EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken"

Transcriptie

1 EUROPEES PARLEMENT Commissie werkgelegenheid en sociale zaken VOORLOPIGE VERSIE 2000/0260(COD) 14 maart 2001 ONTWERPADVIES van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken aan de Economische en Monetaire Commissie inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de werkzaamheden van instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (COM(2000) 507 C5-0596/ /0260(COD)) Rapporteur voor advies: Bartho Pronk PA\ doc PE

2 PE /17 PA\ doc

3 PROCEDUREVERLOOP De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken benoemde op haar vergadering van 13 december 2000 de heer Bartho Pronk tot rapporteur voor advies. De commissie behandelde het ontwerpadvies op haar vergadering(en) van... Op dezelfde/laatstgenoemde vergadering hechtte zij met... stemmen voor en... tegen bij... onthouding(en)/met algemene stemmen haar goedkeuring aan de hierna volgende amendementen. Bij de stemming waren aanwezig:... (voorzitter/waarnemend voorzitter),... (ondervoorzitter),... (rapporteur),... (verving...),... (verving... overeenkomstig artikel 153, lid 2, van het Reglement),... en... PA\ doc 3/17 PE

4 BEKNOPTE MOTIVERING Voor de motivering bij dit ontwerpadvies verwijst de rapporteur voor advies naar zijn werkdocument (document DT/429882, PE ) AMENDEMENTEN De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde Economische en Monetaire Commissie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen: Door de Commissie voorgestelde tekst 1 Amendementen van het Parlement Amendement 1 Overweging 4 bis (nieuw) (4 bis) Aan de bedrijfspensioenvoorziening dient in het kader van de modernisering van de stelsels voor sociale zekerheid een stijgende betekenis te worden toegekend. De sociale partners dienen bij de bevordering en vormgeving van deze tweede pijler van de ouderdomspensioenvoorziening een belangrijke rol te spelen. Spreekt voor zichzelf. Amendement 2 Overweging 16 (16) De jaarrekeningen en het jaarverslag, waarin een waar en eerlijk beeld van de activa, passiva en financiële positie van de instelling wordt gegeven en die naar behoren door een gemachtigde persoon die belast is met de controle van de jaarrekening zijn goedgekeurd, moeten voor de deelnemers aan en (16) De jaarrekeningen en het jaarverslag, waarin een waar en eerlijk beeld van de activa, passiva en financiële positie van de instelling wordt gegeven en die naar behoren door een gemachtigde persoon die belast is met de controle van de jaarrekening zijn goedgekeurd, moeten voor de deelnemers aan en 1 PB C... PE /17 PA\ doc

5 uitkeringsgerechtigden van de regeling en de bevoegde autoriteiten als een essentiële informatiebron worden beschouwd. Zij stellen met name de bevoegde autoriteiten in staat de financiële draagkracht van een instelling te controleren en te beoordelen of de instelling aan al haar contractuele verplichtingen kan voldoen. uitkeringsgerechtigden van de regeling en de bevoegde autoriteiten als een essentiële informatiebron worden beschouwd. Zij stellen met name de bevoegde autoriteiten in staat de financiële draagkracht van een instelling te controleren en te beoordelen of de instelling aan al haar contractuele verplichtingen kan voldoen. Daar van individuele deelnemers aan en uitkeringsgerechtigden van pensioenregelingen niet kan worden verwacht dat zij al deze documenten volledig zelf toetsen, dienen deze ook beschikbaar gesteld te worden aan de belangenbehartigers van deelnemers en uitkeringsgerechtigden, met name vakbonden. Spreekt voor zichzelf. Amendement 3 Overweging 17 (17) Een behoorlijke voorlichting van deelnemers en uitkeringsgerechtigden van de regeling is van wezenlijk belang. Dit geldt met name voor verzoeken om inlichtingen met betrekking tot de financiële draagkracht van de instelling, de contractuele bepalingen, de uitkeringen en de feitelijke financiering van verworven pensioenrechten, het beleggingsbeleid en het risico- en kostenbeheer. (17) Een behoorlijke voorlichting van deelnemers en uitkeringsgerechtigden alsmede hun belangenbehartigers, over de regeling, is van wezenlijk belang. Dit geldt met name voor verzoeken om inlichtingen met betrekking tot de financiële draagkracht van de instelling, de contractuele bepalingen, de uitkeringen en de feitelijke financiering van verworven pensioenrechten, het beleggingsbeleid en het risico- en kostenbeheer. Met dit amendement wordt ervoor gezorgd dat ook de belangenbehartigers van deelnemers aan pensioenregelingen, bijvoorbeeld vakbonden, toegang krijgen tot informatie. Amendement 4 Overweging 24 PA\ doc 5/17 PE

6 (24) Dikwijls is het de bijdragende onderneming en niet de instelling zelf die hetzij het biometrische risico dekt hetzij een bepaald uitkeringsniveau of bepaalde beleggingsresultaten waarborgt. Soms verschaft de instelling deze dekking of garanties echter zelf en blijven de verplichtingen van de bijdragende onderneming over het algemeen beperkt tot de betaling van de noodzakelijke bijdragen. Onder deze omstandigheden zijn de aangeboden producten vergelijkbaar met die van levensverzekeringsondernemingen en moeten de desbetreffende instellingen hetzelfde aanvullende eigen vermogen aanhouden als levensverzekeringsondernemingen. (24) Dikwijls is het de bijdragende onderneming en niet de instelling zelf die hetzij het biometrische risico dekt hetzij een bepaald uitkeringsniveau of bepaalde beleggingsresultaten waarborgt. Soms verschaft de instelling deze dekking of garanties echter zelf en blijven de verplichtingen van de bijdragende onderneming over het algemeen beperkt tot de betaling van de noodzakelijke bijdragen. Onder deze omstandigheden zijn de aangeboden producten vergelijkbaar met die van levensverzekeringsondernemingen en moeten de desbetreffende instellingen een soortgelijk aanvullend eigen vermogen aanhouden als levensverzekeringsondernemingen. Vanwege de verschillende doelstellingen van bedrijfspensioenregelingen enerzijds en rechtstreekse particuliere verzekeringen (levensverzekering) anderzijds, is streven naar de toepassing van gelijke prudentiële bepalingen betreffende het eigen vermogen echter niet noodzakelijk. Dit amendement moet worden gezien in samenhang met het amendement op artikel 17, lid 2. Toepassing van dezelfde prudentiële normen inzake het eigen vermogen op pensioenfondsen en aanbieders van particuliere levensverzekeringen zou het verschil tussen deze twee "pensioenpijlers" doen vervagen. Het voorstel van de Commissie zou zelfs, tegen de oorspronkelijke bedoeling in, kunnen leiden tot concurrentieverstoringen, omdat aanbieders van levensverzekeringen in de meeste lidstaten reeds volledig gevestigd zijn op de markt en de toepassing van gelijke eigen-vermogensbepalingen op pensioenfondsen een belemmering voor markttoegang zou inhouden. Amendement 5 Overweging 25 (25) Instellingen zijn beleggers op de zeer lange termijn. De door deze instellingen aangehouden activa mogen over het algemeen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan ter verstrekking van pensioenuitkeringen. Bovendien moeten de (25) Instellingen zijn beleggers op de zeer lange termijn. De door deze instellingen aangehouden activa mogen over het algemeen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan ter verstrekking van pensioenuitkeringen of uitbetaling van PE /17 PA\ doc

7 instellingen, om de rechten van deelnemers en uitkeringsgerechtigden afdoende te beschermen, kunnen kiezen voor een allocatie van activa die strookt met de aard en de looptijd van hun verplichtingen. Deze overwegingen maken een kwalitatieve benadering van de beleggingsregels noodzakelijk, die de instellingen verplicht met de nodige voorzichtigheid tewerk te gaan doch hen tevens voldoende flexibiliteit biedt om het veiligste en doelmatigste beleggingsbeleid te kiezen. opgebouwde pensioenrechten in het geval van beëindiging van het dienstverband tussen deelnemer en bijdragende onderneming. Bovendien moeten de instellingen, om de rechten van deelnemers en uitkeringsgerechtigden afdoende te beschermen, kunnen kiezen voor een allocatie van activa die strookt met de aard en de looptijd van hun verplichtingen. Deze overwegingen maken een kwalitatieve benadering van de beleggingsregels noodzakelijk, die de instellingen verplicht met de nodige voorzichtigheid tewerk te gaan doch hen tevens voldoende flexibiliteit biedt om het veiligste en doelmatigste beleggingsbeleid te kiezen. Het is niet gepast dat werknemers de voor hen door de bijdragende onderneming betaalde premies verliezen wanneer zij hun dienstverband met deze onderneming beëindigen voordat de voor aanspraak op pensioenuitkeringen vereiste premieperiode is afgelopen. Het gaat bij een bedrijfspensioenvoorziening weliswaar niet om een spaarproduct, toch dient het "terugkopen" van reeds betaalde premies in dit specifieke geval mogelijk te zijn. Amendement 6 Overweging 29 (29) Instellingen dienen de mogelijkheid te hebben hun diensten in andere lidstaten te verlenen. Dit zou mogelijk tot aanzienlijke schaalvoordelen voor deze instellingen leiden, het concurrentievermogen van de industrie in de Gemeenschap kunnen verbeteren en de arbeidsmobiliteit kunnen vergroten. Hiervoor is een wederzijdse erkenning van prudentiële normen nodig. (29) Instellingen dienen de mogelijkheid te hebben hun diensten in andere lidstaten te verlenen. Dit zou mogelijk tot aanzienlijke schaalvoordelen voor deze instellingen leiden, het concurrentievermogen van de industrie in de Gemeenschap kunnen verbeteren en de arbeidsmobiliteit kunnen vergroten. Hiervoor is wederzijdse erkenning van prudentiële normen nodig, alsmede nauwe samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten. Teneinde hun prudentiële verplichtingen ten volle te kunnen nakomen, moeten de bevoegde autoriteiten onafhankelijk zijn en over voldoende middelen beschikken. Een slechts formeel toezicht op de naleving van de prudentiële bepalingen is niet voldoende om de zekerheid van de PA\ doc 7/17 PE

8 grensoverschrijdende bedrijfspensioenuitkeringen te waarborgen. De uitbreiding van de grensoverschrijdende activiteiten van instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen vereist krachtigere toezichtsmechanismen, respectievelijk een grotere verantwoordelijkheid voor de bevoegde toezichthouders. Voorkomen moet worden dat de bevoegde toezichthoudende autoriteiten minder zorgvuldigheid aan de dag leggen bij het toezicht op de prudentiële bepalingen wanneer de financiële risico's voor rekening zijn van een bijdragende onderneming, respectievelijk haar deelnemers en uitkeringsgerechtigden, in een andere lidstaat. Amendement 7 Overweging 31 bis (nieuw) (31 bis) Deze richtlijn kan echter slechts een eerste stap zijn in de richting van de totstandbrenging van een interne markt voor bedrijfspensioenvoorzieningen. Hiervan kan pas sprake zijn wanneer er echte Europese pensioenfondsen kunnen worden opgezet. Voorts leent deze richtlijn zich niet voor het opheffen van de bestaande discriminatie van migrerende werknemers op het gebied van bedrijfspensioenvoorzieningen. Met deze richtlijn worden noch het probleem met betrekking tot de fiscale behandeling van pensioenpremies en -uitkeringen, noch het probleem in verband met de overdraagbaarheid van pensioenrechten tussen verschillende pensioenstelsels opgelost. Van de Commissie moet derhalve worden verlangd dat zij hiertoe strekkende voorstellen voorlegt voordat deze richtlijn in werking treedt. Het Europees Parlement heeft er in een reeks eerdere resoluties op gewezen dat de ontwikkeling van de bedrijfspensioenvoorzieningen leidt tot discriminatie van migrerende werknemers zolang het vraagstuk van de fiscale behandeling van premies en uitkeringen niet op Europees niveau wordt opgelost en er geen duidelijke regeling is voor de overdraagbaarheid van pensioenrechten. De opstelling van een statuut voor pensioenfondsen PE /17 PA\ doc

9 die in geheel Europa actief zijn, zou het beheer van de bedrijfspensioenvoorzieningen aanzienlijk vereenvoudigen. Het voorliggende voorstel voor een richtlijn biedt voor deze kernproblemen echter geen oplossingen. Het is dan ook passend dat de Commissie ertoe wordt verplicht voorstellen hieromtrent voor te leggen. Amendement 8 Artikel 6, letter a) Niet van toepassing op de Nederlandse tekst. Amendement 9 Artikel 6, letter g) g) bevoegde autoriteiten : de nationale autoriteiten die zijn aangewezen om de in deze richtlijn vastgestelde verplichtingen ten uitvoer te leggen; g) bevoegde autoriteiten : de onafhankelijke nationale autoriteiten die zijn aangewezen om de in deze richtlijn vastgestelde verplichtingen ten uitvoer te leggen; Zie de motivering bij het amendement m.b.t. een nieuw artikel 20 bis. Amendement 10 Artikel 7 De lidstaten leggen de op hun grondgebied gevestigde instellingen de verplichting op hun zakelijke activiteiten te beperken tot werkzaamheden op het gebied van pensioenuitkeringen en werkzaamheden die hieruit rechtstreeks voortvloeien, waaronder werkzaamheden die met hun beleggingsbeleid verband houden. De lidstaten leggen de op hun grondgebied gevestigde instellingen de verplichting op hun zakelijke activiteiten te beperken tot werkzaamheden op het gebied van pensioenuitkeringen, waaronder werkzaamheden die met hun beleggingsbeleid verband houden. Ten behoeve van een duidelijke scheiding tussen de tweede en de derde pijler van de pensioenvoorziening moeten de werkzaamheden van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen duidelijk worden afgebakend. PA\ doc 9/17 PE

10 Amendement 11 Artikel 9, lid 1, letter c) c) er naar behoren vastgestelde regels bestaan betreffende de werking van de pensioenregeling en dat de deelnemers voldoende van die regels in kennis zijn gesteld; c) er naar behoren vastgestelde regels bestaan betreffende de werking van de pensioenregeling en dat de deelnemers en hun vertegenwoordigers voldoende van die regels in kennis zijn gesteld; Met dit amendement wordt ervoor gezorgd dat ook belangenbehartigers van de deelnemers, bijvoorbeeld vakbonden, toegang krijgen tot informatie. Amendement 12 Artikel 11, titel Aan de deelnemers en uitkeringsgerechtigden te verstrekken inlichtingen Aan de deelnemers, uitkeringsgerechtigden alsmede hun vertegenwoordigers te verstrekken inlichtingen Met dit amendement wordt ervoor gezorgd dat ook belangenbehartigers van de deelnemers, bijvoorbeeld vakbonden, toegang krijgen tot informatie. Amendement 13 Artikel 11, lid 3, letter a) a) indien van toepassing, het richtniveau van de uitkeringen; a) de actuele stand van de opgebouwde pensioenrechten en, indien van toepassing, het richtniveau van de uitkeringen; De deelnemers hebben vooral belangstelling voor de waarde van de voor hen betaalde bedragen. De deelnemers moeten bovendien met het oog op de mogelijke terugbetaling van de bijdragen in het geval van beëindiging van hun dienstverband voortdurend op de hoogte zijn van de waarde van hun pensioenrechten. Amendement 14 Artikel 11, lid 3, letter c) bis (nieuw) PE /17 PA\ doc

11 (c bis) de voorwaarden en uitvoeringsregelingen voor de terugbetaling van pensioenrechten in het geval van beëindiging van het dienstverband tussen de deelnemer en de bijdragende onderneming; Het is niet gepast dat werknemers de voor hen door de bijdragende onderneming betaalde premies verliezen wanneer zij hun dienstverband met deze onderneming beëindigen voordat de voor aanspraak op pensioenuitkeringen vereiste premieperiode is afgelopen. Het gaat bij een bedrijfspensioenvoorziening weliswaar niet om een spaarproduct, toch dient het "terugkopen" van reeds betaalde premies in dit specifieke geval mogelijk te zijn. Amendement 15 Artikel 14, lid 5 5. Bij de in artikel 20 bedoelde grensoverschrijdende werkzaamheden wordt de instelling onderworpen aan voortdurend toezicht van de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst om na te gaan of haar activiteiten in overeenstemming zijn met de in artikel 20, lid 5, bedoelde toepasselijke sociaal- en arbeidsrechtelijke voorwaarden van de lidstaat van ontvangst. 5. Bij de in artikel 20 bedoelde grensoverschrijdende werkzaamheden wordt de instelling onderworpen aan voortdurend toezicht van de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst om na te gaan of haar activiteiten in overeenstemming zijn met de in artikel 20, lid 5, bedoelde toepasselijke sociaal- en arbeidsrechtelijke voorwaarden van de lidstaat van ontvangst. Met dit amendement wordt het prudentiële toezicht geconcentreerd bij één bevoegde autoriteit (die van lidstaat van vestiging van het pensioenfonds). Concurrerende bevoegdheden van de bevoegde autoriteiten in de lidstaat van herkomst en de lidstaat van ontvangst zouden slechts leiden tot dubbel werk en een zwaardere bureaucratische belasting. Het amendement moet worden gezien in samenhang met de amendementen op artikel 20, lid 7, en artikel 20 bis (nieuw). Amendement 16 Artikel 15, lid 4, letter a) a) Het minimumbedrag van de technische voorzieningen moet worden a) Het minimumbedrag van de technische voorzieningen moet worden PA\ doc 11/17 PE

12 berekend aan de hand van een voldoende voorzichtige actuariële waardering. Het moet voldoende zijn om zowel te waarborgen dat de uitbetalingen van pensioenen en uitkeringen die reeds worden verricht, kunnen worden voortgezet, als om deelnemers de actuariële waarde van hun opgebouwde pensioenrechten te verschaffen; berekend aan de hand van een voldoende voorzichtige actuariële waardering. Het moet voldoende zijn om zowel te waarborgen dat de uitbetalingen van pensioenen en uitkeringen die reeds worden verricht, kunnen worden voortgezet, als om deelnemers de actuariële waarde van hun opgebouwde pensioenrechten te verschaffen, ook in het geval van beëindiging van het dienstverband tussen de deelnemer en de bijdragende onderneming; Het is niet gepast dat werknemers de voor hen door de bijdragende onderneming betaalde premies verliezen wanneer zij hun dienstverband met deze onderneming beëindigen voordat de voor aanspraak op pensioenuitkeringen vereiste premieperiode is afgelopen. Het gaat bij een bedrijfspensioenvoorziening weliswaar niet om een spaarproduct, toch dient het "terugkopen" van reeds betaalde premies in dit specifieke geval mogelijk te zijn. Amendement 17 Artikel 17, lid 2 2. Voor de berekening van het bedrag van de bijkomende activa zijn de in Richtlijn 79/267/EEG vastgestelde regels van toepassing. 2. De voor de berekening van het bedrag van de bijkomende activa toe te passen regels mogen niet ongunstiger zijn dan de in Richtlijn 79/267/EEG vastgestelde regels. Toepassing van dezelfde prudentiële normen inzake het eigen vermogen op pensioenfondsen en aanbieders van particuliere levensverzekeringen zou het verschil tussen deze twee "pensioenpijlers" doen vervagen. Het voorstel van de Commissie zou zelfs, tegen de oorspronkelijke bedoeling in, kunnen leiden tot concurrentieverstoringen, omdat aanbieders van levensverzekeringen in de meeste lidstaten reeds volledig gevestigd zijn op de markt en de toepassing van gelijke eigen-vermogensbepalingen op pensioenfondsen een belemmering voor markttoegang zou inhouden. Amendement 18 Artikel 20, lid 1 1. De lidstaten staan de op hun grondgebied 1. De lidstaten staan de op hun grondgebied PE /17 PA\ doc

13 gevestigde ondernemingen en individuele personen toe bij te dragen aan instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening die in andere lidstaten gevestigd zijn. Tevens staan zij de op hun grondgebied gevestigde instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening toe bijdragen te aanvaarden van ondernemingen die op het grondgebied van andere lidstaten zijn gevestigd. gevestigde ondernemingen en individuele personen toe bij te dragen aan instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening die in andere lidstaten gevestigd zijn, voor zover dit niet strijdig is met de toepasselijke sociaal- en arbeidsrechtelijke voorwaarden in de lidstaat van ontvangst. Tevens staan zij de op hun grondgebied gevestigde instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening toe bijdragen te aanvaarden van ondernemingen die op het grondgebied van andere lidstaten zijn gevestigd. Beperkingen van de uitoefening van activiteiten op grond van de toepasselijke sociaal- en arbeidsrechtelijke voorwaarden zoals bedoeld in deze alinea zijn uitsluitend toegestaan wanneer zij niet discriminerend zijn en de concurrentie niet op ongerechtvaardigde wijze belemmeren. Deze richtlijn dient in geen geval afbreuk te doen aan de nationale pensioenstelsels. In de eigen lidstaat is het lidmaatschap van een stelsel van bedrijfspensioenvoorzieningen om redenen van solidariteit tussen de generaties welhaast verplicht. De werking van deze richtlijn mag het evenwicht tussen de afzonderlijke pijlers van de pensioenvoorziening die via dergelijke regelingen zijn opgebouwd, niet verstoren. Amendement 19 Artikel 20, lid 2 2. Wanneer een instelling of een persoon bijdragen wensen te verlenen aan een instelling die in een andere lidstaat is gevestigd, brengt de instelling dit ter kennis van de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar zij is gevestigd. Schrappen Dit lid kan worden geschrapt omdat lid 3 van dit artikel dezelfde strekking heeft. PA\ doc 13/17 PE

14 Amendement 20 Artikel 20, lid 3, inleidende formule 3. De lidstaten verlangen van instellingen die voorstellen bijdragen te ontvangen van een onderneming of van individuele personen die op het grondgebied van een andere lidstaat zijn gevestigd, dat zij bij de kennisgeving de volgende gegevens verstrekken: 3. De instellingen die voorstellen bijdragen te ontvangen van een onderneming of van individuele personen die op het grondgebied van een andere lidstaat zijn gevestigd, stellen de bevoegde autoriteit hiervan in kennis, waarbij zij ervoor zorgen dat zij bij deze kennisgeving de volgende gegevens verstrekken: Vereenvoudiging van de tekst. Amendement 21 Artikel 20, lid 4 4. Tenzij de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst reden hebben te betwijfelen dat de administratieve structuur, de financiële positie van de instelling of de goede reputatie en de beroepskwalificaties of beroepservaring van de bestuurders van de instelling met de in de lidstaat van ontvangst voorgenomen activiteiten verenigbaar zijn, doen zij binnen drie maanden na ontvangst van alle in lid 3 bedoelde gegevens, mededeling van deze gegevens aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst. 4. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst doen onverwijld mededeling van de in lid 3 bedoelde gegevens aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst. De door de Commissie voorgestelde vergunningsprocedure moet om twee redenen worden verworpen: in de eerste plaats valt niet in te zien waarom de grensoverschrijdende activiteit onder een speciale vergunning zou moeten vallen, en daarbij ook nog in elk individueel geval; in de tweede plaats zijn de voorgestelde termijnen veel te lang waardoor slechts bureaucratische hindernissen worden opgeworpen. Amendement 22 Artikel 20, lid 5 PE /17 PA\ doc

15 5. Voordat de instelling met het beheer van een pensioenregeling in de lidstaat van ontvangst aanvangt, beschikken de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst over twee maanden, te rekenen vanaf de ontvangst van de in lid 3 bedoelde gegevens, om in voorkomend geval de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst de toepasselijke sociaal- en arbeidsrechtelijke voorwaarden mee te delen waaronder die regeling in de lidstaat van ontvangst moet worden beheerd. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst stellen de instelling van deze gegevens in kennis. Schrappen Het voorstel van de Commissie is niet passend omdat het in het geheel niet noodzakelijk is in elk afzonderlijk bedrijfsgeval een zodanig omslachtig informatiesysteem, met de daaruit voortvloeiende vertragingen, op te leggen. Amendement 23 Artikel 20, lid 6 6. Zodra de instelling de in lid 5 bedoelde mededeling ontvangt, of bij uitblijven van deze mededeling, zodra de in lid 5 genoemde periode is verstreken, kan zij aanvangen met het beheer van de regeling in de lidstaat van ontvangst, met inachtneming van de bepalingen van de toepasselijke sociale en arbeidswetgeving ter plaatse. Schrappen Dit lid is vanwege de amendementen op artikel 20, leden 4, 5 en 7, onnodig geworden. Het creëren van een omslachtige informatieprocedure moet worden verworpen. Het doel van artikel 20, lid 6, wordt ook bereikt via het geamendeerde lid 7 van artikel 20. Amendement 24 Artikel 20, lid 7 PA\ doc 15/17 PE

16 7. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst stellen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van elke wijziging betreffende de kenmerken van de in de lidstaat van ontvangst beheerde pensioenregeling in kennis. 7. De instelling beheert de pensioenregeling in de lidstaat van ontvangst overeenkomstig de ter plaatse geldende sociaal- en arbeidsrechtelijke voorwaarden. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst stellen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst van elke wijziging betreffende de kenmerken van de in de lidstaat van ontvangst beheerde pensioenregeling, respectievelijk de van toepassing zijnde sociaal- en arbeidsrechtelijke voorwaarden in kennis. Met dit amendement wordt een algemene informatieplicht voor de toepasselijke sociaal- en arbeidsrechtelijke voorwaarden gecreëerd. De bevoegde autoriteiten zijn verplicht elkaar in kennis te stellen van wijzigingen van de van toepassing zijnde bepalingen. Op deze manier wordt voorkomen dat bij elk afzonderlijk bedrijfsgeval de relevante informatie moet worden ingewonnen, met alle vertragingen van dien. Amendement 25 Artikel 20 bis (nieuw) (20 bis) Bepalingen betreffende de bevoegde autoriteiten: 1. De lidstaten richten autoriteiten op voor de uitvoering van de in deze richtlijn genoemde toezichtsverplichtingen. De lidstaten waarborgen de onafhankelijkheid van deze bevoegde autoriteiten en zien erop toe dat zij over voldoende middelen beschikken om hun verplichtingen op effectieve wijze te kunnen nakomen. 2. De lidstaten waarborgen de effectieve samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten en nemen daartoe indien nodig onverwijld de noodzakelijke wettelijke en bestuurlijke besluiten. De bevoegde autoriteiten leggen de noodzakelijke contacten voor een nauwe onderlinge samenwerking. PE /17 PA\ doc

17 Teneinde een daadwerkelijk (en niet slechts formeel) toezicht op de naleving van de prudentiële bepalingen van deze richtlijn te waarborgen, is het absoluut noodzakelijk dat de bevoegde autoriteiten: a) onafhankelijk zijn, b) over voldoende middelen beschikken om hun taken uit te voeren, en c) het kader scheppen voor hun grensoverschrijdende samenwerking. Met dit amendement wordt beoogd dit te regelen. Amendement 26 Artikel 21 bis (nieuw) (21 bis) Voorwaarden voor de inwerkingtreding van de richtlijn Voorwaarde voor de inwerkingtreding van deze richtlijn is de voorlegging door de Commissie van de volgende wetgevingsvoorstellen: a) een voorstel over de fiscale behandeling van pensioenpremies en pensioenuitkeringen; b) een voorstel ter regeling van de overdraagbaarheid van pensioenrechten; c) een voorstel over een statuut voor een Europees pensioenfonds; Het Europees Parlement heeft er in een reeks eerdere resoluties op gewezen dat de ontwikkeling van de bedrijfspensioenvoorzieningen leidt tot discriminatie van migrerende werknemers zolang het vraagstuk van de fiscale behandeling van premies en uitkeringen niet op Europees niveau wordt opgelost en er geen duidelijke regeling is voor de overdraagbaarheid van pensioenrechten. De opstelling van een statuut voor pensioenfondsen die in geheel Europa actief zijn, zou het beheer van de bedrijfspensioenvoorzieningen aanzienlijk vereenvoudigen. Het voorliggende voorstel voor een richtlijn biedt voor deze kernproblemen geen oplossingen. Het is dan ook passend dat de Commissie ertoe wordt verplicht voorstellen hieromtrent voor te leggen. PA\ doc 17/17 PE

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie VOORLOPIGE VERSIE 2000/0363-2001/0061(CNS) 14 augustus 2001 ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, externe handel,

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPADVIES. Commissie interne markt en consumentenbescherming VOORLOPIGE VERSIE 2004/0065(COD) 3.2.2005

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPADVIES. Commissie interne markt en consumentenbescherming VOORLOPIGE VERSIE 2004/0065(COD) 3.2.2005 EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««2009 Commissie interne markt en consumentenbescherming VOORLOPIGE VERSIE 2004/0065(COD) 3.2.2005 ONTWERPADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming

Nadere informatie

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken Europees Parlement 2014-2019 Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 2016/0403(COD) 11.9.2017 ONTWERPADVIES van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Commissie juridische zaken. aan de Commissie economische en monetaire zaken

Commissie juridische zaken. aan de Commissie economische en monetaire zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie juridische zaken 2009/0009(CNS) 11.1.2010 ONTWERPADVIES van de Commissie juridische zaken aan de Commissie economische en monetaire zaken inzake het voorstel voor

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2009) 283 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2009) 283 definitief. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 6 juli 2009 (OR. en) 11738/09 SOC 424 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie ingekomen:

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid. aan de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid. aan de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid 11 juli 2002 VOORLOPIGE VERSIE 2002/0073(COD) ONTWERPADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid

Nadere informatie

Commissie economische en monetaire zaken. van de Commissie economische en monetaire zaken. aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Commissie economische en monetaire zaken. van de Commissie economische en monetaire zaken. aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie economische en monetaire zaken 19.11.2012 2012/2234(INI) ONTWERPADVIES van de Commissie economische en monetaire zaken aan de Commissie werkgelegenheid en sociale

Nadere informatie

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 27.10.2010 2010/0067(CNS) ONTWERPADVIES van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

EUROPEES PARLEMENT. Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling VOORLOPIGE VERSIE 9 februari 2001 ONTWERPADVIES van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling aan de Commissie milieubeheer,

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie VOORLOPIGE VERSIE 2003/0119(COD) 21 oktober 2003 ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie werkgelegenheid en sociale zaken VOORLOPIGE VERSIE 2001/0154(CNS) 25 maart 2002 ONTWERPADVIES van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken aan de Commissie buitenlandse

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 juli 2001 (19.07) (OR. en) 10497/01 Interinstitutioneel dossier: 2000/0249 (COD) LIMITE CODEC 683 SURE 43

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 juli 2001 (19.07) (OR. en) 10497/01 Interinstitutioneel dossier: 2000/0249 (COD) LIMITE CODEC 683 SURE 43 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 juli 2001 (19.07) (OR. en) 10497/01 Interinstitutioneel dossier: 2000/0249 (COD) LIMITE CODEC 683 SURE 43 INFORMATIEVE NOTA Betreft: voorstel voor een richtlijn van

Nadere informatie

Commissie juridische zaken

Commissie juridische zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie juridische zaken 21.2.2011 2010/0207(COD) AMENDEMENTEN 6-22 Ontwerpadvies Dimitar Stoyanov (PE456.696v01-00) over het voorstel voor een Richtlijn.../.../EU van het

Nadere informatie

Vergelijking Nederland-België

Vergelijking Nederland-België Vergelijking Nederland-België Anne Claes BELGIUM Mei 2008 2 Vergelijking Nederland - België Prudentiële regels Financiering Beleggingen Solvabiliteit Afzonderlijke vermogens Belastingen Communicatievereisten

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie 10 april 2001 VOORLOPIGE VERSIE 2000/2243(COS) ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid. aan de Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid. aan de Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid 24 januari 2002 VOORLOPIGE VERSIE 2001/0282(COD) ONTWERPADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Voorstel van wet tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese

Nadere informatie

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen

Nadere informatie

geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag (C5-0757/2000),

geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag (C5-0757/2000), P5_TA(2002)0430 Europees netwerk voor justitiële opleiding * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van de Franse Republiek met het oog op de aanneming van het besluit van de

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPADVIES. Commissie internationale handel en consumentenbescherming VOORLOPIGE VERSIE 2004/0137(COD) 31.1.

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPADVIES. Commissie internationale handel en consumentenbescherming VOORLOPIGE VERSIE 2004/0137(COD) 31.1. EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««2009 Commissie internationale handel en consumentenbescherming 31.1.2005 VOORLOPIGE VERSIE 2004/0137(COD) ONTWERPADVIES van de Commissie internationale handel en consumentenbescherming

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/0383(COD) 30.8.2011. van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/0383(COD) 30.8.2011. van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 30.8.2011 2010/0383(COD) ONTWERPADVIES van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken aan de Commissie juridische zaken over het

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme ***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING

EUROPEES PARLEMENT. Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme ***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme VOORLOPIGE VERSIE 2001/0033(COD) 4 februari 2003 ***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het gemeenschappelijk

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid. aan de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid. aan de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid VOORLOPIGE VERSIE 2003/0002(CNS) 20 mei 2003 ONTWERPADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid

Nadere informatie

<EntPE>EUROPEES PARLEMENT</EntPE> <Commission>{ECON}Commissie economische en monetaire zaken</commission>

<EntPE>EUROPEES PARLEMENT</EntPE> <Commission>{ECON}Commissie economische en monetaire zaken</commission> EUROPEES PARLEMENT 2004 2009 {ECON}Commissie economische en monetaire zaken {01/07/2008}1.7.2008 2007/2290(INI)

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 11 maart 2008 (OR. en) 2006/0298 (COD) LEX 868 PE-CONS 3684/1/07 REV 1 DRS 52 CODEC 1284 VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD TOT

Nadere informatie

Londen, 4 november 2004

Londen, 4 november 2004 Ref: lon-pa/031104/001 Londen, 4 november 2004 Mijnheer, Ik heb de eer te verwijzen naar de tekst van de voorgestelde Modelovereenkomst tussen de Regering van Anguilla en de Regering van het Koninkrijk

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT ADVIES. Commissie verzoekschriften 2002/2171(COS) 16 december van de Commissie verzoekschriften

EUROPEES PARLEMENT ADVIES. Commissie verzoekschriften 2002/2171(COS) 16 december van de Commissie verzoekschriften EUROPEES PARLEMENT 1999 Commissie verzoekschriften 2004 2002/2171(COS) 16 december 2002 ADVIES van de Commissie verzoekschriften aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid inzake

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken * ONTWERPVERSLAG. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken * ONTWERPVERSLAG. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 28 augustus 2002 VOORLOPIGE VERSIE 2002/0039(CNS) * ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van de Raad tot uitbreiding

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/0199(COD) 14.12.2010. van de Commissie juridische zaken

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/0199(COD) 14.12.2010. van de Commissie juridische zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie juridische zaken 14.12.2010 2010/0199(COD) ONTWERPADVIES van de Commissie juridische zaken aan de Commissie economische en monetaire zaken inzake het voorstel voor

Nadere informatie

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 47, lid 2, artikel 55 en artikel 95, lid 1,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 47, lid 2, artikel 55 en artikel 95, lid 1, L 235/10 23.9.2003 RICHTLIJN 2003/41/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 3 juni 2003 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening HET EUROPEES

Nadere informatie

szw0000578 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 20 juni 2001 1. Inleiding

szw0000578 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 20 juni 2001 1. Inleiding szw0000578 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 20 juni 2001 1. Inleiding Met de brief 24 april jl. (kenmerk 46-01-SZW) gaf u aan te willen vernemen

Nadere informatie

Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming

Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 29.5.2012 2011/0299(COD) ONTWERPADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming aan de Commissie industrie,

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 2003/0255(COD) 18 februari 2004 ADVIES van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken aan de Commissie regionaal beleid, vervoer

Nadere informatie

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting IKEA Pensioenfonds Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) Bestuur: het bestuur van het fonds. b) Code Pensioenfondsen: de Code opgesteld

Nadere informatie

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 Artikel 1. DEELNEMERS... 4

Nadere informatie

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I P7_TA(200)0052 Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 0 maart 200 over het voorstel voor een richtlijn van het

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

EUROPEES PARLEMENT. Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling EUROPEES PARLEMENT 2004 2009 Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 2007/0094(COD) 18.3.2008 ONTWERPADVIES van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling aan de Commissie burgerlijke vrijheden,

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Brussel, 4 februari 2009 (OR. en) 2008/0026 (COD) PE-CO S 3706/08 STATIS 156 CODEC 1456 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN HET

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie begrotingscontrole

EUROPEES PARLEMENT. Commissie begrotingscontrole EUROPEES PARLEMENT 1999 Commissie begrotingscontrole 2004 29 juni 2001 PE 305.601/6-20 AMENDEMENTEN 6-20 ONTWERPADVIES - Theato aan de Commissie constitutionele zaken (PE 305.601) ALGEMENE HERZIENING VAN

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid 50 (1986) Nr. 2 1 ) TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 112 A. TITEL Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van internationale niet-gouvernementele

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens 1 Artikel 1. Definities Fonds Stichting Pensioenfonds Equens Werkgever Equens SE Bestuur Het bestuur van het Fonds Verantwoordingsorgaan Het

Nadere informatie

PE-CONS 56/1/16 REV 1 NL

PE-CONS 56/1/16 REV 1 NL EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 15 februari 2017 (OR. en) 2016/0218 (COD) LEX 1718 PE-CONS 56/1/16 REV 1 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid. aan de Commissie begrotingscontrole

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid. aan de Commissie begrotingscontrole EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid VOORLOPIGE VERSIE 2003/2210(DEC) 15 januari 2004 ONTWERPADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK 22.2.2014 Publicatieblad van de Europese Unie C 51/3 III (Voorbereidende handelingen) EUROPESE CENTRALE BANK ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 19 november 2013 inzake het voorstel voor een richtlijn

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen Stichting Pensioenfonds HAL Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsbepalingen

Nadere informatie

Het wetsvoorstel is op 3 juli 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. ChristenUnie, SGP, VVD, Van Vliet, D66, GroenLinks en PvdA stemden voor.

Het wetsvoorstel is op 3 juli 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. ChristenUnie, SGP, VVD, Van Vliet, D66, GroenLinks en PvdA stemden voor. Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) datum 3 juli 2014 Betreffende wetsvoorstel:

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 17.6.2017 L 155/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/1018 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Brussel, 18 juni 2009 (OR. en) 2008/0084 (COD) LEX 1035 PE-CO S 3748/2/08 REV 2 DRS 84 COMPET 600 CODEC 1918 RICHTLIJ VA HET EUROPEES PARLEME T E DE RAAD TOT

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 VERSLAG van: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) aan: de Raad EPSCO Nr. vorig doc.: 9081/08

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan, d.d. 25 september Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Equens

Reglement Verantwoordingsorgaan, d.d. 25 september Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Equens Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens 1 Artikel 1. Definities Fonds Werkgever Bestuur Verantwoordingsorgaan Visitatiecommissie Deelnemer Pensioengerechtigde Aangesloten onderneming

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen 9 september 2014 Reglement verantwoordingsorgaan SPD 1 van 7 Artikel 1. Definities Bestuur: Deelnemer: Pensioengerechtigde: Intern

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.5.2017 COM(2017) 265 final 2017/0105 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Unie in te nemen standpunt in het subcomité voor sanitaire en fytosanitaire

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE 97/0155 (COD) PE-CO S 3608/99 C4-0172/99 ECO 106 UD 43 CODEC 147

EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE 97/0155 (COD) PE-CO S 3608/99 C4-0172/99 ECO 106 UD 43 CODEC 147 EUROPEES PARLEME T DE RAAD EUROPESE U IE Brussel, 8 april 1999 97/0155 (COD) PE-CO S 3608/99 C4-0172/99 ECO 106 UD 43 CODEC 147 VERORDE I G (EG) r. /99 VA HET EUROPEES PARLEME T E DE RAAD TOT WIJZIGI G

Nadere informatie

De PPI ook voor zelfstandigen?

De PPI ook voor zelfstandigen? . De PPI ook voor zelfstandigen? Prof. Dr. Erik Lutjens Hoogleraar Pensioenrecht Vrije Universiteit Amsterdam Expertisecentrum Pensioenrecht - Fac. Rechtsgeleerdheid Initium De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam

Nadere informatie

gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2012)0217),

gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2012)0217), P7_TA-PROV(2012)0267 Verzekering en herverzekering (Solvabiliteit II) ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 3 juli 2012 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement

Nadere informatie

OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN

OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN OVEREENKOMST BETREFFENDE BELASTINGHEFFING OP INKOMSTEN UIT SPAARGELDEN EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING ERVAN DE A. Brief van de Bondsrepubliek Duitsland Mijnheer, Ik heb de eer te verwijzen naar de teksten

Nadere informatie

4. Bestuurders van de fondsen kunnen geen lid zijn van het Verantwoordingsorgaan.

4. Bestuurders van de fondsen kunnen geen lid zijn van het Verantwoordingsorgaan. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Astellas Definities Artikel 1 a. (Pensioen)fonds: Stichting Pensioenfonds Astellas; b. Bestuur: Het bestuur van beide fondsen; c. Verantwoordingsorgaan;

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie juridische zaken

EUROPEES PARLEMENT. Commissie juridische zaken EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie juridische zaken 2009 2008/0084(COD) 8.10.2008 AMENDEMENTEN 7-24 Ontwerpverslag Ieke van den Burg (PE412.044v01-00) over het voorstel voor een richtlijn van het Europees

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 september 2001 (06.09) (OR. fr) 11580/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0186 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 september 2001 (06.09) (OR. fr) 11580/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0186 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 september 2001 (06.09) (OR. fr) 11580/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0186 (COD) ENT 175 EEE 60 SAN 99 CODEC 831 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Bernhard ZEPTER,

Nadere informatie

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Besluit vaststelling meldingsformulieren pensioenfondsen Besluit van De Nederlandsche Bank NV van 20 november 2007, nr. Juza/2007/00681/CLR, tot vaststelling van formulieren ten behoeve van de meldingen,

Nadere informatie

De rapporteur, mevrouw Katerina BATZELI (PES - EL), heeft namens de Commissie cultuur en onderwijs een verslag met vijf amendementen ingediend.

De rapporteur, mevrouw Katerina BATZELI (PES - EL), heeft namens de Commissie cultuur en onderwijs een verslag met vijf amendementen ingediend. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 5 september 2008 (23.09) (OR. en) 2673/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0024 (COD) CODEC 052 CULT 94 CADREFI 8 OTA van: aan: Betreft : het secretariaat-generaal het

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Economische en Monetaire Commissie. 29 maart 2001 PE 295.975/1-34 AMENDEMENTEN 1-34

EUROPEES PARLEMENT. Economische en Monetaire Commissie. 29 maart 2001 PE 295.975/1-34 AMENDEMENTEN 1-34 EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Economische en Monetaire Commissie 29 maart 2001 PE 295.975/1-34 AMENDEMENTEN 1-34 ONTWERPADVIES - LIPIETZ (PE 295.975) mededeling van de Commissie over "De ontwikkeling van

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPADVIES. Commissie begrotingscontrole VOORLOPIGE VERSIE 2004/2209(INI) van de Commissie begrotingscontrole

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPADVIES. Commissie begrotingscontrole VOORLOPIGE VERSIE 2004/2209(INI) van de Commissie begrotingscontrole EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««Commissie begrotingscontrole 2009 28.1.2005 VOORLOPIGE VERSIE 2004/2209(INI) ONTWERPADVIES van de Commissie begrotingscontrole aan de Tijdelijke Commissie beleidsuitdagingen

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid. aan de Commissie juridische zaken en interne markt

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid. aan de Commissie juridische zaken en interne markt EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid 21 november 2002 VOORLOPIGE VERSIE 2002/0222(COD) ONTWERPADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK NL Deze inofficiële versie van de Gedragscode voor de leden van de Raad van Bestuur dient uitsluitend ter informatie B EUROPESE CENTRALE BANK GEDRAGSCODE VOOR DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR (2002/C 123/06)

Nadere informatie

Richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

Richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening Richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op Richtlijn 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 juni 2003 van 3 juni 2003 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken PE v01-00

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken PE v01-00 EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««2009 Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 5.4.2005 PE 357.512v01-00 COMPROMISAMENDEMENTEN A-G Ontwerpverslag (PE 353.651v01-00) Alejandro Cercas Voorstel voor

Nadere informatie

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan.

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Reglement voor het Verantwoordingsorgaan 1. Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid, de wijze waarop het beleid is uitgevoerd

Nadere informatie

A8-0189/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2016)0758 C8-0529/ /0374(CNS)) Door de Commissie voorgestelde tekst

A8-0189/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2016)0758 C8-0529/ /0374(CNS)) Door de Commissie voorgestelde tekst 29.5.2017 A8-0189/ 001-013 AMENDEMENTEN 001-013 ingediend door de Commissie economische en monetaire zaken Verslag Tom Vandenkendelaere Btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften A8-0189/2017 (COM(2016)0758

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPADVIES. Commissie buitenlandse zaken VOORLOPIGE VERSIE 2004/0152(COD) van de Commissie buitenlandse zaken

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPADVIES. Commissie buitenlandse zaken VOORLOPIGE VERSIE 2004/0152(COD) van de Commissie buitenlandse zaken EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««Commissie buitenlandse zaken 2009 VOORLOPIGE VERSIE 2004/0152(COD) 27.5.2005 ONTWERPADVIES van de Commissie buitenlandse zaken aan de Commissie cultuur en onderwijs

Nadere informatie

1 PB nr. C 24 van 31. 1. 1991, blz. 3. 2 PB nr. C 240 van 16. 9. 1991, blz. 21. 3 PB nr. C 159 van 17. 6. 1991, blz. 32.

1 PB nr. C 24 van 31. 1. 1991, blz. 3. 2 PB nr. C 240 van 16. 9. 1991, blz. 21. 3 PB nr. C 159 van 17. 6. 1991, blz. 32. Richtlijn 91/533/EEG van de Raad van 14 oktober 1991 betreffende de verplichting van de werkgever de werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst of -verhouding van toepassing

Nadere informatie

De rapporteur, mevrouw Katerina BATZELI (PES - EL), heeft namens de Commissie cultuur en onderwijs een verslag met vijf amendementen ingediend.

De rapporteur, mevrouw Katerina BATZELI (PES - EL), heeft namens de Commissie cultuur en onderwijs een verslag met vijf amendementen ingediend. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 5 september 2008 (9.09) (OR. en) 2677/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0025 (COD) CODEC 054 EDUC 202 SOC 473 OTA van: aan: Betreft : het secretariaat-generaal het

Nadere informatie

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG ROTTERDAM. 1 juli 2014

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG ROTTERDAM. 1 juli 2014 REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG ROTTERDAM 1 juli 2014 06-06-2014 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begripsbepalingen 2 Artikel 2 Samenstelling van het Verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming. aan de Commissie vervoer en toerisme

Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming. aan de Commissie vervoer en toerisme EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 16.10.2013 2013/0166(COD) ONTWERPADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming aan de Commissie vervoer

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK C 93/2 NL Publicatieblad van de Europese Unie 20.3.2015 EUROPESE CENTRALE BANK Gedragscode voor de leden van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank (2015/C 93/02) DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE

Nadere informatie

VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN

VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Leeswijzer voorbeeld reglement verantwoordingsorgaan Met onder meer dit voorbeeld document geeft OPF invulling aan de Services voor de aangesloten ondernemingspensioenfondsen.

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie economische en monetaire zaken. van de Commissie economische en monetaire zaken

EUROPEES PARLEMENT. Commissie economische en monetaire zaken. van de Commissie economische en monetaire zaken EUROPEES PARLEMENT 2004 2009 Commissie economische en monetaire zaken 2007/0196(COD) 7.2.2008 ONTWERPADVIES van de Commissie economische en monetaire zaken aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. Commissie interne markt en consumentenbescherming

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2004 2009 Commissie interne markt en consumentenbescherming 9.11.2007 WERKDOCUMENT over het voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn

Nadere informatie

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Essentiële-informatiedocumenten voor beleggingsproducten

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Essentiële-informatiedocumenten voor beleggingsproducten EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 2012/169(COD) 1.3.2013 AMENDEMENTEN 13-48 Ontwerpadvies Petru Constantin Luhan (PE504.372v01-00) Essentiële-informatiedocumenten

Nadere informatie

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/0278(COD) van de Commissie visserij

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/0278(COD) van de Commissie visserij EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie visserij 2012/0278(COD) 3.4.2013 ONTWERPADVIES van de Commissie visserij aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid inzake het voorstel voor

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 457 Wet van 2 juli 1998, houdende privatisering Fonds Voorheffing Pensioenverzekering (Wet privatisering FVP) Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 745 Privatisering Fonds Voorheffing Pensioenverzekering (Wet privatisering FVP) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag, P5_TA(2002)0591 Verblijfstitel met een korte geldigheidsduur * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de verblijfstitel met een korte

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Bestuursreglement Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur: de raad van bestuur van Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis - Raad van Toezicht:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Juli 2014 Artikel 1 Begripsbepalingen Definities Dit reglement verstaat onder: fonds:

Nadere informatie

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Publicatieblad Nr. L 225 van 12/08/1998 blz. 0016-0021 DE RAAD VAN

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32 622 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 juli 2009

Nadere informatie