Abonnementsvoorwaarden Business

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Abonnementsvoorwaarden Business"

Transcriptie

1 DIT DOCUMENT BEVAT: - ABONNEMENTSVOORWAARDEN BUSINESS (INCLUSIEF BIJLAGE) - ALGEMENE VOORWAARDEN AVANGATE VOOR BETALINGSCONDITIES - ALGEMENE VOORWAARDEN PER DIENST OF PRODUCT

2 Abonnementsvoorwaarden Business Artikel 1 Algemeen 1.1 Onder BC wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: Businesscompleet.nl B.V. 1.2 Onder abonnee wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: de natuurlijke- of rechtspersoon die zich heeft aangemeld voor het abonnement Business van BC. 1.3 Onder leverancier wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan de onderneming die met BC een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten op grond waarvan de abonnee de producten of diensten die de betreffende onderneming aanbiedt tegen een abonnementstarief kan afnemen. Artikel 2 Abonnement 2.1 Het abonnement geeft recht op gebruik van de volgende producten of diensten van BC dan wel van bij BC aangesloten leveranciers: Kennisbank (BC) BC Online Boekhouden (BC & Alfa) (Telefonisch) juridisch advies & Incasso service (ARAG Legal Services) Complete website, hosting & dataverkeer (Iblox) Adverteren met Google (Infotrade) ICT support (HCC) 2.2 In de bijlage die hoort bij deze abonnementsvoorwaarden worden de producten en/of diensten nader omschreven. Per dienst of product gelden tevens aparte algemene voorwaarden (van BC ofwel van leverancier). 2.3 In het geval dat diensten of producten door leveranciers worden geleverd, treedt BC slechts op als bemiddelaar bij de afname van het product of dienst door abonnee bij leverancier. BC is derhalve geen partij bij de overeenkomst die met betrekking tot het product of de dienst tot stand komt tussen abonnee en leverancier. Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst en toepasselijkheid abonnementsvoorwaarden 3.1 De overeenkomst tussen abonnee en BC komt tot stand op het moment dat abonnee zich via de website voor het abonnement heeft aangemeld. BC is bevoegd de aanmelding van een abonnee te weigeren. 3.2 Op de overeenkomst zijn de onderhavige abonnementsvoorwaarden van toepassing Artikel 4 Betaling 4.1 Abonnee dient de abonnementsprijs maandelijks, per kwartaal of per jaar bij vooruitbetaling via automatische incasso, Ideal of creditcard aan BC te voldoen. Abonnee geeft door betaling van de eerste in rekening gebrachte abonnementsprijs toestemming om de daaropvolgende periodieke abonnementskosten per automatische incasso van zijn of haar rekening af te laten schrijven. 4.2 BC schort bij aanvang van het abonnement de toegang tot de producten en diensten op totdat de eerste in rekening gebrachte abonnementsprijs volledig is voldaan. 4.3 Indien een automatische incasso of betaling via Ideal of creditcard om welke reden dan ook niet slaagt, is abonnee onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. Abonnee is alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd aan BC. 4.4 Alle met de incasso van de gefactureerde bedragen gemoeid gaande bedragen (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten komen voor rekening van abonnee. 4.5 BC is bevoegd de rechten van abonnee uit de overeenkomst met BC op te schorten indien abonnee zijn verplichtingen uit de overeenkomst met BC niet nakomt. Artikel 5 Informatieverstrekking door abonnee en (commerciële) uitingen 5.1 Abonnee is verplicht alle gegevens op het aanmeldformulier van de website van BC volledig en correct in te vullen. 5.2 Indien zich na aanmelding wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens, dan dient abonnee dit aan BC door te geven. BC is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet hebben ontvangen van informatie door abonnee vanwege onjuiste (adres)gegevens. 5.3 Abonnees zullen, nadat zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven, per , post of telefoon periodieke (commerciële) uitingen van BC, leverancier of andere partners van BC ontvangen,

3 ook indien zij geen specifieke interesses in het aanmeldformulier hebben aangegeven. Hiervoor kunnen Abonnees zich vervolgens weer indien zij dit wensen - te allen tijde gebruiksvriendelijk afmelden. Artikel 6 looptijd, wijziging en einde abonnement 6.1 Het abonnement geldt gedurende een jaar en vangt aan op het moment van de eerste betaling van de abonnementsprijs. 6.2 Het abonnement wordt na afloop van een jaar stilzwijgend verlengd voor een looptijd van een jaar, tenzij het abonnement minimaal één maand voor de (jaarlijkse) einddatum door abonnee schriftelijk wordt opgezegd. 6.3 BC is gerechtigd het abonnement tijdens de looptijd te wijzigen in die zin dat het aantal producten of diensten kan worden uitgebreid dan wel worden verminderd. Daarnaast is BC gerechtigd om voor wat betreft de dienst of product te wijzigen van leverancier zonder afbreuk te doen aan de inhoud van de betreffende dienst of product. Indien het aantal producten of diensten wordt verminderd, heeft abonnee het recht om het abonnement binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving schriftelijk te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Indien het abonnement wordt uitgebreid met een nieuwe dienst of product dan wel de leverancier van het product of de dienst wordt gewijzigd, dan dient Abonnee bij gebruikmaking van deze dienst of dit product de nieuwe betreffende algemene voorwaarden te accepteren. 6.4 De abonnee is een maandelijkse abonnementsprijs verschuldigd. BC is gerechtigd deze prijs jaarlijks aan te passen. Indien de aanpassing een verhoging van meer dan 10% betreft, heeft abonnee het recht om het abonnement binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving schriftelijk te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Tijdens de duur van de opzegtermijn is de verhoging van de abonnementsprijs niet verschuldigd. 6.5 Indien er sprake is van misbruik van het abonnement door abonnee, heeft BC het recht het abonnement met directe ingang te beëindigen. 6.6 BC kan in geval van liquidatie, faillissement, ontbinding, feitelijke bedrijfsbeëindiging, surséance van betaling van abonnee het abonnement met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen beëindigen. 6.7 BC heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien abonnee tekortschiet in de nakoming van het abonnement en in deze abonnementsvoorwaarden vastgelegde verplichtingen, tenzij abonnee, na daartoe schriftelijk te zijn gemaand, zijn verplichtingen binnen 14 dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt. 6.8 Indien BC het abonnement opzegt krachtens de in artikel 6.5, 6.6 en/of 6.7 genoemde redenen, is BC jegens de abonnee niet tot enige schadevergoeding gehouden. 6.9 De looptijd en verzending van de nieuwsbrieven aan abonnee staan los van de looptijd van het abonnement en eindigen op het door abonnee aangegeven moment en daardoor eventueel eerder of later dan het abonnement. Een abonnee die zijn of haar abonnement heeft opgezegd en wel de nieuwsbrief blijft ontvangen wordt derhalve alleen bezoeker en geen abonnee van BC. Bezoeker kan zich afmelden voor nieuwsbrieven wanneer hij of zij dit wenst. Bezoeker kan zich tevens te allen tijde weer aanmelden als actief abonnee van BC om zich weer complete toegang tot alle informatie te verschaffen. Bezoeker kan door BC of haar partners per , post of telefoon (commerciële) uitingen ontvangen, tot hij of zij zich hiervoor heeft afgemeld. Artikel 7: Wijziging abonnementsvoorwaarden 7.1 BC heeft te allen tijde het recht om deze abonnementsvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten abonnementen met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden ingevoerd. Artikel 8 Aansprakelijkheid 8.1 Indien BC aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 8.2 BC is niet aansprakelijk voor de kwaliteiten van producten of diensten die geleverd worden aan abonnee door de bij haar aangesloten leveranciers. 8.3 BC is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in door haar aan abonnee verstrekte informatie (via de website of anderszins) of informatie die van derden afkomstig zijn (bijvoorbeeld leveringsvoorwaarden van leveranciers) en over de inhoud waarvan zij geen zeggenschap heeft. 8.4 Indien BC aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BC beperkt tot maximaal de jaarlijkse abonnementsprijs.

4 8.5 BC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 8.6 Abonnee vrijwaart BC, en alle aan haar gelieerde (rechts-)personen alsmede partijen waarmee BC samenwerkt in het kader van haar abonnementen, volledig voor alle mogelijke aanspraken van abonnee of derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het niet voldoen aan de voorwaarden en/of verband houden met enig beweerdelijk gebruik of misbruik van de website of abonnementen, al dan niet handelend met toestemming van abonnee. 8.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BC. Artikel 9 Overmacht 9.1 BC is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid waarop BC geen redelijke controle kan uitoefenen. Van een dergelijke omstandigheid is in ieder geval, maar niet uitsluitend sprake in geval van: uitvallen van of storingen in de telecommunicatie infrastructuur (internet), weersomstandigheden, vertraging of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door leveranciers van BC, transportproblemen, stakingen, overheidsoptreden, militair optreden, brand. 9.2 Indien er sprake is van overmacht waardoor nakoming van het abonnement redelijkerwijs niet van BC kan worden gevergd, zal de uitvoering van het abonnement worden opgeschort, dan wel het abonnement worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Artikel 10 Algemene voorwaarden leveranciers 10.1 BC informeert abonnee over de algemene voorwaarden die de bij haar aangesloten leveranciers hanteren voor zover zij hiervan op de hoogte is. Deze voorwaarden maken geen deel uit van de overeenkomst of de algemene voorwaarden zoals die zijn overeengekomen tussen BC en abonnee BC is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met de door leveranciers gehanteerde algemene voorwaarden en/of de door hen geleverde producten of diensten. Artikel 11 Privacy 11.1 BC neemt de gegevens van abonnee op in een database met inachtneming van de Wet bescherming Persoonsgegevens. De protocollen van BC zijn vastgelegd onder vermeldingnummer m bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag. Artikel 12 Vernietiging bepaling 12.1 Indien door rechterlijke tussenkomst één of meer bepalingen van deze abonnementsvoorwaarden worden vernietigd, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen 13.1 Op alle overeenkomsten die zijn gesloten onder deze abonnementsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing Alle geschillen die tussen abonnee en BC ontstaan zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Artikel 14 Slotbepaling 14.1 Deze abonnementsvoorwaarden blijven van kracht indien BC van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

5 ALGEMENE VOORWAARDEN AVANGATE VOOR BETALINGSCONDITIES TOELICHTING: Avangate is een wereldwijde organisatie en regelt de betalingen van BC.nl, hieronder worden de condities omtrent incasso geregeld. TERMS AND CONDITIONS ("Terms") Last update: November, Scope These terms apply to purchases of software and digital content, such as download links, license keys, codes, back-up CD's, etc. ("Products") sold to any person or entity ("You") through this website (the "Website") by Avangate BV or its Affiliates ("Avangate" or "We"). IF YOU PLACE AN ORDER ON THIS WEBSITE YOU AGREE TO THESE TERMS. 2. Order 2.1 Avangate cannot guarantee that Products are in stock. Avangate reserves the right to reject Your order if it is unable to process or fulfill it without Avangate being liable for any damages. 2.2 Upon such rejection Avangate will refund any prior payment that You have made for that Product. 2.3 You confirm that all information provided by You when placing an order is up-to-date and materially accurate in order for Avangate to fulfill Your order. 2.4 You are responsible for maintaining and updating Your account information for accuracy and completeness and keeping such information and any passwords secure against unauthorized access. 3. Price and Payment 3.1 Prices are specified on the Website, Avangate reserves the right to adjust prices due to increases in costs including (without limitation) costs of any materials, delivery, the increase or imposition of any tax, duty or other levy and any variation in exchange rates, and programming, data or other errors in Our Website. 3.2 Avangate will notify You of any errors in pricing prior to Product delivery. In the event of an increase in the price, You have the right to terminate the agreement. If You do not rescind the agreement, You accept the new conditions and prices as notified to You by Avangate. 3.3 Payment shall be made prior to delivery and by such methods that are indicated on the Website or by any other method expressly agreed between You and Avangate. 3.4 Avangate will charge credit or debit cards online, after the order is placed and the credit card information is provided to Avangate. 3.5 Avangate reserves the right to verify the credit or debit card payments. In case of non-payment, Avangate can transmit a claim to the vendor for which Avangate acted as a reseller in Your respect (the "Vendor"), without additional information to You, and the Vendor or Avangate can reclaim the Products delivered from You. 4. Delivery 4.1 Delivery dates specified on the Website, in any order confirmation or elsewhere are estimates only. Avangate will not be liable in respect of delay, but will do its best to ensure the delivery on time. 4.2 Delivery will be made to a valid address submitted by You. You must check the delivery address on the Avangate acceptance provided to You and notify Avangate at once about errors or omissions. Avangate reserves the right to charge You for any extra costs arising from changes You make to the delivery address after You submit an order. 4.3 If You refuse or fail to take delivery of the Products delivered by Avangate, any risk of loss or damage will pass to You and Avangate will have the right to receive payment in full for the Products and to make delivery by any means appropriate and/or to store Products at Your risk. You will be liable to pay on demand of Avangate all costs relating to Product storage and any additional costs incurred as a result of Your refusal or failure to take delivery. Avangate will be entitled to dispose of the Products in such manner as it sees fit if You have not taken delivery of the Products after 30 days have passed since the agreed date of delivery. 4.4 You are not entitled to revoke or cancel in whole or in part this agreement with respect to downloaded Products in case of a defect. The risk of loss or damage passes to You upon delivery of the Products. 5. Software conditions 5.1 Products include an end user license agreement (EULA) drawn up by the distributor, manufacturer or owner and distributed along with the Products by Avangate. Such Products may be used only in accordance with EULA and may not be copied, adapted, translated, made available, distributed, varied, modified, disassembled, decompiled, save, reverse engineered or combined with any other software, unless: this is permitted by EULA,

6 expressly permitted by applicable law. Subject to Clause 10, Clause 11 and Clause 12 of these Terms the remedies in the EULA shall be Your sole remedies with regard to the Products. 6. Automatic Renewal 6.1 With respect to certain Products We provide You with an option to automatically renew Your agreement. You will be able to elect automatic renewal of the agreement for such Products. 6.2 Each renewal term will be equal in duration to the initial term.. You may terminate an agreement during any renewal term. 7. Liability 7.1 Under no circumstances and under no legal theory, tort, contract, or otherwise, shall Avangate or its affiliates be liable for any indirect, special, incidental, or consequential damages, including loss of profits. Avangate or its affiliates will be liable solely for damages caused by a breach of a material contractual obligation as a result of Avangate's willful intent or gross negligence. 7.2 The aggregate amount of damages that can be claimed pursuant to this agreement shall not exceed EUR This limitation of liability applies to all damage claims irrespective of their nature and will continue in force notwithstanding termination of this agreement. 7.3 You shall indemnify Avangate against any liabilities, claims and costs incurred by or made against Avangate as a direct or indirect result of selling Products or performing services to Your specifications causing an infringement or alleged infringement of any proprietary rights of any third party. This indemnification obligation does not apply to consumers. 8. Termination Avangate can suspend delivery of Products, or terminate this agreement, in case any step, process, application, filing in court, order, proceeding, notice or appointment is taken or made by or in respect of You for a moratorium, composition, compromise or arrangement with creditors, administration, liquidation (other than for the purposes of amalgamation or reconstruction), dissolution, receivership (administrative or otherwise), distress or execution, or if You become insolvent or are reasonably deemed unable to pay Your debts as they fall due, or anything analogous to the foregoing occurs. Avangate can terminate Your order by a written notice sent to You by or fax. 9. Title to Products 9.1 The title to the Products will pass to You when Avangate has received full payment for value of the price of the Products (including interest or other payment due for the Products). 9.2 If You are a consumer You shall not resell the Products until title therein has passed to You. If You do not fulfill Your payment obligations, Avangate may repossess and resell any such Products, and You hereby grant Avangate or its agents an irrevocable right to enter Your premises for this purpose, prior notification hereof will be provided to You. 10. Complaints 10.1 You are responsible upon delivery for verifying that Products delivered by Avangate are in accordance with the agreed specifications with respect to apparent defects, including short deliveries You must notify Avangate of any such defect or short delivery in writing within 15 (fifteen) days of delivery In case the delivery is made by the manufacturer, owner or distributor of the Product You will address Your complaint to that party, or to Avangate, who will pass Your complaint to that party. That party shall resolve Your complaint in accordance with the applicable complaint policy, which may differ from Avangate's complaint policy. 11. Consumer revocation of an order 11.1 IF YOU ARE A CONSUMER, YOU WILL HAVE A "REFLECTION PERIOD" OF 15 (FIFTEEN) DAYS AFTER DELIVERY DURING WHICH YOU MAY REVOKE YOUR ORDER FOR ANY REASON THROUGH WRITTEN NOTICE TO AVANGATE AS SPECIFIED IN THE CHAPTER 12 - "NOTICE" YOU HAVE NO RIGHT TO REVOCATION: (I) IN RELATION TO SOFTWARE PRODUCTS WHERE YOU HAVE BROKEN THE SEAL OF THE SOFTWARE; OR (II) WHERE YOUR ORDER CAN NOT BE RETURNED BECAUSE OF THE NATURE OF THE PRODUCTS, E.G. A PRODUCT CUSTOMIZED SPECIFICALLY TO YOUR ORDER WITH RESPECT TO DOWNLOADABLE PRODUCTS, YOUR RIGHT OF REVOCATION WILL TERMINATE UPON THE EARLIER OF THE EXPIRATION OF THE REFLECTION PERIOD, OR YOUR DOWNLOADING OF THE PRODUCT If You exercise the revocation right, You are required to return the relevant Products to Avangate and Avangate will reimburse Your payments. Return shipping of the Products will be at Your own expense. Where incorrect Products have been delivered to You, Avangate will bear the costs of returning the Products regardless of the value of Your order.

7 11.5 If You are not able to return the Products or if the Products returned are defective, You are required to pay compensation, equal to the value of the Products. You shall make compensation payments for damaged Products within 30 days after You have notified Avangate of the revocation of Your order. The Products must be returned to the Avangate address stated on the delivery note that was accompanied with the Product. 12. Refund process: 12.1 To cancel an order placed in the Avangate system, You must contact the Vendor.The Vendor's details can be found either directly on the Vendor Website where You purchased the Products, or by accessing Avangate myaccount and going to the "My Products" section where You will find the contact details of the software author under "Support information". Alternatively, You can contact Avangate directly at If You contact Avangate, Avangate shall request a refund on Your behalf from the Vendor. You must provide a reason for the requested refund, which the Vendor will approve at its discretion If the request is granted, payments are refunded as follows: Credit / Debit Cards payments will be refunded within one (1) business days; Wire Transfer payments will be refunded within seven (7) business days; PayPal payments will be refunded within one (1) business day. 13. Authorizations 13.1 You have the obligation to obtain at Your own expense any license or authorizations required by any legal authority for acquisition, delivery or use of the Products, evidence of which You must provide to Avangate upon Avangate's first request You will be liable for all expenses or charges incurred by Avangate stemming from Your failure to obtain such license or authorizations. You are also responsible for complying with export control and custom duties laws and regulations in the territory where You order the delivery ofproduct, or use the Product. 14. Notices 14.1 Any notification or any other communication made in connection with Our contract shall be in written form and considered as duly sent or adequately issued if it is sent by mail, fax or and is addressed to the contact data specified on the Avangate Website. Consumer complaints addressed to Avangate may be sent to Avangate B.V. at Prins Hendriklaan 26 II, 1075 BD Amsterdam, The Netherlands. 15. Governing Law This agreement and any contractual or non-contractual obligations arising out of or in connection to it, shall be governed by and shall be construed in accordance with the laws of The Netherlands. Sections 6:227b, 6:227c, and 7:16 up to and including 7:24 of the Dutch Civil Code are excluded with respect to non-consumer transactions. 16. Disputes You and Avangate shall attempt to resolve amiably all disputes arising out of or in connection with this agreement within 30 days. If such amiable negotiations fail any such disputes shall be settled by the competent courts of Amsterdam. If You are a consumer You may notify Avangate within one month of Avangate's invocation of this term that You wish to settle the dispute before the competent court as determined by applicable law. 17. General terms 17.1 The provisions of these Terms are separable, the lack of validity of any provision will not affect the validity of any other provision. Your order and these Terms contain the whole agreement between You and Avangate relating to the transactions contemplated by this agreement and supersedes all previous agreements between You and Avangate relating to these transactions Avangate reserves the right to change these terms and conditions from time to time, notification of which will be posted on the Website. Your continued use of the Products after such notice has been posted constitutes Your acceptance of the changes. Any subsequent orders shall be subject to the revised terms and conditions You are not entitled to transfer or assign Your right and obligations under these terms to a third party, without the written approval of Avangate.

8 BIJLAGE: OMSCHRIJVINGEN DIENSTEN EN PRODUCTEN - Dienst: Kennisbank (BC) Toegang tot kennisbank met daarin downloads, voorbeeldcontracten, checklists, artikelen, nieuwsbrief, partnersmailings, diverse themaworkshops en dergelijke. - Dienst: BC Online Boekhouden (BC.nl & Alfa) - Toegang tot Online Boekhouden & CRM - Ondersteuning via mail en telefoon - Kleinschalige klassikale opstart training BC Online Boekhouden van 1 dagdeel onder professionele begeleiding van een boekhouder, met als programma: Deel 1 programma: Wat is boekhouden. - Doel van een boekhouding (informatie vastlegging) - Uitleg belangrijkste begrippen (grootboek, balans, afschrijven e.d.) - Samenhang tussen balans en resultaat - Wanneer is iets kosten, wanneer investering - Relatie met privé-administratie Deel 2 programma: Gratis Boekhouden Online Startup wizard doorlopen Inloggen Aanmaken CRM Doorlopen alle menu s Aanmaken verkoopfactuur Boeken inkoopfactuur Inlezen en aanmaken bankmutaties, indien reeds aanwezig - Dienst: (Telefonisch) juridisch advies & incassoservice (ARAG Legal Services) - Eerstelijns medewerkers van ARAG analyseren samen met abonnee de juridische vraag en gaan vervolgens praktisch en creatief te werk in het zoeken naar mogelijkheden om de vraag in kort bestek telefonisch te beantwoorden. - Juridische behandeling zaken tegen gereduceerd uurtarief, thans 110,-- exclusief BTW. Indien gewenst wordt er eerst een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Op de dienstverlening van ARAG Legal Services zijn de algemene voorwaarden van ARAG Legal Services van toepassing. - Bemiddeling naar externe deskundigen. Indien het niet mogelijk is over een zaak intern te adviseren dan wel een zaak intern te behandelen, kan ARAG Legal Services een klant bemiddelen naar een extern deskundige. ARAG Legal Services streeft ernaar de klant dezelfde dag in contact te brengen met de externe deskundige uit het netwerk van ARAG Legal Services, die past bij de aard van de zaak. ARAG Legal Services bedingt voor de klant een korting op de uurtarieven van de extern deskundigen van 10 tot 20%. Deze korting is inzichtelijk voor de klant. Het merendeel van de extern deskundigen biedt de klant ook een gratis (telefonisch) intake gesprek van een half uur. Het gesprek heeft als doel kennis te maken en, indien mogelijk, een inschatting te geven van het vervolg van de zaak en de kosten voor de klant. ARAG Legal Services draagt de zaak over aan de extern deskundige, die voor de klant aanspreekpunt wordt. Indien de belangen van het lid worden behartigd door een externe deskundige, dan zijn de algemene voorwaarden van de betreffende externe deskundige van toepassing. - incassoservice. De incassoservice wordt uitgevoerd door ARAG Financial Services, waarbij namens het lid de debiteur per brief en/of telefoon minimaal 3 maal wordt aangemaand en eventueel wordt gedagvaard. Buitengerechtelijk traject (no cure, no pay) De buitengerechtelijke kosten worden in beginsel in rekening gebracht bij de debiteur. Wanneer ARAG Financial Services er in slaagt de vordering in zijn geheel te incasseren dan zijn de kosten door de schuldenaar voldaan en worden er geen kosten in rekening bij het lid. Mocht het niet mogelijk blijken om de vordering in het buitengerechtelijk traject te incasseren en besluit het lid om geen gerechtelijke procedure te starten, dan zullen er eveneens geen kosten in rekening worden gebracht bij het lid.

9 ARAG Financial Services brengt wel kosten in rekening wanneer alleen de hoofdsom of een deel van de hoofdsom is voldaan. Deze kosten worden berekend over het door ARAG geïncasseerde bedrag en worden bepaald aan de hand van de staffel welke is opgenomen in de wet Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten. Gerechtelijk traject Alvorens er tot dagvaarding van de debiteur wordt overgegaan neemt ARAG Financial Services contact met het lid op en ontvangt het lid een haalbaarheidsonderzoek met een specificatie van de te verwachten kosten. Wanneer het lid besluit een gerechtelijke procedure te starten dient deze er wel rekening mee te houden dat de te maken kosten (kosten voor het uitbrengen van de dagvaarding, griffierecht en behandelkosten), indien deze niet verhaald kunnen worden bij de debiteur, voor rekening van het lid zullen komen. De kosten van de te voeren procedure zullen door ARAG worden voorgefinancierd en bij het sluiten van de zaak worden verrekend met de geïncasseerde gelden of in rekening worden gebracht bij het lid. Executie traject Alle (deurwaarders)kosten met betrekking tot de executie van het vonnis zullen worden verhaald op de debiteur. Mocht er om wat voor reden dan ook geen verhaal mogelijk zijn, dan komen deze kosten voor rekening van het lid. - Dienst: Complete website, hosting & dataverkeer (ibloxs) - 5 GB totale opslagcapaciteit - 10 GB dataverkeer per maand - maximaal 10 accounts - 1.nl domein - ibloxs websitebuilder Premium - Dienst: Adverteren met Google (InfoTrade) - Aanmaken Google AdWords account en instructie klant inzetten betalingsgegevens - Opzetten AdWords campagne met specifieke zoekwoorden, advertentieteksten regio - Dienst: ICT support (HCC) - Call Center Service: maandag tot en met vrijdag van 8:00 uur tot 22:00 uur en zaterdag van 9:00 tot 17:00 uur (exclusief officiële feestdagen). - Digitale Support abonnee BC.nl (met of zonder jaarlijks installatie/configuratie bezoek). Omschrijving Helpdesk: ZZP ers en MKB-bedrijven kunnen dit nummer bellen voor technische ondersteuning op alle vragen binnen het afgesproken support domein. Bij aanvang van het gesprek zal gecontroleerd worden of men recht heeft op support. Maximaal 10 werkplekken worden ondersteund, mits er één vaste contactpersoon is die dus voor alle werkplekken van de organisatie het contact met de helpdesk onderhoudt. - Technische hulp kan zowel telefonisch als remote (overname besturing PC) gegeven worden. Indien een probleem niet telefonisch of remote maar bij de klant thuis opgelost moet worden zal er een monteur gratis aangeboden worden. Een monteur is alleen gratis als de support desk concludeert dat een probleem uitsluitend door een monteur kan worden opgelost. Indien de klant zelf om bezoek van een monteur vraagt, dan dient de klant daarvoor te betalen. Servicelevel On-site is de volgende werkdag. - Het support abonnement heeft het karakter van de werkwijze van de ANWB voor automobilisten. Als iemand een grafisch kaart koopt, dan valt installatie daarvan buiten het abonnement. Wel helpen we de gebruiker indien er bij zijn installatie iets mis gaat. Wel kan de abonnee tegen additionele betaling installatie werkzaamheden laten verrichten. De gebruiker blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn/haar digitale omgeving. Wij bieden een helpdesk en remote ondersteuning om problemen zo snel mogelijk op te lossen. Uit overtuiging van de kwaliteit van de telefonische en remote support bieden we de gebruiker een service garantie in de vorm van een gratis bezoek de volgende werkdag indien het probleem niet telefonisch kan worden opgelost.

10 Wil de klant dat het bezoek op dezelfde dag plaatsvindt, dan geldt bovenop de hieronder genoemde tarieven voor een monteur op verzoek van de klant een spoedtarief aan van 36,- binnen kantooruren en 54,- buiten kantooruren. Service/support domein Business Compleet Helpdesk Besturingssystemen: - Windows XP - Windows Windows Media Center - Windows Vista - Windows 7 - MACOSX - Windows SBS Windows SBS Windows Home Server Hardware: - PC Hardware - MAC Hardware - ipad - Android tablets - SOHO Netwerk: routers, switches, wireless, modems - Bekabeling inpandig m.b.t. telefonie, ethernet, homeplug en draadloos - Diverse randapparatuur in en op de PC aangesloten (printer, scanner, webcam) - Smartphone installatie en synchronisatie - Digitale Camera s - Netwerk media players - Network Storage Devices Software / applicaties: - Internet browsers: MS Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari - MS Outlook (Express), Gmail, Apple Mail - Instant Messaging: MSN, Google, Yahoo, Skype - Office: Microsoft Office, Open Office - Security: Firewall, Virus scanners, Antispam applicaties - Internet overig: FTP, News, Peer2Peer - Microsoft exchange (client) Diensten: - Diensten van alle Nederlandse providers - (instellingen, modem, standaard software (to best effort)) Overig (best effort): - Mobiele telefoons - Beamers - Mobile Navigatie Systemen - TV, videorecorder, dvd-speler/recorder, audio installaties

11 ALGEMENE VOORWAARDEN KENNISBANK (BC) Artikel 1 Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de abonnementsvoorwaarden Basis, de abonnementsvoorwaarden Business en de abonnementsvoorwaarden Compleet van BusinessCompleet.nl B.V. en zijn daarmee van toepassing zodra een natuurlijke- of rechtspersoon zich heeft aangemeld voor het abonnement Basis, Business of Compleet van BusinessCompleet.nl B.V.. Artikel 2 Definities - BC: BusinessCompleet.nl B.V. - BusinessCompleet.nl: website van BusinessCompleet.nl BV op het internetadres die informatie bevat met betrekking tot ondernemen; - Kennisbank: complete kennisbank op het gebied van ondernemen, met modelovereenkomsten, checklisten, financiële informatie, columns en wet- en regelgeving. MKB Markplaats, ondersteuning per en community zijn hier ook bij inbegrepen. - Abonnee: de natuurlijke of rechtspersoon die een abonnement Basis, Business of Compleet van BC afsluit. Artikel 3 Dienst Kennisbank 3.1 Door zich aan te melden voor het abonnement Basis, Business, of Compleet van BC krijgt Abonnee toegang tot de Kennisbank. 3.2 Abonnees zullen, nadat zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven, per , post of telefoon periodieke (commerciële) uitingen van BC, leverancier of andere partners van BC ontvangen, ook indien zij geen specifieke interesses in het aanmeldformulier hebben aangegeven. Hiervoor kunnen Abonnees zich vervolgens weer indien zij dit wensen - te allen tijde gebruiksvriendelijk afmelden. Artikel 4 Apparatuur/Software 4.1 Abonnee dient zelf en voor eigen rekening zorg te dragen voor de apparatuur en andere faciliteiten die toegang geven tot de netwerken waarop BusinessCompleet.nl beschikbaar is. 4.2 Abonnee zal indien van toepassing - door zijn datanetexploitant/adsl-leverancier worden belast voor de gemaakte communicatiekosten. Artikel 5 Aansprakelijkheid 5.1 Indien BC aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 5.2 De verwerking van de gegevens in (de Kennisbank van) BusinessCompleet.nl en de totstandkoming van BusinessCompleet.nl is en wordt naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. BC kan evenwel niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die in BC is opgeslagen en is dan ook niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via BusinessCompleet.nl aangeboden informatie. Abonnee zal haar cliënten, die kennisnemen van gegevens uit BC, hierop wijzen. 5.3 Informatie die van essentieel belang is voor Abonnee dan wel haar cliënten, dient door Abonnee altijd op juistheid te worden geverifieerd (al dan niet door een jurist). De modellen die BusinessCompleet.nl in haar Kennisbank aanbiedt, zijn geschreven als algemeen handvat voor juridische handelingen. De toepasbaarheid van een model in een concreet geval dient zelfstandig (al dan niet door een jurist) te worden beoordeeld door de gebruiker ervan en in geval van gebruik van het model, dient het model te worden geïnterpreteerd en te worden aangepast aan de specifieke situatie waarvoor het wordt gebruikt. 5.4 BC is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk dan wel beschikbaar zijn van BusinessCompleet.nl voor Abonnee. 5.5 BC is niet aansprakelijk voor de kwaliteiten van producten of diensten die geleverd worden aan abonnee door de bij haar aangesloten leveranciers. 5.6 BC is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in informatie die van derden afkomstig zijn (bijvoorbeeld leveringsvoorwaarden van leveranciers) en over de inhoud waarvan zij geen zeggenschap heeft. 5.7 Indien BC aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BC beperkt tot een bedrag van maximaal 250, BC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12 5.9 Abonnee vrijwaart BC, en alle aan haar gelieerde (rechts-)personen alsmede partijen waarmee BC samenwerkt in het kader van haar abonnementen, volledig voor alle mogelijke aanspraken van abonnee of derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het niet voldoen aan de voorwaarden en/of verband houden met enig beweerdelijk gebruik of misbruik van de website of abonnementen, al dan niet handelend met toestemming van abonnee Abonnee erkent en aanvaardt dat de vergoeding voor de Kennisbank is vastgesteld met inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BC. Artikel 6 Intellectuele eigendom 6.1. Het is Abonnee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BC niet toegestaan door Opdrachtnemer geproduceerde producten, waaronder begrepen artikelen, rapporten, werkwijzen, adviezen, ontwerpen, (model)contracten, systeemontwerpen en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren of ter kennis te brengen aan derden. Dit verbod geldt niet voor het eigen gebruik van Opdrachtgever van de stukken voor zijn eigen onderneming (ondernemingen die behoren tot de groep waartoe Abonnee behoort niet daaronder begrepen). Artikel 7: Wijziging algemene voorwaarden 8.1 BC heeft te allen tijde het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten abonnementen met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden ingevoerd. Artikel 8 Slotbepaling 8.1 Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien BC van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

13 ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE BOEKHOUDEN(BC & ALFA) Artikel 1. Definities Leverancier: BusinessCompleet.nl BV, ingeschreven onder KvKnummer Afnemer: gebruiker van door Leverancier geleverde diensten op basis van een gebruikersovereenkomst. Dienst: Software as a Service (SaaS) waarbij afnemer door Leverancier het gebruik wordt verschaft van een online systeem bestaande uit een software applicatie. Gebruikersovereenkomst: de overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer met betrekking tot de Dienst Website: boekhouden.bc.nl. SLA: De Service Level Agreement die tussen Leverancier en Afnemer is gesloten en betrekking heeft op de Dienst Documentatie: de schriftelijke en/of elektronische documentatie behorend bij de Dienst. Administratie: alle gegevens die Afnemer invoert of Leverancier zijn geproduceerd. Artikel 2. Toepasselijkheid en totstandkoming overeenkomsten 2.1 Op de Gebruikersovereenkomst, de SLA alsmede op de alle onderhandelingen, aanbiedingen en andere overeenkomsten die betrekking hebben op de Dienst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 2.2 Afnemer gaat de Gebruikersovereenkomst en SLA met Leverancier aan door zich te abonneren via het aanmeldformulier op de Website. Artikel 3. Gebruiksrecht 3.1 Leverancier verleent Afnemer het niet-exclusieve recht om gebruik te maken van de Dienst. Afnemer kan slechts voor eigen gebruik van de Dienst gebruik maken. 3.2 Afnemer mag extra gebruikers toegang verlenen tot de Dienst. 3.3 Zonder schriftelijke toestemming is het Afnemer uitdrukkelijk niet toegestaan de Dienst aan derden en voor hun eigen gebruik, al dan niet tegen betaling, beschikbaar te stellen. Artikel 4. Gebruiksvoorwaarden 4.1 Het gebruik van de Dienst is gekoppeld aan het ontvangen nieuwsbrieven en commerciële s van Leverancier. Indien Afnemer aangeeft geen nieuwsbrieven en/of s van Leverancier te willen ontvangen, kan Afnemer geen gebruik maken van de Dienst. 4.2 Afnemer zal op geen enkele wijze schade of hinder veroorzaken aan (afnemers van) Leverancier bij het gebruik van de Dienst, zulks naar het oordeel van Leverancier. Het is Afnemer niet toegestaan handelingen te verrichten waarvan hij weet of behoort te weten dat deze schade zou kunnen toebrengen aan de systemen van Leverancier. 4.3 Afnemer bepaalt zelf welke informatie met behulp van de Dienst wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. Afnemer is er dan ook zelf verantwoordelijk voor dat die informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op rechten van derden. Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Dienst opgeslagen informatie. Afnemer vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Afnemer met behulp van de Dienst opgeslagen informatie onrechtmatig is. 4.4 Mocht Leverancier kennis hebben van dan wel tot het besef komen dat informatie die Afnemer met behulp van de Dienst heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan zal Leverancier direct die informatie verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. Leverancier behoudt zich in een dergelijk geval tevens het recht voor de informatie van Afnemer te verwijderen of te blokkeren, een en ander naar het oordeel van Leverancier. In geen geval zal Leverancier aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen. 4.5 Afnemer stelt Leverancier zo spoedig mogelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, e- mailadressen en overige gegevens die van belang zijn voor de uitvoering van de Dienst.

14 4.6 Indien naar het oordeel van Leverancier een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Leverancier of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, is Leverancier gerechtigd alle maatregelen te nemen die hij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. 4.7 Onverminderd de overige rechten op grond van de wet of de Gebruikersovereenkomst behoudt Leverancier zich het recht voor zijn verplichtingen jegens Afnemer op te schorten of de Gebruikersovereenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met de artikelen in deze algemene voorwaarden zonder dat Leverancier tot enige schadevergoeding is gehouden. 4.8 Indien Afnemer gebruik maakt van de mogelijkheid om training te krijgen over het gebruik van de Dienst, dan is het resultaat van die training mede afhankelijk van de participatie van Afnemer. Van Afnemer wordt onder meer verwacht dat hij of zij alle benodigde (oefen)documenten meeneemt naar de training om zo goed mogelijk te kunnen oefenen met het gebruik van de Dienst. Artikel 5. Verwerking van persoonsgegevens 5.1 De verwerking van persoonsgegevens is in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Daarnaast zijn de privacy-protocollen van Leverancier vastgelegd onder vermeldingsnummer m bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag. 5.2 Leverancier zal de financiële gegevens van Afnemer strikt vertrouwelijk behandelen. Zonder toestemming van Afnemer zal Leverancier deze financiële gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen, tenzij Leverancier op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak daartoe verplicht is. Ten behoeve van benchmarkanalyse worden de financiële gegevens wel anoniem geanalyseerd. De overige persoonsgegevens (zoals maar niet beperkt tot: NAW-gegevens, (bedrijfs)gegevens over rechtsvorm, branche, aantal werknemers etc) alsmede gebruikersstatistieken en gebruikershandelingen mag Leverancier zowel anoniem analyseren als voor commerciële doeleinden gebruiken. 5.3 Afnemer staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens zal invoeren in de Dienst. Artikel 6. Vergoeding Voor het gebruik van de Dienst is door Afnemer geen vergoeding verschuldigd. Wel behoudt Leverancier zich het recht voor om in de toekomst een vergoeding voor de Dienst te vragen. Deze wijziging zal per nieuwsbrief van Leverancier worden aangekondigd. Een Afnemer die zich met deze wijziging niet kan verenigen is bevoegd, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de gebruikersovereenkomst per datum waarop de wijziging ingaat op te zeggen. Artikel 7. Aansprakelijkheid 7.1 Behoudens in het geval dat bijzondere wettelijke bepalingen een beperking van de aansprakelijkheid van Leverancier uitsluiten voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld, is Leverancier slechts aansprakelijk voor schade als omschreven in de volgende leden van dit artikel. 7.2 In het geval van lichamelijk letsel, ongeacht of dit letsel de dood tot gevolg heeft en in het geval van zaakschade, is de aansprakelijkheid van Leverancier in ieder geval beperkt tot een bedrag van EUR 1.000,- per schadetoebrengende gebeurtenis. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. 7.3 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet uitsluitend, wordt verstaan: gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Afnemer, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van voor Afnemer aan Leverancier voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Afnemer aan Leverancier voorgeschreven toeleveranciers, voor gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins), zelfs indien Leverancier in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade. 7.4 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Afnemer verband houdende met het tijdelijk niet, het tijdelijk niet juist of het tijdelijk niet volledig beschikbaar zijn van de Dienst. 7.5 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Afnemer verband houdende met het (niet) functioneren van programmatuur van Afnemer of van derden, van apparatuur van Afnemer, Leverancier of derden, of van internetverbindingen van Afnemer, Leverancier of derden.

15 7.6 Afnemer erkent en aanvaardt dat de vergoeding voor de Dienst is vastgesteld met inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel. 7.7 Afnemer erkent en aanvaardt dat de Dienst nimmer perfect of 100% vrij van onvolkomenheden kan zijn en dat niet alle onvolkomenheden kunnen worden hersteld. 7.7 Afnemer vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend met de Gebruikersovereenkomst of deze algemene voorwaarden, tenzij Afnemer deze aanspraken jegens Leverancier met inachtneming van het in dit artikel bepaalde geldend zou kunnen maken indien Afnemer de schade zelf zou hebben geleden. 7.9 De aansprakelijkheid van Leverancier ontstaat slechts indien Afnemer Leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Afnemer ook na deze termijn in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien Afnemer heeft verzuimd maatregelen te nemen om (A) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken; (B) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat; of (C) indien Afnemer nalaat Leverancier zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is van de schade in kennis te stellen en hem van alle relevante informatie te voorzien. Artikel 8 Overmacht 8.1 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid waarop Leverancier geen redelijke controle kan uitoefenen. Van een dergelijke omstandigheid is in ieder geval, maar niet uitsluitend sprake in geval van: uitvallen van of storingen in de telecommunicatie infrastructuur (internet), weersomstandigheden, vertraging of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door toeleveranciers van Leverancier, transportproblemen, stakingen, overheidsoptreden, militair optreden, brand. 8.2 Indien er sprake is van overmacht waardoor nakoming van de Gebruikersovereenkomst redelijkerwijs niet van Leverancier kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Gebruikersovereenkomst worden opgeschort, dan wel de Gebruikersovereenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Artikel 9. Intellectuele Eigendomsrechten 9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Dienst berusten bij Leverancier en/of haar licentiegevers. Geen van de algemene voorwaarden of SLA opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan Afnemer. 9.2 Het is Afnemer niet toegestaan om aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van Leverancier te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. Het is Afnemer niet toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van Leverancier of een daarmee overeenstemmende naam of teken te gebruiken of te registeren in enig land, waar dan ook ter wereld. Artikel 10 Einde 10.1 In overeenstemming met het bepaalde in artikel 4.1 wordt de Gebruikersovereenkomst in elk geval door Leverancier opgezegd indien Afnemer aangeeft niet langer nieuwsbrieven en/of commerciële s van Leverancier te willen ontvangen. Op verzoek van Afnemer kan de Administratie worden verwijderd. Het verzoek dient door Afnemer schriftelijk worden ingediend en te worden ondertekend door de vertegenwoordigingsbevoegde persoon van de onderneming van Afnemer die de Gebruikersovereenkomst is aangegaan De Gebruikersovereenkomst eindigt van rechtswege en met onmiddellijke ingang op het moment dat de (onderneming van) Afnemer geliquideerd wordt, surcéance van betaling wordt verleend of failliet wordt verklaard De Gebruikersovereenkomst kan schriftelijk zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, alsnog nalaat zijn verplichtingen uit de Gebruikersovereenkomst na te komen binnen dertig (30) kalenderdagen na de ingebrekestelling Leverancier is in geen geval gehouden tot betaling van enige schadevergoeding ten gevolge van een beëindiging als beschreven in artikel 10.1, 10.2 en 10.3 en Artikel 11 Geheimhouding 11.1 Behoudens het bepaalde in artikel 8.2 zal elk van beide partijen vertrouwelijke informatie betreffende de andere partij niet openbaar maken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de

16 vertrouwelijke informatie is verkregen. Elk van beide partijen neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen teneinde zijn geheimhoudingsverplichtingen na te komen De geheimhoudingsverplichtingen ingevolge dit artikel gelden niet voor zover vertrouwelijke informatie van de andere partij openbaar dient te worden gemaakt krachtens de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die openbaarmaking te beperken en de betrokken partij tevoren in kennis stelt van een zodanige voorgenomen openbaarmaking Partijen staan er voor in dat hun medewerkers en door partijen ingeschakelde derden de in dit artikel beschreven geheimhoudingsverplichtingen nakomen. Artikel 12 Wijzigingen algemene voorwaarden Leverancier behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten gebruikersovereenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden ingevoerd. Artikel 13 Diversen 13.1 Leverancier kan zijn rechten of plichten uit hoofde van deze algemene voorwaarden of de Gebruikersovereenkomst overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of aan een andere daartoe door haar ingeschakelde derde Iedere communicatie tussen Leverancier en Afnemer kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken Indien enige bepaling uit de overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Partijen zullen in een dergelijk geval in overleg treden om de betreffende bepaling te vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden blijven onverminderd van kracht Vertraging of verzuim van de zijde van Leverancier met betrekking tot het jegens Afnemer geldend maken van enig recht dat Leverancier op grond van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden heeft, houdt nimmer afstand van dat recht in. Indien een partij afstand doet van een recht dat hij op grond van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden heeft, houdt dit niet in dat deze partij ook in een volgend geval afstand van dit recht of van andere rechten doet of moet doen. Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen 14.1 Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing Alle geschillen die tussen Leverancier en Afnemer ontstaan zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

17 Algemene Voorwaarden juridische dienst Business (ARAG Legal Services) ARAG Legal Services mag er van uitgaan dat de verstrekte gegevens correct, volledig en naar waarheid zijn opgegeven. De juridische dienst geeft recht op gratis telefonisch eerstelijns juridisch advies op basis van fair use. Dit betekent dat vragen kunnen worden gesteld die in redelijkheid zouden kunnen leiden tot een verzoek om betaalde dienstverlening. BusinessCompleet en ARAG Legal Services behouden zich het recht voor om de juridische dienst aan leden, die uitzonderlijk hoogfrequent gebruik maken van de kosteloze adviesdienst, te beëindigen. U kunt tevens tegen een gereduceerd tarief uw belangen laten behartigen door een van de specialisten van ARAG Legal Services of een aangesloten netwerkkantoor. Op de dienstverlening van de specialisten ARAG Legal Services zijn de algemene voorwaarden dienstverlening ARAG Legal Services van toepassing. Indien uw belangen worden behartigd door een netwerkkantoor, dan zijn de algemene voorwaarden van het betreffende netwerkkantoor van toepassing. Het abonnement geldt slechts voor het filiaal op het opgegeven abonnementsadres en het aldaar werkzame personeel, tenzij anders is overeengekomen Als de abonnementsgegevens gedurende het abonnement wijzigen (bijvoorbeeld bij verhuizing, of een verandering in het aantal werkzame personen waardoor het abonnementstarief wijzigt), dan geeft u deze wijzigingen zo spoedig mogelijk door aan BusinessCompleet. De aansprakelijkheid van ARAG Legal Services voor verleende diensten is beperkt tot het bedrag waarop de door ARAG Legal Services afgesloten beroepsaansprakelijkheids- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekeringen toepasselijke eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het aan ARAG Legal Services in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar door de opdrachtgever betaalde honorarium, tot een maximum van ,-. ARAG Legal Services is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade. ARAG Legal Services is bevoegd deze abonnementsvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden tussentijds aan te passen.

18 Algemene voorwaarden ibloxs Mocht je na het lezen van de algemene voorwaarden nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met Iblox. Artikel. 1 Definities 1. ibloxs: ibloxs b.v., gevestigd te Naarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer Gebruiker: een natuurlijke of rechtspersoon, die een Overeenkomst aangaat met ibloxs teneinde de Diensten te kunnen gebruiken. 3. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen ibloxs en Gebruiker waarop deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn verklaard. 4. Diensten: 1. het via internet beschikbaar stellen van een webapplicatie waarmee websites ontworpen kunnen worden en het bijbehorende Account; 2. het (doen) hosten van de Gebruikerssite(s); 3. het (doen) registreren van domeinnamen ten behoeve van de de Gebruikerssite(s) 4. Andere diensten die gedefinieerd zijn in de Overeenkomst. 5. Gebruikerssite: de website die Gebruiker met behulp van de Diensten heeft ontworpen. 6. Account: de persoonlijke opslagruimte en gebruikersinterface die ibloxs ten behoeve van de Diensten, via haar servers, aan Gebruiker beschikbaar stelt. 7. Gebruiksvoorwaarden: Onderhavige voorwaarden. 8. Partij: ibloxs, dan wel Gebruiker als partij bij de Overeenkomst. 9. Website: Artikel. 2 Toepasselijkheid 1. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Diensten en maken onderdeel uit van de Overeenkomst tussen ibloxs en Gebruiker. 2. Eventuele door Gebruiker aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij ibloxs daar schriftelijk, uitdrukkelijk mee akkoord is gegaan. Artikel. 3 Totstandkoming 1. Gebruiker aanvaardt door het invullen van een elektronisch formulier op de Website dan wel door een schriftelijke offerte ondertekend aan ibloxs te retourneren. Met deze aanvaarding komt een Overeenkomst tot stand. 2. De diensten kunnen in de vorm van verschillende pakketten door Gebruiker worden afgenomen. Artikel. 4 Voorwaarden aan het gebruik 1. Het is niet toegestaan om de Diensten te gebruiken op een manier die in strijd is met de rechten van derden. 2. Gebruiker bepaalt zelfstandig de inhoud van de met behulp van de Diensten gecreëerde Gebruikerssite(s). ibloxs controleert deze Gebruikerssite(s) niet op rechtmatigheid. Mocht een Gebruikerssite dan wel het Account onrechtmatige inhoud bevatten die van Gebruiker afkomstig is, dan draagt Gebruiker daar volledig zelfstandig alle verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid voor. 3. Gebruiker vrijwaart ibloxs voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat een door Gebruiker met behulp van de Diensten gepubliceerde inhoud onrechtmatig is. 4. Mocht ibloxs een redelijk vermoeden hebben van dan wel tot het besef komen dat de Gebruiker met behulp van de Diensten onrechtmatige inhoud publiceert, dan kan ibloxs direct handelen om de toegang daartoe te blokkeren. In geen geval zal ibloxs aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.

19 5. Het is Gebruiker niet toegestaan om bij enig gebruik van de Diensten de indruk te wekken dat Gebruiker een partner van ibloxs is, tenzij ibloxs daar uitdrukkelijk, schriftelijk toestemming voor heeft verleend. 6. Indien Gebruiker in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden heeft ibloxs het recht, om met opgaaf van redenen, onmiddellijk: 1. het Account te weigeren, te blokkeren, aan te passen of te verwijderen; 2. verstrekking van de Diensten op te schorten; 3. de Overeenkomst te ontbinden. Artikel. 5 Limieten 1. ibloxs kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte, pagina s en/of dataverkeer die Gebruiker mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van de Diensten. Gebruiker zal de limieten niet overschrijden, tenzij de Overeenkomst de gevolgen daarvan uitdrukkelijk regelt. 2. Mocht Gebruiker de geldende limieten toch overschrijden, dan kan ibloxs aan Gebruiker achteraf een extra bedrag per overschreden data-eenheid (bijv. MB of GB) in rekening te brengen. Dit geldt ook bij gebreke van een regeling in de Overeenkomst, mits ibloxs ten minste één waarschuwingsbericht betreffende de overschrijding aan Gebruiker heeft verstuurd, waarin tevens de geldende tarieven worden vermeld. 3. Indien een Dienst wegens het bereiken van een ingestelde limiet slechts beperkt of geheel niet meer bruikbaar is, zal ibloxs niet aansprakelijk zijn voor schade die Gebruiker daaruit mocht lijden. 4. Indien Gebruiker naar oordeel van ibloxs onevenredig veel capaciteit gebruikt van de server(s), waaronder overschrijding van de limieten zoals opgenomen in lid in van dit artikel,kan ibloxs de Diensten opschorten totdat het onevenredige gebruik is gestaakt. 5. Indien naar oordeel van ibloxs door Gebruiker een gevaar ontstaat voor het functioneren van de server(s) of het netwerk van ibloxs of derden, in het bijzonder door het overmatig opvragen of verzenden gegevens, is ibloxs gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Artikel. 6 Toegang en updates 1. ibloxs zal Gebruiker gedurende de looptijd van de Overeenkomst de toegang tot een Account verschaffen. Daartoe wordt aan Gebruiker een gebruikersnaam en een wachtwoord verstrekt. 2. Iedere actie die middels het Account van Gebruiker gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Gebruiker te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient Gebruiker dit zo spoedig mogelijk aan ibloxs te melden zodat deze maatregelen kan nemen. 3. Indien ibloxs tot het besef komt dat de inloggegevens van Gebruiker bekend zijn bij onbevoegde derden, stelt zij Gebruiker daarvan op de hoogte en neemt zij passende maatregelen. 4. Gebruiker houdt de op zijn Account vermelde contactgegevens up to date en staat in voor de juistheid daarvan. Gebruiker stelt ibloxs onverwijld elektronisch op de hoogte van enige wijzigingen in overige (persoons)gegevens die voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang zijn. 5. De door ibloxs ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Gebruiker. 6. ibloxs heeft het recht de programmatuur van de Diensten van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Omdat de Diensten aan meerdere gebruikers worden geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Gebruiker van een bepaalde aanpassing af te zien. ibloxs is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door het aanpassen van de Diensten.

20 Artikel. 7 Beschikbaarheid en onderhoud 1. ibloxs zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van de Diensten te realiseren, maar biedt hierover geen garanties, tenzij anders is overeengekomen middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement. 2. ibloxs behoudt zich het recht voor de verstrekking van de Diensten tijdelijk te onderbreken ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Diensten en webservers van ibloxs. Deze onderbreking tracht ibloxs zodanig in te richten dat er zo min mogelijk hinder voor Gebruiker optreedt. 3. ibloxs zal wegens bedoelde onderbreking nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade geleden door Gebruiker. Artikel. 8 Back-up en Beveiliging 1. Iedere dag wordt een back-up gemaakt van alle systemen van ibloxs, inclusief alle Accounts. Het tijdstip van het maken van de back-up wordt door ibloxs bepaald. 2. ibloxs is nimmer verplicht om op verzoek van Gebruiker een Gebruikerssite te herstellen tot de situatie van de voorgaande dag, tenzij de Gebruikerssite corrupt is geraakt of op vergelijkbare wijze is beschadigd en dit aan ibloxs is toe te rekenen. Een en ander onverminderd artikel ibloxs maakt gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van gegevens en communicatie. Artikel. 9 Persoonsgegevens 1. Persoonsgegevens van Gebruiker worden door ibloxs uitsluitend verwerkt overeenkomstig de privacyverklaring, te vinden opwww.ibloxs.nl/privacy.html. 2. Gebruiker is verplicht om de bezoekers van zijn Gebruikerssite(s) op adequate wijze te informeren over gebruik van persoonsgegevens van bezoeker door Gebruiker. Artikel. 10 Helpdesk 1. Aan Gebruiker wordt via een FAQ op de Website informatie over het gebruik van de Diensten ter beschikking gesteld. 2. ibloxs levert tevens een telefonische helpdesk. Deze is bereikbaar via de contactgegevens en tegen de voorwaarden zoals vermeld in de Overeenkomst en/of op de website. 3. Indien overeengekomen, zal Gebruiker software mogen installeren om de medewerker van ibloxs controle te geven over zijn muiscursor. De medewerker van ibloxs zal deze controle alleen gebruiken om hulp te verschaffen met betrekking tot de Diensten. ibloxs is niet verplicht om telefonische hulp te verrichten indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de voorwaarden voor installatie van bovengenoemde software of met overname van de cursor. 4. Gebruiker kan op een door ibloxs aangegeven wijze storingen en vragen melden. ibloxs zal zich inspannen om de vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Artikel. 11 Aansprakelijkheid 1. ibloxs is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade geleden door Gebruiker of door derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, verlies van gegevens, omzet, dan wel schade wegens openbaarmaking daarvan en immateriële schade. 2. De aansprakelijkheid van ibloxs jegens Gebruiker, uit welke hoofde dan ook (waaronder een tekortkoming in de nakoming van een garantieverplichting), is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het door Gebruiker betaalde abonnementsgeld, met een maximum van 500,- exclusief 19% BTW. 3. Gebruiker vrijwaart ibloxs voor alle aanspraken van derden uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Diensten.

DIT DOCUMENT BEVAT: - ABONNEMENTSVOORWAARDEN BASIS - ALGEMENE VOORWAARDEN PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ABONNEMENTSVOORWAARDEN BASIS - ALGEMENE VOORWAARDEN PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ABONNEMENTSVOORWAARDEN BASIS - ALGEMENE VOORWAARDEN PER DIENST OF PRODUCT Abonnementsvoorwaarden Basis Artikel 1 Algemeen 1.1 Onder BC wordt in het kader van deze abonnementsvoorwaarden

Nadere informatie

De voorwaarden van de Wereld van Personeel

De voorwaarden van de Wereld van Personeel De voorwaarden van de Wereld van Personeel Leveringsvoorwaarden Abonnementen op programma s van de Wereld van Personeel (DWVP) hebben een duur van één jaar. Indien je niet uiterlijk één maand voor het

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ABONNEMENTSVOORWAARDEN BUSINESS (INCLUSIEF BIJLAGE) - ALGEMENE VOORWAARDEN PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ABONNEMENTSVOORWAARDEN BUSINESS (INCLUSIEF BIJLAGE) - ALGEMENE VOORWAARDEN PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ABONNEMENTSVOORWAARDEN BUSINESS (INCLUSIEF BIJLAGE) - ALGEMENE VOORWAARDEN PER DIENST OF PRODUCT Abonnementsvoorwaarden Business Artikel 1 Algemeen 1.1 Onder BC wordt in het kader

Nadere informatie

Het opzeggen van en het abonnement zelf kennen geen opzegtermijn, geen kosten en opzeggen kan op elk door u gewenste moment

Het opzeggen van en het abonnement zelf kennen geen opzegtermijn, geen kosten en opzeggen kan op elk door u gewenste moment Algemene voorwaarden Belangrijk: U gaat pas definitief akkoord met de algemene voorwaarden nadat u de bevestigingsmail van Inter Fibpres heeft geaccordeerd. Dit doet u door de klikken op de link die wij

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden Yuki Versie 2014-7 Yuki Works Entrepotkaai 12-bus 21 2000 Antwerpen www.yuki.be

Gebruikersvoorwaarden Yuki Versie 2014-7 Yuki Works Entrepotkaai 12-bus 21 2000 Antwerpen www.yuki.be Artikel 1 Definities Gebruikersvoorwaarden Yuki Versie 2014-7 Yuki Works Entrepotkaai 12-bus 21 2000 Antwerpen www.yuki.be 1.1 Afnemer: een natuurlijk persoon in uitoefening van beroep of bedrijf of rechtspersoon,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013

ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

1.4 Document(en): de schriftelijk en/of elektronische document(en) van Afnemer die zijn aangeboden aan Yuki en door Yuki worden verwerkt.

1.4 Document(en): de schriftelijk en/of elektronische document(en) van Afnemer die zijn aangeboden aan Yuki en door Yuki worden verwerkt. Artikel 1 Definities Gebruikersvoorwaarden Yuki Versie 2015-001 Yuki Works B.V. Wilhelminakade 308 3072 AR Rotterdam T. +31 10 201 97 34 F. +31 10 892 09 10 KVK nr.: 20118844 btw nr.: NL814532354B01 www.yuki.nl

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden van Virtual Skillslab (hierna te noemen Voorwaarden ) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis: A. Opdrachtgever:

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

1.1 oflow: oflow, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30255424, leverancier van de Dienst.

1.1 oflow: oflow, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30255424, leverancier van de Dienst. Versie 20 juni 2009 Artikel 1 Definities 1.1 oflow: oflow, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30255424, leverancier van de Dienst. 1.2 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van Het Fries Vergaderhuis 1.0. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Fries Vergaderhuis een overeenkomst aangaat.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jortt BV

Algemene Voorwaarden Jortt BV Algemene Voorwaarden Jortt BV 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V.

Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V. 1 Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V. Artikel 1 - Definities In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft 2 Opdrachtnemer: Ex Mach!na

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Liteserver Algemene Voorwaarden

Liteserver Algemene Voorwaarden Liteserver Algemene Voorwaarden 1. Definities 1.1. Liteserver: Liteserver is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 18090797. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden mybd

Gebruikersvoorwaarden mybd Gebruikersvoorwaarden mybd Artikel 1 - Definities bd accountancy Maatschap bd accountancy, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20145506 en de leverancier van de dienst. Klant De natuurlijke

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Klippa Geldig vanaf mei 2015

Algemene Voorwaarden Klippa Geldig vanaf mei 2015 Artikel 1. Definities 1. Klippa: Klippa is een handelsnaam van Klipper Innovations B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61865184 en de leverancier van de Dienst. 2. Gebruiker: de

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - WorkTimer: WorkTimer te Utrecht, KvK nr: 30158263; - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elk gebruik van de Content, Applicatie(s)en de Website door Gebruiker; Algemene voorwaarden Revit Content www.nathan.nl Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nathan Import/export B.V., hierna te noemen "Licentiegever", voor het ter beschikking stellen van de content

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres Algemene voorwaarden Accountantsonline.nl Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden AOL: Accountantsonline.nl Site Website:

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Charlotte Event Management

Algemene voorwaarden Charlotte Event Management Artikel 1 Toepasselijkheid van voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. 1.2 Afwijkende bedingen en eventuele algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Patiëntenreview Voorwaarden en in de Patiëntenreview Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT Service Level Agreement (SLA) - BC Online Boekhouden Artikel 1. Definities Leverancier: BusinessCompleet.nl

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Definities Algemene bepalingen Datum van ingang; wijziging Wijziging van de leveringsvoorwaarden Beëindiging Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten Prijzen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8 Algemene voorwaarden 2013 Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene voorwaarden... 3 Artikel 1. Algemene voorwaarden tvtweb... 3 Artikel 2. Offertes en oriënterende gesprekken... 3 Artikel

Nadere informatie

2.Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WorldStream B.V. niet bindend en niet van toepassing.

2.Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WorldStream B.V. niet bindend en niet van toepassing. Algemene Voorwaarden WorldStream B.V. 1. Definities 1.Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van WorldStream B.V. wordt gesloten.

Nadere informatie

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Artikel 1. Definities en toepasselijkheid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Rumbold: Het kennisdelingsplatform Rumbold, waar organisaties samen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

Brixxs Software Voorwaarden

Brixxs Software Voorwaarden Brixxs Software Voorwaarden Datum: 4 september 2015 Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Brixxs Software Voorwaarden de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases. 1.2 Content Management

Nadere informatie

Algemene en Advertentie*voorwaarden

Algemene en Advertentie*voorwaarden FenceWorks B.V. Bankrekeningnummer: IBAN NL87 INGB 000 6755474 Beatrixstraat 2 bic: INGBNL2A 2712 CK Zoetermeer BTWnr: NL-819660693-B01 Telefoon: +31 (0) 79-5000559 Kvknr: Rijnland 27322427 Website: www.fenceworks.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo.

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo. Algemene voorwaarden Versie September 2014 IMEZO 1 Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die met IMEZO een overeenkomst is aangegaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, op gebied van hosting, domeinnamen en SSL-certificaten,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn.

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld.

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld. Algemene voorwaarden Definities Client: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Smits IT Solutions wordt gesloten. Website: Een of meerdere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke.

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke. Algemene voorwaarden voor particulieren/consument Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Ridge & Brooke Limited, hierna te noemen Ridge & Brooke. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1 Algemene Voorwaarden Le Mair ICT Advies, gevestigd te Vijfhuizen, kantoorhoudend aan het adres Fortwachter 6, 2141 EE Vijfhuizen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Saltini

Algemene Voorwaarden Saltini Algemene Voorwaarden Saltini Artikel 1. Definities 1.1 Saltini: Saltini staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53007107 en is de leverancier van de dienst. 1.2 Klant: de natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen met AUTHENTIC COMMUNICATION, nader aan te duiden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het mediascherm-systeem van promotv.nl. 1.2 E-mailadres: een op naam van de klant gestelde adrescode,

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. 1. ALGEMEEN 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten, overeenkomsten en leveringen. 1.2. Afwijkingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van toepassing voor de werkzaamheden van: De Boekhouder Online.nl is een merknaam van Adpar hierna te noemen opdrachtnemer gevestigd te Berkel en Rodenrijs Kvk-nummer: 27237998 A.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER blad 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst voor het gebruik van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden James Software B.V. (KvK 56329709) d.d 12-10-2015

Algemene voorwaarden James Software B.V. (KvK 56329709) d.d 12-10-2015 Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze James Software Voorwaarden en in de James Software Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van DE KLEEDKAMER Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden Gebruikersvoorwaarden 19 oktober 2009 - Versie 1.0 biedt een webapplicatie aan waarmee de gebruiker zijn bedrijfsadministratie kan bijhouden. Dit document bepaalt de voorwaarden die gelden ten aanzien

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Extranet

Algemene voorwaarden Extranet Algemene voorwaarden Extranet Naam afdeling of projectteam: SDKP Datum: 24-10-2014 Versie: 3.0 A. Algemeen Artikel A.1 Definities In de Algemene voorwaarden extranetworden de met hoofdletters beginnende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Snel Een Professionele Website. Onder Snel Een Professionele Website wordt verstaan de opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Handigehelden Klanten

Algemene Voorwaarden Handigehelden Klanten Algemene Voorwaarden Handigehelden Klanten 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de vennootschap onder firma Handigehelden gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie