VOORWOORD INHOUDSOPGAVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWOORD INHOUDSOPGAVE"

Transcriptie

1

2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 A3 Jaarplan 3 1. Leiderschap 4 2. Strategie en beleid 4 3. Management van medewerkers 6 4. Management van middelen 7 5. Management van processen 8 6. Waardering door patiënten Waardering door (keten)samenwerkingspartners Waardering door medewerkers Waardering door de maatschappij Producten en afspraken 12 Bijlage 1; Prestatie indicatoren DJI Bijlage 2; Exploitatiebegroting en liquiditeitsplanning Bijlage 3; DBBC - Productievoorstel - Conversietabel - Onderbouwing DBBC offerte incl. profielvergelijking Bijlage 4; Infra (renovatie en bouwplannen) Bijlage 5; Akkoordverklaring Duurzaam inkopen, Sociale voorwaarden en Social Return Bijlage 6; Uitvraag (brand )veiligheid VOORWOORD In dit document zet FPC Dr. S. van Mesdag haar doelstellingen uiteen voor De basis van de Mesdag is stabiel; we staan er goed voor en die lijn trekken we door. Volgend jaar willen we niet zozeer nieuwe zorginhoudelijke richtingen inslaan, maar juist de bedrijfsmatige ondersteuning van diezelfde zorginhoud optimaliseren. Door resultaten te boeken in het operationaliseren van het primaire proces, continueren we op rendabele wijze dat waar we goed in zijn: forensische zorg verlenen aan onze patiënten. Op moment van schrijven is de uitwerking van het voorgenomen Begrotingsakkoord ons ongewis. Dat maakt dat onderhavige document meer dan ooit een conceptjaarplan is. We gaan uit van de afspraken die gemaakt zijn (meerjaren bestuursakkoord tussen DForZo en onze branchevertegenwoorder GGZ Nederland), het gestelde in het Masterplan DJI en de kaders van de Handleiding P&C De Mesdag heeft voor 2014 in haar jaarplan de doelstellingen volgens de A3 systematiek uitgewerkt, met het INK model als ordeningsprincipe. Met verschillende kleurstelling naar analogie van kritische succesfactoren Klanttevredenheid, Effect / kwaliteit van zorg, Bedrijfsmatig werken en Innovatie. Harry Beintema Corstiaan Bruinsma Gerard Koorman Bert van der Hoek directie raad van bestuur

3 1. LEIDERSCHAP Sturen op realisatie van een forensische keten in Noord Oost Nederland Implementatie van de hernieuwde communicatie en besluitvormings structuur inclusief verbeterde borging van besluitvorming en opvolging van acties, waarbij MT Mesdag wordt samengevoegd met MT Forint Lentis MT leden fungeren als portefeuillehouders en bewaken binnen de kaders van het portefeuille de samenhang tussen de (aanpalende) processen Op basis van besluitvorming eind 2013, sturen op procesmatige verbinding tussen Mesdag en Forintonderdelen van Lentis: - vervolgstap positionering Zorgprogrammaleiders Forintbreed - verbinden logistieke processen in interne keten - positionering stafmedewerkers en ondersteunende diensten Sturing op flexibiliteit in personeelsplanning (flexibele schil; gedifferentieerd kijken naar primaire proces en ondersteunende diensten) en formatie is gerelateerd aan productie 3. MANAGEMENT VAN MEDEWERKERS Implementatie van de in 2013 opgestelde Integriteitscode Digitaliseren van de gesprekscyclus Uitvoering geven aan Meerjaren Opleidingsbeleid m.n. geprioriteerd binnen de (kwaliteits)kaders van de zorgprogramma s, het programma Lerend Ontwikkelen en de uitgangspunten van Movisie voor specifiek de sociotherapie Sturen op verzuimbeperking (verzuim 4%, frequentie 1,2) O.b.v. genormeerde zorgpaden/modules, bepalen personele inzet behandelaren zodat Centraal Plannen doorgevoerd kan worden Organiseren van flexibiliteit (vermogen om op andere werkplekken te werken) en mobiliteit (in en externe job rotation) en daarmee anticiperen op veranderende arbeidsmarkt, vraagstelling doelgroepen en/of productieomvang en kaders stellen voor overname personeel uit sluitende instellingen Implementatie van Moreel Beraad binnen de sociotherapeutische teams als hulpmiddel bij gestructureerde intervisie 2. STRATEGIE & BELEID Handhaven verlofkader bij overname patiënten sluitende instellingen (incl. transmuraal in de regio Noord Oost Nederland) en daarmee minimaliseren behandelstagnatie Operationaliseren van het primaire proces en grotendeels inbedden in het EPD Vergroten van de transmurale capaciteit Bouwen aan een forensische keten / circuit in Noord Oost Nederland, met verbinding tussen Mesdag, VNN Reclassering + poli, Forint Lentis en overige ketenpartners Vergroten productievolume middels tijdelijke capaciteit uit sluitende klinieken; open staan voor patiënt en personeel zendende instelling Opstellen meerjaren beleidsplan Versterken van procesmanagement Beleid aanscherpen om invulling te geven aan doelmatigheidsindicatoren tbs i.h.k.v. behandelduurverkorting Afsluiten vernieuwd contract Phebe / Raet Continueren strategisch HRM beleid, gericht op mobiliteit, flexibiliteit en het verhogen van het kennisniveau Vergroten van de flexibiliteit binnen de patiëntenlogistiek, gericht op rendabele huisvesting en behandelduurverkorting 4. MANAGEMENT VAN MIDDELEN 100% juiste en volledige DBBC facturen Verbeteren verhouding directe indirecte tijd Realiseren gezonde liquiditeits en vermogenspositie Leveranciersbeoordeling toepassen op ingekochte FPA bedden Doorontwikkelen Huisvestingsplan en uitvoeren onderhoud (o.a. optimaliseren binnenbeveiliging en nieuwbouw magazijn) Investering plegen o.b.v. uitrol Informatiebeleid 5. MANAGEMENT VAN PROCESSEN 75% verweerschriften zijn afgewerkt binnen 2 weken na binnenkomst beklag en beroep Uitvoeren plan van aanpak o.b.v. bevindingen patiënttevredenheidsonderzoek 2013 Inbedding van patiënten uit sluitende instellingen in primaire proces Mesdag, incl. transmuraal Doorontwikkeling van het specifieke gedeelte (zorgpaden) per programma incl. LVB en verslaving, met expliciet aandacht voor actualiseren en operationaliseren van het leef en werkmilieu Recidivegegevens WODC betrekken bij verbeteren risicomanagement binnen de behandelcyclus per profiel en daarmee verbeterd sturen op behandelduur Inrichten processen beklagroute en PVP voor crisisopnames ggz (BOPZ) Operationalisatie work flow primaire proces: - Concrete vertaling van zorgpaden en modules (middelen incl. individueel/groepsgrootte, doorlooptijden en logistiek) - Modelleren en vaststellen van de (samenhang tussen de) hoofdprocessen - O.b.v. procesblauwdruk en verdere detailuitwerking van de gestandaardiseerde deelprocessen, inbedden basis van het primaire proces in het EPD - Centrale planning voor behandelaren is ingevoerd Toename sturingsmogelijkheden leidinggevenden door verdere ontsluiting middels de BI tool / User en daarmee het verfijnen van de managemenrapportages inclusief rapportage over prestatie indicatoren FZ en onderstaande behandelinhoudelijke parameters: - Geplande en gerealiseerde modules voor patiënten - Doorlooptijden van genormeerde verlofaanvragen - 100% actueel behandelplan na instroomfase - 90% signaleringsplannen - 85% gerealiseerde IFBE ROM - 50% gerealiseerde FSNA - 100% terugvalpreventieplan voor geïndiceerde patiënten Verbinden van patiëntenlogistiek tussen Mesdag en Forint, zodat interne keten ontstaat Implementatie geplande maatregelen meerjaren Informatiebeleidsplan: vervanging kantoorautomatisering, uitrol mobile devices, evaluatie Informatiebeleidsplan Informatiebeveiliging conform NEN 7510 Behouden ISO certificaat I.s.m. Lentis uitvoeren ehealth pilot met aanvullende verlofcontrole middels smartphonegebruik Uitvoeren verslavingsonderzoek middels neurofeedback 8. WAARDERING MEDEWERKERS Medewerkers onderschrijven actief de Integriteitscode N.a.v. WerkVermogensMonitor: iedere medewerker heeft zicht op voortgang in verbeterplannen 2013 Aantal gegronde klachten medewerkers 1 Medewerkers geven in gesprekscyclus aan dat zij eind 2014 in relatie tot eind 2013 overwegend gelijk of meer doelmatig en professioneel zijn Personeelsdossier digitaal beschikbaar voor medewerker en leidinggevende 6. WAARDERING PATIËNTEN 85% van de patiënten geeft eind 2014 aan inzicht te hebben in de logistieke planning en voortgang van zijn behandeling Aantal gegronde klachten < 15 Opgenomen patiënten uit sluitende instellingen behouden verlof Betrokkenheid Patiëntenraad bij implementatie Integriteitscode Patiënten geven aan zich te herkennen in verbeterdoelstellingen uit patiënttevredenheids onderzoek Vergroten uitstroomcapaciteit middels inzet Westgebouw als transmurale voorziening 7. WAARDERING (KETEN)SAMENWERKINGSPARTNERS Productbeschrijving crisisfunctie GGZ EVBG gereed incl. bijpassende interne rechtspositie Samenwerkingsbesluit Mesdag VNN Forint Lentis Versterking van de positie binnen de gebruikersvereniging en het netwerk rondom User Trainingen HKT R (incl. IFBE/ROM), FSNA en Moreel Beraad tegen kostprijs beschikbaar 9. WAARDERING MAATSCHAPPIJ Pi s voor kwaliteit van zorg tijdig aangeleverd Jaarverantwoording 2013 tijdig via DigiMV Bijdragen inrichten nieuwe pand Stichting Het Kopland (v/h Huis en Toevluchtsoord) Duurzaam en sociaal ondernemen: - Afname energiekosten t.o.v conform Energie Efficiency Plan - Implementeren beleid werkervaringsplaatsen FPC Dr. S. van Mesdag jaarplan 2014 pagina 3 van 14

4 1. Leiderschap Leidinggevenden sturen op het vormgeven van een forensisch circuit, waarbij naast de organisatorische verbinding vooral de te onderscheiden deskundigheden van de diverse ketenpartners elkaar versterken. Patiënten worden dan efficiënt en effectief van zorg voorzien. Daarmee beogen we de behandelduur te verkorten. Vanuit de uitwerking van het Masterplan DJI en het meerjaren bestuursakkoord, is Noord Oost Nederland onze natuurlijke regio. We sturen op onze samenwerkingsverband met Forint Lentis en de toetreding daartoe van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) met haar forensische polikliniek en reclassering. Eind 2013 zullen we besluiten hoe we invulling gaan geven aan de procesmatige verbinding binnen onze interne keten van het samenwerkingsverband Mesdag en de Forint onderdelen van Lentis. Niet alleen door verdere positionering van de zorgprogrammaleiders die nu al Forintbreed aan het werk zijn, ook onderzoeken we waar we kunnen profiteren van elkaars expertise als het gaat om ondersteunende diensten en concerntaken. We hanteren het uitgangspunt dat het samenwerkingsverband zelf organiseert wat ze kwalitatief en kostenefficiënt kan oppakken. Door de behandelinhoud op elkaar af te stemmen, ontstaat er continuïteit van zorgverlening. Door bedrijfsmatig synergie te creëren, kunnen we de juiste dienstverlening blijven leveren bij dalende tarieven. Ter ondersteuning van bovenstaande, is eind 2013 de gewijzigde communicatie en besluitvormingsstructuur vastgesteld. Eén Management Team stuurt dan onder voorzitterschap van de directie zowel de Mesdag als de Forint onderdelen van Lentis aan. Daarmee ontstaat er eenheid van beleid, wat de kaders schept voor verbinding op procesniveau. We bestendigen daarmee onze interne forensische keten, met aansluiting op de reguliere ggz (Lentis). Gezamenlijk voeren we regie op het plaatsings en doorstroomproces en hebben daartoe de benodigde voorzieningen beschikbaar op de te onderscheiden zorg en beveiligingsintensiteiten: een FPC, een FPA, een polikliniek incl. FACT en forensische bedden binnen de ggz organisatie Lentis (klinisch en BW). We realiseren ons dat de gewenste organisatorische ontwikkelingen niet tot stand gebracht gaan worden met louter een structuurverandering. Ook het leidinggevende kader zal anders moeten handelen om sneller, efficiënter en doelmatiger resultaten te boeken. Daartoe starten we in 2014 onder leiding van een extern deskundige een ontwikkeltraject voor de MT leden, gericht op o.a. samenwerking en effectiviteit van besluitvorming. We verhogen daarmee de kwaliteit; we zorgen dat interne opdrachtgevers en portefeuillehouders / projectleiders competent zijn in hun rolvervulling. Dat zij de verbindende rol in het portefeuillehouderschap vastleggen (integraal binnen de organisatie, niet er buiten of primair bij een stafonderdeel) en dat zij regie nemen op het proces. 2. Strategie en beleid Op basis van de destijds verwachte te scheppen helderheid d.m.v. het meerjarenakkoord tussen DForZo en de branchevertegenwoordigers, is het opstellen van een meerjarenbeleid uitgesteld. Ondanks de grote FPC Dr. S. van Mesdag jaarplan 2014 pagina 4 van 14

5 omgevingsonzekerheden op moment van schrijven, zullen we begin 2014 alsnog tot vaststelling komen. De ontwikkelingen in het forensische veld vragen een hernieuwde bezinning op zowel interne als externe strategische positionering van de Mesdag. Onze gerealiseerde kwaliteitsslagen en vervorven flexibiliteit en handelingssnelheid van de afgelopen jaren blijven we waarderen en vanuit die positie geven we invulling aan de richting die voortvloeit uit de Wet Forensische Zorg (WFZ) en de Wet Verplichte GGz (WVGGz) en de voorgestelde kaders uit het RVS rapport Stoornis en Delict. Daarnaast zullen we ons handelen afstemmen op de capaciteitsontwikkeling en de financieringsstructuur en willen we verdere kwaliteitsverbeteringen doorvoeren. De Mesdag zal op basis van haar WTZi toelating de wenselijkheid verder onderzoeken om andere doelgroepen te behandelen. De kern van het strategische beleid bestaat uit het verder operationaliseren van de interne keten die de Mesdag en Forint Lentis tezamen vormen en waartoe Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) in 2014 beoogt toe te treden. Middels grensoverschrijdende ketensamenwerking ontstaat er een continuüm aan zorg. Meer stringenter verbinding in de forensische keten draagt bij tot soepeler doorstroom van de patiënt met een strafrechtelijke titel naar voorzieningen met een lager beveiligingsniveau (kortere behandelduur, lagere kosten), waarbij continuïteit van zorg wordt gevonden in verdere behandeling dan wel begeleiding door reguliere zorggroepen van Lentis. Dat zorgt voor verdere verankering van ketenvorming. De toegang hiertoe wordt geflexibiliseerd aan de hand van de assen van beveiliging en zorgintensiteit. Dan kan er maatwerk worden geleverd richting zowel de maatschappelijke behoefte aan een veilige samenleving als de individuele patiëntbehoefte aan toegesneden zorg middels het stepped care 1 principe. We gaan aanvullend beleid formuleren dat sneller en toch veilig doorstromen in de keten waarborgt, waarbij invulling wordt gegeven aan de prestatieindicatoren Doelmatigheid. De Mesdag heeft per januari 2014 expliciet meer transmurale capaciteit beschikbaar in eigen beheer, zodat patiënten met een tbs maatregel soepeler door kunnen stromen naar een lager beveiligingsniveau. De Mesdag, Forint Lentis en VNN voeren najaar 2013 een tweetal pilots uit, voorbereidend op een samenwerkingsconstructie waarbij met ingang van 2014 gedurende de gehele periode waarin sprake is van een strafrechtelijke titel, de aangeboden ambulante ketenzorg zodanig op elkaar afgestemd wordt dat continuïteit van zorgverlening, een efficiënte behandelondersteuning, logistiek en het aanbieden in samenhang van specifieke modules, een verbeterde zorg oplevert voor de patiënt, zowel uitgedrukt in de verkorting van de doorlooptijd als in het kwalitatieve effect van de behandeling. Het terugdringen van recidive is hierbij het hoogste doel. Door bedrijfsmatig samen te werken blijven alle partijen kostenefficiënt. Dit initiatief tot 1 Volgens het uitgangspunt van stepped care (getrapte zorg) wordt een patiënt in eerste instantie de meest effectieve, minst belastende, minst beveiligde, goedkoopste en kortste vorm van forensische behandeling die mogelijk is gezien de aard en de ernst van de problematiek aangeboden. Een volledig uitgewerkt stepped care programma in vorm van een ketenbreed zorgprogramma, biedt een zorgcontinuüm (in de vorm van een stroomdiagram) voor forensische patiënten met een specifieke stoornis en control-behoefte. Naast het stroomdiagram worden behandelprotocollen opgenomen waarin specifieke interventies beschreven staan. FPC Dr. S. van Mesdag jaarplan 2014 pagina 5 van 14

6 ketensamenwerking in de regio Noord Oost Nederland willen we niet pertinent limiteren tot de samenwerking tussen de huidige partijen. Waar het inhoudelijk dan wel bedrijfsmatig voor ons en andere partijen een meerwaarde oplevert, zal uitbreiding in de keten nadrukkelijk worden omarmd. Voor 2014 stelt de Mesdag zich open om (tijdelijk) capaciteit over te nemen uit sluitende instellingen op basis van voornoemde meerjarenakkoord, dan wel deze capaciteit een structureel karakter te geven in het veranderende forensische landschap. Vanuit het historische besef dat snelle en grote groei in omvang tot incidenten in de patiëntenzorg kan leiden, heeft de Mesdag ook de afgelopen jaren laten zien dergelijke capaciteitsontwikkelingen beheerst te kunnen doormaken. Naast dat vergroten van het volume ons de financiële middelen verschaft om de tijd te overbruggen om ons verder te prepareren op stelselwijzigingen (tijd kopen om de organisatie nog efficiënter in te richten), biedt capaciteitsuitbreiding vooral een kwalitatief goede uitweg voor de betreffende patiënten en mogelijk personeelsleden die elders een behandelsetting dan wel werkplek nodig hebben. 3. Management van Medewerkers De Mesdag wil het zelfcorrigerend vermogen van de organisatie vergroten. Dat vereist voorbeeldgedrag van leidinggevenden, frequente dialogen over ethiek en elkaar blijven prikkelen op integer handelen. We continueren de themalunches Ethiek, waarbij volgens een structurerend stappenplan ons denken over zorgethische kwesties wordt gefaciliteerd. Tevens is eind 2012 een werkgroep gestart met het verzamelen van ingrediënten voor een hernieuwde integriteitscode. Middels gestructureerde interviews van alle geledingen van het personeel en de Patiëntenraad, is eind 2013 de code vastgesteld welke specifiek toegesneden is op de Mesdag. De code is een relationeel ethisch richtsnoer voor ons handelen, waarbij zorgethiek samengaat met een gedragscode. In 2014 staat de Integriteitscode periodiek op de agenda van de werkoverleggen en komt het terug in de kliniekbrede themabijeenkomsten. Daarmee is er een dynamisch instrument ontstaan dat het nadenken over moreel handelen blijft stimuleren. Binnen het Human Resource Management staat de inzetbaarheid van medewerkers centraal: de mate waarin een medewerker professioneel zelfstandig in staat is zijn of haar functie uit te oefenen. Om de mate van inzetbaarheid vast te houden dan wel te vergroten, werken we in 2014 aan het verder flexibiliseren van het personeelsbestand. Flexibiliteit en mobiliteit is noodzakelijk om efficiënt en doelmatig te blijven werken onder wijzigende omstandigheden zoals het veranderen van doelgroepen of het veranderen van de omvang. Als de Mesdag in 2014 (tijdelijk) kan groeien door overname van patiënten en mogelijk ook personeel uit sluitende FPC s, dan zullen we tijdig moeten anticiperen door teams opnieuw samen te stellen en voor te bereiden. Gezien onze bereidheid tot eventuele overname van personeelsleden, zullen voorafgaand condities moeten worden vastgesteld. In 2014 wordt centrale planning voor alle behandelactiviteiten ingevoerd. Daarmee wordt een koppeling gerealiseerd tussen de agenda s van patiënten en medewerkers en kunnen we efficiënter werken waardoor de behandelduur FPC Dr. S. van Mesdag jaarplan 2014 pagina 6 van 14

7 af kan nemen. Voorafgaand wordt in 2014 de gevraagde inzet vastgesteld op basis van de door de zorgpaden voorgeschreven, genormeerde, modules. We zijn ons ervan bewust dat dit consequenties heeft voor de werkbeleving en taakuitoefening van behandelaren. een training gegeven aan aandachtsfunctionarissen, die vervolgens de systematiek implementeren en continu begeleiden in de teams. Dit traject is onderdeel van de promotie van een onderzoekster van de Mesdag, met medewerking van de universiteiten van Amsterdam en Groningen. Het komende jaar hebben we verhoogde aandacht voor de ontwikkeling van met name de sociotherapie en de dagbesteding; zij die het meest frequente patiëntencontact hebben. De zorgpaden gaan begin 2014 de kaders voor het milieu typeren. Een werkgroep gaat vervolgens een leef en (werk)milieu verder uitwerken en implementeren dat recht doet aan de ontwikkeling van patiënten en wel zodanig dat met inachtname van het recidiverisico dat verondersteld mag worden dat het bijdraagt aan het terugbrengen van de gemiddelde behandelduur. Het leef en (werk)milieu wordt vertaald naar competenties en bijbehorend gedrag voor de sociotherapie, medewerkers Arbeid, Dagbesteding, Dienst Geïntegreerde Beveiliging en de leidinggevenden. Met het adequaat beschrijven van het leef en (werk)milieu en documenteren in het dossier, beogen we de dossiervorming te verbeteren: een expliciet advies dat voortkomt uit het WODC onderzoek TBS geprofileerd. 4. Management van middelen Evenals voorgaande jaren zal ook 2014 blijvend gestuurd worden op een gezonde financiële basis om de primaire doelstellingen van de organisatie kwalitatief goed te blijven uitvoeren. Uitgaven blijven binnen het niveau van de opbrengsten. Intern gaan we ons richten op het verhogen van de directe tijd in relatie tot de geregistreerde indirecte tijd. Extern blijven we actief de dialoog zoeken met DForZo ten aanzien van de (uitvoering van de) besluitvorming inzake de DBBC systematiek en aanpalend de financiering. In 2013 is een kostprijsonderzoek gehouden op basis waarvan de NZa de maximale tarieven heeft vastgesteld. Helaas neemt DForZo de tarieven niet over, wel beschouwen we de bevindingen van het kostprijsonderzoek als een nul meting. De werkgroep Ethiek werkt periodiek samen met personeelsleden uit alle geledingen op gestructureerde wijze ethische thema s uit, zodat medewerkers zorgvuldig weloverwogen beslissingen kunnen nemen. Deze methodiek van Moreel Beraad wordt in 2014 verbreed naar de sociotherapie, zodat er een meer gestructureerde vorm van intervisie ontstaat dat de kwaliteit van hun denken en daarmee ook hun handelen vergroot. Begin 2014 wordt daartoe De afgelopen jaren heeft de Mesdag consequent aandacht besteed aan registratie en facturatie waardoor dit goed op gang is gekomen. Er zijn echter verschillende (externe) factoren die het facturatieproces in negatieve zin beïnvloeden, zoals vertraagde informatiestromen en technische problemen. In 2014 continueren we het goede overleg dat we met DForZo hieromtrent hebben en gaan we binnen ieders eigen beïnvloedingssfeer door met FPC Dr. S. van Mesdag jaarplan 2014 pagina 7 van 14

8 probleemoplossing. Wel zorgen de knelpunten in combinate met het verder afbouwen van de bevoorschotting in 2014, voor vergroting van de risico s t.a.v. de liquiditeitspositie. In 2014 zijn we naar onze mening beland in een minimale situatie en is een verdere afbouw van de bevoorschotting in 2015 uiterst onwenselijk. In bijlage 2 geven we inzicht in de liquiditeitsplanning die dit onderschrijft. Qua huisvesting en onderhoud maken we een vervolgslag t.a.v. het verplaatsen van het magazijn en het verbouwen van de ruimte van de Technische Dienst, zodat deze functioneel en arbo technisch van betere kwaliteit zijn. Ook worden in 2014 verouderde binnencamera s vervangen. Een toelichting is opgenomen in bijlage 4. Als hoofdaannemer gaan we de kwantiteit en kwaliteit onderzoeken van de diensten die onze ketenpartners leveren voor de periode dat wij een patiënt met transmuraal verlof naar een FPA doorplaatsen. Dat stelt ons in staat om op termijn gerichter in te kopen en ons beter te verantwoorden. 5. Management van processen De Mesdag geeft vorm aan de implementatie van evidence based medicine en best practice door de beschrijving van de verschillende onderdelen van ons totaalaanbod aan zorg in de zorgprogramma s: - Patiënten met persoonlijkheidsstoornissen - Patiënten met psychotische kwetsbaarheid - Patiënten met Autisme Spectrum Stoornissen - Patiënten met seksueel grensoverschrijdend gedrag Kwaliteitsverbetering van de geboden zorg (speerpunt tbs / DForZo) De onderliggende zorgpaden zijn vastgesteld, in 2014 wordt een vervolgslag gemaakt om ze verder te concretiseren. De behandelcyclus wordt geevalueerd en desgewenst bijgesteld zodat de optimale mate van standaardisatie wordt bereikt. De afronding van het verhelderen van behandelmodules vindt begin 2014 plaats in termen van middelen, doorlooptijden en zorglogistiek. Vervolgens worden de processen op een hoog abstractieniveau geactualiseerd en beschreven, en vooral de samenhang tussen de processen wordt eenduidig vastgelegd. Een verdiepingsslag zal dan weer volgen door de gestandaardiseerde deelprocessen op meer detailniveau uit te werken. Gaandeweg 2014 zal de borging plaatsvinden met het geautomatiseerd inregelen van (onderdelen van) de informatiestromen in het EPD / User. Door vervolgens ook centrale agendaplanning t.a.v. de behandelactiviteiten in te voeren (koppelen agenda s behandelaren aan agenda s patiënten) en User (evenals andere systemen) te ontsluiten middels de Business Intelligence tool, levert dit de benodigde managementinformatie op om het aanbod planmatig af te stemmen op de zorgvraag (efficiënt werken = behandelduurverkorting), de kosten te beheersen en de (externe) verantwoording / interne controle efficiënt en betrouwbaar uit te kunnen voeren ook op inhoudelijke parameters zoals gerealiseerde risicotaxatie, ROM en andere risicomanagementinstrumenten. De Mesdag is regievoerder geweest in het HKT revisieonderzoek. De bevindingen zijn in 2013 gepresenteerd aan het veld. Het vernieuwde risicotaxatieinstrument HKT R gaat in 2014 de HKT 30 geheel vervangen. De FPC Dr. S. van Mesdag jaarplan 2014 pagina 8 van 14

9 Forensische Sociale Netwerk Analyse (FSNA) wordt in 2014 meer gestructureerd afgenomen bij minimaal de helft van onze patiëntenpopulatie. Middels de FSNA wordt meer methodische verdieping aangebracht in het werk van de maatschappelijk werkers, door meer risicogestuurd te gaan denken. Daarnaast helpt de FSNA methode bij het helder in kaart brengen van het sociaal netwerk op steunend en risicovol gebied, waardoor de kwaliteit van de forensische behandeling stijgt. Tevens zal in 2014 de praktische start worden gemaakt met een initieel onderzoek naar het gebruik van neurofeedback (een methode die de hersenactiviteit EEG traint op een veilige, effectieve manier) bij verslaafde patiënten. Daarbij wordt de mate van craving van patiënten gemeten aan de hand van lichamelijke parameters. De bedoeling is dat dit gerelateerd wordt aan assessment van de ernst van de problematiek en aan het resultaat van de ingezette behandeling. De resultaten van de metingen kunnen verder in de behandeling gebruikt worden bij het opstellen van een stappenplan voor verlof, signaleringsplannen, inschatten van risico s bij verlof en bij het opstellen van risicotaxatie. Door de koppeling met de IFBE (Instrument voor Forensische Behandelevaluatie forensische ROM op basis van de HKT) te genereren, wordt op termijn effectmeting van de door te ontwikkelen verslavingsmodules mogelijk. We blijven in 2014 investeren in het gebruik van voornoemde IFBE; inmiddels ook gebruikt binnen o.a. de Kijvelanden, 2Landen en Forint Lentis. Onderscheidend ten opzichte van andere ROM instrumenten is de onderliggende methodiek èn de forensische signatuur: - dynamische risicofactoren worden gestructureerd multidisciplinair uitgevraagd op individueel patiëntniveau. Doordat de IFBE veranderingen op wetenschappelijk wijze kan aantonen en gebruik maakt van items die voor de forensische psychiatrische behandeling relevant zijn, is dit een goed instrument om de individuele forensische behandeling te evalueren en eventueel bij te stellen. - op basis van groepsgewijze aggregatie wordt evaluatie op moduleniveau mogelijk. Dit is de basis voor lerende behandelinterventies; - tevens kan de effectmeting op individueel patiëntniveau middels methodologie terug op zorgprogramma niveau worden gebracht. Daarmee vindt evaluatie plaats van de effectiviteit van het zorgaanbod voor de patiëntengroep. In 2014 wordt de IFBE geautomatiseerd. We beogen daarmee de administratieve lastendruk te verlagen en de response t.o.v met 10% te verhogen naar 85% forensische ROM in De zelfrapportage voor patiënten is inmiddels ontwikkeld en zal in 2014 worden geïmplementeerd. Tevens zal de Mesdag ook in 2014 haar bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbeteringen die geïnitieerd worden door het programma KFZ. De pre call voor de Sociotherapie zal worden opgeleverd voor het EFP. FPC Dr. S. van Mesdag jaarplan 2014 pagina 9 van 14

10 Sinds enkele jaren vervult de Mesdag een last resort functie voor agressieve dan wel moeilijk hanteerbare patiënten uit de ggz dan wel verstandelijk gehandicaptenzorg. Hoewel van minimale omvang, onderschrijven we het belang van deze functie wanneer beveiligde zorg in de geëigende voorziening (bv. de KIB) niet langer toereikend is. Daar de BVT niet van toepassing is als interne rechtspositie, gaan we in 2014 bepalingen uit de BOPZ implementeren. Zo zal een Patiëntvertrouwenspersoon (PVP) aangetrokken worden en zal een beklagcommissie worden ingesteld. Op basis van het vastgestelde meerjaren Informatiebeleidsplan, voorzien de doelstellingen 2014 in de vervanging van de kantoorautomatisering door een veiliger, efficiënter en doelmatiger pakket. Daaraan gekoppeld volgt de uitrol van mobile devices, wat ondersteunt in het plaats en tijdonafhankelijk werken. Het gehele informatiebeleid wordt gaandeweg 2014 geëvalueerd. De doelstelling om de informatiebeveiliging op het niveau van de NEN 7510 te krijgen, blijft onverkort gehandhaafd. 6. Waardering door patiënten Middels de zorglogistieke vertaling van de programma s richting zorgpaden, beogen we in 2014 beter te weten welke modulen ongeveer op welk tijdstip aangeboden gaan worden in de behandeling van de individuele patiënt. De huidige behandelkaarten als kwaliteitsmiddel tot standaardisatie van zorg en het geven van inzicht in gevolgde en te volgen modules binnen het zorgpad, worden ingebed in het EDP. De doelstelling is dat 85% van onze patiënten eind 2014 ook daadwerkelijk kan aangeven dat zij hiermee van een meer helder perspectief zijn voorzien: ze hebben zicht op hun behandeltraject in de tijd. Eind 2013 is, op geleide van het LBHIV, een patiënttevredenheidsmeting uitgevoerd op met name het item Dagbesteding. Middels focusgroepen (gestructureerd interviewen) is informatie gegenereerd, welke begin 2014 wordt geanalyseerd. De verwachting is dat de uitkomsten voldoende handvatten bieden voor concrete kwaliteitsverbetering, waar de patiënt direct profijt van heeft en welke leiden tot hogere tevredenheid, op minimaal afdelingsniveau. De bevindingen zullen worden verwerkt in een verbeterplan, in samenwerking met de patiënten. We kiezen de insteek om patiënten die overgenomen worden uit sluitende instellingen, hun verlof te laten behouden. Als ontvangende partij zullen we gedurende 2014 met de zendende organisatie hierover afstemmen en de Verlofunit en het AVT betrekken bij een soepele handhaving van de machtiging, waarbij de Mesdag de ruimte krijgt om eerst ook goed kennis te maken met betrokken patiënten zodat veilige verlofbegeleiding plaats kan vinden. Bij aanvang van 2014 beschikt de Mesdag over een vergrote capaciteit voor patiënten met transmuraal verlof, ten koste van klinische bedden. Door deze capaciteit sinds eind 2013 beschikbaar en toegankelijk te hebben, zijn we verbeterd in staat patiënten door te laten stromen naar een lager en goedkoper beveiligingsniveau waarbij we onze forensische expertise blijvend kunnen aanwenden (voorziening in eigen beheer). Deze voorziening is een FPC Dr. S. van Mesdag jaarplan 2014 pagina 10 van 14

11 schakel in de keten tussen klinisch verblijf (FPC dan wel transmurale patiënten in een FPA) en verder meer zelfstandig wonen (kliniekwoning, forensische BW van Lentis). We beogen een hogere waardering door patiënten, doordat zij in mindere mate een behandelbreuk ervaren. 7. Waardering door (keten)samenwerkingspartners Ketensamenwerking en continuïteit van zorg (speerpunt tbs / DForZo) In 2014 continueren we ons streven om de samenwerkingsrelaties te verstevigen, met name aan de uitstroomkant met o.a. de reclassering, forensische poliklinieken, beschermde woonvormen en Forensisch Psychiatrische Afdelingen (FPA) van verscheidene (geïntegreerde) GGz instellingen in Nederland en met de partners binnen Forint / Lentis en VNN in het bijzonder. Middels de ketensamenwerking kunnen we de te onderscheiden kwaliteiten (bv. verslaving) geïntegreerd aanwenden zodat de kwaliteit van de zorgverlening stijgt en op termijn de behandelduur afneemt. Als beschreven, heeft (mede) de Mesdag de afgelopen jaren enkele goede en praktisch toepasbare instrumenten of methoden ontwikkeld, zoals de HKT R, met in het kielzog de IFBE met zijn onderscheidende forensische signatuur en methodiek, de FSNA en het Moreel Beraad. In 2014 zullen voor de diverse instrumenten goede trainingsfaciliteiten en dito handleidingen ontworpen worden die zullen worden aangeboden in het veld. Temeer het merendeel tot stand is gekomen met gesubsidieerde middelen, hanteert de Mesdag geen winstoogmerk bij het bieden van dergelijke deskundigheids bevordering aan collega instellingen en anderszins professioneel betrokken instanties. 8. Waardering door medewerkers In 2013 is voor de tweede keer de WerkVermogensMonitor afgenomen, een onderzoek onder bijna 70% van de medewerkers naar de duurzame fit tussen medewerker en functie. Het verbeterd zicht hebben op het eigen werkvermogen (de mate waarin een medewerker zowel fysiek als geestelijk in staat is te werken), stelt medewerkers in staat met hun leidinggevende, waar nodig, in 2014 verder te kijken naar mogelijkheden tot verbetering. De bevindingen zijn ook op afdelingsniveau teruggebracht en plenair besproken. De acties uit de verbeterplannen worden in 2014 uitgevoerd. 9. Waardering door de maatschappij De Mesdag is overtuigd van het nut en de noodzaak van de tbs maatregel voor de samenleving én voor de patiënten. Door dit op gepaste wijze uit te dragen met respect voor slachtoffer en patiënt, wordt beoogd de beeldvorming rondom de tbs in het algemeen en de Mesdag in het bijzonder positief te beïnvloeden. Het doel is de waardering voor onze activiteiten en resultaten te vergroten. Recidivevermindering (speerpunt tbs / DForZo) De kern van de tbs behandeling, en daarmee ook de kern van de Mesdag, is primair gericht op het verminderen van delictrecidive. Recidive is echter nooit geheel uit te sluiten. Meerdere factoren spelen daarbij een rol van betekenis, ook buiten de invloedssfeer van het FPC. Wij vinden dan ook dat de organisatie niet aanspreekbaar is op de recidive sec, maar wel op het hanteren van een adequaat risicomanagementsysteem. Juist daarom is FPC Dr. S. van Mesdag jaarplan 2014 pagina 11 van 14

12 procesborging en doorontwikkeling essentieel. Vrijwel het gehele onderzoeksprogramma van de Mesdag is gericht op recidivevermindering. Het wetenschappelijke onderzoek is immers toegepast onderzoek: resultaten worden gebruikt ter verbetering van het primaire proces. In 2014 gaan we onverminderd door met het betrekken van in en externe onderzoeksgegevens bij de doorontwikkeling van de zorgprogramma s en/of de organisatorische kant van de zorgverlening, zodat het geheel van dienstverlening verbetert. In 2015 opent de stichting Het Kopland (voorheen stichting Huis Groningen en stichting Toevluchtsoord Drenthe) een nieuw pand in Groningen. Voor iedereen die grip op het leven verliest, kwetsbaar is of uitgesloten dreigt te worden, zorgt Het Kopland voor verandering. Met begeleiding, behandeling en veilige opvang, hulp bij wonen, werken en relaties. In het kader van Groningen geeft thuis heeft de Mesdag aangeboden met kwalitatief goede, door patiënten vervaardigde meubels in 2014 voor de inrichting te willen zorgdragen. In het kader van duurzaam ondernemen, blijven we in 2014 uitvoering geven aan enkele acties uit het in 2011 vastgestelde energie efficiency plan waarin beschreven staat op welke wijze er energiebesparing kan plaatsvinden. Zo beogen we een afname van de energiekosten t.o.v te realiseren d.m.v. efficiënte omgang met energie. Alle printers / multifunctionals zijn in 2013 vervangen door zuiniger apparaten en in 2014 wordt het gebruik van mobile devices uitgerold, waardoor een afname van papierverbruik wordt beoogd. Ook wordt er bij onderhoud en nieuw en verbouw gebruik gemaakt van duurzame materialen en worden bedrijfsauto s met schonere en zuiniger motoren aangeschaft wanneer deze vervangen dienen te worden. De Mesdag streeft naar 5% social return de komende jaren. Geheel 2014 hanteren we de richtlijnen voor werkervaringsplaatsen zoals vastgesteld in 2013 en blijven we per vacatureplaats kijken naar sollicitanten die op dat moment tot enige afstand staan tot de arbeidsmarkt. We realiseren ons dat de complexiteit van onze setting stevigheid en deskundigheid vereist, waardoor social return niet zondermeer te allen tijde van toepassing kan zijn. 10. Producten en afspraken Met betrekking tot de plaatsingsafspraken eerste opnamen laten we ons in 2014 primair leiden door de wachtlijst, ongeacht de pathologiekenmerken van de te onderscheiden doelgroepen. Of de Mesdag in 2014 ook vrouwen op gaat nemen van de wachtlijst, is afhankelijk van uitstroomprognoses van sluitende instellingen en het gesprek hierover met DForZo. Voorwaarde is dat er enige omvang in patiëntenpopulatie moet zijn om vrouwen adequaat te huisvesten op de patiëntenunits waarbij de kwaliteit van zorg / behandelbeleid gewaarborgd wordt. Op basis van de reguliere capaciteit, doorlopende Tenders IIIb, IV en V, handhaaft de Mesdag qua reguliere productie het gemiddelde niveau van 256 bedden in Het aantal eerste opnames is als volgt becijferd: de bezetting ultimo 2013 schatten wij op 256 patiënten. Om dit te handhaven, dient de uitstroom te worden gecompenseerd. Daarmee komt het totaal aan eerste opnames op 14. FPC Dr. S. van Mesdag jaarplan 2014 pagina 12 van 14

13 Plaatsingsafspraken eerste opnamen Doel 2014 Eerste opname 14 Man pm Productieafspraken (ondergrens, naar producttype) Regulier vastgestelde capaciteit - Aantal plaatsen doorstroom - Aantal plaatsen verblijf Doel 2014 gemiddeld Vrouw pm Aantal plaatsen tijdelijke capaciteit (op jaarbasis) Cap. III b 55 Patiënten met een persoonlijkheidsstoornis (MNPs) pm Aantal plaatsen tijdelijke capaciteit (op jaarbasis) Cap. IV 12 Patiënten met psychotische kwetsbaarheid (MNPy) pm Aantal plaatsen tijdelijke capaciteit (op jaarbasis) Cap. V 8 IQ<80 pm Totaal capaciteit (op jaarbasis) 256 Totaal capaciteit op basis verzorgingsdagen Risico Interventie Patiënten 12 Aantal Forensisch Psychiatrisch Toezicht (gemiddeld) 45 FPC Dr. S. van Mesdag jaarplan 2014 pagina 13 van 14

14 EN ISO 9001 Auteur Versienummer en datum Status foto voorkant Directiesecretaris v06, Vastgesteld Liesbeth van Asselt / Stapfoto Naam rechtspersoon Bezoekadres Postadres Telefoonnummer Faxnummer Nummer Kamer van Koophandel ANBI/fiscaal nummer adres Internetpagina Stichting FPC Dr. S. van Mesdag Helperlinie 2, 9722 AZ GRONINGEN Postbus , 9700 RC GRONINGEN FPC Dr. S. van Mesdag jaarplan 2014 pagina 14 van 14

INHOUDSOPGAVE VOORWOORD

INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Jaarplan 2016 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord 2 A3 Jaarplan 3 1. Leiderschap 4 2. Strategie en beleid 4 3. Management van medewerkers 5 4. Management van middelen 6 5. Management van processen 6 6. Waardering

Nadere informatie

Inkoop Forensische Zorg 2013. Informatiebijeenkomst

Inkoop Forensische Zorg 2013. Informatiebijeenkomst Inkoop Forensische Zorg 2013 Informatiebijeenkomst 6 september 2012 Inhoud presentatie 1. Korte schets FZ 2013 2. Offertetraject 3. Rol Nza 4. Belang van IFZO 5. Financiering/bekostiging 6. Gestelde vragen

Nadere informatie

Inkoop Forensische Zorg 2015

Inkoop Forensische Zorg 2015 Inkoop Forensische Zorg 2015 11 september 2014 Inhoud 1. Kaders forensische zorg 2. Inkoopbeleid 3. Nieuw initiatief 4. Inkoopproces en planning 5. Indicatiestelling en plaatsing Vragen 2 1. Kaders Forensische

Nadere informatie

Zorginkoop 2016 17 september 2015

Zorginkoop 2016 17 september 2015 Zorginkoop 2016 17 september 2015 Inhoud 1. Inleiding + vooruitblik 2. Kaders forensische zorg 2016 3. Afschaffen herschikking en herijking 2016 4. Meerjarenbeleid en implicaties inkoopbeleid 2016 5. Inkoopbeleid

Nadere informatie

VOORWOORD. Vanaf deze plek spreken wij onze waardering uit naar alle medewerkers en samenwerkingspartners die daar aan hebben bijgedragen!

VOORWOORD. Vanaf deze plek spreken wij onze waardering uit naar alle medewerkers en samenwerkingspartners die daar aan hebben bijgedragen! Jaarverslag 2014 VOORWOORD Het afgelopen jaar hebben de medewerkers van FPC Dr. S. van Mesdag in samenwerking met ketenpartners en niet in de laatste plaats samen met de patiënten zelf, hard gewerkt aan

Nadere informatie

Zorgpaden: een oplossing voor het verbeteren van cliëntendoorstroom in de GGZ

Zorgpaden: een oplossing voor het verbeteren van cliëntendoorstroom in de GGZ Dag van de zorglogistiek Zorgpaden: een oplossing voor het verbeteren van cliëntendoorstroom in de GGZ Maarssen, 13 december 2012 René Voesenek en Harm Quax Inhoud Voorstellen Uitdagingen voor de GGZ Stip

Nadere informatie

DEEL I PRESENTATIE Marktconsultatie forensische zorg 8 juni 2017

DEEL I PRESENTATIE Marktconsultatie forensische zorg 8 juni 2017 DEEL I PRESENTATIE Marktconsultatie Forensische zorg Vergroten van de bekendheid met forensische zorg onder gemeenten 8 juni 2017 Agenda bijeenkomst 13.30 13.45 Introductie en kennismaking 13.45 14.00

Nadere informatie

PATIËNTEN STROMEN DOOR TRANSFORE. Tinie Hendriks Sanne Geul Yvonne Bouman

PATIËNTEN STROMEN DOOR TRANSFORE. Tinie Hendriks Sanne Geul Yvonne Bouman PATIËNTEN STROMEN DOOR TRANSFORE Tinie Hendriks Sanne Geul Yvonne Bouman OPBOUW PRESENTATIE 1 Wat is Transfore 2 Forensisch Circuit Oost Nederland (FCON) 3 Patientenstromen Transfore 4 Conclusies TRANSFORE:

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland Jaarplan 2011 ketenproject Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland A. Doelgroep en thema van de ketensamenwerking De Swaai, centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie, een samenwerkingsverband

Nadere informatie

a. Hebben de professionals die rondom een cliënt samenwerken hetzelfde doel voor (eigen werkgebied overstijgend)?

a. Hebben de professionals die rondom een cliënt samenwerken hetzelfde doel voor (eigen werkgebied overstijgend)? Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Cliëntniveau / Uitvoerend niveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Netwerkniveau / Managementniveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2013

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2013 Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2013 Versie 1.0 Status: Vastgesteld Pagina 1 van 18 Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Turfmarkt 147 2511 DP Postbus 30132 Den Haag

Nadere informatie

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep FACT IDRIS Idris is een onderdeel van de Amarant Groep Iedereen is Behandeling en begeleiding voor cliënten met een LVB in combinatie met complexe problematiek Specialistische behandeling Kinderen, jeugdigen

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Datum 27 juni 2016 Onderwerp Aanbieding onderzoeksrapport over forensische zorgtrajecten in het gevangeniswezen

Datum 27 juni 2016 Onderwerp Aanbieding onderzoeksrapport over forensische zorgtrajecten in het gevangeniswezen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Forensisch Psychiatrisch Toezicht; Evaluatie van de testfase van een vernieuwde vorm van toezicht op tbs-gestelden

Forensisch Psychiatrisch Toezicht; Evaluatie van de testfase van een vernieuwde vorm van toezicht op tbs-gestelden Samenvatting Forensisch Psychiatrisch Toezicht; Evaluatie van de testfase van een vernieuwde vorm van toezicht op tbs-gestelden Forensisch Psychiatrisch Toezicht In 2006 deed de commissie Visser, de tijdelijke

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

Externe brochure : toelichting

Externe brochure : toelichting Externe brochure : toelichting Doel: profilering Veldzicht Doelgroep: stakeholders Veldzicht Optionele uitwerking: boekje centrum voor transculturele psychiatrie VAARDIG EN VEILIG VERDER HELPEN In Veldzicht

Nadere informatie

Optimaliseren van zorglogistieke processen. YolandaVeerhuis Afdelingsmanager polikliniek Spaarnepoort

Optimaliseren van zorglogistieke processen. YolandaVeerhuis Afdelingsmanager polikliniek Spaarnepoort Optimaliseren van zorglogistieke processen YolandaVeerhuis Afdelingsmanager polikliniek Spaarnepoort Inhoud Beschrijving afdeling en doelgroep Doel: Grip op proces houden Doelstellingen project Stuurgroep

Nadere informatie

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Betreft: Wijzigingen Spelregels DB(B)C per 1 nuari 2011 Datum: 17 augustus 2010 1. Inleiding De Spelregels DB(B)C-registratie voor de forensische

Nadere informatie

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen NVA BEROEPSNORMEN De NVA beroepsnormen worden uitgedrukt in een minimumnorm en een tweetal streefnormen. De systematiek van de kwaliteitsvisitatie sluit hierbij aan: 1. Minimumnorm - Het inzicht, de maatregel

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid 2017

Kwaliteitsbeleid 2017 Kwaliteitsbeleid 2017 Kwaliteitskader Beschermd wonen en Opvang Groningen. Versie 1.0 Definitief Maart 2017 Bijlage Kwaliteitsdoelstellingen 2016-2017 Ons kwaliteitsbeleid naast de uitgangspunten kwaliteitskader

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

POST-HBO OPLEIDING. Forensische psychiatrie. mensenkennis

POST-HBO OPLEIDING. Forensische psychiatrie. mensenkennis POST-HBO OPLEIDING Forensische psychiatrie mensenkennis Post-hbo opleiding forensische psychiatrie Initiatief De post-hbo opleiding is een initiatief van de: Dr. Henri van der Hoeven Stichting (Forum Educatief),

Nadere informatie

Kwaliteit van zorg door georganiseerde reflectie en dialoog

Kwaliteit van zorg door georganiseerde reflectie en dialoog Kwaliteit van zorg door georganiseerde reflectie en dialoog Bert Molewijk (RN,MA, PhD) Voorbij de vrijblijvendheid Programmaleider Moreel Beraad, VUmc Associate professor Clinical Ethics, Oslo VWS, Week

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Op weg naar beter. Een continu veranderproces. Machiel Polak psychiater/ Raad van Bestuur de Kijvelanden en FPC 2 Landen

Op weg naar beter. Een continu veranderproces. Machiel Polak psychiater/ Raad van Bestuur de Kijvelanden en FPC 2 Landen Op weg naar beter Een continu veranderproces Machiel Polak psychiater/ Raad van Bestuur de Kijvelanden en FPC 2 Landen 7 juni 2012 EFP jubileumcongres The future of forensic care: solutions worth sharing

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus

Informatie Piet Roordakliniek. Tactus Informatie Tactus Behandelaanbod Forensische Verslavingskliniek De is een forensische verslavingskliniek en biedt behandeling aan cliënten die veelvuldig met justitie in aanraking zijn gekomen, langdurig

Nadere informatie

December 2013. Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland

December 2013. Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland December 2013 Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland Inhoud Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland... 3 Financiën... 3 Omzetgroei... 3 Geldwerving*...

Nadere informatie

DEEL I PRESENTATIE Marktconsultatie DJI bijeenkomst 3 1 juni 2017

DEEL I PRESENTATIE Marktconsultatie DJI bijeenkomst 3 1 juni 2017 DEEL I PRESENTATIE Markconsultatie DJI 2017 Ambulante zorg 1 juni 2017 Agenda bijeenkomst 10.30 11.00 Introductie en kennismaking 11.00 12.00 Thema 1 en 2 12.00 12.30 Lunch 12.30 13.00 Thema 3 (DBBC) óf

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Eindrapportage

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Eindrapportage Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie Eindrapportage verslagjaar 2012 1 Inhoud Inleiding... 3 Doelstelling... 3 Eindrapportage... 3 Leeswijzer... 4 Informatie indicator... 4 Grafiek met uitkomsten...

Nadere informatie

Grip op Zorgpaden. Best of both worlds!

Grip op Zorgpaden. Best of both worlds! Grip op Zorgpaden Best of both worlds! Christiaan Hol Business Partner Zorglogistiek, Amphia Ziekenhuis Robert Klingens Senior Consultant, Process Express [1] Agenda 1. Het ziekenhuis: een complexe organisatie

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Hieronder treft u per onderwerp het beoordelingskader aan van de module Betalingsachterstanden hypotheken 2014-2015. Ieder onderdeel

Nadere informatie

Zorgpaden: wat, waarom en hoe

Zorgpaden: wat, waarom en hoe V i a B e e l d K o p t e k s t 1 1 8 oktober 2014 Zorgpaden: wat, waarom en hoe Jolanda van Hoeve, adviseur IKNL Wat zijn zorgpaden? Zorgpaden: terminologie Termen: zorgpaden, zorgstraten, zorgprogramma

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg

Nieuwsbrief forensische zorg Nieuwsbrief forensische zorg Nummer 3, 26 september 2014 Inhoud Algemeen Overleg TBS d.d. 10 september 2014 Publicatie gids PI forensische psychiatrie 2015 Overdracht uitvoering plaatsingstaak van NIFP

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Eindrapportage

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Eindrapportage Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie Eindrapportage Verslagjaar 2013 1 2 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1 Doelstelling... 4 1.2 Eindrapportage... 4 1.3 Aanlevering data verslagjaar 2013... 5 1.4 Welke

Nadere informatie

plan van aanpak opschaling e- health

plan van aanpak opschaling e- health plan van aanpak opschaling e- health Matthijs Jantzen Projectleider E-health GGz Centraal even voorstellen Historicus Informatiemanager Webmaster Stafmedewerker historie e-health GGz Centraal 2008 eerste

Nadere informatie

HealthRatio Integrated Planning

HealthRatio Integrated Planning HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie

Nadere informatie

Behandelvisie Forensische Verslavingskliniek Piet Roorda Kliniek

Behandelvisie Forensische Verslavingskliniek Piet Roorda Kliniek Behandelvisie Forensische Verslavingskliniek Piet Roorda Kliniek Voorwoord In dit visiedocument wordt beschreven wat we als Forensische Verslavingskliniek doen. Deze beschrijving moet gezien worden als

Nadere informatie

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier]

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier] Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis [ontwikkeld door Palier] Palier, enkele kenmerken Begonnen als Forensische & Intensieve zorg Parnassia (2004). Omvang nu 175 bedden nu 513 medewerkers

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Beschermd wonen

Perceelbeschrijving Beschermd wonen Perceelbeschrijving Beschermd wonen Inhoud 1. Beschermd wonen... 3 1.1 Gevraagd product... 3 1.2 Eisen aan aanbieder... 4 1.3 Basisprotocol... 5 Pagina 2 van 5 1. Beschermd wonen 1.1 Gevraagd product De

Nadere informatie

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid

Het Pi-manifest Kracht door persoonlijke groei & eigenheid Inleiding Pi-groep is opgericht op 17 maart 2004. De visie die ten grondslag ligt aan het ontstaan van Pi-groep is in dit document vastgelegd. Met het vastleggen van de visie, missie en doelstellingen

Nadere informatie

Functioneel meten en vakmanschap www.divosa.nl

Functioneel meten en vakmanschap www.divosa.nl De sociale dienst als lerende organisatie Functioneel meten en vakmanschap www.divosa.nl De sociale dienst als lerende organisatie Functioneel meten en vakmanschap Prof. dr. Roland Blonk, Chris Goosen

Nadere informatie

Samenvatting Het draait om het kind

Samenvatting Het draait om het kind Samenvatting Het draait om het kind Visie op monitoring in de opvoedingsvariant van pleegzorg Inleiding Aangezien de pleegzorg een onvoldoende geobjectiveerd overzicht heeft van hoe het met de jeugdige

Nadere informatie

Professionals in jeugden opvoedhulp

Professionals in jeugden opvoedhulp Professionals in jeugden opvoedhulp Pactum biedt jeugd- en opvoedhulp in Gelderland en Overijssel. Thuis, op school en in de buurt verzorgen we specialistische hulpverleningsprogramma s. Ook bieden we

Nadere informatie

Stichting Dimence Groep T.a.v. de raad van bestuur Postbus GC DEVENTER

Stichting Dimence Groep T.a.v. de raad van bestuur Postbus GC DEVENTER > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Stichting Dimence Groep T.a.v. de raad van bestuur Postbus 5003 7400 GC DEVENTER Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Jaarplan 2013. 1, Jaarplan 2013/ vastgesteld RvB 18.12.12

Jaarplan 2013. 1, Jaarplan 2013/ vastgesteld RvB 18.12.12 Jaarplan 2013 Het jaarplan is een verdieping van de in de jaarplanbrief door de Raad van Bestuur aangegeven ontwikkelingen en analyses. Met ingang van het beleidsjaar 2012 vindt de uitwerking plaats volgens

Nadere informatie

Wie zijn onze patiënten?

Wie zijn onze patiënten? In deze folder vertellen wij u graag wat meer over Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. De Kijvelanden behandelt mensen met een psychiatrische stoornis. De rechter heeft hen tbs met bevel tot

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Versie 1.0 Datum 19 februari 2013 Status Vastgesteld Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Stafbureau Schedeldoekshaven 101 2511 EM Den Haag Postbus

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING

UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING Jaarverslag 2013 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING EN ISO 9001 Auteur Directiesecretaris Vastgesteld RvB 12-05-2014 Goedgekeurd RvT 12-05-2014 Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting FPC Dr. S.

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Zorgpaden.. en uitkomstmetingen

Zorgpaden.. en uitkomstmetingen Zorgpaden.. en uitkomstmetingen NetQ - Veranderingen in de Zorg 13 oktober 2009 Zorgpaden: Hype! Verzekeraars duwen en duwen Druk op kosten: volgend jaar forse bezuinigingen Druk op kwaliteit: Meer en

Nadere informatie

Landelijke dag VMDB 18 maart Ontwikkelen en implementeren van Zorgstandaarden

Landelijke dag VMDB 18 maart Ontwikkelen en implementeren van Zorgstandaarden Landelijke dag VMDB 18 maart 2017 Ontwikkelen en implementeren van Zorgstandaarden Bestuurlijk akkoord Netwerk Kwaliteitsontwikkeling Het Netwerk Het netwerk is een samenwerkingsverband waarin partijen

Nadere informatie

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ

KWALITEITSONTWIKKELING GGZ KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Kwalitatief goede zorg tegen aanvaardbare kosten Door Sebastiaan Baan Korte uitleg animatie: https://youtu.be/dl6n5hix2d Y 2 NETWERK KWALITEITSONTWIKKELING GGZ Landelijk Platform

Nadere informatie

Zorgprogrammering in de GGZ. Het implementatievraagstuk én de oplossingen 30 oktober 2015 Rob Pranger & Jaco Takkenkamp

Zorgprogrammering in de GGZ. Het implementatievraagstuk én de oplossingen 30 oktober 2015 Rob Pranger & Jaco Takkenkamp Zorgprogrammering in de GGZ Het implementatievraagstuk én de oplossingen 30 oktober 2015 Rob Pranger & Jaco Takkenkamp Agenda 1. Zorgpaden in de GGZ: theoretische achtergrond. 2. Methodiek voor het ontwikkelen

Nadere informatie

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding Integrale Handhaving Opzet Quick Scan Rekenkamer Weert Oktober 2008 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. Deelvragen 4. Aanpak en resultaat 5. Organisatie en planning

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

CQI GGZ & VZ Communicatie- en implementatieplan. Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz.

CQI GGZ & VZ Communicatie- en implementatieplan. Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz. CQI GGZ & VZ Communicatie- en implementatieplan Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Waarom een nieuwe CQi...3

Nadere informatie

Informatiebeveiliging als proces

Informatiebeveiliging als proces Factsheet Informatiebeveiliging als proces Informatiebeveiliging onder controle krijgen en houden FORTIVISION Stadionstraat 1a 4815 NC Breda +31 (0) 88 160 1780 www.db-fortivision.nl info@db-fortivision.nl

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Dashboard module Klachtenmanagement 2012

Dashboard module Klachtenmanagement 2012 Dashboard module Klachtenmanagement 0 Onderstaande beschrijving omvat een toelichting en de kenmerken die tot een hoge score leiden in de module Klachtenmanagement van het Klantbelang Dashboard. Dit is

Nadere informatie

De NZa gebruikt de genoemde gegevens om tijdens de transitieperiode het transitiebedrag per zorgaanbieder vast te stellen.

De NZa gebruikt de genoemde gegevens om tijdens de transitieperiode het transitiebedrag per zorgaanbieder vast te stellen. REGELING Regeling Verplichte aanlevering budget- en DBBC omzet Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de navolgende regeling

Nadere informatie

Profiel. Teamleider Zorg en Wonen. 23 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour

Profiel. Teamleider Zorg en Wonen. 23 april 2015. Opdrachtgever InteraktContour Profiel Teamleider Zorg en Wonen 23 april 2015 Opdrachtgever InteraktContour Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 06-2900 47 45 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Visie op Forensische Verslavingszorg

Visie op Forensische Verslavingszorg Visie op Forensische Verslavingszorg 1. Inleiding In 2013 verscheen het visiedocument voor de verslavingszorg (Een visie op verslaving en verslavingszorg: focus op preventie en herstel) en in 2014 het

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Bas Terlingen en Guus van Schöll Themamiddag Kovon, 26-10-2005 1 Niveaus van managementinformatie Inzomen op detail informatie Gegevens verzamelen PM Strategisch

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 29 juni 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 29 juni 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Masterclass. Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg

Masterclass. Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg Masterclass Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg Masterclass Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg De gehandicaptenzorg staat voor enkele uitdagingen als we kijken

Nadere informatie

PROJECTPLAN Vroege herkenning en behandeling ondervoeding in revalidatiecentra

PROJECTPLAN Vroege herkenning en behandeling ondervoeding in revalidatiecentra PROJECTPLAN Vroege herkenning en behandeling in revalidatiecentra Voorbeeldversie A. Inleiding en deelnemende afdelingen Inleiding Ondervoeding is sinds 2010 een prestatie indicator voor de revalidatiecentra.

Nadere informatie

Het is hier toch zeker (g)een hotel, of wel?

Het is hier toch zeker (g)een hotel, of wel? Zorg in control? Zorgcontrol dus! Het is hier toch zeker (g)een hotel, of wel? Maarten Kouws Bertine van Winkel 05-06-2015 Introductie Wat gaan we doen? Wat verstaan wij onder zorgcontrol? Zorglogistiek

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 1 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

Productievoorstel justitiële FPC s 2017

Productievoorstel justitiële FPC s 2017 Productievoorstel justitiële FPC s 2017 Inkoop 2017 Datum 15 augustus 2016 Status definitief Colofon Afzendgegevens Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) Turfmarkt 147 2511

Nadere informatie

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt Strategische uitgangspunten 2014-2018 Moveoo beweegt Deze strategische notitie beoogt het kader te schetsen waarbinnen Moveoo haar hieronder kort samengevatte werkwijze, visie en doelstellingen in de periode

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 4, oktober 2012

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 4, oktober 2012 Nr 4, oktober 2012 Nieuwsbrief forensische zorg Nr 4, oktober 2012 Inhoud Voorwoord Convenant Ambulant fpt tussen GGZ Nederland en 3RO Festival Forensische Zorg Inkoop 2013 Voorwoord In deze editie van

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Whitepaper. Haal meer uit uw HRM-dienstverlening en toon uw toegevoegde waarde aan!

Whitepaper. Haal meer uit uw HRM-dienstverlening en toon uw toegevoegde waarde aan! Whitepaper Haal meer uit uw HRM-dienstverlening en toon uw toegevoegde waarde aan! Inleiding Wanneer binnen organisaties steeds meer gefocust wordt op kostenposten en investeringen, zoals nu in tijden

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

24/09/2014. Indeling. Definitie Klinisch Pad. Klinische paden in de psychiatrie: twee jaar later. Sabine Buntinx

24/09/2014. Indeling. Definitie Klinisch Pad. Klinische paden in de psychiatrie: twee jaar later. Sabine Buntinx Klinische paden in de psychiatrie: twee jaar later Sabine Buntinx Indeling Intro KP Methodiek ontwikkelen zorgpad Hoe verliep het proces voor zorgpad Korsakov? Conclusie 11/9/ 2014 Icuro Q&S slide 2 Definitie

Nadere informatie

Themadag LOOT/LOMOZ. Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg. 19 juni 2013 Marianne van Duijn

Themadag LOOT/LOMOZ. Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg. 19 juni 2013 Marianne van Duijn Themadag LOOT/LOMOZ Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg 19 juni 2013 Marianne van Duijn Inhoud Veranderingen Consequenties voor de patiënt Consequenties voor organisatie

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

Instrument voor Forensische Behandel Evaluatie

Instrument voor Forensische Behandel Evaluatie Instrument voor Forensische Behandel Evaluatie IFBE Besluitvorming omtrent de voortgang van de behandeling gebeurt bij een forensisch psychiatrische patiënt doorgaans op basis van geschreven bijdrages

Nadere informatie

Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ

Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ Specifieke groepen binnen de GGZ 1 2 Achtergronddocument bij advies Hoogspecialistische GGZ 1 Inleiding In dit achtergronddocument bespreekt de commissie

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. Over TBS

Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. Over TBS Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden Over TBS In deze folder vertellen wij u graag meer over Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden en in het bijzonder over tbs. De Kijvelanden behandelt

Nadere informatie

Evaluatie pilot zorgcontinuïteit

Evaluatie pilot zorgcontinuïteit Evaluatie pilot zorgcontinuïteit Ketensamenwerking in Rotterdam SAMENVATTING Significant B.V. Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld T 0342 40 52 40 KvK 39081506 info@significant.nl www.significant.nl Ministerie

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen. Inspectiebericht Themaonderzoek

Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen. Inspectiebericht Themaonderzoek Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen Inspectiebericht Themaonderzoek Beveiliging Forensisch Psychiatrische Afdelingen Inspectiebericht Themaonderzoek September 2009 Inspectie voor de Sanctietoepassing

Nadere informatie