(begroting van de) schade; asbest; Eindvonnis op tegenspraak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(begroting van de) schade; asbest; Eindvonnis op tegenspraak"

Transcriptie

1 1. Nr. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE BRUSSEL 22STE KAMER V-EV AR. NR. 00/5546/A 1382 B.W.; fout; voorzichtigheid; voorzienbaarheid; verjaring; (begroting van de) schade; asbest; 1 vonnis 5 conclusies 1 deskundig verslag Eindvonnis op tegenspraak Aangeboden op IN DE ZAAK: 1. De heer Eric JONCKHEERE, Niet te registreren 2. De heer Xavier JONCKHEERE, De ontvanger 3. De heer Benoit JONCKHEERE, Register nr. Die in hun hoedanigheid van enige erfgenamen het geding hernomen hebben ingesteld door wijlen hun moeder Mevrouw Françoise VANNOORBEECK, weduwe van De Heer Pierre JONCKHEERE, bejaardenhelpster, geboren op en overleden te Namen op 3 juli De heer S. Mevrou 6. Mevrouw De drie laatsten die in hun hoedanigheid van enige erfgenamen van de Heer Pierre Paul JONCKHEERE op hun beurt het geding - 1 -

2 2. hernomen hebben in geste Id door wijlen hun moeder en grootmoeder, me vrouw Françoise V ANNOORBEECK, weduwe van de Heer Pierre JONCKHEERE, bejaardenhelpster, geboren op en overleden te Namen op 3 juli 2000, het geding hernemend dat voorheen reeds hernomen was door hun overleden vader, wijlen de Heer Pierre Paul JONCKHEERE. 7. Mevrouw D J, optredend in eigen na am en in haar hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige kinderen geboren uit haar huwelijk met wijlen de Heer Stéphane JONCKHEERE:.. Die, in hun respectieve hoedanigheid van enige erfgenamen van de heer Stéphane JONCKHEERE, overleden op 1 1 januari 2009, op hun beurt het geding hernomen hebben ingesteld door wijlen hun schoonmoeder en grootmoeder Mevrouw Françoise VANNOORBEECK, weduwe van de Heer Pierre JONCKHEERE, bejaardenhelpster, geboren op en overleden te Namen op 3 juli 2000, geding dat voorheen reeds hernomen was door hun overleden vader, wijlen de Heer Stéphane JONCKHEERE. Eisers, Hebbende ais raadslieden meester Georges-Henri BEAUTHIER, waarvan de kantoren gevestigd zijn Bertkmansstraat 89 te Brussel en meester Jan FERMON, waarvan de kantoren gevestigd zijn Haachtsesteenweg 55 te 1210 Brussel; TEGEN: De naamloze vennootschap ETERNIT, waarvan de zetel gevestigd is te 1880 Kapelle-op-den Bos, Kuiermansstraat 1, KBO nr; ; Verweerster, Hebbende ais raadsman meester Johan VERBIST, advocaat te Brederodestraat 13 te Brussel * * * - 2-

3 3. ln deze zaak spreekt de rechtbank het volgende vonnis uit: Gelet op de in regelmatige vorm voorgelegde procedurestukken, inzonderheid: - het tussenvonnis van 22 mei 2000 van de tweede ka mer van deze rechtbank en de eraan voorafgaande procedurestukken; - de besluiten van eisers, neergelegd ter griffie op 16/02/01 en ter zitting op 25 oktober 201 1; - de besluiten van verweerster, neergelegd ter griffie op 28/03/01, 18/07/05 en op 09/1 1/1 0; -het deskundig verslag neergelegd ter griffie op 22/01/01; Gehoord de raadslieden van partijen in hun pleidooien ter openbare zitting van 24 oktober 201 1, waarna de zaak in voortzetting gezet werd ter zitting van 25 oktober 201 1, zitting tijdens dewelke de stavingsstukken neergelegd werden en de zaak in beraad genomen werd. 1. Relevante feiten en voorgaanden: De familie JONCKHEERE-VANNOORBEECK De vordering in deze zaak werd in mei 2000 ingesteld door wijlen Mevrouw Françoise VANNOORBEECK, weduwe van de Heer Pierre JONCKHEERE, die sarnen met de NV ETERNIT vrijwillig verscheen te ne inde hun geschil voor te leggen aan deze rechtbank. Zowel de Heer Pierre JONCKHEERE ais zijn broer, de Heer Jacques JONCKHEERE, ais hun beider va der, de Heer Paul JONCKHEERE, waren destijds in dienst bij de NV ETERNIT. Grootvader Paul JONCKHEERE had een leidinggevende functie bij de NV ETERNIT. Hij was directeur van de afdeling buizen in Tisselt tot Het was deze grootvader die zijn beide zonen Pierre en Jacques introduceerde bij de NV ETERNIT. De Heer Pierre JONCKHEERE trad in dienst bij de NV ETERNIT op 31 oktober Hij was technisch ingenieur electromechanica van opleiding en van 1952 tot februari 1971 was hij diensthoofd Pierrite (afdeling AC platen) in Kapelle-op-den-Bos. Van februari 1971 tot mei 1975 was hij diensthoofd ACI (Asbest Cement lnjectie in de fabriek te Tisselt). Van mei 1975 tot september 1978 was hij verantwoordelijk voor de controle van platen en lé en tenslotte werd hij van september 1978 tot maart 1986 tewerkgesteld ais scheikundig analist op de medische dienst (stofmetingen en tellingen). ln maart 1986 is hij na 33,5 jaar dienst met brugpensioen gegaan. Veertien maand nadien, op 27 mei 1987, is hij overleden tengevolge van mesothelioom. Hij was erkend door het Fonds voor Beroepsziekten. - 3-

4 4. Mevrouw Françoise VANNOORBEECK is geboren in Na haar huwelijk met de Heer Pierre JONCKHEERE in 1957 heeft het paar zich gevestigd in een woning naast de fabriek van de NV ETERNIT. Na het overlijden van haar echtgenoot mocht zij tot mei 1992 op haar verzoek deze woning verder betrekken vanwege de NV ETERNIT. Zij heeft dus ongeveer 35 jaar naast de fabriek gewoond. ETERNIT erkent dat zij verlangde dat men in de nabijheid van de fabriek zou won en voor zover men er over een woning beschikte dan wei men er een van het bedrijf ter beschikking zou krijgen, wat men in het licht van die tijd moet bekijken toen de situatie van de werknemer onder ande re inzake mobiliteit anders was dan nu. Tijdens een reis in Israël in september 1999 ondervond Mevrouw VANNOORBEECK de eerste klachten van haar ziekte. Tijdens een hospitalisatie in het Saint-Luc Hospitaal van de UCL werd de diagnose van mesothelioom gesteld. Op 3 juli 2000 is zij overleden te Namen. Het deskundig onderzoek uitgevoerd door Prof. DE VUYST bevestigt dat Mevrouw VANNOORBEECK is overleden tengevolge van de ziekte mesothelioom en dat dit in haar geva i te wijten is aan een blootstelling aan asbest. Tevens bevestigt de deskundige dat de ziekte mesothelioom van Mevrouw VANNOORBEECK hoogstwaarschijnlijk te wijten is aan de blootstelling aan amfibolen Asbest en mesothe/ioom: Soorten asbest met verschillende gevaarlijkheid Asbest is de verzamelnaam voor een aantal vezelvormige silicaatmineralen met zeer bijzondere eigenschappen. Asbestvezels zijn zeer sterk, onbrandbaar en isoleren goed tegen warmte en geluid. Dit mineraal werd in het verleden massaal gebruikt in asbesttextiel voor het vervaardigen van onbrandbare kleding, in frictiemateriaal (remvoeringen en koppelingsplaten in auto's), ais isolatiemateriaal (in verwarmingsinstallaties, machinekamers en wanden van treinwagons), en in de bouw en ontelbare andere toepassingen. Voor wat de bouw betreft moet een onderscheid ge maa kt worden tussen spuitasbest dat destijds werd aangewend ais isolatiemateriaal voor het isoleren van gebouwen, brandbeveiliging en thermische of akoestische isolatie, kolommen en dergelijke meer, en anderzijds asbestcement, onder andere in de vorm van golfplaten, leien, buizen, bloembakken. ETERNIT heeft nooit spuitasbest geproduceerd, doch was naar haar zeggen enkel actief in asbestcement en gebruikte destijds enkel asbest in één specifieke toepassing, name'lijk asbestcement voor het maken van bouwmaterialen, zoals cementplaten, buizen en bloembakken waarin ongeveer 1 0 % asbest is gebruikt ais versteviging. Deze toepassing is totaal verschillend van spuitasbest zoals dat bijvoorbeeld werd toegepast in het Berlaymontgebouw, dat tot 90% losse asbestvezels bevat. - 4-

