ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DROTECH B.V. TE SEVENUM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL LIMBURG NOORD ONDER NR.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DROTECH B.V. TE SEVENUM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL LIMBURG NOORD ONDER NR."

Transcriptie

1 ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DROTECH B.V. TE SEVENUM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL LIMBURG NOORD ONDER NR Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: leverancier : Drotech B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Sevenum. afnemer : de wederpartij of wederpartijen bij enige met voornoemde leverancier gesloten overeenkomst, strekkende tot levering van goederen en/of diensten en/of andere prestaties. Artikel 2. Toepasselijkheid 1. Op alle door de leverancier gedane aanbiedingen en/of door de leverancier geaccepteerde ordes alsmede op alle overige contractuele relaties tussen leverancier en afnemer zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing. 2. Alle van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen, ook al komen deze in door de afnemer gebezigde algemene voorwaarden of condities voor, dan wel wordt door de afnemer in enig geschrift daar naar verwezen, zijn voor de leverancier niet bindend. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst tussen leverancier en afnemer. Artikel 3. Aanbieding 1. Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de aanbiedingen van leverancier vrijblijvend. Een aanbieding die een termijn bevat kan door leverancier desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen vijf dagen. 2. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en in normale werktijden. 3. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere door de leverancier verstrekte gegevens zijn niet bindend. 1

2 Artikel 4. Totstandkoming, omvang en aard van de overeenkomst 1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat leverancier de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering een aanvang heeft genomen. Aanbiedingen of toezeggingen van derden binden leverancier niet, tenzij deze derden daartoe door leverancier schriftelijk zijn gemachtigd. 2. Voor de omvang en de aard van de overeenkomst is de opdrachtbevestiging van de leverancier bindend. 3. De overeenkomst omvat alleen de levering van die goederen en diensten, die in voornoemde opdrachtbevestiging zijn gespecificeerd. Artikel 5. Risicoclausule 1. De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen is/zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren. 2. Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de datum van aanbieding en die van levering de prijzen van grondstoffen, materialen, materieel, energie, lonen, sociale lasten, belastingen en/of andere kostenbepalende factoren, waaronder mede begrepen de door toeleveringsbedrijven aan leverancier berekende prijzen, wijzing ondergaan, is de leverancier gerechtigd de geoffreerde c.q. overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen. Artikel 6. Ontbinding van de overeenkomst Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichtingen hem door de overeenkomst opgelegd, of in geval van faillissement, surséance van betaling, curatele, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de leverancier het recht om zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de met afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat de leverancier tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn. 2

3 Artikel 7. Levertijd 1. De overeengekomen levertijd gaat in zodra de leverancier de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, in het bezit is van alle, door de afnemer bij de opdracht te verstrekken bescheiden en gegevens en een eventueel overeengekomen aanbetaling heeft ontvangen. 2. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer niet het recht op vergoeding van directe of indirecte schade, of vergoeding van welke kosten dan ook, of ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting. Artikel 8. Aflevering, Risico 1. Aflevering van producten geschiedt op het moment dat en ter plaatse waar de producten bij leverancier, c.q. op een door leverancier aan te geven andere locatie er verzending gereed liggen. 2. Alle zaken reizen voor rekening en risico van afnemer, ook indien de zending vrachtvrij geschiedt, ondanks eventueel andersluidende vermelding op de vervoersdocumenten. 3. Deelleveringen zijn toegestaan. 4. Het risico gaat over op de afnemer op het moment van aflevering. 5. Leverancier heeft het recht tijdstip en wijze van verzending naar eigen inzicht te regelen tenzij leverancier andersluidende aanwijzingen van afnemer daaromtrent uitdrukkelijk heeft geaccepteerd. Kosten, voortvloeiende uit opslag ter zake van vertraagde verzending, welke vertraging afnemer toe te rekenen is, komen vanaf de achtste dag na mededeling van de leverancier aan afnemer dat de zaken ter verzending gereed staan, integraal voor afnemers rekening. 3

4 Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud 1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door leverancier aan afnemer krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van afnemer in de nakoming van deze overeenkomsten. 2. Leverancier is bevoegd om in één van de gevallen zoals omschreven in artikel 12 de geleverde zaken die overeenkomstig het vorige artikellid eigendom van leverancier zijn gebleven, op kosten van de afnemer terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt, wanneer leverancier zulks schriftelijk aanzegt, als een ontbinding van de met afnemer gesloten overeenkomst(en), doch laat de overige aanspraken van leverancier onverlet. Voor zoveel nodig wordt leverancier beschouwd als door afnemer onherroepelijk gemachtigd om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden, Zaken, vermeld op onbetaalde facturen en aanwezig bij afnemer, worden geacht op die facturen betrekking te hebben en dientengevolge onder het eigendomsvoorbehoud te vallen. 3. Afnemer is bevoegd indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitvoering, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, te beschikken. Maakt afnemer van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, aan derden eveneens slecht onder voorbehoud van de eigendomsrechten van leverancier te leveren. Hij is eveneens verplicht leverancier, op het eerste verzoek van de leverancier, een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op betreffende derden heeft of zal krijgen. Voor het geval afnemer zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijk volmacht aan leverancier om dit pandrecht tot stand te brengen. 4. Verticaal transport is voor rekening en risico van afnemer, ondanks eventueel andersluidende vermelding op de vervoersdocumenten. 4

5 Artikel 10. Controle en reclames 1. Afnemer is verplicht binnen acht werkdagen na ontvangst de zaken te controleren. Eventuele reclames dienen leverancier binnen acht dagen na ontdekking van mogelijke onvolkomenheden door afnemer schriftelijk en gemotiveerd te hebben bereikt. Reclames, die leverancier bereiken na zes maanden na levering, zullen door leverancier (behalve in uitzonderlijke, uitsluitend ter beoordeling van leverancier vallende gevallen van coulance) niet meer in behandeling worden genomen. 2. Geringe afwijkingen, welke binnen de naar goed handelsgebruik gangbare toleranties vallen, vormen geen grond voor reclames. 3. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van afnemer niet op. Artikel 11. Betaling 1. Alle betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij een andere betalingsregeling schriftelijk is overeengekomen. 2. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek en/of schuldvergelijking te geschieden op de wijze als overeengekomen. 3. Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de leverancier zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldatum over het uitstaande bedrag 1,5% rente per maand of gedeelte van een maand in rekening te brengen. 4. Alle buitengerechtelijke kosten ter inning van het aan de leverancier verschuldigde, waaronder begrepen incasso-, deurwaarder- en advocaatkosten, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag. 5. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is de leverancier, wanneer zich zwaarwegende aanwijzingen voordoen die twijfel aan de solvabiliteit van de afnemer rechtvaardigen, gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten totdat de afnemer op zijn verzoek voldoende zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van diens verplichtingen uit die overeenkomst. 5

6 Artikel 12. Garantie 1. De leverancier staat, met inachtneming van de hierna volgende beperkingen, in voor de deugdelijkheid van de door hem geleverde goederen, in dier voegen dat gebreken, waarvan de afnemer bewijst dat zij binnen 12 maanden na levering zijn ontstaan, uitsluitend, althans overwegend ten gevolgen van ondeugdelijke grondstof en/of materiaal, kosteloos door de leverancier zullen worden vervangen, mits de afnemer de leverancier hiertoe in de gelegenheid stelt. 2. De in het vorige lid beschreven garantieplicht vervalt, indien zich een of meer der hieronder genoemde omstandigheden mochten voordoen. a. de ondeugdelijkheid is het gevolg van foutief gebruik of onvoldoende onderhoud; b. door de afnemer of derden zijn aan de geleverde goederen werkzaamheden verricht, zonder dat daartoe een schriftelijke goedkeuring van de leverancier is verkregen; c. de afnemer is nalatig gebleven zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. 3. Reparatie en/of vervanging van een onderdeel zal de garantietermijn voor het geheel der geleverde goederen nimmer verlengen. 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de leverancier alleen gehouden tot nakoming binnen Nederland van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen. Artikel 13. Aansprakelijkheid 1. De aansprakelijkheid uit hoofde van de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming door de leverancier van de in artikel 12 genoemde garantieverplichtingen. Iedere aansprakelijkheid terzake van bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten. 2. Behoudens in geval van grove schuld of opzet is de leverancier niet aansprakelijk voor kosten, schade of interessen, ontstaan als gevolg van: a. daden of nalatigheid van ondergeschikten of personen door de leverancier tot de uitvoering van de overeenkomst gebezigd; b. overschrijding van de levertijd. 6

7 Artikel 14. Overmacht 1. Overmacht, te verstaan als elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van leverancier, als dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van leverancier kan worden verlangd, geeft leverancier het recht zijn verplichtingen op te schorten. Onder overmacht worden onder meer (doch niet uitsluitend) verstaan: gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluitend of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg, oorlog, opstootjes, belemmerde of gesloten aanvoer te land, te zee of in de lucht, vorstverlet, tekortkoming van derden die door leverancier ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst werden ingeschakeld, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Dezelfde omstandigheden betreffende leveranciers of door leverancier ingeschakelde deskundigen vallen eveneens onder deze bepaling. 2. Indien zich aan de zijde van leverancier een overmachtsituatie voordoet, zal leverancier afnemer daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en hem berichten of nakoming nog mogelijk is en zo ja, binnen welke termijn. 3. Indien nakoming onmogelijk is, of weliswaar niet blijvend onmogelijk is, maar niet alsnog binnen drie maanden kan plaatsvinden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden door daarvan aan de andere partij schriftelijk mededeling te doen, zonder dat de ene partij tegenover de ander aanspraak heeft op schadevergoeding. Ter zake van het door leverancier reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft afnemer tot betaling gehouden. 4. Indien ten gevolge van overmacht zoals bovenomschreven de hoeveelheid beschikbaar product te eniger tijd ontoereikend is ter dekking van de eigen behoefte van leverancier c.q. die van de afnemers van leverancier, is leverancier gerechtigd gedurende het voortduren van de overmachtsituatie deze relaties te beleveren naar rato van de bij leverancier aanwezige voorraad, zonder de verplichting te hebben tot suppletie van het ontbrekende. 7

8 Artikel 15. Toepasselijk recht, Mediation-clausule, bevoegde rechter 1. Wanneer een geschil, verband houdende met (een tekortkoming in) de uitvoering van deze overeenkomst niet door middel van overleg tussen partijen kan worden geregeld, zullen partijen, alvorens zich tot de bevoegde rechter te wenden, zich inspannen het geschil op te lossen door middel van mediation conform het Reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut, zoals dat drie maanden voor het aangaan van deze overeenkomst luidde. 2. Indien het onmogelijke gebleken is een geschil als bedoeld in bovenvermeld artikel op te lossen met behulp van mediation, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem. 3. Het bovenstaande laat de bevoegdheid van partijen tot het nemen van conservatoire maatregelen onverlet. 8

9 GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY OF DROTECH BV REGISTERED AT THE CHAMBERS OF COMMERCE LIMBURG NOORD UNDER NR Article 1. Definitions In these terms and conditions the following words shall have the following meaning: supplier : Drotech BV, with its registered office and main place of business in Sevenum, The Netherlands. buyer : the other party or other parties in any agreement concluded with the aforementioned supplier, intended for the delivery of goods and/or services and/or other performances. Article 2. Applicability 1. These terms and conditions shall apply exclusively to all offers submitted by the supplier and/or orders accepted by the supplier, and to all other contractual relationships between the supplier and the buyer. 2. Any stipulations deviating from these general terms and conditions, even if these appear in the terms and conditions used by the buyer, respectively if the buyer refers to these stipulations in any document, are non-binding to the supplier. These general terms and conditions can only be deviated from by an agreement in writing between the supplier and the buyer. 9

10 Article 3. Offer 1. Unless stated otherwise in writing, the supplier s offers are without obligation. An offer containing a term can nevertheless be revoked by the supplier, even after receipt of the order, provided this takes place within five days. 2. All offers are based on delivery under normal circumstances and during normal business hours. 3. Pictures, catalogues, drawings and other data provided by the supplier are nonbinding. Article 4. Formation, scope and nature of the agreement 1. An agreement shall only be considered to have been formed legally after the supplier has confirmed the order in writing, respectively has commenced execution thereof. Offers or commitments by third parties are not binding for the supplier, unless these third parties have been authorized thereto in writing by the supplier. 2. The order confirmation by the supplier shall be binding for the scope and nature of the agreement. 3. The agreement shall only include the delivery of those goods and services specified in the aforementioned order confirmation. 10

11 Article 5. Risk Clause 1. The price or prices submitted in the offer are based on cost-determining factors at that time. 2. If, during the period of time between the date of the offer and the date of delivery, the prices of raw materials, materials, equipment, energy, wages, social insurance, taxes and/or other cost-determining factors, also including the prices charged to the supplier by subcontractors, are altered, the supplier shall be entitled to alter the offered, respectively agreed, price accordingly. Article 6. Dissolution of the agreement If the buyer fails to comply, or fails to comply in a correct or timely manner with any obligations imposed on him by the agreement, or in cases of bankruptcy, suspension of payment, guardianship, cessation of business, winding-up or full or partial transfer of the buyer s company, the buyer shall be considered to be legally in default and the supplier shall be entitled, without summons, notification of default or judicial intervention, to declare the agreement concluded with the buyer fully or partially dissolved, without the supplier being held to any damage compensation or warranty. 11

12 Article 7. Delivery time 1. The agreed delivery time shall commence as soon as the supplier has confirmed the order in writing, has all documents and data to be provided by the buyer in his possession and has received a possibly agreed advance payment. If the delivery time is exceeded, from whatever cause, this does not entitle the buyer to compensation for direct or consequential damage, or compensation of any costs whatsoever, or dissolution of the agreement or noncompliance with any obligation resulting from the agreement. Article 8. Delivery, Risk 1. Delivery of products shall take place at the time when and at the location where the products are ready for dispatch at the supplier s, respectively at another location to be indicated by the supplier. 2. All items shall be transported to the account and risk of the buyer, also if the dispatch is made carriage paid, irrespective of possible other notices on the transport documents. 3. Partial deliveries are allowed. 4. The risk shall be transferred to the buyer at the time of delivery. 5. The supplier is entitled to arrange for the time and the method of dispatch to his own discretion, unless the supplier has explicitly accepted other instructions by the buyer. Any costs resulting from storage due to delayed dispatch, whereby the buyer can be imputed for the delay, shall be charged in total to the buyer, from the eighth day after the supplier has notified the buyer that the items are ready for dispatch. 12

13 Article 9. Retention of title 1. Delivery shall take place under retention of title. This retention applies to claims for payment for all items delivered or to be delivered by the supplier to the buyer under any agreement and/or work conducted within the scope of the delivery, as well as to claims for failure to comply with these agreements by the buyer. 2. The supplier is entitled, in any of the cases described in article 12, to repossess the delivered items for which the supplier has retained the title in accordance with the previous paragraph, to the account of the buyer. Such repossession is considered, if the supplier notifies this in writing, a dissolution of the agreement(s) concluded with the buyer, but is without prejudice to any other claims of the supplier. To the extent necessary, the supplier shall be considered irrevocably authorized by the buyer to remove the items concerned (or have these removed) from the location of the items. Items that are recorded on unpaid invoices and that are located at the buyer s, shall be considered to be relate to those invoices and shall therefore fall under the retention of title. 3. The buyer is entitled, if and to the extent necessary within the scope of his normal course of business, to have the items concerned, to which the retention of title applies, at his disposal. If the buyer uses this right, he shall be obliged to deliver the items to which the retention of title applies to third parties only under condition of the ownership rights of the supplier. He shall also be obliged, at the supplier s first request, to provide an undisclosed pledge to the claims which he has or shall have on those third parties. If the buyer refuses to do so, this stipulation shall be considered an irrevocable authorization to the supplier to effect this pledge. 4. Vertical transport shall be to the account and risk of the buyer, irrespective of possible other notices on the transport documents. 13

14 Article 10. Inspections and complaints 1. The buyer is obliged, within eight workdays after receipt, to inspect the items. Any complaints shall have to have been received by the supplier within eight days after discovery of possible defects by the buyer, in writing and stating the reasons. Any complaints received by the supplier six months after delivery shall no longer be processed by the supplier (except in exceptional cases of leniency, solely to the discretion of the supplier). 2. Minor deviations that fall within the tolerances common in the current business practices, shall not be a basis for complaints. 3. The processing of a complaint does not suspend the buyer s payment obligation. 14

15 Article 11. Payment 1. All payments shall be effected within 30 days after date of invoice, unless another payment scheme has been agreed in writing. 2. All payments shall be effected in the manner agreed, without any deductions and/or setoffs. 3. If the buyer fails to pay within the agreed term, he shall be considered legally in default and the supplier is entitled, without any notification of default being required, to charge the buyer, from the due date, 1.5% interest on the outstanding amount for each month or part of a month. 4. All extrajudicial costs required to collect the amount owed to the supplier, including collection, bailiff and legal costs, shall be to the account of the buyer. The extrajudicial collection costs shall be at least 15% of the amount of invoice. 5. During the execution of the agreement the supplier is entitled, if there are serious indications to justify doubting the buyer s solvency, to suspend compliance with his obligations, until the buyer has provided, at the supplier s request, adequate security for compliance with the buyer s obligations under that agreement. 15

16 Article 12. Warranty 1. The supplier warrants, taking into account the following restrictions, the reliability of the goods he delivers, in such a manner that any defects, of which the buyer can prove that these occurred within 12 months of delivery, solely, at least mainly, as a result of defective raw materials and/or materials, shall be replaced by the supplier free of charge, provided the buyer provides the supplier the opportunity to do so. 2. The warranty obligation described in the previous paragraph shall be cancelled, if one or more of the following circumstances occur: a. The defectiveness is the result of faulty use or inadequate maintenance; b. The buyer or third parties conducted work to the delivered goods, without obtaining permission in writing from the supplier; c. The buyer remained in default in complying with his obligations under the agreement. 3. Repairs to and/or replacement of a component shall never extend the term of warranty for the total of the delivered goods. 4. Unless explicitly agreed to otherwise, the supplier is only obliged to comply with the warranty obligations described in this article inside The Netherlands. 16

17 Article 13. Liability 1. The liability under the agreement is explicitly limited to compliance by the supplier with the warranty obligations referred to in article 12. Any liability for loss of profits or other consequential damage is explicitly excluded. 2. Except in cases of gross negligence or deliberate intent, the supplier is not liable for costs, damage or interests, occurring as a result of: a. Acts or negligence by employees or persons engaged by the supplier for the execution of the agreement; b. Exceeding the delivery time Article 14. Force Majeure 1. Force majeure, meaning any circumstance outside the will and actions of the supplier, respectively that could not have been foreseen at the time of the conclusion of the agreement, as a result of which compliance with the agreement cannot in all reasonableness be demanded from the supplier, entitles the supplier to suspend his obligations. Force majeure includes, among others (but not solely): lack of raw materials, factory or transport breakdowns of whatever nature, strikes, lockouts or lack of employees, quarantine, epidemics, mobilization, state of siege, war, riots, obstructed or closed supply lines by land, sea, or air, time lost through frost, shortcomings of third parties engaged by the supplier for the execution of the agreement, as well as all obstructions caused by government measures. If these same circumstances apply to suppliers or to experts engaged by the supplier, they shall also fall under this stipulation. 17

18 2. If a force majeure situation arises at the supplier s, the supplier shall notify the buyer of this as soon as possible and he shall inform the buyer if compliance is still possible and if so, within which term. 3. If compliance is no longer possible, or not permanently impossible, but cannot take place within three months, both parties shall be entitled to dissolve the agreement, by notification in writing to the other party, without one party being entitled to claim damage compensation from the other party. The buyer shall remain obliged to pay the part of the agreement already executed by the supplier. 4. If, as a result of the above described force majeure, the quantity of the product available is at any time inadequate to cover the supplier s own needs, or, as the case may be, the needs of the suppliers buyers, the supplier shall be entitled during the time that the force majeure situation continues, to supply these clients in proportion to the stock present at the supplier s, without being obliged to supplement the lacking products. Article 15. Applicable law. Mediation clause. Competent court 1. If any dispute, connected to (a failure in) the execution of this agreement, cannot be settled in consultation between the parties, before applying to the competent court, the parties shall make an effort to resolve the dispute through mediation, in accordance with the Regulations of the Foundation Netherlands Mediation Institute, as these regulations were worded three months before the conclusion of this agreement. 2. If it is found to be impossible to resolve a dispute as referred to in the aforementioned paragraph through mediation, the dispute shall be settled by the competent court in Arnhem, The Netherlands. 3. The aforementioned shall not prejudice the entitlement of the parties to take protective measures. 18

19 ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN DER DROTECH B.V.REGISTRIERT BEI DER HANDELSKAMMER LIMBURG NOORD UNTER NR Artikel 1. Definitionen Im Rahmen dieser Geschäftsbedingungen ist zu verstehen unter: Lieferant : Drotech B.V. mit Sitz und Büroadresse in Sevenum. Abnehmer : Die Gegenpartei oder Gegenparteien einer mit dem genannten Lieferanten geschlossenen Vereinbarung zur Lieferung von Waren und/oder Dienstleistungen beziehungsweise zum Erbringen anderer Leistungen. Artikel 2. Anwendungsbereich 1. Alle vom Lieferanten übermittelten Angebote und/oder die vom Lieferanten akzeptierten Bestellungen sowie alle übrigen vertraglichen Beziehungen zwischen dem Lieferanten und dem Abnehmer unterliegen ausschließlich diesen Bedingungen. 2. Alle von diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichenden Bedingungen, auch wenn diese in den allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Konditionen des Abnehmers enthalten sind beziehungsweise wenn der Abnehmer in einem Schriftstück darauf verweist, sind für den Lieferanten nicht bindend. Abweichungen von diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen der schriftlichen Vereinbarung zwischen dem Lieferanten und dem Abnehmer. Artikel 3. Angebot 1. Sofern nicht schriftlich anders angegeben, sind die Angebote des Lieferanten unverbindlich. Ein Angebot, in dem eine Frist genannt ist, kann vom Lieferanten trotzdem innerhalb von fünf Tagen widerrufen werden, selbst nach Auftragseingang. 2. Alle Angebote werden unter der Annahme der Lieferung unter normalen Bedingungen und innerhalb der normalen Arbeitszeiten erstellt. 3. Abbildungen, Kataloge, Zeichnungen und weitere vom Lieferanten vorgelegten Dokumente sind nicht bindend. 19

20 Artikel 4. Zustandekommen, Umfang und Art des Vertrags 1. Der Vertrag ist erst dann rechtsgültig zustande gekommen, wenn der Lieferant die Order schriftlich bestätigt hat beziehungsweise mit deren Ausführung angefangen hat. Angebote oder Zusagen von Dritten binden den Lieferanten nicht; dazu müssen die fraglichen Drittparteien vom Lieferanten schriftlich dazu ermächtigt worden sein. 2. Was den Umfang und die Art des Vertrags betrifft, ist die Auftragsbestätigung des Lieferanten bindend. 3. Der Vertrag bezieht sich nur auf die Lieferung der in der genannten Auftragsbestätigung spezifizierten Waren und Dienstleistungen. Artikel 5. Risikoklausel 1. Der im Angebot genannte Preis oder die im Angebot genannten Preise stützt / stützen sich auf die zum fraglichen Zeitpunkt kostenbestimmenden Faktoren. 2. Wenn sich in der Zeit zwischen dem Angebotsdatum und der Lieferung die Preise für die Rohstoffe, Materialien, Geräte, die Energie, Löhne, Sozialabgaben, Steuern und/oder andere kostenbestimmende Faktoren, auch die Preise, die die Zulieferanten dem Lieferanten in Rechnung stellen, ändern, ist der Lieferant berechtigt, den angebotenen beziehungsweise vereinbarten Preis dementsprechend anzupassen. Artikel 6. Auflösung des Vertrags Wenn der Abnehmer seine Vertragspflichten nicht, nicht ordentlich oder nicht rechtzeitig erfüllt, oder im Fall von Konkurs, Zahlungsvergleich, Vormundschaft, Stilllegung, Geschäftsauflösung beziehungsweise bei gänzlicher oder teilweiser Übereignung des Unternehmens des Abnehmers befindet sich der Abnehmer von Rechts wegen in Verzug. In diesem Fall ist der Lieferant berechtigt, ohne weitere Zahlungsaufforderung, Inverzugsetzung oder Einschaltung eines Gerichts den mit dem Abnehmer geschlossenen Vertrag gänzlich oder teilweise aufzulösen, ohne dass der Lieferant zu irgendeiner Schadenersatzleistung oder Garantieleistung verpflichtet ist. 20

Algemene voorwaarden. Kaliber Europe

Algemene voorwaarden. Kaliber Europe Algemene voorwaarden Kaliber Europe Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702)

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702) ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702) 1. Begrippen 1.1 Onder Elcas wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Elcas

Nadere informatie

1. In the present general terms and conditions, the following terms are used in the sense given below, unless explicitly indicated otherwise.

1. In the present general terms and conditions, the following terms are used in the sense given below, unless explicitly indicated otherwise. GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR THE PROVISION OF SERVICES Molenaar&Partners BV Oranjelaan 109 3311 DK Dordrecht Netherlands Chamber of commerce nr. 24349604 Rotterdam, Netherlands Hereinafter to be referred

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door:

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door: ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door: ZAGT & VAN ELK CONSULTANCY vof Florazoom 17 2719 HR Zoetermeer Verder te noemen ZVEC (These terms and conditions have been translated in English and is attached

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING Van: 12enter China* Zwolle, 7 oktober 2009 Puntkroos 61 8043 NV Zwolle hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

- Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd.

- Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd. Nederlands - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief (tenzij anders overeengekomen).

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden TenneT

Algemene Inkoopvoorwaarden TenneT Algemene Inkoopvoorwaarden TenneT Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Artikel 11. Artikel 12. Artikel 13. Artikel 14. Artikel

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 1 De prijzen kunnen gebaseerd zijn op de koers van een buitenlandse munteenheid. Deze wordt, indien van toepassing, vermeld op de offerte. De definitieve prijs

Nadere informatie

wonderwonder GENERAL CONDITIONS English + dutch version (p. 6) 1/11

wonderwonder GENERAL CONDITIONS English + dutch version (p. 6) 1/11 GENERAL CONDITIONS English + dutch version (p. 6) ARTICLE 1 APPLICABILITY 1.1 these General Conditions shall apply to all offers, services and/or products from Wonderwonder B.V., and all agreements entered

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE CENTRALE ORGANISATIE VOOR DE VLEESSECTOR (COV)

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE CENTRALE ORGANISATIE VOOR DE VLEESSECTOR (COV) ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE CENTRALE ORGANISATIE VOOR DE VLEESSECTOR (COV) Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Leverancier: de leverancier van de in lid 2 van

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het vertaalbureau verstaan: DEBEIJ TRANSLATIONS, gevestigd te 6165 BC Geleen, Kwartelstraat 3.

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het vertaalbureau verstaan: DEBEIJ TRANSLATIONS, gevestigd te 6165 BC Geleen, Kwartelstraat 3. Algemene Voorwaarden van DEBEIJ TRANSLATIONS Definitie In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het vertaalbureau verstaan: DEBEIJ TRANSLATIONS, gevestigd te 6165 BC Geleen, Kwartelstraat 3. Artikel 1

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. General Terms and Conditions 2.1 NEDERLANDS / U.S. ENGLISH. Parentix B.V.

Algemene voorwaarden. General Terms and Conditions 2.1 NEDERLANDS / U.S. ENGLISH. Parentix B.V. Algemene voorwaarden General Terms and Conditions Parentix B.V. 2.1 NEDERLANDS / U.S. ENGLISH Versie 2.1 - Nederlands / Version 2.1 - U.S. English i Inleiding / Introduction Nederlands Dit document bevat

Nadere informatie

NEDERLANDS ALGEMENE VOORWAARDEN NL EN. www.dekom.com Pagina 1. 1 Geldigheid en wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

NEDERLANDS ALGEMENE VOORWAARDEN NL EN. www.dekom.com Pagina 1. 1 Geldigheid en wijzigingen van de Algemene Voorwaarden NEDERLANDS ALGEME VOORWAARD 1 Geldigheid en wijzigingen van de Algemene Voorwaarden (1) Deze Algemene Voorwaarden regelen de tussen de klant en DEKOM BV, Minervum 7444-H, 4817 ZG BREDA (hierna DEKOM genoemd)

Nadere informatie

versie 09.2013 / version 09.2013 1 HOOFDSTUK I: LICENTIEVOORWAARDEN CHAPTER I: LICENSE TERMS

versie 09.2013 / version 09.2013 1 HOOFDSTUK I: LICENTIEVOORWAARDEN CHAPTER I: LICENSE TERMS Voorwaarden Today IT B.V. HOOFDSTUK I: LICENTIEVOORWAARDEN Artikel 1 Definities De woorden die in deze Licentievoorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de betekenis zoals aangegeven in artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers zijn vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden WebChamp B.V. WebChamp B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 57300518

Algemene Voorwaarden WebChamp B.V. WebChamp B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 57300518 Algemene Voorwaarden WebChamp B.V. WebChamp B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 57300518 Artikel 1. Definities 1.1. Onder WebChamp wordt verstaan: de bij de Kamer

Nadere informatie

General Conditions (Translation* of the original Dutch text)

General Conditions (Translation* of the original Dutch text) Algemene Voorwaarden General Conditions (Translation* of the original Dutch text) De tekst van deze Algemene Bankvoorwaarden is op 27 juli 2009 door de Nederlandse Vereniging van Banken gedeponeerd onder

Nadere informatie

Inhoud / Contents. 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009. 9 General Banking Conditions 2009

Inhoud / Contents. 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009. 9 General Banking Conditions 2009 Algemene Bankvoorwaarden 2009 General Banking Conditions 2009 Inhoud / Contents 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009 9 General Banking Conditions 2009 3 4 Algemene Bankvoorwaarden 2009 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

B2: Specific terms and conditions applicable to Consultancy services. B2: Specifieke voorwaarden van toepassing op Consultancy diensten

B2: Specific terms and conditions applicable to Consultancy services. B2: Specifieke voorwaarden van toepassing op Consultancy diensten B2: Specifieke voorwaarden van toepassing op Consultancy diensten Dit document vormt een onderdeel van A: Algemene voorwaarden Prowareness. Prowareness Group B.V. Prowareness Offshoring B.V. Prowareness

Nadere informatie

B1: Specifieke voorwaarden van toepassing op Agile teams. B1: Specific terms and conditions applicable to Agile teams

B1: Specifieke voorwaarden van toepassing op Agile teams. B1: Specific terms and conditions applicable to Agile teams B1: Specifieke voorwaarden van toepassing op Agile teams Dit document vormt een onderdeel van A: Algemene voorwaarden Prowareness Prowareness Group B.V. Prowareness Offshoring B.V. Prowareness Zuid West

Nadere informatie

Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden. Click here for the Electronic Banking Conditions

Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden. Click here for the Electronic Banking Conditions AA_reversed_fullclrC.eps ABN AMRO reversed full-colour for coated paper Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden Click here for the Electronic Banking Conditions

Nadere informatie

General terms and conditions of purchase of Achmea

General terms and conditions of purchase of Achmea General terms and conditions of purchase of Achmea October 2013 Index Chapter 1 General Conditions 3 Chapter 2 Support Facilities 9 Chapter 3 Marketing and Communication 9 Chapter 4 Secondment en Consultancy

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv

Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv ALGEMEEN 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen

Nadere informatie

Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant.

Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant. j2 GLOBAL (NETHERLANDS) B.V. VOORWAARDEN KEEPITSAFE Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant. BEPAALDE DEFINITIES:

Nadere informatie

Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel)

Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel) Tracker MT-900M Service diensten SafelinQ Benelux BV OVERZICHT DIENSTEN Land: Product: Benelux Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel) Dit serviceoverzicht geeft inzicht

Nadere informatie

Algemene (verkoop & leverings)voorwaarden infostrait

Algemene (verkoop & leverings)voorwaarden infostrait Algemene (verkoop & leverings)voorwaarden ICT~Office Voorwaarden Op alle overeenkomsten en offertes van Services bv - dan wel, indien en voor zover van toepassing, bv en/of Products bv - zijn de ICT~Office

Nadere informatie

a. 'Aandeelhouders': de houders van Aandelen A en de houders van Aandelen B, tenzij expliciet anders vermeld of blijkt uit de context;

a. 'Aandeelhouders': de houders van Aandelen A en de houders van Aandelen B, tenzij expliciet anders vermeld of blijkt uit de context; STATUTEN VAN UNIQURE B.V. met zetel te Naarden, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 21 juni 2012 voor mr. P.H.N. Quist, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

Algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden voor Partner in Promotion BV. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57317372

Algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden voor Partner in Promotion BV. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57317372 Algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden voor Partner in Promotion BV Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57317372 Artikel 1. Definitie Lid 1: In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Den Haag

Algemene voorwaarden. Den Haag Den Haag Artikel1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door OPGEWEKT b.v. aangegane opdrachten, offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en verbintenissen

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van EPE-Goldman B.V. te Schiedam, hierna: EPG. 1. Algemeen 1.1 Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de

Nadere informatie