ABN AMRO rapporteert onderliggende nettowinst van EUR miljoen over geheel 2012 en EUR 84 miljoen over het vierde kwartaal van 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ABN AMRO rapporteert onderliggende nettowinst van EUR 1.285 miljoen over geheel 2012 en EUR 84 miljoen over het vierde kwartaal van 2012"

Transcriptie

1 IR / Persbericht Amsterdam, 1 maart 2013 ABN AMRO rapporteert onderliggende nettowinst van EUR miljoen over geheel 2012 en EUR 84 miljoen over het vierde kwartaal van 2012 De onderliggende nettowinst, exclusief separatie- en integratiekosten, bedroeg in 2012 EUR miljoen, ten opzichte van EUR 960 miljoen in De kredietvoorzieningen waren in 2012 lager vanwege een EUR 125 miljoen vrijval voor belasting uit de Griekse voorzieningen versus EUR 880 miljoen dotatie voor belasting in Exclusief het effect van de Griekse exposures waren de kredietvoorzieningen aanzienlijk hoger dan in De onderliggende efficiëntieratio verbeterde naar 61%, ten opzichte van 64% in De onderliggende nettowinst daalde over het vierde kwartaal van 2012 tot EUR 84 miljoen (ten opzichte van EUR 374 miljoen in het derde kwartaal van 2012), doordat de voorzieningen meer dan verdubbelden en de bankbelasting werd geheven (EUR 112 miljoen). De gerapporteerde nettowinst steeg naar EUR 948 miljoen over Het gerapporteerde nettoverlies in het vierde kwartaal bedroeg EUR 97 miljoen en was vooral het gevolg van integratiekosten. De core Tier 1 ratio verbeterde naar 12,1%, de Tier 1 ratio naar 12,9% en de total capital ratio naar 18,4%. Voorgesteld wordt een dividend van EUR 250 miljoen uit te keren aan de gewone aandeelhouder. Alle integratieactiviteiten werden in 2012 afgerond. Gerrit Zalm, Bestuursvoorzitter ABN AMRO Group: 2012 was een belangrijk jaar, het jaar waarin de integratie werd afgerond. Vier jaar geleden ontwikkelden wij plannen voor de integratie van ABN AMRO en Fortis Bank Nederland. Met genoegen stel ik vast dat wij deze complexe operatie met relatief weinig overlast voor onze klanten, op schema en binnen het budget hebben afgerond, terwijl de beoogde efficiëntieverbeteringen zijn gerealiseerd. Ondertussen gingen wij door met onze normale activiteiten onder niet zo normale omstandigheden. Het economische klimaat bleef ongunstig in Desondanks realiseerde de bank bevredigende resultaten over geheel Het onderliggende operationele resultaat bleef vrijwel onveranderd en de onderliggende efficiëntieratio verbeterde tot 61%. Dit was grotendeels het gevolg van kostenbeheersing en integratievoordelen, echter weer deels tenietgedaan door de bankbelasting. De onderliggende nettowinst steeg met 34% tot EUR miljoen en het rendement op het eigen vermogen bedroeg 10%. Exclusief diverse omvangrijke posten en desinvesteringen in 2012 en 2011 zou de onderliggende nettowinst met 34% zijn gedaald, vooral door hogere kredietvoorzieningen. Het rendement op het eigen vermogen zou op 8% zijn uitgekomen. De bank heeft haar vermogenspositie verder versterkt en heeft nu een core Tier 1 ratio van 12,1% en een total capital ratio van 18,4%. IR / Persbericht Error! No text of specified style in document. 1 van 33

2 Wij zijn als een solide bank uit de integratie gekomen en hebben veel van onze kerncompetenties versterkt. Met onze blik op de toekomst gericht, hebben wij onze horizon uitgebreid tot 2017 en hebben wij duidelijke keuzes gemaakt met betrekking tot onze lokale en internationale activiteiten. De nader uitgewerkte elementen van onze strategie kunnen worden vertaald in vijf strategische prioriteiten: klantbelang centraal, investeren in onze toekomst (IT, medewerkers en duurzaamheid), een sterk commitment aan een gematigd risicoprofiel, nastreven van selectieve internationale groei en verbeteren van de winstgevendheid. Wij hebben deze prioriteiten vertaald in drie doelstellingen voor 2017: een efficiëntieratio van 56-60%, een Common Equity Tier 1 ratio onder Basel III die ruim boven het wettelijke minimum ligt en geleidelijk zal worden verhoogd tot 11,5-12,5%, en een rendement op het eigen vermogen van 9-12%. Ondanks de uitdagingen die voor ons liggen en de gematigde economische vooruitzichten zijn we optimistisch gestemd. Als wij alles wat we tot nu toe hebben bereikt in ogenschouw nemen, evenals de toewijding, het professionalisme en het doorzettingsvermogen van onze medewerkers, zijn wij ervan overtuigd dat wij alles hebben wat nodig is om succesvol te zijn. IR / Persbericht 2

3 Winst- en verliesrekening De gerapporteerde nettowinst over geheel 2012 bedroeg EUR 948 miljoen, inclusief separatie- en integratiekosten van EUR 337 miljoen na belasting. Deze integratiekosten zijn inclusief kosten gerelateerd aan de fusie 1 van de twee Nederlandse pensioenfondsen (EUR 162 miljoen, EUR 122 miljoen na belasting). De onderliggende nettowinst, exclusief deze kosten, was EUR miljoen. De in dit persbericht gepresenteerde analyse is gebaseerd op onderliggende resultaten, tenzij anders aangegeven. Een overzicht van de gerapporteerde geconsolideerde winst- en verliesrekening is opgenomen in bijlage 1. Een overzicht van de separatie- en integratiekosten en een aansluiting van de gerapporteerde en de onderliggende resultaten is opgenomen in bijlage 2. Resultaten 2012 vergeleken met 2011 Onderliggende resultaten (in EUR miljoen) Mutatie Netto rentebaten % Netto provisiebaten % Overige baten % Operationele baten % Personeelslasten % Overige lasten % Operationele lasten % Operationeel resultaat % Voorzieningen voor kredieten en overige vorderingen % Resultaat voor belastingen % Belastingen Winst over de periode % Overige gegevens Onderliggende efficiëntieratio 61% 64% Rendement op gemiddeld eigen vermogen 10,0% 7,8% Rendement op gemiddelde RWA (in bp) Netto rentebaten/gemiddelde totale activa (in bp) Cost of risk (in bp) december december 2011 Mutatie RWA/Totale activa 31% 29% 5% Beheerd vermogen (in EUR miljard) 163,1 146,6 11% Fte s % 1 Bij deze fusie worden alle in Pensioenfonds Fortis Bank Nederland opgebouwde rechten overgedragen aan ABN AMRO Pensioenfonds. IR / Persbericht 3

4 De stijging van de onderliggende nettowinst ten opzichte van 2011 was hoofdzakelijk het gevolg van lagere voorzieningen voor kredieten en overige vorderingen 2 en de vrijval van de Credit Umbrella 3 en andere voorzieningen uit hoofde van de EC Remedy, deels tenietgedaan door een herbeoordeling van de fiscale positie van voorgaande jaren. Daarnaast werden de resultaten in zowel 2012 als 2011 beïnvloed door diverse andere omvangrijke posten en desinvesteringen. Exclusief omvangrijke posten en desinvesteringen zou de onderliggende nettowinst 34% lager zijn geweest dan in 2011, voornamelijk als gevolg van een forse stijging in de kredietvoorzieningen. Verdere bijzonderheden over de omvangrijke posten en desinvesteringen zijn opgenomen in bijlage 4. De operationele baten daalden met 6% tot EUR miljoen. Exclusief desinvesteringen bedroeg de daling 2%. De netto rentebaten namen met 1% toe door hogere netto rentebaten bij Commercial & Merchant Banking (C&MB). Deze werden deels tenietgedaan door lagere netto rentebaten bij Retail & Private Banking (R&PB). De stijging van de netto rentebaten viel hoofdzakelijk toe te schrijven aan verbeterde marges op nieuwe hypotheekleningen en overige leningen en hogere netto rentebaten bij Merchant Banking (vooral Markets en ECT). Deze stijging werd deels geneutraliseerd door lagere marges op spaarproducten en hogere fundingkosten. Desinvesteringen hadden een gering negatief effect op de netto rentebaten. De netto provisiebaten liepen terug met 14%. Exclusief desinvesteringen zouden de netto provisiebaten met 8% zijn gedaald. Door onzekerheid in de kapitaalmarkt waren de transactievolumes lager (vooral klanten van Retail en Private Banking verrichtten minder transacties). De daling werd verder veroorzaakt door een herclassificatie van de kosten voor internationale betaaldiensten naar provisiekosten in 2012, terwijl in 2011 diverse positieve omvangrijke posten waren geboekt. De overige baten kwamen 23% lager uit vergeleken met Exclusief desinvesteringen zou de daling van de overige baten 13% zijn geweest. De daling kwam vooral door het gecombineerde effect van een herclassificatie van leasekosten naar overige baten in 2012, lagere private equity-resultaten en het negatieve effect van de ineffectiviteit van hedge accounting. Deze daling werd deels gecompenseerd door de vrijval van de Credit Umbrella en andere voorzieningen uit hoofde van de EC Remedy in 2012 (EUR 215 miljoen). Van de totale operationele baten werd 82% gegenereerd in Nederland, 12% in de rest van Europa en 6% in de rest van de wereld. De operationele lasten daalden met 10% oftewel EUR 486 miljoen. Exclusief het effect van desinvesteringen namen de operationele lasten af met 6%. Exclusief de in 2011 genomen herstructureringslast van EUR 181 miljoen en de bankbelasting (EUR 112 miljoen) in 2012 zouden de operationele lasten met 4% zijn gedaald. Deze daling werd veroorzaakt door verdere kostensynergieën als gevolg van de integratie en door de herclassificatie van leasekosten en kosten voor internationale betaaldiensten (EUR 118 miljoen) naar operationele baten. Dit werd deels tenietgedaan door looninflatie. Het operationele resultaat toonde een bescheiden stijging tot EUR miljoen. Exclusief desinvesteringen en omvangrijke posten zou het operationele resultaat met 2% zijn gedaald. De efficiëntieratio verbeterde met 3 procentpunt tot 61%, ruim binnen de voor 2012 gestelde doelstelling van 60-65%. 2 De resultaten over 2011 zijn inclusief voorzieningen voor Griekse overheidsgegarandeerde bedrijfsleningen van EUR 660 miljoen na belasting (bruto EUR 880 miljoen), terwijl in de resultaten over 2012 een vrijval is opgenomen van EUR 94 miljoen na belasting (bruto EUR 125 miljoen). 3 Financiële garantie ter dekking van een deel van de potentiële kredietverliezen op een ten tijde van de verkoop uit hoofde van de EC Remedy bestaande portefeuille (EUR 210 miljoen na belasting in 2012). Deze financiële garantie werd eind 2012 ingetrokken als gevolg van een met Deutsche Bank AG in december 2012 gesloten overeenkomst. IR / Persbericht 4

5 De voorzieningen voor kredieten en overige vorderingen daalden in 2012 met EUR 529 miljoen tot EUR miljoen. De resultaten over 2011 zijn inclusief EUR 880 miljoen dotaties aan voorzieningen voor Griekse overheidsgegarandeerde bedrijfsleningen, terwijl in de resultaten over 2012 een vrijval is opgenomen van EUR 125 miljoen als gevolg van de verkoop van een deel van deze leningen. Als dit buiten beschouwing wordt gelaten, zou een scherpe stijging (54%) zijn geboekt, aangezien de economische neergang leidde tot hogere dotaties aan voorzieningen, hoofdzakelijk voor (zakelijk) vastgoed, de bouw en de financiering van de diamantsector (geboekt in Private Banking) alsmede voor de hypotheekportefeuille. De voorzieningen voor hypotheken stegen van 10 basispunten naar 16 basispunten (ten opzichte van de totale hypotheekportefeuille). De stijging van de voorzieningen kan ook deels worden verklaard door aanzienlijke vrijvallen bij Merchant Banking in 2011, die zich in 2012 niet hebben herhaald. Kredietvoorzieningen per segment(eur mln) RB PB CB MB GF De totale voorzieningen ten opzichte van de gemiddelde RWA ( cost of risk ) daalden in 2012 naar 98 basispunten (ten opzichte van 156 basispunten in 2011). Exclusief de voorzieningen voor Griekse overheidsgegarandeerde bedrijfsleningen zou dit 108 basispunten in 2012 en 78 basispunten in 2011 zijn geweest. De onderliggende effectieve belastingdruk steeg in 2012 tot 20% vergeleken met 8% in De stijging was vooral het gevolg van hogere belastingvrije baten in 2011 en een herbeoordeling van de fiscale positie van voorgaande jaren. Het aantal fulltime equivalents (fte s) exclusief tijdelijk personeel daalde met 5% tot ten opzichte van ultimo Dit viel grotendeels toe te schrijven aan de voortgang van de integratie en het effect van desinvesteringen, deels tenietgedaan door een toename van het aantal fte s als gevolg van een kleine acquisitie in Het beheerd vermogen van Private Banking steeg in 2012 met EUR 16,5 miljard tot EUR 163,1 miljard. Circa 80% van de stijging hield verband met de marktontwikkeling. De rest kan worden toegeschreven aan een toename van netto nieuw vermogen onder beheer. Voorgesteld wordt een slotdividend van EUR 250 miljoen uit te keren aan de gewone aandeelhouder. Beheerd vermogen Rest Wereld 9% Rest Europa 44% YE2012 EUR 163mrd Nederland 47% IR / Persbericht 5

6 Resultaten per segment Nadere segmentinformatie is te vinden in bijlage 3. Retail Banking boekte een onderliggende nettowinst van EUR 774 miljoen, een daling ten opzichte van EUR 888 miljoen in Dit was vooral toe te schrijven aan margedruk bij spaarproducten en werd slechts deels gecompenseerd door verbeterde marges op hypotheken en consumentenleningen. De voorzieningen voor de hypotheekportefeuille waren hoger. Private Banking behaalde een onderliggende nettowinst van EUR 46 miljoen, een daling ten opzichte van EUR 255 miljoen in De voornaamste oorzaken van deze daling waren de hoge voorzieningen (een stijging van EUR 187 miljoen jaar-op-jaar, vooral als gevolg van hoge voorzieningen bij de International Diamond & Jewelry Group (ID&JG)) en een solide boekwinst op de verkoop van de Zwitserse private banking-activiteiten in Commercial Banking realiseerde een onderliggende nettowinst van EUR 7 miljoen, tegen een onderliggend nettoverlies van EUR 64 miljoen in De daling van de operationele baten als gevolg van desinvesteringen en een herclassificatie van leasekosten werd ruimschoots gecompenseerd door Onderliggendresultaat per business (EUR mln) RB PB CB MB GF lagere operationele lasten. Het niveau van de voorzieningen was enigszins lager, maar bleef hoog, vooral voor het MKB. Merchant Banking boekte een onderliggende nettowinst van EUR 244 miljoen, een daling ten opzichte van EUR 421 miljoen in De daling was het gevolg van een scherpe stijging van de voorzieningen, doordat in 2011 diverse vrijvallen waren geboekt. Group Functions realiseerde een onderliggende nettowinst van EUR 214 miljoen ten opzichte van een onderliggend nettoverlies van EUR 540 miljoen in De resultaten over 2012 zijn inclusief een vrijval van voorzieningen van EUR 94 miljoen na belasting voor Griekse overheidsgegarandeerde bedrijfsleningen, een hogere doorbelasting van kosten aan de bedrijfsonderdelen en een vrijval van de Credit Umbrella en andere voorzieningen uit hoofde van de EC Remedy. Het verlies in 2011 was het gevolg van kredietvoorzieningen voor Griekse overheidsgegarandeerde bedrijfsleningen en een herstructureringsvoorziening. IR / Persbericht 6

7 Vierde kwartaal 2012 vergeleken met derde kwartaal 2012 Het gerapporteerde nettoresultaat over het vierde kwartaal kwam uit op een verlies van EUR 97 miljoen. De separatie- en integratiekosten van EUR 181 miljoen na belasting waren grotendeels het gevolg van de samenvoeging tussen de twee Nederlandse pensioenfondsen (EUR 162 miljoen, EUR 122 miljoen na belasting), waarbij alle in Pensioenfonds Fortis Bank Nederland opgebouwde rechten worden overgedragen aan ABN AMRO Pensioenfonds. De onderliggende nettowinst, exclusief integratiekosten, bedroeg EUR 84 miljoen. Onderliggende resultaten (in EUR miljoen) K K Mutatie Netto rentebaten % Netto provisiebaten % Overige baten % Operationele baten % Personeelslasten % Overige lasten % Operationele lasten % Operationeel resultaat % Voorzieningen voor kredieten en overige vorderingen % Resultaat voor belastingen % Belastingen Winst over de periode % Overige gegevens K K Onderliggende efficiëntieratio 69% 59% Rendement op gemiddeld eigen vermogen 2,4% 10,9% Rendement op gemiddelde RWA (in bp) Netto rentebaten/gemiddelde totale activa (in bp) Cost of risk (in bp) december september 2012 Mutatie RWA/totale activa 31% 30% Beheerd vermogen (in EUR miljard) 163,1 159,9 2% RWA (in EUR miljard) 121,5 130,1-7% Fte s % De onderliggende nettowinst daalde in het vierde kwartaal van 2012 met EUR 290 miljoen ten opzichte van EUR 374 miljoen in het derde kwartaal, hoofdzakelijk als gevolg van aanzienlijk hogere voorzieningen en de nieuwe bankbelasting. In beide kwartalen is een vrijval opgenomen van de Credit Umbrella en andere voorzieningen uit hoofde van de EC Remedy (EUR 63 miljoen na belasting in het vierde kwartaal van 2012 tegen EUR 18 miljoen na belasting in het derde kwartaal van 2012). De operationele baten daalden met 5% ten opzichte van het derde kwartaal van 2012 tot EUR 1,714 miljoen. IR / Persbericht 7

8 De netto rentebaten bleven vrijwel onveranderd. Hogere inkomsten bij de bedrijfssegmenten werden geneutraliseerd door gestegen liquiditeits- en kapitaalkosten. De netto provisiebaten namen af met 1%, hoofdzakelijk als gevolg van enigszins lagere transactievolumes. De overige baten daalden met 54% oftewel EUR 90 miljoen, voornamelijk door het negatieve effect van de ineffectiviteit van hedge accounting en lagere marktwaarderingen van een deel van de handelsportefeuille in het vierde kwartaal. Dit werd deels geneutraliseerd door een hogere vrijval van de Credit Umbrella en andere voorzieningen uit hoofde van de EC Remedy en een hoger resultaat uit deelnemingen. De operationele lasten stegen met 11%. De stijging was vooral toe te schrijven aan de invoering van de bankbelasting van EUR 112 miljoen in en aan versnelde afschrijvingen bij Group Functions. Exclusief de bankbelasting zouden de operationele lasten vrijwel onveranderd zijn gebleven. De efficiëntieratio bedroeg 69% vergeleken met 59% in het derde kwartaal van Exclusief de bankbelasting zou de efficiëntieratio in het vierde kwartaal van 2012 op 63% zijn uitgekomen. De voorzieningen voor kredieten en overige vorderingen stegen tot EUR 466 miljoen tegen EUR 208 miljoen in het derde kwartaal. In het derde kwartaal was een vrijval opgenomen van EUR 125 miljoen voor Griekse overheidsgegarandeerde bedrijfsleningen en in het vierde kwartaal een vrijval uit hoofde van het Madoff-dossier (EUR 78 miljoen). Exclusief deze posten zouden de voorzieningen met EUR 211 miljoen zijn gestegen. De stijging vond voornamelijk plaats bij leningen aan de diamantsector, bij Commercial Banking, Merchant Banking en, in mindere mate, bij hypotheken (vanwege de ongunstige ontwikkeling van de huizenprijzen). De onderliggende effectieve belastingdruk was aanzienlijk lager ten opzichte van het derde kwartaal, vooral als gevolg van hogere belastingvrije baten (met betrekking tot de Credit Umbrella en andere voorzieningen uit hoofde van de EC Remedy). 4 Dit is het totale bedrag over 2012, dat volledig in het vierde kwartaal werd verantwoord. IR / Persbericht 8

9 Balans Verkort geconsolideerd overzicht van de financiële positie (in EUR miljoen) 31 december december 2011 Kasgelden en kasequivalenten Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden Financiële beleggingen Kredieten en vorderingen banken Waarvan securities financing-activiteiten Kredieten en vorderingen private en publieke sector Waarvan securities financing-activiteiten Overig Totaal activa Financiële verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden Verplichtingen banken Waarvan securities financing-activiteiten Verplichtingen private en publieke sector Waarvan securities financing-activiteiten Uitgegeven schuldbewijzen Achtergestelde schulden Overig Totaal verplichtingen Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Belang van derden Totaal eigen vermogen Totaal verplichtingen en eigen vermogen Voornaamste ontwikkelingen in de totale activa De totale activa namen met EUR 10,3 miljard af tot EUR 394,4 miljard per 31 december De daling vloeide hoofdzakelijk voort uit afgenomen klantvolumes in securities financing en lagere handelsposities in aandelen. Dit werd deels gecompenseerd door groei van de zakelijke kredietverlening en een hogere marktwaarde van (OTC) derivaten. De kasgelden en kasequivalenten stegen met EUR 2,2 miljard naar EUR 9,8 miljard, voornamelijk als gevolg van een stijging van de bij DNB geplaatste girale deposito s. De financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden gingen met EUR 22,8 miljard omlaag. De daling viel voornamelijk toe te schrijven aan lagere handelsposities in aandelen als gevolg van onzekerheid over het effect van Basel III. Dit werd gecompenseerd door een hogere marktwaarde van rentederivaten. De post kredieten en vorderingen banken daalde met EUR 14,9 miljard in verband met lagere klantvolumes bij securities financing (daling van EUR 13,5 miljard) en de beëindiging van een financieringstransactie. Dit werd gecompenseerd door een stijging van de aangehouden termijndeposito s bij centrale banken. De post kredieten en vorderingen private en publieke sector steeg met EUR 4,3 miljard naar EUR 276,3 miljard. De zakelijke kredietportefeuille nam toe met EUR 6,2 miljard, hoofdzakelijk als gevolg IR / Persbericht 9

10 van groei bij Merchant Banking (vooral bij Clearing) en, in mindere mate, bij Private Banking. De hypotheekportefeuille daalde licht tot EUR 153,9 miljard, omdat nieuwe hypotheekafsluitingen de aflossingen niet volledig compenseerden. Kredieten en vorderingen private en publieke sector (in EUR miljoen) 31 december december 2011 Kredieten en vorderingen private en publieke sector (incl. voorzieningen) R&PB C&MB Group Functions Securities financing-activiteiten Totaal kredieten en vorderingen private en publieke sector Voornaamste ontwikkelingen in de totale verplichtingen De totale verplichtingen namen af met EUR 12,9 miljard tot EUR 380,4 miljard, vooral door een aanzienlijke daling van de securities financing-activiteiten, die deels werd tenietgedaan door een stijging van de klantendeposito s bij Retail & Private Banking. De financiële verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden liepen terug met EUR 4,0 miljard naar EUR 18,8 miljard, hoofdzakelijk door lagere handelsposities in aandelen. De verplichtingen private en publieke sector stegen met EUR 2,4 miljard tot EUR 216,0 miljard. De stijging van de totale klantendeposito s (EUR 12,7 miljard), vooral bij Retail Banking (EUR 9,9 miljard) alsmede Private Banking (EUR 4,6 miljard), werd bijna geheel geneutraliseerd door de volumedaling bij securities financing (daling van EUR 10,3 miljard). Verplichtingen private en publieke sector (in EUR miljoen) 31 december december 2011 Totaal deposito s R&PB C&MB Group Functions Overig (incl. securities financing-activiteiten) Totaal verplichtingen private en publieke sector De uitgegeven schuldbewijzen gingen met EUR 2,3 miljard omlaag naar EUR 94,0 miljard. Hoofdoorzaak van de daling was dat er in 2012 meer langetermijnfunding afliep dan er nieuwe langetermijnfunding is geplaatst. De achtergestelde verplichtingen stegen netto met EUR 0,9 miljard tot EUR 9,6 miljard, hoofdzakelijk door EUR 2,8 miljard aan nieuw uitgegeven Tier 2 leningen. Dit werd geneutraliseerd door het wegvallen van een verplichting van EUR 2,0 miljard uit hoofde van de vroegere Mandatory Convertible Securities 5 (MCS). Het totale eigen vermogen steeg met EUR 2,6 miljard. Dit was voornamelijk toe te schrijven aan een stijging van EUR 1,6 miljard als gevolg van de schikking met Ageas 4 (inclusief het wegvallen van bovengenoemde MCS-verplichting) en de gerapporteerde nettowinst van EUR 0,9 miljard. 5 Verwezen wordt naar de paragraaf Kapitaalpositie Voornaamste veranderingen in de wettelijk vereiste kapitaalpositie. IR / Persbericht 10

11 Kapitaalpositie Per 31 december 2012 verbeterde de core Tier 1 ratio onder Basel II naar 12,1%. De Tier 1 ratio en de total capital ratio bedroegen respectievelijk 12,9% en 18,4%. Wettelijk vereist vermogen onder Basel II (in EUR miljoen) 31 december december 2011 Totaal eigen vermogen (IFRS) Participaties in financiële instellingen Overig Core Tier 1 kapitaal Niet-innovatief hybride kapitaal Innovatief hybride kapitaal Tier 1 kapitaal Achtergestelde leningen (Upper Tier 2) Achtergestelde leningen (Lower Tier 2) Participaties in financiële instellingen Overig Totaal kapitaal RWA Credit risk (RWA) Operational risk (RWA) Market risk (RWA) Core Tier 1 ratio 12,1% 10,7% Tier 1 ratio 12,9% 13,0% Total capital ratio 18,4% 16,8% N.B.: De core Tier 1 ratio is gedefinieerd als Tier 1 kapitaal exclusief alle hybride kapitaalinstrumenten gedeeld door RWA. Voornaamste veranderingen in de wettelijk vereiste kapitaalpositie Het core Tier 1 kapitaal steeg met name als gevolg van de ingehouden winst van EUR 686 miljoen en de schikking met Ageas over de uitstaande juridische geschillen 6. Dit resulteerde onder meer in de conversie van EUR 1,75 miljard hybride Tier 1 kapitaal naar EUR 1,6 miljard eigen vermogen. Verder bleek uit nadere analyse dat EUR 210 miljoen aan preferente aandelen niet langer in aanmerking komen voor behandeling als toetsingsvermogen. Vóór eind maart 2013 verwacht ABN AMRO de calloptie uit te oefenen op deze preferente aandelen. Als gevolg van bovengenoemde schikking met Ageas daalden het Tier 1 kapitaal en het total capital met EUR 150 miljoen. In de tweede helft van 2012 gaf ABN AMRO drie achtergestelde leningen in EUR, USD en Singaporese dollar (SGD) uit voor in totaal EUR 2,8 miljard aan nieuw Tier 2 kapitaal. Daarnaast is de door de Nederlandse Staat aangehouden achtergestelde lening van EUR 1,65 miljard geherstructureerd. Verwacht wordt dat zowel de nieuw uitgegeven leningen als de geherstructureerde lening tot verhoging van het Tier 2 kapitaal onder Basel III / CRD IV zullen leiden. In een besluit van 5 april 2011 verbood de Europese Commissie ABN AMRO om couponrente uit te keren en calloptierechten uit te oefenen op bepaalde kapitaalinstrumenten. Dit verbod gold voor een beperkte periode en loopt na 10 maart 2013 af. 6 Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar het persbericht van 28 juni IR / Persbericht 11

12 Voornaamste veranderingen in RWA De daling van credit risk RWA, hoofdzakelijk veroorzaakt door een vrijval van in totaal EUR 8,3 miljard als gevolg van voltooiing van de separatie- en integratieactiviteiten en de afwikkeling van de Credit Umbrella, werd deels gecompenseerd door de tijdelijke toepassing van de standardised approach op een deel van de portefeuille van Large Corporates (grootzakelijke klanten, toename van EUR 6,6 miljard). Operational risk RWA en market risk RWA stegen met name in afwachting van de overgang van de standardised approach naar de advanced approach. Het grootste deel van de portefeuille dat momenteel onder de standaardbenadering valt zal in 2013 overgaan naar de geavanceerde IRB-benadering. Basel III / CRD IV De invoering van CRD IV (Europees regelgevingskader voor de invoering van Basel III) zal leiden tot verlaging van de huidige kapitaalratio s onder Basel II. Onder de nieuwe conceptregels zullen de kapitaaleisen worden verhoogd, worden extra kapitaalaftrekposten ingevoerd en worden prudentiële filters aangepast. Volgens het CRD IV-concept zullen bepaalde nieuwe regels gefaseerd worden ingevoerd. Wanneer de CRD IV-conceptregels worden toegepast op de kapitaalpositie van 31 december 2012 (inclusief het effect van de wijzigingen in IAS19) zou dit onder de gefaseerde toepassing resulteren in een Common Equity Tier 1 (CET1) ratio van 10,2%, boven ABN AMRO s doelstelling van ten minste 10%. Wettelijk vereiste kapitaalratio s Basel III / CRD IV Basel II YE2012 Basel II (incl IAS19R) Gefaseerde toepassing Core Tier 1 / Common Equity Tier 1 ratio 12,1% 11,1% 10,2% Tier 1 ratio 12,9% 12,0% 10,8% Total capital ratio 18,4% 17,5% 14,5% Op basis van onze huidige kapitaalpositie zou de fully loaded CET1 ratio uitkomen op 10,0%. Verder wordt onder Basel III een leverage ratio voorgesteld van ten minste 3% in Uitgaande van het huidige Tier 1 kapitaal onder Basel II bedroeg de leverage ratio van ABN AMRO op basis van de wettelijke concept richtlijnen, 3,2% per 31 december 2012 (een stijging ten opzichte van 3,1% per 31 december ). Invloed van wijzigingen in IAS 19 De Europese Commissie heeft de wijzigingen van IAS 19 bekrachtigd. Deze nieuwe regels voor de verwerking van employee benefits treden in werking voor perioden die op of na 1 januari 2013 beginnen. Het effect is berekend voor transparantiedoeleinden. Indien de wijzigingen van IAS 19 in 2012 waren ingevoerd, zouden zij hebben geresulteerd in een positief effect op de totale winst van EUR 205 miljoen (na belasting). Het effect van IAS 19 (zoals herzien in 2011) op de balans per 31 december 2012 zou negatief zijn geweest en zou het core Tier 1 kapitaal onder Basel II met EUR 1,2 miljard hebben verlaagd. Verwacht wordt dat het effect van deze wijzigingen op het totale eigen vermogen in de toekomst zeer volatiel zal zijn. 7 Pro forma, gebaseerd op 31 december De huidige richtlijnen zijn conservatiever, vooral wat betreft de saldering van securities financing-transacties, dan de in het jaarverslag 2011 gehanteerde methode die leidde tot een leverage ratio van 3,3% per 31 december IR / Persbericht 12

13 Liquiditeitsbeheer & funding ABN AMRO trekt haar funding hoofdzakelijk aan via spaargelden en deposito s van klanten van R&PB en C&MB. Per 31 december 2012 maakten de totale klantendeposito s 51% uit van het balanstotaal (2011: 46%), een stijging die grotendeels viel toe te schrijven aan de succesvolle uitrol van MoneYou (Duitsland en België) en aan hogere spaargelden in Nederland. In 2012 is voor in totaal EUR 14,2 miljard aan langetermijnfunding geplaatst (exclusief achtergestelde leningen). Dit gebeurde in verschillende structuren, in alle belangrijke valuta s en met verschillende looptijden. Het fundingprofiel is verder verbeterd: de langetermijnfunding in niet-euro valuta s kwam ultimo 2012 uit op 13% vergeleken met 7,5% in Verder plaatste ABN AMRO voor EUR 2,8 miljard aan achtergestelde leningen in 2012, waarvan 1 miljard Singaporese dollars (EUR 632 miljoen) in het vierde kwartaal, bij institutionele, retail en private bankingklanten. Deze transacties, evenals de senior unsecured transactie in Chinese yuan, laten zien dat ABN AMRO goede toegang tot de financiële markten heeft en dat de geografische footprint van onze fundingactiviteiten is vergroot. Van de aangetrokken langetermijnfunding was 53% in senior unsecured bonds, 21% in covered bonds, 10% in securitisaties en 16% in achtergestelde leningen. Hierdoor is de diversificatie van de totale uitstaande langetermijnfunding verbeterd. De gemiddelde oorspronkelijke looptijd van de nieuw geplaatste funding in 2012 was 6,6 jaar, waardoor de gemiddelde resterende looptijd van de langetermijnfunding is verlengd tot 4,3 jaar. In 2013 zal EUR 14,9 miljard aan termijnfunding aflopen 9 (32% securitisaties (inclusief LT-repo s), 37% unsecured funding, 21% secured funding, 10% achtergestelde leningen). Liquiditeitsindicatoren 31 december december 2011 Loan to deposit ratio 125% 130% Survival period > 12 maanden >11 maanden LCR ratio 89% 57% NSFR ratio 108% 100% Beschikbare liquiditeitsbuffer (in EUR miljard) 68,0 58,5 De loan-to-deposit ratio verbeterde tot 125% op 31 december 2012, tegen 130% ultimo Dit was het gevolg van depositogroei (vooral bij Retail en Private Banking), die enigermate werd geneutraliseerd door een stijging van met name zakelijke kredieten. De survival period verbeterde per 31 december 2012 naar >12 maanden ten opzichte van >11 maanden per 31 december 2011 en voldoet ruim aan de intern vastgestelde minimumeis. De verbetering was hoofdzakelijk het gevolg van de gestegen liquiditeitsbuffer. Een liquiditeitsbuffer van onbezwaarde activa wordt aangehouden als buffer voor het geval zich ernstige liquiditeitsproblemen voordoen. De liquiditeitsbuffer steeg tot EUR 68.0 miljard ten opzichte van EUR 58,5 miljard ultimo Deze stijging vond plaats in afwachting van nieuwe LCR-richtlijnen en omdat toezichthouders meer aandacht besteden aan het versterken van buffers in het algemeen. 9 Uitgaande van aflossing op de eerst mogelijke datum van vervroegde aflossing of anderszins de wettelijke vervaldag. De vervroegde aflossing van achtergestelde schuldinstrumenten is afhankelijk van de goedkeuring van toezichthouders. IR / Persbericht 13

14 De Liquidity Coverage Ratio (LCR) is verder verbeterd tot 89% 10 per 31 december 2012 tegen 57% 11 per 31 december In een update over de LCR-richtlijnen deelde het Basel Comité in januari 2013 mee dat de LCR vertraagd en gefaseerd zou worden ingevoerd. In lijn met deze update streeft ABN AMRO er thans naar een LCR van 100% aan te houden vanaf 2014, in plaats van De Net Stable Funding Ratio (NSFR) bedroeg 108% per 31 december 2012 als gevolg van de succesvolle implementatie van de fundingstrategie in de afgelopen jaren. Risicomanagement Ondanks het negatieve economische klimaat in Nederland en daarbuiten bleef de impaired portefeuille van ABN AMRO vrijwel stabiel op EUR 8,6 miljard en liet de unimpaired past due portefeuille zelfs een beduidende daling zien tot EUR 3,9 miljard per 31 december 2012 (EUR 4,4 miljard per 31 december 2011). De economische omstandigheden leidden echter tot gedaalde onderpandwaarden die een negatief effect hadden op de voorzieningen in de kredietportefeuille. Gecorrigeerd voor de Griekse overheidsgegarandeerde bedrijfsleningen stegen de voorzieningen met EUR 476 miljoen jaar-op-jaar, vooral als gevolg van voorzieningen voor zakelijk vastgoed, de bouw en de financiering van de diamantsector, alsmede de hypotheekportefeuille. Nederlandse huizenmarkt, hypotheken en consumentenleningen De Nederlandse huizenmarkt zwakte in 2012 verder af, met een voortgaande daling van de huizenprijzen (met gemiddeld 6,3% in 2012). Oorzaken waren het economische klimaat, het gebrek aan consumentenvertrouwen en onzekerheid over de fiscale maatregelen. De woninghypotheekportefeuille van de bank is licht gedaald tot EUR 153,9 miljard. De nieuwe hypotheekproductie bedroeg EUR 8,2 miljard (waarvan 56% NHG 12 -hypotheken). NHG-hypotheken maakten 23% uit van de totale hypotheekportefeuille. Bij het merendeel van de woninghypotheekklanten bestaat de totale hypotheeklening uit meerdere soorten hypotheken, bijvoorbeeld 50% spaarhypotheek en 50% aflossingsvrije hypotheek. Bij circa 40% van de totale portefeuille heeft de hypotheek een aflossingsvrij gedeelte dat minder dan 50% van de totale hypotheeklening bedraagt. Bij nog eens 30% van de hypotheekportefeuille is sprake van hypotheken met een aflossingsvrij gedeelte van meer dan 80%. Voor dit deel van de portefeuille bestaat een hoger risico op restschuld na gedwongen of niet-gedwongen verkoop van het huis. Door de daling van de huizenprijzen zijn de loan-to-market values verslechterd. De gemiddelde geïndexeerde loan-to-market value (LtMV) van de woninghypotheekportefeuille steeg tot 82% per 31 december 2012 (77% per 31 december 2011). Per ultimo 2012 had 22% van het uitstaande hypotheekvolume een LtMV boven 100% (14% per 31 december 2011). De past due portefeuille woninghypotheken (met betalingsachterstand tot 90 dagen) en de impaired portefeuille (meer dan 90 dagen betalingsachterstand) stegen met respectievelijk EUR 276 miljoen en EUR 112 miljoen, doordat een groeiend aantal klanten werkloos raakt als gevolg van de verslechterende economische omstandigheden. ABN AMRO voert een actief portefeuillebeheer om de betalingsachterstanden tot een minimum te beperken. ABN AMRO doet dit door klanten die mogelijk in financiële moeilijkheden raken (bijvoorbeeld bij hypotheekleningen met een hoge LtMV) proactief te benaderen en maatregelen te nemen om 10 Berekend op basis van huidige gegevens, aannames en wettelijke richtlijnen. Geen rekening is gehouden met de bijgestelde LCR-richtlijnen van januari Op basis van deze nieuwe richtlijnen komt de LCR per ultimo 2012 hoger uit. 11 Berekend op basis van huidige gegevens, aannames en wettelijke richtlijnen. Er vond een herrekening van de LCR per 31 december 2011 plaats. Dit resulteerde in een LCR van 57% per 31 december 2011, in plaats van de voorheen gerapporteerde 69%. 12 NHG = Nationale Hypotheek Garantie. IR / Persbericht 14

15 de verhoogde risico s te beperken (dit omvat proactieve klantenondersteuning en het controleren van de portefeuille op actuele en potentiële ontwikkelingen die de kredietkwaliteit kunnen aantasten), zoals het benaderen van de klant vóór een renteherzieningsdatum en het besteden van verhoogde aandacht aan het aflossingsproces bij betalingsverzuim. In de portefeuille consumentenleningen, die per 31 december 2012 EUR 16,6 miljard bedroeg, was sprake van een aanzienlijke stijging van de impaired portefeuille tot EUR 0,7 miljard per 31 december 2012 onder invloed van de verslechterde economische omstandigheden (EUR 0,5 miljard per 31 december 2011). Zakelijke kredieten De past due en de impaired portefeuille zakelijke kredieten zijn beide gedaald als gevolg van een verscherpte controle op kredietdossiers. Daarnaast had een herclassificatie van zakelijke kredieten naar consumentenkredieten een daling van de past due en impaired portefeuille tot gevolg. Ondanks de optische verbetering van de portefeuille werden vergeleken met vorig jaar opnieuw hogere voorzieningen voor zakelijke kredieten getroffen. De verslechtering is in de gehele zakelijke kredietportefeuille zichtbaar, maar het meest in de bouw, de detailhandel en (zakelijk) vastgoed. De past due portefeuille voor zakelijke kredieten zonder voorzieningen (inclusief meer dan 90 dagen betalingsachterstand) daalde van EUR 1,1 miljard tot EUR 0,2 miljard (oftewel 0,2% van de unimpaired zakelijke kredietportefeuille) per 31 december De impaired portefeuille zakelijke kredieten nam af tot EUR 6,4 miljard (oftewel 6,1% van de uitstaande zakelijke kredietportefeuille) ten opzichte van EUR 6,6 miljard (6,6%). De dekkingsratio voor de totale zakelijke kredietportefeuille toonde een lichte daling, van 69,8% ultimo 2011 tot 67,7% op 31 december Exposures in zakelijk vastgoed Met het oog op de huidige marktomstandigheden heeft ABN AMRO een grondige screening uitgevoerd van de exposures op zakelijk vastgoed 13 in haar klantenportefeuille. Hierbij werd zowel de kwaliteit van de activa als de kredietkwaliteit van de kredietnemer doorgelicht. De screening omvatte tevens een analyse van de loan-to-value ratio s (schulden ten opzichte van de waarde van het vastgoed) en de capaciteit tot aflossing en rentebetaling. Ondanks het huidige marktklimaat heeft de portefeuille van ABN AMRO relatief lage loan-to-value ratio s. De leningen zijn vrijwel geheel gebaseerd op Nederlands vastgoed. De kredietportefeuille bestaat hoofdzakelijk uit beleggingskredieten verspreid over verschillende vastgoedtypes. Op beperkte schaal worden belangen in zowel kantoorgebouwen als ontwikkelingspercelen gefinancierd. Per 31 december 2012 bedroeg de Exposure at Default (uitstaand bedrag bij wanbetaling, EAD) van de vastgoedfinancieringen van ABN AMRO, zoals blijkt uit de sectorconcentratietabel, EUR 12,0 miljard. De portefeuilles kenden verschillende risicocategorieën. Bij Commercial & Merchant Banking bestaan de zakelijke vastgoedleningen uit Corporate-based vastgoed, bestaande uit zakelijke leningen aan (genoteerde) institutionele vastgoedbeleggingsinstellingen (REIT s), die voornamelijk beleggen in woningen en winkels. Asset-based vastgoed, bestaande uit leningen op onderpand aan vastgoedbeleggers en/of projectontwikkelaars, met volledig gedekte senior leningen, over het algemeen zonder regres. Het aandeel leningen aan projectontwikkelaars is beperkt. Dergelijke leningen kunnen worden verstrekt indien aan bepaalde vereisten van voorverkoop en/of voorverhuur is voldaan. De corporate-based en 13 Zakelijke vastgoedleningen volgens een conservatieve definitie: Grond of eigendom dat in bezit is van beleggers of projectontwikkelaars met als doel de grond of het eigendom te ontwikkelen, te verhandelen of te verhuren. De kredietkwaliteit van de tegenpartij hangt af van de vraag of met het vastgoed cashflows dan wel inkomsten worden gegenereerd. IR / Persbericht 15

16 de asset-based vastgoedportefeuilles worden beheerd door een speciale Real Estate Financeafdeling bij Merchant Banking. De zakelijke vastgoedleningen aan het MKB (onderdeel van Commercial Banking), met volledig gedekte senior leningen. Van de C&MB portefeuilles zijn de asset-based vastgoedportefeuille en de MKB-portefeuille het grootst en van vergelijkbare omvang. Verder heeft ABN AMRO leningen aan woningcorporaties, die door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) zijn gegarandeerd. WSW, dat op 28 februari 2013 een triple A-rating ontving, verstrekt garanties aan kredietverleners die leningen verstrekken aan woningcorporaties voor sociale woningbouwprojecten en ander vastgoed met een sociale of openbare functie. Bij de screening van de portefeuille heeft een herclassificatie plaatsgevonden van de zakelijke vastgoedleningen. In de sectorconcentratietabel is de zakelijke vastgoedpositie per 31 december 2011 bijgesteld van EUR 9,5 miljard naar EUR 11,5 miljard. Dit is toe te schrijven aan een herclassificatie van sectoren als gevolg van systeemmigraties bij het voltooien van de integratie. Dit wordt als nauwkeuriger beschouwd. De gemigreerde klanten die nu aan de sector Vastgoed zijn toegewezen, zaten vroeger bij de sectoren Overig en Financiële diensten. Als gevolg daarvan bedraagt de netto groei van de zakelijke vastgoedportefeuille EUR 0,5 miljard in EAD. Deze groei werd voornamelijk gerealiseerd bij Commercial Banking en Merchant Banking. Per 31 december 2012 bedroeg de impaired vastgoedpositie EUR 696 miljoen. Specifieke kredietvoorzieningen bedroegen EUR 308 miljoen, voornamelijk voor beleggingen in kantoorgebouwen en (ongedekte) leningen aan ontwikkelingspercelen. Voor het merendeel betrof dit vastgoedposities van Commercial & Merchant Banking. Als gevolg van een screening werd in de eerste helft van 2012 een IBNI 14 - voorziening van EUR 44 miljoen genomen. De dekkingsratio (coverage ratio) voor de impaired vastgoedpositie per 31 december 2012 was 66%. Gezien de negatieve vooruitzichten voor de Nederlandse vastgoedsector heeft het management het acceptatiebeleid voor zakelijke vastgoedleningen aangescherpt en wordt extra aandacht geschonken aan het beheer van de huidige portefeuille. Voor alle nieuwe kredietaanvragen boven EUR 0,5 miljoen is een advies van de Real Estate Finance-afdeling van Merchant Banking verplicht. Posities in Energy, Commodities & Transportation (ECT) De ECT-kredietportefeuille bedroeg EUR 12,5 miljard (2011: EUR 13,4 miljard) en luidt vooral in USD. De daling ten opzichte van vorig jaar is veroorzaakt door de overdracht van de escrow -betalingsdiensten (EUR 0,8 miljard) van ECT naar Cash Management en de zwakkere Amerikaanse dollar. De verdeling over de drie sectoren is niet wezenlijk veranderd. Globaal de helft van de ECT-kredietportefeuille bestaat uit Commodities. De andere helft is verdeeld over Transportation (een derde) en Energy (een zesde). De kredietportefeuille van Commodities toonde een lichte groei. De voorzieningen bleven op een laag niveau. De off-balance kredietfaciliteiten en garanties hadden voornamelijk betrekking op klanten in de sector Commodities en maakten circa 20% van de totale off-balance posities uit. De off-balance faciliteiten en garanties bij Commodities lieten in de eerste helft van 2012 een stijging zien en bestaan hoofdzakelijk uit kortlopende, grotendeels niet-gecommitteerde kredietfaciliteiten. 14 IBNI = Incurred But Not Identified IR / Persbericht 16

17 De kredietportefeuille van Transportation is gespreid over segmenten zoals tankers, droge/natte bulk en containerschepen. De nadruk ligt op de grote vaart (vooral moderne, zuinige schepen) en de containerindustrie. Het grootste deel van de portefeuille stamt uit de periode na 2008, een periode van relatief lage waarderingen. Ondanks de moeilijke marktomstandigheden in bepaalde delen van de scheepvaartsector, met name de tanker- en droge bulkmarkt, bleven de voorzieningen op een laag niveau. Anticiperend op een verdere verslechtering van de marktwaarden is een IBNI-voorziening van EUR 10 miljoen genomen. De kredietportefeuille van Energy heeft een gespreid klantenbestand in de olie- en gassector en de offshore dienstverlening en staat doorgaans bekend om haar langetermijncontracten met grote oliemaatschappijen. De voorzieningen voor de portefeuille van Energy bleven in 2012 op een verwaarloosbaar niveau. In totaal bedroegen de voorzieningen voor de ECT-portefeuille in 2012 EUR 33 miljoen, ofwel 27 basispunten, uitgedrukt als voorzieningen ten opzichte van de uitstaande bedragen op de balans. Onder de huidige economische omstandigheden is dit een laag niveau. Als gevolg van een relatief grote voorziening bij Commodities ligt het enigszins hoger dan het langetermijnpercentage voor ECT van circa 20 basispunten. Europese exposures Per 31 december 2012 waren de kredietposities (gebaseerd op EAD) geconcentreerd in Nederland (81%) en de rest van Europa (12%), voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Het grootste deel van de kredietposities in de rest van Europa was geconcentreerd in bedrijven (55%), terwijl instellingen 22% en centrale overheden en centrale banken 21% voor hun rekening namen. De exposures op de Spaanse overheid bleven onveranderd op EUR 0,1 miljard, terwijl de exposures op de Italiaanse overheid met EUR 0,1 miljard stegen tot EUR 0,4 miljard door opwaartse aanpassingen op reële waarde. Er waren geen noemenswaardige exposures op Italiaanse en Spaanse instellingen en bedrijven. Als gevolg van de verkoop in begin oktober 2012 van een deel van de Griekse overheidsgegarandeerde leningen bedroegen de Griekse overheidsgegarandeerde leningen per 31 december 2012 EUR 0,3 miljard na voorzieningen (bruto EUR 1,0 miljard). Integratie In 2009 nam het management van ABN AMRO de uitdagende taak op zich om Fortis Bank Nederland (FBN) en de door de Nederlandse Staat gekocht activiteiten van de voormalige ABN AMRO Holding te integreren. De twee organisaties werden met succes samengevoegd tot een sterke geïntegreerde bank. Alle integratieactiviteiten werden op schema en binnen het oorspronkelijke totaalbudget van EUR 1,6 miljard afgerond, met zo min mogelijk overlast voor klanten. De integratiekosten voor belasting bedroegen in 2012 EUR 448 miljoen, waardoor de totale integratiekosten eind 2012 uitkwamen op EUR 1,6 miljard. De cumulatieve integratiesynergieën over de periode bedroegen ultimo 2012 circa EUR 1,0 miljard. Aangezien diverse activiteiten werden afgestoten, konden de daaraan gerelateerde synergieën niet worden gerealiseerd. Daarnaast zijn tijdens de integratieperiode EUR 0,2 miljard aan verwachte kostenstijgingen vermeden, zodat de kosten op een lager dan verwacht niveau uitkwamen. De nagestreefde integratiesynergieën van EUR 1,1 miljard vanaf 2013 werden vertaald in een efficiëntieratio tussen 60% en 65%. De efficiëntieratio over 2012 van 61% lag aan de onderkant van deze bandbreedte en wijst erop dat de integratiesynergieën met succes zijn gerealiseerd. Veranderend personeelsbestand Het samenvoegen van twee personeelsbestanden van in totaal circa medewerkers (inclusief desinvesteringen) was geen geringe opgave. Een fusie van deze omvang had onvermijdelijk gevolgen voor IR / Persbericht 17

18 de medewerkers. Op dit moment zijn bijna alle medewerkers geïnformeerd over de gevolgen van de fusie voor hun toekomst bij de bank. Als gevolg van de integratie is in de periode het personeelsbestand met circa fte s (exclusief het effect van desinvesteringen en acquisities) gereduceerd. Dividend Bij de publicatie van de jaarcijfers over 2010 in maart 2011 maakte ABN AMRO haar dividendbeleid bekend, waarbij als doel gesteld werd om 40% van de jaarlijkse gerapporteerde nettowinst als dividend uit te keren. Ondanks dat ABN AMRO momenteel een goede uitgangspositie heeft voor Basel III wil de bank extra kapitaalbuffers opbouwen om haar strategische ambities te realiseren en het effect van overige nieuwe regelgeving op te vangen. Voorzichtigheidshalve en in nauw overleg met de aandeelhouder heeft ABN AMRO een tijdelijke verlaging van het uitkeringspercentage voorgesteld. Het voorgestelde dividend over 2012 bedraagt EUR 250 miljoen. In de komende jaren zal het streefpercentage van de dividenduitkering weer geleidelijk worden verhoogd tot 40% van de nettowinst over het jaar ABN AMRO zal een interimdividend uitkeren als de tussentijdse resultaten dat mogelijk maken. Naast het voorgestelde dividend aan de gewone aandeelhouders zal een preferent dividend van EUR 12 miljoen worden uitgekeerd. Kredietwaardigheid Op de datum van dit persbericht waren de credit ratings van ABN AMRO Bank als volgt: Credit ratings ABN AMRO Bank Ratingbureau Long term Outlook Short term Laatst gewijzigd DBRS Ahigh Stable R-1middle Ongewijzigd Fitch Ratings A+ Negative F1+ 6 februari 2013 Moody s A2 Stable P-1 15 juni 2012 S&P A Stable A-1 19 november 2012 In juni 2012 heeft Moody s in zijn beoordeling van ruim 100 Europese financiële instellingen zowel de long term als de stand-alone unsupported rating van ABN AMRO, in lijn met die van branchegenoten, verlaagd naar respectievelijk A2 en Baa2. In november 2012 heeft S&P de aan de bankensector gerelateerde landenrisicoscore voor Nederland verlaagd, hetgeen een negatief effect had op de ratings van banken. Als gevolg hiervan werd de long term rating van ABN AMRO verlaagd tot A met stable outlook. In februari 2013 heeft Fitch de vooruitzichten voor Nederland op negatief gezet. Hierdoor kregen diverse Nederlandse banken, waaronder ABN AMRO, te maken met een negative outlook. Deze herziening van de vooruitzichten is op zichzelf geen ratingactie met betrekking tot het stand-alone kredietprofiel van ABN AMRO, maar komt slechts doordat de stand-alone rating ( viability rating van bbb+) onder de huidige ratingfloor (A+) voor Nederlandse systeembanken ligt. IR / Persbericht 18

19 Update strategie In de afgelopen jaren werd een sterke organisatie opgebouwd uit ABN AMRO Bank en Fortis Bank Nederland. ABN AMRO is thans een solide bank, heeft veel van haar kerncompetenties versterkt, en is een toonaangevende Nederlandse bank die het merendeel van de inkomsten genereert uit rente- en provisiebaten. Het business model is duidelijk omschreven. De bank heeft een sterke positie in Nederland in alle bedrijfsactiviteiten, aangevuld met internationale groeigebieden in private banking, ECT, clearing, leasing en commercial finance. ABN AMRO kent een gematigd risicoprofiel gekenmerkt door een focus op traditionele bankactiviteiten, voornamelijk klantgestuurde handels- en investment-bankingactiviteiten, een schone balans en een gediversifieerde kredietportefeuille gewaarborgd door een gericht risicobeheer. Het bancaire landschap verandert in een ongekend tempo. ABN AMRO wil alert reageren op deze veranderingen en tegelijkertijd een stabiele koers aanhouden. De veranderende verwachtingen van klanten en de ontwikkelingen in de economie, technologie en regelgeving oefenen aanzienlijke druk uit op het verdienmodel en vragen een voortdurende evaluatie van de proposities van de bank aan haar stakeholders. Deze veranderingen bieden echter ook kansen. Ter voorbereiding op de uitdagingen die de toekomst ons brengt is de horizon uitgebreid tot 2017 en zijn duidelijke keuzes gemaakt met betrekking tot de lokale en internationale activiteiten van de bank. De nader uitgewerkte elementen van de strategie kunnen worden vertaald in de volgende strategische prioriteiten: Klantbelang centraal Investeren in onze toekomst Gematigd risicoprofiel Nastreven van selectieve internationale groei Verbeteren van de winstgevendheid Klantbelang centraal: ABN AMRO wil zich onderscheiden van andere banken op basis van de kwaliteit en relevantie van haar advies. De bank wil zich verder onderscheiden door het verbeteren van segmentatie naar klantbehoefte in Retail, Private, Commercial en Merchant Banking. ABN AMRO wil proactiever voldoen aan de behoeften van de klant via geavanceerde klantenanalyses, segmentatie en grondige sectorexpertise en streeft ernaar haar producten, diensten en kanalen dienovereenkomstig te ontwikkelen. Investeren in onze toekomst: ABN AMRO wil haar IT-landschap opnieuw inrichten en haar processen optimaliseren, een erkende positie verwerven op het gebied van duurzaamheid en een topwerkgever worden. De tot dusverre door de bank geleverde IT-inspanningen stonden in het teken van de integratie waarbij de overlast voor klanten zoveel mogelijk werd beperkt. Aangezien technologische innovaties voortdurend zorgen voor hogere verwachtingen bij klanten, zijn fundamentele keuzes gemaakt met betrekking tot upgrading van het IT-landschap en standaardisatie en rationalisatie van processen. ABN AMRO verwacht tot en met 2017 in totaal circa EUR 0,7 miljard te investeren om haar kostenbasis structureel te verlagen en de zakelijke doelstellingen te realiseren. Deze investering beoogt een structurele verlaging van de bruto kostenbasis met circa 2-3 procentpunt van de efficientieratio van de groep in 2017, met naar verwachting een verdere verlaging van de kostenbasis in de daaropvolgende jaren. Om een erkende positie in duurzaamheid te verwerven zal ABN AMRO zich richten op een aantal prioriteitsgebieden die bijdragen aan het leveren van evenwichtige en duurzame waarde aan stakeholders. Deze prioriteitsgebieden zijn: commitment aan een duurzame bedrijfsvoering, de belangen van klanten centraal stellen en duurzame relaties opbouwen, financiële expertise in dienst stellen van de maatschappij en duurzaam financieren. Ten slotte streeft ABN AMRO naar verdere verbetering van de transparantie in al haar interacties en communicaties met klanten, beleggers en overige stakeholders. IR / Persbericht 19

20 Om haar aantrekkingskracht als werkgever in de komende jaren te waarborgen wil ABN AMRO de bank als topwerkgever positioneren, die werknemers in staat stelt hun talenten ten volle te ontplooien. Hiertoe zijn drie belangrijke doelstellingen geformuleerd: een betekenisvolle corporate identity creëren, verwezenlijking van een culture of excellence en de beste plek zijn om te werken. Sterk commitment aan een gematigd risicoprofiel: ABN AMRO is gecommitteerd om een schone en sterke balans te behouden en zal deze optimaliseren in reactie op wijzigingen in de regelgeving. ABN AMRO wil dat haar balans gekenmerkt blijft door voornamelijk klantgestuurde handels- en investmentbankingactiviteiten. Om de balans verder te optimaliseren wil ABN AMRO het aandeel van asset-based finance verhogen, meer deposito s aantrekken om de loan-to-deposit ratio te verlagen en de groei van de hypotheekportefeuille beperken. De gehele kapitaalallocatie zal voornamelijk zijn gebaseerd op risicogewogen prestatiemaatstaven om ervoor te zorgen dat de rendementsdoelstellingen worden bereikt. ABN AMRO streeft ernaar zichzelf ruim boven de wettelijke eisen te positioneren wat betreft haar kapitaalratio s. Nastreven van selectieve internationale groei: voor een verdere spreiding van haar inkomsten streeft ABN AMRO naar groei buiten Nederland en stijging van de internationale operationele baten. ABN AMRO is van plan de activiteiten alleen uit te breiden in markten waar de bank momenteel aanwezig is, en mikt alleen op groei van de activiteiten waarin ABN AMRO excelleert en in staat is een leidende positie te verwerven. ABN AMRO zal daarbij gebruikmaken van haar bestaande marktpositie en expertise op het gebied van activiteiten zoals Private Banking, Energy, Commodities & Transportation en Clearing. ABN AMRO streeft ernaar 20-25% van de totale inkomsten in 2017 te genereren uit internationale activiteiten. Dit percentage ligt momenteel op 18%. Verbeteren van de winstgevendheid: ABN AMRO wil de efficiëntie van haar activiteiten blijven verbeteren. De bank heeft diverse initiatieven ontplooid op het gebied van kostenbeheersing en efficiëntieverbetering. We hebben Customer Excellence uitgerold, een manier van werken die leidt tot betere service en efficiëntere processen, en blijven streven om de ambities op het belangrijke terrein van kostenbeheersing te realiseren. Op basis van de bovengenoemde strategische prioriteiten streeft ABN AMRO thans naar een efficiëntieratio van 56-60% in 2017, inclusief de extra kosten van nieuwe regelgeving, overheidsmaatregelen en belastingen; een Common Equity Tier 1 (CET1) ratio onder Basel III die ruim boven het wettelijke minimum ligt en geleidelijk zal worden verhoogd tot 11,5-12,5% in 2017; en een rendement op het eigen vermogen van 9-12% 15. Eerder werd gestreefd naar een efficiëntieratio van 60-65% eind 2012, en een efficiëntieratio structureel onder de 60% eind Bij het formuleren van deze doelstellingen was de nieuwe regelgeving, zoals de bankbelasting en het nieuwe depositogarantiestelsel, nog niet volledig bekend. Hoewel wij de doelstelling voor 2012 hebben behaald, wordt het lastig om de doelstelling voor 2014 te halen gezien de kosten van de (nieuwe) regelgeving en de geplande investering in nieuwe technologie. 15 Voor de ROE en CET1 geldt de veronderstelling geen mutatie van de pensioenverplichting ten opzichte van de stand per onder IAS19R IR / Persbericht 20

Jaarcijfers 2013. Persconferentie. 27 februari 2014

Jaarcijfers 2013. Persconferentie. 27 februari 2014 Jaarcijfers 2013 Persconferentie 27 februari 2014 Jaarcijfers 2013 Rinus Minderhoud, voorzitter raad van bestuur 2013: een bewogen jaar Moeilijke omstandigheden; ruim 2 miljard euro nettowinst LIBOR-schikking:

Nadere informatie

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 Persbericht 27 februari 2014 Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 De Rabobank Groep boekte in 2013 een nettowinst van 2.012 miljoen euro. Dit is 46 miljoen euro of 2% minder dan in 2012.

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Persconferentie. 20 augustus NL

Halfjaarcijfers Persconferentie. 20 augustus NL Halfjaarcijfers 2015 Persconferentie 20 augustus 2015 Halfjaarcijfers 2015 Wiebe Draijer, voorzitter raad van bestuur Winststijging door economisch herstel Sterke financiële resultaten Solide financiële

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Jaarrekening 221 1 KAS EN KASEQUIVALENTEN Specificatie kas en kasequivalenten Direct opeisbare tegoeden bij DNB 1.372

Nadere informatie

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst Persbericht 21 augustus 2014 Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst De Rabobank Groep boekte in het eerste halfjaar van 2014 een nettowinst van 1.080 miljoen euro. Het resultaat werd

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014 Algemene vergadering van Aandeelhouders 15 mei 2014 Agendapunt 2a Bericht van de Raad van Commissarissen Agendapunt 2b Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2013 2013 hoofdpunten Winstherstel in 2013

Nadere informatie

BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen

BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen P ERSBERICHT H ALFJAARCIJFERS 2016 BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl Duurzaamheid belangrijk deel van de strategie

Nadere informatie

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 PERSBERICHT Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 Nettowinst bedraagt 14,0 miljoen (Q1 2015: 28,9 miljoen) Inkomsten lager dan Q1 2015 vanwege ongunstige marktomstandigheden en lager resultaat

Nadere informatie

basispunten 31-12-2014 2015 2015 2015 31-12-2015 2015 2015 (I) (III) (IV) (V) (VI) (VII) (VIII=IV+VII) 9.438-2.307 1.134 213 8.478-101 1.

basispunten 31-12-2014 2015 2015 2015 31-12-2015 2015 2015 (I) (III) (IV) (V) (VI) (VII) (VIII=IV+VII) 9.438-2.307 1.134 213 8.478-101 1. Risicomanagement De Rabobank voert een risicobeleid dat gericht is op een gematigd risicoprofiel. De risicostrategie is gericht op contuïteit en bewerkstelligt de beschermg van de wst en wstgroei, het

Nadere informatie

ABN AMRO rapporteert onderliggende nettowinst van EUR 827 miljoen over H1 2012 en EUR 341 miljoen over Q2 2012

ABN AMRO rapporteert onderliggende nettowinst van EUR 827 miljoen over H1 2012 en EUR 341 miljoen over Q2 2012 Amsterdam, 24 augustus 2012 ABN AMRO rapporteert onderliggende nettowinst van EUR 827 miljoen over H1 2012 en EUR 341 miljoen over Q2 2012 De onderliggende nettowinst, exclusief integratie- en separatiekosten,

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 390 miljoen over het derde kwartaal en EUR 1.207 miljoen over de eerste negen maanden van 2013

ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 390 miljoen over het derde kwartaal en EUR 1.207 miljoen over de eerste negen maanden van 2013 IR / Persbericht Amsterdam, 15 november ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 390 miljoen over het derde kwartaal en EUR 1.207 miljoen over de eerste negen maanden van De nettowinst over het derde kwartaal

Nadere informatie

ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 415 miljoen over het eerste kwartaal van 2013

ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 415 miljoen over het eerste kwartaal van 2013 IR / Persbericht Amsterdam, 17 mei ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 415 miljoen over het eerste kwartaal van De nettowinst over het eerste kwartaal van was 17% lager dan de nettowinst van EUR 503

Nadere informatie

ABN AMRO Group rapporteert forse stijging onderliggende winst naar EUR 974 miljoen in H1 2011 en stelt interim-dividend voor van EUR 200 miljoen

ABN AMRO Group rapporteert forse stijging onderliggende winst naar EUR 974 miljoen in H1 2011 en stelt interim-dividend voor van EUR 200 miljoen Amsterdam, 26 augustus 2011 ABN AMRO Group rapporteert forse stijging onderliggende winst naar EUR 974 miljoen in H1 2011 en stelt interim-dividend voor van EUR 200 miljoen De gerapporteerde nettowinst

Nadere informatie

Rabobank: winststijging door economisch herstel. Solide financiële positie gehandhaafd, klantentevredenheid omhoog

Rabobank: winststijging door economisch herstel. Solide financiële positie gehandhaafd, klantentevredenheid omhoog Persbericht 20 augustus 2015 Rabobank: winststijging door economisch herstel Solide financiële positie gehandhaafd, klantentevredenheid omhoog De stijging van de winst in het eerste halfjaar is vooral

Nadere informatie

Van Lanschot NV Halfjaarcijfers 2013

Van Lanschot NV Halfjaarcijfers 2013 Van Lanschot NV Halfjaarcijfers 2013 13 augustus 2013 Karl Guha, CEO Constant Korthout, CFRO Halfjaarcijfers 2013 Hoofdpunten Winstherstel Nettowinst 33,7 miljoen Onderliggende nettowinst 37,7 miljoen

Nadere informatie

Amsterdam, 18 november 2011

Amsterdam, 18 november 2011 Amsterdam, 18 november ABN AMRO Group rapporteert onderliggende nettowinst van EUR 9 miljoen in het derde kwartaal van en EUR 983 miljoen in de eerste negen maanden van De onderliggende nettowinst, exclusief

Nadere informatie

DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN

DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN PERSBERICHT voor meer informatie: 26 februari 2009 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) april 2017 Index Garantie Notes ISIN: NL0012247746 2 De voorwaarden van de VL 90% Index Garantie Note AEX 17-23 (de Note ) zijn vermeld

Nadere informatie

ABN AMRO Group rapporteert sterke groei van de onderliggende winst naar EUR 1.077 miljoen in 2010

ABN AMRO Group rapporteert sterke groei van de onderliggende winst naar EUR 1.077 miljoen in 2010 Amsterdam, 4 maart 2011 ABN AMRO Group rapporteert sterke groei van de onderliggende winst naar EUR 1.077 miljoen in 2010 Het gerapporteerde nettoverlies over 2010 bedroeg EUR 414 miljoen als gevolg van

Nadere informatie

PERSBERICHT. Propertize op koers met afbouw. Utrecht, 3 juli 2015

PERSBERICHT. Propertize op koers met afbouw. Utrecht, 3 juli 2015 PERSBERICHT Propertize op koers met afbouw Utrecht, 3 juli 2015 Propertize heeft op 3 juli 2015 zijn Jaarverslag 2014 gepubliceerd. Uit de cijfers blijkt dat de netto omvang van de portefeuille aan vastgoedfinancieringen

Nadere informatie

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20 Structured products tember 2014 Index Garantie Notes 2 De VL Index Garantie Note AEX 14-20 (de Note ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Structured Note Programme ter waarde van 2 miljard

Nadere informatie

STERKE WINSTSTIJGING ABN AMRO OVER EERSTE HALFJAAR 1999

STERKE WINSTSTIJGING ABN AMRO OVER EERSTE HALFJAAR 1999 Amsterdam, 19 augustus 1999 STERKE WINSTSTIJGING ABN AMRO OVER EERSTE HALFJAAR 1999 Nettowinst met 29,7% gestegen tot EUR 1.438 mln (NLG 3.169 mln) Netto rendement op eigen vermogen gestegen tot 27,4 %

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

Van Lanschot: sterke stijging provisie-inkomsten in eerste halfjaar 2015

Van Lanschot: sterke stijging provisie-inkomsten in eerste halfjaar 2015 PERSBERICHT Van Lanschot: sterke stijging provisie-inkomsten in eerste halfjaar 2015 Wealth managementstrategie leidt tot verbetering kwaliteit inkomsten Nettowinst bedraagt 34 miljoen (H1 2014: 49,4 miljoen)

Nadere informatie

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o Halfjaarresultaten 2010 Schiphol, 30 augustus 2010 Persbericht Hoofdpunten Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

PERSBERICHT. Krachtig herstel Van Lanschot in 2010; dividend hervat

PERSBERICHT. Krachtig herstel Van Lanschot in 2010; dividend hervat HOOGE STEENWEG 29 5211 JN S-HERTOGENBOSCH POSTBUS 1021 5200 HC S-HERTOGENBOSCH T +31 (0)73 548 35 48 F +31 (0)73 548 33 49 VANLANSCHOT@VANLANSCHOT.COM WWW.VANLANSCHOT.NL KVK S-HERTOGENBOSCH NR. 16014051

Nadere informatie

aflossingen in H1 2015 in vergelijking met EUR 8,8 miljard in 2014 en fee inkomsten stijgen naar EUR 16 miljoen

aflossingen in H1 2015 in vergelijking met EUR 8,8 miljard in 2014 en fee inkomsten stijgen naar EUR 16 miljoen PERSBERICHT Den Haag, 26 augustus 2015 NIBC ziet verdere groei nettowinst in H1 2015 Gerapporteerde nettowinst is meer dan verdubbeld naar EUR 33 miljoen in H1 2015 van EUR 15 miljoen in H1 2014. Nettowinst

Nadere informatie

Jaarcijfers 2009. Amsterdam, 12 maart 2010

Jaarcijfers 2009. Amsterdam, 12 maart 2010 Jaarcijfers 2009 Amsterdam, 12 maart 2010 - Solide profiel Van Lanschot - Jaarresultaten 2009 - Samenvatting 2009 & Vooruitzichten 2010 - Na de crisis -Q&A 1 Strategie Van Lanschot Missie Visie Doelstellingen

Nadere informatie

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012 Rabobank Groep. Persconferentie 28 februari 2013

Jaarcijfers 2012 Rabobank Groep. Persconferentie 28 februari 2013 Jaarcijfers 2012 Rabobank Groep Persconferentie 28 februari 2013 Jaarcijfers 2012 resultaten Piet Moerland, voorzitter raad van bestuur Rabobank Groep 28 februari 2013 Rabobank: winstdaling door economische

Nadere informatie

Van Lanschot toont winstherstel in 2013

Van Lanschot toont winstherstel in 2013 Van Lanschot toont winstherstel in 2013 Nettowinst over 2013 33,5 miljoen Kosten dalen met 6% Balans versterkt: Core Tier I-ratio stijgt van 11,0% naar 13,1%; leverageratio onder Basel III-regels 5,1%

Nadere informatie

ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 817 miljoen over eerste helft 2013 en EUR 402 miljoen over tweede kwartaal 2013

ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 817 miljoen over eerste helft 2013 en EUR 402 miljoen over tweede kwartaal 2013 IR / Persbericht Amsterdam, 23 augustus 2013 ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 817 miljoen over eerste helft 2013 en EUR 402 miljoen over tweede kwartaal 2013 De nettowinst over H1 2013 bedroeg EUR

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015. Trigger Notes. Inlegvel VL Dutch Trigger Note 15-20

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015. Trigger Notes. Inlegvel VL Dutch Trigger Note 15-20 Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015 Trigger Notes 2 De voorwaarden van de VL Dutch Trigger Note 15-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final

Nadere informatie

zorg financiering in 2014 en verder Anja van Balen Sector Banker Zorg ABNAMRO

zorg financiering in 2014 en verder Anja van Balen Sector Banker Zorg ABNAMRO zorg financiering in 2014 en verder Anja van Balen Sector Banker Zorg ABNAMRO Financiering in een reguliere bancaire omgeving Miti ganten Jaar verslag Basel 3 kosten van financiering Basel 3 Wat houdt

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products Januari 2015 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note Wereld 15-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

ABN AMRO rapporteert onderliggende winst van EUR 960 miljoen

ABN AMRO rapporteert onderliggende winst van EUR 960 miljoen Amsterdam, 9 maart 2012 ABN AMRO rapporteert onderliggende winst van EUR 960 miljoen De onderliggende nettowinst, exclusief integratie- en separatiekosten, bedroeg in 2011 EUR 960 miljoen, vergeleken met

Nadere informatie

2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT

2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT 2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT 2 Forse groei van het resultaat Achmea Hypotheekbank heeft over het eerste halfjaar van 2008 een winst voor belastingen behaald van EUR 19,4 miljoen. Dit

Nadere informatie

PERSBERICHT. Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014

PERSBERICHT. Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014 PERSBERICHT Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014 Uitvoering strategie ligt op koers, basis gelegd voor verdere ontwikkeling en groei Client assets gestegen naar 56,1 miljard (ultimo

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Brussel, 15 maart 2012 PERSBERICHT BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Nettoresultaat voor beëindigde bedrijfsactiviteiten van EUR 585 miljoen (*), na een waardevermindering van 75%

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products November 2014 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note Eurozone 14-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

Toenemende concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt

Toenemende concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt Toenemende concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt FEBRUARI 2016 www.dmfco.nl Met de toenemende beleggingen van Nederlandse pensioenfondsen in Nederlandse hypotheken kent de hypotheekmarkt nu drie

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) Juni 2016 Index Garantie Notes ISIN: NL0011218854 2 De voorwaarden van de VL 90% Index Garantie Note Eurozone 16-22 (de Note ) zijn vermeld

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012 KARL GUHA, CEO CONSTANT KORTHOUT, CFRO AMSTERDAM, 8 MAART 2013

Jaarcijfers 2012 KARL GUHA, CEO CONSTANT KORTHOUT, CFRO AMSTERDAM, 8 MAART 2013 Jaarcijfers 2012 KARL GUHA, CEO CONSTANT KORTHOUT, CFRO AMSTERDAM, 8 MAART 2013 Lastige marktomstandigheden in 2012 Cliënten kiezen voor zekerheid Rentespread 10-jaarsstaatsobligatie versus Duitsland Ontwikkeling

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products Mei 2015 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note AEX 14-20 Tranche 2 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

ABN AMRO Persbericht

ABN AMRO Persbericht ABN AMRO Persbericht Amsterdam, 16 mei 2014 ABN AMRO rapporteert onderliggende nettowinst van EUR 378 miljoen over het eerste kwartaal van 2014 De onderliggende nettowinst nam met EUR 88 miljoen toe ten

Nadere informatie

Jaarcijfers Persconferentie. 18 februari 2016

Jaarcijfers Persconferentie. 18 februari 2016 Jaarcijfers Persconferentie 18 februari 2016 Jaarcijfers Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter 2 Jaarcijfers - financiële analyse Bas Brouwers, CFO 3 Nettowinst 20% resultaatsstijging Nettowinst (in miljoenen

Nadere informatie

PERSBERICHT VAN LANSCHOT VERSTERKT KAPITAALPOSITIE

PERSBERICHT VAN LANSCHOT VERSTERKT KAPITAALPOSITIE HOOGE STEENWEG 29 5211 JN S-HERTOGENBOSCH POSTBUS 1021 5200 HC S-HERTOGENBOSCH T +31 (0)73 548 32 25 F +31 (0)73 548 33 49 VANLANSCHOT@VANLANSCHOT.COM WWW.VANLANSCHOT.COM KVK S-HERTOGENBOSCH NR. 16014051

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 14 mei 2013

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 14 mei 2013 Algemene vergadering van Aandeelhouders 14 mei 2013 Agendapunt 2b Verslag van de Raad van Bestuur over 2012 2012 Highlights Groei client assets Client assets +5% naar 52,3 miljard Stijging assets under

Nadere informatie

Transitie Rabobank krijgt vorm Onderliggend bedrijfsresultaat stijgt in alle commerciële bedrijfssegmenten

Transitie Rabobank krijgt vorm Onderliggend bedrijfsresultaat stijgt in alle commerciële bedrijfssegmenten Persbericht 18 augustus 2016 Transitie Rabobank krijgt vorm Onderliggend bedrijfsresultaat stijgt in alle commerciële bedrijfssegmenten Resultaten Rabobank Groep eerste halfjaar 2016 Implementatie strategie

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance

SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance SNS REAAL tekent overeenkomst voor overname Bouwfonds Property Finance Utrecht, 10 oktober 2006. - SNS REAAL heeft vandaag bekendgemaakt de overeenkomst te hebben getekend tot verwerving van aandelen voor

Nadere informatie

PERSBERICHT. Acceptabele performance in turbulente markt. 25 augustus 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Quote van de voorzitter

PERSBERICHT. Acceptabele performance in turbulente markt. 25 augustus 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Quote van de voorzitter PERSBERICHT voor meer informatie: 25 augustus 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com Acceptabele performance in turbulente markt Beperkte omzet-

Nadere informatie

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i.

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #kpnjaarcijfers2011 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #hoofdpunten Turbulent 2011 Financiële doelen grotendeels gehaald Strategie neergezet voor komende jaren Internationaal gaat heel goed Nederland

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

NB Op de resultaten en balans posten over H in deze presentatie is geen accountantscontrole toegepast

NB Op de resultaten en balans posten over H in deze presentatie is geen accountantscontrole toegepast Halfjaarcijfers 2010 Amsterdam, 10 augustus 2010 NB Op de resultaten en balans posten over H1 2010 in deze presentatie is geen accountantscontrole toegepast - De beste private bank van Nederland en België

Nadere informatie

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note USA 14-19

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note USA 14-19 Structured products September 2014 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note USA 14-19 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009 9 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin maart 29 Financiering via kapitaalmarkt moeilijker en duurder geworden Nederlandse ingezetenen hadden eind 28 voor het eerst meer dan eur 1. miljard aan schuldpapier

Nadere informatie

Van Lanschot NV Financieel verslag Jaarcijfers 2010

Van Lanschot NV Financieel verslag Jaarcijfers 2010 Van Lanschot NV Financieel verslag Jaarcijfers INHOUDSOPGAVE Pagina KERNGEGEVENS 2 RESULTAAT 3 BALANS 9 ASSETS UNDER MANAGEMENT 13 ONTWIKKELING BELANGRIJKSTE DEELNEMINGEN 14 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

Vastgoed financieren. In een commerciële omgeving. Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013

Vastgoed financieren. In een commerciële omgeving. Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013 Vastgoed financieren In een commerciële omgeving Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013 Welkom in de commerciële bancaire wereld Businessplannen Bancaire normen Business plan Focus aanbrengen

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

De solvabiliteitsratio van het Nederlandse bankwezen

De solvabiliteitsratio van het Nederlandse bankwezen De onrust op de financiële markten heeft tot verscherpte aandacht geleid voor de solvabiliteit van banken, de mate waarin hun vermogen de mogelijke verliezen op (risicogewogen) activa dekt en een voldoende

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

stijgt 22% overheden BNG Bank De nettowinst bedroeg miljoen. In 226 miljoen is van mening dat

stijgt 22% overheden BNG Bank De nettowinst bedroeg miljoen. In 226 miljoen is van mening dat PERSBERI CHT JAARC IJFERS 2 0 15 Nettowinst BNG Bank EUR 226 miljoen Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl - Nieuwe langlopende kredietverlening stijgt 22% - Scherpere tarieven

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 Uden, 13 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2014.. 3 2. Geconsolideerde balans. 8 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 9 4.

Nadere informatie

Financiële resultaten 2011

Financiële resultaten 2011 Financiële resultaten 2011 SNS REAAL rapporteert nettowinst van 87 miljoen in 2011 Ronald Latenstein (CEO) Ference Lamp (CFO) 16 februari 2012 I. Hoofdpunten; strategische update FINANCIËLE RESULTATEN

Nadere informatie

Nettowinst in eerste halfjaar gestegen naar 33,7 miljoen (H1 2012: 10,5 miljoen) dankzij hogere provisie-inkomsten en aanzienlijke kostenbesparingen

Nettowinst in eerste halfjaar gestegen naar 33,7 miljoen (H1 2012: 10,5 miljoen) dankzij hogere provisie-inkomsten en aanzienlijke kostenbesparingen PERSBERICHT Van Lanschot: nettowinst stijgt in eerste helft 2013 Nettowinst in eerste halfjaar gestegen naar 33,7 miljoen (H1 2012: 10,5 miljoen) dankzij hogere provisie-inkomsten en aanzienlijke kostenbesparingen

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 23 augustus 2012

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 23 augustus 2012 Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 23 augustus 2012 Hoogtepunten Nettoverlies inclusief bijzondere waardeverminderingen voor eerste halfjaar: 251 miljoen Resultaten

Nadere informatie

Participatie Notes. Inlegvel VL Participatie Note Banks - Europe ISIN: NL

Participatie Notes. Inlegvel VL Participatie Note Banks - Europe ISIN: NL Uitgevende Instelling: F. van Lanschot Bankiers N.V. (BBB+/BBB+) september 2017 Participatie Notes Inlegvel VL Participatie Note Banks - Europe 17-22 ISIN: NL0012248447 2 De voorwaarden van de VL Participatie

Nadere informatie

Vergelijking verzekeraars en banken

Vergelijking verzekeraars en banken Vergelijking verzekeraars en banken Level playing field vanuit toezicht en kapitaaleisen? Presentatie door drs. Juriaan Borst AAG ACIS Symposium - Universiteit van Amsterdam 5 september 2014 2014 Towers

Nadere informatie

Financieren anno 2015 BDO M&A - Debt Advisory Strategisch financieringsadvies

Financieren anno 2015 BDO M&A - Debt Advisory Strategisch financieringsadvies Financieren anno 2015 BDO M&A - Debt Advisory Strategisch financieringsadvies drs. Roel van der Sar RC RV Manager Corporate Finance Debt Advisory Introductie drs. Roel van der Sar RC RV Senior Manager

Nadere informatie

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen 2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen Deze paragraaf gaat over het beheer van de financiële middelen (treasury). De kaders voor het op een verantwoorde manier beheren van de financiële middelen worden

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger.

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger. PERSBERICHT Boekjaar 2006 BANK- EN VERZEKERINGSGROEP ARGENTA ARGENTA : PRIJZENCONCURRENTIE EN RENDABELE GROEI Het beleid van scherpe prijzen en lage kosten wordt duidelijk gewaardeerd door de klanten van

Nadere informatie

Van Lanschot NV. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. s-hertogenbosch, 17 december 2008

Van Lanschot NV. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. s-hertogenbosch, 17 december 2008 Van Lanschot NV Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders s-hertogenbosch, 17 december 2008 Agendapunt 2 Toelichting op uitgifte preferente aandelen 1 Strategie Van Lanschot Duidelijke positionering

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2013 OEFENEXAMEN ALGEMENE OPLEIDING BANKBEDRIJF

NIBE-SVV, 2013 OEFENEXAMEN ALGEMENE OPLEIDING BANKBEDRIJF NIBE-SVV, 2013 OEFENEXAMEN ALGEMENE OPLEIDING BANKBEDRIJF 1. Bij welke activiteit handelt een bank NIET op de financiële markten? A. Bij activiteiten uit hoofde van de transformatiefunctie. B. Bij activiteiten

Nadere informatie

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 Persbericht HAL BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 De nettowinst voor aandeelhouders van HAL Holding N.V. bedroeg over de eerste zes maanden van 2006 300,7 miljoen ( 4,72 per aandeel) vergeleken met

Nadere informatie

Trading update derde kwartaal 2012 SNS REAAL rapporteert nettowinst van 34 miljoen over het derde kwartaal

Trading update derde kwartaal 2012 SNS REAAL rapporteert nettowinst van 34 miljoen over het derde kwartaal Utrecht, 6 november 2012 Persbericht Trading update derde kwartaal 2012 SNS REAAL rapporteert nettowinst van 34 miljoen over het derde kwartaal HOOFDPUNTEN Hogere nettowinst kernactiviteiten van 133 miljoen

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2005

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2005 Persbericht HAL BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2005 De nettowinst van HAL Holding N.V. bedroeg over de eerste zes maanden van 2005 ¼PLOMRHQ¼SHUDDQGHHOYHUJHOHNHQPHW¼PLOMRHQ¼SHUDDQGHHO over dezelfde periode

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Financiële resultaten eerste halfjaar Utrecht, 27 augustus 2015

Financiële resultaten eerste halfjaar Utrecht, 27 augustus 2015 Financiële resultaten eerste halfjaar 2015 Utrecht, 27 augustus 2015 Maurice Oostendorp Annemiek van Melick CEO SNS Bank N.V. CFO SNS Bank N.V. I. Werken aan de basis voor een zelfstandige toekomst 2 Ontvlechting

Nadere informatie

PERSBERICHT. Van Lanschot: solide resultaten in 2014

PERSBERICHT. Van Lanschot: solide resultaten in 2014 PERSBERICHT Van Lanschot: solide resultaten in 2014 Op koers met uitvoering wealth managementstrategie Nettowinst gestegen naar 54,2 miljoen (2013: 33,5 miljoen), daarnaast eenmalige netto bate van 54,5

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08.

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08. Voor publicatie: 8 november 2005 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE NEGEN MAANDEN 2005: 7,5% HOGERE OMZET EN 22,6% HOGERE WINST DERDE KWARTAAL 2005: 12,7% HOGERE OMZET, 79,4% HOGERE WINST Rotterdam,

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 Uden, 8 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2012.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

Jaarcijfers februari Eelco Blok CEO KPN Steven van Schilfgaarde CFO a.i. KPN

Jaarcijfers februari Eelco Blok CEO KPN Steven van Schilfgaarde CFO a.i. KPN Jaarcijfers 2013 4 februari 2014 Eelco Blok CEO KPN Steven van Schilfgaarde CFO a.i. KPN Hoofdpunten 2013 Wederom veel geïnvesteerd in netwerken, producten en klanten Operationele prestaties verbeterd

Nadere informatie

SNS REAAL kernactiviteiten rapporteren nettowinst 1e halfjaar 2013 van 204 miljoen

SNS REAAL kernactiviteiten rapporteren nettowinst 1e halfjaar 2013 van 204 miljoen Persbericht Tussentijds financieel verslag Utrecht, 5 augustus 0 SNS REAAL kernactiviteiten rapporteren nettowinst e halfjaar 0 van 04 miljoen SNS REAAL inclusief Property Finance rapporteert e halfjaar

Nadere informatie

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen De mondiale markt voor onderhandse derivaten - niet gestandaardiseerd verhandeld op de beurs maar in maatwerk tussen grote partijen - is sinds

Nadere informatie