Raad van Commissarissen. J.A. Tjin Wong Joe mr. S. W. Kertoidjojo drs. D. Gomes G. Tjon Tjauw Liem C.A. Dilweg.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raad van Commissarissen. J.A. Tjin Wong Joe mr. S. W. Kertoidjojo drs. D. Gomes 26.01.2009 G. Tjon Tjauw Liem C.A. Dilweg."

Transcriptie

1

2 Raad van Commissarissen J.A. Tjin Wong Joe mr. S. W. Kertoidjojo drs. D. Gomes G. Tjon Tjauw Liem C.A. Dilweg Direktieleden drs. M.E. Atmodikromo Kartoredjo mr. D.R.S. Pawironadi R. M. Tjon Poen Gie

3 INHOUD Meerjarenoverzicht 3 Prae-advies van de Raad van Commissarissen 4 Mission Statement 5 Ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling 6 Verslag van de Directie 8 Jaarrekening Toelichting op de balans 26 Toelichting op de winst- en verliesrekening 28 Accountantsverklaring 29 Translation 31 Adressen 32

4 MEERJARENOVERZICHT BALANSEN PER 31 DECEMBER ( X SRD 1.000) SRD SRD SRD SRD ACTIVA Kasmiddelen Vorderingen op kredietinstellingen Schatkistpapier Effecten Vorderingen op klanten Immateriële vaste activa Bedrijfsmiddelen Overlopende activa PASSIVA Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan klanten Overige schulden Overlopende passiva Voorziening assurantie eigen risico Eigen vermogen WINST-EN VERLIESREKENINGEN OVER (X SRD 1.000) SRD SRD SRD SRD BATEN Renteresultaat Overige baten Totale baten LASTEN Personeels- en andere beheerskosten Afschrijvingen Waardeveranderingen van vordering en voorzieningen van onder de balans opgenomen verplichtingen Totale lasten Bedrijfsresultaat Buitengewone baten en lasten Resultaat vóór belastingen Inkomstenbelasting Netto-winst

5 Prae-advies van de Raad van Commissarissen Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 37 lid 3 van de statuten, doet het ons een genoegen u omtrent de jaarrekening van Finabank N.V. het volgende te berichten. Wij hebben de balans per 31 december 2008, de winst- en verliesrekening over het boekjaar 2008 van de vennootschap, alsmede de bijbehorende toelichtingen, doen onderzoeken en geven u in overweging de onderhavige jaarrekening, welke is voorzien van een accountantsverklaring van Tjong A Hung Accountants, door de Directie ter behandeling wordt aangeboden, vast te stellen. Deze vaststelling strekt tot décharge van de Directie voor het bestuur en van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht. Met het voorstel van de Directie om - mede ter voldoening aan de door de Centrale Bank van Suriname gestelde solvabiliteitseisen - de uit de jaarrekening blijkende winst van SRD 1,587,889 volledig toe te voegen aan de algemene reserve, kunnen wij ons verenigen. Wij spreken met genoegen onze waardering en erkentelijkheid uit voor de wijze waarop de Directie en alle andere medewerkers gedurende het boekjaar hun krachten hebben gegeven aan de vennootschap. Paramaribo, 20 oktober 2009 Raad van Commissarissen J.A. Tjin Wong Joe mr. S. W. Kertoidjojo drs. D. Gomes G. Tjon Tjauw Liem C.A. Dilweg 4

6 Mission Statement Onze missie is het streven naar duurzaam partnerschap met onze cliënten door hen bij te staan met maatwerk en advies bij het realiseren van hun wensen. Wij zijn onze cliënten daartoe behulpzaam bij het zoeken naar oplossingen en het aanboren van mogelijkheden. Onze visie is dat de markt ook aan FinaBank ruimte biedt om de samenleving financiële producten en diensten aan te bieden waarmee welvaart en welzijn voor iedere burger kunnen worden bewerkstelligd. Onze doelstelling is om te voorzien in de dagelijks veranderende behoeften. Met de aanwezige hulpbronnen behoort het behalen van een betere positie van ons land in de wereld tot de reële mogelijkheden. FinaBank heeft zich als deel van het Surinaamse bankwezen aan deze doelstelling gecommitteerd en zal altijd haar bijdrage hiertoe leveren. Om soepel en snel in te kunnen spelen op de veranderende wensen en eisen van de cliënt en de maatschappij, moet een organisatie flexibel en dynamisch zijn. Vanwege onder meer haar jonge kader met vooruitstrevende ideeen loopt Finabank steeds voorop in de introductie van nieuwe produkten en diensten. Ondanks het jeugdige karakter en de progressieve instelling van Finabank, leveren wij van oudsher bankprodukten van hoge kwaliteit. Time is money, zo luidt een wereldwijd bekend gezegde, en daarvan is Finabank overtuigd. Door goed naar onze cliënten te luisteren, en te zorgen dat onze medewerkers en de cliënten zowel letterlijk als figuurlijk dezelfde taal spreken, proberen wij zo optimaal mogelijk gebruik te maken van uw, en onze kostbare tijd. Ook onze ruime openingstijden zijn uiteraard in dat kader te beschouwen. 5

7 Ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling Finabank, opgericht op 24 april 1991, had ondanks het feit dat het toen door de heersende inflatie voor de overige lokale commerciële banken niet aantrekkelijk was om spaargelden aan te trekken, onder andere als missie gesteld om de spaarzin bij het publiek te stimuleren en een aantrekkelijke rentevergoeding aan te bieden, in de wetenschap dat sparen op den duur altijd een positief effect sorteert. Ondanks de moeilijke tijden die na de start moesten worden doorstaan, is het de bank gelukt om binnen korte tijd te groeien tot een trendsetter in het Surinaamse bankwezen. Dankzij het vertrouwen van onze cliënten en het overgrote deel van de samenleving, kent FinaBank vanaf het begin een bijna explosieve groei, waaraan tot op dit moment nog geen einde is gekomen. De behoefte aan een andere bank was, en blijft voelbaar. Het klantenbestand van Finabank groeit nog altijd gestadig. Op 26 maart 1998 werd het eerste filiaal te Nw. Nickerie geopend. Met trots kan worden gezegd dat Finabank Nickerie een prominente rol speelt in het Westen des lands en nog altijd een wezenlijke bijdrage levert aan het resultaat van de vennootschap. Met de opening van het Finabank International Banking Center op 22 maart 2007 werd wederom een mijlpaal bereikt. Van de ruime openingstijden tussen 7 uur s morgens en 9 uur s avonds wordt dankbaar gebruik gemaakt. Ook de zaterdag is als businessday niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Finabank heeft daar vanaf het begin op ingespeeld door de deuren ook op de zaterdag te openen voor het publiek. Op het moment dat dit jaarverslag wordt samengesteld, bevindt de bouw van het nieuwe kantoor in Nieuw Nickerie zich in de afrondende fase. In de loop van het jaar 2009 zal dit nieuwe en zeer moderne kantoor worden geopend, niet toevallig in het jaar van het 10-jarig bestaan van Finabank Nickerie. 6

8 De Kredietcrisis Vooral in de tweede helft van het verslagjaar zijn wij uiteraard geconfronteerd geworden met de wereldwijde kredietcrisis, waarvan op dit moment de afloop nog niet te voorspellen is. Vanaf juni bleek dat verschillende banken en verzekeraars recordverliezen boekten over het eerste halfjaar van Diverse enorm grote hypotheekverstrekkers in de Verenigde Staten werden noodgedwongen overgenomen door de overheid. Ook in Europa raakten grote banken en financiële instellingen in de problemen. Ingrijpen door de lokale overheden was hun enige redding. Een systeemcrisis is tot nu toe niet geconstateerd, een bankencrisis lijkt echter al weer bijna een eufemisme nu ook de reële economie wereldwijd de gevolgen heeft gevoeld van wat als kredietcrisis begon. Banken in Suriname zijn echter niet of slechts marginaal getroffen door de crisis. Dat Suriname grotendeels gevrijwaard is gebleven hiervan, heeft onder andere te maken met het feit dat ons land een conservatief bankenbeleid heeft, en dat de banken in Suriname onder zeer streng toezicht staan van de Centrale Bank van Suriname via onder meer de kasreserve-regeling. Ook het feit dat Suriname slechts een beperkt aantal banken kent en de onderlinge concurrentie derhalve niet al te ver voert is een reden dat de banken in ons land de crisis goed hebben doorstaan. Bovendien is slechts één der lokale banken nietlokaal. Niet voor niets is Suriname onlangs genoemd tijdens het World Economic Forum als een land met een relatief degelijk en veilig bankwezen, waar wij hoger scoorden dan landen als Japan, Italië, Polen en Taiwan. Wij spreken de hoop uit dat de crisis binnen afzienbare tijd bezworen zal zijn zonder al te veel verdere schade aan te richten. 7

9 Verslag van de Directie Het bedrijf van de bank BALANS Het balanstotaal bedraagt per ultimo december 2008 bijkans SRD. 126 miljoen, een stijging van 72% ten opzichte van Deze stijging ligt bijna op hetzelfde niveau als in 2007 (73%). Evenals de voorgaande jaren bemerken wij een sterk stijgende trend van het balanstotaal. Evenals in 2007, is de stijging in 2008 grotendeels te danken aan het door de gemeenschap in ons gestelde vertrouwen, hetgeen tot uiting kwam in de spaargelden en de termijndeposito s. ACTIVA Aan de activa zijde is de stijging het sterkst bij de posten kasmiddelen, vorderingen op kredietinstellingen en vorderingen op klanten. De groei van de kasmiddelen en de vordering op kredietinstellingen zijn mede veroorzaakt door de groei van de vreemde valutategoeden van cliënten. Vorderingen op klanten Bij het onderdeel kredietverlening zien wij dat de netto portefeuille in 2008 is toegenomen met 76% ten opzichte van Deze stijging was in % ten opzichte van De nieuwe produkten die in 2007 werden geïntroduceerd, hebben hun vruchten afgeworpen in het verslagjaar (2008). PASSIVA Aan de passivazijde is eveneens groei te bemerken en dan voornamelijk in de posten schulden aan klanten; de overlopende passiva en tenslotte het eigen vermogen. Schulden aan klanten Deze post betreft de door de cliënt toevertrouwde middelen in de vorm van girorekeningen, spaarrekeningen en deposito s. Het sterke vertrouwen dat reeds in voorgaande jaren is getoond blijkt zich voort te zetten. In het verslag jaar 2008 was de stijging van deze post 80% ten opzichte van Overlopende passiva Hierin zijn onder andere opgenomen te betalen interest aan deposito s en vervallen deposito s alsmede de te betalen inkomstenbelasting. Eigen vermogen In het verslagjaar 2008 is het eigen vermogen met 45% toegenomen en wel van SRD. 4,165 miljoen naar SRD. 6,052 miljoen. 8

10 WINST EN VERLIESREKENING Het resultaat per december 2008 is toegenomen met 39% ten opzichte van Deze stijging is gunstiger dan die in het verslagjaar De winst voor belasting bedraagt SRD. 2,481,077. (2007: SRD. 1,782,428), hetgeen resulteert in een netto winst van SRD. 1,587,889 (2007: SRD. 1,140,754). Capital en BIS Ratio s Op grond van de cijfers over het verslagjaar 2008 kunnen een aantal ratio s worden gepresenteerd. De belangrijkste hiervan zijn de Capital- en de BIS Ratio. De Capital ratio is het aandeel van het zichtbaar eigen vermogen in het balanstotaal. De BIS ratio is het aandeel van het eigen vermogen gerelateerd aan de som van de diverse, naar risicograad gewogen activa. De Capital ratio bedroeg per ultimo %. Dit is een afname van 1% ten opzichte van 2007, hetgeen met name te wijten is aan de groei van het balanstotaal. De BIS ratio bedroeg per ultimo %. Overige ratio s 1) de ROE (return on equity): dit is het netto resultaat in verhouding tot het gemiddeld eigen vermogen. Deze bedroeg 31% per ultimo 2008, zijnde een afname van 1% ten opzichte van ) de ROA (return on assets): dit is de verhouding tussen het nettoresultaat en het gemiddeld totaal vermogen. De ROA bedroeg 2% per ulitmo 2008, evenals in ) de Efficiency ratio: dit is de verhouding tussen de totale lasten minus de voorziening en de totale opbrengsten. De efficiency ratio bedroeg 65% per ultimo een stijging van 5% ten opzichte van

11 On-site inspectie door de Centrale Bank van Suriname In de eerste helft van de maand maart van het boekjaar, werd er wederom een on-site inspectie uitgevoerd door de Centrale Bank van Suriname bij het hoofdkantoor aan de Dr. S. Redmondstraat, nadat dat in 2006 voor het laatst was gebeurd. Voor de eerste maal werd de bank beoordeeld volgens de CAMELS (Capital adequacy, Asset quality, Management, Earnings en Liquidity) rating. Human Resource Aan het begin van het verslagjaar bestond het personeelsbestand uit 62 medewerkers terwijl er aan het eind van medewerkers waren. Deze groei in het personeelsbestand is mede veroorzaakt door de sterk verruimde openingstijden van de bank, hetgeen werken in shiftverband noodzakelijk maakte. Behalve dat Finabank met deze ruime openingstijden een trend heeft ingezet die spoedig navolging vond, heeft de bank hiermede ook haar steentje bijgedragen in het creëren van werkgelegenheid. A Jubilarissen In het verslagjaar vierde Finabank het 12½-jarig dienstjubileum van Eric Tijdmeter van de afdeling Bewaking, van Graciella Jong A Tai (afdeling Customer Service), Aminie Kartodirjio (afdeling Kassa), Ruth Tjon A Pauw (afdeling International Banking) en Ponidja Modiwirijo (afdeling Incasso). Zes personen vierden in 2008 hun vijfjarig dienstverband, te weten Robert Kromosemito (afdeling Binnenland), Jeroen Martodikromo (afdeling Kredieten), Deborah de Meza (afdeling Assurantie), Miriam Sleur (afdeling Kassa) en Abigail Wong (afdeling Alg. Secretariaat). De directie is bijzonder ingenomen met het grote aantal jubilarissen aangezien dat veel zegt over de band die er bestaat tussen het bedrijf en het personeel. Een grote mate van loyaliteit van het personeel naar de bank toe bemerken wij dan ook als gevolg hiervan, naar onze bijzondere tevredenheid. 10

12 Robert Kromosemito ontvangt zijn certificaat in verband met 5 jaar trouwe dienst uit handen van Directeur Dave Pawironadi B Training en toerusting Anti Money Laundry compliance In de maand januari van het boekjaar hebben een directielid en een staflid de FIBA National Compliance School te Miami Florida deze is ontstaan uit een samenwerking tussen de FIBA en de Florida International University- met goed gevolg doorlopen. Deze training is gericht op de diverse aspecten van Anti Money Laundering. Tevens maakte hiervan deel uit een cursus met betrekking tot credit card compliance. In juni hebben medewerkers van diverse afdelingen een training Anti Money Laundering gevolgd onder leiding van een Argentijnse trainer. 11

13 Anti Money Laundry Training verzorgd bij Finabank International Banking Center 12

14 IGRS: Financial Markets and Institutions In de maand april van het verslagjaar hebben een RvC-lid, twee directieleden en twee staflleden de module Financial Markets and Institutions gevolgd, georganiseerd door het Institute for Graduate Studies and Research, onderdeel van de ADEKUS. Het personeel op elk niveau wordt voortdurend getraind en verder opgeleid, via zowel interne als externe trainingen, om altijd op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van economie en financiën. C Teambuilding Ook de onderlinge collegiale banden worden niet verwaarloosd. In de optiek van Finabank is het belangrijk dat medewerkers niet alleen bevoegd en getraind zijn om hun werkzaamheden naar hun beste kunnen te doen, maar is ook de onderlinge sfeer die er bestaat tussen de medewerkers van essentieel belang, zelfs voor de cliënt. Hij of zij merkt direct of medewerkers het al dan niet naar hun zin hebben bij de bank. In dat kader is ook dit jaar weer het bijna voltallige personeel met hun gezin vertrokken naar Babunhol, ter viering van de jaarlijkse Family Day. Het personeel van Finabank International Banking Center neemt meerdere keren per jaar het initiatief een Family Day te organiseren. Dit jaar hebben zij het district Commewijne bezocht, en een boottocht ondernomen naar Braamspunt. Uitstapje naar Braamspunt 13

15 Uitstapje naar Commewijne 14

16 Introduktie Clareti Banking System (Real Time Integrated Banking System-RIBS) Zoals reeds in het jaarverslag 2007 aangekondigd, hebben wij per 30 juni dit jaar de overstap gemaakt van ons oude banksysteem naar het nieuwe, Clareti Banking System genaamd. Deze overstap is gepaard gegeaan met een uitgave van enkele honderdduizenden US dollars. Uiteraard heeft de overgang voor een aantal drempels gezorgd, maar die waren dankzij de inspanningen van met name onze ICT-medewerkers snel genomen. Enkele kinderziekten bleken er kort na de invoering nog te bestaan, maar ook die zijn thans grotendeels de wereld uitgeholpen. Intussen merkt de cliënt reeds op verschillende gebieden dat de dienstverlening naar hem of haar toe sneller en efficiënter verloopt, waar wij tevreden over zijn. Vanaf deze plaats spreken wij nogmaals onze dank uit aan het team van medewerkers dat onvermoeibaar heeft gewerkt om de introduktie van het nieuwe systeem soepel te laten verlopen. Doordat wij in het boekjaar met deze overstap te maken hebben gehad met twee verschillende banksystemen, en de overgang precies op de helft van het verslagjaar lag, was de correcte en tijdige verwerking van de jaarcijfers een uitdaging die met enige vertraging gelukkig toch met succes is afgerond. In de maand november van het verslagjaar is een nieuwe ICT-manager aangetrokken, teneinde een aantal lopende processen vlotter en soepeler te doen verlopen. Thans wordt er op de diverse afdelingen volop gewerkt aan de launch van de phone- en internetbanking, een volgende grote stap in de richting van de verdere automatisering en van de optimalisering van onze dienstverlening aan de cliënten. Het Fina Voetbalteam 15

17 Maatschappelijke betrokkenheid Zoals wij in ons Mission Statement stellen, voelt Finabank N.V. zich betrokken bij de samenleving waarin zij werkzaam is, en erkent daarmee dat zij mede-verantwoordelijk is voor de evenwichtige ontwikkeling daarvan. Finabank N.V. zet in haar bedrijfsvoering sociaal verantwoorde beginselen om in commerciële principes en streeft er derhalve naar met haar dienstverlening en overige activiteiten steeds bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Ook in het boekjaar heeft Finabank N.V. steeds weer getracht te tonen dat niet uitsluitend winstmaximalisatie een drijfveer mag zijn. In het voornoemd kader van onze corporate social responsibility, heeft Finabank ook in het verslagjaar een aantal projekten en goede doelen gesteund, doorgaans projekten die betrekking hebben op een verbetering van het onderwijs, of van de onderwijsomstandigheden. Onderwijsinstellingen die fondsen ontvangen hebben van Finabank zijn onder andere de Samuel Glockler School (ten behoeve van de renovatie van de kleuterklassen), de Anton de Kom Universiteit (ten behoeve van de jaarlijkse conferentie van Caribische geschiedkundigen verenigd in Association of Caribbean Historians), scholengemeenschap Saron (ten behoeve van de koelinstallatie van de mediatheek), de Stahelinschool en Openbare School Houttuin. Ook noemen wij in dit kader de jaarlijkse donatie van spaarboekjes aan de beste GLO-leerlingen in het door Rotary Club Paramaribo Residence opgezette Go-GLO evenement. Toekomstplannen A Creditcard Ter uitbreiding van ons dienstenpakket staat voor het komend jaar de toetreding bij één der grote credit-card companies op stapel. B Het kantorenbeleid Op het moment van schrijven van dit verslag is de dependance van Finabank in Nw. Nickerie bijna geheel voltooid. Thans wordt volop gezocht naar mogelijkheden om het bedrijf ook verder naar het zuiden van het land uit te breiden. De bank houdt zich inmiddels aan de gedane belofte om de bank naar de mensen te brengen. De plannen voor de opening van een nieuw filiaal in het oosten des lands zijn reeds ver gevorderd, en in het komende jaar zal een aanvang worden gemaakt met de bouwwerkzaamheden. 16

18 Ontmoeting met de heren Kwame Hannibal en Brendon Howell van de Republic Bank (T&T) over onder andere het aangaan van internationale meta-financieringen. Voor dit gesprek had Finabank ook de Direktieleden van een aantal andere banken uitgenodigd. C Samenwerkingsverbanden In het verslag jaar zijn er op uitnodiging van de Surinaamse Bankiersvereniging gesprekken op gang gekomen welke moeten gaan resulteren in het lidmaatschap van de bank. Behalve een hechtere samenwerking met de collegabanken zal het lidmaatschap met zich meebrengen dat de bank ook een aanspraak kan doen op de diensten die vanuit de vereniging worden aangeboden. Door de bank is er in het verslagjaar een bilaterale Clearingsovereenkomst gesloten met de De DSB Bank. Naast de reeds bestaande samenwerking met de Volkscredietbank en Surinaamse Postspaarbank, liggen ook overeenkomsten met de Hakrinbank en de Landbouwbank in het verschiet. In het verslagjaar zijn de voorbereidingen getroffen voor aansluiting op Bnets, waardoor de cliënt gebruik zal kunnen maken van het landelijke netwerk van POS- en ATM-apparaten. In afwachting daarvan zal Finabank haar 4e Finamatic introduceren. Tenslotte zal de organisatie intern enkele wezenlijke veranderingen moeten ondergaan teneinde optimaal gebruik te kunnen maken van het nieuwe banksysteem. In samenwerking met een externe consultant zal de organisatie worden doorgelicht op zoek naar de sterke en de zwakke plekken, en zal er gezocht worden naar constructieve nieuwe strukturen en werkwijzen. 17

19 Wij bedanken al onze medewerkers voor hun bijdrage en inzet bij het behalen van het bedrijfsresultaat over het verslagjaar. De leden van de Raad van Commissarissen en van de Financiële Raad bedanken wij voor hun voortdurende ondersteuning en advies. Ook de leden van VIP Management and Consultancy N.V. zeggen wij dank voor hun niet aflatende steun. Tenslotte bedanken wij de cliënten voor het in de bank gestelde vertrouwen. Paramaribo, 20 oktober 2009 drs. M.E. Atmodikromo-Kartoredjo mr. D.R.S. Pawironadi R. M. Tjon Poen Gie 18

20 Natuurschoon te Babunhol op de Family Day 19

21 BALANS PER 31 DECEMBER 2008 (vóór bestemming resultaat) ACTIVA SRD SRD SRD SRD Kasmiddelen Vorderingen op kredietinstellingen Schatkistpapier Effecten Vorderingen op klanten Bedrijfsmiddelen Terreinen Transportmiddelen Kantoorinventaris Kantoormachines Software Immateriële vaste activa Aanloopkosten Overlopende activa PASSIVA SRD SRD SRD SRD Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan klanten Overige schulden Overlopende passiva Te betalen interest Overige transitoria Voorziening assurantie eigen risico Eigen vermogen Geplaatst aandelenkapitaal Nog te storten aandelen kapitaal Agioreserve Algemene reserve Fonds voor algemene bankrisico's Resultaat lopend boekjaar

22 WINST- EN VERLIESREKENING SRD SRD SRD SRD BATEN Rentebaten Rentelasten Renteresultaat Provisie Resultaat uit financiële transacties Overig inkomen LASTEN Personeels- en andere beheerskosten Afschrijvingen Waardeveranderingen van vorderingen en voorzieningen van onder de balans opgenomen verplichtingen Diverse lasten Resultaat voor belastingen Inkomstenbelasting Netto-resultaat

23 KASSTROOMOVERZICHT SRD SRD SRD SRD Kasstroom uit operationele activiteiten Netto-resultaat Aanpassingen voor: Afschrijvingen Waardeveranderingen van vorderingen Voorziening assuranties eigen risico , Kasstroom uit bedrijfsoperaties Vorderingen op klanten Overlopende activa Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan klanten Overige schulden Overlopende passiva Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in bedrijfsmiddelen Desinvestering Correctie beginbalans Aanloopkosten Schatkistpapier Effecten Kasstroom uit financiële activiteiten Nog te storten aandelenkapitaal Netto kasstroom Beginsaldi kasmiddelen + vorderingen op kredietinstellingen Eindsaldi kasmiddelen + vorderingen op kredietinstellingen 22

24 Toelichting op de jaarrekening 2008 ALGEMEEN Oprichting en doel De vennootschap is opgericht op 24 april Finabank N.V. heeft ten doel: -het uitoefenen van het algemeen bankbedrijf in de ruimste zin, onder meer omvattende: a. het aannemen van gelden in rekening-courant of à deposito; b. de kredietverlening aan het bedrijfsleven, de overheid en particulieren ongeacht in welke vorm; c. de dienstverlening ten behoeve van het binnenlands- en buitenlands betalings- of vermogensverkeer; - de verkrijging, het bezit het beheer en de vervreemding van effecten; - het oprichten, mede-oprichten, vertegenwoordigen, beheren en besturen van, alsmede deelnemen in welke vorm dan ook, in andere ondernemingen en instellingen van welke aard ook; - het verlenen van alle diensten en het verrichten van alle handelingen, die direct of indirect gerekend kunnen worden tot de werkzaamheden van een algemene bank. Na opschorting van de bedrijfsactiviteiten in 1992 is de vennootschap in 1998 wederom opgestart met de activiteiten. ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING Vergelijking met het voorgaande jaar. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaand jaar. Omrekening vreemde valuta s Monetaire activa en passiva luidend in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koersen zoals genoteerd door de Centrale Bank van Suriname. Bij de omrekening is van de genoteerde aankoop- en verkoopkoersen een gemiddelde jaarkoers berekend en gehanteerd. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op het moment van afwikkeling. De gemiddelde jaarkoers en de koersen per 31 december van de meest voorkomende vreemde valuta luiden als volgt: Gem.jaarkoers SRD SRD SRD US$ 1 2,75 2,71 2,71 Euro 1 3,90 3,82 3,98 23

25 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Kasmiddelen Deze betreffen kasgelden en vorderingen op de CBvS. De kasgelden en vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Immateriële vaste activa Deze post betreft aanloopkosten, welke gemaakt zijn ter voorbereiding op de opening van het filiaal International Banking Center. De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de hieraan betaalde kosten onder aftrek van afschrijvingen. Effecten Deze post betreft aandelen in locale ondernemingen welke worden gewaardeerd tegen beurswaarde. De waarde toe-/afname is verwerkt in de resultatenrekening. Vorderingen op klanten Op de verstrekte leningen zijn de nog niet verdiende interest, een voorziening voor het debiteurenrisico en de rente van de non-performing leningen in mindering gebracht. Bedrijfsmiddelen De bedrijfsmiddelen zijn opgenomen tegen de aanschafwaarde verminderd met de afschrijvingen, welke worden berekend volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd: -Transportmiddelen : 20% per jaar -Kantoorinventaris : 33 1/3 % per jaar -Kantoormachines : 33 1/3 % per jaar -Software : 33 1/3 % per jaar Voorziening assurantie eigen risico Bij de persoonlijke- en huurkoopleningen tot maximaal SRD wordt het risico niet ondergebracht bij derden, maar in eigen beheer gehouden. 24

26 Fonds voor algemene bankrisico s Er wordt een fonds voor algemene bankrisico s (FAR) aangehouden om reden van voorzichtigheid, teneinde de algemene risico s van het bankbedrijf af te dekken. De hoogte van dit fonds en de toevoeging aan dit fonds zijn gebaseerd op de verwachte ontwikkelingen van huidige en toekomstige risico s. Dotaties worden in de winst- en verliesrekening verantwoord onder het hoofd waardeveranderingen van vorderingen en voorzieningen van onder de balans opgenomen verplichtingen. Overige activa en passiva Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven worden de activa en passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde. Hierbij wordt op vorderingen, indien dit noodzakelijk wordt geacht, een voorziening in mindering gebracht. GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de verdiende rentebaten en overige baten enerzijds en de rentelasten en andere kosten anderzijds. De winsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Op de vaste activa wordt afgeschreven op basis van de aanschaffingswaarden. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Inkomstenbelasting wordt berekend door toepassing van het geldende tarief op het resultaat van het boekjaar, waarbij rekening gehouden wordt met fiscale faciliteiten. 25

27 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER Kasmiddelen SRD SRD Onder deze post zijn de voorraden kasmiddelen in Surinaams courant, vreemde valuta, kasreserve en de onmiddellijk opeisbare tegoeden bij de Centrale Bank van Suriname opgenomen Vorderingen op kredietinstellingen Dit betreft de tegoeden in rekening-courant bij commerciële banken Effecten deze post betreft aandelen Vorderingen op klanten Onder dit hoofd zijn opgenomen vorderingen uit kredietverlening na aftrek van de nodige voorzieningen en rente van non-performing leningen Voorziening debetstand girorekeningen Bedrijfsmiddelen Transport- Kantoor- Kantoor- Terreinen middelen inventaris machines Software Totaal SRD SRD SRD SRD SRD SRD 1 januari 2008 Aanschafwaarde Afschrijvingen Boekwaarde Mutaties in 2008 Investeringen Afschrijvingen Desinvestering Gecummuleerde afschrijving desinvestering december 2008 Aanschafwaarde Afschrijvingen Boekwaarde IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Betreft aanloopkosten, welke zijn gemaakt ter voorbereiding op de opening van het filiaal SRD SRD International Banking Center OVERLOPENDE ACTIVA Hieronder zijn opgenomen vooruitbetaalde bedragen Schulden aan klanten Hieronder zijn opgenomen Deposito's Spaargelden Giro-rekeningen Overige schulden Deze post betreft vooruit ontvangen verzekeringspremies van klanten, waarvan de afwikkeling in het nieuwe jaar zal plaatsvinden Overlopende passiva Te betalen interest deposito Overige transitoria Hieronder vallen vervallen deposito's, inkomstenbelasting, en overige nog te betalen kosten Totaal overlopende passiva Voorziening assurantie eigen risico Onder deze post is opgenomen een voorziening die gevormd is voor het overlijdensrisico die in eigen beheer wordt gehouden

de andere bank Inhoudsopgave

de andere bank Inhoudsopgave jaarverslag 2011 annual report 2011 2 jaarverslag 2011 goud, de koning der metalen, heeft niet alleen voordelen voor ons land. naast het economische gewin moeten de schadelijke gevolgen voor het milieu

Nadere informatie

Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears.

Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears. JAARVERSLAG 2013 2 jaarverslag 2013 Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears. 3 Inhoudsopgave Een schets van de Finabank 04 Missie, visie en

Nadere informatie

Het directieteam van Finabank:

Het directieteam van Finabank: jaarverslag 2014 2 jaarverslag 2014 Het directieteam van Finabank: Van links naar rechts op de foto: Almar Giesberts, Chief Commercial Officer Eblein G. Frangie, Chief Executive Officer Coenraad Valk,

Nadere informatie

Annual Report Financieel Jaarverslag

Annual Report Financieel Jaarverslag Annual Report Financieel Jaarverslag 2012 Financieel Jaarverslag 2012 Annual Report 2012 VDL Nedcar B.V. Sittard-Geleen (Born) Nederland VDL Nedcar B.V. Sittard-Geleen (Born) The Netherlands Inhoud Contents

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl. Jaarrekening 2010

Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl. Jaarrekening 2010 SOGETIMES Jaarrekening 2010 Jaarverslag 2010 - www.sogeti.nl Jaarverslag van de directie Kerncijfers Balans per 31 december Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Algemeen Grondslagen voor de waardering

Nadere informatie

Jaarverslag Annual Report 2008

Jaarverslag Annual Report 2008 100 1908 Jaarverslag Annual Report Amsterdam Commodities N.V. (Acomo) is an international group with its principal business the trade and distribution of agricultural products. The group is a leading trading

Nadere informatie

begrijpt mensen Wat er ook gebeurt

begrijpt mensen Wat er ook gebeurt begrijpt mensen Wat er ook gebeurt In 2010 is de aanzet gegeven voor een reclamecampagne met als thema FATUM begrijpt mensen. Deze activiteiten hebben enerzijds het karakter van een branding, anderzijds

Nadere informatie

DSB Jaarverslag 2014

DSB Jaarverslag 2014 DSB Jaarverslag 2014 DSB Jaarverslag 2014 DSB Jaarverslag 2014 3 Kwaliteitsbewust De Griekse filosoof Heraclitus zei het al: 'Verandering is de enige constante. De Surinaamsche Bank speelt al 150 jaar

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

www.torarica.com 2010І2011 N.V. Hotelmaatschappij Torarica Jaarverslag

www.torarica.com 2010І2011 N.V. Hotelmaatschappij Torarica Jaarverslag www.torarica.com 2010І2011 N.V. Hotelmaatschappij Torarica Jaarverslag Verslag van het vijftigste boekjaar 1 juli 2010 30 juni 2011 Mission Statement The Torarica Group of Hotels offers a home away from

Nadere informatie

JAARVERSLAG Annual Report 2002

JAARVERSLAG Annual Report 2002 JAARVERSLAG Annual Report 2002 ANNUAL REPORT 2002 JAARVERSLAG 2002 PROFILE PROFIELSCHETS For 110 years, Nationale Borg has been a specialized issuer of bonds and guarantees, underwriter of theft and fraud

Nadere informatie

de schakel Microfinanciering Microkredieten Ja a r ve r s l a g

de schakel Microfinanciering Microkredieten Ja a r ve r s l a g spaar- en kredietcoöperatie de schakel Microfinanciering Microkredieten 2012 Ja a r ve r s l a g Annual Report spa ar redietcoö p e ati er nk e - de schakel Microfinanciering Microkredieten In h o u d

Nadere informatie

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014

ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014 ALLIANZ NEDERLAND ASSET MANAGEMENT B.V. JAARBERICHT 2014 2 INHOUDSOPGAVE Personalia 4 Kerncijfers 5 Preadvies van de Raad van Commissarissen 6 Directieverslag 8 JAARREKENING 14 Balans per 31 december 15

Nadere informatie

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor

FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor FATUM Schadeverzekering N.V. FATUM Levensverzekering N.V. FATUM Investments N.V. Hoofdkantoor Noorderkerkstraat 5-7, Paramaribo Telefoon: 471541 Fax : 410067 Bijkantoren Kwattaweg 405, Paramaribo Telefoon:

Nadere informatie

Self Reliance EEN TOONAANGEVENDE VERZEKERAAR IN SURINAME

Self Reliance EEN TOONAANGEVENDE VERZEKERAAR IN SURINAME Veilig en Helder JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Self Reliance De N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Self Reliance is ongeveer 34 jaren geleden opgericht en heeft momenteel ruim 2800 aandeelhouders,

Nadere informatie

DSB Jaarverslag 2013

DSB Jaarverslag 2013 DSB Jaarverslag 2013 DSB Jaarverslag 2013 DSB Jaarverslag 2013 3 Ambitieus Ambitieus zijn betekent dat je steeds beter wilt worden. Beter in je werk, je sport of je hobby. Het is de wil om te groeien,

Nadere informatie

DSB Jaarverslag 2011

DSB Jaarverslag 2011 DSB Jaarverslag 2011 DSB Jaarverslag 2011 DSB Jaarverslag 2011 3 Betrokken Het thema van ons jaarverslag is de corporate value betrokken. Bij het kerstconcert 2011 heeft mevrouw ds. C. Tjon A San de bij

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4. Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7

Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4. Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7 AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2010 2 Inhoud Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4 Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Colofon Redactieadres: Euretco B.V., Anita Taks Postbus 3254, 4800 ME Breda T (076) 578 57 19 F (076) 578 56 16 E a.taks@euretco.net Tekst: Beijer Public Relations,

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Suriname Conservation Foundation bestaat 15 jaar!

Suriname Conservation Foundation bestaat 15 jaar! JAARVERSLAG 2014 Suriname Conservation Foundation bestaat 15 jaar! Hakrinbank trotse partner in het Green Partnership Program. Suriname Conservation Foundation (SCF), die zich ten doel stelt het beschermen,

Nadere informatie

BNP PARIBAS FUND II N.V.

BNP PARIBAS FUND II N.V. BNP PARIBAS FUND II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aandeelhouders en overige vergadergerechtigden van

Nadere informatie

Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI, in Suriname.

Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI, in Suriname. JAARVERSLAG 2013 Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI, in Suriname. In augustus 2013 organiseerde ons land voor de tweede keer het Caribbean Festival of Arts, Carifesta XI. Dit is het grootste kunst-

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 TKP lnvestments BV

Jaarverslag 2013 TKP lnvestments BV TKP lnvestments BV 2 TKP Investments BV Inhoudsopgave 1 Verslag van directie 3 1.1 Woord vooraf 3 1.2 Over TKP Investments 4 1.3 Mijlpalen 2013 4 1.4 Risicomanagement 8 1.5 Vooruitblik 11 2 Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

2006 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. JAARVERSLAG. f-o CD. achmea. -vj

2006 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. JAARVERSLAG. f-o CD. achmea. -vj ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. JAARVERSLAG achmea fo CD vj JAARVERSLAG ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. to Cb l ro i hij SJ ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. INHOUDSOPGAVE Overzicht functionarissen 3 Profiel 5 Kerncijfers

Nadere informatie