MKB Ondernemingsrecht Insolventierecht Letselschade Arbeidsrecht Huurrecht Strafrecht Vastgoed.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MKB Ondernemingsrecht Insolventierecht Letselschade Arbeidsrecht Huurrecht Strafrecht Vastgoed. www.boddaertverweel.nl"

Transcriptie

1 MKB Ondernemingsrecht Insolventierecht Letselschade Arbeidsrecht Huurrecht Strafrecht Vastgoed Robijnstraat RB Alkmaar T E 23 mei 2013 BIM lezing 1

2 Ontvangst Pre-Pack, wat en hoe in het MKB Axel de Groot Crediteurenakkoord buiten faillissement Tineke Wolfswinkel Pauze Ontslagmogelijkheden wegens bedrijfseconomische redenen Ellen Copini Faillissement; wat kan de ondernemer verwachten? Mona de Vries-Meijer Borrel 23 mei 2013 BIM lezing 2

3 Bedrijven in Moeilijkheden Pre-Pack Axel de Groot 23 mei 2013 BIM lezing 3

4 - Inleiding - Inventariseren - Doorstart in faillissement - Actio pauliana - Pre-pack - Pre-pack light 23 mei 2013 BIM lezing 4

5 Inleiding Boddaert Verweel Advocaten Sectie Bedrijven in Moeilijkheden (BIM) Programma : reorganisatie ter voorkoming van of in aanloop naar faillissement / (on)mogelijkheden wat betreft schulden, werknemers, doorstart/pre-pack,gevolgen faillissement 23 mei 2013 BIM lezing 5

6 Inventariseren - Bedrijf (te) redden? - Bedrijfseconomische/commerciële afwegingen - Ambitie ondernemer - Enige financiële armslag - Wie/wat/waar/wanneer/hoeveel - Centrale rol accountant/boekhouder 23 mei 2013 BIM lezing 6

7 Doorstart in faillissement - Activatransactie - Onderzoek activa : - Wat is er? ( voorraden, inventaris, vervoermiddelen, onderhanden werk,debiteuren,website, goodwill enz ) - Wat is het waard? - Wie heeft waar recht op? ( zekerheden, eigendomsvoorbehoud) Maar ook: - wat had er behoren te zijn maar ontbreekt - financiële reilen en zeilen, mn in de aanloop naar faillissement ( kan er evt. zaken gedaan worden met de bestuurder?) 23 mei 2013 BIM lezing 7

8 Invalshoek curator - Opbrengst going concern ( onderhandse vrije verkoopwaarde bij gelijkblijvend gebruik in plaats van liquidatiewaarde) - Goodwill realiseren - Werkgelegenheid - Beperking en voorkoming schade, complicaties en risico s (voor de boedel) 23 mei 2013 BIM lezing 8

9 Nadeel : kost (teveel?)tijd (onderzoek) onzeker (persoon curator, meerdere gegadigden /biedingsprotocol ) schade & afbreuk (sluiting, klanten weg,naam besmet) 23 mei 2013 BIM lezing 9

10 Actio pauliana Groot voordeel van een doorstart na faillissement via de curator is dat het veilig is: geen pauliana -risico 23 mei 2013 BIM lezing 10

11 De Actio Pauliana is een wettelijk middel om benadeling van crediteuren te voorkomen cq ongedaan te maken ( art 3:45 ev BW en art 42 ev Fw) Technisch gecompliceerd en riskant ; niet alleen voor evidente gevallen van malversaties maar ook voor doorstarts 23 mei 2013 BIM lezing 11

12 De curator kan - door schuldenaar - voor het faillissement verrichte - onverplichte rechtshandelingen - bij wetenschap van benadeling van crediteuren - vernietigen 23 mei 2013 BIM lezing 12

13 Om niet /om baat Wetenschap benadeling - indien ten tijde van de handeling het faillissement en het tekort daarin met redelijke mate van waarschijnlijkheid voorzienbaar was - wettelijk bewijsvermoeden bij onevenredigheid prestaties,betaling /zekerheidsstelling niet opeisbare schuld,transacties in de familie,binnen een jaar voor faillissement Art 47 Fw : betaling opeisbare schuld vernietigbaar bij wetenschap dat failllissement aangevraagd was /samenspanning 23 mei 2013 BIM lezing 13

14 Gevolg van de vernietiging : het desbetreffende actief terug keert in de boedel teneinde door de curator alsnog te gelde te worden gemaakt ten behoeve van de boedel Koper krijgt de betaalde koopsom niet terug; geen recht op tekort bijpassen 23 mei 2013 BIM lezing 14

15 Voorbeelden Bij een activa transactie met de curator speelt dit risico niet Praktijk zoekt naar oplossing met de voordelen maar zonder de nadelen 23 mei 2013 BIM lezing 15

16 Pre-pack - Angelsaksich rechtstelsel ( pre-packaged insolvency of pre-packaged sale ; Phoenix rescue ) - Crux: een voor faillissement door de rechter benoemde onafhankelijke stille bewindvoerder gaat de mogelijkheden van een doorstart onderzoeken en voorbereiden, en na het faillissement waarin hij benoemd wordt, uitvoeren - Onderzoek, waardering, prijs- en contractvorming in stilte - Doorstarter doet zaken rechtsreeks met de (latere) curator 23 mei 2013 BIM lezing 16

17 Complicatie: Nederlandse (Faillissements) wet voorziet niet in een dergelijke procedure. Vakliteratuur: Voorontwerp Insolventiewet Wetgever: herijking faillissementsrecht Jurisprudentie : tegenstrijdig 23 mei 2013 BIM lezing 17

18 Rechtbank Den Bosch 22/11/12 : Ja Rechtbank Maastricht 28/11/12 : Nee - nuance: wat is exact gevraagd? Rechtbank Noord-Holland: Ja, mits (heel) bijzondere omstandigheden 23 mei 2013 BIM lezing 18

19 Pre-pack light Varianten : - Doorstart panklaar voorbereiden en voorleggen aan curator/ tekenen bij het kruisje Eigen praktijk: - als curator van een bv met toestemming van de RC de doorstart volledig voorbereiden van de andere dochters en moeder vennootschappen, op voorwaarde dat faillissement volgt, en de te benoemen curator en rechter -commissaris akkoord gaan 23 mei 2013 BIM lezing 19

20 Doorstart volledig organiseren en uitvoeren ( inclusief betalen koopsom) alsof ik curator ben, dus bezien door de bril van de (latere) curator,en zorgen dat de transactie curator / pauliana proof is. 23 mei 2013 BIM lezing 20

21 Aandachtspunten - Advies ter plaatse bekende/ervaren curator - Activatransactie op in faillissement gebruikelijke voorwaarden - Deugdelijke taxatie en taxatiewaarde ook daadwerkelijk betalen (niet verrekenen) - Koopsom ten gunste van de boedel 23 mei 2013 BIM lezing 21

22 Axel de Groot Boddaert Verweel Advocaten Robijnstraat 36, Alkmaar mei 2013 BIM lezing 22

23 Crediteurenakkoord buiten faillissement Tineke Wolfswinkel 23 mei 2013 BIM lezing 23

24 Faillissement Artikel 1 Fw.: De schuldenaar, die in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, wordt, hetzij op eigen aangifte, hetzij op verzoek van een of meer zijner schuldeisers, bij rechterlijk vonnis in staat van faillissement verklaard. Concursus ofwel samenloop van crediteuren teveel schulden ten opzichte van te weinig actief, uiteindelijk een situatie waarin een ondernemer niet meer in de huidige vorm zorg kan dragen dat de schulden weer beheersbaar worden en blijven Benoeming curator, die tot taak heeft: liquidatie, m.a.w.: Het faillissement is gericht op liquidatie, en dus in beginsel niet op herstel 23 mei 2013 BIM lezing 24

25 Risico s faillissement Curator heeft eigen zelfstandige taak Doel: realiseren van zoveel mogelijk actief in het belang van de boedel Jurisprudentie: maatschappelijke en werknemersbelangen In elk geval niet: bestuurdersbelang of bedrijfsbelang! Met de komst van de curator heeft een ondernemer de afwikkeling van de schulden niet meer in eigen hand Faillissement kan (heel) lang duren Bestuurdersaansprakelijkheid: een bestuurder van een vennootschap is aansprakelijk voor het tekort in de boedel als hij zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. Als niet is voldaan aan de boekhoudplicht of aan het wettelijke vereiste van het tijdig deponeren van de jaarstukken, wordt bij faillissement onbehoorlijk bestuur vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement, en haalt een bestuurder de aansprakelijkheid binnen Voor natuurlijke personen: sommige beroepen staan niet meer voor hen open 23 mei 2013 BIM lezing 25

26 Akkoord In een aantal gevallen kan het zinvol zijn een akkoord aan te bieden Zowel voor schuldenaar, àls voor schuldeiser 23 mei 2013 BIM lezing 26

27 Akkoord heeft zin bij Voorzienbaarheid van het niet kunnen voortgaan met het betalen van schulden Zowel bij voortzetting onderneming als bij liquidatie Ook bij natuurlijke personen met onderneming (dus bij eenmanszaken of vennootschappen onder firma, de zg. personenvennootschappen) 23 mei 2013 BIM lezing 27

28 WSNP Zware toelatingseisen Goede trouw t.a.v. ontstaan schulden Zich houden aan inlichtingenplicht, sollicitatieplicht Geen veroordelingen tot strafrechtelijke boetes Geen ambtshalve fiscale aanslagen Deugdelijke boekhouding 23 mei 2013 BIM lezing 28

29 Toepasselijk recht akkoord Binnen faillissement: art. 138 t/m 172a Fw. Buiten faillissement: algemene verbintenissenrecht niet anders dan een samenstel van overeenkomsten 23 mei 2013 BIM lezing 29

30 Doel akkoord Regeling met schuldeisers, tegen finale kwijting 23 mei 2013 BIM lezing 30

31 Verschillen Faillissementsakkoord: Stemrecht, alleen voor concurrente crediteuren gewone meerderheid, tezamen > helft vorderingen Rechterlijke toetsing Buitengerechtelijk/Onderhands akkoord Geen stemming Met iedereen moet overeenstemming bereikt zijn Geen rechterlijke toetsing 23 mei 2013 BIM lezing 31

32 Overeenkomsten Faillissementsakkoord en buitengerechtelijke/onderhands akkoord eindigen beide tegen finale kwijting schuldenvrij Uiteraard niet ten opzichte van externe financier! 23 mei 2013 BIM lezing 32

33 Slagingskans akkoord Het gegeven dat er zicht is op ophouden te betalen, en dus zicht op faillissement Crediteuren moeten belang hebben bij het akkoord, zodanig dat zij meer zullen ontvangen dan in faillissement, daarom: Externe financiering Methode van werken die streeft naar het evenaren van rechterlijke toetsing Minutieus uitgewerkte doorrekening Openheid van zaken 23 mei 2013 BIM lezing 33

34 Externe financiering Alleen mogelijk als externe financier zicht heeft op voldoening op termijn Externe financier kan zijn: bank, maar hoeft niet. Ook mogelijk: binnen concernverband, werkgever, vrienden, familie 23 mei 2013 BIM lezing 34

35 Na- en voordelen Nadeel voor schuldenaar: moet de herfinanciering zien op te lossen Nadeel voor schuldeisers: oppervlakkig bezien is het nadeel voor schuldeisers dat zij een deel van hun vordering nooit betaald zullen krijgen. Bij nader inzien niet een reëel nadeel, maar relatief nadeel: volledige betaling zouden zij toch al niet tegemoet hebben kunnen zien Voordelen voor beide partijen: relatief snelle afwikkeling Voordeel voor schuldenaar: finale kwijting. Hij is van oorspronkelijke schuldenlast bevrijd 23 mei 2013 BIM lezing 35

36 Belangrijke partijen Externe financier Bank Fiscus (artikel 22 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990) Uiteraard ook overige schuldeisers, maar met hen wordt geen akkoord bereikt zonder medewerking van externe financier, bank en fiscus. 23 mei 2013 BIM lezing 36

37 Omzetbelasting Artikel 29 lid 1 Wet OB claim: terug te vragen OB op oninbare debiteuren De aanslag ex artikel 29 lid 2 Wet OB, als af te dragen omzetbelasting op crediteuren die onbetaald blijven Het akkoord beweegt zich wat de artikel 29 lid 2 Wet OBschuld betreft tussen een volledige schuld terzake de BTW-component als crediteuren volledig onbetaald blijven, en 0,00 schuld bij volledige betaling van de schuldeisers. 23 mei 2013 BIM lezing 37

38 Deelbetaling aan cred. en OB OB-schuld Deelbetaling crediteuren: OB-schuld vermindert Omdat OB-schuld vermindert, komt er meer beschikbaar voor crediteuren Omdat meer beschikbaar komt voor crediteuren, vermindert OB-schuld Enzovoorts 23 mei 2013 BIM lezing 38

39 Faber-formule U = (A-B)/(C-B) waarbij A = resterend boedelactief, t.b.v. uitdeling aan concurrente crediteuren en fiscus ex 29-2 B = 29-2 vordering van de fiscus bij 0% uitkering aan crediteuren C = totaal van vorderingen van concurrente crediteuren, inclusief BTW U = uitkeringspercentage voor concurrente crediteuren en waarbij dan 100 minus U = het uitkeringspercentage aan fiscus ex 29-2 OB Buiten faillissement kan als resterend boedelactief gelden het bedrag dat beschikking zou kunnen komen voor concurrente crediteuren en fiscus tezamen. Buiten faillissement opereert het wel veel makkelijker, omdat er niet sprake is van het binnen faillissement zo stringente resterende boedelactief. 23 mei 2013 BIM lezing 39

40 Vpb Uitgangspunt is dat een buitengerechtelijk akkoord (onderhands) of gerechtelijk (via faillissement of surseance) leidt tot een vrijval van crediteuren voor het deel waarvoor wordt kwijtgescholden door de crediteuren. Daarvoor geldt de kwijtscheldingswinstvrijstelling van artikel 3.13 sub a Wet IB jo artikel 8 lid 1 Wet Vpb. Kortweg: de fiscale winst die wordt gerealiseerd als gevolg van de kwijtschelding is vrijgesteld van de belastingheffing voorzover deze fiscale winst het bij de debiteur/belastingplichtige aanwezige fiscale verlies overstijgt. 23 mei 2013 BIM lezing 40

41 Vpb; fiscale eenheid Artikel 15ac lid 2 Vpb: de kwijtscheldingswinstvrijstelling van artikel 3.13 lid 1 sub a Wet IB vindt bij het bepalen van de winst van een fiscale eenheid geen toepassing, behoudens voor zover aannemelijk wordt gemaakt dat het kwijtscheldingsdeel op de voet van artikel 3.13 lid 1 sub a niet tot de winst van de schuldenaar zou hebben behoord indien deze geen deel zou hebben uitgemaakt van de fiscale eenheid. Artikel 8 lid 4 Wet Vpb: de kwijtscheldingswinstvrijstelling is niet van toepassing indien de de belastingplichtige deel heeft uitgemaakt van de fiscale eenheid en sinds het ontvoegingstijdstip minder dan 6 jaar zijn verstreken, behoudens voor zover de belastingplichtige aannemelijk maakt dat het kwijtscheldingsdeel op de voet van artikel 3.13 lid 1 sub a niet tot zijn winst zou behoren indien hij geen deel zou hebben uitgemaakt van de fiscale eenheid. Consequentie is derhalve dat standaard onderzoek dient te worden gedaan of de laatste zes jaar sprake is geweest van een fiscale eenheid. 23 mei 2013 BIM lezing 41

42 Tineke Wolfswinkel Boddaert Verweel Advocaten Robijnstraat 36, Alkmaar mei 2013 BIM lezing 42

43 Ontslagmogelijkheden wegens bedrijfseconomische redenen Ellen Copini

44 Gesloten systeem einde arbeidsovereenkomst 1. Van rechtswege 2. Opzegging (via UWV) 3. Ontbinding (via rechter 4. Overeenkomst (partijen)

45 Ontslagmogelijkheden bij BE redenen 1.Opzeggging (via UWV Werkbedrijf) 2. Ontbinding (via rechter) 3. Beeindigingsovereenkomst

46 Ontslag via UWV Werkbedrijf Slagingskans > 70% Marginale toetsing UWV

47 Welke bedrijfseconomische redenen? Zie hfst.7 beleidsregels Ontslagtaak UWV

48 Valkuilen -Bedrijfseconomische redenen niet voldoende aangetoond - Afspiegelingsbeginsel verkeerd toegepast

49 Wet Melding Collectief Ontslag Ontslag > 20 werknemers Binnen 3 maanden Binnen werkgebied UWV AJD Bedrijfseconomische omstandigheden

50 Sanctie op niet naleven WMCO Opzegging en beeindigingsovereenkomst zijn vernietigbaar Ontbinding herroepbaar

51 Ontbinding via rechter Individuele verzoeken Bij ontslagverboden (bij zieke w.n. in 75% toegekend) Ontbindingsvergoeding, maar geen k.o.o. prodedure

52 Beeindigingsovereenkomst -WW-proof -Pas op wilsgebreken -Regel alles (relatiebeding, bedrijfseigendommen,geheimhoudings beding etc.) - Opzegtermijn

53 Nieuwe ontslagrecht per BE ontslag alleen nog via UWV - Beroep bij rechter - Beeindigingsovereenkomst ook mogelijk - Forfaitaire transitievergoeding - Aparte ontslagvergoeding - Cao mag afwijken/zelf procedure regelen

54 Uw taak: Help uw client om financieringsmaatregelen te treffen voor transitievergoedingen

55 Ellen Copini Boddaert Verweel Advocaten Robijnstraat 36, Alkmaar mei 2013 BIM lezing 55

56 Faillissement; wat kan de ondernemer verwachten? Mona de Vries-Meijer 23 mei 2013 BIM lezing 56

57 Taken van de curator Inventarisatie Activa te gelde maken Beëindigen duurovereenkomsten Lopende gerechtelijke procedures Regelmatig verslag uitbrengen Onderzoek rechtmatigheid 23 mei 2013 BIM lezing 57

58 Onderzoek wijze van taakvervulling Deponeren jaarrekening tijdig? 2:248 BW Administratie op orde? 2:248 jo. 2:10 BW Paulianeuze handelingen? 42 e.v. Fw Dividenduitkeringen iom uitkeringstoets? 2:216 BW Overige onbehoorlijk bestuur? 2:9 BW Onrechtmatigheid overig? 6:162 BW 23 mei 2013 BIM lezing 58

59 Plichten van de bestuurders Informeren Administratie afgeven Toegang verlenen Opgave van de schulden 23 mei 2013 BIM lezing 59

60 Dividendbesluit en uitkeringstoets 2:216 BW Bestuur moet besluit goedkeuren Goedkeuring ondanks negatieve toets Bestuur aansprakelijk Hoofdelijk tot (max.) hoogte van de uitkering Tenzij disculpatie Van toepassing op minderheidsbestuurder Die niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen 23 mei 2013 BIM lezing 60

61 Vraag: Hoever vooruit moet een bestuur kijken bij de uitkeringstoets? Ratio s jaarrekening niet voldoende Bekende toekomstige invloeden op onderneming meenemen Wel beleidsvrijheid 23 mei 2013 BIM lezing 61

62 Is ook de RvC in voorkomende gevallen aan te spreken? Welke verjaringstermijnen gelden bij een vordering op grond van 2:216 BW? Lid 4: feitelijk leider (kan ook RvC zijn als dit bijv. betrokken aandeelhouder is) gelijk aan bestuurder. Idem art. 2: 261 BW Verjaring 5 jaar Aanvang termijn vanaf het moment dat blijkt dat vennootschap niet kan voortgaan met betalen 23 mei 2013 BIM lezing 62

63 Samenloop met andere gronden voor aansprakelijkheid? Alle andere gronden zijn onverminderd van toepassing 23 mei 2013 BIM lezing 63

64 Welke escapes zijn er verder voor de bestuurder? Invloed van decharge Regres op aandeelhouders Accountant aansprakelijk voor een dividendbesluit dat de toets van 2:216 BW niet kan doorstaan? 23 mei 2013 BIM lezing 64

65 23 mei 2013 BIM lezing 65

66 Mona de Vries-Meijer Boddaert Verweel Advocaten Robijnstraat 36, Alkmaar mei 2013 BIM lezing 66

67 MKB Ondernemingsrecht Insolventierecht Letselschade Arbeidsrecht Huurrecht Strafrecht Vastgoed Robijnstraat RB Alkmaar T E 23 mei 2013 BIM lezing 67

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.09/15/458 NL:TZ:0000009091:F001 11-08-2015 mr. P.A. Loeff mr. W.J. Don Algemeen Gegevens onderneming Naam onderneming: J. Zwaan Holding

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/13/426 NL:TZ:0000013710:F001 09-04-2013 mr. S.B.M. Tilman mr. M Pellikaan Algemeen Gegevens onderneming I-Deal B.V. Activiteiten

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: Eindverslag Datum: 15 augustus 2013 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 4 december 2012 Curator: mr S. van Gessel (sinds 12 april

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.01/15/0684 NL:TZ:0000001240:F001 10-11-2015 mr. W.M. Welage mr. C. Schollen Algemeen Gegevens onderneming VWA B.V. Graaf van Solmsweg

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13/04/2015. Gegevens onderneming : Goodfood Holding B.V.

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13/04/2015. Gegevens onderneming : Goodfood Holding B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13/04/2015 Gegevens onderneming : Goodfood Holding B.V. Faillissementsnummer : C/03/15/13F Datum uitspraak : 13 januari 2015 Curator : Mr. Ch.L.J.R. Lückers R-C :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 3 d.d. 14 januari 2014 Gegevens onderneming : Rolien Vastgoed B.V. Faillissementsnummer : 10/13/357 Datum uitspraak : 9 april 2013 Curator Rechter-commissaris

Nadere informatie

Tweede openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MKB TRANSPORT B.V.

Tweede openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MKB TRANSPORT B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Tweede openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van MKB TRANSPORT B.V. inzake : MKB Transport B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

DERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN H.S.K. JANSSEN TELECOMMUNICATIE B.V.

DERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN H.S.K. JANSSEN TELECOMMUNICATIE B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. DERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN H.S.K. JANSSEN TELECOMMUNICATIE B.V. inzake : de besloten vennootschap

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V.

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN OCCASION CENTRUM MIDDEN NEDERLAND B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/665 NL:TZ:0000009980:F001 13-12-2016 mr. P. Beerens mr. J van Spengen Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : Ubiks B.V., voorheen genaamd Beagle Creative Marketing Agency B.V.

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : Ubiks B.V., voorheen genaamd Beagle Creative Marketing Agency B.V. EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Ubiks B.V., voorheen genaamd Beagle Creative Marketing Agency B.V. Faillissementsnummer : 08/431 F Datum uitspraak : 2 september

Nadere informatie

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 12 november 2013 Curator : mr. G.F.H. Velthuizen Rechter Commissaris

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 12 september 2007 DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Annavast B.V. Faillissementsnummer : 07/513 F Datum uitspraak : 12 september 2007 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

VERSLAG EX ART. 73 a Fw.

VERSLAG EX ART. 73 a Fw. VERSLAG EX ART. 73 a Fw. In het faillissement van: Stichting Farmaceutische Verstrekkingen Limburg h.o.d.n. Apothekers Limburg insolventienummer: 09 / 209 F op verzoek van: Stichting Farmaceutische Verstrekkingen

Nadere informatie

: Fourteen-O-Six B.V. t.h.o.d.n. Parkside. 28092073. Faillissementsnummer

: Fourteen-O-Six B.V. t.h.o.d.n. Parkside. 28092073. Faillissementsnummer OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 13 maart 2014 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Fourteen-O-Six B.V. t.h.o.d.n. Parkside. 28092073. Faillissementsnummer : F13/202.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/193 NL:TZ:0000005218:F001 05-04-2016 Mr.drs. M. Hoogendoorn mr. W.J. Geurts - de Veld Algemeen Gegevens onderneming De besloten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 4 d.d. 19 mei 2014 Gegevens onderneming : Rolien Vastgoed B.V. Faillissementsnummer : 10/13/357 Datum uitspraak : 9 april 2013 Curator Rechter-commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN H.S.K. JANSSEN TELECOMMUNICATIE B.V.

EERSTE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN H.S.K. JANSSEN TELECOMMUNICATIE B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. EERSTE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN H.S.K. JANSSEN TELECOMMUNICATIE B.V. inzake : de besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 (eindverslag) Datum: 3 juni 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 (eindverslag) Datum: 3 juni 2016 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 (eindverslag) Datum: 3 juni 2016 Gegevens onderneming: : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Talamini-Gelato

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 15/07/2016. Gegevens onderneming : Goodfood Holding B.V.

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 15/07/2016. Gegevens onderneming : Goodfood Holding B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 15/07/2016 Gegevens onderneming : Goodfood Holding B.V. Faillissementsnummer : C/03/15/13F Datum uitspraak : 13 januari 2015 Curator : Mr. Ch.L.J.R. Lückers R-C :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 februari 2015 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Veertiende openbare verslag ex artikel 73a Faillissemeiitswet in het faillissement van MKB TRANSPORT B.V. Mr. A. Lablans (voorheen: Mr. W.

Veertiende openbare verslag ex artikel 73a Faillissemeiitswet in het faillissement van MKB TRANSPORT B.V. Mr. A. Lablans (voorheen: Mr. W. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Veertiende openbare verslag ex artikel 73a Faillissemeiitswet in het faillissement van MKB TRANSPORT B.V. inzake MKB Transport B.V., statutair

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fruit Lounge Studio s B.V. Faillissementsnummer : 08/94 F Datum uitspraak : 12 februari 2008 Datum verslag : 31 maart 2008 Curator

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) In het faillissement van (hierna: Franchise), gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij

mr. T.A. Opbroek-Booij FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2013 Gegevens failliet: Fysiologix B.V. h.o.d.n. stopmijntennisarm.nu Faillissementsnummer: F.16/13/0 Datum uitspraak: 8 januari 2013 Rechter-commissaris:

Nadere informatie

Omzetgegevens : 2005: ,--, 2004: ,-- Personeel gemiddeld aantal : ,77

Omzetgegevens : 2005: ,--, 2004: ,-- Personeel gemiddeld aantal : ,77 Bijlage 1 Faillissementsverslag Nummer: 12 Datum: 9 april 2010 Gegevens onderneming : Van der Velden Holding B.V. Faillissementsnummer : 07/149 F Datum uitspraak : 27 maart 2007 Curator : mr. T.M Schraven

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.09/14/792 NL:TZ:0000008009:F001 28-10-2014 mr. M. Spaa mr. G.H.M. Smelt Algemeen Gegevens onderneming De Wilgen Vastgoed B.V. 09/14/792

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 6 Datum: 07-04-2016 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 23-09-2014 Curator: MR C.G.H. Hofland R-C: MR H.W.P.J. Hopmans

Nadere informatie

Nummer. Datum 14 november 2007

Nummer. Datum 14 november 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 1 e openbare verslag Datum 14 november 2007 Gegevens onderneming Newa BV Faillissementsnummer 07/431 F Datum uitspraak 1 oktober 2007 Curator Mr J.A. Velenturf

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Werklicht B.V. Faillissementsnummer : 08/611 F Datum uitspraak : 16 december 2008 Curator : mr N.P. Klein Rechter-commissaris :

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: Datum: 17 augustus 2012 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sluijmers Holding B.V., gevestigd te Mijdrecht,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/17/320 NL:TZ:0000014477:F001 11-07-2017 mr. Y.C.M. Heruer mr. C.P. Lunter Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/151 NL:TZ:0000004450:F001 15-03-2016 mr. P. Beerens mr. WJ Roos-van Toor Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

roef EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DA ALFIO B.V. DE DATO advocaten

roef EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DA ALFIO B.V. DE DATO advocaten roef advocaten EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DA ALFIO B.V. DE DATO 20 mei 2016 Algemene gegevens Gegevens onderneming: Da Alfio B.V. gevestigd aan de Prof. Van

Nadere informatie

Bestede uren Totaal : mr. J.B. de Meester: 1 uur en 6 minuten : D.I.E. van Dijke LLB: 1 uur

Bestede uren Totaal : mr. J.B. de Meester: 1 uur en 6 minuten : D.I.E. van Dijke LLB: 1 uur Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 18 maart 2016 Nummer: twee Gegevens onderneming : Bij de Vaate Goes B.V. Faillissementsnummer : C/02/15/603 F Datum uitspraak : 8 december

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 6 Oktober 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 6 Oktober 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 6 Oktober 2014 Gegevens onderneming: De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Orka Kunststofvloeren B.V, Orka Bouwchemie en Orka Beheer B.V., allen

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. 't Drankurgel B.v. Tongelresestraat 32 Telefoonnummer

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. 't Drankurgel B.v. Tongelresestraat 32 Telefoonnummer Turnaround Advocaten Specialisten in bedrijfskwesties De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012 Gegevens

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DEES ONROEREND GOED B.V.

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DEES ONROEREND GOED B.V. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DEES ONROEREND GOED B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dees Onroerend

Nadere informatie

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 12 februari 2014 Nummer: een Gegevens onderneming : de besloten vennootschap P. Louwerse Beheer B.V. Faillissementsnummer : C 02/15/14

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 16 augustus 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 16 augustus 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 16 augustus 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Çelik Autohandel B.V.,

Nadere informatie

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ACINTYA B.V.

VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ACINTYA B.V. VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ACINTYA B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Acintya B.V. (KvK-nummer

Nadere informatie

DERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN H.S.K. JANSSEN TELECOMMUNICATIE BEHEER B.V.

DERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN H.S.K. JANSSEN TELECOMMUNICATIE BEHEER B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. DERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN H.S.K. JANSSEN TELECOMMUNICATIE BEHEER B.V. inzake de besloten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 november 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 november 2013 Gegevens onderneming: : Thurlings Management Beheer Holding B.V., gevestigd te Rotterdam (3059 VH) aan

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 3 Datum: 12 december 2016. Gegevens onderneming: Stadscafé De Ontmoeting B.V. Faillissementsnummer: C/01/15/732 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/16/499 NL:TZ:0000012038:F001 26-07-2016 Mr. H.A. Wiggers mr. JSW Lucassen Algemeen Gegevens onderneming Statutair gevestigd te

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sports Events Company B.V.

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sports Events Company B.V. EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sports Events Company B.V. Faillissementsnummer : 12/780 F Datum uitspraak

Nadere informatie

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij : 2012: 14.604,--

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij : 2012: 14.604,-- Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 12 mei 2014 Nummer: twee Gegevens onderneming : de besloten vennootschap P. Louwerse Beheer B.V. Faillissementsnummer : C 02/15/14

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/14/81 NL:TZ:0000001569:F001 28-01-2014 mr. J.W. Both mr. C.P. Lunter Algemeen Gegevens onderneming Fairytale BV, h.o.d.n. Fairytale

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN P.C. LAP BEHEER B.V.

VIERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN P.C. LAP BEHEER B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. VIERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN P.C. LAP BEHEER B.V. inzake : De besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 2 Datum: 15 oktober Het papieren verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag

FAILLISSEMENTSVERSLAG 2 Datum: 15 oktober Het papieren verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG 2 Datum: 15 oktober 2012 Het papieren verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag GEGEVENS ONDERNEMING : FERONA SERVICES B.V. Faillissementsnummer : F12/112 Datum uitspraak

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: NL:TZ:0000000617:F001 25-08-2015 Curator: Mr. R.J. Hoff R-C: mr. Maartje Kruithof Algemeen Gegevens onderneming 2Invest BV, statutair gevestigd te Haarlem, bezoekadres

Nadere informatie

Vijfde openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet - tevens eindverslag

Vijfde openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet - tevens eindverslag Vijfde openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet - tevens eindverslag Datum: 10 april 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DÖNER B.V., handelend

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 (eindverslag) Datum: 26 juni 2014 Gegevens onderneming: Handelsonderneming Dijkhuis O.G. Winschoten B.V., gevestigd aan de Lijnbaan

Nadere informatie

Het drijven van een winkel in herenmode (gelegen aan de Veemarktstraat 24 te Breda)

Het drijven van een winkel in herenmode (gelegen aan de Veemarktstraat 24 te Breda) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Vijfde en tevens laatste verslag Datum 14 oktober 2014 Gegevens onderneming Septième BV (kvk: 20057157) Faillissementsnummer F02/13/864 Datum uitspraak 8 oktober

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 mei 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOON EX ART. 73a FW. Nummer: 4, tevens eindverslag Datum: 15 januari 2016

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOON EX ART. 73a FW. Nummer: 4, tevens eindverslag Datum: 15 januari 2016 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOON EX ART. 73a FW. Nummer: 4, tevens eindverslag Datum: 15 januari 2016 In dit verslag wordt de volgorde aangehouden uit het (eventuele) vorige verslag. Als er

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2013. : BKV Beheer B.V.:

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2013. : BKV Beheer B.V.: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2013 Gegevens onderneming : BKV Beheer B.V. BKV Vastgoedonderhoud B.V. Faillissementsnummer : 13/253F 13/257F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN WATERLAND REIZEN B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN WATERLAND REIZEN B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN WATERLAND REIZEN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (KvK-nummer 50500376),

Nadere informatie

Derde faillissementsverslag ex artikel 73a Fw.

Derde faillissementsverslag ex artikel 73a Fw. De inhoud van het papieren verslag is gelijk aan de inhoud van de digitale versie Advocatenkantoor Loeff Postbus 9 3330 AA Zwijndrecht Fruiteniersstraat 23 3334 KA Zwijndrecht Tel: 078-79 99 920 Fax: 078-79

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015

Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 februari 2015 Gegevens: Kyrië B.V.; Glaifa Investment B.V.; Glaifa Neon Beheer B.V.; Glaifa Neon B.V.; Glaifa Productie B.V. Faillissementsnummer: C/02/15/72 F;

Nadere informatie

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 18 juli 2013. : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V.

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A. BONS BEHEER B.V. d.d. 18 juli 2013. : de besloten vennootschap A. Bons Beheer B.V. Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgedaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 6 december 2012 Gegevens gefailleerde: Alfred Meijer (06-04-1978), wonende te 9661 TW Alteveer te Poortmanswijk

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 (eindverslag) Datum: 3 juni 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 (eindverslag) Datum: 3 juni 2016 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 (eindverslag) Datum: 3 juni 2016 Gegevens onderneming: : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TALAMINI GELATO

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.08/16/446 NL:TZ:0000008893:F001 02-11-2016 mr. A.C. Blankestijn mr. M Koopmans Algemeen Gegevens onderneming Trap en Constructie

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 24 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 24 september 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 24 september 2015 Gegevens onderneming: : Thurlings Management Beheer Holding B.V., gevestigd te Rotterdam (3059 VH)

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.15/16/446 NL:TZ:0000010007:F001 20-12-2016 mr. J.C. Siebert mr. J.J. Dijk Algemeen Gegevens onderneming Sportschool De Meer B.V.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.15/15/459 NL:TZ:0000004400:F001 29-09-2015 Mr. R.J. Hoff mr. M.M. Kruithof Algemeen Gegevens onderneming Activiteiten onderneming

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/80 NL:TZ:0000002989:F001 09-02-2016 mr. F. el Houzi mr. J.C.A.T. Frima Algemeen Gegevens onderneming Bij vonnis van Rechtbank

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/17/390 NL:TZ:0000015019:F001 15-08-2017 mr. R.M. Avezaat mr. de Winkel Algemeen Gegevens onderneming J.O.L. Holding B.V. Beugsloepweg

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde : Bouwbedrijf Doornbos Beheer B.V.;

Gegevens gefailleerde : Bouwbedrijf Doornbos Beheer B.V.; Datum : 23 november 2015; TWAALFDE VERSLAG (TEVENS EINDVERSLAG) FAILLISSEMENT BOUWBEDRIJF DOORNBOS BEHEER B.V. (actuele aangelegenheden, alsmede wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag, zijn vetgedrukt

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Erven Boonstra B.V. Faillissementsnummer : 09/368 F Datum uitspraak : 12 mei 2009 Datum verslag : 1 oktober 2009 Curator : voorheen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.19/14/261 NL:TZ:0000001442:F001 22-10-2014 mr. R Klarus mr. A.L. Goederee Algemeen Gegevens onderneming Wever Totaal Transport B.V.

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ACINTYA B.V.

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ACINTYA B.V. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ACINTYA B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Acintya B.V. (KvK-nummer

Nadere informatie

Gegevens onderneming : Soap Story Nederland B.V. gevestigd te (5071 AP) Udenhout aan de Achthoevenstraat 29

Gegevens onderneming : Soap Story Nederland B.V. gevestigd te (5071 AP) Udenhout aan de Achthoevenstraat 29 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 15 Datum: 26 juli 2011 Gegevens onderneming : Soap Story Nederland B.V. gevestigd te (5071 AP) Udenhout aan de Achthoevenstraat 29 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.09/15/104 NL:TZ:0000001858:F001 24-02-2015 mr. N.F. Barthel mr. R. Cats Algemeen Gegevens onderneming ALL4WATERSPORT B.V. Leimuiderdijk

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) In het faillissement van : Voorzaan Holding B.V. Faillissementsnummer : Verslagnummer : 1 Datum uitspraak : 8 april 2014 Curator : mr. G.F.H. Velthuizen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 juni 2017

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 juni 2017 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 juni 2017 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MELIS BEHEER B.V., statutair gevestigd te gemeente Rheden en kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOPON EX ART. 73a FW. Nummer: 1 Datum: 10 maart 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOPON EX ART. 73a FW. Nummer: 1 Datum: 10 maart 2015 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOPON EX ART. 73a FW. Nummer: 1 Datum: 10 maart 2015 In dit verslag wordt de volgorde aangehouden uit het (eventuele) vorige verslag. Als er geen nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 26 oktober 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 26 oktober 2016 15-00049 J. Rip Beheer B.V./faillissement Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in het openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 8 november 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 8 november 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 8 november 2011 Gegevens onderneming : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid R.F.A. van Kampen B.V. Faillissementsnummer : 11/355

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Anyforum B.V. Nummer: 2 Datum: 21 september 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Anyforum B.V. Nummer: 2 Datum: 21 september 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Anyforum B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Almere aan het adres (1339 KL) Almere aan de Curacaostraat 7, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 9 Datum : 6 maart 2015 Datum laatste verslag : 4 september 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Bouwbedrijf van der Meij B.V. statutair gevestigd te Leiden,

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 2-6-2015

Nummer: 1 Datum: 2-6-2015 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 2-6-2015 Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. De verslagen worden of zijn (ook) gepubliceerd op

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014. Gegevens onderneming: Tekst & Uitleg VOF Faillissementsnummer: C/01/13/1185 F Datum uitspraak: 17 december

Nadere informatie

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten Postbus BB Dordrecht tel: fax:

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten Postbus BB Dordrecht tel: fax: Zesde openbaar verslag ex artikel 73a Faillissement in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOUTESTIJN ONDERHOUD & ADVIES B.V., statutair gevestigd te Rotterdam

Nadere informatie

Vierde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van VERMEER EEMHAVEN BEHEER B.V.

Vierde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van VERMEER EEMHAVEN BEHEER B.V. papieren versie is identiek aan digitale versie Vierde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van VERMEER EEMHAVEN BEHEER B.V. inzake : Vermeer Eemhaven Beheer B.V., statutair

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: ~- Datum: 12-07-2016 Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: N L: TZ:0000004450: F001 15-03-2016 m r. P. Beerens mr. Hanneke Roos-van Toor Algemeen Gegevens onderneming De besloten

Nadere informatie

Omzetgegevens : 2010: gemiddeld 727.611,-- Personeel gemiddeld aantal : 27

Omzetgegevens : 2010: gemiddeld 727.611,-- Personeel gemiddeld aantal : 27 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 11 april 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kindercentrum t Spektakel Faillissementsnummer : 11/114 F Datum uitspraak : 8

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. 1:1 Turnaround De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 maart 2011 Gegevens onderneming: Naam: Adres: Telefoonnummer:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 (eind) Datum: 23 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 (eind) Datum: 23 september 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 (eind) Datum: 23 september 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Triple Star Media

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 4. EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 4. EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 4 EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET Dit verslag is het vierde openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a FW in het faillissement van Jaartsveld Asfalt B.V. In dit verslag

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr. E. Doornhein

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 26 september 2008 : mr. E. Doornhein VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Mattata Amsterdam B.V. Faillissementsnummer : 08/470 F Datum uitspraak : 26 september 2008 Curator : mr. E. Doornhein Rechter-Commissaris

Nadere informatie

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG. Verslagperiode : 7 augustus t/m 10 december 2009

VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG. Verslagperiode : 7 augustus t/m 10 december 2009 VIERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Anosta B.V. Faillissementsnummer : 08/552 F Datum uitspraak : 18 november 2008 Datum verslag : 11 december 2009

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 (eind) Datum: 3 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 (eind) Datum: 3 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 (eind) Datum: 3 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exquis B.V., statutair

Nadere informatie

: mr. P.J. Fousert, advocaat te Groningen

: mr. P.J. Fousert, advocaat te Groningen FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : IV Datum : 8 november 2011 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : F10/253 Datum uitspraak : 21 september 2010 Curator Rechter-commissaris : Taconite B.V., gevestigd

Nadere informatie

Mr. drs Vriezekolk: 24,65 uren Faillissementsmedewerkster: 2,9 uren

Mr. drs Vriezekolk: 24,65 uren Faillissementsmedewerkster: 2,9 uren Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 3 Datum: 11-03-2016 inzake Faillissement van : Bij Ons BV Rechtbank : Gelderland Faillissementsnummer : C/05/15/680 F Datum faillietverklaring : 11 augustus

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.13/16/145 NL:TZ:0000004460:F001 15-03-2016 mr. P. Wijbrands mr. IM Bilderbeek Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie