ALGEMENE VOORWAARDEN RABELINK LOGISTICS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN RABELINK LOGISTICS"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE Nederlandse versie pag. 2 t/m 13 Engelse versie pag. 14 t/m 25 Duitse versie pag. 26 t/m 38 Waarbij te allen tijde de Nederlandse versie van toepassing is Dutch version pag. 2 t/m 13 Englisch version pag. 14 t/m 25 German version pag. 26 t/m 38 The Dutch version is applicable at all times Holländische Version pag. 2 t/m 13 Englisch Version pag. 14 t/m 25 Deutsche Version pag. 26 t/m 38 Die Niederländische Fassung ist zu allen Zeiten anwendbar 1 1 1

2 Artikel 1 2 Algemeen 1. Tenzij tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze voorwaarden van toepassing op al onze offertes en/of door ons met onze opdrachtgevers gesloten overeenkomsten, waarbij wij (opdrachtnemer zijnde Rabelink Logistics) ons verplichten tot het vervoeren of doen vervoeren, het bestellen en/of distribueren van goederen, het verlenen van bemiddeling, het opslaan van goederen, het leveren, dan wel verhuren van roerende en onroerende goederen, dan wel tot welke andersoortige prestatie ook. 2. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan, iedere (rechts)persoon, die met ons een overeenkomst heeft afgesloten, dan wel wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordigers(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenaam (erfgenamen). 3. Voorwaarden van onze opdrachtgever zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders door ons is bepaald, niet van toepassing op de in lid 1 vermelde offertes en overeenkomsten. 4. Tussen ons en opdrachtgever staat vast, dat indien eenmaal onder toepasselijkheid van deze voorwaarden is gecontracteerd zij ook op komende aanbiedingen en overeenkomsten van toepassing zijn. 5. Indien wij in voorkomende gevallen geen beroep doen op hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, betekent dat niet dat wij daarmee afstand hebben gedaan van ons recht om ons in een ander geval op deze voorwaarden te beroepen. Artikel 2 1. Al naar gelang de aard van de totale opdracht, werkzaamheden of andersoortige prestatie, dan wel van enig daarvan redelijkerwijze als zelfstandig deel te beschouwen gedeelte, gelden naast deze voorwaarden mede de navolgende of daarvoor in de plaats gekomen, in de desbetreffende bedrijfstak algemeen gebruikelijk algemene voorwaarden en regelingen, voor zover van die voorwaarden niet met zoveel in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, te weten: a. op al onze nationale vervoerwerkzaamheden: de Algemene Vervoercondities 2002 zijnde AVC, laatstelijk gewijzigde versie, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam. In geval van internationaal vervoer zijn de Algemene Vervoercondities aanvullend van toepassing op het CMR-verdrag (Conventie voor het Internationaal Vervoer van Zaken over de Weg); b. op al onze werkzaamheden in het kader van de opslag en bewaarneming van goederen, alsmede van Physical Distribution, de Physical Distribution Voorwaarden (laatstelijk gewijzigde versie) opgesteld door de PD groep/tln, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te s-gravenhage; c. op alle expeditie en overige werkzaamheden, zoals douane, zee- en luchtvracht, de (laatstelijk gewijzigde versie) Nederlandse Expeditievoorwaarden, (Algemene Voorwaarden van de Fenex), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam, met uitsluiting van artikel 23. Artikel 7 van deze voorwaarden is van toepassing. d. De volledige AVC-/CMR-/PD-/FENEX voorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar en worden kosteloos toegezonden dan wel liggen ter inzage bij Rabelink Logistics. 2. Worden de algemene voorwaarden uit artikel 2 lid 1 herzien, dan zal alsdan de herziene tekst gelden en wel vanaf de datum van de deponering van deze herziene algemene voorwaarden. Worden één of meerdere algemene voorwaarden van artikel 2 lid 1 op de wijze genoemd in artikel 6:214 van het Burgerlijk Wetboek vervangen door een standaardregeling c.q. komt een standaard regeling daarvoor in de plaats, dan geldt vanaf de datum van afkondiging van deze regeling in de Nederlandse Staatscourant, de desbetreffende standaard regeling. 2 2

3 3. Wij zijn ten alle tijden gerechtigd vooraf andere dan de in artikel 2 lid 1 vermelde algemene voorwaarden op een bepaalde opdracht, werkzaamheid of andersoortige prestatie uitdrukkelijk van toepassing te verklaren. 4. In geval er tussen onze opdrachtgever en Rabelink Logistics (opdrachtnemer) onenigheid ontstaat over de vraag welke in dit artikel genoemde voorwaarden van toepassing zijn c.q. zijn geweest, komt aan Rabelink Logistics het recht toe te beslissen welke voorwaarden van toepassing zijn c.q. zijn geweest. 5. In geval van tegenstrijdigheid tussen de in de leden 1 en 3 van dit artikel vermelde voorwaarden en deze voorwaarden staat het ter beoordeling van ons op welke voorwaarden wij ons beroepen. Artikel 3 Artikel 4 3 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, worden alle opdrachten uitgevoerd in een door ons te bepalen volgorde, waarbij de capaciteit van het aan ons ter beschikking staande apparaat en de graad van bezetting daarvan mede bepalend zijn voor het tijdstip van aanvang en voltooien van de opdrachten. Wij zijn vrij in de wijze van uitvoering van de opdrachten, tenzij bepaaldelijk daaromtrent iets nader is overeengekomen. 1. Wij zijn gehouden instructies aan de opdrachtgever te vragen, indien er zich onregelmatigheden tijdens de werkzaamheden voordoen die de uitvoering van één en ander beletten, dan wel waardoor de werkzaamheden niet meer conform de gegeven opdracht kunnen worden uitgevoerd. 2. De kosten, verbandhoudende met het vragen van instructies en de kosten van uitvoering van de instructies, zullen door de opdrachtgever aan ons worden vergoed. Artikel 5 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en kosten, anders dan ten gevolge van opzet of grove schuld onzerzijds, hoe ook genaamd of ontstaan, indien een opdrachtgever, dan wel enige derde, al dan niet tegen vergoeding: a. gebruik maakt van ons materieel; b. ons heeft verzocht bepaalde werkzaamheden, welke werkzaamheden geen onderdeel uitmaken van eventuele reeds gesloten overeenkomsten, te verrichten en wij terzake volgens instructies gegeven door of vanwege de opdrachtgever en/of die nadere derde hebben gehandeld. 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en/of kosten hoe ook genaamd, indien deze schade en/of kosten voortvloeien uit diensten, werkzaamheden en/of leveringen welke niet zijn geschied, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is en/of kosten zijn ten gevolge van opzet dan wel met opzet gelijk te stellen grove fouten onzerzijds. Artikel 6 Artikel 7 Bij verschil tussen de gedeponeerde tekst van deze voorwaarden en teksten, die anderszins worden gedrukt, vertaald en/of verspreid, zal uitsluitend de gedeponeerde tekst gelden. 1. In afwijking van hetgeen eventueel daaromtrent bepaald is in de in artikel 2 vermelde 3 3

4 algemene voorwaarden worden de geschillen tussen ons en de opdrachtgever uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. 2. Op alle rechtsbetrekkingen tussen ons en de opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing. Artikel 8 Vervoer 1. a. In het kader van grensoverschrijdende en/of internationale vervoerwerkzaamheden zijn laaden loswerkzaamheden niet onder het vervoer begrepen. De opdrachtgever vrijwaart ons alsdan van aanspraken, hoe ook genaamd en ontstaan, van derden. b. Indien in het kader van de binnenlandse en/of nationale vervoerwerkzaamheden de laad- en/of loswerkzaamheden niet onder het vervoer zijn begrepen, zijn wij terzake niet aansprakelijk. De opdrachtgever vrijwaart ons alsdan van aanspraken, hoe ook genaamd en ontstaan, van derden. c. Indien de laad- en/of loswerkzaamheden onder het vervoer zijn begrepen, is onze aansprakelijkheid ten aanzien van deze werkzaamheden gelijk aan onze vervoerdersaansprakelijkheid op basis van de Algemene Vervoerscondities 2002 als bedoeld in artikel 2 lid 1 onder a van deze voorwaarden. 2. Wij zijn in ieder geval niet aansprakelijk in de navolgende gevallen: a. indien de opdrachtgever container(s) met inhoud ten vervoer aanbiedt en deze container(s) niet door ons zijn beladen, zijn wij niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de wijze van belading. Opdrachtgever vrijwaart ons terzake van aanspraken van derden; b. indien de opdrachtgever goederen ten vervoer aanbiedt, die gepalletiseerd en/of zondanig verpakt zijn, dat controle op aantal en/of de inhoud niet mogelijk is, zijn wij niet aansprakelijk voor aantal en/of inhoud daarvan. Opdrachtgever vrijwaart ons terzake van aanspraken van derden. 3. De opdrachtgever c.q. verlader zal te alle tijde niet meer (doen) laden dan het wettelijke toegestane maximum ladinggewicht van het desbetreffende voertuig. De opdrachtgever vrijwaart ons terzake van gevolgen en/of schade respectievelijk van en ontstaan door overbelading, indien dit feit is veroorzaakt door of vanwege de handelswijze van de opdrachtgever c.q. verlader. Mogelijke claims/kosten die voortvloeien uit overbelading zullen te alle tijden worden verhaald op de opdrachtgever. Artikel 9 De bepalingen in dit artikel zijn, naast hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is gesteld, van toepassing op alle transporten waarvoor speciale toestemming of ontheffing van één of meerdere overheden is vereist: a. vergunningen, dan wel ontheffingen, noodzakelijk om een speciaal transport te kunnen uitvoeren worden door ons, op verzoek van opdrachtgever, aangevraagd; kosten verbandhoudende met een dergelijke aanvraag c.q. vergunning, dan wel ontheffing, komen voor rekening van de opdrachtgever; b. wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor het niet of niet correct of niet tijdig verlenen van een vergunning of ontheffing; c. indien een, voor het transport noodzakelijke vergunning of ontheffing niet wordt verleend om welke reden dan ook, zal het transport niet plaatsvinden. Reeds door ons gemaakte kosten dienen door opdrachtgever te worden vergoed; 4 4 4

5 d. met betrekking tot speciale transporten zullen wij ons houden aan alle wettelijke regels en voorschriften alsmede aan gegeven aanwijzingen van overheden of overheidsdienaren. Extra kosten, welke hieruit voortvloeien, komen voor rekening van opdrachtgever. Artikel 10 5 Douane 1. Afhandeling van douaneformaliteiten door ons verzorgd, geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever. Wij zijn slechts aansprakelijk voor kosten en schade voortvloeiend uit een onjuiste afhandeling van douane formaliteiten, indien opdrachtgever aantoont, dat er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds. 2. Opdrachtgever vrijwaart ons te allen tijde voor aanspraken aan ons of opdrachtgever opgelegd van overheidswege terzake van douanerechten, belastingen, accijnzen etc. op goederen waarvan de douaneformaliteiten door ons in opdracht van opdrachtgever worden verzorgd, tenzij opdrachtgever aantoont, dat er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds. 3. Op deze werkzaamheden zijn steeds de FENEX voorwaarden zoals vermeld in artikel 2 lid 1 sub c van deze voorwaarden van toepassing. Artikel 11 Prijzen, offertes en betalingen 1. Tenzij anders overeengekomen/vermeld zijn alle door ons uitgebrachte aanbiedingen en/of offertes 30 dagen geldig. Uitzondering hierop zijn aanbiedingen en/of offertes omtrent luchtvracht, zeevracht en containers. Deze hebben een geldigheidsduur van 14 dagen. 2. Na de termijn, genoemd in artikel 11 lid 1, zijn alle uitgebrachte offertes/aanbiedingen vrijblijvend. 3. Onze prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, prijzen e.d. die gelden op de datum van de aanbieding c.q. van het aangaan van de overeenkomst c.q. van de feitelijke prestaties. Bij wijziging van één of meer van deze factoren, wijzigen de prijzen zich automatisch dienovereenkomstig en zijn bindend ook ten aanzien van nog lopende overeenkomsten, met dien verstande dat als de prijzen zich wijzigen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, aan opdrachtgever het recht toekomt de overeenkomst te ontbinden. Een en ander tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Artikel Onze prijzen omvatten uitsluitend de vrachtkosten van laad- naar losplaats(en), tenzij anders is overeengekomen. 2. Onze prijzen omvatten in ieder geval niet: - in/uitklaringskosten; - tolgelden; - B.T.W.; - heffingen; - invoerrechten; - voorschotprovisie; - kosten verbonden aan het opmaken van douane- of andere documenten; - dieselolietoeslagen; - currencytoeslagen; - toeslagen voor extra laad- en losadressen; - verzekeringen; - administratieve kosten; - bestaande dan wel nog in te voeren (kilometer)heffingen die door een overheid of door derden worden opgelegd. 5 5

6 6 Deze kosten worden, indien door ons gemaakt c.q. aan ons opgelegd, in rekening gebracht aan opdrachtgever. 3. Onze prijzen zijn gebaseerd op goed te bereiken respectievelijk te berijden plaatsen. Blijkt tijdens de uitvoering van de opdracht, dat de bereikbaarheid niet goed is, dan hebben wij het recht de prijzen te verhogen met alle daardoor ontstane extra kosten. 4. Facturen worden geacht door onze opdrachtgever te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden, indien niet binnen 8 dagen na factuurdatum ons een schriftelijk bezwaar heeft bereikt. Artikel Met uitsluiting van het bepaalde betreffende betaling in de artikel 2 vermelde voorwaarden is op de betaling van de aan ons opgedragen werkzaamheden en door ons geleverde goederen c.q. verrichte diensten van toepassing het bepaalde in de leden 2 tot en met 7 in dit artikel. 2. De opdrachtgever is verplicht het door hem verschuldigde binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen. Indien betaling niet binnen deze termijn is geschied, is de opdrachtgever verplicht naast de hoofdsom de wettelijke (handels)rente per jaar te betalen. 3. De opdrachtgever is niet gerechtigd verrekening toe te passen ten aanzien van bedragen, welke wij krachtens enige met hem gesloten overeenkomst aan de opdrachtgever in rekening brengen. 4. Wanneer wij bij niet tijdige betaling door de opdrachtgever tot incasso langs gerechtelijke weg of andere weg overgaan, zullen alle door ons reeds gemaakte of nog te maken kosten, alsmede die welke daarmee verband houden, waaronder de buitengerechtelijke incassokosten, zijnde 15% over de hoofdsom, ten laste van de opdrachtgever komen, onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde. 5. Wij zijn gerechtigd goederen, gelden en documenten, deze laatste in de ruimste zin des woord jegens een ieder die daarvan aangifte verlangt, terug te houden voor rekening en risico van de opdrachtgever en/of eigenaar tot alle opeisbare vorderingen van ons zijn voldaan of wel bij doorzending der goederen het verschuldigde bedrag onder rembours te ontvangen en te verrekenen. 6. a. Alle goederen, documenten en gelden, welke wij uit welke hoofde en met welke bestemming ook, onder ons hebben of zullen krijgen, strekken ons tot vuistpand voor alle vorderingen, welke wij ten laste van de opdrachtgever of van de eigenaar hebben of mochten krijgen. b. Bij niet-voldoening van de vordering geschiedt de verkoop van het vuistpand op bij de Wetbepaalde wijze of, indien daaromtrent overeenstemming bestaat, onderhands. 7. a. Wij kunnen het vuistpand desgevraagd doen vervangen door een uitsluitend ter onzer beoordeling staande andere gelijkwaardige zekerheid. Artikel 14 b. De opdrachtgever kan zich nimmer tegenover ons beroepen op hem ten aanzien van vorige opdrachten al dan niet uitdrukkelijk verleend uitstel van betaling. Verzekering 1. Verzekering van welke aard dan ook, wordt slechts voor rekening en risico van de opdrachtgever en uitsluitend na schriftelijke opdracht en schriftelijke acceptatie daarvan bezorgd. De opdrachtgever dient te alle tijden het brutogewicht duidelijk te vermelden bij de aanmelding van de zending. De opdracht tot verzekering dient nauwkeurig de risico s te bevatten waartegen verzekerd dient te worden, aangezien anders de opdracht als niet gegeven, respectievelijk als niet aanvaard wordt beschouwd. Wij zijn steeds gerechtigd een 6 6

7 opdracht tot verzekering om gewichtige redenen te weigeren. 2. Acceptatie of weigering van het aangeboden risico geschiedt door assuradeur of verzekeraar. Wij hebben daarin geen zeggenschap. Artikel 15 Aansprakelijkheid 1. De aansprakelijkheid van ons is volgens de in artikel 1.1 genoemde voorwaarden geregeld. Deze aansprakelijkheid is beperkt en als volgt bepaald: de AVC voorwaarden kennen een aansprakelijkheid van 3,40 per kilo brutogewicht; het CMR Verdrag kent een aansprakelijkheid van 8,33 Sdr per kilo brutogewicht; de TLN-PD voorwaarden kennen een aansprakelijkheid van 3,50 per kilo brutogewicht. 2. Uitgesloten van de aansprakelijkheid zoals beschreven in lid 1 van dit artikel is overmacht zoals beschreven in artikel 16 van deze voorwaarden en brand. (Advies: verzeker dit risico via uw assuradeur op een separate uitgebreide Transport- en Brandverzekering. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen). Opdrachtgever vrijwaart ons terzake van aanspraken van derden, daaronder begrepen de verzekeringsmaatschappij van opdrachtgever. 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgen van fouten in de opdracht, modellen of materialen, die door de opdrachtgever zijn verstrekt. Opdrachtgever vrijwaart ons terzake voor aanspraken van derden. 4. Wij zijn niet aansprakelijk voor (directe of indirecte) gevolgschade. 5. Aansprakelijkheidsstelling zoals beschreven in lid 1 t/m 4 van dit artikel dient zo spoedig mogelijk te geschieden, maar uiterlijk tot 7 dagen, nadat de opdracht is voltooid of als voltooid is beschouwd. Artikel 16 Overmacht 1. Wij zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt. 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen. Wij hebben ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid, die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat wij onze verbintenis hadden moeten nakomen. Artikel 17 Beëindiging door Rabelink Logistics 1. Opdrachtgever zal onder nadere aankondiging in toerekenbaar verzuim zijn: in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nakomt, nadat wij de opdrachtgever in gebreke hebben gesteld; bij faillissement van zijn onderneming; bij liquidatie van zijn bedrijf. 2. Wij hebben in de gevallen, genoemd in lid 1 van dit artikel, het recht zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn, onverlet het recht van ons om schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen. Opdrachtverstrekking 7 7 7

8 Artikel Opdrachten dienen uitsluitend schriftelijk of via elektronische weg te worden verstrekt. 2. Bij mondelinge of telefonische aanmeldingen kunnen wij op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor onjuistheden. Artikel 19 Aanmeldingsprocedure & annulering 1. Aanmelden van zendingen kan tot uiterlijk een dag voor afhaaldatum en dan wel voor uur tenzij anders overeengekomen, m.u.v. import zendingen CTL. Hierbij geldt uiterlijk tot uur aanmelden. 2. Bij annulering van een zending op de dag van afhaling, wordt er door ons 70 procent van het overeengekomen vrachttarief in rekening gebracht. Artikel 20 Berekening 1. Alle tarieven worden genoteerd in euro s, afgerond op twee decimalen achter de komma. Het betalend gewicht wordt bepaald door onderstaande uitgangspunten. Een laadmeter is een strekkende meter laadruimte in de vrachtauto. Indien de offerte opgesteld is in een prijs per kilogram, geldt het maximumtarief van de voorgaande staffel als minimumtarief voor de volgende staffel. 2. Het betalend gewicht wordt bepaald door onderstaande uitgangspunten: Bij losse colli: afhankelijk van de afmeting en het gewicht van de collo. Bij palletzendingen: lengte x breedte: 2,4 x 1650 kg = volumegewicht. Als het brutogewicht hoger is, dan is dit betaalbaar. Artikel 21 Volumeregels voor zendingen 1 cbm (M3) Minimaal 330 kg betalend gewicht. Bij een hoger bruto gewicht is het gewicht maatgevend. 1 laadmeter Minimaal 1650 kg betalend gewicht. Bij een hoger bruto gewicht is het gewicht maatgevend. 1 europallet, niet stapelbaar (80 x 120 cm) Minimaal 660 kg betalend gewicht. Bij een hoger bruto gewicht is het gewicht maatgevend. 1 blokpallet, niet stapelbaar (100 x 120 cm) Minimaal 825 kg betalend gewicht. Bij een hoger bruto gewicht is het gewicht maatgevend. 1 gitterbox, 85 x 125 cm Minimaal 730 kg betalend gewicht. Bij een hoger bruto gewicht is het gewicht maatgevend. Uitzondering voor CTL-netwerk: hiervoor gelden afwijkende volumeregels, zie CTL tarieven. 8 Maximale afmeting / gewicht voor zendingen, niet zijnde CTL-zendingen Artikel 22 De maximale afmeting per collo bedraagt lengte 320 cm breedte 240 cm hoogte 220 cm. Maximaal gewicht per collo bedraagt 1000 kg. Wanneer een zending een lengte heeft van meer dan 3.20 meter en zwaarder is dan 30 kg, geldt een toeslag. Zie hiervoor de artikelen onder additionele kosten en toeslagen. Regels omtrent losse colli 1 Artikel Zendingen bestaande uit meer dan 9 losse colli dienen gepalletiseerd te worden aangeboden. 2. Het maximumgewicht van een losse collo is 30 kg en is maximaal 200 cm lang. De totale (gordel)omvang van een losse collo ((breedte + hoogte) x 2 + lengte) mag niet groter zijn als

9 cm. 3. Wanneer de afzender goederen verzend met een gewicht van meer dan 30 kg, dient de afzender deze op een pallet aan te bieden conform de Arbo wetgeving. Artikel 24 Laden / lossen Per zending geldt: 1 laad- / losadres. De laad / lostijd bedraagt: < 3 laadmeter: maximaal 0,5 uur > 3 laadmeter - < 7 laadmeter: maximaal 1 uur > 7 laadmeter: maximaal 2 uur Wordt deze tijd overschreden, dan worden extra kosten in rekening gebracht. (zie toeslagen en additionele kosten). Voor losafspraken op uur en tijd (voor deelpartijen) door u gemaakt, zijnde tijdsleveringen, gelden hogere tarieven (zie toeslagen en additionele kosten). Artikel 25 Meeneemheftruck 1. Voor het laden / lossen van een nationale rit met een meeneemheftruck wordt 80,- in rekening gebracht. Voor het laden / lossen van meerdaagse internationale ritten met een meeneemheftruck wordt 65,- per dag in rekening gebracht. Hierbij zijn inbegrepen: 2 losuren voor het laden/lossen van een volle lading en 1 losuur voor het laden/lossen van groupage- c.q. deelzendingen. 2. Voor ieder uur extra laden / lossen wordt 46,- extra berekend. Hierbij worden uren afgerond op 0,25 uur (bijv. 1 kwartier = 11,50). 3. Bij het laden of het lossen met een meeneemheftruck dient het terrein, waar gelost moet worden, verhard en goed toegankelijk te zijn voor een vrachtwagencombinatie. 4. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de contactpersoon (ontvanger) / het mobiele telefoonnummer bij ons bekend is. Verzuimt de opdrachtgever dit, dan worden de kosten voor de extra tijd conform lid 1 en 2 van dit artikel in rekening gebracht. Artikel 26 Voorbehoud ten aanzien van gebieden 1. Bij het afgeven van postcode of zonetarieven behouden wij ons het recht voor gebieden los te koppelen. De volgende situaties hebben mogelijk hogere tarieven tot gevolg: lokale marktsituaties; seizoensinvloeden; moeilijk bereikbare gebieden. 2. Voor leveringen / afhalen in het Freihafengebied van Bremen en Hamburg wordt een toeslag berekend. Deze toeslag wordt in overleg bepaald en is afhankelijk van de situatie. 3. Voor alle eilanden geldt dat tarieven alleen op afspraak worden overeengekomen. 4. Wij zullen, indien van toepassing, een extra milieutoeslag in rekening brengen voor het laden/lossen in de milieuzones in volgende postcodegebieden: Amsterdam: , , ,1087, ; Utrecht: , 3521, 3527, 3531, 3532, 3572, 3581, 3582; Breda: 4811; Delft: 2611, 2612, 2620, 2628; Den Haag: , 2518, 2525, 2526, 2585, 2594, 2595; Eindhoven: 5611, ; Maastricht: 6211, 6217; Leiden: 2311, 2312; Rijswijk: 2281, 2282; Rotterdam: ; 9 9 9

10 s Hertogenbosch: 5211, 5223; Tilburg: 5014, 5017, 5021, 5025, 5038, 5041, De postcodegebieden in lid 4 van dit artikel zijn onder voorbehoud van wijzigingen. 6. De hoogte van de toeslagen kan per plaats verschillen en is afhankelijk van de betreffende gemeente. Alleen als de autoriteiten deze toeslag in rekening brengt aan ons wordt deze in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Artikel 27 Transittijden 1. Met een transittijd van 24 uur wordt bedoeld: aanmelden op dag A; laden op dag B; afleveren op dag C. 2. Met een transittijd van 48 uur wordt bedoeld: aanmelden op dag A; laden op dag B; afleveren op dag D. 3. Zendingen met onjuiste of onvolledige opgegeven adressen kunnen niet tijdig worden afgeleverd. 4. Voor retourzendingen geldt een transittijd die 24 uur langer is dan de normale transittijd. Uitzonderingen hierop dienen te worden afgestemd met de planner. Artikel 28 Verpakking, afwijking lading en schade 1. Aangeboden goederen dienen transportwaardig verpakt en voorzien te zijn van duidelijke gegevens. Het gaat hier om het product, volledige adressering van de ontvanger en de afzender, symbolen die de behandeling aangeven, etc. Eventuele oude informatie dient te worden verwijderd danwel onleesbaar te zijn gemaakt. 2. Indien bij in ontvangstneming van de goederen, de uiterlijke staat daarvan enig gebrek vertoont of dat de goederen, gelet op hun aard of de voorgenomen wijze van vervoer niet voldoende of doelmatig zijn verpakt, dient dit op de vrachtbrief als zodanig te worden aangetekend. Bij ernstige twijfel aan de wijze van verpakken kan worden besloten tot weigering van de goederen. De opdrachtgever blijft te allen tijde voor eventuele schade door ondeugdelijke verpakking aansprakelijk. 3. Als er op het moment van laden een verschil is tussen de hoeveelheid lading, die er is aangemeld en de werkelijk te laden hoeveelheid, zal de hoogste van beide hoeveelheden in rekening worden gebracht. Dit in verband met reservering van laadruimte. De werkelijk geladen hoeveelheid dient wel op de vrachtbrief te worden vermeld. 4. Indien er tijdens het laden/lossen schade geconstateerd wordt aan de goederen of aan andere zaken dan de betreffende goederen dient dit te allen tijde op de vrachtbrief vermeld te worden en binnen 24 uur na aflevering gemeld te zijn aan ons. Verzuimt de opdrachtgever dit, dan kunnen wij op geen enkele wijze meer aansprakelijk gesteld worden c.q. aansprakelijk zijn voor de ontstane schade. Artikel 29 Gevaarlijke stoffen 1. Gevaarlijke stoffen mogen alleen worden aangeboden, indien zij volgens het ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) / IMDG (Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee) mogen worden vervoerd. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste etikettering, goedgekeurde verpakking, het vervoersdocument en gevarenkaarten in de voorgeschreven talen en indien van toepassing, de Dangerous Goods

11 Declaration. Tevens dient van de betreffende gevaarlijke stof het UN-nummer alsmede de chemische naam en de package group aan ons bekend gemaakt te worden. De kosten zijn afhankelijk van bestemmingsland en ADR-klasse (zie toeslagen en additionele kosten). 2. Uit veiligheidsoverwegingen worden ADR-goederen niet gestapeld en conform werkelijke laadmeters afgerekend. Artikel 30 Gasmetingen 1. Elke binnenkomende container wordt onderworpen aan een gasmeting. 2. Gasmetingen vinden uitsluitend plaats door medewerkers in het bezit van het Nederlandse certificaat Gasmeetdeskundige. 3. Het tekenen van de gasvrijverklaring betekent dat in de desbetreffende container geen gevaarlijke gassen zijn aangetroffen die de Nederlandse grenswaarde(n) overschrijden. 4. Door middel van de gasvrijverklaring beschreven in lid 3 wordt de container vrijgegeven om de container binnen 3 uur te betreden. 5. Voor een overzicht van de gemeten gevaarlijke gassen kan te allen tijde contact worden opgenomen met ons onder vermelding van het containernummer. Artikel 31 Palletruil 1. Indien de opdrachtgever bij aanmelding van een zending te kennen geeft, dat er pallets geruild dienen te worden, zorgen wij voor een omruiling, mits de lading (of de goederen) op kwalitatief goede pallets staat. 2. Indien er voor retourpallets of andere emballage separaat gereden moet worden, worden hiervoor de overeengekomen vrachtkosten in rekening gebracht. 3. Omruiling van europallets vindt uitsluitend plaats in Benelux landen en Duitsland. Artikel 32 Kredietwaardigheid 1. Voordat wij tot verlading overgaan wordt de kredietwaardigheid van de opdrachtgever opgevraagd bij de Kamer van Koophandel. 2. Indien de kredietwaardigheid, zoals beschreven in lid 1 van dit artikel, niet voldoet aan de door ons gestelde eisen behouden wij ons het recht voor, ondanks eerder afgegeven offertes, de opdrachten te weigeren. Toeslagen & additionele kosten Artikel 33 Administratiekosten Per factuur brengen wij een bedrag van 6,75 aan administratiekosten in rekening. Artikel 34 Dieseltoeslag 1. De dieseltoeslag is variabel en afhankelijk van de dieselprijs. Uitgangspositie voor bepaling van de dieselprijs is 0,706 exclusief BTW. Iedere stijging of daling vanaf deze uitgangspositie met 0,032 brengt een verhoging of verlaging van de dieseltoeslag van 1 procent met zich mee

12 2. De dieseltoeslag wordt vastgesteld aan de hand van de dieselprijs op iedere eerste werkdag van de maand voor desbetreffende maand. (Voor prijsinformatie zie Artikel 35 Extra laad- / losuren & wachturen 1. Het tarief voor bovenstaande is 11,50 per kwartier, oftewel 46,- per uur. 2. Uren worden afgerond op 0,25 uur (bijvoorbeeld 1,15 uur wordt dus 1,25 uur). Artikel 36 Tijdleveringen Indien er sprake is van een tijdsafspraak voor nationale zendingen, dan gelden de volgende toeslagen: 1. Leveren voor uur. (Dit is gelijk aan of kleiner dan een tijdsblok van 2 uur). Hiervoor wordt een toeslag van 35,- per zending in rekening gebracht. 2. Leveren voor uur. (Dit is gelijk aan of kleiner dan een tijdsblok van 4 uur). Hiervoor wordt een toeslag van 20,- per zending in rekening gebracht. 3. Leveren fix tijd. (Dit is gelijk aan of kleiner dan een tijdsblok van 1 uur) Hiervoor wordt een toeslag van 42,50- per zending in rekening gebracht. 4. Indien een zending bij de eerste aflevering niet afgeleverd kan worden, wordt de tweede aflevering ook in rekening gebracht, tenzij anderszins schriftelijk is bepaald en/of schuld te verwijten valt aan ons. Artikel 37 Expressekosten CTL Leveringen volgende werkdag voor: uur - extra 42, uur - extra 32,50 Overnight - extra 22,50 Artikel 38 Centrum c.q Binnenstad toeslag / Grossstadt toeslag 1. Voor de volgende Duitse steden geldt een toeslag die is ingevoerd wegens de beperkte bereikbaarheid in deze steden; Hamburg, Berlijn, Frankfurt en München. De toeslag bedraagt 7,50 per zending en geldt voor de volgende postcodegebieden: Hamburg: , , ; Berlijn: , , , ; Frankfurt: , ; München: , Voor Amsterdam Centrum geldt een toeslag die is ingevoerd wegens de beperkte bereikbaarheid in deze stad. Deze bedraagt 7,50 per zending en geldt voor de Postcodes: , Artikel 39 ADR toeslag Zendingen bestaande uit ADR goederen worden extra belast met een toeslag van 15,= per zending. Artikel 40 Lengtetoeslag Lengtetoeslag geldt voor zendingen die langer zijn dan 3,20 meter en zwaarder zijn dan 30 kg. Voor deze zendingen worden altijd de vloermaten en de volle hoogte van 2.40 m afgerekend vermeerderd met een toeslag van 15 %

13 Artikel 41 POD De kosten voor een afgetekend bewijs POD (Proof of delivery) / vrachtbrief bedragen 4,-. Artikel 42 Verschotten en remboursen 1. Er wordt alleen bij hoge uitzondering gebruik gemaakt van remboursen. Toestemming hiervoor is vereist van minimaal een afdelingshoofd. Het maximumbedrag is 3.000,-. 2. Over verschotten en remboursen (zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel) wordt provisie gerekend. Nadere informatie is te verkrijgen bij ons. Artikel 43 Douaneactiviteiten (CH) De verschillende kosten voor de douaneactiviteiten bedragen: T- document 42,50- Exportdocumentatie 28,50,- Inklaringskosten: 1e positie 30,50-2e t/m 5e positie 20,50- per positie vanaf 6 posities 15,50- per positie Artikel 44 Betalingsvoorwaarden Zeevracht, Luchtvracht en Containers 1. Zeevracht, luchtvracht en aanverwante transporten zijn gebaseerd op FENEX voorwaarden (op aanvraag verkrijgbaar). Hiervoor geldt dat kosten in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever dan wel diegene die daarvoor volgens de leveringcondities in aanmerking komt. Wanneer de laatst vermelde partij niet heeft betaald binnen de betalingstermijn is de opdrachtgever verplicht het aan ons toekomende te betalen. 2. Er geldt voor zeevracht, luchtvracht en aanverwante transporten een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum. 3. Eventuele incassokosten bij overschrijding van betalingstermijn zijn voor rekening van de opdrachtgever. Indien niet binnen 8 dagen na factuurdatum door de opdrachtgever is geprotesteerd is onze factuur definitief geworden. Article 1 General 1. Unless expressly agreed otherwise in writing in advance these general terms and conditions are applicable to all our offers and/or agreements entered into by us with our clients, in the course of which we (contractor being Rabelink Logistics) undertake to transport or have transported, the ordering and/or distribution of goods, the provision of brokerage, the storage of goods, the delivery, or as the case may be leasing or hiring out or movable and immovable property, or any other type of achievement. 2. "Client" includes in these terms and conditions, each (legal) person, who entered, or wishes to enter, into an agreement with us, and besides these his representative(s), authorised person(s), successor(s) in title and beneficiary (beneficiaries). 3. The terms and conditions of our client are, unless expressly and in writing expressly determined by us otherwise, not applicable to the offers and agreements mentioned in subsection

14 4. It is established between us and the client that once there has been a contract concluded under the applicability of these terms and conditions, they will also apply to future offers and agreements. 5. If in certain cases we do not rely on that which is determined in these terms and conditions, this does not mean that we have therewith waived our right to rely on these terms and conditions in another case. Article 2 1. Depending on the nature of the total order, activities or other type of achievement, or as the case may be a part thereof which can reasonably be deemed to be an independent part, in addition to these terms and conditions as well as the following or replacement thereof, the generally accepted general terms and conditions and arrangements in the business sector concerned will apply, in so far as those terms and conditions do not deviate from these general terms and conditions, namely: a. to all our national transport operations: the General Conditions of Transport 2002, most recently amended version, filed at the District Courts in Amsterdam and Rotterdam. In case of international transport the General Conditions of Transport are additionally applicable to the CMR-convention (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road); b. on all our activities in the context of the storage and safekeeping of goods, as well as of Physical Distribution, the Physical Distribution Terms and Conditions (most current recently amended version) drawn up by the PD group/tln, filed at the Registry at the District Court in The Hague; c. on all dispatch and other activities, such as Customs and Excise, sea and air freight, (the most recently amended version) Dutch Forwarding Conditions, (General Terms and Conditions of the Netherlands Association for Forwarding and Logistics), filed at the Registry at the District Courts in Amsterdam, Arnhem, Breda and Rotterdam, with the exclusion of article 23. Article 7 of these terms and conditions is applicable. d. The complete general conditions of Transport-/CMR-/PD-/Netherlands Association for Forwarding and Logistics can be obtained on request and will be sent free of charge, or are available for inspection at Rabelink Logistics. 2. If the general terms and conditions under article 2 subsection 1 are revised, then the revised text will apply from the date of the filing of these revised general terms and conditions. If one or more general terms of article 2 subsection 1 in the manner set out in Book 6 Section 214 of the Dutch Civil Code, are replaced by standard terms, or standard terms takes the place thereof, then from the date of notice of these standard terms in the Dutch Government Gazette -, the standard terms concerned will apply. 3. We are at all times entitled to declare in advance other general terms and conditions than those stated in article 2 subsection 1 expressly applicable to a specified assignment, activity or other achievement. 4. In case of any disagreement arising between our client and Rabelink Logistics (contractor) on the question of which of the conditions mentioned in this article are applicable, or have been applicable, Rabelink Logistics has the right to decide which conditions are applicable or have been applicable. 5. In case of conflict between the conditions stated in subsections 1 and 3 of this article and these conditions, it will be the conditions that in our assessment we will rely on

15 Article 3 Article 4 Unless expressly and in writing agreed to otherwise, all assignments will be carried out in a sequence to be determined by us, in the course of which the capacity of the equipment available to us and the capacity utilisation thereof also are a determining factor for the point in time of commencement and completion of the assignments. We are free in the manner of execution of assignments, unless something else has been specifically agreed to otherwise. 1. We are obliged to ask instructions from the client, if irregularities occur during activities that hinder the execution of one thing or another, or as the case may be, through which the activities can no longer be executed in conformity with the assignment given. 2. The costs, regarding the asking for instructions and the costs of carrying out the instructions will be reimbursed by the client to us. Article 5 1. We will not be liable for damage and costs, other than those resulting from intent or gross negligence on our part, howsoever arisen, if a client, or any third party, whether for payment or not: a. makes use of our equipment; b. has requested us to carry out specified activities, which do not form part of any agreements already concluded, and we acted on this matter in accordance with instructions by or on account of the client and/or that further third party. 2. We will not be liable for damage and/or costs by whatever name, if this damage and/or costs ensue from services, activities and/or deliveries which did not take place, unless the client demonstrates that the damage and/or costs is/are resulting from intent or intent to be held equivalent to gross errors on our part. Article 6 In case of differences between the filed text of these terms and conditions and texts, which are printed otherwise, translated and/or disseminated, the filed text will prevail exclusively. Article 7 1. In derogation from that which is possibly determined as to that in the general terms and conditions set out article 2, the disputes between us and the client will only be submitted to the Dutch court with competent jurisdiction. 2. Dutch Law will apply to all legal relationships between us and the client. Article 8 Transport 1. a. In the context of cross-border and/or international transport operations, loading and unloading activities are not included in the transport. The client indemnifies us in that case against claims, by whatever name and howsoever arisen, of third parties. b. If in the context of the national and/or international transport operations, the loading and/or unloading activities are not included in the transport, we will not be liable on that matter. The client indemnifies us in that case against claims, by whatever name and howsoever arisen, by third parties. c. If the loading and/or unloading activities are included in the transport, our liability with regard to these activities will be equivalent to our carrier's liability on the basis of the General Conditions

16 of Transport 2002, as referred to in article 2 subsection 1 under a. of these conditions. 2. We are in any event not liable in the following cases: a. if the client offers container(s) with content for transport and these container(s) are not loaded by us, we will not be liable for damage arisen as a result of the manner of loading. Client indemnifies us on this matter against claims by third parties; b. if the client offers goods for transport, which are palletised and/or packaged in such a way, that inspection of number and/or the content is not possible, we will not be liable for the number and/or content thereof. Client indemnifies us on this matter against claims by third parties; 3. The client or loader will at all times load (have loaded) no more than the statutory permissible maximum load weight of the vehicle concerned. The client indemnifies us on the matter of consequences and/or damage respectively of and arising through overloading, if this fact is caused by or due to the mode of action by the client or the loader. Possible claims/costs ensuing from overloading will at all times be recovered from the client. Article 9 The provisions in this article are, in addition to that stated elsewhere in these general terms and conditions, applicable to all transports for which special permission or exemption from one or more authorities are required; a. permissions, or exemptions, necessary to carry out a special transport will be applied for by us, on request from client; costs connected to such application or permission, or exemption, will be on the account of the client; b. we are not liable in any way for none or incorrect or not in time granting of a permission or exemption; c. if permit or exemption necessary for the transport is not granted for whatsoever reason, the transport will not take place. Costs already incurred by us must be reimbursed by client; d. with regard to special transports we will adhere to all statutory rules and regulations as well as the instructions provided by authorities and public servants. Extra costs ensuing from this will be on the account of client. Article 10 Customs and Excise 1. We will take care of handling Customs and Excise formalities, which will take place on the account, and at risk of, the client. We are only liable for costs and damage ensuing from the incorrect handling of Customs and Excise formalities, if client demonstrates that there is intent or gross negligence on our part. 2. Client indemnifies us at all times against claims imposed on us or the client by the authorities on the matter of customs duties, taxes, excise etc. on goods of which the customs formalities were taken care of by us on order of client, unless client demonstrates that there is intent or gross negligence on our part. 3. On these activities the conditions of the Netherlands Association for Forwarding and Logistics, as stated in article 2 subsection 1 under c. of these conditions apply. Article 11 Prices, offers and payments 1. Unless agreed/stated otherwise, all our tenders and/or offers brought out by us are valid for

17 days. Exception hereto are tenders and/or offers on air freight, see freight and containers. These have a period of validity of 14 days. 2. After the period, mentioned in article 11 subsection 1, these tenders/offers will be without obligation. 3. Our prices are based on the rates, wages, prices and such that apply on the date of the offer or from the entering into the agreement or of the actual achievements. On alteration of one or more of these factors, the prices are changed automatically accordingly and are binding also with regard to agreements still running, with the understanding that if the prices change within three months from the conclusion of the agreement, the right to terminate the agreement will become vested in client. All this unless expressly agreed otherwise. Article Our prices exclusively comprise of the freight costs from loading to unloading place(s), unless agreed otherwise. 2. Our price in any event does not comprise: - Clearance charges: - tolls; - V.A.T.; - duties; - import duties; - advance commission; - costs connected to the preparing of Customs and Excise or other documents; - diesel oil surcharges; - currency surcharges; - surcharges for extra loading and delivery addresses; - insurances; - administrative costs; - existing or still to be introduced (kilometre) surcharges that are imposed by an authority or by third parties. These costs will be, if incurred by us or imposed on us, on the account of client. 3. Our prices are based on places that are easily accessible respectively drivable. If it appears during the execution of the assignment that the accessibility is not good, then we have the right to increase the prices with all the extra costs ensuing therefrom. 4. Invoices are deemed to be accepted by client and approved, if no objection in writing has reached us within 8 days from the invoice date. Article With the exception of the provisions concerning payment in the conditions stated in article 2, the provisions of subsections 2 up to and including 7 in this article are applicable to the payment for the activities assigned to us and to goods delivered by us or services rendered. 2. The client is obliged to satisfy the amount payable by him within 30 days from the invoice date. If payment does not take place within this period, the client is obliged to, in addition to the principal sum, pay the statutory (commercial) interest per year. 3. The client is not entitled to apply set off with regard to amounts, which we pursuant to any agreement concluded with him charged to him. 4. When, in the case of non-payment in time by the client, we have to resort to collection along the judicial route or another route, all costs already incurred or still to be incurred by us, as well as those connected therewith, including the extrajudicial collection charges, being 15% over the principal sum, will be charged to the client, without prejudice to the provisions of subsection

18 2 of this article. 5. We are entitled to retain goods, funds and documents, the latter in the broadest sense of the word, towards anyone who wishes return thereof, on the account and risk of the client and/or owner until all due and payable claims by us are satisfied or to receive payment of the amount due by forwarding of the goods under cash on delivery and to set off. 6. a. All goods, documents and funds, which we on whatever basis and for whatever purpose, have or will retain, will serve us as possessory pledge for all claims, which we on account of the client or the owner have or may acquire. b. In case of the claims not being satisfied, the sale of the possessory pledge will take place in the manner specified by Law or, if agreement as to that exists, privately. 7. a. We can, if requested, have the possessory pledge replaced by an exclusively in our assessment equivalent security. Article 14 b. The client can never rely on an express or not express deferment of payment provided with regard to previous assignments. Insurances 1. Insurance of whatever nature will only be acquired on the account and at risk of the client, and exclusively after written order and written acceptance thereof. The client must at all times clearly state the gross weight by notification of the consignment. The order to be insured must contain precisely the risks which must be insured against, as otherwise the order will be deemed not to have been given; respectively as not accepted. We are entitled to refuse an order to insure for serious cause. 4. Acceptance or refusal of the offered risks takes place by underwriter or insurer. We have no control over this. Article 15 Liability 1. Our liability is arranged in accordance with the conditions set out in article 1.1. This liability is limited and specified as follows: the General Conditions of Transport provide a liability of 3.40 per kilo gross weight; the CMR Convention provides a liability of 8.33 Sdr per kilo gross weight; the Dutch Transport Operators Association-PD provides a liability of 3.50 per kilo gross weight; 2. Excluded from the liability as described in subsection 1 of this article is force majeure as described in article 16 of these terms and conditions and fire. (Advice: insure this risk through your underwriter in a separate comprehensive Transport and Fire Insurance. For further information on this you can contact us). Client indemnifies us on the matter of arrangements of third parties, including the insurance company of client. 3. We are not liable for consequences of errors in the assignment, models or equipment, which are provided by the client. Client indemnifies us on this matter against claims by third parties. 4. We are not liable for (direct or indirect) resulting damage. 6. Claim for liability as described in subsection 1 up to and including 4 of this article must take place as soon as possible, but no later than 7 days, after the assignment is completed or deemed to be completed

19 Article 16 Force Majeure 1. We are not bound to fulfil any obligation towards the client if client is hindered as a result of a circumstance which is not attributable to guilt nor in accordance with the law, a legal act or according to generally accepted standards comes on our account. 2. Force majeure includes in these general terms and conditions, in addition to that which is as to that included in the law and jurisprudence, all external causes, foreseen or unforeseen, on which we can exercise no influence, but through which we are unable to fulfil our obligation. We also have the right to rely on force majeure, if the circumstance, which hinders the (further) performance of the agreement, commences after we should have fulfilled our obligation. Article 17 Termination by Rabelink Logistics 1. Client will under further notification be in culpable neglect: in case he does not, not fully or not in time, fulfil any obligation under this agreement, after we have given the client notice of default; in case of insolvency of his company; in case of liquidation of his company. 2. We have in the cases mentioned in subsection 1 of this article, the right without judicial intervention to either suspend the agreement wholly or in part, or terminate the agreement wholly or in part, without being liable to any claim for compensation, this does not prejudice our right to claim compensation from client. Article 18 Assignment 1. Assignments must exclusively be provided in writing or through electronic means. 2. In case of oral or telephonic notifications we cannot be held responsible in any manner for inaccuracies. Article 19 Reporting procedure & cancellation 1. Notification of consignments is possible until no later than a day prior to the date of collection and before hr. unless agreed otherwise, with the exception of import consignments CTL. Hereby, notification until hr. applies of course. 2. In case of cancellation of a consignment on the day of collection, 70 per cent of the agreed freight rate will be charged by us. Article 20 Calculation 1. All rates are noted in euro, rounded off to two decimals after the full stop. The paying weight is determined by the starting points below. A loading metre is a serving metre loading space in the lorry. If the offer is drawn up in a price per kilogram, the maximum rate of the previous graduated scale applies as the minimum rate for the next graduated scale. 2. The paying weight is determined by the starting points below: In case of individual packages: depending on the measurement and the weight of the package. In case of pallet consignments: length x weight: 2.4 x 1650 kg = volume weight. If the gross weight is higher, then this is payable

20 Article 21 Volume rules for consignments 1 cbm (M3) Minimum 330 kg paying weight. In case of a gross weight the weight is normative. 1 loading metre Minimum 1650 kg paying weight. In case of a gross weight the weight is normative. 1 euro pallet, not stackable (80 x 120 cm) Minimum 660 kg paying weight. In case of a gross weight the weight is normative. 1 block pallet, not stackable (100 x 120 cm) Minimum 825 kg paying weight. In case of a gross weight the weight is normative. 1 gitter box, 85 x 125 cm Minimum 730 kg paying weight. In case of a gross weight the weight is normative. Exception for CTL-network: deviating volume rules apply for this, see CTL rates. Maximum proportions / weight for consignments, not being CTL-consignments Article 22 The maximum proportion per package amounts to length 320 cm width 240 cm height 220 cm. Maximum weight per package amounts to 1000 kg. When a consignment has a length of more than 3.20 metre and is heavier than 30 kg, a surcharge applies. For this, see the articles under 'additional costs and surcharges'. Rules on individual packages 1 Article Consignments consisting of more than 9 individual packages must be offered palletised. 2. The maximum weight of an individual package is 30 kg and is longer than 200 cm. the total girth of an individual package ((width + height) x 2 + length) may not be larger than 300 cm. 3. When the consignor sends goods with a weight of more than 30 kg, the consignor must offer this on a pallet in conformity with the Occupational Health and Safety legislation. Article 24 Loading / unloading Per consignment applies: 1 loading / unloading address. The loading / unloading time amounts to: < 3 loading metre: maximum 0.5 hour > 3 loading metre - < 7 loading metre: maximum 1 hour > 7 loading metre: maximum 2 hour When this time is exceeded, extra costs will be charged. (see surcharges and additional costs). For loading arrangements made by you on hour and time (for units of the consignment), being time deliveries, higher rates apply (see surcharges and additional costs). Article 25 Take along forklift 1. For loading / unloading national with a take along forklift will be charged. For loading / unloading international with a take along forklift 65 per day will be charged. Included hereby are: 2 unloading hours for the loading/unloading of a full load and 1 loading hour for the loading/unloading of groupage or partial shipments. 2. for each hour of extra loading / unloading will be charged. Hereby hours will be rounded off to 0.25 hour (for example 1 quarter of an hour = 11.50)

ALGEMENE VOORWAARDEN RABELINK LOGISTICS

ALGEMENE VOORWAARDEN RABELINK LOGISTICS INHOUDSOPGAVE Nederlandse versie pag. 2 t/m 12 Engelse versie pag. 13 t/m 24 Duitse versie pag. 25 t/m 37 Waarbij te allen tijde de Nederlandse versie van toepassing is Dutch version pag. 2 t/m 12 Englisch

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Rooy Transport B.V., gevestigd te t Goy/Houten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JW05-09-13 ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Bentum Holding B.V. gevestigd te Woudenberg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland

Nadere informatie

LOUIS HUYS SPECIAALTRANSPORT EN KRAANVERHUUR B.V.

LOUIS HUYS SPECIAALTRANSPORT EN KRAANVERHUUR B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN LOUIS HUYS SPECIAALTRANSPORT EN KRAANVERHUUR B.V. ALGEMEEN Artikel 1 1. Tenzij tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze voorwaarden van toepassing op

Nadere informatie

A L G E M E N E B E D R I J F S V O O R W A A R D E N

A L G E M E N E B E D R I J F S V O O R W A A R D E N A L G E M E N E B E D R I J F S V O O R W A A R D E N van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zwatra B.V., gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ewals Cargo Care B.V., gevestigd te (5931 HM) Tegelen, Ariënsstraat nr. 61-63, alsmede van de aan Ewals Cargo Care

Nadere informatie

I N D E X. omschrijving ALGEMEEN 2 VERVOER 5 VERGUNNINGEN 6 PRIJZEN EN OFFERTES 7 DOUANE 8 CONTAINERDEPOT 8 VERHUUR 9 ADVIES 10 VERZEKERING 11

I N D E X. omschrijving ALGEMEEN 2 VERVOER 5 VERGUNNINGEN 6 PRIJZEN EN OFFERTES 7 DOUANE 8 CONTAINERDEPOT 8 VERHUUR 9 ADVIES 10 VERZEKERING 11 A L G E M E N E B E D R I J F S V O O R W A A R D E N van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nijman/Zeetank Internationale Transporten B.V., gevestigd te Spijkenisse, ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMEEN. Artikel 1. 3. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMEEN. Artikel 1. 3. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMEEN Artikel 1 1. Tenzij tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op door Amerongen Kamphuis B.V. (hierna: Opdrachtnemer ) uitgebrachte

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bolk Transport B.V. Bolk Container Transport B.V. Bolk Tank & Distributie Transport B.V. Allen gevestigd te Almelo en

Nadere informatie

Algemene bedrijfsvoorwaarden

Algemene bedrijfsvoorwaarden Algemene bedrijfsvoorwaarden Hierbij de algemene bedrijfsvoorwaarden van besloten vennootschap Jan van Dam Transport B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Oudewater aan de Wilgenweg 20, postcode 3421 TV,

Nadere informatie

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V.

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan gebruiker

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Schurman Juristen Online

Algemene Voorwaarden Schurman Juristen Online Algemene Voorwaarden Schurman Juristen Online Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tot het verlenen van juridische bijstand of advies die natuurlijke- of rechtspersonen,

Nadere informatie

Bouwman Logistics B.V.

Bouwman Logistics B.V. Algemeen Artikel 1 1 Tenzij tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze voorwaarden van toepassing op al onzeoffertes en/of door ons met onze opdrachtgevers gesloten overeenkomsten,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RABELINK LOGISTICS BV & CO. KG

ALGEMENE VOORWAARDEN RABELINK LOGISTICS BV & CO. KG INHOUDSOPGAVE Nederlandse versie pag. 2 t/m 12 Engelse versie pag. 13 t/m 23 Duitse versie pag. 24 t/m 34 Waarbij te allen tijde de Nederlandse versie van toepassing is Dutch version page 2 till 12 English

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

Op al onze offerten, overeenkomsten en/of feitelijke prestaties zijn steeds van toepassing de volgende voorwaarden

Op al onze offerten, overeenkomsten en/of feitelijke prestaties zijn steeds van toepassing de volgende voorwaarden De Drechtcycle algemene bedrijfsvoorwaarden Op al onze offerten, overeenkomsten en/of feitelijke prestaties zijn steeds van toepassing de volgende voorwaarden 1. M.b.t. het vervoer van goederen: de laatst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 237

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 237 48 (1957) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1957 Nr. 237 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken inzake het internationale

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: ARCHER MEDIA B.V. Artikel 1 Definities 1.1 In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Steenwijkerdiep 48A 8331 LT Steenwijk KVK 01183330 hierna te noemen: Brouwer Trading Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 1 De prijzen kunnen gebaseerd zijn op de koers van een buitenlandse munteenheid. Deze wordt, indien van toepassing, vermeld op de offerte. De definitieve prijs

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

De Fietskoerier Utrecht algemene bedrijfsvoorwaarden

De Fietskoerier Utrecht algemene bedrijfsvoorwaarden De Fietskoerier Utrecht algemene bedrijfsvoorwaarden Op al onze offerten, overeenkomsten en/of feitelijke prestaties zijn steeds van toepassing de volgende voorwaarden: Utrecht, 02-01-2010 1. M.b.t. het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Artikel 1 - Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden hierna te noemen Voorwaarden - worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

Zwerus Transport Algemene Voorwaarden

Zwerus Transport Algemene Voorwaarden Art. 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en opdrachten van Zwerus Transport, KvK-nummer 08063060, gevestigd te IJsselmuiden. Deze worden meegezonden

Nadere informatie

Inspectie laadeenheden

Inspectie laadeenheden Inspectie laadeenheden Wat inspecteren we? Inspectie van de laadeenheid: Administratieve inspectie vooraf: - Inspectie van de begeleidende documenten. In de praktijk: - Visuele inspectie van de laadeenheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres.

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: VijftigKLUS Klusbedrijf VijftigKLUS 3315 MP Dordrecht KvK: 12345667 opdrachtgever: de wederpartij van VijftigKLUS Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

Opdrachtgever: De natuurlijke en/of rechtspersoon met wie aanbieder een verbintenis is aangegaan.

Opdrachtgever: De natuurlijke en/of rechtspersoon met wie aanbieder een verbintenis is aangegaan. Algemene Voorwaarden Dienstverlening La Plume Media In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: La Plume Media. La Plume Media is een communicatie- en contentbureau dat tot doel heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1

Algemene Voorwaarden 1 Algemene Voorwaarden 1 Artikel 1 Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen OM Beleidsadvies en de opdrachtgever. De toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen Artikel 1. Algemeen Loopbaanadviseurs 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stehouwer en Vink Loopbaanadviseurs, en een Opdrachtgever waarop Stehouwer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Japsen Online Marketing Prof. Kamerlingh Onneslaan 84B1, 3112 VJ Schiedam hierna te noemen: Opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

B4: Specific terms and conditions applicable Training services. B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten

B4: Specific terms and conditions applicable Training services. B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten Dit document vormt een onderdeel van A: Algemene voorwaarden Prowareness Group B.V. Prowareness Offshoring B.V. Prowareness Zuid West B.V.

Nadere informatie

---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017

---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017 ---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017 ------------------------------------------------------------------------------------------- TOEPASSELIJKHEID De algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Visa2china en opdrachtgevers. 2. Visa2china is bevoegd om bij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer:

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor diensten die geleverd worden door Maatschap Goed Zorgen uit Tiel. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Midden Nederland onder dossiernummer 50061739

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F.

Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F. Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F. 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Entropt en Opdrachtgever waarop Entropt deze voorwaarden

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Klusbedrijf Daan Penders Klusbedrijf Daan Penders Tubasingel 13 2287 CM Rijswijk KvK:

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de wederpartij van de stylist(e) b. Stylist(e): de stylist(e) van de algemene voorwaarden Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

Dienstverlenings- en Verkoopvoorwaarden.

Dienstverlenings- en Verkoopvoorwaarden. Dienstverlenings- en Verkoopvoorwaarden. Van GW-BHV-INFO gevestigd en kantoorhoudend te Haaksbergen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 08099949 Artikel 1: Toepasselijkheid

Nadere informatie

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer Algemene Leveringsvoorwaarden van: Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32168497. Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop% of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop% of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Inhoudsopgave: Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst Artikel 3 Overmacht Artikel 4 Betaling en incassokosten Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Langerhans School of Diabetes. gevestigd te Apeldoorn en kantoorhoudende te Tiel

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Langerhans School of Diabetes. gevestigd te Apeldoorn en kantoorhoudende te Tiel ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Langerhans School of Diabetes gevestigd te Apeldoorn en kantoorhoudende te Tiel hierna te noemen: gebruiker Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl)

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd.

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd. Algemene voorwaarden Bye Bye Burnout (voor het leveren van coaching, training en workshops) Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtnemer: Bye Bye Burnout. 1.2

Nadere informatie

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC).

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). De opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting.

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting. Algemene voorwaarden Yvonne Soons Lifecoaching Definities In deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: Opdrachtnemer: Yvonne Soons Lifecoaching, de eenmanszaak van Yvonne Soons richt zich

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sira Logistics. V.O.F.

Algemene Voorwaarden Sira Logistics. V.O.F. Algemene Voorwaarden Sira Logistics. V.O.F. Prijzen Prijzen zijn gebaseerd op de door u aangegeven maten en gewichten. Indien deze in werkelijkheid na meting anders blijken te zijn, volgt een door Sira

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

1.1 Deze algemene voorwaarden mogen alleen door marktkramenverhuur De Zwart Marktkramen worden gebruikt.

1.1 Deze algemene voorwaarden mogen alleen door marktkramenverhuur De Zwart Marktkramen worden gebruikt. 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden mogen alleen door marktkramenverhuur De Zwart Marktkramen worden gebruikt. 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al de aanbiedingen, prijsopgaven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN artikel artikel ALGEMEEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Meander Media en een opdrachtgever waarop Meander Media deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Werkenindechemie.nl

Algemene voorwaarden Werkenindechemie.nl Algemene voorwaarden Werkenindechemie.nl Artikel 1. Algemeen 1.1 - Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Werkenindechemie.nl, hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: DISTRIBUTIE SERVICE EUROPE V.O.F. Artikel 1 Definities DSE : Distributie Service Europe V.O.F., de gebruiker van de algemene voorwaarden, expediteur; Wederpartij : de wederpartij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie