ez Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken s-gravenhage, 12 december 2001

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ez00000698 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken s-gravenhage, 12 december 2001"

Transcriptie

1 ez Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken s-gravenhage, 12 december 2001 In deze notitie ga ik in op de positie van de sectorspecifieke kamers binnen de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), conform de door het kamerlid Voûte-Droste ingediende motie (Kamerstukken II, , nr. 30) van 10 december jongstleden. Hierbij zal ik zoals verzocht ingaan op sectorspecifieke kamers binnen de NMa voor toezicht op specifieke markten; de relatie tussen de sector specifieke kamers en de raad van bestuur van de NMa; de positie van de DTe als toezichthouder op de markt voor energie in het bijzonder. Hierbij zal ook worden ingegaan op het relatietevredenheidsonderzoek. 1. Sectorspecifieke kamers binnen de NMa Uitgangspunt bij het toezicht op de economische mededinging is een generiek toepasbare wet die door één toezichthouder wordt uitgevoerd-. Daarnaast is een aantal markten nog niet zover dat de mededinging daar goed kan werken zonder specifieke op de sector gerichte regels. Hierbij wordt met name gedacht aan markten in transitie. Ook zijn er markten waar blijvend natuurlijke monopolies voorkomen waar naar verwachting altijd sectorspecifiek toezicht nodig zal zijn. Voor zowel de markten in transitie als markten met natuurlijke monopolies is behoefte aan een specifieke uitvoeringsorganisatie die daar toezicht op uitoefent en zonodig kan interveniëren. Een flexibele organisatie biedt de mogelijkheid om de behoefte aan maatwerk bij sectorspecifiek toezicht te combineren met de behoefte aan consistentie bij de toepassing van mededingingsrechtelijke analyses en maatregelen op basis van de generiek toepasselijke wet. Ten einde een wildgroei aan toezichthouders te voorkomen is in lijn met het kabinetsstandpunt bij het rapport «Zicht op toezicht» (TK , , nr. 73) gekozen voor de NMa als flexibele organisatie met kamers voor wettelijke sectorspecifieke taken. Hierdoor kunnen ontwikkelingen worden doorgevoerd binnen één en dezelfde organisatie waar een kamer kan worden gevoegd indien de wetgever de uitvoering van een sector specifieke taak opdraagt aan de NMa. Als voorbeeld kunnen gelden de huidige DTe en de op te richten Vervoerkamer. Na de beoogde verzelfstandiging van de NMa zal dit «kamermodel» worden voortgezet, uiteraard aangepast aan de nieuwe status van de NMa. Uitgaande van deze nieuwe status kan een sectorspecifieke kamer worden omschreven als een organisatorische eenheid binnen de organisatie van het zelfstandige bestuursorgaan NMa die belast is met werkzaamheden in het kader van de uitvoering van wettelijke sectorspecifieke taken die aan de NMa zijn opgedragen. Deze taken kunnen door de raad van bestuur van de NMa worden gemandateerd aan het hoofd van de desbetreffende kamer. Deze mandaatverlening moet door de Minister van Economische Zaken worden goedgekeurd. Door het model van een NMa met kamers die werkzaamheden verrichten ten behoeve van sectorspecifieke taken te handhaven, blijft de organisatie flexibel en in staat maatwerk te leveren. De voordelen zijn kort samen te vatten als het bundelen van missie, bevordering van de concurrentie ten behoeve van consumenten en ondernemingsklimaat, doelmatigheid in onderzoek (als een kamer een kartel bespeurt kan de NMa optreden) en een bundeling van expertise. Tevens ontstaat een doelmatige besteding 1

2 van middelen omdat de kamers voor juridische en bedrijfsmatige ondersteuning een beroep kunnen doen op de diensten van de NMa. Nieuwe ontwikkelingen kunnen, zoals gezegd, door dit kamermodel eenvoudig worden doorgevoerd in één en dezelfde organisatie waaraan bijvoorbeeld een kamer kan worden toegevoegd indien de wetgever de uitvoering van een sector specifieke taak opdraagt aan de NMa. Deze flexibiliteit betekent overigens niet dat kamers opgeheven kunnen worden zonder toestemming van de betrokken minister(s). Hierop is de minister uiteraard politiek aanspreekbaar. Daarenboven wordt door het kamermodel voorkomen dat binnen het zelfstandig bestuursorgaan NMa andere zelfstandige bestuursorganen worden geïntroduceerd. De onwenselijkheid van een dergelijke introductie heeft de Kamer reeds onderschreven in het laatste overleg over de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen. Voor het kamermodel is het met het oog op de herkenbaarheid (voor de betrokken sector) bij de uitvoering van de taken gewenst dat de kamers een eigen gezicht hebben. Daarnaast acht ik het van belang dat een «earmarking» van de middelen (personeel en financieel) zal plaatsvinden. Het eigen gezicht wordt geaccentueerd doordat het hoofd van de desbetreffende kamer een mandaat kan krijgen van de raad van bestuur voor besluiten op zijn werkterrein die hij (namens de NMa) kan nemen. In het jaarverslag van de NMa zal iedere kamer ook afzonderlijk verantwoording afleggen voor de uitvoering van de wettelijke taken. Ook zal een aantal praktische voorzieningen worden getroffen opdat het eigen gezicht naar buiten voldoende wordt gewaarborgd. Hierbij denk ik aan een herkenbare eigen naam van het organisatieonderdeel, het hebben van een eigen website (voor de DTe is dit en een eigen logo, briefpapier e.d. Mijn conclusie is dat een kamermodel het beste een goede uitvoering van de wettelijke uitvoeringstaken van de NMa waarborgt. 2. De relatie tussen de sectorspecifieke kamers en de raad van bestuur van de NMa Het uitgangspunt van het bestuursmodel is dat de raad van bestuur het besluitvormend uitvoeringsorgaan is waaraan voldoende personele en financiële middelen worden toebedeeld voor de uitvoering van de aan hem toebedeelde taken. Op de raad van bestuur rust de plicht om alle opgedragen taken goed en effectief uit te voeren. Dus zowel de sectorspecifieke taken als die taken die voortvloeien uit de Mededingingswet. Hierbij heeft het mijn voorkeur de bestuursleden in het midden van de organisatie te laten opereren en niet in een college dat los staat van de organisatie. De leden van de raad van bestuur vervullen in de dagelijkse praktijk van de NMa dan ook management- en bedrijfsvoeringstaken. Zoals ik heb voorgesteld bestaat de raad van bestuur uit drie leden waaronder een voorzitter. Deze leden stellen een bestuursreglement op dat door de Minister van Economische Zaken goedgekeurd dient te worden. Onderdeel van het bestuursreglement zal zijn een taakverdeling van de leden. Hierbij is naar mijn mening een denkbare werkverdeling dat er naast de voorzitter een portefeuillehouder voor het algemene mededingingrecht zal zijn en een portefeuillehouder voor de sectorspecifieke uitvoeringstaken. De portefeuillehouder voor de sectorspecifieke uitvoeringstaken stuurt de verschillende sectorspecifieke kamers aan en is binnen de raad van bestuur de deskundige ten aanzien van de sectorspecifieke taken zoals op basis van de energiewetgeving en in de toekomst bijvoorbeeld de Wet personenvervoer. De raad van bestuur van de NMa kan de uitvoering en de besluitvorming van bepaalde sectorspecifieke taken aan de hoofden van de verschillende kamers mandateren. Een taakverdeling tussen de drie leden zoals voorgesteld, 2

3 waarborgt dat de synergetische effecten tussen algemeen mededingingsrechtelijk toezicht én het sectorspecifieke toezicht ten goede komen aan alle sectoren waarop de NMa toezicht houdt. Tegelijkertijd wordt een uniforme en consistente uitleg van de diverse mededingingsrelevante begrippen gewaarborgd. Indien in de toekomst door de wetgever meer taken aan de raad van bestuur van de NMa worden opgedragen zoals bijvoorbeeld het toezicht op de telecommunicatie en de postmarkt, zal bezien moeten worden of een uitbreiding van de raad van bestuur noodzakelijk dan wel gewenst is. 3. De positie van de DTe als toezichthouder op de gas- en elektriciteitmarkt Ten aanzien van de positie van de DTe binnen de NMa merk ik het volgende op. Het voorliggende wetsvoorstel maakt van de DTe een integraal onderdeel van het zelfstandig bestuursorgaan NMa. Hierbij zijn meerdere onderwerpen van belang: 1. De bestuurlijke relatie tussen de Minister van Economische Zaken en de DTe. 2. Het belang van onafhankelijk toezicht op de energie sector. 3. De versterking van de DTe in het bijzonder. 4. De acties die DTe in gang heeft gezet naar aanleiding van het relatietevredenheidsonderzoek. 1. Bestuurlijke relatie minister-dte De DTe voert nu haar taken en bevoegdheden uit onder verantwoordelijkheid van de Minister van Economische Zaken. Deze positionering brengt met zich dat de minister de bevoegdheid heeft om zowel algemene als bijzondere aanwijzingen te geven aan de directeur van de DTe (zie art. 6 Elektriciteitswet 1998). Bij het gebruik van deze bevoegdheden wordt terughoudendheid betracht, vanuit de overweging dat deze terughoudendheid past bij de rechtstreekse toekenning door de wet van bevoegdheden aan de DTe. Een aantal in de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet genoemde taken en bevoegdheden is nu rechtstreeks toegekend aan de NMa resp. DTe (geattribueerd, zie bijlage I). De Minister van Economische Zaken heeft ook een aantal taken. Een deel daarvan heeft hij weer gemandateerd aan NMa resp. DTe (zie bijlage II). De minister is en blijft ook na de omvorming van de NMa tot zelfstandig bestuursorgaan politiek verantwoordelijk voor zowel de gemandateerde als de geattribueerde taken. Bij in mandaat uitgevoerde taken kan hij naast het geven van aanwijzingen er ook voor kiezen om deze taken onder omstandigheden weer zelf uit te oefenen (zonder dat hij daarvoor het mandaat hoeft in te trekken). Ook kan hij het mandaat te allen tijde intrekken. Van het mandaat aan DTe is een aantal taken en bevoegdheden uitgezonderd. Dit betekent dat de Minister van Economische Zaken deze zelf zal blijven uitoefenen. Hierbij gaat het met name om taken en bevoegdheden die te maken hebben met privatisering, het aanwijzen van netbeheerders, het opleggen van een investeringsplicht, regels rond reciprociteit, het planmatig beheer van gasvoorkomens, de afwikkeling van de bakstenen, het vaststellen van het tempo van liberalisering en de bemoeienis met de groene markt. Deze taken en bevoegdheden zijn naar hun aard, vanwege hun politieke lading of omdat ze beleidsmatig nog niet voldoende zijn uitgewerkt, in ieder geval voorlopig ongeschikt om te mandateren of te attribueren aan de NMa/DTe. De Minister van Economische Zaken laat zich bij deze taken wel adviseren door DTe. 3

4 Ik wil er hierbij nog op wijzen dat door het wetsvoorstel voor de verzelfstandiging NMa het aantal taken dat nu gemandateerd dan wel geattribueerd is, niet toeneemt. Wel zal het mandaat aan DTe omgezet moeten worden in een mandaat aan de NMa. De mogelijkheid van de minister om het algemene kader waarbinnen de toezichthouder dient te opereren nader te bepalen, blijft ook in het geval van een ZBO-status onverminderd bestaan: niet alleen door de bestuurlijke verhouding die blijft bestaan door de mandatering van taken, maar ook vanwege de ministeriële verantwoordelijkheid voor het functioneren en optreden van de NMa. Ook de Raad van State geeft dit duidelijk aan in zijn advies over het wetsvoorstel ZBO-NMa van begin dit jaar: «een algemene ministeriële verantwoordelijkheid voor de werking van het toezichtstelsel blijft. Deze verantwoordelijkheid stoelt niet alleen op diens beleidsregelbevoegdheid, ze berust ook op de omstandigheid dat de minister de beheerder van het stelsel is, die zo nodig het initiatief tot wetswijziging kan nemen en die in algemene zin heeft na te gaan of de omstandigheden maken dat er reden is voor overheidsoptreden op dit terrein.» Een van de mogelijkheden die de Minister van Economische Zaken tot zijn beschikking heeft om nadere invulling te geven aan het algemene regelgevende regime dat bestaat op de energiemarkt, is door het opstellen van nadere regelgeving. Zo heeft deze de mogelijkheid om op basis van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet bij algemene maatregel van bestuur in een aantal gevallen nadere regels te stellen met betrekking tot de bevoegdheden van de DTe. Op deze manier kan zonodig een heldere inkadering worden gegeven van de bevoegdheden van de uitvoeringsorganisatie. Het omvormen van de NMa tot een zelfstandig bestuursorgaan heeft hierop geen invloed. De Minister van Economische Zaken heeft voldoende bevoegdheden om adequaat invulling te kunnen geven aan zijn ministeriële verantwoordelijkheid. Het waarborgen van de publieke belangen betreffende de energievoorziening door de overheid is uiteraard essentieel. Daarvoor heeft de overheid diverse instrumenten tot haar beschikking. Om deze instrumenten adequaat te kunnen inzetten is het echter niet noodzakelijk de DTe onder rechtstreekse aansturing van de Minister te houden. Behalve het feit dat de Minister altijd politiek aanspreekbaar blijft voor het functioneren van de kamer DTe (als integraal onderdeel van de NMa), wordt de relatie tussen de Minister en de kamer DTe ingevuld door ondermeer: jaarlijkse goedkeuring van de begroting, goedkeuring van het mandaatbesluit van de NMa, mogelijkheid tot het geven van algemene aanwijzingen en het opstellen van algemene maatregelen van bestuur en andere regelgeving waarbij het kader waarbinnen de DTe kan opereren nader wordt bepaald. Over al deze elementen vindt besluitvorming in de openbaarheid plaats en kan de Tweede Kamer de Minister ter verantwoording roepen. De mogelijkheid die de minister op dit moment nog heeft voor het geven van individuele aanwijzingen heeft in de praktijk daarentegen een aantal negatieve consequenties: onhelderheid over waar bevoegdheden precies liggen; neiging van marktpartijen tot forumshopping; «pettenproblematiek» van de minister doordat deze ook economische belangen heeft; rechtsonzekerheid bij marktpartijen. 4

5 2. Belang onafhankelijk toezicht Om meerdere redenen is onafhankelijk toezicht op energiegebied gewenst. Enkele som ik hier op: onafhankelijke oordeelsvorming op basis van specifieke deskundigheid, de relatie tussen minister en ZBO wordt transparant, bevordert de kracht en het gezag van toezichthouder, er is geen ingrijpen van de minister mogelijk in individuele gevallen; besluiten zijn alleen aanvechtbaar via geëigende en transparante juridische weg (bezwaarschriften en rechter), oplossing van het pettenprobleem (positie Gasunie en TenneT), in de huidige Europese regelgeving wordt benadrukt dat het van belang is dat de toezichthouder onafhankelijk opereert van de belangen van de energiesector. 3. Versterking van het gezicht van de organisatorische eenheid DTe Op een aantal manieren kan de zichtbaarheid van de taken van de organisatorische eenheid DTe binnen de NMa worden vergroot en kan transparant worden gemaakt hoe de uitvoering van deze taken wordt vormgegeven. Aanzienlijke uitbreiding van de personele capaciteit voor het toezicht op basis van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Zoals al geantwoord in het Verslag van het schriftelijk overleg bij het wetsvoorstel zal in de begroting van de NMa worden ge-earmarked welke middelen en capaciteit aan de organisatorische eenheid DTe ter beschikking staan voor de uitvoering van haar taken en bevoegdheden; de Minister van Economische Zaken dient instemming te verlenen aan deze begroting omdat deze deel uitmaakt van de EZ begroting. De Begrotingswet behoeft instemming van de Staten- Generaal. in het werkplan van NMa dient ook aandacht te worden besteed aan de werkzaamheden van de organisatorische eenheid DTe. Dit zal in het Relatiestatuut worden opgenomen, in het jaarverslag van de NMa wordt in een apart hoofdstuk aandacht gegeven aan de uitvoering van energietaken. 4. Acties naar aanleiding van het relatie-tevredenheidsonderzoek. DTe heeft op eigen initiatief een relatie-tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Dit siert de DTe. De uitkomst van dit onderzoek bevatte pittige kritiek. DTe neemt deze kritiek zeer serieus. Een deel van de kritiek is te verwachten en hoort de bij rol van de DTe. Dergelijke kritiek krijgen alle toezichthouders. Sterker nog: als iedereen zou zeggen dat DTe het prima doet is er reden achterdochtig te worden. Het rapport bevatte ook een aantal terechte verbeterpunten. DTe heeft in haar brief aan de respondenten van het relatie-tevredenheidsonderzoek aangegeven veel werk te zullen maken van de gesignaleerde verbeterpunten. Met name op het vlak van de externe communicatie bereidt de DTe een forse verbeterslag voor. DTe zal meer en beter overleg meer diepgang, meer uitwisseling van argumenten voeren met klankbordgroepen maar ook met individuele bedrijven. Ook kondigt de DTe de voorlichting te zullen verbeteren door het uitbrengen van nieuwsbrieven waarin toelichting wordt gegeven op de visie van de DTe, en waarin voorgenomen besluiten worden aangekondigd. Ten slotte wil de DTe de kennis en ervaring van de sector beter gaan benutten door bijvoorbeeld het raadplegen van klankbordgroepen. 5

6 Deze verbeteringen zullen naar verwachting de transparantie van en het maatschappelijk draagvlak voor het door DTe gevoerde beleid ten goede komen. Ik ben trots op DTe dat zij op volwassen manier met de kritiek kan omgaan en heb er dan ook vertrouwen dat in een volgend tevredenheidonderzoek een aanmerkelijk positiever respons zal blijken. Binnenkort zal ik met de DTe overleg voeren over het relatie-tevredenheidsonderzoek en de voornemens van DTe tot verbetering. Over de uitkomst van dit overleg zal ik de Tweede Kamer nader informeren. Minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink 6

7 BIJLAGE I Overzicht van alle door de minister van economische zaken aan de DTe en NMa geattribueerde taken. Elektriciteitswet 1998 Taken geattribueerd aan DTe 5 Taken directeur DTe 5a Last onder dwangsom 7 Verzoeken om gegevens en inlichtingen door DTe 9, lid 1 Jaarverslag DTe 18 lid 3 Netbeheerder stuurt exemplaar jaarrekening aan DTe 21, lid 1 en 2 Capaciteitsramingen netbeheerder 22 lid 1 DTe meldt de minister wanneer netbeheerder niet of ondoelmatig kan voorzien in totale transportcapaciteitbehoefte. 26 Op aanvraag bij voorrang bestemmen van transportcapaciteit. 27 Gezamenlijke netbeheerders zenden DTe voorstel met betrekking tot tariefstructuren. 31lid1en5,32lid Tarieven en voorwaarden netbeheerders. 2, 33 lid 2, 34, 35, DTe kan doelen voor inzet veilingopbrengsten landsoverschrijdende 36, 37, 38 transportcapaciteit bepalen. 39 Netbeheerders sturen rapportage kwaliteitscriteria aan DTe. 40 Netbeheerders sturen tariefvoorstel aan DTe 41, 42 DTe stelt tarieven netbeheerders vast en bepaalt datum inwerkingtreding. 58 lid 3 DTe overlegt met vergunninghouders en representatieve organisaties over vaststelling korting voor vergunninghouders. 64 Vergunninghouders zenden DTe ramingen over totale behoefte elektriciteit beschermde afnemers. 65 lid 1 DTe meldt minister wanneer vergunninghouder onvoldoende of ondoelmatig aan levering beschermde afnemers kan voldoen. 71 lid 3 DTe overlegt met vergunninghouders en representatieve organisaties over een onderdeel van de terugleververgoeding. 95b lid 2 en 3 Vergunninghouders sturen DTe jaarlijks hun tarieven en voorwaarden. DTe kan maximumtarief vaststellen. Gaswet Taken geattribueerd aan DTe 11 Technische voorwaarden worden door gastransportbedrijf aan DTe toegestuurd. DTe stuurt voorwaarden naar Europese Commissie en kan voorwaarden laten aanpassen. 12 Gastransportbedrijf maakt indicatie van tarieven en voorwaarden bekend en stuurt deze informatie aan NMa en DTe 13 DTe stelt richtlijnen vast. DTe kan bindende aanwijzingen geven met betrekking tot de indicatieve voorwaarden en tarieven. 35 lid 2 DTe kan om gegevens en inlichtingen verzoeken. 60a DTe kan in bepaalde gevallen een last onder dwangsom opleggen. Taken geattribueerd aan NMa 12 Gastransportbedrijf maakt indicatie van tarieven en voorwaarden bekend en stuurt deze informatie aan NMa en DTe 14 NMa kan termijn vaststellen waarbinnen onderhandelingen over transport van gas moeten zijn afgerond. 16 NMa kan ontheffing verlenen voor onderhandelingen. 19 Geschillenbeslechting 20 Geschillenbeslechting landsoverschrijdend transport 35 lid 1 NMa kan om gegevens en inlichtingen verzoeken. 36 lid 1 t/m 3 Capaciteitsramingen gastransportbedrijf 44 lid 2 en 3 Vergunninghouder verschaft NMa opgave tarieven en voorwaarden. NMa kan maximumtarief vaststellen. 59 lid 1 Toezicht op de Gaswet 60 Mandatering taken van NMa aan DTe 61 lid 3 Beroepsmogelijkheden 65 Invorderen bijdragen 74 Technische voorwaarden gastransportbedrijf. 75 Gastransportbedrijf legt indicatie tarieven en voorwaarden ter inzage en zendt deze tevens aan NMa. 7

8 BIJLAGE II Overzicht van alle door de Minister van Economische Zaken aan de DTe gemandateerde taken. Gaswet Artikel Onderwerp 22 Verlening leveringsvergunning 23 Voorwaarden leveringsvergunning 26 Vaststellen tarieven en korting (x) 27 Zenden tariefvoorstel door vergunninghouder aan de Minister 29, exclusief lid 4 Toezenden ramingen gasbehoefte 30 Voorzieningen treffen vergunninghouders 31 Intrekken leveringsvergunning 34 Opvragen gegevens en inlichtingen 51 Calamiteitenplan 65, voor zover Invorderen bedragen bevoegdheden van de minister 77 Overgangsregeling gastarieven 80 Vaststelling transporttarieven 81 Toezenden voorstel transporttarieven aan de minister 82 Toezenden voorwaarden transport aan de minister 83 Rapportage kwaliteitscriteria Elektriciteitswet Artikel Onderwerp 29 Vaststellen tariefdrager 54 Verstrekken leveringsvergunning 55 Voorwaarden leveringsvergunning 57 Tariefvoorstel sturen aan de minister 58 Vaststellen tarieven en korting (x) 59 Vaststellen inwerkingtreding tarieven 65, lid 2 Vergunninghouder voorzieningen laten treffen 67 Intrekken leveringsvergunning 68, lid 2 Milieutaak 70 Vaststellen terugleveringsvergoeding 71 Vaststellen terugleveringsvergoeding 72 Datum inwerkingtreding vergoeding 78 Informatieverstrekking 85, lid 3 Invorderen bijdragen De DG NMa is voorts gemandateerd voor de bevoegdheden die ik heb met betrekking tot de afwikkeling van beroep en bezwaar op grond van bovenstaande aan DTe gemandateerde taken op grond van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet. 8

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 463 Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet) Nr. 95 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 4 april 2000 Het voorstel van wet

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 27 november 2000 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Economische Zaken HERZIENE VERSIE I.V.M. TOEVOEGEN STEMVERHOUDING

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_19-6 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader

BESLUIT. I. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft; 101698-12 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 463 Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet) B ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen het advies

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102467_2-3 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Minister van Economische Zaken als bedoeld in artikel 95d van de

BESLUIT. Besluit van de Minister van Economische Zaken als bedoeld in artikel 95d van de Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 10548_1/7.BT898 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel

Nadere informatie

Betreft Beantwoording vragen van het lid Spies (CDA) over energieprijzen en - contractsvoorwaarden voor consumenten

Betreft Beantwoording vragen van het lid Spies (CDA) over energieprijzen en - contractsvoorwaarden voor consumenten > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezuidenhoutseweg 30 Postbus 20101 2500 EC

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_13-4 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102491_1/12 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 81c, eerste lid van de Gaswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 81c, eerste lid van de Gaswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 81c, eerste lid van de Gaswet. Nummer 102365_2/8 Betreft zaak:

Nadere informatie

Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs.

Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs. Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs. Per 1 augustus 2010 is de Wet Goed onderwijs Goed onderwijsbestuur in

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_6-5 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt)

Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt) Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt: A In artikel 1 vervalt

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21459 31 juli 2014 Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit, vastgesteld op grond van afdeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101759_10-6 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. 2. Onderhavig besluit betreft de vaststelling van de nettarieven voor het jaar 2005 voor Intergas Netbeheer B.V.

BESLUIT. 2. Onderhavig besluit betreft de vaststelling van de nettarieven voor het jaar 2005 voor Intergas Netbeheer B.V. Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101750_9-5 Betreft: Besluit tot vaststelling van de maximum nettarieven elektriciteit voor het jaar 2005 zoals bedoeld in artikel 41c, eerste lid van

Nadere informatie

Richtsnoeren NMa informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten

Richtsnoeren NMa informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten NMa Richtsnoeren NMa informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit; gelet op de artikelen 5, eerste, tweede en zesde lid, 77h,

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102450 / 28.BT253 Betreft zaak: Richtsnoeren NMa informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit;

Nadere informatie

Misbruik van een economische machtspositie

Misbruik van een economische machtspositie Mededingingswet Misbruik van een economische machtspositie Nederlandse Mededingingsautoriteit Mededingingswet Misbruik van een economische machtspositie De Mededingingswet stelt regels ten aanzien van:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 427 Wet van 2 juli 1998, houdende regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet 1998)

Nadere informatie

Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02

Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02 Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02 Versie 43.0 INHOUD Algemene bepalingen voor het managementstatuut Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_9-9 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_12-5 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101647/ Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

2013, nr. 53. Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

2013, nr. 53. Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht; Uitgegeven: 5 september 2013 2013, nr. 53 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Mandaatbesluit Stelsel Natuur en Landschap 2013 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân van 20 augustus 2013, nr.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13691 24 mei 2013 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 16 mei 2013, nr. 382509, houdende instelling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 904 Wijziging van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998, tot versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Relatiestatuut Kansspelautoriteit en Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Relatiestatuut Kansspelautoriteit en Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13342 24 maart 2016 Relatiestatuut Kansspelautoriteit en Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015 5 februari 2016 De

Nadere informatie

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Raadsvoorstel Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Onderwerp: Wijzigen bestuursmodel Stichting Openbaar Onderwijs Houten Beslispunten: 1. In te stemmen met de invoering van een College van Bestuur met

Nadere informatie

REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM. Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer..

REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM. Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer.. REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer.. HOOFDSTUK 1 Artikel 1 De structuur van de ambtelijke

Nadere informatie

In deze brief ga ik in op de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het evaluatierapport.

In deze brief ga ik in op de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het evaluatierapport. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG www.minlnv.nl Betreft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet...) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1999 2000 Nr. 210 26 463 Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet) GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 5 april 2000 Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van 2 juni 2003, Stb. 2003, nr. 234, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 5 april 2005, Stb. 2005, nr. 200.

BESLUIT. Besluit van 2 juni 2003, Stb. 2003, nr. 234, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 5 april 2005, Stb. 2005, nr. 200. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102551_2 / 10.BT1290 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste

Nadere informatie

Handhavingsbeleid Wet lokaal spoor. 1. Inleiding

Handhavingsbeleid Wet lokaal spoor. 1. Inleiding Handhavingsbeleid Wet lokaal spoor 1. Inleiding De Wet lokaal spoor (Wls) treedt in werking op 1 december 20015. Deze wet beoogt de wetgeving inzake de lokale spoorwegen te moderniseren en zorgt ervoor

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Sallcon

Gemeenschappelijke regeling Sallcon Gemeenschappelijke regeling Sallcon De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe, ieder voor zover voor de eigen gemeente bevoegd Overwegende dat De gemeenten Deventer

Nadere informatie

Dienst uitvoering en toezicht Energie

Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101750_5-12 Betreft: Besluit tot vaststelling van de maximum nettarieven elektriciteit voor het jaar 2005 zoals bedoeld in artikel 41c, eerste lid

Nadere informatie

Protocol werkafspraken CCD en de Minister van Economische Zaken

Protocol werkafspraken CCD en de Minister van Economische Zaken CCD 2014-03 Protocol werkafspraken CCD en de Minister van Economische Zaken INLEIDING Per 18 december 2014 is de Centrale Commissie Dierproeven ingesteld. De Centrale Commissie Dierproeven is een zelfstandig

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 463 Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet) Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: S.D. Raap - de Groot AFDELING: Ontwikkeling PORTEFEUILLEHOUDER: P. de Graaf Agendapunt: No. /2014 Dokkum, 20 mei 2014 ONDERWERP: statutenwijziging

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 8 september 2003 ME/EM/3051226 1 Onderwerp Besluit tot verlenging termijn beschermde afnemer Gaswet en Elektriciteitswet 1998 E-en G-wet.mbo Besluit van, tot verlenging

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER ENERGIEKAMER BESLUIT Nummer: 102557_1/6 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

9 Europese regelgevende agentschappen

9 Europese regelgevende agentschappen 9 Europese regelgevende agentschappen Bij de uitvoering van Europese regelgeving spelen in toenemende mate Europese regelgevende agentschappen een belangrijke rol. Het gaat daarbij om organen die los staan

Nadere informatie

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN BOLLENSTREEK De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; overwegende dat: - zij

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Inleiding ADVIES. Nederlandse Mededingingsautoriteit

Inleiding ADVIES. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit ADVIES Advies van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, als bedoeld in artikel 20e, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998. Zaaknummer: 104152/15

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Elektriciteitswet 1998. Dit betreft de beoordeling van het voorstel Oostland en Tinte.

BIJLAGE 4. Elektriciteitswet 1998. Dit betreft de beoordeling van het voorstel Oostland en Tinte. Nederlandse Mededingingsautoriteit BIJLAGE 4 Nummer 103037 / 7 Betreft zaak: Beoordeling van een voorstel van Stedin B.V. zoals bedoeld in artikel 41b, tweede lid van de Elektriciteitswet 1998. Dit betreft

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel;

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; Mandaatbesluit Omgevingsdienst Brabant Noord 2014 De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER ENERGIEKAMER BESLUIT Nummer: 102556_1/8. Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid Elektriciteitswet

Nadere informatie

Burger en Bestuur in november 2012. December 2012

Burger en Bestuur in november 2012. December 2012 BIJLAGENUMMER Agendapunt Omvorming gemeenschappelijke regeling Openbaar Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs West- Friesland tot openbare Stichting Leerzaam. Onderwerp Ter advisering aan de commissie

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit OD NZKG 2015 provincie Utrecht en de bijlage

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit OD NZKG 2015 provincie Utrecht en de bijlage PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 60 2 oktober 201 Mandaatbesluit OD NZKG 201 provincie Utrecht en de bijlage Besluit van het college van gedeputeerde staten van Utrecht van

Nadere informatie

Pagina BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer:

Pagina BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2015/405554 Zaaknummer: 15.0731.52 BESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998, betreffende de verkorting van de sluitingstijd

Nadere informatie

1. Oprichting van een Europese Autoriteit voor de elektronische communicatiesector

1. Oprichting van een Europese Autoriteit voor de elektronische communicatiesector Aanvulling Nederlands standpunt ten aanzien van de voorstellen van de Commissie voor de herziening van het EU-reguleringskader voor de elektronische communicatiesector. 1. Oprichting van een Europese Autoriteit

Nadere informatie

2) Instemmen met de benoeming van de voorgedragen leden van de Raad van Toezicht van de Stichting openbaar onderwijs Marenland;

2) Instemmen met de benoeming van de voorgedragen leden van de Raad van Toezicht van de Stichting openbaar onderwijs Marenland; Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 14 maart 2016 Voorstel nummer : 8 Behandelend ambtenaar : Willem van der Oest Telefoonnummer : 0596 691194 E-mailadres : w.vanderoest@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014 Inhoudsopgave Inleiding MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Bijlage:

Nadere informatie

Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met de herpositionering van zelfstandige bestuursorganen

Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met de herpositionering van zelfstandige bestuursorganen Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met de herpositionering van zelfstandige bestuursorganen MEMORIE VAN ANTWOORD Inleiding Met belangstelling heb ik kennis genomen

Nadere informatie

Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland.

Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland. Raadsvergadering 22 februari 2016 Nr.: 10 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland. Portefeuillehouder: Wethouder B. Schollema. Ter inzage liggende stukken:

Nadere informatie

BESLUIT. 2. Bij brief van 21 oktober 2002 heeft P. Abegg tegen dit besluit bezwaar gemaakt.

BESLUIT. 2. Bij brief van 21 oktober 2002 heeft P. Abegg tegen dit besluit bezwaar gemaakt. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 2960/ 24 Betreft zaak: Abegg - CZ Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot ongegrondverklaring van het tegen zijn

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102612_16 / 8 Betreft zaak: Besluit tot wijziging van het besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/884364 Documentnummer: 1894/2016/884448 Besluitnummer: 51 6.3 Onderwerp: Samenwerking binnen de Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

BESLUIT. I. Inleiding II. Feiten. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Inleiding II. Feiten. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101855-11 Betreft: Besluit op de aanvragen van Elsta B.V. & Co en Delta Netwerk bedrijf B.V. om een bindende aanwijzing te geven als bedoeld in artikel

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aan de Raad van de gemeente Hattem, Inhoud Onderwerp. : Nieuwe governance-structuur Openbaar Onderwijs Zwolle Indiener

RAADSVOORSTEL. Aan de Raad van de gemeente Hattem, Inhoud Onderwerp. : Nieuwe governance-structuur Openbaar Onderwijs Zwolle Indiener RAADSVOORSTEL Inhoud Onderwerp : Nieuwe governance-structuur Openbaar Onderwijs Zwolle Indiener : College van B en W Voorstel behandeling : Ter vaststelling door gemeenteraad Bevoegd orgaan : Gemeenteraad

Nadere informatie

Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit

Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit Doel leeswijzer TarievenCode... 2 Aansluittarieven (hoofdstuk 2 TarievenCode)... 2 2. Twee soorten aansluittarieven... 2 2.. Eenmalig aansluittarief afhankelijk van

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Reglement Raad van Advies NZa

Reglement Raad van Advies NZa Reglement Raad van Advies NZa Reglement van de Raad van Advies van de Nederlandse Zorgautoriteit, zoals op 17 december 2015 door de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld op grond

Nadere informatie

Versterking bestuur pensioenfondsen: het vervolg

Versterking bestuur pensioenfondsen: het vervolg Versterking bestuur pensioenfondsen: het vervolg De kritiek op het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen van februari 2012 was niet mals. In de Nota naar aanleiding van het Verslag van juni

Nadere informatie

Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) gemeente Olst-Wijhe

Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) gemeente Olst-Wijhe Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 januari 2015 8 2015/02 n.v.t. wethouder M. Blind Kenmerk 14.408410

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur vergadering van 24 oktober 2005 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave: pagina Hoofdstuk 1 Bestuurstaak 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording en Verantwoordelijkheid 3 Hoofdstuk 3 Besluitvorming

Nadere informatie

Wet financiële betrekkingen met het buitenland

Wet financiële betrekkingen met het buitenland Wfbb Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaand onder: a. Ingezetenen: 1. natuurlijke personen, die hun woonplaats in Nederland hebben en in de bevolkingsregisters zijn opgenomen;

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 95c, derde lid, E-wet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 95c, derde lid, E-wet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 95c, derde lid, E-wet. Nummer 102252-1 Betreft zaak: Beleidsregel

Nadere informatie

Gelet op artikel 10 van het Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën;

Gelet op artikel 10 van het Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën; Regeling van de Minister van Financiën van 23 mei 2014, tot vaststelling van het Organisatie- en mandaatbesluit directoraat-generaal voor Fiscale Zaken Besluit van 23 mei 2014, kenmerk BJZ/2014/1456M De

Nadere informatie

MANDAAT- EN MACHTIGINGSBESLUIT HANDHAVING GEMEENTE VELSEN

MANDAAT- EN MACHTIGINGSBESLUIT HANDHAVING GEMEENTE VELSEN MANDAAT- EN MACHTIGINGSBESLUIT HANDHAVING GEMEENTE VELSEN Burgemeester en wethouders van Velsen Overwegende dat bij besluit van 28 januari 2003 het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 41897 9 augustus 2016 Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit Besluit organisatie, mandaat,

Nadere informatie

CONCEPT (versie 4 juni 2012) INSTELLINGSWET AUTORITEIT CONSUMENT EN MARKT INCLUSIEF VOORGENOMEN WIJZIGINGEN

CONCEPT (versie 4 juni 2012) INSTELLINGSWET AUTORITEIT CONSUMENT EN MARKT INCLUSIEF VOORGENOMEN WIJZIGINGEN INSTELLINGSWET AUTORITEIT CONSUMENT EN MARKT INCLUSIEF VOORGENOMEN WIJZIGINGEN (deze geconsolideerde versie is bedoeld als handreiking ten behoeve van de internetconsultatie; er kunnen op geen enkele wijze

Nadere informatie

Waarborgen NZa voor DIS-beheer met het oog op publieke taakuitoefening DBC s

Waarborgen NZa voor DIS-beheer met het oog op publieke taakuitoefening DBC s Waarborgen NZa voor DIS-beheer met het oog op publieke taakuitoefening DBC s 1. Inleiding Het voornemen is het beheer van het DBC Informatie Systeem (DIS) onder te brengen bij DBC-Onderhoud. Daartoe is

Nadere informatie

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Managementstatuut SWV VO 30-06 versie 24 maart 2014 INHOUD Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Artikel 3

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) 15528/02 ADD 1 ENER 315 CODEC 1640 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 meppel.nl Raadsvoorstel Agendapunt: VII/9. Meppel, 2 juni 2015 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 Onderwerp: Invoering Model Raad van Toezicht Stichting Promes Voorgesteld besluit 1. In te stemmen

Nadere informatie

Gelet op artikel 10 van het Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën;

Gelet op artikel 10 van het Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën; Organisatie- en mandaatbesluit projectdirectie Vastgoed Zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 25 mei 2010 De plaatsvervangend secretaris-generaal; Gelet op artikel 10 van het Organisatie- en mandaatbesluit

Nadere informatie

Wat is mogelijk? Karin Schuiling en Femke Heine 26 oktober en 5 november 2012

Wat is mogelijk? Karin Schuiling en Femke Heine 26 oktober en 5 november 2012 Wat is mogelijk? Karin Schuiling en Femke Heine 26 oktober en 5 november 2012 Nederlandse Mededingingsautoriteit 1 Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Agenda 1. Inleiding

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

BESLUIT OPENBAAR. 3. Op 8 juni 2015 heeft ACM de ontvangst van de aanvraag schriftelijk bevestigd aan Vrij Op Naam B.V..

BESLUIT OPENBAAR. 3. Op 8 juni 2015 heeft ACM de ontvangst van de aanvraag schriftelijk bevestigd aan Vrij Op Naam B.V.. BESLUIT OPENBAAR Ons kenmerk: ACM/DC/2015/206510 Betreft zaak 15.0597.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Papendrecht Inhoudsopgave Controleverordening

Nadere informatie

Bestuursreglement Sanquin

Bestuursreglement Sanquin Raad van Bestuur Plesmanlaan 125 1066 CX Amsterdam Postbus 9892 1006 AN Amsterdam Telefoon (020) 512 30 00 Fax (020) 512 33 03 www.sanquin.nl Auteur(s) H.M.H. de Bruijn-van Beek Datum 10-02-2006 Ons kenmerk

Nadere informatie

Financiële Verordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad

Financiële Verordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Financiële Verordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur van 18 december 2012. Datum inwerktreding: 18 december 2012 Pagina 2 (10) Financiële Verordening

Nadere informatie

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad.

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad. Adviesnota Raad Raadsvergadering d.d. : 19 februari 2014 Agendapunt : 15 Onderwerp : Voorstel tot instemming met de statutenwijziging van Stichting PrimAH Portefeuillehouder : wethouder H.J. Dijkstra Datum

Nadere informatie

Dat hiertoe onder andere het operationeel windvermogen op zee wordt opgeschaald naar 4.450 MW in 2023;

Dat hiertoe onder andere het operationeel windvermogen op zee wordt opgeschaald naar 4.450 MW in 2023; De Minister van Economische Zaken; In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, Overwegende, Dat op grond van richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter

Nadere informatie

Directiestatuut. Preambule. Begripsbepaling

Directiestatuut. Preambule. Begripsbepaling Directiestatuut aanpassing n.a.v. nieuwe statuten september 2013 Preambule Op basis van artikel 15 van de statuten mandateert het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Zuid-Holland West,

Nadere informatie

Convenant. Belastingdienst / SenterNovem DV 308 1Z*1ED

Convenant. Belastingdienst / SenterNovem DV 308 1Z*1ED Convenant Belastingdienst / SenterNovem DV 308 1Z*1ED Convenant tussen de Belastingdienst en SenterNovem inzake de uitvoering van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 25 097 Structuurverandering elektriciteitssector Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Attributie- en mandateringsbesluit gemeentelijke belastingen 2013 Portefeuille C.Mooij Auteur mw. J. Koedooder Telefoon 0235114615 E-mail: jkoedooder@haarlem.nl MenS/

Nadere informatie

BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie. Inleiding en verloop procedure

BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie. Inleiding en verloop procedure Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 100792/ 47 Betreft: Besluit tot wijziging van het besluit van 18 juli 2001 kenmerk 100247/37, waarbij de tarieven zijn vastgesteld die Westland Energie

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Elektriciteit1

Samenwerkingsregeling Elektriciteit1 Samenwerkingsregeling Elektriciteit1 Regeling van samenwerking als bedoeld in artikel 31, lid 1, sub e van de Elektriciteitswet 1998 Disclaimer: Deze bundel bevat de doorlopende tekst van de samenwerkingsregeling

Nadere informatie

Het college van gedeputeerde staten van Utrecht;

Het college van gedeputeerde staten van Utrecht; ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2013 / 40 Besluit van het college van gedeputeerde staten van Utrecht houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidsregel NMa beoordeling doelmatige kosten van bijzondere investeringen

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidsregel NMa beoordeling doelmatige kosten van bijzondere investeringen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24039 30 december 2011 Beleidsregel NMa beoordeling doelmatige kosten van bijzondere investeringen Zaaknummer: 103425

Nadere informatie

Notitie: de wet Goed Onderwijs Goed Bestuur : de gevolgen voor de Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan (SPOOR)

Notitie: de wet Goed Onderwijs Goed Bestuur : de gevolgen voor de Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan (SPOOR) Notitie: de wet Goed Onderwijs Goed Bestuur : de gevolgen voor de Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan (SPOOR) Van: Stichting Spoor Inleiding Per 1 augustus 2010 is een

Nadere informatie