Jaarreke_ning Arkin. Stichting. f~ KPMG Audit. Document waarop ons ra. e, Paraaf voor ide Ifi atiedoeleinden: KPMG Acc ntants N,V,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarreke_ning 2013. Arkin. Stichting. f~ KPMG Audit. Document waarop ons ra. e, Paraaf voor ide Ifi atiedoeleinden: KPMG Acc ntants N,V,"

Transcriptie

1 Jaarreke_ning 2013 Stichting Arkin f KPMG Audit Dcument waarp ns ra e, Paraaf vr ide Ifi atiedeleinden: KPMG Acc ntants N,V,

2 Stichting Arkin INHOUOSOPQAVE Pagina 5.1, s.i.s : , : , ;2, Jaarrehn!ng.ecnslic;leerêle balans per 31 december Gecnslideerde rèsultatenrekeninç G.ect1slic;'leerd'kasstrmver?icht Grndslagen van waarderinq en resultaatbepalinq Telichtlnq p pe,géc,qnslideerde balans per 31 december Mutatieverzicht materiële vaste activa Specificatie ultim be:.kjaar nderhanqen prjecten en gereecjgekmén prjecten Overzieht langlp.ende schulden ultim bekjaar Tellchtinq p de.qeenslideerde resultatenrekeninq Enkelvudige balans per '31 december Enkelvudige resultatenrekenlnq Grndslaqen van waardering en resultaatbepaling enkelvudige jarrekening Telichting p de enkelvudige balans per 3,1 december Enkelvudig mutatieverzicht materile,vaste açtiva Specificatle ultim hekjaar nderhanden prjecten en gereeqgekmen prjecten Overzicht langlpende schulden ultim bekjaar enkelvudig. TelJchting p de enkelvudige resultatenrekening, Vaststelling én göedurin'g jaarrekenîng Ondertekening,d_t bestuurders en tezichthuders Ovè,rlge gêgeveils Statutaire regelihg resultaatbestemrnlnç Resultaatbestem ming Gè_beurteiiissen na balansdatum Cntrpl,everklating p ' ' KPMG Audit Dcument waarp ns rapp rt d.d, 27 MEI 2014 (mede) betrekking Paraaf vr identifi KPMG Accunta ee '

3 Stichting Atkin 5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING KPMG Audit 27 MEI 2014 (mede) betrekking heeft. Paraaf vr identificati e inden: KPMG Accunts, r',v.

4 Stichting Arkin 5.1 GECOSOUDEERDE JAARRE KEN.,NG Ç;EC0.NSQLlDERDE BALANS PER 81!)ECEMBER (bedragen x 1.000) (ria resultaatbester:t1!i1iflg) Ref. 31-dec-13 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste.activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Ttaal vaste activa '2 120, : Q.56'3 1' Vlttende activa Vrraden Onderhanden prjecten uit hfde van OaG's VOrderingen en överlöpehde activa Vrdringeri uit hötde van finarigieringstekrt Effectén liql,l,ide middelen rta1 vlttende activa 4 0 s ', =",..,: ; ' ,596 Ttaal 'activa PA-S,SIVA Ref. 31-dec-1;3 J1-dec-12 Eigen vermgen 10 apitaal ë.llectief efinancierd gebnden vermgen Nlet-clleclief gefinancferd vrij vermgen Ttaal eigen'vermgen Aandeelderden 10a Vrzieningen ,36.6'38,; "..Q16 ( ?14' '2 KrtlqpE)iï,dè schulden Oi1dérhc;îri(,léi')prjéêten uit hfde-van DBC's, 5 SChÛldefl uit hfëe Vafl"fina.nêieril')gsver'séht 7 Kórtlpenëe scturlden en verlpende pssiva 13 0 'Û.0 " : wkpmg Audit Tta;ál Pê!siva Dcument waarp n 27 MEI rapprt d.d. 1Q Paraaf vr' KPMG Ac' i, 9 heeh. '3 ificatiedeleinden: IJ itants N.V.

5 :Stichting Arkin 5.1'.2 G'EQONSQUDEERPE RESULTATENREKENING Rëf '12 BEDRIJFSOPBRENGS.TEN: Wettelijkbud\let vraarwaarëbare'ksten Zvw-zrq 16, :!;i6;2 Wettelijk budge.t vr aanvaardbere ksten AWBZ (exclusi if'slibsidies) , 5fi 577 Nit'gebudgette,erde zrgprestaties DBCzrp(ducten), Ón'lzet DBCsI DBC-zörgprQducten (exclllsierdbcs I 18 1, Hi 13, Subsidies (lnclusief pverige WrT)Ü"prestatie) Overigeöedrijfspbferigstèn $01')'1derbedrijfpbrengstn :3,021 3,,49Q 218: BEDRijFSLASTEN: Persneelsksten : '755 Afschrijvingehrfiminatèriêle'enmateriëlevaste activa Bijzndérewaardeverrründèrinqën van vaste,açtivp b.vrige,bedr'ijfsko$.ten Sin dériledrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT RESUL:rAA,T UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING BuiteÄewdne batén en lasten ;t, ,$65 34:590 45; '226, ,621-3.l8.:U52 4: ' Q Ö, RÉSÜLTAJ\T BOEKJAAR 4M5 2.4'69 RESULT AA TBESTEMMIN,G Hel'resu/(af!t'(s?ts vplgt l(erdejld: T<?è.vegi(19'l(qnttre,l<Kig): SEMENT 1.1 AWBZii\f'.N SEGMENTH Justitie 9r:: ;:NT 2,.Ge"ritfllm.'BijzqnqereTahdheel,ku,ne S.EQMEfIIT.Arn.bl!lantA!Tlterdam SEGMENT4 JustitiëlèYerslaliirigszrg ÈMlf:j.i 8: véchistree SEGM1f.p..ffIn:J'}VI,tèilen KFlMG Audit Dcument waarp ns rapprt d.d EI Ó t: -731,,9'04 ij9 Ö 48'9 ' , , ,"57 sis,c28 2, ,9 (mede) betrekking h Paraaf vr identific KPMG Accunta 4

6 $tichtirt Atkin GECONSLfEERD KASTROOMOVERZICHT (be8ragen x f 1:DOO) Ref Kasstrm uit peratinelë aètivîteitèrt EieOrijfsresulta<!1.Aanpassingen vr: - ;afschmjvingl'!n' - bijiónde're waárdévertninderînq maleriële vaste activa " mutaties voqrzieriirjgen. Veranderingen in vlttend mldd!'liel'r;l: - vrraden' - mutatie ndèrhàndèn prjecten DBC's'.; vlxçlerlngen - Vrdenngeh/schuldén uit hföe van fi'nancieri.rigslekört respêctîevëlijk -verscht - vrijval reer)les... - krtlpende.schulden (excl. schulden aan redietinstellirigèn) Kasstrm uit bl'!aiilts,peraties Ontvangen interest Betaalde Jnterest Bitlf:\geWQnresultaat 7,210 '5.()2, tb.32q , , :555 7-, , ' " , :,240-3:343.0 a -3,1!l TQ(aal asstrm lilt QPf1ratinfJ/e ac;tiviteiten 1.'t Kasstrm \ift investringsa tlvieiten IriVèsterin, lenmätétîële vaste aêtivà Del6vei;iterlngefl,m.aiEMê)vfllit açiivi3 Inv!'l$te.ringenlrnrnateriële vaste acflva DesinVèsfehrigen-rmmaterrëlé vaste activa Invete!inger:1JlEllnemÎn.genèh/Qf \la,menw.erkingsvrpanc!.en. Mutätie léhirigèh u/g 9vnge i,rwesteringen In financiële Y$ie activa iq19 0 '0 0 () 0.0 'P Tcitaallr.ass(Tóm uit ',nvésterll'lflsaêtilii(èiten Kas.str,,m u.lt financleri"gsaçtivi.te'itn Nieuw epgènrnen leningen Äfissin9 langlpende ;CfllJlde.n taa.l'lr.asst'oçlm uit fi.na{lci,ingsaçjlv(ftiten 37, -3:2;5;[ 13.$66. -;3;g15 -Me,S Mutatie geldmiddélen -9,134,8,8.08 Muta(ie'lÎqtHde middelen Mutàiie schlllde,n aan,î<reditir1$tellif)gen Tótalé.mutatiè vlgens bàlansvërgelijkîng,ss(romverziçht KPMG Audit Dcument waarp ns rapprt d.d. 27 MEI $,132.6.a1-9,734.8,808 -!i) (mede) betrekking heeft, Paraaf vr identificatiedeleind KPMG Accuntants N.V,

7 'StlchtinAtkin 5.1.,4 GRONDSLAGN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING V.erslaglggendrechtspersn '$\1cnlingArkin KlaprQzenweg,1'1' NN Amstèrdam KvK:31ö39? Delstelling In,artikel 2,1 van de statuten van stichtil')g Ar,ir:1i,s het del van de stichting'mschreven: "De stlëhmg h"éëfteen maatschappelijke functie mel als hfddelstelling het bieden en bevrderen Van.verantwrdegees.tèlijkegez,ndheidsZi:Jrg. v Cntin uïtèit.d vrgang n,aij'rre'gemeenten van bep:a?i(j lsubsldiestrmen.per , heeft tçitgevlg dat de gemëëriten Inte'graalverantwrdeliik wren vr je\.jgçl,werk. InRamenen.ndersteuning zals in de vrm van 'bgêleiding, beschrtndwnen en jeugdhujp,speèifie'kvrstichting Arkin etékèlit ditdat een deél van de sj,j.b,$idievfstrekkingderh?lve afkmstig zal zijn van de,.g.emeenten, ' Vr f1éttiöekjaaf 2014 heeft de SUchtirîgAtkin [en tijde van het pstellen van,dejaarrekening reds subsidietqeke'ilriingen v,nzswelhet Ministerie Wiligheid & Justitie, het Ministerie van Vlksgèzónáheid. Welzijn én Sprt en van;de'm'liggende,gemeenten geáund gekregen, Met deze gunnlngri kan hetniveau lia:nde begrting 2014 gerealiseerd wrden, Dedälingió inkmsln ver 2014 ten f!zicht,r"vaniö13yelv(iilçhtenwij p,te kunnen angn dr een daling i,nde frltlae, ' Wij:hebb,en auevêrtrpuwen d!!t wllgezil;ln nze huidige Ima:;,ç,happe!i)ke)pC!$itie,inde matin de re.9ik.de kmende jaren en verder':gegulid,krijgen dr dè gettieémleliikètegi's,ö,ijbllsere'n,wjjp de reeds vergaande gesprj1!kkèn.fiewij hel;iben gevrd niet de allè gerneé'ntênwaar,wij nu nie diensten äan Yèrtnèn, Öa'arnaastgeét de'liquiqiteitsr'sjti,evn n?e,stiçi1ting gen rilden tqtzrg, De,grveprQ91'\9.Se 2.0'15laat Zièndal ér Oók V'r'dezepËlr!ddé geen prblemen te'vetwachten :zjjn. Om deze,reden,eni deze jä\tekei'ling9pgetld p basis van'de.'cóntitiu\tèitsver6nderstelling Grndslageh vr het pstelleriväli dejaarrekening Dè jaàekènin9, is pg:isteldin'dvereenstemmiq,gmet de WTZi 'Ei.nde' stellire'uitspr!'lken varr QeRjçt.1tlijh,envr de' JÇlprverSlagge,ving,,uitgljlgvendr d.é Raa'á vqorlje -Jaarverslagge.iling,.De Waardefingsgrhslagen in de enken:udigejaarrekening wilken Iniel af v,!n de warderinggrçmdslag,enin de,getcpn'sqlideèrde!arrkening, W;gej;jkirlg met ilótg<#andjaar De grqncj,sû'lgenv!1'w5l.é!r,diif1g en'v!,!n re;:;ult,?,atbep,aling.:zijn'ngwijzigèlfen pz(ëhtë vn \iraand jaar met' ui&bnäërihg v'ende afsc.hrijv)hgsmethödiek\lah,de,betlrtjfsgeb0uwn, Waarhet inzicht W0_rdt,gedif:lnUjjn de vrge!ijkende ëjjférs aangej:fá'$( Cns.lidatie In Cl? ccinsdjid!ltie,wrden in bégifi_sélallë ndèrneining,èr(pgmörnéli wàatin de venntschap elèidsbepalende,invlped!<an'uit9fenen,in:hel jrgr'vv'9.arinpelid.sp"ep'?ie,ndè invled 'Wrd!Verkregen wrden ai! esl,lltá{enverwerkt iri dè gecdnsltd'éerdejaarrekening,vanaf-het mment W,.tpde bpl:!lendeinvle,çl.lsor:1ts!çi;;tfl QQ çle uitefening '{{m i:lei.nder']1emingrel?ecti,e\léli)kvanaf de'datum waarp eênbmisèh risic weélt!:ielópèr'i. Hel b'e!laiiginvof AMC/Arkiri is hiel. ri1èége,t:nslide:erdmdat 'er geen spr.akeis van cqnr91qf.yrwegenq,e: zegmnsctiap, 'DeVOF i;:per 1 jiinuaif20'13 fficiéel àritbriden, Ullirn:ödeériiber2013 eefuietichtit\g t\rkheeij 10.0%pljllal)g il'l'!;levplgende -Arrn H9Jdlng,B,V.,Amste_rdam KPMG Audit Aridn Hlding B:Y.,heé.ftbelangen in G.ev!gendeVEiI1t1tschappen: Dcument waarp ns rappert d.d, -'c'htr\já1arl?,ein Psyctie B,v.,. A!rttrdarri (100%), - Jellir:l!)kPriylLB,V., AmsW.am.(1QQ%) - Rads B.V." Haafteîn:(100%) <NP! Bj\!,.,Al)1sterd,á,mJ1011%) 2 7 îei2t4 -.EivlH'Assist,Germany'S,V" Aml>tnj,am'(5'f%),. '. '. (f!(j ) ha' H' h '. JflllinèkiCura9à NN., Willémstad, een venntschap pgerieht nderantiflians recht (55%,vall.!iGf f:jiqó:90q,9, enh,. ' ra, aa vr Icentlflt:at:ed KPMG Accuntants,I,

8 Stiching Arkin GRONDSLA,GEN VAN WM,RDERiNG EN RESliLTAÄTB,EPALING WetNrmering T9piniwmens Vr de uitvering van,e VVtnrmerïng zöl9iging tpfunctinartssen in de:(semi)publieké sectr,(wnt) heeft de instejllng:zichge.rud,enaap d Beleidsreqel tepassing WNT'fjn de;zeals nrmenkader bij het pmaken va deze jaárrekeninggehàrttéer.d, ' ' Grndstagel1van wailrdering van actlva,en passiva Activa en passiva Activa en passiva wrden in het 'àlgemeen gewaardeerd tegen öe venjglrlg'$- f vervaardigingsprijs f de actuele waarde: ldien ge.enspecifieke waarderinqsqrndsfag is yermeld, vindt Waardéring plaats teqen dè vèrkrijgingsprijs. Tóelichtlnifen p pesten in de balans, résultàtenrekenlng en kasstrmverzicht zijn in de[aarrekenlnq gen\!mmerd. Gebruik v<!nschattingen De.pstelling van dé jaarrekeninq veretst dat hetmanagement rdelen vrmt en schattlnqen en vernc!erstejlingen maakt etievan ihvlf.ldzijn p de tepasslnqvan grdndslagén en dé gerapprteerde waarde van activa en 'verpliçhtigen, en van balen :enlasten. De daadwsrkeliike uitkmsten kunnen afwjjeh van deze schattingen'-oe schattingen en nderliggende vernderstellingen wrden vrturend berdeeld, He,rzinÎngJ'lvan.sç:htt(ngen wrden pçenrnen In e pertde waarln dé sènitting wrdt herzien,en in tek0msfigé përiderï waarvr de herziening gevlgn heeit, S.chaftÎngswijziging Vahaf-Ö1"01:2'011 is de afsc;hrijvingsmethçx;fiekp,9,eedr.ijtsgebuwenaanqepast. Tt 'en mei het bekjaar 2010.werden dele bedrijfsg'ebmrwen in 50 jaar lineair afgeschreven, Met ingang van het tjqekjaar;;!011 is dit.aangepast naar een lineaire.afchrijving in 40 jaar met een restwaarde van 1'0 % vah de aanscharwaardé, MateNë/e,lIaste activa Ö'ec!riJfgebuwerlen tel'feinen, machine'sén iifstalltiès. anderen<istè bédri,jfsrtiiddélënen materiële váste lile.drijfsactiva,invitvç:ering en a,ctivarpén gèwa<!rçleeratgen verkrijgigsf vëkraardiginilsprijs verminelerd met.dé cumulatieve afsehrijvingen, OyerheidS:subsiç!!es,ypr zyr vc<)n tesin.g,wrde.f1'in minderin.ggbl'llc11tóp dé kstp,nj$vande' activa waar de subsidies betrekking 'p hebben, De bedrijfsgê,bquwen'/i(0rd,enin 40 îaar Ilne,ajrafges,chreven,rel<ening'huçJengmeteen r.estwai;1räe,'van 10 %.Váfl de,àánsóhafwaréle.de avenge a'fsctïrijvingènwrden bètékéiid als.eenpercentage ver de,aansghafp.rijs!ge[1s d.elineaire:methqde 'p basi!?vi;!ne,çnmlsçhe leverisduar, Op.pedrijfsterrelneh.en öp màteriêlé vaste! b-éèlrljfsaètiváin uitvqenng en v ruit.betafingen 'QP' mtrijeva,!1tac.vwrgt nîet fg.e!lçhretv,ên, be vçllger:1deqfschrjjvingpe!rcel!tageswrdn hierbij gel1a'nteerd: Git>nd r'errêinvqçll:zif,lningen Gebuwen Vérbuwingiln 1i1$tallaiis. Onderhanden pr'(\jecte-n Trekkingsrechten In)?tandhOlJ9in9 lnvent<lris IJer'vertriiddelen AutmaseriJ'lg Aafil0ópköstel'l Overgari!;jsregeli'l9 kápifàalslasten 0,00% 5,00% 2,25% restwaanje H_)/ 5,00% p;oo% Mó% 1e;OO% 1'0,00% 10:00"/Q 20,00% '33:3;3% 2','Ö9iQ 2,50% [l O.nde'thandenwerk Rr.Qjec.!fln!11p.e.r a!andatl)1t1n9g niet zijn,ajgf()nawren' geadi,v'e{fdêfhandélii gewaardeerdvölgens de.cdl;r1p.lete,l!kritraç;tmefhpde. Werk,én KPM G A Udit Dcument waarp ns rapprt d,d, 7 (mede) betrekking heeft, Paraaf vr identificatie KPMG Accuntant

9 :Stichtihg Arki GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5.1.4;2 Grndslagen van waardering va_nactiva en passiva Financiële-vaste actil(a Deelnemingen iö'!ïr6epsmaätschappije_rien,övefige deel.nemingen'waarlhinvled van bfitel<eniskan \IIprden ui\geéfend. wrdim ge:i..yaareerdvlqens.de nétlvetmgenswaardêmethde, Invlöed van e!êkeriis',w<irdtin ieder geval verndersteld aan.y.'ezigte,ziin!:lij he! kunnen uitpref1genvan 2'0_% f meer va n öe,stemrechten. De néttevèrrneqenswaarde wörst betekend vlgens de gtnds_lagen,die getden vr deze jaarrelçenihg;vr deelnemingen waarvan nvldêndë ge1gevensbéschikbä(;1(zijnvr aanpasslöq aan deze grndslagen, wröt i.!itgganvan,déw?rde!ingsgrndslágen van de desp_etreffendede_êjneming.indien öe:waardering van -een deelneming IIlgens de nettvermgenswaardé n_êgatiefis, wrdt!'laze p nihil gewaardeerd_ D,eelnemingen waarp geeminvled van betèkeniskan wrden-uitgeefend. wrden,gèwaataeerd tegen verkrijgingsprijs: lridien sprake is van een duurzame waaeverminderil1g-vin<_ltwaardering plaats tegl'ln deze l\3g,ereward: Elfwaari'Jer:lng vindt plaats ten laste van de resultatenrekening, Onderhandèn pr_jffctenuit hfde van DBO's De nderhenden projecten uit hfde van DBC's wrden gewaarde.erdp basis van de'vetwàchte;öplijrengstdie is,gebaserd p de gemiçlpelde pbrengst v<lnde bestede tijd en de verblilfsdagen vre,enk0mstigde met de uetrêffende zrgverzekër.aar -afgesprken vergöming _vr-d_edac prductie. 0.p d:e,nderhçn!:lenpcqjeten wrden de vrschftèn die ntvangenijn van verzékeraars in mindering Sébractit Varderin_gen Vrdeiïr\gen wrden pqenórnen vr de -nöminalewaarde, Een v.crzieningwrdt getrffen,pde vrdringen OP grnd va'ri l/e_(v{áchtenlnba"arheid. Financiële instfumënten 1n dejaarrekenir:lg van,de sjichtil1garkin zjjn de vlgende categrieën finanéiële instrumenten p.genmen: Financiële \/asteactiva,.\/rdenrme;ln en QVl3r1pendeAciva,LiquidwMld.delen, Langlpe_ndachulden. Krtlpeilde SGhuldenen Overlpèn'de Passiva: Financiele instrumenten wrden bij de i!erstè -pnameverwerkt tegen remle waarden_ Inèliéniristruliieritèn niet zijn gewa,ilrdeerd,tegen r:e,êelew'aglrden,mgt verwerking van wi3ardeveranderingen il1de winst_enverlies_rekning,. maken eventuele irecuetékèribare trahs-aëtiekstendeel uit vari de éerstewaardéring, N? de eerste ópr18_mewarder finançiele instr\lmeiiien p de hief'nä bsehreven itrániek,gewaárdéerd: Verstrekte leningen en QVerig vrderingen, VÇlQrzpvr-Viln tepas,sing,..yrd:eng\v?ardrdiegert geamrtiséetgléköstprijs p bäsis van de èffèttievët'éhtemethde..iiermlnderd met"bïjzi1dêrff' wa?rdevermlnderingsverlien. Fin.anclëleverpliçhtingen,:d,Ie"geen:deel!JitmakRvan een llandej1?pr1efeuille,warder tegs_n-gearurtiseerde kstprijs _gewàardeerdp basis."àn de éffeêtie\lèrehtemethde. Arkin heft geen fii1!3.npiêleverplichtingen di deèluitm,ál$ellvan een h_andels'pnefeljille:, De lltlcpting ma:aktgeen gebruik van,afgeleidefinanciële instrl.,lmentl3n, Kredletnslc, renlensic en kassttrri'risié Ter behéersir)g vàn de rislcqssa_mêriftäng-ériöémet de fináricierin kiest Arkin vr een fina"ncietirigsstrèfuur waaril"lvaste actjy,:a, lçlflglqrsnçzijn géfináncjerd,:'wf:lt betreft.(;ie.risis:s a.an9.alnd.ede r-anteende financiering van.helnéiërhandenwërbv'ördt gêhandeld:crifrttl"dekade.rsvan.de NZa belejdsregels. KPMG Audit Dcument waarcp ns rappert d.d. 27 MEI 2Of4 (mede) betrekking heeft, Paraaf vr identificatiede KPMG Accuntants N, I. 8

10 Sti.chtirig',Arkin.1,4GRONDSLAGENVAN WMERING F;:NRESULTAATBEPALING Liqilide. mkidêten Lic:juide:rriiddeleh bestaan uit kas; bankte'geden en depstte's met een lptijd krter dan twaalf maanden. Rekeningcuraritschuldeh bij banken zijn pgenmeli ndèr.sóhulden aan krediélinstellingéri nder' Krtlpende schulden. ' VrzienIngen,(algemen) Vrzieningen wrden gevrmcj vr in rechte 'afd,wingbaregf fei,lelijke verplich\ingen die p de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dalmn ui.tströ.oitl van middelen nbj:>dzak,eiijk is en waarvan de mvanq (lp betróuwaare wijze is té.sehätten. D'é,yrzie-rüngeriWrden gewaardeerd tegen "de bests schatting van-e bedragen,dle,ndzakehik ijn m' de,verpllch!ingen per'bplnsdam'à, te wikkelen, De vrzieningen wrden gwaardeerd teg'en de.nminalèwaarde van de uitgaliéh, m.u.v. de vddriiéhlrig Uitgestèlde.BeIQningen/Jl:lilea, çli.enaar verwachting nç>:z.akelijkzijn m dàvèrplichtlnqen af te wikkelèn'. De vrziening Uitgestelde:BelOinge.niJubilea is gebaseerd.op.hlajvollèdlg-epersneelsbestand per '31 december :?013,fèkènii)g hudehö met de verwachte uitstrm eli de pgébuwde dienstjaren, 'eneen dlscntermqsvét van 5%. Wanneer vërplicntingen rïa'rverwachti!19 dór een 'derde zullen wrden vergöe'd, wrdt dete vergeding'als een acjifin de balans pgenmen indien h.twa.wscl1ijnfijk is.dat deze vergeding za! w()rc!_t;lnntvangen bij de afwikke1in!l ya'n'de lierp1ichtirig.. Kà$stfQmiif;Jriicf!t HtQ'i!erziçht van kasstrmen i$9pge.!ltlcl dr tqepll.ssi(1gvan de indirecte methde. in hej ka?slrqqmver?icht wröt dnöerscheid gertiaakt'tus'seri de kasstrótt1èfi ',uitperatinele activiteiten, irivesteririgs- 'en final1.cieringsaçliviter!n Onangste.n en uitgaven' vq'r winfb'ji!sting:,älsmede reiité'ntvkiigsteh en -bétalingen mç;ikendeel (iit \,Iande nettkastrm (.litpperatiqnie ÇlCiivit lten.kas\rqmen * gevlg van qe verwerving an Wel dè afstting vah financiële belahgéri-(déelnemirigenenîl1.vesteringe,n) zijn dpgenm:en nder de;kasstrqqm:qiî inve$leringsactiyileilen, wa_ibijrke;lnrng:wfdt!)ehöudeh riièt aanwezige'liquide midöelen hi deze belan!;}eri. Uitgekeerdtl dividemden wrden Qpgmmenqnder de kas&tr,m uit finjnèjeringscuviteitén. Bijzndere,!,,<!ardverminde.r;in.gen Vaste activa mét eén lange levensduur wrdén beóórdeeld p,bijzn.dere waardeverminderirj'gèri wannér wij;zigingn qf_ gml?tardi,ghe"den Ziçh vrdç>mdie.qénv.ermeden?af de bek,wáarde van eèn adièf niét :lérugverdienä zéll wrden. De-terugverdienmgelijkheid vanj1tru\!!1ç_iein:gebrl,lik ;;;ijn,wrdt pep!lêl9 dqr de fiqstë van de.direëfè,en inêfiréèt%!,pbrehgstwäáröè te hanteren. Wpnn?!lr de bekw?a.çevan e?n!:ldlef hger i.sd?na,e..gesçhafte èójïtatite wààrde. van delek6msti,ljë1 kasstrmen. wr.del'l.bij2;ndere waardevermincieringen Y.erantw.dvw hetyt!:;c_hiltussen d,a.bekwaarde en de realiseerbare waärèle, Bij eén del'gèlük waal'öeringsvràagstuk' inzake de materiêjé Vaste áëtiva wrdl een Qedrijf!(Ofidercje1(verblijf-zwaar, verblijf Hdlt, amtllj!antjkr1tçloren spacffiei.k)cilsklelnè a-ssröm.genërérende eenheld aangemerkt. D,ecpfnbinaIWin de.vas1gedppriefeuilleytln'panden in eigendm en huurities gft de rg ànisatie.fixibili(eit p krte -en rriiddêlu,ifige.termijn m'te reageren p de.wijzigingen in :de' mçirktpmstpndîghe.clel' Als [iidfréclë cipbrêi1gstwaarde wrd! een bediijfswaàrdeberekeriing gemaakt:geimse.el'i'dbli'de lieit cntantë Wll.rn de lek.,mgtige ksti-m.n"de diteqfqb.r?stwaaide is..i ä(j a [e1:er1te.ta.xa'tierp'prtenvan (een bedl"!jfsmakelaar. Vr- de llljzrtdere waardevermmdenng' wr!)t gek zeq ee a '.eklng Iqt (lan de. hgste waarde vi'ln 'dirëé;te,ën iridireéte pbtefn.stwaarde. (-,.,4-.'f KPMG Audit Dcument waarcp ns rapprt d.d. 27 MEI 2m4 (mede) betrekking e Paraaf vr identifica, e!einden: KPMG Accunt ts -J.V.

11 Sticl1tin9 Arkin 5.1.4GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Grndslagen van I'êsultaatbepalfng Algem.een Het resultaat wrdt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten ver het verslagjaar, met inachtneming van de hiervr reeds vermeide waarderingsgrndslagën. De baten en lasten wrden tsqereken aande peride waarp deze bét(ekkinll. hebben, uitqaande van histrische ksten, verliezen wrden verantwrd als deze vrzienbaar zijn; balen wrden verantwörd ats daze gerealiserd zijn. Baten (waarnder nagekmen budqetaanpassinçen) en lasten uit vrqaandejaren die in dit bekjaar zijn,gecnstateerd. wrden aan dit bekjaar tgetëkend, Qpbrengst!i1n Onder deze pbrengstén vallen de pbrengsten uit gebudgetteerde zrqprestaties, prençsten uit hfde van transit.ieregel.ingen, de mzet uit DBC's en de Systeemcmplexiteit leidt tt generiee nzekerheden Bij'het bépalen van,'dedbg-mzé't 2013 heeft Arkin de grndslagen vr waarde,ngen' resvllaa,tbepallng gelllgd zals pgenmén inde handreiking rnzetbépalinq curatieve GGZ Dór de.systeërncömplexiteit-en landelijke prblemaüek is vr-dit deel sprake va nzekerheden in de.mp!vrntwrding2013. ()6rzalfen achtérgrndsysleemcqmplei<itèit Met ingang van 2Qf3.is.vrde çur'ltieve geeslelijke gzqn9heiäzrg pretalî.ebekstigingingeverd p basis van de DBC-systematiêk, In de peride 2008 tt en met'202 is reeds gebruik gemaakt van d'e.dbcsysternatiek vr de incass van flat budqét, maar vanaf 2013 zijn denbc's k bepalend vr de 'mzèt in de ja'arrekénil'ig. Dè :systemaliek ken! Inherente beprkingen waardr in de peride ö!rten met 201'2-geengedkeurende verklarinqèn bij de DSC verantwrdingën van de me,este.ggi rganisaties knden wrden verstrekt, ' Deze generieke landelijk,e',risie's'en nqi,lid,elijkhedenjdie zich vrden bij all,6instellingen die curatieve.ggl tóg IEi,véren.zijn ng steëdsvan toepassing.de risic!s'en:nduldelijkheden hebben metname betrekking p,de reg,i.sratie-en faptuf(iiiebpalingen, Deze bep!llin,genbevatten diersè Pen nrmen. wasryan een aantal geourern;l.e- 'en na afiarpvan het t>.ekjallrnaeieris gedl!id dr de rege.lgeversen,zrgverzeker,,!prs.het me) 'tehjwèrken.dekraèht vlletlig vldeii aan achteraf vastgestelde fiaders' duidingen is nmgelijlçe de cn,èquentieszijn niet etiuwbaar in te:schatt.eh.risiéó's fin ftäuiclelijkhè ènhangen nder ni'eër samen met inzel liar! qe hoqfbehançlelaar,de tqepass!l'1gyafl nrmtijdel'l, de ve!wijre.gistratie,de in,ztvan enarîngsdeskljridigëi1 in de'bëh'ändefilig,.öe'inhud van de geleverl:le zrg. de aanpassingên in ö pfqdl,lçis!rllctuur, vrts hrjjdend inzii'hf' civèr gepast gebruik, ver?ekerde zrg en hderscheid eerste en tweede lijn, de status v"n de vlidé!li!'lmdule,en d.eïuis!!1eipvan e Indetingvan de gregistreer e dagen in de jujst ObjectievejUistheid vn de registratie en d_eclar.atiesis niet àltijd eenduidig çn(rqle'eraar De fqctljralie sta,atsinqs afgelqpen,j?rmier extr toezichtva.l1wege:deaçlnp.akvan ge verme,e.nde':zrgfraugei'. Het gébrek,äan h'elde'renrmstèlling maaktdë cntrlé van GGz iristellin!;jen (en 'k zrgverzeke(aai's) p facturen echir cpmplex en niet eend'uidig; èlitw<;>rdtbevesfigp ör ueehlpet1déóeprdelihgèn en ntrte-uitkmsten van verschillende 'Zrl;lvezekeraarsen de' NZa.. H!;ltvergrt de';qnzekerheidv.ri:lel?ngherqengenin de zrg. Hiernder vlgf meer in de!àjieen telichting p de nze\(erheden '201::!en öe:""ijze wa'rphier mee m i's gegaan,drarkin.,-', De Ra.advan Bestuur heeft e mzet en da,arqijbehr'énde,blanspöstelî I1qarb'este'wëten bèpaalèlehdaarbij rekening gehu,d!;lnmet belangrijke scnattingsfaptpren en nzekerhe<;jendi Ipndelijk eelnrl speln engk q,ijarkin van t6epassing zijn, De,_genOerT1de'sectrbl\lde:,, nzekerheden,',clil'l1ulerener)e;lid,en'ttqnzekergd n r delarr kening" D,e<!a.dV<iln Bestuur kan het indivièluele effect van"deze seètrredecnzékerheden öpjflj,' '-, éid van de mzétv,eraritw9gräig:purtieveggz in de }aarrèkenil),g2013 van AIM'l niet óphe n g vf..de Jgi;idi;llijke",syste$mc.Q.riiplexiteit. t-' IVlLJ A UdIl Dcument waarp n rapprt d.d. t (mede) betrekkin Paraat vr iden KPMG Acc h eh.

12 Stichting Arki.n GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Opbrengsten (venilg) Veldpartijen hebben gedurend 2913_en eerder aan VW'S/NZa del lndelijke nzekerheden gernèld, verrzaakt dr.ènkele specifieke aspecten. Onderstaand wrdt de relevantie ervan vr de jaarrekening 2013 van Arkin tegelicht: B) Tecugwetkem:Jekracht aanpassingen e.q. aansc,herpingendr redere 'duidinge:nnza -en rgve1.rz,ekeraars en nqrmnduic;lelijkheidver registiëjtiê-én dèclaratieregels. Dit geeft inherent nzekerheld ver 'de juistheid van regisratie enfflcturatie van een deel van de verantwrdé irgmzêt..ati<in heeft gedurende 2013,naar bests weten de reqlstraûe en facturatiebepallngen geïntrpreteerd en tegepast. Onjuisfhecté"n, verscliillenae lntêrpretatiesrriear k nvuèdigheden -Zijn'echter niet,uilg eslten. Dr de inrihtil'lg van nze-edrninlstratieve rganisatie, de dr ns ürtgeverde lnterne cntfóles, cntrles van zrgverzekeraars en/f naar aanleiding Van vrag_envan patiënten iijn njuistheden en nvlledlçheden waar ndig dr ns gecrrigeerd. Van de_ hieruit vrtvleiende rlslc's 'en verplichtingen is een z nal,iwkeurig nigelijke schiitting gèma<lkt..' Hierbij is 'gebruik gemaakt van de uitkmsten van cntrles', al$m:ede histrische :enaring$cijfers van zwel reguliere als spécifieke cntrles. Vr zver de vörzieiiirig tiatrekking heeft öp de mzet 2013, is deze tan laste qebracht van b)sclîadel8lffprgnses zbrgcnü;actering 20'13die inherent nzekerheden b""evatten. [i.qrärkin zijn uit hfde vandezrqcntracterinq m! zrgverzekeraac:s afspraken gem.aakt ver de zrgverlening 'p schadelastjaar. DaarbiJ.ls een inschatting gemaalst van de verwachte re,alisçltievan deze criiractatspraken. Deze inschatting is met nzekerheden mgeven mdal"n.g geen'ervaring bestaat met,dergelijke 'prgnses in de GGz..-- Vr de'terekening van afspraken verhet schadejaar aan de bekjaren 20,13'en 2014Ill,gel:)ruik,gemaakt van de 'percsntaqe cif corppleti[l' methdiek. Hethiervr gebruikte percentage. is gébaseèrd p één nadere an<ll.ysevan de r!;!?lisatiecijf.ers van de afgelpen Jaren. Deze IT.leUlOdikIs geftsta.an een alfernatieve,töerekenihgsmethödiek,en ûiteiridélijk'als mèèst be!(,uwbaar bêojdld. Me! de uitkomst.envan qeze:anaiy$e,en nze sçhl'ldèlastprgnsè is rekening gênudeh bij de bepaling \tan de pbrèngstverantwrdin-g 2013 in lijn met de H3nrejking. ' ',c) Inschatting effectn m8terielê cnticiles. De. effecten v,m.materië!e cqntrles zijn nze,ker als,gevlg van Ip1;lfp g<lng gekr;nn matriële cnfreles in 2013, Mg' uit té'veren c<inttlès (jbr zrt:!vërzèkèraars met tèrugwerkende ktaçht p nze 'facturen alsm!'ld de tqgenmen aandacht v"rdeze éntr'qles:als gevlg vàn vermeende trgfraudès, Daarbijï<nit dat een,grt de!'!1 van de :v!'!rantwrc;lemzet ng Ongefqeill!itmaat van het gncjerhanqen werk waar.<lan.ng,tt iîld 201i1 kim 'wötden gewerkt, leidend tt factliratie uiterlijk'in 2015 en,ri1át$rlle"cöntrles'in qe jaren'daarna. Pensienen De aan hel Pensiefifnds -Zrg,en Welzijn te betalen p'rètt\iewrd! als l.asjin de wins_!-.e_nyerliesreel1ing verantw.rd Elri, vpr' zvr de-an hei Pensienfnds' Zr.g eriwliijn te Bétalen premiè ng niet is voldaan, WOrdt deze al$ verplichting P d.e balans ppgenmen. $tichtir)g Ark:in heeft ger;tv f.piigtingtt h,et:den van a,anvullende bijdragen in het geval vm een tektt bij het Pensienfnds Zörg ènwelzijn, anc;fersdan het vqlden van tekmstig hpger.e premiépi)dragn. Om deze,r.eçlenwrdèïï dè p een periode betrekking'hebtiende prèmlet.i\jdragn in die,perjde lel'1làste van het resulta.at gebraç;ht De p'en$ioé(lregling vajl de (Tlf3dewerkèrsis iidergbrcht bij het bedtijfsfakpensiöènfilds Stichting P.ens ienfngs':zrg,en W,elzijn (RFiw), De.zepensienregeling betreft i:!en''{''!rw:a.;ard.lij,gel:ndéxeerdé middellnrègeling. Indexatie (aanpass.ing met prijsstijging) vn de tegekençe aanspr.!;ikenen reçh\en vindt uitsluitend plaats indierl'en vr zvë!i'de middêlen \la hat pensienfnds daarte rulmtèjaten eh het p.ens\qenf9n:&allrt heeft, beslen.inèiin-dêr9mtandigheden bij het penllieenfcirds daar aanleiding te geven, kän het besluur bèsluiten tt het ktten I)'ariaanspraken. Oe. pensinr.egelidg wrçlvlgens. de P.ensi0en"Xetgk(lr5lktetis.eerd. als Liilke,iif1gs9v.renkÇlfl1st,Dè uitveringsveteenk'itist met PFZ)N.h'eèft'een!(!ptijd van nbpaaldel duur. Oe petangrijl<_$teaf!?praen die zijn ORgElnqmeninileie (ljtverjl'lgsqvrej3,nkómstiiin de{vplgi1dé:. Inde)(tie geeft ge.erjaanleidiflg tt prerriiepa.np,a.singel1.. 'Er vinät.geeri prèrrtier'éduttiè.f terugstrting.plaats.. CJ.["J"'J[l ;Bij qnger.c;!ekk[ngli!n een'extra pre,mipslág'va'n maxim.aai2,5%... óraen t8iatf6rids. Dé dekkinqs'raad ván'eit fnds per.?alànsäatljni was 109% (brn: Dè minlmaal[ A.t,, d,.j.:dekkingsgraac1vlgens DNB is 104,.3%, u,-wnent v"arvp ns rapp,.<j. 11 (mede! betrekkin, he. Paraaf vr ide i catiedeleinden: KPMG Acc ' ltants,j \/

13 Stjchting Arkin 5.1,4 G'ROND.SLÀ_GENVANWAARI)I;RING EN RE$l!!-TAATBEPALING tn de [aarrekeninq,wrdt versenkemstiq gemäakt in de vólgèhde'segmenteti: :de-ri.chtlijnzrginstellingen ;een seqrnentatie van de resultatenrekening -AWSllZvW -.Justitie _ Çentturn Bijzçmdere Tandheelkunde Ambulant Amsterdam _Justitiële Verslavirigszrg _Ambulant Gj & Vechtstreek - Overiqe actlvtteiten KPMG Audit Dcument wasree ns rapprt d.d. 27 MEI 2014 (medel betrekking he ft. Paraaf vr identificatie leinden: KPMGAccuntan sn. V

14 Stichtl_ng Arkin :rOEUCHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS (b.edragen x 1.(00) ACTIVA 1.lmmaterië/e vaste activa 31-de_c,13 n.v.t. n.v Materle./e vaste'actlva De. speçlficaie Î$:flls vlgt: Grnd Terrelnvprzienlngen 'GebuWen - Gebuwen - Impairment Subttaal Gebuwen VerpuwingtJn Int!!lIatie - Oii'dèrhandenprjecten Trekkil']9!5rechten Instam:lhJ,Jding lnventans Ververmiddelen,AutmaÜsering'. A"ánl60pksteii 'OVérgáng'reQlrn_g kapltàalslastén Ttaal materiële vaste activa Hèt. verlp van de materiele ective in heftveis/agjàar Is als vltlt weer te gêven: Bskwààrde.per 1 januari B,if invstèringen Ai: <!fsctlrijvingen Af: bijzndere waardevermindèringeh Bekwaarde pet einde rapprtaqeperlde AaRschÏlJwáátäe Ournulëtieve herwàarderlhgen Cumul.atieve' af$chiijving 31-dec dec :' :947-10:2.6:7 ; :680 ' :8; :117 'im 1:364 3( M9 6 '9 1:2'SS '[17' '322 1:333 1,375' , ,019-8,961-1p '63 24.$77 3i:67i 2,3ÓJ3Ö!l.0,0 '106:847 96:1Q4 Te.lichting: Vr een nadere specificatie'van het verl)) van de WTli-vergunningplichtige vaste.actlva, de WTti,meldlngspllchtige vç!pt_e activa en pé WMG;gefiriänl:l,i.erdevaste actlva pet aêtivagrep wrdt verwezen naaf hel mütatieverzicfit nëerö.t,6: In 'töelichtin.,1.7,<;ijnverzichten.gpgenqmenvq()f çle',ndehancj(;lne.ngereed.gekmen PJje,clen. T_elichting: li'!lprment Stichting,Arkin 'tw:ej'tvgf hel bkiaar (len impairmentti:le!s uitgeyrd (Wde<eigençlQJTlpand!'ln. geclu;1terdin kásstrbmgëiièrer'êridë.eènhèden.de kleinste kasstrómgenererehdé 'eenheden zijr ihge,élee.ldp basis vands zwaarte van"de gelevr.dezrg. BInnen J\rkin zijn ge v.qjg mej<astr90)11.genr,e.renfl E;lenhedèriëdefiriieerä: 'A'm.t>ulantlkantf,'Verblljf Jicht', 'Verblijf zwaar' e SpeçiJiek.'.In (je "'h",lyse is.de'ttaj p.e.kwaardeper cluster fgezet.tegen de h.09$tevan de cntante 'l'(aarçle. van _detêkmstig'è kasstrmen f de tàmtiêwaafcle van hét Cluster. 8ir:\nende_GGZi.smeer duidelijkheid 0(1tstaan.v!i)rde beleidsyqrnemns'van Rat k(!bine1qt(!ffençle: liwöering Basis GGZ (?e tlejddenrê_du"c;fi.e--iri d intramw'ale '2;,Org(ii:!rrtbu!an(is.er1h,9'): AAnvulJéridekrtingen in de financiering :trg,pbl!j.s.van a_aogekn.pigd,e bazyiriigingen;. De vergang näai'de Nrni'alieVé Huls\testihgsGIT1POrieht(NHC)ter fi1iáf1èieril\g'van;de.kapilaa(jastenvan het \iä'stgèd.?!le:qjt lei_qt A.rlSib.ft'.het\IstgQ beleid in 2013 Óä'dr. ukel.ijke(verm,_jg._ tq! e.. kï'.=.,et.v.an het.vaigq!1,eén, afs!ankrngvan het a.l'lptal'(h.uur)pa.nden.een aapt!!1huurcntracten 'ISreeds p '. uilen afl0pen In Daarnaast zal de myrming, [laar-de merkenrgariisatie:in 2014 en de ndzakelijke klinisc. bestuurlijk àkk.ördmèt Vèrtkètaafs lereientbt êehrti'èlufelilvàn taken en daal'tlieè;:lt béîàrigrijke Vefä)1téir.rge:n ïnr!\lb6iuav_arliivers, (eigendm n l!ur)pál)den. -.. Dcument wélarp ns rapr (mede) betrekking e Paraaf vr ider. ti,atiedeleindcn: KPMG Accu tants N.V

15 StlchUng Arl!În,5.1;5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS T.elicl:tting: Impairment (vervlg) Op grqnd"van bvenstaande ntwikk.elinggnkan ultirn 201 VQ0rStichting Arkin een indicatje'aanwg?:igzijn p een mgélij!<e duurzame waardevermindering in,e(genäms-en huurpanden. Glilhl;lflteerdeaannames. lh-dit kadér zijnin vérëenstemrninq met RJ 121 bedrijfswaarde bereenlngen uitgeverd waarin vastgesteld is f.debekwaarde vail heit pa.nd'ter\jgverdiend kan wrden middels de directe f indirecté pbrenqstwaarde. Bij eigendmspanden'is de bekwaarde afgeleld van de aanschafwaarde, bij huurpanden is de bwaarde afgeleid van eventueel geactiveerde verbduwil")gsksten.de schattmq Vande indirecte pbrengstwaarde'.is,gebasëerdp de'begrting.véin.2014,aangevuld met crrecties vr aanstaande transities pinnen depanden. De verdere aannarnes in dè hedrijfsw:aarde öerekening zijn: lndsx in tekmstige jaren vr zwel :de kstsn als pbrençsten is 20/... ' DisébriIEi'fi'ngSYÓet (WACC) bedraagt:5.0%; Ecnmische levensduur vr de panden van 40 [aar en 10% restwaárde Van de aänschaffingsprijs,vereenkmstig,ae grndslagel1 van d,elstk:hting... _ Te,plegen vervängingsinvesteringen ter hgte van circa 50% van de aanschafwaarde exclusief.grndna,verstrijking van de hefft van ds-acnmlschelevensduur tansinde het vastçed tt hef einde van de ecrtrnlsche levensduur te kunnen gebruiken. Ten aanzien van de taxatiewaarde heeft Stichting.Arkin,gebrUiktgemaakt van rapprtages van een qn,afhçnkelijktaxateur. O.e taxatiewaarde is gecrrigeerd vraannemelijke dalingeloin de verkpprijs vande pandën in het lictit van de hliidige vastgedmarkt. Bijzndere waardevérmlncenq éigenäómspanden SI)çhiîng Arkin ziet in 2013 :geen indicatie vr.èen mg:elijkduurzame waardeverm'indering p eiqendmspanden. Gevelîgheidsanalyse eigendmspanden Sti'chtingArkin heefreen analyse uitgev(/e\'rdnaar de geyeligheid van de hgte van ddisgpnteringsvet.pbsis van'.een discritetingsvéi van 4,5% eh 5,5%. Op'basis Van.deze analyse 'is de verhuding tussen de dischterin'gsv'eten de duurzame wac)fdverrtiind,eringals v.lgt:,- Discbnterinsvet (WACe) 5O% 55% :6:0% '6,4% Verschil indirecte pbrengstwaarêle versus boekwaarde 30,S min. 226fuln,. 15,2 (Tlln. 9,7,mln. Teliclitiiig: Bijztldere"waardèverm inderingeil Het bedrag Vande bijzndere wciardeverminderi'ngv.r201.3bl'!$taat vr. 2$ K extra.afbeking bek":vaé\df'l Maliestraat en vr 2,948 Kuit afb!'iking van activa in nuurpanden waarin Arkin niet meer gehuisvest is, Dit bedrag is iridusief'de bljt'ndere waardevermindering Y9n ROÇ1QsBV,:ter h90gte van 56 K. Hèt bedra_9vàn dè ti.ijz-nderewaa.räeyerminderingvdr2012 estaàtvèr 1:1.55K uit impairment en vr 810 Kuit <;lfbekilj9 van <;lc!ivsl in lj<1nqellwl!,arin rin Ilie! meer geuisves_tis, ttaal K Dit bedrag is ipclusief bijzn'del1'lwaardevéjfnihdél-ing vari Rads,.RV..äd 89 K. Telichting: Zekerheden t.b.li. de ING Aan'de ING Zijl")e YO!gendeiekerhèden verstrekt: C!. p.1??iiievelne!gatievhyp'p.the.kv*,rklaring,e ten bedfge van 22,.8F b. baflkhypóthekèi')!ê,nbedragt;! vah j) c. rfeqäfiëvepledge/pé!ripas'su verklarina intake WaarbrgföMs Zór'dseëtdr'ad. d", KPMG Audit Dcument waarp a rapprt d.d. 14 ParGaf vr id KPMG Ac

16 Sti(:htlng Arin 5: 1.5 TOELICHTING OR DE GECONSOLIDEERDE BALANS (bèdtágéh )(' 1.000) ACTIVA.3.Financiële vaste activa De sp.cifjcatieis als; vplgt: 31-dec dec1'2 Deelnernlnqen: Kapitaalrekeninq Ttaal financiële vaste activa VOF AC/Arkin '198 (;J 198 TOelichting:.. Met.ingan,g van ht bekjaar 2'013 Is d.evof.amcjarkin öffideelentbnden. Het Nkin-belang in de VQF ;bedreg 25.!:!%. 4. VO',raden n.v.t. 31-dec-12 ri.v.t, 5.,Onde;hanêfery prjecten uit hfde van DBC's De spedficl:itie is ais vlgt: 31-deç-13.;;...31;_-d",, ec:..;: _-1",=2 Onderhanden prejeeten DBC's Af:.ntVangenvrschtten At: vrzit;mig nderhareen prjecten Onderhanden prjèötén DBBC's Af: ritvange(l vrschtten Ttaal nderhanden prjecten 5M '9 '.$20-7! (1 -;35.'014 ' Vrderingfi!.n efl ver./pet:lde activa De specificatie is als lil!jt: Vrderingen p debiteuren Vóröeringèn p.grepsfriaátschàpijen ;Rj3kE!.ning-C0uranAM. Ng le:factureren n:lzefqbé's N te factureren ömzet-db'bc's seta(;jld!l vr.sc,htten etc. >Overigevrderingen Q\I!rige vrdèringen subsidies Vruii!;lt?alc;!!"l.bl1,Ir(;jgE!n Ng te ntv,ang,en bedraqen Ttaal vqtderingen en verl.pel1deaellva 31-dec13 3-dec '8\131.;5 4,,5, !j4 1'7:.81.2 Q ():69. ' J1 774 =====2'6;;;7=2=4===== =8.: 44 K). 'Ünder.de'.krtlpëhdè jaar, KP rt d.d, 1.5 (mede) betrekking Paraaf vr idem' r :catiedele»!\'.0 KPMG Accv.tu ants N.

17 Stichting Árldn 5.1.s-JOELICH TING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS (bêdrágèrl X' 1.000) 7. V;derlngen uit hfde van financletingstekrt en/f schulden uit hfde van financieringsverscht Säld per 1 jatluan Mutatie bekjaar AWBmvw ebt ttaal 1\.941 1p.115 Sald per einde ràpprtágeperide ====::.;15;;;.0=5=4====:=:2;: ====15=.0=5=6 Financier'ingsverschil AWBZiZVW tim ; : ttaal Sald per 1januari H Finartçieringsversehil bekjaar Crrecties vrqaande jaren.8etalingenföntvangsten Subt9tàal mutatie' bekjaar Q2 :5.0$9 5.0S9-1!;) Sald per.élnde rapprtageperic?d_e : Financirhlgsverschn ebt Sald per 1januari Mutatie bekjaar 67 '$alü per elnqe rapprtageperlede : dec dec12 8. Effecten n.v.t. n.v.t. 9. Liqiijde middelen «SPècific'8tie i's,afs vrgt: 31.dèc deë;12.BankIe!<enlngen Kassen 2' S2 71 Ttaal liquide middelen 2'; TeUehting: DeóVefjge liquiaé.middelen zijn tsrstndpelsbaär. ankr.enia!;len..met een schutd tijn nder de krtlpende schulden verantwrd vr eeln!taalpedrg van -1Q.1ïa-K 12012: 6.836_KI. KPMG Audit d.d. (mede) betrekking e fl. Paraaf vr idenr' i,atiedeleinden: KPMG Accu ants N.V.

18 StiChfjg Arkin TOELICHTING OP DE'GECONSOLlDE'ERDE BALANS (b?p;agen x 1.000) PASSIVA '10, Eigen ver-mgen Het eiqen vermgen bestaat uit de vlgende cömponenten: Kapttaal CQlIeqtief gefinancierd gebnden vermqen Niet cllectief gefinanêietd vrij vermgen Ttaal eigeh vermgen 31-dec ' ); dec-f , Kapitaal Hef verlp inils Ïllgt wfiwrla gevem Sàldóper 1-jan-13 Resultaat- Overige Saldpèr besterrimi.ng...:.:m::.;u:.:t::::a"tie::.;s;....;;;. 3-'-1-d-=èc-_1-:,.3 Kapitaal 972 ======9=72"", =====,;"f,0 ======'0 ====9=7..,.2. Cflectiefflefidanciefd gebnden Ïlè.tmg.ell HetviI()Op is a/$ v.q!gtweer te geven: Rserve.af!n'yaardbare keten: - "AWBl.lZVW - Justitie Explitafiéreserves : - Ambûlan-t Äm_sirdam - ArribiJlälît 'Gói-èh IJèchtstrèèk - Infensieve Fór-eflrS.çheRsy'ctiiatrië Beste.mmfngsre seryes.: - - EgaliS'alie afschrijvingen - AmbulQt1t.!3Qi-enVechtstreek - Zrgnlwikeling - lnvantàris an aut0inatisering - :Spedis.en(je Pyci*rie A'dam Saldper i-jan-13. 3'ö.66 i O 4:047 e :882 Resultaaf, bestemn1i.ng -731" -9à ierig'e mutaties Ö b -50S Sald per!31-dec : "1,)47 Ö 377 Ttaal cllectief gefinancierd eb_nd(;mvenilqgen ====38=..30=;0=,2 ===.t.6;;;;6;;;;4=====o. ====36=.6=38 Niet cllèctlef gefinancierd vrij vermgen Het verlp i$ als vlgt weer te geven: Algémenê reserves: tani:lelelkunde -' Ju$1itiêJeVe-rslavings.zrg --0verié.è reserves Sldper 1làn '6..086,3.169 Resultaat- Overige Sldper bestémmlng ;m==u.:.:ta:.:;tî:_::e-:,.s...::.3-'-1-d..= :.::e;:_c-...: '89.5.2:21 Ó 150 6:575.Q5Z BestémmingsreserVes: -AlRt:ipsm Próvincie Nó"rd-Hóllahd - 'Ontw,ikkj:lling n.ï l-jezqfgvqrmen - lnnvatieprjecten - O\ièrigè bêstémmingsi:9servës 812 ', a :9.3 Wettelijke res,erye:s - Deelnerninqen.0 Tpl\!1nit-cólleGtief gefinanç.ierd vrij vermgen ==='6;;,.8;;;;"6;;.8.=lJt;..-fi=!\E!6k1l"!!!v=l===O =====12=,6='1=6 KPMG Audit 27 MEI 2m4 (mede) betrekking h ft. Paraaf vr identificatiedeleinden: KPMG Accuntants N.\!

19 Slichting A.rkln TOELICHTING OP DE GECONSOkIDEERDE,BALANS (blülragëh x: 1.0QO) PASSIVA 10a. Aandeel Pf1rdn Dé spééificatie is als vlgt: 31-deG-'13 31-dec-12 EMHAssisfGermany 'BV -32 Ttaal aandeel deren Telichting: Met ingi;lngvan 28 februari,2013 is de Beslten Venntschap EMH Assist Germany B.V. pgepchl. Het Iang B.V.:indezè venntschap bdraagt 51k het.aandeel èrden bèdraagt 49%.... van Arkin Hcildin.g 11. Vrzieningen.Het.verlp is àls.vijlgt weer te'geven: Silld per [jc:ifi Qn«rekking 1-ja-1'3 S.ald per 3.1-dc-13 Aanvullihgsverpli htineli salarissen 1.31 Çl il Grt nethucl ,360 Vilgestlde betriinqen I Jbfl!la 747 :6-16 Vniflhin.g, rerg,anisatie O Vr;tienirig deelr\émihgeh \;!riining leegstand < Ttaal \lórzienitrgen ,; tde/iéhtin((in welke mate (het ttaal,van).de'ildriieningen als langlpeild meten wrdeil beschuwd: KflJpefld deel VähdevórziéniIl9,ei1(.< 1 ir':) Lang!öpehd de.ll)ànde vörzienlngen (> 1 jr:.) Hiervafllnglqpn.d (> 5laar) S:a42. 1,758 '10: dec-13 $.234 5:696 Ö Teliçhtingpercategriviening: V.órzieningÜitgeste.ldebelningen/Jubilea DI;!vrziening Uitgestelde BeI6i1Jngerï/Jut>iIais gebaseerdqp hef völledigê pefsnéèlsbéstand per3'1 décernber 2OJ3,rekening hudend.rnetqevrwaçhle uitstreem en,e 'qp'gebdediemsilélrên,n efl.n,di<;qn,nhgsvetvan 5.%.. Vrzièhir.1g. rerganisatie In hilt kadel. van de e.zuiniglnglln in de:ogz in qe kqmertdlar:eni een r.e,lrganls<;lti6cvrziening.,gev9rmd van S.34,2 K, OP basis vah de'gemaakte afsptàl<enih het sciaal plán:en een inschatting van bvèl1talligheider'l'atbehdsmbiliteitis'hetbèdr'ag van de rergnisffv.rzi!:!ning:belpaala,....,._ De V0diEinll)g Qeelnemigeil is,gere.lateeird;f8;hti!)' kélpitaalrekening VQF,AIyIC/Arkin, zqa!sverantwrd nder (je fina.nci.ie,l y!,!ste àëtiva --. V6rZ.ieOillg.1eegstand:In hef kad,ér'ván riiét-kássfrm-gen!3rerende huurpah<lenis dé:ze'vqrzienji'1oevrmd. KPMG Audit Dcument waarp ns rappert d.d. 27 MEI 2Of4 18 (mede) betrekking 0, t. Paraaf v,r i<.:crhliit;j:, <'!e!einden: KPMG ACCi.J0IHt..l

20 SttchfngJ\rln 5:1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS.(bedragen «e 1.00Q) PASSIVA 12. Langlpendeschuld.en De. specificatie is als vlgt: Schuldèn 'aan krediefinstellingen Overiqe langigpende.scnuiden Ttaal lanqlöpénde.schulden.31.tfec tfec ' Het verlp is als VQlgtW.fH 'te.geven: :$tançl per 1januari Bij: nieuwe leningen Af: áflssingen..stmdper einde rapprtageperlede Af;..afl9s"sjngs.verpliehting kmend 'bekj,,\r Stand langlpende schulden per 31,december TQlichtinfl in Welke mate (hèt ttaal van) de langlpend/: schulden a/is langlpend-meten wr,ciènbeschuwd: : : ,Oa Q2 Krtlpmd deel van de langlpende schulden «1 jr.). aflssin.gsver[ilictltirgen LaglqPend deel van de lal)glp:e.nde;rschuld1'i ('" 1 jr.) (!>Iansppst) Hiervan langlpend (>' 5jaat) 3, i i}2 6;;;Op2 52,540 vr e.ennadere teliclîting 'p de langlöpendè;s'chulden w.r,qtverwezen naar de bij"lageverzicht langlpende schulden. Dé aflssinsveq:iliétlïinge'n zljn verantwrd nder' dè k'r'tlpèriäe schulden. Telichting: pe Ovri,g,an.glp.ncesC;hulg1')jrefff!!n aandeelhuders.. de verstrekte lenif1ge.naan!;,mhassit Germany B:V. dr de verige.!3nrti;s.: 'Stichting Arkin heeft niet aan et1iè rati's te vlden. mig] KPMG Audit.d. (mede) betrekking hee1' Paraaf vr identificat' e eleinden: KPMG Accunts '19

Profiel en bestuurlijke gegevens. Bericht van de Raad van Commissarissen. Verslag van de directie over het jaar 2007

Profiel en bestuurlijke gegevens. Bericht van de Raad van Commissarissen. Verslag van de directie over het jaar 2007 GUDAV Jaarverslag 2007 Prfiel en bestuurlijke gegevens Grafieken kerngegevens Kerngegevens Beriht van de Raad van mmissarissen Remuneratiebeleid Verslag van de diretie ver het jaar 2007 3 4 5 7 10 11 Genslideerde

Nadere informatie

W-3 Welstand en Monumenten

W-3 Welstand en Monumenten L^ICX^Ö 1/ s'e^^is W- Welstand en Mnumenten Midden Nederland Aan de den van de deelnemende gemeenten van Welstand en Mnumenten Midden Nederland ns kenmerk : 15-41 Bijlage : 1 nderwerp : Jaarverslagen jaarrekening

Nadere informatie

datum telefoon e-mail

datum telefoon e-mail PRIM Schiedam STICHTING PRIMAIR PENBAAR NDERWIJS Pstbus 515 31 AM Schiedam e: inf@primschiedam.nl Kerklaan 29 3121 KC Schiedam t: 1 4264 46 Gemeente Schiedam Afdeling Educatie & Welzijn T.a.v. de heer

Nadere informatie

Jaarrekening - 2013. MCL B.V. geconsolii '

Jaarrekening - 2013. MCL B.V. geconsolii ' Jaarrekening - 2013 MCL B.V. geconsolii ' I MCL B.V. geconsolideerd INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2013 Balans per 3 1 december 201 3 Resultatenrekening over 2013 Kasstroomoverzicht over 201 3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

onderdelen jaarrekening

onderdelen jaarrekening Bedrijfsecnmische analyse van de jaarrekening nderdelen jaarrekening Wettelijke indeling van de balans Actiefzijde = Actiefbestanddelen, die een aanwending van vermgen aanduiden, vlgens liquiditeitsgraad

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000093648

VVE Beheer B.V. 000093648 VvE De Oude Scheepswerf te CAPELLE AA DE IJSSEL Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 22 september 2010 01952 Geachte leden, Bijgaand gelieve u aan te treffen de uitndiging 2010. vr de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl Jaarrekening 2008 de patiënt prominent www.erasmusmc.nl Projectcode Jaarverantwoording 2008 Versie Vastgesteld Datum 18 mei 2009 Opsteller Erasmus MC Beheerder Erasmus MC Opdrachtgever Raad van Bestuur,

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE!

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE! Ex pst evaluatie van het prgramma UTRECHTSE ENERGIE! Terugblik p bereikte resultaten, deltreffendheid, delmatigheid & delbereiking van het Prgramma 'Utrechtse Energie' ver de peride 2011-2014 Utrecht,

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam

Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam Inhoudsongave Verslag van de Directie 2 Jaarrekening 2014 3 Balans per 31 december2014 4 Winst-en-verilesrekening over 2014 5 Toellchting

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11

Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 oktober 2011 Agendapunt: 11 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20097 Datum: 25 ktber 2011 Agendapunt: 11 Prtefeuillehuder: De heer T.J. van der Zwan Behandelend ambtenaar: Mevruw A.C. Teuben-Bkma Onderwerp: Integraal Veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Ten dienste van Leaseproces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legio-Lease Winstverdriedubbelaar

Ten dienste van Leaseproces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legio-Lease Winstverdriedubbelaar Reade Klif Advies Heidemeer 6, 8445 SB Heerenveen Deskundigenpinie Ten dienste van Leaseprces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legi-Lease Winstverdriedubbelaar Auteur Prf. Dr. Michael

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening

Jaarverslag 2013. ROC Midden nederland. jaarrekening Jaarverslag 2013 ROC Midden nederland jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2013 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming Handleiding Bekhuding (sciale) nderneming www.finance- slutins.nl Herestraat 113 9711 LG Grningen Inf@finance- slutins.nl Finance- Slutins N.V. maart 15 Dit is een geannimiseerde versie van een handleiding

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Bijlagen CCR jaarverslag 2013

Bijlagen CCR jaarverslag 2013 Bijlagen CCR jaarverslag 2013 A B C wettelijke adviesbevegdheden CCR (WMZC) samenwerkingsvereenkmst CCR-RvB jaarcyclus D speerpunten 2012-2014 E begrting-uitgaven 2013 F inhudelijke beschrijving besprken

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie