nationaliteit in overweging te nemen in toepassing van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nationaliteit in overweging te nemen in toepassing van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet."

Transcriptie

1 O/Ref: U/Ref: Brussel, 18 december 2013 Betreft: Derde asielaanvraag van de heer X, van Iraanse nationaliteit Geachte Heer Van den Bulck, Met huidig schrijven wil het BCHV u verzoeken de derde asielaanvraag van de heer X, met Iraanse nationaliteit in overweging te nemen in toepassing van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet. De heer X diende, samen met zijn minderjarig halfbroertje Y, een eerste asielaanvraag in op Op ontvingen zij een beslissing weigering van vluchtelingenstatus en weigering subsidiaire beschermingsstatus. Deze weigeringsbeslissing werd bevestigd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) in haar arrest dd Op diende de heer X een tweede asielaanvraag in, welke niet in overweging werd genomen door DVZ op De heer X beschikt over een aantal nieuwe elementen die relevant zijn voor de concrete beoordeling ten gronde van zijn vervolgingsvrees of het risico op ernstige schade in geval van terugkeer naar Iran en welke nog niet aan het CGVS voorgelegd zijn. Het BCHV is van mening dat een nieuwe asielaanvraag voor een nieuw onderzoek ten gronde aan het CGVS overgemaakt dient te worden. Graag worden wij op de hoogte gehouden van uw beslissing Hoogachtend, Juriste BCHV

2 1. De in overweginname van de nieuwe asielaanvraag Behalve dit advies legt de heer X volgende nieuwe elementen voor; 1. Beslissing toekenning vluchtelingenstatus CGVS Y dd , minderjarig halfbroertje van de heer X. 2. Report request for information UNHCR BO Ankara (via UNHCR Regional Representation for Western Europe) aan bureau Minteh, dd In dit schrijven geeft UNHCR Turkije de verklaringen weer welke mevrouw Z, moeder van de heer X, heeft afgelegd in het kader van haar RSD Interview over haar twee zonen, Y en X. 3. Interview report Form UNHCR BO Ankara betreffende A, zus van de heer X, dd A werd op 1 augustus 2012 erkend als vluchteling onder mandaat van UNHCR Turkije omwille van haar bekering tot het christendom. 4. Interview report Form UNHCR BO Ankara betreffende Z, moeder van heer X, dd Z werd samen met haar minderjarige dochter B - op 1 augustus 2012 erkend als vluchteling onder mandaat van UNHCR Turkije omwille van haar bekering tot het christendom. Het BCHV verzoekt dat deze nieuwe elementen ook in samenhang worden gelezen met het asieldossier van zijn halfbroertje, Y ( ) met Iraanse nationaliteit, welke recentelijk werd erkend als vluchteling door het CGVS. Het betreft onder meer de verklaringen die Y tijdens het gehoor aflegde op het CGVS dd en de nieuwe stukken neergelegd tijdens de tweede asielaanvraag van Y. Overige reeds voorgelegde documenten : - Iraans identiteitsboekje - doopattest, afgeleverd door de Redeemed Christian Church of God - Familiefoto s - Foto s doopsel Het sinds in werking getreden gewijzigde artikel 51/8 van de Vreemdelingenwet stelt met betrekking tot het indienen van een meervoudige asielaanvraag: Indien de vreemdeling een volgende asielaanvraag indient bij één van de door de Koning ter uitvoering van artikel 50, eerste lid, aangewezen overheden, neemt de minister of zijn gemachtigde een verklaring af van de asielzoeker met betrekking tot de nieuwe elementen die de kans aanzienlijk groter maken dat hij voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt, en de redenen waarom de asielzoeker deze elementen niet eerder kon aanbrengen. 1 (eigen vetzetting) 1 Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, (hierna kortweg Vreemdelingenwet) 2

3 Art. 57/6/2 bepaalt dat; Na ontvangst van het asielverzoek dat door de minister of diens gemachtigde werd overgezonden op grond van artikel 51/8, onderzoekt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen bij voorrang of er nieuwe elementen aan de orde zijn, of door de asielzoeker zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan dergelijke elementen, neemt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het asielverzoek niet in overweging. De bevoegdheid om een meervoudige of hernieuwde asielaanvraag, al dan niet in overweging te nemen, is een exclusieve bevoegdheid van het CGVS Nieuwe elementen welke de kans aanzienlijk vergroten dat de asielzoeker in aanmerking komt voor vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus Aldus dient de heer X in de eerste plaats elementen aan te brengen welke de kans aanzienlijk vergroten dat hij in aanmerking komt voor vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus. De Commissaris-Generaal betrekt bij deze beoordeling alle nieuwe elementen of bevindingen die door de asielzoeker worden aangereikt evenals elk relevant gegeven waarover hij beschikt, ook al wordt dit niet door de asielzoeker zelf voorgelegd. 3 Wat bijvoorbeeld - verstaan kan worden onder nieuwe elementen welke de kans aanzienlijk vergroten om in aanmerking te komen voor internationale beschermingsstatus, werd onder meer verduidelijkt in de Memorie van Toelichting in het Wetsontwerp tot wijziging van de Vreemdelingenwet; Zo wordt de kans dat een asielzoeker aanspraak kan maken op de vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus bijvoorbeeld aanzienlijk vergroot wanneer de veiligheids- of mensenrechtensituatie in het land van herkomst van de asielzoeker dermate gewijzigd is dat er zich in voorliggend geval een nood aan internationale bescherming opdringt; wanneer de asielzoeker nieuwe elementen aanbrengt die afbreuk doen aan de essentie van een eerdere weigeringsbeslissing; of wanneer de asielzoeker pertinente, geloofwaardige nieuwe elementen aanreikt en tezelfdertijd aannemelijk maakt dat deze niet eerder konden worden aangebracht. 4 2 Zie ook Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, Parl. St. Kamer 2012/2013, DOC /004, p. 14: Wat art. 9 betreft, benadrukt de staatssecretaris dat DVZ geenszins een waardeoordeel uitspreekt over de aanvraag. Het zal enkel het nieuwe element ontvangen en onverwijld doorsturen naar het CGVS. Enkel het CGVS zal het nieuwe element inhoudelijk beoordelen. 3 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, Parl. St. Kamer 2012/2013, DOC /001, DOC /001, p Ibid, p.17 3

4 In casu brengt de heer X verschillende pertinente nieuwe documenten en informatie aan welke de kans aanzienlijk vergroten dat hij aanspraak kan maken op de vluchtelingenstatus. Het betreft namelijk de beslissingen waarbij elk van zijn familieleden moeder, zus, halfzus en halfbroertje erkend werden als vluchteling. Tevens brengt de heer X met de UNHCR interviewrapporten uit Turkije van zijn moeder en zus elementen aan welke zijn geloofwaardigheid kunnen herstellen. Immers, in de eerste asielprocedure van de heer X werden zijn verklaringen ongeloofwaardig bevonden. Zowel de moeder van de heer X als zijn zus A bevestigen nu de redenen van vertrek uit Iran met name het geweld van de stiefvader en hun bekering tot het christendom. Bovendien blijkt uit deze interview report forms dat de eerder afgelegde verklaringen van de heer X voor het CGVS consistent zijn met deze van zijn moeder en zus Redenen waarom de elementen niet eerder aangebracht konden worden Het gewijzigde art. 51/ 8 van de Vreemdelingenwet voorziet ook dat de asielzoeker in het kader van een meervoudige aanvraag niet alleen alle nieuwe elementen ter staving van zijn nieuwe aanvraag aanbrengt, maar ook dient aan te geven waarom de asielzoeker niet in de mogelijkheid was om die elementen eerder aan te brengen. In casu kon de heer X deze elementen niet eerder aanbrengen daar deze nieuwe gebeurtenissen, met name de toekenning van de vluchtelingenstatus aan zijn moeder, zus A en halfzus B onder mandaat UNHCR te Turkije, pas plaatsvonden na de afsluiting van zijn eerste en tweede asielprocedure. Ook de erkenningsbeslissing van zijn halfbroertje Y te België, vond plaats na de afsluiting van zijn voorgaande asielprocedures. Volledigheidshalve kan ook verwezen worden naar de Memorie van Toelichting welke terzake stelt dat een gebrekkige reden - waarom de elementen niet eerder werden aangebracht - niet per definitie zal leiden tot een niet-in overwegingname van de aanvraag. 6 5 Volledigheidshalve kan dus gesteld worden dat de verklaringen van de heer X tijdens zijn eerste asielprocedure voor het CGVS werden afgelegd in tempore non suspecte daar hij deze aflegde toen zijn moeder en zussen zich nog steeds in Iran bevonden. 6 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, Parl. St. Kamer 2012/2013, DOC /001, DOC /001, p.17 4

5 Ook UNHCR stelde in haar commentaar op het wetsontwerp tot wijziging van de vreemdelingenwet terzake; Selon le HCR, il ne devrait pas y avoir rejet de la demande d asile au seul motif que les nouveaux faits et éléments de preuves auraient pu être produits plus tôt au cours de la précédente procédure ou au cours du recours. Un tel obstacle procédural pourrait conduire à une violation par les Etats Membres de leur obligation de non-refoulement et d autres de leurs obligations dans des traités de droits de l Homme.» (eigen vetzetting) 7 Concluderend legt de heer X in casu voldoende nieuwe elementen over welke de kans aanzienlijk groter maken dat hij in aanmerking komt voor internationale bescherming. Bovendien werd hoger uiteengezet waarom hij deze elementen niet eerder kon voorleggen. Het BCHV verzoekt om deze nieuwe elementen te onderzoeken, in samenhang met de eerder voorgelegde attesten welke niet in overweging werden genomen. Aldus is het BCHV van mening dat de voorwaarden van art. 57/6/2 vreemdelingenwet voldaan zijn en verzoekt bijgevolg het CGVS dan ook om de nieuwe asielaanvraag van de heer X in overweging te nemen. 2. Samenvatting asielrelaas Reeds gekende feiten De heer X is een 25 jarige jongeman, afkomstig uit Iran. Hij groeide op in Teheran samen met zijn vader, C, zijn moeder, Z en zijn zus, A. Na de dood van zijn vader in 1999 tengevolge van een ongeval, ging zijn moeder kort daarna een tijdelijk huwelijk aan met met D. Uit dit tijdelijk huwelijk werd de halfbroer van de heer X, Y, geboren. Echter, enkele maanden na de geboorte van zijn halfbroertje, liet de heer D, zijn familie in de steek. De heer X vertelt dat zijn stiefvader een goudwinkel had. Na het faillissement van deze winkel, vertrok zijn stiefvader zonder enig bericht achter te laten. Toen de heer X ongeveer 14 jaar oud was, hertrouwde zijn moeder met de heer E. Uit dit laatste huwelijk werd een dochtertje, B, geboren. Sinds de start van dit huwelijk, kende de heer X een slechte relatie met zijn stiefvader. Dit was voornamelijk te wijten aan het feit dat zijn stiefvader, een gebedsschrijver, een zeer religieuze man was die bovendien zeer gewelddadig was. Zo verklaarde de heer X dat zijn stiefvader hem verplichtte de gebedsdiensten bij te wonen in de moskee. Tevens zag zijn stiefvader erop toe dat alle kinderen zeer strikt dagelijks hun vijf gebeden zouden uitvoeren. Ook zijn zus A en zijn halfzusje B kregen het zwaar te verduren. Hun stiefvader 7 UN High Commissioner for Refugees, «Commentaires du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés relatifs aux : - projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers (ci-après «projet de loi monocaméral»), et - projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et modifiant la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (ci-après «projet de loi bicaméral»).», 29 January 2013, available at: 8 Na interview van de heer X op het BCHV op Diezelfde dag werd tevens het minderjarig halfbroertje van de heer X, Y, gehoord in aanwezigheid van zijn voogd en pleegvader. 5

6 (respectievelijk vader) hield hun kledingstijl nauwlettend in het oog en zij dienden zich te bedekken. Verder werd hen niet toegestaan door hun stiefvader om een mannelijk persoon de hand te geven. A diende, volgens de strikte regels van haar stiefvader, steeds vergezeld te worden van een mannelijk persoon als zij zich naar school begaf. Bovendien werd de heer X regelmatig geslagen door zijn stiefvader wanneer deze regels niet strikt werden nageleefd. De heer X voegt eraan toe dat ook zijn halfbroertje Y alsook zijn zussen en moeder, regelmatig in de klappen deelden. Hun stiefvader beschouwde de heer X alsook zijn zus A en hun halfbroer Y als bastaardkinderen daar deze niet zijn biologische kinderen waren. Op een bepaald ogenblik verplichtte hij zijn echtgenote tevens om niet langer voor Y te zorgen daar deze niet zijn zoon was. Zo werd Y overgedragen aan de zorgen van een oudere vrouw gedurende enkele maanden. Van zodra de heer X de leeftijd van 15 jaar had bereikt, mocht hij ook niet langer schoollopen van zijn stiefvader. Hij droeg de heer X op om de kostwinner van het gezin te worden. Daarop besloot de heer X om alleen te gaan wonen en hij begon te werken als fotograaf in Teheran. Enkele maanden voor zijn vertrek uit Iran, eind 2007, maakte de heer X kennis met het christelijke geloof via een vriend, F. De heer X raakte ook aangetrokken tot het christelijke geloof na lezing van verschillende boeken o.m. het boek 23 years, A study of the Prophetic Career of Muhammad - en besloot zich aldus te bekeren. 9 Echter, enkele maanden na zijn bekering, ontdekte zijn stiefvader naar aanleiding van aanhoudende discussies tussen hen beiden omtrent het geloof dat de heer X niet langer het islamgeloof aanhing. De stiefvader van de heer X dreigde er meermaals toe aangifte te doen van zijn bekering bij de Iraanse autoriteiten. Daarenboven vreesde de heer X ook de broer van zijn stiefvader, G, een hooggeplaatste en zeer invloedrijke geestelijke. Tengevolge zijn bekering, escaleerden de ruzies tussen de heer X en zijn stiefvader waarbij de heer X meermaals slagen van zijn stiefvader diende te incasseren. De heer X vreesde dat zijn stiefvader hem zou verklikken bij de Iraanse autoriteiten omwille van zijn christelijke geloofsbelijdenis en hij hierdoor een gevangenisstraf of doodsstraf zou moeten ondergaan. Omwille van zijn bekering tot het christendom en teneinde het gewelddadig gedrag van zijn stiefvader te ontlopen, besliste hij Iran te verlaten. Hij nam ook zijn jonger halfbroertje, Y, mee daar hij vreesde dat hem eenzelfde lot te wachten stond gelet op de gewelddaden van zijn stiefvader. In 2008 verliet de heer X, samen met Y, Iran. Zij reisden samen met de bus naar Orumiyeh vanwaar zij trachtten de grens te voet over te steken. Echter, aan de grens werden zij tegengehouden, men verdacht de heer X ervan dat hij Y ontvoerd had, gelet op hun verschillende familienaam. Hierop werden zij opgepakt door de grenspolitie, het pas was na een tussenkomst van hun moeder, dat zij beiden opnieuw vrijkwamen. De heer X zette vervolgens zijn vlucht verder naar Turkije, samen met zijn halfbroertje Y. Vandaaruit reisden ze verder naar Griekenland waar ze nog enkele maanden in het huis van hun smokkelaar verbleven. Op 24 december 2008 kwamen zij beiden aan in België, waarop zij hier asiel aanvroegen. Na aankomst in België, sloot de heer X samen met zijn halfbroertje Y, zich aan bij een Protestantse Kerkgemeenschap Redeemed Christian Church of God te Antwerpen waar zij ook gedoopt werden. 9 Dit boek van Ali Dashti dat kritiek uit op de Islam, werd verboden in Iran. 6

7 2.1.Feiten welke nog niet gekend zijn bij de asielinstanties Sinds 2011 heeft de heer X elke geloofsovertuiging afgezworen en is hij vrijzinnig. 10 De heer X woont sinds geruime tijd samen met zijn Belgische vriendin (Iraanse origine) mevrouw H te Luik. Tweewekelijks brengt zijn halfbroertje Y het weekend bij hen door. De moeder van de heer X, mevrouw Z, ontvluchtte Iran in 2011, samen met haar twee dochters A (meerderjarig) en B (minderjarig), naar Turkije. Daar aangekomen heeft de familie een asielaanvraag ingediend. De moeder van de heer X verklaarde dat zij Iran had verlaten naar aanleiding van de aanhoudende dreigementen, overspel en mishandelingen van haar ex-echtgenoot, de stiefvader van de heer X en Y. 11 De moeder van de heer X en Y verduidelijkte dat zij in 2009 scheidde van hun stiefvader. Na haar echtscheiding reisde zij naar Dubai waar zij en haar dochter A zich bekeerden tot het christendom. Echter, na haar terugkeer in Iran, werd zij aanhoudend bedreigd door haar exechtgenoot. Nadat hij vernomen had dat zij zich bekeerd hadden tot het christendom, dreigde hij om dochter A te kidnappen, bijtend zuur over haar te storten en om dochter B te verkopen aan Afghanen. A werd tot twee maal toe benaderd door een persoon welke trachtte haar te kidnappen. Na deze pogingen tot kidnapping, was de mentale toestand van A zo slecht dat zij niet langer school kan lopen. 12 Bovendien werd het kantoor van mevrouw Z verscheidene malen bezocht door een Ettela at agent die dreigde dat zij omwille van haar bekering zelfs niet berecht zou worden maar zou vermoord worden. Nadat Mevrouw Z ook nog een dreigtelefoon had ontvangen, besloot zij haar kantoor te sluiten. Gelet op de aanhoudende bedreigingen, besloot mevrouw Z het land te verlaten, samen met haar dochters A en B. Op 1 augustus 2012 werden mevrouw Z en haar twee dochters A en B erkend als vluchteling onder UNHCR mandaat te Ankara - Turkijk. De heer X heeft af en toe telefonisch contact met zijn moeder, zus en halfzus via skype welke nog steeds in Turkije verblijven. Hij heeft tevens vernomen dat zijn moeder alsook zijn zus en halfzus aanvaard werden voor resettlement naar de VS. De heer X vreest nog steeds een terugkeer naar Iran omwille van zijn vroegere bekering tot het christendom. Hij meent dat hij niet kan terugkeren naar Iran daar de Iraanse autoriteiten op de hoogte zijn van zijn (vroegere) bekering tot het christendom. Daarenboven vreest hij represailles van zijn stiefvader. Tenslotte vreest de heer X vervolging daar hij nu het islamgeloof afvallig is geworden. 3. Vrees voor vervolging op grond van geloofsovertuiging De heer X vreest bij een terugkeer naar Iran te worden vervolgd door de autoriteiten omwille van zijn vroegere bekering tot het christendom, alsook omwille van het feit dat hij nu elke geloofsovertuiging afvallig is geworden. Verschillende objectieve bronnen bevestigen, zoals hierna 10 De heer X verklaarde tijdens het BCHV interview dat hij het geloof niet nodig heeft om goed van kwaad te onderscheiden. Tevens voegde hij eraan toe dat hij ook binnen het christendom zeer strikte geboden en fanatici ontdekte waardoor hij niet langer het verschil met de islam zag. 11 Zie Interview Report Form Z UNHCR BO Ankara, dd , p. 9 ev. Zie Interview Report Form A UNHCR BO Ankara, dd , p. 7 ev. 12 Zie Interview Report Form A UNHCR BO Ankara, dd , p.4-5 7

