balans en resultatenrekening resultatenrekening besluit van De raad van bestuur actief verslag brutopremies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "balans en resultatenrekening resultatenrekening besluit van De raad van bestuur actief 2013 2012 verslag brutopremies 43.872 42."

Transcriptie

1 Verslag aan de leden 2013

2 2013, een jaar van continuïteit 2013 was gekenmerkt door een verder herstel van de financiële markten. Curalia heeft hiervan gebruik gemaakt om haar diversificatie van de beleggingsportefeuille verder te zetten teneinde de risico s nog beter te spreiden. Het voorzichtig beleid werpt zijn vruchten af en de Raad van Bestuur stelt bijgevolg aan de Algemene Vergadering voor terug een winstdeelname toe te kennen aan de leden. Hierdoor zal het totaal rendement op de contracten van Curalia in 2013 minimum 3% bedragen. Ons rendement blijft op die manier één van de hoogste op de markt zowel op korte als op lange termijn (6,49% gemiddeld rendement over een periode van 30 jaar). Positieve resultaten Curalia sluit het jaar 2013 af met een winst van 5,19 mio EUR, hetgeen in lijn ligt met de gemiddelde resultaten behaald door Curalia sinds haar oprichting in Het incasso van Curalia bedraagt 43,87 mio EUR, een stijging van 3,52 % in vergelijking met Curalia telt leden waarvan 97% zorgverleners. LEEFTIJDSCURVE PER BEROEPSGROEP > 94 < 95 < 90 < 85 < 80 < 75 < 70 < 65 < 60 < 55 < 50 < 45 < 40 < 35 < 30 < Mannen Vrouwen > 94 < 95 < 90 < 85 < 80 < 75 < 70 < 65 < 60 < 55 < 50 < 45 < 40 < 35 < 30 < 25 Apothekers Kinesitherapeuten Artsen Tandartsen Andere zorgverleners Andere Curalia beheert nu het RIZIV-statuut van meer dan zorgverleners, meer dan twee Belgische apothekers op drie, samen met een blijvende groei in de andere beroepsgroepen (kinesitherapeuten, artsen en tandartsen). Het beheer van het RIZIV-statuut blijft een fundamenteel onderdeel bij de pensioenopbouw van de zorgverleners. Curalia beheert een beleggingsportefeuille van meer dan 582 mio EUR in marktwaarde. In 2013 bedraagt de return van de totale portefeuille 2,40%. Dit is het

3 resultaat van de positieve evolutie van de aandelenmarkten, een stabiel rendement van het onroerend goed maar ook van een economische verzwakking in de opkomende landen, een daling van de obligatiekoersen, en een negatieve evolutie van de wisselkoersen van de Noorse en Zweedse kroon. Hogere solvabiliteit en kapitaalsgarantie De versteviging van de solvabiliteit van de financiële instellingen is een bekommernis voor de overheid. Onze solvabiliteit is in 2013 verder toegenomen en vormt een buffer ter bescherming van de verplichtingen van Curalia ten aanzien van haar leden. In de context van deze lange termijn verplichtingen, stelt de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering voor het positief resultaat van het boekjaar toe te wijzen aan de reserves, na uitkering van een dividend aan de stichters beroepsverenigingen ten belope van het rendement aan de leden (3%). Zodoende bereiden wij ons voor op de strengere eisen inzake eigen vermogen die vanaf 2016 in het kader van de Europese richtlijn Solvency II van kracht zullen worden. Curalia garandeert aan haar leden een bescherming van hun kapitaal inclusief de toegekende intrest. De garantie op de in het verleden gestorte premies (van 4,75% tot 2,75% in functie van het jaar van storting), blijft van toepassing tot op de vervaldag. De premies gestort in 2012 en 2013, waarop een gewaarborgde intrest van 2,75% en 2,35% van toepassing is, zullen, dankzij de voorgestelde winstdeelname, een totaal rendement van 3% opleveren in Quetelet : Queteletplein 7 in 1210 Brussel Exos : Martelarenlaan 38 in 3010 Kessel-Lo (Leuven) Kennedy Park 8a : President Kennedypark 8 in 8500 Kortrijk Bosquet 2 : Rue du Bosquet 2 in 1348 Louvain-La-Neuve Rusthuis : Oorlogskruisstraat 90 in 1120 Brussel

4 Dynamisch financieel beheer door diversificatie Curalia heeft een aangepaste strategische allocatie van haar activa ingevoerd die gericht is op een nog meer doorgedreven diversificatie en de risicofactor van de verschillende activaklassen integreert. In 2013 werd deze diversificatie gerealiseerd door beleggingen via fondsen in nieuwe activaklassen: low volatility aandelen, commercieel onroerend goed en senior loans. Deze laatste zijn kredieten met variabele rentevoet toegekend aan grote ondernemingen. Het aandeel van onroerende goederen in onze beleggingsportefeuille van 582 mio EUR. werd licht verhoogd via beleggingen in rusthuizen, infrastructuur en een retail vastgoedfonds. Curalia heeft in 2013 grond gekocht in Brussel om er de nieuwe sociale zetel te bouwen. Het deel van de portefeuille belegd in bedrijfsobligaties is gedaald van 26,6% naar 22,7%. Ook al geven deze obligaties een hoger rendement, toch meent het investeringscomité dat het aangewezen is de blootstelling aan dergelijk risico te beperken. Beleggingsportefeuille Marktwaarde 31/12/2013 Cash Gemengde beleggingen ,8% 8,1% Staatsobligaties ,9% Aandelen ,6% Immo % 22,7% Bedrijfsobligaties Het aandelensegment van de portefeuille is gestegen enerzijds door de marktevolutie en anderzijds door het low volatility aandelenfonds, aandelen waarvan de beurskoers een lagere volatiliteit vertoont. Dit biedt vooral een goede weerstand tijdens beurscrisissen, onder meer door verwachte stabielere rendementen op lange termijn. Er werd belegd in staatsobligaties met AAA-rating uitgegeven door Noorwegen en Zweden in lokale munt. Deze beleggingen zijn een vorm van diversificatie ten opzichte van beleggingen in de Eurozone.

5 Curalia in de hoofdrol Als onderlinge verzekeringsvereniging verdedigt Curalia de belangen van alle zorgverleners: apothekers, kinesitherapeuten, artsen, tandartsen, verpleegkundigen, apotheekassistenten, Zij biedt via Curalia Brokers, haar makelaarskantoor, specifieke verzekeringsproducten aan zowel voor het privé patrimonium als beroepsmatig. De programma s voor elke groep zorgverleners worden aangepast aan de huidige behoeften van de verschillende beroepen. De samenwerking met Bank J.Van Breda & C maakt het mogelijk de bancaire dienstverlening uit te breiden ondermeer voor de leden die hun pensioenkapitaal hebben ontvangen.

6 Balans en Resultatenrekening actief OP (in 000 EUR) Beleggingen Liquide middelen Vorderingen en overlopende rekeningen Totaal actief De boekwaarde van de beleggingen bedraagt 525,9 mio EUR. Het verschil tussen de boekwaarde en de marktwaarde is het saldo van de niet-gerealiseerde meer- en minderwaarde. Het zeer laattijdig uitbetalen van de RIZIV-tussenkomsten verklaart de zeer grote stijging in de rubriek Vorderingen van de balans. Passief OP (in 000 EUR) Eigen vermogen en achtergestelde lening Technische voorzieningen Schulden en overige Totaal passief De technische voorzieningen leven nemen enerzijds toe met de nieuwe gestorte premies en de toegekende gegarandeerde intresten en nemen anderzijds af met de uitgekeerde kapitalen op pensioenleeftijd en renten. Om te anticiperen op het renterisico, het verschil tussen het rendement op de portefeuille en de verplichtingen ten opzichte van de leden, bevatten zij ook een gecumuleerde bijkomende provisie van 14,98 mio EUR, conform de richtlijnen van de NBB.

7 Resultatenrekening op (in 000 EUR) Brutopremies Beleggingsresultaat Bruto schadelast Wijziging van de voorziening voor verzekering leven Bedrijfskosten Overige opbrengsten en kosten (incl. resultaat herverzekering) Resultaat van het boekjaar De stijging van het netto financieel resultaat (+1,55 mio EUR) is het resultaat van verschillende elementen: stabilisering van de recurrente beleggingsopbrengsten en toename van de gerealiseerde meer- en minderwaarden op aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. Het niet-gerealiseerd koersverschil op de overheidsobligaties in Noorse en Zweedse kronen (-2,4 mio EUR, gevolg van de toenemende druk op de Euro) wordt geboekt conform de wetgeving. De bedrijfskosten zijn in 2013 gestegen met 0,32 mio EUR, voornamelijk door consultancy kosten voor projecten zowel in het domein van het onroerend goed, als op actuarieel en juridisch vlak. In functie van de vervaldata van de contracten van de leden, is de bruto schadelast gestegen met 6,16 mio EUR. Deze stijging toont het effect in de resultatenrekening van de babyboomers die op pensioengerechtigde leeftijd komen. Een volledige dienst in pensioen en verzekeringen voor alle zorgverleners Pensioen RIZIV-contract (Sociale pensioenovereenkomst) Aanvullend pensioen met/zonder solidariteit Pensioensparen Individuele levensverzekering Groepsverzekering (IPT) Schuldsaldo Verzekeringsbon (tak 21) Variaverzekeringen Beroepsaansprakelijkheid Gewaarborgd inkomen Auto (speciaal jongerentarief) Hospitalisatie Brand Diefstal Rechtsbijstand Alle risico s officina Arbeidsongevallen BA privéleven Reisbijstand Partners Bank: Bank J.Van Breda & C Sociale kas voor zelfstandigen: Xerius Mutualiteit: Onafhankelijke Ziekenfonds

8 Besluit van de Raad van Bestuur De verdere diversificatie van de beleggingen moet ervoor zorgen dat Curalia nog beter bestand is tegen onverwachte marktschommelingen. De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om een winstdeelname toe te kennen voor het jaar 2013 opdat ieder lid tenminste 3% rendement ontvangt in 2013 en het positief resultaat van 5,16 mio EUR toe te wijzen aan de reserves teneinde de solvabiliteit van de vereniging te verstevigen. De opbouw van een pensioenkapitaal gebeurt niet in enkele jaren; het gemiddeld jaarlijks rendement van de Curalia contracten voor de voorbije 30 jaar is 6,49%. Dit toont aan dat Curalia, op lange termijn, haar rol van onderlinge verzekeraar opneemt ten voordele van haar leden. ONDERtekEND : Filip Babylon, Bernard Bailleux, Karel Buelens, Nicolas Echement, Christian Elsen, Geert Fastré, Georges Guillaume, Bruno Mattelaer, Luc Morel, Louis Mouchette, Robert Seurinck, Annemie Van de Casteele, Luc Vermeeren, Patrick Wérrion, bestuurders vertegenwoordiger van de leden. Yves Lenoir, Philip Neyt, onafhankelijke bestuurders. Caroline De Blieck, Annette Douven, Nico Lodewijks, Pierre Vossen, bestuurders directeurs. Conform het KB van 24/9/2006 tot goedkeuring van het reglement van de NBB van 9/7/2002, zijn de mandaten uitgeoefend door bestuurders en leiders van Curalia in andere ondernemingen bekendgemaakt op Commissaris: KPMG, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Peter Coox, erkend commissaris. Actuarissen: Karel Goossens en Steven Boes, erkende actuarissen van Towers Watson. Interne audit : Ernst & Young. De commissaris zal een verklaring zonder voorbehoud afleveren bij de jaarrekening over het boekjaar Dit is een verkorte vorm van het jaarverslag 2013, de volledige jaarrekening en jaarverslag zijn consulteerbaar door de leden op de maatschappelijke zetel. CURALIA Archimedesstraat Brussel T. 02/ F. 02/ Verzekeringsmaatschappij erkend onder nummer 0809 door KB van 4/7/1979 (BS 14/7/1979) om de activiteiten Leven, tak 21, te beoefenen - RPR Brussel BTW BE Gedrukt op recyclagepapier

Voorzorgskas. Een nieuwe visie op verzekeren

Voorzorgskas. Een nieuwe visie op verzekeren Voorzorgskas Een nieuwe visie op verzekeren Jaarverslag 2001 2001 in de kijker Negatief beursklimaat De jaren 90 waren gouden beursjaren met twee cijfer rendementen. Het jaar 2000 daarentegen was mager,

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 Nr. 32 Weekblad van 25 oktober 2012 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 1. Inleiding: Niettegenstaande barslechte omstandigheden... 2 2. Incasso s en marktaandelen

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 Nr. 35 Weekblad van 7 november 2013 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 1. Inleiding: De merkwaardige veerkracht van de verzekering maakte van 2012 een topjaar

Nadere informatie

Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14

Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14 Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14 2 Ethias nv Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Ethias nv 3 Ethias nv Rue des Croisiers 24-4000 LUIK www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING Leef vol vertrouwen INHOUD Leef vol vertrouwen 1 Kerncijfers van de AXA Groep in de wereld 1 De AXA-Visie 2 Boodschap van Jean-Pierre

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap. Maatschappelijke zetel: Simon Bolivarlaan 34 - B 1000 Brussel

Naamloze Vennootschap. Maatschappelijke zetel: Simon Bolivarlaan 34 - B 1000 Brussel Jaarverslag 2014 CONTASSUR Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Simon Bolivarlaan 34 - B 1000 Brussel Tel. : + 32 2 510 75 45 Fax : + 32 2 510 75 44 Verzekeringsmaatschappij toegelaten onder nr

Nadere informatie

Jaarverslag INTEGRAAL IN UW BELANG. Ons vak? Uw pensioen! Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten:

Jaarverslag INTEGRAAL IN UW BELANG. Ons vak? Uw pensioen! Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten: Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten: Brussel Arianelaan 5 1200 Brussel Tel.: 00 32 (0)2.774.88.50 info@integrale.be www.integrale.be Liège Place Saint Jacques, 11/101 4000 Liège Tel.: 00

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140.

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140 Prospectus Met betrekking tot HET OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Verslagen voorgelegd aan de algemene vergadering der aandeelhouders van 11 juni 2015

Jaarverslag 2014. Verslagen voorgelegd aan de algemene vergadering der aandeelhouders van 11 juni 2015 Jaarverslag Verslagen voorgelegd aan de algemene vergadering der aandeelhouders van 11 juni 2015 Deze balansbrochure opgemaakt ten behoeve van cliënten en andere geïnteresseerden, is slechts een samenvatting

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Jaarverslag 2002-2003 Deze jaarverslagen zijn de laatste die de Commissie en de Controledienst als afzonderlijke instellingen zullen bekend maken. Zij werden door

Nadere informatie

Jaarlijks financieel verslag 2010

Jaarlijks financieel verslag 2010 Jaarlijks financieel verslag 2010 Jaarlijks financieel verslag 2010 Inhoudstafel 4 Risicofactoren 9 arehouses De Pauw arehouses with Brains 12 Geconsolideerde kerncijfers 14 Toelichting bij de geconsolideerde

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging VIVIUM Top-Hat Plus Plan Het product De risico s De kosten De opbrengst Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging U kent het belang van sparen voor uw pensioen.

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Memopharma. De lakmoesproef NEWS. Nieuwsbrief over verzekeringen voor apothekers. Mei 2002

Memopharma. De lakmoesproef NEWS. Nieuwsbrief over verzekeringen voor apothekers. Mei 2002 23 Memopharma Mei 2002 Nieuwsbrief over verzekeringen voor apothekers Alle leden van de Voorzorgskas voor Apothekers worden uitgenodigd op de gewone en buitengewone algemene vergadering waarvan u hierbij

Nadere informatie

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel PROSPECTUS voor het openbaar aanbod van MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN (27/06/2014) WAARSCHUWING MET BETREKKING

Nadere informatie

VkaNews. Wie niet vooruitgaat, staat stil! NEWS. Nieuwsbrief over verzekeringen. November 2005

VkaNews. Wie niet vooruitgaat, staat stil! NEWS. Nieuwsbrief over verzekeringen. November 2005 28 VkaNews Nieuwsbrief over verzekeringen November 2005 Wie niet vooruitgaat, staat stil! In 1995 introduceerde de VKA de "Memopharma News" om te communiceren met haar 6500 leden apothekers. Objectief:

Nadere informatie

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel PROSPECTUS voor het openbaar aanbod van MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN (23/06/2015) WAARSCHUWING MET BETREKKING

Nadere informatie

Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen

Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel Haachtsesteenweg 159, 1030 Brussel (Schaarbeek),

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN JAARVERSLAG 2001-2002 BLANCO PAGE CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN JAARVERSLAG 2001-2002 BLANCO PAGE CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN BLANCO PAGE 2001-2002

Nadere informatie

Inhoudstafel. Belfius Insurance Jaarverslag 2012 3

Inhoudstafel. Belfius Insurance Jaarverslag 2012 3 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudstafel Boodschap van de voorzitters 5 Kerncijfers van Belfius Insurance 6 Beheersverslag 9 Geconsolideerde jaarrekening 41 Aanvullende inlichtingen 130 Belfius Insurance Jaarverslag

Nadere informatie

Activiteit en resultaten op 30 september 2005

Activiteit en resultaten op 30 september 2005 17/11/ P E R S B E R I C H T Activiteit en resultaten op 30 september Sterke activiteit in alle metiers De resultaten blijven stijgen, na het recordjaar De Return on Equity stijgt sterk, ondanks groei

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Blijvend verbeteren 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 1. Beleidsvoornemens 9 2. Financieel beleid 10 3. Vermogensbeheer 17 4. Fondsontwikkelingen in 2012 24 5. Beheersing

Nadere informatie

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN 30.30.023/10 10/13 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Kerncijfers jaar jaar jaar jaar jaar (Bedragen in miljoenen euro s) 2009 2008 2007 Balansgegevens Balanstotaal 10.847,4 11.055,4 11.009,5 10.934,1 10.118,8 Kredieten

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2013

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2013 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2013 In overeenstemming met het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en de statuten van de

Nadere informatie