MKB Ondernemingsrecht Insolventierecht Letselschade Arbeidsrecht Huurrecht Strafrecht Vastgoed.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MKB Ondernemingsrecht Insolventierecht Letselschade Arbeidsrecht Huurrecht Strafrecht Vastgoed. www.boddaertverweel.nl"

Transcriptie

1 MKB Ondernemingsrecht Insolventierecht Letselschade Arbeidsrecht Huurrecht Strafrecht Vastgoed Robijnstraat RB Alkmaar T E 23 mei 2013 BIM lezing 1

2 Ontvangst Pre-Pack, wat en hoe in het MKB Axel de Groot Crediteurenakkoord buiten faillissement Tineke Wolfswinkel Pauze Ontslagmogelijkheden wegens bedrijfseconomische redenen Ellen Copini Faillissement; wat kan de ondernemer verwachten? Mona de Vries-Meijer Borrel 23 mei 2013 BIM lezing 2

3 Bedrijven in Moeilijkheden Pre-Pack Axel de Groot 23 mei 2013 BIM lezing 3

4 - Inleiding - Inventariseren - Doorstart in faillissement - Actio pauliana - Pre-pack - Pre-pack light 23 mei 2013 BIM lezing 4

5 Inleiding Boddaert Verweel Advocaten Sectie Bedrijven in Moeilijkheden (BIM) Programma : reorganisatie ter voorkoming van of in aanloop naar faillissement / (on)mogelijkheden wat betreft schulden, werknemers, doorstart/pre-pack,gevolgen faillissement 23 mei 2013 BIM lezing 5

6 Inventariseren - Bedrijf (te) redden? - Bedrijfseconomische/commerciële afwegingen - Ambitie ondernemer - Enige financiële armslag - Wie/wat/waar/wanneer/hoeveel - Centrale rol accountant/boekhouder 23 mei 2013 BIM lezing 6

7 Doorstart in faillissement - Activatransactie - Onderzoek activa : - Wat is er? ( voorraden, inventaris, vervoermiddelen, onderhanden werk,debiteuren,website, goodwill enz ) - Wat is het waard? - Wie heeft waar recht op? ( zekerheden, eigendomsvoorbehoud) Maar ook: - wat had er behoren te zijn maar ontbreekt - financiële reilen en zeilen, mn in de aanloop naar faillissement ( kan er evt. zaken gedaan worden met de bestuurder?) 23 mei 2013 BIM lezing 7

8 Invalshoek curator - Opbrengst going concern ( onderhandse vrije verkoopwaarde bij gelijkblijvend gebruik in plaats van liquidatiewaarde) - Goodwill realiseren - Werkgelegenheid - Beperking en voorkoming schade, complicaties en risico s (voor de boedel) 23 mei 2013 BIM lezing 8

9 Nadeel : kost (teveel?)tijd (onderzoek) onzeker (persoon curator, meerdere gegadigden /biedingsprotocol ) schade & afbreuk (sluiting, klanten weg,naam besmet) 23 mei 2013 BIM lezing 9

10 Actio pauliana Groot voordeel van een doorstart na faillissement via de curator is dat het veilig is: geen pauliana -risico 23 mei 2013 BIM lezing 10

11 De Actio Pauliana is een wettelijk middel om benadeling van crediteuren te voorkomen cq ongedaan te maken ( art 3:45 ev BW en art 42 ev Fw) Technisch gecompliceerd en riskant ; niet alleen voor evidente gevallen van malversaties maar ook voor doorstarts 23 mei 2013 BIM lezing 11

12 De curator kan - door schuldenaar - voor het faillissement verrichte - onverplichte rechtshandelingen - bij wetenschap van benadeling van crediteuren - vernietigen 23 mei 2013 BIM lezing 12

13 Om niet /om baat Wetenschap benadeling - indien ten tijde van de handeling het faillissement en het tekort daarin met redelijke mate van waarschijnlijkheid voorzienbaar was - wettelijk bewijsvermoeden bij onevenredigheid prestaties,betaling /zekerheidsstelling niet opeisbare schuld,transacties in de familie,binnen een jaar voor faillissement Art 47 Fw : betaling opeisbare schuld vernietigbaar bij wetenschap dat failllissement aangevraagd was /samenspanning 23 mei 2013 BIM lezing 13

14 Gevolg van de vernietiging : het desbetreffende actief terug keert in de boedel teneinde door de curator alsnog te gelde te worden gemaakt ten behoeve van de boedel Koper krijgt de betaalde koopsom niet terug; geen recht op tekort bijpassen 23 mei 2013 BIM lezing 14

15 Voorbeelden Bij een activa transactie met de curator speelt dit risico niet Praktijk zoekt naar oplossing met de voordelen maar zonder de nadelen 23 mei 2013 BIM lezing 15

16 Pre-pack - Angelsaksich rechtstelsel ( pre-packaged insolvency of pre-packaged sale ; Phoenix rescue ) - Crux: een voor faillissement door de rechter benoemde onafhankelijke stille bewindvoerder gaat de mogelijkheden van een doorstart onderzoeken en voorbereiden, en na het faillissement waarin hij benoemd wordt, uitvoeren - Onderzoek, waardering, prijs- en contractvorming in stilte - Doorstarter doet zaken rechtsreeks met de (latere) curator 23 mei 2013 BIM lezing 16

17 Complicatie: Nederlandse (Faillissements) wet voorziet niet in een dergelijke procedure. Vakliteratuur: Voorontwerp Insolventiewet Wetgever: herijking faillissementsrecht Jurisprudentie : tegenstrijdig 23 mei 2013 BIM lezing 17

18 Rechtbank Den Bosch 22/11/12 : Ja Rechtbank Maastricht 28/11/12 : Nee - nuance: wat is exact gevraagd? Rechtbank Noord-Holland: Ja, mits (heel) bijzondere omstandigheden 23 mei 2013 BIM lezing 18

19 Pre-pack light Varianten : - Doorstart panklaar voorbereiden en voorleggen aan curator/ tekenen bij het kruisje Eigen praktijk: - als curator van een bv met toestemming van de RC de doorstart volledig voorbereiden van de andere dochters en moeder vennootschappen, op voorwaarde dat faillissement volgt, en de te benoemen curator en rechter -commissaris akkoord gaan 23 mei 2013 BIM lezing 19

20 Doorstart volledig organiseren en uitvoeren ( inclusief betalen koopsom) alsof ik curator ben, dus bezien door de bril van de (latere) curator,en zorgen dat de transactie curator / pauliana proof is. 23 mei 2013 BIM lezing 20

21 Aandachtspunten - Advies ter plaatse bekende/ervaren curator - Activatransactie op in faillissement gebruikelijke voorwaarden - Deugdelijke taxatie en taxatiewaarde ook daadwerkelijk betalen (niet verrekenen) - Koopsom ten gunste van de boedel 23 mei 2013 BIM lezing 21

22 Axel de Groot Boddaert Verweel Advocaten Robijnstraat 36, Alkmaar mei 2013 BIM lezing 22

23 Crediteurenakkoord buiten faillissement Tineke Wolfswinkel 23 mei 2013 BIM lezing 23

24 Faillissement Artikel 1 Fw.: De schuldenaar, die in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, wordt, hetzij op eigen aangifte, hetzij op verzoek van een of meer zijner schuldeisers, bij rechterlijk vonnis in staat van faillissement verklaard. Concursus ofwel samenloop van crediteuren teveel schulden ten opzichte van te weinig actief, uiteindelijk een situatie waarin een ondernemer niet meer in de huidige vorm zorg kan dragen dat de schulden weer beheersbaar worden en blijven Benoeming curator, die tot taak heeft: liquidatie, m.a.w.: Het faillissement is gericht op liquidatie, en dus in beginsel niet op herstel 23 mei 2013 BIM lezing 24

25 Risico s faillissement Curator heeft eigen zelfstandige taak Doel: realiseren van zoveel mogelijk actief in het belang van de boedel Jurisprudentie: maatschappelijke en werknemersbelangen In elk geval niet: bestuurdersbelang of bedrijfsbelang! Met de komst van de curator heeft een ondernemer de afwikkeling van de schulden niet meer in eigen hand Faillissement kan (heel) lang duren Bestuurdersaansprakelijkheid: een bestuurder van een vennootschap is aansprakelijk voor het tekort in de boedel als hij zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. Als niet is voldaan aan de boekhoudplicht of aan het wettelijke vereiste van het tijdig deponeren van de jaarstukken, wordt bij faillissement onbehoorlijk bestuur vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement, en haalt een bestuurder de aansprakelijkheid binnen Voor natuurlijke personen: sommige beroepen staan niet meer voor hen open 23 mei 2013 BIM lezing 25

26 Akkoord In een aantal gevallen kan het zinvol zijn een akkoord aan te bieden Zowel voor schuldenaar, àls voor schuldeiser 23 mei 2013 BIM lezing 26

27 Akkoord heeft zin bij Voorzienbaarheid van het niet kunnen voortgaan met het betalen van schulden Zowel bij voortzetting onderneming als bij liquidatie Ook bij natuurlijke personen met onderneming (dus bij eenmanszaken of vennootschappen onder firma, de zg. personenvennootschappen) 23 mei 2013 BIM lezing 27

28 WSNP Zware toelatingseisen Goede trouw t.a.v. ontstaan schulden Zich houden aan inlichtingenplicht, sollicitatieplicht Geen veroordelingen tot strafrechtelijke boetes Geen ambtshalve fiscale aanslagen Deugdelijke boekhouding 23 mei 2013 BIM lezing 28

29 Toepasselijk recht akkoord Binnen faillissement: art. 138 t/m 172a Fw. Buiten faillissement: algemene verbintenissenrecht niet anders dan een samenstel van overeenkomsten 23 mei 2013 BIM lezing 29

30 Doel akkoord Regeling met schuldeisers, tegen finale kwijting 23 mei 2013 BIM lezing 30

31 Verschillen Faillissementsakkoord: Stemrecht, alleen voor concurrente crediteuren gewone meerderheid, tezamen > helft vorderingen Rechterlijke toetsing Buitengerechtelijk/Onderhands akkoord Geen stemming Met iedereen moet overeenstemming bereikt zijn Geen rechterlijke toetsing 23 mei 2013 BIM lezing 31

32 Overeenkomsten Faillissementsakkoord en buitengerechtelijke/onderhands akkoord eindigen beide tegen finale kwijting schuldenvrij Uiteraard niet ten opzichte van externe financier! 23 mei 2013 BIM lezing 32

33 Slagingskans akkoord Het gegeven dat er zicht is op ophouden te betalen, en dus zicht op faillissement Crediteuren moeten belang hebben bij het akkoord, zodanig dat zij meer zullen ontvangen dan in faillissement, daarom: Externe financiering Methode van werken die streeft naar het evenaren van rechterlijke toetsing Minutieus uitgewerkte doorrekening Openheid van zaken 23 mei 2013 BIM lezing 33

34 Externe financiering Alleen mogelijk als externe financier zicht heeft op voldoening op termijn Externe financier kan zijn: bank, maar hoeft niet. Ook mogelijk: binnen concernverband, werkgever, vrienden, familie 23 mei 2013 BIM lezing 34

35 Na- en voordelen Nadeel voor schuldenaar: moet de herfinanciering zien op te lossen Nadeel voor schuldeisers: oppervlakkig bezien is het nadeel voor schuldeisers dat zij een deel van hun vordering nooit betaald zullen krijgen. Bij nader inzien niet een reëel nadeel, maar relatief nadeel: volledige betaling zouden zij toch al niet tegemoet hebben kunnen zien Voordelen voor beide partijen: relatief snelle afwikkeling Voordeel voor schuldenaar: finale kwijting. Hij is van oorspronkelijke schuldenlast bevrijd 23 mei 2013 BIM lezing 35

36 Belangrijke partijen Externe financier Bank Fiscus (artikel 22 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990) Uiteraard ook overige schuldeisers, maar met hen wordt geen akkoord bereikt zonder medewerking van externe financier, bank en fiscus. 23 mei 2013 BIM lezing 36

37 Omzetbelasting Artikel 29 lid 1 Wet OB claim: terug te vragen OB op oninbare debiteuren De aanslag ex artikel 29 lid 2 Wet OB, als af te dragen omzetbelasting op crediteuren die onbetaald blijven Het akkoord beweegt zich wat de artikel 29 lid 2 Wet OBschuld betreft tussen een volledige schuld terzake de BTW-component als crediteuren volledig onbetaald blijven, en 0,00 schuld bij volledige betaling van de schuldeisers. 23 mei 2013 BIM lezing 37

38 Deelbetaling aan cred. en OB OB-schuld Deelbetaling crediteuren: OB-schuld vermindert Omdat OB-schuld vermindert, komt er meer beschikbaar voor crediteuren Omdat meer beschikbaar komt voor crediteuren, vermindert OB-schuld Enzovoorts 23 mei 2013 BIM lezing 38

39 Faber-formule U = (A-B)/(C-B) waarbij A = resterend boedelactief, t.b.v. uitdeling aan concurrente crediteuren en fiscus ex 29-2 B = 29-2 vordering van de fiscus bij 0% uitkering aan crediteuren C = totaal van vorderingen van concurrente crediteuren, inclusief BTW U = uitkeringspercentage voor concurrente crediteuren en waarbij dan 100 minus U = het uitkeringspercentage aan fiscus ex 29-2 OB Buiten faillissement kan als resterend boedelactief gelden het bedrag dat beschikking zou kunnen komen voor concurrente crediteuren en fiscus tezamen. Buiten faillissement opereert het wel veel makkelijker, omdat er niet sprake is van het binnen faillissement zo stringente resterende boedelactief. 23 mei 2013 BIM lezing 39

40 Vpb Uitgangspunt is dat een buitengerechtelijk akkoord (onderhands) of gerechtelijk (via faillissement of surseance) leidt tot een vrijval van crediteuren voor het deel waarvoor wordt kwijtgescholden door de crediteuren. Daarvoor geldt de kwijtscheldingswinstvrijstelling van artikel 3.13 sub a Wet IB jo artikel 8 lid 1 Wet Vpb. Kortweg: de fiscale winst die wordt gerealiseerd als gevolg van de kwijtschelding is vrijgesteld van de belastingheffing voorzover deze fiscale winst het bij de debiteur/belastingplichtige aanwezige fiscale verlies overstijgt. 23 mei 2013 BIM lezing 40

41 Vpb; fiscale eenheid Artikel 15ac lid 2 Vpb: de kwijtscheldingswinstvrijstelling van artikel 3.13 lid 1 sub a Wet IB vindt bij het bepalen van de winst van een fiscale eenheid geen toepassing, behoudens voor zover aannemelijk wordt gemaakt dat het kwijtscheldingsdeel op de voet van artikel 3.13 lid 1 sub a niet tot de winst van de schuldenaar zou hebben behoord indien deze geen deel zou hebben uitgemaakt van de fiscale eenheid. Artikel 8 lid 4 Wet Vpb: de kwijtscheldingswinstvrijstelling is niet van toepassing indien de de belastingplichtige deel heeft uitgemaakt van de fiscale eenheid en sinds het ontvoegingstijdstip minder dan 6 jaar zijn verstreken, behoudens voor zover de belastingplichtige aannemelijk maakt dat het kwijtscheldingsdeel op de voet van artikel 3.13 lid 1 sub a niet tot zijn winst zou behoren indien hij geen deel zou hebben uitgemaakt van de fiscale eenheid. Consequentie is derhalve dat standaard onderzoek dient te worden gedaan of de laatste zes jaar sprake is geweest van een fiscale eenheid. 23 mei 2013 BIM lezing 41

42 Tineke Wolfswinkel Boddaert Verweel Advocaten Robijnstraat 36, Alkmaar mei 2013 BIM lezing 42

43 Ontslagmogelijkheden wegens bedrijfseconomische redenen Ellen Copini

44 Gesloten systeem einde arbeidsovereenkomst 1. Van rechtswege 2. Opzegging (via UWV) 3. Ontbinding (via rechter 4. Overeenkomst (partijen)

45 Ontslagmogelijkheden bij BE redenen 1.Opzeggging (via UWV Werkbedrijf) 2. Ontbinding (via rechter) 3. Beeindigingsovereenkomst

46 Ontslag via UWV Werkbedrijf Slagingskans > 70% Marginale toetsing UWV

47 Welke bedrijfseconomische redenen? Zie hfst.7 beleidsregels Ontslagtaak UWV

48 Valkuilen -Bedrijfseconomische redenen niet voldoende aangetoond - Afspiegelingsbeginsel verkeerd toegepast

49 Wet Melding Collectief Ontslag Ontslag > 20 werknemers Binnen 3 maanden Binnen werkgebied UWV AJD Bedrijfseconomische omstandigheden

50 Sanctie op niet naleven WMCO Opzegging en beeindigingsovereenkomst zijn vernietigbaar Ontbinding herroepbaar

51 Ontbinding via rechter Individuele verzoeken Bij ontslagverboden (bij zieke w.n. in 75% toegekend) Ontbindingsvergoeding, maar geen k.o.o. prodedure

52 Beeindigingsovereenkomst -WW-proof -Pas op wilsgebreken -Regel alles (relatiebeding, bedrijfseigendommen,geheimhoudings beding etc.) - Opzegtermijn

53 Nieuwe ontslagrecht per BE ontslag alleen nog via UWV - Beroep bij rechter - Beeindigingsovereenkomst ook mogelijk - Forfaitaire transitievergoeding - Aparte ontslagvergoeding - Cao mag afwijken/zelf procedure regelen

54 Uw taak: Help uw client om financieringsmaatregelen te treffen voor transitievergoedingen

55 Ellen Copini Boddaert Verweel Advocaten Robijnstraat 36, Alkmaar mei 2013 BIM lezing 55

56 Faillissement; wat kan de ondernemer verwachten? Mona de Vries-Meijer 23 mei 2013 BIM lezing 56

57 Taken van de curator Inventarisatie Activa te gelde maken Beëindigen duurovereenkomsten Lopende gerechtelijke procedures Regelmatig verslag uitbrengen Onderzoek rechtmatigheid 23 mei 2013 BIM lezing 57

58 Onderzoek wijze van taakvervulling Deponeren jaarrekening tijdig? 2:248 BW Administratie op orde? 2:248 jo. 2:10 BW Paulianeuze handelingen? 42 e.v. Fw Dividenduitkeringen iom uitkeringstoets? 2:216 BW Overige onbehoorlijk bestuur? 2:9 BW Onrechtmatigheid overig? 6:162 BW 23 mei 2013 BIM lezing 58

59 Plichten van de bestuurders Informeren Administratie afgeven Toegang verlenen Opgave van de schulden 23 mei 2013 BIM lezing 59

60 Dividendbesluit en uitkeringstoets 2:216 BW Bestuur moet besluit goedkeuren Goedkeuring ondanks negatieve toets Bestuur aansprakelijk Hoofdelijk tot (max.) hoogte van de uitkering Tenzij disculpatie Van toepassing op minderheidsbestuurder Die niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen 23 mei 2013 BIM lezing 60

61 Vraag: Hoever vooruit moet een bestuur kijken bij de uitkeringstoets? Ratio s jaarrekening niet voldoende Bekende toekomstige invloeden op onderneming meenemen Wel beleidsvrijheid 23 mei 2013 BIM lezing 61

62 Is ook de RvC in voorkomende gevallen aan te spreken? Welke verjaringstermijnen gelden bij een vordering op grond van 2:216 BW? Lid 4: feitelijk leider (kan ook RvC zijn als dit bijv. betrokken aandeelhouder is) gelijk aan bestuurder. Idem art. 2: 261 BW Verjaring 5 jaar Aanvang termijn vanaf het moment dat blijkt dat vennootschap niet kan voortgaan met betalen 23 mei 2013 BIM lezing 62

63 Samenloop met andere gronden voor aansprakelijkheid? Alle andere gronden zijn onverminderd van toepassing 23 mei 2013 BIM lezing 63

64 Welke escapes zijn er verder voor de bestuurder? Invloed van decharge Regres op aandeelhouders Accountant aansprakelijk voor een dividendbesluit dat de toets van 2:216 BW niet kan doorstaan? 23 mei 2013 BIM lezing 64

65 23 mei 2013 BIM lezing 65

66 Mona de Vries-Meijer Boddaert Verweel Advocaten Robijnstraat 36, Alkmaar mei 2013 BIM lezing 66

67 MKB Ondernemingsrecht Insolventierecht Letselschade Arbeidsrecht Huurrecht Strafrecht Vastgoed Robijnstraat RB Alkmaar T E 23 mei 2013 BIM lezing 67

De Doorstart COLOFON. Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst. Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar

De Doorstart COLOFON. Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst. Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar De Doorstart COLOFON Oplage: 150 exemplaren en digitaal beschikbaar Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst Titel: De Doorstart Praktische gids op weg naar een nieuwe toekomst Uitgave van: Kneppelhout

Nadere informatie

Het Faillissementsspel. Onderzoek naar faillissementen en doorstarts in de grafische industrie 2001 tot 2005

Het Faillissementsspel. Onderzoek naar faillissementen en doorstarts in de grafische industrie 2001 tot 2005 Het Faillissementsspel Onderzoek naar faillissementen en doorstarts in de grafische industrie 2001 tot 2005 Inhoudsopgave INLEIDING... - 4 - BRANCHEONTWIKKELINGEN... - 4 - CIJFERS... - 6 - INDELING VAN

Nadere informatie

Faillissementsrichtlijnen 2012

Faillissementsrichtlijnen 2012 Faillissementsrichtlijnen 2012 Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling Aruba - Curaçao - Bonaire - Sint Maarten - Sint Eustatius - Saba INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fan Media B.V. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 Curator : mr. J. Lensink Rechter-Commissaris : mr.

Nadere informatie

Wanneer een onderneming in financiële. Fiscale aandachtspunten bij een dreigend faillissement

Wanneer een onderneming in financiële. Fiscale aandachtspunten bij een dreigend faillissement Fiscale aandachtspunten bij een dreigend faillissement Op het moment dat een ondernemer in zwaar weer terecht komt of dreigt te komen, is het van groot belang dat er een goede check plaatsvindt van diens

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

VERIFICATIE VAN VORDERINGEN

VERIFICATIE VAN VORDERINGEN mr Mart J. M. Franken 1 VERIFICATIE VAN VORDERINGEN Redelijkheid en billijkheid tussen schuldeisers onderling: Een gemiste kans? Dit artikel is verschenen in de bundel De bewindvoerder, een octopus, uitgegeven

Nadere informatie

Rechtspersonen, besloten vennootschappen

Rechtspersonen, besloten vennootschappen deel 2 De structuur 81 Hoofdstuk 3 Rechtspersonen, besloten vennootschappen 3.1 Rechtspersoonlijkheid 83 3.1.1 Natuurlijk persoon 83 3.1.2 Rechtspersoon algemeen 84 3.1.3 Besluitvorming 85 3.1.4 Handelingen

Nadere informatie

JAARREKENING EN WINSTUITKERING IN DE NEDERLANDSE ANTILLEN

JAARREKENING EN WINSTUITKERING IN DE NEDERLANDSE ANTILLEN JAARREKENING EN WINSTUITKERING IN DE NEDERLANDSE ANTILLEN Verdiepingscursus Boek 2 BW 22 april 2004 van 16.30 17.45 uur Mr. Karel Frielink Spigthoff 1. De administratieplicht Voor alle rechtspersonen geldt

Nadere informatie

Uitwinnen van zekerheden

Uitwinnen van zekerheden Uitwinnen van zekerheden EEn aantal praktische aandachtspunten Mr. J. DE BOnt het belang van zekerheden in onzekere tijden is groot. Enerzijds geeft het kredietnemers mogelijkheden om geld te blijven lenen

Nadere informatie

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Flex-BV Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Uw reactie is welkom De invoering van de flex-bv heeft grote gevolgen voor de praktijk van de accountant en zijn klanten. Waar nodig zullen wij dit document met enige

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

RECHTSTREEKS VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS. 06/03/14: Workshop Bestuurdersaansprakelijkheid

RECHTSTREEKS VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS. 06/03/14: Workshop Bestuurdersaansprakelijkheid Februari / 2014 / EDITIE 01 RECHTSTREEKS IN DEZE UITGAVE: VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS INTERNATIONALE DISTRIBUTIE- EN AGENTUUROVEREENKOMSTEN

Nadere informatie

Actueel - CAO-partijen bouw spreken weer met elkaar 2 - Ledenbulletin voortaan digitaal; geef uw digitale gegevens aan ons door! 2

Actueel - CAO-partijen bouw spreken weer met elkaar 2 - Ledenbulletin voortaan digitaal; geef uw digitale gegevens aan ons door! 2 Ledeninformatie nr. 2-2014 Februari 2014 Inhoudsopgave Actueel - CAO-partijen bouw spreken weer met elkaar 2 - Ledenbulletin voortaan digitaal; geef uw digitale gegevens aan ons door! 2 Arbeidsrecht -

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij

Wet werk en zekerheid de veranderingen op een rij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen stand makkelijker aanpassen aan de dynamiek in de afzetmarkt als werknemers goed in staat zijn elders nieuw werk te vinden. Duurzame arbeidsrelaties

Nadere informatie

Leereenheid 7: EESV en Stichting

Leereenheid 7: EESV en Stichting Buitenlandse rechtspersonen zijn onderworpen aan hun eigen nationale recht. Dit heeft vooral betekenis voor de bevoegdheidsverdeling binnen deze rechtspersonen. Op andere gebieden zijn zij i.v.m. hun activiteiten

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

Faillissementsnummer : 07/260 F (rechtbank Zwolle-Lelystad) Datum uitspraak : 22 augustus 2007

Faillissementsnummer : 07/260 F (rechtbank Zwolle-Lelystad) Datum uitspraak : 22 augustus 2007 EERSTE OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73 A Fw Faillissementsverslagnummer: 1 Datum: 15 oktober 2007 Gegevens onderneming : MCD Groep B.V., gevestigd te Zeewolde Faillissementsnummer : 07/260 F

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie

Pitfalls in de overnamepraktijk

Pitfalls in de overnamepraktijk Pitfalls in de overnamepraktijk Enige regelmatig voorkomende valkuilen in koopcontracten Mr. P.P.J. Jongen en mr. M.J.E. van den Bergh* Inleiding In deze bijdrage snijden we enkele kwesties aan die bij

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 - Financiering

Hoofdstuk 4 - Financiering Hoofdstuk 4 - Financiering Opgaven Algemeen Praktijkprobleem: financieringsafspraken met bank: opgave 4.2 Plan van aanpak: opgaven 4.3-4.9 Juridisch kader bij zekerheidstelling: opgaven 4.10-4.17 Risico

Nadere informatie

Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen

Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen BEDRIJVEN IN MOEILIJKHEDEN Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen Een onderneming verkeert in financiele problemen en er bestaat een acute noodzaak om het bedrijf uit de gevarenzone

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bestuurders & commissarissen Bij NV s, BV s, en verenigingen en stichtingen in het bijzonder de (semi-) publieke sector.

Aansprakelijkheid bestuurders & commissarissen Bij NV s, BV s, en verenigingen en stichtingen in het bijzonder de (semi-) publieke sector. 2011 Aansprakelijkheid bestuurders & commissarissen Bij NV s, BV s, en verenigingen en stichtingen in het bijzonder de (semi-) publieke sector. Rotterdam, februari 2011, 4e druk Onder eindredactie van

Nadere informatie

: Adviescommissie Arbeidsrecht Nederlandse Orde van Advocaten Datum : 17 januari 2014 Aan Betreft

: Adviescommissie Arbeidsrecht Nederlandse Orde van Advocaten Datum : 17 januari 2014 Aan Betreft Van : Adviescommissie Arbeidsrecht Nederlandse Orde van Advocaten Datum : 17 januari 2014 Aan Betreft : leden van de vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Advies inzake Wetsvoorstel Wet werk

Nadere informatie

RECHTSTREEKS SCOREN MET TEN HOLTER NOORDAM GROOT SUCCES! Uiteraard was er de mogelijkheid om een blik te werpen in het Stadion en in het Museum.

RECHTSTREEKS SCOREN MET TEN HOLTER NOORDAM GROOT SUCCES! Uiteraard was er de mogelijkheid om een blik te werpen in het Stadion en in het Museum. Juni / 2013 / EDITIE 02 RECHTSTREEKS IN DEZE UITGAVE: SCOREN MET TEN HOLTER NOORDAM GROOT SUCCES! SCOREN MET TEN HOLTER NOORDAM GROOT SUCCES! BARBERTJE MOET HANGEN FLEX-BV EN AANSPRAKELIJKHEID SCHEEPSBESLAG

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Datum uitspraak 11 mei 2009 (voorafgegaan door surseances van betaling d.d. 6/8 mei 2009)

Datum uitspraak 11 mei 2009 (voorafgegaan door surseances van betaling d.d. 6/8 mei 2009) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 31 december 2010 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 11 Datum: 29 juli 2015 Gegevens onderneming: Holding Theunisse B.V. Faillissementsnummer: C/01/10/538 F Datum uitspraak: 13 juli 2010

Nadere informatie