8 weergegeven, het risico op vervolging ingeval van terugkeer naar Iran voor personen die zich tot het christendom bekeerden alsook voor geloofsafvalligen. Het BCHV verzoekt de asielinstanties bij de beoordeling ook rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker, zoals omschreven in Art. 48/5. 3 Vreemdelingenwet. [ ] Er wordt rekening gehouden met de algemene omstandigheden in het land en met de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker op het tijdstip waarop een beslissing inzake het verzoek wordt genomen. Ook in haar recente studie Beyond Proof Credibility Assessments in EU Asylum Systems, stelt UNHCR dat de individuele als contextuele omstandigheden in overweging genomen dienen te worden bij het onderzoek van elke asielaanvraag; Interviewers and decision-makers need to keep in mind and take into account the individual and contextual circumstances of the applicant in all aspects of the examination of the application, including throughout the credibility assessment. Indeed, this constitutes a legal requirement ( ) To take into account the applicant s individual and contextual circumstances, the decision-maker needs to cross geographical, cultural, socio-economic, gender, educational, and religious barriers, as well as take account of different individual experiences, temperaments and attitudes Vrees voor vervolging op grond van vroegere bekering tot het christendom De heer X verklaarde tijdens zijn eerste asielprocedure dat hij zich in 2008 in Iran tot het christendom bekeerde. Tijdens de eerste asielprocedure werd geoordeeld dat de problemen die de heer X gekend zou hebben in Iran, louter van familiale aard zijn en geen verband houden met één van de gronden van de Conventie van Genève. Uit het gehoorverslag van het CGVS blijkt evenwel dat de heer X duidelijk heeft aangegeven dat de problemen met zijn stiefvader tevens veroorzaakt werden door zijn bekering tot het christendom. Zo verklaarde de heer X (gehoorverslag CGVS , p 9/28) op de vraag of er nog andere redenen of problemen waren in Iran: Ik was christen geworden en had een christelijke vriend en dat was nog moeilijker om te doen wat stiefvader vroeg. Ik kon niet meer bidden en zo. Verder verklaarde hij ook zijn stiefvader te vrezen bij een terugkeer naar Iran indien deze laatste te weten zou komen dat hij predikt in België, dan zou het gedaan zijn met ons. (gehoorverslag CGVS 18/05/2009, p.11/28). Aldus heeft de heer X duidelijk aangegeven dat vervolging vreest omwille van zijn geloofsovertuiging, m.n. bekering tot het christendom. Ook uit de interview report forms (UNHCR BO Ankara) van zijn moeder en zus blijkt dat zij beiden ernstige bedreigingen hebben ontvangen van de stiefvader van de heer X nadat zij zich hadden bekeerd tot het christendom in Dubai in Zo zou de stiefvader reeds tijdens de echtscheidingsprocedure hebben aangehaald dat zijn stiefzonen onrein waren omwille van hun 13 UNHCR, Beyond Proof Credibility Assessments in EU Asylum Systems, Mei 2013, p. 56 beschikbaar via 8

9 bekering tot het christendom. 14 Na hun bekering tot het christendom, kwam een Ettela at agent meermaals op bezoek naar het kantoor van mevrouw Z en uitte hij bedreigingen; He said I divorced from E. but there were much powerful persons. He knew that I converted from Islam and he said that I should not think that I should be trailed. These days, they were just killing people. 15 Aldus besloot mevrouw Z haar kantoor te sluiten en het land te verlaten. Uit bovenstaande verklaringen blijkt dat aldus ook de moeder van de heer X en zijn beide zussen het land verlieten omwille van hun bekering tot het christendom en de bedreigingen die aan hun adres werden geuit tengevolge van hun bekering. Tenslotte bevestigt ook het Request for information report van UNHCR Turkije aan dienst Minteh dat de heer X Iran verlaten heeft omwille van problemen tengevolge zijn bekering; The applicant explained that her son, X, was a Christian convert and after his conversion was exposed to his stepfather, he faced mistreatment with his step-father and since he got scared of him, he decided to leave Iran. De heer X vreest bij een terugkeer naar Iran dat ook hij, net zoals zijn moeder en zussen, hij vervolgd zal worden door de Ettela at. Het gegeven dat ook zijn overige familieleden reeds vervolgd werden op grond van hun bekering, is reeds een ernstige aanwijzing dat zijn vrees gegrond is. 16 Tenslotte kan ook niet voorbij gegaan worden aan het feit dat de heer 17 Verschillende objectieve bronnen bevestigen dat personen welke zich bekeren tot het christendom in Iran, vervolging riskeren; With regard to risks to converted Christians, an Iranian leader of a home church network stated that Muslim converts to Christianity are continuously facing threats in Iran. The first threat is that stemming from Sharia law. According to the law, a Muslim found guilty of conversion from Islam will 14 Zie Interview Report Form Z UNHCR BO Ankara, dd , p Zie Interview Report Form Z UNHCR BO Ankara, dd , p. 15 en p What, for example, happened to the claimant s friends and relatives, other members of the same religious group, that is to say to other similarly situated individuals, may well show that his [or her] fear that sooner or later he [or she] also will become a victim of persecution is well-founded in UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Guidelines on International Protection No. 6: Religion-Based Refugee Claims under Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 28 April 2004, HCR/GIP/04/06, 16 available at: 17 Art 48/7 Vreemdelingenwet houdt aldus een omkering van bewijslast in; Het feit dat een asielzoeker in het verleden reeds werd vervolgd, of reeds ernstige schade heeft ondergaan, of reeds rechtstreeks is bedreigd met dergelijke vervolging of met dergelijke schade, is een duidelijke aanwijzing dat de vrees voor vervolging gegrond is en het risico op ernstige schade reëel is, tenzij er goede redenen zijn om aan te nemen dat die vervolging of ernstige schade zich niet opnieuw zal voordoen. 9

10 be subject to capital punishment. The second threat arises from the family which may reject you because of your faith or give you up to the authorities. 18 There were reports of abuses of religious freedom, including imprisonment and detention. The government severely restricted religious freedom. Reports of government imprisonment, harassment, intimidation, and discrimination based on religious beliefs continued. ( )The authorities reportedly arrested several hundred Christians, including members of evangelical groups. The status of many of these cases was not known at year's end. Authorities released some Christians almost immediately, but held others in secret locations without access to attorneys. Authorities also arrested several members of "protected" Christian groups such as Armenian Apostolics and Assyrians. Prison authorities reportedly withheld proper medical care from such prisoners, according to human rights groups. 19 Daarenboven dient benadrukt te worden dat de heer X geen bescherming kan inroepen van de Iraanse autoriteiten. De heer X heeft meermaals benadrukt tijdens het CGVS gehoor dat zijn stiefvader een zeer invloedrijk persoon is die een morele autoriteit genoot als gebedsschrijver. Tevens behoort de broer van zijn stiefvader (oom), G, tot de invloedrijke clerus in Iran. 20 Om deze reden verklaarde hij de bescherming van de Iraanse autoriteiten niet te kunnen inroepen. Deze verklaringen zijn in overeenstemming met deze van zijn moeder, mevrouw Z en zijn zus A, welke ook wezen op de macht van de broer van de stiefvader; My son arranged it (departure) himself through some of his friends because my husband, E, threatened him a lot because of his conversion. He told my son that as his brother was a high rank clergy, teaching theology in Tehran and Qom and a friend of Khameni s son, they could destroy my son. 21 Verder verkaarde zij met betrekking tot haar echtscheiding: As he had a record because of dishonoring girls, they had complained against him and he had record related to his relationship with that married woman. He was arrested many times but each time, his clergy brother would go and have him released. Concluderend kan dan ook gesteld worden dat ingeval van terugkeer naar Iran, het redelijk waarschijnlijk is dat de heer X, net zoals zijn moeder, tevens benaderd zal worden door de Ettela at. Om die reden is het BCHV van oordeel dat bescherming door de Iraanse autoriteiten in casu niet mogelijk is. 18 Landinfo - Country of Origin Information Centre, Iran: On Conversion to Christianity, Issues concerning Kurds and Post-2009 Election Protestors as well as Legal Issues and Exit Procedures, February 2013, p. 24, available at: 19 United States Department of State, 2012 Report on International Religious Freedom Iran, 20 May 2013, available at: 20 Zie verzoekschrift RVV X, dd , p Zie Interview Report Form Z UNHCR BO Ankara, dd , p. 6 Zie ook interview Report Form A UNHCR BO Ankara, dd , p. 7: His brother was a clergy and had a university degree in theology. He was teaching in the theology centre in Qom and in Tehran University ( ) B s uncle was a clergy close to Khameini s family. 10

11 3.2. Vrees voor vervolging op grond van atheïsme Sedert 2011 heeft de heer X elke geloofsovertuiging afgezworen en is hij vrijzinnig geworden. Het gegeven dat de heer X geloofsverzaker is, impliceert echter niet dat hij geen gegronde vrees voor vervolging meer zou hebben op grond van zijn religie. Immers, zo stelt UNHCR in haar Guidelines on International Protection No. 6: Religion-Based Refugee Claims under Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees; Claims based on religion may involve one or more of the following elements: a)religion as belief (including non - belief); b)religion as identity; c)religion as a way of life. Belief, in this context, should be interpreted so as to include theistic, non - theistic and atheistic beliefs. Beliefs may take the form of convictions or values about the divine or ultimate reality or the spiritual destiny of humankind. Claimants may also be considered heretics, apostates, schismatic, pagans or superstitious, even by other adherents of their religious tradition and be persecuted for that reason. 22 Gelet op het feit dat de heer X niet langer het islamgeloof aanhangt de officiële godsdienst in Iran impliceert dat hij kan blootgesteld worden aan vervolging op grond van apostasie zoals omschreven in de Iraanse strafwet (art ). Verschillende objectieve bronnen bevestigen dat geloofsafvalligen reeds het slachtoffer werden van vervolging; A Western embassy (3) mentioned that there had been cases of apostasy which had led to death sentences and reference was made to the case of the Christian convert I. The embassy also mentioned that often when someone is taken in by the authorities under suspicion of being a Christian convert, he would be released again if he confirms his Muslim belief. A source in Iran who is well-informed about Christians said that any conversion from Islam is considered illegal and could be subject to prosecution with capital punishment as an end result. 23 Security forces initially arrested I in October In November 2010, a lower court sentenced I to death for apostasy from Islam, despite the fact that no such crime exists under Iran s penal code. On September 22, 2010, Branch 11 of the Gilan Court of Appeals affirmed I s death sentence for apostasy, but in June 2011 the Supreme Court remanded the case to the lower court for further investigation, ruling that I could not be executed if he had not been a Muslim after the age of maturity 15 years for boys according to Iranian law and he repents. He is currently waiting for the 22 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Guidelines on International Protection No. 6: Religion-Based Refugee Claims under Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 28 April 2004, HCR/GIP/04/06, 5-6 available at: 23 Landinfo - Country of Origin Information Centre, Iran: On Conversion to Christianity, Issues concerning Kurds and Post-2009 Election Protestors as well as Legal Issues and Exit Procedures, February 2013, p. 26, available at: 11

12 Gilan appeals court to issue its verdict and sentence, and plans to appeal again any death or imprisonment sentence to the Supreme Court. The Supreme Court rejected arguments that apostasy is not a crime under Iran s laws simply because it is not codified in the Islamic Penal Code, and held that the crime is recognized in Sharia (Islamic law) and by the founder of the Islamic Republic, Ayatollah Ruhollah Khomeini. 24 Recentelijk werd ook een wetsvoorstel gelanceerd te Iran waarbij het afvallen van het islamgeloof uitdrukkelijk werd opgenomen in de strafwet. Betreffende dit proces van herziening van de strafwet stelde Human Rights Watch het volgende vast; During the drafting phase of the new [penal] code some officials lobbied hard to include language that specifically criminalized apostasy which is considered a crime under shari a law. In the end, however, the approved draft of the law, like the old code, did not include any references to the crime of apostasy. ( ) serious flaw in the new penal code is that it allows judges to rely on non-codified law to convict and sentence individuals to crimes and punishments. ( )For example, unlike the old code the new amendments explicitly allow judges to rely on religious sources, including shari a and fatwas (religious edicts) issued by high-ranking Shia clerics, to convict an individual of apostasy or to sentence a defendant convicted of adultery to stoning. This is true even though there is no crime of apostasy under the penal code. 25 De laatste amendementen op deze strafwet bevestigen dat steniging mogelijk blijft, aldus Human Rights Watch. 26 Concluderend kan gesteld worden dat uit bovenstaande informatie blijkt dat de heer X s vrees voor vervolging uitgaande van de Iraanse autoriteiten, op grond van zijn geloofsverzaking, gegrond is Intern vluchtalternatief? Tijdens de eerste asielprocedure werd geoordeeld dat de heer X de problemen met zijn stiefvader had kunnen vermijden door zich elders in Iran te vestigen. Echter, de heer X wees terzake op de invloedrijke positie van zijn stiefvader als gebedsschrijver maar ook op deze van de broer van zijn stiefvader. Zoals reeds hoger uiteengezet werd deze invloedrijke positie van zijn stiefvader alsook van de broer van de stiefvader, bevestigd door de verklaringen welke zijn moeder en zus aflegde te UNHCR BO Ankara. Volledigheidshalve wenst het BCHV ook te wijzen op de UNHCR Guidelines inzake Internal Flight or Relocation Alternative waarbij zowel de redelijkheidsanalyse als de relevantie-analyse dient vervuld te worden bij een onderzoek naar een mogelijk binnenlands vluchtalternatief. 27 De heer X vreest 24 Human Rights Watch, Christian pastor faces execution for apostasy, 30 September 2011, 25 Human Rights Watch, Codifying Repression: An Assessment of Iran's New Penal Code, August 2012, ISBN: , available at: 26 Human Rights Watch, Iran: Proposed Penal Code Retains Stoning, 3 June 3013, 27 UNHCR Guidelines on International Protection No. 4: "Internal Flight or Relocation Alternative" Within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, 23 July 2003, beschikbaar via 12

13 executie en gevangenisstraf omwille van zijn vroegere bekering tot het christendom. Zijn stiefvader, een zeer invloedrijke geestelijke, is hiervan op de hoogte, de heer X stelt dat ook de Iraanse veiligheidsdiensten hiervan op de hoogte zijn. Ook zijn moeder en zussen hebben ondertussen het land verlaten omwille van hun bekering tot het christendom. Zoals reeds hoger gezet, blijkt dat zij bedreigingen ontvingen vanwege de Ettela at. Daar de vervolging in casu uitgaat van de Iraanse autoriteiten Ettela at welke over het ganse Iraanse grondgebied controleren, is het BCHV van mening dat een intern vluchtalternatief niet beschikbaar is. 4. Hoger belang van halfbroertje Y en respect familie-eenheid Het BCHV verzoekt tenslotte om bij de beoordeling van de asielaanvraag van de heer X rekening te houden met het respect voor het familieleven alsook het hoger belang van het kind, met name het minderjarige halfbroertje van Y. 28 Uit het gehoorverslag van het CGVS dd , blijkt duidelijk dat Y een sterke band heeft met zijn halfbroer, zijn enige familielid uit Iran met wie hij nog contact heeft. Zo verklaarde Y dat hij om de twee weken een weekend bij zijn halfbroer doorbrengt (gehoorverslag p. 4) alsook dat mijn broer heeft bijna alles voor mij gedaan. (gehoorverslag p.7) Tijdens het BCHV interview met Y, drukte Y ook duidelijk de wens uit om met zijn halfbroer in België verenigd te kunnen blijven en wenst hij niet van hem gescheiden te worden. Terzake verzoekt het BCHV dan ook om volgende richtlijnen in acht te nemen; - Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, December 2011, HCR/1P/4/ENG/REV. 3, 181 en 185: - Kwalificatierichtlijn, overweging 27 en art. 23, Zich ervan bewust dat de gezinsleden louter door hun verwantschap met de vluchteling normaal gezien op zodanige wijze kwetsbaar zijn voor daden van vervolging dat zulks een grond voor de toekenning van de status van vluchteling zou kunnen vormen Conclusie Het BCHV meent dat, samen met voorliggend advies, de nieuwe feiten en stukken voldoende nieuwe elementen in de zin van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet uitmaken, opdat een nieuwe asielaanvraag van de heer X in overweging zou worden genomen door het CGVS. 28 Caritas, Vluchtschrift oktober juin 2013, «Gebroken families: de bescherming van de familie-eenheid van asielzoekers, p.26-28, zie juni13.pdf 29 RICHTLIJN 2004/83/EG VAN DE RAAD van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming, 13

14 Op basis van alle hierboven aangehaalde elementen is het BCHV tevens van mening dat de heer X voldoende elementen heeft naar voor gebracht die een gegronde vrees voor vervolging op basis van zijn religie aantonen. Wij danken u voor de aandacht die U aan dit verzoek besteedt. Met de meeste hoogachting, Voor het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen, Juriste BCHV CC: De heer Eeckhout In bijlage: nieuwe stukken 14

15 BIJLAGE: Nieuwe elementen en stukken 1. Beslissing toekenning vluchtelingenstatus CGVS Y dd , minderjarig halfbroertje van de heer X. 2. Report request for information UNHCR BO Ankara (via UNHCR Regional Representation for Western Europe) aan bureau Minteh, dd Interview report Form UNHCR BO Ankara betreffende A, zus van de heer X, dd Interview report Form UNHCR BO Ankara betreffende Z, moeder van heer X, dd

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen 1.1. Aantal inschrijvingen van asielzoekers voor 2015

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2016 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2016 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2017 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2017 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELZOEKERS ASIELZOEKERS Maandelijkse statistieken voor het 2017 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2017 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. Aantal asielzoekers 1 per type aanvraag en per maand

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. XIVe KAMER A R R E S T. nr. 216.840 van 13 december 2011 in de zaak A. 198.115/XIV-32.

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. XIVe KAMER A R R E S T. nr. 216.840 van 13 december 2011 in de zaak A. 198.115/XIV-32. RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK XIVe KAMER A R R E S T nr. 216.840 van 13 december 2011 in de zaak A. 198.115/XIV-32.556 In zake : XXX bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Steven Hooyberghs

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 1. Inkomende aanvragen Tabel 1. inschrijvingen van asielzoekers per type aanvraag

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2015 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2015 925 815 921 884 1.354 1.886 2.630 Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken

Nadere informatie

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN

Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken ASIELAANVRAGEN ASIELAANVRAGEN Maandelijkse statistieken voor het jaar 2014 Dienst Vreemdelingenzaken : maandelijkse statistieken asiel 2014 1. Inkomende aanvragen 1.1. inschrijvingen van asielzoekers voor 2014 Maand

Nadere informatie

Vluchtelingen: traject, statuut, sociale rechten..? in samenwerking met:

Vluchtelingen: traject, statuut, sociale rechten..? in samenwerking met: Vluchtelingen: traject, statuut, sociale rechten..? in samenwerking met: 1. Overzicht wettelijke verblijfsmotieven Burgers van de unie Gezinshereniging, gezinsvorming reguliere migratie Arbeid Studies

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Overzicht wetsbepalingen staatloosheid

Overzicht wetsbepalingen staatloosheid Overzicht wetsbepalingen staatloosheid Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind Artikel 7 1. Het kind wordt onmiddellijk na de geboorte ingeschreven en heeft vanaf de geboorte het recht op

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1730/002 DOC 54 1730/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 april 2016 13 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Datum: Rapportnummer: 2013/058

Rapport. Rapport over een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Datum: Rapportnummer: 2013/058 Rapport Rapport over een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Datum: Rapportnummer: 2013/058 2 Klacht Verzoekers klaagden erover dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst tijdens het eerste

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Basisvorming. Wat is een vluchteling?

Basisvorming. Wat is een vluchteling? Basisvorming Wat is een vluchteling? Voorstellingsronde Stel je kort voor en vertel aan de groep hoe je zelf in contact bent gekomen met vluchtelingen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN BASISVORMING - WAT IS

Nadere informatie

BEOORDELING VAN DE ASIELAANVRAAG. De beoordeling van een asielaanvraag DATUM:12/05/2015

BEOORDELING VAN DE ASIELAANVRAAG. De beoordeling van een asielaanvraag DATUM:12/05/2015 BEOORDELING VAN DE ASIELAANVRAAG DATUM:12/05/2015 De beoordeling van een asielaanvraag De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen onderzoekt elke asielaanvraag individueel. Hij baseert

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209 25 (1996) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 209 A. TITEL Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechische Republiek tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 21 oktober

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 21 oktober Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet Dienst Studie en Beleid 21 oktober ellen.vanvooren@fedasil.be Opbouw van de sessie I. Algemeen II. De asielprocedure III. De opvang IV. Profiel asielzoekers in

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Toekomst

A2 Workshops Grammatica Toekomst Bestuderen Future Simple Normaal Hoe maak je de Future Simple? We beginnen met een rijtje voorbeelden. I will stay You will stay He will stay She will stay He will stay It will stay We will stay You will

Nadere informatie

ANNOTATIE Cass. 22 januari 2009, Rev.dr.étr. 2009, afl. 1, 4; T.Vreemd. 2009 (samenvatting), afl. 2, 135

ANNOTATIE Cass. 22 januari 2009, Rev.dr.étr. 2009, afl. 1, 4; T.Vreemd. 2009 (samenvatting), afl. 2, 135 Michèle Morel Doctoranda (FWO-mandaathoudster) Universiteit Gent Faculteit Rechten Vakgroep Internationaal Publiekrecht Universiteitstraat 4 9000 België Michele.Morel@Ugent.Be Tel. +32.9.264.84.45 ANNOTATIE

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Geertrui Daem - BCHV De impact van de Conventie van Istanboel op internationale bescherming

Geertrui Daem - BCHV De impact van de Conventie van Istanboel op internationale bescherming Geertrui Daem - BCHV De impact van de Conventie van Istanboel op internationale bescherming A. Inleiding Het Verdrag van Europa rond het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid Stuk 1762 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 24 juni 2008 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid 4441 ECO Stuk 1762 (2007-2008) Nr. 1 2 INHOUD

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

Kwetsbare minderheidsgroep

Kwetsbare minderheidsgroep IND-werkinstructie nr. 2013/14 (AUA) Openbaar/ Extern Aan Directeur klantdirectie Asiel c.c. DDMB Van Hoofddirecteur IND Datum 26 juni 2013 Geldig vanaf 26 juni 2013 Geldig tot Onderwerp Vindplaats Bijlage(n)

Nadere informatie

I.T. 206 ASIELPROCEDURE

I.T. 206 ASIELPROCEDURE I.T. 206 ASIELPROCEDURE De asielprocedure wordt in het Rijksregister opgenomen onder het informatietype 206 (IT206). Binnen dit informatietype worden verschillende gegevens opgenomen. Er moet bovendien

Nadere informatie

Raadsman bij het politieverhoor

Raadsman bij het politieverhoor De Nederlandse situatie J. Boksem Leuven, 23 april 2009 Lange voorgeschiedenis o.a: C. Fijnaut EHRM Schiedammer Parkmoord Verbeterprogramma Motie Dittrich: overwegende dat de kwaliteit van het politieverhoor

Nadere informatie

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 16 juni 2017

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 16 juni 2017 Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet Dienst Studie en Beleid 16 juni 2017 ellen.vanvooren@fedasil.be Opbouw van de sessie I. Algemeen II. De asielprocedure III.De opvang IV.Profiel asielzoekers in

Nadere informatie

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding.

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. nr. 96 544 van 4 februari 2013 in de zaak RvV X / II In zake: X Gekozen woonplaats: X tegen: de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 12 (1974) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 202 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek tot het

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN ARREST. Nr. 8259 van 29 februari 2008 in de zaak RvV X / IV

RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN ARREST. Nr. 8259 van 29 februari 2008 in de zaak RvV X / IV RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN ARREST Nr. 8259 van 29 februari 2008 in de zaak RvV X / IV In zake: X Gekozen woonplaats: X tegen: de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. WND.

Nadere informatie

CM01-025 Utrecht, 23 oktober 2001. Betreft: implementatie Richtlijn 2001/55 inzake tijdelijke bescherming van ontheemden

CM01-025 Utrecht, 23 oktober 2001. Betreft: implementatie Richtlijn 2001/55 inzake tijdelijke bescherming van ontheemden Permanente commissie Secretariaat van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, telefoon 31 (30) 297 42 14/43 28 telefax 31 (30) 296 00 50 e-mail cie.meijers@forum.nl postbus 201, 3500 AE Utrecht/Nederland

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1992 Nr. 135

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1992 Nr. 135 10 (1986) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1992 Nr. 135 A. TITEL Briefwisseling tussen de Nederlandse en de Britse bevoegde autoriteiten ter uitvoering van artikel 36, derde

Nadere informatie

REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be

REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be REGULARISATIE 7/2009 Samenvatting opgesteld door het advocatenkantoor www.casabel.be Procedure Zij die reeds een aanvraag hebben ingediend : - Moeten geen nieuwe aanvraag indienen - Kunnen een aanvullende

Nadere informatie

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 13 oktober 2017

Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet. Dienst Studie en Beleid 13 oktober 2017 Basisopleiding Asielprocedure en opvangwet Dienst Studie en Beleid 13 oktober 2017 ellen.vanvooren@fedasil.be Opbouw van de sessie I. Algemeen II. De asielprocedure III.De opvang IV.Profiel asielzoekers

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 07/09/2015

Datum van inontvangstneming : 07/09/2015 Datum van inontvangstneming : 07/09/2015 Vertaling C-429/15-1 Zaak C-429/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 5 augustus 2015 Verwijzende rechter: Court of Appeal (Ierland) Datum

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1951 No. 16 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1951 No. 16 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1951) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1951 No. 16 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Notawisseling houdende een aanvullende

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen.

3.1.3.2. De Dublin-criteria teneinde de verantwoordelijke staat te bepalen. INHOUDSTAFEL VOORWOORD DEEL I : ASIEL EN SUBSIDIAIRE BESCHERMING. 1. HET BEGRIP «VLUCHTELING». 1.1. Zich buiten het land van herkomst bevinden. 1.2. Een gegronde vrees voor vervolging hebben. 1.2.1. Het

Nadere informatie

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert University of Groningen Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

De Invloed van Religieuze Coping op. Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie. Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria

De Invloed van Religieuze Coping op. Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie. Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria De Invloed van Religieuze Coping op Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria Ria de Bruin van der Knaap Open Universiteit Naam student:

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 3. Lijst met gebruikte afkortingen 5. Inhoudstafel 7. Hoofdstuk I Inleiding 13. Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 3. Lijst met gebruikte afkortingen 5. Inhoudstafel 7. Hoofdstuk I Inleiding 13. Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15 INHOUDSTAFEL Voorwoord 3 Lijst met gebruikte afkortingen 5 Inhoudstafel 7 Hoofdstuk I Inleiding 13 Hoofdstuk II Rol van de begeleider 15 1 Inleiding 15 2 Doel van de begeleiding 16 3 Kenmerken van een

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:7232

ECLI:NL:RBDHA:2017:7232 ECLI:NL:RBDHA:2017:7232 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 03-07-2017 Datum publicatie 17-07-2017 Zaaknummer NL17.3187 Rechtsgebieden Vreemdelingenrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig

Nadere informatie

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: 200904515/1/V1. Datum uitspraak: 13 januari 2010 RAAD VAN STATE AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201108872/1/V1. Datum uitspraak: 29 mei 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op het

Nadere informatie

Evaluatie van trauma in de beroepsprocedure bij de RvV

Evaluatie van trauma in de beroepsprocedure bij de RvV Evaluatie van trauma in de beroepsprocedure bij de RvV Sanne Crombecq, attaché juridische geschillen Structuur van de presentatie 1. Vaststelling van de feiten 2. Kwetsbaar profiel 1) Methode dossierbehandelaar

Nadere informatie

Dienst uw brief van uw kenmerk Ons kenmerk datum Bijlage(n)

Dienst uw brief van uw kenmerk Ons kenmerk datum Bijlage(n) tél.: 02 509 81 48 fax: 02 509 85 58 personne de contact: Brigitte De Ruyck e-mail: brigitte.deruyck@ mi-is.be Aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 Rapport Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie haar klacht van 16 april 2004 over de lange duur van de behandeling

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening.

Omzendbrief betreffende de nieuwe asielprocedure en zijn gevolgen voor de maatschappelijke dienstverlening. Url : www.mi-is.be Aan de Dames en Heren voorzitters van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn Onze referentie : 6212 Datum : 22 augustus 2007 Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de Voorzitter, Omzendbrief

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

GIDS VOOR DE NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE DIE ASIEL AANVRAAGT IN BELGIË

GIDS VOOR DE NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE DIE ASIEL AANVRAAGT IN BELGIË NL Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen GIDS VOOR DE NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE DIE ASIEL AANVRAAGT IN BELGIË Deze brochure is van: ---------------------- Naar een meer geïntegreerd

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF

VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF ==> Download: VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF - Are you searching for Van Het Vagevuur In De Hel Books? Now, you will be happy that at this

Nadere informatie

it would be too restrictive to limit the notion to an "inner circle" in which the individual may live his own personal life as he chooses and to exclude therefrom entirely the outside world not encompassed

Nadere informatie

Meervoudige asielaanvragen

Meervoudige asielaanvragen Hilde VAN VRECKOM Advocaat 8 juni 2012 Bron: MEERVOUDIGE ASIELAANVRAGEN: NIEUWE GEGEVENS? - Toepassing van artikel 51/8 Vreemdelingenwet getoetst aan de EU-Procedurerichtlijn en het grondwettelijk kader,

Nadere informatie

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 27/2013 van 28 februari 2013 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 27/2013 van 28 februari 2013 A R R E S T Rolnummer 5401 Arrest nr. 27/2013 van 28 februari 2013 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 6 van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:15083

ECLI:NL:RBDHA:2016:15083 ECLI:NL:RBDHA:2016:15083 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 09-12-2016 Datum publicatie 13-12-2016 Zaaknummer AWB 16/27150 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201110274/1 NA. Datum uitspraak: 20 december 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Geachte heer President Geachte heer President Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Geachte heer Formal, male recipient, name unknown Geachte mevrouw

Nadere informatie

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN- S (1975) Nr. 1. JAARGANG 1975 Nr. 65

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN- S (1975) Nr. 1. JAARGANG 1975 Nr. 65 S (1975) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN- JAARGANG 1975 Nr. 65 A. TITEL Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Regering van Swaziland inzake de toepassing van het op

Nadere informatie

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. nr. 40 136 van 15 maart 2010 in de zaak RvV X / II In zake: X Gekozen woonplaats: X tegen: de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid. DE WND. VOORZITTER

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2003 Nr. 105

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2003 Nr. 105 74 (1977) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2003 Nr. 105 A. TITEL Verdrag van Boedapest inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Ik heb zo n angst. De laatste 12 uren heb ik met een koevoet geslapen, een fles naast mijn bed en de telefoon binnen handbereik.

Ik heb zo n angst. De laatste 12 uren heb ik met een koevoet geslapen, een fles naast mijn bed en de telefoon binnen handbereik. Ik heb zo n angst. De laatste 12 uren heb ik met een koevoet geslapen, een fles naast mijn bed en de telefoon binnen handbereik. Ik ben niet makkelijk te verslaan, maar nu is het over. Ik zie geen uitweg

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 19 637 Vluchtelingenbeleid Nr. 636 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

'Foreign exchange student'

'Foreign exchange student' 'Foreign exchange student' Most awesome person you will ever meet. Exchange students willingly decide to get off their asses, leave their home country, and go see the world. For that reason, they should

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Procedurebegeleiding bij asielzoekers uit zogenaamde «veilige» landen - Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen 28/06/2013

Procedurebegeleiding bij asielzoekers uit zogenaamde «veilige» landen - Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen 28/06/2013 Procedurebegeleiding bij asielzoekers uit zogenaamde «veilige» landen - Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen 28/06/2013 PLAN 1. Introductie 2. Procedure 3. Statistieken CGVS «veilige herkomstlanden»

Nadere informatie

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar?

Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? 1 Malala Ken je Malala? Wat weet je al van haar? About Malala Malala Yousafzai comes from Pakistan. She was born on the 12th of July in 1997. When she was 14 years old she started a blog on the Internet.

Nadere informatie

Persoonsgegevens personal details

Persoonsgegevens personal details AANGIFTE EERSTE INSCHRIJVING IN DE BASISREGISTRATIE PERSONEN VANUIT HET BUITENLAND First registration in the Municipal Personal Records Database (BRP) in the Netherlands from abroad In te vullen door Gemeente

Nadere informatie

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen IP/8/899 Brussel, 9 december 8 EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen Vanaf januari 9 zal de EU een nieuw programma voor een veiliger

Nadere informatie