Raad van Commissarissen. J.A. Tjin Wong Joe mr. S. W. Kertoidjojo drs. D. Gomes G. Tjon Tjauw Liem C.A. Dilweg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raad van Commissarissen. J.A. Tjin Wong Joe mr. S. W. Kertoidjojo drs. D. Gomes 26.01.2009 G. Tjon Tjauw Liem C.A. Dilweg."

Transcriptie

1

2 Raad van Commissarissen J.A. Tjin Wong Joe mr. S. W. Kertoidjojo drs. D. Gomes G. Tjon Tjauw Liem C.A. Dilweg Direktieleden drs. M.E. Atmodikromo Kartoredjo mr. D.R.S. Pawironadi R. M. Tjon Poen Gie

3 INHOUD Meerjarenoverzicht 3 Prae-advies van de Raad van Commissarissen 4 Mission Statement 5 Ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling 6 Verslag van de Directie 8 Jaarrekening Toelichting op de balans 26 Toelichting op de winst- en verliesrekening 28 Accountantsverklaring 29 Translation 31 Adressen 32

4 MEERJARENOVERZICHT BALANSEN PER 31 DECEMBER ( X SRD 1.000) SRD SRD SRD SRD ACTIVA Kasmiddelen Vorderingen op kredietinstellingen Schatkistpapier Effecten Vorderingen op klanten Immateriële vaste activa Bedrijfsmiddelen Overlopende activa PASSIVA Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan klanten Overige schulden Overlopende passiva Voorziening assurantie eigen risico Eigen vermogen WINST-EN VERLIESREKENINGEN OVER (X SRD 1.000) SRD SRD SRD SRD BATEN Renteresultaat Overige baten Totale baten LASTEN Personeels- en andere beheerskosten Afschrijvingen Waardeveranderingen van vordering en voorzieningen van onder de balans opgenomen verplichtingen Totale lasten Bedrijfsresultaat Buitengewone baten en lasten Resultaat vóór belastingen Inkomstenbelasting Netto-winst

5 Prae-advies van de Raad van Commissarissen Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 37 lid 3 van de statuten, doet het ons een genoegen u omtrent de jaarrekening van Finabank N.V. het volgende te berichten. Wij hebben de balans per 31 december 2008, de winst- en verliesrekening over het boekjaar 2008 van de vennootschap, alsmede de bijbehorende toelichtingen, doen onderzoeken en geven u in overweging de onderhavige jaarrekening, welke is voorzien van een accountantsverklaring van Tjong A Hung Accountants, door de Directie ter behandeling wordt aangeboden, vast te stellen. Deze vaststelling strekt tot décharge van de Directie voor het bestuur en van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht. Met het voorstel van de Directie om - mede ter voldoening aan de door de Centrale Bank van Suriname gestelde solvabiliteitseisen - de uit de jaarrekening blijkende winst van SRD 1,587,889 volledig toe te voegen aan de algemene reserve, kunnen wij ons verenigen. Wij spreken met genoegen onze waardering en erkentelijkheid uit voor de wijze waarop de Directie en alle andere medewerkers gedurende het boekjaar hun krachten hebben gegeven aan de vennootschap. Paramaribo, 20 oktober 2009 Raad van Commissarissen J.A. Tjin Wong Joe mr. S. W. Kertoidjojo drs. D. Gomes G. Tjon Tjauw Liem C.A. Dilweg 4

6 Mission Statement Onze missie is het streven naar duurzaam partnerschap met onze cliënten door hen bij te staan met maatwerk en advies bij het realiseren van hun wensen. Wij zijn onze cliënten daartoe behulpzaam bij het zoeken naar oplossingen en het aanboren van mogelijkheden. Onze visie is dat de markt ook aan FinaBank ruimte biedt om de samenleving financiële producten en diensten aan te bieden waarmee welvaart en welzijn voor iedere burger kunnen worden bewerkstelligd. Onze doelstelling is om te voorzien in de dagelijks veranderende behoeften. Met de aanwezige hulpbronnen behoort het behalen van een betere positie van ons land in de wereld tot de reële mogelijkheden. FinaBank heeft zich als deel van het Surinaamse bankwezen aan deze doelstelling gecommitteerd en zal altijd haar bijdrage hiertoe leveren. Om soepel en snel in te kunnen spelen op de veranderende wensen en eisen van de cliënt en de maatschappij, moet een organisatie flexibel en dynamisch zijn. Vanwege onder meer haar jonge kader met vooruitstrevende ideeen loopt Finabank steeds voorop in de introductie van nieuwe produkten en diensten. Ondanks het jeugdige karakter en de progressieve instelling van Finabank, leveren wij van oudsher bankprodukten van hoge kwaliteit. Time is money, zo luidt een wereldwijd bekend gezegde, en daarvan is Finabank overtuigd. Door goed naar onze cliënten te luisteren, en te zorgen dat onze medewerkers en de cliënten zowel letterlijk als figuurlijk dezelfde taal spreken, proberen wij zo optimaal mogelijk gebruik te maken van uw, en onze kostbare tijd. Ook onze ruime openingstijden zijn uiteraard in dat kader te beschouwen. 5

7 Ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling Finabank, opgericht op 24 april 1991, had ondanks het feit dat het toen door de heersende inflatie voor de overige lokale commerciële banken niet aantrekkelijk was om spaargelden aan te trekken, onder andere als missie gesteld om de spaarzin bij het publiek te stimuleren en een aantrekkelijke rentevergoeding aan te bieden, in de wetenschap dat sparen op den duur altijd een positief effect sorteert. Ondanks de moeilijke tijden die na de start moesten worden doorstaan, is het de bank gelukt om binnen korte tijd te groeien tot een trendsetter in het Surinaamse bankwezen. Dankzij het vertrouwen van onze cliënten en het overgrote deel van de samenleving, kent FinaBank vanaf het begin een bijna explosieve groei, waaraan tot op dit moment nog geen einde is gekomen. De behoefte aan een andere bank was, en blijft voelbaar. Het klantenbestand van Finabank groeit nog altijd gestadig. Op 26 maart 1998 werd het eerste filiaal te Nw. Nickerie geopend. Met trots kan worden gezegd dat Finabank Nickerie een prominente rol speelt in het Westen des lands en nog altijd een wezenlijke bijdrage levert aan het resultaat van de vennootschap. Met de opening van het Finabank International Banking Center op 22 maart 2007 werd wederom een mijlpaal bereikt. Van de ruime openingstijden tussen 7 uur s morgens en 9 uur s avonds wordt dankbaar gebruik gemaakt. Ook de zaterdag is als businessday niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Finabank heeft daar vanaf het begin op ingespeeld door de deuren ook op de zaterdag te openen voor het publiek. Op het moment dat dit jaarverslag wordt samengesteld, bevindt de bouw van het nieuwe kantoor in Nieuw Nickerie zich in de afrondende fase. In de loop van het jaar 2009 zal dit nieuwe en zeer moderne kantoor worden geopend, niet toevallig in het jaar van het 10-jarig bestaan van Finabank Nickerie. 6

8 De Kredietcrisis Vooral in de tweede helft van het verslagjaar zijn wij uiteraard geconfronteerd geworden met de wereldwijde kredietcrisis, waarvan op dit moment de afloop nog niet te voorspellen is. Vanaf juni bleek dat verschillende banken en verzekeraars recordverliezen boekten over het eerste halfjaar van Diverse enorm grote hypotheekverstrekkers in de Verenigde Staten werden noodgedwongen overgenomen door de overheid. Ook in Europa raakten grote banken en financiële instellingen in de problemen. Ingrijpen door de lokale overheden was hun enige redding. Een systeemcrisis is tot nu toe niet geconstateerd, een bankencrisis lijkt echter al weer bijna een eufemisme nu ook de reële economie wereldwijd de gevolgen heeft gevoeld van wat als kredietcrisis begon. Banken in Suriname zijn echter niet of slechts marginaal getroffen door de crisis. Dat Suriname grotendeels gevrijwaard is gebleven hiervan, heeft onder andere te maken met het feit dat ons land een conservatief bankenbeleid heeft, en dat de banken in Suriname onder zeer streng toezicht staan van de Centrale Bank van Suriname via onder meer de kasreserve-regeling. Ook het feit dat Suriname slechts een beperkt aantal banken kent en de onderlinge concurrentie derhalve niet al te ver voert is een reden dat de banken in ons land de crisis goed hebben doorstaan. Bovendien is slechts één der lokale banken nietlokaal. Niet voor niets is Suriname onlangs genoemd tijdens het World Economic Forum als een land met een relatief degelijk en veilig bankwezen, waar wij hoger scoorden dan landen als Japan, Italië, Polen en Taiwan. Wij spreken de hoop uit dat de crisis binnen afzienbare tijd bezworen zal zijn zonder al te veel verdere schade aan te richten. 7

9 Verslag van de Directie Het bedrijf van de bank BALANS Het balanstotaal bedraagt per ultimo december 2008 bijkans SRD. 126 miljoen, een stijging van 72% ten opzichte van Deze stijging ligt bijna op hetzelfde niveau als in 2007 (73%). Evenals de voorgaande jaren bemerken wij een sterk stijgende trend van het balanstotaal. Evenals in 2007, is de stijging in 2008 grotendeels te danken aan het door de gemeenschap in ons gestelde vertrouwen, hetgeen tot uiting kwam in de spaargelden en de termijndeposito s. ACTIVA Aan de activa zijde is de stijging het sterkst bij de posten kasmiddelen, vorderingen op kredietinstellingen en vorderingen op klanten. De groei van de kasmiddelen en de vordering op kredietinstellingen zijn mede veroorzaakt door de groei van de vreemde valutategoeden van cliënten. Vorderingen op klanten Bij het onderdeel kredietverlening zien wij dat de netto portefeuille in 2008 is toegenomen met 76% ten opzichte van Deze stijging was in % ten opzichte van De nieuwe produkten die in 2007 werden geïntroduceerd, hebben hun vruchten afgeworpen in het verslagjaar (2008). PASSIVA Aan de passivazijde is eveneens groei te bemerken en dan voornamelijk in de posten schulden aan klanten; de overlopende passiva en tenslotte het eigen vermogen. Schulden aan klanten Deze post betreft de door de cliënt toevertrouwde middelen in de vorm van girorekeningen, spaarrekeningen en deposito s. Het sterke vertrouwen dat reeds in voorgaande jaren is getoond blijkt zich voort te zetten. In het verslag jaar 2008 was de stijging van deze post 80% ten opzichte van Overlopende passiva Hierin zijn onder andere opgenomen te betalen interest aan deposito s en vervallen deposito s alsmede de te betalen inkomstenbelasting. Eigen vermogen In het verslagjaar 2008 is het eigen vermogen met 45% toegenomen en wel van SRD. 4,165 miljoen naar SRD. 6,052 miljoen. 8

10 WINST EN VERLIESREKENING Het resultaat per december 2008 is toegenomen met 39% ten opzichte van Deze stijging is gunstiger dan die in het verslagjaar De winst voor belasting bedraagt SRD. 2,481,077. (2007: SRD. 1,782,428), hetgeen resulteert in een netto winst van SRD. 1,587,889 (2007: SRD. 1,140,754). Capital en BIS Ratio s Op grond van de cijfers over het verslagjaar 2008 kunnen een aantal ratio s worden gepresenteerd. De belangrijkste hiervan zijn de Capital- en de BIS Ratio. De Capital ratio is het aandeel van het zichtbaar eigen vermogen in het balanstotaal. De BIS ratio is het aandeel van het eigen vermogen gerelateerd aan de som van de diverse, naar risicograad gewogen activa. De Capital ratio bedroeg per ultimo %. Dit is een afname van 1% ten opzichte van 2007, hetgeen met name te wijten is aan de groei van het balanstotaal. De BIS ratio bedroeg per ultimo %. Overige ratio s 1) de ROE (return on equity): dit is het netto resultaat in verhouding tot het gemiddeld eigen vermogen. Deze bedroeg 31% per ultimo 2008, zijnde een afname van 1% ten opzichte van ) de ROA (return on assets): dit is de verhouding tussen het nettoresultaat en het gemiddeld totaal vermogen. De ROA bedroeg 2% per ulitmo 2008, evenals in ) de Efficiency ratio: dit is de verhouding tussen de totale lasten minus de voorziening en de totale opbrengsten. De efficiency ratio bedroeg 65% per ultimo een stijging van 5% ten opzichte van

11 On-site inspectie door de Centrale Bank van Suriname In de eerste helft van de maand maart van het boekjaar, werd er wederom een on-site inspectie uitgevoerd door de Centrale Bank van Suriname bij het hoofdkantoor aan de Dr. S. Redmondstraat, nadat dat in 2006 voor het laatst was gebeurd. Voor de eerste maal werd de bank beoordeeld volgens de CAMELS (Capital adequacy, Asset quality, Management, Earnings en Liquidity) rating. Human Resource Aan het begin van het verslagjaar bestond het personeelsbestand uit 62 medewerkers terwijl er aan het eind van medewerkers waren. Deze groei in het personeelsbestand is mede veroorzaakt door de sterk verruimde openingstijden van de bank, hetgeen werken in shiftverband noodzakelijk maakte. Behalve dat Finabank met deze ruime openingstijden een trend heeft ingezet die spoedig navolging vond, heeft de bank hiermede ook haar steentje bijgedragen in het creëren van werkgelegenheid. A Jubilarissen In het verslagjaar vierde Finabank het 12½-jarig dienstjubileum van Eric Tijdmeter van de afdeling Bewaking, van Graciella Jong A Tai (afdeling Customer Service), Aminie Kartodirjio (afdeling Kassa), Ruth Tjon A Pauw (afdeling International Banking) en Ponidja Modiwirijo (afdeling Incasso). Zes personen vierden in 2008 hun vijfjarig dienstverband, te weten Robert Kromosemito (afdeling Binnenland), Jeroen Martodikromo (afdeling Kredieten), Deborah de Meza (afdeling Assurantie), Miriam Sleur (afdeling Kassa) en Abigail Wong (afdeling Alg. Secretariaat). De directie is bijzonder ingenomen met het grote aantal jubilarissen aangezien dat veel zegt over de band die er bestaat tussen het bedrijf en het personeel. Een grote mate van loyaliteit van het personeel naar de bank toe bemerken wij dan ook als gevolg hiervan, naar onze bijzondere tevredenheid. 10

12 Robert Kromosemito ontvangt zijn certificaat in verband met 5 jaar trouwe dienst uit handen van Directeur Dave Pawironadi B Training en toerusting Anti Money Laundry compliance In de maand januari van het boekjaar hebben een directielid en een staflid de FIBA National Compliance School te Miami Florida deze is ontstaan uit een samenwerking tussen de FIBA en de Florida International University- met goed gevolg doorlopen. Deze training is gericht op de diverse aspecten van Anti Money Laundering. Tevens maakte hiervan deel uit een cursus met betrekking tot credit card compliance. In juni hebben medewerkers van diverse afdelingen een training Anti Money Laundering gevolgd onder leiding van een Argentijnse trainer. 11

13 Anti Money Laundry Training verzorgd bij Finabank International Banking Center 12

14 IGRS: Financial Markets and Institutions In de maand april van het verslagjaar hebben een RvC-lid, twee directieleden en twee staflleden de module Financial Markets and Institutions gevolgd, georganiseerd door het Institute for Graduate Studies and Research, onderdeel van de ADEKUS. Het personeel op elk niveau wordt voortdurend getraind en verder opgeleid, via zowel interne als externe trainingen, om altijd op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van economie en financiën. C Teambuilding Ook de onderlinge collegiale banden worden niet verwaarloosd. In de optiek van Finabank is het belangrijk dat medewerkers niet alleen bevoegd en getraind zijn om hun werkzaamheden naar hun beste kunnen te doen, maar is ook de onderlinge sfeer die er bestaat tussen de medewerkers van essentieel belang, zelfs voor de cliënt. Hij of zij merkt direct of medewerkers het al dan niet naar hun zin hebben bij de bank. In dat kader is ook dit jaar weer het bijna voltallige personeel met hun gezin vertrokken naar Babunhol, ter viering van de jaarlijkse Family Day. Het personeel van Finabank International Banking Center neemt meerdere keren per jaar het initiatief een Family Day te organiseren. Dit jaar hebben zij het district Commewijne bezocht, en een boottocht ondernomen naar Braamspunt. Uitstapje naar Braamspunt 13

15 Uitstapje naar Commewijne 14

16 Introduktie Clareti Banking System (Real Time Integrated Banking System-RIBS) Zoals reeds in het jaarverslag 2007 aangekondigd, hebben wij per 30 juni dit jaar de overstap gemaakt van ons oude banksysteem naar het nieuwe, Clareti Banking System genaamd. Deze overstap is gepaard gegeaan met een uitgave van enkele honderdduizenden US dollars. Uiteraard heeft de overgang voor een aantal drempels gezorgd, maar die waren dankzij de inspanningen van met name onze ICT-medewerkers snel genomen. Enkele kinderziekten bleken er kort na de invoering nog te bestaan, maar ook die zijn thans grotendeels de wereld uitgeholpen. Intussen merkt de cliënt reeds op verschillende gebieden dat de dienstverlening naar hem of haar toe sneller en efficiënter verloopt, waar wij tevreden over zijn. Vanaf deze plaats spreken wij nogmaals onze dank uit aan het team van medewerkers dat onvermoeibaar heeft gewerkt om de introduktie van het nieuwe systeem soepel te laten verlopen. Doordat wij in het boekjaar met deze overstap te maken hebben gehad met twee verschillende banksystemen, en de overgang precies op de helft van het verslagjaar lag, was de correcte en tijdige verwerking van de jaarcijfers een uitdaging die met enige vertraging gelukkig toch met succes is afgerond. In de maand november van het verslagjaar is een nieuwe ICT-manager aangetrokken, teneinde een aantal lopende processen vlotter en soepeler te doen verlopen. Thans wordt er op de diverse afdelingen volop gewerkt aan de launch van de phone- en internetbanking, een volgende grote stap in de richting van de verdere automatisering en van de optimalisering van onze dienstverlening aan de cliënten. Het Fina Voetbalteam 15

17 Maatschappelijke betrokkenheid Zoals wij in ons Mission Statement stellen, voelt Finabank N.V. zich betrokken bij de samenleving waarin zij werkzaam is, en erkent daarmee dat zij mede-verantwoordelijk is voor de evenwichtige ontwikkeling daarvan. Finabank N.V. zet in haar bedrijfsvoering sociaal verantwoorde beginselen om in commerciële principes en streeft er derhalve naar met haar dienstverlening en overige activiteiten steeds bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Ook in het boekjaar heeft Finabank N.V. steeds weer getracht te tonen dat niet uitsluitend winstmaximalisatie een drijfveer mag zijn. In het voornoemd kader van onze corporate social responsibility, heeft Finabank ook in het verslagjaar een aantal projekten en goede doelen gesteund, doorgaans projekten die betrekking hebben op een verbetering van het onderwijs, of van de onderwijsomstandigheden. Onderwijsinstellingen die fondsen ontvangen hebben van Finabank zijn onder andere de Samuel Glockler School (ten behoeve van de renovatie van de kleuterklassen), de Anton de Kom Universiteit (ten behoeve van de jaarlijkse conferentie van Caribische geschiedkundigen verenigd in Association of Caribbean Historians), scholengemeenschap Saron (ten behoeve van de koelinstallatie van de mediatheek), de Stahelinschool en Openbare School Houttuin. Ook noemen wij in dit kader de jaarlijkse donatie van spaarboekjes aan de beste GLO-leerlingen in het door Rotary Club Paramaribo Residence opgezette Go-GLO evenement. Toekomstplannen A Creditcard Ter uitbreiding van ons dienstenpakket staat voor het komend jaar de toetreding bij één der grote credit-card companies op stapel. B Het kantorenbeleid Op het moment van schrijven van dit verslag is de dependance van Finabank in Nw. Nickerie bijna geheel voltooid. Thans wordt volop gezocht naar mogelijkheden om het bedrijf ook verder naar het zuiden van het land uit te breiden. De bank houdt zich inmiddels aan de gedane belofte om de bank naar de mensen te brengen. De plannen voor de opening van een nieuw filiaal in het oosten des lands zijn reeds ver gevorderd, en in het komende jaar zal een aanvang worden gemaakt met de bouwwerkzaamheden. 16

18 Ontmoeting met de heren Kwame Hannibal en Brendon Howell van de Republic Bank (T&T) over onder andere het aangaan van internationale meta-financieringen. Voor dit gesprek had Finabank ook de Direktieleden van een aantal andere banken uitgenodigd. C Samenwerkingsverbanden In het verslag jaar zijn er op uitnodiging van de Surinaamse Bankiersvereniging gesprekken op gang gekomen welke moeten gaan resulteren in het lidmaatschap van de bank. Behalve een hechtere samenwerking met de collegabanken zal het lidmaatschap met zich meebrengen dat de bank ook een aanspraak kan doen op de diensten die vanuit de vereniging worden aangeboden. Door de bank is er in het verslagjaar een bilaterale Clearingsovereenkomst gesloten met de De DSB Bank. Naast de reeds bestaande samenwerking met de Volkscredietbank en Surinaamse Postspaarbank, liggen ook overeenkomsten met de Hakrinbank en de Landbouwbank in het verschiet. In het verslagjaar zijn de voorbereidingen getroffen voor aansluiting op Bnets, waardoor de cliënt gebruik zal kunnen maken van het landelijke netwerk van POS- en ATM-apparaten. In afwachting daarvan zal Finabank haar 4e Finamatic introduceren. Tenslotte zal de organisatie intern enkele wezenlijke veranderingen moeten ondergaan teneinde optimaal gebruik te kunnen maken van het nieuwe banksysteem. In samenwerking met een externe consultant zal de organisatie worden doorgelicht op zoek naar de sterke en de zwakke plekken, en zal er gezocht worden naar constructieve nieuwe strukturen en werkwijzen. 17

19 Wij bedanken al onze medewerkers voor hun bijdrage en inzet bij het behalen van het bedrijfsresultaat over het verslagjaar. De leden van de Raad van Commissarissen en van de Financiële Raad bedanken wij voor hun voortdurende ondersteuning en advies. Ook de leden van VIP Management and Consultancy N.V. zeggen wij dank voor hun niet aflatende steun. Tenslotte bedanken wij de cliënten voor het in de bank gestelde vertrouwen. Paramaribo, 20 oktober 2009 drs. M.E. Atmodikromo-Kartoredjo mr. D.R.S. Pawironadi R. M. Tjon Poen Gie 18

20 Natuurschoon te Babunhol op de Family Day 19

21 BALANS PER 31 DECEMBER 2008 (vóór bestemming resultaat) ACTIVA SRD SRD SRD SRD Kasmiddelen Vorderingen op kredietinstellingen Schatkistpapier Effecten Vorderingen op klanten Bedrijfsmiddelen Terreinen Transportmiddelen Kantoorinventaris Kantoormachines Software Immateriële vaste activa Aanloopkosten Overlopende activa PASSIVA SRD SRD SRD SRD Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan klanten Overige schulden Overlopende passiva Te betalen interest Overige transitoria Voorziening assurantie eigen risico Eigen vermogen Geplaatst aandelenkapitaal Nog te storten aandelen kapitaal Agioreserve Algemene reserve Fonds voor algemene bankrisico's Resultaat lopend boekjaar

22 WINST- EN VERLIESREKENING SRD SRD SRD SRD BATEN Rentebaten Rentelasten Renteresultaat Provisie Resultaat uit financiële transacties Overig inkomen LASTEN Personeels- en andere beheerskosten Afschrijvingen Waardeveranderingen van vorderingen en voorzieningen van onder de balans opgenomen verplichtingen Diverse lasten Resultaat voor belastingen Inkomstenbelasting Netto-resultaat

23 KASSTROOMOVERZICHT SRD SRD SRD SRD Kasstroom uit operationele activiteiten Netto-resultaat Aanpassingen voor: Afschrijvingen Waardeveranderingen van vorderingen Voorziening assuranties eigen risico , Kasstroom uit bedrijfsoperaties Vorderingen op klanten Overlopende activa Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan klanten Overige schulden Overlopende passiva Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in bedrijfsmiddelen Desinvestering Correctie beginbalans Aanloopkosten Schatkistpapier Effecten Kasstroom uit financiële activiteiten Nog te storten aandelenkapitaal Netto kasstroom Beginsaldi kasmiddelen + vorderingen op kredietinstellingen Eindsaldi kasmiddelen + vorderingen op kredietinstellingen 22

24 Toelichting op de jaarrekening 2008 ALGEMEEN Oprichting en doel De vennootschap is opgericht op 24 april Finabank N.V. heeft ten doel: -het uitoefenen van het algemeen bankbedrijf in de ruimste zin, onder meer omvattende: a. het aannemen van gelden in rekening-courant of à deposito; b. de kredietverlening aan het bedrijfsleven, de overheid en particulieren ongeacht in welke vorm; c. de dienstverlening ten behoeve van het binnenlands- en buitenlands betalings- of vermogensverkeer; - de verkrijging, het bezit het beheer en de vervreemding van effecten; - het oprichten, mede-oprichten, vertegenwoordigen, beheren en besturen van, alsmede deelnemen in welke vorm dan ook, in andere ondernemingen en instellingen van welke aard ook; - het verlenen van alle diensten en het verrichten van alle handelingen, die direct of indirect gerekend kunnen worden tot de werkzaamheden van een algemene bank. Na opschorting van de bedrijfsactiviteiten in 1992 is de vennootschap in 1998 wederom opgestart met de activiteiten. ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING Vergelijking met het voorgaande jaar. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaand jaar. Omrekening vreemde valuta s Monetaire activa en passiva luidend in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koersen zoals genoteerd door de Centrale Bank van Suriname. Bij de omrekening is van de genoteerde aankoop- en verkoopkoersen een gemiddelde jaarkoers berekend en gehanteerd. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op het moment van afwikkeling. De gemiddelde jaarkoers en de koersen per 31 december van de meest voorkomende vreemde valuta luiden als volgt: Gem.jaarkoers SRD SRD SRD US$ 1 2,75 2,71 2,71 Euro 1 3,90 3,82 3,98 23

25 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Kasmiddelen Deze betreffen kasgelden en vorderingen op de CBvS. De kasgelden en vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Immateriële vaste activa Deze post betreft aanloopkosten, welke gemaakt zijn ter voorbereiding op de opening van het filiaal International Banking Center. De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de hieraan betaalde kosten onder aftrek van afschrijvingen. Effecten Deze post betreft aandelen in locale ondernemingen welke worden gewaardeerd tegen beurswaarde. De waarde toe-/afname is verwerkt in de resultatenrekening. Vorderingen op klanten Op de verstrekte leningen zijn de nog niet verdiende interest, een voorziening voor het debiteurenrisico en de rente van de non-performing leningen in mindering gebracht. Bedrijfsmiddelen De bedrijfsmiddelen zijn opgenomen tegen de aanschafwaarde verminderd met de afschrijvingen, welke worden berekend volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd: -Transportmiddelen : 20% per jaar -Kantoorinventaris : 33 1/3 % per jaar -Kantoormachines : 33 1/3 % per jaar -Software : 33 1/3 % per jaar Voorziening assurantie eigen risico Bij de persoonlijke- en huurkoopleningen tot maximaal SRD wordt het risico niet ondergebracht bij derden, maar in eigen beheer gehouden. 24

26 Fonds voor algemene bankrisico s Er wordt een fonds voor algemene bankrisico s (FAR) aangehouden om reden van voorzichtigheid, teneinde de algemene risico s van het bankbedrijf af te dekken. De hoogte van dit fonds en de toevoeging aan dit fonds zijn gebaseerd op de verwachte ontwikkelingen van huidige en toekomstige risico s. Dotaties worden in de winst- en verliesrekening verantwoord onder het hoofd waardeveranderingen van vorderingen en voorzieningen van onder de balans opgenomen verplichtingen. Overige activa en passiva Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven worden de activa en passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde. Hierbij wordt op vorderingen, indien dit noodzakelijk wordt geacht, een voorziening in mindering gebracht. GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de verdiende rentebaten en overige baten enerzijds en de rentelasten en andere kosten anderzijds. De winsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Op de vaste activa wordt afgeschreven op basis van de aanschaffingswaarden. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Inkomstenbelasting wordt berekend door toepassing van het geldende tarief op het resultaat van het boekjaar, waarbij rekening gehouden wordt met fiscale faciliteiten. 25

27 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER Kasmiddelen SRD SRD Onder deze post zijn de voorraden kasmiddelen in Surinaams courant, vreemde valuta, kasreserve en de onmiddellijk opeisbare tegoeden bij de Centrale Bank van Suriname opgenomen Vorderingen op kredietinstellingen Dit betreft de tegoeden in rekening-courant bij commerciële banken Effecten deze post betreft aandelen Vorderingen op klanten Onder dit hoofd zijn opgenomen vorderingen uit kredietverlening na aftrek van de nodige voorzieningen en rente van non-performing leningen Voorziening debetstand girorekeningen Bedrijfsmiddelen Transport- Kantoor- Kantoor- Terreinen middelen inventaris machines Software Totaal SRD SRD SRD SRD SRD SRD 1 januari 2008 Aanschafwaarde Afschrijvingen Boekwaarde Mutaties in 2008 Investeringen Afschrijvingen Desinvestering Gecummuleerde afschrijving desinvestering december 2008 Aanschafwaarde Afschrijvingen Boekwaarde IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Betreft aanloopkosten, welke zijn gemaakt ter voorbereiding op de opening van het filiaal SRD SRD International Banking Center OVERLOPENDE ACTIVA Hieronder zijn opgenomen vooruitbetaalde bedragen Schulden aan klanten Hieronder zijn opgenomen Deposito's Spaargelden Giro-rekeningen Overige schulden Deze post betreft vooruit ontvangen verzekeringspremies van klanten, waarvan de afwikkeling in het nieuwe jaar zal plaatsvinden Overlopende passiva Te betalen interest deposito Overige transitoria Hieronder vallen vervallen deposito's, inkomstenbelasting, en overige nog te betalen kosten Totaal overlopende passiva Voorziening assurantie eigen risico Onder deze post is opgenomen een voorziening die gevormd is voor het overlijdensrisico die in eigen beheer wordt gehouden

Pupillen van Kinderverblijf De Papegaaitjes poseren vol trots in traditionele kledij nadat zij de donatie symbolisch in ontvangst hebben genomen.

Pupillen van Kinderverblijf De Papegaaitjes poseren vol trots in traditionele kledij nadat zij de donatie symbolisch in ontvangst hebben genomen. 1 2 3 Pupillen van Kinderverblijf De Papegaaitjes poseren vol trots in traditionele kledij nadat zij de donatie symbolisch in ontvangst hebben genomen. Opening Finabank IBC op 22 maart 2007 Op de eerste

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA:

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: Handleiding Regelgeving Accountancy Engelstalige voorbeeldteksten Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: 1.1.1.4: Goedkeurende controleverklaring,

Nadere informatie

In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4. In te vullen door de student: Naam: Groep: Collegiale toetsing

In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4. In te vullen door de student: Naam: Groep: Collegiale toetsing In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4 In te vullen door de student: Naam: Studentnummer: Docent: Groep: Collegiale toetsing FN2VS2FE01-1 HEEJM Aanwijzingen: N.B. Lees

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Meerjarenoverzicht 05. Prae-advies van de Raad van Commissarissen

Inhoudsopgave. Meerjarenoverzicht 05. Prae-advies van de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht 05 Prae-advies van de Raad van Commissarissen 06 Verslag van de Directie Het bedrijf van de bank Ontwikkelingen en activiteiten 08 12 18 Jaarrekening 2011 Balans per 31

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE NETHERLANDS

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE NETHERLANDS HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE The basic Dutch Financial Statements always consist of: - Balance Sheet - Profit and Loss Account - Disclosure (General disclosure giving details on the accounting

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013 NedSense enterprises n.v. AVA 11 juni 2013 a) Bespreking van het jaarverslag b) Bespreking en vaststelling van de jaarrekening per 31 december 2012 (ter c) Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo zijn opgemaakt (ook onder IFRS) IAS 7 maakt gebruik van cashstroom tabellen,

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2 0 1 2

JAAR VERSLAG 2 0 1 2 JAAR VERSLAG 2012 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht Kengetallen Prae-advies van de Raad van Commissarissen Verslag van de Directie Het bedrijf van de bank Ontwikkelingen en activiteiten Jaarrekening 2012

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Niets duurt voort behalve verandering Heraclitus

Niets duurt voort behalve verandering Heraclitus JAARVERSLAG 2010 Niets duurt voort behalve verandering Heraclitus Groei door verandering is het thema van dit jaarverslag. Verandering is een dynamisch proces van aanpassing aan nieuwe ontwikkelingen en

Nadere informatie

Beacon Ministries Het bestuur Schippersmeen CM HARDERWIJK. Jaarrekening 2015

Beacon Ministries Het bestuur Schippersmeen CM HARDERWIJK. Jaarrekening 2015 Beacon Ministries Het bestuur Schippersmeen 91 3844CM HARDERWIJK Jaarrekening 2015 Beacon Ministries Het bestuur Schippersmeen 91 3844CM HARDERWIJK Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Financieel

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014 Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrapportage 1.1 Opdrachtbevestiging 3 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 4 1.4 Meerjarenoverzicht 6 1.5 Financiële

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741

BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 JAARREKENING 2011 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2011 31-12-2010 activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 27.196 37.741 MATERIËLE VASTE ACTIVA 62.018 26.274 FINANCIËLE

Nadere informatie

AEGON Custody B.V., s-gravenhage. Jaarverslag 2008

AEGON Custody B.V., s-gravenhage. Jaarverslag 2008 AEGON Custody B.V., s-gravenhage Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008. Inhoudsopgave 1. Algemene informatie... 3 1.1 Adresgegevens... 3 1.2 Groepsstructuur... 3 1.3 Activiteiten... 3 1.4 Samenstelling directie...

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2013

Finles N.V. Halfjaarverslag 2013 Finles N.V. Halfjaarverslag 2013 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017 Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

1. Eigen vermogen (inclusief uitbetaling dividend en uitgifte stockdividend) Gewoon aandelenkapitaal (Common stock)

1. Eigen vermogen (inclusief uitbetaling dividend en uitgifte stockdividend) Gewoon aandelenkapitaal (Common stock) Onderwerpen Comptabele Aspecten Financiering (CAFI) * Eigen vermogen (inclusief uitbetaling dividend en uitgifte stockdividend) * Vennootschap onder firma (v.o.f.) * Voorzieningen * Kort vreemd vermogen

Nadere informatie

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 30 juni 2016 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Rapport aan Road4Energy te Groesbeek inzake de jaarrekening 2012

Rapport aan Road4Energy te Groesbeek inzake de jaarrekening 2012 Rapport aan Road4Energy te Groesbeek inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina 1 Samenstellingsverklaring 1 2 Algemeen 2 3 Resultaten 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING Balans

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49.

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49. JAARREKENING 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2014 ---------------- 31-12-2013 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Aloshikha Foundation heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2010 Aloshikha Foundation heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2010 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016 , te Rapport inzake jaarstukken 2015 1 maart 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Stichting Warmte voor de Kinderen T.a.v. de heer R. Schellekens Lorentzkade 37 2313 GD Leiden. Pag.

Stichting Warmte voor de Kinderen T.a.v. de heer R. Schellekens Lorentzkade 37 2313 GD Leiden. Pag. JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ ADMINISTRATIEKANTOOR Jacob Mosselstraat 35 2595 RE Den Haag Tel 070-3156050 Fax 070-3819554 E-mail in(o@administratiekanfooraro.nl K.v.K. 27107255 BTW nr. NL00686 1 2 1 080 1 Rabo NL69RAB0

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Groendomein Wasven Eindhoven

Financieel verslag Stichting Groendomein Wasven Eindhoven Financieel verslag 2016 Stichting Groendomein Wasven Eindhoven 2.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 A C T I V A Vaste activa Materiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP. Jaarrekening 2015

Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP. Jaarrekening 2015 Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP Jaarrekening 2015 Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat 2 5469 SL ERP Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46.

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46. JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2013 ---------------- 31-12-2012 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE

Nadere informatie

RAPPORT. uitgebracht aan. De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn. 1 januari tot en met 30 juni 2014

RAPPORT. uitgebracht aan. De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn. 1 januari tot en met 30 juni 2014 Countus accountants. adviseurs RAPPORT uitgebracht aan De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn Inzake de halfjaarrekening 1 januari tot en met 30 juni 2014 Op de

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Stichting Corantijn Utrechtseweg 73 3818 EB Amersfoort. Rapport inzake de jaarrekening 2009

Stichting Corantijn Utrechtseweg 73 3818 EB Amersfoort. Rapport inzake de jaarrekening 2009 Utrechtseweg 73 3818 EB Amersfoort Rapport inzake de jaarrekening 2009 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Beoordelingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Staat van herkomst en

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Wasven Boerderij Eindhoven

Financieel verslag Stichting Wasven Boerderij Eindhoven Financieel verslag 2016 Stichting Wasven Boerderij Eindhoven 2.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 A C T I V A Vaste activa Materiële vaste activa 272

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 JAARVERSLAG 2013 Mijndomein.nl Services BV Jaagpad 20 2802 AZ Gouda KvK: 52972712 Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN ANALYSES 2 Financiele positie

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Dol Fijne Therapie. Bavel

JAARREKENING Stichting Dol Fijne Therapie. Bavel JAARREKENING 2012 Stichting Dol Fijne Therapie Bavel INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Opdrachtbevestiging 2 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 5 1.4 Meerjarenoverzicht 7 1.5 Financiële positie

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS

Jaarrekening 2014. Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2014 Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2014

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting By the Ocean we Unite het bestuur Sprenglaar KD ALMERE. Jaarrekening 2016

Stichting By the Ocean we Unite het bestuur Sprenglaar KD ALMERE. Jaarrekening 2016 Stichting By the Ocean we Unite het bestuur Sprenglaar 174 1359 KD ALMERE Jaarrekening 2016 Stichting By the Ocean we Unite Sprenglaar 174 1359 KD ALMERE Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Informatie

Nadere informatie

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis RAPPORT 21 Stichting Spin for Life Aletta Jacobskade 66 3137 TB Vlaardingen Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee 4 3144 DB Maassluis INHOUD JAARVERSLAG Verklaring Resultaat-analyse Financiële

Nadere informatie