Algemene voorwaarden Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Cake Lovers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Cake Lovers"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Cake Lovers 1. Algemeen 1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, hierna: algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Cake Lovers BV, hierna te noemen: Cake Lovers BV, goederen en/of diensten levert aan koper/opdrachtgever, hierna te noemen: Opdrachtgever. 1.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden Cake Lovers alleen dan, indien zij deze afwijkingen of veranderingen schriftelijk heeft bevestigd. 1.3 Indien enige bepaling van de algemene leveringsvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Cake Lovers en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. 1.4 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen. 1.5 Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Cake Lovers gesloten overeenkomst. 2. Aanbod en overeenkomst 2.1 Alle aanbiedingen van Cake Lovers waar onder mede afbeeldingen, tekeningen, specificaties, schema s, prijslijsten en overige documentatie worden verstaan zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen. 2.2 Indien een offerte van Cake Lovers een (vrijblijvend) aanbod bevat en dit aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Cake Lovers het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door Opdrachtgever te herroepen. 2.3 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Cake Lovers een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of daadwerkelijk door Cake Lovers uitvoering is gegeven aan de overeenkomst. Afspraken met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen binden Cake Lovers alleen indien deze door Cake Lovers schriftelijk zijn bevestigd. 3. Prijzen en betalingen 3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de in onder meer catalogi, prijslijsten en advertenties vermelden prijzen van Cake Lovers fabriek/magazijn Cake Lovers s-gravendeel (Nederland) en exclusief BTW. Genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde prestatie of leveringsomvang en periode. Meer of bijzondere prestaties worden afzonderlijk berekend. 3.2 Cake Lovers heeft het recht alle prijsverhogende factoren, waaronder mede worden verstaan, verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, (fabrieks)prijzen van toeleveranciers (van grondstoffen),evenals een wijziging in valutaverhoudingen die zijn ontstaan na het doen van de aanbieding c.q. de totstandkoming van de overeenkomst binnen drie maanden, aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Verhoging van de kostprijs geeft Opdrachtgever in dat geval het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. 3.3 Indien acceptatie van de offerte door opdrachtgever plaatsvindt na de in de aanbieding weergeven acceptatieperiode en Cake Lovers de acceptatie uitdrukkelijk heeft bevestigd op grond waarvan Cake Lovers alsnog uitvoering zal geven aan de opdracht, is Cake Lovers gerechtigd de daarmee samenhangende extra productiekosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen met een minimum van 15%. 3.4 Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen door Opdrachtgever te geschieden in Euro s, binnen 14 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever kan de facturen van Cake Lovers niet compenseren met eigen facturen aan Cake Lovers. 3.5 Betalingen worden steeds aangewend ter vereffening van de oudste vervallen vorderingen onder verrekening van de daarop gekweekte rente wegens vertraging in de betaling. 3.6 Bij betaling via een bank geldt als datum van betaling de datum waarop de creditering van Cake Lovers door de bank plaatsvindt, bij betaling per cheque geldt als datum van betaling de datum waarop de cheque door Cake Lovers verzilverd is. 3.7 Alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins voorvloeiende uit late betaling of niet-betaling zijn voor rekening van Opdrachtgever. Zelfs indien Opdrachtgever volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan

2 zijn betalingsverplichtingen zou hebben voldaan. 3.8 Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, is Opdrachtgever van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is aan Cake Lovers vanaf de vervaldatum van de factuur, de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast is Cake Lovers gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle met de incassering genoemde kosten, waaronder de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, zijn door Opdrachtgever aan Cake Lovers verschuldigd, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag, met een minimum van 115, Opdrachtgever kan zijn betalingsverplichtingen niet weigeren na te komen op grond van het feit dat Cake Lovers haar garantieverplichtingen niet, nog niet of niet geheel is nagekomen. 4. Eigendomsvoorbehoud 4.1 Cake Lovers behoudt zich het eigendom voor van alle aan Opdrachtgever geleverde zaken, zolang Opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens Cake Lovers uit hoofde van de krachtens de overeenkomst geleverde zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede op grond van artikel 3 verschuldigde bedragen. 4.2 Rechten worden aan Opdrachtgever slechts verleend, of in het voorkomend geval overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. 4.3 Een buitengewone beschikking over de goederen, zoals een verpanding, een zekerheidsstelling e.d. kan alleen met toestemming van Cake Lovers geschieden. Opdrachtgever is verplicht Cake Lovers onverwijld te berichten, indien derden beslag leggen op, onder eigendomsvoorbehoud, geleverde goederen. 4.4 Bij gebreke aan betaling op de vervaldag en in het geval van faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever is Cake Lovers gerechtigd de goederen zonder voorafgaande waarschuwing tot zich te nemen en verleent Opdrachtgever Cake Lovers bij deze een onherroepelijke machtiging hiertoe over te gaan, alles onverlet het recht van Cake Lovers op schadevergoeding. Teruggenomen goederen crediteert Cake Lovers tegen de door haar in redelijkheid daaraan toe te kennen waarde. 4.5 De koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te verzekeren en op ons verzoek deze verzekering aan te tonen. 4.6 Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het algemene recht: met name behouden wij ook het recht de koper na het onder ons nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken. 4.7 Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de koper toegestaan de zaken aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. Alsdan is de koper gehouden de verkregen gelden onverwijld aan ons over te dragen, danwel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan ons over te dragen. 5. Leveringen 5.1 Alle door Cake Lovers genoemde leveringstermijnen gelden slechts bij benadering. Zij zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Cake Lovers bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een genoemde leveringstermijn brengt Cake Lovers niet in verzuim. Cake Lovers is echter niet gebonden aan leveringstermijnen die vanwege omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal Cake Lovers Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. In geval van overschrijding van leveringstermijnen is Cake Lovers niet aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade, tenzij de overschrijding is te wijten aan opzet of grove schuld van Cake Lovers. Levering van de zaken zal geschieden conform offerte van Cake Lovers. 5.2 Een Opdrachtgever, die een van zijn werknemers of een derde mondeling of schriftelijk opdracht pleegt te geven goederen voor zijn rekening bij Cake Lovers te kopen en af te halen, dient Cake Lovers schriftelijk mee te delen indien de opdracht een einde heeft genomen. Indien dat niet geschiedt, is Opdrachtgever aansprakelijk voor schade welke voor Cake Lovers mocht ontstaan, als goederen aan iemand zijn meegegeven die namens Opdrachtgever tot het kopen en in ontvangst nemen van de goederen niet (meer) gerechtigd was. 5.3 Als de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als afzonderlijke transactie te

3 beschouwen. 6. Medewerkingverplichting Opdrachtgever 6.1 Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van Cake Lovers nauwkeurig aan te geven wanneer en waar de door Cake Lovers te leveren zaken dienen te worden afgeleverd. Opdrachtgever is verplicht alle door Cake Lovers met het oog op verzending van de zaken gewenste informatie te verstrekken. Indien Opdrachtgever geen plaats van aflevering aan Cake Lovers heeft genoemd, geldt het magazijn van Cake Lovers als plaats van aflevering en geschiedt opslag voor rekening en risico van Opdrachtgever. 6.2 Indien is overeengekomen, dat de zaken door Cake Lovers in bewaring zullen worden genomen, geschiedt opslag voor risico en rekening van Opdrachtgever. In dit geval geldt het magazijn van Cake Lovers als plaats van aflevering en de toezending van de factuur als kennisgeving van opslag. 6.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens (waaronder doch niet beperkt tot digitale bestanden) niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Cake Lovers staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet (door bijvoorbeeld kwalitatief inferieure bestanden/gegevens aan te leveren), heeft Cake Lovers het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. 7. Risico 7.1 Tenzij anders vermeldt gaat het risico van verlies, beschadiging of anderszins van door Cake Lovers geleverde zaken op het moment van aanvang van transport vanaf de fabriek/het magazijn van Cake Lovers over op Opdrachtgever. 7.2 Tenzij anders overeengekomen is bij door Cake Lovers te leveren zaken het transport voor risico van Opdrachtgever. De keuze van de wijze van transport wordt door Cake Lovers bepaald. Tenzij anders overeengekomen zijn de te vervoeren zaken niet verzekerd, tenzij Opdrachtgever dit nadrukkelijk verlangt, in welk geval de kosten voor zijn rekening komen. 8. Installatie 8.1 Installatiewerkzaamheden zijn niet in de koopprijs inbegrepen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien Cake Lovers zorgdraagt voor installatie zal Opdrachtgever voor aflevering van de zaken een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, ter beschikking stellen. 9. Inspectie en reclame 9.1 Onverwijld nadat Cake Lovers goederen aan opdrachtgever heeft geleverd, zal Opdrachtgever deze inspecteren. Klachten omtrent ontbrekende of niet bestelde goederen respectievelijk uiterlijk waarneembare gebreken van de goederen dienen daarop direct, doch in ieder geval binnen zeven (7) dagen na aflevering door Cake Lovers, schriftelijk door Opdrachtgever bij Cake Lovers te worden gemeld. Opdrachtgever dient Cake Lovers alsdan binnen de periode als voornoemd de paklijst terug te zenden onder opgave van manco of surplus. Opdrachtgever dient Cake Lovers in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken. Bij gebreke van stipte inachtneming door Opdrachtgever van het hierboven bepaalde vervalt iedere aanspraak van Opdrachtgever terzake. In de handel gebruikelijke of technisch niet te voorkomen geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, afmeting, gewicht en uiterlijk vormen geen grondslag voor klachten. 9.2 Tenzij anders overeengekomen, zijn retourzendingen buiten de reclameperiode als hiervoor onder 9.1 bedoeld zonder voorafgaande toestemming van Cake Lovers niet toegestaan. In het geval een dergelijke retourzending door Cake Lovers wordt toegestaan zal deze in beginsel door haar kosteloos worden opgehaald vanaf de plaats waar de goederen zijn afgeleverd. 9.3 In geschillen omtrent de kwaliteit van de door ons geleverde zaken, zal een door ons aangegeven te goeder naam bekend staand bureau, een bindende uitspraak doen. 10. Garanties 10.1 Indien niet anders overeengekomen, rust op de kwaliteit van alle geleverde goederen een garantietermijn van zeven (7) dagen welke termijn aanvangt op het moment van aanvang van het transport vanaf de fabriek/het magazijn van Cake Lovers. De garantie omvat het gedurende garantietermijn vervangen, of naar keuze van Cake Lovers naar beste vermogen herstellen van (eventuele materiaal- en fabricagefouten in de) geleverde zaken, indien deze fouten binnen voornoemde garantieperiode gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Cake Lovers zijn ingediend.

4 Alle vervangen goederen worden eigendom van Cake Lovers De garantieverplichting vervalt indien fouten in de geleverde zaken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van foutieve opslag door Opdrachtgever, dan wel transport door Opdrachtgever in een ondeugdelijke verpakking, onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door Opdrachtgever, van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, het ontbreken van serienummers of indien Opdrachtgever zonder toestemming van Cake Lovers wijzigingen in de zaken, of in de onderdelen die door Cake Lovers in het kader van onderhoud of garantie zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen. De alsdan door Cake Lovers gemaakt kosten, waaronder onderzoek- (met een minimum van één uur) en transportkosten zullen in de hierboven genoemde gevallen tegen de alsdan bij Cake Lovers geldende tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht Overigens vervalt de aanspraak op garantie gedurende de periode dat Opdrachtgever niet geheel danwel niet tijdig aan enige verplichting van de overeenkomst heeft voldaan Werkzaamheden en kosten, waaronder kosten van herstel/vervanging buiten het kader van deze garantie zullen door Cake Lovers aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht tegen de alsdan geldende tarieven Indien zaken worden hersteld/vervangen buiten de garantie termijn, worden op deze reparaties een garantie gegeven van zeven (7) dagen. Herstel/vervanging binnen deze termijn van zeven (7) dagen geven geen recht op een nieuwe garantie termijn Opdrachtgever is verplicht de voor herstel/vervanging krachtens de garantie in aanmerking komende zaken in een deugdelijke verpakking vergezeld van een schriftelijke en duidelijke klachtomschrijving en een kopie van de factuur, naar het door Cake Lovers opgegeven adres te sturen, tenzij anders is bepaald. Risico s van transport van de zaken, zowel naar Cake Lovers als retour, zijn voor rekening van Opdrachtgever Behoudens de in dit artikel omschreven garantie wordt door Cake Lovers geen enkele garantie, direct dan wel indirect op de geleverde zaken verleend. 11. Goederen van toeleverancier 11.1 Indien en voor zover Cake Lovers goederen van derden aan Opdrachtgever levert, zullen mits zulks door Cake Lovers aan Opdrachtgever is meegedeeld, voor wat betreft die goederen de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor opdrachtgever ter inzage bij Cake Lovers en Cake Lovers zal deze aan opdrachtgever op zijn verzoek toezenden Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Opdrachtgever en Cake Lovers om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden. 12. Overdracht van rechten en verplichtingen 12.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cake Lovers Cake Lovers is gerechtigd derden bij de uitvoering van de overeenkomst in te schakelen. 13. Aansprakelijkheid 13.1 Cake Lovers is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade voor zover zulks uit dit artikel blijkt In geval van een aan Cake Lovers toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is Cake Lovers uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, mits Opdrachtgever Cake Lovers eerst onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij Cake Lovers een redelijke termijn wordt gegund alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: (i) schade aan de geleverde goederen en (ii) schade aan andere eigendommen van Opdrachtgever De totale aansprakelijkheid van Cake Lovers wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het door Opdrachtgever aan Cake Lovers betaalde factuurbedrag exclusief BTW van de geleverde goederen-diensten, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis De totale aansprakelijkheid van Cake Lovers voor schade door dood of lichamelijk letsel en materiële beschadiging van zaken, dit laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld, zal in geen geval meer bedragen dan hetgeen op grond van de door Cake Lovers afgesloten verzekeringsovereenkomst wordt uitgekeerd Cake Lovers is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen het verloren gaan van gegevens, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Voorts is Cake

5 Lovers nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade die is ontstaan als gevolg van met behulp van door Cake Lovers geleverde goederen gegenereerde gegevens en producten Cake Lovers is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van fouten of verzuim van derden, die op instructie van Opdrachtgever zijn belast met levering van zaken of met het verrichten van diensten en/of werkzaamheden Cake Lovers is niet aansprakelijk voor schade, die tijdens transport van retour gezonden zaken, van opdrachtgever naar Cake Lovers, is ontstaan. Indien goederen niet in originele verpakking retour zijn verstuurd, is Cake Lovers ook niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens transport naar Opdrachtgever. 14. Intellectuele eigendom 14.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst door Cake Lovers vervaardigde en/of ter beschikking gestelde goederen en materialen, waaronder (doch niet beperkt tot) analyses, ontwerpen, afbeeldingen, teksten, tekeningen, schema s, materiaallijsten, documentatie en overige materialen berusten uitsluitend bij Cake Lovers of diens toeleverancier. Uitsluitend Cake Lovers heeft het recht deze zaken, materialen, teksten e.d. als voornoemd te deponeren. De aan Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen, tekeningen, schema s, materiaallijsten, documentatie en overige materialen en zaken e.d. als voornoemd mogen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Cake Lovers, geheel noch gedeeltelijk door Opdrachtgever worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt dan wel aan derden worden afgegeven door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook. Cake Lovers is bevoegd aan het geven van haar toestemming nader door haar te bepalen voorwaarden te verbinden, waaronder doch niet gelimiteerd tot het betalen van een vergoeding aan Cake Lovers Onverminderd de overige bepalingen van deze voorwaarden is Cake Lovers jegens Opdrachtgever alleen aansprakelijk voor schending van rechtsvoorschriften, inbreuk op rechten dan wel op rechtens beschermende belangen van derden, indien deze voorschriften, rechten of belangen in Nederland algemeen bekend zijn, of wanneer de Opdrachtgever Cake Lovers uitdrukkelijk op het bestaan van zodanige voorschriften of rechten heeft gewezen. Wordt Cake Lovers zelf of terzake van een schending op inbreuk, als hier bedoeld, door derden aangesproken, dan is de Opdrachtgever op overeenkomstige wijze gehouden Cake Lovers te vrijwaren en schadeloos te stellen. 15. Overmacht 15.1 Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, noch tot schadevergoeding, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht van Cake Lovers wordt mede verstaan tekortkomingen van toeleveranciers van Cake Lovers, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, transport- belemmeringen en andere gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van Cake Lovers liggen In geval van overmacht wordt de verplichting van de partij die zich op overmacht beroept voor de periode van de overmacht opgeschort. In het geval de machtssituatie langer dan twee maanden voortduurt of vaststaat dat deze langer zal voortduren, zijn partijen bevoegd de overeenkomst zonder schadevergoeding te ontbinden. 16. Beëindiging 16.1 Opdrachtgever komt de bevoegdheid tot ontbinding door middel van rechtelijke tussenkomst slechts toe, indien Cake Lovers na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gegund wordt om alsnog haar verplichtingen na te komen, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. Opdrachtgever kan de overeenkomst uitsluitend ontbinden voor de gedeelte dat nog niet is uitgevoerd Cake Lovers kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, in het geval dat: Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, haar al dan niet voorlopige surséance van betaling wordt verleend of beslag wordt gelegd op haar vermogensbestanddelen; Opdrachtgevers onderneming wordt geliquideerd of beëindigd; Opdrachtgever na schriftelijke aanmaning niet voldoet aan enige betalingsverplichting; Indien de kredietrisico s voortvloeiende uit de overeenkomst naar het oordeel van Cake Lovers niet

6 of onvoldoende kunnen worden gedekt bij een door Cake Lovers te bepalen instelling die zich met de verzekering van dergelijke risico s bezighoudt. Cake Lovers zal wegens ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn Vóór ontbinding gefactureerde bedragen betrekking hebbend op reeds ter uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken en verrichte diensten worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar. 17. Export 17.1 Bij export van goederen voor/door Opdrachtgever zijn de relevante exportbepalingen van toepassing. Opdrachtgever zal Cake Lovers vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan Opdrachtgever toe te rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde exportbepalingen. 18. Toepasselijk recht en geschillenregeling 18.1 Alle uit door Cake Lovers gesloten overeenkomsten of de ten uitvoerlegging daarvan voortvloeiende geschillen tussen Cake Lovers en Opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, voor zover wettelijke bepalingen zich niet daartegen verzetten Op alle overeenkomsten tussen Cake Lovers en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7 Terms and conditions (English*) Sale- and Delivery Terms Cake Lovers The full text is shown below. However, you can also download in PDF format: Click here to download 1. general 1.1 These general terms and conditions, the general delivery shall apply to all offers and agreements with Cake Lovers BV, hereinafter referred to as Cake Lovers BV, goods and / or services to the buyer / client, hereinafter to as Client. 1.2 Exceptions to these general conditions or exceptions to specific parts of the agreement binding Cake Lovers only if it has been confirmed. These deviations or changes in writing 1.3 If any provision of the general conditions is invalid or unenforceable, the remaining provisions of these terms and conditions shall remain in full force and Cake Lovers and Client shall agree new provisions to replace the void or voidable provisions to be agreed as far as possible the purpose and intent of the invalid provision will be observed. 1.4 Any purchase or other conditions of the customer shall not apply unless the parties expressly agree otherwise in writing. 1.5 If the Client with several (legal) persons or undertakings are designated, they will be jointly and severally liable for performance of all obligations under the contract with Cake Lovers closed. 2. Offer and Agreement 2.1 All Cake Lovers - where among fellow illustrations, drawings, specifications, plans, price lists and other documentation means - are free, unless otherwise agreed. 2.2 If an offer of Cake Lovers contains a (non-binding) and this offer is accepted by the Principal Cake Lovers has the right to withdraw this offer. Within two working days of receiving notification of the acceptance by the Client 2.3 A contract is formed until Cake Lovers confirmed or actual Cake Lovers effect to the agreement. An order in writing Appointments with agents, representatives or other agents bind Cake Lovers only if confirmed in writing. Cake Lovers 3. Prices and Payments 3.1 Unless otherwise expressly provided for, among other things noted in catalogs, price lists and advertisements prices Cake Lovers factory / warehouse Cake Lovers s-gravendeel (Netherlands) and include VAT. Listed prices are for the performance specified in the offer or delivery and period. More or special benefits are calculated separately. 3.2 Cake Lovers has all the right price-increasing factors, among which are defined as increase in cost and prices for materials, labor, social security, taxes, transportation costs, (factory) prices of suppliers (of raw materials), as well as a change in exchange rate - which arose after making the offer or the conclusion of the agreement within three months, the Client bring into account. Increase in the cost gives client in this case the right to terminate the agreement. Written 3.3 If acceptance of the offer by the principal place after the presentation of the offer acceptance period and Cake Lovers confirmed whereby Cake Lovers will give to the contract, still carrying the acceptance is expressly Cake Lovers entitled the related additional production to the Client contacting it with a minimum of 15% into account. 3.4 Unless otherwise agreed, payments must be made in Euros, within 14 days after date of invoice by the Client. Customer invoices can not compensate for Cake Lovers with their own bills to Cake Lovers.

8 3.5 Payments are always taken in settlement of the oldest past due receivables, net of accrued interest thereon for delay in payment. 3.6 Upon payment by a bank, the date of payment is the date on which the credit of Cake Lovers by the bank occurs when paying by check, the date of payment is the date on which the check was cashed by Cake Lovers. 3.7 All adverse effects of exchange rate loss or otherwise smooth out late payment or non-payment will be charged to the Client. Even if the Client would have met. Fulfill his payment in accordance with the existing provisions in his country 3.8 If the Client does not or does not fulfill his payment obligations on time, the Client by right, without any notice being required, in default and to Cake Lovers from the due date of the invoice, the statutory interest. Additionally Cake Lovers authorized to give out. Owned the claim for collection All costs mentioned in the collection, including the judicial and extrajudicial costs and expenses charged by external experts in addition to the fees provided for in law, by the Client to Cake Lovers due, the amount of which shall be at least 15% of the total amount, a minimum of Customer may not refuse to meet payment obligations on the grounds that Cake Lovers its warranty obligations do not, not yet, or is not fully met. 4. Retention of title 4.1 Cake Lovers retains the ownership of all goods delivered to the Client, as long as Customer has not fulfilled its payment obligations Cake Lovers under the goods delivered under the contract or performed or to be performed, as well as under Article 3 due in full amounts. 4.2 Rights to be granted only to the Client, or as the case may transferred under the condition that the Customer pay the agreed fees fully and timely. 4.3 An extraordinary disposition of the cargo, such as a pledge, a security etc can be made only with the consent of Cake Lovers. The Client is obliged to Cake Lovers messages immediately if third parties seize, under retention of title goods. 4.4 Failure to make payment when due and in the event of bankruptcy or suspension of payment of the Client s Cake Lovers, without prior warning, to take the goods to him and grant Principal Cake Lovers in this proceeding, an irrevocable end all affect the right of Cake Lovers compensation. Repossessed property credits Cake Lovers at the value to assign its reasonable it. 4.5 The buyer is obliged to insure the risk of fire and theft regarding the outstanding issues and to display it. Assurance to our request 4.6 We shall be entitled at all times the things that are covered by the buyer (or third), but to take, as soon as we can assume that the real risk that the buyer will not fulfill its obligations in fairness we owned, among us meet. The foregoing shall not affect the rights defined for us by the general law: in particular, we reserve the right buyer after taking the business to speak to compensation among us. 4.7 Notwithstanding the provisions of this article, this is the buyer allowed to sell the goods to third parties, yet only in the context of its normal business operations. Then the buyer is obliged to transfer the funds obtained, without delay, to us, or, if not sold, to bear. Progress obtained immediately to us for cash 5. deliveries 5.1 All delivery dates quoted by Cake Lovers are only approximate. They are determined in good faith based on the information known at the conclusion of the agreement Cake Lovers and they will be taken into account. Much as possible The mere fact that a stated delivery brings Cake Lovers in default. However, Cake Lovers is not bound to delivery deadlines due to circumstances arising after the conclusion of the agreement terms, can be. No longer

9 met If threatens to be exceeded, Cake Lovers will notify the Client thereof as soon as possible. In case of exceeding time limits Cake Lovers is not liable for any resulting damages, unless the delay is due to intent or gross negligence of Cake Lovers. Delivery of the goods shall be made in accordance with the offer of Cake Lovers. 5.2 Client, one of his employees or a third oral or written contract commits to provide goods for his account to purchase from Cake Lovers and pick up must Cake Lovers written notice thereof if the contract has been terminated. If this is not done, the Client is liable for damages which might arise if goods are given on behalf of the Client to purchase and take the goods (no longer) was entitled to receive. Someone for Cake Lovers 5.3 If delivery is made in installments, we are entitled to consider every delivery as a separate transaction. 6. Participation Commitment Client 6.1 The Client is obliged on demand by Cake Lovers to indicate when and where the goods to be delivered by Cake Lovers must be accurately delivered. The Client is obliged to provide. All required information by Cake Lovers in order to dispatch the goods If the Client has mentioned, no place of delivery to the warehouse of Cake Cake Lovers Lovers, the place of delivery and storage is done at the expense and risk of the Client. 6.2 If it is agreed that the goods will be taken by Cake Lovers in custody takes storage risk and expense of the Client. In this case, the warehouse of Cake Lovers and place of delivery and the sending of the invoice shall constitute notice of storage. 6.3 If the implementation of necessary information (including but not limited to digital files), untimely or disposal of Cake Lovers accordance with the agreement or if Customer otherwise does not fulfill its obligations (for example inferior quality agreement supply), files / data to Cake Lovers has the right to charge. the costs incurred at its usual rates 7. risk 7.1 Unless otherwise stated, the risk of loss, damage or otherwise delivered by Cake Lovers at the time of commencement of shipment from the factory / warehouse Cake Lovers on the Client. 7.2 Unless otherwise agreed to by Cake Lovers to be delivered to the transport risk of the Client. The choice of mode of transport is determined by Cake Lovers. Unless otherwise agreed, the goods concerned are not insured, unless the client expressly requires, in which case the costs are borne. 8. installation 8.1 installation are not included in the purchase price, unless otherwise agreed in writing. If Cake Lovers takes care of installing the Client for delivery of the goods will be an installation site with all necessary facilities, disposal. 9. Inspection and advertising 9.1 Immediately after Cake Lovers goods is delivered to the client Client shall inspect. Complaints about missing or ordered goods or visible defects of the goods thereto immediately, but in any event within seven ( 7 ) days to be reported. Following delivery by Cake Lovers in writing by the Client at Cake Lovers Client must Cake Lovers then within the period as aforesaid broadcast stating shortage or surplus. Packing list back Client must Cake Lovers opportunity to propose to investigate the complaints. In the absence of strict observance by the Principal of the foregoing any claim by the Client in respect expires. Commercially unavoidable slight deviations in quality, color, size, weight and appearance or technically constitute a basis for complaints. 9.2 Unless otherwise agreed, returns outside the advertising period as referred to under without prior permission from Cake Lovers - not allowed. In the event such a return is authorized by Cake Lovers will be picked up from the place where the goods are delivered. Its free in principle. 9.3 In disputes about the quality of the goods delivered by us, we will make a good name indicated reputable agency, make a binding decision.

10 10. guarantees 10.1 Unless otherwise agreed, rests on the quality of all goods warranted for seven (7) days, which period commences on the date of commencement of the shipment from the factory / warehouse Cake Lovers. The warranty includes replacement during the warranty period, or at the option of Cake Lovers best to restore power (any material and workmanship in) delivered, if these errors within the aforesaid warranty period described in detail in writing to Cake Lovers submitted. All replace goods are property of Cake Lovers The warranty obligation shall lapse if defects in the delivered goods wholly or partly the result of improper storage by the Client, or transport by Client improper packaging, improper, careless or improper use by the Client, external causes such as fire or water, lack of serial numbers, or if the Customer without the permission of Cake Lovers changes in the business or in the parts supplied under maintenance or warranty by Cake Lovers makes or causes to be made. The then made by Cake Lovers expenses, including research ( with a minimum of one hour) and transport costs will be charged. In the cases mentioned at the rates then prevailing at Cake Lovers to Client 10.3 Moreover invalidate the warranty during the period that the Client to any obligation of the agreement have been met. Entirely or not timely Work and costs, including costs of repair / replacement beyond the scope of this guarantee by Cake Lovers will be charged at the then current rates. Charged to the Client 10.5 If goods are repaired / replaced out of warranty term, repairs shall be at such a warranty of seven (7) days. Repair / replacement within the period of seven (7) days give any right to a new warranty period The Client is obliged to send, unless otherwise specified. Rehabilitation / replacement in proper packaging accompanied by a written and clear description under the guarantee of eligible cases and a copy of the invoice to the by Cake Lovers specified address Risks of transport of the goods, as well as a return to Cake Lovers, will be borne by the Client Subject to the guarantee described in this article by Cake Lovers no warranty, granted directly or indirectly to the delivered goods. 11. Goods from supplier 11.1 If and insofar Cake Lovers goods of third parties to the Client, will be provided this is communicated by Cake Lovers to the Client with respect to goods, the terms of these third parties apply in disregard of the deviating provisions in these terms and conditions of third party. These conditions are available for inspection at the principal for Lovers Cake and Cake Lovers will forward it to the client at his request If and insofar as the conditions of third parties referred to in the relationship between the Client and Cake Lovers, for whatever reason, are therefore considered not to be declared inapplicable or applicable, the provisions of these terms and conditions. 12. Transfer of rights and obligations 12.1 The Client shall not be entitled without the prior written permission of Cake Lovers. Its rights or obligations under the agreement in whole or in part, to a third party 12.2 Cake Lovers is entitled to engage. Third parties in the implementation of the agreement 13. liability 13.1 Cake Lovers towards the Client is liable only for damages to the extent described in this article In the event of an on Cake Lovers shortcoming in the fulfillment of the agreement, Cake Lovers liable only for direct damages, provided the Customer Cake Lovers first informed where Cake Lovers reasonable time still to be awarded in default immediately and properly to fulfill its obligations. Direct damage is only: (i) damage to the goods and (ii) damage to other property of the Client.

11 13.3 The total liability of Cake Lovers due to attributable failure in the performance of the contract is limited to compensation for direct loss up to the amount paid by the Customer to Cake Lovers invoice amount excluding VAT for the goods delivered services, in which a series of events being considered an event The total liability of Cake Lovers for damages for death or bodily injury and property damage cases, the latter to the extent caused by intent or gross negligence, shall in no event exceed the amount paid on the basis of the borrowing Cake Lovers insurance contract Cake Lovers is in no way liable for indirect damage, including loss of data, consequential damages, lost profits, lost savings and damage due to business stagnation. Furthermore Cake Lovers liable for any indirect damages caused as a result of goods supplied by using Cake Lovers generated data and products Cake Lovers is not liable for damages resulting from errors or omissions of third parties, who are responsible for the delivery of goods or the provision of services and / or activities. Instructed by Client Cake Lovers is not liable for damage caused during transport of goods returned from client to Cake Lovers, arose. If goods are not returned are sent, in original packaging Cake Lovers also not responsible for damage caused during transport to the Client. 14. intellectual property 14.1 All rights of intellectual or industrial property in goods under the contract Cake Lovers manufactured and / or made available and materials, including ( but not limited to) analyzes, designs, graphics, texts, drawings, schematics, bill of materials, documentation and other material rests solely with Cake Lovers or its supplier. Cake Lovers Only has obtained the right things, materials, texts, etc. to deposit. As aforesaid The texts provided to the Client, images, drawings, schematics, bill of materials, documentation and other materials and goods, etc. may not be reproduced and / or made public or to any third party without the express prior written consent of Cake Lovers, in whole or in part by the Client as aforesaid be issued by means of printing, photocopying, microfilm or in any way whatsoever. Cake Lovers is entitled to give its consent to be determined by connecting, including but not limited to the payment of a fee to Cake Lovers. Conditions hair 14.2 Without prejudice to the other provisions of these terms and conditions Cake Lovers towards the Client shall only be liable for the violation of legal provisions, breach of duty or at law protecting minority interests, if those rules, rights or interests are well known in the Netherlands, or if the Principal Cake Lovers expressly noted. existence of such provisions or rights Will Cake Lovers itself or in respect of an infringement offense, as defined here, approached by third parties, the Client shall be kept in a similar manner to indemnify and hold harmless Cake Lovers. 15. Force Majeure 15.1 Neither party shall be obliged to fulfill any obligation, nor for damages if prevented from doing so due to a circumstance that is not attributable to its fault, either under law, legal act or generally accepted for its account comes. Force majeure Cake Lovers is also understood failures of suppliers of Cake Lovers, disease, lack of personnel, strikes, transport barriers and other events beyond the control of Cake Lovers In the event of force majeure, the obligation of the party invoking force majeure for the period of force majeure shall be suspended. In case the power situation lasts longer than two months or is established that it will last longer, the parties are entitled to terminate the agreement without compensation. 16. termination 16.1 The customer shall only be entitled to dissolve through judicial intervention under consideration only if Cake Lovers after a proper and detailed written notice and a reasonable period will be granted to discharge its obligations, attributable fails to meet its fundamental obligations under the agreement. The Client may terminate the contract only for the part that has not yet been implemented Cake Lovers may terminate the agreement without notice and without judicial intervention with immediate effect, in the event that : Customer is declared bankrupt, her whether provisional suspension of payment is granted or are seized its assets; Clients company is liquidated or terminated ;

12 After written demand client does not meet any payment ; If the credit risk arising from the contract to the satisfaction of Cake Lovers can be covered by an institution to be determined by Cake Lovers dealing with the insurance of such risks involved. Insufficiently Cake Lovers will never be liable for any compensation due to decomposition Before dissolution billings relating already implementing the agreement, or services supplied, at the time of dissolution. On 17. export 17.1 In case of export of goods / Client, the relevant export provisions. The Client will indemnify Cake Lovers all claims of third parties associated with attributable to Principal violation of applicable export regulations. 18. Applicable law and disputes 18.1 All of agreements concluded by Cake Lovers or the enforcement thereof disputes arising between Cake Lovers and the Client shall be submitted to the competent court in The Hague, insofar as statutory provisions do not prevent this. Exclusively 18.2 All agreements between the Client and Cake Lovers Only Dutch law. * Note: This is translated from the original Dutch text using Google translate. Please consider it a service courtasy to our international clients, untill we have exchanged it with the finals done by registered translators. Therefore we can t be held responsible for misinterpratations nor mistranslations in the meantime.

1. Algemeen 1.1. Deze algemene verkoop - en leveringsvoorwaarden, hierna: "algemene leveringsvoorwaarden" zijn van toepassing op alle aanbiedingen,

1. Algemeen 1.1. Deze algemene verkoop - en leveringsvoorwaarden, hierna: algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, 1. Algemeen 1.1. Deze algemene verkoop - en leveringsvoorwaarden, hierna: "algemene leveringsvoorwaarden" zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Cook s Mate BV (h.o.d.n.:

Nadere informatie

1.3 Eventuele inkoop of andere voorwaarden van afnemer zijn niet van toepassing tenzij partijen schriftelijk duidelijk anders overeenkomen.

1.3 Eventuele inkoop of andere voorwaarden van afnemer zijn niet van toepassing tenzij partijen schriftelijk duidelijk anders overeenkomen. Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden 1 Algemeen Deze algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij De Staken ICT Services

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BNC DISTRIBUTION B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BNC DISTRIBUTION B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BNC DISTRIBUTION B.V. 1 Algemeen 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waarbij BNC Distribution

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Aanbod en overeenkomst

1. Algemeen. 2. Aanbod en overeenkomst 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten van verkoper terzake van de levering van zaken en het verrichten van diensten en/of werkzaamheden - In deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 1 De prijzen kunnen gebaseerd zijn op de koers van een buitenlandse munteenheid. Deze wordt, indien van toepassing, vermeld op de offerte. De definitieve prijs

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Schurman Juristen Online

Algemene Voorwaarden Schurman Juristen Online Algemene Voorwaarden Schurman Juristen Online Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tot het verlenen van juridische bijstand of advies die natuurlijke- of rechtspersonen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. 1. Aanbiedingen. Tenzij daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld zijn onze offertes, prijscouranten

Nadere informatie

Wijzigingen in eenmaal verstrekte opdracht c.q. order dienen schriftelijk te geschieden.

Wijzigingen in eenmaal verstrekte opdracht c.q. order dienen schriftelijk te geschieden. Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EWS Equipment for Watertreatement Systems International B.V. (KvK-nummer 16073376) Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan snelcursustheorie een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. 1.2 Theorieopleiding:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten.

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten. Algemene voorwaarden Improve Training & Coaching Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op elke met Improve Training & Coaching, hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE

ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan SNEL THEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters verkeersopleidingen een

ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters verkeersopleidingen een ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. 1.2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Ad Summa. Ad Summa is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 3020996 (Midden-Nederland) en bij de Belastingdienst onder nummer NL212420434B01.

Nadere informatie

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres Algemene voorwaarden Accountantsonline.nl Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden AOL: Accountantsonline.nl Site Website:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - 123GESLAAGD.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN - 123GESLAAGD.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door 123GESLAAGD V.O.F., gevestigd te s-gravenhage, hierna te noemen: Tussenpersoon. De wederpartij van Tussenpersoon is een rechtspersoon of natuurlijk persoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e v a n K O E K & E I

A l g e m e n e v o o r w a a r d e v a n K O E K & E I Artikel 1 algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt onder Koek & Ei verstaan: mw. Y. Singer, handelende onder de naam Ambachtelijke bakkerij Koek en Ei, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014 Artikel 1 Definities 1.1 Rootsmann: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenmanszaak Rootsmann, statutair gevestigd te Vinkeveen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Definities Algemene bepalingen Datum van ingang; wijziging Wijziging van de leveringsvoorwaarden Beëindiging Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten Prijzen

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELIJKGESLAAGD.COM Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. Algemene voorwaarden NUTHEORIE.NL. Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01. Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS Ontwerp.

FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01. Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS Ontwerp. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: FVDS Ontwerp: FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01 Afnemer: Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden POB Groep B.V. / Bewegingsvisie

Algemene Leveringsvoorwaarden POB Groep B.V. / Bewegingsvisie Artikel 1: definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden; b. Bewegingsvisie: Bewegingsvisie is een groep van samenwerkende orthopedische leveranciers

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij RaaT-Communicatie goederen en of diensten van welke aard ook aan cliënt

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Resultaatgenieters goederen en of diensten van welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Socialize Media

Algemene voorwaarden Socialize Media Algemene voorwaarden Socialize Media Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Socialize Media een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van advies, beheer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie 1.20

Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met C.V. Nieuw betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Hoogdesign 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hoogdesign goederen en/of diensten van welke

Nadere informatie

1.8 De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat TheoriePro.nl deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

1.8 De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat TheoriePro.nl deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast. Algemene Voorwarden van TheoriePro.nl Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan TheoriePro.nl een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.)

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) I. Algemeen deel Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl!

Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl! Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan snelcursustheorie.nl een opdracht heeft verstrekt tot het leveren

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan diensten

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LAUMEN INNOVATION PRODUCTS TE HOENSBROEK

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LAUMEN INNOVATION PRODUCTS TE HOENSBROEK 1 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LAUMEN INNOVATION PRODUCTS TE HOENSBROEK 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten van Laumen Innovation Products, hierna

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. Artikel 1: definities 1. koper de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Artikel 1 - Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden hierna te noemen Voorwaarden - worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

1.1.3 Opdrachtgever: De opdrachtgever is de (rechts)persoon of organisatie die bedrijfskado's van de Alternatieve Kadobon BV koopt.

1.1.3 Opdrachtgever: De opdrachtgever is de (rechts)persoon of organisatie die bedrijfskado's van de Alternatieve Kadobon BV koopt. Van toepassing zijn: Algemene voorwaarden Alternatieve Kadobon BV en de aanvullende voorwaarden voor kerstpakketten, relatiegeschenken en andere bedrijfskado's, zoals hieronder vermeld. Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

B4: Specific terms and conditions applicable Training services. B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten

B4: Specific terms and conditions applicable Training services. B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten B4: Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten Dit document vormt een onderdeel van A: Algemene voorwaarden Prowareness Group B.V. Prowareness Offshoring B.V. Prowareness Zuid West B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de vertaler en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Poppe Persoonlijk, versie 1.2, augustus 2012 Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De "Opdrachtgever": de natuurlijke- of rechtspersoon die te kennen heeft gegeven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland 1. Algemeen 1.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN WOODFIX 1. DEFINITIES 1.1 Onder Leverancier wordt in deze voorwaarden verstaan WoodFix, onder Afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID INOVITA B.V. Gevestigd te Capelle aan den IJssel

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID INOVITA B.V. Gevestigd te Capelle aan den IJssel ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID INOVITA B.V. Gevestigd te Capelle aan den IJssel Artikel 1 Begripsbepaling 1.1. Onder Inovita wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Video4commerce B.V. - SEE BELOW FOR ENGLISH

Algemene voorwaarden Video4commerce B.V. - SEE BELOW FOR ENGLISH Algemene voorwaarden Video4commerce B.V. - SEE BELOW FOR ENGLISH Artikel 1. Definities Onder wederpartij Video4commerce B.V. wordt verstaan : De onderneming Video4commerce B.V. waarmee de individuele overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Artikel 1 Definities 1.1 Spanplafond Zelf Plaatsen: gevestigd te Almelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Algemene Voorwaarden Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright 2015, perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie,

Nadere informatie

---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017

---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017 ---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017 ------------------------------------------------------------------------------------------- TOEPASSELIJKHEID De algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie