ABN AMRO rapporteert onderliggende nettowinst van EUR miljoen over geheel 2012 en EUR 84 miljoen over het vierde kwartaal van 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ABN AMRO rapporteert onderliggende nettowinst van EUR 1.285 miljoen over geheel 2012 en EUR 84 miljoen over het vierde kwartaal van 2012"

Transcriptie

1 IR / Persbericht Amsterdam, 1 maart 2013 ABN AMRO rapporteert onderliggende nettowinst van EUR miljoen over geheel 2012 en EUR 84 miljoen over het vierde kwartaal van 2012 De onderliggende nettowinst, exclusief separatie- en integratiekosten, bedroeg in 2012 EUR miljoen, ten opzichte van EUR 960 miljoen in De kredietvoorzieningen waren in 2012 lager vanwege een EUR 125 miljoen vrijval voor belasting uit de Griekse voorzieningen versus EUR 880 miljoen dotatie voor belasting in Exclusief het effect van de Griekse exposures waren de kredietvoorzieningen aanzienlijk hoger dan in De onderliggende efficiëntieratio verbeterde naar 61%, ten opzichte van 64% in De onderliggende nettowinst daalde over het vierde kwartaal van 2012 tot EUR 84 miljoen (ten opzichte van EUR 374 miljoen in het derde kwartaal van 2012), doordat de voorzieningen meer dan verdubbelden en de bankbelasting werd geheven (EUR 112 miljoen). De gerapporteerde nettowinst steeg naar EUR 948 miljoen over Het gerapporteerde nettoverlies in het vierde kwartaal bedroeg EUR 97 miljoen en was vooral het gevolg van integratiekosten. De core Tier 1 ratio verbeterde naar 12,1%, de Tier 1 ratio naar 12,9% en de total capital ratio naar 18,4%. Voorgesteld wordt een dividend van EUR 250 miljoen uit te keren aan de gewone aandeelhouder. Alle integratieactiviteiten werden in 2012 afgerond. Gerrit Zalm, Bestuursvoorzitter ABN AMRO Group: 2012 was een belangrijk jaar, het jaar waarin de integratie werd afgerond. Vier jaar geleden ontwikkelden wij plannen voor de integratie van ABN AMRO en Fortis Bank Nederland. Met genoegen stel ik vast dat wij deze complexe operatie met relatief weinig overlast voor onze klanten, op schema en binnen het budget hebben afgerond, terwijl de beoogde efficiëntieverbeteringen zijn gerealiseerd. Ondertussen gingen wij door met onze normale activiteiten onder niet zo normale omstandigheden. Het economische klimaat bleef ongunstig in Desondanks realiseerde de bank bevredigende resultaten over geheel Het onderliggende operationele resultaat bleef vrijwel onveranderd en de onderliggende efficiëntieratio verbeterde tot 61%. Dit was grotendeels het gevolg van kostenbeheersing en integratievoordelen, echter weer deels tenietgedaan door de bankbelasting. De onderliggende nettowinst steeg met 34% tot EUR miljoen en het rendement op het eigen vermogen bedroeg 10%. Exclusief diverse omvangrijke posten en desinvesteringen in 2012 en 2011 zou de onderliggende nettowinst met 34% zijn gedaald, vooral door hogere kredietvoorzieningen. Het rendement op het eigen vermogen zou op 8% zijn uitgekomen. De bank heeft haar vermogenspositie verder versterkt en heeft nu een core Tier 1 ratio van 12,1% en een total capital ratio van 18,4%. IR / Persbericht Error! No text of specified style in document. 1 van 33

2 Wij zijn als een solide bank uit de integratie gekomen en hebben veel van onze kerncompetenties versterkt. Met onze blik op de toekomst gericht, hebben wij onze horizon uitgebreid tot 2017 en hebben wij duidelijke keuzes gemaakt met betrekking tot onze lokale en internationale activiteiten. De nader uitgewerkte elementen van onze strategie kunnen worden vertaald in vijf strategische prioriteiten: klantbelang centraal, investeren in onze toekomst (IT, medewerkers en duurzaamheid), een sterk commitment aan een gematigd risicoprofiel, nastreven van selectieve internationale groei en verbeteren van de winstgevendheid. Wij hebben deze prioriteiten vertaald in drie doelstellingen voor 2017: een efficiëntieratio van 56-60%, een Common Equity Tier 1 ratio onder Basel III die ruim boven het wettelijke minimum ligt en geleidelijk zal worden verhoogd tot 11,5-12,5%, en een rendement op het eigen vermogen van 9-12%. Ondanks de uitdagingen die voor ons liggen en de gematigde economische vooruitzichten zijn we optimistisch gestemd. Als wij alles wat we tot nu toe hebben bereikt in ogenschouw nemen, evenals de toewijding, het professionalisme en het doorzettingsvermogen van onze medewerkers, zijn wij ervan overtuigd dat wij alles hebben wat nodig is om succesvol te zijn. IR / Persbericht 2

3 Winst- en verliesrekening De gerapporteerde nettowinst over geheel 2012 bedroeg EUR 948 miljoen, inclusief separatie- en integratiekosten van EUR 337 miljoen na belasting. Deze integratiekosten zijn inclusief kosten gerelateerd aan de fusie 1 van de twee Nederlandse pensioenfondsen (EUR 162 miljoen, EUR 122 miljoen na belasting). De onderliggende nettowinst, exclusief deze kosten, was EUR miljoen. De in dit persbericht gepresenteerde analyse is gebaseerd op onderliggende resultaten, tenzij anders aangegeven. Een overzicht van de gerapporteerde geconsolideerde winst- en verliesrekening is opgenomen in bijlage 1. Een overzicht van de separatie- en integratiekosten en een aansluiting van de gerapporteerde en de onderliggende resultaten is opgenomen in bijlage 2. Resultaten 2012 vergeleken met 2011 Onderliggende resultaten (in EUR miljoen) Mutatie Netto rentebaten % Netto provisiebaten % Overige baten % Operationele baten % Personeelslasten % Overige lasten % Operationele lasten % Operationeel resultaat % Voorzieningen voor kredieten en overige vorderingen % Resultaat voor belastingen % Belastingen Winst over de periode % Overige gegevens Onderliggende efficiëntieratio 61% 64% Rendement op gemiddeld eigen vermogen 10,0% 7,8% Rendement op gemiddelde RWA (in bp) Netto rentebaten/gemiddelde totale activa (in bp) Cost of risk (in bp) december december 2011 Mutatie RWA/Totale activa 31% 29% 5% Beheerd vermogen (in EUR miljard) 163,1 146,6 11% Fte s % 1 Bij deze fusie worden alle in Pensioenfonds Fortis Bank Nederland opgebouwde rechten overgedragen aan ABN AMRO Pensioenfonds. IR / Persbericht 3

4 De stijging van de onderliggende nettowinst ten opzichte van 2011 was hoofdzakelijk het gevolg van lagere voorzieningen voor kredieten en overige vorderingen 2 en de vrijval van de Credit Umbrella 3 en andere voorzieningen uit hoofde van de EC Remedy, deels tenietgedaan door een herbeoordeling van de fiscale positie van voorgaande jaren. Daarnaast werden de resultaten in zowel 2012 als 2011 beïnvloed door diverse andere omvangrijke posten en desinvesteringen. Exclusief omvangrijke posten en desinvesteringen zou de onderliggende nettowinst 34% lager zijn geweest dan in 2011, voornamelijk als gevolg van een forse stijging in de kredietvoorzieningen. Verdere bijzonderheden over de omvangrijke posten en desinvesteringen zijn opgenomen in bijlage 4. De operationele baten daalden met 6% tot EUR miljoen. Exclusief desinvesteringen bedroeg de daling 2%. De netto rentebaten namen met 1% toe door hogere netto rentebaten bij Commercial & Merchant Banking (C&MB). Deze werden deels tenietgedaan door lagere netto rentebaten bij Retail & Private Banking (R&PB). De stijging van de netto rentebaten viel hoofdzakelijk toe te schrijven aan verbeterde marges op nieuwe hypotheekleningen en overige leningen en hogere netto rentebaten bij Merchant Banking (vooral Markets en ECT). Deze stijging werd deels geneutraliseerd door lagere marges op spaarproducten en hogere fundingkosten. Desinvesteringen hadden een gering negatief effect op de netto rentebaten. De netto provisiebaten liepen terug met 14%. Exclusief desinvesteringen zouden de netto provisiebaten met 8% zijn gedaald. Door onzekerheid in de kapitaalmarkt waren de transactievolumes lager (vooral klanten van Retail en Private Banking verrichtten minder transacties). De daling werd verder veroorzaakt door een herclassificatie van de kosten voor internationale betaaldiensten naar provisiekosten in 2012, terwijl in 2011 diverse positieve omvangrijke posten waren geboekt. De overige baten kwamen 23% lager uit vergeleken met Exclusief desinvesteringen zou de daling van de overige baten 13% zijn geweest. De daling kwam vooral door het gecombineerde effect van een herclassificatie van leasekosten naar overige baten in 2012, lagere private equity-resultaten en het negatieve effect van de ineffectiviteit van hedge accounting. Deze daling werd deels gecompenseerd door de vrijval van de Credit Umbrella en andere voorzieningen uit hoofde van de EC Remedy in 2012 (EUR 215 miljoen). Van de totale operationele baten werd 82% gegenereerd in Nederland, 12% in de rest van Europa en 6% in de rest van de wereld. De operationele lasten daalden met 10% oftewel EUR 486 miljoen. Exclusief het effect van desinvesteringen namen de operationele lasten af met 6%. Exclusief de in 2011 genomen herstructureringslast van EUR 181 miljoen en de bankbelasting (EUR 112 miljoen) in 2012 zouden de operationele lasten met 4% zijn gedaald. Deze daling werd veroorzaakt door verdere kostensynergieën als gevolg van de integratie en door de herclassificatie van leasekosten en kosten voor internationale betaaldiensten (EUR 118 miljoen) naar operationele baten. Dit werd deels tenietgedaan door looninflatie. Het operationele resultaat toonde een bescheiden stijging tot EUR miljoen. Exclusief desinvesteringen en omvangrijke posten zou het operationele resultaat met 2% zijn gedaald. De efficiëntieratio verbeterde met 3 procentpunt tot 61%, ruim binnen de voor 2012 gestelde doelstelling van 60-65%. 2 De resultaten over 2011 zijn inclusief voorzieningen voor Griekse overheidsgegarandeerde bedrijfsleningen van EUR 660 miljoen na belasting (bruto EUR 880 miljoen), terwijl in de resultaten over 2012 een vrijval is opgenomen van EUR 94 miljoen na belasting (bruto EUR 125 miljoen). 3 Financiële garantie ter dekking van een deel van de potentiële kredietverliezen op een ten tijde van de verkoop uit hoofde van de EC Remedy bestaande portefeuille (EUR 210 miljoen na belasting in 2012). Deze financiële garantie werd eind 2012 ingetrokken als gevolg van een met Deutsche Bank AG in december 2012 gesloten overeenkomst. IR / Persbericht 4

5 De voorzieningen voor kredieten en overige vorderingen daalden in 2012 met EUR 529 miljoen tot EUR miljoen. De resultaten over 2011 zijn inclusief EUR 880 miljoen dotaties aan voorzieningen voor Griekse overheidsgegarandeerde bedrijfsleningen, terwijl in de resultaten over 2012 een vrijval is opgenomen van EUR 125 miljoen als gevolg van de verkoop van een deel van deze leningen. Als dit buiten beschouwing wordt gelaten, zou een scherpe stijging (54%) zijn geboekt, aangezien de economische neergang leidde tot hogere dotaties aan voorzieningen, hoofdzakelijk voor (zakelijk) vastgoed, de bouw en de financiering van de diamantsector (geboekt in Private Banking) alsmede voor de hypotheekportefeuille. De voorzieningen voor hypotheken stegen van 10 basispunten naar 16 basispunten (ten opzichte van de totale hypotheekportefeuille). De stijging van de voorzieningen kan ook deels worden verklaard door aanzienlijke vrijvallen bij Merchant Banking in 2011, die zich in 2012 niet hebben herhaald. Kredietvoorzieningen per segment(eur mln) RB PB CB MB GF De totale voorzieningen ten opzichte van de gemiddelde RWA ( cost of risk ) daalden in 2012 naar 98 basispunten (ten opzichte van 156 basispunten in 2011). Exclusief de voorzieningen voor Griekse overheidsgegarandeerde bedrijfsleningen zou dit 108 basispunten in 2012 en 78 basispunten in 2011 zijn geweest. De onderliggende effectieve belastingdruk steeg in 2012 tot 20% vergeleken met 8% in De stijging was vooral het gevolg van hogere belastingvrije baten in 2011 en een herbeoordeling van de fiscale positie van voorgaande jaren. Het aantal fulltime equivalents (fte s) exclusief tijdelijk personeel daalde met 5% tot ten opzichte van ultimo Dit viel grotendeels toe te schrijven aan de voortgang van de integratie en het effect van desinvesteringen, deels tenietgedaan door een toename van het aantal fte s als gevolg van een kleine acquisitie in Het beheerd vermogen van Private Banking steeg in 2012 met EUR 16,5 miljard tot EUR 163,1 miljard. Circa 80% van de stijging hield verband met de marktontwikkeling. De rest kan worden toegeschreven aan een toename van netto nieuw vermogen onder beheer. Voorgesteld wordt een slotdividend van EUR 250 miljoen uit te keren aan de gewone aandeelhouder. Beheerd vermogen Rest Wereld 9% Rest Europa 44% YE2012 EUR 163mrd Nederland 47% IR / Persbericht 5

6 Resultaten per segment Nadere segmentinformatie is te vinden in bijlage 3. Retail Banking boekte een onderliggende nettowinst van EUR 774 miljoen, een daling ten opzichte van EUR 888 miljoen in Dit was vooral toe te schrijven aan margedruk bij spaarproducten en werd slechts deels gecompenseerd door verbeterde marges op hypotheken en consumentenleningen. De voorzieningen voor de hypotheekportefeuille waren hoger. Private Banking behaalde een onderliggende nettowinst van EUR 46 miljoen, een daling ten opzichte van EUR 255 miljoen in De voornaamste oorzaken van deze daling waren de hoge voorzieningen (een stijging van EUR 187 miljoen jaar-op-jaar, vooral als gevolg van hoge voorzieningen bij de International Diamond & Jewelry Group (ID&JG)) en een solide boekwinst op de verkoop van de Zwitserse private banking-activiteiten in Commercial Banking realiseerde een onderliggende nettowinst van EUR 7 miljoen, tegen een onderliggend nettoverlies van EUR 64 miljoen in De daling van de operationele baten als gevolg van desinvesteringen en een herclassificatie van leasekosten werd ruimschoots gecompenseerd door Onderliggendresultaat per business (EUR mln) RB PB CB MB GF lagere operationele lasten. Het niveau van de voorzieningen was enigszins lager, maar bleef hoog, vooral voor het MKB. Merchant Banking boekte een onderliggende nettowinst van EUR 244 miljoen, een daling ten opzichte van EUR 421 miljoen in De daling was het gevolg van een scherpe stijging van de voorzieningen, doordat in 2011 diverse vrijvallen waren geboekt. Group Functions realiseerde een onderliggende nettowinst van EUR 214 miljoen ten opzichte van een onderliggend nettoverlies van EUR 540 miljoen in De resultaten over 2012 zijn inclusief een vrijval van voorzieningen van EUR 94 miljoen na belasting voor Griekse overheidsgegarandeerde bedrijfsleningen, een hogere doorbelasting van kosten aan de bedrijfsonderdelen en een vrijval van de Credit Umbrella en andere voorzieningen uit hoofde van de EC Remedy. Het verlies in 2011 was het gevolg van kredietvoorzieningen voor Griekse overheidsgegarandeerde bedrijfsleningen en een herstructureringsvoorziening. IR / Persbericht 6

7 Vierde kwartaal 2012 vergeleken met derde kwartaal 2012 Het gerapporteerde nettoresultaat over het vierde kwartaal kwam uit op een verlies van EUR 97 miljoen. De separatie- en integratiekosten van EUR 181 miljoen na belasting waren grotendeels het gevolg van de samenvoeging tussen de twee Nederlandse pensioenfondsen (EUR 162 miljoen, EUR 122 miljoen na belasting), waarbij alle in Pensioenfonds Fortis Bank Nederland opgebouwde rechten worden overgedragen aan ABN AMRO Pensioenfonds. De onderliggende nettowinst, exclusief integratiekosten, bedroeg EUR 84 miljoen. Onderliggende resultaten (in EUR miljoen) K K Mutatie Netto rentebaten % Netto provisiebaten % Overige baten % Operationele baten % Personeelslasten % Overige lasten % Operationele lasten % Operationeel resultaat % Voorzieningen voor kredieten en overige vorderingen % Resultaat voor belastingen % Belastingen Winst over de periode % Overige gegevens K K Onderliggende efficiëntieratio 69% 59% Rendement op gemiddeld eigen vermogen 2,4% 10,9% Rendement op gemiddelde RWA (in bp) Netto rentebaten/gemiddelde totale activa (in bp) Cost of risk (in bp) december september 2012 Mutatie RWA/totale activa 31% 30% Beheerd vermogen (in EUR miljard) 163,1 159,9 2% RWA (in EUR miljard) 121,5 130,1-7% Fte s % De onderliggende nettowinst daalde in het vierde kwartaal van 2012 met EUR 290 miljoen ten opzichte van EUR 374 miljoen in het derde kwartaal, hoofdzakelijk als gevolg van aanzienlijk hogere voorzieningen en de nieuwe bankbelasting. In beide kwartalen is een vrijval opgenomen van de Credit Umbrella en andere voorzieningen uit hoofde van de EC Remedy (EUR 63 miljoen na belasting in het vierde kwartaal van 2012 tegen EUR 18 miljoen na belasting in het derde kwartaal van 2012). De operationele baten daalden met 5% ten opzichte van het derde kwartaal van 2012 tot EUR 1,714 miljoen. IR / Persbericht 7

8 De netto rentebaten bleven vrijwel onveranderd. Hogere inkomsten bij de bedrijfssegmenten werden geneutraliseerd door gestegen liquiditeits- en kapitaalkosten. De netto provisiebaten namen af met 1%, hoofdzakelijk als gevolg van enigszins lagere transactievolumes. De overige baten daalden met 54% oftewel EUR 90 miljoen, voornamelijk door het negatieve effect van de ineffectiviteit van hedge accounting en lagere marktwaarderingen van een deel van de handelsportefeuille in het vierde kwartaal. Dit werd deels geneutraliseerd door een hogere vrijval van de Credit Umbrella en andere voorzieningen uit hoofde van de EC Remedy en een hoger resultaat uit deelnemingen. De operationele lasten stegen met 11%. De stijging was vooral toe te schrijven aan de invoering van de bankbelasting van EUR 112 miljoen in en aan versnelde afschrijvingen bij Group Functions. Exclusief de bankbelasting zouden de operationele lasten vrijwel onveranderd zijn gebleven. De efficiëntieratio bedroeg 69% vergeleken met 59% in het derde kwartaal van Exclusief de bankbelasting zou de efficiëntieratio in het vierde kwartaal van 2012 op 63% zijn uitgekomen. De voorzieningen voor kredieten en overige vorderingen stegen tot EUR 466 miljoen tegen EUR 208 miljoen in het derde kwartaal. In het derde kwartaal was een vrijval opgenomen van EUR 125 miljoen voor Griekse overheidsgegarandeerde bedrijfsleningen en in het vierde kwartaal een vrijval uit hoofde van het Madoff-dossier (EUR 78 miljoen). Exclusief deze posten zouden de voorzieningen met EUR 211 miljoen zijn gestegen. De stijging vond voornamelijk plaats bij leningen aan de diamantsector, bij Commercial Banking, Merchant Banking en, in mindere mate, bij hypotheken (vanwege de ongunstige ontwikkeling van de huizenprijzen). De onderliggende effectieve belastingdruk was aanzienlijk lager ten opzichte van het derde kwartaal, vooral als gevolg van hogere belastingvrije baten (met betrekking tot de Credit Umbrella en andere voorzieningen uit hoofde van de EC Remedy). 4 Dit is het totale bedrag over 2012, dat volledig in het vierde kwartaal werd verantwoord. IR / Persbericht 8

9 Balans Verkort geconsolideerd overzicht van de financiële positie (in EUR miljoen) 31 december december 2011 Kasgelden en kasequivalenten Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden Financiële beleggingen Kredieten en vorderingen banken Waarvan securities financing-activiteiten Kredieten en vorderingen private en publieke sector Waarvan securities financing-activiteiten Overig Totaal activa Financiële verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden Verplichtingen banken Waarvan securities financing-activiteiten Verplichtingen private en publieke sector Waarvan securities financing-activiteiten Uitgegeven schuldbewijzen Achtergestelde schulden Overig Totaal verplichtingen Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Belang van derden Totaal eigen vermogen Totaal verplichtingen en eigen vermogen Voornaamste ontwikkelingen in de totale activa De totale activa namen met EUR 10,3 miljard af tot EUR 394,4 miljard per 31 december De daling vloeide hoofdzakelijk voort uit afgenomen klantvolumes in securities financing en lagere handelsposities in aandelen. Dit werd deels gecompenseerd door groei van de zakelijke kredietverlening en een hogere marktwaarde van (OTC) derivaten. De kasgelden en kasequivalenten stegen met EUR 2,2 miljard naar EUR 9,8 miljard, voornamelijk als gevolg van een stijging van de bij DNB geplaatste girale deposito s. De financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden gingen met EUR 22,8 miljard omlaag. De daling viel voornamelijk toe te schrijven aan lagere handelsposities in aandelen als gevolg van onzekerheid over het effect van Basel III. Dit werd gecompenseerd door een hogere marktwaarde van rentederivaten. De post kredieten en vorderingen banken daalde met EUR 14,9 miljard in verband met lagere klantvolumes bij securities financing (daling van EUR 13,5 miljard) en de beëindiging van een financieringstransactie. Dit werd gecompenseerd door een stijging van de aangehouden termijndeposito s bij centrale banken. De post kredieten en vorderingen private en publieke sector steeg met EUR 4,3 miljard naar EUR 276,3 miljard. De zakelijke kredietportefeuille nam toe met EUR 6,2 miljard, hoofdzakelijk als gevolg IR / Persbericht 9

10 van groei bij Merchant Banking (vooral bij Clearing) en, in mindere mate, bij Private Banking. De hypotheekportefeuille daalde licht tot EUR 153,9 miljard, omdat nieuwe hypotheekafsluitingen de aflossingen niet volledig compenseerden. Kredieten en vorderingen private en publieke sector (in EUR miljoen) 31 december december 2011 Kredieten en vorderingen private en publieke sector (incl. voorzieningen) R&PB C&MB Group Functions Securities financing-activiteiten Totaal kredieten en vorderingen private en publieke sector Voornaamste ontwikkelingen in de totale verplichtingen De totale verplichtingen namen af met EUR 12,9 miljard tot EUR 380,4 miljard, vooral door een aanzienlijke daling van de securities financing-activiteiten, die deels werd tenietgedaan door een stijging van de klantendeposito s bij Retail & Private Banking. De financiële verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden liepen terug met EUR 4,0 miljard naar EUR 18,8 miljard, hoofdzakelijk door lagere handelsposities in aandelen. De verplichtingen private en publieke sector stegen met EUR 2,4 miljard tot EUR 216,0 miljard. De stijging van de totale klantendeposito s (EUR 12,7 miljard), vooral bij Retail Banking (EUR 9,9 miljard) alsmede Private Banking (EUR 4,6 miljard), werd bijna geheel geneutraliseerd door de volumedaling bij securities financing (daling van EUR 10,3 miljard). Verplichtingen private en publieke sector (in EUR miljoen) 31 december december 2011 Totaal deposito s R&PB C&MB Group Functions Overig (incl. securities financing-activiteiten) Totaal verplichtingen private en publieke sector De uitgegeven schuldbewijzen gingen met EUR 2,3 miljard omlaag naar EUR 94,0 miljard. Hoofdoorzaak van de daling was dat er in 2012 meer langetermijnfunding afliep dan er nieuwe langetermijnfunding is geplaatst. De achtergestelde verplichtingen stegen netto met EUR 0,9 miljard tot EUR 9,6 miljard, hoofdzakelijk door EUR 2,8 miljard aan nieuw uitgegeven Tier 2 leningen. Dit werd geneutraliseerd door het wegvallen van een verplichting van EUR 2,0 miljard uit hoofde van de vroegere Mandatory Convertible Securities 5 (MCS). Het totale eigen vermogen steeg met EUR 2,6 miljard. Dit was voornamelijk toe te schrijven aan een stijging van EUR 1,6 miljard als gevolg van de schikking met Ageas 4 (inclusief het wegvallen van bovengenoemde MCS-verplichting) en de gerapporteerde nettowinst van EUR 0,9 miljard. 5 Verwezen wordt naar de paragraaf Kapitaalpositie Voornaamste veranderingen in de wettelijk vereiste kapitaalpositie. IR / Persbericht 10

11 Kapitaalpositie Per 31 december 2012 verbeterde de core Tier 1 ratio onder Basel II naar 12,1%. De Tier 1 ratio en de total capital ratio bedroegen respectievelijk 12,9% en 18,4%. Wettelijk vereist vermogen onder Basel II (in EUR miljoen) 31 december december 2011 Totaal eigen vermogen (IFRS) Participaties in financiële instellingen Overig Core Tier 1 kapitaal Niet-innovatief hybride kapitaal Innovatief hybride kapitaal Tier 1 kapitaal Achtergestelde leningen (Upper Tier 2) Achtergestelde leningen (Lower Tier 2) Participaties in financiële instellingen Overig Totaal kapitaal RWA Credit risk (RWA) Operational risk (RWA) Market risk (RWA) Core Tier 1 ratio 12,1% 10,7% Tier 1 ratio 12,9% 13,0% Total capital ratio 18,4% 16,8% N.B.: De core Tier 1 ratio is gedefinieerd als Tier 1 kapitaal exclusief alle hybride kapitaalinstrumenten gedeeld door RWA. Voornaamste veranderingen in de wettelijk vereiste kapitaalpositie Het core Tier 1 kapitaal steeg met name als gevolg van de ingehouden winst van EUR 686 miljoen en de schikking met Ageas over de uitstaande juridische geschillen 6. Dit resulteerde onder meer in de conversie van EUR 1,75 miljard hybride Tier 1 kapitaal naar EUR 1,6 miljard eigen vermogen. Verder bleek uit nadere analyse dat EUR 210 miljoen aan preferente aandelen niet langer in aanmerking komen voor behandeling als toetsingsvermogen. Vóór eind maart 2013 verwacht ABN AMRO de calloptie uit te oefenen op deze preferente aandelen. Als gevolg van bovengenoemde schikking met Ageas daalden het Tier 1 kapitaal en het total capital met EUR 150 miljoen. In de tweede helft van 2012 gaf ABN AMRO drie achtergestelde leningen in EUR, USD en Singaporese dollar (SGD) uit voor in totaal EUR 2,8 miljard aan nieuw Tier 2 kapitaal. Daarnaast is de door de Nederlandse Staat aangehouden achtergestelde lening van EUR 1,65 miljard geherstructureerd. Verwacht wordt dat zowel de nieuw uitgegeven leningen als de geherstructureerde lening tot verhoging van het Tier 2 kapitaal onder Basel III / CRD IV zullen leiden. In een besluit van 5 april 2011 verbood de Europese Commissie ABN AMRO om couponrente uit te keren en calloptierechten uit te oefenen op bepaalde kapitaalinstrumenten. Dit verbod gold voor een beperkte periode en loopt na 10 maart 2013 af. 6 Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar het persbericht van 28 juni IR / Persbericht 11

12 Voornaamste veranderingen in RWA De daling van credit risk RWA, hoofdzakelijk veroorzaakt door een vrijval van in totaal EUR 8,3 miljard als gevolg van voltooiing van de separatie- en integratieactiviteiten en de afwikkeling van de Credit Umbrella, werd deels gecompenseerd door de tijdelijke toepassing van de standardised approach op een deel van de portefeuille van Large Corporates (grootzakelijke klanten, toename van EUR 6,6 miljard). Operational risk RWA en market risk RWA stegen met name in afwachting van de overgang van de standardised approach naar de advanced approach. Het grootste deel van de portefeuille dat momenteel onder de standaardbenadering valt zal in 2013 overgaan naar de geavanceerde IRB-benadering. Basel III / CRD IV De invoering van CRD IV (Europees regelgevingskader voor de invoering van Basel III) zal leiden tot verlaging van de huidige kapitaalratio s onder Basel II. Onder de nieuwe conceptregels zullen de kapitaaleisen worden verhoogd, worden extra kapitaalaftrekposten ingevoerd en worden prudentiële filters aangepast. Volgens het CRD IV-concept zullen bepaalde nieuwe regels gefaseerd worden ingevoerd. Wanneer de CRD IV-conceptregels worden toegepast op de kapitaalpositie van 31 december 2012 (inclusief het effect van de wijzigingen in IAS19) zou dit onder de gefaseerde toepassing resulteren in een Common Equity Tier 1 (CET1) ratio van 10,2%, boven ABN AMRO s doelstelling van ten minste 10%. Wettelijk vereiste kapitaalratio s Basel III / CRD IV Basel II YE2012 Basel II (incl IAS19R) Gefaseerde toepassing Core Tier 1 / Common Equity Tier 1 ratio 12,1% 11,1% 10,2% Tier 1 ratio 12,9% 12,0% 10,8% Total capital ratio 18,4% 17,5% 14,5% Op basis van onze huidige kapitaalpositie zou de fully loaded CET1 ratio uitkomen op 10,0%. Verder wordt onder Basel III een leverage ratio voorgesteld van ten minste 3% in Uitgaande van het huidige Tier 1 kapitaal onder Basel II bedroeg de leverage ratio van ABN AMRO op basis van de wettelijke concept richtlijnen, 3,2% per 31 december 2012 (een stijging ten opzichte van 3,1% per 31 december ). Invloed van wijzigingen in IAS 19 De Europese Commissie heeft de wijzigingen van IAS 19 bekrachtigd. Deze nieuwe regels voor de verwerking van employee benefits treden in werking voor perioden die op of na 1 januari 2013 beginnen. Het effect is berekend voor transparantiedoeleinden. Indien de wijzigingen van IAS 19 in 2012 waren ingevoerd, zouden zij hebben geresulteerd in een positief effect op de totale winst van EUR 205 miljoen (na belasting). Het effect van IAS 19 (zoals herzien in 2011) op de balans per 31 december 2012 zou negatief zijn geweest en zou het core Tier 1 kapitaal onder Basel II met EUR 1,2 miljard hebben verlaagd. Verwacht wordt dat het effect van deze wijzigingen op het totale eigen vermogen in de toekomst zeer volatiel zal zijn. 7 Pro forma, gebaseerd op 31 december De huidige richtlijnen zijn conservatiever, vooral wat betreft de saldering van securities financing-transacties, dan de in het jaarverslag 2011 gehanteerde methode die leidde tot een leverage ratio van 3,3% per 31 december IR / Persbericht 12

13 Liquiditeitsbeheer & funding ABN AMRO trekt haar funding hoofdzakelijk aan via spaargelden en deposito s van klanten van R&PB en C&MB. Per 31 december 2012 maakten de totale klantendeposito s 51% uit van het balanstotaal (2011: 46%), een stijging die grotendeels viel toe te schrijven aan de succesvolle uitrol van MoneYou (Duitsland en België) en aan hogere spaargelden in Nederland. In 2012 is voor in totaal EUR 14,2 miljard aan langetermijnfunding geplaatst (exclusief achtergestelde leningen). Dit gebeurde in verschillende structuren, in alle belangrijke valuta s en met verschillende looptijden. Het fundingprofiel is verder verbeterd: de langetermijnfunding in niet-euro valuta s kwam ultimo 2012 uit op 13% vergeleken met 7,5% in Verder plaatste ABN AMRO voor EUR 2,8 miljard aan achtergestelde leningen in 2012, waarvan 1 miljard Singaporese dollars (EUR 632 miljoen) in het vierde kwartaal, bij institutionele, retail en private bankingklanten. Deze transacties, evenals de senior unsecured transactie in Chinese yuan, laten zien dat ABN AMRO goede toegang tot de financiële markten heeft en dat de geografische footprint van onze fundingactiviteiten is vergroot. Van de aangetrokken langetermijnfunding was 53% in senior unsecured bonds, 21% in covered bonds, 10% in securitisaties en 16% in achtergestelde leningen. Hierdoor is de diversificatie van de totale uitstaande langetermijnfunding verbeterd. De gemiddelde oorspronkelijke looptijd van de nieuw geplaatste funding in 2012 was 6,6 jaar, waardoor de gemiddelde resterende looptijd van de langetermijnfunding is verlengd tot 4,3 jaar. In 2013 zal EUR 14,9 miljard aan termijnfunding aflopen 9 (32% securitisaties (inclusief LT-repo s), 37% unsecured funding, 21% secured funding, 10% achtergestelde leningen). Liquiditeitsindicatoren 31 december december 2011 Loan to deposit ratio 125% 130% Survival period > 12 maanden >11 maanden LCR ratio 89% 57% NSFR ratio 108% 100% Beschikbare liquiditeitsbuffer (in EUR miljard) 68,0 58,5 De loan-to-deposit ratio verbeterde tot 125% op 31 december 2012, tegen 130% ultimo Dit was het gevolg van depositogroei (vooral bij Retail en Private Banking), die enigermate werd geneutraliseerd door een stijging van met name zakelijke kredieten. De survival period verbeterde per 31 december 2012 naar >12 maanden ten opzichte van >11 maanden per 31 december 2011 en voldoet ruim aan de intern vastgestelde minimumeis. De verbetering was hoofdzakelijk het gevolg van de gestegen liquiditeitsbuffer. Een liquiditeitsbuffer van onbezwaarde activa wordt aangehouden als buffer voor het geval zich ernstige liquiditeitsproblemen voordoen. De liquiditeitsbuffer steeg tot EUR 68.0 miljard ten opzichte van EUR 58,5 miljard ultimo Deze stijging vond plaats in afwachting van nieuwe LCR-richtlijnen en omdat toezichthouders meer aandacht besteden aan het versterken van buffers in het algemeen. 9 Uitgaande van aflossing op de eerst mogelijke datum van vervroegde aflossing of anderszins de wettelijke vervaldag. De vervroegde aflossing van achtergestelde schuldinstrumenten is afhankelijk van de goedkeuring van toezichthouders. IR / Persbericht 13

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep Jaarverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 6 Financiële ontwikkelingen 8 Strategie 19 Coöperatie en governance 23 Duurzaamheid 28 Brede dienstverlening in Nederland

Nadere informatie

over van lanschot Kerngegevens Profiel verslag raad van bestuur dienstverlening aan onze klanten

over van lanschot Kerngegevens Profiel verslag raad van bestuur dienstverlening aan onze klanten Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Het Jaarverslag 2013 verschijnt in het Nederlands en in het Engels op www.vanlanschot.nl/jaarverslagen en www.vanlanschot.nl/annualreports. In geval van verschillen tussen

Nadere informatie

Persbericht. SNS REAAL 2013 resultaten

Persbericht. SNS REAAL 2013 resultaten Persbericht Utrecht, februari 04 SNS REAAL 0 resultaten Kernactiviteiten SNS REAAL rapporteren nettowinst exclusief incidentele posten van 86 miljoen; Inclusief incidentele posten nettoverlies van 44 miljoen

Nadere informatie

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV Fortis Bank - Jaarrekening 2008 Jaarverslag 2008 Fortis Bank SA/NV Fortis Bank Jaarverslag 2008 Fortis Bank Jaarverslag 2008 Inleiding 2008 was een uitermate uitdagend jaar voor Fortis Bank. De bank zag

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics ING Groep Jaarverslag 2009 Back to Basics 1.1 Ons profiel In dit verslag 1.1 Ons profiel Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Het aandeel ING 8 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven ING Groep Jaarverslag 2012 Verandering vormgeven > Continue focus op klantgerichtheid en duurzaamheid > Onderliggende nettowinst over 2012 EUR 2.603 miljoen, in een uitdagend klimaat > Kapitaal-, financierings-

Nadere informatie

Van Lanschot Jaarverslag 2014

Van Lanschot Jaarverslag 2014 Van Lanschot Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Het Jaarverslag 2014 verschijnt in het Nederlands en in het Engels op corporate.vanlanschot.nl. In geval van verschillen tussen de Nederlandse

Nadere informatie

ING Groep. Jaarverslag. Slagvaardige bedrijfsvoering in een turbulente tijd

ING Groep. Jaarverslag. Slagvaardige bedrijfsvoering in een turbulente tijd ING Groep Jaarverslag 2008 Slagvaardige bedrijfsvoering in een turbulente tijd In dit verslag 1.1 Ons profiel Samenstelling van de Raden 2 Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Brief aan onze stakeholders 6

Nadere informatie

ABN AMRO Holding N.V.

ABN AMRO Holding N.V. ABN AMRO Holding N.V. Inhoud Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Terugblik van de voorzitter 2 Hoofdstuk 2 Analyse van bedrijfs- en financiële resultaten 4 Inleiding 5 Geselecteerde financiële gegevens 8 Groepsstructuur

Nadere informatie

Algemeen 2. 2.1 Nationalisatie 8 2.2 Pro forma cijfers 11. 3.1 Algemeen 19 3.2 Onze merken 19 3.3 Groepsactiviteiten 21

Algemeen 2. 2.1 Nationalisatie 8 2.2 Pro forma cijfers 11. 3.1 Algemeen 19 3.2 Onze merken 19 3.3 Groepsactiviteiten 21 JAARVERSLAG Inhoudsopgave Algemeen 2 1 Voorwoord 3 2 Nationalisatie van SNS REAAL 8 2.1 Nationalisatie 8 2.2 Pro forma cijfers 11 3 Profiel en merken 19 3.1 Algemeen 19 3.2 Onze merken 19 3.3 Groepsactiviteiten

Nadere informatie

Delta Lloyd: solide ontwikkeling van nieuwe productie, solvabiliteit en IFRS resultaat

Delta Lloyd: solide ontwikkeling van nieuwe productie, solvabiliteit en IFRS resultaat Persbericht Amsterdam, 7 augustus 2014 Delta Lloyd: solide ontwikkeling van nieuwe productie, solvabiliteit en IFRS resultaat Solide commercieel resultaat, winstgevende periodieke levenpremies verder gestegen

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

Samenvatting 2014 7 april 2015

Samenvatting 2014 7 april 2015 Samenvatting 201 7 april 2015 Delta Lloyd Samenvatting 201 1 1 OVERZICHT 1 OVERZICHT 5 JAARREKENING INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1. OVERZICHT... 2 1.1. Profiel Delta Lloyd... 2 1.2. Uitgelicht... 5 1..

Nadere informatie

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen 2007 ING Groep Jaarverslag Aangescherpte strategie om groei te versnellen In dit verslag 1.1 Ons profiel Management 2 Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Aandeelhoudersinformatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V.

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Profiel ABN AMRO is een vooraanstaande internationale bank met een rijke historie die teruggaat tot 1824 is, gemeten naar kernvermogen, de elfde Europese bank en

Nadere informatie

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Kerncijfers jaar jaar jaar jaar jaar (Bedragen in miljoenen euro s) 2009 2008 2007 Balansgegevens Balanstotaal 10.847,4 11.055,4 11.009,5 10.934,1 10.118,8 Kredieten

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2010. Vormgeven aan onze toekomst

ING Groep Jaarverslag 2010. Vormgeven aan onze toekomst ING Groep Jaarverslag 2010 Vormgeven aan onze toekomst > ING boekt onderliggende nettowinst over 2010 van EUR 3.893 miljoen > Operationele splitsing Bank en Verzekeringen in 2010 afgerond > Belangrijkste

Nadere informatie

2006 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. JAARVERSLAG. f-o CD. achmea. -vj

2006 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. JAARVERSLAG. f-o CD. achmea. -vj ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. JAARVERSLAG achmea fo CD vj JAARVERSLAG ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. to Cb l ro i hij SJ ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. INHOUDSOPGAVE Overzicht functionarissen 3 Profiel 5 Kerncijfers

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. 2 Beheersverslag 72 Geconsolideerde jaarrekening 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2014. 2 Beheersverslag 72 Geconsolideerde jaarrekening 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2014 2 72 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen 4 Woord van de voorzitters 6 Profiel van de Groep 9 Voornaamste gebeurtenissen 14 Financiële resultaten 18 Risicobeheer 36 Informatie

Nadere informatie

Jaarrekening Fortis Bank 2006

Jaarrekening Fortis Bank 2006 Jaarrekening Fortis Bank N.V. 2006 1 Jaarrekening Fortis Bank 2006 Fortis Bank Geconsolideerde Jaarrekening Verslag van de Raad van Bestuur van Fortis Bank Jaarrekening Fortis Bank 2 Jaarrekening Fortis

Nadere informatie

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd 20 10 Jaarverslag 7 april 2011 Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Bestuur.... 1 1.1 Delta Lloyd Groep in 2010... 1 1.2 Kerncijfers... 4 1.3 Segmenten.... 5 1.3.1 Leven...

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. De waarde van eenvoud

Jaarverslag 2009. De waarde van eenvoud Jaarverslag 2009 De waarde van eenvoud Profiel SNS REAAL is een financiële dienstverlener op het gebied van bankieren en verzekeren die zich vooral richt op de Nederlandse retailmarkt, inclusief het midden-

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2013

Derde kwartaalbericht 2013 , Derde kwartaalbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q3: 10,6 miljoen (FY12 Q3: 12,1 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 YTD: 32,6 miljoen (FY12 YTD: 40,0 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten.

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2014 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Basel III en de financiering van commercieel onroerend goed

Basel III en de financiering van commercieel onroerend goed Basel III en de financiering van commercieel onroerend goed Wat zijn de effecten van een hogere hefboom bij banken? Afstudeerscriptie van Datum Begeleider : M.C.J. van Ham : maart 2012 : A. Marquard Amsterdam

Nadere informatie

Verslag van de Directie

Verslag van de Directie Verslag van de Directie Een tijd van grote veranderingen Er is de afgelopen jaren veel in beweging. Dat zet burgers, bedrijven en overheden aan om zich te bezinnen op de vraag in welke richting de samenleving

Nadere informatie

Persbericht. Verwachting voor 2006 toont toegenomen vertrouwen Dividend 2005 29% omhoog. Datum 7 februari 2006 Nummer 005p KERNCIJFERS KPN-GROEP

Persbericht. Verwachting voor 2006 toont toegenomen vertrouwen Dividend 2005 29% omhoog. Datum 7 februari 2006 Nummer 005p KERNCIJFERS KPN-GROEP Persbericht Verwachting voor 2006 toont toegenomen vertrouwen Dividend 2005 29% omhoog Datum 7 februari 2006 Nummer 005p KERNCIJFERS KPN-GROEP 4e kw 2005 4e kw 2004 IFRS, in miljoenen euro, tenzij anders

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Rabobank Groep

Jaarverslag 2009. Rabobank Groep Jaarverslag 2009 Rabobank Groep Jaarverslag 2009 2 Kerngegevens 4 Rabobank Groep in het kort 6 Bericht van de voorzitter 9 Bankieren in een veranderende omgeving 11 Financiële ontwikkelingen 17 Binnenlands

Nadere informatie