Jaardocument Zorg 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument Zorg 2014"

Transcriptie

1 Jaardocument Zorg 2014 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein AA Utrecht Nederland 1

2 2

3 3

4 4

5 Hoewel de wettelijke verplichting ontbreekt willen wij als maatschappelijke organisatie toch op een brede, transparantie wijze inzicht geven in onze organisatie. Verantwoording leggen wij niet alleen op financieel maar ook op de diverse beleidsgebieden sociaal, kwalitatief en personeel af. Het jaarverslag 2014 geeft inzicht op het financiële resultaat dat De Opbouw conform begroting zou behalen. Ondanks de krimp die we beperkt hebben weten te houden, zijn we er toch in geslaagd de financiële consequenties hiervan te beperken door de kosten mee te laten dalen. Dit betekent dat we voldoende flexibiliteit hebben ingebouwd om te kunnen reageren op een snel veranderende omgeving. Vanuit deze solide basis zien we dan ook de toekomst met vertrouwen tegemoet. Het strategisch beleidsplan Kern plus Kansen met een looptijd tot 2017 is in 2013 nieuw ingezet en werd in 2014 verder uitgerold en - voor zover nodig - bijgesteld. Het beleidsplan is vertaald in de veranderagenda waarin alle zaken zijn opgenomen die we moeten aanpassen om de gewenste doelen van 2017 te halen. Iedere directeur is eigenaar van een of meerdere thema s uit deze agenda waar strategische plannen en ideeën concreet in projectvorm worden ontwikkeld en uitgewerkt. Daarbij kan een beroep worden gedaan op geld uit het zogenaamde ontwikkelfonds en is tevens een speciale ondersteuningsorganisatie opgezet waar eveneens door de directeuren een beroep op kan worden gedaan. In het kader van de veranderagenda werd in het verslagjaar de huidige organisatievorm van De Opbouw heroverwogen. In zowel voor- als najaarsconferentie is dit onderwerp uitgebreid aan de orde geweest en in het licht van de komende overheidsveranderingen besproken. Dit leidde ertoe dat op drie hoofdlijnen in de huidige organisatiestructuur wijzigingen zullen gaan plaatsvinden, namelijk: een beperkte structuurwijziging binnen de VV&T (ouderenzorg), harmonisatie van de bedrijfsvoering en introductie van zelforganiserende teams. Eind 2014 hebben wij hier al voorzichtig een begin mee gemaakt. Het strategisch beleid is in grote lijnen onder te verdelen in: afbouw, ombouw en nieuwbouw. Afbouw is noodzakelijk geworden doordat de overheid bezig is de zorgvraag te herdefiniëren. Lichte vormen van verblijfszorg worden afgeschaft en lichte vormen van ambulante zorg worden via de WMO als welzijnstaak overgeheveld naar de gemeente of via de Zorgverzekerings-wet als behandelzorg naar de zorgverzekeraars. Deze overdracht gaat gepaard met forse tariefkortingen. Bij De Opbouw heeft dit ook een afname van de werkgelegenheid van ons personeel tot gevolg. In april 2014 is een sociaal plan met de vakbonden afgesloten teneinde boventalligen naar ander werk te kunnen begeleiden. Eind 2014 waren voornamelijk bij Lijn5, onze jeugdzorgorganisatie, de eerste medewerkers bekend die boventallig werden verklaard. Het betrof voornamelijk medewerkers met een overhead-functie. Het omvormen van voormalige zorginstellingen waar intramurale zorg werd geleverd tot woonappartementen voor beschermd wonen is een voorbeeld van ombouw. Het verhuren van deze appartementen aan kwetsbare mensen met een smalle beurs is een nieuwe dienstverlening die aan de productportfolio van de werkmaatschappijen is toegevoegd. Inmiddels vindt al een eerste marktverkenning voor deze woonvorm plaats. Een ander voorbeeld van ombouw is het samenvoegen van organisatieonderdelen van werkmaatschappijen. De hieruit ontstaande samenwerkingsverbanden fungeren als bedrijfseconomische eenheden, zoals: het Geriatrisch Revalidatiecentrum Midden Nederland, de Algemene 5

6 Behandeldienst Midden Nederland (SilverRade) en het samengaan van de extramurale onderdelen van Birkhoven Zorggoed en Zorgpalet Baarn-Soest. In Schagen is bovendien De Schar geopend als verbinding tussen jeugdzorg en gehandicaptenzorg. Een vergelijkbaar doorstroomproject met externe partners in Amsterdam (De Koppeling) moest helaas beëindigd worden. Na een langdurig en intensief fusietraject werd op 9 juli 2014 Stichting Beukenstein officieel welkom geheten binnen De Opbouw. Beukenstein ligt in het werkgebied van De Opbouw en richt zich met zijn dienstverlening op de ouderenzorg. Tijdens het verslagjaar klopten geen andere zorginstellingen bij De Opbouw meer aan die onder de Opbouw-paraplu wilden komen. De Opbouw heeft voor dat doel een screeningssysteem waar een eventuele fusie kandidaat aan moet voldoen voordat een fusietraject wordt ingegaan. Het overheidsbeleid en de daarmee gepaard gaande aanpassingen in de productportfolio van de werkmaatschappijen hebben met name in de jeugdzorg tot verregaande consequenties voor het personeel geleid, maar ook in de ouderenzorg bleef krimp niet uit. Over de hele linie stijgt hierdoor de gemiddelde leeftijd van personeel heel snel omdat medewerkers met een contract voor bepaalde tijd (vaak de jongeren) als eerste slachtoffer worden van verminderde werkgelegenheid. Tariefkortingen leidden tot efficiencymaatregelen, versobering en minder overhead. Daarnaast leidde de individualisering van de zorgvraag tot een andersoortige organisatie van de zorg. Het zelfstandig maken van cliënten kan niet met medewerkers die zelf níet zelfstandig zijn. Governance moet congruent zijn met het maatschappelijke doel van de organisatie. Het feit dat er geen maatschappelijke overeenstemming bestaat over de maatlat waarlangs zorginstellingen gemeten worden, blijft heel ongemakkelijk. Soms wordt de meetlat van de private onderneming toegepast (toezicht ACM en Mededingingswet, afbouw overheidsgaranties, faillissementen, financieringseisen van de banken) en soms de meetlat van de semi-publieke dienst (vormgeving medezeggenschap, WNT, bureaucratie en verantwoordingseisen). Voor de buitenwereld doe je het dus zelden goed omdat je nooit weet welke maatstaf door wie wanneer gebruikt gaat worden. Het risico bestaat dat we in deze hybride situatie van twee werelden niet de goede maar de slechte eigenschappen combineren: de risico s van de markt met de bureaucratie van de overheid. Ik beschouw het ook maar als taak van de Raad van Bestuur om als buffer tussen deze externe realiteit en interne medewerkers te fungeren. Uiteindelijk gaat het om goede zorg en die wordt gemaakt in de persoonlijke relatie tussen cliënt en zorgverlener. Hans Helgers Raad van Bestuur Stichting De Opbouw c.a. 6

7 7

8 De nieuwe strategische koers die De Opbouw in 2013 is ingeslagen, is in 2014 voortgezet. De Raad van Toezicht heeft die nieuwe koers van nabij gevolgd. Enerzijds gaat De Opbouw terug naar zijn kerntaken, de langdurige intensieve zorg, anderzijds worden nieuwe productvormen ontwikkeld en kansen verzilverd die zich bij de veranderingen in de zorg aandienen. Vanuit het perspectief van de toezichthouder heeft de Raad van Toezicht ook het afgelopen jaar voor de bestuurder gefungeerd als klankbord van ideeën en adviezen gegeven. De uitrol van het strategisch beleidsplan Kern plus Kansen, de ontwikkeling van projecten die op de veranderagenda staan en de consequenties van de gevaren koers voor de organisatie, zijn door de leden van de Raad van Toezicht kritisch en zorgvuldig tegen het licht gehouden. In het kader van de veranderagenda werd de huidige organisatievorm van De Opbouw heroverwogen. Dit leidde ertoe dat op drie hoofdlijnen wijzigingen zullen optreden binnen de organisatiestructuur, namelijk: een beperkte structuurwijziging binnen de VVT, harmonisatie van de bedrijfsvoering en introductie van zelforganiserende teams. Deze wijzigingen zullen in de loop van 2015 z n beslag krijgen. De Raad van Toezicht is tevreden dat de personele consequenties die de overheidsveranderingen en daarmee gepaard gaande beleidswijzigingen bij De Opbouw grotendeels worden ondervangen door afspraken met de vakbonden die zijn neergelegd in een sociaal plan. De Opbouw laat met het sociaal plan zien zijn verantwoordelijkheid als werkgever niet uit de weg te gaan. Dit laat onverlet dat het de Raad van Toezicht spijt dat afscheid genomen moet worden van medewerkers die met veel hart voor onze cliënten hun werk hebben gedaan. Het ombouwen en ontwikkelen van innovatieve producten wordt door directeuren en medewerkers naast hun reguliere werkzaamheden gedaan. Dit alles vergt van een ieder veel extra energie en inspanning en er wordt hard gewerkt. Tijdens haar werkbezoeken aan de locaties van de werkmaatschappijen constateert de Raad van Toezicht dat hier met veel elan aan wordt gewerkt. Er worden Innovatieve producten ontwikkeld en nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan. Toch zijn we nog niet de vernieuwende speler die we willen zijn en er is nog een hele weg te gaan om als aantrekkelijke zorginnovator gezien te worden. Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang om het nieuwe werken beter te kunnen faciliteren. Het ICT programmaplan is in het verslagjaar verder uitgerold in de organisatie en verloopt volgens planning. Extra aandacht had de Raad van Toezicht voor de kwaliteit van zorg en veiligheid binnen de organisaties, de financiën en meerjarenraming en het vastgoed. In juli 2014 werd na een langdurig voorbereidingstraject de fusie een feit tussen De Opbouw en woonzorgcentrum Beukenstein in Driebergen Volgend jaar bestaat De Opbouw 75 jaar. Een historisch moment, maar gezien de roerige tijden in de zorgsector niet echt het moment voor een feestje. Het biedt eerder de mogelijkheid tot zelfbezinning en reflectie: waar ging het goed en waar kan het nog beter. In de statuten van De Opbouw staat dat De Opbouw er is voor iedereen die voor de kwaliteit van haar of zijn leven is aangewezen op zorg, behandeling, hulp- en dienstverlening. Niet de bureaucratie of de financiering is het belangrijkste aandachtspunt, maar het bieden van passende zorg en/of ondersteuning. Bij De Opbouw valt niemand tussen wal en schip! Vanuit deze visie gaan wij de vele uitdagingen die er liggen tegemoet. We zijn ervan overtuigd dat De Opbouw een betekenisvolle rol kan blijven spelen. Als Raad van Toezicht zijn wij er trots op dat zoveel medewerkers, ook in deze roerige tijden, elke dag weer op betrokken en eigentijdse wijze zorg verlenen aan onze cliënten. Wieteke Beernink Voorzitter Raad van Toezicht Stichting De Opbouw c.a. 8

9 9

10 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Stichting De Opbouw c.a. 2.2 Structuur van het concern 2.3 Kerngegevens 2.4 Samenwerkingsrelaties 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur 3.2 Raad van Bestuur 3.3 Raad van Toezicht 3.4 Bedrijfsvoering 3.5 Medezeggenschap 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid 4.2 Strategisch beleid 4.3 Beleid verslagjaar 4.4 Kwaliteitsbeleid 4.5 Financieel beleid 4.6 Klachten 5 Werkmaatschappijen afzonderlijk in beeld 5.0 Algemeen 5.1 Lijn5 5.2 Prinsenstichting 5.3 Zideris 5.4 ISZ De Brug 5.5 Zorgpalet Baarn-Soest 5.6 De Bilthuysen 5.7 Birkhoven Zorggoed 5.8 Beukenstein Lijst met afkortingen Jaarrekening 2014 Stichting De Opbouw c.a. 10

11 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 Uitgangspunten van de verslaglegging Dit Jaardocument Zorg betreft het maatschappelijk verslag van Stichting De Opbouw c.a. over het verslagjaar 2014 ( tot en met ). Stichting De Opbouw c.a. bestaat uit de volgende stichtingen: Stichting De Opbouw; Prinsenstichting; Stichting Zorgpalet Baarn-Soest; Stichting De Bilthuysen; Interkerkelijke Stichting Zorgvoorzieningen De Brug; Stichting De Wiltzangk; Stichting Verpleging en Verzorging Beukenstein (per 9 juli 2014). Waar in dit verslag Stichting De Opbouw c.a. of De Opbouw wordt genoemd, wordt Stichting De Opbouw bedoeld met alle tot dit concern behorende stichtingen. De Opbouw fungeert als moederstichting en biedt dienstverlening aan verstandelijk gehandicapten, ouderen en jongeren. De instellingen die bij De Opbouw horen zijn geordend in werkmaatschappijen. Dit zijn: Lijn5 (Licht verstandelijk gehandicapte (LVB)-Jeugd en provinciale Jeugdzorg). Lijn5 heeft locaties in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Gelderland. De hoofdlocatie is gevestigd te Driehuis. Zideris (Verstandelijk gehandicapten). Zideris heeft locaties in de provincies Utrecht en Gelderland. Prinsenstichting (Zorg aan mensen met een verstandelijke beperking). Prinsenstichting is gevestigd in de regio Noord-Holland. De Bilthuysen (Verpleging, Verzorging en Thuiszorg) Het werkgebied van De Bilthuysen ligt in de Provincie Utrecht. De Wiltzangk (Herstellingsoord). De Wiltzangk is organisatorisch ingebed in werkmaatschappij De Bilthuysen, gevestigd in de Provincie Utrecht. Zorgpalet Baarn-Soest (Verpleging, Verzorging en Thuiszorg). Het werkgebied van Zorgpalet Baarn- Soest ligt binnen de Provincie Utrecht. Birkhoven Zorggoed (Verpleging, Verzorging en Thuiszorg). Birkhoven Zorggoed is gevestigd in de Provincie Utrecht. ISZ De Brug (Verpleging, Verzorging en Thuiszorg). ISZ De Brug werkt binnen het gebied van de Provincie Utrecht. Beukenstein (Verpleging, Verzorging en Thuiszorg). Beukenstein is gevestigd in de gemeente Utrechtse Heuvelrug en verleent diensten aan twee kloostergemeenschappen in de Provincie Utrecht en Noord-Brabant. Bestuursbureau en Kenniscentrum De werkmaatschappijen hebben een Kenniscentrum tot hun beschikking dat is gevestigd in Utrecht. Rondom de Raad van Bestuur is, op dezelfde locatie, een Bestuursbureau ingericht. 11

12

13 Profiel van de organisatie 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Stichting De Opbouw c.a. Naam verslagleggende rechtspersoon: Stichting De Opbouw Adres: Herculesplein 267 Postcode + plaats: 3584 AA Utrecht Telefoon: Identificatienummer KvK: adres: Internetpagina: 2.2 Structuur van het concern De volgende stichtingen maken deel uit van het concern Stichting De Opbouw op 31 december 2014: Stichting De Opbouw KvK Prinsenstichting KvK Stichting Zorgpalet Baarn-Soest KvK Stichting De Bilthuysen KvK ISZ De Brug KvK Stichting De Wiltzangk KvK Stichting Beukenstein KvK

14 Profiel van de organisatie 14

15 Profiel van de organisatie Zoals in de figuren zichtbaar is, wordt het raad-van-toezichtmodel gehanteerd. De Opbouw kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur geeft leiding aan de directeuren van de werkmaatschappijen, de directeur Bestuursbureau/Kenniscentrum en de bestuurssecretaris. Deze functionarissen komen periodiek bijeen in het Concernberaad. Het Concernberaad functioneert als hoogste adviesorgaan van de Raad van Bestuur. Alle werkmaatschappijen, met uitzondering van de onderdelen Lijn5 Meerwijck en Lijn5 Nové, zijn AWBZ-toegelaten instellingen. Lijn5 Meerwijck en Lijn5 Nové zijn instellingen voor jeugdhulpverlening die niet vanuit de AWBZ maar door provinciegelden (provincies Utrecht en Gelderland) worden gefinancierd. Omdat deze instellingen deel uitmaken van het concern Stichting De Opbouw c.a. (verder De Opbouw) zijn ze meegenomen in de informatie in dit jaardocument. Waar van deze algemene regel is afgeweken, wordt dat apart vermeld. Medezeggenschap cliënten De medezeggenschap van cliënten van De Opbouw is primair georganiseerd op werkmaatschappij- of locatieniveau. Op concernniveau is er een Centrale Cliëntenraad. Onderwerpen die het niveau van de afzonderlijke werkmaatschappijen overstijgen, worden ingebracht in de Centrale Cliëntenraad. Medezeggenschap medewerkers De medezeggenschap van medewerkers van De Opbouw is primair georganiseerd op het niveau van de werkmaatschappijen. Voor de besluitvorming, die niet is gedelegeerd of gemandateerd aan de directeuren, overlegt de Centrale Ondernemingsraad met de Raad van Bestuur. Dat geldt eveneens voor onder de medezeggenschap vallende onderwerpen die het niveau van de afzonderlijke werkmaatschappijen overtreffen. Meer informatie over de medezeggenschap van cliënten en medewerkers is opgenomen in paragraaf 3.5 van dit Jaardocument. 15

16 Profiel van de organisatie 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering De Opbouw staat voor begeleiding, hulp en zorg aan jongeren, ouderen en verstandelijk gehandicapten. Wij zijn een landelijke stichting, met hoofdkantoor in Utrecht, en werken met 9 organisaties in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Gelderland. AWBZ-functies geleverd door De Opbouw F U N C T I E Huishoudelijke verzorging Persoonlijke verzorging Verpleging Ondersteunende begeleiding Activerende begeleiding Behandeling Verblijf op grond van de AWBZ J A / N E E Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Overige AWBZ-prestaties geleverd door De Opbouw P R E S T A T I E Uitleen verpleegartikelen Prenatale zorg Advies, instructie en voorlichting Voedingsvoorlichting J A / N E E Nee Nee Ja Nee Overige zorg geleverd door De Opbouw P R E S T A T I E Dieetadvisering J A / N E E Ja Doelgroepen cliënten AWBZ-zorg D O E L G R O E P Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Psychiatrische aandoening Lichamelijke beperking Verstandelijke beperking Zintuiglijke beperking of communicatieve stoornis Psychosociale problemen J A / N E E Ja Ja Nee Ja Ja Nee Ja Private zorg P R I V A T E Z O R G Hebt u in 2014 zorg verleend gefinancierd vanuit niet-publieke middelen? J A / N E E Nee 16

17 Profiel van de organisatie Uitbestede zorg U I T B E S T E D E Z O R G Hebt u in 2014 WTZi-zorgverlening uitbesteed aan een onderaannemer? IIndien ja: Hoeveel kosten waren met deze uitbesteding gemoeid (betaling aan onderaannemers)? IIndien ja: Aan welke zorgaanbieder(s) hebt u zorg uitbesteed? IIndien ja: Hoe ziet u toe op de kwaliteit van de uitbestede zorg, zoals die door de door u genoemde onderaannemer(s) is geleverd? Ja A N T W O O R D C A T E G O R I E 2,2 miljoen Brandsen, Odion, Philadelphia, Raphaëlstichting, Omega, Landzijde, Tinteltuin, xs2care en Kwink. Regelmatig overleg, waarbij kwaliteit op de agenda staat aan de hand van de criteria van Zorgkantoor en ZVW, waarbij eventueel een actieplan wordt opgesteld. Jaarlijks vindt een audit plaats op het keurmerk, de uitkomsten hieruit worden besproken met de onderaannemer. Zorg in onderaanneming Z O R G I N O N D E R A A N N E M I N G Hebt u in 2014 WTZi-zorg verleend als onderaannemer? Indien ja: Hoeveel opbrengsten waren met deze uitbesteding gemoeid (betaling door hoofdaannemer)? Indien ja: Voor welke zorgaanbieder(s) hebt u zorg in onderaanneming verleend? Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen Ja A N T W O O R D C A T E G O R I E 1,2 miljoen ProSenectute, Odion, Leekerweide en Hartekamp 17

18 Profiel van de organisatie Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens Gehandicaptenzorg Betreft: Lijn5 (excl. provinciaal gefinancierde jeugdzorg), Prinsenstichting en Zideris K E R N G E G E V E N S G E H A N D I C A P T E N Z O R G Cliënten per einde verslagjaar Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp Niet beschikbaar* met dagbesteding (dagbesteding staat aan) Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp Niet beschikbaar* zonder dagbesteding (dagbesteding staat uit) Totaal aantal cliënten in instelling op basis van een zzp Aantal cliënten met verblijf op basis van volledig nvt pakket thuis (VPT) Aantal extramurale cliënten (inclusief cliënten met begeleiding of dagbesteding (op basis van de functies BGI en/of BGG) voor zover niet opgenomen in een instelling) Capaciteit (aantal plaatsen) Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per eindverslagjaar, inclusief vroegere gezinsvervangende tehuizen Productie gedurende het verslagjaar (aantal dagen, dagdelen, uren) Aantal dagen zorg met verblijf en dagbesteding Niet beschikbaar* (zie toelichting) Aantal dagen zorg met verblijf zonder Niet beschikbaar* dagbesteding (zie toelichting) Totaal aantal dagen zorg met verblijf Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket nvt thuis (VPT) Aantal dagdelen dagbesteding (op basis van de functie) begeleiding in groepsverband (BGG) zie toelichting) Aantal uren extramurale productie (exclusief dagbesteding op basis van de functie Begeleiding in groepsverband (BGG) en Wmozorg) Personeel (aantal personen) Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal fte personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten (bedrag in euro s) Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro s) in verslagjaar ** Waarvan wettelijk budget voor AWBZ/Zvwzorg, exclusief subsidies ** Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Provinciegelden (niet in totaal opgenomen) * Deze gegevens werden in eerdere jaren niet uitgesplitst gepresenteerd ** Met terugwerkende kracht is gebleken dat eerdere cijfers, zoals opgenomen in het Jaardocument 2010, onjuist waren. Dit zijn de juiste cijfers. 18

19 Profiel van de organisatie Kerngegevens Verpleging, Verzorging & Thuiszorg Betreft: ISZ De Brug, De Bilthuysen, Zorgpalet Baarn-Soest en Birkhoven Zorggoed en met ingang van 2014 Beukenstein K E R N G E G E V E N S V V & T Cliënten per einde verslagjaar Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp Niet beschikb* met dagbesteding (dagbesteding staat aan) Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp Niet bes Niet beschikb* zonder dagbesteding (dagbesteding staat uit) Totaal aantal cliënten in instelling op basis van een zzp Aantal cliënten met verblijf op basis van volledig nvt pakket thuis (VPT) Aantal extramurale cliënten (inclusief cliënten met begeleiding of dagbesteding (op basis van de functies BGI en/of BGG) voor zover niet opgenomen in een instelling) Capaciteit (aantal plaatsen) Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar, inclusief vroegere gezinsvervangende tehuizen Productie gedurende het verslagjaar (aantal dagen, dagdelen, uren) Aantal dagen zorg met verblijf en dagbesteding Niet beschikb* (zie toelichting) Aantal dagen zorg met verblijf zonder Niet beschikb* dagbesteding (zie toelichting) Totaal aantal dagen zorg met verblijf Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket nvt thuis (VPT) Aantal dagdelen dagbesteding (op basis van de functie begeleiding in groepsverband (BGG) zie toelichting) Aantal uren extramurale productie (exclusief dagbesteding op basis van de functie Begeleiding in groepsverband (BGG) en Wmo-zorg) Personeel (aantal personen) Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal fte personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten (bedrag in euro s) Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro s) in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor AWBZ/Zvwzorg, exclusief subsidies Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Wmo (niet in totaal opgenomen) * Deze gegevens werden in eerdere jaren niet uitgesplitst gepresenteerd. 19

20 Profiel van de organisatie Kerngegevens provinciale jeugdzorg K E R N G E G E V E N S P R O V I N C I A L E J E U G D Z O R G Productie zorgtrajecten jeugd & opvoedhulp (aantal trajecten) Aantal trajecten per 1-1 verslagjaar Aantal trajecten per verslagjaar Aantal nieuwe zorgtrajecten Aantal beëindigde zorgtrajecten Gemiddelde duur beëindigde zorgtrajecten in dagen Capaciteit (aantal plaatsen) Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar Productie gedurende het verslagjaar (aantal cliënten) Jeugdhulp Aantal jeugdigen waarvoor zorgvorm is gestart Aantal jeugdigen waarvoor zorgvorm is geëindigd Gemiddelde duur van de geëindigde zorgvorm in dagen Verblijf accommodatie zorgaanbieder deeltijd Aantal jeugdigen waarvoor zorgvorm is gestart Aantal jeugdigen waarvoor zorgvorm is geëindigd Gemiddelde duur van de geëindigde zorgvorm in dagen Verblijf accommodatie zorgaanbieder 24-uurs (excl. gesloten jeugdzorg) Aantal jeugdigen waarvoor zorgvorm is gestart Aantal jeugdigen waarvoor zorgvorm is geëindigd Gemiddelde duur van de geëindigde zorgvorm in dagen Personeel (aantal personeelsleden) Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal fte personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten (bedrag in euro s) Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro s) in verslagjaar Werkgebieden Onderstaande tabel geeft aan met welke zorgkantoren het concern productieafspraken maakt. Werkgebieden N R R E G I O 6 Apeldoorn, Zutphen e.o. 10 Utrecht 13 Noord-Holland Noord 15 Zaanstreek/Waterland 16 Amsterdam 17 Amstelland en De Meerlanden 20

21 Profiel van de organisatie 2.4 Samenwerkingsrelaties Onderstaande tabel geeft een globaal overzicht van de meest relevante partners / substantieel product weer. Overzicht overeenkomsten en samenwerkingsrelaties O V E R E E N K O M S T O M T R E N T Zorgverzekeraars A F G E S L O T E N M E T Zorgverzekeringsmaatschappijen en zorgkantoren in ons werkgebied Zorgaanbieders Ketenzorgpartners Bijzondere zorgvragen en verwijzingen Dagbesteding Eerstelijns zorgaanbieders Onderwijsinstellingen en kinderopvang Kennisnetwerk en belangenorganisaties Zakelijke dienstverleners Overheid en toezichthouders Zorgboerderij s Heerenloo Rading, Intermetzo, Lindenhorst/Almata Parlan Abrona Amerpoort Ziekenhuizen in de werkgebieden Bureaus Jeugdzorg Centra voor jeugd en gezin MEE-organisaties Uwv Werkbedrijf Riagg (jeugd)ggz Vervoersorganisaties Huisartsen in de werkgebieden Medische- en paramedische zorgaanbieders Scholen voor speciaal onderwijs Regionale OpleidingsCentra Hogescholen (leerafdeling) Peuterspeelzalen Vereniging Gehandicapten Nederland (VGN) ActiZ Jeugdzorg Nederland KPMG accountants Software leveranciers Apothekers Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) Ministerie VWS Arbeidsinspectie Inspectie gezondheidszorg Inspectie jeugdzorg Provincie Utrecht Provincie Gelderland Provincie Flevoland Provincie Noord-Holland Arta-Lievegoedgroep Wageningen University en Research Artemis Zorgboerderij (onderdeel van Raphaelstichting) 21

22 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Algemeen De Raad van Bestuur vormt voor alle rechtspersonen (evenals de Raad van Toezicht) een personele unie. Dat betekent dat dezelfde personen zitting hebben in de Raden van de in paragraaf 2.2 genoemde juridische entiteiten. De Opbouw hanteert als leidraad de corporate governance uit de Zorgbrede Governancecode De consequenties en aanbevelingen vanuit deze code zijn vastgelegd in een beleidskalender en informatieprotocol en opgenomen in de beleidsprocessen binnen de organisatie. De Opbouw is lid van de brancheorganisaties die van toepassing zijn op de sectoren waarbinnen de werkmaatschappijen van De Opbouw werkzaam zijn, zoals: ouderenzorg (ActiZ), gehandicaptenzorg (VGN) en jeugdzorg (Jeugdzorg Nederland). Aan de voorwaarden die de afzonderlijke lidmaatschappen aan hun leden opleggen, wordt in principe voldaan. In het geval dat er geen uniformiteit is in de lidmaatschapsvoorwaarden heeft De Opbouw zelf voor een oplossing gezorgd. Tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn in een informatieprotocol afspraken gemaakt over het verschaffen van tijdige informatie die de Raad van Toezicht voor een goede uitoefening van zijn taak nodig heeft. Belangrijke informatiedragers zijn: het Jaardocument Zorg, de Jaarrekening, de viermaandsrapportages, de managementletter, de werkbezoeken aan de werkmaatschappijen, de bevindingen van externe inspecties, de jaarlijkse bijeenkomsten van een delegatie uit de Raad van Toezicht met de Centrale Ondernemingsraad en met de Centrale Cliëntenraad. Een ander belangrijk element uit het informatieprotocol zijn de mededelingen die de Raad van Bestuur voor elke vergadering van de Raad van Toezicht opstelt. Deze mededelingen gaan over relevante ontwikkelingen, gebeurtenissen in wetgeving, zorgsector en organisatie. De Opbouw beschikt over een klokkenluidersregeling en een regeling vertrouwenspersoon. In 2014 zijn geen meldingen gedaan. Er is beleid op het gebied van fraude-/risicomanagement. Het takenpakket van de compliance officer en risk-officer is ondergebracht bij de secretaris van de Raad van Bestuur. Tijdens het verslagjaar zijn matrices behorend tot het intern beheersingshandboek aangepast uitgaande van de wijzigingen binnen de zorg: zoals de scheiding tussen wonen en zorg. In 2014 is een norm opgesteld waaraan het Lange Termijn Huisvestingsplan (LTHP) dat in april 2015 opgeleverd moet worden, aan moet voldoen. Het treasurystatuut is in 2014 niet gewijzigd. 22

23 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Afwijkingen van de Zorgbrede Governancecode Op een enkel onderdeel wijkt het beleid van De Opbouw af van de aanbevelingen uit de Zorgbrede Governancecode Twee leden van de Raad van Toezicht zijn vanuit de fusies in 2009 met De Bilthuysen en ISZ De Brug in de Raad van Toezicht van De Opbouw benoemd. Zij voldoen aan de kwaliteitseisen die aan nieuwe leden worden gesteld en zijn in 2013 herbenoemd voor een volgende periode van vier jaar. In afwijking van de Governancecode zijn de termijnen die de nieuwe leden zitting hebben gehad in de Raden van Toezicht van de fusiepartners niet in mindering gebracht (art ). Deze beslissing wordt elk jaar opnieuw gewogen en expliciet bevestigd, waarbij continuïteit van de Raad een zwaarwegend argument is. 23

24 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.2 Raad van Bestuur Algemeen De Opbouw kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. Statutair behoort een meerhoofdige Raad van Bestuur tot de mogelijkheden, maar gedurende het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht geen redenen gezien de topstructuur open te breken en te wijzigen. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor, en belast met het besturen van de organisatie. De organisatiestructuur van De Opbouw is van dien aard dat de dagelijkse leiding van de werkmaatschappijen gemandateerd is aan de directeuren. De directeuren leggen op hun beurt tijdens zes wekelijkse werkoverleggen met de Raad van Bestuur en tijdens de gesprekken in het kader van de Planning & Control cyclus verantwoording af. Tot 9 juni 2014 was de heer H. de Graaf ad interim bestuurder van de Stichting Verpleging en Verzorging Beukenstein. Op het niveau van de Raad van Bestuur vindt geen overleg plaats tussen medische staf en zorgprofessionals. Vaststelling en uitvoering van het medisch en zorginhoudelijk beleid is gemandateerd aan de directeuren van de werkmaatschappijen. Voor deze structuur is gekozen omdat dit beleid sterk afhankelijk is van de doelgroep en locatie die per werkmaatschappij varieert. De Raad van Bestuur ziet er op toe en is er eindverantwoordelijk voor dat de afzonderlijke werkmaatschappijen een medisch en zorginhoudelijk beleid vaststellen en dat dit conform de professionele standaarden wordt uitgevoerd. Arbeidsvoorwaarden en honorering De bezoldiging van de Raad van Bestuur kent als basis de adviesregeling arbeidsvoorwaarden raden van bestuur van de Nederlandse Vereniging van Zorgdirecteuren (NVZD). Sinds 1 september 2009 is de beloningscode bestuurders in de zorg (BBZ) van kracht. Deze door de NVZD en Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) ontworpen regeling wijkt op een aantal punten af van de voorgaande regeling, waarop bij aanstelling de arbeidsovereenkomst met de Raad van Bestuur werd gefundeerd. De arbeidsovereenkomst staat echter op geen enkel punt op gespannen voet met de BBZ-regeling: de honorering bevindt zich dan ook binnen de normen zoals die in de BBZ-regeling zijn opgenomen. Meer specifiek gelden de volgende aspecten: 1 Trendmatige verhoging van het salaris vindt plaats overeenkomstig de in de CAO-Gehandicaptenzorg vastgelegde percentages en tijdstippen. 2 Contractueel zijn er geen variabele beloningen vastgelegd en evenmin zijn er in enige vorm bonussen afgesproken. 3 De vertrekregeling, of beter gezegd de schadevergoeding ingeval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de Stichting waarbij de voornaamste reden niet nalatigheid is van de Raad van Bestuur, is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. De hoogte van het bedrag is gerelateerd aan de kantonrechterformules overeenkomstig de BBZ en gemaximeerd op een bedrag ter hoogte van een jaarsalaris. 4 De exacte gegevens over 2014 zijn opgenomen in de Jaarrekening 2014, in de paragraaf over bezoldiging bestuurder en toezichthouders. Functioneren Raad van Bestuur De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur en de verhouding met de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van De 24

25 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Opbouw. De spelregels voor het functioneren van de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Bestuur. Dit reglement is gebaseerd op het vanuit de NVZD aangedragen concept. Omdat de Raad van Bestuur op dit moment bestaat uit één lid zijn de in het reglement opgenomen bepalingen over interne verantwoordelijkheidsverdeling, besluitvorming en vergaderorde niet of nauwelijks van toepassing. In het reglement zijn bepalingen opgenomen over waarneming en spelregels bij ontstentenis of vacature. Beide zijn in 2014 niet aan de orde geweest. Op de Raad van Bestuur is steeds de meest recente versie van de gedragscode voor de goede bestuurder van de NVZD van toepassing. In principe beoordeelt de Raad van Toezicht jaarlijks, op advies van de remuneratiecommissie, het functioneren van de Raad van Bestuur. De relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur wordt eveneens jaarlijks geëvalueerd, in aansluiting op de evaluatie van de Raad van Toezicht. In 2011 is een reglement door de Raad van Toezicht vastgesteld, waar de Raad van Bestuur positief over heeft geadviseerd. In het reglement remuneratiecommissie staan de taken en bevoegdheden van de vaste remuneratiecommissie vastgelegd. De remuneratiecommissie heeft in samenspraak met de Raad van Bestuur eind 2013 een executive matching program bij het GITP laten uitvoeren. Voorafgaand aan het program vond een 360 feedback plaats. De uitkomsten zijn besproken in de remuneratiecommissie en gedeeld met de leden van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur laat zich in de lijn van de rapportage actief ondersteunen door coaching. De Raad van Bestuur is niet alleen binnen De Opbouw actief maar ook buiten de organisatie. Het doel hiervan is om kennis te vergaren, netwerken op te bouwen en te onderhouden, en te werken aan de maatschappelijke doelstellingen. De Raad van Bestuur laat zich adviseren door de centrale medezeggenschapsorganen en door de toezichthouder. De nevenfuncties van de Raad van Bestuur worden voorgelegd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien de voorzitter het nodig acht, brengt zij deze nevenfuncties ter discussie in de Raad van Toezicht teneinde de schijn van belangenverstrengeling bij de Raad van Bestuur te voorkomen. Door dit Jaardocument goed te keuren, keurt de Raad van Toezicht tevens de nevenfuncties van de Raad van Bestuur goed. Het Concernberaad, bestaande uit alle directeuren van De Opbouw, de secretaris van de Raad van Bestuur en Financieel Directeur, fungeert als directieberaad. In het directiereglement en de daaraan verbonden taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB-matrix) is de interne governance vastgelegd en zijn de mandaten van de directeuren weergegeven. Gegevens Raad van Bestuur N A A M F U N C T I E E N N E V E N F U N C T I E S P E R I O D E Dhr. J.J.M. Helgers Voorzitter Raad van Bestuur Stichting De Opbouw (1955) Voorzitter Raad van Toezicht Willibrord Stichting en PCOU te Utrecht Lid BAC stelselwijzigingen VGN Lid denktank Wmo VGN Lid denktank thuisverpleging ActiZ Lid informele klankbordgroep staatssecretaris VWS Lid directiewerkgroep

26 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Algemeen 3.3 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht vormt voor alle rechtspersonen (evenals de Raad van Bestuur) een personele unie. Dat betekent dat dezelfde personen zitting hebben in de Raden van Toezicht van de in paragraaf 2.2 genoemde juridische entiteiten. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de verhouding met de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in de statuten van Stichting De Opbouw. De spelregels voor het (intern) functioneren van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in het reglement van de Raad van Toezicht. Dit in 2008 vastgestelde reglement is gebaseerd op het vanuit de NVZD aangedragen concept. Samenstelling Raad van Toezicht In 2014 is de samenstelling van de Raad van Toezicht gewijzigd. Mevrouw J.E.M. Tijhuis is met ingang van 3 juli 2014 op haar verzoek uit haar functie als lid van de Raad van Toezicht en voorzitter van de auditcommissie ontheven. Zij is met ingang van 3 juli 2014 opgevolgd door de heer R. Bosveld die vanaf die datum tevens lid van de auditcommissie werd. Besloten is de vacante raadszetel binnen de Raad van Toezicht vanaf 3 juli 2014 in te vullen en wel met de heer G.B. Raaphorst. Volgens het rooster van aftreden was mevrouw G.M. van Heteren, lid van de Raad van Toezicht per 1 juni 2013 aftredend. Zij is voor een tweede termijn van maximaal 4 jaar herbenoemd. Voorzitter van de Raad van Toezicht is mevrouw W.S. Beernink; mevrouw L.M. van der Sluis is vicevoorzitter. De Raad van Toezicht heeft een tweetal commissies ingesteld: 1.De remuneratiecommissie. Voorzitter en vicevoorzitter vormen samen deze commissie die adviseert over het functioneren en belonen van de Raad van Bestuur en adviseert over de vergoedingen voor de leden van de Raad van Toezicht. De remuneratiecommissie kwam op 13 december 2013 bijeen en vervolgens op 28 januari De auditcommissie. De heer A.M. Koster heeft met ingang van 3 juli 2014 het voorzitterschap van de auditcommissie overgenomen van mevrouw Tijhuis. De heer Bosveld is vanaf 3 juli 2014 tot lid benoemd van de auditcommissie. De Raad van Toezicht hecht waarde aan integrale verantwoordelijkheid voor alle te bespreken thema s. Om die reden is er slechts een beperkte taakopdracht geformuleerd voor de auditcommissie (slechts op die terreinen actief waar financiële expertise gevraagd wordt). Om dezelfde reden is er geen commissie kwaliteit van zorg en veiligheid ingesteld. Om de deskundigheid van de leden te borgen en hen in de gelegenheid te stellen op de hoogte te blijven op hun vakgebied, ontvangen de leden van de Raad van Toezicht jaarlijks een (sober) scholingsbudget dat (naar behoefte) kan worden besteed aan kortlopende, eenmalige activiteiten of dat een bijdrage kan vormen aan de kosten van een langer lopend traject, al naar gelang de behoefte. In de tabel staan de relevante gegevens van de leden van de Raad van Toezicht weergegeven. Nevenfuncties van de leden van de Raad worden steeds gemeld. Mocht er aanleiding zijn om (de schijn van) strijdigheid in functies te bespreken, 26

27 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap dan komt dit tijdens de jaarlijkse evaluatie van de Raad van Toezicht aan de orde. Op dit moment is er binnen de Raad geen aanleiding om de onafhankelijkheid van één der leden ter discussie te stellen. Daarnaast heeft geen van de raadsleden andere belangen binnen de organisatie dan toezichthouderschap. Aan de Wet bestuur en toezicht, die het aantal toezichthoudende en bestuursfuncties limiteert en per 1 januari 2013 in werking is getreden, wordt voldaan. Lidmaatschap gerelateerde besturen Alle leden van de Raad van Toezicht van Stichting De Opbouw zijn qualitate qua tevens bestuurslid van het bestuur van Stichting Steun De Opbouw en Stichting Opbouwfonds voor Bijzondere Voorzieningen. De voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht zijn mutatis mutandis tevens voorzitter en vicevoorzitter van de besturen van de genoemde stichtingen. Per 19 december 2012 zijn de statuten van Stichting Steun De Opbouw zodanig gewijzigd dat de Raad van Bestuur uitvoerder is geworden van een besluit van het stichtingsbestuur. De leden van de Raad van Toezicht, hun functies en specialisaties in 2014 N A A M F U N C T I E S H O O F D - E N N E V E N F U N C T I E S D E S K U N D I G H E I D S G E B I E D / S P E C I A L I S M E Mw. drs W.S. Beernink CMC (1957) Voorzitter Raad van Toezicht Voorzitter Remuneratiecommissie Rector H.N. Werkman College, Groningen (hoofdfunctie) Vanaf ook Rector Zernike College, Groningen (hoofdfunctie) Voorzitter Raad van Toezicht Partnership Foundation Personeel/HRM Bestuurlijk Mw. mr. L.M van der Sluis (1955) Vicevoorzitter Raad van Toezicht Lid Remuneratiecommissie Berculo Advocaten: advocaat arbeidsrecht (hoofdfunctie) Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Lekstede te Vianen Docente bij o.a. Beroepsvereniging en commerciële organisaties Lid Raad van Commissarissen Vecht en omstreken in Breukelen Juridisch Mw. G.M. van Heteren MD (1958) Lid Raad van Toezicht Directeur Rotterdam Global Health Initiative, Erasmus University Rotterdam (hoofdfunctie) internationaal consultant health systems strengthening and PBF (performance based financing in health) (2e hoofdfunctie) Secretaris Netherlands Platform Global Health Policy and Health Systems Research (landelijke koepel van health systems kennisinstellingen) Directeur Europa Arena (zzp functie) Voorzitter Europese Beweging Nederland Voorzitter bestuur Werkgroep Medische Ontwikkelingssamenwerking (WEMOS) Adviseur public Health Forum Lid bestuur WO=MEN (Women Equals Men, nationale lobby organisatie voor gendervraagstukken) Medisch en Zorginhoudelijk Dhr. drs. A.M. Koster MA RC (1965) Lid Raad van Toezicht Lid Auditcommissie Voorzitter Auditcommissie (vanaf ) Directeur Financiën, Leids Universitair Medisch Centrum (hoofdfunctie) Voorzitter Raad van Commissarissen Poli Apotheek BV Directeur van LUMC Participaties BV Financiën Mw. drs. J.E.M. Tijhuis (1960) Lid Raad van Toezicht Voorzitter Auditcommissie (tot ) Voorzitter Raad van Bestuur Vincent van Gogh (hoofdfunctie) voor geestelijke gezondheidszorg. Vicevoorzitter Lid Raad van Toezicht DrieGasthuizenGroep in Arnhem. Vastgoed Dhr. drs. P. de Vente (1953) Lid Raad van Toezicht Lid dagelijks bestuur/algemeen secretaris/penningmeester CNV Utrecht (hoofdfunctie) Voorzitter CNV Internationaal Voorzitter Participatieraad Wmo Gemeente Zaanstad (plv.) lid bestuur Stichting Jaarverslaglegging Zorginhoudelijk 27

28 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Dhr. drs. R. Bosveld (1958) Per 3 juli 2014 Lid Raad van Toezicht Lid Auditcommissie Lid Board of Directors PPF Group NV (hoofdfunctie) Lid Raad van Commissarissen Vivare, voorzitter Auditcommissie Lid Raad van Toezicht ROC Rijn-IJssel Lid Raad van Toezicht Stichting Centrum Indicatie- Stelling Zorg, voorzitter Auditcommissie Bestuurslid Fonds NutsOhra Lid Raad van Toezicht Ziekenhuis Gelderse Vallei, Voorzitter Auditcommissie Financiën Financiën/Vastgoed Dhr. mr. G.B. Raaphorst (1958) Per 3 juli 2014 Lid Raad van Toezicht Interim Directeur Bestuursdienst Den Haag (hoofdfunctie) Publiek Domein Leden Raad van Toezicht Stichting Beukenstein tot 9 juli 2014 (zie ook Jaarrekening 2014) Dhr. Mr. J.M. Chr. Klok Dhr. R. van Asperen Dhr. fr. D. Boonman Dhr. J.J.B. Fluitman Dhr. Ir. A.J.M. Lisman Mw. zr. F.M.J. Lukassen Dhr. Mr. G.J.J.M. Pubben Voorzitter Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht 28

29 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Aanwezigheid bij vergaderingen in 2014 BIJEENKOMST Raad van Toezicht Mw. Beernink voorzitter Mw. Van der Sluis vicevz. -- Mw. Van Heteren lid -- Dhr. Koster lid Mw. Tijhuis lid tot 3 juli -- Dhr. De Vente lid Dhr. Bosveld lid vanaf 3 juli Dhr. Raaphorst lid vanaf 3 juli aanwezig -- afwezig BIJEENKOMST Raad van Toezicht in 2014 COR CCRO Mw. Beernink voorzitter Mw. Van der Sluis Mw. Van Heteren Dhr. Koster Mw. Tijhuis vicevz. lid lid lid Dhr. De Vente lid BIJEENKOMST Auditcommissie in 2014 Mw. Tijhuis voorzitter Dhr. Koster lid Dhr. Koster voorzitter per 3 juli Dhr. Bosveld lid De aanwezigheid van de leden Raad van Toezicht bij vergaderingen De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar zesmaal vergaderd. Naast de reguliere vergaderingen is in november een evaluatiebijeenkomst geweest. De deelname aan de vergaderingen is hoog; slechts een enkele maal laat een lid verstek gaan. In 2014 heeft een delegatie van de Raad van Toezicht één keer deelgenomen aan de overlegvergadering van de Raad van Bestuur en de Centrale Ondernemingsraad en één keer aan de vergadering van de Raad van Bestuur en de Centrale Cliëntenraad. De Raad van Toezicht heeft bij de Centrale Cliëntenraad 29

30 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap nagevraagd welke gevolgen zij ervaart voor cliënten, medewerkers en gebouwen over de overheidsmaatregelen m.b.t. de stelselherziening. In beide bijeenkomsten vond een deel van de vergadering plaats zonder dat de voorzitter Raad van Bestuur daarbij aanwezig was. De zittingsduur van de leden van de Raad van Toezicht Met ingang van 1 juli 2014 is mw. Van Heteren herbenoemd voor een tweede termijn van maximaal 4 jaar. In de tabel is het vastgestelde rooster van aftreden weergegeven. Rooster van aftreden Raad van Toezicht N A A M J A A R V A N B E N O E M I N G H E R B E N O E M I N G J A A R V A N A F T R E D E N ( 1 J U L I ) ( 1 J U L I ) Mw. Beernink Dhr. Bosveld Mw. van Heteren Dhr. Koster Dhr. Raaphorst Mw. van der Sluis Mw. Tijhuis Dhr. de Vente Functioneren Raad van Toezicht De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren en beziet of de samenstelling van de Raad en het functioneren van de afzonderlijke leden aanleiding geeft tot aanpassingen. In het verslagjaar heeft de evaluatie op 21 november 2014 plaatsgevonden. De communicatie tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht is vastgelegd in een informatieprotocol. Het protocol geeft aan wanneer en op welke wijze er over een onderwerp dient te worden gecommuniceerd. Op de jaarkalender staan de vergaderdata en welke thema s er onder meer die vergadering aan de orde komen. Inhoudelijk zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: de uitvoering van het strategisch beleidsplan en de voortgang van de veranderagenda, interne governance c.q. organisatie verandering, voortgang fusie Beukenstein, uitvoering tot 1 Geriatrisch Revalidatiecentrum Midden Nederland, businesscases t.b.v. vastgoed, kwaliteit van zorg- en dienstverlening, voortgangsrapportages van het concern en de werkmaatschappijen afzonderlijk. Daarnaast zijn ook de verslagen van de stichtingen Steun De Opbouw en Opbouwfonds voor bijzondere voorzieningen besproken (de Raad van Toezicht is zoals eerder opgemerkt tevens bestuur van beide stichtingen). De Raad van Toezicht vergadert zoveel mogelijk op locatie: bij toerbeurt bij een van de werkmaatschappijen. Dit laatste vond in het verslagjaar viermaal plaats. Het is gebruikelijk dat de directeur van de betreffende werkmaatschappij voorafgaand aan de vergadering een presentatie houdt over diens organisatie, waarin een substantieel deel is ingeruimd voor de kwaliteit van zorg en veiligheid binnen de werkmaatschappij. Een terugkerend onderwerp in de Raad van Toezicht is de informatie over de bedrijfsvoering. De Raad van Toezicht ontvangt samengestelde viermaandsrapportages van alle werkmaatschappijen en de Raad van Bestuur vervaardigt voor elke Raad van Toezicht vergadering een nota met mededelingen. 30

31 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Deze nota s bevatten informatie over interne en externe ontwikkelingen die voor de organisatie en het toezicht daarop van belang (kunnen) zijn. Structureel wordt aandacht besteed aan kwaliteitsaspecten zoals certificeringen, inspectiebevindingen, benchmarks en incidenten. Verder volgt de Raad van Toezicht de prestaties op bedrijfseconomisch gebied via de periodieke rapportages in het kader van de Planning & Control-cyclus. Informatie en besluiten De Raad van Toezicht ontving zijn informatie voornamelijk van de Raad van Bestuur: hetzij mondeling, hetzij schriftelijk. De informatie bestond uit interne en externe ontwikkelingen die voor het houden van toezicht van belang zijn. In de viermaandsrapportages wordt behalve bedrijfsvoeringsinformatie ook, zij het beperkt, informatie opgenomen over ontwikkelingen in de zorg. De Raad van Toezicht heeft tweemaal vergaderd op de locatie Herculesplein te Utrecht (waar de Raad van Bestuur zetelt), viermaal werd vergaderd op wisselende locatie bij één van de werkmaatschappijen. In 2014 heeft de Raad van Toezicht besluiten genomen en adviezen gegeven over onder meer: Goedkeuring Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 (idem voor de andere tot De Opbouw behorende stichtingen), inclusief de jaarrekeningen van De Opbouw en tot het concern behorende stichtingen. Decharge aan de Raad van Bestuur met betrekking tot het Jaardocument 2013 waarin opgenomen de Jaarrekening 2013 van Stichting De Opbouw c.a. Jaarplan Raad van Bestuur inclusief de bestuursopdracht Bestuursbureau 2015 Begroting 2015 Businesscase Boompjesgoed Veenendaal en businesscase Arendshoeve Oosthuizen Financieringsaanvraag t.b.v. liquiditeitsbehoefte en afdekking renterisico s Invulling vacatures leden Raad van Toezicht. Organisatieveranderingen/governance. Kwaliteitscontrole opzetten bij invoering zelforganiserende teams. Investeringsoverzicht. De Raad heeft tevens kennis genomen van de managementletter en het accountantsverslag bij de jaarrekening 2013 van accountant KPMG. Ook heeft de Raad zich laten informeren over het plan om het renterisico af te dekken door middel van derivaten (swaps). In 2014 is de auditcommissie driemaal bijeen geweest. Honorering Raad van Toezicht De bezoldiging van de toezichthouders is conform de vanaf 1 januari 2013 in werking getreden Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en valt binnen de normering van de NVTZ. De Raad van Toezicht heeft zich beraden over de eigen honorering en heeft het besluit bestendigd dat de gezamenlijke honorering van de leden ook in volgende jaren gemiddeld niet hoger zal zijn dan 75% van het door de NVTZ voorgestelde normbedrag. Bij de verdeling van het totaal zal minder nog dan voorheen onderscheid tussen de leden onderling worden gemaakt. Besloten is dat de voorzitter en de vicevoorzitter een toeslag zullen ontvangen, gezien hun extra inspanning. Voor het overige zullen alle leden van de Raad een ongedifferentieerd basishonorarium ontvangen. De vergoedingen zijn per 1 januari 2013 BTW-plichtig. De vergoedingen blijven binnen de normering die de WNT stelt. De lidmaatschappen van de besturen van Stichting Steun De Opbouw en het Opbouwfonds voor Bijzondere Voorzieningen zijn om niet. 31

32 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.4 Bedrijfsvoering Integraal ondernemerschap De kern van de bedrijfsvoering van De Opbouw ligt bij het ondernemerschap van de directeuren in de werkmaatschappijen. Zij bepalen met een grote mate van vrijheid en binnen ruime mandaten op welke wijze (een gezonde) bedrijfsvoering gevoerd wordt. De verdeling van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de Raad van Bestuur en de directies is vastgelegd in het directiereglement en de daarvan afgeleide TVB-matrix. Op een beperkt aantal terreinen, bijvoorbeeld vervreemding van onroerend goed, financiering en treasury heeft de Raad van Bestuur de bevoegdheden aan zichzelf gehouden. Op andere terreinen, zoals de economische exploitatie van onroerend goed en businessplannen ligt de verantwoordelijkheid primair binnen de werkmaatschappijen. Deze verregaande decentralisatie van verantwoordelijkheden kan slechts goed functioneren bij voldoende vertrouwen, transparantie en informatievoorziening. Aan deze laatstgenoemde aspecten is hard gewerkt. Over de financiële compliance zijn aanvullende afspraken gemaakt die staan vermeld in het accounting manual en in het intern beheersingshandboek. Beide handboeken zijn geïmplementeerd bij de werkmaatschappijen. Om goed inhoud te geven aan het integraal management is per werkmaatschappij een begroting van baten en lasten opgesteld voor het boekjaar De Raad van Bestuur heeft de begroting vastgesteld, waarna zij (geconsolideerd) door de Raad van Toezicht werd goedgekeurd. De werkmaatschappijen rapporteerden per viermaandsperiode over de (financiële) bedrijfsresultaten aan de Raad van Bestuur. De rapportages werden vervolgens besproken in het viermaandelijks werkoverleg tussen Raad van Bestuur en directeur van de werkmaatschappij. Afwijkingen op de prognose werden in deze overleggen uitvoerig besproken. Daarnaast voert de Raad van Bestuur periodiek overleg met alle directeuren over de voortgang van de realisatie van de bestuursopdracht. Eind 2014 heeft de directeur van ISZ De Brug, mw. S. van der Lyke een andere baan aanvaard en is uit dienst getreden. Dhr. H. Hoekstra, directeur van De Bilthuysen heeft eveneens de leiding over ISZ De Brug en woonzorgcentrum Beukenstein gekregen. Planning & Control Het monitoren van de bedrijfsvoering vindt plaats tijdens de tweemaandelijkse werkoverleggen tussen Raad van Bestuur en directeur aan de hand van een opgestelde Planning & Control-cyclus. In 2014 is wederom gebruik gemaakt van uniforme rapportagesjablonen vanuit het management informatie systeem (MIS). Via het MIS wordt de aandacht gericht op een goede balans tussen variabele inkomsten en variabele uitgaven. Ook wordt in deze structuur gerapporteerd over balansverhoudingen, financiering van vaste activa en beschikbaar werkkapitaal. Flexibilisering van de bedrijfsvoering is een blijvend punt van aandacht. Alle werkmaatschappijen van De Opbouw voldoen aan de regeling AO/IC. De aandachtspunten c.q. aanbevelingen die de accountant heeft aangereikt in het verslagjaar, werden opgepakt en uitgevoerd. De aanbevelingen die in 2014 nog niet zijn afgerond, lopen in 2015 door. 32

33 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap ICT-beleid In 2013 is een omvangrijk ICT-transitietraject gestart dat doorliep in 2014 en in 2015 zijn voltooiing nadert. Onder leiding van een externe programmamanager zijn er over de as van de verschillende ICT-domeinen, projecten en initiatieven gestart om invulling te geven aan de doelstellingen zoals verwoord in het programmaplan. Het betreft de volgende domeinen: ICT-infrastructuur Bedrijfsvoering Zorg ICT-ouderenzorg Zorg ICT-jeugdzorg Zorg ICT-verstandelijk gehandicaptenzorg Welzijn Zorgtechnologie (voorheen Domotica) Het ICT-transitieprogramma heeft samen met de domeinen over 2014 conform planning veel resultaten weten te realiseren en zal naar verwachting in de eerste helft van 2015 afgerond kunnen worden. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste resultaten. ICT-infrastructuur In 2014 is de nieuwe gemeenschappelijke ICT-infrastructuur gerealiseerd en zijn alle werkmaatschappijen naar deze nieuwe omgeving gemigreerd. Middels een reorganisatie is er binnen het Kenniscentrum een nieuwe gemeenschappelijke ICTbeheerafdeling neergezet waar ook de servicedesk en werkplekbeheer zijn ondergebracht. Verschillende ICT-processen zijn gestandaardiseerd en verder geprofessionaliseerd. Zo worden alle incidenten in één tool geregistreerd en afgehandeld en is er een formele changemanagement procedure afgesproken die de continuïteit van de informatievoorziening moet borgen. Dit maakt het ook mogelijk om gericht te rapporteren over de prestatie van de ICT-dienstverlening. Verder is er een dienstverleningsovereenkomst opgesteld die eind 2014 is vastgesteld (ingang per 1 januari 2015). Na de migratie van de laatste werkmaatschappij is gestart met de optimalisatie van de centrale ICT-omgeving waarbij veel aandacht uitgaat naar verdere verbetering van de performance. Bedrijfsvoering (ERP-oplossing) Na de succesvolle in productiename van AFAS (en Proactive) eind 2013 stond begin 2014 in het teken van het stabiliseren van de nieuwe oplossing. Medio 2014 is decharge verleend op de kernimplementatie. Parallel is er doorgewerkt aan de voorbereidingen voor de verdere optimalisatie van AFAS welke doorloopt in In de optimalisatiefase worden nieuwe functionaliteiten in gebruik genomen (bv. instroom / doorstroom / uitstroom) en bestaande functionaliteiten verbeterd (bv. declaraties). Steeds meer functionaliteiten zullen op basis van het self service principe worden aangeboden. Er is een project gestart om de (papieren) personeelsdossiers te scannen. In 2014 is het beheer van AFAS verder vormgegeven en geformaliseerd. Een ander belangrijk project binnen dit domein betreft de implementatie van een zogeheten BI-tool (BI = Business Intelligence). Met behulp van een gemeenschappelijke BI-omgeving wil de organisatie een betere stuurinstrumentarium in de vorm van interactieve dashboards (bijvoorbeeld voor zelfsturende teams) ontwikkelen. In 2014 heeft een uitgebreide pakketselectie van een BI-tool plaatsgevonden en is voorlopig gekozen voor het visualisatietool Tableau. Aansluitend is gestart met een pilot om de mogelijkheden van dit tool in de praktijk te beproeven en om een beter beeld te krijgen van de daadwerkelijke behoefte binnen de organisatie. Deze pilot zal doorlopen tot eind 1e kwartaal

34 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Zorg ICT Het domein ICT-ouderenzorg heeft, in het verlengde van het ICT-beleid, een selectietraject doorlopen waarbij onder meer aan de hand van een proefopstelling is gekeken of een van de huidige ECD-leveranciers invulling kan geven aan het geformuleerde beleid. Dit traject loopt door in Binnen het domein ICT verstandelijk gehandicaptenzorg is na een korte marktverkenning besloten om een pas op de plaats te maken. De conclusie was dat er eerst meer tijd besteed moest worden aan het formuleren van een gemeenschappelijk beeld van de toekomst waarbij veel uitdrukkelijker aandacht is voor innovatie met behulp van moderne ICT-toepassingen. Er is vervolgens een werkconferentie gehouden waarin verschillende groepen de opdracht kregen om een beeld van de toekomst te schetsen. De resultaten hiervan leverden veel nieuwe ideeën op en maakte ook helder dat er met behulp van ICT nog veel te verbeteren is. De resultaten van deze werkconferentie zullen, door een nieuw te formeren domeinstuurgroep, in 2015 worden opgepakt om aansluitend een ECDselectietraject op te starten. Het domein ICT-jeugdzorg heeft in 2014 een uitgebreid selectietraject voor een nieuw ECD doorlopen. Daarbij zijn aanbiedingen van een groot aantal leveranciers met elkaar vergeleken. Een selectie hieruit is gevraagd om aan de hand van gedetailleerde casuïstiek hun oplossing te presenteren. De oplossingen bleken sterk van elkaar te verschillen waarbij een oplossing (Jouw Omgeving) eruit sprong als het ging om de ondersteuning van het 'blended care' concept. Het ECD-project loopt door in 2015 en Welzijn Na een uitgebreide marktverkenning en behoefteanalyse is besloten dat dit domein zich in eerste aanleg zal richten op de ontwikkeling van een webwinkel voor welzijnsdiensten. In deze webwinkel zullen diverse diensten worden aangeboden waaronder maaltijden en uitjes. Zorgtechnologie Het domein zorgtechnologie heeft op basis van een vooraf opgesteld toetsingskader een groot aantal kandidaat pilots getoetst op onder meer de haalbaarheid en strategische bijdrage. Een tweetal pilots is geselecteerd en gestart, te weten: 'screen to screen' en 'serious gaming'. Aansluitend zijn deze pilots gestart. 34

35 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.5 Medezeggenschap Binnen De Opbouw hanteren we de vuistregel dat medezeggenschap zeggenschap volgt. De verdeling van zeggenschap tussen de Raad van Bestuur en directies, vastgelegd in het directiereglement en de TVB-matrix (taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden) is leidraad voor de verdeling van de medezeggenschap over de verschillende niveaus. De medezeggenschap van de CCRO en die van de COR hebben betrekking op die onderwerpen waarvoor de Raad van Bestuur de zeggenschap niet heeft gedelegeerd of gemandateerd aan de directeuren van werkmaatschappijen en zorgketens Medezeggenschap cliënten Lokale medezeggenschap Het zwaartepunt van de medezeggenschap van cliënten van De Opbouw is georganiseerd op het niveau van werkmaatschappij en/of locatie. Gemiddeld vindt zes keer per jaar overleg plaats tussen de lokale cliëntenraad en de betreffende directie. Op verschillende locaties binnen Lijn5 functioneren naast de cliëntenraad JongerenRaden. In de inspraak en medezeggenschap op regionaal/lokaal niveau wordt op deze manier voorzien. In de onderstaande tabel zijn enkele overlegonderwerpen uit lokale cliëntenraden opgenomen. O V E R L E G O N D E R W E R P E N Adviesaanvraag organisatieverandering Cliëntveiligheid (Zideris) Regeling Wat brengt Prinsenstichting in rekening aan haar cliënten? aanvulling op brochure CVZ Reorganisatieplan krimp diverse functies (Zorgpalet) Voorstel opvolging CQ-index 2015 somatische woonzorg (Birkhoven) A D V I E S / I N S T E M M I N G Positief advies. Positief advies, met afspraken over behandelwijze Positief advies Instemming Positief advies Centrale Cliëntenraad Opbouw De Centrale Cliëntenraad Opbouw (CCRO) heeft als taak om, binnen het kader van de doelstellingen van De Opbouw, in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen te behartigen van de cliënten van de werkmaatschappijen en zorgketens waarvoor de decentrale cliëntenraden zijn ingesteld. In 2011 is een convenant opgesteld met als doel de centrale medezeggenschap van cliënten binnen De Opbouw structuur te geven. Op de centrale medezeggenschap van cliënten binnen De Opbouw zijn zowel de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen als de Wet op de Jeugdzorg van toepassing. In het geval dat tussen beide wettelijke regimes een spanningsveld zou ontstaan, zal zoveel als mogelijk een praktische tussenoplossing worden gekozen. De CCRO is als volgt samengesteld: de werkmaatschappijen VV&T kennen een vertegenwoordiging van twee leden; de overige werkmaatschappijen (VG en Jeugdzorg) worden vertegenwoordigd door drie leden. De CCRO wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter en beschikt over secretariële ondersteuning. Dit jaar heeft de CCRO tien keer vergaderd, waaronder vier keer een overlegvergadering met de Raad van Bestuur en één keer gecombineerd met de Raad van Bestuur, een delegatie van de Raad van Toezicht 35

36 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap en een delegatie van de Centrale Klachtencommissie. Elke overlegvergadering werd voorbereid in een interne vergadering van de CCRO. In de tabel zijn de adviezen opgenomen die zijn gevraagd, en door de CCRO zijn afgegeven. A D V I E Z E N C E N T R A L E C L I Ë N T E N R A A D O P B O U W O V E R L E G O N D E R W E R P E N Jaardocument en jaarrekening 2013 Nieuwe leden Centrale Klachtencommissie Nieuwe leden Raad van Toezicht Geriatrische Revalidatie Midden Nederland (op hoofdlijnen) Governance A D V I E S Positief Positief Positief Positief Positief De bovengenoemde besproken onderwerpen zijn in 2014 door de Raad van Bestuur vastgesteld. Andere onderwerpen die aan de orde kwamen zijn onder andere: jaarverslag Centrale Klachtencommissie veranderende medezeggenschap kaderbrief 2015 viermaandsrapportages jaarplan 2015 De Schar, behandelcentrum voor mensen met meervoudige problematiek werving nieuwe leden Klachtencommissie monitoring veranderagenda fusie Beukenstein - De Opbouw thema kwaliteit klachtrecht clienten verpleeghuizen en contactpersoon businesscase nieuwbouw woningen en dagbesteding Oosthuizen vergaderplanning / -frequentie ontwikkelingen medezeggenschap notitie participatiewet visie op voeding begroting 2015 In de overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur kiest de CCRO er zo veel als mogelijk voor om ook bij onderwerpen die niet specifiek betrekking hebben op kwaliteit, het belang van wonen en zorg van cliënten als invalshoek te nemen. In het verslagjaar kwam dit onder meer tot uiting in de aandacht die de CCRO gaf aan de regeling van het klachtrecht binnen de werkmaatschappijen. Dit heeft ertoe geleid dat toepassing van het klachtrecht informeel zal worden uitgebreid tot contactpersonen van oudere cliënten. Een contactpersoon zal dan namens een cliënt een klacht kunnen indienen, als de cliënt hiertoe zelf niet in staat is. In de praktijk werd het klachtrecht in deze zin in voorkomende gevallen al ruimhartig toegepast. Het klachtrecht zal in het reglement van de Centrale Klachtencommissie worden aangepast na inwerkingtreding van nieuwe wetgeving op het gebied van klachtrecht cliënten. 36

37 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Medezeggenschap medewerkers Lokale Medezeggenschap De Opbouw is een organisatie waarbij het lokaal ondernemingschap in de werkmaatschappijen de spil is van de zorgverlening. Daar ligt de zeggenschap en dus ook het zwaartepunt van de medezeggenschap. Thema s die daar werden behandeld waren o.a. B E L A N G R I J K E G E V R A A G D E A D V I E Z E N E N I N S T E M M I N G Advies inzake ontslagaanvraag medewerkers HH Wijziging samenstelling managementteam / functieverschuiving Reorganisatieplan krimp diverse functies Adviesaanvraag organisatieverandering Bouwinitiatief Boompjesgoed Veenendaal A D V I E S / I N S T E M M I N G Positief advies Instemmend Deeladvies instemmend, Deeladvies negatief, verz. aanvullende acties Positief advies waarbij aandachtspunten worden gegeven Positief advies Steeds vaker komt het voor dat onderwerpen die voor medezeggenschap in aanmerking komen, werkmaatschappij-overstijgend zijn en, weliswaar voornamelijk binnen het mandaat van de directies blijven, maar dan toch noodzakelijkerwijs in de Centrale Ondernemingsraad worden geagendeerd. Strikt genomen overlegt de Raad van Bestuur dan met het mandaat van de betrokken directeuren. Onderwerpen waarbij dat het geval was in 2014 waren o.a. de fusie met Beukenstein, Sociaal Plan, vacaturebeleid, Geriatrische Revalidatiezorg Midden Nederland, SilverRade, mobiliteitsbureau Werken aan Werk. Centrale Ondernemingsraad De Centrale Ondernemingsraad (COR) is in 2014 geconfronteerd met een flinke toename van werkzaamheden. Weliswaar ligt de zeggenschap van alle HRM onderdelen in beginsel op decentraal niveau (elke werkmaatschappij kent haar eigen OR) maar een aantal zaken kwamen door allerlei ontwikkelingen in de zorg toch bij de COR terecht. De COR zag de aanvragen op dit terrein voor advies vanuit de RvB verdrievoudigd. Sociaal plan De transitie in de zorg zorgt zoals bekend voor een flinke afname van de werkgelegenheid. In 2013 zijn de gesprekken gestart tussen de werkgevers van De Opbouw en de vakbonden om tot één Sociaal Plan voor alle Opbouw-werkgevers te komen. De COR heeft uit haar midden vier toehoorders benoemd die van verschillende werkvelden afkomstig zijn. De onderhandelingen hebben in mei van 2014 tot de ondertekening geleid. Het Sociaal Plan loopt tot 1 april 2015 en wordt tussentijds geëvalueerd. Aansluitend aan de totstandkoming van het Sociaal Plan heeft de COR veel aandacht besteed aan de inrichting en werking van het mobiliteitscentrum WErken aan Werk en het vacaturebeleid. Beide aspecten zijn onlosmakelijk met het Sociaal Plan verbonden. Hierover heeft de COR na raadpleging van de onderliggende ORen veelvuldig met de RvB overleg gevoerd. Innovatie van de medezeggenschap Gedurende de afgelopen tijd is steeds duidelijker geworden dat de medezeggenschap niet meer op alle fronten goed functioneerde. De snel opeenvolgende ontwikkelingen vragen eenzelfde tempo van schakelen en besluitvorming. Er is, anders gezegd, geen rust en tijd meer om beleid te 37

38 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap ontwikkelen, het klassieke medezeggenschapstraject te doorlopen en daarna het eventueel aangepaste beleid in de organisatie te implementeren. Daarnaast is er de ontwikkeling in de zorg om tot zelforganiserende teams te komen. Doel is om de overhead taken zo vaak als mogelijk bij de uitvoerende teams onder te brengen. Er is in goed overleg tussen RvB en COR besloten om een traject in te zetten waarbij er naar wordt gestreefd om de medezeggenschap al in een zo vroeg mogelijk stadium bij de ontwikkeling van beleid te betrekken. Hoe dit in de praktijk vorm wordt gegeven, wordt in samenspraak met de OR-en en de directeuren van de werkmaatschappijen in 2015 ontwikkeld. Tijdens de overlegvergadering met de RvB in juni 2014 heeft de COR gesproken met een delegatie van de Raad van Toezicht. Aan de orde kwamen de actuele ontwikkelingen in de zorg en de gevolgen hiervan voor medewerkers en voor de kwaliteit van de zorg. De navolgende adviezen zijn gevraagd en/of instemming gegeven door de COR Projectplan ABM (later: SilverRade) Privacyreglement mobiliteit Sociaal plan De Schar Eigenrisicodragerschap WGA en ZW vangnet GRMN Fusie Beukenstein Herindeling salarisadministratie Organisatieverandering met betrekking tot ICT-organisatie Wijziging reglement klachtencommissie Werkwijze mobiliteitsbureau Vacaturebeleid Kredietaanvraag Onderzoek harmonisering bedrijfsprocessen Overgang extramurale zorg van Birkhoven Zorggoed naar Zorgpalet Baarn- Soest Governance Ouderenzorg De COR heeft in 2014 met de Raad van Bestuur onder andere de volgende onderwerpen besproken: - Kaderbrief Organisatieplan BSA - Kadernotitie governance - Mandatering - Juridische hoofdstructuur - Uitvoering sociaal plan - Privacyreglement Hrm/AFAS - Viermaandsrapportages De Raad van Bestuur informeert de leden van de COR periodiek via het beschikbaar stellen van een mededelingenbulletin dat wordt opgesteld voor de Raad van Toezicht over algemene ontwikkelingen in het werkveld en de specifieke situatie binnen De Opbouw. Tevens heeft de COR de beschikking over de agenda van het concernberaad, zodat de Raad op de hoogte blijft van de actuele onderwerpen die op het niveau van het concern aan de orde zijn. 38

39 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap COR en RvB hebben in 2014 acht keer een overlegvergadering belegd. Voorafgaand aan iedere overlegvergadering vindt een agenda-overleg plaats met RvB, bestuurssecretaris en DB COR. 39

40 Beleid, inspanningen en prestaties 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid De missie De missie van De Opbouw is helder en concreet: De Opbouw is er voor iedereen die voor de kwaliteit van haar of zijn leven is aangewezen op zorg, behandeling en dienstverlening. De Opbouw onderscheidt zich op de volgende punten: 1 We realiseren voor onze cliënten naadloze verbindingen tussen sectoren en financieringsvormen binnen en buiten De Opbouw; 2 We nemen initiatief om nieuwe zorgvormen op te zetten; 3 We stimuleren medewerkers en cliënten het beste uit zichzelf te halen. Door ons maatschappelijk engagement zijn we ondernemend in het creëren van oplossingen voor cliënten met een complexe zorg- en ondersteuningsvraag waar niet of onvoldoende in wordt voorzien. Passende zorg en/of ondersteuning gaat voor De Opbouw boven alles, wat wij met ons adagium Bij ons valt niemand tussen wal en schip benadrukken. De kernwaarden Om deze missie tot stand te brengen vormen de volgende kernwaarden onze uitgangspunten: Cliënten gepassioneerd voor zorg; betrouwbaar; eigenzinnig; flexibel. Markt voor zorg- en dienstverlening klantgericht; proactief; veranderingsbereid; flexibel. 40

41 Beleid, inspanningen en prestaties Medewerkers goed werkgeverschap; ontwikkelingsgericht; werken vanuit vertrouwen. Organisatie open en transparant; doelgericht; doelmatig; stimuleren (lokaal) ondernemerschap. De strategie De Opbouw richt zich op de zorgvraag van de individuele mens; onze organisatie is ingericht aan de hand van dat uitgangspunt. Aangezien deze zorgvraag voortdurend aan verandering onderhevig is, wordt van onze organisaties verwacht dat zij eveneens veranderen en van de medewerkers dat zij meebewegen. Daarom heeft De Opbouw als bestuursvisie gekozen voor integraal management waarbij verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij het uitvoerende niveau worden gelegd. De Opbouw heeft gekozen voor een organisatiestructuur van werkmaatschappijen met een eigen zorgondernemingsopdracht. Om onze missie en kernwaarden te realiseren worden hieronder strategische keuzes genoemd. Centraal staat de cliënt, direct ernaast staat de medewerker en vervolgens komen organisatie en de bedrijfsmiddelen. Niet op de laatste plaats wordt ook de strategie ten opzichte van externe organisaties bepaald. 41

42 Beleid, inspanningen en prestaties 4.2 Strategisch beleid Het strategisch beleid van De Opbouw is vastgelegd in de notitie Strategisch Beleid Kern plus Kansen, 2013 tot In 2013 heeft De Opbouw zich bezonnen op haar beleid en op basis van de te verwachten veranderingen van de overheid in de zorg een koers uitgezet. Als strategie kiest De Opbouw er voor hulp en zorg te blijven bieden aan kwetsbare mensen die voor de kwaliteit van haar of zijn leven is aangewezen op zorg, behandeling, hulp- en dienstverlening ongeacht de financieringsbron. In 2013 is De Opbouw begonnen met het geven van vorm en inhoud aan de eigen transitie: een transitie die in het verslagjaar door liep en tot begin 2017 voortduurt. Elke werkmaatschappij heeft aan de hand van de notitie Strategisch Beleid Kern plus Kansen op basis van zijn eigen couleur locale een eigen organisatie-scenario uitgewerkt met daaraan verbonden een financieel meerjarenscenario. Onderdeel van het Strategisch Beleidsplan is een overzicht met veranderthema s. Deze thema s zijn gestoeld op veranderingen door de overheid in de zorg, maar ook omdat de cliënt heeft aangegeven meer regie over zijn leven te willen houden. Elke directeur is van één of meerdere thema s eigenaar en voor januari 2017 zullen uiteindelijk alle thema s zijn uitgevoerd. Naast de staande organisatie is een projectorganisatie ingericht waarin projectmatig aan de veranderthema s wordt gewerkt. De thema s kunnen worden onderverdeeld in afbouw, ombouw en nieuwbouw. Keuzes De noodzaak tot verandering is afgedwongen door overheidsingrijpen, maar we willen en kunnen ook zelf de keuzes maken. De Opbouw heeft gekozen voor een strategisch profiel waarin we enerzijds actief zijn en blijven in de Kern, de zware verblijfszorg, vallend onder de Wet Langdurige Zorg. En ons anderzijds ontwikkelen op de Kansen, het bieden van een aanbod voor alle hulpvragen van mensen, zorgvragen zowel als welzijnsvragen. We bouwen bewust aan onze ambitie om nieuwe en vernieuwende concurrerende dienstenpakketten te ontwikkelen op basis van onze huidige lichte verblijfszorg, jeugdzorg en extramurale zorg. Deze scenariokeuze is expliciet gebaseerd op een inhoudelijke motivatie, namelijk onze maatschappelijke opdracht om een aanbod te bieden aan iedereen die voor de kwaliteit van haar of zijn leven is aangewezen op zorg, behandeling, hulp- en dienstverlening. Cliënten We bieden de beste aansluiting bij de hulpvraag van kwetsbare mensen, ongeacht financieringsbron, over de hele keten van zorg, welzijn en wonen. Binnen ons strategisch kader Kern plus Kansen vertalen we dit naar drie richtingen: Zorg, waaronder zware verblijfszorg voor gehandicapten en ouderen vallend onder de Wet Langdurige Zorg, geriatrische revalidatie, intramurale en extramurale tweedelijns behandelzorg voor de jeugd en aansluiting met de eerstelijns jeugdzorg, indien gewenst private zorgarrangementen en het leveren van deskundigheid aan VG-cliënten als ook aan ouderen met een complexe problematiek. Welzijn of dienstverlening, waarbinnen onze ondersteuning of onze bijdrage aan samenwerkingsverbanden beoogt mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te 42

43 Beleid, inspanningen en prestaties laten wonen. Deze hulp kan alle mogelijke vormen van verpleging, zorg, ondersteuning, diensten en activiteiten omvatten. Wonen, eventueel in combinatie met servicediensten, zoals alarmering, schoonmaak, wasgoed, voeding, onderhoud, gemaksdiensten enzovoorts. Zowel wonen als diensten zijn voor rekening van de bewoners. Maar ook verhuur van woonruimte wordt aangeboden. Medewerkers De Opbouw biedt al 75 jaar werkgelegenheid en toekomstperspectief voor onze medewerkers. De transities in de zorg hebben tot grote veranderingen in de bedrijfsvoering en productenportfolio geleid. Deze veranderde zorgfinanciering heeft gevolgen voor bedrijfsvoering en het productportfolio en zijn er de oorzaak van dat De Opbouw de komende jaren met personele krimp te maken heeft. Een transitie is niet te voorkomen als De Opbouw in de toekomst verder wil. Boventallig verklaarde medewerkers kunnen gebruik maken van een sociaal plan dat op 14 mei 2014 is afgesloten. Daardoor kunnen medewerkers geholpen worden van werk naar werk door het mobiliteitsbureau WErken aan Werk. In december 2014 is een bezwarencommissie in het leven geroepen waar medewerkers terecht kunnen die bezwaar willen uiten tegen de toepassingen van het sociaal plan. Per 1 januari 2015 geldt voor alle Opbouw-werkgevers een vacaturebeleid dat qua looptijd parallel loopt met het sociaal plan, inclusief verlengingen. In grote lijnen houdt het vacaturebeleid in dat alle vacatures bij een werkmaatschappij aan het mobiliteitsbureau worden gemeld, zodat eerst ruimte wordt geboden aan boventalligen. Voor externe werving dient toestemming te worden gevraagd aan de Raad van Bestuur. Nieuwe arbeidsovereenkomsten worden voor bepaalde tijd aangegaan en dienen niet te leiden tot arbeidsovereenkomsten tot onbepaalde tijd. Via meerdere voorlichtingsbijeenkomsten die bij alle werkmaatschappijen hebben plaatsgevonden, zijn de medewerkers op de hoogte gebracht van de personele gevolgen die uitvoering van de organisatiescenario s bij hun werkmaatschappij veroorzaken. Medewerkers werden in het verslagjaar uitgenodigd innovatieve en creatieve ideeën aan te reiken teneinde deze in de werkmaatschappijen te kunnen toepassen. Per 1 oktober 2014 is de digitale ideeënbus Kippy in het leven geroepen en van meet af aan was de animo om ideeën via Kippy te lanceren ver boven verwachting. Organisatie We geven invulling aan de gewenste integrale benadering van hulpvragen en we ontzorgen gemeenten in hun regierol. We koppelen hulpvragen aan inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en creëren gelegenheid voor meer zelfzorg door het zoeken van nieuwe verbindingen tussen overheid, burgers en organisaties als De Opbouw. Per werkmaatschappij is de concrete invulling van deze doelen verschillend, afhankelijk van het uitgangspunt dat de organisatie heeft, zoals het huidige product portfolio, de lokale situatie, de concurrentie, de ontwikkeling van de doelgroep(en), de aanwezige expertise enzovoorts. Ofschoon de omvang van de te bedienen doelgroepen in totaliteit mogelijk slechts in beperkte mate afneemt, is de verwachting dat onze werkmaatschappijen als geheel, zowel in omzet als in 43

44 Beleid, inspanningen en prestaties arbeidsplaatsen in omvang zullen krimpen. Terwijl de krimp plaats vindt moet tegelijkertijd geld en energie worden geïnvesteerd in nieuwe producten. De focus moet gericht blijven op de cliënt en de externe markt. Tijdens de najaarsconferentie van het Concernberaad in 2014 zijn structuurwijzigingen geopperd die nog op haalbaarheid worden onderzocht. In 2015 zal de interne governance naar verwachting dan in overeenstemming zijn met en geen belemmering vormen voor de organisatieontwikkeling van De Opbouw. 44

45 Beleid, inspanningen en prestaties 4.3 Beleid verslagjaar Algemeen beleid Vorm volgt visie bij De Opbouw. De bestuursvisie met betrekking tot integraal management is terug te vinden in de wijze waarop De Opbouw is gestructureerd. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn bij de werkmaatschappijen, zo dicht mogelijk bij het primair proces, gesitueerd. De grens van deze verantwoordelijkheden en bevoegdheden loopt daar waar de grenzen van gezamenlijk gedragen risico s, gezamenlijke efficiencywinst en onze gedeelde maatschappelijke verantwoording de grenzen van een werkmaatschappij overstijgen. Enkele belangrijke voorbeelden van werkmaatschappij-overstijgende onderwerpen zijn vastgoed en treasury. Een eenhoofdige Raad van Bestuur in combinatie met een gedecentraliseerde taken-, verantwoordelijkheden- en bevoegdheden matrix (vastgelegd in de statuten, 2008) heeft De Opbouw veel goeds gebracht in de ontwikkeling van lokaal zorgondernemerschap. Echter met de ingrijpende veranderingen in langdurige zorg en de eisen die de maatschappij aan ons stelt, is een kritische beschouwing van de governance van de organisatie onvermijdelijk geworden. In het verslagjaar is een begin gemaakt met een analyse van de kansen en de bedreigingen van de huidige interne governance. Het concernbrede beleid van De Opbouw wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur. Om tot algemene beleidsmaatregelen te komen laat de Raad van Bestuur zich adviseren door de directeuren van de afzonderlijke instellingen via het Concernberaad. De Raad van Bestuur ontvangt, naast het Concernberaad, tevens adviezen vanuit de Raad van Toezicht, de Centrale Cliëntenraad (CCRO) en de Centrale Ondernemingsraad (COR). De directeuren op hun beurt voeren beleid uit op het niveau van de werkmaatschappij aan de hand van bestuursopdrachten die door de Raad van Bestuur in overleg met de directeuren zijn geformuleerd. Het jaarplan van de Raad van Bestuur is gebaseerd op de hoofdtaken die tot het domein van de Raad van Bestuur en het Bestuursbureau behoren. Deze hoofdtaken zijn beschreven in het beleidsplan Bouwen aan De Opbouw en zijn verder geconcretiseerd in de statuten, directiereglement, taken-verantwoordelijkheden-bevoegdheden (TVB)matrix en het in 2013 vastgesteld strategisch beleidsplan Kern plus Kansen. Concernberaad Het Concernberaad bestaat uit alle directeuren van de werkmaatschappijen, de directeur Financiën/Kenniscentrum en de secretaris van de Raad van Bestuur. Voorzitter van het Concernberaad is de Raad van Bestuur. Het Concernberaad vergadert regelmatig, aangevuld met strategische conferentiedagen in het voor- en najaar. In het verslagjaar is het Concernberaad 6 maal bijeengekomen. In maart en september vonden daarnaast tweedaagse conferenties plaats. Aanvullend zijn in 2014 regelmatig doelgroep-specifieke overleggen geweest voor de ouderenzorg en zijn er doelgroep overleggen geweest voor de verstandelijk gehandicaptenzorg respectievelijk de jeugdzorg. Bij de ICT-transitie fungeerde het Concernberaad tevens als stuurgroep ICT. Elke bijeenkomst informeerde de programmamanager de leden van de stuurgroep over de voortgang van het ICTproject. 45

46 Beleid, inspanningen en prestaties Managementinformatie Om eenduidigheid van managementinformatie te bereiken, is een geactualiseerde versie van het MIS (managementinformatiesysteem) door de Raad van Bestuur vastgesteld. Het managementinformatiemodel bestaat uit: rapportagemodellen, rapportagefrequenties, viermaandsrapportages en de opdracht aan alle directeuren van de werkmaatschappijen om de rapportages binnen het aangegeven tijdpad te realiseren. Realisatie jaarplan Raad van Bestuur 2014 In het jaarplan van de Raad van Bestuur over 2014 is duidelijk een weg ingeslagen die beantwoordt aan de maatregelen die de overheid zorginstellingen en dus ook De Opbouw de komende jaren oplegt. De taken in het jaarplan 2014 zijn als volgt gerangschikt: a. Afbouw b. Ombouw c. Nieuwbouw (in figuurlijke zin) a. Afbouw: Cliëntengroepen/HRM/Management Development/Sociaal plan In het verslagjaar is verder gegaan met het afbouwen van het bestaande zorgvolume (ZZP 1 t/m 3). De hiermee gepaard gaande reorganisaties hadden tot gevolg dat functies boventallig werden. Op 14 mei 2014 zijn de besprekingen met de vakbonden geëindigd in de ondertekening van een Sociaal Plan. September 2014 heeft een kwartiermaker een mobiliteitsbureau opgezet. b. Ombouw: GRMN In 2014 is verder gewerkt aan één Geriatrisch Revalidatiecentrum Midden Nederland (GRMN) vanuit de vier V&V locaties. Vanaf 1 januari 2015 is de pilotfase afgerond en gaat de GRMN als Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) verder. Terugdringen overhead De verwachte krimp in de komende jaren die voortvloeit uit de wijzigingen in de zorgfinanciering, marktontwikkelingen en druk op de winstmarges, dient mede te worden opgevangen door het terugdringen van de overheadkosten in relatie tot de (strategische) organisatieontwikkeling. Er is gezocht naar een wijze om de werkmaatschappijen te ondersteunen bij het harmoniseren van de bedrijfsvoering en te helpen de overhead een passende vorm te geven. Gezamenlijke inkoop Het doel is kostenefficiency en het bereiken van structurele inkoopvoordelen o.a. door het realiseren van mantelcontracten. De concernbreed opgezette inkoopstructuur heeft zowel in 2013 als 2014 al besparingen opgeleverd. Voorbeelden van zaken die gezamenlijk worden ingekocht zijn: afvalmanagement, wasserijdiensten en producten, kantoorartikelen, verpleegartikelen, energie. 46

47 Beleid, inspanningen en prestaties ICT -transitie In 2014 is verder gegaan met implementatie en uitvoering van het rapport ICT strategie Stichting De Opbouw c.a.. Het programmaplan heeft een tijdspad tot maart Er is verder gebouwd aan een uniforme ICT infrastructuur en systemen die de bedrijfszekerheid in de toekomst veilig stellen. Verder is het doel een efficiëntere bedrijfsvoering en ondersteuning van de nieuwe productenportfolio. De ICT transitie betreft de domeinen: infrastructuur, bedrijfsvoering, zorg, welzijn en zorgtechnologie. Omslag van intramuraal naar extramuraal en welzijn Doel van dit thema is dat op basis van het regeerakkoord alle doelgroepen met licht verblijf de omslag maken van intramurale naar extramurale zorg, en op termijn de vervolgstap naar welzijn. De Opbouw moet in staat zijn overgangstrajecten van intra- naar extramurale zorg, en naar welzijn, te implementeren. Eind 2014 is het borgingsvoorstel vastgesteld. Pilots zijn inmiddels gestart, zoals: proefproject wijkhulp door ISZ De Brug en het proefproject dagbesteding van Zideris. Samenwerkingsvormen Jeugd & VG Lijn5, Prinsenstichting en Zideris hebben gezamenlijk hun aanbod behandeling en begeleiding jeugd en verstandelijk gehandicaptenzorg afgestemd. Prinsenstichting heeft in Schagen nieuwbouw gerealiseerd waar Lijn5 een deel van huurt voor aanbod van producten en diensten en het ontwikkelen ervan voor cliënten met complexe problematiek alsmede voor uitbehandelde LVG cliënten in het transitiegebied tussen Jeugd en VG om de keten te kunnen sluiten. Verbinding van tweedelijns Jeugdzorg naar eerstelijns Jeugdzorg Lijn5 positioneert zich als tweedelijns specialist met open kanalen voor communicatie en expertise uitwisseling naar de eerste lijn. Het is Lijn5 in het verslagjaar gelukt zich in veel verschillende eerstelijns teams en een aantal samenwerkingsverbanden te positioneren. Lijn5 investeert zich in verdieping van kennis van de specialistische jeugdzorg en het toegankelijk maken van deze kennis voor de eerste lijn. c. Nieuwbouw: Private diensten In het verslagjaar is door een werkgroep geïnventariseerd welke bestaande private diensten er zijn en op welke wijze de werkmaatschappijen het best kunnen worden ondersteund bij het implementeren van private diensten binnen en buiten ons bestaand vastgoed. Deskundigheid die onvoldoende voorhanden was, is bij een extern aangetrokken. Een aantal locaties bij werkmaatschappijen in de VV&T hebben ontwikkelpotentieel. Er is gewerkt aan een gezamenlijke ontwikkeling van de verhuurorganisatie en een geharmoniseerde verhuur- en dienstenadministratie. Daarnaast is informatie uitgewisseld over kostprijsberekeningen en businesscase modellen. Vormgeving infrastructuur Innovatie Een stuurgroep heeft een infrastructuur gecreëerd met als doel medewerkers binnen De Opbouw te stimuleren creatieve ideeën te uitten en hen ertoe te verleiden innovatieve vindingen c.q. producten kenbaar te maken. Vanaf oktober 2014 is de digitale ideeën bus van start gegaan en er was van meet af aan veel animo van de medewerkers om mee te doen aan het Kippy project. 47

48 Beleid, inspanningen en prestaties Samenwerken en fuseren De in 2013 ontwikkelde checklist die via een eerste quickscan binnen 2 weken duidelijkheid geeft of de aanvrager als fusiepartner interessant voor De Opbouw kan zijn is voor het eerst gebruikt bij Stichting Verpleging en Verzorging Beukenstein. Juli 2014 werd de fusie tussen Opbouw en Beukenstein een feit. Steun- & Monitoringstructuur veranderagenda 2014 De projectstructuur die in 2013 is opgezet t.b.v. de thema s op de veranderagenda is in 2014 gecontinueerd: evenals de opgezette monitoring. In 2014 is voor meerdere projecten die in het kader van de veranderagenda zijn opgezet, financiële steun gevraagd bij het ontwikkelfonds. 48

49 Beleid, inspanningen en prestaties 4.4 Kwaliteitsbeleid Algemeen Aanvullend op de geldende wet- en regelgeving maakt de Raad van Bestuur met iedere directeur afzonderlijk aanvullende afspraken omtrent de te behalen en behouden kwaliteit. Dit gebeurt via de bestuursopdracht. Realisatie van de gestelde doelen wordt gevolgd via het periodiek werkoverleg dat de Raad van Bestuur met de betreffende directeur van de werkmaatschappij heeft, via het management informatie systeem (MIS) en de reguliere vergadercyclus. In het overleg tussen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht, Centrale Cliëntenraad en Centrale Ondernemingsraad is de kwaliteit van de geboden zorg en dienstverlening een telkens terugkerend onderwerp van gesprek. Op het gebied van de kwaliteit van informatie werken de meeste werkmaatschappijen met een kwaliteitssysteem dat met behulp van het softwarepakket Infoland voor alle medewerkers inzichtelijk is. Het beheer van de in dit kwaliteitssysteem opgenomen procedures en protocollen is meestal ondergebracht bij een kwaliteitsfunctionaris van de betreffende werkmaatschappij. Deze functionaris is er verantwoordelijk voor dat het systeem up-to-date wordt gehouden. Het Bestuurssecretariaat van De Opbouw werkt met een documentbeheersysteem dat in Infoland is ingericht en waar deelnemers aan de verschillende overlegorganen op concernniveau informatie kunnen ophalen die speciaal voor hen toegankelijk is. Al het vastgoed voldoet aan de eisen op het gebied van brandveiligheid. Sommige gebouwen voldoen niet of nauwelijks meer aan de kwaliteitseisen die de huidige zorgverlening er aan stelt. Deze gebouwen staan dan ook op de nominatie te worden verbouwd, c.q. afgebroken waarna in een aantal gevallen nieuwbouw kan worden gerealiseerd. Cliënten Voor de diverse doelgroepen waaraan zorg wordt geboden, worden binnen De Opbouw verschillende kwaliteitssystemen toegepast, zoals hieronder beschreven. Binnen alle organisatieonderdelen zijn commissies actief die de veiligheid van cliënten monitoren en bevorderen. Dit was aanvankelijk alleen naar aanleiding van incidenten, maar inmiddels gebeurt dit ook preventief. Er is geen verpleegkundige adviesraad voor de hele Opbouw omdat de diversiteit van zorgvormen zich niet leent voor centrale aansturing. Reden waarom deze vorm van beleidsondersteuning slechts lokaal kan worden benut. Zo is er, om dezelfde reden, geen gestructureerd overleg tussen de Raad van Bestuur en medische staf. De kwaliteit van zorg werd als volgt gewaarborgd c.q. met de navolgende instrumenten gemeten: 1. Geldige certificering door middel van een HKZ-keurmerk en/of Perspekt keurmerk. Verderop in dit hoofdstuk staat een tabel met de keurmerken en de looptijd ervan. 2. Tweejaarlijks cliënttevredenheidsonderzoek. Alle Opbouw VV&T organisaties doen mee aan de ActiZ-benchmark die de cliënttevredenheid onderzoekt. De uitslagen van het tevredenheidsonderzoek zijn digitaal in te zien bij KiesBeter.nl. Elk jaar wordt er bij de VV&T organisaties in het najaar opnieuw een meetweek 49

50 Beleid, inspanningen en prestaties gehouden. In hoofdstuk 5 van dit Jaardocument staat vermeld bij welke werkmaatschappijen op het gebied van de gehandicaptenzorg of jeugdzorg er in het verslagjaar een cliënttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd en wat de uitslag daarvan was. Medewerkers De verantwoording over kwaliteit ten aanzien van medewerkers omvat het personeelsbeleid en de kwaliteit van werk. Personeelsbeleid Iedere directeur is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid binnen de eigen werkmaatschappij. Zo heeft elke werkmaatschappij zijn beleid op onder meer werving en selectie van personeel, functioneringsgesprekken, scholing en een eigen gedragscode voor personeel. Bij alle werkmaatschappijen wordt gestreefd naar een jaarlijks functioneringsgesprek tussen medewerker en leidinggevende. De 100% score is niet in alle gevallen gehaald; de reden hiervoor is niet eenduidig te benoemen. Ten aanzien van het behoud en verkrijgen van kwalitatief goed personeel wordt continu veel inspanning verricht. Voorbeelden hiervan zijn: scholing en deskundigheidsbevordering on the job, luisteren naar de medewerker, het zorgvuldig afhandelen van klachten en opvang na een traumatische ervaring. In de tweede helft van 2014 is door de directeuren een gezamenlijk vacaturebeleid afgesproken. Kwaliteit van het werk De kwaliteit van werk binnen De Opbouw wordt gemeten door medewerkerraadplegingen en risico-inventarisaties (Risico-Inventarisatie & Evaluatie). In de regel vindt per werkmaatschappij elke twee jaar een medewerkertevredenheidsonderzoek plaats. Verzuim Bij verzuim of dreigend verzuim werd een actief beleid gevoerd waarvan het effect is terug te vinden in de verzuimcijfers, die bij sommige werkmaatschappijen onder het branchegemiddelde lagen en bij de anderen op of nabij het branchegemiddelde. Onderstaand een grafiek van het ziekteverzuim in het verslagjaar bij De Opbouw. 50

51 Beleid, inspanningen en prestaties Verzuim Percentage 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 De Opbouw Branchegemiddelde Kwartaal Organisatie In de bestuursopdrachten van de directeuren staan afzonderlijke, aanvullende afspraken omtrent de te behalen en te behouden kwaliteit. Alle werkmaatschappijen binnen De Opbouw waren in 2014 gecertificeerd. Met uitzondering van Zorgpalet Baarn-Soest hebben de werkmaatschappijen een HKZkeurmerk. Zorgpalet Baarn-Soest heeft ervoor gekozen om per locatie een keurmerk te zoeken dat het beste bij de locatie past. Dit resulteerde in gouden en zilveren keurmerken na toetsing door Stichting Perspekt. Vanaf 2015 zal Zorgpalet Baarn-Soest trachten voor de verpleeghuizen het Prezo keurmerk te behalen. Binnen de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg gelden de normen verantwoorde zorg. Dit kwaliteitskader koppelt de scores van individuele zorgorganisaties aan best practices en gemiddelde scores. Aan de hand van deze gegevens, die worden gepubliceerd op kunnen consumenten de prestaties van verschillende zorgondernemingen per aspect met elkaar vergelijken. In de sector gehandicaptenzorg wordt bij Prinsenstichting het hele jaar door de cliënttevredenheid gemeten aan de hand van instrumenten uit het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Zideris heeft aan een klankbordgroep (waarbij ook de cliëntenraad betrokken was) twee instrumenten voorgelegd. Na verdere zeggenschap is gekozen voor het instrument Ben ik tevreden van Dichtbij/van Biene. De scores uit het Kwaliteitskader VGN waren allemaal groen: dus boven de benchmark. Lijn5 past het kwaliteitskader VGN als lerend instrument toe. Er vindt continue ontwikkeling en deelname van plaats. Kwaliteit en veiligheid Het managementinformatiesysteem met betrekking tot kwaliteit en veiligheid is binnen de branches waarin De Opbouw werkzaam is nog steeds onderwerp van discussie. Alle werkmaatschappijen voldoen aan de verplichte externe eisen. De Raad van Toezicht laat zich over de kwaliteit en veiligheid bij de 51

52 Beleid, inspanningen en prestaties werkmaatschappijen informeren door de directeuren in de gelegenheid te stellen hun werkmaatschappij te presenteren tijdens een vergadering van de Raad van Toezicht op locatie. Via periodieke mededelingen geeft de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht informatie over benchmarks, certificeringen, incidenten, inspectierapporten en andere relevante informatie. Overzicht aanwezige certificaten N A A M C E R T I F I C A A T R E I K W I J D T E G E L D I G T O T T O E T S E N D E I N S T A N T I E HKZ Lijn Keurmerkinstituut HKZ Prinsenstichting DNV HKZ Zideris Keurmerkinstituut HKZ De Bilthuysen KIWA HKZ Birkhoven Zorggoed DNV HKZ HKZ Gouden keurmerk Gouden keurmerk Gouden keurmerk Gouden keurmerk Gouden keurmerk Zilveren keurmerk Zilveren keurmerk Zilveren keurmerk ISZ De Brug Beukenstein Zorgpalet Baarn-Soest Verpleeghuis Daelhoven Zorgpalet Baarn-Soest De Wiekslagen Zorgpalet Baarn-Soest Dagcentra Zorgpalet Baarn-Soest Zorg aan huis Zorgpalet Baarn-Soest Molenschot Zorgpalet Baarn-Soest Groot Engendaal Zorgpalet Baarn-Soest Santvoorde Zorgpalet Baarn-Soest De Heybergh DNV Lloyd s Register Nederland B.V Stichting Perspekt Stichting Perspekt Stichting Perspekt Stichting Perspekt Stichting Perspekt Stichting Perspekt Stichting Perspekt Stichting Perspekt Opmerking: Zorgpalet Baarn-Soest is inmiddels gestart met behalen deelcertificaat Prezo voor de verpleeghuizen. Incidenten Omdat incidenten zeer verschillend zijn per doelgroep wordt er in deze rapportage van afgezien om op concernniveau inzicht of overzicht te bieden in aantal en soort incidenten rondom cliëntenzorg. Op het niveau van de werkmaatschappijen is dit inzicht wel beschikbaar. Binnen alle werkmaatschappijen worden procedures voor Meldingen Incidenten Personen (MIP), Meldingen Incidenten Cliënten (MIC), en Middelen en Maatregelen (M&M) gevolgd (zie de tabel). W E R K M A A T S C H A P P I J Lijn5 Zideris Prinsenstichting Birkhoven Zorggoed De Bilthuysen MIP/MIC/M&M A N A L Y S E I N C I D E N T G E G E V E N S V I N D T P L A A T S D O O R Op incidentniveau door behandelcoördinator; op teamniveau door teammanager en behandelcoördinator. Analyse van incidentgegevens vindt plaats door commissies MIP, M&M, seksueel misbruik met vertegenwoordiging verschillende disciplines. Tevens worden de gegevens verwerkt in de Q- rapportages aan de Raad van Bestuur. Analyse van incidentgegevens vindt plaats door de commissie BOPZ, senior stafmedewerker PO&O. Incidenten gaan via de leidinggevende. Een keer in de drie maanden wordt een overzicht van incidenten opgesteld met daaraan gekoppeld verbetermaatregelen. Op organisatieniveau wordt door de Commissie Cliënt Veiligheid een overzicht opgesteld dat het MT driemaandelijks ontvangt. 1 e helft 2014 gebeurde registratie en analyse handmatig. Sinds 2 e helft 2014 invoer Itask digitaal meldingsysteem (sinds 1 juni pilotafdelingen, sinds 1 september gehele organisatie m.u.v. Sint- Jozef). 52

53 Beleid, inspanningen en prestaties ISZ De Brug Zorgpalet Baarn- Soest Beukenstein Risicoanalyse van MIC-MIM op incidentniveau vindt plaats door de leidinggevende van de betreffende afdeling. Indien een incident het label hoog risico krijgt, wordt een prisma analyse gemaakt door een klein team van leidinggevende, voorzitter MIC- MIM commissie en betrokken teamleden (indien MIC: ook afdelingsarts en betrokken behandelaars). De leidinggevende maakt voor elk werkoverleg ook een analyse op afdelingsniveau. De MIC-MIM commissie maakt eens per kwartaal trendanalyses op afdelingsniveau, locatie en organisatieniveau. Naar aanleiding van alle analyses worden indien nodig verbetermaatregelen in gang gezet (incident, prisma en trend). Opvolging van de verbetermaatregelen wordt in de lijn gemonitord. De MIC-commissie heeft als doelstelling de geregistreerde meldingen te analyseren en een advies uit te brengen aan het management van maatregelen ter voorkoming van fouten, (bijna) ongevallen en calamiteiten. De MIC-commissie bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, manager frontoffice, een AWN-hoofd, een zorgcoördinator van Zorg Aan Huis, een locatiehoofd Woon- & Zorgcentrum en een kwaliteitsmedewerker (voorzitter). De commissie komt tweemaal per jaar bijeen en bij bijzondere situaties. Er wordt een MIC-jaarverslag gemaakt, dat in alle divisies besproken wordt. Verbeteracties worden halfjaarlijks door de MICcommissie geëvalueerd. De MIC-commissie controleert de geregistreerde incidenten en analyseert deze. De MICcommissie bestaat uit drie teammanagers zorg en een specialist ouderengeneeskunde. De commissie komt vier maal per jaar bijeen en indien noodzakelijk. Er wordt gerapporteerd aan de locatiemanager. Risicoanalyse, risicomanagement en fraudepreventie. Een organisatie als De Opbouw wordt geconfronteerd met zeer uiteenlopende risico s. Een risico is zowel de kans dat een gebeurtenis zich voordoet, als het effect wat die gebeurtenis heeft. In eerste instantie komt de vraagstelling naar risico s in de zorg voort uit de financiële invalshoek en, nog geen vijf jaar geleden, werd dan nog vrijwel uitsluitend gedoeld op malversaties in de financiële kolom: gericht op fraude-achtige uitingen. Inmiddels wordt het begrip risico veel breder geïnterpreteerd en is onze organisatie ook veel breder actief om risico s te beheersen. Aan de financiële kant is er een uitgebreid systeem beschikbaar van financiële toekomstverkenningen, culminerend in een financieel meerjarenperspectief. Op basis van scenario s waarin zowel externe factoren als interne factoren variabel worden getoetst, wordt een bedrijfseconomisch risico in beeld gebracht. Zowel ontwikkelingen in het cliëntenbestand, als in de personele formatie, als in het investeringsprogramma worden actief gemonitord en indien nodig wordt bijgestuurd op personeel, investeringen of financiering. De wisselwerking met financieringsinstellingen die de ontwikkelingen bij De Opbouw nauwlettend volgen is daarbij een stimulans om het risico te beheersen. Voor de interne bedrijfsvoering heeft De Opbouw de beschikking over een uitgebreide set van interne regelgeving die via eenduidige werkwijzen moet leiden tot transparantie en daarmee tot actieve risicobeheersing. De intern financial auditor voert op basis van een vastgesteld auditprogramma audits uit waarin ook de interne compliancy wordt getoetst. Met die kennis gewapend wordt via Raad van Bestuur en Concernberaad indien nodig een verbeterslag ingezet. Voor de risicobeheersing in de zorgverlening wordt bij alle werkmaatschappijen gebruik gemaakt van kwaliteitssystemen die, via protocollering en scholing, risico s trachten te beheersen. Naast de interne stimulansen via de lijnorganisatie en de cliëntenmedezeggenschap bestaat ook een externe toetsing door de Inspectie Gezondheidszorg of de Inspectie Jeugdzorg die via een geïntensiveerd programma periodiek toetsen hoe het er in de organisatie voor staat met kwaliteit en risicobeheersing. Op het gebied van informatievoorziening neemt het beheersen van risico s snel in belangrijkheid toe. De ICT-systemen worden snel groter en complexer, waardoor de afhankelijkheid van het functioneren van de organisatie hiervan ook steeds groter wordt. Bedrijfseconomisch behoort uitval van systemen tot de belangrijkste 53

54 Beleid, inspanningen en prestaties af te dekken risico s. De kennis op dat gebied is snel in ontwikkeling en is in de loop van 2014 in de organisatie gebundeld bij het Kenniscentrum. De snelle ontwikkeling van de informatievoorziening gekoppeld aan de snelle uitbreiding van het aantal opdrachtgevers (gemeenten) met niet altijd even duidelijke en betrouwbare systemen, geeft ook noodzaak tot een snelle ontwikkeling van beleid en uitvoering op het gebied van informatieveiligheid. Voor een deel speelt dat beleidsterrein zich af binnen de ICT, maar primair is de menselijke factor doorgaans het belangrijkste risico op als onveilig te kwalificeren informatiestromen. In 2015 zal het beleid en de inbedding rondom informatieveiligheid worden herijkt en structureel worden ingebed. Risico s in de governance van de organisatie zijn te onderkennen in aspecten als eenhoofdige Raad van Bestuur (hoe organiseren we de countervailing powers ), expertise die slechts op één plek beschikbaar is (wie is klankbord voor die ene specialist) en het risico op het ontbreken van kritische geluiden en creatieve uitingen. Voor het eerste aspect is duidelijk dat naast de Raad van Toezicht ook alle leden van het Concernberaad vanuit hun expertise sterke countervailing power zijn voor de Raad van Bestuur. Aan de noodzakelijke voorwaarde van een open cultuur in het Concernberaad is in de afgelopen jaren met succes gebouwd. De medezeggenschapsorganen oefenen ook de functie uit van kritische volger van de koers van de organisatie, met vaak suggesties die bijdragen aan verbetering of verfijning. Het risico van het varen op kennis van één specialist neemt zeker in het management en in de bedrijfseconomische kolom eerder toe dan af, nu de overhead in hoog tempo wordt gereduceerd, terwijl tegelijkertijd de materie steeds complexer wordt en er sprake is van toenemend specialisme. Tot slot is in 2014 het project Kippy gestart, waarin actief suggesties vanuit alle lagen van de organisatie terechtkomen bij de verantwoordelijk directeuren en managers. De kans op, c.q. het risico van een leemlaag die signalen tegen zou kunnen houden, wordt hiermee gemitigeerd. Het is niet mogelijk om alle aspecten die risico s met zich meebrengen voor onze organisatie in dit bestek te noemen. Per werkmaatschappij verschillen ze bovendien ook danig. Met deze schets van het tableau lijken de belangrijkste in beeld gebracht. 54

55 Beleid, inspanningen en prestaties 4.5 Financieel beleid Algemeen In dit jaarverslag zijn de cijfers van de medio 2014 aan De Opbouw toegevoegde Stichting Beukenstein integraal en voor het hele jaar meegeconsolideerd. Door deze uitbreiding van de activiteiten in de ouderenzorg is het draagvlak voor nieuwe initiatieven en zichtbaarheid naar de gemeenten op de Utrechtse Heuvelrug versterkt. Het jaar 2014 is in financieel opzicht een moeilijk voorspelbaar jaar geweest. Het tempo en de reikwijdte van de politieke ingrepen in het zorgstelsel stonden aan het begin van het jaar alles behalve vast. Slechts de invoeringsdatum 1 januari 2015 was een feit. Veranderingen vereisen voorbereiding van processen, informatiestromen en bijstelling van verwachtingen en gedrag van cliënten en medewerkers. Zonder helder eindpunt is het lastig doelgericht te sturen. Daarnaast wordt zonder sturing het risico op een zwalkend beleid vergroot. De Opbouw heeft daarom zelf een ontwikkelingsrichting vastgesteld waar de werkmaatschappijen invulling aan geven. Het strategisch plan Kern plus Kansen, vastgesteld in 2013, geeft die richting. In dit plan zijn de risico s en beheersmaatregelen benoemd om actief te blijven voor onze cliëntgroepen. De vertaling in de financiële begroting 2014 leverde een zeer bescheiden resultaatprognose op. De Opbouw is in 2014 actief op een groot aantal deelgebieden van de Care: AWBZ, ZVW- revalidatie, Wmo, Provinciale Jeugdzorg en private diensten. De taakgebieden verschuiven tussen deze wetten en worden op onderdelen fors ingekrompen. Met name op de lichtere categorieën AWBZ-zorg, de Wmo en Jeugdzorg wordt bezuinigd. De start van deze bezuinigingen lag reeds in 2013, maar de grootste omslag is per 1 januari Lichtere zorg (ZZP1-3) wordt geextramuraliseerd en de AWBZ wordt in zijn geheel omgebouwd naar een bescheidener regeling, de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Daarnaast wordt de herziening van de Jeugdzorg, door overdracht van de aansturing naar de gemeente, een feit. Bovenop de politieke onzekerheden zijn zorgkantoren en verzekeraars steeds actiever in het sturen van de gefinancierde capaciteit en wordt steeds meer druk op de prijzen uitgeoefend. Tegelijk willen zij nog steeds geen langlopende contracten aangaan met zorgleveranciers als De Opbouw, wat een toenemend probleem wordt bij de financiering van verbouwing of nieuwbouw van de intramurale capaciteit. De overgangsperiode naar volledig cliëntgebonden financiering in de Wlz loopt door tot Daarmee wordt de exploitatievergoeding steeds meer gebaseerd op de zorgindicaties van de aanwezige cliënten en komt daarmee los van de capaciteit. De omslag van capaciteitsfinanciering naar dossierfinanciering is daarmee een feit. De bezettingsgraad wordt, naast een effectieve personeelsinzet, de dominante factor voor een gezonde exploitatie. De beperking van de toegang tot intramurale voorzieningen door afschaffing van de lichte indicaties zet de bezettingsgraad voor verzorgingshuizen, gezinsvervangende tehuizen en begeleid zelfstandig wonen-projecten ernstig onder druk. De zorginstellingen lopen hier dus een serieus risico, ook bij De Opbouw heeft zich dit vanaf 2012 gemanifesteerd. Door omzetting van plaatsen naar serviceappartement-concepten, verpleeghuisplaatsen en zwaardere gehandicaptenzorg-indicaties probeert De Opbouw daar het hoofd aan te bieden. 55

56 Beleid, inspanningen en prestaties Bovenstaande ontwikkelingen hebben merkbaar impact op de waardering van materiële vaste activa. Bij indicaties van mogelijke exploitatieproblemen moet een impairmenttoets uitgevoerd worden. Ook in 2014 hebben afwaarderingen plaatsgevonden in totaal voor circa 2,4 miljoen. Cumulatief heeft De Opbouw bijna 16,0 miljoen afgewaardeerd op haar vastgoedportefeuille. Ook de financiële markten zijn nog niet tot rust gekomen wat extra eisen stelt aan het treasurybeleid. Derivaten stonden door het debacle bij Vestia sterk in de belangstelling en de lange termijn financiering van onze gebouwen vereist doorlopend aandacht. Door de ingrepen van de ECB is de rente op een nog niet eerder vertoond laag niveau beland. Om bovenstaande ontwikkelingen goed op te vangen, is het noodzakelijk in de kostenstructuur meer flexibiliteit te realiseren. Deze grotere flexibiliteit wordt vooral bij de personele inzet en hotelmatige kosten gevonden. Maar in toenemende mate ook door bij de bouw van locaties met alternatief gebruik rekening te houden en waar mogelijk voor kortere periodes te huren. Door het inzetten van onze gezamenlijk inkoopkracht zijn ook aanzienlijke besparingen gerealiseerd. Normalisatie financieel resultaat 2014 Stichting De Opbouw c.a Resultaat Correctie voor eenmalige kosten Na-indexatie Vorming Reorganisatievoorziening Voorziening productie Impairment Voorziening aanloopkosten extra 500 Correctie voor eenmalige opbrengsten Boekwinst verkoop panden Belastingcorrectie voorgaande jaren 600- Vrijval frictiemiddelen Genormaliseerd resultaat Toelichting op de resultaten Het resultaat over 2014 is aanmerkelijk hoger uitgevallen dan in de begroting was voorzien. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat in de begroting de betaalde AWBZ-omzet zeer voorzichtig was opgenomen. Met de herschikkingen in het najaar is uiteindelijk alle over -productie vergoed gekregen. Daarbovenop werd begin 2015 alsnog besloten een na-indexatie over 2014 te vergoeden in de rekenstaten Dat leverde 1,0 miljoen extra bate. Geschoond van eenmalige kosten en opbrengsten is een positief resultaat behaald van 9,4 miljoen, tegenover 1,5 miljoen begroot. De eenmalige kosten in 2014 bestaan voornamelijk uit het vormen van reorganisatievoorzieningen voor de kosten van diverse afslankingsoperaties en de impairment boekingen als gevolg van overheidsbeleid. De vorig jaar gevormde voorziening voor risico s in de productiedeclaraties onder andere door extra controles van de zorgkantoren 56

57 Beleid, inspanningen en prestaties op de feitelijke levering van zorg, kon voor een belangrijk deel al weer vrijvallen. De eenmalige baten betreffen verkoopwinsten op verkochte panden, een BTWbelastingteruggave en vrijval frictiemiddelen. Financieel resultaat 2014 Stichting De Opbouw c.a. BEGROTING 15 REALISATIE 14 BEGROTING 14 REALI SATIE REALISATIE 12 % % % % % Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 179,6 74,7 228,1 85,5 222,7 87,4 224,5 85,4 222,7 89,3 Zorgverzekeringswet 14,8 6,1 7,3 2,8 7,2 2,8 6,8 2,6 0,0 0,0 Niet gebudgetteerde zorgprestaties 37,7 15,7 4,6 1,7 4,7 1,8 5,0 1,9 4,0 1,6 Exploitatiesubsidie 0,1 0,0 12,6 4,8 11,6 4,6 12,1 4,6 11,8 4,7 Overige bedrijfsopbrengsten 8,3 3,5 13,9 5,2 8,5 3,3 14,6 5,5 10,9 4,4 Som der bedrijfsopbrengsten 240,5 100,0 266,5 100,0 254,7 100,0 262,9 100,0 249,4 100,0 Personeelskosten 168,8 70,2 187,2 70,5 180,3 70,8 181,0 68,8 163,1 65,4 Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa 13,3 5,5 17,5 6,6 13,8 5,4 17,4 6,6 22,7 9,1 Overige bedrijfskosten 52,3 21,8 52,3 19,7 54,2 21,3 57,6 21,9 54,6 21,9 Som der bedrijfskosten 234,4 97,5 256,9 96,8 248,3 97,5 256,1 97,4 240,4 96,4 Bedrijfsresultaat 6,1 2,5 9,5 3,2 6,4 2,5 6,9 2,6 9,0 3,6 Financiële baten en lasten -4,8-2,0-3,0-1,1-4,9-1,9-3,3-1,3-7,5-3,0 Resultaat 1,3 0,5 6,5 2,1 1,5 0,6 3,6 1,4 1,5 0,6 Omzetontwikkeling De omzet valt uiteen in een vijftal hoofdrubrieken: AWBZ, ZVW, Wmo, Provincie en overig. De omzet binnen het Wettelijk Budget (AWBZ) is 5,4 miljoen hoger uitgekomen dan begroot. Dit komt in belangrijke mate door het voorzichtig inschatten van de door de zorgkantoren te betalen vergoeding bij het vaststellen van de begroting en de na-indexatie. Ten opzichte van 2013 is sprake van een vrijwel gelijk blijvende omzet indien rekening wordt gehouden met de incidentele posten. Gecorrigeerd voor inflatie is dus sprake van krimp, maar van een bescheiden omvang. In de cliëntenmix is wel sprake van een duidelijke krimp en verschuiving naar zwaardere ZZP s. De omzet aan revalidatie binnen de ZVW is vrijwel gelijk gebleven met vorig jaar, deze verwachting was ook begroot. De aantallen cliënten namen toe en de gemiddelde DBC-zwaarte was lager dan begroot. Het beleid om de revalidatie meer thuis te laten plaatsvinden, en daarmee korter te verblijven in een van de revalidatiecentra van De Opbouw, heeft dus het positieve effect op de kosten van de overheid dat werd beoogd. De totale omzet Wmo is bij De Opbouw 57

58 Beleid, inspanningen en prestaties van geringe omvang, en krimpt ook al in Het belang van de Wmo voor de ouderen en gehandicaptenzorg zal in de komende jaren flink kunnen toenemen door de extramuralisering van de lichtere ZZP s. Of de gemeenten daarvoor voldoende budget vrijmaken is de vraag. De contractering 2015 stelt daarbij niet gerust. De exploitatiesubsidies, die van de provincies gekregen wordt voor de jeugdzorg, zijn in 2014, net als vorig jaar, 1,0 miljoen boven de begroting uitgekomen, door het alsnog toekennen van prijscompensatie en innovatiemiddelen. Deze laatste zijn ingezet voor het voorbereiden op de andere aansturing en financiering van de jeugdzorg door gemeenten. Dit proces is eind 2014 nog zeker niet af. De overige omzet is hoger uitgekomen dan begroot. Dit is vooral het gevolg van de boekwinst op de verkoop van panden en stijging van de dienstverlening aan andere zorgorganisaties en particulieren. Personeelskosten De personele lasten zijn ruim boven de begroting uitgekomen. De belangrijkste oorzaak daarvan is het vormen van een voorziening voor reorganisatiekosten van 4,3 miljoen. Daarnaast is niet alle krimp of verschuiving in omzet direct op te vangen in andere inzet van medewerkers. Handhaving van de minimale inzet is altijd noodzakelijk en leidt daarmee tot frictiekosten. Het aantal ingezette medewerkers is ten opzichte van 2013 met 100 fte gedaald. Deze krimp doet zich vooral bij de Jeugd en in de VV&T-sector voor. Het percentage flexibele inzet van personeel is nog licht gegroeid door meer inzet van tijdelijke arbeidskrachten. Daarmee bereidt De Opbouw zich voor op de forse daling van de omzet die in 2015 verwacht wordt. Afschrijvingslasten De afschrijvingslasten zijn op begroting uitgekomen met uitzondering van de bijzondere waardevermindering. Deze post valt uiteen in eenmalige afwaarderingen van bestaande gebouwen, door verwachtte exploitatieproblemen in de toekomst die niet kunnen worden opgevangen door de werkmaatschappij (impairment), en aan de andere kant de aanloopkosten voor nieuwbouwprojecten die als kosten worden verantwoord totdat blijkt dat het te realiseren nieuwbouw project ook gerealiseerd kan worden en deze kosten ook kan dragen. De impairmentlast in 2014 bedraagt 2,4 miljoen en heeft vrijwel geheel op de jeugdzorg betrekking. De tariefstelling en verwachte omvang van de dienstverlening door gemeenten is zoveel lager dan onder de AWBZ en Jeugdzorgwet golden, dat het nemen van een verlies noodzakelijk is. De Opbouw hanteert, bij het beoordelen of een impairment noodzakelijk is, het uitgangspunt dat op werkmaatschappijniveau de kapitaallastenvergoeding voldoende moet zijn om alle afschrijvingen, huur- en rentekosten te dekken. Is dit niet het geval dan wordt nader ingezoomd op individuele locaties. Dat gebeurt ook als door andere externe factoren een individuele locatie onderwerp is van heroriëntatie op voortgaande exploitatie. Bij de berekeningen van de netto contante waarde van de exploitatie cijfers wordt met een disconteringsvoet van 6,5% gerekend. Dit is voor een gediversifieerde organisatie als De Opbouw, die geen winstoogmerk kent en ook geen resultaatuitkeringen, een redelijke inschatting van de gewogen kosten van vermogen en externe financiering. 58

59 Beleid, inspanningen en prestaties De aanloopkosten voor nieuwbouwprojecten zijn in 2014 relatief hoog, omdat het steeds lastiger blijkt om de voorbereidingskosten ook in een business case gedekt te krijgen door toekomstige baten. Het niet meer investeren in aangepaste of nieuwe gebouwen zou de kwaliteit van onze gebouwen echter sterk aantasten. De Opbouw blijft dus aanloopkosten maken, en de vrijval van de voorziening die getroffen wordt bij het besluit tot realisatie van een project blijft steeds meer achterwege. Op zich is dit binnen de systematiek van de Normatieve Huisvesting component (NHC) ook verwacht. In de laatste jaren van de levensduur van een pand is de NHC-vergoeding ruim hoger dan de werkelijke kapitaallasten. Uit deze bate dienen de aanloopverliezen op recent gebouwde locaties en aanloopkosten gemaakt voor vervanging te worden betaald. Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten zijn circa 2,0 miljoen lager dan de begroting uitgekomen en 5,3 miljoen lager dan in De extra aandacht die deze kosten krijgen door de krimp van het aantal cliënten en verwachtte krimp in de omzet werpt zijn vruchten af. Deze krimp wordt echter deels gekleurd door de ontvangen bate voor de BTW-teruggave Financiële baten en lasten De rentelasten komen, lager uit dan begroot. Dit wordt vooral verklaard door het relatief lage renteniveau dat gold op het moment dat De Opbouw de rentehedge kon laten ingaan en de in de begroting opgenomen rente voor nieuwe leningen. In de afgelopen jaren is de negatieve waarde van de renteswaps ten laste van het resultaat gebracht. Deze reservering zal in de komende jaren vrijvallen ten gunste van de rentelasten De nieuwe lening is pas eind van het jaar ingegaan en kent dus nog geen rentelasten in De mate waarin de renteswaps met omvang en looptijd matchen met de onderliggende leningen is zichtbaar gemaakt in onderstaande grafiek. Financiële positie Algemeen 59

60 Beleid, inspanningen en prestaties De Opbouw en de andere stichtingen die tot het concern behoren, staan onderling voor elkaar garant en vormen daarmee financieel en fiscaal een geheel. Er zijn geen activiteiten die om reden van risicobeheersing buiten deze juridische structuur zijn geplaatst, anders dan een tweetal steunstichtingen, die ook niet in dit jaardocument verantwoord hoeven te worden. De nieuwe loot aan de stam, Stichting Beukenstein is in deze structuur opgenomen. Ratio s De financiële positie van De Opbouw is redelijk in lijn met de branche. De in de tabel opgenomen branche gemiddelde komen allemaal uit de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2014 van EY en zijn gebaseerd op cijfers De branche gemiddelde zijn een gewogen gemiddelde, op basis van omzet van De Opbouw, tussen de verschillende sectoren waarin De Opbouw werkzaam is. De solvabiliteit is gestegen ondanks de investeringen. De solvabiliteit is iets beter dan de branche. In de berekening is de egalisatierekening subsidies meegenomen als buffervermogen. Wordt hier geen rekening mee gehouden dan is de solvabiliteit 27,9% en daarmee nog ruim boven de met de bank afgesproken 20%. De budgetratio is in 2014 opgelopen naar 22,8% (2013: 21,1%). De Opbouw komt hiermee iets boven het gemiddelde van de branche uit. Beide ratio s zijn in de afgelopen jaren fors negatief beïnvloed door de geboekte impairment van totaal 16 miljoen. Het is goed om te kunnen vaststellen dat deze forse afboeking kon worden opgevangen. De nettomarge is de afgelopen jaren opgelopen en komt dit jaar, ondanks de grote eenmalige posten uit op 2,5%. Het resultaat in 2014 wordt opnieuw sterk beïnvloed door incidentele posten. Met de bank is een Debt Service Cover Ratio afgesproken van 1,30. Dit is een maatstaaf voor de mate waarin De Opbouw in staat is rente en aflossingen uit de kasstroom te betalen. Eind 2014 voldoet De Opbouw aan deze ratio. Het branchegemiddelde komt uit op 2,5, dit wordt echter sterk gekleurd door de DSCR bij de Jeugdzorg van 4,9. Binnen de Gehandicaptenzorg is een DSCR van 2,5 gemiddeld en binnen de VV&T-sector van 2,2. FINANCIËLE POSITIE 31 DEC BRANCHE Solvabiliteit 29,7 25,6 25,5 25,5 24,3 28,9 (eigen vermogen + egalisatierekening subsidies/balanstotaal) Budget ratio 22,8 20,6 19,0 20,2 19,2 21,7 (eigen vermogen/totale omzet) Nettomarge 2,5% 1,4% 0,6% 1,3% 1,3% 1,4% (resultaat/totale omzet) Debt service cover ratio 1,8, 2,7 2,1 1,8 1,9 2,5 (bedrijfsresultaat + afschrijvingen/betaalde aflossingen + rente) Financiering bij banken 60

61 Beleid, inspanningen en prestaties De Opbouw beschikt over kredieten en kredietlijnen bij banken voor totaal 101 miljoen. Deze lijnen worden gebruikt voor de financiering van De Opbouw. De werkmaatschappijen worden gefinancierd vanuit het Bestuursbureau. In 2014 is een aanvullende kredietlijn van 15 miljoen aangegaan, waarop eind ,0 miljoen is getrokken. De rekening-courant mag 10 miljoen negatief zijn. Daarvan werd eind 2014 geen gebruik gemaakt. Totaal is er naast de per saldo 24,5 miljoen in kas nog 20 miljoen aan kredietruimte. In de komende jaren zal De Opbouw verder gaan met de transitie van locaties naar beschermd woonconcepten en betere geschiktheid voor langdurige zware zorg. Voor de komende jaren bestaan nog voor circa 70 miljoen aan investeringsplannen. Begin 2015 is daarvoor ook bij een andere bank een krediet verkregen van maximaal 15 miljoen. De Opbouw streeft ernaar minimaal 25% van de financiering zelf te genereren. Dit wordt zichtbaar gemaakt door binnen het eigen vermogen een bestemde reserve financiering OG op te nemen voor 25% van de investeringssom van alle projecten die zijn aanbesteed. Eind 2014 is hiermee 23,9 miljoen en daarmee de helft van het vermogen vastgelegd. Daarmee zijn per saldo nog niet alle investeringsplannen gedekt. Gezien de spreiding in de tijd, de plannen lopen door tot start in 2018, is dat ook nog niet noodzakelijk. Tegelijk onderzoekt De Opbouw daarom alternatieve mogelijkheden naast bankfinanciering. De Opbouw doet mee met een initiatief van ActiZ om NL-Zorgobligaties te gaan uitgeven. Daarmee zou een alternatieve financieringsbron worden aangeboord naast eigen vermogen en bank. Het renterisico dat De Opbouw loopt door de in uitvoering genomen investeringsprojecten is in belangrijke mate afgedekt met renteswaps. Daarmee is voor een deel van de financieringsbehoefte de in de toekomst te betalen basisrente voor een periode van vijf tot vijftien jaar vastgezet op een niveau van gemiddeld 2,8% (exclusief debiteuren en liquiditeitsopslag). Ook voor toekomstige investeringen zal, zodra de aanbesteding van projecten heeft plaatsgevonden, van rentecontracten gebruik worden gemaakt om een deel van het renterisico te beperken. Werkkapitaal De Opbouw is in staat om haar dagelijkse geldstroom goed te beheersen. De huidige bekostiging op basis van bevoorschotting van activiteiten draagt daar in belangrijke mate aan bij. Gelukkig heeft de NZa deze bevoorschotting ook in 2014 (en 2015) voortgezet. In 2014 heeft De Opbouw ook te maken met zorg in het kader van de Zvw. Hiervoor worden door de zorgverzekeraars maar zeer beperkt voorschotten betaald. Hierdoor is de werkkapitaalbehoefte aanwezig van 3,4 miljoen. In de komende jaren zal het goed afstemmen van de bevoorschotting op de werkelijke uitgaven en tijdig declareren veel aandacht krijgen. Belangrijke kansen en risico s Hierboven is een aantal belangrijke risico s al benoemd: Financiering nieuwbouw/bezettingsgraad Renterisico Versmalling van de aanspraken in de Wlz ten opzichte van de AWBZ Financiering werkkapitaal 61

62 Beleid, inspanningen en prestaties Introductie van Jeugdzorg en uitbreiding Wmo bij gemeenten Daarnaast speelt een aantal ontwikkelingen op landelijk politiek niveau die De Opbouw sterk kunnen raken. Bijvoorbeeld: Tariefaanpassingen in de Wmo. Alle gemeenten waar werkmaatschappijen VV&T van De Opbouw diensten uitvoeren hebben in de landelijke herschikking lagere rijksbijdragen voor hun Wmo gekregen en zullen deze doorberekenen. Overgang zorginkoop AWBZ van zorgkantoor naar zorgverzekeraar in Het zal niet meteen gebeuren, maar inkoopcriteria, gunningseisen en verantwoordingsplicht zullen zeker aangepast worden, mogelijk de tarieven ook. Kritischere houding van NZa en verzekeraars ten aanzien van de feitelijk geleverde zorg in relatie tot de declaraties. De impact van deze veranderingen is door de onzekerheid over de inhoud en omvang van de veranderingen erg moeilijk in te schatten. Wel worden pogingen gedaan, middels onder andere de meerjarenraming en de veranderagenda, om deze inschattingen te maken. Met name het effect op de personele inzet wordt hierbij zichtbaar gemaakt. Mogelijk verliest De Opbouw tot 12% van haar omzet in de periode tot eind Naast deze risico s zijn er belangrijke kansen op het gebied van extra handen voor de zorg, eigen ruimte voor gebouwenbeleid, personeelsmanagement en samenwerking binnen De Opbouw. Bij al deze terreinen wordt fors ingezet op optimalisatie van inzet van middelen en zorgrendement. Dit alles binnen een gezond financieel kader. Door gericht samen te werken en samen te investeren, onder andere in ICT, worden kansen gecreëerd en nieuwe initiatieven gerealiseerd. Verzekeringen Het verzekeringsbeleid is afgestemd op de risico s van cliënten, medewerkers en de organisatie. Het omvat daardoor onder andere inventaris-, ongevallen-, aansprakelijkheid-, opstal-, bedrijfsuitval- en bestuursaansprakelijkheidverzekeringen. Het belangrijkste deel van het beleid richt zich echter op preventie. Dit beleid is ingebouwd in de inrichting van locaties (brandvoorzieningen, etc.), goede instructies van medewerkers en cliënten, oefeningen en een open bedrijfscultuur rond incidenten. Financial compliance Iedere werkmaatschappij is verantwoordelijk voor zijn eigen rapportage en heeft voor het garanderen van een betrouwbare rapportage maatregelen genomen. Vanuit het concern wordt toegezien op tijdige en complete rapportage. Gedurende 2014 zijn de procedures versterkt door het aanpassen van het gezamenlijk Accounting Manual, de kaderbrief begroting en Interne Beheersingshandboek waarin de minimaal aanwezige maatregelen voor beheersing van de financiële processen zijn beschreven. De naleving hiervan wordt gewaarborgd door de inzet van een internal audit functie. De internal auditor rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur. De bevindingen worden gedeeld met het concernberaad. 62

63 Beleid, inspanningen en prestaties Begroting 2015 Bij het opstellen van de begroting 2015 is rekening gehouden met alle dit najaar bekende aanpassingen in wettelijke regelingen. De op lange termijn steeds krappere financiële kaders voor de langdurige zorg en jeugdzorg maken goede en verantwoorde zorg binnen een sluitende begroting een grote uitdaging. Het vraagt om focus op een goede balans tussen geleverde zorg en bekostigde prestaties. De inspanningen die geleverd worden zijn er nadrukkelijk op gericht om ook op lange termijn een gezonde organisatie te blijven. De transitie naar langer thuisverblijf van cliënten en grotere betrokkenheid van cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers bij het uitvoeren van het zorg-leefplan voor de cliënt wordt door De Opbouw ondersteund. In 2013 en 2014 werd geld apart gezet om verschillende projecten te kunnen financieren. Het gaat hierbij om ICT gerelateerde projecten en projecten die meer van strategische aard zijn. Alle projecten hebben als doelstellingen om de organisatie voor te bereiden op de komende bezuinigingen, onder andere door harmonisatie van bedrijfsprocessen en het slimmer inzetten van aanwezige middelen. In 2015 is een zelfde opzet aanwezig. Voor alle instellingen blijft gelden dat de bewaking van de bezettingsgraad, zorgindicaties, en een daarbij passend zorgaanbod en personele inzet speerpunten zijn voor het management om zo de financiële gezondheid te bewaken. Deze aspecten krijgen een zwaarder accent dan voorheen. Alle overige managementtaken rond kwaliteit van zorg en personeel, kostenbewaking, ICT en gebouwen blijven onverminderd aandacht vragen. De Opbouw is trots op haar goede financiële positie. Een gezond rendement blijft echter noodzakelijk om de groeiende risico s voor rekening van het concern af te kunnen dekken. De huidige uitgangspositie stelt De Opbouw daarnaast in staat om de noodzakelijke investeringen te verrichten en daarmee een goede positie in de toekomst te behouden. 63

64 Beleid, inspanningen en prestaties 4.6 Klachten De Centrale Klachtencommissie (verder te noemen: de commissie) was in het kalenderjaar 2014 werkzaam krachtens het reglement, zoals door de Raad van Bestuur van De Opbouw is vastgesteld. Dit reglement is op 17 december 2013 gewijzigd in verband met de ontvankelijkheid van klachten, ingediend door ouders van minderjarigen en onder omstandigheden jongmeerderjarigen. De commissie behandelt klachten die vallen onder de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ), de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) en de Wet op de Jeugdzorg (WJz). Een aantal werkmaatschappijen binnen De Opbouw kent een eigen regeling voor de behandeling van klachten. Binnen De Opbouw is echter vastgesteld dat de Centrale Klachtencommissie het enige orgaan is dat op basis van de hierboven genoemde wetgeving bevoegd is tot afdoening van klachten. Er is derhalve steeds voor alle cliënten (en onder de WJz voor ouders en opvoeders en onder de BOPZ voor familieleden) van werkmaatschappijen van De Opbouw een rechtstreekse toegang tot de Centrale Klachtencommissie. In de voorlichting aan cliënten van de aan De Opbouw gelieerde werkmaatschappijen wordt hierop gewezen. S A M E N S T E L L I N G C E N T R A L E K L A C H T E N C O M M I S S I E S T I C H T I N G D E O P B O UW C. A. ( 1 J A N U A R I D E C E M B E R ) Dhr. mr. J.W.A. Nieuwenhuijsen Mw. mr. P.M.A. de Groot van Dijken Dhr. drs. L.A.M. van Beek Dhr. P.J.C. Borgdorff Dhr. mr. H. Bosman Mw. W. Mackaay Mw. drs. M.H.B.M.E. Palmen Dhr. drs. C.P.M. Zaad Mw. drs. A.J. de Weerd - Mijnlieff Dhr. drs. R.G. Mülder Voorzitter Vicevoorzitter Lid op voordracht van Concernberaad (CB) Idem Centrale Cliënten Raad Opbouw (CCRO) Idem CCRO Idem CCRO Idem CB Idem CB Idem CB (nieuw benoemd in 2014) Idem CCRO (nieuw benoemd in 2014) De uitbreiding van de commissie met twee nieuwe leden was wenselijk in verband met het in de loop van 2013 toegenomen aantal klachten met betrekking tot minderjarigen. De commissieleden worden benoemd voor een periode van vier jaren; zij kunnen maximaal twee keer opnieuw benoemd worden. Aan de commissie waren in het kalenderjaar door de Raad van Bestuur als ambtelijk secretaris toegevoegd mw. C. Langenberg (tijdelijk vervangen door dhr. W. van Deursen) en mw. A.J.M. Voss. Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg In 2013 heeft De Opbouw zich aangesloten bij deze geschillencommissie waar klachten kunnen worden behandeld die (ook) een strekking hebben tot vergoeding van schade in de vorm van een geldbedrag. De Centrale Klachtencommissie zal klachten met een dergelijke strekking (voor zover de zorgverlening verpleging, verzorging en thuiszorg betreft) naar deze geschillencommissie verwijzen. De Centrale Klachtencommissie vormt een personele unie met de Commissie van Vertrouwenslieden bij De Opbouw, ingesteld op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). 64

65 Beleid, inspanningen en prestaties Behandelde klachten Overzicht afgehandelde en ontvangen klachten in 2014 klachtnr. ontvankelijk afhandeling reactie RvB ja niet behandelbaar ja hoorzitting: aanhouding na aanhouding ingetrokken ja uitspraak op de stukken klacht gegrond ja ja ingetrokken ja hoorzitting; twee onderdelen gegrond; twee onderdelen ongegrond + 2 aanbevelingen ja ja ingetrokken ja als ingetrokken beschouwd ja als ingetrokken beschouwd nee

66 Werkmaatschappijen afzonderlijk in beeld 5 Werkmaatschappijen afzonderlijk in beeld 5.0 Algemeen Zoals eerder aangegeven is De Opbouw onderverdeeld in werkmaatschappijen, de plaats van handeling van het primaire proces, daar waar de zorg aan cliënten wordt geleverd. In dit hoofdstuk worden per werkmaatschappij de relevante ontwikkelingen van het verslagjaar, door hen zelf, beschreven. Achtereenvolgens komen in beeld: Lijn5 (jeugdzorg) Prinsenstichting, Zideris (beide instellingen voor gehandicaptenzorg) ISZ De Brug, Zorgpalet Baarn-Soest, De Bilthuysen (incl. De Wiltzangk), Birkhoven Zorggoed en Beukenstein (organisaties voor verpleging, verzorging en thuiszorg, VV&T) 66

67 Werkmaatschappijen afzonderlijk in beeld 5.1 Lijn5 Algemeen beleid Transitie Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. Een grote en belangrijke verandering. En een hele nieuwe taak voor de gemeente. Om hen een idee te geven van de praktijk achter de cijfers werden door Lijn5 stages aangeboden, en om de doelgroep, waar zij straks belangrijke beslissingen over moeten nemen, een echt gezicht te geven. Tevens helpen we de (nieuwe) raadsleden. Er zijn stages gevolgd door: De raadsleden van de IJmond gemeenten. Er waren 13 raadsleden aanwezig van verschillende politieke partijen. Het werkbezoek begon met een rondleiding op één van de afdelingen 3 milieu, waar op dezelfde locatie behandeling plaatsvindt in de milieus verblijf, onderwijs en vrije tijd Vervolgens gaven de regiomanager en een behandelcoördinator een presentatie over LVB en interviewde een behandelaar één van de jongere die ze begeleidt. Met name het verhaal van de jongere maakte veel indruk op de raadsleden. Tot slot liet de behandelaar aan de hand casuïstiek zien met welke problemen de jongeren te maken hebben en wat Lijn5 doet om hen te helpen. Raadsleden konden hierbij eerst zelf aangeven wat zij zouden inzetten als hulpverlener. We hebben veel vragen kunnen beantwoorden en het was een zinvolle wederzijdse kennismaking. De jongeren hebben ervoor gezorgd dat niemand met een lege maag de deur uitging. De raadsleden van Amsterdam en Haarlemmermeer In Amsterdam heeft de gemeente zelf het initiatief genomen en ons gevraagd mee te doen met stages voor raadsleden. De NDB in Amsterdam West, de groepen in Weesp en het integrale team in Uithoorn hebben hiervoor een drietal stages ingediend waarop raadsleden konden intekenen. Daarnaast had het team in Uithoorn ook zelf al een stage georganiseerd voor de gemeente Haarlemmermeer. Raadsleden van verschillende gemeenten in provincie Utrecht Provincie Utrecht organiseerde samen met Bureau Jeugdzorg en de Utrechtse Jeugdzorg- aanbieders bestuurlijke stages. Een wethouder, een gedeputeerde, een raadslid, een beleidsadviseur jeugd, allen hebben zij de mogelijkheid voor een stage met beide handen aangegrepen. Zo liepen een Wethouder van Amersfoort en de gedeputeerde Jeugdzorg stage bij crisisopvang Nabucco. Zij hebben kennisgemaakt en werden zelf ook aan het werk gezet. Dit heeft hen nieuwe inzichten opgeleverd over hoe ingewikkeld en onvoorspelbaar het leven op de crisisopvang is. De wethouder: Ik zie het belang ervan in dat crisisopvang, met de transitie, goed georganiseerd blijft en dat de buurtteams straks de weg weten te vinden naar de Crisisopvang. Raadslid en woordvoerder van het CDA in Utrecht, is in gesprek gegaan met één van de meiden die woont op kamertrainingscentrum (KTC) de Hamakerlaan, en heeft zo veel over de doelgroep en het KTC zelf geleerd. Hij heeft informatie gekregen over de manier van werken binnen het KTC, over de samenwerking met ouders, de problematiek van de meiden en over het dagelijks leven in een groep. Ik heb veel respect voor het werk dat je doet, aldus het raadslid tegen één van de groepsleiders na zijn bezoek. 67

68 Werkmaatschappijen afzonderlijk in beeld Dat deze stages nieuwe inzichten geven werd ook twee raadsleden van de gemeente Utrecht duidelijk na een kijkje in de keuken van NDB De Waaier. Zij hebben twee ouders ontmoet en uitgebreid gesproken over de behandeling van hun kinderen op De Waaier, én in hun gezin. Het was echt een eye-opener om met ouders te spreken van kinderen die hier behandeld worden. Zij hebben inzicht gegeven in de meerwaarde van deze behandeling vanuit twee invalshoeken: zowel op het kind gericht, als op het gezin thuis, aldus beide raadslieden. Ook hebben zij die dag nog mee mogen kijken op de groep. "Dit was een informatieve en interessante stage. We maken ook graag eens kennis met een wat oudere doelgroep en andere behandelvorm van Lijn5". Een toekomstbestendige en -behendige organisatie Nederland wil de zorg inhoudelijk veranderen: meer preventie en versterking van de eigen kracht, participatie, hulp op maat met één gezin, één plan, één regisseur, meer regelruimte voor hulpverleners en minder medicaliseren en gespecialiseerde hulp. Om een aantrekkelijke partner voor gemeenten te zijn, is het dus belangrijk om flexibel te kunnen werken, vraaggericht, samen met andere lokale en regionale instanties en goedkoper. In 2014 heeft Lijn5 in samenwerking met haar medewerkers hard gewerkt aan de inrichting van een nieuwe organisatie die daar op inspeelt. Een toekomstbestendige en behendige organisatie, waarbij de cliënt en onze hulpverlening centraal staan. Een organisatie die wendbaar is en goed kan inspelen op de veranderende omgeving. Een organisatie die het mogelijk maakt om lokaal en regionaal haar specialisme in te zetten, zodat kinderen, jongeren en hun gezinnen indien nodig de best passende behandeling krijgen. Door middel van bijeenkomsten met medewerkers, werkbezoeken en thema- en klankbordsessies is gezamenlijk nagedacht over de inrichting. Lijn5 wil zich in en met de veranderingen positioneren als: een behandelspecialist, die wordt ingeschakeld via de generalist in het Centrum van Jeugd en Gezin of in het wijk- of buurtteam binnen de gemeente; een aanbieder van behandelarrangementen, liefst samen met partners als onderdeel van een zorgarrangement voor kinderen/jongeren en hun gezin; een instelling die zich richt op gezinnen met complexe (gedrags)problematiek, vaak in combinatie met LVB-problematiek; een instelling die continu innoveert. Om deze visie waar te maken is er gezamenlijk een besturingsfilosofie geformuleerd die bestaat uit de volgende vijf uitgangspunten: 1. De cliënt staat voorop. Dit betekent onder andere één vaste contactpersoon, het bieden van maatwerk door aansluiting bij de individuele situatie en samenwerking. 2. De inrichting sluit aan bij de gemeentelijke regio s, inspelend op de lokale en regionale behoeften. 3. De nieuwe organisatie creëert een optimale handelingsruimte voor de zorgprofessionals met een eigen verantwoordelijkheid voor de inhoud, de kwaliteit en het resultaat. De professionele ondersteuning (overhead) faciliteert hun op aanvraag. 4. De nieuwe organisatie staat continu in verbinding met het netwerk van cliënten, andere specialistische zorgaanbieders in de regio en met lokale wijk- en buurteams. 5. Werkprocessen zijn eenvoudig en duidelijk voor cliënten en medewerkers. En de behandel- en financiële resultaten zijn inzichtelijk. Lijn5 houdt zich 68

69 Werkmaatschappijen afzonderlijk in beeld aan wet- en regelgeving en kwaliteitseisen, zodat Lijn5 een betrouwbare partner is en blijft. Op basis van de besturingsfilosofie zijn belangrijke onderwerpen/vragen in themasessies verder uitgewerkt. Om goed te kunnen reageren op de lokale en regionale hulpvragen, organiseert Lijn5 tien clusters zo dicht als mogelijk rondom de cliënt en dicht bij de gemeenten. Het cluster positioneert zich hierbij als Lijn5-inde-regio. Een cluster bestaat uit meerdere zelforganiserende teams, waarbij één van de clusters gericht is op het bieden van specialistische zeer intensieve behandeling. In de nieuwe organisatiestructuur staat niet langer de directie bovenaan, maar de cliënt en de zorgprofessional. Zij staan als het ware op een podium dat waar nodig ondersteund wordt door vakspecialisten, een kennis- en innovatienetwerk en een kleine directie. Om het denken en doen dicht bij elkaar te brengen gaat Lijn5 werken in zelforganiserende teams. Dat betekent dat de teamleden naast hun professionele verantwoordelijkheid, de ruimte én verantwoordelijkheid krijgen om samen te bepalen hoe zij de gestelde resultaten gaan behalen. Een team is zelforganiserend, maar werkt niet alleen. Een team krijgt ondersteuning van een teamcoach en kan gebruiken maken van de faciliteiten, ondersteuning en advies van de afdeling Service & Ondersteuning. ECD In 2012 is lijn5 gestart met het project ECD' (elektronisch cliënten dossier). Gezien de te verwachten ontwikkelingen binnen de jeugdzorg, en de impact van het organisatie verandertraject is ervoor gekozen het project in meerdere, afgebakende stappen op te knippen. 1. deelproject Visie op behandeling (afgerond 2013) 2. deelproject Zorglogistiek proces (afgerond medio 2014) 4. Pilot Jouw Omgeving, blended hulpverlening ; start eind deelproject Programma van Eisen en keuze ECD (afgerond eind 2014) Lijn5 beoogd met het Elektronische Cliëntendossier (ECD) de dienstverlening aan haar cliëntdoelgroepen effectief en efficiënt te ondersteunen, passend in de individuele benadering als onderdeel van de samenleving. Belangrijk bij de selectie was dat het systeem de nieuwe wereld aan kan. Dit betekent een flexibel dossiersysteem dat de cliënt steeds centraler kan stellen met als mogelijk ultieme eis dat het dossier van de cliënt wordt. Criteria voor de selectie waren: Eenvoud gebruiksvriendelijkheid, registratie bij de bron. Ondersteuning zorglogistiekproces. Ondersteuning eigen regie cliënt(systeem). Ondersteuning sturen en monitoren budget. Ondersteunen handelingsruimte en verantwoordelijkheid. Mogelijkheden voor interne samenwerking. Mogelijkheden voor externe (keten) samenwerking (dialoog). Gezien de organisatieontwikkelingen bij Lijn5, de visie op behandeling waarbij de dialoog leidend is en de benodigde flexibiliteit die nodig is door de transitie en transformatie van de jeugdzorg heeft Lijn5 eind 2014 gekozen voor een ECD dat daar bij past. Cliënten zijn middels een proef opstelling en de pilot betrokken geweest bij het selectie proces. Ervaringen vanuit de Pilot: Ouders en gezinnen worden met het ECD veel meer betrokken bij de behandeling en jongeren zelf kunnen meelezen en reageren op wat er over 69

70 Werkmaatschappijen afzonderlijk in beeld hen geschreven wordt. Dat is transparant en het versterkt het vertrouwen in de hulpverlening. Naast hulpverlening, informatie en snellere communicatie, komen jongeren meer in hun eigen kracht te staan. Hulpverlener: je schrijft meer naar de jongere dan over de jongere Client: je kunt beter zien wat je hebt gedaan en welke doelen je hebt bereikt. Ouder: Ik kan lezen er reageren op hoe de dag verlopen is op de dagbehandeling en daar op inspelen in de thuissituatie. Cliënten Tha bus on tour Jongeren en begeleiders uit zorginstellingen in Gelderland vertelden tijdens deze tour over hun ervaringen met jeugdzorg. Zij verzorgden gastlessen en geven scholieren een indruk van wat zij hebben meegemaakt en wat jeugdzorg voor hen kan betekenen. Twee jongeren van Lijn5 hebben als echte gastdocent afgelopen vrijdag ook twee keer een uur gastles gegeven. Ze hebben hiervoor een training gevolgd in Arnhem bij Zorgbelang. Met een paar vragen wordt de kennis van de jongeren over jeugdzorg getest. Aan het eind van de middag moet blijken of de leerlingen wijzer zijn geworden. De jongeren geven vervolgens samen met een medewerker van jeugdzorg een gastles. Ze vertellen vervolgens aan de klas duidelijk hoe zij door de hulp van jeugdzorg leren om te gaan met hun problemen en welke trainingen ze zo nodig kunnen krijgen zodat ze op eigen benen kunnen staan. Eén jongere weet het mooi te verwoorden: jeugdzorg gooit je leven omver, maar ze helpen het je ook weer op te bouwen. Een van de leerkrachten benoemde dat hij het erg opvallend vond hoe stil en aandachtig zijn klas was tijdens de presentatie van de gastdocenten. Hij had ze nog niet vaak zo vol aandacht horen luisteren. Lijn5 wil verbeteren 2014 heeft voor Lijn5 ook in het teken gestaan van verbeteren van de kwaliteit van zorg aan onze cliënten. Dat is gedaan door: Te anticiperen op de Transitie, de Transformatie en de bezuinigingen door o.a. haar strategie aan te scherpen en haar organisatie anders en doelmatiger in te richten. Deze veranderingen in strategie en organisatie raken ook de behandelverantwoordelijkheid binnen Lijn5. De visie op behandeling en behandelverantwoordelijkheid zijn bijgesteld om het meer toekomstgericht te maken. Tevens was deze bijgestelde visie de basis voor het te ontwikkelen ECD (Elektronisch Cliënten Dossier). De Dialoog in te zetten als middel om jongeren tot positief gedrag aan te zetten, omdat communiceren volgens deze benaderingswijze dit gedrag stimuleert. Dialogisch communiceren wordt niet alleen positief en productief geacht voor de ontwikkeling van onze cliënten, maar ook voor de ontwikkeling van onszelf in relatie tot elkaar (medewerkers en leidinggevenden). Veel medewerkers zijn inmiddels getraind in de Dialoog. Dit zijn medewerkers met verschillende functies en door de hele organisatie: groepsleiders, teammanagers, behandelcoördinatoren, ambulant gezinswerkers, medewerkers van het zorgloket, Lijn5 (interne) trainers en het MT. De dialoog krijgt hierdoor steeds steviger vorm binnen onze organisatie. Stevig in te zetten om het kwaliteitskader seksualiteit (in de wandelgangen ook wel bekend onder de naam eisen van Rouvoet ) verder in te vullen en te 70

71 Werkmaatschappijen afzonderlijk in beeld implementeren voor heel Lijn5. Dus niet alleen voor de jeugdzorg, maar ook voor de LVB-zorg die Lijn5 biedt. Insteek is om de veiligheid te verhogen voor onze cliënten. Tijdens het bezoek van de commissie Rouvoet bij Lijn5 hebben we deze implementatieslag ook besproken. De verbeteracties die zijn geformuleerd en ingezet naar aanleiding van bezoeken van de Inspecties voor de gezondheidszorg en Jeugdzorg om verbeteringen in de zorg en in de veiligheid voor onze cliënten te bewerkstelligen. Professionalisering Jeugdzorg Vanaf 1 januari 2014 moeten alle professionals die werken in het jeugddomein geregistreerd zijn in het jeugdregister, het zogenoemde BAMw register. Door het laten registreren verbindt de professional zich aan de geldende beroepscode en de daaraan verbonden tuchtnormen. De code beschrijft de gedragslijnen voor professioneel handelen van beroepskrachten en biedt een beroepsethisch kader voor het nemen en verantwoorden van besluiten. Zo n code stelt niet alleen grenzen en eisen, maar geeft ook steun waarop de professional in de praktijk een beroep kan doen. Registratie is vijf jaar geldig en het is belangrijk dat de professional zich gedurende die periode blijft ontwikkelen in het vak en zo deskundig blijft. Lijn5 heeft de medewerkers ondersteund bij de registratie en EVC-trajecten aangeboden. Tijdens zo n EVC-traject, dat twintig weken duurt, tonen medewerkers aan over de competenties te beschikken die nodig zijn om te voldoen aan de registereisen met het profiel Jeugdzorgwerker HBO. De medewerker ontvangt vervolgens een Branchecertificaat waarmee deze zich kan laten registeren. Samenwerking Apeldoorn/Epe werkt samen met o.a. Intermetzo. Lijn5 Epe is een verkenning gestart rondom inhoudelijke samenwerking met de collega s van Intermetzo Gelderland en Twente gericht op de LVB doelgroep. Het uitgangspunt is: samen werken samen leren. In eerste instantie hebben werkbezoeken plaatsgevonden in Eefde, Rekken en Epe om kennis te maken met elkaars organisaties, doelgroep, aanbod en werkwijzen. Er is geconstateerd dat in ieder geval op 3 onderdelen van elkaar kan worden geleerd en mogelijk tot een samenwerking kan worden gekomen. Hier zijn 3 projectgroepen uitgerold die starten in januari 2015 en eind maart 2015 worden geëvalueerd: 1. Vertrek- en startfase Hoe kan er in traject afgestemd worden, om de overgang van een jongere van Intermetzo naar Lijn5 soepel en vloeiend te laten verlopen. 2. Arbeidstraining, dagbesteding en scholing Welke kennis en ervaring kunnen we met elkaar delen om dat te verwerken in een programma voor arbeidstraining, dagbesteding en scholing. 3. Consultatie en advisering De projectgroep gaat aan de hand van casuïstiek kijken hoe we kunnen leren van elkaars werkwijze. Ook onderzoeken we welke wijze van bespreken en samenwerken het meest efficiënt is in de samenwerking tussen beide organisaties. De Schar Dit voorjaar is Lijn5, in samenwerking met Prinsenstichting, gestart met De Schar, een behandelcentrum in Schagen voor mensen met meervoudige problemen, die samenhangen met hun (licht) verstandelijke beperking. De Schar biedt een veilige 71

72 Werkmaatschappijen afzonderlijk in beeld en stabiele woon- en leeromgeving, waarin jongeren toegroeien naar een eigen leven, op een plek die past bij hun mogelijkheden. Combinatiegroep Athena Vanaf eind 2013 zijn OCK het Spalier en Lijn5 bezig om te kijken hoe een intersectoraal aanbod eruit kan zien. Een eerste concrete uitwerking is het opzetten van een gezamenlijke residentiële afdeling op het terrein van OCK het Spalier in Santpoort. Op 1 september is deze combigroep genaamd Athena van start gegaan. De instroom gaat in samenwerking met Pluspunt Jeugd, GAP van OCK het Spalier en ons Zorgloket. Detoxafdeling November is als pilot een Detoxafdeling gestart in Heerhugowaard (op het terrein van Transferium, De Vork). In deze samenwerking met Parlan, Transferium en de Brijder, stelt Lijn5 twee bedden beschikbaar voor Lijn5-jongeren met een verslaving. Tot nu toe waren verslaafde cliënten niet plaatsbaar in een residentiële groep. Door het opzetten van deze Detox pilot is dit in de toekomst wel mogelijk; een belangrijke meerwaarde voor de continuïteit van onze behandeling Thema s voor 2015 Organisatie ontwikkeling In 2014 is de overgang gemarkeerd van de oude naar de nieuwe organisatie-opzet. Er is bewust gekozen om geen gedetailleerde blauwdruk neer te leggen, maar de hoofdlijnen en een ontwikkelperspectief te schetsen. In 2015 komen de plannen van papier en gaan de inmiddels aangestelde clustermanagers hun clusters verder inrichten en worden de processen regelarm en effectief ingericht, waarbij telkens de vraag centraal staat: wat draagt dit bij aan de behandeling van onze jongeren. De kern van de verandering laat zich typeren in de begrippen: ondernemerschap, professionaliteit en innovatie. Ondernemerschap Meer nog dan in het verleden zal het ondernemerschap binnen Lijn5 op alle niveaus gestalte moeten krijgen. Het gaat daarbij zowel om het nemen van initiatieven tot betere hulp aan cliënten als om het zien van nieuwe kansen voor Lijn5. De directie en de clustermanagers zijn bij uitstek de dragers hiervan, maar het ondernemerschap wordt van elke medewerker verwacht. Zonder initiatieven van elke medewerker is het dood in de pot voor Lijn5. Zonder ondernemerschap van elke medewerker komt geen enkele innovatie tot stand. Professionaliteit Meer nog dan in het verleden zal de buitenwereld een beroep doen op de professionaliteit van de medewerker van Lijn5. Dat beroep betreft niet alleen de inhoud van het werk, maar ook de wijze waarop de medewerker het werk uitvoert. Dit geldt niet alleen voor de zorg, maar ook voor de ondersteunende medewerkers en de leidinggevenden. Professionaliteit vraagt om verantwoording over de resultaten. Aanspreken op resultaten moet een vanzelfsprekendheid worden. Innovatie Lijn5 wil zich in en met de veranderingen positioneren als een instelling die continu innoveert. In 2015 wordt daarom een kennis- en innovatienetwerk ingericht op basis van de organisatieprincipes. Dit netwerk adviseert de directie over het behandelbeleid, biedt ondersteuning aan behandelcoördinatoren en de professionals in het primair proces en stimuleert innovatie. De kennisdeling en 72

73 Werkmaatschappijen afzonderlijk in beeld verbreding vindt plaats op verschillende niveaus: individueel, het team/cluster, Lijn5-breed en/of landelijk. Het netwerk wordt niet ingericht als een fysieke afdeling, maar is een verbinding tussen medewerkers, kennis, ervaring en ontwikkeling. De basis voor het netwerk is een digitale omgeving waar je kennis kunt raadplegen, delen, naar behoefte nieuws kunt volgen, medewerkers zich kunnen inschrijven voor trainingen, profielen kunnen aanmaken, etc. Ook kunnen groepen en communities worden opgestart rondom bepaalde thema s, vragen, kennisdomeinen of kan er een online discussie worden gestart tussen collega s. Door informatie met elkaar te delen, hoeft niet ieder cluster/team het wiel opnieuw uit te vinden en kunnen contacten worden gelegd tussen ervaringsdeskundigen en geïnteresseerden. Het wordt meer dan een digitale ontmoetingsplaats. Ieder cluster zal een aantal uur per week beschikbaar krijgen om het netwerk vorm te geven. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld in wisselende samenstelling meewerken aan projecten en activiteiten. 73

74 Werkmaatschappijen afzonderlijk in beeld 5.2 Prinsenstichting Prinsenstichting biedt zorg- en dienstverlening aan ruim achthonderd cliënten met een verstandelijke beperking in de regio Zaanstreek/Waterland. Naast uiteenlopende vormen van wonen levert de organisatie aangepast werk, vrijetijdsbesteding, weekend- en vakantieopvang, thuiszorg en aangepaste begeleiding. Ook kunnen cliënten voor poliklinische advisering, onderzoek en behandeling bij Prinsenstichting terecht. Onze missie, visie en ambitie hebben wij verwoord in vier kernbegrippen: zinvol leven; zinvol werk; een deskundig partner een solide organisatie; Een uitwerking hiervan is te lezen op onze website op het tabblad Over ons (Waar staan we voor). Zorg en dienstverlening Buitenschoolse Opvang Het Orthopedagogisch Dagcentrum (ODC) in Purmerend is gestart met Buitenschoolse Opvang. Het ODC is onderdeel van een uniek samenwerkingsverband van ZMLK Martin Luther Kingschool en Prinsenstichting. Er blijkt grote behoefte aan buitenschoolse opvang. Ouders met een kind met een beperking lukt het vaak niet hun kind mee te laten doen op een gewone buitenschoolse opvang. Vaak wordt het PGB of de indicatie dan gebruikt voor individuele begeleiding aan huis. Door de mogelijkheid om gebruik te maken van de buitenschoolse opvang worden middelen dus effectiever ingezet, maar belangrijker: kunnen kinderen met een beperking op dezelfde manier opgevangen worden als kinderen zonder een beperking. Klaver 6 Klaver 6 is een kleinschalige woonvorm voor jongeren met een ernstig meervoudige beperking in Purmerend. Het betreft een initiatief van ouders dat in samenwerking met Stichting Philadelphia Zorg vormgegeven werd. Omdat voor Philadelphia de bedrijfsvoering van Klaver 6 op de huidige locatie niet meer exploitabel was, is door de ouders besloten de overstap te maken naar Prinsenstichting. Per 1 maart 2015 is dat gebeurd. Te zijner tijd zullen de huidige bewoners overgaan naar de nieuw te bouwen locatie van Prinsenstichting aan de Pampusstraat in Purmerend. De medewerkers die nu de jongeren verzorgen, zijn in dienst gekomen van Prinsenstichting. Heel Europa In december 2014 is het woon-zorg gebouw Heel Europa in de wijk Weidevenne geopend. Prinsenstichting exploiteert samen met andere zorgpartners de plint van het gebouw. Daarin heeft Prinsenstichting een Grand Café geopend. Andere voorzieningen zijn o.a. het Centrum voor Jeugd en Gezin, een bloemenwinkel door het ROC, ouderenzorg en welzijnswerk. In het Grand Café wordt cliënten arbeidsmatige dagbesteding geboden in de keuken en in de bediening. Daarnaast wordt een deel van de voeding voor de woningen in de keuken bereid. In het woongebouw zijn vijf appartementen beschikbaar voor mensen met een beperking 74

75 Werkmaatschappijen afzonderlijk in beeld die begeleid zelfstandig kunnen wonen. Dit is vooral geschikt voor alleenstaande ouders en echtparen. De Schar in Schagen In samenwerking met Lijn5 is in Schagen een voorziening voor wonen en dagbesteding geopend: de Schar. Dit is een behandelvoorziening voor twee doelgroepen: - Mensen met een licht verstandelijke beperking, die uitstromen vanuit behandelgroepen OBC, (L)VG-instellingen of thuis, maar buiten een behandel - setting niet in staat zijn zich (zelfstandig) binnen de samenleving adequaat te handhaven, c.q. een (levenslange) ondersteuningsvraag hebben. - Mensen met een verstandelijke beperking die, mede onder invloed van complexe gedragsproblematiek nog niet toe zijn aan of niet meer kunnen wonen en werken binnen een meer reguliere woonvorm in de verstandelijk gehandicaptenzorg (VG) of daarbuiten. Voor het onderwijs is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Aloysiusstichting. Deze voorziening is door de samenwerking tussen jeugdzorg en VG uniek en kansrijk voor een groep jongeren die vaak moeilijk begeleidbaar zijn. Samenwerken in de gemeenten Prinsenstichting stelt als deskundige partner haar kennis ter beschikking aan samenwerkingspartners in de gemeenten. Dat heeft er o.a. toe geleid dat ambulante medewerkers deelnemen aan de jeugdteams in Zaanstad. Daarnaast wordt er steeds meer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de deskundigheid van de professionals in het deskundigheidscentrum Zodiak in te zetten bij vroegdiagnostiek en de toegang in het gemeentelijke domein. Samen met vijf andere partners heeft Prinsenstichting een plan aan de gemeenten in Zaanstreek- Waterland gepresenteerd waarin, met het oog op de uitdaging van de komende transities, voorstellen worden gedaan voor het slim combineren van de bestaande voorzieningen. Doel is dat arbeidsmatige dagbesteding, werkervaring en toeleiding naar werk beschikbaar blijven, beter toegesneden op de praktijk zijn en middelen effectief worden gebruikt. HKZ audit In juni 2014 vond de volledige hercertificering in het kader van HKZ plaats. Eens in de drie jaar vindt er een intensievere audit plaats, waarna het certificaat voor drie jaar opnieuw toegekend kan worden. De twee jaren daarna zijn de audits korter en minder uitgebreid. Ook deze intensieve audit is succesvol verlopen. De auditoren waren onder de indruk van het enthousiasme en de passie waarmee de medewerkers die zij ondervroegen over hun werk spraken. Ook alle activiteiten die ondernomen worden om Prinsenstichting meer gezicht naar buiten toe te geven en de samenwerking met andere organisaties die daarmee samenhangt, werden positief beoordeeld door de auditoren. Huisvesting Nieuwe locaties In januari is de locatie Waterlandlaan in Purmerend geopend. Dit is een locatie die wij voor 10 jaar gehuurd hebben ter overbrugging van de start van de tweede fase van de herontwikkeling Kwadijkerpark. Doordat de bouw daar stagneerde, dreigde 75

76 Werkmaatschappijen afzonderlijk in beeld er niet voor alle cliënten in de te slopen gebouwen een woning beschikbaar te zijn. Dit is opgelost door het huren en verbouwen van de Waterlandlaan. In juni is de locatie De Schar geopend en in december de locatie Heel Europa (zie ook onder zorg- en dienstverlening). Bouwprojecten In 2014 werden voorbereidingen getroffen voor bouwprojecten in Purmerend en Oosthuizen. Dit is in beide projecten ter vervanging van bestaande, niet meer passende of te oude woningen. Helaas hebben beide projecten in het vergunningentraject vertraging opgelopen. Personeel Verzuim Zoals in voorgaande jaren bleef ook dit jaar het verzuim laag. Met 4,12% zelfs iets lager dan het voorgaande jaar. In de Vernet Health Ranking levert ons dat voor 2014 een score op van 8,9. Daarmee behoren wij wederom tot de betere in de branche. Het branche-gemiddelde over 2014 ligt op 5,1%. Reorganisatie Als gevolg van de reorganisatie (zie bij organisatie en beleid) zijn zes medewerkers boventallig geworden. Zij worden conform de afspraken in het Sociaal Plan ondersteund bij hun mobiliteit. Organisatie en beleid De gehandicaptenzorg ontwikkelt zich voortdurend en zo ook het overheidsbeleid. Prinsenstichting heeft in 2014 in overleg met medewerkers en cliënten en hun verwanten gesproken over hoe we het wijzigende beleid en de daarbij komende tariefdalingen het hoofd kunnen bieden. Cliënten zijn het hart van ons werk. Samen met hun ouders en verwanten ondersteunen we hen om een zinvol leven te leiden. Een leven dat aansluit bij hun eigen behoeften en kansen in de samenleving. We ondersteunen cliënten ook om zich vanuit hun mogelijkheden in te zetten voor de maatschappij. De ondersteuning en zorg wordt vormgegeven in de driehoek van cliëntouders/verwanten en medewerkers en in de context van de wijk/gemeente waar de cliënt woont. Deze driehoek moet de ruimte hebben om zelf te besluiten hoe de informele en formele zorg wordt vormgegeven. Wat de cliënt en zijn netwerk zelf kunnen, laten we in goed overleg aan henzelf over. Daar waar de cliënt en zijn netwerk professionele hulp nodig hebben, staan wij voor ze klaar. Invloed op én bijdrage aan de zorg door cliënten en ouders/verwanten is cruciaal voor succes. Zeggenschap en regelruimte zijn daarom de kernbegrippen waar langs wij onze organisatie zullen vormgeven. Dat heeft geleid tot twee grote veranderingen: - Samen met ouders en cliënten en medewerkers wordt zelforganisatie vormgegeven: zij hebben regelruimte en we schrappen waar mogelijk onnodige regels en procedures. Dit proces is gestart in 2014 en zal een aantal jaren nodig hebben. - We gaan werken met een managementlaag minder en ordenen onze dienstverlening in regio s in plaats van in producten. Dat leidt tot minder overhead waardoor we ook de tariefdalingen kunnen opvangen. Dit is per effectief. 76

77 Werkmaatschappijen afzonderlijk in beeld Diverse transities In het kader van de transitie Jeugdzorg zijn met alle regio s in Noord Holland contracten gesloten voor het leveren van zorg in In de regio Zaanstreek- Waterland en Amsterdam zijn ook contracten gesloten voor het leveren van zorg in het kader van de Wmo. 77

78 Werkmaatschappijen afzonderlijk in beeld 5.3 Zideris Dit is Zideris Zideris is de werkmaatschappij die zich richt op ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking in de provincies Utrecht en Gelderland. Onze cliënten willen een zo gewoon mogelijk leven leiden en net als iedereen meedoen in de samenleving. Zij willen hun eigen keuzes maken, zelf aan het roer staan. Mensen met een beperking willen zichzelf ontwikkelen, op hun eigen manier en binnen hun eigen mogelijkheden. Net als iedereen willen zij waardering krijgen en erbij horen. Cliënten willen op een fijne en veilige plek wonen, met mensen om hen heen die belangrijk voor hen zijn. Ze willen voldoening halen uit hun werk of dagbesteding en een gelukkig leven leiden. Wij bieden onze cliënten de persoonlijke hulp en begeleiding die daarbij nodig is, want veel dingen zijn behoorlijk ingewikkeld in het leven. Zideris heeft een goed en professioneel oog voor de beperkingen van cliënten, en wij kijken vooral naar hun mogelijkheden. Wij gaan uit van hun dromen, wensen en talenten. Om die tot bloei te laten komen, gaan wij een warme relatie aan. Zideris is een kleinschalige organisatie met een eigen gezicht. Onze diensten: wonen werk en dagbesteding ambulante begeleiding logeren (para)medische zorg specifieke ondersteuning De naam Zideris wil tot uitdrukking brengen dat iedere cliënt gezien mag worden en erbij hoort. Dit willen we zichtbaar maken in ons beleid én in de resultaten die we boeken. We nemen u graag mee in de ontwikkelingen die we doormaakten in De kernopdracht voor Zideris is het verlenen van goede zorg aan onze cliënten, daarom beginnen we dit stuk met hen. Cliënten Medezeggenschap Cliënten zijn de reden van het bestaan van Zideris. Mensen met een verstandelijke beperking zijn kwetsbare burgers die recht hebben op een optimale ondersteuning van Zideris om hun eigen levenspad zo zelfstandig mogelijk in te kunnen vullen. Vertegenwoordigers zijn voor onze cliënten de natuurlijke belangenbehartigers, voor zover zij onvoldoende in staat zijn zelf adequaat voor hun belangen op te komen. In de vernieuwde visie van Zideris staat dat cliënten van Zideris meepraten over de dingen die voor hen belangrijk zijn. Zij staan aan het roer, wij staan naast hen. Cliënten zijn onze centrale stakeholders: het is hun leven. Op alle niveaus in de organisatie moet dit uitgangspunt herkenbaar worden vormgegeven. Het is onze uitdaging om cliënten die stem te geven die ze verdienen: hun éigen stem! En die eigen stem komt naar voren met een éigen geluid. Zideris werkte in 2014 aan zeggenschap in verschillende vormen en blijft dat proces in 2015 doorzetten: 78

79 Werkmaatschappijen afzonderlijk in beeld Nieuwe Individuele Ondersteuningsplannen (IOP) Elke cliënt van Zideris heeft zijn of haar eigen plan, omdat iedereen anders is. In het IOP leggen we met een de cliënt afspraken vast en wil Zideris de zeggenschap van haar cliënten verder vergroten. Het IOP is niet alleen een referentiekader, het is ook een werkdocument. Dit leidt er toe dat een cliënt zelf aan de slag gaat met de doelen die hij of zij wil bereiken in het leven, medewerkers van Zideris ondersteunen hen hierin. Belangenbehartiging Vertegenwoordigers zijn de centrale behartigers van onze cliënten. De driehoeksverbinding cliënten vertegenwoordigers organisatie moet worden versterkt. Dat geven we vorm binnen het IOP door hierin actief de samenwerking op te zoeken met het netwerk van een cliënt. Daarnaast werkt Zideris vaak samen met de Cliëntenraad van Zideris. Beide partijen werken vanuit een houding van wederzijds vertrouwen en een positieve, verbetergerichte attitude. Zo willen wij recht doen aan de grote verantwoordelijkheid die zij voelen voor het welzijn van hun naasten die bij ons wonen of zorg van ons krijgen, en de wettelijke medezeggenschap van de cliëntenraad actief vormgeven. In 2014 bracht de Cliëntenraad advies uit over het beleid aangaande cliëntveiligheid, een methodiek om cliëntervaringen te meten en de over de huisvestingsinitiatieven van Zideris Bilthoven en Veenendaal. Pilot DaadKracht Kwaliteit van zorg en zeggenschap van cliënten hebben alles met elkaar te maken. Deskundige medewerkers spelen daarbij een essentiële rol. Zij zijn degenen die de dialoog voeren met een cliënt en hem of haar observeren om de behoeftes en wensen van de cliënt duidelijker te maken. Ook die van cliënten met een verstandelijke beperking die zich verbaal moeilijker kunnen uiten of die minder begrijpen. De methodiek DaadKracht geeft medewerkers de tools om deze dialoog mogelijk te maken. In het cluster Wonen & Zorg in Rhenen draaiden ze in 2014 hier een proefproject mee. Cliëntveiligheid Bij Zideris proberen we de veiligheid van onze cliënten zo optimaal mogelijk te waarborgen. Daarbij staat de kwaliteit van leven van de cliënt altijd voorop. In 2014 is het cliëntveiligheidsbeleid van Zideris geëvalueerd en aangescherpt. En zijn er (nieuwe) afspraken gemaakt op organisatie-, team- en medewerkerniveau waarbij we rekening houden met zowel objectieve als subjectieve componenten van cliëntveiligheid. Nieuwe dagbestedingsprojecten In 2014 is Zideris gestart met een aantal nieuwe dagbestedingsprojecten: bij de nieuwe Voedselbank werken een aantal cliënten van Zideris, evenals bij een tweede filiaal van buurtsuper Onze Winkel. Beide projecten zijn in Veenendaal. De start van ons maatschappelijk uitzendbureau in Mijdrecht mag ook zeker niet onvermeld blijven: een innovatief voorbeeld dat vooruit liep op de komst van de Wmo. In Rhenen is Zideris in 2014 gestart samen met Ondernemers voor Jongeren aan een samenwerkingsproject om de binnenstad schoon te houden en andere gezamenlijke activiteiten te ontplooien met en voor Rhenense ondernemers. Medewerkers 79

80 Werkmaatschappijen afzonderlijk in beeld Onze medewerkers zijn met afstand ons belangrijkste kapitaal, zij maken het verschil. Om kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen blijven bieden, zijn betrokken en bevlogen medewerkers een absolute voorwaarde. In de afgelopen jaren heeft Zideris een positieve ontwikkeling doorgemaakt zoals ook te zien is in de positieven resultaten van de medewerkersonderzoeken. Functiehuis Het project rondom het nieuwe functiehuis van Zideris met geharmoniseerde functies is in 2014 doorgezet. In het afgelopen jaar zijn de Functiehuiscategorieën Administratie Automatisering en Staf (AAS), Facilitair Bedrijf (FB) en Management (MNGT) afgerond. In 2015 wordt de categorie Primair Proces (PP) verder afgerond en vervolgens wordt ook het hele traject afgesloten. Belangenbehartiging De belangenbehartiging van medewerkers van Zideris is belegd bij de Ondernemingsraad van Zideris. In tijden van verandering is het belangrijk dat de OR van Zideris vroegtijdig en actief wordt betrokken bij alle ons te wachten staande ontwikkelingen. Directie en OR zullen in dat verband voortbouwen op de goede relatie die in de laatste jaren is ontwikkeld tussen beiden. Van daaruit zal worden gewerkt aan verdere professionalisering en resultaatgerichte vormgeving van de samenwerking. In 2014 bracht de OR advies uit over het PBL-beleid, een nieuwe werkkostenregeling en over de nieuwbouw in Veenendaal. De OR is ook betrokken geweest bij ontwikkelingen rondom het sociaal plan binnen Zideris, Algemeen beleid Nieuwe visie In 2014 lanceerde Zideris een nieuwe visie. We zijn bijzonder trots op deze visie die we samen met vele betrokkenen van Zideris schreven. De visie zegt iets over onze drijfveren en onze motivatie, houding, voorkeur en waarden. Het beschrijft ook waar Zideris goed in is en beter in wil worden. De visie is beschreven in vier delen: in ons hoger doel, in kernwaarden en kwaliteiten, én in ambities: Bij Zideris mag je zijn wie je bent, kun je groeien naar vermogen, ondersteunen we je naar persoonlijk geluk. Onvoorwaardelijk, dienstbaar, vertrouwen, daadkracht en bevlogen zijn onze kernwaarden. Deze kernwaarden beschrijven waar Zideris voor staat en wat we willen uitstralen naar anderen. Het zijn dé principes van waaruit wij werken. Onze kernkwaliteiten beschrijven waarin we (willen) uitblinken. Noodzakelijke eigenschappen om onze kernwaarden vorm te geven én succesvol te blijven. Zideris is gastvrij, kan goed verbinden en ontwikkelen, en is wendbaar mét vakmanschap. Zideris zit vol met ambities. We willen meer medezeggenschap voor cliënten verwezenlijken; meer werken vanuit Gentle Teaching en ernaar streven dat onze cliënten meer meedoen in de samenleving. Zo willen we ons onderscheiden als dé warme en persoonlijke zorgverlener aan mensen met een verstandelijke beperking en dit ook laten zien en horen. 80

81 Werkmaatschappijen afzonderlijk in beeld De visie is in een ambassadeursbijeenkomst gelanceerd bij diverse mensen in de organisatie. Zij brachten de kernboodschap over naar hun eigen team(s). Het laatste Zideris Magazine van 2014 stond geheel in het teken van de vernieuwde visie. HKZ audit In september 2014 verliep de jaarlijkse HKZ-audit positief. Zideris Rhenen- Berg 2, Zideris Wageningen- Crocusstraat 51a, Zideris Bilthoven - Massijslaan 14, Zideris Rhenen - Plein 3 (dagbesteding) en Zideris Mijdrecht - Proostdijstraat 33b zijn dit keer bezocht. Ook directie, management en staffuncties zijn geïnterviewd. De auditoren complimenteerden Zideris met de goede sfeer, en de professionaliteit waarmee medewerkers hun verhaal vertellen. Ze vonden dat er veel enthousiasme en passie uit spreekt. Omgaan met verandering in overheidsbeleid 2014 was een turbulent jaar voor veel cliënten en cliëntvertegenwoordigers, omdat er veel veranderingen in de zorg op stapel stonden. Middels gesprekken en bijeenkomsten praatten we mensen bij over hun persoonlijke situaties. Met (nieuws-)brieven én via dezorgverandert hielden we cliënten, cliëntvertegenwoordigers en medewerkers op de hoogte van de gevolgen van het kabinetsbeleid in Samenwerking Samenwerken met de familie en het netwerk van een cliënt, en/of met maatschappelijke organisaties en bedrijven, daar gaan we voor. Zideris is ervan overtuigd dat we door meer samen te werken, ook meer kunnen bereiken voor onze cliënten. De focus van Zideris ligt hierin vooral op de lokale samenleving. Lokale samenwerking in een participatiesamenleving Begin januari stelde de stuurgroep met project Asterix zes werkgroepen aan om plannen te maken die de transities in de Nederlandse zorg vorm te geven. In 2014 werden veel van de Rijkstaken naar gemeentelijke taken (o.a. van AWBZ naar Wmo) gedecentraliseerd. Onze aanpak is in de gemeenten waar Zideris werkzaam is enthousiast ontvangen, want we hebben overal een gunning gekregen op onze aanbestedingen. Zideris draagt uit dat ze de ontwikkeling naar een participatiesamenleving omarmt, vooral omdat het mensen in buurten en wijken (opnieuw) met elkaar in contact brengt. Dus ook met onze cliënten. Met als gevolg de belangrijkste maatschappelijke opbrengst: meer verbinding en samenwerking in de (lokale) samenleving. Samenwerking met de lokale politiek Medewerkers van de Rhenense Publieksbalie volgden begin juli bij Zideris in Rhenen een workshop over Gentle Teaching. Doel was om zich te laten inspireren voor hun nieuwe rol in de gemeentelijke taken. Het CDA van de gemeente De Ronde Venen bracht een werkbezoek Zideris Mijdrecht. De lijsttrekker en twee partijgenoten kwamen op bezoek en ze spraken uitgebreid met de cliënten en medewerkers. Lokale politiek partij ProVeenendaal kwam op werkbezoek bij Zideris Veenendaal locatie Vollewens. De praktijkvoorbeelden maakten duidelijk waar de risico s én kansen van het nieuwe beleid liggen. Internationale samenwerking tijdens Zideris-workshop op Gentle Teaching conferentie 81

82 Werkmaatschappijen afzonderlijk in beeld Gentle Teaching is de grondhouding en methodiek waar Zideris mee werkt. Omdat Gentle Teaching breed gedragen wordt binnen Zideris, werden wij gevraagd om een workshop te geven tijdens de internationale Gentle Teaching conferentie in Griekenland. Doel van de workshop was om op een interactieve manier deelnemers kennis te laten maken met werkvormen die we o.a. gebruiken tijdens de verdiepingsbijeenkomsten met teams binnen Zideris. Thema s voor 2015: het jaar van verbeteren én verbinden Werken in het sociale domein Er zijn grote maatschappelijke bewegingen gaande die een forse impact hebben op de langdurige zorg. Niet alleen hebben deze ontwikkelingen gevolgen in het algemeen voor onze samenleving, óók voor onze organisatie. Wij krijgen in 2015 te maken met de effecten van de modernisering van de AWBZ, de verdere inrichting van de Wmo en de toename van marktwerking in de zorg. Het Kabinet zet in op meer zelfstandigheid en op integrale zorg. Ons zorgaanbod moet daarom meer in overeenstemming komen met deze principes. Dat betekent een actieve opstelling om keten-samenwerking te realiseren in het sociale domein. Met name in de combinatie van Wlz en Wmo-zorgverlening. De gemeenten waarin Zideris actief is, herkent en erkend onze eigenzinnige aanpak hierin. De samenwerking die de afgelopen jaren tot stand kwam, zetten we in 2015 voort en proberen we waar nodig- uit te breiden. Hoe Zideris verder met deze ontwikkelingen omgaat, staat beschreven in het 'Organisatieveranderplan Zideris '. Relatie Zorgkantoor In het kader van het continueren en uitbouwen van onze positie in de Wlz is het voor Zideris noodzakelijk om een goede relatie met zorgkantoren te hebben. Daarom zetten wij verder in op het versterken van de relatie met zorgkantoor Agis/Achmea. Ook is de relatie met zorgkantoor Menzis gevitaliseerd voor onze cliënten in Gelderland. Deze hernieuwde relatie vraagt om verdere uitbouw in Werken aan kwaliteit van zorg en ondersteuning De doorontwikkeling van het nieuwe individueel ondersteuningsplan (IOP) is in 2015 een belangrijk kwaliteitsdoel. De vakbekwaamheid van medewerkers wordt verhoogd en er moeten eenduidige kwaliteitscriteria aan het IOP worden opgesteld, want het IOP is het centrale document om vanuit de wens van de cliënt de ondersteuning resultaatgericht vorm te geven. Binnen het Kwaliteitskader GZ zorgt Zideris er in pijler 1 en 2a voor dat scores volledig groen zijn en dat de score boven het gemiddelde van de benchmark ligt. Voor pijler 2b is in 2014 een instrument gekozen om de cliëntvertegenwoordigerswaardering in beeld te brengen en in 2015 wordt een eerste meting uitgevoerd. De resultaten leveren stuurinformatie op organisatieniveau en zijn de fundering van het verbeterpuntenoverleg met de Cliëntenraad Zideris. Zideris ontwikkelt daarnaast een methodiek die kan gelden als een best practice in Kwaliteitskader pijler 3. Daarvoor zal het verbeteren van de relatie begeleider - cliënt met de methodiek Gentle Teaching, methodisch cyclisch worden vormgegeven. Expertise en differentiatie in het behandelaanbod 82

83 Werkmaatschappijen afzonderlijk in beeld Om 'intensieve zorg- en begeleidings-vragen effectief en efficiënt te kunnen beantwoorden en vanwege onze 'behandel'-erkenning, biedt Zideris een gedifferentieerd behandelaanbod. Om dit verder te verankeren in de organisatie is er een projectgroep 'Behandeling' ingesteld, die eind 2014 met een eindrapportage kwam. In 2015 zullen de hieruit voortkomende aanbevelingen worden geïmplementeerd. Huisvesting Cliënten hebben steeds meer te kiezen, Daarom wil Zideris aan potentiele Wlzcliënten aantrekkelijke woonruimte kunnen bieden. Het is voor ons noodzakelijk om hiervoor in Veenendaal, Rhenen en Bilthoven / Maartensdijk nog een aanzienlijke verbeterslag te maken. Ook wordt er in 2015 een goedgefundeerde, strategische beslissing genomen over de ontwikkeling en positionering van Zideris Huis ter Heide. Op het gebied van vastgoedontwikkeling neemt Zideris in 2015 de volgende stappen: Implementeren van het nieuwe Lange termijn Huisvestingsplan / Strategisch Vastgoedplan; Afronden van en betrekken van nieuwbouw Zideris Wageningen Generaal Foulkesweg 15; Programma van eisen voor en aankoop van Zideris Rhenen (Bantuinweg) Oriëntatie op mogelijkheden voor de Tarthorst Wageningen. Planrealisering Zideris Veenendaal Hollandia Aanpassen en betrekken nieuwe woonruimte De Koperwiek (De Bilthuysen) voor cliënten van Zideris Bilthoven / Maartensdijk; 83

84 Werkmaatschappijen afzonderlijk in beeld 5.4 ISZ De Brug Interkerkelijke Stichting Zorgvoorzieningen De Brug is een woonzorgorganisatie die intramurale zorg en extramurale wijkzorg aanbiedt. Hieronder vallen de woonzorgcentra Sparrenheide en Rehoboth en het verpleeghuis Nassau Odijckhof. Een specifieke tak van verpleeghuiszorg is de geriatrische revalidatie. Ook wijkzorg wordt gegeven in Driebergen: zowel de huishoudelijke zorg als de verzorging en verpleging. We hebben een ontmoetingscentrum De Vijver voor beginnend dementerenden. ISZ De Brug wil een toonaangevende zorginstelling zijn waar we zorgen voor elkaar. De inzet is dat elke bewoner en cliënt zich thuis en veilig voelt bij De Brug. De prioriteit is niet in de eerste plaats om dagen toe te voegen aan het leven, maar om leven toe te voegen aan de dagen. Algemeen Beleid De missie en visie van ISZ De Brug geven samen met externe omgevingsfactoren én twee speerpunten richting aan het meerjarenbeleid. In het meerjarenbeleidsplan tot en met 2015 zijn de strategische doelen vastgelegd. Samengevat komt het erop neer dat ISZ De Brug wil komen tot een meer resultaatgerichte organisatie en een extern gerichte organisatie. Door: het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg (mede gericht op mentaal welbevinden); tevreden cliënten; tevreden medewerkers; gezonde financiële basis; introductie duurzaamheidsdenken en handelen; innovatief opereren. De speerpunten duurzaamheid en innovatie zijn onderwerpen waar we extra aandacht aan besteden en waarmee we ons de komende jaren willen (blijven) onderscheiden van andere aanbieders. In 2014 lag de focus, net als in 2013, mede gezien de landelijke ontwikkelingen meer bij innovatie dan bij duurzaamheid. Toch blijft ook duurzaamheid op ons netvlies staan. In de ontwikkelingen rond (ver)bouw kijken we scherp naar duurzaamheidsprincipes. In 2014 hebben we alle strategische doelen vormgegeven onder het motto: Kansen Krimpen = Kantelen i (veranderen). Er kwamen grote veranderingen op ons af ingegeven door veranderende wet- en regelgeving zoals de hervorming van de langdurige zorg die ons noodzaakten tot vernieuwing, teneinde niet te veel te hoeven krimpen. In het licht van die grote veranderingen heeft ISZ De Brug in het zogenoemde veranderplan vastgelegd welke keuzes we maken nu onze verzorgingshuiszorg verdwijnt. De aandacht voor de zogenoemde veranderagenda van De Opbouw is dit jaar gecontinueerd. Hieraan hebben vele medewerkers van ISZ De Brug in tijd, kennis en kunde hun steentje bijgedragen. Denk hierbij aan onder meer harmonisatie en bedrijfsvoeringprocessen (HRM, salarisadministratie, inkoop en ICT). 84

85 Werkmaatschappijen afzonderlijk in beeld Innovatie In Rehoboth en op afdeling de Meerzorg in Sparrenheide is een GPS-systeem (zorgriem) in gebruik genomen waardoor bewoners die gevaar lopen te verdwalen in of rond het huis makkelijker teruggevonden kunnen worden indien ze de afdeling of het pand verlaten. De wijkzorgteams en de behandelaars werken vanuit twee gezondheidscentra in Driebergen, waardoor de samenwerking met de huisartsen is verbeterd. Instrumenten voor het maken en vastleggen van afspraken met mantelzorgers zijn ontwikkeld. Een Elektronisch Cliëntendossier is ontwikkeld en geïmplementeerd voor alle bewoners. Cliënten De belangrijkste onderwerpen die de CCR dit jaar heeft besproken zijn: De toekomst van de organisatie Het functioneren van de organisatie. Vooral de plannen voor extramurale activiteiten: huiskamerproject, samenwerking met huisartsen, dagopvang. Ook de financiële situatie van De Brug werd nauwlettend gevolgd De organisatie van de cliëntenraden. Omdat de meeste adviesaanvragen bij de CCR terecht komen was het de vraag of het nodig was om voor iedere locatie een cliëntenraad te hebben, of dat één cliëntenraad met een commissie per locatie voldoende zou zijn. Medio het jaar werd, in overleg met de directie, besloten om met één cliëntenraad en commissies per locatie te gaan werken. Aan het eind van het jaar bleek dat er toch niet voldoende draagvlak was binnen een van de cliëntenraden voor dit besluit, en werd het teruggedraaid. Het inschakelen van mantelzorgers en vrijwilligers. Samen met Vilans is ISZ De Brug een project gestart voor de implementatie van mantelzorg (naastenparticipatie), met de focus op mentaal welbevinden van de mantelzorger, vanuit de gedachte dat als de mantelzorger goed in zijn of haar vel zit dit een positief effect heeft op zowel de cliënten als de formele verzorgenden. Een en ander wordt in 2015 verder uitgerold. Het wassen van de kleding van bewoners en de kosten hiervan. De fusie met het zorgcentrum Beukenstein en de consequenties voor De Brug. De communicatie van verschillende directiebesluiten naar de bewoners toe. Het profiel van de nieuwe directeur. De volgende adviesaanvragen werden door de CCR behandeld: Prijslijst 2014: de prijzen die de bewoners betalen voor verschillende diensten. Hierop werd een positief advies gegeven. Waskosten. Negatief advies. Na overleg en bijstellen van de aanvraag werd een positief advies afgegeven. Medewerkers In 2014 zijn diverse adviesaanvragen goedgekeurd door de OR, onder andere ten aanzien van de herinrichting van receptie, klantenservice en cliëntadministratie, de wijzigingen bij het Dagcentrum Nassau Odijckhof en Dagcentrum Sparrenheide, de herstructurering binnen Opleidingen en de adviesaanvraag rondom de 85

86 Werkmaatschappijen afzonderlijk in beeld linnenvoorziening (voorbereiding gestart in 2014). Daarnaast ten aanzien van de centralisatie van de salarisadministratie per juni Ook hebben we de verlofregeling en de roosterspelregels in overleg met de OR aangepast. Als laatst is door middel van een aantal trainingen gewerkt aan de samenwerking tussen directie en OR en hoe deze verder geoptimaliseerd kan worden. MT-leden en andere medewerkers droegen naast hun reguliere werkzaamheden bij aan Opbouw-brede projecten. Dit leidde tot meer externe gerichtheid en samenwerking binnen het concern. In 2014 is in de Brug Academie verder gewerkt aan de ontwikkeling van MT en het middenkader op diverse onderwerpen: Talentmanagement, Waarderend Onderzoeken, POP s maken, Gespreksvaardigheden en Feedback. In 2015 zal een verdere verdiepingsslag plaatsvinden op onderwerpen waarvan het lijnmanagement heeft aangegeven hier behoefte aan te hebben. Het Opbouw-brede Sociaal Plan is aan alle medewerkers gepresenteerd. De noodzakelijke krimp is voornamelijk via natuurlijk verloop opgevangen en door het niet verlengen van tijdelijke contracten. In Opbouwverband is meegewerkt aan de oprichting van een mobiliteitsbureau in het kader van het Sociaal Plan van De Opbouw. Verder is hard gewerkt aan harmonisatie via AFAS. Een aantal functionaliteiten is uitgerold: declaraties, verzuim en exit. Verdere implementatie vindt plaats in Organisatie De receptie van Nassau Odijckhof, de afdeling Cliëntadministratie en de Klantenservice van Sparrenheide zijn samengevoegd tot het Servicebureau. De entree van Nassau Odijckhof is vernieuwd. Voor het Servicebureau is binnen het entreegebied een nieuwe werkruimte gecreëerd. Diverse verbeterslagen hebben ook invloed op de financiële resultaten. ISZ De Brug sluit 2014 af met een positief exploitatieresultaat. Medio 2014 is de ICT omgeving van ISZ De Brug gemigreerd naar de Citrix van De Opbouw. Het HKZ-certificaat is gecontinueerd. De Inspectie voor de Gezondheidszorg kwam op bezoek in Nassau Odijckhof om de hygiëne te toetsen. Aandachtspunten zijn opgepakt, onder andere het aanstellen en trainen van aandachtsvelders hygiëne op alle afdelingen. De inspecteur komt in 2015 opnieuw kijken in zowel Nassau Odijckhof als een van onze andere locaties. Hoogtepunten in 2014: Het Dagcentrum in Sparrenheide is ondergebracht in Ontmoetingscentrum De Vijver. Elders in de gemeente is het Buurthuis geopend en dit voorziet in een groeiende behoefte in de wijk. Het aantal bezoekers neemt toe. ISZ De Brug was medeontwikkelaar voor de Maatwerkovereenkomst Begeleiding vanuit de Wmo door middel van participatie in het Zorg om Tafel overleg met vijf gemeenten en andere zorgaanbieders uit de regio. De Brug Academie voor middenkader, MT en directie zorgt voor scholing en verbinding binnen de organisatie. Op alle intramurale afdelingen binnen ISZ De Brug is succesvol het Elektronisch Cliëntendossier geïmplementeerd. 86

87 Werkmaatschappijen afzonderlijk in beeld De wijkteams Verpleging en Verzorging van Beukenstein en ISZ De Brug zijn in de zomer van 2014 samengevoegd. Zij werken vanaf het najaar van 2014 vanuit Gezondheidscentrum De Bosrand. De behandelaars werken een aantal dagdelen per week vanuit Gezondheidscentrum Schippersdreef. Samenwerking binnen De Opbouw Binnen het consortium van VV&T-organisaties wordt samengewerkt tussen directies, P&O en financiën. Deze samenwerking kent een steeds verdere uitbreiding onder meer op gebied van kwaliteit en beleid. De Opbouw heeft besloten om vanuit herijking in de strategie de directeuren meer te betrekken bij de uitvoering met onderwerpen binnen het concern, welke in het strategisch plan van De Opbouw vertaald zijn in thema s. Aan deze thema s zijn directeuren gekoppeld die verantwoordelijk zijn voor een aantal thema s. De directeur van ISZ De Brug is mede eigenaar van het thema: van intramuraal naar extramuraal en van zorg naar welzijn en van het thema zorgverzekeringswet. Het laatste onderwerp in 2014 afgesloten. Het doel was in control te blijven door informatie over de transitie te volgen en te bundelen. In de loop van 2014 kwam de overheid zelf met een website waarop alle benodigde informatie schematisch vermeld en up to date gehouden wordt. Binnen het thema van intramuraal naar extramuraal en van zorg naar welzijn is ISZ De Brug samen met Zideris binnen de projectopdracht Verenigingsleven een pilot gestart om meer vrijwilligers te binden aan de organisatie. GRMN: binnen De Opbouw geven de VV&T-instellingen invulling aan geriatrische revalidatiezorg, de uitwerking van het Geriatrisch Revalidatiecentrum Midden Nederland (GRMN). Alle voorbereidingen voor overname van een belangrijk deel van de bedrijfsvoering waaronder het personeel naar Birkhoven Zorggoed hebben dit jaar plaatsgevonden. Van ABM naar SilverRade: het project rond het samengaan van de behandeldiensten van Birkhoven Zorggoed en ISZ De Brug (Algemeen Behandelcentrum Midden Nederland) is in 2014 gecontinueerd en voorbereid voor het overdragen van de bedrijfsvoering aan ISZ De Brug. Eind 2014 zijn alle personeelsleden overgezet naar de nieuwe werkgever en is er een manager geworven. De werknaam ABM is eind dit jaar gewijzigd in SilverRade. Samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio De behandeldienst van ISZ De Brug werkt ook voor Beukenstein in Driebergen; ISZ De Brug werkt met welzijnsleverancier Welnuh samen op het gebied van vervoer voor ouderen; binnen ketenzorg-dementie samen met andere zorgaanbieders en de gemeente; werkt met de huisartsengroepen van Driebergen samen in de gezondheidscentra en ISZ De Brug levert maaltijden bij omliggende zorgaanbieders en in de wijk. Thema s voor 2015 Focus op de bedrijfswaarde resultaatgerichtheid. Veranderplan in het kader van het verdwijnen van verzorgingshuiszorg verder vorm geven; daaruit volgend 87

88 Werkmaatschappijen afzonderlijk in beeld belangstellingsgesprekken met zorgmedewerkers, woonzorgcentra geschikt maken voor zware zorg, realiseren financiële doelstelling onder andere door aanbieden nieuwe producten. Gevolgen van fusie tussen Stichting Beukenstein en ISZ De Brug. Gevolgen transitie Zorg (AWBZ > Wlz, Zvw en Wmo). Voorbereidingen nieuwbouw op locatie Beukenstein. Zelfsturing / -organisatie. Naastenparticipatie middels project InvoorMantelzorg, in samenwerking met Vilans. Hercertificatie HKZ. ActiZ benchmark (medewerkermonitor, bedrijfsvoering en CQ) 1 Kantelen slaat op anders werken; veranderen. Het betekent kantelen naar de moederorganisatie toe ICT harmonisatie, centrale inkoop etc. Dit om geld te besparen ten behoeve van het primaire proces. Kantelen betekent van intra- naar meer extramuraal werken (voor behandelaars en zorg) en betekent naast zorg ook welzijnsachtige en andere nieuwe producten aan te bieden. 88

89 Werkmaatschappijen afzonderlijk in beeld 5.5 Zorgpalet Baarn-Soest Zorgpalet Baarn-Soest biedt in Soest, Soesterberg en Baarn, Lage Vuursche ouderenzorg onder het motto persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Dit wordt gerealiseerd in wijkgerichte zorg aan huis en dagcentra, woonzorgcentra en verpleeghuizen met kleinschalig wonen. De zorg is op maat en bestrijkt het gehele palet van begeleiding en lichte zorgvormen tot en met intensieve en langdurige verzorging en verpleging. Zorg en diensten worden geboden in nauw overleg met het sociaal netwerk rond de cliënt en in samenwerking met lokale partners. Achterliggende visie is dat goed ouder worden mogelijk is wanneer zowel de kwaliteiten als de kwetsbaarheden van het ouder worden een plek krijgen. Algemeen Het jaar 2014 kenmerkte zich door voorbereiding op de organisatie van wijk zorg via de zorgverkeringswet, begeleiding en ontmoeting via de wet maatschappelijke ondersteuning, planning van nieuwbouw ten behoeve van de verpleeghuiszorg en afbouw van het concept van woonzorgcentra. Halverwege het jaar werd het verpleeghuis Sint Elisabeth in Lage Vuursche onderdeel van Zorgpalet Baarn- Soest. Tevens werd in dit jaar besloten tot het samengaan van Zorgpalet Baarn- Soest en Birkhoven Zorggoed, te realiseren per Cliënten Woonzorgcentrum Groot Engendaal werd tussen januari en november 2014 geleidelijk afgebouwd. Bewoners verhuisden, afhankelijk van hun wensen en zorgvraag, naar andere woonzorgcentra of naar een verpleeghuis (bijna allemaal binnen de eigen organisatie). Geen van de bewoners wenste over te stappen naar een meer zelfstandige (aanleun)woning met thuiszorg. Men zag daarin te zeer een risico voor de eigen gezondheid, veiligheid of eenzaamheid. De verhuizing werd voorbereid met de bewoners en hun familie en werd uitgevoerd door Zorgpalet Baarn-Soest. Ieder vond een warm welkom op een nieuwe woning en het afscheid van Groot Engendaal kreeg ruime aandacht. De eerste ervaringen in de nieuwe woonomgeving waren, ondanks het gemis van het oude, overwegend positief. Dagcentrum de Eemborg (Baarn) verhuisde in De groep voor ontmoeting en begeleiding verhuisde naar woonzorgcentrum Santvoorde. Door de bezoekers van deze groepen werd de verhuizing naar een omgeving met meer activiteiten en woonvoorziening voor ouderen als positief ervaren. De groep met een indicatie voor dagbehandeling verhuisde naar een woonkamer in verpleeghuis Wiekslag Krabbelaan. De bezoekers van deze groep en hun familie waren veel minder tevreden met de nieuwe accommodatie, zowel vanwege materiële zaken in de inrichting als vanwege de sfeer van een verpleeghuis. Verbetering van de fysieke omstandigheden werd in gang gezet en tevens loopt onderzoek of alternatieve locatie gewenst is. In Soest ging de Buurtkamer van start, een samenwerkingsproject met de Stichting Welzijn Ouderen Soest. De Buurtkamer ontpopte zich voorspoedig als een gewilde plek voor ontmoeting en activiteiten voor ouderen met een ondersteuningsvraag en/of een indicatie voor begeleiding. 89

90 Werkmaatschappijen afzonderlijk in beeld In het kader van de afbouw van lichte zorgzwaartepakketten werd (in opdracht van gemeente, provincie, Zorgpalet en twee woningcorporaties) een onderzoek uitgevoerd naar toekomstbestendig wonen met zorg voor ouderen. Een van de conclusies van het onderzoek was dat behoud van een fysieke woon- en zorgvoorziening in Soesterberg zeer wenselijk is. Ouderen in Soesterberg wensen in hun dorp te kunnen blijven wonen, ook als zij meer zorg en verpleging nodig hebben. De geplande afbouw van woonzorgcentrum de Heybergh werd om die reden omgezet naar een haalbaarheidsonderzoek, af te ronden in de eerste helft 2015, om De Heybergh te behouden als combinatie van een klein verpleeghuis met een voorziening voor gescheiden wonen met zorg. Gezien de omvang van het dorp en de voorziening is exploitatie alleen mogelijk door gezamenlijke inspanning van zorgaanbieder, woningcorporatie en gemeentelijke overheid. Zorgpalet Baarn-Soest is samen met de lokale woningcorporatie SBBS en de Gemeente Soest het haalbaarheidsonderzoek gestart. In Gemeente Baarn werd goedkeuring gegeven aan nieuwbouw voor een locatie voor kleinschalig wonen met verpleeghuiszorg voor mensen met dementie. Zorgpalet Baarn-Soest werkt bij de realisatie van deze voorziening samen met de naastgelegen te bouwen brede school en woningen voor startende gezinnen van woningcorporatie Gooi&Omstreken. Start bouw is medio 2015 gepland. Over de verhouding tussen formele en informele zorg vonden in het voorjaar van 2014 twee denktank bijeenkomsten plaats. De rol van mantelzorgers, familie en sociaal netwerk van cliënten in de zorg, is aan sterke verandering onderhevig. De scheidslijn tussen formele en informele zorg verschuift. Dit vraagt om herbezinning op de voorwaarden waaronder deze inzet kan plaatsvinden. De gekoesterde 400 vrijwilligers en de banden met mantelzorgers moeten worden behouden, maar vooral ook verdiept en verstevigd worden. De denktankbijeenkomsten werden bijgewoond door 25 personen, i.c. vrijwilligers, leden van cliëntenraden, mantelzorgers, medewerkers van zorg, facilitaire en ondersteunende diensten. Uit de bijeenkomsten kwam een notitie met uitgangspunten en wensen voort. In het najaar van 2014 werd Zorgpalet Baarn- Soest toegelaten tot het landelijk programma In voor Mantelzorg waarmee ze een nieuwe, herstelde en versterkte positie van mantelzorgers wil bereiken. Het gebruik van zorgtechnologie wordt gestaag uitgebreid, gericht op meer individuele mobiliteit en veiligheid van cliënten. In de Molenhof, kleinschalig wonen voor mensen met dementie, werd het UAS val- en dwaaldetectie systeem in gebruik genomen, dat voor iedere bewoner op maat veiligheid en bewegingsvrijheid mogelijk maakt. Met deelname aan de internationale Happy Walker werkt Zorgpalet Baarn-Soest tevens mee aan ontwikkeling van nieuwe technologie om veilige mobiliteit voor kwetsbare ouderen te faciliteren. Medewerkers Voor medewerkers werden in 2014 de veranderingen in de zorg steeds concreter. Tijdelijke contracten werden slechts mondjesmaat verlengd en niet meer omgezet in een vaste aanstelling. In het najaar werd een reorganisatieplan opgesteld dat een boventalligheid van vaste medewerkers tot gevolg had van 12,5 Fte en 23 personen. Als gevolg van de inspanningen voor realisatie van het plan hoefden uiteindelijk maximaal 5 personen aangemeld te worden bij het mobiliteitsbureau 90

91 Werkmaatschappijen afzonderlijk in beeld van De Opbouw. De overigen vonden ander werk, van wie een groot aantal binnen Zorgpalet Baarn-Soest zelf. Als antwoord op ontwikkelingen in de thuiszorg, de toenemende vraag om versterking van de regie van de cliënt en daarmee samenhangende regelruimte van de medewerker én vooruitlopend op de eisen in 2015, werd in 2014 besloten om in de extramurale zorg het zelf-organiserend vermogen van de uitvoerende teams te versterken. Met het plan van aanpak hiertoe werd Zorgpalet Baarn-Soest toegelaten tot het landelijk programma In voor Zorg. In voorbereiding op deze definitieve toelating in december van het jaar werd vanaf de zomer 2014 reeds voorgesorteerd op vermindering van de leidinggevende formatie. Tegelijkertijd met het eerder genoemde programma In voor mantelzorg, is het project Zorg beter met vrijwilligers gestart. Dit project richt zich op een nieuwe positionering van vrijwilligers in de organisatie. De wijzigende verhouding tussen de informele en de formele zorg vraagt ook van de zorg-professionals een andere houding en nieuwe vaardigheden. Het gesprek binnen de organisatie is in 2014 geopend, scholing en nieuwe werkvormen volgen in De medewerkers van het verpleeghuis Sint Elisabeth werden vanwege het samengaan met Zorgpalet Baarn-Soest geconfronteerd met nieuwe werkwijzen, procedures en een andere werkcultuur. Het werken met kleinschalig wonen werd geleidelijk ingevoerd, in een vorm welke in het bestaande gebouw mogelijk is. Samenwerking Binnen De Opbouw werd de Geriatrische Revalidatie Midden Nederland gerealiseerd, waarbinnen de revalidatie afdelingen van de vier VV&T werkmaatschappijen waaronder die van Zorgpalet Baarn-Soest werden samengevoegd. Medewerkers van management, zorg en behandeldiensten waren betrokken bij dit proces. Buiten het verband van De Opbouw werd met partnerorganisaties in Soest, Soesterberg en Baarn de samenwerking voortgezet. De reguliere samenwerking werd veelal intensiever, om samen met zuster organisaties te zoeken naar mogelijkheden om ondanks krimpende financiële middelen ouderen met een zorgvraag te kunnen blijven bedienen. De banden met huisartsen werden versterkt, de specialisten ouderengeneeskunde werden vaker dan voorheen door huisartsen ingeschakeld voor advies en consultatie. Ook de paramedici, met name de ergotherapie, werd veelvuldig in de eerste lijn ingezet ten behoeve van thuis wonende ouderen met een zorgvraag. Als deelnemer van de ketenzorg dementie (en werkgever van de casemanagers) werkt Zorgpalet Baarn-Soest nauw samen met alle betrokkenen rond mensen met dementie. De samenwerking met het hospice de Luwte en woon- en zorgcentra Brandsen en Oranjepark heeft de vorm van gezamenlijke realisatie van zorgvoorzieningen en een overeenkomst over levering van diensten. Met woningcorporaties zoals WoonZorg Nederland, Gooi&Omstreken en de SBBS ontwikkelt en realiseert Zorgpalet Baarn-Soest nieuwe concepten voor wonen met zorg. Tevens ontstonden nieuwe verbanden. Verpleegkundigen van Zorgpalet Baarn-Soest traden toe tot het nieuwe sociaal wijkteam (Baarn) of de nieuwe samenwerkingsketen (Soest). Met de St. Welzijn Ouderen Soest werd de Buurtkamer opgericht. Met woningcorporaties SBBS en Portaal werd het onderzoek naar wonen voor ouderen geleid en startte het samenwerkingsproject rond De Heybergh in Soesterberg. Een intentieverklaring 91

92 Werkmaatschappijen afzonderlijk in beeld voor samenwerking en het leveren van (behandel)diensten werd gesloten met zorgboerderij De Eemhorst. Zorgpalet Baarn-Soest is een sterk lokaal gewortelde organisatie die in de dorpen van haar werkgebied contacten onderhoudt met alle organisaties op gebied van zorg en welzijn, maar tevens met scholen en bedrijven. Thema s voor Nieuwe balans tussen informele en formele zorg realiseren. - Versterken zelf-organiserend vermogen van zorg-teams. - Voorbereiding van fusie met Birkhoven Zorggoed tot één nieuwe organisatie in Opname van de thuiszorg Birkhoven Zorggoed binnen Zorg aan huis Zorgpalet Baarn-Soest - Voortgaande afbouw ZZP 1, 2, en 3 en uitbreiding plaatsen ZZP 5 en 6 inclusief behandeling. - Invoeren nieuwe werkwijzen en indiceren in de thuiszorg, vanwege de zorgverzekeringswet. - Start nieuwbouw verpleeghuizen Gemeentewerf te Baarn en Elisabeth te Lage Vuursche. - Ombouw van woonzorgcentrum De Heybergh (Soesterberg) naar combinatie voorziening voor verpleeghuis zorg en gescheiden wonen met zorg. 92

93 Werkmaatschappijen afzonderlijk in beeld 5.6 De Bilthuysen Stichting De Bilthuysen (hierna De Bilthuysen) bestaat uit woon- en zorgcentra De Bremhorst, De Koperwiek en Weltevreden, verpleeghuis De Biltse Hof, Rinnebeek kleinschalig wonen en De Bilthuysen Thuiszorg. In 2014 zijn hier activiteiten van Herstelcentrum De Wiltzangk aan toegevoegd op locatie Weltevreden, het Fraterhuis Sint-Jozef van de Fraters van Utrecht en Zusters Augustinessen van Sint-Monica. De Bilthuysen ondersteunt mensen bij de eigen wijze waarop zij zelf hun leven willen leiden. De medewerkers van De Bilthuysen doen dat, iedere dag opnieuw, professioneel, met passie, vraaggericht en met respect voor ieders levensbeschouwing. Het scala van ondersteuning van De Bilthuysen bestaat onder meer uit kortdurende opnamen/crisiszorg, nachtopvang, dagverzorging / - behandeling, verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding, revalidatiezorg, kleinschalig wonen voor psychogeriatrische ouderen, zorg voor wijkbewoners en woon- en welzijnsdiensten. Algemeen beleid Ook in 2014 is er weer hard gewerkt aan ons transitietraject, verbeteractiviteiten en punten op de i. Getracht is om de verbeteractiviteiten vorm te geven in regulier beleid en afgesproken is om hier, waar mogelijk, een eenvoudige benadering te hanteren. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat er slechts één De Bilthuysen jaarplan is. En dat alle organisatorische eenheden (locaties, P&O en servicebureau) een activiteitenplan hebben. Daarnaast zijn er in 2014 drie speerpunten geweest waarop De Bilthuysen zich heeft gericht. Als eerste de verdere uitwerking van het transitietraject, onderdeel van ons meerjarenbeleid. Het tweede speerpunt is familieparticipatie en de derde is het vormgeven van de OER-pilot. Transitietraject De Bilthuysen is al jaren bezig met een omvangrijk transitietraject: van groot naar klein, van algemeen naar bijzonder en van intra- naar extramuraal. De transities zijn in 2014 verder uitgevoerd overeenkomstig het toekomstscenario. Dit jaar is het aantal plekken verblijf met behandeling (ZZP6) op locatie De Bremhorst toegenomen naar 30 appartementen. De locatie Weltevreden heeft een forse uitbreiding en wijziging van gebruikersgroepen gekregen. Deze voornamelijk intramuraal gerichte locatie met tevens een groep psychogeriatrische bewoners op Plaza Mayor heeft in 2012 de deuren geopend voor het wijkrestaurant Bij de Tijd van Stichting VielGoed. Dit jaar zijn de deuren nog meer open gegaan door de komst in juli van de welzijnsorganisatie MENS op de begane grond en een deel van de eerste etage en de komst van het zorghotel De Wiltzangk. Tevens is in het laatste kwartaal van dit jaar de ombuiging van Plaza Mayor naar twee kleinere groepen ter hand genomen. Op locatie De Koperwiek zijn voorbereidingen gestart om 28 appartementen over te dragen aan Zideris voor cliënten met een verstandelijke handicap. Deze veranderingen hebben dit jaar de vorengenoemde locaties gekleurd. Dit betreft zowel de voorbereidingen qua bouwaanpassingen als het informeren en betrekken van bewoners, familie en medewerkers. Door de veranderingen zijn en worden deze oorspronkelijk traditionele woon- en zorgcentra getransformeerd naar multifunctionele gebouwen waar meerdere doelgroepen gebruik van maken: Wmo-activiteiten gaan hand in hand met AWBZ en ZVW zorg. 93

94 Werkmaatschappijen afzonderlijk in beeld Tevens is het mogelijk door deze gezamenlijke invulling om de gebouwen overeind te houden. Dit jaar is voor de thuiszorgactiviteiten geanticipeerd op een verdere samenwerking en focus op de MENSplus aanbevelingen. Hierbij wordt enerzijds meer afstemming georganiseerd met huisartsen en collega thuiszorginstelling(en) en anderzijds meer afstemming met de welzijnsinstelling MENS. Dit heeft onder meer geresulteerd in een gezamenlijke huisvesting (begin 2014) van de praktijkverpleegkundigen voor ouderen, de casemanagers dementie, steunpunt Mantelzorg, het team MENS op Maat (= samenvoeging van adviseurs wonen, welzijn en zorg, Wmo zorgloket medewerkers en praktijkondersteuners van de huisarts) en twee thuiszorginstellingen, met inbegrip van de dienst hulp bij de huishouding. Dit alles met als doel een verbetering van de cliëntenzorg, het maken van duidelijke afspraken rondom coördinatie van zorg en ondersteuning van wijkbewoners met hulpvragen. Familieparticipatie In het kader van familieparticipatie heeft er op De Biltse Hof een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij cliëntenraad, EVV-ers en teammanagers gezamenlijk in gesprek zijn gegaan over het onderwerp familieparticipatie en hoe dit verder binnen het kleinschalig wonen vormgegeven kan worden. Daarnaast is er in 2014 besproken hoe de communicatie tussen EVV-er een familie beter kan verlopen. Een van de acties is de eigen account per afdeling voor de EVV-ers. Hierdoor kan familie direct met EVV-ers communiceren. Naast deze persoonlijke accounts is er eind 2014 gestart met een proef om familieleden/bewoners deel te laten nemen aan het MDO. Hierdoor kunnen familieleden/bewoners direct de vragen stellen aan betrokken disciplines en kan de zorg geëvalueerd worden. Mei 2015 vindt de evaluatie hiervan plaats. OER pilot Het project OER ( Ondersteuning Eigen Regievoering) is in mei 2015 van start gegaan met het samenstellen van een stuurgroep en aansluitend met toelichtingen omtrent het project in bijeenkomsten met medewerkers. Van september tot december 2014 hebben de trainingen voor medewerkers van de pilotafdelingen (Heidetuin en Rinnebeek) plaatsgevonden. Daarnaast hebben ook medewerkers van ondersteunende diensten een training gevolgd. Medio december 2014 is op beide afdelingen de pilot gestart en zijn gesprekken met bewoners en familie gevoerd en is de zogenaamde OERplanner (digitale planningsmodule) geïntroduceerd. Cliënten Evenals het voorgaande jaar stond ook 2014 hoofdzakelijk in het teken van de ingrijpende veranderingen in de zorg, als gevolg van de door de landelijke overheid opgelegde bezuinigingen. Dit onderwerp was een telkens weerkerend agendapunt in de vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad van De Bilthuysen. De onzekerheid over de omvang en de gevolgen van de voorgenomen bezuinigingen brachten onrust bij de cliënten en hun vertegenwoordigers in de lokale cliëntenraden. De voorgenomen veranderingen zijn namelijk moeilijk uit te leggen aan de bewoners en hun familieleden. Ondanks alle onzekerheden hield de directeur de leden van de centrale cliëntenraad voor, dat er wat hem betreft toch nog een goede toekomst voor De Bilthuysen kan zijn, zij het met veel 94

95 Werkmaatschappijen afzonderlijk in beeld aanpassingen. De CCR werd regelmatig en uitvoerig op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen, veelal ondersteund door een powerpoint presentatie. Waar gewenst kon voor toelichting ook een beroep worden gedaan op leden van het managementteam. De Centrale Cliëntenraad vergaderde dit jaar bij wijze van afwisseling ook op De Biltse Hof, met aansluitend een rondleiding op de nieuwe Boshuysen (kleinschalige woningen) en de GRMN. Er werd tevens kennis gemaakt met de nieuwe voorzitter van de lokale cliëntenraad van De Biltse Hof en lid van de Centrale Cliëntenraad. Van twee leden van de CCR moest afscheid worden genomen. En daarmee zijn - zij het nog niet voltallig - alle locaties, inclusief Thuiszorg, in de centrale cliëntenraad vertegenwoordigd. Vaste agendapunten van de CCR-vergaderingen waren de veranderagenda en punten op de ï. Er werd ook regelmatig gesproken over de speerpunten van de cliëntenraad: communicatie, veiligheid, onderlinge bejegening, realisering van verbeterpunten, voltallige vertegenwoordiging van alle cliëntenraden in de Centrale Cliëntenraad, onverminderde zorg en aandacht voor de bewoners op locaties die een andere woonbestemming krijgen, betrokkenheid en gastvrijheid en familieparticipatie. De CCR werd betrokken bij de uitslag van het Facitonderzoek naar cliënttevredenheid. De voorzitter van de CCR mocht ook dit jaar aanwezig zijn bij de besprekingen van de directeur met het zorgkantoor. De CCR van De Bilthuysen adviseerden onder meer over afbouw hulp bij het huishouden en de komst van Zideris en de verhuiskostenvergoeding voor bewoners. Op deze onderwerpen heeft de CCR positief geadviseerd. Medewerkers Het opleidingsprogramma en programma deskundigheidsbevordering van 2014 bestond enerzijds uit een reeks van opfris en bijscholing trajecten op het gebied van veiligheid en hygiëne en anderzijds uit het onderhouden en ontwikkelen van beroepsgerichte kwaliteiten. De missie en visie van De Bilthuysen vormt steeds de basis van alle scholingen. Daarbij ligt het accent op de manier waarop wij binnen De Bilthuysen met elkaar om willen gaan. Ten behoeve van de waarborg van de bekwaamheid voorbehouden en risicovolle handelingen van bevoegde medewerkers zijn er nieuwe BIG trainers opgeleid en hebben de bestaande BIG trainers hun tweejaarlijkse bijscholing gevolgd. In juni is een vierde groep van verzorgenden gediplomeerd tot Eerst Verantwoordelijk Verzorgenden. Er is een start gemaakt op twee afdelingen met een organisatie breed trainingstraject ombuigen van ongewenst gedrag. Dit traject werkt volgens de ABCD methode en is gericht op de verbetering of bestendiging van de persoonlijke stijl van reageren van elke individuele medewerker in situaties van agressie, seksuele intimidatie en geweld. Het kan daarbij gaan om situaties van lastig gedrag van cliënten (niet gerelateerd aan een ziektebeeld), verwanten van cliënten, collega s, vrijwilligers enzovoort. Deelnemers zijn overwegend positief in hun feedback. Wordt vervolgd in Teammanagers, locatiemanagers, de verzuimmedewerker, praktijkopleiders en anderen hebben een training cruciale gesprekken gevolgd op basis van dezelfde ABCD methode. Ook hier was de feedback van deelnemers op de evaluatieformulieren positief. Tevens is het opleidingsprogramma uitgebreid met trainingen rondom het zorgdossier. Dit is mede ingegeven door de verbeteractiviteiten die zijn ingezet 95

96 Werkmaatschappijen afzonderlijk in beeld naar aanleiding van inspectiebezoeken. De trainingen lopen door in Om zorgmedewerkers verder te ondersteunen onder meer bij nieuw beleid en te coachen met betrekking tot de verschillende verbeteracties zijn er kwaliteitsverpleegkundigen aangenomen. De dalende trend van het verzuim heeft De Bilthuysen in het laatste kwartaal niet kunnen volhouden. We eindigen boven de branchenorm. Evenals voorgaande jaren hebben vele vrijwilligers dit jaar weer vele activiteiten ondersteund. Ook dit jaar is de deelname van vrijwilligers nog veelal gekoppeld aan groepsondersteuning; ondersteuning van één op één activiteiten groeit langzaam. Ook de activiteiten voor vrijwilligers, waarbij zij even in het zonnetje worden gezet, vonden dit jaar op verzoek van de vrijwilligers ook weer zoveel mogelijk op de eigen locaties plaats. Samenwerking Samenwerking met lokale partners blijft intensief. Dit is in 2014 ook zichtbaar in vele gezamenlijke trajecten. Denk aan - het webportal wonen, welzijn en zorg met functies als De Bilt brede alarmering, zorg op afstand (beter dichtbij), sociale kaart; - de deelname aan Samen voor De Bilt als founder, experimenteren met duurzaamheid; - de deelname in het Ondernemersfonds De Bilt; - de betrokkenheid bij het wijkrestaurant Bij de Tijd; - de voorbereiding bij een project met levensloopbestendige woningen in de Leyen met de woningstichting, huisartsen, gemeente, thuiszorg en welzijn; - de samenwerking in de eerste lijn rondom afstemming en coördinatie van zorg en de voorbereiding van onderzoeksproject met huisartsen, Vitras en De Bilthuysen en Raedelijn; - de komst van MENS in Weltevreden; - de ketenzorg dementie. Maar ook de collegiale samenwerking binnen De Opbouw: - de vier VV&T-instellingen waaronder De Bilthuysen geven invulling aan geriatrische revalidatiezorg. Dit gezamenlijk invulling geven aan onze geriatrische revalidatiezorg (Geriatrische Revalidatiezorg Midden Nederland = GRMN) is eind 2014 geconcretiseerd in de overdracht van onze afdeling geriatrische revalidatiezorg aan Birkhoven Zorggoed alwaar de GRMN vanaf onderdeel van is; - de voorgenomen samenwerking met Zideris vanuit De Koperwiek; - diverse medewerker hebben hun bijdrage geleverd aan de veranderagenda van en diverse projecten binnen De Opbouw. Overige ontwikkelingen / activiteiten De ontwikkelingen / activiteiten in 2014 waren wederom talrijk. Een korte opsomming naast de vorengenoemde onderwerpen: Diverse in- en externe audits. Quickscans op hygiëne en infectiepreventie, medicatieveiligheid en zorgdossier/- leefplan, rondgangen door MT-leden. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft De Bilthuysen dit jaar tweemaal bezocht op locatie De Bremhorst: eenmaal een onaangekondigd bezoek en eenmaal een controle bezoek. Tijdens het onaangekondigde bezoek is aangegeven dat De Bremhorst op een aantal onderwerpen nog niet aan de Norm 96

97 Werkmaatschappijen afzonderlijk in beeld voldeed. De belangrijkste onderwerpen hierbij waren medicatie, zorgdossier en BOPZ. Tijdens het controle bezoek heeft de inspectie geconstateerd dat er duidelijke verbeteringen zichtbaar waren maar dat wij aan een aantal normen nog niet voldeden. Hiervoor is een 1e resultaten rapport verstuurd. Dit werd als voldoende beoordeeld. In 2015 wordt opnieuw een resultaten rapport naar de inspectie gestuurd. De Bilthuysen heeft in 2014 de opvolgingsaudit voor het HKZ certificaat positief afgesloten. De OR verkiezingen. Ontwikkeling scheiden wonen en zorg en toekomstbestendig maken van vastgoed is verder uitgewerkt. Overgang naar een nieuwe apotheek (Mediq). Medio 2014 is De Bilthuysen gestart met de invoer van een nieuwe apotheek en een nieuw EVS (elektronisch voorschrijf systeem). Op Opbouw niveau is afgesproken om gezamenlijk dezelfde apotheek af te nemen. Door het aflopende contract met Meander is het traject voor De Bilthuysen versneld ingezet. Het is een intensief implementatie traject geweest wat nog een vervolg krijgt in De inrichting van Itask (het elektronisch meld systeem van MIM/MIC). Vele uitstapjes van het UITbureau, onze culturele ontmoeting voor wijkbewoners. Continuering van Diner on Tour (DOT), onze culinaire ontmoeting voor wijkbewoners. Open dag op De Biltse Hof en het opknappen van de tuin en de schilderwerkzaamheden aan het gebouw. Uitgebreid overleg met gemeente (notities en presentaties) over de huishoudelijke hulp; afbouw van budget met bijna 60%. Nieuwsbrieven van afdelingen en locaties, tweemaandelijks een uitgave van Huysnieuws. Innovatietraject KIPPY, introductie en deelname. Overheveling infrastructuur en beheer ICT. Andere aansturing financiën, administratie en HRM. Eerste voorbereidingen webwinkel voor maaltijden en UITbureau. Thema s Doorgaan met uitwerking transitieplannen / toekomstscenario. - Meer Wmo: de basiszorg (-hulp) komt straks uit de Wmo: mensen die elkaar helpen en elkaar ondersteunen met waar nodig collectieve of individuele voorzieningen verstrekt door de gemeente. Beschikbare middelen zijn bij overgang van AWBZ naar Wmo sterk gereduceerd. Een flinke krimp van het recht op huishoudelijke hulp, individuele begeleiding en na 2015 dagactiviteiten is het gevolg. - Andere wijkverpleging: verzekeraars hebben de opdracht om voor hetzelfde geld meer mensen te helpen. De instellingen hebben de opdracht om de huidige zorguren per cliënt met gemiddeld 20% te reduceren. De vrijkomende uren mag de instelling inzetten bij nieuwe cliënten (lees: meer cliënten). De indicatiestelling wordt verlengd naar de wijkverpleegkundige die nauw moet samenwerken met de huisarts en de praktijkondersteuners. De wijkverpleegkundige kijkt ook weer naar de mantelzorg, wat kan die bijdragen in de persoonlijke verzorging en waar is de professional nodig. - Langdurige zorg: hoe verder? Van verzorgingshuis naar verzorging thuis en zorg met verblijf is verpleeghuiszorg. Een beperkt aantal mensen komt in aanmerking voor zorg met verblijf (intramurale opname). De zorgvraag en de behoefte aan een veilige en beschutte woonomgeving bij ouderen blijft. De mensen zelf, de buurt, de Wmo voorzieningen, de wijkverpleging, de 97

98 Werkmaatschappijen afzonderlijk in beeld woningaanbieders allemaal zijn ze nodig om mensen en in het bijzonder onze ouderen zelfstandig thuis te laten wonen. Zowel intra- als extramuraal vraagt dat om een andere aanpak. - Op z n OERs: cliëntperspectief nog nadrukkelijk als uitgangspunt! 98

99 Werkmaatschappijen afzonderlijk in beeld 5.7 Birkhoven Zorggoed Algemeen beleid Geriatrische Revalidatie is in 2014 verder vormgegeven conform de opdracht geformuleerd in Concreet betekende dit tot één werkwijze komen op vier verschillende locaties. Er is een projectleider ingeleend, die in oktober afscheid nam. Binnen de locaties zijn afspraken gemaakt over hoe om te gaan met het gebruik van ruimtes. De nodige voorbereidingen zijn getroffen om per 1 januari 2015 al het personeel in dienst te hebben. Dbc s (diagnose behandelcombinaties) zijn succesvol ingekocht met een grote diversiteit aan verzekeraars. In het algemeen werken dbc s en zorgpaden inmiddels volgens geëigende werkpaden binnen de diverse teams. In het kader van de medezeggenschap is besloten om werkmaatschappij overstijgende zaken middels een COR-commissie in samenwerking met de directies het proces te laten volgen. Eenzelfde handelswijze is gehanteerd voor SilverRade. Transities Thuiszorg Ter voorbereiding op het jaar 2015, waarvan wij wisten dat de thuiszorg vanuit de AWBZ (nu Wlz) overging naar de zorgverzekeringswet, vond er in de tweede helft van het jaar voorbereiding plaats voor overgang van de thuiszorg naar collega Zorgpalet Baarn-Soest om tot een sterke regionale partij te komen. Dit betekent concreet dat klanten dezelfde zorgverleners hielden (personeel) en de medewerkers per 1 januari 2015 in dienst zijn genomen bij Zorgpalet Baarn-Soest, formeel aangestuurd door de manager Thuiszorg van Zorgpalet Baarn-Soest. De cliënten zijn schriftelijk geïnformeerd en vallen per 1 januari 2015 officieel onder Thuiszorg Birkhoven Zorggoed, onderdeel van Zorgpalet Baarn-Soest. De medewerkers hebben middels een borrel officieel afscheid genomen van Birkhoven Zorggoed. Veranderingen in de Wmo Het deel dagbesteding en dagbehandeling (Dagcentrum) gaat van de toenmalige AWBZ over naar de Wmo. In gezamenlijkheid met drie andere lokale aanbieders is in samenwerking met de gemeente uitwerking gegeven aan de verschillende vormen van dagbesteding binnen de Wmo. Vervolgens is een en ander aanbesteed en ingekocht door de gemeente Amersfoort. Het was moeilijk om de bestaande cliënten binnen het Dagcentrum goed te informeren over de veranderingen omdat de daadwerkelijke uitwerking van de Wmo tot eind 2014 onduidelijk bleef. Birkhoven Zorggoed kiest voor een differentiatie. Dat betekent dat wij het belangrijk vinden om binnen de structuur van dagbesteding bepaalde activiteiten in gezamenlijkheid en andere activiteiten cliënt specifiek te doen plaatsvinden (cliënten met dementie). Binnen de Wmo liep het contract van de huishoudelijke zorg af en gaf de gemeente aan naar de toekomst toe de huishoudelijke zorg anders in te vullen. Gezien het geringe aantal cliënten, de toenemende eisen, het verlagen van het tarief en de onmogelijkheid om de personeelsgroep lager ingeschaald te krijgen, is er besloten 99

100 Werkmaatschappijen afzonderlijk in beeld om niet mee te doen in de aanbesteding voor de huishoudelijke zorg. Dit betekent dat 13 medewerkers boventallig zijn gesteld. Een enkele medewerker kon de cliënt volgen en heeft werk gevonden bij een andere zorgaanbieder, weer anderen is de mogelijkheid geboden een functie binnen de intramurale woonzorg te krijgen. Dit proces loopt verder door in De medewerkers van de Thuiszorg Wmo hebben middels een etentje afscheid genomen. In 2014 is wederom geprobeerd om het WijkLeerbedrijf, waarvan de financiering per 1 januari 2015 eindigt, onderdeel te laten zijn van de sociale basisinfrastructuur van de gemeente Amersfoort, hetgeen niet gehonoreerd is. Dit betekent dat wij in 2015 een verdere verkenning doen op partners om dit fantastische product aan te kunnen bieden aan leerlingen van MBO scholen en bewoners van de wijk Soesterkwartier. Financiering voor het wijkouderensteunpunt nam de afgelopen jaren af maar voor 2014 is subsidie ontvangen en voor 2015 is een subsidie toegekend. Ook binnen de Wmo is dit belangrijk. Na jaren zoeken en wijzigen van de formule van het wijkrestaurant in wooncentrum Puntenburg, is het restaurant dit jaar gesloten en is de exploitatie daarvan overgenomen door een andere partij in Amersfoort. Deze sluiting is in 2013 al voorgenomen omdat toen de huur van de zogenaamde Vijverzaal is opgezegd. Birkhoven Zorggoed nam deel in het expertiseteam binnen de Wmo door afvaardiging van een specialist Ouderengeneeskunde en een Gezondheidszorg psycholoog. Wet Langdurige Zorg Zoals bekend heeft Birkhoven Zorggoed slechts zeer beperkt te maken met het verdwijnen van de lagere ZZP s. Wel is gesignaleerd, ook in de inkoop van 2015, dat de criteria ten aanzien van plaatsing in een zorginstelling zijn aangescherpt. Gezien de transitie van verzorgingshuis naar verpleeghuis in onze omgeving, signaleren wij dat er nauwelijks sprake is van wachtlijstvorming in de stad Amersfoort. Dit jaar breidde St. Pieters en Bloklands Gasthuis uit met ca. 60 plaatsen dementie en 24 plaatsen VPT wat niet direct leidde tot een verdere afname op de al beperkte wachtlijst. Een en ander betekent dat er een toenemend risico op leegstand aanwezig is. Informatievoorziening Ter voorbereiding op de transities zijn er informatie-avonden georganiseerd voor cliënten en hun familie. Geriatrische revalidatiezorg In 2014 is gewerkt met nieuwe dbc s waarbij een aanscherping plaatsvond van de maximale ligduur. Mede dankzij de goede samenwerking met het Meander ziekenhuis is er boven de afgesproken aantallen opgenomen. Inspectie De inspectie gezondheidszorg bracht een herhalingsbezoek naar aanleiding van het bezoek van 2013 waar vooral is gesproken over de stand van zaken met betrekking tot de punten die zijn gesignaleerd vanuit het plan van aanpak. Het bezoek gaf de inspectie een goed beeld van de getroffen maatregelen en zij 100

101 Werkmaatschappijen afzonderlijk in beeld spraken het vertrouwen uit in de organisatie om het plan van aanpak verder uit te voeren. HKZ audit hercertificering In maart is opnieuw bezoek ontvangen in het kader van hercertificering van het kwaliteitscertificaat HKZ. De volgende vragen stonden centraal: hoe belangrijk vinden we het bieden van kwaliteit in ons werk? Hoe monitoren we onze resultaten? De auditor gaf aan dat ons HKZ certificaat gecontinueerd kon worden. Meldcode ouderenmishandeling In 2014 is door de overheid een wet in het leven geroepen die organisaties verplicht om een protocol op te stellen voor het omgaan met signalen van ouderenmishandeling. In samenwerking met de andere ouderenzorgorganisaties binnen De Opbouw is een plan van aanpak uitgewerkt en is de meldcode binnen Birkhoven Zorggoed ingevoerd. Benchmark ActiZ In 2012 heeft Birkhoven Zorggoed meegedaan aan de benchmark van ActiZ. Het onderdeel vanuit de RI&E is in januari 2015 afgerond. Zelfsturing In 2014 is verder invulling gegeven aan zelfsturing. Er vond een wisseling plaats op het intern projectleiderschap en er is een informatiemarkt georganiseerd voor medewerkers. Familieleden en cliënten zijn op diverse manieren geïnformeerd. Er zijn verschillende werkgroepen ingericht en het eerste team ging van start als voorloperteam. Financiën De financiële doelstelling in 2014 is net als voorgaande jaren ruimschoots gehaald. De bezettingsgraad bedroeg 97,1%. Elektronisch cliëntendossier (ECD) De invoering van het ECD is in de gehele intramurale zorg gerealiseerd. Het project ECD is afgerond en behoudens het dagcentrum werkt iedereen met het ECD. Cliënten Cliëntenraad Er is regelmatig overleg (vier keer) gepleegd met de Cliëntenraad. De belangrijkste punten zijn zelfsturing, fusie, sluiting restaurant Puntenburg, inspectierapport, GRMN, ABM en invoering dienstkleding. CQ Index In 2014 is de CQ index uitgevoerd (cliënttevredenheidsonderzoek) met kleine afwijkingen ten opzichte van het voorgaande onderzoek. Familie evaluatie kleinschalig wonen De woonzorgteams zijn gestart met de uitvoering van een jaarlijkse, methodische familie evaluatie, aan de hand van een vragenlijst, die onder meer is afgeleid van de CQ index. 101

102 Werkmaatschappijen afzonderlijk in beeld Medewerkers/vrijwilligers Qua personele bezetting was het een redelijk stabiel jaar. Alle noodzakelijke scholingen zijn geboden en gevolgd. Medicatieveiligheid en begeleiding van vrijwilligers heeft extra aandacht gekregen. Medewerkers worden voorbereid op de omslag naar zelfsturing. Dit vraagt de nodige tijd en gerichte scholing- en begeleidingsprogramma s, die hun worden aangeboden om zelfsturend te kunnen worden. Vrijwilligers die actief zijn in de cliënten begeleiding, ontvangen sinds 2014 een gericht scholingsprogramma, zodat de begeleiding van cliënten voldoet aan interne veiligheidscriteria. De scholing wordt eens per twee jaar herhaald en de vrijwilligers die de scholing met goed resultaat hebben gevolgd, ontvangen een certificaat. De woonzorgteams voeren tweejaarlijks een visitatieprogramma uit, waarin bepaalde thematiek belicht wordt. Zo is in 2014 onder meer de kwaliteit van de persoonlijke verzorging, hygiëne, BIG-beleid, onderzocht en zijn op basis van de uitkomsten verbeterpunten opgesteld. Samenwerking Samenwerking binnen De Opbouw In vervolg op de beleidsverandering die plaats vond in 2013, ligt er een aantal onderwerpen/thema s verspreid onder directeuren. Birkhoven Zorggoed participeerde in de themagroep Zorgverkoop. Dit is afgesloten en opgevolgd in het thema Zorgmarketing. De Domeinstuurgroep Zorg ICT ouderen, leverde als output de keus voor een ander ECD en er is voor de vier VV&T werkmaatschappijen een ander softwarepakket voor de eerste lijn gekozen en aangeschaft. Er loopt nog een aantal projecten vanuit de zorginkoop zoals de overgang naar een nieuwe apotheker welke ernstig vertraagd raakte door de noodzaak om verdergaande detailafspraken te maken. Verschillende andere MT leden participeerden in andere ICT projecten. Vanuit de HEAD functie en het Hoofd P&O is geparticipeerd in andere onderdelen van de ICT binnen De Opbouw. Governancewijziging binnen De Opbouw In september 2014 is besloten om de werkmaatschappijen Zorgpalet Baarn-Soest en Birkhoven Zorggoed te laten samengaan in één organisatie. De fusie zal per 1 januari 2016 gerealiseerd dient te zijn. Ter ondersteuning van dit traject is een externe begeleider aangetrokken. Er is een COR-commissie die het medewerkersbelang in het fusietraject voor de beide organisaties begeleidt. Ook heeft er een eerste bijeenkomst met de cliëntvertegenwoordigers plaatsgevonden. Algemeen Behandelcentrum Midden Nederland (ABM) Het project rond het samengaan van de behandeldiensten van Birkhoven Zorggoed en ISZ De Brug is in 2014 gecontinueerd en voorbereid voor het overdragen van de bedrijfsvoering aan ISZ De Brug. Eind 2014 zijn alle personeelsleden overgezet naar de nieuwe werkgever en is er een manager geworven. De werknaam ABM is eind 2014 gewijzigd in SilverRade. 102

103 Werkmaatschappijen afzonderlijk in beeld Samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio De behandeldienst van Birkhoven Zorggoed groeide in werkzaamheden en formatie, net als in Het betrof hier uitbreiding van plaatsen bij St. Pieters en Bloklands Gasthuis te Amersfoort en woonzorgcentrum De Haven in Bunschoten. Samenwerking met de huisartsen De samenwerking met de huisartsen is conform de afspraken met het zorgkantoor en de zorgverzekeraar ingevuld. Samenwerking met het Medisch Centrum Utrecht Samenwerking met het Medisch Centrum Utrecht is gecontinueerd. Dementie D Binnen Dementie D (dementieketen in de regio Eemland) is dit jaar bekend gemaakt dat de financiering gaat veranderen. De casemanagers worden naar alle waarschijnlijkheid ondergebracht bij de thuiszorgteams. Dit betekent dat in 2015 DementieD in de huidige vorm ophoudt te bestaan. En er gezocht zal worden naar continuering op andere wijze. Dementelcoach In 2014 is besloten om te participeren in Dementelcoach. Dit is een particulier initiatief dat zich richt op ondersteuning van de mantelzorger van iemand met dementie. Verdere uitwerking volgt in Thema s voor 2015 Het jaar 2015 zal grotendeels in het teken staan van de fusie tussen Zorgpalet Baarn-Soest en Birkhoven Zorggoed en de invoering van zelforganiserende teams binnen een gekantelde organisatie. 103

104 Werkmaatschappijen afzonderlijk in beeld 5.8 Beukenstein Algemeen beleid Het jaar 2014 is voor Stichting Beukenstein het jaar van de fusie met Stichting De Opbouw en veel in- en externe veranderingen. De bestuurlijke fusie met De Opbouw welke al in 2013 in gang was gezet, verkreeg na veel overleg en afstemming met de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de NZa uiteindelijk haar goedkeuring en werd op 9 juli 2014 afgerond met een bestuurlijke fusie van beide organisaties. Het interim bestuur en - management dat sinds voorjaar 2013 de taken had waargenomen trad af en droeg haar taken over. Als bestuurder werd de heer Helgers benoemd. Directie en locatiemanagement werd vanuit de collega-instelling Stichting ISZ De Brug ingevuld. Herverdeling van activiteiten Aansluitend aan de fusie is een regionale herverdeling van de activiteiten naar andere werkmaatschappijen binnen De Opbouw doorgevoerd. Het verpleeghuis Sint Elisabeth in Lage Vuursche werd overgedragen aan Zorgpalet Baarn-Soest, de dienstverlening aan de Fraters van Utrecht en de Zusters Augustinessen werd overgedragen aan De Bilthuysen en de extramurale verzorging en verpleging ging naar ISZ De Brug. Binnen de Stichting Beukenstein bleef een kleine organisatie over bestaande uit de zorgcentra Beukenstein en Woonoord en de extramurale huishoudelijke hulp. Reorganisatie Binnen de organisatie liep parallel aan deze processen de in 2013 in gang gezette reorganisatie. Een reorganisatie die was ingezet ter verbetering van de bedrijfsprocessen en het opvangen van de ontwikkelingen in de AWBZ en Wmo. Het scheiden van wonen en zorg, het niet meer indiceren van de lagere ZZP, het overhevelen van AWBZ delen naar Wlz, gemeente en zorgverzekeraars, bezuinigingen op de Wmo et cetera. Het afgelopen jaar moest van een aantal mensen die binnen het kader van de reorganisatie boventallig waren verklaard afscheid worden genomen, veel anderen (ca. 80 medewerkers) hebben een opleidingstraject gevolgd om binnen het nieuwe organogram hun functie gekwalificeerd in te kunnen vullen. Tevens is een opnamestop afgekondigd (begin 2015 is de opnamestop opgeheven). Financiën Financieel heeft de reorganisatie niet gebracht wat er van verwacht werd. Juli 2014 is hiernaar een onderzoek verricht door Accezz, het bureau dat ook bij de opzet van het reorganisatieplan was betrokken. Uit haar analyse bleek dat na de financiële doorrekening van het plan najaar 2013 nog een aantal aanpassingen zijn doorgevoerd die niet in de begroting 2014 waren opgenomen. Het bewonersaantal kromp sneller dan gedacht wat een verdere aanpassing van het aantal medewerkers noodzakelijk maakte en nieuwe kosten met zich meebracht. De herverdeling van activiteiten in het najaar bracht met zich mee dat een deel van de kostendragende productie en toekomstige verdieneffecten buiten Stichting Beukenstein kwamen te staan. 104

105 Werkmaatschappijen afzonderlijk in beeld De extramurale huishoudelijke hulp, Wmo gefinancierd, stond onder druk van de overheidsbezuinigingen. Afgelopen jaar werden de uurtarieven met 5,5% gekort ten opzichte van 2013, terwijl voor de nieuwe aanbestedingsperiode vanaf 1 april 2015 een nieuwe bezuiniging van 8% is aangekondigd. Wat betekent dat de tarieven van 24,65 per uur in 2013 naar 21,50 gaan dalen. Een tarief dat ruim beneden onze kostprijs ligt. Nieuwbouwplannen De ontwikkelingen in de AWBZ hadden reeds eerder tot de conclusie geleid dat er voor Beukenstein geen zelfstandige toekomstperspectief meer zou zijn. Onder de paraplu van De Opbouw worden thans de mogelijkheden onderzocht om samen met het verpleeghuis Nassau Odijckhof, onderdeel van ISZ De Brug, te komen tot gezamenlijke nieuwbouw op het terrein van Beukenstein. Deze ontwikkeling ziet er hoopvol uit en kan betekenen dat een deel van de intramurale zorg van Beukenstein kan worden voortgezet. Overige ontwikkelingen / activiteiten Wat betreft kwaliteit is er afgelopen jaar erg veel aandacht besteed aan het op orde krijgen van de medicatieveiligheid, met interne audits en het rapporteren op doelen. Ook aan scholing heeft het nodige plaatsgevonden. Het omgaan met dementerende en de jaarlijks scholing op het gebied van PTSS (Woonoord). Ook zijn er relatief veel leerlingen met de opleiding niveau 2 of 3 bezig geweest, mede in het kader van een verbetering van hun positie op de arbeidsmarkt in het kader van de afbouw van de organisatie. Met 40 % van de medewerkers zijn functioneringsgesprekken gevoerd. De jaarlijkse externe audit in het kader van de HKZ door de Firma Lloyds heeft plaatsgevonden. Hier kwamen alleen minors uit naar voren. Er zijn enkele klachten geweest op het gebied van verzorging en één op het gebied van geluidsoverlast. Bij de MIC meldingen zijn de medicatie fouten en vallen de meest voorkomende. Analyse leidend tot verbetering moet nog verder ontwikkeld worden. Er is met de Cliëntenraden overleg geweest over de organisatieontwikkeling. Bij de Cliëntenraad Beukenstein heeft een adviesaanvraag plaatsgevonden op het gebied van prijsvaststelling deelname activiteiten en sluiten keuken in het weekend. 105

106 Lijst met afkortingen Lijst met afkortingen AO/IC Administratieve Organisatie/ Interne Controle AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten AWN-hoofd Avond-, Weekend- en Nachthoofd BAC Bezwaar en Advies Commissie BAMw Beroepsregister voor Agogisch en Maatschappelijk Werkers BB/KC Bestuursbureau/ Kenniscentrum BBZ Beloningscode Bestuurders in de Zorg BGI Begeleiding Individueel BGG Begeleiding in Groepsverband BI Business Intelligence BJG Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg BOPZ Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen c.a. cum annexis (met toebehoren) CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst CCRO Centrale Cliëntenraad De Opbouw CDA Christendemocratisch Appèl CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg COR Centrale Ondernemingsraad CQ Consumer Quality DB Dagelijks Bestuur DBC Diagnose- Behandelcombinatie ECD Elektronisch Cliëntendossier EVS Elektronisch Voorschrijven van Medicijnen GGZ Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg GITP Gemeenschappelijk Instituut voor Toegepaste Psychologie GRMN Geriatrische Revalidatie Midden Nederland GRZ Geriatrische Revalidatie Zorg HKZ Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector HR Human Resource HRM Human Resource Management ICT Informatie- en Communicatietechnologie IOP Individueel Ondersteuningsplan IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg ISZ Interkerkelijke Stichting Zorgvoorzieningen KTC Kamertrainingscentra KvK Kamer van Koophandel LTHP Lange-termijn Huisvestingsplan LVB Licht Verstandelijk Beperkten 106

107 Lijst met afkortingen M&M Middelen en Maatregelen MIC Meldingen Incidenten Cliënten MIM Meldingen Incidenten Medewerkers MIP Melding Incidenten Personen MIS Management Informatie Systeem MT Management Team NHC Normatieve Huisvestings Component NMa Nederlandse Mededingingsautoriteit NVTZ Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg NVZD Nederlandse Vereniging van Zorgdirecteuren NZa Nederlandse Zorgautoriteit ODC Orthopedagogisch Dagcentrum OER Ondersteuning Eigen Regievoering OR Ondernemingsraad PG Psychogeriatrie PNIL Personeel Niet In Loondienst RAK Reserve Aanvaardbare Kosten RI&E Risico-Inventarisatie en Evaluatie ROC Regionaal Opleidingscentrum RVE Resultaat Verantwoordelijke Eenheid TVB-matrix Taken- Verantwoordelijkheden- Bevoegdheden-matrix VV&T Verpleging, Verzorging & Thuiszorg VG Verstandelijk Gehandicapten VGN Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland VPT Volledig Pakket Thuis WJz Wet op de Jeugdzorg WNT Wet Normering Topinkomens Wmo Wet Maatschappelijke Ondersteuning WKCZ Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector Wlz Wet Langdurige Zorg WMCZ Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen WTZi Wet Toelating Zorginstellingen ZMLK Zeer Moeilijk Lerende kinderen Zvw Zorgverzekeringswet ZZP Zorgzwaartepakket 107

108 Jaarrekening 2013 Stichting De Opbouw c.a. Jaarrekening 2013 Stichting De Opbouw c.a. 108

109 Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Stichting De Opbouw c.a.

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Jaardocument Zorg 2013 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Voorwoord 3 Voorwoord 4 Voorwoord Met dit jaardocument willen we op een brede manier

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Jaardocument Zorg 2013 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Voorwoord 3 Voorwoord 4 Voorwoord Met dit jaardocument willen we op een brede manier

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2015

Jaardocument Zorg 2015 Jaardocument Zorg 2015 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Jaardocument Zorg 2015_Stichting De Opbouw c.a. 1 Jaardocument Zorg 2015_Stichting De

Nadere informatie

2 4 Ook over 2016 willen wij als maatschappelijke organisatie u op transparante wijze informeren over gebeurtenissen die voor onze organisatie van belang waren. 2016 werd intern gekenmerkt door vele,

Nadere informatie

Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers. voorzitter Raad van Bestuur

Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers. voorzitter Raad van Bestuur Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers voorzitter Raad van Bestuur 11 december 2013 1 De Opbouw Wie of wat is De Opbouw? Opgericht 1939 Medewerkers ca. 5.500 (3.219 fte) 200+ locaties in 114 gemeenten in 3

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2012 Stichting De Opbouw c.a.

Jaardocument Zorg 2012 Stichting De Opbouw c.a. Begeleiding Hulp JAARDOCUMENT ZORG 2012 STICHTING DE OPBOUW C.A. Jaardocument Zorg 2012 Stichting De Opbouw c.a. Dicht bij de cliënt en ingepast in zijn of haar eigen netwerk en leefsituatie. Verzorging

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016 Jaarverslag Raad van Toezicht De Riethorst Stromenland 2016 De Riethorst Stromenland, Raad van Toezicht Auteur: Secretaris Raad van Toezicht, Monique Miseré Raamsdonksveer, juni 2017 Inleiding De Riethorst

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2009 Stichting De Opbouw c.a. Begeleiding Hulp Verzorging

Jaardocument Zorg 2009 Stichting De Opbouw c.a. Begeleiding Hulp Verzorging Jaardocument Zorg 2009 Stichting De Opbouw c.a. 2 Voorwoord Raad van Bestuur 3 Voorwoord Raad van Bestuur Uit het Jaardocument 2009 van Stichting De Opbouw c.a. dat voor u ligt, zult u met mij kunnen constateren

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Profiel. Stichting Jeugdformaat. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Stichting Jeugdformaat. Twee leden raad van toezicht Profiel Stichting Jeugdformaat Twee leden raad van toezicht Stichting Jeugdformaat Twee leden raad van toezicht Algemene gegevens Stichting Jeugdformaat is een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp in

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING F364/F555/31001776 Versie 28 juni 2013 REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING Begripsbepaling. Artikel 1. In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd: a. stichting:

Nadere informatie

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Raad van Toezicht Vastgesteld op 12 december 2014: visie op toezicht & toezichtkader Vastgesteld op 25 juni 2015: toetsingskader en protocol

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht (m/v) Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (Neos)

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht (m/v) Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (Neos) Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht (m/v) Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (Neos) Voor onze opdrachtgever de Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (Neos) in Eindhoven e.o. komen wij graag in contact

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11-2014 startnotitie 0.2 Concept 4-12-2014 Review bestuurder 0.3 Concept

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Financiën

Reglement Auditcommissie Financiën Bijlage A (bij Reglement Werkwijze Raad van Commissarissen Stichting Mitros) Reglement Auditcommissie Financiën Gezien door de Directie d.d. 30 augustus 2016 Vastgesteld door RvC d.d. 14 september 2016

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013

Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013 Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013 De Raad bestond in 2012 uit de volgende leden SAMENSTELLING naam functie Raad hoofdfunctie Bestuurlijke of toezichthoudende

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL Als uitgangspunt voor de verantwoordingsstructuur in Seniorenresidentie Ruitersbos wordt de Zorgbrede Governance Code (ZGC) gehanteerd. Dit is conform de

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT EN COMMISSIES

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT EN COMMISSIES REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT EN COMMISSIES Reglement raad van toezicht en commissies Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Reglement voor de Raad van Toezicht... 3 Reglement Remuneratiecommissie Raad van

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN VTOI januari 2016 Checklist verantwoording RvT in het jaarverslag Pagina

Nadere informatie

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter Vacature twee leden Raad van Toezicht waaronder een beoogd voorzitter Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland De Stichting De Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland (SVVONH),

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT. Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid. SHG GROEP Rijswijk

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT. Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid. SHG GROEP Rijswijk PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid SHG GROEP Rijswijk Inhoudsopgave 1 SHG Groep 3 De organisatie 3 2 De Raad van Toezicht 3 Vacatures Lid Raad van Toezicht 4 3 Functie-eisen

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Partoer Op Maat

Reglement Raad van Bestuur Partoer Op Maat Reglement Raad van Bestuur Partoer Op Maat Vastgesteld d.d. 24 maart 2015 1. Inleiding Dit reglement voor de Raad van Bestuur is opgesteld met inachtneming van de statuten. De statuten van de stichting

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING s HEEREN LOO ZORGGROEP

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING s HEEREN LOO ZORGGROEP REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING s HEEREN LOO ZORGGROEP Reglement Remuneratiecommissie, vastgesteld d.d. 26-03-2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Reglement Remuneratiecommissie Stichting s Heeren

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed)

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) Profiel Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) 20 maart 2015 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga, Leeuwendaal Telefoon (070)

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur Stichting Geïntegreerde Geestelijke gezondheidszorg in Eindhoven en de Kempen (GGzE) Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 december 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Toezichts- en Toetsingskader Nijestee

Toezichts- en Toetsingskader Nijestee Toezichts- en Toetsingskader Nijestee Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 8 februari 2017 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 2 2 Aanleiding en inleiding... 3 3 Toezichtskader...

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO Begripsbepalingen Artikel 1 Concept Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO In dit reglement wordt verstaan onder: a. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Proo Noord-Veluwe

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 februari

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Woningstichting de Veste Reglement van de remuneratiecommissie

Woningstichting de Veste Reglement van de remuneratiecommissie Woningstichting de Veste Reglement van de remuneratiecommissie Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 24 september 2015 Datum inwerkingtreding: 24 september 2015 Inhoudsopgave Inleiding Art. 1

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel

Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel blad 1 Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel 1. De Bestuurstaak 1.1. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting onder Toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 Bij de vervulling

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG De raad van bestuur van de Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen, gevestigd te Nijmegen, in aanmerking nemend de in het rapport Zorgbrede Governancecode 2010 opgenomen

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie

Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie Profiel Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie 4 juni 2017 Opdrachtgever De Zevenster Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma Telefoon (088) 00 868 00 06-2900 4723

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

NMC 1170.001. Het bedrijf. 1. Korte beschrijving Dar NV

NMC 1170.001. Het bedrijf. 1. Korte beschrijving Dar NV NMC 1170.001 Het bedrijf 1. Korte beschrijving Dar NV Dar is een naamloze vennootschap met een directie en een onafhankelijke Raad van Commissarissen. Dar is opgericht in 2000 als verzelfstandigd bedrijf

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie