Alleen de regels checken is niet voldoende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alleen de regels checken is niet voldoende"

Transcriptie

1 nummer 2 november 2012 toezicht en transparantie Alleen de regels checken is niet voldoende Samen werken aan een nog betere organisatie Extern toezicht in herziene Woningwet verscherpt

2 Colofon 11e jaargang, nummer 2 SURPLUS is een uitgave van Woonplus Schiedam en verschijnt tweemaal per jaar. Het magazine wordt verspreid onder relaties van Woonplus Schiedam. Aan de inhoud van artikelen in SURPLUS kunnen geen rechten worden ontleend. Correspondentie-adres Redactie SURPLUS Postbus AA Schiedam Redactie Woonplus Schiedam Karin van Hoogstraten, Zinnige Zinnen, Gouda Fotografie Michelle Muus Vormgeving Buro Toob BV Hazerswoude-Dorp Druk Kapsenberg Van Waesberge Rotterdam Vooruit kijken Risicovolle grondtransacties, zelfverrijking, en als klapper een derivatenportefeuille. Natuurlijk was er de verbazing, maar de nieuwtjes zakten snel weer weg. De derivaten treffen corporaties echter hard in hun financiën, omdat zij moeten bijdragen aan het verlies. De opeenstapeling van incidenten heeft veel toezichthouders scherp gemaakt. De roep van de overheid om meer toezicht heeft geleid tot extra regelgeving. Gaan die papieren tijgers ons helpen? Als we meer verantwoording afleggen en naar achteren kijken, zijn we slechts aan het roeien. Om vooruit te kijken moet je in een kano zitten, niet in een roeiboot. We moeten leren hoe we zaken in de toekomst beter kunnen aanpakken. Mijn overtuiging is dat toezicht primair tot stand komt in de eigen organisatie. Op de eerste plaats moet een bestuurder tegenspel organiseren: binnen het managementteam en met de Raad van Commissarissen (RvC). Op de tweede plaats moet beheersing van de processen zo laag mogelijk in de organisatie zitten. Papieren tijgers gaan pas echt werken als we in gesprek gaan met medewerkers. Beheersing beklijft pas als we zaken bediscussiëren en elkaar aanspreken. Een unaniem besluit is niet altijd nodig, een goede uitleg over onze richting en constante dialoog met de organisatie, de RvC en externe belanghouders wél. In deze Surplus kunt u lezen hoe medewerkers van Woonplus papieren tijgers temmen. In een ander artikel lichten we de nieuwe regelgeving toe. Onze nieuwe accountant Lizan Goossens van PwC legt uit hoe zij ons bijstaat in het streven naar een lerende organisatie. En Arnold Pureveen van De Alliantie en Eric Martens van de RvC trakteren u op hun mening over het onderwerp toezicht en transparantie. Ik wens u veel leesplezier! Bob Venhuizen Directeur-bestuurder Vooruit kijken Extern toezicht in herziene Woningwet verscherpt Arnold Pureveen, directeur financiën, bedrijfsvoering en shared services van De Alliantie: Ik mis een stip aan de horizon 06 Missie Woonplus Woonplus is een vastgoedonderneming met maatschappelijke verankering in Schiedam. Wij willen zorgen voor goede betaalbare huisvesting van Schiedammers. Wij werken samen met onze klanten, gemeente en organisaties op het gebied van wonen en welzijn en zorg. Eric Martens, voorzitter van Raad van Commissarissen: Alleen de regels checken is niet voldoende Leerprocessen dragen bij aan bewustwording Naar een haringparty van een aannemer kan niet meer Lizan Goossens van PwC: Samen werken aan een nog betere organisatie Surplus 2 november 12

3 Foto: Steef Meyknecht Extern toezicht in herziene Woningwet verscherpt Woningcorporaties krijgen te maken met meer en strengere regels. Als reactie op incidenten zoals die bij Vestia en Woonbron wordt het extern toezicht verscherpt. Hoe is het zo gekomen? Welke regels staan corporaties te wachten? En wat betekent dat voor Woonplus? Een overzicht. Surplus 2 november 12 3

4 Incidenten Door de hoge vastgoedprijzen bouwden corporaties in economisch goede tijden veel vermogen op. Corporatiebestuurders voelden zich echte ondernemers, maar namen soms teveel risico s. Ook eigenden zij zich rechten toe, terwijl zelfregulatie faalde. En toezichthouders trokken niet aan de bel. Door veel te veel incidenten daalde het imago van de sector tot een dieptepunt. Strengere eisen jaarverslag En daar staan we nu. Als reactie op de reeks van incidenten scherpt de overheid de regels verder aan. De nieuwe richtlijnen voor de jaarverslaglegging bijvoorbeeld, die vanaf boekjaar 2012 gelden. Daarbij moeten corporaties aan dezelfde richtlijnen voldoen als andere vastgoedbedrijven. Uitzonderingsbepalingen voor corporaties zijn geschrapt. Corporaties moeten hun verantwoordingsinformatie transparanter presenteren. Een belangrijke wijziging is verder dat corporaties op de balans een splitsing moeten maken tussen sociaal en commercieel bezit. Europese regels Die laatste wijziging hangt samen met nieuwe Europese regels, die alleen staatssteun toestaat voor sociaal vastgoed. Het volkshuisvestelijk vermogen, dus de leningen die het WSW borgt, mogen niet worden ingezet voor commerciële activiteiten. Bovendien moet een woningcorporatie, ook als uitvloeisel van de Europese regels, negentig procent van de woningen in de sociale verhuur toewijzen aan mensen met een inkomen tot ,-. Deze regel geldt sinds 1 januari Wijziging in Woningwet Een derde verandering betreft de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting. In dit wetsvoorstel, dat de Woningwet en een aantal andere wetten wijzigt, krijgen toezichthouders een grotere rol. De rol van corporatie als uitvoerder van de woon - opgave van gemeenten wordt onderstreept. De wet regelt ook de komst van de Financiële Autoriteit Woningcorporaties, de opvolger van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Deze gaat extern financieel toezicht houden op de woningcorporaties in Nederland en op de naleving van de regels voor staatssteun. De nieuwe autoriteit krijgt de mogelijkheid sancties op te leggen. Wie zijn de interne en externe toezichthouders? Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie. De Raad van Commissarissen staat het bestuur met raad ter zijde. Accountant De accountant controleert de jaarrekening en de processen om te komen tot een jaarrekening. Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV)/Financiële Autoriteit Woningbouwcorporaties (FAW) Het CFV houdt toezicht op woningcorporaties en op hun financiële beheer en subsidieert individuele corporaties. Zodra de Woningwet wijzigt, wordt het CFV opgevolgd door de Financiële Autoriteit Woningbouwcorporaties (FAW). Deze autoriteit gaat extern financieel toezicht houden op de woningcorporaties en op de naleving van de regels voor staatssteun. 4 Surplus 2 november 12

5 Woonplus voorstander van meer transparantie Wat betekent dit scherper toezicht voor Woonplus? Aniel Ramawadh, manager Financiën & Control van Woonplus over nieuwe regels voor verslaglegging: De hoeveelheid speci ficaties die nodig is om tot een goedkeurende accountantsverklaring te komen, is veel groter. Natuurlijk betekent dat meer werk, maar ik juich die transparantie toe. Een voor beeld? Op de balans moet inzichtelijk zijn hoeveel woningen met een terugkoopgarantie zijn verkocht. Dat is goed, want deze woningen vormen door de economische crisis een groter risico voor ons. Dat wij bovendien een scheiding moeten aanbrengen tussen commercieel en sociaal bezit, is niet verkeerd. Het laat zien dat ons commerciële bezit huurwoningen boven een maandhuur van 650,-, bedrijfspanden en parkeerplekken ongeveer 8 procent bedraagt. Aniel Ramawadh Intern toezicht versterken Het is volgens hem een gegeven dat extern toezicht scherper wordt. Voor Woonplus betekent dit dat we ons eigen intern toezicht nog beter op orde moeten brengen dan we nu al hebben. Extern toezicht komt namelijk altijd te laat. Of we al zover zijn? We doen de dingen goed, maar het vastleggen kan een slag beter en efficiënter. We zijn ons ervan bewust en werken eraan onder de noemer Leren en Groei. We willen graag laten zien dat we het maatschappelijk vermogen op een goede manier inzetten. Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) beoordeelt de kredietwaardigheid van corporaties. Op basis hiervan stelt het WSW faciliteringsvolume ter beschikking voor het financieren van de investeringen. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks relaties houdt volkshuisvestelijk toezicht op onder meer governance, integriteit en de prestaties van de corporaties. Schiedams Overleg Bewoners Organisaties (SOBO) Het SOBO behartigt de belangen van bewoners en huurders in Schiedam. In de herziene Woningwet krijgen huurders een grotere toezichthoudende rol toebedeeld. Zo krijgen zij een rol en positie in het volkshuisvestelijk overleg tussen corporatie en gemeente. Surplus 2 november 12 5

6 Arnold Pureveen, directeur financiën, bedrijfsvoering en shared services van De Alliantie: Ik mis een stip aan de horizon De toegenomen regeldruk vanuit de overheid en Europa is niet onlogisch, vindt Arnold Pureveen, financieel directeur van woningcorporatie de Alliantie. Maar waar is de stip aan de horizon? Als die helder is, kunnen corporaties zich beraden hoe daar te komen. De verhoogde regeldruk is vooral een paniekreactie op recente incidenten, analyseert Pureveen. Met 65 duizend verhuureenheden in de noordelijke Randstad en vestigingen in Amsterdam, Almere, t Gooi en Amersfoort is De Alliantie een van de grotere woningcorporaties in Nederland. Zij neemt actief deel aan het debat binnen de sector. Wij willen hierbij graag agendastellend zijn, vertelt Pureveen. Hij brengt dat zelf ook in de praktijk, niet in de laatste plaats door zijn verbondenheid aan Nyenrode Business Universiteit. Bovendien is hij een veelgevraagd spreker op verschillende seminars en congressen. Anderen legden de nadruk op ondernemerschap. Zo investeerden corporaties in koopwoningen en soms te complexe ontwikkelingsprojecten. De top van de sector stond op de golfbaan met de grote aannemers en werd uitgenodigd voor internationale congressen. We telden als echte ondernemers mee. Bij enkele corporaties werd dit ondernemerschap zelfs een dekmantel voor zelfverrijking en liep het uiteindelijk ernstig mis. Zeker toen de economische crisis zich aandiende en meer risico s waren genomen dan een sluitend huishoudboekje kon hebben. Makkelijke baan Niet verwonderlijk, want Pureveen vindt het leuk om zijn publiek te prikkelen. Dat is in het gesprek al snel duidelijk. Ik heb de gemakkelijkste baan van Nederland. Welke financieel directeur kan op 1 januari met 99 procent zekerheid zijn omzet voor het komende jaar voorspellen? Huurinkomsten staan vast; de minister bepaalt mijn prijsverhoging. We kunnen hierbij alleen sturen op een percentage huurderving door leegstand. Het enige wat ik verder moet doen, is zorgen dat er niet meer geld uitgaat dan er binnenkomt. Net zoals ik mijn kinderen met hun zakgeld leer omgaan. Spagaat Toch kent zijn baan enige complexiteit, zeker na de verzelfstandiging in Pureveen vertelt dat corporaties vanaf die tijd in een spagaat terecht kwamen, die binnen en buiten de sector ook wel vaak sociaal ondernemerschap werd genoemd. De corporatie legt aan de ene kant de nadruk op de sociale aspecten van de bedrijfsvoering: woningen betaalbaar verhuren aan mensen met een laag inkomen. In paniek Volgens Pureveen zie je daarop nu een extreme reactie. De overheid is in paniek. Corporaties zijn in de ogen van de overheid niet meer in de tang te houden. Op elk incident volgt weer een regel. De nieuwe derivatenrichtlijn is een voorbeeld daarvan. Die is puur rule based, zoals we dat in de Angelsaksische wereld kennen. Bij principle based regels spreek je principes af en laat je spelers daarbinnen eigen keuzes maken. Volgens Pureveen is een regel als de nieuwe derivatenrichtlijn puur symptoombestrijding. Ik ontken niet dat er ernstige dingen zijn gebeurd, maar dit is in geen adequate reactie. Het is niet uitgesloten dat de sterke bemoeienis van de overheid te maken heeft met de miljarden die zij tekort komt op haar eigen huishoudboekje. Onvolkomenheden Er is meer nodig dan strenge regels om corporaties in de tang te krijgen en om de woningmarkt weer op gang te brengen. Volgens hem kent het huidige systeem te veel onvolkomenheden en is het toe aan een grondige APK-beurt. Hoe voorkom je scheefwonen 6 Surplus 2 november 12

7 in Amsterdam? Moeten we sociale huurwoningen in het centrum bouwen, terwijl huren tot 650,- nooit de kosten van deze investeringen kunnen dekken? Tegelijkertijd is er leegloop in Noord- Groningen en Zuid-Limburg. Wijken in Rotterdam-Zuid zijn dringend aan vernieuwing toe. Iemand moet dat oppakken. Binnen het systeem ontbreken hiertoe adequate prikkels. De corporatie is vaak op zichzelf aangewezen. Deltawerken Hij pleit voor een integrale visie op de woningmarkt, voor outof-the-box-denken en voor een liberalisering van de huren, gecombineerd met een duidelijke bescherming voor huurders die geen markthuur kunnen betalen. Iets in de geest van de Deltawerken. Ik snap dat het stapsgewijs moet, maar er moet een duidelijk waarneembare stip aan de horizon komen. In de nieuwe Herzieningswet, die de Woningwet gaat wijzigen, mist Pureveen deze door hem gezochte visie. Wat is de rode draad en waar willen we naar toe? Hoe zorgen we ervoor dat onze huurders over vijftien jaar nog steeds veilig en tegen betaalbare woonlasten kunnen wonen? Ik geloof er nog steeds in dat corporaties dat gezamenlijk kunnen oppakken. Eenduidig punt Daarbij moet de overheid niet dwingen, met onduidelijke spelregels die soms tijdens de wedstrijd wijzigen, maar stimuleren, reguleren en controleren. Heldere regels zijn nodig, strenge sancties bij bewuste overtreding ook. Er ligt nu een visieloos samenraapsel van regels en documenten. Laten we niet afbreken wat in vele jaren tijd door dezelfde sociale huursector is opgebouwd. Dat zou niet alleen spijtig zijn voor allen die in deze sector met ziel en zaligheid elke dag werken, maar ook voor onze huurders. Die kunnen het kind van de rekening worden. En dan merken zij het in hún huishoudboekje. Arnold Pureveen Surplus 2 Foto: november Rob 12Glastra 7

8 Eric Martens, voorzitter van Raad van Commissarissen (RvC): Alleen de regels checken is niet voldoende Het is een goede zaak dat woningcorporaties meer worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid, vindt RvC-voorzitter Eric Martens. De strengere regelgeving helpt Woonplus én de RvC beter naar de eigen rol te kijken. Alleen de regels checken is echter niet genoeg. Hoe kijkt de Raad van Commissarissen aan tegen de toenemende regeldruk? Toen in 1995 woningcorporaties verzelfstandigden, mochten zij zelf hun keuzes maken. Gezien de positieve marktontwikkelingen in de jaren tachtig, dacht iedereen dat de bomen tot in de hemel groeiden. Nu zijn we terug bij de les. Corporaties vragen zich af: Waartoe zijn wij op aarde? Doen we dat goed genoeg? We zijn er in Nederland de afgelopen jaren niet voldoende in geslaagd om de kerntaak van woningcorporaties te herdefiniëren. Met de nieuwe Europese regels, die heel duidelijk de grens aangeven negentig procent van de sociale huurwoning en moeten corporaties toewijzen aan huurders met een laag inkomen is de definitie duidelijk. Dat is een positieve ontwikkeling. Een duidelijk kader is goed, maar regelgeving moet niet doorslaan. We hebben in Nederland een model dat het bestuur bestuurt en toezicht daarop toeziet. Toezichthouders mogen niet op de stoel van de bestuurder gaan zitten. Een scherpe en kritische houding mag je van hen echter wel verwachten. Welke rol hebben toezichthouders gespeeld bij incidenten, zoals die bij Vestia? Ik ken het dossier niet goed genoeg om de exacte situatie weer te geven, maar van een afstand bekeken had de derivaten-portefeuille 8 Surplus 2 november 12

9 van Vestia nooit zo omvangrijk mogen worden. In goede tijden was het fijn dat de extra opbrengsten als gevolg van deze portefeuille werden gebruikt om te investeren in de sociale woning bouw, maar in de basis is het niet goed om commerciële risico s te nemen met publiek vermogen. Vestia is geen bank. Ergens in het stelsel had iemand uit het bestuur of een intern of extern toezichthouder moeten opstaan en zeggen: Dit kan niet. Toch stelden zelfs externe toezicht houders Vestia als voorbeeld hoe je creatief kunt omgaan met publiek vermogen. Wat is les uit deze incidenten? We moeten met beide benen op de grond staan. Woonplus moet zich blijven afvragen: Waartoe zijn we op aarde? Wat is onze taak? Voor ons als Raad van Commissarissen geldt dat we kritische vragen moeten blijven stellen, los van de vertrouwensbasis die er óók moet zijn. De strengere regels helpen Woonplus én de RvC beter naar de eigen rol te kijken. Alleen de regels checken is echter niet genoeg. Wat is nog meer nodig dan regels? De RvC is geen stempelmachine. We houden wel de continuïteit van Woonplus in het oog. Samen met de directeur-bestuurder hebben wij een kader gedefinieerd. Vanuit dat kader kijken wij naar de kwaliteit van de organisatie, naar het welzijn van huurders, naar leefbaarheid in de wijken, naar samenwerking met andere organisaties en in toenemende mate naar de financiële risico s van projecten. Is financieel toezicht belangrijker geworden? Zeker. Toen ik zes jaar geleden begon, gaven de meerjarenbegrotingen aan dat het eigen vermogen alleen maar zou groeien. Nu is dat compleet anders. We moeten heel scherp sturen om te zorgen dat het eigen vermogen niet door de bodem zakt. Daar kan Woonplus niet alles aan doen, want het is vooral het gevolg van externe factoren, zoals de waardeontwikkeling van vastgoed. Incidenten in de sector hebben daarnaast blijvend invloed op de financiën van Woonplus. Een heel praktisch voorbeeld: Woonplus moet een bijdrage leveren aan het schuldenprobleem van Vestia. Dat kost geld. Overigens moeten wij ons niet aan dit gevoel overleveren. We kunnen niet zeggen: Dit overkomt ons allemaal. Sterker nog: hoe afhankelijker wij zijn van externe factoren, hoe belangrijker het is te bedenken wat nog wél mogelijk is. Dat betekent keuzes maken. Dat zijn niet altijd leuke keuzes, toch? Minder uitgeven aan leefbaarheid, dat is niet leuk. Ook afscheid nemen van medewerkers is een harde keuze. Financieel gezien moeten bestuurder en zijn team heel goed zicht houden op de meerjarenbegroting. Wat betekent het als je minder huizen verkoopt? Wat als we renovatie nu gaan uitvoeren? Het doel is aansturen op tienduizend kwalitatief goede sociale huurwoningen in Schiedam. Het kan zijn dat het tempo lager wordt, maar Woonplus moet binnen de eigen financiële kaders het doel voor ogen houden. Een duidelijk kader is goed, maar regelgeving moet niet doorslaan. Heeft de RvC voldoende instrumenten om die financiële kaders te checken? Zoals gezegd wordt financiële controle steeds belangrijker. Na het vertrek van Fred Koning, hoogleraar accountancy, vonden wij het nodig om de financiële expertise van de RvC verder te versterken. We zijn met een wervingsprocedure bezig voor een nieuwe commissaris met een sterke financiële achtergrond. Het is de bedoeling dat deze op 1 januari 2013 start. Overigens ben ik ook heel blij met de expertise van andere commissarissen. Die brengen ieder vanuit hun vakgebied waardevolle kennis en ervaring in. De kunst is om die mix van expertises samen te laten werken als één team. De RvC van Woonplus functioneert zo. Daar ben ik als voorzitter trots op. Dus niet alleen toezicht, maar ook samenwerken? Als RvC voelen wij ons een betrokken onderdeel van Woonplus. Wij zijn er niet alleen voor om de regels te controleren. Uiteraard waken we er zorgvuldig voor om maatjes te worden met de directeur-bestuurder. De RvC is op de eerste plaats toezichthouder. Toch speelt in een professionele relatie ook een persoonlijk element mee. Het blijft mensenwerk. En we werken tenslotte gezamenlijk aan de continuïteit van Woonplus. Surplus 2 november 12 9

10 Woonplus moet voldoen aan meer en strengere regels. Regels komen echter pas tot leven als mensen daar in de praktijk naar handelen. Hoe vertalen medewerkers papieren tijgers in de praktijk? En hoe dragen de leerprocessen onder de noemer Leren en Groei bij aan betere verantwoording naar toezichthouders? Een groepsgesprek met vier medewerkers van afdeling Wonen. Leerprocessen dragen bij aan bewustwording Naar een haringparty van een aannemer kan niet meer Aan tafel zitten Rachid Agourram, Casper Kouwenberg, Jacqueline Breederland en Marianne van der Valk. In het gesprek staan we eerst stil bij de papieren tijgers. Een mooi voorbeeld van hoe lastig die soms in de praktijk toe te passen zijn, vertelt Casper Kouwenberg, die woningen toewijst aan huurders. Sinds 1 januari 2011 geldt de EU-regeling. Dat betekent dat wij minimaal negentig procent van de woningen met een huurprijs tot 664,66 moeten toewijzen aan huurders met een inkomen tot In de woning afhandelen van de verhuring kan niet; de inkomenstoets is daarvoor te complex. Voor het uitvoeren ervan moet je in veel gevallen zowat een accountant zijn. Onze medewerkers moeten bruto-nettoberekeningen doen, juist indexeren en alle verschillende loonspecificaties meenemen. Het gaat om pakken papier. Woningzoekenden hebben bovendien heel vaak die papieren niet compleet. We kunnen een woning dan niet toewijzen. Lesje geleerd Daar komt bij dat de accountant tot op de millimeter bekijkt of de inkomenstoets klopt. Casper: Elk dossier dat niet volledig is, telt niet mee. Ik heb er tijdens die eerste accountantscontrole drie weken slecht van geslapen. Als we de goedkeuring niet kregen, zou dat het recht van de corporatie op geborgde leningen in gevaar brengen. Inmiddels staat de afdeling op scherp: medewerkers volgden een extra opleiding en alle inkomens dossiers worden nog eens gecheckt. Als er bij de toets ook maar iets niet klopt of ontbreekt, dan komt de huurder niet in aanmerking voor de woning. We hebben ons lesje wel geleerd. Als we ergens tegenaan lopen, dan bespreken we dat met elkaar. Integriteitsspel De toewijzing van woningen sluit mooi aan op het volgende onderwerp, het integriteitsspel, waarin dit ook aan de orde kwam. Aan integriteit van corporaties, zeker aan die van de top, wordt getwijfeld sinds incidenten aan het licht kwamen. Daarom organiseerde Woonplus dit spel, in lijn met de ambitie Leren en Groei. Vragen als Wat doe je als een zorgverlener je onder druk zet om een huurder een woning toe te wijzen?, Mag je naar de haringparty van een aannemer? en Wat doe je met kerstgeschenken? waren voer voor discussie. Marianne: Je merkt dat 10 Surplus 2 november 12

11 V.l.n.r.: Rachid Agourram (Senior Medewerker Bedrijfsbureau, Team Onderhoud), Casper Kouwenberg (Coördinator Mutatie), Jacqueline Breederland (Projectleider Financiën), Marianne van der Valk (Medewerker Incasso). dat goed te doen, omdat je later in het proces winst boekt. Je hoeft niet met een tweede kandidaat het hele traject nog eens door. De woning is dan sneller verhuurd. Marianne: En dat levert mij later weer minder incasso s op. Slimmere oplossingen Werkgroepen, die bestaan uit medewerkers van verschillende afdelingen, nemen een deelproces onder de loep. Met een frisse blik komen zij samen tot slimme oplossingen. Casper: Processen kunnen efficiënter. Zeker bij het mutatieproces voeren we wel vijf keer het adres in. En als wij een opzegging direct een label geven, kunnen we soms een week tijd winnen. De goede ideeën worden opgepakt. Vervolgens borgen we de nieuwe aanpak in de werkprocessen, legt Rachid uit. Volgens hem kan Lean Six Sigma zo bijdragen aan betere verantwoording naar toezichthouders. En dat niet alleen. Casper: Efficiënter werken levert gewoon geld op, daar ben ik van overtuigd. Nu staan gemiddeld zeventig woningen leeg. En duurt een leegstand zo n 28 dagen. Als we efficiënter werken, kunnen we kosten besparen. Door de betere samenwerking is er meer begrip voor elkaar. medewerkers verschillend denken over de relaties met aannemers. Jacqueline: In de commerciële wereld gaan de kerstpakketten over en weer. Dat is een normaal onderdeel van relatiebeheer. De discussie leverde een aantal concrete gedragsregels op, vertelt Casper, die het spel leidde. Haringhappen bij een aannemer, wat voorheen heel normaal werd gevonden, doen we niet meer. Kerstpakketten verzamelen we centraal. En als we ergens tegenaan lopen, dan bespreken we dat met elkaar. Rachid voegt eraan toe: Het spel maakt het makkelijker om met elkaar te praten over integriteit. Het brengt bewustwording tot stand. Lean Six Sigma Het integriteitsspel was een van projecten in het kader van Leren en Groei, Lean Six Sigma is een tweede. Dat project beoogt processen te versimpelen, waardoor Woonplus sneller en efficiënter kan werken. Jacqueline: Het principe van Lean Six Sigma is in één keer goed. We geven geen producten door aan de volgende stap in het proces als het niet goed is. Hoe verder in het proces, hoe duurder het is om iets af te keuren. Een voorbeeld: in een mutatieproces is het screenen van een kandidaat heel belangrijk. Dat kost veel tijd. Toch is het heel belangrijk om Andere kwaliteitsmeting Volgens de gesprekspartners is er dus een wereld te winnen met efficiënter werken. Worden de huurders in de vorm van het SOBO ook één van de toezichthouders daar gelukkiger van? Ook dat houdt Woonplus scherp in het vizier. Van 1 oktober is namelijk een nieuwe kwaliteitsmeting onder klanten gestart. Vanaf dat moment toetst het bedrijf Quint Result regelmatig de klanttevredenheid. Jacqueline: KWH hield maar eens per jaar een meting. Bovendien vonden zij andere aspecten belangrijk dan wij. Nu meten wij alleen onderdelen waarmee we aan de slag gaan. We zijn gestart met een nulmeting onder klanten over nieuwe verhuringen, incasso en reparatieverzoeken. Hoe de uitslag is, is nog onbekend. Wel zijn de gesprekspartners ervan overtuigd dat deze niet in de la verdwijnen, maar dat er actief op gestuurd gaat worden. Beweging De conclusie van het gesprek is helder: medewerkers praten meer met elkaar over integer gedrag, ze helpen elkaar processen efficiënter te maken en monitoren ondertussen de kwaliteit. Marianne: Door de betere samenwerking is er meer begrip voor elkaar. Maar er is nog veel werk te verzetten. Casper: Collega s zijn zich meer dan vroeger bewust dat wij ons naar toezichthouders moeten verantwoorden. Er is echt beweging. Surplus 2 november 12 11

12 Lizan Goossens van PwC: Samen werken aan een nog betere organisatie Samen leren en groeien. Met dat thema gaan wij als nieuwe accountant bij Woonplus Schiedam aan de slag, zo vertelt Lizan Goossens van accountantsbureau PwC. Wij doen nadrukkelijk meer dan alleen controleren en goedkeuren. We zijn een deskundige sparringpartner en willen met Woonplus continu werken aan een nog betere, efficiëntere en transparantere organisatie. Lizan Goossens legt uit dat de accountant bij Woonplus twee belangrijke rollen vervult. Op de eerste plaats is dat de opdracht van het maatschappelijk verkeer. Daarbij gaat het enerzijds om de controle van de jaarrekening en anderzijds om het afleggen van verantwoording aan de toezichthouders, over bijvoorbeeld de toewijzing en verkoop van woningen. Eenvoudig gezegd, kun je stellen dat het primair onze taak is om jaarlijks te controleren of Woonplus heeft voldaan aan de weten regelgeving als het gaat om verslaggeving. Verbeterpotentieel Maar er is meer, licht Goossens toe. De tweede rol die wij vervullen, wordt ook wel de natuurlijke adviesfunctie genoemd. Doordat wij zo goed als het hele jaar over de vloer komen en ons verdiepen in alle processen, hebben wij een beeld van wat er allemaal speelt. Wij kunnen daardoor het verbeterpotentieel blootleggen en adviseren welke stappen Woonplus kan ondernemen om bijvoorbeeld efficiënter te werken. Daarnaast fungeren wij als klankbord voor de Raad van Commissarissen en wij helpen de organisatie te voldoen aan de toezichteisen. Roerige tijden De bevindingen van PwC worden vastgelegd in twee soorten rapportages: de Management Letter en het Accountantsverslag. In de Management Letter gaat de accountant in op de kwaliteit van de interne controlemaatregelen en doet ze aanbevelingen voor verbetering. Het Accountantsverslag wordt opgesteld naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole. Hierin komen ook in- en externe ontwikkelingen aan bod. Nu de vastgoedmarkt roerige tijden doormaakt, vragen verschillende aspecten binnen een organisatie als Woonplus extra aandacht. Goossens laat weten dat bijvoorbeeld zorgvuldig gekeken wordt naar de waarderingen. Dat zijn cijfers die niet uit processen voortkomen, maar waarvoor een schatting gemaakt wordt. Wij kijken kritisch naar de uitgangspunten die daaraan ten grondslag liggen. Een ander actueel onderwerp is de financiering binnen woningcorporaties. Het gebruik van derivaten heeft landelijk voor veel opschudding gezorgd. Wij schakelen onze specialisten in om het gebruik hiervan en de verslaggeving hierover te beoordelen. Transparantie en integriteit Hoewel Lizan Goossens nog maar net bij Woonplus Schiedam aan de slag is, constateert ze dat de onderwerpen transparantie en integriteit hoog op de agenda staan. Ik zie dat er nadrukkelijk wordt gekeken hoe je die transparantie in de informatievoorziening kunt vergroten, hoe je het kunt borgen en hoe je elkaar erop aanspreekt als dingen niet goed gaan. De interne controlefunctie is hierbij van groot belang. Maar ook transparantie in de externe verantwoording is belangrijk: is de financiële positie transparant in de jaarrekening toegelicht en kan de gebruiker van de jaarrekening zich dus een goed beeld vormen over Woonplus Schiedam? Is er een transparante koppeling tussen de strategische doelstellingen en de realisatie ervan? Aan die inen externe transparantie leveren wij als accountant graag een bijdrage. 12 Surplus 2 november 12

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders. HBV Dudok Wonen

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders. HBV Dudok Wonen Profielschets Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders HBV Dudok Wonen ERLY the consulting company Datum: januari 2016 Adviseur: drs. Lilian Vos Dudok Wonen & HBV Dudok Wonen Dudok Wonen

Nadere informatie

Ver van huis? 26 maart 2015. Pieter Schut Notaris vastgoed

Ver van huis? 26 maart 2015. Pieter Schut Notaris vastgoed Ver van huis? 26 maart 2015 Pieter Schut Notaris vastgoed Ver van huis Parlementaire enquête Woningcorporaties Commissie van Vliet: "Het was een giftige cocktail van overambitieuze directeuren, falend

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Versie: 9 juni 2017 Vastgesteld door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur: 21 juni 2017 Inleiding Met de Invoering

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0705 Veenendaalse Woningstichting t.a.v. het bestuur Postbus 168 3900 AD VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur,

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L1875 Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken t.a.v. het bestuur Postbus 329 1200 AH HILVERSUM Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA Alert 41 6 december 2016 Status NBA Alert Deze publicatie, die tot stand is gekomen onder verantwoordelijkheid van de NBA, beoogt registeraccountants en

Nadere informatie

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK ALGEMEEN Woningstichting Wonen Vierlingsbeek is een kleine woningcorporatie (ca. 500 vhe) met een sterke lokale binding. De stichting wordt bestuurd door een

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Programma Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting:

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Samenvatting visitatierapport

Samenvatting visitatierapport Samenvatting visitatierapport Visitatie, de voorbereiding Visitatie is, als onderdeel van de Aedescode, voor leden van branchevereniging Aedes verplicht. Naast een verantwoordingsinstrument is visitatie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2012Z15612

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Profielschets ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen

Profielschets ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen Profielschets ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen Algemeen kwaliteitsprofiel Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is, dat de Raad uit generalisten bestaat die

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0944 Casade Woonstichting t.a.v. het bestuur Postbus 5 5140 AA WAALWIJK Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0117 Stichting Portaal t.a.v. het bestuur Postbus 375 3900 AJ VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW

Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW 12-3-2017 Visie Raad van Commissarissen op toezicht houden bij SSW ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inleiding Wet-

Nadere informatie

Woningwet Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Tweede druk, februari 2016

Woningwet Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Tweede druk, februari 2016 Woningwet 2015 Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties Tweede druk, februari 2016 WONINGWET 2015 Tweede druk, februari 2016 2016 Nederlandse Woonbond Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Toezichtvisie l escaut woonservice

Toezichtvisie l escaut woonservice Toezichtvisie l escaut woonservice De maatschappelijke context waarbinnen woningcorporaties acteren is de afgelopen jaren erg aan dynamiek onderhevig. Meer dan voorheen ligt er een grotere nadruk op de

Nadere informatie

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen. WBO Wonen. ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen. WBO Wonen. ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Profielschets Lid Raad van Commissarissen WBO Wonen ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos WBO Wonen WBO Wonen is een betrokken en maatschappelijk ondernemende organisatie

Nadere informatie

Intern Toezicht Het team en de spelers

Intern Toezicht Het team en de spelers Intern Toezicht Het team en de spelers CRITERIA voor goed intern toezicht in woningcorporaties 2009 Aanleiding De VTW brengt in deze notitie de belangrijkste criteria voor een goed intern toezichthoudend

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

VOORBEELD. Woningwet 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Eerste druk, mei 2015

VOORBEELD. Woningwet 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Eerste druk, mei 2015 Woningwet 2015 Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties Eerste druk, mei 2015 WONINGWET 2015 Eerste druk, mei 2015 2015 Nederlandse Woonbond Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L1911 Stichting WonenBreburg t.a.v. het bestuur Postbus 409 5000 AK TILBURG Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting

Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting De wijze waarop de woningmarkt nu georganiseerd is met 2,4 miljoen sociale huurwoningen is niet meer houdbaar. We zullen naar een systeemverandering

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L0884 Woningstichting Goed Wonen Koedijk Sint-Pancras t.a.v. het bestuur Bovenweg 180 A 1834 CJ SINT PANCRAS Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief

Nadere informatie

Profielen Raad van Commissarissen. Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW)

Profielen Raad van Commissarissen. Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW) Profielen Raad van Commissarissen Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW) 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden

Nadere informatie

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan Gewoon goed wonen! Ondernemingsplan 2016-2020 waar we voor staan! waar we voor gaan! Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft een nieuwe koers! Daar zijn we trots op. Wij laten u in deze samenvatting

Nadere informatie

Profielschets. Twee leden Raad van Commissarissen. De Goede Woning Zoetermeer. ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs.

Profielschets. Twee leden Raad van Commissarissen. De Goede Woning Zoetermeer. ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen De Goede Woning Zoetermeer ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos De Goede Woning De Goede Woning (DGW) is een lokale volkshuisvester

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Opdracht aan de commissie inzake kaderstelling en toezicht woningcorporaties. Geachte voorzitter en leden van de commissie,

Opdracht aan de commissie inzake kaderstelling en toezicht woningcorporaties. Geachte voorzitter en leden van de commissie, Opdracht aan de commissie inzake kaderstelling en toezicht woningcorporaties Geachte voorzitter en leden van de commissie, De afgelopen jaren is het wettelijke stelsel met betrekking tot de woningcorporaties

Nadere informatie

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET

HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET HOOFDPUNTEN IMPLEMENTATIE WONINGWET DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille DE GEHELE ORGANISATIE KRIJGT TE MAKEN MET DE WONINGWET RvT Bestuur Strategie en beleid Vastgoed Financiën en control Wonen -

Nadere informatie

Profielschets. Voorzitter Raad van Commissarissen. Beter Wonen Almelo. ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs.

Profielschets. Voorzitter Raad van Commissarissen. Beter Wonen Almelo. ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs. Profielschets Voorzitter Raad van Commissarissen Beter Wonen Almelo ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Beter Wonen Beter Wonen is een maatschappelijk gedreven en

Nadere informatie

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VAN DE RAAD De RvC van Pré Wonen hecht grote waarde aan het werken conform de principes van good governance, waarbij de Governance code een

Nadere informatie

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Wonen in het Land van Heusden en Altena Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Agenda P. van den Heuvel: De nieuwe Woningwet hoofdpunten W. Bijl: Regionale verankering in het Land van Heusden

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Woningbouwvereniging Helpt Elkander Nuenen Algemeen profiel Raad van Toezicht Het hoofddoel van de RvT is toezicht te houden

Nadere informatie

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL 1 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Kwaliteit 3 KWH- huurlabel 3 Enquête 4 Visitatie 4 Aedes-code 5 Overige kwaliteitssystemen 5 Onderhoud 5 Keuzemogelijkheden 6 Bewonersparticipatie

Nadere informatie

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Kennisavond Woningwet. 28 April 2015

Kennisavond Woningwet. 28 April 2015 Kennisavond Woningwet 28 April 2015 Agenda 1 Actualiteit 2 Werkgebied en toezicht 3 Huurbeleid en prestatieafspraken 4 Scheiding DAEB en niet-daeb 5 Aandachtspunten implementatie 2 Hoofdpunten Woningmarktgebieden

Nadere informatie

Corporate Governance - de rol van de accountant

Corporate Governance - de rol van de accountant Corporate Governance - de rol van de accountant Corporate Governance Seminar Allen & Overy Okura Hotel, Amsterdam 26 augustus 2003 Jaap van Manen jaap.van.manen@nl.pwc.com Agenda Corporate Governance Uitspraken

Nadere informatie

Van elk lid van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat hij of zij:

Van elk lid van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat hij of zij: Profielschets Raad van Commissarissen 1. Doel profielschets Deze profielschets dient een tweeledig doel. Enerzijds kan met deze profielschets een goede en afgewogen selectie van de nieuwe leden gemaakt

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen. woningstichting Het Grootslag

Profielschets Raad van Commissarissen. woningstichting Het Grootslag Profielschets Raad van Commissarissen woningstichting Het Grootslag 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L0527 Stichting Trudo t.a.v. het bestuur Postbus 360 5600 AJ EINDHOVEN Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder jaar

Nadere informatie

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Met ingang van 1 januari 2011 gelden er Europese regels voor de verdeling van woonruimte van woningcorporaties. Woningcorporaties

Nadere informatie

De Woningwet 2015 in vogelvlucht

De Woningwet 2015 in vogelvlucht De Woningwet 2015 in vogelvlucht Nieuwe spelregels voor de sociale huursector De invoering van de herziene Woningwet die op 1 juli 2015 van kracht wordt schept duidelijkheid op de woningmarkt door heldere

Nadere informatie

Woningwet op weg: Workshop corporatiefinanciën 17 september 2015. Zwolle

Woningwet op weg: Workshop corporatiefinanciën 17 september 2015. Zwolle Woningwet op weg: Workshop corporatiefinanciën 17 september 2015 Zwolle Gabriël de Groot Senior adviseur BNG Advies 17 september 2015 BNG Advies ondersteunt haar cliënten bij het maken van afwegingen bij

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL 1. Uitgangspunten Deze profielschets is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 mei 2013

Nadere informatie

Aan: corporatiebestuurder en rvc s. Datum 29 juni 2015 Betreft Veranderingen toezicht op woningcorporaties. Geachte heer, mevrouw,

Aan: corporatiebestuurder en rvc s. Datum 29 juni 2015 Betreft Veranderingen toezicht op woningcorporaties. Geachte heer, mevrouw, > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag Aan: corporatiebestuurder en rvc s Graadt van Roggenweg 500 Utrecht Postbus 16191 2500 BD Den Haag www.ilent.nl Contactpersoon Meld- en Informatiecentrum T

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4: ROL EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE AUDITCOMMISSIE

HOOFDSTUK 4: ROL EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE AUDITCOMMISSIE 4. Rol en verantwoordelijkheden 1 HOOFDSTUK 4: ROL EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE AUDITCOMMISSIE De belangrijkste taak van de auditcommissie is enerzijds het bewaken van de kwaliteit van de financiële

Nadere informatie

In deze brief ga ik in op de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het evaluatierapport.

In deze brief ga ik in op de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het evaluatierapport. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG www.minlnv.nl Betreft

Nadere informatie

De waarde van marktwaarde

De waarde van marktwaarde De waarde van marktwaarde Een nieuwe uitdaging voor de (meeste) corporaties 27 mei 2015 Maria Molenaar Voorzitter RvB Woonstad Rotterdam Bestuurslid Aedes Inhoud Aanleiding: de nieuwe woningwet De corporatiesector

Nadere informatie

Spoedcursus corporatiefinanciën. Fleur Elderhorst Hoofd BNG Advies 17 juni 2015

Spoedcursus corporatiefinanciën. Fleur Elderhorst Hoofd BNG Advies 17 juni 2015 Fleur Elderhorst Hoofd BNG Advies 17 juni 2015 BNG Advies ondersteunt haar cliënten bij het maken van afwegingen bij (des)investeringen, financiering, risico s Het resultaat van onze dienstverlening is

Nadere informatie

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector?

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector? Nieuwe Woningwet Wat verandert er in de sociale huursector? NIEUWE WONINGWET Maart 2015 Nederlandse Woonbond Samenstelling Nederlandse Woonbond Voor de tekst in deze brochure is gebruikt gemaakt van gegevens

Nadere informatie

Stuknummer: AM2.06095

Stuknummer: AM2.06095 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlagefn) (070) 373 8393 1 betreft ons kenmerk datum Ontwikkelingen FLO/U201200941 22 juni 2012 woningcorporatiesector

Nadere informatie

Toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader RvC Rentree

Toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader RvC Rentree Toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader RvC Rentree Procedure: MT/DB besluit d.d. 21 juli 2016 RvC goedkeuring d.d. 9 augustus 2016 1. Inleiding De nieuwe woningwet die op 1 juli 2015 in werking

Nadere informatie

3. Samenstelling van de Raad van Commissarissen

3. Samenstelling van de Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Stichting Tablis Wonen Vastgesteld op 24 maart 2014 1. Algemeen De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief Geacht bestuur, L1557 Woningstichting Progrez t.a.v. het bestuur Postbus 8008 3301 CA DORDRECHT Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur,

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie WormerWonen

Reglement Auditcommissie WormerWonen Reglement Auditcommissie WormerWonen Vastgesteld in de Auditcommissie van WormerWonen Ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht op 29 oktober 2014 14 oktober 2014 1 1. INHOUD 1. Doelstelling

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Profiel van de Raad van Commissarissen van de Stichting Maasdelta Groep

Profiel van de Raad van Commissarissen van de Stichting Maasdelta Groep Profiel van de Raad van Commissarissen van de Stichting Maasdelta Groep Raad van Commissarissen Maasdelta Groep vastgesteld op d.d. (wordt vastgesteld op 29 februari 2016) Inleiding Deze profielschets

Nadere informatie

6 september Zomerbloeii.

6 september Zomerbloeii. 6 september Zomerbloeii. Themabijeenkomst: Maatschappelijk Rendement Raeflex Catharijnesingel 56, 3511 GE Utrecht Postbus 8068, 3503 Utrecht (030) 230 31 50 www.raeflex.nl Visitaties van Raeflex Gestart

Nadere informatie

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels POSITION PAPER Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels VNG-INZET VOOR DE NIEUWE HUISVESTINGSWET Inleiding In delen van het land is nog steeds sprake van knelpunten op de woningmarkt, met gevolgen

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting De Volmacht te Gieten

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting De Volmacht te Gieten Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting De Volmacht te Gieten In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen binnen het kader

Nadere informatie

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector Rotterdam Stook je rijk 2015 Monitoring Energiebesparing Huursector 9-10-2015 Inhoud Nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 Doelstellingen landelijke Energieakkoord Stand van Zaken in Nederland Rotterdamse doelstellingen

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING)

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) RvC 23-10-2014; pt. 9 TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) Vastgesteld d.d. 23-10-2014 DE ORGANISATIE is een ondernemende, maatschappelijk gedreven en ambitieuze

Nadere informatie

In contact met belanghouders!

In contact met belanghouders! In contact met belanghouders! met zestien bewezen werkvormen voor corporaties Inleiding Iedere corporatiebestuurder vraagt zich weleens af welke methoden er bestaan om contacten met belanghouders te managen.

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Woningwet op weg: Workshop spoedcursus corporatiefinanciën 30 september 2015. Eindhoven

Woningwet op weg: Workshop spoedcursus corporatiefinanciën 30 september 2015. Eindhoven Woningwet op weg: Workshop spoedcursus corporatiefinanciën 30 september 2015 Eindhoven Natasja Georgius-van Dijk Adviseur BNG Advies 30 september 2015 BNG Advies ondersteunt haar cliënten bij het maken

Nadere informatie

1 9 DEC. 2012. Wat houdt het verscherpt toezicht precies in? Verkeert Ymere in financiële problemen? Postbus 250

1 9 DEC. 2012. Wat houdt het verscherpt toezicht precies in? Verkeert Ymere in financiële problemen? Postbus 250 gemeente De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Maatschappelijke en Economische

Nadere informatie

MONITORING COMMISSIE CODE BANKEN. Aanbevelingen toekomst Code Banken

MONITORING COMMISSIE CODE BANKEN. Aanbevelingen toekomst Code Banken MONITORING COMMISSIE CODE BANKEN Aanbevelingen toekomst Code Banken 22 maart 2013 Inleiding De Monitoring Commissie Code Banken heeft sinds haar instelling vier rapportages uitgebracht. Zij heeft daarin

Nadere informatie

Lid Raad van Commissarissen Juridische Zaken

Lid Raad van Commissarissen Juridische Zaken Lid Raad van Commissarissen Juridische Zaken Visie en Missie De Veenendaalse Woningstichting is een sociale verhuurder in Veenendaal. Ons motto is gewoon goed, met de nadruk op woon goed. Dit komt naar

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting Praktische informatie over staatssteun voor woningcorporaties per 1 januari 2011 Woord vooraf Ter uitvoering

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwstichting Cothen Datum: april 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwstichting

Nadere informatie

NBA Alert 30. Jaarrekeningcontrole woningcorporaties 2012

NBA Alert 30. Jaarrekeningcontrole woningcorporaties 2012 NBA Alert 30 Jaarrekeningcontrole woningcorporaties 2012 April 2013 Status NBA Alert Deze publicatie, die tot stand is gekomen onder verantwoordelijkheid van de NBA, beoogt registeraccountants en accountants-administratieconsulenten

Nadere informatie

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Vastgesteld door bestuurder op d.d. 10-3-2015 Goedgekeurd door Raad van Commissarissen op d.d. 26-03-2015 INHOUD VERBINDINGENSTATUUT 1. INLEIDING... 2 1.1 INTERNE

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

lid Raad van Toezicht

lid Raad van Toezicht Woningbouwvereniging Langedijk is een kleine actieve woningcorporatie in de gemeente Langedijk. Met rond 1.400 huurwoningen en 250 Koopgarantwoningen de grootste sociale verhuurder in deze gemeente. De

Nadere informatie

Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet

Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet Dertien moties ingediend bij debat op 9 december 2014. Drie moties verworpen en tien aangenomen. 1. De motie-karabulut over de sociale

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera 1 Uitgangspunten Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de rechtspersoon. Continuïteit bij

Nadere informatie

De controller in de Circle of Trust (Hoe) kan de controller bouwen aan vertrouwen?

De controller in de Circle of Trust (Hoe) kan de controller bouwen aan vertrouwen? De controller in de Circle of Trust (Hoe) kan de controller bouwen aan vertrouwen? De controller in de Circle of Trust VRC Midzomer Event 19 juni 2014 drs. Daphne Braal*Verhoog Directeur Centraal Fonds

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Financiën van woningcorporaties

Financiën van woningcorporaties Financiën van woningcorporaties Financiën van woningcorporaties Handleiding en tips voor huurdersorganisaties Tweede, geheel herziene, druk, oktober 2016 Inhoud Inleiding 6 Verscherpte aandacht 7 Waarom

Nadere informatie