ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DROTECH B.V. TE SEVENUM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL LIMBURG NOORD ONDER NR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DROTECH B.V. TE SEVENUM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL LIMBURG NOORD ONDER NR."

Transcriptie

1 ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DROTECH B.V. TE SEVENUM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL LIMBURG NOORD ONDER NR Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: leverancier : Drotech B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Sevenum. afnemer : de wederpartij of wederpartijen bij enige met voornoemde leverancier gesloten overeenkomst, strekkende tot levering van goederen en/of diensten en/of andere prestaties. Artikel 2. Toepasselijkheid 1. Op alle door de leverancier gedane aanbiedingen en/of door de leverancier geaccepteerde ordes alsmede op alle overige contractuele relaties tussen leverancier en afnemer zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing. 2. Alle van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen, ook al komen deze in door de afnemer gebezigde algemene voorwaarden of condities voor, dan wel wordt door de afnemer in enig geschrift daar naar verwezen, zijn voor de leverancier niet bindend. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst tussen leverancier en afnemer. Artikel 3. Aanbieding 1. Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de aanbiedingen van leverancier vrijblijvend. Een aanbieding die een termijn bevat kan door leverancier desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen vijf dagen. 2. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en in normale werktijden. 3. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere door de leverancier verstrekte gegevens zijn niet bindend. 1

2 Artikel 4. Totstandkoming, omvang en aard van de overeenkomst 1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat leverancier de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering een aanvang heeft genomen. Aanbiedingen of toezeggingen van derden binden leverancier niet, tenzij deze derden daartoe door leverancier schriftelijk zijn gemachtigd. 2. Voor de omvang en de aard van de overeenkomst is de opdrachtbevestiging van de leverancier bindend. 3. De overeenkomst omvat alleen de levering van die goederen en diensten, die in voornoemde opdrachtbevestiging zijn gespecificeerd. Artikel 5. Risicoclausule 1. De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen is/zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren. 2. Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de datum van aanbieding en die van levering de prijzen van grondstoffen, materialen, materieel, energie, lonen, sociale lasten, belastingen en/of andere kostenbepalende factoren, waaronder mede begrepen de door toeleveringsbedrijven aan leverancier berekende prijzen, wijzing ondergaan, is de leverancier gerechtigd de geoffreerde c.q. overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen. Artikel 6. Ontbinding van de overeenkomst Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichtingen hem door de overeenkomst opgelegd, of in geval van faillissement, surséance van betaling, curatele, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de leverancier het recht om zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de met afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat de leverancier tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn. 2

3 Artikel 7. Levertijd 1. De overeengekomen levertijd gaat in zodra de leverancier de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, in het bezit is van alle, door de afnemer bij de opdracht te verstrekken bescheiden en gegevens en een eventueel overeengekomen aanbetaling heeft ontvangen. 2. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer niet het recht op vergoeding van directe of indirecte schade, of vergoeding van welke kosten dan ook, of ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting. Artikel 8. Aflevering, Risico 1. Aflevering van producten geschiedt op het moment dat en ter plaatse waar de producten bij leverancier, c.q. op een door leverancier aan te geven andere locatie er verzending gereed liggen. 2. Alle zaken reizen voor rekening en risico van afnemer, ook indien de zending vrachtvrij geschiedt, ondanks eventueel andersluidende vermelding op de vervoersdocumenten. 3. Deelleveringen zijn toegestaan. 4. Het risico gaat over op de afnemer op het moment van aflevering. 5. Leverancier heeft het recht tijdstip en wijze van verzending naar eigen inzicht te regelen tenzij leverancier andersluidende aanwijzingen van afnemer daaromtrent uitdrukkelijk heeft geaccepteerd. Kosten, voortvloeiende uit opslag ter zake van vertraagde verzending, welke vertraging afnemer toe te rekenen is, komen vanaf de achtste dag na mededeling van de leverancier aan afnemer dat de zaken ter verzending gereed staan, integraal voor afnemers rekening. 3

4 Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud 1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door leverancier aan afnemer krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van afnemer in de nakoming van deze overeenkomsten. 2. Leverancier is bevoegd om in één van de gevallen zoals omschreven in artikel 12 de geleverde zaken die overeenkomstig het vorige artikellid eigendom van leverancier zijn gebleven, op kosten van de afnemer terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt, wanneer leverancier zulks schriftelijk aanzegt, als een ontbinding van de met afnemer gesloten overeenkomst(en), doch laat de overige aanspraken van leverancier onverlet. Voor zoveel nodig wordt leverancier beschouwd als door afnemer onherroepelijk gemachtigd om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden, Zaken, vermeld op onbetaalde facturen en aanwezig bij afnemer, worden geacht op die facturen betrekking te hebben en dientengevolge onder het eigendomsvoorbehoud te vallen. 3. Afnemer is bevoegd indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitvoering, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, te beschikken. Maakt afnemer van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, aan derden eveneens slecht onder voorbehoud van de eigendomsrechten van leverancier te leveren. Hij is eveneens verplicht leverancier, op het eerste verzoek van de leverancier, een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op betreffende derden heeft of zal krijgen. Voor het geval afnemer zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijk volmacht aan leverancier om dit pandrecht tot stand te brengen. 4. Verticaal transport is voor rekening en risico van afnemer, ondanks eventueel andersluidende vermelding op de vervoersdocumenten. 4

5 Artikel 10. Controle en reclames 1. Afnemer is verplicht binnen acht werkdagen na ontvangst de zaken te controleren. Eventuele reclames dienen leverancier binnen acht dagen na ontdekking van mogelijke onvolkomenheden door afnemer schriftelijk en gemotiveerd te hebben bereikt. Reclames, die leverancier bereiken na zes maanden na levering, zullen door leverancier (behalve in uitzonderlijke, uitsluitend ter beoordeling van leverancier vallende gevallen van coulance) niet meer in behandeling worden genomen. 2. Geringe afwijkingen, welke binnen de naar goed handelsgebruik gangbare toleranties vallen, vormen geen grond voor reclames. 3. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van afnemer niet op. Artikel 11. Betaling 1. Alle betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij een andere betalingsregeling schriftelijk is overeengekomen. 2. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek en/of schuldvergelijking te geschieden op de wijze als overeengekomen. 3. Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de leverancier zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldatum over het uitstaande bedrag 1,5% rente per maand of gedeelte van een maand in rekening te brengen. 4. Alle buitengerechtelijke kosten ter inning van het aan de leverancier verschuldigde, waaronder begrepen incasso-, deurwaarder- en advocaatkosten, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag. 5. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is de leverancier, wanneer zich zwaarwegende aanwijzingen voordoen die twijfel aan de solvabiliteit van de afnemer rechtvaardigen, gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten totdat de afnemer op zijn verzoek voldoende zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van diens verplichtingen uit die overeenkomst. 5

6 Artikel 12. Garantie 1. De leverancier staat, met inachtneming van de hierna volgende beperkingen, in voor de deugdelijkheid van de door hem geleverde goederen, in dier voegen dat gebreken, waarvan de afnemer bewijst dat zij binnen 12 maanden na levering zijn ontstaan, uitsluitend, althans overwegend ten gevolgen van ondeugdelijke grondstof en/of materiaal, kosteloos door de leverancier zullen worden vervangen, mits de afnemer de leverancier hiertoe in de gelegenheid stelt. 2. De in het vorige lid beschreven garantieplicht vervalt, indien zich een of meer der hieronder genoemde omstandigheden mochten voordoen. a. de ondeugdelijkheid is het gevolg van foutief gebruik of onvoldoende onderhoud; b. door de afnemer of derden zijn aan de geleverde goederen werkzaamheden verricht, zonder dat daartoe een schriftelijke goedkeuring van de leverancier is verkregen; c. de afnemer is nalatig gebleven zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. 3. Reparatie en/of vervanging van een onderdeel zal de garantietermijn voor het geheel der geleverde goederen nimmer verlengen. 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de leverancier alleen gehouden tot nakoming binnen Nederland van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen. Artikel 13. Aansprakelijkheid 1. De aansprakelijkheid uit hoofde van de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming door de leverancier van de in artikel 12 genoemde garantieverplichtingen. Iedere aansprakelijkheid terzake van bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten. 2. Behoudens in geval van grove schuld of opzet is de leverancier niet aansprakelijk voor kosten, schade of interessen, ontstaan als gevolg van: a. daden of nalatigheid van ondergeschikten of personen door de leverancier tot de uitvoering van de overeenkomst gebezigd; b. overschrijding van de levertijd. 6

7 Artikel 14. Overmacht 1. Overmacht, te verstaan als elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van leverancier, als dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van leverancier kan worden verlangd, geeft leverancier het recht zijn verplichtingen op te schorten. Onder overmacht worden onder meer (doch niet uitsluitend) verstaan: gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluitend of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg, oorlog, opstootjes, belemmerde of gesloten aanvoer te land, te zee of in de lucht, vorstverlet, tekortkoming van derden die door leverancier ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst werden ingeschakeld, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Dezelfde omstandigheden betreffende leveranciers of door leverancier ingeschakelde deskundigen vallen eveneens onder deze bepaling. 2. Indien zich aan de zijde van leverancier een overmachtsituatie voordoet, zal leverancier afnemer daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en hem berichten of nakoming nog mogelijk is en zo ja, binnen welke termijn. 3. Indien nakoming onmogelijk is, of weliswaar niet blijvend onmogelijk is, maar niet alsnog binnen drie maanden kan plaatsvinden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden door daarvan aan de andere partij schriftelijk mededeling te doen, zonder dat de ene partij tegenover de ander aanspraak heeft op schadevergoeding. Ter zake van het door leverancier reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft afnemer tot betaling gehouden. 4. Indien ten gevolge van overmacht zoals bovenomschreven de hoeveelheid beschikbaar product te eniger tijd ontoereikend is ter dekking van de eigen behoefte van leverancier c.q. die van de afnemers van leverancier, is leverancier gerechtigd gedurende het voortduren van de overmachtsituatie deze relaties te beleveren naar rato van de bij leverancier aanwezige voorraad, zonder de verplichting te hebben tot suppletie van het ontbrekende. 7

8 Artikel 15. Toepasselijk recht, Mediation-clausule, bevoegde rechter 1. Wanneer een geschil, verband houdende met (een tekortkoming in) de uitvoering van deze overeenkomst niet door middel van overleg tussen partijen kan worden geregeld, zullen partijen, alvorens zich tot de bevoegde rechter te wenden, zich inspannen het geschil op te lossen door middel van mediation conform het Reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut, zoals dat drie maanden voor het aangaan van deze overeenkomst luidde. 2. Indien het onmogelijke gebleken is een geschil als bedoeld in bovenvermeld artikel op te lossen met behulp van mediation, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem. 3. Het bovenstaande laat de bevoegdheid van partijen tot het nemen van conservatoire maatregelen onverlet. 8

9 GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY OF DROTECH BV REGISTERED AT THE CHAMBERS OF COMMERCE LIMBURG NOORD UNDER NR Article 1. Definitions In these terms and conditions the following words shall have the following meaning: supplier : Drotech BV, with its registered office and main place of business in Sevenum, The Netherlands. buyer : the other party or other parties in any agreement concluded with the aforementioned supplier, intended for the delivery of goods and/or services and/or other performances. Article 2. Applicability 1. These terms and conditions shall apply exclusively to all offers submitted by the supplier and/or orders accepted by the supplier, and to all other contractual relationships between the supplier and the buyer. 2. Any stipulations deviating from these general terms and conditions, even if these appear in the terms and conditions used by the buyer, respectively if the buyer refers to these stipulations in any document, are non-binding to the supplier. These general terms and conditions can only be deviated from by an agreement in writing between the supplier and the buyer. 9

10 Article 3. Offer 1. Unless stated otherwise in writing, the supplier s offers are without obligation. An offer containing a term can nevertheless be revoked by the supplier, even after receipt of the order, provided this takes place within five days. 2. All offers are based on delivery under normal circumstances and during normal business hours. 3. Pictures, catalogues, drawings and other data provided by the supplier are nonbinding. Article 4. Formation, scope and nature of the agreement 1. An agreement shall only be considered to have been formed legally after the supplier has confirmed the order in writing, respectively has commenced execution thereof. Offers or commitments by third parties are not binding for the supplier, unless these third parties have been authorized thereto in writing by the supplier. 2. The order confirmation by the supplier shall be binding for the scope and nature of the agreement. 3. The agreement shall only include the delivery of those goods and services specified in the aforementioned order confirmation. 10

11 Article 5. Risk Clause 1. The price or prices submitted in the offer are based on cost-determining factors at that time. 2. If, during the period of time between the date of the offer and the date of delivery, the prices of raw materials, materials, equipment, energy, wages, social insurance, taxes and/or other cost-determining factors, also including the prices charged to the supplier by subcontractors, are altered, the supplier shall be entitled to alter the offered, respectively agreed, price accordingly. Article 6. Dissolution of the agreement If the buyer fails to comply, or fails to comply in a correct or timely manner with any obligations imposed on him by the agreement, or in cases of bankruptcy, suspension of payment, guardianship, cessation of business, winding-up or full or partial transfer of the buyer s company, the buyer shall be considered to be legally in default and the supplier shall be entitled, without summons, notification of default or judicial intervention, to declare the agreement concluded with the buyer fully or partially dissolved, without the supplier being held to any damage compensation or warranty. 11

12 Article 7. Delivery time 1. The agreed delivery time shall commence as soon as the supplier has confirmed the order in writing, has all documents and data to be provided by the buyer in his possession and has received a possibly agreed advance payment. If the delivery time is exceeded, from whatever cause, this does not entitle the buyer to compensation for direct or consequential damage, or compensation of any costs whatsoever, or dissolution of the agreement or noncompliance with any obligation resulting from the agreement. Article 8. Delivery, Risk 1. Delivery of products shall take place at the time when and at the location where the products are ready for dispatch at the supplier s, respectively at another location to be indicated by the supplier. 2. All items shall be transported to the account and risk of the buyer, also if the dispatch is made carriage paid, irrespective of possible other notices on the transport documents. 3. Partial deliveries are allowed. 4. The risk shall be transferred to the buyer at the time of delivery. 5. The supplier is entitled to arrange for the time and the method of dispatch to his own discretion, unless the supplier has explicitly accepted other instructions by the buyer. Any costs resulting from storage due to delayed dispatch, whereby the buyer can be imputed for the delay, shall be charged in total to the buyer, from the eighth day after the supplier has notified the buyer that the items are ready for dispatch. 12

13 Article 9. Retention of title 1. Delivery shall take place under retention of title. This retention applies to claims for payment for all items delivered or to be delivered by the supplier to the buyer under any agreement and/or work conducted within the scope of the delivery, as well as to claims for failure to comply with these agreements by the buyer. 2. The supplier is entitled, in any of the cases described in article 12, to repossess the delivered items for which the supplier has retained the title in accordance with the previous paragraph, to the account of the buyer. Such repossession is considered, if the supplier notifies this in writing, a dissolution of the agreement(s) concluded with the buyer, but is without prejudice to any other claims of the supplier. To the extent necessary, the supplier shall be considered irrevocably authorized by the buyer to remove the items concerned (or have these removed) from the location of the items. Items that are recorded on unpaid invoices and that are located at the buyer s, shall be considered to be relate to those invoices and shall therefore fall under the retention of title. 3. The buyer is entitled, if and to the extent necessary within the scope of his normal course of business, to have the items concerned, to which the retention of title applies, at his disposal. If the buyer uses this right, he shall be obliged to deliver the items to which the retention of title applies to third parties only under condition of the ownership rights of the supplier. He shall also be obliged, at the supplier s first request, to provide an undisclosed pledge to the claims which he has or shall have on those third parties. If the buyer refuses to do so, this stipulation shall be considered an irrevocable authorization to the supplier to effect this pledge. 4. Vertical transport shall be to the account and risk of the buyer, irrespective of possible other notices on the transport documents. 13

14 Article 10. Inspections and complaints 1. The buyer is obliged, within eight workdays after receipt, to inspect the items. Any complaints shall have to have been received by the supplier within eight days after discovery of possible defects by the buyer, in writing and stating the reasons. Any complaints received by the supplier six months after delivery shall no longer be processed by the supplier (except in exceptional cases of leniency, solely to the discretion of the supplier). 2. Minor deviations that fall within the tolerances common in the current business practices, shall not be a basis for complaints. 3. The processing of a complaint does not suspend the buyer s payment obligation. 14

15 Article 11. Payment 1. All payments shall be effected within 30 days after date of invoice, unless another payment scheme has been agreed in writing. 2. All payments shall be effected in the manner agreed, without any deductions and/or setoffs. 3. If the buyer fails to pay within the agreed term, he shall be considered legally in default and the supplier is entitled, without any notification of default being required, to charge the buyer, from the due date, 1.5% interest on the outstanding amount for each month or part of a month. 4. All extrajudicial costs required to collect the amount owed to the supplier, including collection, bailiff and legal costs, shall be to the account of the buyer. The extrajudicial collection costs shall be at least 15% of the amount of invoice. 5. During the execution of the agreement the supplier is entitled, if there are serious indications to justify doubting the buyer s solvency, to suspend compliance with his obligations, until the buyer has provided, at the supplier s request, adequate security for compliance with the buyer s obligations under that agreement. 15

16 Article 12. Warranty 1. The supplier warrants, taking into account the following restrictions, the reliability of the goods he delivers, in such a manner that any defects, of which the buyer can prove that these occurred within 12 months of delivery, solely, at least mainly, as a result of defective raw materials and/or materials, shall be replaced by the supplier free of charge, provided the buyer provides the supplier the opportunity to do so. 2. The warranty obligation described in the previous paragraph shall be cancelled, if one or more of the following circumstances occur: a. The defectiveness is the result of faulty use or inadequate maintenance; b. The buyer or third parties conducted work to the delivered goods, without obtaining permission in writing from the supplier; c. The buyer remained in default in complying with his obligations under the agreement. 3. Repairs to and/or replacement of a component shall never extend the term of warranty for the total of the delivered goods. 4. Unless explicitly agreed to otherwise, the supplier is only obliged to comply with the warranty obligations described in this article inside The Netherlands. 16

17 Article 13. Liability 1. The liability under the agreement is explicitly limited to compliance by the supplier with the warranty obligations referred to in article 12. Any liability for loss of profits or other consequential damage is explicitly excluded. 2. Except in cases of gross negligence or deliberate intent, the supplier is not liable for costs, damage or interests, occurring as a result of: a. Acts or negligence by employees or persons engaged by the supplier for the execution of the agreement; b. Exceeding the delivery time Article 14. Force Majeure 1. Force majeure, meaning any circumstance outside the will and actions of the supplier, respectively that could not have been foreseen at the time of the conclusion of the agreement, as a result of which compliance with the agreement cannot in all reasonableness be demanded from the supplier, entitles the supplier to suspend his obligations. Force majeure includes, among others (but not solely): lack of raw materials, factory or transport breakdowns of whatever nature, strikes, lockouts or lack of employees, quarantine, epidemics, mobilization, state of siege, war, riots, obstructed or closed supply lines by land, sea, or air, time lost through frost, shortcomings of third parties engaged by the supplier for the execution of the agreement, as well as all obstructions caused by government measures. If these same circumstances apply to suppliers or to experts engaged by the supplier, they shall also fall under this stipulation. 17

18 2. If a force majeure situation arises at the supplier s, the supplier shall notify the buyer of this as soon as possible and he shall inform the buyer if compliance is still possible and if so, within which term. 3. If compliance is no longer possible, or not permanently impossible, but cannot take place within three months, both parties shall be entitled to dissolve the agreement, by notification in writing to the other party, without one party being entitled to claim damage compensation from the other party. The buyer shall remain obliged to pay the part of the agreement already executed by the supplier. 4. If, as a result of the above described force majeure, the quantity of the product available is at any time inadequate to cover the supplier s own needs, or, as the case may be, the needs of the suppliers buyers, the supplier shall be entitled during the time that the force majeure situation continues, to supply these clients in proportion to the stock present at the supplier s, without being obliged to supplement the lacking products. Article 15. Applicable law. Mediation clause. Competent court 1. If any dispute, connected to (a failure in) the execution of this agreement, cannot be settled in consultation between the parties, before applying to the competent court, the parties shall make an effort to resolve the dispute through mediation, in accordance with the Regulations of the Foundation Netherlands Mediation Institute, as these regulations were worded three months before the conclusion of this agreement. 2. If it is found to be impossible to resolve a dispute as referred to in the aforementioned paragraph through mediation, the dispute shall be settled by the competent court in Arnhem, The Netherlands. 3. The aforementioned shall not prejudice the entitlement of the parties to take protective measures. 18

19 ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN DER DROTECH B.V.REGISTRIERT BEI DER HANDELSKAMMER LIMBURG NOORD UNTER NR Artikel 1. Definitionen Im Rahmen dieser Geschäftsbedingungen ist zu verstehen unter: Lieferant : Drotech B.V. mit Sitz und Büroadresse in Sevenum. Abnehmer : Die Gegenpartei oder Gegenparteien einer mit dem genannten Lieferanten geschlossenen Vereinbarung zur Lieferung von Waren und/oder Dienstleistungen beziehungsweise zum Erbringen anderer Leistungen. Artikel 2. Anwendungsbereich 1. Alle vom Lieferanten übermittelten Angebote und/oder die vom Lieferanten akzeptierten Bestellungen sowie alle übrigen vertraglichen Beziehungen zwischen dem Lieferanten und dem Abnehmer unterliegen ausschließlich diesen Bedingungen. 2. Alle von diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichenden Bedingungen, auch wenn diese in den allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Konditionen des Abnehmers enthalten sind beziehungsweise wenn der Abnehmer in einem Schriftstück darauf verweist, sind für den Lieferanten nicht bindend. Abweichungen von diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen der schriftlichen Vereinbarung zwischen dem Lieferanten und dem Abnehmer. Artikel 3. Angebot 1. Sofern nicht schriftlich anders angegeben, sind die Angebote des Lieferanten unverbindlich. Ein Angebot, in dem eine Frist genannt ist, kann vom Lieferanten trotzdem innerhalb von fünf Tagen widerrufen werden, selbst nach Auftragseingang. 2. Alle Angebote werden unter der Annahme der Lieferung unter normalen Bedingungen und innerhalb der normalen Arbeitszeiten erstellt. 3. Abbildungen, Kataloge, Zeichnungen und weitere vom Lieferanten vorgelegten Dokumente sind nicht bindend. 19

20 Artikel 4. Zustandekommen, Umfang und Art des Vertrags 1. Der Vertrag ist erst dann rechtsgültig zustande gekommen, wenn der Lieferant die Order schriftlich bestätigt hat beziehungsweise mit deren Ausführung angefangen hat. Angebote oder Zusagen von Dritten binden den Lieferanten nicht; dazu müssen die fraglichen Drittparteien vom Lieferanten schriftlich dazu ermächtigt worden sein. 2. Was den Umfang und die Art des Vertrags betrifft, ist die Auftragsbestätigung des Lieferanten bindend. 3. Der Vertrag bezieht sich nur auf die Lieferung der in der genannten Auftragsbestätigung spezifizierten Waren und Dienstleistungen. Artikel 5. Risikoklausel 1. Der im Angebot genannte Preis oder die im Angebot genannten Preise stützt / stützen sich auf die zum fraglichen Zeitpunkt kostenbestimmenden Faktoren. 2. Wenn sich in der Zeit zwischen dem Angebotsdatum und der Lieferung die Preise für die Rohstoffe, Materialien, Geräte, die Energie, Löhne, Sozialabgaben, Steuern und/oder andere kostenbestimmende Faktoren, auch die Preise, die die Zulieferanten dem Lieferanten in Rechnung stellen, ändern, ist der Lieferant berechtigt, den angebotenen beziehungsweise vereinbarten Preis dementsprechend anzupassen. Artikel 6. Auflösung des Vertrags Wenn der Abnehmer seine Vertragspflichten nicht, nicht ordentlich oder nicht rechtzeitig erfüllt, oder im Fall von Konkurs, Zahlungsvergleich, Vormundschaft, Stilllegung, Geschäftsauflösung beziehungsweise bei gänzlicher oder teilweiser Übereignung des Unternehmens des Abnehmers befindet sich der Abnehmer von Rechts wegen in Verzug. In diesem Fall ist der Lieferant berechtigt, ohne weitere Zahlungsaufforderung, Inverzugsetzung oder Einschaltung eines Gerichts den mit dem Abnehmer geschlossenen Vertrag gänzlich oder teilweise aufzulösen, ohne dass der Lieferant zu irgendeiner Schadenersatzleistung oder Garantieleistung verpflichtet ist. 20

leverancier : Drotech B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Sevenum.

leverancier : Drotech B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Sevenum. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DROTECH B.V. TE SEVENUM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL LIMBURG NOORD ONDER NR. 09070238 Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 1 De prijzen kunnen gebaseerd zijn op de koers van een buitenlandse munteenheid. Deze wordt, indien van toepassing, vermeld op de offerte. De definitieve prijs

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Schurman Juristen Online

Algemene Voorwaarden Schurman Juristen Online Algemene Voorwaarden Schurman Juristen Online Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tot het verlenen van juridische bijstand of advies die natuurlijke- of rechtspersonen,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings)

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Brude IT. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg Noord onder KvK nummer: 55965296 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de Installateur binden de Installateur niet.

3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de Installateur binden de Installateur niet. Algemene Voorwaarden Algemene Verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden van de Vreede installatietechniek (dvit), De Deel 9, 8556 EL te Biddinghuizen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Almere

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie 1.20

Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met C.V. Nieuw betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a)

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

Artikel 3. PRIJZEN De door Verkoper vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Ze gelden in EURO S.

Artikel 3. PRIJZEN De door Verkoper vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Ze gelden in EURO S. Algemene voorwaarden Artikel 1. OFFERTES Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Opdrachten en bestellingen zijn eerst definitief wanneer deze schriftelijk door Verkoper zijn bevestigd. Artikel 2. PRIJSVERHOGINGEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van toepassing op verkoop en levering producten 1 juni 2013

Algemene voorwaarden van toepassing op verkoop en levering producten 1 juni 2013 drievrienden Algemene voorwaarden van toepassing op verkoop en levering producten 1 juni 2013 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden,

Nadere informatie

bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits

bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits bab.la Uitdrukkingen: Zakelijke correspondentie Bestelling Nederlands-Duits Bestelling : Bestelling plaatsen Wij overwegen de aanschaf van... Wir ziehen den Kauf von... in Betracht... Formeel, voorzichtig

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland 1. Algemeen 1.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Ambi Pack B.V.

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Ambi Pack B.V. Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Ambi Pack B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1. Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op al Ambi Pack B.V. s offertes,

Nadere informatie

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 28097926. Art. 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen Steviger!

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

Leveringsvoorwaarden TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN 1. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend ook indien daarin een termijn wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. 2. Een overeenkomst komt

Nadere informatie

Algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden voor Partner in Promotion BV. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57317372

Algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden voor Partner in Promotion BV. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57317372 Algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden voor Partner in Promotion BV Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57317372 Artikel 1. Definitie Lid 1: In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom Algemene voorwaarden Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst 3. Intellectuele eigendom 4. Betalingsvoorwaarden 5. Annulering en restitutie 6. Wijzigingen in de opdracht 7.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 26 januari 2015. Artikel

Nadere informatie

1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 1. DEFINITIES 1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 1.2 Onder verkoper wordt verstaan My Medical Shop BV, gevestigd te s-gravenhage. 1.3

Nadere informatie

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID UNIFORME VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PIECOM B.V., gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 16 maart 1994,

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN :2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en)

Vervangt NEN-EN :2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en) Vervangt NEN-EN 13920-10:2000 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Video4commerce B.V. - SEE BELOW FOR ENGLISH

Algemene voorwaarden Video4commerce B.V. - SEE BELOW FOR ENGLISH Algemene voorwaarden Video4commerce B.V. - SEE BELOW FOR ENGLISH Artikel 1. Definities Onder wederpartij Video4commerce B.V. wordt verstaan : De onderneming Video4commerce B.V. waarmee de individuele overeenkomst

Nadere informatie

Artikel 5 Levering van bedrukte goederen. Lid 1: Ingeval de leverancier opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van cliënt / 1

Artikel 5 Levering van bedrukte goederen. Lid 1: Ingeval de leverancier opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van cliënt / 1 ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN P&P PROJECTS B.V., GEVESTIGD TE WASAWEG 16 C, 9723 JD TE GRONINGEN (Gedeponeerd onder nummer 02053225 Kamer van Koophandel te Groningen). Artikel 1. Definitie

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden. Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk. 1. Algemene bepaling :

Verkoopvoorwaarden. Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk. 1. Algemene bepaling : Verkoopvoorwaarden Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk 1. Algemene bepaling : Deze verkoopvoorwaarden gelden voor alle door ons te sluiten overeenkomsten en door ons gedane aanbiedingen,

Nadere informatie

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl)

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Van Olde Bijvank (KvK Oost-Brabant 17156283)

Algemene voorwaarden Van Olde Bijvank (KvK Oost-Brabant 17156283) Algemene voorwaarden Van Olde Bijvank (KvK Oost-Brabant 17156283) Artikel 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde, van toepassing op alle aanbiedingen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

1.1.3 Opdrachtgever: De opdrachtgever is de (rechts)persoon of organisatie die bedrijfskado's van de Alternatieve Kadobon BV koopt.

1.1.3 Opdrachtgever: De opdrachtgever is de (rechts)persoon of organisatie die bedrijfskado's van de Alternatieve Kadobon BV koopt. Van toepassing zijn: Algemene voorwaarden Alternatieve Kadobon BV en de aanvullende voorwaarden voor kerstpakketten, relatiegeschenken en andere bedrijfskado's, zoals hieronder vermeld. Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: BEDU : de afnemer: de overeenkomst: het geleverde: de besloten vennootschap BEDU POMPEN

Nadere informatie

Antwoordnummer 6155 1320 WB Almere Telefoon 06-17853802 ABN AMRO 438.586.921

Antwoordnummer 6155 1320 WB Almere Telefoon 06-17853802 ABN AMRO 438.586.921 ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Algemeen 1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer: De ondernemer die deze voorwaarden hanteert, en die lid is van FNV Zelfstandigen. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN DENLOP NATURAL ARTS B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN DENLOP NATURAL ARTS B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN DENLOP NATURAL ARTS B.V. 1 TOEPASSELIJKHEID a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, verder te noemen de verkoper, alsmede op alle koopovereenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Leiden onder nummer:

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Leiden onder nummer: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZAAK AAN ZEE BV: Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Leiden onder nummer: 28105370. 1.0 Definities Opdrachtnemer: Zaak aan Zee BV, hierna ook ZAZ. Opdracht: de overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Ideavelop B.V. bij niet kopen op afstand

ALGEMENE VOORWAARDEN Ideavelop B.V. bij niet kopen op afstand ALGEMENE VOORWAARDEN Ideavelop B.V. bij niet kopen op afstand Artikel 1: begripsomschrijving Ideavelop B.V.: wederpartij: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Ideavelop B.V. op enigerlei

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DUDINK BRANDBEVEILIGING

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DUDINK BRANDBEVEILIGING ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DUDINK BRANDBEVEILIGING Art. 1 Algemeen: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Dudink Brandbeveiliging te Alkmaar, verder te noemen

Nadere informatie

---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017

---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017 ---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017 ------------------------------------------------------------------------------------------- TOEPASSELIJKHEID De algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

KREQ B.V. V1.1/AV KREQ BV

KREQ B.V. V1.1/AV KREQ BV Algemene voorwaarden van KreQ B.V., hierna te noemen: KREQ, gevestigd te Heerenveen en kantoorhoudende te Heerenveen, zoals deze onder nummer 01163620 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ETB Automatisering B.V.

Algemene voorwaarden ETB Automatisering B.V. Algemene voorwaarden ETB Automatisering B.V. 1 Toepasselijk recht Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en leveringen door ETB Automatisering B.V.,

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan diensten

Nadere informatie

1.2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij van verkoper, hierna te noemen "koper", blijven buiten toepassing.

1.2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij van verkoper, hierna te noemen koper, blijven buiten toepassing. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VAHLKAMP INTERNATIONAL B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE HELMOND, VEEDRIFT 1 Artikel 1. Toepasselijkheid en geldigheid 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012

Algemene Leveringsvoorwaarden Nano Installaties, d.d. 26-01-2012 Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012 Artikel 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webdesign. Wordpress Budget Websites KvK nummer: 34344445 Voorsteven 68, 1034 SN Amsterdam. Artikel 1.

Algemene Voorwaarden Webdesign. Wordpress Budget Websites KvK nummer: 34344445 Voorsteven 68, 1034 SN Amsterdam. Artikel 1. Algemene Voorwaarden Webdesign Wordpress Budget Websites KvK nummer: 34344445 Voorsteven 68, 1034 SN Amsterdam Artikel 1. Algemeen 1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 123Watchrepair.nl d.d

Algemene Voorwaarden 123Watchrepair.nl d.d Algemene Voorwaarden 123Watchrepair.nl d.d. 1-10-2016 Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Aanbieding Artikel 3 - Prijs Artikel 4 - Overeenkomst Artikel 5 - Uitbesteding van werk aan derden

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de verkoop en levering van graszoden door de leden van

Algemene voorwaarden voor de verkoop en levering van graszoden door de leden van Algemene voorwaarden voor de verkoop en levering van graszoden door de leden van DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN KWEKERS VAN GRASZODEN I. Toepasselijkheid De onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TailorTies is een handelsnaam van Trendfactory BV, Nieuw-Vennep, Nederland.

Algemene voorwaarden TailorTies is een handelsnaam van Trendfactory BV, Nieuw-Vennep, Nederland. Algemene voorwaarden TailorTies is een handelsnaam van Trendfactory BV, Nieuw-Vennep, Nederland. Toepasselijkheid. Art.1.1. Alle offertes vinden plaats onder de toepasselijk verklaring van deze algemene

Nadere informatie

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de onder 1 bekend gemaakte Voorwaarden geacht door de betrokken Partijen te zijn geaccepteerd.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de onder 1 bekend gemaakte Voorwaarden geacht door de betrokken Partijen te zijn geaccepteerd. LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VOOR DE DETAILHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN, VASTGESTELD DOOR DE VBW CENTRALE VERENIGING BLOEMENDETAILHANDEL, GEVESTIGD TE (6717 LP) EDE AAN DE ZANDLAAN 18, GEDEPONEERD

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN gevestigd te Rotterdam alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen Columbus Exotics, heeft de navolgende Algemene Inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. van. P&O Interim b.v. gevestigd en kantoorhoudende te Heusden en de daaraan gelieerde ondernemingen

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. van. P&O Interim b.v. gevestigd en kantoorhoudende te Heusden en de daaraan gelieerde ondernemingen 1 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van P&O Interim b.v. gevestigd en kantoorhoudende te Heusden en de daaraan gelieerde ondernemingen gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor

Nadere informatie

B4: Specific terms and conditions applicable Training services. B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten

B4: Specific terms and conditions applicable Training services. B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten Dit document vormt een onderdeel van A: Algemene voorwaarden Prowareness Group B.V. Prowareness Offshoring B.V. Prowareness Zuid West B.V.

Nadere informatie

T. 0344 631 746 F. 0344 631 747 E. info@arcelormittalconstructionnederland.nl I. www.arcelormittalconstructionnederland.nl

T. 0344 631 746 F. 0344 631 747 E. info@arcelormittalconstructionnederland.nl I. www.arcelormittalconstructionnederland.nl Postadres Postbus 6055 4000 HB Tiel Bezoekadres Biezenwei 2 Industrieterrein Medel 4004 MB Tiel T. 0344 631 746 F. 0344 631 747 E. info@arcelormittalconstructionnederland.nl I. www.arcelormittalconstructionnederland.nl

Nadere informatie

Offertes: Totstandkoming overeenkomst en wijziging in gegeven opdrachten

Offertes: Totstandkoming overeenkomst en wijziging in gegeven opdrachten ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN: JP Administratieve Dienstverlening, Sweelincklaan 73, 2692 BB s-gravenzande Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 27332178 Toepasselijkheid Artikel 1: 1.Deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1 mei 2014

Algemene Voorwaarden 1 mei 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN van Heijblom Koffie, gevestigd te Etten-Leur Artikel 1: toepasselijkheid Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en offertes en verkoopovereenkomsten

Nadere informatie

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 342038710000.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 342038710000. ALGEMENE VOORWAARDEN sabine.nl Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 342038710000. Informatie- en Communicatie Technologie 1. Algemeen 1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVVB als opdrachtnemer (zakelijke dienstverlening NVVB aan derden)

Algemene Voorwaarden NVVB als opdrachtnemer (zakelijke dienstverlening NVVB aan derden) Algemene Voorwaarden NVVB als opdrachtnemer (zakelijke dienstverlening NVVB aan derden) 1 Algemeen 1.1 Onder deze verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer: De Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

GENERAL CONDITIONS OF SALE / ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN / CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

GENERAL CONDITIONS OF SALE / ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN / CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE GENERAL CONDITIONS OF SALE / ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN / CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE of the private company with limited liability Minnova B.V., having its registered office in Grootebroek, the Netherlands

Nadere informatie

-ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE VERKOOP VAN GOEDEREN EN DIENSTEN-

-ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE VERKOOP VAN GOEDEREN EN DIENSTEN- Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij Z-Staal te Zwijndrecht, nader te noemen leverancier, optreedt als leverancier van goederen en diensten,

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1.0 De website www.effectief-afvallen.nl en webwinkels http://effectiefafvallen.biedmeer.nl zijn een onderdeel van Body & Healthcare4U 1.1 Op alle

Nadere informatie

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten.

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten. Algemene voorwaarden Improve Training & Coaching Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op elke met Improve Training & Coaching, hierna

Nadere informatie

Vakantiehuizen en vakantiewoningen(of Appartementen) Exclusief op het eiland Ameland.

Vakantiehuizen en vakantiewoningen(of Appartementen) Exclusief op het eiland Ameland. Vakantiehuizen en vakantiewoningen(of Appartementen) Exclusief op het eiland Ameland. 1 Vakantieobject omschrijvingsvoorwaarden: Belangrijk!! De reclame-opdracht aan ameland-tips.de komt uitsluitend tot

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN WOODFIX 1. DEFINITIES 1.1 Onder Leverancier wordt in deze voorwaarden verstaan WoodFix, onder Afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan

Nadere informatie

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1975 Nr. 152

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1975 Nr. 152 40 (1975) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1975 Nr. 152 A. TITEL Overeenkomst tot wijziging van het Verdrag van 8 april 1960 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek

Nadere informatie

Kroket. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Valuas B.V. voor de ontwikkeling en/of levering van kroketten en /of aanverwante artikelen.

Kroket. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Valuas B.V. voor de ontwikkeling en/of levering van kroketten en /of aanverwante artikelen. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Valuas B.V. voor de ontwikkeling en/of levering van kroketten en /of aanverwante artikelen. DEFINITIES 1.1 Valuas terie is een handelsnaam van Valuas B.V.,

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Definities Algemene bepalingen Datum van ingang; wijziging Wijziging van de leveringsvoorwaarden Beëindiging Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten Prijzen

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN-IEC /A2 (en; fr) Wijzigingsblad. Nederlandse

Voorbeeld. Preview. NEN-IEC /A2 (en; fr) Wijzigingsblad. Nederlandse Nederlandse norm Meeraderige en symmetrische paar- /vierling-kabels voor digitale communicatie - Deel 3-1: Bekabeling op de werkplek - Raamspecificatie (IEC 61156-3-1:1995/A2:2001,IDT) Wijzigingsblad NEN-IEC

Nadere informatie

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden Algemene voorwaarden van Feeking Artikel 1 Algemene toepassing van begrippen: a in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Nova Fruit B.V. gevestigd te Oosteinde 5 te Barendrecht alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen Nova Fruit B.V., heeft de navolgende

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN :1997; NEN-EN :1999 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en)

Vervangt NEN-EN :1997; NEN-EN :1999 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en) Vervangt NEN-EN 1780-3:1997; NEN-EN 1780-3:1999 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende

Nadere informatie

1. ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd te 12-5-09 bij de Kamer van Koophandel te Zoetermeer. 1 Algemeen 1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer: De ondernemer die deze

Nadere informatie

1. Aanbiedingen en bevestigingen. a. Alle offerten en prijsopgaven zijn vrijblijvend.

1. Aanbiedingen en bevestigingen. a. Alle offerten en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Deze condities maken deel uit van elke verkoop- en levering van goederen en diensten ten behoeven van cliënten die geacht worden door het enkele feit der bestelling resp. opdracht deze condities te hebben

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BECX TRADING B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BECX TRADING B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BECX TRADING B.V. I. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdracht van

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN B.V. HANDELSONDERNEMING JOH. STEENKIST V/H J. SCHIJFSMA 2013

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN B.V. HANDELSONDERNEMING JOH. STEENKIST V/H J. SCHIJFSMA 2013 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN B.V. HANDELSONDERNEMING JOH. STEENKIST V/H J. SCHIJFSMA 2013 Artikel 1: Toepassing 1. Deze voorwaarden (gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33278891)

Nadere informatie

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W.

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W. 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten, gesloten tussen Bosscha Ongevallenanalyse B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel )

Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel ) datum 9 oktober 2011 betreft algemene voorwaarden kenmerk 2011-2016 Algemene voorwaarden van (V.O.F. Juweliersbedrijf E.P.J. Nobel), verder te noemen: Ed Nobel ) Algemeen: 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie