Huishoudelijk Reglement Afdeling 5 Zuid-Holland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huishoudelijk Reglement Afdeling 5 Zuid-Holland"

Transcriptie

1 Huishoudelijk Reglement Afdeling 5 Zuid-Holland Huishoudelijk Reglement (2), 25 januari 2005

2 Artikel 1 Het Huishoudelijk Reglement is vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van de Statuten van "Afdeling 5 - Zuid Holland" tijdens de Algemene Vergadering van Definities Artikel 2 In dit Reglement wordt verstaan onder: 1. N.P.O. Nederlandse Postduivenhouders Organisatie. 2. Statuten en Besluiten N.P.O. Statuten en Besluiten N.P.O. 3. Afdeling Afdeling 5, Lid Afdeling als omschreven in Statuten N.P.O. artikel Statuten Statuten Afdeling. 5. Bestuur Bestuur van de Afdeling als omschreven in Statuten artikel Basisvereniging Lid Basisvereniging van de Afdeling als omschreven in Statuten artikel Bestuur Basisvereniging Bestuur van een Basisvereniging. 8. Basislid Lid natuurlijk persoon als omschreven in Statuten artikel Combinatie Groep van twee of drie Basisleden, die zich verenigen met het doel onder één naam en van hetzelfde coördinaat deel te nemen aan wedvluchten. Een Combinatie telt als één Spelend Lid. 10. Spelend Lid Basislid of combinatie, zelfstandig op eigen hok, met eigen hoklijst de duivensport beoefenend. 11. Jeugdlid Natuurlijk persoon als omschreven in Statuten artikel Erelid Natuurlijk persoon als omschreven in Statuten artikel Lid van Verdienste Natuurlijk persoon als omschreven in Statuten artikel Begunstiger Natuurlijk persoon of rechtspersoon als omschreven in Statuten artikel Dagelijks Bestuur Voorzitter, secretaris en penningmeester Afdeling als omschreven in Statuten artikel Algemene Vergadering Algemene Vergadering als omschreven in Statuten artikel Samenspel Een door de Algemene Vergadering territoriaal omschreven en vastgesteld gebied, bestaande uit ten minste 5 verenigingen met minimaal 100 en maximaal 750 leden. 18. Kiesman N.P.O Stemgerechtigd lid van Algemene Vergadering N.P.O. als omschreven in Statuten N.P.O. artikel Reservekiesman N.P.O. Plaatsvervanger van de Kiesman N.P.O. als omschreven in Statuten N.P.O. artikel Kiesregister N.P.O Lijst waarin opgenomen de Kiesmannen en/of de Reservekiesmannen N.P.O. als omschreven in Statuten N.P.O. artikel Kiesman Stemgerechtigd lid van Algemene Vergadering als omschreven in Statuten artikel Reservekiesman Plaatsvervanger van de Kiesman als omschreven in Statuten artikel Kiesregister Lijst waarin opgenomen de Kiesmannen en/of de Reservekiesmannen als omschreven in Statuten artikel Samenspelafgevaardigde Stemgerechtigd lid van Algemene Vergadering Commissie Samenspel als omschreven in Statuten artikel Reserve Samenspelafge- Plaatsvervanger van de Samenspelafgevaardigde als vaardigde omschreven in Statuten artikel Presentielijst Lijst van de op de Algemene Vergadering aanwezige Kiesmannen en/of Reservekiesmannen als omschreven in Statuten artikel Huishoudelijk Reglement (2), 25 januari 2005

3 27. Stembureau Groep van drie leden van de Algemene Vergadering aangewezen door de voorzitter en belast met het vaststellen van de uitslag van schriftelijk gehouden stemmingen. 28. College Rayonaal Tucht- en Geschillencollege als omschreven in Statuten N.P.O. artikel Beroepscollege Tucht- en Geschillencollege N.P.O. als omschreven in Statuten N.P.O. artikel F.B.C.C. Financiële Begeleidings- en Controlecommissie van de Afdeling als omschreven in Statuten artikel Commissies en anderen Eén of meer natuurlijke personen die in opdracht van Bestuur of van Algemene Vergadering een uitvoerende taak hebben als omschreven in Statuten artikel Andere rechtspersonen Andere rechtspersonen als omschreven in Statuten artikel Werkgebied Gebied goedgekeurd door Algemene Vergadering N.P.O. waarbinnen de Afdeling haar activiteiten ontplooit, als omschreven in Statuten N.P.O. 34. Werkgebied Basisvereniging Gebied goedgekeurd door Bestuur, waarbinnen de Basisvereniging haar activiteiten ontplooit, als omschreven in Statuten artikel 6 en waarbinnen alle coördinaten, waarvan wordt deelgenomen aan wedvluchten, van alle Spelende Leden van de Basisvereniging gelegen zijn. 35. Dispensatie Bestuur kan, in voorkomende uitzonderingssituaties, dispensatie verlenen aan Basisleden om, in een ander Samenspel of Werkgebied Basisvereniging dan waarbinnen het coördinaat van het Basislid gelegen is, aan wedvluchten deel te nemen. 36. Erf Een aaneengesloten bijeenbehorend gebied, van al dan niet bebouwde gronden. Het aantal kadasternummers dat rust op een erf is irrelevant. 37. Hok Ieder verblijf bestemd voor de huisvesting van duiven. Onder hok wordt mede verstaan de duiven van de eigenaar die op zijn/haar hoklijst(en) zijn vermeld. 38. Vliegseizoen Periode waarin wedvluchten worden georganiseerd. 39. Grensafspraak Een bij de Algemene Vergadering vastgesteld besluit waarin de afbakening van een werkgebied is vastgelegd. 40. Verenigingsjaar Van 1 januari tot en met 31 december. 41. Diensten Verrichtingen die de Afdeling ter hand neemt om het doel van de Afdeling te bereiken. 42. Ledenregister Lijst van leden van de Afdeling, jaarlijks vastgesteld door Bestuur per 1 februari. Op grond van dit register wordt het basisledenbestand bepaald. 43. Register van Begunstigers Lijst van natuurlijke en rechtspersonen die door Bestuur als Begunstiger zijn toegelaten. 44. Reclame Schriftelijk ingediend bezwaar tegen klassering in een wedvluchtuitslag, als omschreven in Wedvluchtreglement N.P.O. artikel Competitie Activiteit waarbij prestaties, behaald op wedvluchten of tentoonstellingen, worden vergeleken en met punten en/of prijzen worden beloond. 46. Wedvlucht Een wedvlucht is een wedstrijd met postduiven vanaf een lossingsplaats. 47. Wedvluchtbe scheiden Alle bescheiden inclusief elektronische informatie die betrekking hebben op de wedvluchten Huishoudelijk Reglement (2), 25 januari 2005

4 Basisverenigingen Artikel 3 1. Een Basisvereniging telt ten minste vijftien Basisleden, een en ander met inachtneming van hetgeen is bepaald in Statuten N.P.O. artikel 6 en Huishoudelijk Reglement N.P.O. artikel Bij toepassing van lid 1 blijven Jeugdleden buiten beschouwing. 3. A. Het gehele werkgebied van een Basisvereniging ligt binnen het werkgebied van de Afdeling. Zie Huishoudelijk Reglement N.P.O. artikel 4. B. De afbakening van het werkgebied Basisvereniging behoeft goedkeuring Bestuur, met inachtneming van de grensafspraken van het Samenspel waarin de Basisvereniging zich bevindt en door de Algemene Vergadering is vastgesteld. Zie Statuten artikel 6. C. Slechts Basisverenigingen waar, door ten minste twaalf Spelende Basisleden aan wedvluchten wordt deelgenomen, komen in aanmerking voor toekenning van een zelfstandig inkorfcentrum. Zie Huishoudelijk Reglement N.P.O. artikel 4. D. Bestuur is gerechtigd, bij de toekenning van een inkorfcentrum aan een Basisvereniging, voor een wedvlucht van de Afdeling de voorwaarde te stellen van een minimaal aantal aan de wedvlucht deelnemende spelende Basisleden. Deze getalsnorm is niet hoger dan genoemd in Huishoudelijk Reglement N.P.O. artikel A. Aanmelding Basisvereniging geschiedt schriftelijk uiterlijk vier weken voor aanvang verenigingsjaar N.P.O. aan Bestuur, waarbij overlegd worden: - Statuten en Huishoudelijk Reglement Basisvereniging, alsmede naam en zetel van de zich aanmeldende Basisvereniging; - namen en adressen van Bestuur en Basisleden van de zich aanmeldende Basisvereniging. B. De secretaris publiceert de bij hem ingekomen aanmelding in het tijdschrift aangewezen door de Algemene Vergadering N.P.O. In deze publicatie worden de volgende gegevens opgenomen: - naam en zetel van de zich aanmeldende Basisvereniging; - namen en adressen van Bestuur en Basisleden van de zich aanmeldende Basisvereniging; - tevens de mededeling, dat derden de bevoegdheid hebben, gemotiveerde bezwaren binnen dertig dagen schriftelijk bij Bestuur in te dienen. C. Toelating van een Basisvereniging als Lid geschiedt bij aanvang verenigingsjaar N.P.O. Een aanmelding ingediend na de in lid 4A genoemde datum komt pas voor inwilliging in aanmerking één jaar later. D. Toelating wordt niet verleend, indien de zich als Lid aanmeldende Basisvereniging niet ten minste vijfentwintig Basisleden telt. 5. Een Basisvereniging is slechts gerechtigd Basisvereniging te zijn van één Afdeling. De Basisvereniging houdt een ledenlijst bij, die alle gegevens van de Basisleden bevat, die gevraagd worden door Bureau N.P.O. en Secretariaat Afdeling. 6. Een Basisvereniging is gerechtigd om voorstellen in te dienen of kandidaten voor te dragen aan de Commissie Samenspel waarbij zij is ingedeeld. Ingediende voorstellen worden voorzien van een préadvies van betreffend Samenspel doorgestuurd naar Bestuur. Basisleden Artikel 4 Aan een Basislid kan door Bestuur dispensatie worden verleend van twee erven te spelen na waarneming ter plaatse en in overleg met bestuur Basisvereniging. Deze dispensatie wordt alleen verleend, indien het deelnemen aan wedvluchten van één erf de sportbeoefening ernstig belemmert. Bij berekening van de snelheid wordt uitgegaan van de coördinaten met de kortste afstand tot de plaats van de lossing Huishoudelijk Reglement (2), 25 januari 2005

5 Combinaties Artikel 5 De één-erf combinatie 1. A. Voor het vormen van een combinatie van leden met het doel onder één naam en van hetzelfde hok of dezelfde hokken vanaf één erf aan wedvluchten deel te nemen is toestemming nodig van het Bestuur. Bestuur wint voor het te nemen besluit advies in bij bestuur Basisvereniging. Het is niet toegestaan een combinatie te vormen door leden, die reeds deel uit maken van een elders gevormde combinatie. Bij een combinatie van leden, moet elk hieraan deelnemend lid, lid zijn van dezelfde Basisvereniging. B. Alle duiven van de combinatievormende leden worden op één hoklijst opgenomen en ten name van de combinatie bij de Afdeling geregistreerd. C. Elk lid van een combinatie is aansprakelijk voor de gedragingen en handelingen van zijn partner(s) in de combinatie, wanneer het betreft door één of meerdere partner(s) gepleegde onregelmatigheden, welke betrekking hebben op wedvluchten en tentoonstellingen. D. Het is niet toegestaan dat een combinatie een fantasienaam gebruikt. De twee-erven combinatie 2. De in Huishoudelijk Reglement artikel 4 omschreven dispensatie om van twee erven te spelen kan in analoge gevallen op dezelfde wijze verleend worden aan combinaties. Begunstigers Artikel 6 Het Register van Begunstigers bevat ten minste de volgende gegevens: - naam en volledig adres van Begunstiger; - bedrag van de minimum jaarlijkse bijdrage waartoe de Begunstiger zich verplicht heeft; - uiterste datum storting jaarlijkse bijdrage. Jeugdleden Artikel 7 Jeugdleden hebben de in Huishoudelijk Reglement N.P.O. artikel 8 genoemde rechten en plichten. Overgangen Artikel 8 1. Overgang van een Basisvereniging naar een ander Samenspel kan slechts plaatsvinden met toestemming van Bestuur. Het verzoek tot overgang dient schriftelijk te worden ingediend met bijvoeging van: - de agenda van de Algemene Vergadering Basisvereniging, welke in ieder geval het punt overgang naar een ander Samenspel bevat. Op deze vergadering moet ten minste tweederde van het aantal leden aanwezig zijn geweest en het besluit moet met ten minste tweederde meerderheid zijn aangenomen. Indien op de uitgeschreven vergadering het aantal van ten minste tweederde van het aantal Basisleden niet aanwezig is, kan na minimaal twee en maximaal vier weken een nieuwe vergadering worden uitgeschreven, welke dan bevoegd is bedoeld besluit te nemen ongeacht het aantal aanwezige Basisleden maar wel met ten minste tweederde meerderheid; - de presentielijst van de betreffende vergadering; - de notulen van de betreffende vergadering; - beslissing Basisvereniging. Het Bestuur zal advies inwinnen bij de betreffende Samenspelen over het verzoek van de Basisvereniging alvorens tot beslissing over te gaan. Deze beslissing kan worden voorgelegd bij de Algemene Vergadering. Beroep tegen beslissing staat open bij bevoegd College als geregeld bij Reglement Rechtspleging N.P.O Huishoudelijk Reglement (2), 25 januari 2005

6 2. Overgang van een Basislid dient te geschieden overeenkomstig Huishoudelijk Reglement N.P.O. artikel 12 en 13. Bij overgang van een lid van een Basisvereniging binnen één Samenspel beslist Bestuur indien geen overeenstemming wordt bereikt tussen beide verenigingen. Indien overgang tevens inhoudt indeling bij een ander Samenspel is te allen tijde toestemming nodig van Bestuur. Bestuur beslist na overleg met betreffende Samenspelen, met inachtneming van besluiten Algemene Vergadering, betreffende grensafspraken Samenspelen. Overgangen kunnen nimmer rechtsgeldig plaatsvinden, als niet aan de financiële en andere reglementaire verplichtingen is voldaan. Einde lidmaatschap Basisvereniging Artikel 9 Beroep tegen opzegging lidmaatschap van een Basisvereniging door Bestuur wordt schriftelijk en gemotiveerd ingediend bij de secretaris door secretaris Basisvereniging binnen dertig dagen na ontvangst besluit tot opzegging. De secretaris plaatst dit beroep op de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering. Einde lidmaatschap Basislid Artikel 10 Indien lidmaatschap kan worden voortgezet met toepassing van Statuten N.P.O. artikel 14, zal Bestuur een besluit nemen overeenkomstig Huishoudelijk Reglement N.P.O. artikel 11. Einde Erelid, Lid van Verdienste en Lid Begunstiger Artikel Beroep tegen opzegging Erelidmaatschap, Lid Van Verdienste of Begunstigerschap staat open bij Algemene Vergadering. 2. Dit beroep wordt schriftelijk en gemotiveerd ingediend bij de secretaris binnen dertig dagen na ontvangst besluit tot opzegging. De secretaris plaatst dit beroep op de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering. 3. Ontzetting uit Erelidmaatschap, Lid van Verdienste of Begunstigerschap Afdeling wordt geregeld bij Reglement Rechtspleging N.P.O., onderdeel Tuchtrecht. Geldmiddelen Artikel De jaarlijkse bijdragen worden door de penningmeester Basisvereniging overgemaakt aan de penningmeester, voor een door Bestuur te bepalen datum. 2. Begunstigers betalen hun jaarlijkse bijdrage aan de penningmeester uiterlijk twee maanden na begin verenigingsjaar. Commissies en anderen Artikel Batige saldi van activiteiten georganiseerd in opdracht van Bestuur blijven onverminderd tot het vermogen van de Afdeling behoren. 2. Controle op de financiële administratie van de commissies kan worden opgedragen aan de F.B.C.C. De commissies zijn gehouden alle medewerking te verlenen aan de F.B.C.C. en haar aanwijzingen op te volgen. 3. Jaarlijks worden de boeken van de daarvoor in aanmerking komende commissies afgesloten. Deze commissies overleggen binnen dertig dagen na afloop van het verenigingsjaar aan Bestuur een financiële verantwoording met daarin opgenomen de balans, de exploitatierekening en een begroting voor het komende jaar. 4. Over de batige saldi kan de Afdeling vrijelijk beschikken, behoudens een geldbedrag dat door de betrokken commissie als werkkapitaal nodig wordt geacht en dat door Bestuur Huishoudelijk Reglement (2), 25 januari 2005

7 wordt vastgesteld aan de hand van een vooraf ingediende goedgekeurde begroting Huishoudelijk Reglement (2), 25 januari 2005

8 5. Wanneer bij controle blijkt dat onregelmatigheden of onjuiste boekingen hebben plaats gevonden of sprake is van onzorgvuldigheid of wanbeheer dan stelt Bestuur een nader onderzoek in of doet dat instellen en meldt zijn bevindingen zonodig aan de Algemene Vergadering. 6. Indien door onvoorziene omstandigheden (anders dan door onzorgvuldigheid of wanbeheer) een commissie als bedoeld in dit artikel bij of tijdens het uitvoeren van de activiteiten in financiële moeilijkheden is geraakt, kan dit nadelige saldo door de Afdeling overgenomen worden. Wanneer redelijkerwijs vermoed kan worden dat een commissie in een hierboven geschetste situatie komt te verkeren stelt zij Bestuur tijdig hiervan in kennis. Vergoedingen Artikel Aan stemgerechtigde leden Algemene Vergadering, Bestuur, leden van door Algemene Vergadering of Bestuur aangestelde commissies en adviserende leden van Algemene Vergadering kan vergoeding van gemaakte kosten worden toegekend. 2. Bestuur en leden van commissies kunnen in aanmerking komen voor een vaste vergoeding. 3. De in lid 1 en 2 genoemde vergoedingen worden vastgesteld door goedkeuring van de begroting door Algemene Vergadering. BESTUUR AFDELING Onverenigbaarheid van functies Artikel Het lidmaatschap Bestuur Afdeling is onverenigbaar met lidmaatschap Bestuur N.P.O, lidmaatschap College, Beroepscollege, F.B.C.C. en/of Commissie Samenspel. 2. A. Bij benoeming tot lid Bestuur vervalt met onmiddellijke ingang lidmaatschap College, Beroepscollege, F.B.C.C. en Commissie Samenspel. B. Het lidmaatschap van Bestuur N.P.O. vervalt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk zes weken na benoeming tot lid Bestuur. Rooster van aftreden en voordracht Artikel Een rooster van aftreden wordt opgesteld door de secretaris met inachtneming Statuten artikel 19. Dit rooster wordt ter kennis gebracht van Algemene Vergadering. 2. Jaarlijks treedt één lid Dagelijks Bestuur af, tezamen met één of meer andere leden Bestuur. 3. Aftredende Leden Bestuur zijn terstond herkiesbaar met dien verstande dat de maximale ononderbroken zittingsduur zes jaar bedraagt. Na een zittingsduur van zes jaar is een lid Bestuur gedurende drie jaar niet verkiesbaar. 4. Vacatures in het Bestuur worden met vermelding van eventuele herkiesbaarheid taakomschrijving en gewenste profielschets met de (voorlopige) agenda Algemene Vergadering bekend gemaakt met inachtneming van Statuten artikel 27 en Huishoudelijk Reglement artikel De voordracht bedoeld in Statuten artikel 19 wordt schriftelijk met bereidverklaring kandidaat-lid Bestuur Afdeling ingediend bij de secretaris uiterlijk vier weken voor datum Algemene Vergadering. Taken en bevoegdheden Artikel Zorgdragen dat de doelstelling van de Afdeling als bedoeld in Statuten artikel 3 wordt bereikt. 2. Uitvoeren of doen uitvoeren van Statuten en Huishoudelijk Reglementen van Afdeling en N.P.O. en van uitgevaardigde besluiten van Algemene Vergadering en N.P.O Huishoudelijk Reglement (2), 25 januari 2005

9 3. Het vertegenwoordigen van de Afdeling binnen en buiten rechte, onverminderd het bepaalde in Statuten artikel Zorgdragen voor voorlichting over en verstrekking van Statuten, Huishoudelijk Reglement en andere Reglementen Afdeling en N.P.O. tegen kostprijs aan Basisleden en de in de Statuten artikel 27 lid 3 genoemde leden. 5. Beheren van de geldmiddelen als omschreven in Statuten artikel Benoemen van Ereleden en Leden van Verdienste, het voordragen van Ereleden en Leden van Verdienste aan de N.P.O., erkenning verlenen aan Begunstigers. 7. Benoemen van commissies en anderen, voor zover niet bij Statuten opgedragen aan de Algemene Vergadering. 8. Goedkeuring verlenen of onthouden van besluiten van een Basisvereniging krachtens Statuten artikel 20, alsmede aan besluiten van Commissie Samenspel, indien deze strijdig zijn met de belangen van de Afdeling en de duivensport. Het besluit van verlening of onthouding van goedkeuring wordt door de secretaris schriftelijk ter kennis gebracht aan Bestuur Basisvereniging en Commissie Samenspel. Beroep tegen beslissing Bestuur staat open bij bevoegd College als geregeld bij Reglement Rechtspleging N.P.O. Hangende het beroep worden besluiten, waaraan goedkeuring is onthouden, opgeschort. 9. Verstrekken van inlichtingen desgevraagd aan College en Beroepscollege en verder daartoe gerechtigden. 10. Het behartigen van de belangen van de Basisleden, de Basisverenigingen en van de door of vanwege Bestuur in het leven geroepen commissies. 11. Maatregelen nemen of laten nemen tegen leden die de belangen van de Afdeling, van leden N.P.O. en de duivensport schaden. 12. Het doen van voorstellen, het aanbrengen van wijzigingen daarop, het inroepen van rechtsbijstand en het vaststellen van vergoedingen als geregeld bij Huishoudelijk Reglement Afdeling artikel Het verzoeken van herziening of gratie als geregeld bij Statuten N.P.O. 14. Het nemen van beslissingen als geregeld bij Statuten artikel Het uitvaardigen van Reglementen voor zover niet bij Statuten voorbehouden is aan Algemene Vergadering. 16. Toestemming vragen aan Algemene Vergadering, alvorens overeenkomsten af te sluiten hoger dan ,--. De uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen mogen niet hoger zijn dan ,-- Voorzitter Artikel De voorzitter heeft de algehele leiding, vervult representatieve taken, coördineert de werkzaamheden van het Bestuur en ziet toe op de naleving van de Statuten, Reglementen, Besluiten van Bestuur en de Algemene Vergadering. 2. Hij heeft het recht vergaderingen en activiteiten van leden N.P.O. en rechtspersonen als bedoeld in Statuten N.P.O. artikel 31 bij te wonen (voor zover deze goedkeuring Bestuur behoeven) en heeft daarin een adviserende stem. Tweede voorzitter Artikel Bij afwezigheid van de voorzitter of indien de voorzitter of Algemene Vergadering dit wenselijk acht, treedt de tweede voorzitter in de plaats van de voorzitter. 2. Bij afwezigheid van de voorzitter en de tweede voorzitter treedt diegene die het langst lid Bestuur is in de plaats van de voorzitter. 3. Tussen voorzitter en tweede voorzitter wordt een taakverdeling afgesproken Huishoudelijk Reglement (2), 25 januari 2005

10 Secretaris Artikel De secretaris is verantwoordelijk voor de correspondentie, de administratie en het archief van de Afdeling. 2. Hij is verantwoordelijk voor het bijhouden van het ledenregister, register van Begunstigers en een kiesregister zoals nader is geregeld bij Huishoudelijk Reglement artikel Hij is verantwoordelijk voor verslaglegging van het behandelde in de Algemene Vergadering en van alle vergaderingen van het Bestuur en het Dagelijks Bestuur. 4. Hij stelt een jaarverslag samen en zendt dit mee met de stukken jaarvergadering van de Algemene Vergadering naar de in Statuten artikel 27 lid 3 genoemde leden, voor behandeling in de Algemene Vergadering. De correspondentie en andere bescheiden worden minstens zeven jaar bewaard. Daarna mag vernietiging plaatsvinden na verkregen toestemming van Bestuur. Tweede secretaris Artikel Bij afwezigheid van de secretaris treedt de tweede secretaris in de plaats van de secretaris. 2. Tussen secretaris en tweede secretaris wordt een taakverdeling afgesproken. Penningmeester Artikel De penningmeester is belast met het financiële beheer van de Afdeling. 2. Hij houdt boek op een wijze zoals door Bestuur is bepaald. 3. Hij verschaft te allen tijde aan Bestuur en Dagelijks Bestuur, of aan diegenen die door Bestuur en/of Algemene Vergadering als zodanig zijn gemachtigd, alle inlichtingen betreffende zijn beheer, verleent inzage in de hierop betrekking hebbende bescheiden en staat kascontrole toe. 4. Hij geeft de financiële bescheiden en de kas op verzoek van Bestuur tegen een bewijs van ontvangst af aan diegene die voor de ontvangst hiervan door Bestuur is aangewezen. 5. Hij draagt zorg voor verzekering van de bezittingen van de Afdeling tegen risico s van schade door brand, diefstal of anderszins op door Bestuur bepaalde wijze. 6. Aan het eind van elk verenigingsjaar sluit hij zijn boeken af en stelt deze met alle daarbij behorende bescheiden, alsmede een door hem opgemaakte exploitatierekening en een balans, vóór 1 februari daaropvolgend ter beschikking aan de F.B.C.C. 7. Hij stelt een jaarverslag samen en zendt deze mee met de stukken jaarvergadering van de Algemene Vergadering aan de in Statuten artikel 27 lid 3 genoemde leden. 8. Hij stelt in overleg met Bestuur een exploitatiebegroting op die ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering zal worden voorgelegd. 9. Hij kan met toestemming van Bestuur werkzaamheden aan derden opdragen, maar blijft voor de uitvoering verantwoordelijk. 10. Alle door de Afdeling verkregen gelden of goederen, behoudens de per giro of bank overgemaakte gelden, moeten door een bewijs van kwijting van of vanwege de penningmeester zijn gedekt. 11. Hij is voor de onder zijn berusting zijnde gelden, waarden of goederen verantwoordelijk en bewaart deze gelden, waarden en goederen gescheiden van zijn eigen bezittingen. 12. Hij bewaart de financiële bescheiden minstens zeven jaar. Daarna mag vernietiging plaatsvinden na verkregen toestemming van Bestuur. 13. Nota s boven de ,-- dienen mede door de voorzitter en/of de secretaris voor akkoord te zijn getekend alvorens deze betaald worden. 14. Een contante betaling boven de 2.000,-- dient mede door de voorzitter en/of de secretaris voor akkoord te zijn getekend alvorens deze betaald wordt. Tweede penningmeester Huishoudelijk Reglement (2), 25 januari 2005

11 Artikel Bij afwezigheid van de penningmeester treedt de tweede penningmeester in de functie van de penningmeester, onverminderd het bepaalde in Huishoudelijk Reglement artikel Tussen penningmeester en tweede penningmeester wordt een taakverdeling afgesproken. Overige Leden Bestuur Artikel 24 Bestuur stelt een taakverdeling van de overige Leden Bestuur vast. Gezamenlijke verantwoordelijkheid Artikel 25 Het in Huishoudelijk Reglement in artikel 18 tot en met 23 bepaalde laat onverlet de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Bestuur en het bepaalde in Huishoudelijk Reglement artikel 17. Verantwoording Bestuur Artikel 26 Bestuur legt verantwoording af aan de Algemene Vergadering. SAMENSPELEN Samenspel Artikel Het werkgebied van de Afdeling wordt onderverdeeld in Samenspelen. 2. Het aantal Samenspelen en de grensafspraken daarvan worden vastgesteld en gewijzigd door Algemene Vergadering op voordracht van Bestuur of van de Samenspelen. Voor die besluitvorming is het bepaalde in Statuten artikel 35 dienovereenkomstig van toepassing. 3. Een Samenspel bestaat uit ten minste 5 verenigingen, met minimaal 100 en maximaal 750 leden. 4. Elk Samenspel wordt geleid door een Commissie Samenspel. 5. De indeling van Basisverenigingen in Samenspelen geschiedt door Algemene Vergadering op voordracht van Bestuur. 6. Bestuur kan in voorkomende situaties in overleg met een Samenspel een Basisvereniging, niet verbonden aan een Samenspel, toevoegen aan het betreffende Samenspel. 7. Taken en bevoegdheden worden bij Huishoudelijk Reglement artikel 28 geregeld. Taken en bevoegdheden Commissie Samenspel Artikel Het voeren van een eigen secretariaat en financiële administratie. 2. Het zorgdragen voor het verzamelen, controleren en bezorgen van de wedvluchtbescheiden. Hierbij kan de hulp worden ingeroepen van leden uit het Samenspel. 3. Het organiseren en vaststellen van competities en het huldigen van Samenspelkampioenen en Samenspelwinnaars attracties en vluchten. 4. Het ondersteunen van Bestuur bij de verstrekking van wedvluchtbescheiden. 5. Het voorbereiden, bijeenroepen en leiden van de Algemene Vergadering Samenspel. Commissie Samenspel Artikel Het Samenspel kiest ieder haar Commissie uit de bij haar ingedeelde Basisleden. Commissieleden Samenspel worden tijdens een Algemene Vergadering Samenspel voor een termijn van drie jaar gekozen op voordracht van Commissie Samenspel of ten minste twee Samenspelafgevaardigden of één of meer Basisverenigingen. 2. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur. De voorzitter wordt in functie gekozen Huishoudelijk Reglement (2), 25 januari 2005

12 Voorzitter Samenspel Artikel De voorzitter heeft de algehele leiding van het Samenspel, vervult representatieve taken, coördineert de werkzaamheden van Commissie Samenspel en ziet toe op de naleving van Statuten, Reglementen en Besluiten van de NPO en de Afdeling en de Besluiten van Commissie Samenspel en van de Algemene Vergadering Samenspel. 2. Hij heeft het recht vergaderingen en activiteiten van Basisverenigingen binnen zijn Samenspel bij te wonen en heeft een adviserende stem. Tweede voorzitter Samenspel Artikel Bij afwezigheid van de voorzitter of indien de voorzitter of Algemene Vergadering Samenspel dit wenselijk acht treedt de tweede voorzitter in de plaats van de voorzitter. 2. Bij afwezigheid van de voorzitter en de tweede voorzitter treedt diegene die het langste lid Commissie Samenspel is in de plaats van de voorzitter. Secretaris Samenspel Artikel De secretaris is verantwoordelijk voor de correspondentie, de administratie en het archief van het Samenspel. 2. Hij is verantwoordelijk voor de verslaglegging van het behandelde in de Algemene Vergadering Samenspel en van alle overige vergaderingen Samenspel. 3. Hij bewaart de correspondentie en andere bescheiden minstens zeven jaar. Daarna mag vernietiging plaatsvinden na verkregen toestemming van Commissie Samenspel. Tweede secretaris Samenspel Artikel 33 Bij afwezigheid van de secretaris treedt de tweede secretaris in de plaats van de secretaris. Penningmeester Samenspel Artikel De penningmeester is belast met het financiële beheer van het Samenspel. 2. Hij verschaft te allen tijde aan Bestuur en Commissie Samenspel of aan diegenen die door Bestuur als zodanig zijn gemachtigd, alle inlichtingen betreffende zijn beheer, verleent inzage in de hierop betrekking hebbende bescheiden en staat kascontrole toe. 3. Aan het eind van elk verenigingsjaar sluit hij zijn boeken af, en stelt deze met alle daarbij behorende bescheiden, alsmede een door hem opgemaakte exploitatierekening en een balans vóór 1 februari daaropvolgend ter beschikking aan Commissie Samenspel. 4. Bescheiden van financiële aard worden minstens zeven jaar bewaard. Daarna kan vernietiging plaatsvinden na toestemming van Commissie Samenspel. Tweede penningmeester Samenspel Artikel 35 Bij afwezigheid van de penningmeester treedt de tweede penningmeester in de plaats van de penningmeester. Overige Leden Commissie Samenspel Artikel 36 Dagelijks Bestuur Samenspel stelt een taakverdeling van de overige leden Commissie Samenspel vast Huishoudelijk Reglement (2), 25 januari 2005

13 VERGADERINGEN Vergaderingen Bestuur Artikel Vergaderingen Bestuur worden gehouden zo dikwijls de voorzitter zulks nodig acht of indien drie of meer andere leden Bestuur de wens hiertoe te kennen geven. Voorzitter schrijft binnen tien dagen nadat hem een dergelijk verzoek heeft bereikt een vergadering Bestuur uit. 2. Vergaderingen Bestuur kunnen door middel van een rondschrijven of op andere wijze bijeengeroepen worden. 3. De oproeping tot een vergadering Bestuur geschiedt met inachtneming van een termijn van veertien dagen, tenzij Bestuur anders besluit. 4. Voor een vergadering Bestuur is een agenda opgesteld en er wordt van deze vergadering verslag gemaakt. Dit verslag wordt op de eerstvolgende vergadering Bestuur ter goedkeuring aangeboden. In de vergadering Bestuur worden besluiten genomen met meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuursleden. Indien de stemmen staken beslist de voorzitter. Algemene Vergadering Artikel De Algemene Vergadering kan slechts geldige besluiten nemen indien ten minste de helft van de Kiesmannen en/of Reservekiesmannen blijkens de presentielijst ter vergadering aanwezig is. 2. Indien niet het in lid 1 bedoeld aantal Kiesmannen en/of Reservekiesmannen aanwezig is, wordt na ten minste een week en ten hoogste drie weken een tweede Algemene Vergadering bijeengeroepen, die ongeacht het aantal aanwezige Kiesmannen en/of Reservekiesmannen bevoegd is besluiten te nemen over de voor de vorige Algemene Vergadering geagendeerde onderwerpen. 3. De Afdeling stelt de volgende nadere regels betreffende de Algemene Vergadering: - een bij voorkeur, centraal gelegen plaats in het werkgebied van de Afdeling; - in een daartoe geschikte ruimte; - op een tijdstip dat redelijkerwijs alle leden in staat mogen worden geacht de vergadering bij te wonen; - vergaderingen mogen niet later dan tot middernacht plaatsvinden. 4. Het Huishoudelijk Reglement artikelen 38 lid 1 en 2, 39 lid 1 en 2, 41,42 en 43 zijn mutatis mutandis van toepassing op de Samenspel Vergaderingen, voor: - "Algemene Vergadering" dient te worden gelezen "Algemene Vergadering Samenspel". - "Kiesmannen en/of Reservekiesmannen" dient te worden gelezen " Samenspelafgevaardigden en/of Reserve Samenspelafgevaardigden". - "secretaris" dient te worden gelezen "secretaris Samenspel". - "Algemene Vergadering Samenspel" dient te worden gelezen "Algemene Vergadering Basisvereniging". - "secretaris Samenspel" dient te worden gelezen "secretaris Basisvereniging". - "het Bestuur" dient te worden gelezen "Commissie Samenspel". - "de in artikel 27 lid 3 genoemde leden" dient te worden gelezen "Basisverenigingen en Samenspelafgevaardigden". Zie voor de uitgewerkte tekst bijlage 1 bij dit Huishoudelijk Reglement. Kiesregister Algemene Vergadering Artikel De secretaris werkt het Kiesregister bij van de Kiesmannen en/of Reservekiesmannen aan de hand van de verkiezingen zoals deze hebben plaatsgevonden op de Algemene Vergadering Samenspel Huishoudelijk Reglement (2), 25 januari 2005

14 2. De secretaris controleert van de door secretaris Samenspel verkregen gegevens, welke inhouden: - naam, volledig adres en telefoonnummer; - datum benoeming tot Kiesman of Reservekiesman. 3. Secretaris Basisvereniging geeft aan de secretaris Samenspel door, de benoeming c.q. de beëindiging van de Samenspelafgevaardigden die door haar Basisvereniging is/zijn aangewezen. Samenspelafgevaardigden en Reserve Samenspelafgevaardigden Basisvereniging Kiesmannen en Reservekiesmannen Artikel Het aantal Samenspelafgevaardigden van een Basisvereniging in haar betreffende Samenspel is afhankelijk van het aantal Basisleden van een Basisvereniging, die op 1 februari van elk verenigingsjaar als lid bij de tot dat Samenspel behorende Basisvereniging is ingeschreven. 2. Het aantal Samenspelafgevaardigden en Reserve Samenspelafgevaardigden wordt bepaald door het aantal leden per Basisvereniging te delen door vijfentwintig, waarbij een breukdeel van 1/2 of hoger wordt afgerond naar boven. Deze Samenspelafgevaardigden en Reserve Samenspelafgevaardigden dienen lid te zijn van de Basisvereniging. 3. Samenspelafgevaardigden en Reserve Samenspelafgevaardigden hebben zitting voor de duur van één jaar en wel vanaf de dag volgend op die van hun benoeming. Aftredenden zijn terstond herbenoembaar. 4. Samenspelafgevaardigden brengen op Algemene Vergadering Basisvereniging verslag uit. 5. Elke Samenspelafgevaardigde heeft het recht met één of meer andere Samenspelafgevaardigden voorstellen in te dienen en kandidaten voor te dragen met inachtneming van de termijn genoemd in dit reglement. Bovendien heeft de Samenspelafgevaardigde het recht tot het indienen van wijzigingsvoorstellen en het stellen van vragen ter waarborging van de belangen van de aangesloten Basisleden. 6. Het aantal Kiesmannen en Reservekiesmannen is naar rato van het aantal Basisleden van het betreffende Samenspel die op 1 februari van elk verenigingsjaar als lid bij de Afdeling is ingeschreven. 7. Het aantal Kiesmannen en Reservekiesmannen wordt bepaald door het aantal leden per Samenspel te delen door honderd, waarbij een breukdeel van 1/2 of hoger wordt afgerond naar boven. Voorstellen, oproeping en termijnen Artikel Door Bestuur wordt ten minste zes weken voor Algemene Vergadering aan de in Statuten artikel 27 lid 3 genoemde leden kennis gegeven wanneer de Algemene Vergadering wordt gehouden. Hierbij wordt meegestuurd concept agenda met vermelding van vacatures en/of degenen die herkiesbaar zijn. 2. Bestuur, Bestuur Basisvereniging, Commissie Samenspel en twee of meer Kiesmannen zijn bevoegd voorstellen in te dienen en kandidaten voor te dragen. Basisverenigingen dienen de voorstellen in bij het Samenspel waartoe zij behoren. Het Samenspel dient deze voorstellen, voorzien van een préadvies, in bij de secretaris. Alle voorstellen worden schriftelijk ingediend bij secretaris tot uiterlijk vier weken voor de Algemene Vergadering. 3. De secretaris plaatst de verder ingediende voorstellen en de voorstellen van Bestuur op de definitieve agenda. 4. Oproeping en definitieve agenda worden drie weken voor Algemene Vergadering verzonden aan de in Statuten artikel 27 lid 3 genoemde leden met inachtneming van het bepaalde in Statuten artikel Huishoudelijk Reglement (2), 25 januari 2005

15 5. Van de in lid 4 van dit artikel genoemde termijn kan worden afgeweken indien het Bestuur dit noodzakelijk acht. 6. Het Bestuur is bevoegd voor te schrijven dat wijzigingsvoorstellen schriftelijk worden ingediend. Indien Bestuur van deze bevoegdheid gebruik maakt, stelt het een uiterste datum van inzenden vast. 7. Het is niet toegestaan besluiten te nemen over andere voorstellen dan die welke op de agenda staan vermeld, behoudens in die gevallen waarin de wet of Statuten dit toestaan. 8. Het bepaalde in lid 7 van dit artikel geldt niet voor voorstellen van algemeen regelende aard die de orde betreffen. Toegang en openbaarheid Artikel 42 De Algemene Vergadering is openbaar, voor alle Basisleden met inachtneming van Statuten artikel 29, uitgezonderd Basisleden tegen wie een tuchtrechtelijke maatregel is genomen inhoudende uitsluiting of beperking van rechten als geregeld bij Reglement Rechtspleging N.P.O. Verder diegenen, die geen Basislid zijn, maar door Bestuur voor het bijwonen van de Algemene Vergadering schriftelijk zijn uitgenodigd. Besloten vergadering Artikel Het voorstel om een Algemene Vergadering te doen overgaan in een besloten zitting, kan worden gedaan door de voorzitter, door twee of meer leden Bestuur of door vijf Kiesmannen. 2. Tot een besloten vergadering hebben alleen toegang Bestuur, Kiesmannen en de op de vergadering aanwezige adviserende leden. 3. Omtrent hetgeen in een besloten vergadering wordt behandeld, kan aan de aanwezigen gehele of gedeeltelijke geheimhouding worden opgelegd. 4. De duur van de geheimhouding zal door de Algemene Vergadering worden bepaald. 5. Het schenden van de geheimhouding kan een strafbaar feit opleveren. Een en ander wordt nader geregeld bij Reglement Rechtspleging N.P.O. Financiële Begeleidings- en Controlecommissie (F.B.C.C.) Artikel De F.B.C.C. bestaat uit leden van ten minste twee Samenspelen, met een maximum van twee leden per Samenspel. 2. Na controle wordt door deze commissie een verslag samengesteld en tijdig schriftelijk ter kennis gebracht aan Bestuur en Algemene Vergadering. Wanneer de rekening en verantwoording door Algemene Vergadering is goedgekeurd, strekt dit tot décharge van Bestuur. 3. De taak van de F.B.C.C. bestaat uit: - controle op de financiële bescheiden; - controle op de aanwezigheid van het vermogen; - controle op de rechtmatige en doelmatige besteding van de gelden; - controle op het voldoen aan opdrachten; - het op tijd uitbrengen van een schriftelijk verslag van de bevindingen aan Bestuur en Algemene Vergadering, waarin aanbevelingen kunnen worden gedaan. 4. Commissies en anderen dragen er zorg voor dat de F.B.C.C. jaarlijks op de in Huishoudelijk Reglement artikel 22 genoemde data over de relevante bescheiden beschikt. 5. Een rooster van aftreden wordt opgesteld door de F.B.C.C. Dit rooster wordt ter kennis gebracht aan Bestuur en Algemene Vergadering. Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar met dien verstande dat de maximale zittingsduur zes jaar bedraagt. Na een zittingsduur van zes jaar is een lid F.B.C.C. gedurende drie jaar niet verkiesbaar Huishoudelijk Reglement (2), 25 januari 2005

16 ANDERE RECHTSPERSONEN Rechtspersonen die zich bezig houden met het vervoer van postduiven. Artikel Deze rechtspersonen behoeven goedkeuring van de Algemene Vergadering, - welke goedkeuring slechts kan worden verleend met tweederde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, waarbij ten minste tweederde van het aantal Kiesmannen en/of Reservekiesmannen blijkens de presentielijst aanwezig is -,, voor het vervoer van postduiven primair van tot de Afdeling behorende Basisleden. 2. Bestuur kan aan de goedkeuring voorwaarden verbinden. 3. Deze rechtspersonen zijn gebonden aan Reglement Vervoer en Lossingen N.P.O. 4. Bestuur ziet toe op de naleving Reglement Vervoer en Lossingen N.P.O. 5. Indien deze rechtspersonen niet rechtsreeks verbonden zijn aan Bestuur sluit Bestuur met deze rechtspersonen een contract ter waarborging belangen aangesloten Basisleden. 6. Tegen weigering goedkeuring door Bestuur of tegen gestelde voorwaarden staat beroep open bij bevoegd College als geregeld bij Reglement Rechtspleging N.P.O. Rechtspersonen die zich bezig houden met de organisatie van wedvluchten en/of competities Artikel Deze rechtspersonen behoeven goedkeuring van de Algemene Vergadering, - welke goedkeuring slechts kan worden verleend met tweederde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, waarbij ten minste tweederde van het aantal Kiesmannen en/of Reservekiesmannen blijkens de presentielijst aanwezig is -, indien zij wedvluchten en/of competities organiseren voor Basisleden aangesloten bij de Afdeling, of met rechtspersonen van andere Afdelingen gezamenlijk wedvluchten en/of competities organiseren. Deze goedkeuring kan door Bestuur slechts worden verleend met inachtneming van de richtlijnen Bestuur N.P.O. 2. Aan de in lid 1 genoemde goedkeuring kunnen voorwaarden worden verbonden. 3. Tegen weigering van goedkeuring door Bestuur of tegen de gestelde voorwaarden staat beroep open bij bevoegd College als geregeld bij Reglement Rechtspleging N.P.O. 4. Aan de in dit artikel bedoelde rechtspersonen komen bij uitsluiting bevoegdheden toe op het gebied van de goedgekeurde wedvluchten en/of competities. Rechtspersonen die zich bezig houden met het keuren en/of tentoonstellen van postduiven Artikel Deze rechtspersonen behoeven goedkeuring van de Algemene Vergadering, - welke goedkeuring slechts kan worden verleend met tweederde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, waarbij ten minste tweederde van het aantal Kiesmannen en/of Reservekiesmannen blijkens de presentielijst aanwezig is -, indien zij keuringen en/of tentoonstellingen organiseren voor Basisleden aangesloten bij de Afdeling, of met rechtspersonen van andere Afdelingen gezamenlijk keuringen en/of tentoonstellingen organiseren. 2. Bij het verlenen van deze goedkeuring is Huishoudelijk Reglement artikel 46 van toepassing. Intrekking goedkeuring Artikel Verleende goedkeuring als omschreven in de artikelen 45, 46 en 47 van Huishoudelijk Reglement kan door Bestuur en/of Algemene Vergadering worden ingetrokken, indien daarvoor dringende redenen aanwezig worden geacht Huishoudelijk Reglement (2), 25 januari 2005

17 2. Tegen intrekking van goedkeuring staat beroep open bij bevoegd College als geregeld bij Reglement Rechtspleging N.P.O. Bewaarplicht Artikel Bescheiden van financiële en niet financiële aard worden minstens zeven jaar bewaard. Daarna mag vernietiging plaatsvinden na verkregen toestemming van Bestuur. 2. Bewaren wedvluchtbescheiden wordt nader geregeld bij Wedvluchtreglement N.P.O. Statuten en Reglementen Artikel Naast de in Statuten N.P.O. genoemde Reglementen zijn ook door Bestuur uit te vaardigden Reglementen en voorschriften bindend voor alle Leden Basisverenigingen en Basisleden. 2. Ieder Lid N.P.O. wordt geacht Statuten, Reglementen en voorschriften N.P.O. en Afdeling te kennen. 3. Statuten en Reglementen N.P.O. en Afdeling worden op verzoek tegen kostprijs verstrekt aan de in Statuten artikel 27 lid 3 genoemde leden. 4. De Statuten, Reglementen en voorschriften van de Afdeling en de Basisverenigingen mogen geen bepalingen bevatten, welk in strijd zijn met Statuten en Reglementen of voorschriften N.P.O. of deze aantasten. Niet naleving Artikel 51 Bij niet naleving van Statuten, Reglementen of voorschriften N.P.O. en/of Afdeling kan Bestuur, naast tuchtrechtelijke maatregelen opgelegd krachtens Reglement Rechtspleging N.P.O. de volgende extra maatregel nemen: - Het intrekken van goedkeuringen en toekenningen van rechten verleend door Bestuur. Beroep tegen deze extra maatregelen staat open bij bevoegd College als geregeld bij Reglement Rechtspleging N.P.O. Wijzigingen Artikel Wijzigingen in dit Reglement kunnen alleen worden aangebracht: - op voorstel van Bestuur; - op voorstel van twee of meer Kiesmannen; - in een Algemene Vergadering waarbij ten minste tweederde van het aantal Kiesmannen en/of Reservekiesmannen blijkens de presentielijst aanwezig zijn. 2. Indien niet het in het eerste lid bedoelde aantal Kiesmannen en/of Reservekiesmannen aanwezig is, wordt na ten minste één week en ten hoogste drie weken een tweede Algemene Vergadering bijeengeroepen, die ongeacht het aantal aanwezige Kiesmannen en/of Reservekiesmannen, bevoegd is besluiten te nemen over de voor de vorige Algemene Vergadering geagendeerde wijzigingsvoorstellen. 3. Tot een wijziging wordt besloten met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen Huishoudelijk Reglement (2), 25 januari 2005

18 BIJLAGE 1 Uitgewerkte tekst voor de Samenspelen conform artikel 38 lid 4 Algemene Vergadering Samenspel Artikel De Algemene Vergadering Samenspel kan slechts geldige besluiten nemen indien ten minste de helft van de Samenspelafgevaardigden en/of Reserve Samenspelafgevaardigden blijkens de presentielijst ter vergadering aanwezig is. 2. Indien niet het in lid 1 bedoeld aantal Samenspelafgevaardigden en/of Reserve Samenspelafgevaardigden aanwezig is, wordt na ten minste een week en ten hoogste drie weken een tweede Algemene Vergadering Samenspel bijeengeroepen, die ongeacht het aantal aanwezige Samenspelafgevaardigden en/of Reserve Samenspelafgevaardigden bevoegd is besluiten te nemen over de voor de vorige Algemene Vergadering Samenspel geagendeerde onderwerpen. Kiesregister Algemene Vergadering Samenspel Artikel De secretaris Samenspel werkt het Kiesregister bij van de Samenspelafgevaardigden en/of Reserve Samenspelafgevaardigden aan de hand van de verkiezingen zoals deze hebben plaatsgevonden op de Algemene Vergadering Basisvereniging. 2. De secretaris Samenspel controleert de van de door secretaris Basisvereniging verkregen gegevens, welke inhouden: - naam, volledig adres en telefoonnummer; - datum benoeming tot Samenspelafgevaardigde of Reserve Samenspelafgevaardigde. Voorstellen, oproeping en termijnen Artikel Door Commissie Samenspel wordt ten minste zes weken voor Algemene Vergadering Samenspel aan de Basisverenigingen en Samenspelafgevaardigden kennis gegeven wanneer de Algemene Vergadering Samenspel wordt gehouden. Hierbij wordt meegestuurd concept agenda met vermelding van vacatures en/of degenen die herkiesbaar zijn. 2. Commissie Samenspel, Bestuur Basisvereniging en twee of meer Samenspelafgevaardigden zijn bevoegd voorstellen in te dienen en kandidaten voor te dragen. Voorstellen worden schriftelijk ingediend bij secretaris Samenspel tot uiterlijk vier weken voor de Algemene Vergadering Samenspel. 3. De secretaris Samenspel plaatst de verder ingediende voorstellen en de voorstellen van Commissie Samenspel op de definitieve agenda. 4. Oproeping en definitieve agenda worden drie weken voor Algemene Vergadering Samenspel verzonden aan de Basisverenigingen en Samenspelafgevaardigden met inachtneming van het bepaalde in Statuten artikel Van de in lid 4 van dit artikel genoemde termijn kan worden afgeweken indien Commissie Samenspel dit noodzakelijk acht. 6. Commissie Samenspel is bevoegd voor te schrijven dat wijzigingsvoorstellen schriftelijk worden ingediend. Indien Commissie Samenspel van deze bevoegdheid gebruik maakt, stelt het een uiterste datum van inzenden vast. 7. Het is niet toegestaan besluiten te nemen over andere voorstellen dan die welke op de agenda staan vermeld, behoudens in die gevallen waarin de wet of Statuten dit toestaan. 8. Het bepaalde in lid 7 van dit artikel geldt niet voor voorstellen van algemeen regelende aard die de orde betreffen Huishoudelijk Reglement (2), 25 januari 2005

19 Toegang en openbaarheid Artikel 42 De Algemene Vergadering Samenspel is openbaar, voor alle Basisleden met inachtneming van Statuten artikel 29, uitgezonderd Basisleden tegen wie een tuchtrechtelijke maatregel is genomen inhoudende uitsluiting of beperking van rechten als geregeld bij Reglement Rechtspleging N.P.O. Verder diegenen, die geen Basislid zijn, maar door Commissie Samenspel voor het bijwonen van de Algemene Vergadering Samenspel schriftelijk zijn uitgenodigd. Besloten vergadering Artikel Het voorstel om een Algemene Vergadering Samenspel te doen overgaan in een besloten zitting, kan worden gedaan door de voorzitter, door twee of meer leden Commissie Samenspel of door vijf Samenspelafgevaardigden. 2. Tot een besloten vergadering hebben alleen toegang Commissie Samenspel, Samenspelafgevaardigden en de op de vergadering aanwezige adviserende leden. 3. Omtrent hetgeen in een besloten vergadering wordt behandeld, kan aan de aanwezigen gehele of gedeeltelijke geheimhouding worden opgelegd. 4. De duur van de geheimhouding zal door de Algemene Vergadering Samenspel worden bepaald. 5. Het schenden van de geheimhouding kan een strafbaar feit opleveren. Een en ander wordt nader geregeld bij Reglement Rechtspleging N.P.O Huishoudelijk Reglement (2), 25 januari 2005

HUISHOUDELIJK REGLEMENT AFDELING BRABANT 2000

HUISHOUDELIJK REGLEMENT AFDELING BRABANT 2000 HUISHOUDELIJK REGLEMENT AFDELING BRABANT 2000 Artikel 1 Het Huishoudelijk Reglement is vastgesteld overeenkomstig artikel 33 Statuten Afdeling tijdens de Algemene Ledenvergadering Afdeling van 25 Januari

Nadere informatie

DEFINITIES. 2. N.P.O. Nederlandse Postduivenhouders Organisatie, gevestigd te Veenendaal.

DEFINITIES. 2. N.P.O. Nederlandse Postduivenhouders Organisatie, gevestigd te Veenendaal. H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T C.C.BREDA ( CONCEPT ) ARTIKEL 1 Het Huishoudelijk Reglement is vastgesteld overeenkomstig artikel 30 van de Statuten Vereniging Concours Combinatie Breda, hierna

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT AFDELING ZEELAND '96

HUISHOUDELIJK REGLEMENT AFDELING ZEELAND '96 Artikel Het Huishoudelijk Reglement is vastgesteld overeenkomstig artikel 34 Statuten Afdeling tijdens de Algemene Ledenvergadering afdeling "ZEELAND '96" van 7 maart 997. Definities: Artikel 2 In dit

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T N.P.O. (02)

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T N.P.O. (02) INHOUD H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T N.P.O. (02) Artikel Blz. 1: Vaststelling Huishoudelijk Reglement (02-20)-1 2: Lijst van Begrippen (dit artikel is verplaatst) (02-17)-1 3: Afdelingen

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de Orde van Advocaten en de raad van de orde in het arrondissement Amsterdam

Huishoudelijk reglement voor de Orde van Advocaten en de raad van de orde in het arrondissement Amsterdam Huishoudelijk reglement voor de Orde van Advocaten en de raad van de orde in het arrondissement Amsterdam Vastgesteld op 24 maart 2016 tijdens de jaarvergadering van de Amsterdamse Orde van Advocaten,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap STATUTEN Naam en zetel Art. 1 1. De vereniging is genaamd Buitenveldertse Bridge Club, hierna te noemen de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Nadere informatie

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend.

ART. 3 VERENIGINGSJAAR Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. I._ALGEMENE_BEPALINGEN ART. 1 NAAM EN ZINSPREUK De naam van de vereniging luidt: AGORA en het besluit tot oprichting is genomen op 19 mei 1993 te Glimmen. De zinspreuk van de vereniging luidt: Vriendschap

Nadere informatie

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen Artikel 1. Naam en zetel De vereniging, opgericht op 29 april 1929 en gewoon lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S.), draagt de naam: "C.O.V.S.-Groep Leiden en Omstreken"

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1 De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging moet geschieden, met vermelding van naam, voornamen, geboortedatum en volledig adres bij de secretaris

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het bridgedistrict Noord-Holland

Huishoudelijk reglement van het bridgedistrict Noord-Holland Begripsbepalingen Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder - NH : de vereniging Bridgedistrict Noord-Holland - NBB : de Nederlandse Bridge Bond - Vereniging : het Bridgedistrict Noord-Holland -

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Statuten van Volleybalvereniging PQV

Statuten van Volleybalvereniging PQV Statuten van Volleybalvereniging PQV Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Volleybalvereniging PQV. De naam is afgeleid van Pijlslag, Quintus en Vollier. Zij is gevestigd In de gemeente

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden Huishoudelijk Reglement 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden 1.1 Leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ORDE VAN ADVOCATEN ARRONDISSEMENT NOORD-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ORDE VAN ADVOCATEN ARRONDISSEMENT NOORD-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT ORDE VAN ADVOCATEN ARRONDISSEMENT NOORD-HOLLAND Artikel 1 Begripsbepalingen In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: Advocaat: de advocaat die kantoorhoudt in het arrondissement

Nadere informatie

Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel.

Artikel 1: de vereniging draagt de naam Bridge Veghel '77 en is gevestigd te Veghel. STATUTEN VAN "BRIDGE VEGHEL '77". OPRICHTING. Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel. Artikel 2: de vereniging is opgericht op 26 mei 1977. Artikel 3: zij

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg

Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg Aangepast ledenvergadering februari 2014 1 Algemeen Reglement Het Huishoudelijk Reglement bevat bepalingen die de statuten van

Nadere informatie

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Netwerk Vrouwelijke Ondernemers - Drenthe (NVO-Drenthe). Zij wordt in deze statuten verder

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

STATUTEN VELO VOLLEYBAL

STATUTEN VELO VOLLEYBAL Naam en Zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybal Vereniging VELO. Zij is gevestigd te Wateringen. Duur Artikel 2 1. De vereniging is opgericht te Wateringen op 22 maart 1972; is aangegaan

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie TUBBERGEN Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN STATUTEN Artikel 1 De vereniging is op 27 oktober 1981 voor onbepaalde tijd opgericht.

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015-3. - LEDEN Artikel 3 Leden, Ereleden en Bijzondere leden (statuten) 1. Indien anderen, dan leden,

Nadere informatie

STATUTEN INFORMELE VERENIGING "Vereniging Voorkom Alzheimer"

STATUTEN INFORMELE VERENIGING Vereniging Voorkom Alzheimer STATUTEN INFORMELE VERENIGING "Vereniging Voorkom Alzheimer" VERENIGINGSSTATUTEN/OPRICHTINGSAKTE Heden, de 28 Oktober 2016, verklaren de volgende rechtspersonen 1. Louis Kock 2. Natasja Sturm 3. Stef Verlinden

Nadere informatie

Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog.

Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog. Statuten van de oudervereniging van basisschool De Regenboog. Begripsbepalingen Artikel 1 Deze statuten verstaan onder: a. de oudervereniging: de in artikel 2 genoemde oudervereniging; b. leden: de leden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH LEDEN Artikel 1 De aanmelding als senior of juniorlid der vereniging dient te geschieden volgens artikel 6 der statuten. Artikel 2 1. Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Dit Huishoudelijk Reglement is ingesteld krachtens artikel 23 van de statuten. 2. In dit reglement

Nadere informatie

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging VIOS Eefde en is gevestigd in de gemeente Gorssel. DOEL Artikel 2 2.1 De vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het is een lid niet toegestaan tegelijkertijd lid te zijn of te worden van een vereniging om daarin dezelfde sport te beoefenen als bij Sportvereniging Phoenix, behoudens schriftelijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE ORDE VAN ADVOCATEN EN DE RAAD VAN TOEZICHT IN HET

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE ORDE VAN ADVOCATEN EN DE RAAD VAN TOEZICHT IN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE ORDE VAN ADVOCATEN EN DE RAAD VAN TOEZICHT IN HET ARRONDISSEMENT MIDDEN-NEDERLAND. Vastgesteld op 31 oktober 2013 tijdens de jaarvergadering van Orde van Advocaten, op grond

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE

STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE STATUTEN NEDERLANDS INSTITUUT VOOR BIOLOGIE NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlands Instituut voor Biologie (bij afkorting: NIBI), 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde

Huishoudelijk reglement. bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet zoals gewijzigd per 1 juni Artikel 1 - Zetel van de Orde Huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 23 h van de Rijksoctrooiwet 1995 zoals gewijzigd per 1 juni 2014 Artikel 1 - Zetel van de Orde De Orde van Octrooigemachtigden is gevestigd te Den Haag. Artikel

Nadere informatie

Reglement van de kringen

Reglement van de kringen Reglement van de kringen Reglement van de kringen, overeenkomstig artikel 66 van de statuten van Rabobank Nederland. Artikel 1 1. Leden van de kring kunnen uitsluitend zijn coöperatieve banken die lid

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement pagina 1 Huishoudelijk Reglement Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging "DAVO '77". Zij is gevestigd in Dalem (toenmalige gemeente Vuren) en opgericht op 7 november 1977.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE Inhoudsopgave Artikel 1 - Algemene bepalingen... 2 Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap... 2 Artikel 3 - Categorieën van leden... 2 Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING te Sterksel Opgericht 01-04-1960 Ingeschreven bij het Nederlands Handbal Verbond onder de naam HV De Vlinders INHOUDSOPGAVE: OMSCHRIJVING: ARTIKEL: ALGEMEEN 1

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2 HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. De Stichting: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

INTERNE SPELREGELS STATUTEN

INTERNE SPELREGELS STATUTEN Vervangt: Versie 1 INTERNE SPELREGELS Vervangen door: Grondslag: Bestuurs- en Algemene Leden Vergadering Doc./Versie-nr.: 3.1.1/2 STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging is genaamd: NEDERLANDSE

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraden

Reglement ondernemingsraden Reglement ondernemingsraden 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer:... b. de onderneming:... c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden. d. de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Artikel 2 - DUUR De vereniging, opgericht achttien februari negentienhonderd achtentachtig, duurt voor onbepaalde tijd.

Artikel 2 - DUUR De vereniging, opgericht achttien februari negentienhonderd achtentachtig, duurt voor onbepaalde tijd. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 - NAAM EN ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: Friese Darts Bond, bij afkorting genaamd: F.D.B. 2. Zij heeft haar zetel te Sneek. Artikel 2 - DUUR De vereniging, opgericht

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder A. bevoegd gezag : de directeur of zijn/haar vervanger B. School :

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Definities Artikel 1. Ouders: de ouders en verzorgers van de leerlingen die aan de school

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: ''VERENIGING NEDERLAND - NOORWEGEN". 2. Zij is gevestigd te Utrecht. DUUR Artikel 2 De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 REGLEMENT van de personeelsvereniging PEVAD van: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Benamingen ARTIKEL 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bedrijf: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Vereniging:

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Statuten Leiden Lions

Statuten Leiden Lions Leiden Lions Inhoudsopgave Artikel 1...3 Doel...3 Artikel 2...3 Duur...3 Artikel 3...3 Lidmaatschap...3 Artikel 4...3 Artikel 5...3 Artikel 6...4 Geldmiddelen...4 Artikel 7...4 Bestuur...5 Artikel 8...5

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van EHBO Vereniging Stede Broec

Huishoudelijk reglement van EHBO Vereniging Stede Broec Huishoudelijk reglement van EHBO Vereniging Stede Broec Algemeen Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder : Vereniging: De afdeling Stede Broec van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste

Nadere informatie

Statuten Ouderraad ICBS de Trampoline (Herziene versie dd 5 okt 2010)

Statuten Ouderraad ICBS de Trampoline (Herziene versie dd 5 okt 2010) Statuten Ouderraad ICBS de Trampoline (Herziene versie dd 5 okt 2010) Begripsbepalingen: Artikel 1. Deze statuten verstaan onder: a. de vereniging: de in artikel 2 genoemde vereniging. b. De leden: de

Nadere informatie

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit STATUTEN s.c.vlaardingen-holy Goedgekeurd ALV 25-2-1991 Akte Notaris 26-4-1991 Koninklijk besluit Dit document bevat de volledig overgenomen tekst van de statuten. Het document is zorgvuldig gecontroleerd

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T VAN DE TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM OPGERICHT 10 MEI 1990 Herzien 16 maart 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort

Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort ALGEMEEN Artikel 1 1. Het Huishoudelijk Reglement geldt naast hetgeen in de statuten van Lopersgroep Brandevoort is opgenomen. 2. De algemene vergadering

Nadere informatie

Statuten Historische Vereniging 'Bunscote'

Statuten Historische Vereniging 'Bunscote' Statuten Historische Vereniging 'Bunscote' Naam en zetel. Artikel 1. 1. De naam van de vereniging is: Historische Vereniging Bunscote. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Bunschoten. Doel. Artikel 2. 1.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vastgesteld conform artikel 12 Statuten door het bestuur op 5 juli 2017 2017 Stichting Perspectiefverklaring Wissenraet Van Spaendonck Tilburg B.V. versie 17.02 / 23 juni 2017 /

Nadere informatie

Statuten van vereniging Fotoclub Twente datum:

Statuten van vereniging Fotoclub Twente datum: HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Naam en zetel 1. De vereniging draagt de naam Fotoclub Twente hierna kortweg te noemen De vereniging. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Enschede (Overijssel)

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven;

Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven; HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS BRINKSCHOOL TE HAREN DEFINITIES Artikel 1 School: OBS Brinkschool te Haren; Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven;

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Artikel 1 Leden Onder leden worden verstaan de aangesloten lidverenigingen conform artikel 5 van de statuten. Artikel 2 Indirecte leden Onder indirecte leden worden verstaan de

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d AFDELINGSREGLEMENT INHOUDSPGAVE: Artikel 1. Afdelingsreglement Artikel 2. Afdelingen Artikel 3. Taken en bevoegdheden afdelingen Artikel 4. Samenstelling en verkiezing afdelingsbestuur Artikel 5. Taken

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: ouders, voogden en verzorgers van leerlingen van de school.

Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: ouders, voogden en verzorgers van leerlingen van de school. Reglement Ouderraad Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: Ouders: ouders, voogden en verzorgers van leerlingen van de school. Leerlingen: leerlingen in de zin van de Wet Primair Onderwijs

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Postadres: Postbus 123 4800 AC Etten-Leur Bezoekadres: Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur Telefoonnummer: 076-5040422 E-mailadres: info@springplankettenleur.nl Site: www.springplankettenleur.nl Ouderraad

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. school: Bernadette Maria School te Delft; b. ouders: de ouders, voogden

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem).

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). pagina 1 Statuten Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). Artikel 2. De vereniging heeft ten doel: Het doen beoefenen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

VOORSTEL: S T A T U T E N N.P.O. (nieuwe veren)

VOORSTEL: S T A T U T E N N.P.O. (nieuwe veren) 1 VOORSTEL: S T A T U T E N N.P.O. (nieuwe veren) INHOUD Blz. Vaststelling Statuten -1 Artikel: 1. Naam en zetel -1 2. Duur, verenigingsjaar en boekjaar -1 3. Doel -1 4. Leden en Begunstigers -1 5. Leden

Nadere informatie

Uitgave november 2004 1

Uitgave november 2004 1 Uitgave november 2004 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de vereniging genaamd: ZWITSERSE WITTE HERDER VERENIGING NEDERLAND opgericht op 29 maart 1988 gevestigd te Utrecht. LEDEN: Artikel 1 1. Het lidmaatschap

Nadere informatie

Artikel 1 Naam en zetel 1. De Stichting draagt de naam: Stichting De Stichting heeft haar zetel in de gemeente..

Artikel 1 Naam en zetel 1. De Stichting draagt de naam: Stichting De Stichting heeft haar zetel in de gemeente.. Ontwerpstatuten Federatie De onderstaande statuten zijn een voorbeeld van samenwerking tussen een school voor voortgezet onderwijs en een ROC. Met name de invulling van de artikelen over de doelstelling

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING OBS DE BAAYAERT DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Oudervereniging: de afvaardiging

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

Statuten. Vereniging: Wassenaarse Hengelsport Vereniging Gevestigd te Wassenaar.

Statuten. Vereniging: Wassenaarse Hengelsport Vereniging Gevestigd te Wassenaar. Statuten Vereniging: Wassenaarse Hengelsport Vereniging Gevestigd te Wassenaar. Naam, zetel en duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Wassenaarse Hengelsport Vereniging. Zij is gevestigd te Wassenaar.

Nadere informatie