5 5. Spuitasbest werd door ETERNIT naar haar zeggen nooit gebruikt of aanbevolen. Volgens de huidige stand van de wetenschap staat vast dat asbest zeer schadelijk is ais het wordt ingeademd. Het risico hangt sarnen met de lengte van de vezels en de verhouding tussen lengte en diameter. Niet alle asbestsoorten zijn evenwel even gevaarlijk. Er wordt in essentie een onderscheid gemaakt tussen twee soorten, met name de vezels die behoren tot de zogenaamde serpentijngroep (chrysotiel, ook witte asbest genoemd) en anderzijds amfiboolasbesten, ook wei gekleurde asbesten genaamd, met name crocidoliet (of blauwe asbest) en amosiet (of bruine asbest). Er wordt aangenomen dat chrysotiel veel minder gevaarlijk is dan de amfibolen. Volgens ETERNIT werd bij haar sinds 1982 nog uitsluitend chrysotiel (witte asbest) gebruikt Beknopt overzicht van de recente veiligheidsreglementering: Een Koninklijk Besluit van 3 februari 1998 heeft het gebruik van asbestvezels aan strenge beperkingen onderworpen. Het op de markt brengen, de vervaardiging en het gebruik van vezels uit de amfiboolgroep en van producten waaraan deze vezels opzettelijk zijn toegevoegd, is volledig verboden. Wat chrysotiel betreft, geldt het verbod voor een hele reeks welbepaalde toepassingen. waaronder voor asbestcement vanaf 1 oktober ln een aantal gevallen was het gebruik van chrysotiel nog toegestaan tot een bepaalde latere datum. Het Koninklijk Besluit van 23 oktober 2001 tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (asbest), heeft het Koninklijk Besluit van 3 februari 1998 opgeheven. Het gebruik van zes verschillende asbestsoorten werd volledig verboden, behalve voor producten die chrysotiel CAS n bevatten, uitsluitend voor dichtgir. gen en bekledingen die gebruikt worden in industriële processen en installaties bestemd voor vloeistofcirculatie ter voorkoming van risico's verbonden aan hoge temperaturen en drukken. Vanaf 1 januari 2005 zou ook deze toepassing verboden zijn. ln dit Koninklijk Besluit van 23 oktober 2001 wordt expliciet vermeld dat producten die asbest bevatten en reeds geïnstalleerd werden en/of in het bedrijf actief waren v66r de datum van inwerkingtreding van dit besluit (namelijk 1 januari 2002) toegelaten blijven totdat zij worden verwijderd of aan vervanging toe zijn. Een Europese richtlijn van 26 juli 1999 legt de verplichting op aan de lidstaten om uiterlijk tegen 31 december 2004 een algemeen verbod van gebruik van (chrysotiele) asbest in te voeren. Vanaf 1 januari 2005 is het gebruik van (chrysotiel) asbest dan ook volledig verboden. Naarmate de kennis van de gevaren verbonden aan de blootstelling aan asbest toenam, heeft ETERNIT naar.haar zeggen niet gewacht tot de - 5-

6 6. Belgische wetgeving ter zake werd aangepast, maar heeft zij telkens op basis van de verworven kennis het productieproces aangepast. Aldus werd het gebruik van blauwe asbest in buizen in de fabriek te Tisselt stopgezet in 1980 en het gebruik van amosiet in ln de fabriek te Kapelle-op-den-Bos werd het gebruik van amosiet stopgezet in ln deze fabriek werd enkel voor bepaalde specifieke producten en voornamelijk tijdens de jaren '50-'60 blauwe asbest gebruikt. Tot slot werd ook het gebruik van witte chrysotiel asbest stopgezet in de fabriek te Kapelle-op-den-Bos in 1996 en in Tisselt in 1997, dit wil zeggen v66r het uitvaardigen van het koninklijk besluit van 3 februari Ter pleitzitting stelden de raadslieden van de familie JONCKHEERE dat de fabricatie van asbesthoudende producten in Kapelle-op-den-Bos pas in 1998 zou stopgezet zijn. Bij dit alles houdt ETERNIT voor dat zij steeds in overleg met de ter zake bevoegde overheid gewerkt heeft Mesothelioom De ziekte waaraan Mevrouw VANNOORBEECK, moeder, schoonmoeder en grootmoeder van eisers, is overleden, is mesothelioom, een zeldzame vorm van kanker aan het longvlies of het buikvlies, waarvan aangenomen wordt dat zij in meer dan 90 % der gevallen wordt veroorzaakt door de blootstelling aan asbest. Mesothelioom is één van de weinige kankers waarvan wordt aanvaard dat die een zeer duidelijk verband vertonen met een bepaalde beroepsblootstelling. ln de vakliteratuur wordt th ans aanvaard dat ook een para-beroepsmatige blootstelling tot mesothelioom kan leiden, met name de blootstelling aan de kledij die door de echtgenoot die werkzaam is in de asbestindustrie wordt gedragen en mee naar huis genomen. Het verband tussen asbestblootstelling en mesothelioom werd maar geleidelijk aan ontdekt en algemeen aanvaard. Dit is te wijten aan de lange latentietijd, dit is de tijd verstreken sinds de blootstelling en de manifestatie van de ziekte. Volgens ETERNIT wordt thans aangenomen dat de gemiddelde latentietijd van mesothelioom 45 jaar bedraagt. Mesothelioom werd pas in 1982 a is beroepsziekte erkend. ln Duitsland gebeurde dit in Niettegenstaande Europese documenten uit 1969 over asbestose waarbij melding wordt gedaan van mesothelioomwaarnemingen, en zonder mesothelioom daarbij ais beroepsziekte te bestempelen, werd mesothelioom pas in 1990 formee! opgenomen in de Europese lijst van beroepsziekten. Dit alles wordt door de familie JONCKHEERE- VANNOORBEECK niet be twist. -6-

7 De ETERNJT-fabrieken en het productieproces ETERNIT volgens ETERNIT: De NV ETERNIT startte haar productieactiviteiten in Kapelle-op-den-Bos in 1924 en in Tisselt in Na de Tweede Wereldoorlog kenden deze fabrieken een enorme expansie met grote mechanisatie in de fabriek, waaronder het pneumatisch transport van asbest. De topperiode voor de productie waren de jaren 1960 en '70. Op een bepaald ogenblik werkten er meer dan 3000 man bij de NV ETERNIT. ETERNIT stelt dat van in het begin van de jaren '50 in de fabrieken gebruik ge maa kt van ontstoffingsmachines met stoffilters volgens de mogelijkheden van die tijd. Volgens haar werden systematisch technische verbeteringen aangebracht, met een betere kwaliteit van het filtermedium hetgeen tot verbetering leidde van de resultaten. Begin van de jaren '70 groeide de bewustwording over de risico's met betrekking tot mesothelioom die de arbeiders liepen bij de verwerking van asbest. Op 23 mei 1972 werd het eerste Koninklijk Besluit genomen betreffende de strijd tegen de hinder door het werk en de werkplaatsen en tot wijziging van Titel Il, hoofdstuk Ill van het A.R.A.B. dat onder meer betrekking had op asbest en die de eerste asbestwetgeving in België vormde. Om die red en werden vanaf het begin van de jaren '70 de arbeiders verplicht om maskers te dragen tijdens het leegmaken van de zakken met asbest en werd onder andere vanaf m idden 1970 gestart met de ombouw van het productieproces naar ee n volledig natte verwerking van asbest waardoor het risico op blootstelling aan asbeststof drastisch werd verminderd. Al deze inspanningen gingen gepaard met zeer zware investeringsprogramma's ten belope van het voor die tijd enorme bedrag van ongeveer 25 miljoen euro (1 miljard BEF). Tevens werd vanaf 1975 algemeen gebruik gemaakt van plasticzakken voor het transport van asbest (vanuit Canada, Rusland en ltalië), in plaats van jutezakken die voordien werden gebruikt. Vanaf het einde van de jaren '70 werd asbest samengeperst in plasticzakken, gepalletiseerd en onder krimphoes verpakt met een duidelijke etikettering. ln werden automatische zakopeners voor asbest geïnstalleerd. Daarnaast werd ook gebruik gemaakt van manuele zakopeners met filterinstallatie zodat het geheel licht in onderdruk stond om stofverspreiding op de werkplaats te voorkomen. Volgens ETERNIT werd het gebruik van blauwe asbest in buizen in Tisselt stopgezet in 1980 en het gebruik van amosiet in ln Kapelle-op-den-Bos zou het gebruik van amosiet stopgezet zijn in ln deze fabriek werd volgens ETERNIT enkel voor bepaalde specifieke - 7-

8 8. producten en voornamelijk tijdens de.jaren '50-'60 blauwe asbest gebruikt. Deze omschakeling van de productie naar nieuwe technologie productie was het gevolg van een onderzoeksprogramma dat werd opgestart in de loop van de jaren '70 om asbestvezels te vervangen door ande re vezels. Begin 1980 werden de eerste asbestvrije producten, namelijk lage densiteitsproducten, gemaakt. Systematisch werd het programma verder gezet en zo uiteindelijk voor alle andere producties uit het ETERNITgamma. Het gebruik van asbest werd volgens ETERNIT stopgezet in Kapelle-opden-Bos in 1996 en in Tisselt in Deze omschakeling ging gepaard met een investering van circa 55 miljoen euro (2,2 miljard BEF). Begin van de jaren '80 werden er door het toenmalige SCK (Studiecentrum te Mol) en in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid metingen uitgevoerd in de nabije omgeving van de fabriek en in het centrum van de gemeente. Volgens ETERNIT werden toen nergens verhoogde asbestconcentraties in de lucht a ' angetroffen. Evenmin zouden enige maatregelen voorgesteld of opgelegd zijn. Ook nadien zouden nog regelmatig metingen uitgevoerd zijn, steeds met dezelfde zeer lage waarden. Begin van de jaren '90 werd in samenwerking met OVAM een vijfjarenplan opgestart met betrekking tot de met asbestcement verontreinigde sites in de fabriek en de bijhorende bedrijfsterreinen. ln het jaar 2000 waren alle verontreinigde sites overeenkomstig de richtlijnen van OVAM gesaneerd. ETERNIT wenst met dit overzicht aan te tonen dat het zich vanaf 1970 heeft ingezet om de blootstelling aan asbest zo laag ais destijds haalbaar te houden, zowel voor zijn werknemers ais voor de omwonenden. Dat deze maatregelen ook efficiënt waren zou blijken uit de vele metingen waarvan de resultaten veel lager lagen dan de wettelijke voorschriften. ETERNIT verwijst in dat verband ook naar het feit dat er al sinds vele jaren geen nieuwe zware asbestosegevallen (de specifieke soort stoflong) meer zijn. ETERNIT stelt dat het steeds de vigerende wetgeving en regelgeving inzake asbest strikt heeft toegepast, en er zelfs op vooruit gelopen heeft, rekening houdend met de evolutie van de kennis in de wetenschap en de verbetering van de technologische mogelijkheden. Nooit zou er door de arbeidsinspectie enig proces-verbaal van overtreding van de A.R.A.B.-reglementering lastens ETERNIT opgesteld zijn. ETERNIT stelt de laatste decennia zeer vooruitstrevend geweest te zijn op allerlei milieugebieden. ln 1997 werd het ais eerste bedrijf in de bouwsector in België bekroond met het ISO milieucertificaat. Spijtig genoeg wordt ETERNIT nu geconfronteerd met specifieke kankergevallen, met name mesothelioom. Zij stelt echter dat deze hun -8- asbestvonnis. doc

9 9. oorsprong vinden in beroepsmatige blootstellingen van gemiddeld meer dan 45 jaar geleden, dit wil zeggen in de jaren v66r De latentietijd bedraagt gemiddeld immers een 45-tal jaar. ETERNIT noemt deze gevallen, in het licht van de lange blootstellingsperiode en het hoge aantal tewerkgestelden, eerder beperkt. Het is de vurige hoop en overtuiging van de NV ETERNIT dat, gezien al de genomen voorzorgsmaatregelen, de incidentie hiervan zal afnemen. ln de recentste studie terzake voorspellen de epidemiologen Tan et al. voor het Verenigd Koninkrijk: "Mortality among males is predicted to peak approximate/y 2040 deaths in the year 2016, with a rapid decline thereafter (British Journal of Cancer 103, (27 Ju/y 2010)." Vrij vertaald door ETERNIT: "Er wordt voorspeld dat het sterftecijfer haar hoogste punt, namelijk ongeveer doden, zal bereiken in hetj'aar 2016 met daarna een sne/le daling." Het ETERNIT- conglomeraat: De familie JONCKHEERE benadrukt dat ETERNIT België deel uitmaakt van een belangrijk conglomeraat van.ondernemingen en dat deze groep op wereldvlak ais vierde marktspeler kan of kan beschouwd worden. De asbestindustrie werd altijd gedomineerd door een klein handvol ondernemingen die nauw samenwerk(t)en en die gemeenschappelijke en gekruiste deelnames ontwikkelden. ln het midden van de jaren '70 domineerden vier ondernemingen de markt. JOHNS MANVILLE Corporation (Verenigde Staten) was de grootste producent van de wereld, gevolgd door Turner en Newall (GB), en Cape Ltd (GB). ETERNIT, de vierde in. de rij, een internationale twee-koppige groep onder de controle van twee families, de SCHMIDHEYNI's in Zwitserland en de familie EMSENS in België, behoorde tot het kleine handvol ondernemingen dat de markt op internationaal niveau beheerste. Sarnen controleerden deze trusts 50 % van de productie en 25 % van de verwerking van asbest. Hoewel vele toepassingen van asbest werden gemaakt was de asbestcementindustrie goed voor hef leeuwenaandeel van de markt. ETERNIT België was nauw verweven met ETERNIT Zwitserland. Leden van de Zwitserse familie SCHMIDHEINY die ETERNIT Zwitserland controleert, zetelen of zetelden in de beheerraad van de Belgische Compagnie Financière ETERNIT. ETERNIT België controleert in 1979 ETERNIT Nederland, Verenigd Koninkrijk (1 00 %) en ETERNIT Frankrijk (99 %). De Financière ETERNIT was sarnen met andere belangrijke asbestgroepen medeaandeelhouder in verschillende ondernemingen. Zij - 9-

10 10. had een aandeel in Johns-Mansville Corporation in de Verenigde Staten. Zij was aandeelhoudster in Asbestos Corporation (Verenigde Staten, filiaal van General Dynamics ) en Advocate Mines in Canada. Zij had aandelen in ondernemingen aan de zijde van de US Gypsum Company (USG Europe), Turner and Newall en JOHNS MANVILLE (FADEMAC, DALAMI, ETERNIT A.G. en Advocate Mines). ln 1962 werd door ETERNIT België sarnen met de Amerikaanse onderneming JOHNS MANVILLE en het Britse TURNER EN NEW ALL het Luxemburg se TEAM opgericht dat ondernemingen die asbestcement verwerken zou oprichten in niet minder dan 14 landen in Azië, Afrika, Latijns Amerika en Zuid Europa. ETERNIT zou trouwens ook rechtstreekse en onrechtstreekse participaties nemen in asbestmijnen in Canada, ondermeer in Asbestos Corporation en Advocate. Het jaarverslag 1999 vermeldt deelname in tientallen buitenlandse ondernemingen. ETERNIT betwist dit alles niet Het tussenvonnis van 22 mei 2000 en de expertise: Bij tussenvonnis van 22 mei 2000 van de tweede kamer van deze rechtbank werd professer DE VUYST aangesteld ais deskundige, in volgende bewoordingen: "Rechtsprekende na tegenspraak; Verklaart de vordering ontvanke/ijk doch alvorens uitspraak te doen over de gegrondhéid ervan: Stelt aan ais deskundige de heer De Vuyst P., geneesheer te 1070 Brussel, (... ), met de volgende opdracht: eisende partij op te roepen en te onderzoeken; de asbestvezels die zij in zich draagt te identificeren en lege artis te kwantificeren, haar gezondheidstoestand te beschrijven, de letsels te beschrijven in causaa/ verband met de asbestbesmetting waarvan zij het slachtoffer is, de oorzaken en de evolutie van deze to stand evenals de medische of paramedische behandelingen te beschrijven die zij dient te volgen en er de duur van te bepa/en, de graad en de periodes van volledige of gedeeltelijke werkonbekwaamheid te bepalen, evena/s de datum van genezing, de datum van consolidatie van de letsels en te preciseren of deze letsels haar hebben be/et of zul/en beletten op een normale wijze haar beroepsactiviteiten of huishoudelijke activiteiten uit te oefenen; na te gaan of een blijvende werkonbekwaamheid bestaat en er de graad van vast te stellen; te zeggen of de blijvende letsels een beroepshandicap uitmaken ten definitieve tite/, rekening houdende zowel met de vroeger uitgeoefende beroepen ais met de arbeidsmarkt in het a/gemeen; zo nodig de psychologische, esthetische, morele en materiële

11 11. schade te beschrijven; Zegt dat een met redenen omkleed, schriftelijk en onder eed bevestigd vers/ag moet worden neergelegd ter griffie van deze rechtbank binnen een termijn van 2 maanden vanaf de dag dat hij zijn aanstel/ing heeft aanvaard; Veroordeelt verwerende partij om de door de deskundige gevraagde provisie voor het schieten, onder alle voorbehoud en ten /aste van wie het zal behoren zoa/s Jater ten gronde beslist zal worden; Verzendt de zaak voor het overige naar de algemene roi; Houdt de beslissing nopens de kosten aan; Verklaart onderhavig vonnis uitvoerbaar bij voorraad;" Professer DE VUYST legde op 22 januari 2001 zijn verslag neer ter griffie van deze rechtbank, en kwam tot volgende bevindingen: "ALGEMEEN BESLUIT Mevrouw Vannoorbeeck was aangetast door een epithe/iaal mesothelioom. De eerste patente uitdrukking van deze ziekte was een pleurale uitstorting in September 1999 (319/99). De fysische onbekwaamheid is geschat op 100 % (niet-curabe/e kanker) vanaf deze dag. Dit mesothelioom is de oorzaak van het 'overlijden (3nl2000). Er is geen twijfel mogelijk dat dit mesothelioom te wijten is aan asbest. De minera/ogische onderzoeken tonen een hoge concentratie van crocidolite en amosite vezels in de Jongen. Patiënte had trouwens ook multipele pleurale plaques, ook veroorzaakt door asbest. De oorsprong van deze blootstelling vindt zich in de combinatie van twee types van niet-beroepsmatige blootstellingen: een paraberoepsmatige blootstelling van 1952 tot 1986 en een environmentele blootstelling van 1957 tot Beide zijn beschreven in de inedische wetenschappelijke Jitteratuur ais potentiële 'oorzaken van mesothelioom en pleurale plaques. De duur en latentieperiodes van deze blootstel/ingen zijn compatiebel met de presentatt"e van een mesothelioom in 1999." 1.5. De qedinqhervattinq: Na het overlijden van Mevrouw VANNOORBEECK, hebben haar zoons Eric, Pierre- Paul, Xavier, Stéphé\ne en Benoit JONCKHEERE bij conclusie van 16 februari 2001 het geding hervat dat wijlen hun moeder indertijd had ingeleid. Sindsdien zijn echter ook wijlen Pierre Paul en Stéphane JONCKHEERE overleden aan de gevolgen van een kwaadaardig mesothelioom

12 12. De familie JONCKHEERE verloor zodoende onbetwist vijf familieleden aan mesothelioom: grootvader Paul JONCKHEERE, vader en moeder Pierre JONCKHEERE en Françoise VANNOORBEECK, en zoons Pierre Paul JONCKHEERE, en Stéphane JONCKHEERE. 2. Vorderingen van de partijen. Thans vragen eisers hen akte te verlenen dat zij het geding hernemen. Verweerster te veroordelen tot betaling aan eisers van een schadevergoeding die voorlopig geraamd wordt op Euro onder voorbehoud van vermeerdering of vermindering in de loop van het geding. Verweerster tot alle kosten te horen veroordelen daarin inbegrepen de rechtsplegingsvergoeding. Het vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren niettegenstaande alle verzet én zonder borgstelling, nog kantonnement. Van haar kant vraagt de naamloze vènnootschap ETERNIT aan de rechtbank van eerste aanleg: in hoofdorde: vast te stellen dat de vordering van eisers verjaard is en dienvolgens deze vordering niet toelaatbaar minstens niet ontvankelijk te verklaren; in ondergeschikte orde: de vordering van eisers ongegrond te verklaren; in uiterst ondergeschikte orde: te. zeggen voor recht dat de schade waarop eisers aanspraak kunnen maken maximaal BEF (6.332,44 euro) bedraagt; eiseres te veroordelen tot de kosten van het geding daarin begrepen de rechtsplegingsvergoeding en de kosten van het deskundig onderzoek

13 ln Rechte: Probleemstellinq: Artikelen 1382 en 1382 B.W. bepalen: " Art Eike daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verp/icht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden. Art leder is aansprakelijk niet aileen voor de schade welke hif door zijn daad, maar ook voor die welke hij door zijn nalatigheid of door zijn onvoorzichtigheid heeft veroorzaakt." ETERNIT betwist de schade van wijlen Mevrouw VANNOORBEECK niet: de ziekte die zij opliep door asbestbesmetting, en haar overlijden ais gevolg daarvan. Zij betwist evenmin de schade van haar nabestaanden, die dezen stilzwijgend maar zeker vorderen bij uitbreiding van de oorspronkelijke vordering; zij verschilt enkel van mening met de familie JONCKHEERE over de waardering en de vergoeding van deze schade. ETERNIT betwist evenmin dat d é ze schade het gevolg is van haar asbestproductie te Kapelle-op-den-Bos, met andere woorden dat deze er in oorzakelijk verband mee staat, zoals traditioneel vereist wordt voor de toepassing van de artikelen 1382 en 1383 B.W.. Dat is geheel terecht daar gerechtsdeskundige DE VUYST tot het besluit kwam dat dit mesothelioom (en het overlijden van Mevrouw VANNOORBEECK) te wijten is aan asbest. De oorsprong van de blootstelling bevindt zich in de combinatie van twee types van niet-beroepsmatige blootstellingen: een paraberoepsmatige blootstelling van 1952 tot 1986 en een environmentele blootstelling van 1957 tot Aldus spitst deze procedure zich voornamelijk toe op twee juridische geschilpunten: namelijk of de vordering van eisers al dan niet verjaard is, en of de handelswijze van ETERNIT indertijd al dan niet foutief was. Ais de feiten verjaard zouden zijn, dan zouden eisers niet over een geldige aanspraak (meer) blijken te beschikken; zo de handelswijze van ETERNIT niet foutief zou blijken te zijn, dan zou zij op grond van de artikelen niet gehouden zijn eisers te vergoeden, ook al is het overlijden van Mevrouw VANNOORBEECK onbetwistbaar te wijten aan haar (onrechtstreeks) contact met deze asbestproductie

14 de verjarinq: Vooraf: Verjaring is een middel om, door verloop van een zekere tijd en onder de voorwaarden die de wet bepaalt, iets te verkrijgen of van een verbintenis bevrijd te worden (art B.W.). Deze bevrijdende verjaring is een verweermiddel van de schuldenaar tegenover zijn schuldeiser(zie o.m. LEBON, C., [Tenietgaan van verbintenissen] Verjaring, in X., Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV. Commentaar Verbintenissenrecht, Titel 1, Hfdst. 5, Afd. 7 (93 p.)). De rechtsleer gaat in het algemeen uit van het processuele karakter van dit verweermiddel; het zou gaan om een middel van niet-ontvankelijkheid, dat tot gevolg heeft dat het recht van de schuldeiser om de eis in rechte in te stellen, tenietgaat (zie o.m. A. VAN OEVELEN, 'Aigemeen overzicht van de bevrijdende verjaring en de v rvaltermijnen in het Belgisch privaatrecht', T.P.R. 1987, (1757), nrs. 17 en 18 en de daar aangehaalde verwijzingen). Ook de rechtspraak van deze zetel is nagenoeg volledig in deze zin gevestigd. Door andere auteurs is het verweermiddel van de verjaring vergeleken met materieelrechtelijke excepties, zoals de exceptio non adimpleti contractus (zie o.m. M.E. STORME, 'Perspectieven voor de bevrijdende verjaring in het vermogensrecht (met ontwerpbepalingen voor een hervorming)', T.P.R. 1994, (1977), nr. 4). ln deze laatste visie kan de schuldenaar tegenover zijn schuldeiser inroepen dat hij met het intreden van de verjaring van zijn verplichtingen tegenover hem werd ontslagen. De verjaring wordt slechts operationeel, zodra degene in wiens voordeel ze loo pt, er zich op beroept. Het tussenvonnis van 22 mei 2000 van de tweede kamer van deze rechtbank verklaarde de vordering ontvankelijk doch stelde, alvorens uitspraak te doen over de gegrondheid ervan, professer DE VUYST aan ais deskundige. Zonder het gezag van gewijsde van dit tussenvonnis te schenden, kan de ontvankelijkheid van de vordering niet meer opnieuw in overweging genomen worden. De beweerde verjaring van de vordering dient bijgevolg verder behandeld te worden ais een materieelrechtelijke exceptie, die de grond van de zaak raakt. Partijen bevestigden in dat verba.nd ter pleitzitting eenstemmig dat tijdens de pleidooien die voorafgingen aan het tussenvonnis van 22 mei 2000, het vraagstuk van de verjaring van de vordering op geen enkel ogenblik ter sprake kwam, zodat de rechtsmacht van de rechtbank over dit middel thans nog voluit kan uitgeoefend worden

Verschijnend in persoon, bijgestaan door mr.. te

Verschijnend in persoon, bijgestaan door mr.. te A.R. INZAKE: De Heer bedrijfsrevisor, wonende te Eiser; Verschijnend in persoon, bijgestaan door mr.. te, advocaat TEGEN: De, met maatschappelijke zetel te, en mgeschreven volgens conclusie in het handelsregister

Nadere informatie

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 Relevante feiten Als kaderlid van M heeft eerste eiser in 1993 aandelenopties verkregen op aandelen

Nadere informatie

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te 18-04-2014 REP. NR. UITGIFTE AFGELEVERD AAN OP BUR NR; KOSTEN BLZ; X 1.75 EUR = EUR HET VREDEGERECHT VAN HET DERDE KANTON TE BRUGGE HEEFT HET HIERNAVOLGEND VONNIS VERLEEND : IN DE ZAAK INZAKE :, geboren

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen Onderwerp Schatting van aandelen. Controleschatting. Vonnis. Exceptie van gewijsde Datum 27 juni 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Bewijs van eigendomsrecht op basis van dertigjarige verjaring wegens dertig jaar deugdelijk bezit. Bewijslast (artikel 1315 BW en artikel 870 Ger. W.). Dubbelzinnig

Nadere informatie

A.R. nr. 2011/AB/663. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012

A.R. nr. 2011/AB/663. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 1e blad. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk definitief in de zaak:

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 86/2004 van 12 mei 2004 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 86/2004 van 12 mei 2004 A R R E S T Rolnummer 2881 Arrest nr. 86/2004 van 12 mei 2004 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 1, eerste lid, a), van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen

Nadere informatie

Asbest. Nieuwsbrief 62 Herfst deel 1 2012

Asbest. Nieuwsbrief 62 Herfst deel 1 2012 Nieuwsbrief 62 Herfst deel 1 2012 Asbest Asbestmineralen mogen sinds het KB van 23 oktober 2001 niet langer vervaardigd, gebruikt of op de markt gebracht worden. Tot die periode kende asbest een grote

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België. Arrest

Hof van Cassatie van België. Arrest 16 NOVEMBER 2009 C.09.0135.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0135.N LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, met zetel te 1031 Brussel, Haachtsesteenweg 579, eiser, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Hof van beroep Antwerpen

Hof van beroep Antwerpen Repertoriumnummer 2013 / Uitgifte Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan Datum van uitspraak 25 februari 2013 Rolnummer 2011/AR/2083 op BUR Rechtsmiddelen op BUR op BUR Niet aan te bieden aan de

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 NOVEMBER 2014 C.14.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0122.N 1. M. H., 2. A. D. K., eisers, toegelaten tot de rechtsbijstand bij beslissing van 6 januari 2014 (nr. G.13.0163.N) vertegenwoordigd

Nadere informatie

Mevrouw *** X X X, wonend te 9070 Destelbergen, Vinkenstraat 4;

Mevrouw *** X X X, wonend te 9070 Destelbergen, Vinkenstraat 4; Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel A/06/08914 NIETOMT.::P - P!:'Ṗr rat220,2 - INZAKE: Mevrouw *** X X X, wonend te 9070 Destelbergen, Vinkenstraat 4; Eiseres, verschijnend door meester

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 JANUARI 2011 C.09.0306.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0306.F 1. K. J.-P., 2. G. E. Mr. Pierre Van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen WAALS GEWEST, Mr. Antoine De Bruyn,

Nadere informatie

Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, TWEEDE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: Zitting van:

Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, TWEEDE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: Zitting van: Nummer: Rep. nr.: 2009/ Zitting van: 18 maart 2009 Eindarrest 2008/PR/10 Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, TWEEDE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen:

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg Mechelen Onderwerp Vertegenwoordiging door voorlopig bewindvoerder in een echtscheidingsprocedure Datum 19 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE BURGERLIJKE PARTIJEN Vlaamse Vervoersmaatschappij ( ) openbare instelling onder de vorm van een NV, met ondernemingsnummer

Nadere informatie

Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving

Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving VL/NB Brussel, 17 februari 2014 Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving Er is een nieuwe wettekst verschenen. Deze betreft: Wet van 21.12.13 houdende dringende diverse

Nadere informatie

Rolnummer 4237. Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T

Rolnummer 4237. Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T Rolnummer 4237 Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 34, 2, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, gesteld door

Nadere informatie

Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST. Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009. Nummer:

Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST. Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009. Nummer: Nummer: Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009 Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, 15te bis KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 7 APRIL 2011 7e KAMER SOCIALEZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - beroep Bureau Juridische Bijstand tegensprekelijk (art. 747, 2, Ger.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 MEI 2008 C.06.0069.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.06.0069.N V.E., eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel,

Nadere informatie

526C. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen,

526C. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen, 526C MCM MET avnefitekeno ArseRRirr - Art. 792 G.W. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen, Eiseres,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2011:BP3927

ECLI:NL:RBROT:2011:BP3927 ECLI:NL:RBROT:2011:BP3927 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 05-01-2011 Datum publicatie 10-02-2011 Zaaknummer 332164 / HA ZA 09-1605 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Asbest en gezondheid. Dr. A. Serroen Toezicht Welzijn op het Werk Regionele Directie West-Vlaanderen

Asbest en gezondheid. Dr. A. Serroen Toezicht Welzijn op het Werk Regionele Directie West-Vlaanderen Asbest en gezondheid Dr. A. Serroen Toezicht Welzijn op het Werk Regionele Directie West-Vlaanderen 1 Wat is asbest? Het probleem asbest Asbest en gezondheidsschade 2 Wat is asbest? Asbest: fysico-chemische

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2015 / Datum van uitspraak 06 maart 2015 Rolnummer op JGR 2014/AB/305 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/305 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

Rolnummer 4560. Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T

Rolnummer 4560. Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T Rolnummer 4560 Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten

Nadere informatie

Samenvatting. Achtergrond

Samenvatting. Achtergrond Samenvatting Achtergrond Blootstelling aan asbest kan in diverse organen kanker veroorzaken. Het meest voorkomende gevolg is longvlies- en buikvlieskanker (mesothelioom) en longkanker. Omdat beide typen

Nadere informatie

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003)

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk 1.- Toepassingsgebied,

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht)

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) Steeds meer worden we in de rechtspraktijk geconfronteerd met internationale echtscheidingen op basis van de volgende elementen:

Nadere informatie

Toezicht op Asbest. Freerk Siegersma (Senior) Adviseur Asbest Rijkswaterstaat/InfoMil

Toezicht op Asbest. Freerk Siegersma (Senior) Adviseur Asbest Rijkswaterstaat/InfoMil Toezicht op Asbest Freerk Siegersma (Senior) Adviseur Asbest /InfoMil Wat je in je achterhoofd moet houden Inademing van asbestvezels leidt tot een verhoogd risico op dodelijke ziektes Elk jaar sterven

Nadere informatie

BIJLAGE 6. ARBITRAGEREGLEMENT ARBITRAGE VZW

BIJLAGE 6. ARBITRAGEREGLEMENT ARBITRAGE VZW BIJLAGE 6. ARBITRAGEREGLEMENT ARBITRAGE VZW Artikel 1. Bevoegdheid Arbitragereglement Bij het door de vzw Arbitrage georganiseerde scheidsgerecht waarvan de statuten ter beschikking worden gesteld op zijn

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement, Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Schuldvordering - Aangifte Gevolg -

Nadere informatie

Rechtbank van eerste aanleg Gent, vonnis van 9 september 2010

Rechtbank van eerste aanleg Gent, vonnis van 9 september 2010 Rechtbank van eerste aanleg Gent, vonnis van 9 september 2010 Toepasselijk recht Betwisting van vaderschap Artikel 62, 1 WIPR Turks recht Uitzonderingsclausule van artikel 19 WIPR niet van toepassing Heropening

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 14 DECEMBER 2012 C.12.0018.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0018.N JACKY AUSSEMS nv, met zetel te 3740 Bilzen, Natveld 11, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Caroline De Baets, advocaat

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 04-10-2010 Datum publicatie 07-10-2010 Zaaknummer 205064 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL ZITTING VAN 26 OKTOBER 2004 Inzake De heer A, xxx, en zijn echtgenote Mevrouw B, samenwonende te xxx; Eisers, De heer A is persoonlijk

Nadere informatie

chgf /[ ~30 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

chgf /[ ~30 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. chgf /[ ~30 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 7 MEl 2012 ge KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT ZELFSTANDIGEN - bijdragen zelfstandigen tegensprekelijk heropening van

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:665

ECLI:NL:RBROT:2016:665 ECLI:NL:RBROT:2016:665 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20012016 Datum publicatie 28012016 Zaaknummer C/10/473480 / HA ZA 15333 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Duur. Burenhinder. Herstel. Rechtsvordering. Algemene verjaringstermijnen. Termijn buitencontractuele aansprakelijkheid Datum 20 januari 2011 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 JANUARI 2006 C.04.0201.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0201.N V. A., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. P. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

HET HOF, Gehoord het verslag van raadsheer Bourgeois en op de conclusie van advocaatgeneraal

HET HOF, Gehoord het verslag van raadsheer Bourgeois en op de conclusie van advocaatgeneraal Cass. 2 maart 1998 A./ W. A.xxxxxxxxxx, verzekeringsmaatschappij met zetel te 1000 xxxxxx eiseres tot cassatie van een arrest, op 4 februari 1997 gewezen door het Arbeidshof te Antwerpen, Vertegenwoordigd

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2009:BH4446

ECLI:NL:RBROT:2009:BH4446 ECLI:NL:RBROT:2009:BH4446 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 04-02-2009 Datum publicatie 03-03-2009 Zaaknummer 265169 / HA ZA 06-1949 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 OKTOBER 2003 C.01.0365.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.01.0365.N M.T. eiser, vertegenwoordigd door Mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 2800 Mechelen,

Nadere informatie

TTC IMMO MORTSEL, feitelijke vereniging, waarvan de feitelijke zetel gevestigd is te Mortsel, Maalderijstraat 22-24

TTC IMMO MORTSEL, feitelijke vereniging, waarvan de feitelijke zetel gevestigd is te Mortsel, Maalderijstraat 22-24 ARBRITRALE BESLISSING - 12 September 2013 BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT In zake: TTC IMMO MORTSEL, feitelijke vereniging, waarvan de feitelijke zetel gevestigd is te Mortsel, Maalderijstraat 22-24

Nadere informatie

BESLAGRECHTER IN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT OPENBARE TERECHTZITTING VAN 17 MEI 2011

BESLAGRECHTER IN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT OPENBARE TERECHTZITTING VAN 17 MEI 2011 IN DE ZAAK MET A.R. nr. 10/4294/A VAN 1. C.V.B.A. COOPFARMA met zetel te 9000 Gent, Nieuwe Vaart 151 met K.B.O.-nummer 0421.598.226 2. C.V.B.A. VOORUIT NR. 1 met zetel te 9000 Gent, Nieuwe Vaart 151 met

Nadere informatie

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005 Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005 Rol nr 02-6031-A-02-6439-A - Aanslagjaar 1998 Des frais professionnels effectués en vue de réduire le montant des impôts ne

Nadere informatie

JURIDAT. Nummer : Rep. : 2010/

JURIDAT. Nummer : Rep. : 2010/ JURIDAT Nummer : Rep. : 2010/ Zitting van : 10 maart 2010 Eindarrest Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANT- WERPEN, 3e KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen : In zake

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 824 Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk Wetboek voor gevallen van verborgen schade door letsel of overlijden

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 APRIL 2013 C.12.0285.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0285.F M. L. Mr. John Kirkpatrick, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen M. H. Mr. François T Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie.

Nadere informatie

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster LJN: BW9368, Rechtbank Amsterdam, 6 juni 2012 2. De feiten 2.1. [A] en [B] wonen tegenover elkaar in [plaats]. [C] woont

Nadere informatie

Lucht- en asbestlaboratorium

Lucht- en asbestlaboratorium Lucht- en asbestlaboratorium Translab doet onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in lucht, in water, puin, afval, pasteuze stoffen en andere. Translab is tevens gespecialiseerd in het inspecteren van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 MEI 2008 C.07.0472.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0472.N PHLIPPO SHOWLIGHTS, naamloze vennootschap, met zetel te 2500 Lier, Antwerpsesteenweg 334, eiseres, vertegenwoordigd door mr.

Nadere informatie

2. Soorten en verband

2. Soorten en verband Bij dit alles moet de rechter de rechten van verdediging eerbiedigen. Dit betekent dat hij, wanneer hij de rechtsgrond wenst te wijzigen en aan te passen, de debatten dient te heropenen om partijen toe

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:199

ECLI:NL:RBAMS:2016:199 ECLI:NL:RBAMS:2016:199 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 20-01-2016 Datum publicatie 02-02-2016 Zaaknummer C/13/572226 / HA ZA 14-903 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Intellectueel-eigendomsrecht

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 DECEMBER 2012 C.11.0654.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0654.F A. V., advocaat, handelend in de hoedanigheid van curator van het faillissement van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte

Nadere informatie

ARBEIDSHOF ANTWERPEN

ARBEIDSHOF ANTWERPEN ARBEIDSHOF ANTWERPEN Afdeling Antwerpen Arrest 6 november 2013 Kamer 10 Algemeen rolnummer 2012/AA/862 Repertoriumnummer 2013/1776 D.K.M., met als raadsman mr. V.R.A., advocaat te A, tegen: ACERTA KINDERBIJSLAGFONDS

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2017:6351

ECLI:NL:RBNHO:2017:6351 ECLI:NL:RBNHO:2017:6351 Instantie Datum uitspraak 05-07-2017 Datum publicatie 31-07-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 5474399 \ CV EXPL 16-8870 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 JUNI 2005 S.04.0109.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.04.0109.N.- B. J., eiser, vertegenwoordigd door Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel,

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door het Arbeidshof te Gent.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door het Arbeidshof te Gent. Rolnummer 2926 Arrest nr. 186/2004 van 16 november 2004 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door het Arbeidshof te Gent. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL ZITTING VAN 15 SEPTEMBER 2011 Inzake RB, met maatschappelijke zetel te xxx, xxx, licentie xxx - Ondernemingsnr xxx; Eiseres, Ter zitting

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België C.11.0673.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0595.F IMMOBILIÈRE CHRISTIAENS nv, Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen C. B. Nr. C.11.0673.F IMMOBILIÈRE CHRISTIAENS

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/02/2013

Datum van inontvangstneming : 28/02/2013 Datum van inontvangstneming : 28/02/2013 Vertaling C-45/13-1 Datum van indiening: Zaak C-45/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing 28 januari 2013 Verwijzende rechter: Oberste Gerichtshof (Oostenrijk)

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 17 FEBRUARI 2015 P.15.0003.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.0003.N E H J V G, veroordeelde, verzoeker tot herziening, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN AAN DE OCCASIONELE REDDERS

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN AAN DE OCCASIONELE REDDERS COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS A.R. M12-5-0321 Beslissing van 9 januari 2014 De vijfde kamer van de Commissie, samengesteld uit:

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JANUARI 2006 C.04.0184.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0184.N FIAT AUTO BELGIO, naamloze vennootschap, met zetel te 1140 Brussel, Genèvestraat 175, eiseres, vertegenwoordigd door mr.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 JANUARI 2009 S.08.0099.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.08.0099.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, met zetel te 1060 Brussel, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd door mr. Antoine

Nadere informatie

ARBEIDSRECHTBANK TE HASSELT.

ARBEIDSRECHTBANK TE HASSELT. A.R.nr.2120963 1/6 ARBEIDSRECHTBANK TE HASSELT. Eerste kamer. Rep.nr. VONNIS van 25 april 2013 H. H., wonende te.., eisende partij, vertegenwoordigd door Mr. B.CUYPERS, loco Mr. VERACHTERT, advocaat te

Nadere informatie

O. T., eiser tot cassatie van een arrest, op 5 juni 1998 gewezen. vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof

O. T., eiser tot cassatie van een arrest, op 5 juni 1998 gewezen. vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof 27 OKTOBER 2000 C.98.0554.N/1 C.98.0554.N O. T., eiser tot cassatie van een arrest, op 5 juni 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2014 / Datum van uitspraak 19 december 2014 Rolnummer op JGR 2014/AB/890 Arbeidshof te Brussel vijfde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/890 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 DECEMBER 2005 C.04.0168.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0168.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, wiens kabinet gevestigd is te 1000 Brussel, Wetstraat

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2013:6267

ECLI:NL:RBAMS:2013:6267 ECLI:NL:RBAMS:2013:6267 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 11092013 Datum publicatie 27092013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie C/13/539534 Civiel recht Eerste

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 JANUARI 2012 C.10.0135.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0135.F BELGISCHE STAAT, minister van Landsverdediging, Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen ENTREPRISE ANDRE

Nadere informatie

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL ZITTING VAN 11 OKTOBER 2005 Inzake Mevrouw A, wonende te xxx; Eiseres, Ter zitting niet aanwezig; En RO, met maatschappelijke zetel te

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2010:BO2401

ECLI:NL:RBHAA:2010:BO2401 ECLI:NL:RBHAA:2010:BO2401 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 15-09-2010 Datum publicatie 29-10-2010 Zaaknummer 127472 - HA ZA 06-1116 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Spuitasbest. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Spuitasbest. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Spuitasbest Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Spuitasbest Asbest bestaat uit kleine vezels die kanker kunnen veroorzaken als ze worden ingeademd. Sind 1 juli 1993 is het verboden asbest of

Nadere informatie

~ A 2007/2/11. ARREST van 27 juni 2008 BVBA OOSTERBOSCH RENE ELITE VLOER-TUINSHOP. ARRET du 27 juin 2008 SPRL OOSTERBOSCH RENE ELITE VLOER-TUINSHOP

~ A 2007/2/11. ARREST van 27 juni 2008 BVBA OOSTERBOSCH RENE ELITE VLOER-TUINSHOP. ARRET du 27 juin 2008 SPRL OOSTERBOSCH RENE ELITE VLOER-TUINSHOP COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2007/2/11 ARREST van 27 juni 2008 Inzake BVBA OOSTERBOSCH RENE ELITE VLOER-TUINSHOP tegen 1. HOHO Hubert 2. MEERS Agnes Procestaal : Nederlands ARRET du 27 juin

Nadere informatie

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL. zitting van 28 april 2015

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL. zitting van 28 april 2015 ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL zitting van 28 april 2015 Inzake: Dhr. A, XXX Eiser, ter zitting niet aanwezig noch vertegenwoordigd. Tegen: RO, met zetel te XXX, Lic.

Nadere informatie

Rolnummer 5567. Arrest nr. 173/2013 van 19 december 2013 A R R E S T

Rolnummer 5567. Arrest nr. 173/2013 van 19 december 2013 A R R E S T Rolnummer 5567 Arrest nr. 173/2013 van 19 december 2013 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 25, eerste lid, en 69, eerste en derde lid, van de arbeidsongevallenwet van

Nadere informatie

Arrest van 19 december 1997 in de zaak A 96/ Arrêt du 19 décembre 1997 dans l affaire A 96/

Arrest van 19 december 1997 in de zaak A 96/ Arrêt du 19 décembre 1997 dans l affaire A 96/ BENELUX-GERECHTSHOF COUR DE JUSTICE BENELUX A 96/4/8 Inzake : Arrest van 19 december 1997 in de zaak A 96/4 ------------------------- KANEN tegen GEMEENTE VELDHOVEN Procestaal : Nederlands En cause : Arrêt

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp I. Artikelen 792 en 1448 BW. Heling: toepassingsvoorwaarden. II. Artikelen 1446 en 1447 BW. Toewijzing bij voorrang. Moet het huisraad overgenomen worden met

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

ARREST van 20 oktober 1997 in de zaak A 96/ ARRET du 20 octobre 1997 dans l affaire A 96/

ARREST van 20 oktober 1997 in de zaak A 96/ ARRET du 20 octobre 1997 dans l affaire A 96/ BENELUX-GERECHTSHOF COUR DE JUSTICE BENELUX A 96/3/10 ARREST van 20 oktober 1997 in de zaak A 96/3 ------------------------- Inzake : COTRABEL BVBA tegen LAUTE DIRK Procestaal : Nederlands En cause : ARRET

Nadere informatie

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL Inzake : ZITTING VAN 29 JUNI 2004 De heer A, xxx, en zijn echtgenote mevrouw B, samenwonend te xxx; eisers, beiden ter zitting in persoon

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 DECEMBER 2010 P.10.0213.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.10.0213.N G. R. burgerlijke partij, eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen T.

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1 7e ----,1 /J.. A.R. nr. 2010/AB/132 1e blad. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 31 MAART 2011 KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - werkloosheid tegensprekelijk definitief

Nadere informatie

Rolnummers 4767 en 4788. Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T

Rolnummers 4767 en 4788. Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T Rolnummers 4767 en 4788 Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 16 APRIL 2015 C.14.0466.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0466.F R. T., Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen P. R. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.547 ----------------------------- Zitting van dinsdag 31 januari 2006 -----------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.547 ----------------------------- Zitting van dinsdag 31 januari 2006 ----------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.547 ----------------------------- Zitting van dinsdag 31 januari 2006 ----------------------------------------------- Lijfrente arbeidsongevallen - Uitbreiding tot wettelijk samenwonenden

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen. Rolnummer 2268 Arrest nr. 29/2002 van 30 januari 2002 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

Asbest en uw woning. waar je thuis bent...

Asbest en uw woning. waar je thuis bent... Asbest en uw woning waar je thuis bent... Wat is asbest? Asbest is een verzamelnaam voor een aantal natuurlijke mineralen. Asbest heeft een microscopisch kleine vezelstructuur en komt vooral voor in oudere

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 JUNI 2008 C.07.0494.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0494.N AVERO SCHADEVERZEKERING BENELUX, vennootschap naar Nederlands recht met zetel te 3703 NH Zeist (Nederland), Handelsweg 2, die

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS ------ A.R. M 11-7-1006 B.R. 8461 Beslissing van 18 september 2012 De eerste kamer van de Commissie,

Nadere informatie

ECLI:NL:OGEAA:2016:286

ECLI:NL:OGEAA:2016:286 ECLI:NL:OGEAA:2016:286 Instantie Datum uitspraak 13-04-2016 Datum publicatie 02-05-2016 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba Zaaknummer K.G. 482 van 2016 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 17 SEPTEMBER 2013 P.12.1110.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.12.1110.N T G, burgerlijke partij, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. A.R.Nr. 42.787 le blad. OPENBARE TERECHTZITTING VAN EENENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND EN ZES.

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. A.R.Nr. 42.787 le blad. OPENBARE TERECHTZITTING VAN EENENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND EN ZES. A.R.Nr. 42.787 le blad. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN EENENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND EN ZES. DERDE KAMER Bediendecontract Tegensprekelijk Definitief In.de zaak: v Kathy, Appellante,

Nadere informatie

PUBLICATIEBLAD. LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht)

PUBLICATIEBLAD. LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht) A 2010 l**l N 29 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht) IN NAAM DER KONINGIN! In overweging genomen

Nadere informatie

SECUREX, Gemeenschappelijke Verzekeringskas tegen Arbeidsongevallen, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Verenigde

SECUREX, Gemeenschappelijke Verzekeringskas tegen Arbeidsongevallen, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Verenigde 16 OKTOBER 2000 S.00.0101.N/1 Nr. S.00.0101.N.- SECUREX, Gemeenschappelijke Verzekeringskas tegen Arbeidsongevallen, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Verenigde Natieslaan 1, eiseres tot cassatie

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST \ A.R. nr. 2009/AB/52395 1e blad. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 03 december2012 5 e KAMER Arbeidsongeval Tegensprekelijk Definitief ln de zaak: Appellant, vertegenwoordigd door

Nadere informatie