Jaardocument Stichting Pluryn Hoenderloo Groep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument 2013. Stichting Pluryn Hoenderloo Groep"

Transcriptie

1 Jaardocument 2013 Stichting Pluryn Hoenderloo Groep

2 1 van 54 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Profiel van de organisatie Kerngegevens Pluryn 6 2. Toezicht, bestuur en medezeggenschap Governance Raad van Bestuur Medezeggenschap Centrale Cliëntenraad Ondernemingsraad Medezeggenschap in het onderwijs Beleid, inspanningen en prestaties De missie en visie van Pluryn Beleid, kansen en bedreigingen Kwaliteit Klachten Incidenten Innovatie Personeelsbeleid en kwaliteit van werk Maatschappelijk ondernemen Hoofdlijnen van het Financieel Beleid Doelstelling en beleid op het gebied van financiële instrumenten Financiële resultaten Risicomanagement Toekomstverwachting De Hoenderloo Groep Kerngegevens Jeugdzorg Medezeggenschap Cliënten-/participatieraad Kwaliteit Jeugdzorg Behandelaanbod Versterken van de kwaliteit van dienstverlening Jeugdzorg plus Klachten Financieel resultaten Onderwijs 42

3 7.1. Kerngegevens onderwijs Medezeggenschap Medezeggenschapsraad Onderwijs Kwaliteit van Onderwijs Hoenderloo College Tarcisiusschool De Bolster Klachten Klachten onderwijs Hoenderloo College, De Bolster en Tarcisiusschool Personeelsbeleid en kwaliteit van werk Onderwijs Financiële resultaten 2013 en toekomstverwachtingen 51 2 van 54

4 3 van 54

5 Jaardocument /02/ van 54 Voorwoord Met plezier bieden wij u hierbij het jaardocument 2013 aan van de Stichting Pluryn Hoenderloo Groep (verder genoemd: Pluryn ). Het verslag is samengesteld uit een algemeen Pluryn-deel (hoofdstuk 1 t/m 5), een maatschappelijk verslag De Hoenderloo Groep (hoofdstuk 6) en een maatschappelijk verslag Onderwijs (hoofdstuk 7). Voor deze indeling is gekozen omdat er vanuit de verschillende sectoren, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en onderwijs andere eisen worden gesteld aan de jaarverantwoording. Pluryn verleent diensten aan jongeren met meervoudige, complexe zorgvragen en aan volwassenen met een handicap, bij wonen, werken, leren en vrije tijd. We doen dat intramuraal vanuit ca. 150 locaties in Gelderland, Noord-Limburg en Noordoost-Brabant en extramuraal (ambulant) in ons gehele werkgebied. Een aantal diensten van Pluryn (met name voor jeugdige zorgvragers) wordt landelijk aangeboden. Pluryn legt zich toe op een optimale maatschappelijke participatie van cliënten op basis van gelijkwaardigheid. Pluryn ondersteunt cliënten, met name jongeren en jongvolwassenen met complexe problematiek (gedragsproblematiek, (meervoudige) handicaps, ontwikkelingsachterstand, psychische kwetsbaarheid en/of problemen in het sociaal systeem) afkomstig uit heel Nederland. Inmiddels heeft Pluryn zich ontwikkeld tot een landelijk specialistisch instituut, en de schotten tussen Jeugdzorg, AWBZ en GGZ verwijderd. Onze opdracht én ons doel is cliënten toe te rusten om, binnen hun mogelijkheden, zo zelfstandig mogelijk te functioneren en daarbij naar vermogen maatschappelijk te participeren. Zelfregie, partnership en zeggenschap zijn in de werkrelatie met cliënten voor Pluryn altijd bepalende begrippen. Er kan geen participatie bestaan zonder zeggenschap; inspraak is niet genoeg, het gaat om invloed. De langdurende zorg, jeugdhulpverlening en het (speciaal) onderwijs bevinden zich in een fase van kentering. Er wordt een fundamentele omslag gemaakt, zowel in concept als in vormgeving en financiering. Nog altijd zijn de definitieve contouren van die omslag niet getrokken, maar koers en richting zijn zonneklaar. Pluryn stelt zich in op deze politiek-maatschappelijke ontwikkelingen vanuit haar focus op maximale deelname aan de samenleving door mensen met beperkingen. Dát richtpunt vormt voor Pluryn bepaald geen trendbreuk. De toekomst is ongewis, maar focus en visie van Pluryn blijven dezelfde. In het verslagjaar werden intensieve contacten met onder meer gemeenten en regio s onderhouden en uitgebreid. Dit met name met betrekking tot de genoemde transities in jeugdhulpverlening, de extramurale dienstverlening aan mensen met een beperking en het speciaal onderwijs.

6 Jaardocument /02/ van 54 Pluryn kan terugzien op een goed Er is grote waardering voor de wijze waarop cliënten en medewerkers zich gezamenlijk hebben ingezet voor het realiseren van belangrijke doelen van Pluryn in een tijd van verandering en toenemende onzekerheid. Met vertrouwen gaan we de uitdagingen van het jaar 2014 aan. In een aantal opzichten is 2014 een overgangsjaar. Maar ook een jaar waarin onze voorbereidingen op de wereld ná 2014 hun definitieve vorm moeten krijgen. Pluryn zal er klaar voor zijn. Met dit jaardocument verschaft Pluryn informatie over en inzicht in de vele activiteiten die in 2013 zijn ontplooid en legt hiermee tevens verantwoording af aan de verschillende belanghebbenden bij onze organisatie. Drs. R.J.M. de Jong Voorzitter Raad van Bestuur

7 Jaardocument /02/ van Profiel van de organisatie Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Industrieweg 50 Postcode Plaats Postadres Stichting Pluryn Hoenderloo Groep 6541 TW Nijmegen Postbus 53, 6500 AB Nijmegen Telefoonnummer Identificatienummer(s) Nza Apeldoorn/Zutphen Arnhem Nijmegen Nummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Structuur van het concern Rechtspersonen vallend onder de Pluryn Hoenderloo Groep Stichting Pluryn Stichting Pluryn Exploitatie Stichting De Hoenderloo Groep Stichting Hoenderloo Beheer Stichting Speciaal Onderwijs De Bolster Stichting Speciaal Onderwijs Tarcisiusschool Stichting REA College Hoensbroek Stichting Arbeidsintegratie Werkenrode Stichting Pluryn Arbeid Stichting Blixem Stichting Buurtmarkt Breedeweg Stichting Cardo In de financiële consolidatie worden ook de stichting Jobstap, stichting SeysCentra (50%) en stichting Bikewerk (50%) meegenomen Kerngegevens Pluryn Pluryn onderscheidt een aantal centrale vestigingen, die onder verschillende toelatingen zorg/ondersteuning/behandeling/jeugdzorg/onderwijs bieden. Pluryn Gehandicaptenzorg Pluryn beschikt over alle toelatingen met betrekking tot AWBZ-gefinancierde Gehandicaptenzorg: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf op grond van de AWBZ. Pluryn kent hiervoor de volgende locaties:

8 Jaardocument /02/ van 54 Het Hietveld te Beekbergen Kemnade te Groesbeek De Beele te Voorst Jan Pieter Heije te Oosterbeek De Winckelsteegh te Nijmegen Werkenrode Jongeren te Groesbeek Werkenrode Volwassenen te Nijmegen Groesbeekse Tehuizen te Groesbeek SeysCentra te Nijmegen/Haarzuilens/Maastricht * *SeysCentra is een behandelcentrum voor kinderen met eetstoornissen en zindelijkheidsproblematiek. SeysCentra kent een landelijke instroom. Onderdelen van Pluryn gehandicaptenzorg zijn: Intramurale voorzieningen voor mensen met verstandelijke handicaps, inclusief MCG en EVG; Semimurale voorzieningen (woonvormen en activiteitencentra) voor volwassenen met lichamelijke handicaps/nah en volwassenen met verstandelijke handicaps; Maatschappelijke ondernemingen waarin volwassenen met lichamelijke handicaps/nah en volwassenen met verstandelijke handicaps participeren; Een ambulant dienstverleningsaanbod met betrekking tot woonondersteuning/begeleiding en behandeling aan jongeren en volwassenen met lichamelijke en/of verstandelijke handicaps; Orthopedagogische behandelcentra voor LVG (jongeren); Een woontrainingscentrum voor LG-jongeren, inclusief jongeren met NAH of chronische ziekte; Het werkgebied van Pluryn voor de regionale voorzieningen omvat Gelderland, Noordoost-Brabant en Noord- Limburg. Een aantal specialistische voorzieningen kent een landelijke instroom, zoals de orthopedagogische behandelcentra voor jongeren Jan Pieter Heije en De Beele en Werkenrode Jongeren. Jeugdzorg en Jeugdzorg Plus Vanuit De Hoenderloo Groep wordt specialistische 24-uurs zorg, behandeling, onderwijs en vrijetijdsactiviteiten geboden aan jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar met zeer complexe gedragsproblemen, die (tijdelijk) niet meer thuis of in een andere instelling kunnen wonen. Zij komen bij De Hoenderloo Groep met een indicatie afgegeven door Bureau Jeugdzorg. Naast reguliere jeugdzorg, biedt de vestiging Kop van Deelen ook Jeugdzorg Plus aan jongeren die met een machtiging gesloten jeugdzorg geplaatst worden. Het werkgebied voor Jeugdzorg en Jeugdzorg Plus van De Hoenderloo Groep inclusief het Hoenderloo College bestrijkt alle provincies en de grote stadsregio s Amsterdam, Haaglanden en Rotterdam. Het werkgebied voor de GGZ-activiteiten is landelijk. Deze activiteiten worden uitgevoerd voor jongeren die in het kader van een indicatie Jeugdzorg verblijven bij De Hoenderloo Groep. Het betreft verzekerde zorg (basis) in opdracht van verschillende verzekeraars. Graag verwijzen wij u tevens naar hoofdstuk 6, De Hoenderloo Groep. REA College Pluryn Arbeid Via dit organisatieonderdeel worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van opleiding en training toegerust om gekwalificeerd te kunnen integreren in de arbeidsmarkt. Deze dienstverlening wordt zowel als uniek product alsook in combinatie met andere zorg- en dienstverlening door Pluryn ingezet. REA College Pluryn werkt vanuit vestigingen te Nijmegen, Groningen, Heerlen en Leeuwarden.

9 Jaardocument /02/ van 54 Onderwijs De scholen van Pluryn bieden onderwijs in de uitstroomprofielen Vervolgonderwijs, Arbeidstoeleiding en Dagbesteding. In de uitwerking van de profielen Arbeidstoeleiding en Dagbesteding spelen interne en externe stages een belangrijke rol. Hierin participeren bedrijven in de regio s van de scholen en de maatschappelijke ondernemingen van Pluryn. Het onderwijsaanbod wordt verzorgd door drie scholen: De Bolster, cluster IV school voor speciaal onderwijs in Voorst, Apeldoorn en Deventer; Het Hoenderloo College, cluster IV school voor speciaal onderwijs in Hoenderloo, Deelen en Apeldoorn; De Tarcisiusschool, cluster IV school voor speciaal onderwijs te Nijmegen. De eerste twee genoemde scholen hebben relaties met het REC Oost Nederland te Deventer, de Tarcisiusschool werkt samen met REC Vierland in Nijmegen. Het Hoenderloo College biedt onderwijs aan leerlingen die verblijven op de instellingsterreinen in Hoenderloo en Deelen. Daarnaast wordt onderwijs geboden aan leerlingen uit de regio Apeldoorn. Het Hoenderloo College levert ook onderwijs(ondersteunende) diensten via de Expertisepunten in het regulier VO in Apeldoorn, ambulante begeleiding op het MBO en de dienst Leren op Afstand (LoA). De dienst Leren op Afstand verzorgt onderwijs aan jongeren, die vanwege een problematische situatie (tijdelijk) niet naar school kunnen. De Tarcisiusschool richt zich op leerlingen uit Nijmegen en omgeving. De Bolster biedt onderwijs aan jongeren van De Beele, die afkomstig zijn uit meerdere regio s en nietresidentiële leerlingen uit de regio Voorst, Apeldoorn en Deventer. In het maatschappelijk verslag Onderwijs (hoofdstuk 7) wordt verder ingegaan op het onderwijs bij Pluryn. Maatschappelijke ondernemingen Pluryn zet volop in op de maatschappelijke participatie van cliënten. Deze oriëntatie kenmerkt Pluryn gedurende vele jaren, maar krijgt door de transities in zorg, jeugdhulpverlening en onderwijs nieuwe impulsen. Het ontwikkelen van maatschappelijke ondernemingen ziet Pluryn al vele jaren als een bij uitstek effectieve vorm om (toerusting tot) participatie concreet te maken. Onderstaand overzicht toont wat de diverse mogelijkheden zijn van de tot nu toe ontwikkelde maatschappelijke ondernemingen: Naam Blixem Meneer Vos Manege De Winckelsteegh Coffyn Nezzo Cardo Brood op de plank Geitenboerderij de Horst Zorgboerderij Den Urling Bloesem Theehuis Hoofdactiviteit Een eetcafé met een luxe cadeauwinkel en leerwerkplaats Locatie voor vergaderingen, feesten en partijen en (kook)workshops Manege en paardrijactiviteiten voor mensen met een handicap Koffiehuis en branderij Print- en copyshop Cardo Theater, Artiestenbureau, Sportief Tour Bakkerij met ontbijtcafé in samenwerking met De Driestroom en RIBW. Leerwerkproject in samenwerking met een geitenboer Kleinschalige zorgboerderij met kleinvee, groenten en fruit Theeschenkerij, organisatie van kinderfeesten, vervaardigen houten producten in samenwerking met een boerenbedrijf

10 Jaardocument /02/ van 54 Werkzin Pluryn winkel Buurtmarkt Breedeweg Opleidingscentrum Webwinkel voor artikelen die cliënten van Pluryn produceerden. Mensen met een handicap beheren deze webwinkel: van fotografie tot voorraadbeheer en logistiek. Een supermarkt annex bakkerij en lunchroom. In het kader van participatie is het hebben van een betaalde baan, waar mogelijk, voor cliënten een doel. In dat kader maakt Pluryn werk van de ontwikkeling van leer- en werkplekken voor cliënten binnen de eigen organisatie. In een aantal gevallen leidt dit voor cliënten tot een betaalde baan binnen Pluryn. Organogram Pluryn kent een organisatiestructuur die is opgebouwd uit Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE), aangestuurd door een RVE-manager. Er zijn vijftien RVE s Dienstverlening, vijf RVE s Services & Control, een RVE Behandeling en een RVE Research en Development. De managers zijn integraal verantwoordelijk voor het functioneren van hun eenheid en leggen verantwoording af aan de Raad van Bestuur.

11 Jaardocument /02/ van Toezicht, bestuur en medezeggenschap 2.1. Governance Governance is een dynamisch proces dat wordt gevoed door veranderende maatschappelijke opvattingen over goed bestuur, de aankomende transitie en transformatie van de zorgsector en niet in laatste plaats door de eigen verantwoordelijkheden en opvattingen van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur van Pluryn. Voor een goed functionerende zorgsector zijn professioneel bestuur en toezicht van groot belang. De zorgbrede governance code, een bundeling van opvattingen in de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording, is voor de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur van Pluryn een richtinggevend normenkader. Pluryn heeft de zorgbrede governance code verder geoperationaliseerd (Pluryn governance code) met als doel het beleid en de controle daarop transparanter te maken. De Raad van Toezicht ziet de governance code als een levend instrument dat aanzet tot nadenken over het eigen functioneren en als gevolg daarvan het professionaliseren van bestuur en toezicht en het spel tussen beiden. Voor de Raad van Toezicht is het de opdracht om een werkwijze te vinden waarbij zij haar toezichthoudende taak, met respect voor de verantwoordelijkheden en als partner voor de Raad van Bestuur, kan vervullen in een veranderende context op diverse beleidsterreinen. Op gebieden als kwaliteit en veiligheid worden hogere eisen gesteld aan het toezicht. In dat verband participeert de Raad van Toezicht in het project Beter leren Toezien van ZonMw. ZonMw is een samenwerkingsverband van Zorgonderzoek Nederland (ZON) en Medische wetenschappen (Mw). In dit project worden landelijke richtlijnen ontwikkeld om de kwaliteit van het toezicht op zachte onderwerpen, in dit geval veiligheid, te verbeteren. De code komt in gesprek met elkaar tot leven, bijvoorbeeld over aanpassingen van reglementen van resp. Raad van Toezicht en Raad van Bestuur, waarin evaluaties en beoordelingen van het functioneren van de raden en de leden en medezeggenschap van cliënten en medewerkers zijn vastgelegd. In 2013 is de wijziging van de organisatiestructuur, waardoor Pluryn slagvaardiger kan opereren in het veranderende zorglandschap, een belangrijk thema geweest in de dialoog tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. De samenstelling van de Raad van Toezicht is de afgelopen twee jaar sterk veranderd. Vier leden zijn reglementair afgetreden en vervangen door nieuwe leden werd gekenmerkt door kennismaking met de organisatie en het samenwerken in een nieuwe samenstelling en met de Raad van Bestuur. Daarnaast heeft een lid van de Raad van Bestuur de organisatie in 2013 verlaten. Deze vacature wordt in 2014 ingevuld. Deze veranderingen in combinatie met de structuurwijziging en de daarbij behorende strategische uitdagingen als gevolg van de transities waren in 2013 en zullen in 2014 de samenwerking kleuren tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht dankt een ieder die, ook in deze sterk veranderende zorgomgeving, aan de behandeling en begeleiding van cliënten en/of aan Pluryn als geheel een bijdrage heeft geleverd. Namens de Raad van Toezicht L.A. van Eijk, voorzitter

12 Jaardocument /02/ van 54 Samenstelling Raad van Toezicht Naam Aandachtsgebied (Neven)functies Dhr. L.A. van Eijk, voorzitter Datum aftreden Strategie In eigen beheer begeleiden van Raden van Bestuur en Raden van Toezicht herbenoembaar Dhr. Prof. dr. G.J.A. Hummels Vicevoorzitter Datum aftreden: Dhr. Drs. A.L.M. Barendregt (lid) Datum aftreden: Mw. Y.S.M. Bieshaar Datum aftreden: herbenoembaar Mw. U.M. Aalbers Datum aftreden: herbenoembaar Mw. J.E. van Popta- Kwant Datum aftreden: herbenoembaar Dhr. A.P.J. Höppener Datum aftreden: herbenoembaar Financiën/HCG Bekostiging van de zorg Arbeidsintegratie Beroepsonderwijs WMO Zorginhoud en beleidsontwikkeling Financiën Kwaliteit en governance Managing Director SNS Impact Investing Hoogleraar Ethiek, Organisaties en Samenleving Maastricht University Advisory Board Initiative for Responsible Investment at Harvard University European Liaison, Global Impact Investing Network Lid Advisory Board, Social e-valuator Lid Raad van Toezicht Zuidwester Lid Raad van Toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Bestuurslid van de SUO Directeur sociale dienst Drechtsteden (hoofdfunctie) Lid Raad van Toezicht Stimulansz Lid Raad van advies NVVA Lid Toezichtscommissie DWI Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Zuidzorg, tevens lid remuneratiecommissie en voorzitter commissie zorg, kwaliteit en veiligheid Lid Raad van Toezicht Aanzet, tevens lid remuneratiecommissie Lid Klachtencommissie Politie Brabant-Noord Raad van Bestuur Stichting Haagse Gezondheidscentra Voorzitter ICT van 1-in-Zorg Voorzitter van het Bestuur van de Epilepsie Vereniging Nederland (tot 1 mei 2013) Bestuurslid van de Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving Lid Raad voor Civiel-militaire Zorg en Onderzoek Lid Raad van Toezicht ZZG Zorggroep Lid Raad van Toezicht Theater De Kom Nieuwegein Voorzitter centrale kerkcommissie Tabor parochie Nieuwegein Lid WMO-raad gemeente Nieuwegein De Raad van Toezicht werkt met drie commissies: de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de commissie zorg, kwaliteit en veiligheid.

13 Jaardocument /02/ van 54 Activiteiten Raad van Toezicht In het verslagjaar 2013 kwam de Raad van Toezicht vijfmaal in een reguliere vergadering bijeen en eenmaal in een extra vergadering. Naast de voor de Raad van Toezicht gebruikelijke onderwerpen is dit jaar aandacht geweest voor de vacature Raad van Bestuur; ontwikkeling in de open en gesloten jeugdzorg van De Hoenderloo Groep; verzuimanalyse en het medewerkers tevredenheidsonderzoek, de verschillende transities en de structuuraanpassing van de organisatie Raad van Bestuur Samenstelling van de Raad van Bestuur Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties Drs. Rob de Jong Voorzitter Voorzitter bestuur VOBC Voorzitter bestuur REA College Nederland Voorzitter RvT SeysCentra (per 1 december 2013) Voorzitter RvT Jobstap Dhr. Hans van Schaik (tot 1 december 2013) Lid Voorzitter SeysCentra Lid bestuur Spieringfonds Lid bestuur Maatschappelijke Integratie Gehandicapten Lid bestuur SBB Lid RvT Jobstap In de loop van het verslagjaar gaf de heer H. van Schaik aan om persoonlijke redenen de organisatie te willen verlaten, hetgeen per 1 december 2013 effectief werd. Bezoldiging De bezoldiging van bestuurders volgt de adviezen op dit gebied van de NVZD en de NVTZ (beloningscode bestuurders in de zorg). De arbeidsovereenkomst met bestuurders bevat een vertrekregeling. Deze regeling is goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De door de NVZD geadviseerde wijzigingen, waaronder jaarlijkse salarisindexering, worden besproken in de Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht en door de Raad van Toezicht vastgesteld. Sinds 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) van kracht. De in het verleden gemaakte afspraken met de zittende leden van de Raad van Bestuur vallen onder het overgangsrecht van deze wet. Voor de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht wordt de regeling die opgesteld is door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) gevolgd.

14 Jaardocument /02/ van Medezeggenschap Centrale Cliëntenraad Cliëntenraden zijn er op de locaties Werkenrode Jongeren, Werkenrode Volwassenen, Groesbeekse Tehuizen, Dagbesteding, De Winckelsteegh, REA College, Kemnade, Het Hietveld, De Beele, Jan Pieter Heije en De Hoenderloo Groep. Boven de lokale raden staat een Centrale Cliëntenraad, waarin de zetels bezet worden door één of meerdere vertegenwoordigers (cliënten of verwanten) van alle lokale cliëntenraden. Voor het dagelijks werk dat voortvloeit uit de medezeggenschap is er een eigen afdeling waar zeventien cliënten op twee dagen in de week werken in de vorm van dagbesteding met ondersteuning van een begeleider. De vele vergaderingen, projecten, beleidsdagen, netwerkcontacten worden vanuit dit bureau door cliënten vormgegeven en/of gefaciliteerd. Onderdeel van bureau Medezeggenschap is het Sociaal Juridisch Servicepunt. Zo n vijf cliënten zijn beschikbaar voor vragen op gebied van wetgeving en protocollen voor medewerkers en cliënten van Pluryn. In 2013 is actief ingezet op de participatie in beleidsdagen van bestuur en leidinggevenden van Pluryn. De Centrale Cliëntenraad heeft voor het jaarplan 2014 als speerpunt aangedragen: De cliënten, hun netwerk en ondersteunende medewerkers, creëren in onderlinge samenwerking een omgeving waarin de cliënt groeit, wordt uitgedaagd en gestimuleerd om vaardigheden te ontwikkelen gericht op een bij hem passende maatschappelijke participatie. Met betrekking tot dit speerpunt dient elke locatie een plan te maken. De Centrale Cliëntenraad heeft in 2013 acht keer vergaderd waarvan er een vergadering is besteed aan het meerjarenbeleidsplan. De Raad van Bestuur is elke CCR-vergadering voor een overleg aanwezig, de Raad van Toezicht is tweemaal op bezoek geweest. De CCR heeft in 2013 zowel gevraagde (dertien) als ongevraagde(zeven) adviezen gegeven. Op verzoek van de bestuurders heeft de CCR bij het zoeken naar een nieuwe bestuurder gesproken met een headhuntersbureau om haar wensen ten aanzien van het profiel uit te spreken. De uitkomsten van deze adviezen zijn weergegeven in onderstaande tabel.

15 Jaardocument /02/ van 54 Advies/beleidsissue Begroting 2013: gewoon adviesrecht Eigen bijdrage cliënten: verzwaard adviesrecht: Gedragscode cliënten: verzwaard adviesrecht Voeding: ongevraagd verzwaard advies Benoeming managers: ongevraagd gewoon adviesrecht Omgaan met toetsing wilsonbekwaamheid: ongevraagd advies Pluryn pas voor cliënte: ongevraagd advies veiligheid (verzwaard) Structuurwijziging dagbesteding en extern wonen: gevraagd gewoon advies Ongevraagd advies over oppakken signalen lokale raden Meerjarenbeleidsplannen Klachtenregeling DHG; verzwaard adviesrecht Kaderbrief 2013/2014 Vertrouwenspersoon: ongevraagd advies verzwaard App Medezeggenschap Uitkomst/Terug te zien in beleid Positief advies: gevraagd is te letten op energiekosten en dit overal lokaal te laten terug komen. Positief advies: gevraagd om uitleg interpretatie vervoersbijdrage. Is gegeven. Geadviseerd is om één gedragscode voor medewerkers en cliënten. Wordt in 2014 uitgevoerd met daarnaast een aparte beroepscode voor medewerkers. Geadviseerd is om op alle locaties Nibudprijzen te hanteren en na te gaan of voedingscommissies moeten worden ingesteld. Tenslotte advies om overal richtlijnen Gezonde Voeding te hanteren bij zelf koken. Adviezen zijn overgenomen. Bij onderzoek bleek dat voedingscommissies niet overal gewenst zijn omdat er veel zelf gekookt wordt op groepen. CCR heeft gevraagd of ook voor benoeming managers een verzwaard adviesrecht kon komen. RvB heeft dit verzoek vanwege wetgeving afgewezen, maar toegezegd dat bij negatieve adviezen managers niet zullen worden benoemd. Geadviseerd is om bij alle cliënten die een rechtsbeschermende maatregel hebben gekregen jaarlijks te toetsen of dit nog nodig is. Koppelen aan Individueel Plan in eenvoudige taal. Op verzoek van cliënten is een speciale Plurynpas ontwikkeld die naar behoefte kan worden aangevraagd. Met deze pas kunnen cliënten bij incidenten buiten de deur makkelijker de weg terug vinden. Positief advies over de structuurwijziging. Bij één van de lokale raden zijn gegeven signalen onvoldoende opgepakt door CCR en RvB. Afspraken tussen managers en lokale raden voortaan bewaken via Kompassie en verbeterborden. CCR en lokale raden hebben voor het eerst hun eigen speerpunten aangeleverd. Positief advies over de opgestelde klachtenregeling voor Jeugdzorg. Speciale themabijeenkomst over de kaderbrief voor raadsleden leverde punten op voor de strategiekaart van Pluryn. Bij het jaarlijkse bezoek van de CVP is gekeken naar het registratiesysteem uren en de beoordeling van de CVP. Advies is gegeven om landelijk medezeggenschap hier meer een rol in te geven. Presentatie in het land.

16 Jaardocument /02/ van 54 Marketingplan Voortgang Jeugdzorg SBB Sociale Ondernemingen Structuurwijziging Pluryn: gewoon adviesrecht Elektronisch Individueel Plan: ongevraagd verzwaard adviesrecht Presentatie in de CCR door manager Communicatie. Maandelijks is de CCR door de RvB meegenomen in de ontwikkelingen rond Jeugdzorg. Eén lid van de CCR zit ook in bestuur van de St. Beheer Bewonersgelden. Vanwege organisatorische redenen is gezocht naar samenwerkingspartner. Presentatie door manager. Positief advies: overhead mag niet toenemen. Bij invoering EIP bleek de privacy van cliënten onvoldoende. Hierop is advies gegeven voor ander autorisatieschema te kiezen. In overleg met de projectgroep EIP is een pilot begonnen bij één locatie. Naast de reguliere taken heeft het bureau Medezeggenschap in 2013 de volgende activiteiten ontwikkeld: Samen met de Universiteit van Maastricht zal onderzocht worden hoe de methodiek Partner Aanpak gebruikt kan worden voor mensen met een verstandelijke handicap. In 2013 is door drie cliëntenraden van Pluryn aan alle cliëntenraden van collega-zorgaanbieders een oproep gedaan om samen een cliënten-denktank WMO te formeren. Daarop is met enthousiasme gereageerd door totaal zeventien cliënten van Pluryn, Zozijn, de Driestroom, Onderling Sterk en MEE. De WMO-denktank heeft zich verdiept in de WMO, zich bekend gemaakt in de regio en een themaavond georganiseerd in samenwerking met de gemeente Nijmegen en Zorgbelang voor alle cliënten die te maken krijgen met de WMO. De WMO-denktank heeft zich een vaste plaats verworven in het overleg met ambtenaren, Zorgbelang, WMO-raden en het zelfregiecentrum van Nijmegen en omstreken. De voorzitter van de Centrale Cliëntenraad heeft actief deel genomen aan het landelijk voorzittersoverleg de Goudagroep met daaruit voortvloeiend een congres over de Transitie en een enquête onder zorginstellingen over de bezuinigingen in de zorg. Twee leden van het dagelijks bestuur hebben een ontmoeting gehad met de staatssecretaris en met de minister van VWS. De inkoper van VGZ heeft zijn jaarlijkse bezoek aan de Centrale Cliëntenraad gebracht en een lid heeft de speciale meeting van Agis en Achmea bijgewoond. De app Medezeggenschap is eind 2013 gepresenteerd. In samenwerking met de afdeling Research en Development van Pluryn en met het kenniscentrum Vilans is een speciaal instrument ontwikkeld om de verzwaarde adviesrechten toegankelijker te maken voor raadsleden met een verstandelijke handicap en concentratieproblemen. In 2014 zal aandacht worden besteed aan de implementatie van het instrument. Vanuit de CCR heeft een speciaal opgerichte werkgroep vervoer gewerkt aan de totstandkoming van een film over het gebruik van openbaar vervoer door mensen met een handicap. Op verzoek van de afdeling HR heeft de Medezeggenschap van Cliënten haar eigen voorlichtingsmoment gekregen bij de introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers van Pluryn. Er is opnieuw een gastles gegeven aan de medische studenten van de Radboud Universiteit. In november heeft het Sociaal Juridisch Servicepunt meegewerkt aan een landelijk congres over klachten.

17 Jaardocument /02/ van 54 In hoofdstuk 6, het maatschappelijk verslag van De Hoenderloo Groep, worden de activiteiten van medezeggenschap voor de jeugdzorg beschreven Ondernemingsraad De Ondernemingsraad van Pluryn heeft in 2013 positief geadviseerd over onder andere de reorganisatie voornemens op de locaties Het Hietveld en De Hoenderloo Groep en over de reorganisatie van de facilitaire dienst. Ook is positief geadviseerd over de integratie van Vastgoed, ICT en het facilitair bedrijf en over de topstructuur van Pluryn. In totaal zijn twaalf adviesaanvragen behandeld. Alle zijn voorzien van een positief advies. De Ondernemingsraad heeft in het verslagjaar twintig instemmingsaanvragen ontvangen. Naast onderwerpen op het gebied van arbeidsvoorwaarden in specifieke omstandigheden is instemming verleend aan de klokkenluidersregeling, de gedragscode en de digitalisering van het personeelsdossier. In twee gevallen werd geen instemming verleend Medezeggenschap in het onderwijs. Binnen Pluryn functioneren, op basis van de Wet Medezeggenschap op Scholen, drie medezeggenschapsraden (MR en), namelijk bij het Hoenderloo College, De Bolster en de Tarcisiusschool. Meer informatie hierover in hoofdstuk 7, Maatschappelijk verslag Onderwijs.

18 Jaardocument /02/ van Beleid, inspanningen en prestaties 3.1. De missie en visie van Pluryn Sterker in de samenleving (missie) Pluryn gaat uit van de eigen kracht en wens van de mens. Wij inspireren jongeren en (jong)volwassenen met complexe zorgvragen om zich maximaal te ontplooien en deel te nemen aan de maatschappij, in alle facetten van het dagelijks leven. Powered by Pluryn (visie) Ieder mens heeft recht op gelijke kansen en mogelijkheden. Een handicap of complexe problematiek doet daar niets aan af. Pluryn helpt bij het vergroten van kansen op een gelijkwaardige plek in de samenleving. Pluryn staat open voor iedereen en voor alle zorgvragen. We werken daarbij samen met anderen om duurzame resultaten te behalen. Het individuele doel van de cliënt is leidend. In ons werk gaan we een respectvolle relatie aan met mensen. Het vertrekpunt daarbij is dat iedereen zoveel mogelijk zelf vormgeeft aan zijn of haar leven. We zijn dynamisch en innovatief en treden zo nodig buiten gebaande paden. Wij gaan dóór waar anderen stoppen om kansen en mogelijkheden met cliënten te ontdekken en te benutten. Pluryn onderneemt daarin met durf, visie én toewijding. Medezeggenschap van cliënten en medewerkers ziet Pluryn als voorwaarde voor een open organisatie. Want wij geloven in gedragen ontwikkelingen. Medewerkers van Pluryn creëren, krijgen en benutten kansen. Ze staan stevig in het leven, zijn inspirerend, professioneel, respectvol en trots op de resultaten die cliënten behalen. Mensen die elkaar inspireren en respecteren: wij maken Pluryn! 3.2. Beleid, kansen en bedreigingen Het Meerjarenbeleidsplan heeft als titel Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn gekregen. We geven daarmee aan dat de vragen, positie en toekomst van onze cliënten de belangrijkste ijkpunten zijn in de ontwikkeling van onze dienstverlening. Met als onderliggende opdracht mensen in hun kracht te zetten zodat ze zelfstandig en volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij. Voor Pluryn draait het daarbij om het vermogen van de organisatie om kennis, kracht en innovatie dienstbaar te maken aan (het plan van) de cliënt. Bij die doelstelling hoort een ondernemende werkstijl, samenwerking met gelijkgestemde partners en zeer individueel gerichte flexibele ondersteuning op alle levensdomeinen van cliënten. Centrale thema s zijn dan ook partnership en zelfregie. Speerpunten in 2013 De kaderbrief en de daarop volgende jaarplannen voor 2013 van de afzonderlijke RVE s hadden als speerpunten: het bevorderen van een domeinoverstijgende werkwijze waarin de vraag van de cliënt leidend is; het vergroten van de zelfregie van de cliënten en het verbeteren en digitaliseren van de IP-systematiek, vanuit de gedachte dat de cliënt eigenaar is. Andere speerpunten hadden betrekking op het doorontwikkelen van jeugdzorg, onderwijs en de specialismen voor cliënten met een complexe zorgvraag. Een belangrijk speerpunt met betrekking tot efficiënte interne bedrijfsvoering betrof de verdere implementatie van Kompassie: het sturen en verbeteren van de processen rondom de cliëntvraag (zie verder 3.3).

19 Jaardocument /02/ van 54 Ter voorbereiding op de komende transities in de zorg waren speerpunten geformuleerd om de extramurale dienstverlening voor cliënten met een complexe zorgvraag verder te ontwikkelen, samenwerking met collega-zorgaanbieders en stakeholders te verbeteren en is geïnvesteerd in de ontwikkeling van ehealthproducten. Ontwikkelingen in de klantengroep Gehandicaptenzorg De in gang komende transities zijn al enigszins herkenbaar in de jaarrapportage van het Klantenbureau: Vanaf de tweede helft van 2013 is de extramuraliseringsdoelstelling voor de lage zorgzwaartepakketten in de gehandicaptenzorg mede zichtbaar in een dalend aantal plaatsingen. Ook in het totaal aantal plaatsingen is een verschuiving van intramuraal naar extramuraal te zien, deels ook als gevolg van intramurale krimp. Het aantal aanmeldingen voor het aanbod van Pluryn in de gehandicaptenzorg steeg met ruim 15%. De markt herkent Pluryn vooral op het aanbod met betrekking tot complexe VG-problematiek. De wachtlijst in de divisie gehandicaptenzorg steeg met 19%. Voorts maakt Pluryn aanwijsbaar werk van haar geen nee -beleid: In het onderdeel gehandicaptenzorg daalde het aantal afwijzingen van aangemelde cliënten met meer dan de helft (van 70 naar 33) tot minder dan 6% van het totaal aantal plaatsingen. Bij de jeugdzorg daalde het aantal afgewezen cliënten van zestien naar elf tot minder dan 5% van het aantal plaatsingen. Kansen en bedreigingen Marktaantrekkelijkheid, marktpositie en concurrentiekracht van Pluryn komen toenemend onder invloed van de transities in jeugdhulpverlening en langdurige zorg. Zo zal alle zorg voor jeugdigen <18 met een licht verstandelijke beperking in de nieuwe Jeugdwet worden ondergebracht en zullen lichtere vormen van langdurige zorg overgaan van de AWBZ naar WMO en/of zorgverzekering. Deze maatregelen gaan gepaard met budgetkortingen. In deze beweging ziet Pluryn het als een kans om een sterke organisatie te blijven die zich present stelt voor de meest complexe doelgroep en geen nee aan de voordeur verkoopt. Pluryn wil denken en werken in trajecten die cliënten persoonlijk en maatschappelijk vooruit brengen. In de nieuwe Jeugdwet gaat de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid voor een groot aantal voorzieningen, inclusief de gespecialiseerde zorg naar gemeenten. Deze transitie gaat gepaard met inhoudelijke vernieuwing. Dit moet leiden tot een effectievere hulpverlening en een afnemende vraag naar specialistische en residentiële zorg. De Participatiewet voegt de Wet Werk en Bijstand, de Wet Sociale Werkvoorziening en een deel van de Wajong samen. Een Wajong-uitkering is alleen nog mogelijk voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Wie nog wel kan werken, valt onder de Participatiewet. Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zullen met dispensatiemaatregelen zoveel mogelijk aan de slag gaan bij een reguliere werkgever. Door de Wet op het Passend Onderwijs zijn scholen verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit betekent dat er minder beroep gedaan wordt op het huidige speciaal onderwijs. Voor Pluryn kunnen deze ontwikkelingen tot gevolg hebben dat 25% van de huidige inkomsten onzeker wordt. Het is dan ook de uitdaging voor de komende jaren om dit marktaandeel te behouden.

20 Jaardocument /02/ van 54 In onderstaande tabel wordt een indicatie gegeven van de verwachte groei of krimp qua marktvraag. Per doelgroep zijn marketingdoelen geformuleerd. Doelgroep Extramurale jeugdzorg, inclusief LVG zzp 1 en 2 Intramurale jeugdzorg, inclusief LVG zzp 3,4 en 5 Extramuraal VG NAH HAH+ VG psychisch-geriatrisch (PG) SGEVB-EMB SGLVG intramuraal SGLVG extramuraal LG-J LG-J met bijkomende complexe problematiek LG-V met bijkomende complexe problematiek Scenario Behoud Krimp Krimp Behoud Nieuwe dienst Groei Groei Groei Nieuwe dienst Krimp Groei of behoud Behoud Bron: Marketingplan Pluryn De taken van stuurgroep Transitie, waarin alle activiteiten in het kader van de transities werden gecoördineerd, zijn in 2013 overgenomen door het kernteam. Een aantal in- en externe deskundigen op verschillende relevante terreinen ondersteunen dit kernteam. Het kernteam is samen met de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor onder andere: Strategie; Relatiebeheer met stakeholders; Afsluiten van contracten; Aangaan van samenwerkingsverbanden met partners. Pluryn is actief betrokken bij de landelijke en regionale lobby in het kader van de transities in Jeugd- en LVGJ-zorg. In 2013 heeft Pluryn een structuurwijziging in de organisatie voorbereid om beter toegerust te zijn op toekomstige ontwikkelingen. Deze structuurwijziging, verwoord in de notitie Synergie verankerd in de structuur wordt in 2014 operationeel Kwaliteit Voor kwaliteit en veiligheid worden richtlijnen gegeven in de wet- en regelgeving die op Pluryn van toepassing is. Bijvoorbeeld in de Wet op de Jeugdzorg, WCZ, AWBZ, Kwaliteitswet Zorginstellingen enz. Daarnaast zijn door belanghebbenden, werkgevers, cliëntenorganisaties, ministerie en inspectie, kwaliteitsen toetsingskaders opgesteld om de kwaliteit van zorg te garanderen en/of zichtbaar te maken. In de wettelijk verplichte bijlage van het jaardocument (DigiMV) wordt de kwaliteit van het onderdeel gehandicaptenzorg verantwoord middels het kwaliteitskader gehandicaptenzorg. Het betreft de kerngegevens kwaliteit op organisatieniveau (pijler 1) en de kerngegevens kwaliteit op cliëntniveau (pijler 2A).

21 Jaardocument /02/ van 54 Pluryn voldoet aan de volgende kwaliteitskeurmerken: HKZ Jeugdzorg en HKZ Gehandicaptenzorg. Voor deze certificering is Pluryn in 2013 overgestapt naar Loyds Register. Hierdoor kon de toetsing voor beide certificaten door één certificerende instelling worden uitgevoerd. Het hercertificeringstraject werd in december 2013 succesvol afgerond. De SeysCentra en het REA College hebben het EQUASS kwaliteitskeurmerk. Het EQUASS (European Quality Assurance in Social Services) is een kwaliteitskeurmerk dat is ontwikkeld door Europese organisaties van gehandicapten, werkgevers, werknemers en opdrachtgevers. Doel is het leveren van optimale service aan alle belanghebbenden. Werkzin en Jobstap hebben het keurmerk Blik op Werk. Blik op Werk zet zich ervoor in dat alle inwoners van Nederland een eerlijke kans op werk krijgen. Blik op Werk borgt de kwaliteit van dienstverlenende bedrijven en instrumenten die bijdragen aan het vinden en behouden van werk. Voor de naleving van wet- en regelgeving, kwaliteitskaders en toetsingskaders zijn regelingen en protocollen opgenomen in de kwaliteitshandboeken van Pluryn en De Hoenderloo Groep. Deze regelingen en protocollen krijgen regelmatig een update. In 2013 is een nieuw softwarepakket aangekocht dat beter beantwoordt aan de eisen van de organisatie. Daarin worden de kwaliteitshandboeken van Pluryn en De Hoenderloo Groep geïntegreerd. Projecten en initiatieven die in dit verslagjaar actueel waren en die direct of indirect relatie hebben met kwaliteit en veiligheid zijn: Kompassie. Kompassie bestaat uit verschillende onderdelen: de inspirerende planning & controlcyclus (ip&c), sturen en verbeteren en processen in het algemeen. Bij Kompassie staat het cliëntproces centraal. Alle RVE s werken momenteel aan de introductie van het verbeterbord op RVE-niveau (manager/clusterleiders). Als deze goed staan, dan wordt de uitrol richting teams gedaan (clusterleider/team). (Sociale) veiligheid. Veiligheid is een paraplubegrip waaronder in ieder geval de preventie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag tegenover cliënten een plaats heeft. Pluryn hanteert de volgende definitie van grensoverschrijdend gedrag: Elke vorm van handelen of het nalaten van handelen, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, waardoor de persoon die het ondergaat lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt, dan wel vermoedelijk lijden zal. Het instellen van een centrale Incidenten- en MIP-commissie en de invoering van de Prisma/Sireanalyse bij ernstige incidenten en klachten. Aanzet tot harmonisatie van de Klachtenprocedures van Pluryn en DHG. Project Zelfregie voor cliënten Klachten Pluryn kent twee regelingen voor de omgang met en afhandeling van klachten. Dit komt omdat er sprake is van verschillende wetgeving. De Hoenderloo Groep (DHG) geeft vorm en inhoud aan de klachtenprocedure conform de Wet op de Jeugdzorg. De overige Plurynlocaties vallen onder de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorginstellingen (WKCZ) en/of de Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). De Hoenderloo groep heeft een externe klachtencommissie die alle klachten van jongeren behandelt. De overige locaties van Pluryn zijn aangesloten bij de Gelderse Klachtencommissie. Cliënten kunnen tevens een beroep doen op een interne bemiddelingscommissie. Alle locaties van Pluryn hebben een dergelijke commissie.

22 Jaardocument /02/ van 54 Naast de wettelijke verplichting om een klachtenregeling te hebben, ziet Pluryn een goed werkende klachtenprocedure als voorwaarde om zijn missie en doelstellingen te realiseren. In dat verband is een klacht een gratis advies, waarmee het cliëntproces geoptimaliseerd kan worden. Hiervoor is het noodzakelijk dat klachten van cliënten onderdeel zijn van de beleidscyclus en leiden tot aanpassing in de werkwijze en het beleid. Toegankelijke, eenduidige en zorgvuldige registratie en rapportage van klachten en hun analyse en afhandeling zijn belangrijke voorwaarden om klachten om te zetten in stuurinformatie. De eerste stappen zijn gezet om incidenten en (ernstige) klachten methodisch te analyseren door middel van de Prisma/Sire-methodiek. Zowel voor jongeren van De Hoenderloo Groep (Jeugdzorg) als voor cliënten uit de overige locaties van Pluryn is een cliëntvertrouwenspersoon (CVP) beschikbaar. Deze functie wordt voor de jeugdzorg ingevuld door een onafhankelijk orgaan, het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Voor de overige locaties is door Pluryn een cliëntvertrouwenspersoon aangesteld. Voor meer informatie over de klachten in de jeugdzorg wordt verwezen naar het maatschappelijk verslag van De Hoenderloo Groep (hoofdstuk 6). Clientvertrouwenspersoon gehandicaptenzorg Het aantal cliëntcontacten van de cliëntvertrouwenspersoon is in 2013 licht toegenomen ten opzichte van 2012 ( ). Van de 127 contacten waren er 29 met verwanten. Het aantal contacten waarin persoonlijke problemen van cliënten werden besproken, is toegenomen ten opzichte van 2012, evenals klachten over verblijf en organisatie. Er waren minder klachten over zorg en begeleiding. Interne bemiddelingscommissies Het totaal aantal bemiddelingsverzoeken in 2013 was 36. Dit waren er negen meer dan in Vier verzoeken waren afkomstig van ouders of verwanten van een cliënt. In acht gevallen heeft de afwikkeling van het bemiddelingsverzoek geleid tot maatregelen om herhaling te voorkomen. Deze maatregelen hadden betrekking op: Het aanscherpen van afspraken en regels. Het aanpassen van de procedure bij verhuizing van de cliënt. Betere voorlichting en transparantie naar ouders. In één geval is gevraagd aan de cliëntenraad om onderzoek te doen. Klachten in de gehandicapten zorg In 2013 zijn zestien klachten tegen Pluryn ingediend bij de Gelderse Klachtencommissie (GKC). De commissie heeft vijf klachten behandeld en daarin een uitspraak gedaan. Een klacht werd niet ontvankelijk verklaard en twee klachten gegrond. Twee klachten werden deels gegrond en deels ongegrond verklaard. De overige klachten zijn in het voortraject opgelost en/of ingetrokken. Enkele klachten lopen nog door in Incidenten Pluryn, met uitzondering van De Hoenderloo Groep, kent de procedure Melding Incidenten Personen (MIP).

23 Jaardocument /02/ van 54 Het doel van deze procedure is het systematisch verbeteren van de cliëntzorg en het arbeidsklimaat voor medewerkers middels het registreren en analyseren van digitaal aangeleverde incidenten (calamiteiten, fouten en (bijna)ongevallen). De analyses leiden tot aanbevelingen aan het management waarmee preventieve en/of correctieve maatregelen kunnen worden ingezet. De decentrale MIP-commissie analyseert de digitaal aangeleverde meldingen. Het gaat dan om het onderzoeken van de melding op vermijdbare, structurele oorzaken met als doel leermomenten te creëren. Deze fase wordt afgesloten met advies aan het lokale cluster-of RVE-management. De commissie monitort het lokale verbetertraject. De centrale MIP/incidentencommissie spoort, op basis van de rapportage uit de decentrale MIP-commissies, concernbrede trends op en doet op basis hiervan verbetervoorstellen aan de Raad van Bestuur. De centrale commissie monitort de verbetertrajecten binnen de organisatie die betrekking hebben op kwaliteit en veiligheid en is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het meldingssysteem. Er is voorts een eerste aanzet gemaakt voor het methodisch analyseren van incidenten (en klachten). Een eerste groep medewerkers is getraind in de Prisma/Sire-methodiek. In 2013 zijn veertien incidenten gemeld aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Hoenderloo Groep hanteert de procedure Corrigerende en Preventieve maatregelen. Deze procedure regelt de registratie en afhandeling van calamiteiten, (bijna)ongevallen en incidenten. Meer informatie is terug te vinden in het maatschappelijk verslag van De Hoenderloo Groep (hoofdstuk 6) Innovatie Pluryn is een kennisintensieve organisatie. Cliënten mogen van ons verwachten dat we continu onze deskundigheid onderhouden, ontwikkelen en verbeteren. Zij moeten erop kunnen rekenen dat onze dienstverlening voldoet aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten en gebruikmaakt van de modernste technologie. Het bedrijfsonderdeel R&D werkt nauw samen met landelijke kenniscentra en universiteiten. Alle senior onderzoekers hebben, naast hun aanstelling bij Pluryn, een aanstelling bij een universiteit. R&D heeft bijzondere aandacht voor onderzoek naar de toepasbaarheid van technologische innovaties in de zorg. In het kader van ehealth ontwikkelt en test R&D nieuwe hulpmiddelen, die bijdragen aan het vergroten van zelfregie van cliënten. Met name is R&D geïnteresseerd in de meerwaarde van games voor het leren reguleren van emoties en sociale vaardigheden. Daarvoor participeert R&D in The Play Nice Institute (www.theplayniceinstitute.com). Dit instituut is een internationale samenwerking tussen sociale wetenschappers en game developers die games testen en ontwikkelen. Binnen Pluryn worden de games Dojo en Mindlight de komende jaren getest. Daarnaast is bijgedragen aan het project Zorg 2.0. Eén van de grootste uitdagingen in de zorg is het vertalen van wetenschappelijke kennis naar nieuwe, verbeterde vormen van dienstverlening. Hoe kan Pluryn bewezen effectieve diensten ontwikkelen, die passen bij de cliënten en de professionals? Om kennis en expertise te behouden, te delen en door te ontwikkelen, heeft R&D Pluryn vier centrale expertiselijnen vastgesteld: 1. Competentiegerichte, open (orthopedagogische) leefklimaten voor cliënten met (L)VG en/of zeer complexe gedragsproblemen;

24 Jaardocument /02/ van Participatie van cliënten met (L)VG en/of zeer complexe gedragsproblemen (informele ondersteuningsnetwerken, school en arbeidsintegratie); 3. Behandeling van comorbide internaliserende problematiek bij cliënten met (L)VG en/of zeer complexe gedragsproblemen (angst, depressie en trauma behandeling); 4. Behandeling van comorbide verslavingsproblematiek bij cliënten met (L)VG en/of zeer complexe gedragsproblematiek. Door de dienstverlening juist op deze thema s te innoveren en te ontwikkelen, verwacht Pluryn het verschil te maken voor cliënten. R&D draagt bij aan de ontwikkeling van de leefklimaten door onderzoek naar kwaliteitsaspecten van het basisklimaat binnen de woonvoorzieningen van Pluryn, ontwikkeling van de basismethodiek competentiegericht werken en ontwikkeling van specialistische groepsinterventies zoals Leef je in! (een presociale vaardigheidstraining voor jongeren met LVB) en Op Volle Kracht (een cognitieve gedragstraining voor depressie en angst bij jongeren met LVB). R&D draagt bij aan het vergroten van de zelfregie van cliënten door: ontwikkeling van de app verzwaard adviesrecht waarmee cliënten beter gebruik kunnen maken van hun recht op inspraak; onderzoek naar de Talentenexpeditie (methodiek van het REA College om jongeren naar arbeid te begeleiden); onderzoek naar de meerwaarde van Trajectcoaches die vanuit Person Centered Planning principes cliënten begeleiden bij het vinden van een passende dagbesteding; onderzoek naar de Informele sociale netwerken van mensen met LVB; onderzoek naar communicatie tussen cliënten met (L)VB en huisartsen; de ontwikkeling van Change Your Mindset (een interventie om cliënten te laten ervaren dat ze kunnen veranderen). R&D doet screeningsonderzoek naar middelengebruik bij jongeren en jongvolwassenen met LVB en complexe gedragsproblemen. Daarnaast ontwikkelt R&D een nieuwe interventie ter voorkoming van verslaving voor mensen met LVB: Take it Personal! In 2013 zijn negen praktijkgerichte onderzoeken gepresenteerd en waren onderzoekers van Pluryn (mede) verantwoordelijk voor dertien wetenschappelijke publicaties. Zie ook hoofdstuk 6, maatschappelijk verslag De Hoenderloo Groep. Overige initiatieven Quli Pluryn is een belangrijke initiatiefnemer bij de ontwikkeling en implementatie van Quli en De Praktijk. Quli (Quality of Life) is een ehealthplatform dat gebruikers zelfredzaam maakt, preventieve hulpmiddelen biedt en hen in staat stelt om zelf de regie over hun zorg en welzijn te voeren. Quli draagt bij aan effectievere en betaalbare zorg. De zorginstellingen: Dr. Leo Kannerhuis, Amarant Groep, Pluryn en ARQ zijn de initiatiefnemers en eigenaren van Quli. Zij worden hierin ondersteund door ICT-bedrijf Ordina. Quli is het eerste ehealthplatform dat is opgebouwd vanuit of rond de gebruiker, hij staat centraal bij de inrichting van het platform. De zorginstellingen brengen hun visie op zorg in. Zij zien in ICT een belangrijke aanjager van innovatie in de zorg.

25 Jaardocument /02/ van 54 De Praktijk Jongeren en volwassenen met een beperking en/of complexe problemen wonen steeds vaker in de samenleving. Personen die hen ondersteunen zoals mantelzorgers, huisartsen en sociale wijkteams hebben niet altijd antwoord op hun zorgvragen. De samenwerkende zorgaanbieders Driestroom, Dichterbij, Pluryn en de AVG praktijk van het Universitair Gezondheidscentrum Heyendaal hebben nu één laagdrempelig loket ingericht waar deze ondersteuners met hun vragen terecht kunnen. Onder de naam De Praktijk biedt dit project geïntegreerde specialistische hulp in de vorm van consultatie, diagnostiek en behandeling" Personeelsbeleid en kwaliteit van werk Het zijn onze medewerkers die het verschil maken voor onze cliënten. Zij zijn het gezicht naar de cliënt toe. Pluryn waarden gaan pas leven als onze medewerkers zich ermee identificeren en deze uitdragen naar onze cliënten. De wereld van transformaties, budgetkrapte en stelselwijzigingen vraagt om medewerkers die breed inzetbaar zijn, willen innoveren, over grenzen durven kijken, samenwerken met partners en vooral dienstbaar zijn aan het plan van de cliënt. Mensen zijn dé succesfactor. In deze turbulente omgeving is het zaak om te anticiperen. Dat heeft Pluryn afgelopen jaar gedaan. Als voorbereiding op de transities wordt gewerkt aan: Het inrichten van een organisatie die flexibel en gericht kan inspelen op de transities; Het hebben en houden van competente medewerkers die passen bij de strategische doelstellingen van Pluryn met elementen als: complexe doelgroep, competentiegericht werken, zorgen dát i.p.v. zorgen vóór en aandacht voor participatie; Het bewerkstelligen van goed werkgeverschap in een krimpende markt, waarbij de organisatie transitieproof blijft. Voor een succesvolle zorgorganisatie is de interactie tussen de cliënt en medewerker cruciaal. Wat heeft de medewerker nodig om de cliënt uit te dagen en te stimuleren? Hoe faciliteert Pluryn medewerkers om het beste uit cliënten te halen en stimuleert Pluryn medewerkers ook zelf te investeren in de eigen ontplooiing? Duurzame inzetbaarheid is bij dit alles cruciaal. Het afgelopen jaar heeft Pluryn haar beleid op het duurzaam inzetbaar houden van haar medewerkers gecontinueerd en de diverse instrumenten nog meer in verbinding gebracht met elkaar. Pluryn kiest voor een brede aanpak met daarin de vier pijlers van duurzame inzetbaarheid: scholing (1), eigen regie (2), mobiliteit (3) en gezondheid (4). 1. Aandacht voor opleiding en ontwikkeling. Belangrijkste daarbij is aansluiting blijven houden bij wat de zorgmarkt vraagt. Er vindt een verschuiving plaats van zorgen vóór naar zorgen dát. Bij Pluryn concentreert zich dat rondom twee projecten: Competentie Gericht Werken en het Elektronisch Individueel Plan. Wat is er nodig om de cliënt zelfregie te geven? Wat moet er daarvoor rondom de cliënt georganiseerd worden en wat betekent dat voor de begeleider? 2. De medewerkers bewust maken van hun verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling en employabiliteit. Zeker als er organisatieveranderingen gaan plaatsvinden (en dat gebeurt in de zorg) is het noodzakelijk die omslag te maken. De medewerker heeft zelf de regie, Pluryn faciliteert.

26 Jaardocument /02/ van 54 Daarbij zijn scholing en ontwikkeling geen eenmalige aandachtspunten. Wij vragen aan medewerkers om zich blijvend te ontwikkelen, wij vragen aan leidinggevenden om continu te werken aan leiderschapsontwikkeling. Wij passen de organisatie daarop aan met laagdrempelige en effectieve leerinterventies (e-learning, informeel leren, coaching on the job). 3. Het organiseren van interne mobiliteit en talentenpools. In 2012 is de tweede talentenpool voor middenmanagement en hoger management van start gegaan. Resultaat is dat het intern vervullen van managementvacatures is gestegen van 20% naar 75%. In het verslagjaar is de interne mobiliteit meer op gang gebracht. Een en ander vanuit de visie: iedereen is een ster, aan ons de taak om die ster (weer) te laten stralen. We willen door middel van een goede dialoog en een gedegen facilitering de interne vraag bij intern aanbod brengen. Eerste resultaten zijn aan het eind van het verslagjaar aanwijsbaar: ongeveer 120 mensen zijn intern begeleid van werk naar werk. Ook onze flexpool is een talentenpool: in 2013 is bijna 60% van de vacatures intern ingevuld en van die 60% is 40% vervuld door een medewerker uit de flexpool. 4. Een verzuimaanpak die steeds meer richting preventie gaat. Medewerkers zijn betrokken en bevlogen. Een groot goed. Maar ten aanzien van duurzame inzetbaarheid zijn medewerkers die zichzelf wegcijferen ten behoeve van de cliënt, in een veelal complexe populatie met onverwacht gedrag en in sommige gevallen fysiek zwaar werk, ook een te bewaken risico. Zij voelen de last van de veranderende omgeving, wat kan leiden tot onzekerheid en onduidelijkheid. Verzuimaanpak wordt niet alleen gekenmerkt door het omhoog brengen van de verzuimdrempel maar ook door het bieden van aandacht, vertrouwen, transparantie én dialoog over wat we van elkaar verwachten. Met betrekking tot gezondheidsmanagement bieden we diverse trainingen/cursussen aan, onder meer op het gebied van mindfullness, stoppen met roken en nadenken over toekomstperspectief. In het kader van veiligheid voor medewerkers is een training Aandachtsfunctionaris Arbo voor Pluryn ontwikkeld en in juni van start gegaan. Het doel is om medewerkers in de uitvoering voldoende kennis en middelen aan te reiken om veiligheid voor cliënten zowel als voor zichzelf te realiseren. De cursus stelt medewerkers in staat op locatie de Risico-inventarisatie & Evaluatie Welzijn te doen en de lokale prioriteiten vast te leggen in een concreet plan van aanpak. Medewerkerstevredenheidonderzoek Begin 2013 zijn de resultaten van het gehouden medewerkers tevredenheidsonderzoek gepresenteerd. De uitkomsten lieten een sterke verbetering ten opzichte van 2010 zien, ook als resultaat van de aandacht voor het voortdurend werken aan verbetering van het engagement van medewerkers.

27 Jaardocument /02/ van 54 Personele informatie Gehandicaptenzorg Jeugzorg Onderwijs Aantal medewerkers in dienst Aantal fte 2123,68 415,99 145,47 Gemiddeld percentage dienstverband Aantal vrouwelijke medewerkers Aantal mannelijke medewerkers Ratio vrouw-man Gemiddelde leeftijd Gemiddelde duur dienstverband

28 Jaardocument /02/ van Maatschappelijk ondernemen Pluryn is een organisatie met een maatschappelijke opdracht. Als zodanig ervaart Pluryn in het bijzonder ook de plicht tot maatschappelijk (verantwoord) ondernemen. We proberen dat tot uitdrukking te brengen door: de wijze waarop we met onze stakeholders omgaan; de manier waarop we met stakeholders samenwerken; te streven naar maatschappelijk rendement van de middels onze activiteiten door de samenleving gedane investeringen (Social Return On Investment); onze aandacht voor milieu- en duurzaamheidsaspecten. In de omgang met interne stakeholders is het begrip zeggenschap van beslissende betekenis. Pluryn concretiseert dit begrip niet alleen in de traditionele vormen van inspraak- en adviespraktijk via Ondernemingsraad en Cliëntenraad. Cliënt centraal is een veel diepgaander concept in de organisatie. Zelfregie en participatie zijn sleutelbegrippen, zowel op individueel cliëntniveau als op beleidsvlak. Cliënten zijn niet alleen reactief betrokken bij beleid via inspraak en advies, maar staan samen met beroepskrachten, ook aan het begin van beleidsprocessen in de fasen van oriëntatie, planning en voorbereiding. Het is bijzonder plezierig dat deze vergaande betrokkenheid van cliënten aan het eind van het verslagjaar ook nadrukkelijk werd herkend door het certificeringsinstituut tijdens de hercertificeringsaudit HKZ. Pluryn wordt op dit vlak onderscheidend genoemd en de organisatie ervaart dat behalve als een groot compliment ook als een bevestiging van de gekozen koers. Pluryn onderhoudt nauwe relaties met externe stakeholders binnen landelijke en regionale brancheorganisaties. Voorts is er intensieve samenwerking met kennisinstituten. De aandacht voor het belang van sluitende zorgketens noodzaakt tot productieve samenwerking met andere aanbieders van zorgen dienstverlening. Maatschappelijk verantwoord ondernemen krijgt in de samenwerking met zorgkantoren met name op financieel gebied betekenis en vorm. De in gang zijnde transities op het gebied van langdurende zorg, jeugdhulpverlening en maatschappelijke participatie leiden tot een sterk toenemende praktijk van samenwerking met gemeenten. Daarin presenteert Pluryn zich als enthousiaste partner of initiator. De gerichtheid van Pluryn op maatschappelijk participatie van cliënten kent een logische verbinding met het begrip maatschappelijk rendement ofwel: Social Return on Investment (SROI). Voor elke cliënt, ook die met complexe problematiek, is het maatschappelijk perspectief uitgangspunt voor het handelen van Pluryn. De bijdrage aan de samenleving, van cliënten zowel als van Pluryn als totale organisatie, krijgt een bijzonder herkenbare vorm in de maatschappelijk ondernemingen van Pluryn. In dit verband spreekt Pluryn van dubbele duurzaamheid. Milieu en duurzaamheid behoren tot de blijvende onderwerpen in de beleidscycli van Pluryn. Elke jaarplanning van Plurynonderdelen bevat deze aspecten als aandachtspunt. Van management wordt op deze gebieden concrete inspanning en resultaat gevraagd. In managementrapportages wordt op deze elementen gemonitord.

29 Jaardocument /02/ van Hoofdlijnen van het Financieel Beleid De Planning & Controlcyclus is de basis voor adequate financiële sturing, waarbij door middel van financieel beleid de juiste middelen worden ingezet om de (strategische) doelstellingen te realiseren. De jaarlijkse Planning & Controlcyclus sluit aan op de meerjarige strategie en begroting, waardoor de realisatie van de organisatiedoelstellingen is gewaarborgd. Alle entiteiten en onderdelen binnen Pluryn Hoenderloo Groep (hierna: PHG) hebben de opdracht en de verantwoordelijkheid om een gezonde financiële huishouding te voeren. De verschillende entiteiten hebben, als gevolg van een grote diversiteit in activiteiten, verschillende financieringsbronnen, waardoor het financieel beleid per entiteit kan verschillen, maar te allen tijde moet bijdragen aan het financieel beleid van PHG. De verantwoordelijkheid voor de financiële budgetten is doorgezet naar het laagste niveau in de organisatie. Maandelijks wordt er gerapporteerd over de financiële resultaten op het cluster-, RVE- en totaalniveau. In 2013 is een nieuwe tool met betrekking tot business Intelligence uitgerold: Pluryn Kompas. Hiermee heeft het management een verbeterd hulpmiddel gekregen om nog effectiever te sturen en te verbeteren. Dit wordt ondersteund vanuit het project Kompassie Doelstelling en beleid op het gebied van financiële instrumenten De financiële sturing op de financiële ratio s is grotendeels centraal belegd. Financiële doelstellingen worden jaarlijks doorgezet naar de verschillende onderdelen van de organisatie en door middel van de Kaderbrief vertaald naar resultaatdoelstellingen en investeringsruimte. Door middel van risicobeheer wordt voorkomen dat het vermogen en het resultaat van PHG negatief worden beïnvloed. De treasuryfunctie speelt een belangrijke rol bij de centraal belegde financiële sturing. De treasuryfunctie borgt dat er voldoende financiële ruimte aanwezig is om op korte of middellange termijn aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. Om het rente- en debiteurenrisico te beperken tot een aanvaardbaar niveau heeft PHG een effectief beleid ontwikkeld, waarbij kaders zijn gesteld aan de te gebruiken financiële instrumenten. Gedurende het jaar wordt gemonitord of de uitgevoerde en uit te voeren financiële transacties passen binnen het vastgestelde beleid. Om het renterisico op de leningenportefeuille te beperken, wordt in een aantal gevallen gebruik gemaakt van renteswaps. Deze posities worden periodiek beoordeeld op effectiviteit en indien daartoe een noodzaak is, worden deze posities heroverwogen. In 2013 zijn alle, door middel van renteswaps, afgedekte renteposities effectief gebleken. Daarnaast is sprake van effectief cashmanagement, waarbij wordt gestreefd naar het minimaliseren van de kosten die verbonden zijn aan het kasstroombeheer. Het liquiditeitenbeheer vindt dagelijks plaats, waarbij optimalisatie door middel van concentratie van liquiditeiten binnen een rente compensabel stelsel wordt nagestreefd. Door middel van werkkapitaalbeheer wordt het proces van factureren en betalen geoptimaliseerd. De planning & controlcyclus is in 2013 verder verbeterd door het structureel voeren van financiële kwartaalgesprekken tussen management en Raad van Bestuur en het uitbouwen van de verantwoordelijkheden van het middenmanagement. In de kwartaalgesprekken is risicomanagement als vast agendapunt geïntroduceerd. Daarnaast heeft een kwaliteitsslag plaatsgevonden met betrekking tot de administratieve functie. Vanaf 2013 worden interne financiële audits uitgevoerd op de gepresenteerde kwartaalcijfers. In 2014 wordt dit verder doorontwikkeld.

30 Jaardocument /02/ van 54 In 2014 wordt software aangeschaft welke ondersteunend is bij het opstellen van de begroting, maar ook prognoses kan genereren. Daardoor wordt het management en het bestuur in staat gesteld om adequater op veranderingen te reageren en wordt de kwaliteit van het besluitvormingsproces verhoogd. De administratie is in 2013 voor het eerst integraal uitgevoerd met de financiële software van Afas. Ook de personeels- en salarisadministratie wordt in Afas gevoerd. Vanaf 1 januari 2013 is ook het personeelsplanningspakket Aysist van Ayton operationeel binnen de organisatie Financiële resultaten 2013 Het boekjaar 2013 is afgesloten met een positief resultaat van 3,3 miljoen. Het meest opvallende financiële feit is de daling van de omzet. Na vele jaren van uitsluitend groei, is er sprake van een omslag naar krimp. In de jaarrekening is een reorganisatie voorziening opgenomen om de krimp bij specifiek benoemde onderdelen op te kunnen vangen. Kengetallen Debt Service Coverage Ratio (EBITDA / Rentelasten + aflossingen) 1,76 3,23 Intrest Coverage Ratio (EBIT / Rentelasten) 1,61 2,15 Net Debt / EBITDA (Netto rentedragende schulden / EBITDA) 3,46 3,63 Solvabiliteit (Eigen vermogen / Totaal vermogen) 22,45% 21,72% Weerstandsvermogen (Ei gen vermogen / Omzet) 22,02% 20,31% Return On Investment Capital (EBIT / (Eigen vermogen + Netto rentedragende 6,20% 6,82% schulden)) Rentabiliteit ( Netto resultaat / Omzet) 1,45% 2,26% De financiële ratio s laten een daling zien ten opzicht van het jaar 2012, wat vooral wordt veroorzaakt door het lagere resultaat over 2013 ten opzichte van De solvabiliteit (verhouding Eigen Vermogen/Vreemd Vermogen) is daarentegen in 2013 gestegen van 21,72% naar 22,45% %. In de afgelopen jaren was de solvabiliteit gedaald door de uitvoering van een ambitieus investeringsprogramma in de AWBZ. In de jaren 2009 t/m 2013 is er voor ongeveer 120 miljoen geïnvesteerd in moderne huisvesting voor onze cliënten. Het investeringsprogramma is volledig binnen de planning afgerond. In de jaarrekening 2013 is geen sprake meer van een saldo op de rekening onderhanden investeringsprojecten. Onze interne doelstelling is om ultimo 2016 minimaal een solvabiliteit van 25% te hebben bereikt. Onze verwachting is dat dit ook de kaders gaan worden die onze financiers van vreemd vermogen gaan stellen. In 2013 is de liquiditeit van de organisatie, zijnde de current ratio, verder verbeterd van 87% naar 99%. Vanaf 2012 wordt nadrukkelijk gestuurd op de verbetering om vanuit een financieel sterke positie 2015 in te gaan, omdat er nog geen enkele duidelijkheid is over de betalingsvoorwaarden vanuit de gemeenten. In 2013 hebben wij geparticipeerd in de bestaande stichting Bikewerk; een maatschappelijk onderneming waar fietsen worden verkocht en gerepareerd. Ook zijn wij vennoot geworden in de Commanditaire Vennootschap Quli om gezamenlijk met partners verder te investeren in ehealth ontwikkelingen. Voor verdere financiële informatie verwijzen wij u naar de jaarrekening 2013.

31 Jaardocument /02/ van Risicomanagement De laatste jaren wordt het financieel beleid sterk beïnvloed door externe ontwikkelingen, zoals veranderende wet- en regelgeving en de wijziging in financiering van de zorg. In de afgelopen jaren is de Normatieve Huisvestingscomponent ingevoerd en wordt er nadrukkelijk ingezet op de extramuralisering van de lage Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP). In de komende periode gaan er grote wijzigingen plaatsvinden met betrekking tot de financiering van de zorg. De volgende ontwikkelingen hebben ingrijpende gevolgen voor de PHG en vormen het grootste risico voor de realisatie van de strategie van de PHG: de hervorming van de langdurige (AWBZ) zorg; de transitie en transformatie van de jeugdzorg; de invoering van de participatiewet; de invoering van de wet op het passend onderwijs. Om de financiële risico s op te kunnen vangen, wordt er een enigszins conservatief financieel beleid gehanteerd. Risicomanagement krijgt een steeds prominentere rol in de planning & controlcyclus. Per kwartaal worden door het management en het bestuur, ten aanzien van de te realiseren organisatiedoelstellingen, de belangrijkste risico s geïnventariseerd. Op basis van de uitgevoerde analyse worden vervolgens beheersingsmaatregelen gedefinieerd die na implementatie worden ge-audit op effectieve werking. Op basis van de verwachte risico s zijn in 2013 de volgende beheersmaatregelen ingezet: Intensieve samenwerking in de keten en met partners in de regio; Doorontwikkeling van de systemen om het cliëntenproces optimaal te ondersteunen. Nagenoeg alle cliënten hebben ultimo 2013 een Elektronisch Cliënten Dossier; Intensivering relatiebeheer met opdrachtgevers: gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars en hoofdaannemers; Actieve opvolging van het Lange Termijn Huisvestingsplan; Verdere flexibilisering en kwalitatieve ontwikkeling van de formatie; Verhoging productiviteit door gezondheidsmanagement en actieve opvolging medewerkerstevredenheidsonderzoeken Toekomstverwachting Op basis van de komende transities verwachten wij voor de komende jaren een krimp van de omzet. In relatie hiermee gaat ook de personeelsbezetting dalen. In de afgelopen jaren is daarom geïnvesteerd in het opbouwen van een flexibele schil in de personele formatie. Het investeringsniveau gaat in de komende jaren op een aanzienlijk lager niveau liggen. De kwaliteit van de huisvesting is op peil en er wordt weinig tot geen autonome groei verwacht. Er wordt uitsluitend nog geïnvesteerd indien specifieke doelgroepen hier om vragen. De verwachting is dat alle investeringen vanuit de lopende cashflow gefinancierd kunnen worden. Er is geen noodzaak tot uitbreiding van de financieringsbehoefte. Er is uitsluitend sprake van herfinanciering van bestaande leningen.

32 Jaardocument /02/ van De Hoenderloo Groep 6.1. Kerngegevens Jeugdzorg De Hoenderloo Groep is een landelijk werkende jeugdzorginstelling die gevestigd is in Hoenderloo en Deelen en tevens beschikt over een buitenlands zorgaanbod. De Hoenderloo Groep is onderdeel van Pluryn en is één van de specialistische residentiële, orthopedagogische behandelcentra. De Hoenderloo Groep richt zich op jongeren van 10 tot 18 jaar met ernstige gedrags- en ontwikkelingsproblemen. De zorgvraag van deze jongeren is zo specialistisch dat deze het reguliere regionale aanbod (tijdelijk) overstijgt. Aanvullende gegevens van De Hoenderloo Groep zijn te vinden in hoofdstuk 1, 1.1. Het aanbod bestaat uit zowel leef- als gezinsgroepen waar jongeren binnen hun mogelijkheden worden voorbereid op zelfstandig functioneren in de maatschappij. De Hoenderloo Groep is een viermilieusvoorziening voor zorg, behandeling, onderwijs/arbeidsintegratie en vrije tijd, aangevuld met GGZzorg. Ook kan AWBZ-gefinancierde zorg of expertise worden ingezet wanneer dit wordt geïndiceerd. De Hoenderloo Groep biedt de volgende zorg: Leveren van provinciaal gefinancierde Jeugdzorg via de verschillende provincies en stadsregio s; Leveren van Jeugdzorg plus voor het Ministerie van VWS, gericht op het werkgebied Zuid West (Provincie Zuid-Holland, Haaglanden en Rotterdam); Leveren van de erkende Interventie MDFT, onder andere in het kader van de gedragsbeïnvloedende maatregel voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid. In het kader van GGZ beschikt De Hoenderloo Groep met ingang van 22 april 2008 over de volgende toelatingen: Ondersteunende begeleiding; Activerende begeleiding; Behandeling Medezeggenschap Cliënten-/participatieraad De Hoenderloo Groep gaat voor een cliëntgerichte organisatie. Jongeren kunnen hun stem laten horen in de participatieraad (PR). Ouders hebben de kans mee te praten in de Cliëntenraad (CR). Het gaat dan bijvoorbeeld over onderwerpen als: het leefklimaat, de behandeling, communicatie en het beleid van de organisatie. De raad geeft gevraagd maar ook ongevraagd advies aan de directeur van DHG.

33 Jaardocument /02/ van 54 In 2013 waren dit onder meer de volgende gevraagde en ongevraagde adviezen: Raad Advies/beleidsissue Uitkomst/Terug te zien in beleid DHG CR Advies over onderdeel dagprogrammering school en wonen Positief advies over de invoering van dagprogrammering binnen De Hoenderloo Groep. De raad wordt op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen en zal hierover advies geven. DHG CR Klachtenformulier Ongevraagd advies: dat de klachtenformulieren toegankelijk voor de jongeren worden. De formulieren komen op elke groep te liggen. DHG CR Verlichting op het terrein Ongevraagd advies over bespreekbaar maken van de mogelijkheden tot meer verlichting op het terrein. Zodat jongeren zich veiliger voelen in het donker. DHG CR KompassieVerbeterbord Positief advies om een verbeterbord voor jongeren op de groep te maken. Dit als hulpmiddel om met elkaar in gesprek te gaan. DHG CR Uitkomst veiligheidsbarometer Positief advies, de verbeterpunten worden meegenomen in het plan van aanpak leefklimaten. DHG PR Veiligheidsbarometer Beleidsmedewerker heeft met de Participatieraad de vragenlijsten besproken en aangepast. School erin opgenomen. DHG PR Afname Veiligheidsbarometer Samen met medewerkers en Cliëntenraad de veiligheidsbarometer afgenomen. DHG PR Landelijke dag Jeugd Welzijns Beraad Bijeenkomst van alle jongerenraden uit instellingen in Nederland in Utrecht. DHG PR Jongerenplatform Gelderland Bijeenkomst in Arnhem met als thema Transitie. Voor de overige activiteiten in het kader van medezeggenschap binnen Pluryn wordt verwezen naar het algemene deel van het maatschappelijk verslag Kwaliteit Jeugdzorg Uitgangspunten van De Hoenderloo Groep De Hoenderloo Groep bestaat ruim 160 jaar en is op 1 januari 2011 met Pluryn gefuseerd. Het beleid van De Hoenderloo Groep wordt gekenmerkt door de volgende elementen: De Hoenderloo Groep is een landelijk, kwalitatief hoogstaand behandelinstituut voor residentiële zorg aan jongeren met ernstige gedrags- en ontwikkelingsproblemen, zowel voor de open als de gesloten jeugdzorg; Het zorgaanbod van De Hoenderloo Groep is aanvullend op het aanbod van provinciaal werkende jeugdzorgaanbieders. De Hoenderloo Groep werkt voornamelijk in opdracht van Bureaus Jeugdzorg.

34 Jaardocument /02/ van 54 Daarnaast wordt zorg vanuit De Hoenderloo Groep ingezet binnen een behandeltraject van collegazorgaanbieders; De Hoenderloo Groep biedt onderwijs dat verankerd is binnen de behandeling, waarna doorstroming naar regulier onderwijs niet alleen nagestreefd wordt, maar ook een reële mogelijkheid is; De Hoenderloo Groep stemt de inhoud van de behandeling af op de hulpvraag van de individuele jongere. Daarbij is het toekomstperspectief van de jongere leidend; De Hoenderloo Groep investeert in trajectzorg en samenwerking met regionale partners om de overdracht naar vervolgzorg voor jongeren te maximaliseren; De Hoenderloo Groep werkt met gekwalificeerd personeel dat voortdurend wordt gestimuleerd om hun kwaliteiten in te zetten en zich te ontwikkelen, onder meer met betrekking tot de organisatiebrede methodiek van Competentiegericht Werken; Voor kennis die niet binnen de organisatie voorhanden is, zoekt De Hoenderloo Groep samenwerking met de partners uit het veld, zodat we van elkaars expertise profiteren; De Hoenderloo Groep ontwikkelt zorg die is afgestemd op de zorgvraag van jongeren middels investering in onderzoek op het niveau van de jongere (diagnostiek, doelrealisatie) en op organisatieniveau (follow-up onderzoek, cliënttevredenheidsonderzoek). Onderzoeksresultaten vormen een belangrijk aspect bij de vergroting van onze kennis en blijvende verbetering van ons zorgaanbod. Doelstelling Toekomstperspectief aan de jongere bieden (uitgaan van mogelijkheden); De jongere helpen in zijn ontwikkeling richting een duurzame participatie in de samenleving; Verminderen van (gedrags)problemen en het vergroten van competenties; De jongere leren omgaan met beperkingen (inzicht en acceptatie). Deze ambitie vergt een specialistische behandeling bestaande uit een gebalanceerd orthopedagogisch basisklimaat, interdisciplinaire diagnostiek en een breed aanbod van werkzame therapieën, trainingen en gezinsinterventies. Wij doen dit in een prikkelarme viermilieusvoorziening waarbij de verbinding tussen wonen, school, arbeidsintegratie en vrije tijd reële kansen creëert voor ontwikkeling. De jongeren hebben vaak faalervaringen achter de rug, waardoor zij baat hebben bij een integrale aanpak waarbij ze op alle levensgebieden ondersteuning ondervinden om in alle rust een nieuwe start te maken. Deze behandeling vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van behandelcoördinatoren die worden aangestuurd door het hoofd Behandeling. Inhoudelijke speerpunten in 2013 Optimaliseren van het orthopedagogisch leefklimaat gebaseerd op Competentiegericht Werken; Optimaliseren van het orthopedagogisch basisklimaat gebaseerd op de uitgangspunten van Riksen- Walraven; Organiseren van een op het individu afgestemd behandeltraject met individuele doelen en inzet van therapie en trainingen; Integrale samenwerking met onderwijs vanuit individueel ontwikkelingsperspectief, gericht op vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding; Een passend aanbod van vrijetijdsbesteding. Om de kwaliteit van zorg te garanderen, werkt De Hoenderloo Groep met een systeem van permanente zorgmonitoring, zet evidence based methodieken in en investeert in onderzoek en ontwikkeling van methodieken.

35 Jaardocument /02/ van 54 Daarnaast is De Hoenderloo Groep in het bezit van het HKZ-certificaat Jeugdzorg Onderzoek en ontwikkeling In aansluiting op de vier lijnen van onderzoek (zie algemeen deel van het maatschappelijk verslag) en de reeds eerder genoemde inhoudelijke speerpunten, zijn de volgende onderzoeken in 2013 voor Jeugdzorg en Jeugdzorg plus in uitvoering geweest. Een aantal onderzoeksprojecten loopt in samenwerking met verschillende onderzoeksinstituten. Ze hebben tot doel om (nieuwe) interventies voor jongeren te evalueren of bestaande interventies te verbeteren. Afgeronde onderzoeken worden besproken door clusterleiders en in teams en leiden tot verbeteracties en plannen. Voorbeelden zijn: Onderzoek naar leefklimaten in samenwerking met dr. P. van der Helm en prof. dr. G.J. Stams dat in 2013 plaatsvond bij de overige acht leefgroepen (acht in Open Jeugdzorg; drie in Jeugdzorg Plus ), die in 2012 nog niet hadden deelgenomen. In dit onderzoek werd bekeken in welke mate pedagogische principes en handelwijzen worden gehanteerd. Hiervoor zijn jongeren en pedagogisch medewerkers geïnterviewd en zijn jongeren, behandelcoördinatoren en pedagogisch medewerkers gevraagd een uitgebreide vragenlijst in te vullen. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn in 2013 verbeteracties opgesteld en uitgevoerd om de hulp aan jongeren te optimaliseren. Deze verbeteracties zullen ook in 2014 vervolg krijgen. In het voorjaar 2014 zullen de klimaten opnieuw gemeten worden om te zien in hoeverre er verandering heeft plaatsgevonden. Internaliserende problematiek: inzicht krijgen in de omvang van internaliserende problematiek (screening) en onderzoek naar de behandeling van internaliserende problemen. Daarnaast is onderzoek opgestart naar de effectiviteit van twee nieuwe interventies voor internaliserende problematiek: serious gaming (Dojo) en Op Volle Kracht. De rol van ICT bij innovatie, ondersteuning bij onderzoek, opvoeding van jongeren, het aantrekkelijk maken van onderzoek voor jongeren (verhoging respons) middels het ontwikkelen van bijvoorbeeld Apps, is onderwerp van onderzoek en implementatie projecten. Het toepassen van ICT biedt ook de mogelijkheid tot onder meer dagboekstudies, waarbij meer inzicht wordt verkregen in korte termijn effecten. Voorbeelden van lopende samenwerkingsprojecten, die specifiek gericht zijn op Jeugdzorg: Inside out (Academische Werkplaats Jeugd Internaliserende problematiek & Comorbiditeit). Hierin speelt de Focused Routine Care Monitoring (FRCM) een belangrijke rol in het systematisch verzamelen van data. Follow-up onderzoek: De Hoenderloo Groep helpt! In augustus 2013 is het eindrapport: Effectiviteit in de residentiële jeugdzorg: Een evaluatie van de ontwikkeling van jeugdigen bij De Hoenderloo Groep bij de tweede follow-up en een half jaar na vertrek ontvangen. Dit is een onafhankelijk onderzoek,uitgevoerd door prof. dr. E.M. Scholte en prof. dr. J.D. van der Ploeg van de Universiteit Leiden, met medewerking van dr. I. Vermaes in opdracht van De Hoenderloo Groep. Het doel van dit onderzoek was na te gaan welke jeugdigen gebruikmaken van de residentiële hulpverlening, welke hulp de jeugdigen daar krijgen en hoe zij zich tijdens hun verblijf in de instelling ontwikkelen.

36 Jaardocument /02/ van 54 Uit het onderzoek blijkt dat er bij De Hoenderloo Groep jongens en meisjes van 10 tot 18 jaar verblijven die gemiddeld 6.5 jaar hulpverlening achter de rug hebben; voor tweederde (65%) een vorm van Speciaal Onderwijs hebben gevolgd, voor viervijfde (79%) één of meerdere keren in een pleeggezin woonden, allen afkomstig zijn uit (zeer) problematische gezinnen (met overwegend pedagogische onmacht, verwaarlozing en mishandeling), onveilig zijn gehecht (45%) en veel gedragsproblemen laten zien (waaronder met name agressie). De drie belangrijkste doelstellingen tijdens behandeling zijn: het verminderen van de gedragsproblemen (1); het versterken van de sociale vaardigheden (2); het vergroten van het sociale inzicht (3). De belangrijkste methodiekkenmerken zijn: structureren/ordenen van de leefomgeving; bevorderen van de sociale omgang met groepsgenoten; stimuleren/belonen van gewenst gedrag; inzicht geven in de eigen situatie. De ontwikkeling tijdens het eerste en tweede jaar bezien vanuit drie gezichtspunten: 1. In welke mate zijn de gestelde doelen gehaald? eerste jaar tweede jaar Het verminderen van de gedragsproblemen 69% 73% Het versterken van de sociale vaardigheden 60% 71% Het vergroten van het sociale inzicht 49% 48% 2. Wat is het overall oordeel van de behandelaars/groepsleiding? eerste jaar tweede jaar Jeugdigen die sterk vooruit zijn gegaan 24% 36% Jeugdigen die enigszins vooruit zijn gegaan 63% 51% Totaal dat vooruit is gegaan 90% 97% 3. Wanneer alleen wordt gekeken naar de meest problematische jeugdigen dan blijkt volgens testuitslagen van de ASEBA dat: In het 1e jaar 53% duidelijk vooruit is gegaan In het 2e jaar nog eens 39% evident vooruitgang heeft geboekt Behandelaanbod Onze visie (het creëren van kansen voor jongeren die elders vastgelopen zijn) bepaalt in sterke mate de wijze van behandelen. Het gaat in essentie om het versterken van de zelfregie van de jongere. Dit doen wij in een veilige en prikkelarme leefomgeving waarin wij jongeren weer motiveren tot het oppakken van hun ontwikkeltaken. Hiermee doorbreken we vaak een trend van een meer verharde aanpak, waarin de focus ligt op het beheersen van de gedragsproblematiek van jongeren. Het doel van onze behandeling is om samen met de jongere, zijn/haar ouders/verzorgers en/of andere belangrijke personen in zijn leven/haar leven, een keerpunt te weeg te brengen in de richting van een positief leer- en ontwikkelperspectief. Enerzijds vergt dit een specialistische behandeling, bestaande uit een orthopedagogisch basisklimaat, interdisciplinaire diagnostiek en een breed aanbod van werkzame therapieën, trainingen en gezinsinterventies. Anderzijds kan behandeling voor deze jongeren alleen slagen wanneer deze plaatsvindt in een viermilieuvoorziening, waarin integraal wordt samengewerkt tussen wonen, onderwijs, arbeidsintegratie en vrije tijd. In de behandeling van De Hoenderloo Groep wordt integraal samengewerkt tussen wonen, onderwijs, arbeidsintegratie en vrije tijd.

37 Jaardocument /02/ van 54 Naast een orthopedagogisch klimaat is een behandelprogramma met dwarsverbanden tussen de sectoren Jeugdzorg, GGZ en LVG-zorg noodzakelijk. Het basisprincipe is dat de jeugdzorg gebruikmaakt van aanvullend aanbod vanuit de GGZ wanneer psychiatrische expertise noodzakelijk is om belemmerende factoren in het ontwikkel- en leerproces van de jongere op te heffen. Andersom maakt de GGZ gebruik van het residentiële jeugdzorgaanbod en de expertise op het gebied van orthopedagogische leefklimaten bij ernstige gedragsproblemen, om toe te komen aan behandeling van (ontwikkelings)stoornissen. Binnen Pluryn werkt DHG bij de ontwikkeling van het behandelaanbod voor jongeren met LVG nauw samen met De Beele, Jan Pieter Heije en De Bolster. Prestatie-indicatoren De Hoenderloo Groep werkt met het Zorgevaluatiemodel om de resultaten van de hulpverlening in kaart te brengen. Dit model voorziet in de prestatie-indicatoren zoals deze door het IPO zijn opgesteld. In 2012 ondersteunt R&D alsmede de afdeling Beleid bij de monitoring van data voor in- en externe verantwoording. Deze informatie wordt aangeleverd aan de provincies en stadsregio s bij iedere kwartaalrapportage. Binnen de provinciale Jeugdzorg en de Jeugdzorg Plus zijn onderstaande vier prestatie-indicatoren afgesproken: Doelrealisatie: met alle jongeren wordt gewerkt aan doelrealisatie om hun voortgang te evalueren. De langetermijndoelen worden om de drie maanden of half jaar tijdens een behandelplanbespreking geëvalueerd met de jongere en andere betrokkenen. Op de groepen worden regelmatig de werkdoelen samen met de jongere geëvalueerd. Alle resultaten worden geregistreerd in Care4. Aangezien we in 2013 op een andere werkwijze zijn overgestapt, kunnen we in 2014 op geaggregeerd niveau uitspraken doen over de mate van gerealiseerde doelen. Mate van cliënttevredenheid: Elke twee jaar wordt de cliënttevredenheid over de behandeling bij De Hoenderloo Groep gemeten met behulp van de C-toets. Tevens worden exit-vragenlijsten als onderdeel van het Follow-up onderzoek afgenomen bij cliënten na vertrek bij De Hoenderloo Groep. Participatie aan het Follow-up onderzoek vindt plaats op basis van vrijwilligheid. De responspercentages zijn in 2013 hoger dan het voorgaande jaar (M=37,5%). Op de respons wil De Hoenderloo Groep, onder andere door het project Kompassie (zie ook 3.3 en 6.3.2), extra aandacht vestigen zodat we ook op geaggregeerd niveau uitspraken kunnen doen over de ervaren dienstverlening. Wijze van beëindiging hulp: in Care4 wordt de wijze van beëindiging hulp per jongere geregistreerd. Mate waarin de ernst van de problematiek verminderd is: in plaats van STEP hebben Bureau Jeugdzorg en de jeugdzorginstellingen veelal gekozen voor afname van de ASEBA (CBCL, YSR en TRF) of de SDQ, omdat deze instrumenten ook bruikbaar zijn bij de behandeling. De Hoenderloo Groep maakt gebruik van de ASEBA; dit is mondiaal gezien het best gevalideerde instrumentarium om zowel externaliserende als internaliserende problemen te screenen. Gedragsverandering bij jongeren wordt op structurele wijze gemeten bij opname, na drie maanden en vervolgens elk half jaar. De jongere zelf (Youth Self Report), de ouders/verzorgers en de pedagogisch medewerker (Child Behavior Checklist) en de leerkracht (Teacher Report Form) worden gevraagd om de vragenlijsten voorafgaand aan elke behandelbespreking in te vullen Versterken van de kwaliteit van dienstverlening De Hoenderloo Groep heeft in het afgelopen jaar geïnvesteerd in het optimaliseren van het pedagogisch leefklimaat van de groepen. Door te investeren in scholing van medewerkers, helder beleid en eenduidige bedrijfsvoering is de zorg aan jongeren verder verstevigd. Hieronder de onderwerpen waarop De Hoenderloo Groep in 2013 heeft ingezet.

38 Jaardocument /02/ van 54 Plan van aanpak leefklimaten In maart 2013 is het plan van aanpak leefklimaten vastgesteld. Een belangrijk onderdeel hiervan is de verdere professionalisering van de medewerker. Het (opnieuw) trainen van groepsleiding (en medewerkers binnen onderwijs) en het continue coachen van de medewerkers in het competentiegericht werken draagt bij aan de verbetering van de leefklimaten. Het competentiegericht werken zoals dat binnen De Hoenderloo Groep wordt vormgegeven, is gebaseerd op Van Slot en Spanjaard (1999) Competentievergroting in de residentiele jeugdzorg. De pedagogisch medewerkers nemen verantwoordelijkheden niet over van jongeren, maar helpen mee aan het vergroten van de competenties. De (leer)doelen van jongeren worden gezamenlijk besproken en vastgesteld. Het stellen van prioriteiten ten aanzien van de doelen wordt door of in nauwe samenspraak met de jongeren en hun ouders/verzorgers bepaald. In de benadering wordt vertrouwen in eigen kunnen van de jongeren uitgestraald. Dagprogrammering Voor zowel de Jeugdzorg als de Jeugdzorg plus is de dagprogrammering, een sluitende continue roostering tussen onderwijs, verblijf en behandeling, vanuit het perspectief van de jongere, sinds februari 2013 ingevoerd. De bijkomende inhoudelijke en pedagogische samenwerking tussen pedagogisch medewerkers en docenten op de schoollocaties van het Hoenderloo College krijgt steeds beter vorm. Kompassie In het project Kompassie staat het cliëntproces centraal, alle andere processen zijn hieraan ondersteunend. Kompassie is niet primair gericht op verantwoording maar veel meer op het (bij)sturen en verbeteren. De organisatiedoelen worden aan de hand van indicatoren naar de leefgroepen vertaald. Op deze manier wordt eigenaarschap genomen om een bijdrage te leveren aan het leveren van optimale zorg. In 2013 is Kompassie uitgerold op de leef- en gezinsgroepen. HKZ In december 2013 is De Hoenderloo Groep opnieuw gecertificeerd volgens het nieuwe schema HKZ Jeugdzorg. De afdeling Kwaliteit zal zich ook in 2014 sterk maken voor een gedegen kwaliteitsbeleid. Integraal veiligheidsbeleid De Hoenderloo Groep kent een integraal veiligheidsbeleid. Als onderdeel van dit beleid wordt periodiek een veiligheidsbarometer (maart 2013) afgenomen bij de jongeren, hebben we regelmatig contact met de politie, worden periodiek een risico-inventarisatie en evaluatie uitgevoerd en worden alle incidenten centraal geregistreerd. De analyse van de uitkomsten die op team- en clusterniveau besproken worden, maken het mogelijk verbeteringen door te voeren waardoor de zorg aan jongeren wordt verbeterd. In de interne opleidingen en in de begeleiding van medewerkers wordt structureel aandacht besteed aan de verantwoordelijkheid en grenzen die gehanteerd worden in de bejegening en behandeling aan de jongeren. VSM-kader De Hoenderloo Groep werkt aan het implementeren van het kwaliteitskader Voorkomen Seksueel Misbruik in de jeugdzorg (VSM). In 2014 ligt de focus op de bewustwording en het bespreekbaar maken bij medewerkers door middel van de implementatie van het vlaggensysteem.

39 Jaardocument /02/ van 54 Facilitaire zaken De ondersteuning van het primaire proces binnen De Hoenderloo Groep wordt onder andere uitgevoerd door de Facilitaire Dienst van Pluryn. Gewerkt wordt met service level agreements tussen deze ondersteunende afdeling en de afdelingen Dienstverlening. Binnen de organisatie wordt gewerkt met een P&C-cyclus. Periodiek worden voortgangsrapportages opgesteld en besproken waarbij de terreinen, HRM en Financiën aandacht krijgen. Brandveiligheid Alle gebouwen van De Hoenderloo Groep zijn en worden gebouwd/verbouwd volgens vigerende wet-en regelgeving. De omgevingsvergunningen (incl. brandveilig gebruik bouwwerken) zijn verleend. Medewerkers zijn BHV opgeleid en er wordt getraind door medewerkers en jongeren in ontruimingsoefeningen. Er is regelmatig contact met de brandweer om de brandveiligheid te bespreken. Legionella De maandelijkse controles en inspecties worden sinds juli 2012 structureel uitgevoerd door de medewerkers van de Technische Dienst Jeugdzorg plus Op de locatie in Deelen worden jongeren met een gesloten machtiging behandeld. Een plaatsing in de gesloten setting wordt, gelet op de rechterlijke machtiging, vooralsnog gezien als de start van een behandeltraject Jeugdzorg Plus. Naast de orthopedagogische basiszorg die op leefgroepen wordt vormgegeven met behulp van het competentiegericht werken, wordt er voor de individuele en gezinsbehandeling zoveel mogelijk gewerkt met interventies die zijn opgenomen in de databank van het NJI (bijv. ART, ERT, Girlswize, Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, MDFT). Waar dergelijke interventies niet voorhanden zijn, worden practice based methodieken ingezet. Er bestaat de mogelijkheid om jongeren na opname in de gesloten fase vervolgzorg te bieden in de Open Jeugdzorg van DHG, gericht op het toekomstperspectief van de betrokken jongeren. In aansluiting op hetgeen reeds omschreven is ten aanzien van Open Jeugdzorg is in 2013 de focus in de Jeugdzorg Plus gericht op: Doorontwikkeling trajectbegeleiding; Inbedden fasering en doelrealisatie; Sturen op een integraal trajectplan met perspectief; Doorontwikkeling monitor Jeugdzorg plus en het typeringsmodel; Doorontwikkeling multidisciplinair werken (MDO); Doelen en ontwikkelingstaken Evenals in de Open Jeugdzorg wordt ook hier de behandeling van jongeren ingezet vanuit het competentiegericht werken en richt zich op de ontwikkelingstaken van de jongeren. De individuele leerdoelen (doelkaarten) worden voor elke jongere apart gekozen en opgenomen in het hulpverleningsplan/trajectplan. Hierbij is de participatie van de jongere van groot belang. De jongere is immers eigenaar van het traject. De jongere (en zijn systeem) formuleert zijn eigen doelen, die met hulp van de behandelcoördinator worden omgezet naar concrete en meetbare doelkaarten.

40 Jaardocument /02/ van 54 Multidisciplinair overleg (MDO) De doorontwikkeling van het Multidisciplinaire Overleg heeft er in 2013 voor gezorgd dat we integraal werken aan de behandeling van de Jeugdzorg Plus -jongeren. Doel van de MDO s is gezichtspunten van verschillende disciplines bij elkaar te brengen, zodat jongeren en ouders/wettelijk vertegenwoordiger uitgedaagd worden om verantwoordelijkheid te nemen voor het realiseren van het eigen perspectief. Monitor Jeugdzorg Plus Voordat jongeren in de Monitor Jeugdzorg Plus gevolgd worden, komen ze in het toeleidingssyteem (TLS). Het TLS heeft als doel de toeleiding en plaatsing van jongeren in de Jeugdzorg Plus administratief te ondersteunen en zicht te krijgen op de in- door en uitstroom van jongeren. Na acceptatie van de jongere in het TLS, komt de jongere automatisch in de Monitor Jeugdzorg Plus. In 2013 heeft DHG zowel ten aanzien van het TLS als de Monitor Jeugdzorg plus een actieve bijdrage geleverd. Typeringsmodel en trajectprijsbekostiging Eind 2013 is het typeringsmodel bij de instellingen Jeugdzorg Plus geïntroduceerd. Waar het doel van de Monitor resultaatbepaling is, is het doel van het typeringsmodel om vergelijkbaarheid tussen casussen te creëren. Het model classificeert op factoren die het probleem in stand houden dan wel van invloed zijn op de behandelbaarheid van een jongere. Er wordt gekeken of clustering van casussen mogelijk is om vervolgens bekostiging van clusters hieraan te koppelen. Binnen de typering is de instelling vrij om de behandeling vorm te geven zoals gewenst. Door vergelijkbaarheid te creëren op basis van casus en kosten, en dit te vergelijken met de mate waarin de doelen zijn bereikt, zal uiteindelijk ook een uitspraak gedaan kunnen worden over de effectiviteit van programma s. De behandelcoördinatoren hebben in 2013 de opgenomen jongeren met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 getypeerd volgens het model. Aan alle relevante landelijke overlegvormen inzake het typeringsmodel en trajectprijsbekostiging nemen wij deel en leveren de vereiste input. Inspectie Jeugdzorg, Kwaliteitskader toets stap 3 In maart 2013 is een gecombineerd inspectiebezoek van de inspecties Jeugdzorg, Gezondheidszorg en Onderwijs uitgevoerd binnen de Jeugdzorg Plus. In 2013 lag het accent op de laatste thema s uit het Kwaliteitskader. Deze thema s; Behandeling en Ketensamenwerking zijn belangrijke thema s in de trajectbenadering. De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie van het Onderwijs zijn van mening dat de jongeren die verblijven in de gesloten groepen van De Hoenderloo Groep, locatie de Kop van Deelen, en het Hoenderloo College een toereikend behandeltraject krijgen aangeboden. Verbeterpunten hebben betrekking op een integraal trajectplan van onderwijs en instelling samen, duidelijkheid over het perspectief van de jongere en een betere afstemming met vervolgscholen in de regio Klachten Klachtencommissie De Hoenderloo Groep wil zorgvuldig omgaan met klachten en feedback van jongeren. Vanuit het Klachtenreglement voor cliënten van De Hoenderloo Groep worden alle klachten in zowel de Open Jeugdzorg als in de Jeugdzorg Plus behandeld door een externe onafhankelijke klachtencommissie. De leden zijn onafhankelijk en niet werkzaam bij De Hoenderloo Groep. De commissie krijgt vanuit DHG ondersteuning van een ambtelijk secretaris en een secretariaatsmedewerker. Zij dragen zorg voor de verslaglegging, de interne communicatie, het up-to-date houden van het beleid en de archivering.

41 Jaardocument /02/ van 54 De klachtencommissie betond in 2013 uit de volgende leden: Lex Janssen (voorzitter) Janneke Kuin (jurist) Geurt Balkestein (arts) Karel van Dijk (jurist) Rinke Dulack (jurist) Saskia Kastein (op voordracht van de jongerenraad) Mirte Loeffen (gedragswetenschapper) Wim Zielhuis (jurist) Vanuit De Hoenderloo Groep wordt de commissie ondersteund door: Carla Lichtenberg (ambtelijk secretaris) Eveline Voortman (secretariaat) Clientvertrouwenspersoon Bij De Hoenderloo Groep komen onafhankelijke vertrouwenspersonen, die werkzaam zijn bij het AKJ (Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg) regelmatig op de leefgroepen. Bij deze vertrouwenspersoon kunnen jongeren praten over problemen of zaken waar ze mee zitten. De vertrouwenspersoon kan ook ondersteunen bij het indienen van een klacht. Klachten Bij de externe klachtencommissie kunnen jongeren of hun ouders/ vertegenwoordigers een klacht indienen over alles wat De Hoenderloo Groep, of een persoon die werkzaam is voor De Hoenderloo Groep, heeft gedaan of nagelaten. De werkwijze van de externe onafhankelijke klachtencommissie is vastgelegd in een reglement. In 2013 heeft de commissie 132 nieuwe klachten in behandeling genomen en werden nog 35 klachten uit 2012 behandeld. In totaal zijn dus 167 klachten behandeld in NIEUWE KLACHTEN IN BEHANDELING Ingekomen e kwart 2 e kwart 3 e kwart 4 e kwart Totaal Ingekomen klachten Waarvan Behandeling Groepen Open Jeugdzorg Groepen Jeugdzorg Plus Onderwijs Totaal Financieel resultaten 2013 Met betrekking tot het financieel beleid worden de uitgangspunten zoals genoemd in hoofdstuk 5, Hoofdlijnen van het Financieel Beleid gehanteerd. Het boekjaar 2013 is afgesloten met een positief resultaat van ,-.

42 Jaardocument /02/ van 54 Nagenoeg alle financiële ratio s laten een verbetering zien ten opzicht van het jaar Opvallende zaken zijn de veranderingen binnen Jeugdzorg Plus. Waar in 2012 nog volledig op capaciteitsplaatsen werd verantwoord, zijn we in 2013 als pilot gestart met een financiering op basis van trajecten. Consequentie is dat we in 2013 lagere subsidiebaten hebben gerealiseerd. Binnen de Open Jeugdzorg leefde ook een verwachting van lagere baten. Echter, gedurende het jaar is gebleken dat de vraag naar plaatsen onverminderd hoog bleef, wat heeft geresulteerd in aanvullende subsidies, waardoor de baten zelfs hoger waren dan in De in 2012 ingezette reorganisatie heeft een positieve bijdrage geleverd aan het resultaat in Daarnaast heeft het samenvoegen van de segmenten Jeugdzorg Plus, Open Jeugdzorg en Hoenderloo College geleidt tot efficiëntere bedrijfsvoering en optimalisatie van werkprocessen. Deze acties hebben uiteraard een bezuinigend effect op de lasten, waardoor het positieve resultaat in 2013 is gerealiseerd Solvabiliteit 1 (eigen vermogen / totaal vermogen) -68% -69% Solvabiliteit 2 (eigen vermogen / omzet) -8% -10% Liquiditeit (current ratio) 48% 47%

43 Jaardocument /02/ van Onderwijs De drie scholen binnen de Pluryn-organisatie hebben verschillende doelgroepen. Het Hoenderloo College is vooral gericht op jongeren met ontwikkelperspectieven in het vmbo en mbo terwijl De Tarcisiusschool en De Bolster meer gericht zijn op LVG-jongeren met ontwikkelperspectieven in de dagbesteding en toeleiding naar arbeid. De Tarcisiusschool De Tarcisiusschool verzorgt speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan cluster4-leerlingen die moeilijk lerend zijn. Bij de leerlingen van de Tarcisiusschool zien wij, naast de vaak zeer ernstige sociale en gezinsproblematiek, de volgende kenmerken: een cognitief functioneren op moeilijk lerend niveau (IQ s globaal tussen 60-80); een ernstige leerbelemmering/leerproblematiek c.q. leerachterstand; psychiatrische problematiek zoals o.a. ADHD, ASS (inclusief PDD, syndroom van Asperger) en oppositioneel gedrag. De Bolster Het doel van De Bolster is gedragsondersteunend onderwijs te bieden aan leerlingen die in de puberteit en aan het begin van volwassenheid zitten. Deze leerlingen hebben ontwikkelings- en gedragsproblemen en als gevolg hiervan leerproblemen. Hun gedrag stelt ouders, leefomgeving en de veelal ingeroepen hulpverlening voor (zeer) grote problemen. Er wordt intensief samengewerkt met locatie De Beele, omdat de meeste leerlingen daar hun behandeling ontvangen. Het onderwijs dat De Bolster biedt, is gericht op het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en competenties. Daarbij sluiten we aan op de individuele mogelijkheden van de leerling. Uiteraard begeleiden en ondersteunen wij de leerlingen in het omgaan met de beperkingen en belemmeringen die ze ervaren. Er is veel aandacht en ondersteuning voor leerlingen die boos zijn en zich agressief uiten. We bieden een veilige en uitnodigende omgeving voor een positieve persoonlijke ontwikkeling. Alle inspanningen zijn erop gericht om samen met de leerling te werken aan reële kansen op een volwaardige plek in de maatschappij. Daarbij wordt aangesloten op de huidige en toekomstige vragen van de arbeidsmarkt. Het Hoenderloo College Het Hoenderloo College bereidt, door middel van gedragsondersteunend onderwijs, jongeren en jongvolwassenen met ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen voor op het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij. Het Hoenderloo College werkt met de leerlingen aan motivatie en leerresultaten die passen bij de ambitie en realistische mogelijkheden van de leerlingen. Het toekomstperspectief van de jongere staat centraal. De school besteedt aandacht aan de persoonlijkheidsontwikkeling, de versterking van het sociaal functioneren, kennisoverdracht en het ontwikkelen van competenties, gericht op een vervolgopleiding of een arbeidsrelatie. Doelen hierbij zijn: Het bevorderen van cognitieve en sociale ontwikkeling; Het vergroten van het vermogen tot het aangaan van relaties; Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en zelfverantwoordelijkheid; Het hoogst mogelijke niveau van theoretische en praktische kennis; Het behalen van beroepskwalificaties.

44 Jaardocument /02/ van 54 Locaties Hoenderloo College Het Hoenderloo College kent drie locaties en het Leren op Afstand. In Hoenderloo zijn dit de locaties Beets/MLC en Gangel en op de Kop van Deelen de locatie Deelen. Op de locatie Gangel (VSO onderbouw) wordt onderwijs geboden aan jongeren tot 14 jaar. De leerstof bestaat uit vakken en doelen uit het basisonderwijs en de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs. Op de locatie Beets/MLC (VSO bovenbouw) bieden we vmbo-opleidingen, mbo-trajecten en arbeidstoeleiding. Beide locaties werken nauw samen om zo een ononderbroken leerlijn te kunnen waarborgen. De leeftijden van de leerlingen op de locatie Beets liggen tussen 14 en 18 jaar. Op de locatie Deelen verzorgt het Hoenderloo College onderwijs ten behoeve van jongeren die bij De Hoenderloo Groep zijn geplaatst binnen de kaders van Jeugdzorg Plus. Dit betreft een groep residentieel verblijvende jongeren aan wie beperkende maatregelen zijn opgelegd op basis van hun gedrag en problematiek. De kernwoorden van waaruit onderwijs geboden wordt, zijn landen, schakelen en doorplaatsen. Het belangrijkste doel van het onderwijs aan deze groep is het bepalen van het niveau en perspectief van de jongeren. De jongeren verblijven in principe kort op het Hoenderloo College en zullen vervolgens schakelen naar onderwijs of werk in de regio van herkomst. Daarnaast biedt het Hoenderloo College via Leren op Afstand onderwijs aan ongeveer 60 jongeren. In bijzondere situaties kan het zijn dat jongeren tijdelijk niet in staat zijn om naar school toe te komen. De leerlingen gebruiken de computer en het internet om in een digitale omgeving les te krijgen en worden hierin begeleid door docenten. Ook deze onderwijsvorm werkt vraaggericht, biedt perspectief en past binnen de wet kwaliteit VSO. De ondersteuning is gericht op continuering van het onderwijstraject van jongeren en is in staat om snel en flexibel een grote diversiteit aan onderwijsvragen te beantwoorden. De eindfase van het traject begeleidt de leerling naar passend vervolgonderwijs Kerngegevens onderwijs Op peildatum oktober 2013 telt De Bolster 187 leerlingen, Het Hoenderloo College 385 leerlingen en de Tarcisiusschool 163 leerlingen. In 2012 en 2013 hebben bij het Hoenderloo College, De Bolster en de Tarcisiusschool de leerlingen de volgende onderwijscertificaten en stageresultaten behaald: Aantal leerlingen Certificaten Tarcisius- De Hoenderloo Tarcisius- De Bolster Hoenderloo school Bolster College School College KSE (IVIO) Branchecertificaten Vmbo-diploma s Mbo-AKA- diploma s Overige Stages

45 Jaardocument /02/ van 54 Uitstroom van jongeren: Uitstroomrichtingen Tarcisiusschool De Bolster Dagbesteding 3 0 Reguliere arbeid 1 3 Arbeid in combinatie met Jobstap/coach 7 0 Vervolgonderwijs (roc, Pro) 4 9 Cluster 3 ZMLK 1 0 Wajong - - Overig 6 0 Gegevens over de uitstroom van jongeren zijn bij het Hoenderloo College niet systematisch voorhanden. Voor de overige kerngegevens wordt verwezen naar hoofdstuk 1, Medezeggenschap Medezeggenschapsraad Onderwijs Binnen Pluryn functioneren, op basis van de Wet Medezeggenschap op Scholen, drie medezeggenschapsraden (MR en), namelijk bij: het Hoenderloo College, De Bolster en de Tarcisiusschool. De MR en van De Bolster en de Tarcisiusschool voeren overleg met de RVE-manager Onderwijs. Voor de MR van het Hoenderloo College is de directeur van de Hoenderloo Groep de overlegpartner. Elke MR behandelt jaarlijks een aantal vaste, wettelijk voorgeschreven onderwerpen. Het gaat daarbij onder andere om: het jaarplan, de begroting, het bestuursformatieplan en de schoolgids. In 2013 is een aantal specifieke onderwerpen besproken, waarvan twee onderwerpen kort toegelicht. De Raad van Bestuur van Pluryn heeft in 2013 aan alle MR en advies gevraagd over de structuurwijziging, zoals beschreven in de nota Synergie verankerd in de structuur. De MR en hebben over deze structuurwijziging adviezen uitgebracht. In de adviezen geven de MR en aan dat de consequenties van de structuurwijziging voor het onderwijs nog niet duidelijk zijn. Gevraagd wordt om hieraan, bij de uitwerking van de nota, expliciet aandacht te besteden. Ook adviseren de MR en om te beschrijven hoe de samenwerking tussen de scholen georganiseerd gaat worden. Ten aanzien van de regiodirecteur met onderwijs als aandachtsgebied, is door de MR en aanbevolen dat deze kennis van en ervaring met het onderwijs moet hebben. Een ander belangrijk onderwerp voor alle scholen is de invoering van passend onderwijs. Dit kan in de komende jaren een belangrijke invloed hebben op de toestroom van leerlingen. In het kader van de invoering van passend onderwijs zijn in 2013 per regio nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan.

46 Jaardocument /02/ van 54 Per school is een schoolondersteuningsprofiel opgesteld, waarin de school beschrijft wat zij op het gebied van passend onderwijs kan bieden. De MR en hebben instemming verleend aan de schoolondersteuningsprofielen. Voor elk samenwerkingsverband is een Ondersteuningsplanraad (OPR) opgericht. Deze OPR wordt samengesteld uit de MR en en GMR en van de scholen, die bij het samenwerkingsverband zijn aangesloten. Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband, waarin wordt beschreven hoe het samenwerkingsverband het passend onderwijs in de regio regelt, wordt ter instemming aan de OPR voorgelegd. De MR van het Hoenderloo College zal (mede namens De Bolster) zitting nemen in de OPR van het samenwerkingsverband Apeldoorn/Epe/Voorst. MR-leden van de Tarcisiusschool (personeelsleden en ouders) hebben zitting in de OPR voor het primair en het voortgezet onderwijs van het samenwerkingsverband Nijmegen e.o. In onderstaand overzicht is per school aangegeven welke onderwerpen zijn behandeld: Onderwerp Hoenderloo College De Bolster Begroting 2013 X x x Jaarplan 2013 X x x Structuurwijziging Pluryn x x x Bestuursformatieplan/plan van inzet x x x Schoolgids en schoolplan x x x Passend onderwijs x x x Deelname in ondersteuningsplanraden x x x Schoolondersteuningsprofiel x x x Inspectiebezoeken en rapportages x x Verbeterplannen (n.a.v. rapportages) x x Leerlingenaantallen LC functie x x Selectieprocedure intern begeleider (IB) Personele zaken (diverse onderwerpen) x x x Medewerkerstevredenheidsonderzoek x x Clienttevredenheidsonderzoek Klachtenregeling Continurooster Dagprogrammering Gratificatieregeling Invalpoule Hoenderloo College /Bolster x x Veiligheid op school x x Verkeerssituatie rondom de school Talententraject Pluryn x x Dagbehandeling Pluryn binnen school Statuut en reglement MR x x Samenwerking medezeggenschapsraden x x x x x x x x Tarcisiusschool x x x x

47 Jaardocument /02/ van Kwaliteit van Onderwijs Hoenderloo College Integratie van zorg, onderwijs en behandeling De integratie van zorg, onderwijs en behandeling is een belangrijk speerpunt binnen De Hoenderloo Groep en het Hoenderloo College en wordt langs meerdere wegen uitgewerkt: Samenwerken aan missie/visie, strategische doelen, primaire processen, speerpunten en verbeterplannen door middel van de strategiekaart van De Hoenderloo Groep. Een directeur die leiding geeft aan zowel De Hoenderloo Groep als het Hoenderloo College; Continurooster en een dagprogrammering, die zodanig aansluiten dat de verbinding tussen school en (residentieel) verblijf vanuit het perspectief van de jongere sluitend is; Het behandeltraject van de jongere krijgt een integrale benadering via multidisciplinair overleg, integrale trajectplannen/behandelplan en een afgestemde (dag)programmering van activiteiten. Oordeel voldoende van de Inspectie Jeugdzorg en Onderwijs De Inspectie Jeugdzorg heeft stapsgewijs onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de gesloten jeugdzorg. Vanaf 2009 heeft zij stap 1 van het stapsgewijze toezicht uitgevoerd. Deze stap betreft het toezicht op de rechtspositie van jongeren in de Jeugdzorg Plus. Stap 2 werd uitgevoerd vanaf 2010 en betreft het leefklimaat van de jongeren. Samen met de Inspectie Onderwijs heeft de Inspectie Jeugdzorg bij stap 2 ook de samenwerking tussen instellingen en scholen onderzocht, omdat onderwijs een essentieel onderdeel vormt van de dagprogrammering en van groot belang is voor het perspectief van de jongeren. Vanaf 2012 voeren de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie van het Onderwijs stap 3 uit. De inspecties (Inspectierapport van 13 maart 2013) beoordelen het behandeltraject in de Jeugdzorg Plus van de Kop van Deelen en Het Hoenderloo College voor jongeren als voldoende 1. Oordeel van Inspectie van het Onderwijs van Hoenderloo College, locaties Beets en Gangel In december 2012 heeft de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteit van het onderwijs op de locaties Gangel en Beets van het Hoenderloo College als zwak beoordeeld. Naar aanleiding hiervan is door de PO-raad in het kader van het project Goed worden en goed blijven in maart en april 2013 een aanvullende analyse door een extern deskundige verricht dat verwerkt is in een verbeterplan. Het plan sluit aan bij de indicatoren die door de inspectie als zwak zijn beoordeeld en bevat een operationele uitwerking van een zestal speerpunten: Klassenmanagement met behulp van het GIP-model; Activerende, directe instructie met behulp van het model van effectieve instructie; Handelingsgericht leren werken met groepsplannen; Werken met ontwikkelingsperspectieven; Ontwikkeling en implementatie van leerlijnen binnen Het Hoenderloo College; Systematische kwaliteitszorg. In december 2013 heeft de Inspectie opnieuw de locaties Gangel en Beets bezocht. In de eerste maanden van 2014 wordt verder gewerkt aan het uitvoeren van verbeterplannen met behulp van externe ondersteuning. Het streven is om in 2014 wederom een basisarrangement te verkrijgen. 1 Inspectierapport van 13 maart 2013

48 Jaardocument /02/ van 54 Certificering conform LECSO Het Hoenderloo College heeft bij een controle-audit in januari 2013 de overstap gemaakt van de ISO 9001:2008 certificering op basis van het Certiked model, naar certificering tegen het nieuwe Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Deze norm is ontwikkeld door het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO) in samenwerking met organisaties uit de SO branche. Het Hoenderloo College is daarmee een van de twee eerste gecertificeerde SO-instellingen in Nederland. Op dit moment loopt het proces van hercertificering tegen de kwaliteitsnorm SO bij het Hoenderloo College. Uit externe audits begin 2014 is gebleken dat aanvullend onderzoek nodig is om deze hercertificering te kunnen afronden. Dit heeft te maken met een zeer recent verschenen certificeringskader van LECSO. Hierin wordt beschreven hoe de certificering zich volgens de Kwaliteitsnorm SO dient te verhouden tot de inspectiebeoordeling. Het Hoenderloo College zal samen met de certificerende instelling bekijken wat de te nemen stappen dienen te zijn om het hercertificeringsproces met positief resultaat af te ronden. Samenwerking Hoenderloo College in de regio Door de verbinding met De Hoenderloo Groep bestaan er goede mogelijkheden om de ondersteuningsvragen van jongeren vanuit een integrale benadering te beantwoorden. Expertise vanuit onderwijs, zorg en behandeling wordt verbonden in de dagprogrammering. Deze integrale benadering kan ook worden ingezet op ondersteuningsvragen van jongeren en eventueel het bijbehorend gezinssysteem wanneer jongeren niet verblijven op De Hoenderloo Groep. Onderwijsinhoudelijk is Het Hoenderloo College aangesloten op ontwikkelingen zoals Passend Onderwijs, de wet kwaliteit VSO en de ontwikkelingen in het mbo. Het Hoenderloo College maakt deel uit van het VO samenwerkingsverband in Apeldoorn en is voor het regulier onderwijs een partner in expertise en opleidingstrajecten op maat (arrangementen). Het Hoenderloo College is binnen het Apeldoorns samenwerkingsverband actief in de ondersteuning van kwetsbare leerlingen in de expertisepunten van scholen voor regulier voortgezet onderwijs en verzorgt ook de extra ondersteuning van een aantal jongeren op het mbo in Apeldoorn. Een Expertisepunt is een fysieke plek binnen enkele reguliere scholen voor voortgezet onderwijs in Apeldoorn waar door het samenwerken van interne en externe deskundigen de begeleiding van jongeren met een specifieke ondersteuningsvraag wordt vormgegeven. Het Hoenderloo College is daarnaast aangesloten op de samenwerkingsverbanden in de regio s Ede en Arnhem en via verbinding met De Bolster en Tarcisiusschool ook op samenwerkingsverband in Deventer, Zutphen en de regio Nijmegen. Dagprogrammering & Continurooster De dagprogrammering en continue roostering is gestart in februari 2013 op alle locaties van het Hoenderloo College. Dagprogrammering betekent dat er gedurende de schooltijden, door Onderwijs, Zorg, Behandeling en Vrije Tijd & Vorming een samenhangend aanbod geformuleerd is dat past bij de grote diversiteit aan vragen die jongeren stellen. De trajecten starten bij binnenkomst van de jongere en worden aangepast tijdens verblijf Tarcisiusschool In 2013 is de strategiekaart voor de school is ontwikkeld. Deze strategiekaart wordt binnen de kaders van het project Kompassie door de medewerkers van alle drie WEC-scholen binnen Pluryn ontwikkeld.

49 Jaardocument /02/ van 54 De ambitie van de Tarcisiusschool is om de (met veel succes) gestarte ontwikkelingen binnen de school ten behoeve van het weer behalen van het basisarrangement van de Inspectie van Onderwijs in juni 2013 met volle kracht door te zetten in de richting van excellentie. Daarmee versterkt en verheldert de school ook haar regionale positie binnen Passend Onderwijs in Nijmegen e.o. In het in 2013 tot stand gekomen Schoolplan worden rendement, hoge kwaliteit van leren en opvoeden en samenwerking met partners, ouders en bedrijven als belangrijke speerpunten benoemd. Rendement De in het ontwikkelingsperspectief vastgelegde leerdoelen en in de wet kwaliteit VSO vastgelegde profielen en doelen worden in de naastgelegen ontwikkelingszone uitgezet met als perspectief het waar mogelijk behalen van erkende kwalificaties. Het onderwijs is gericht op het ambitieus ontwikkelen van kennis en vaardigheden, waarbij aangesloten wordt op de individuele mogelijkheden van de leerling en de meest passende vorm van ondersteuning en begeleiding door specialisten en ouders (maatwerk). Hoge kwaliteit van leren en opvoeden door professionele dienstverlening Leerlingen en ouders/verzorgers mogen een professionele dienstverlening verwachten van betrokken en deskundige medewerkers. Dat wordt bijvoorbeeld zichtbaar in het gebruik van het directe instructiemodel in alle klassen en leergroepen. Medewerkers zijn integer, betrokken en respectvol en luisteren naar de inbreng van de leerlingen en ouders. Samenwerking met partners en ouders en bedrijven Medewerkers, ouders, leerlingen en medewerkers van scholen in het samenwerkingsverband zoeken naar nieuwe mogelijkheden en het verleggen van grenzen. Zelfregie is daarbij een belangrijk uitgangspunt: jongeren krijgen zo veel als mogelijk regie over hun eigen leven en ouders behouden daar waar mogelijk de eindverantwoordelijkheid voor de opvoeding. Contacten met bedrijven in de regio worden actief onderhouden om leerlingen kansen te bieden voor een plaats op de arbeidsmarkt. Medewerkers zijn flexibel en passen hun onderwijs aan op de vragen vanuit het samenwerkingsverband en de arbeidsmarkt. In lijn met het schoolplan en de lopende verbeteracties zijn in het verslagjaar 2013 de volgende acties uitgevoerd: Het toetsprogramma is uitgewerkt en geconcretiseerd. In december/januari en mei/juni worden alle leerlingen getoetst en worden er opbrengstrapportages gemaakt in samenhang met het uitstroomprofiel van de leerlingen; De samenhang tussen IB en onderwijsondersteuning moet verder uitgewerkt worden om te komen tot een uitgebalanceerd onderwijsaanbod optimaal ondersteund door zorg; Door de intensieve didactische ondersteuning (Verbetertraject ) en het vergroten van het didactisch onderwijsaanbod behoeft nu de balans tussen didactiek en pedagogiek aandacht. De ontwikkeling van het systeem van kwaliteitszorg richting het model dat door LECSO is geïntroduceerd. Inmiddels hebben ook enkele medewerkers een interne auditor training voor dit systeem gevolgd. Meting waardering van ouders en leerlingen In 2013 is de waardering van ouders, leerlingen en medewerkers voor de kwaliteit en veiligheid van de school gemeten. De Tarcisiusschool scoort als school een 3,38 (SO) resp. 3,16 (VSO) uit maximaal 5 punten. Daarmee scoort de school in totaliteit ruim voldoende. Het responspercentage op de Vragenlijst voor ouders SO was 41% resp. 38% voor VSO en daarmee voldoende. Door deze onderzoeken krijgt de school een goed beeld van haar kwaliteit.

50 Jaardocument /02/ van 54 Naar aanleiding van de daarna uitgevoerde analyse zijn verbeterplannen ontwikkeld. In algemene zin komt als aandachtspunt naar voren het beter informeren van ouders over inhoud en aanpak van het onderwijs. Dat kan bereikt worden door het overleg met ouders meer systematisch aan te pakken. Inspectieonderzoek juni 2013 De Inspectie van het Onderwijs komt in het onderzoek van juni 2013 tot de conclusie dat de school een basisarrangement verkrijgt en dat de meeste onderdelen van de kwaliteitszorg op orde zijn. Naar aanleiding van de bevindingen van de Inspectie worden de volgende verbeteractiviteiten in het schooljaar uitgevoerd: De school stelt vast of de leerlingen zich ontwikkelen conform het ontwikkelingsperspectief en maakt naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes; Het leerstofaanbod van de leerroute sluit aan op de uitstroombestemming (alleen SO); De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen in behoefte aan leertijd van leerlingen; De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen op de leergebied overstijgende ontwikkelingsgebieden; De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit De Bolster In lijn met het project Kompassie binnen Pluryn heeft De Bolster in 2013 een strategiekaart ontwikkeld. Deze strategiekaart is vastgesteld binnen het managementteam. Het Jaarplan 2013 voor De Bolster is in belangrijke mate bepalend geweest door de thema s opbrengsten, leerlingenzorg en kwaliteitszorg, de toeleiding naar Arbeid (verdere uitrol project PlurynWerkt) en de verbetering van de financiële situatie van De Bolster. In 2013 is aan de volgende kwaliteitsverbeteringen gewerkt: meer opbrengstgericht werken (met name door het centraal stellen van doelstellingen); meer praktijkgericht werken (met name door meer gerichtheid op arbeid en vrije tijd); meer leerlinggericht werken (met name door maatwerk op het gebied van niveau en tempo, didactiek en gebruik van (aangepaste) leerbronnen. Deze kwaliteitsverbeteringen zijn gekoppeld aan twee uitstroomprofielen van De Bolster: het uitstroomprofiel Arbeidsmarktgericht ; een profiel gericht op leerlingen waarvan niet verwacht wordt dat ze een regulier diploma halen, maar die wel worden voorbereid op loonvormende arbeid (vgl. Praktijkonderwijs). het uitstroomprofiel Dagbesteding ; een profiel gericht op leerlingen die géén loonvormende arbeid zullen gaan verrichten; voor dit profiel bestaat geen ondergrens qua niveau. Het is erop gericht een zo groot mogelijke redzaamheid en persoonlijke ontwikkeling te verwerven. Tevens is gewerkt aan het vormgeven van het planmatig, methodisch handelen specifiek in het domein Arbeid. Dat is gerealiseerd door het samenstellen van arrangementen: individuele maatwerktrajecten samengesteld vanuit de onderwijsondersteuning en -inhoud. Om de leeropbrengsten van de leerlingen beter te kunnen volgen, is een nieuw leerlingvolgsysteem geïmplementeerd. Systematische kwaliteitszorg Binnen De Bolster bestaat een handboek Kwaliteitszorg. De school hanteert het LECSO-systeem en enkele medewerkers worden opgeleid als intern auditor. Een interne audit, die wordt uitgevoerd in het voorjaar 2014, is in voorbereiding.

51 Jaardocument /02/ van 54 De audit richt zich op het beschrijven van het didactisch handelen (ADI) en de wijze van monitoring, de kwaliteit van de weekoverzichten gekoppeld aan de lesplanners/methoden, de implementatie van het LVS (Parnassys SOM) met uniforme documenten voor het volgen van de sociaal emotionele en didactische ontwikkeling van de leerling. Daarbij wordt externe ondersteuning ingezet. De managementstructuur is binnen De Bolster in 2013 verder vereenvoudigd. Ten opzichte van de situatie in 2012 is de formatie van het aantal locatieleiders met twee fte verminderd. Het management is tijdelijk ingevuld en bestaat nu uit een bovenschools (RVE-)manager en een locatieleider. Integratie van zorg, onderwijs en behandeling Een aanzienlijk percentage leerlingen is afkomstig van de naast de school gelegen (zorg)locatie De Beele. De samenwerking met De Beele is in 2013 zowel procesmatig (gezamenlijk overleg van behandelaars en orthopedagogen) als inhoudelijk verbeterd. Daarmee wordt een betere afstemming tussen OPP s en behandelplannen bereikt. Door de intensieve samenwerking met De Beele, zoals in het project PlurynWerkt Stedendriehoek en Buren van De Beele, zijn de voorwaarden verbeterd voor leerlingen om succesvol trajecten richting arbeid te doorlopen. Samenwerken in de regio De ontwikkeling van de samenwerking van De Bolster met de regionale partners bestrijkt meerdere jaren. De afstemming met samenwerkingspartners in het onderwijs van de Stedendriehoek wordt gecontinueerd, waarbij het Hoenderloo College eveneens intensief is betrokken. Voor de locatie Deventer is een structuurklas praktijkonderwijs Arkelstein opgezet, welke in de loop van 2013 positief is geëvalueerd en daarom gecontinueerd. Financieel toezicht genormaliseerd Het overleg met de Inspectie Rekenschap als gevolg van de financiële situatie van De Bolster is in 2013 gecontinueerd. Het verscherpte toezicht is op grond van de huidige besturing structuur en positieve resultaten eind december 2013 opgeheven Klachten Ook binnen het onderwijs gaat Pluryn zorgvuldig om met klachten van jongeren en hun ouders/vertegenwoordigers. Indien het klachten betreft t.a.v. het Hoenderloo College worden deze behandeld door de externe, onafhankelijke klachtencommissie, die tevens actief is voor de totale Hoenderloo Groep (zie ook 6.4) Klachten onderwijs Hoenderloo College, De Bolster en Tarcisiusschool In totaal werden in het verslagjaar ten aanzien van het onderwijs 23 klachten ingediend: 22 betroffen het Hoenderloo College en 1 De Bolster. Twaalf van de klachten, betreffende het Hoenderloo College zijn behandeld in een hoorzitting van de externe klachtencommissie. Van deze klachten werden er zeven ongegrond en vijf gegrond verklaard. De commissie doet bij de uitspraak aanbevelingen ter verbetering aan de directie. In tien klachten werd bemiddeld door een lid van de klachtencommissie en een klacht werd ingetrokken Personeelsbeleid en kwaliteit van werk Onderwijs Het personeelsbeleid zoals beschreven in hoofdstuk 3, 3.5, is van toepassing op het onderwijs.

52 Jaardocument /02/ van Financiële resultaten 2013 en toekomstverwachtingen Met betrekking tot het financieel beleid worden de uitgangspunten zoals genoemd in hoofdstuk 5 Hoofdlijnen van het Financieel Beleid gehanteerd. Na een bewogen jaar en alle verrichte inspanningen zijn alle scholen financieel gezond. Hierna is voor elke school een continuïteitsparagraaf opgenomen, waaruit de effecten van het financiële beleid en beheer blijken. Met betrekking tot het Financiële beleid, ten aanzien van de onderwijsactiviteiten, geldt dat overtollige geldmiddelen niet worden belegd in financiële instrumenten en/of beleend aan derden. Daardoor wordt voldaan aan de Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek Het uitgevoerde financiële beleid met betrekking tot de onderwijsactiviteiten heeft geleid tot een positief resultaat over De hierna opgenomen kengetallen tonen dat aan. Financiële kengetallen Hoenderloo College De Bolster Tarcicius Solvabiliteit 1 0,53 0,26 0,37 0,26 0,69 0,71 Solvabiliteit 2 0,74 0,14 1,08 0,55 2,41 2,67 Liquiditeit (current ratio) 1,37 0,87 1,48 1,22 3,05 3,22 Liquiditeit (quick ratio) 1,37 0,87 1,48 1,22 3,05 3,22 Rentabiliteit (%) 38,7% 88,7% 0,49% 0,50% 2,38% 1,05% Zoals in hoofdstuk 5.3 Risicomanagement is vermeld, zijn de grootste onderkende risico s extern van aard. In onderstaande tabel is een aantal risico s opgenomen alsmede de daarbij genomen maatregelen. Onderwijs Risico Passend Onderwijs. (S) Bekostiging van landelijk opererende cluster4-scholen in residentiële voorziening zal door terugloop aantal intramurale jongeren Aanzienlijk verminderen. (S) Maatregelen Herziening onderwijsaanbod; Bestuurlijk overleg; Overleg met Inspectie van Onderwijs; Uitbouw van landelijke activiteiten.

53 Jaardocument /02/ van 54 Meerjarenprognose balans Hoenderloo College ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen Eigen vermogen Voorzieningen kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal passiva Meerjarenexploitatie Hoenderloo College Exploitatie Baten Rijksbijdragen OCW Overige baten Totaal Baten Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten (excl. financiele lasten) Totaal Lasten Saldo baten en lasten Financiele baten en lasten Exploitatieresultaat Aantal leerlingen oktober-telling Inzet in FTE's totaal Toelichting: De opbrengsten zijn bepaald o.b.v. de verwachte ontwikkeling van leerlingaantallen en de inflatieontwikkeling. De lasten worden vanaf 2015 jaarlijks verhoogd met de inflatieontwikkeling. Voor 2015 tot en met 2017 zijn de ingezette FTE's bepaald op basis van de verwachte inkomsten (aandeel personele bekostiging). De verhouding OP-OOP voor deze periode is gelijk aan de verhouding zoals deze voor 2014 is begroot.

54 Jaardocument /02/ van 54 Meerjarenprognose balans Tarcisiusschool ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden Totaal passiva Meerjarenexploitatie Tarcisiusschool Exploitatie Baten Rijksbijdragen OCW Rijksbijdragen OCW ambulante begeleiding Overige baten (excl. financiele baten) Totaal Baten Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten (excl. financiele lasten) Totaal Lasten Saldo baten en lasten Financiele baten en lasten Exploitatieresultaat Aantal leerlingen Inzet in FTE's totaal Toelichting De opbrengsten zijn bepaald o.b.v. de verwachte ontwikkeling van leerlingaantallen en de inflatieontwikkeling. De lasten worden vanaf 2015 jaarlijks verhoogd met de inflatieontwikkeling.

55 Jaardocument /02/ van 54 Meerjarenprognose balans De Bolster ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen Eigen vermogen Voorzieningen kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal passiva Meerjarenexploitatie De Bolster Exploitatie Baten Rijksbijdragen OCW Overige baten Totaal Baten Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten (excl. financiele lasten) Totaal Lasten Saldo baten en lasten Financiele baten en lasten Exploitatieresultaat Aantal leerlingen Inzet in FTE's totaal Toelichting: De opbrengsten zijn bepaald o.b.v. de verwachte ontwikkeling van leerlingaantallen en de inflatieontwikkeling. De lasten worden vanaf 2015 jaarlijks verhoogd met de inflatieontwikkeling. Voor 2015 tot en met 2018 zijn de ingezette FTE's bepaald op basis van de verwachte inkomsten (aandeel personele bekostiging).

Werkenrode Volwassenen. Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH)

Werkenrode Volwassenen. Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH) Werkenrode Volwassenen Volwassenen met een lichamelijke handicap en/of niet-aangeboren- hersenletsel (NAH) Mensen met een handicap willen graag zo zelfstandig mogelijk leven. Meedoen in de maatschappij

Nadere informatie

Stage lopen bij Pluryn. Informatie voor toekomstige stagiairs

Stage lopen bij Pluryn. Informatie voor toekomstige stagiairs Stage lopen bij Pluryn Informatie voor toekomstige stagiairs Volg je een MBO- of HBO-opleiding? Denk dan aan Pluryn! Welkom bij Pluryn. Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren,

Nadere informatie

DE BEELE. Jongeren met een licht verstandelijke handicap en gedragsproblemen

DE BEELE. Jongeren met een licht verstandelijke handicap en gedragsproblemen DE BEELE Jongeren met een licht verstandelijke handicap en gedragsproblemen DE BEELE Zoeken naar de juiste aanpak Bij De Beele wonen jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2014. Stichting Pluryn Hoenderloo Groep

Maatschappelijk verslag 2014. Stichting Pluryn Hoenderloo Groep Maatschappelijk verslag 2014 Stichting Pluryn Hoenderloo Groep 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 5 1. Profiel van de organisatie 7 1.1. Kerngegevens Pluryn 7 2. Toezicht, bestuur en medezeggenschap

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Pluryn Hoenderloo Groep

Jaarverslag 2012. Stichting Pluryn Hoenderloo Groep Jaarverslag 2012 Stichting Pluryn Hoenderloo Groep 1 van 46 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Jaarverslag 4 1.1. Pluryn s meerjarenstrategie 4 1.1.1. De slag om participatie 4 1.2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Jongeren met complexe problemen krijgen bij voorkeur ondersteuning thuis en in de wijk. Zo kort en effectief mogelijk. Soms is tijdelijk verblijf in een behandelcentrum

Nadere informatie

Ik bouw aan mijn toekomst. Stap voor stap. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik bouw aan mijn toekomst. Stap voor stap. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik bouw aan mijn toekomst. Stap voor stap. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn De zorgbehoefte van jongeren en hun gezin staat centraal. Pluryn onderschrijft deze stelling uit het huidige zorgstelsel.

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Iets voor jou? Sterker in de samenleving.

Vrijwilligerswerk. Iets voor jou? Sterker in de samenleving. Vrijwilligerswerk. Iets voor jou? Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Monique is maatje van Ellen. Een aantal keren per maand gaan ze samen leuke dingen doen. Dingen die Ellen door haar beperking

Nadere informatie

Ondersteuning bij wonen, werken, leren, dagbesteding en vrije tijd

Ondersteuning bij wonen, werken, leren, dagbesteding en vrije tijd Ondersteuning bij wonen, werken, leren, dagbesteding en vrije tijd Voor mensen met een handicap en complexere problematiek en jongeren met gedragsproblemen Sterker in de samenleving Een mens kijkt van

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Autisme Spectrum Stoornis. Zo gewoon mogelijk verder leven

Autisme Spectrum Stoornis. Zo gewoon mogelijk verder leven Autisme Spectrum Stoornis Zo gewoon mogelijk verder leven Wat is ASS? ASS is een afkorting voor Autisme Spectrum Stoornissen. Het is een verzamelnaam voor verschillende stoornissen. Klassiek autisme, Asperger

Nadere informatie

NAH, HOE VERDER? Kies de hulp die bij je past

NAH, HOE VERDER? Kies de hulp die bij je past NAH, HOE VERDER? Kies de hulp die bij je past WAT IS NAH? NAH is de afkorting van Niet-Aangeboren Hersenletsel. Iedereen, jong of oud, kan hersenletsel oplopen door ziekte of ongeval, bijvoorbeeld door

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

STICHTING PLURYN, Nijmegen

STICHTING PLURYN, Nijmegen PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT Profiel: Zorgtechnologie & Wetenschap STICHTING PLURYN, Nijmegen Inhoudsopgave 1 Stichting Pluryn 3 De organisatie 3 2 De Raad van Toezicht 4 Vacature Lid Raad van Toezicht

Nadere informatie

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Mensen met een hulpvraag krijgen ondersteuning thuis en in de wijk. Het wijkteam regelt dit. Soms is er gespecialiseerde

Nadere informatie

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Mensen met een hulpvraag krijgen ondersteuning thuis en in de wijk. Het wijkteam regelt dit. Soms is er gespecialiseerde

Nadere informatie

Niet-aangeboren hersenletsel, hoe verder? Sterker in de samenleving.

Niet-aangeboren hersenletsel, hoe verder? Sterker in de samenleving. Niet-aangeboren hersenletsel, hoe verder? Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kan iedereen overkomen. Het overkwam Ruud. Twee jaar geleden kreeg hij onverwachts

Nadere informatie

Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008

Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008 Mede-zeggenschap Cliënten Pluryn Jaarverslag 2008 Dit is het verslag van de Mede-zeggenschap van Pluryn. Het verslag gaat over het jaar 2008. Bijvoorbeeld wat deden de lokale cliëntenraden en wat deed

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Inspraak van de cli nt bij Pluryn. Medezeggenschap

Uitgebreide versie. Inspraak van de cli nt bij Pluryn. Medezeggenschap Uitgebreide versie Inspraak van de cli nt bij Pluryn Inspraak van de clint bij Pluryn De besluiten van Pluryn hebben invloed op het leven van clinten. Ben jij een clint van Pluryn? Dan kun je meedenken

Nadere informatie

professionals in ontwikkeling

professionals in ontwikkeling www.ambiq.nl professionals in ontwikkeling [ samen werken aan innovatie ] Door onze krachten te bundelen kunnen we de kwaliteit van de zorg verder ontwikkelen, versterken we onze strategische positie en

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. De Hoenderloo Groep

Jaarverslag 2012. De Hoenderloo Groep Jaarverslag 2012 De Hoenderloo Groep 1 van 46 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Jaarverslag 4 1.1. Pluryn s meerjarenstrategie 4 1.1.1. De slag om participatie 4 1.2. Uitgangspunten van de verslaglegging (DHG)

Nadere informatie

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Mensen met een hulpvraag krijgen ondersteuning thuis en in de wijk. Het wijkteam regelt dit. Soms is er gespecialiseerde

Nadere informatie

Woonondersteuning die bij je past Sterker in de samenleving.

Woonondersteuning die bij je past Sterker in de samenleving. Woonondersteuning die bij je past Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn De plaats waar en de manier waarop je woont, kies je zorgvuldig. Je huis is immers je thuis. Hier wil je je prettig voelen.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Hoenderloo College, De Bolster, Tarcisiusschool

Jaarverslag 2012. Hoenderloo College, De Bolster, Tarcisiusschool Jaarverslag 2012 Hoenderloo College, De Bolster, Tarcisiusschool 1 van 52 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Jaarverslag 4 1.1. Pluryn s meerjarenstrategie (Pluryn) 4 1.1.1. De slag om participatie 4 1.2. Uitgangspunten

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Profiel. Stichting Jeugdformaat. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Stichting Jeugdformaat. Twee leden raad van toezicht Profiel Stichting Jeugdformaat Twee leden raad van toezicht Stichting Jeugdformaat Twee leden raad van toezicht Algemene gegevens Stichting Jeugdformaat is een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp in

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Niet-aangeboren hersenletsel, hoe verder? Sterker in de samenleving.

Niet-aangeboren hersenletsel, hoe verder? Sterker in de samenleving. Niet-aangeboren hersenletsel, hoe verder? Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kan iedereen overkomen. Zo ook Liesbeth. Zij stond s morgens op en het voelde of

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Thuis wonen met ondersteuning Sterker in de samenleving.

Thuis wonen met ondersteuning Sterker in de samenleving. Thuis wonen met ondersteuning Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Woon je zelfstandig of binnen je gezin en heb je daarbij ondersteuning nodig? Dan kun je gebruik maken van de ambulante hulpverlening

Nadere informatie

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Mensen met een hulpvraag krijgen ondersteuning thuis en in de wijk. Het wijkteam regelt dit. Soms is er gespecialiseerde

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 1. Inleiding De stichting MJD is een Groningse welzijn&zorg-organisatie die mensen stimuleert om te participeren

Nadere informatie

Voel je thuis in Noord-Limburg Sterker in de samenleving.

Voel je thuis in Noord-Limburg Sterker in de samenleving. Voel je thuis in Noord-Limburg Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn De blijdschap bij Charley was groot toen er een plek voor haar vrijkwam in een woongroep van Pluryn in Horst. Zij voelt zich

Nadere informatie

GESPECIALISEERDE JEUGDZORG

GESPECIALISEERDE JEUGDZORG GESPECIALISEERDE JEUGDZORG We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met gemeenten voor gespecialiseerde jeugdhulp aan jongeren, voor wie de reguliere ambulante en residentiële jeugdzorg niet toereikend is.

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2016 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Boschhuis 41035476 801767994

Stichting Vrienden van het Boschhuis 41035476 801767994 Naam Stichting Bestuur en Toezicht Triade Fiscaal-nummer 81934166 Kamer van Koophandel 39068356 Waaronder tevens de volgende ANBI-stichtingen Naam Stichting KvK Fiscaalnummer Stichting Triade 39059711

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

WERKEN AAN ONTWIKKELING MET EXTRA BEGELEIDING EN BEHANDELING. Voor zeer moeilijk opvoedbare en lerende jongeren (ZMOLK)

WERKEN AAN ONTWIKKELING MET EXTRA BEGELEIDING EN BEHANDELING. Voor zeer moeilijk opvoedbare en lerende jongeren (ZMOLK) WERKEN AAN ONTWIKKELING MET EXTRA BEGELEIDING EN BEHANDELING Voor zeer moeilijk opvoedbare en lerende jongeren (ZMOLK) JONGEREN ONTDEKKEN WAT ZE WEL KUNNEN Jongeren met een IQ tussen 40 en 60 en ernstige

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Zorgvuldig, betrokken en transparant Voor veel cliënten van Amerpoort gaat er komende jaren wat veranderen. Dat komt door ingrijpende

Nadere informatie

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik werk en maak mijn eigen keuzes. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Mensen met een hulpvraag krijgen ondersteuning thuis en in de wijk. Het wijkteam regelt dit. Soms is er gespecialiseerde

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

VISIE OP DAGBESTEDING EN WERK DICHTERBIJ

VISIE OP DAGBESTEDING EN WERK DICHTERBIJ VISIE OP DAGBESTEDING EN WERK DICHTERBIJ Visie Dichterbij: Dichterbij schept voorwaarden waardoor mensen met een verstandelijke beperking: - leven in een eigen netwerk temidden van anderen - een eigen

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Wmo 2015 door Tweede Kamer

Wmo 2015 door Tweede Kamer Wmo 2015 door Tweede Kamer Een ruime tweederde meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 24 april ingestemd met het wetsvoorstel van de Wmo 2015. De verwachting is dat de behandeling van het voorstel nog

Nadere informatie

Medezeggenschap Cliënten Pluryn

Medezeggenschap Cliënten Pluryn Uitgebreide versie Eenvoudige versie Adviezen van alle raden Snel naar één van de drie hoofdstukken? Met een klik op een van de tabjes hier boven dan ben je er. Via het tabje onder aan de pagina Naar voorpagina

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Thema. De positie van de cliënt na afschaffing van het bouw regime en de rol van de inspectie

Thema. De positie van de cliënt na afschaffing van het bouw regime en de rol van de inspectie Thema De positie van de cliënt na afschaffing van het bouw regime en de rol van de inspectie 1. Toezicht inspectie 2. Nieuwe wetgeving 3. Ontwikkelingen wonen in vg-sector Vormen van toezicht Gefaseerd

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda White paper Beeldbellen 2016 De DEHA Delft (www.deha.nu) organiseert kennissessies voor en door zorgaanbieders rondom een specifiek thema/onderwerp in de regio

Nadere informatie

Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet

Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet Gepubliceerd op Movisie (https://www.movisie.nl) Home > kennisdossiers > Participatie en activering > Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht Profiel Vanboeijen Lid raad van toezicht Vanboeijen Lid raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Professionele hulp voor kinderen en jongeren

Professionele hulp voor kinderen en jongeren Professionele hulp voor kinderen en jongeren Ik heb het leuker en gezelliger met mama. Lijn5 is er voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die hulp nodig hebben in moeilijke fases van hun leven. Door

Nadere informatie

PROFIELDOCUMENT. Vacature Lid Raad van Toezicht (M/V) bij stichting Middin te Rijswijk

PROFIELDOCUMENT. Vacature Lid Raad van Toezicht (M/V) bij stichting Middin te Rijswijk PROFIELDOCUMENT Vacature Lid Raad van Toezicht (M/V) bij stichting Middin te Rijswijk ORGANISATIENAAM : Middin LOCATIE : Prinses Beatrixlaan 16 te Rijswijk ALGEMEEN : Middin is een toonaangevende zorgaanbieder

Nadere informatie

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding De wereld van het sociaal domein Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding Presentatie: Bestaat uit twee onderdelen : Inhoudelijk Financieel Wat komt er op ons

Nadere informatie

Sociaal Juridisch Servicepunt Sterker in de samenleving.

Sociaal Juridisch Servicepunt Sterker in de samenleving. Sociaal Juridisch Servicepunt Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Heb je vragen over de nieuwe wetten in de zorg? Mag Pluryn jou wel een eigen bijdrage voor waskosten vragen? Voor dit soort vragen

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper

Landelijke Contactdag Tourette 2016. Ed Carper Landelijke Contactdag Tourette 2016 Ed Carper d Voorstellen Laura d Programma 10:15 Peter van der Zwan / Marjan Maarschalkerweerd 10:45 Pauze met Ed Citroen 11:30 Daniëlle Cath 12:15 Jolande van de Griendt

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp Jaarverslag 2012 Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp JAARVERSLAG 2012 VAN DE CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG EN DE FRIESE WOUDEN HUISHOUDELIJKE HULP Cliëntenraad

Nadere informatie

PROFIELDOCUMENT. Vacature Lid raad van toezicht (M/V) bij stichting Middin te Rijswijk

PROFIELDOCUMENT. Vacature Lid raad van toezicht (M/V) bij stichting Middin te Rijswijk PROFIELDOCUMENT Vacature Lid raad van toezicht (M/V) bij stichting Middin te Rijswijk ORGANISATIENAAM : Middin LOCATIE : Prinses Beatrixlaan 16 te Rijswijk ALGEMEEN : Middin is een toonaangevende zorgaanbieder

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Zo gewoon mogelijk, speciaal waar het moet Entrea biedt specialistische hulp en opvoedingsondersteuning aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders of opvoeders. Voor

Nadere informatie

Klachtenbeleid Cliënten

Klachtenbeleid Cliënten Klachtenbeleid Cliënten Datum vaststelling : mei 2013 Te herzien voor: mei 2016 Opgesteld en vastgesteld door : Arienne Versendaal en Janine Meijer Inhoud 1. Inleiding 1.1 Compliment, feedback of klachtenbehandeling

Nadere informatie

Kinderen met hersenletsel: hoe verder? Sterker in de samenleving.

Kinderen met hersenletsel: hoe verder? Sterker in de samenleving. Kinderen met hersenletsel: hoe verder? Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Bram valt van de schommel en is vijftien minuten buiten bewustzijn. Na een opname in het ziekenhuis keurt een arts hem

Nadere informatie

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Wmo - WI Adviesraad Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Gemeente Wageningen Jaarverslag 2014 Maart 2015 Inleiding De Wmo/WI-adviesraad van Wageningen werd augustus 2007 opgericht.

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Arbeidsmatige dagbesteding werkt

Arbeidsmatige dagbesteding werkt Arbeidsmatige dagbesteding werkt Marjet van Houten 14 maart 2014 18-03-14 Programma Welkom, kennismaking Korte inleiding arbeidsmatige dagbesteding Samenloop met beschut werken Wat komt er op het bordje

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst bij toetsingskader voor instellingen waar mensen verblijven die niet thuis kunnen wonen Utrecht, maart 2017 Behandeling Handelingen en interventies van medische, gedragswetenschappelijke

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

Strategie SEIN 2013-2016

Strategie SEIN 2013-2016 Strategie SEIN 2013-2016 2016 Vastgesteld 14 mei 2012 Inleiding Gespecialiseerde Epilepsiezorg SEIN biedt gespecialiseerde diagnostiek en behandeling, woonzorg en dagbesteding en onderwijs aan mensen met

Nadere informatie

Perceelbeschrijving persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf

Perceelbeschrijving persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf Perceelbeschrijving persoonlijke begeleiding, verzorging en kort verblijf Samenwerkende gemeenten Regio West Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Inhoud

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

VGN Kennisbeleid

VGN Kennisbeleid VGN Kennisbeleid 2016-2018 VGN Kennisbeleid 2016-2018 VGN-publicatie: 716.248 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Waarom en hoe 5 3 Onze uitdagingen 6 3.1 Professionals in vernieuwde zorg 6 32 Voldoende goed geschoolde

Nadere informatie

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015

Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis. Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Elkerliek ziekenhuis Jaarverslag 2015 Het is een goed gebruik om jaarlijks openbaar verslag te doen van de werkzaamheden van de Cliëntenraad. Dat is ook in ons huishoudelijk reglement vastgelegd.

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de 3 grote locaties (Lauwershof, Oudtburgh en Zuyder Waert) in de implementatie van de strategie

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie