BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING"

Transcriptie

1 BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Akoestisch onderzoek café Voorstraat 52 te Hardenberg i.v.m. bouwplan apartementen Voorstraat opdrachtnummer datum 16 december 2013 opdrachtgever BJZ.nu Twentepoort Oost 16A 7609 RG Almelo auteur Wim Buijvoets Hyacinthstraat 101 Telefoon : mobiel : Website : KvK Enschede : BB Oldenzaal Telefax : banknr : Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd conform de R.V.O.I 98, incl. wijzigingen en aanvullingen, zoals gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te s-gravenhage op 12-november 1997 (een samenvatting van hoofdzaken is bij ons kantoor opvraagbaar)

2 Bouwplan Voorstraat Hardenberg december 2013 pagina i 1 INLEIDING Milieuzonering Grenswaarden Waarneempunten en waarneemhoogte Omschrijving bedrijfsactiviteiten Geluidniveaus gebouw GELUIDBELASTING Rekenmodel Bronvermogensniveaus Geluidbelasting omgeving CONCLUSIES Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau muziekgeluid L Ar,LT...8 BIJLAGEN bladzijde

3 Bouwplan Voorstraat Hardenberg december 2013 pagina 1 1 INLEIDING In opdracht van BJZ.nu is onderzocht welke geluidbelasting kan ontstaan in de omgeving van het café aan de Voorstraat 52 te Hardenberg, door bedrijfsactiviteiten daarvan. In het onderzoek wordt de geluidemissie in beeld gebracht in verband met de toekomstige ontwikkelingen voor woningbouw (milieuzonering) op het terrein Voorstraat op minimaal 24 m afstand uit het café. Bij nieuwe ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de vergunde geluidruimte van bestaande bedrijven, in dit geval het café. Daarbij is gebruik gemaakt van de ontwerptekeningen van Buro voor Architectuur d.d. nov 13 en het akoestisch onderzoek van Kuppers & Niggebrugge d.d Een situatie van het café met geplande woningen is in bijlage I opgenomen. 1.1 Milieuzonering Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het leefmilieu te handhaven en te bevorderen. De toelaatbare afstand tussen inrichtingen en milieugevoelige functies, in dit geval woningen, is daarbij afhankelijk van de hindercategorie waarbinnen deze inrichtingen vallen. Om te komen tot een ruimtelijk relevante toetsing van een bedrijf op milieuhygiënische aspecten wordt het instrument milieuzonering gehanteerd. Milieuzonering is in dit geval bedoeld om de geplande woningen te toetsen op de nabije bestaande bedrijven. Door middel van de milieuvergunning en de daarbij behorende vergunningsvoorschriften wordt de gewenste milieukwaliteit gerealiseerd. De basiszoneringslijst (Bedrijven en Milieuzonering, VNG, 2009) relateert milieuhindersoorten aan een minimale afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige bestemmingen. De zogenaamde hindercategorie loopt uiteen van 1 t/m 6 en is direct afgeleid van de grootste afstand oplopend van 0 tot 1500 m. De afstanden genoemd in de tabel voor de verschillende bedrijven is niet bindend maar zijn richtafstanden. Dit zijn de afstanden bepaald op basis van een expert judgement waarbij rekening is gehouden met: - de 'stand der techniek' gebruikelijk in de bedrijfsbranche, - gemiddeld nieuw bedrijf, Als referentiekader wordt uitgegaan van een 'rustige woonwijk'. Op basis van argumenten kan afgeweken worden van de richtafstand, bijvoorbeeld omdat sprake is van een ander referentiekader. Uiteraard kan op basis van onderzoek aangetoond worden dat een bedrijf kan functioneren binnen kleinere afstanden, bijvoorbeeld door het treffen van emissiebeperkende maatregelen of indeling van het inrichtingsterrein. In tabel I zijn de relevante inrichtingen met de geluidszones opgenomen. De afstand is gebaseerd op een rustige woonwijk en gemengd gebied. In dit geval is sprake van een gemengd gebied.

4 Bouwplan Voorstraat Hardenberg december 2013 pagina 2 Tabel I : bedrijven met omschrijving en de grootste afstand voor hinder naam Verg. afstand geluid rustige wijk afstand geluid gemengd gebied categorie muziekcafé AMvB 30 m 10 m 2 In de onderhavige situatie is milieuzonering van belang voor het café m.b.t de geplande woningen. De bedrijvenlijst geeft een eerste inzicht in de milieuhinder van inrichtingen. Op een grotere afstand worden milieugevoelige bestemmingen aanvaardbaar geacht. Op een kleinere afstand kan een nader onderzoek noodzakelijk zijn. In dit geval liggen de woningen buiten de hindercirkel en is op basis van de VNGmilieuzonering geen onderzoek nodig. In dit geval is toch een onderzoek uitgevoerd om een beeld te krijgen van de geluidemissie van het café. Er zijn twee duidelijke zaken die aanbod moeten komen, te weten : 1. Zal de komst van de woningen de belangen van het café schaden. In dit deel dient getoetst te worden aan het Activiteitenbesluit milieubeheer inclusief het uitsluiten van toetsing van activiteiten overeenkomstig artikel 2.18; 2. Is er sprake van een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van de nieuwe woningen. In de beoordeling of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat dienen alle geluidsbronnen beoordeeld te worden dus ook de bronnen die volgens artikel 2.18 van het Activiteitenbesluit zijn uitgesloten van toetsing; 1.2 Grenswaarden De geluidbelasting t.g.v. bedrijven wordt afzonderlijk in de dag-, avond en nachtperiode aan 2 maten getoetst waarbij de normen s nachts uiteraard lager liggen dan overdag : - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L Ar,LT ; dit niveau is de gemiddelde geluidbelasting (des te langer luidruchtige activiteiten duren des te hoger de geluidbelasting L Ar,LT in een periode), - de maximale geluidniveaus, L Amax, dit zijn de hoogst gemeten of berekende geluidniveaus in de meterstand Fast (bijv. door het remmen/optrekken van een voertuig, laden/lossen, sluiten portier, open deur, enz). Het café valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor AMvB bedrijven gelden algemene regels die kunnen worden opgevat als bestaand recht, namelijk een geluidbelasting van 50 dba (etmaalwaarde) op gevels van woningen. De grenswaarden voor piekgeluiden L Amax bedragen 70, 65- en 60 dba respectievelijk in de dag-, avond- en nachtperiode. Onderstaande tabel II geeft een overzicht van de grenswaarden uit het Besluit. TABEL II grenswaarden L Ar,LT en L Amax in dba m.b.t. woningen van derden periode voor de gevels van woningen In verblijfsruimten van woningen L Ar,LT L Amax L Ar,LT L Amax uur uur uur *

5 Bouwplan Voorstraat Hardenberg december 2013 pagina Waarneempunten en waarneemhoogte De geluidbelasting wordt beoordeeld t.h.v. of in geluidgevoelige bestemmingen (bestaand of gepland zoals opgenomen in het vigerende bestemmingsplan). De invallende geluidbelasting moet worden beoordeeld voor de gevels van woningen op een hoogte waar de geluidoverlast kan worden ondervonden in dit geval op meerdere bouwlagen. 1.4 Omschrijving bedrijfsactiviteiten De akoestisch relevante bedrijfsactiviteiten/bronnen bestaan uit installaties, laden/lossen, en (muziek)geluid. Het café beschikt niet over eigen parkeerterrein. Het parkeren van gasten op een openbaar parkeerterrein behoort niet tot de inrichting. Het café beschikt aan de westzijde langs de Vecht over een terras. Stemgeluid in de richting van de geplande woningen wordt afgeschermd door het hoge gebouw en is daarom niet relevant bij de geplande woningen. Alle laad- en losactiviteiten (drank, toelevering, enz) vinden overdag ( uur) plaats en gebeurd vrijwel altijd handmatig en is akoestisch niet relevant en buiten beschouwing gelaten. In het café wordt rekening gehouden met een geluidinstallatie t.b.v. muziek. Dit onderzoek gaat in op de geluidemissie t.g.v. muziekgeluid. 1.5 Geluidniveaus gebouw Essentieel voor de berekening van de geluidoverdracht naar de omgeving zijn de gehanteerde (te verwachten) gemiddelde (muziek)geluidniveaus in het horecabedrijf. Onderstaande tabel III geeft een algemeen overzicht, afkomstig van VROM, met equivalente muziekgeluidniveaus L Aeq voor diverse activiteiten. TABEL III : bedrijfskenmerken en het binnen geproduceerde muziekgeluid Type bedrijf Kenmerken Gem. Geluidniveau L Aeq Restaurant Automatenzaal Café Dansschool Fitness-centrum Disco/feestzaal praten/praten+achtergrondmuziek rustig (bruin) café/bar café/bar met jukebox café/bar, drukke bar café/bar, jongerenbar café/bar + dansen les/vrij dansen aerobiczaal met achtergrondmuziek aerobiczaal met luide discomuziek voor ouderenpubliek voor jongeren met live-muziek Het voormalige café de Baron heeft in 2001 een akoestisch onderzoek laten uitvoeren door Kuppers & Niggebrugge. In dat onderzoek wordt uitgegaan van maatregelen aan de gevels maar geen melding gedaan van het muziekgeluidniveau waar mee is gerekend. Het akoestisch onderzoek is in bijlage I opgenomen.

6 Bouwplan Voorstraat Hardenberg december 2013 pagina 4 In dit onderzoek is gerekend met 90 dba muziekgeluid aan de binnenzijde langs de gevels. Voor de ramen op de verdieping op enige afstand uit de vide is het geluidniveau afgenomen tot 87 dba. In het onderzoek van Kuppers & Niggebrugge wordt uitgegaan van een aantal maatregelen (zie bijlage I). Uitgangspunt is dat de maatregelen zijn aangebracht. De maatregelen bestaan o.a. uit : - een raam op 160 mm spouw met 8 mm glas - metalen geluidwerende vluchtdeuren - een portaal - geluidwerend plafond Indien de maatregelen goed zijn uitgevoerd wordt de reductie op ca 10 dba geraamd.

7 Bouwplan Voorstraat Hardenberg december 2013 pagina 5 2 GELUIDBELASTING De geluidbelasting is bepaald met een rekenmodel (methode II 8), rekening houdend met de geografische gegevens en de representatieve bedrijfssituatie. Het model is een benadering van de werkelijkheid en in dit geval de enige methode om met een broninventarisatie een betrouwbaar beeld te krijgen van de geluidimmissie in de omgeving. 2.1 Rekenmodel De geluidoverdracht naar de omgeving is bepaald met een rekenmodel (Geomilieu V2.30), waarin zijn opgenomen: - de bedrijfsgebouwen, de omliggende woningen en geluidreflecterende (harde) bodemvlakken, - de geluidbronnen met hun posities en bronvermogensniveaus L W, - immissiepunten bij de bestaande en geplande woningen, op 4.5 en 7.5 m boven maaiveld. Bijlage II geeft een overzicht en plottertekeningen met de invoergegevens van het rekenmodel. Basisformule geluidoverdracht Bij een directe geluidmeting onder meteocondities wordt het zgn gestandaardiseerd immissieniveau L i vastgesteld. Dit is het equivalente (gemiddelde) geluidniveau gedurende een bepaalde periode van één of meerdere bronnen. Het gestandaardiseerd immissieniveau L i per bron kan ook worden berekend volgens : L i = L WR D dba waarin L WR D = het immissierelevante bronvermogensniveau in dba = verzamelterm van alle verzwakkingen (HLMR IL 99 meth. II.8) Voor de berekening van het langtijdgemiddeld deeltijdsniveau L Aeqi,LT van een bron wordt uitgegaan van de gemiddelde bronsterkte tijdens een cyclus (bijv. het rijden van een vrachtwagen incl. optrekken/remmen). Voor de berekening van het maximale geluidniveau dient te worden gerekend met het maximale bronvermogensniveau L Wr,max dat redelijkerwijs kan worden verwacht. Het langtijdgemiddeld deeltijdsniveau L Aeqi,LT t.g.v. een bepaalde bedrijfstoestand wordt bepaald uit het (A-gewogen) gestandaardiseerde immissieniveau volgens : L Aeqi,LT = L i - C b - C m [dba] waarin L i = gestandaardiseerd immissieniveau onder meteocondities C m = meteocorrectie (0 tot 5 db) afhankelijk van hoogtes en r i C b = bedrijfstijd-correctie = -10 log T b /T o T o = tijdsduur van de beoordelingsperiode (dag, avond of nacht, voor tijden zie normstelling rapport) T b = effectieve bedrijfstijd in die periode

8 Bouwplan Voorstraat Hardenberg december 2013 pagina 6 Wanneer op het beoordelings/rekenpunt bij een bepaalde bedrijfstoestand binnen het totaal aanwezige geluidniveau vanwege de betreffende inrichting geluid met een duidelijk hoorbaar tonaal-, impulsachtig- of muziekkarakter wordt waargenomen, wordt op het langetijdgemiddeld deeltijdsniveau L Aeqi,LT van de betreffende bedrijfstoestand tijdens welke dit specifieke karakter optreedt, een toeslag toegepast voor : - tonaal of impulsgeluid K = 5 db of - muziekgeluid K = 10 db Uitgangspunt is dat bij woningen van derden geen sprake is van relevant herkenbaar tonaal-, impuls- of muziekgeluid. Modellering en betrouwbaarheid Voor een betrouwbare indruk van de geluidbijdrage van de relevante geluidbronnen is een juiste modellering van groot belang (het aantal en positie(s) van de bronnen, objecten e.d.) vooral indien sprake is van geluidafschermende en/of reflecterende objecten. De verfijning van het model is afhankelijk van de afstand tussen de bron en het meetpunt en eventuele tussenliggende objecten. Hierbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de modelleringsrichtlijnen uit de Handleiding industrielawaai en de handleiding van het software pakket (DGMR). Afwijkingen van ± 10% in de modellering en inschatting van de tijdsduur van een activiteit/bron zijn verwaarloosbaar. 2.2 Bronvermogensniveaus De basis voor de geluidoverdrachtsberekeningen vormen de gehanteerde bronvermogenniveaus van de verschillende geluidbronnen onder representatieve bedrijfsomstandigheden als hierna behandeld. De bronvermogenniveaus van de relevante geluidbronnen zijn afgeleid uit metingen, kengetallen, ervaringscijfers of gebaseerd op een aanname (nieuwe geluidbron). Gevels/daken De geluidvermogensniveaus L W van de afstralende kozijnen zijn berekend als gegeven in bijlage I, rekening houdend met het muziekgeluidniveau van 90 dba (popmuziek) aan de binnenzijde langs de gevels. Gebruik is gemaakt van luchtgeluidisolatiewaarden R herleid uit laboratorium- en/of praktijkmeetgegevens of uit de vakliteratuur. De bijbehorende luchtgeluidisolatiewaarden R A, voor het gehanteerde geluidspectrum, staan eveneens in bijlage II vermeld. De geluidoverdracht via de muren (R A,muz = 50 dba) is niet relevant t.o.v. de kozijnen en derhalve buiten beschouwing gelaten. Voor de maatregelen is gerekend met een reductie van 10 dba. 2.3 Geluidbelasting omgeving Tabel III geeft de hoogste berekende geluidbelasting in de punten uitgaande van het gemiddelde muziekgeluidniveau in het café van 90 dba (popmuziek).

9 Bouwplan Voorstraat Hardenberg december 2013 pagina 7 TABEL III geluidbelasting L Aeqmuz.nacht in dba 1 bij 90 dba popmuziek blad meetpunt excl. K incl. K norm 1 gepland appartement gepland appartement gepland appartement bestaande woning bestaande woning standaard popmuziekspectru24m

10 Bouwplan Voorstraat Hardenberg december 2013 pagina 8 3 CONCLUSIES 3.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau muziekgeluid L Ar,LT Onder de genoemde uitgangspunten wordt bij een muziekgeluidniveau van 90 dba in het café de norm voor het langtijd gemidddelde beoordelingsniveau L Ar,LT bij de nieuwe appartementen niet overschreden. Voor de beoordeling zijn de bestaande woningen, waaronder de woning bij punt 4 in eigendom van de initiatiefnemer van het bouwplan, maatgevend. Het bouwplan van woningen vormt geen extra beperking voor het café en bij de woningen van het plan is voor de geluidemissie t.g.v. het café sprake van een goed woon- en leefklimaat. ing Wim Buijvoets.

11 BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Bijlage I Situatie, onderzoek 2001 en berekening bronsterkte gevels opdrachtnummer datum 16 december 2013 opdrachtgever BJZ.nu Twentepoort Oost 16A 7609 RG Almelo auteur Wim Buijvoets

12 bestuursdienst Ommen-Hardenberg GBK December 2013 Bouwmanplein schaal : 1 : 1000 archiefnr : formaat : A4 datum : vastgesteld : dd-mm-yyyy gewijzigd : filenaam getekend cluster : : : dwg W..A Broekman Gegevensbeheer, Geo Informatie

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Bronsterkteberekening conform HMRI '99 Meth. II.7 Projekt : Troubadour Hardenberg Projektnr: datum wb blad 1 Omschr. gevelvlak kozijn en dubbele deur beg.gr Kierfact. gevel [db] 35 dubbele dichting Isolatie gevel R a [dba] 25,7 Oppervl. S [m2] 4,0 Richt.index DI : 3 Diffusiecorrectie C d 3 Geluidspektrum 1 popmuziek Geluidnivo L p [dba] 90 Octaafbanden [Hz] All Lpbi [dba] 63,0 76,0 81,0 84,0 85,0 84,0 80,0 90,4 10*log S 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Geluidisolatie -R 22,0 24,0 19,0 26,0 37,0 39,0 31,0 Geluidisol.incl. kieren 21,8 23,7 18,9 25,5 32,9 33,5 29,5 Diffusiecorr. -Cd 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Richtingsindex DI 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Lw [dba] 47,2 58,4 68,1 64,5 58,1 56,5 56,5 70,7 Omschr. gevelvlak ramen verdieping zijgevel boven vide Kierfact. gevel [db] 35 dubbele dichting Isolatie gevel R a [dba] 25,9 Oppervl. S [m2] 2,0 Richt.index DI : 3 Diffusiecorrectie C d 3 Geluidspektrum 1 popmuziek Geluidnivo L p [dba] 90 Octaafbanden [Hz] All Lpbi [dba] 63,0 76,0 81,0 84,0 85,0 84,0 80,0 90,4 10*log S 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Geluidisolatie -R 15,0 19,0 23,0 26,0 30,0 32,0 28,0 Geluidisol.incl. kieren 15,0 18,9 22,7 25,5 28,8 30,2 27,2 Diffusiecorr. -Cd 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Richtingsindex DI 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Lw [dba] 51,1 60,1 61,3 61,5 59,2 56,8 55,8 67,5 Omschr. gevelvlak ramen verdieping overig Kierfact. gevel [db] 35 dubbele dichting Isolatie gevel R a [dba] 25,9 Oppervl. S [m2] 2,0 Richt.index DI : 3 Diffusiecorrectie C d 3 Geluidspektrum 1 popmuziek Geluidnivo L p [dba] 87 Octaafbanden [Hz] All Lpbi [dba] 60,0 73,0 78,0 81,0 82,0 81,0 77,0 87,4 10*log S 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Geluidisolatie -R 15,0 19,0 23,0 26,0 30,0 32,0 28,0 Geluidisol.incl. kieren 15,0 18,9 22,7 25,5 28,8 30,2 27,2 Diffusiecorr. -Cd 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Richtingsindex DI 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Lw [dba] 48,1 57,1 58,3 58,5 56,2 53,8 52,8 64,5

35 BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Bijlage II Gegevens rekenmodel opdrachtnummer datum 16 december 2013 opdrachtgever BJZ.nu Twentepoort Oost 16A 7609 RG Almelo auteur Wim Buijvoets

36 modelparameters Rapport: Model: Lijst van model eigenschappen eerste model Model eigenschap Omschrijving eerste model Verantwoordelijke Wim Rekenmethode IL Aangemaakt door Wim op Laatst ingezien door Wim op Model aangemaakt met Geomilieu V2.30 Standaard maaiveldhoogte 0 Rekenhoogte contouren 4 Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0 Standaard bodemfactor 0,0 Absorptiestandaarden HMRI-II.8 Clusteren gebouwen Ja Verwijderen binnenwanden Ja Luchtdemping [db/km] 0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40 Aandachtsgebied -- Dynamische foutmarge -- Geomilieu V :06:27

37 modelgegevens Model: eerste model industrielawaai (horeca) - industrielawaai (horeca) Groep: (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63 Lw kozijn 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 Ja Nee Nee -- 47,20 58,40 2 kozijn 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 Ja Nee Nee -- 47,20 58,40 3 deuren 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 Ja Nee Nee -- 47,20 58,40 4 kozijn 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 Ja Nee Nee -- 47,20 58,40 5 kozijn 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 Ja Nee Nee -- 47,20 58,40 6 kozijn 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 Ja Nee Nee -- 47,20 58,40 7 kozijn 1,50 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 Ja Nee Nee -- 47,20 58,40 8 kozijnen verdieping 5,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 Ja Nee Nee -- 48,00 57,10 9 kozijnen verdieping 5,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 Ja Nee Nee -- 48,00 57,10 10 kozijnen verdieping 5,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 Ja Nee Nee -- 48,00 57,10 11 kozijnen verdieping 5,00 0,00 Relatief Normale puntbron 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 Ja Nee Nee -- 51,00 60,10 Geomilieu V :04:34

38 modelgegevens Model: eerste model industrielawaai (horeca) - industrielawaai (horeca) Groep: (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lw Totaal 1 68,10 64,50 58,10 56,50 56, ,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 70, ,10 64,50 58,10 56,50 56, ,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 70, ,10 64,50 58,10 56,50 56, ,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 70, ,10 64,50 58,10 56,50 56, ,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 70, ,10 64,50 58,10 56,50 56, ,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 70, ,10 64,50 58,10 56,50 56, ,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 70, ,10 64,50 58,10 56,50 56, ,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 70, ,30 58,50 56,20 53,80 52, ,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 64, ,30 58,50 56,20 53,80 52, ,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 64, ,30 58,50 56,20 53,80 52, ,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 64, ,30 61,50 59,20 56,80 55, ,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 67,48 Geomilieu V :04:34

39 modelgegevens Model: eerste model industrielawaai (horeca) - industrielawaai (horeca) Groep: (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k 1 bestaande appartementen 5,50 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 2 bestaand gebouw 6,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 3 gepland gebouw 8,50 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 4 cafe 8,50 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 5 cafe laagbouw 3,80 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 6 gebouw 6,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 7 gebouw 8,50 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 8 gebouw 5,00 0,00 Relatief 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 Geomilieu V :04:34

40

41 resultaten Rapport: Model: LAeq bij Bron voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel eerste model 1_B - geplande appartementen atrium (hoofdgroep) Ja Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 1_B geplande appartementen atrium 7,50 24,4 24,4 24,4 34,4 24,4 11 kozijnen verdieping 5,00 21,2 21,2 21,2 31,2 21,2 3 deuren 1,50 17,1 17,1 17,1 27,1 17,1 2 kozijn 1,50 16,7 16,7 16,7 26,7 16,7 1 kozijn 1,50 16,4 16,4 16,4 26,4 16,4 8 kozijnen verdieping 5,00 3,1 3,1 3,1 13,1 3,1 4 kozijn 1,50 0,1 0,1 0,1 10,1 0,1 5 kozijn 1,50-2,2-2,2-2,2 7,8-2,2 6 kozijn 1,50-5,1-5,1-5,1 4,9-5,1 9 kozijnen verdieping 5,00-5,3-5,3-5,3 4,7-5,3 7 kozijn 1,50-6,2-6,2-6,2 3,8-6,2 10 kozijnen verdieping 5,00-9,2-9,2-9,2 0,8-9,2 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :05:19

42 resultaten Rapport: Model: LAeq bij Bron voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel eerste model 2_B - geplande appartementen atrium (hoofdgroep) Ja Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 2_B geplande appartementen atrium 7,50 27,4 27,4 27,4 37,4 27,4 11 kozijnen verdieping 5,00 21,6 21,6 21,6 31,6 21,6 3 deuren 1,50 20,9 20,9 20,9 30,9 20,9 2 kozijn 1,50 20,4 20,4 20,4 30,4 20,4 1 kozijn 1,50 19,2 19,2 19,2 29,2 19,2 8 kozijnen verdieping 5,00 17,7 17,7 17,7 27,7 17,7 5 kozijn 1,50 11,7 11,7 11,7 21,7 11,7 4 kozijn 1,50 8,1 8,1 8,1 18,1 8,1 9 kozijnen verdieping 5,00 7,3 7,3 7,3 17,3 7,3 6 kozijn 1,50 3,8 3,8 3,8 13,8 3,8 7 kozijn 1,50 2,8 2,8 2,8 12,8 2,8 10 kozijnen verdieping 5,00-1,6-1,6-1,6 8,4-1,6 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :05:19

43 resultaten Rapport: Model: LAeq bij Bron voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel eerste model 3_A - geplande appartementen Voorstraat (hoofdgroep) Ja Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 3_A geplande appartementen Voorstraat 5,00 28,6 28,6 28,6 38,6 28,6 1 kozijn 1,50 21,1 21,1 21,1 31,1 21,1 4 kozijn 1,50 21,1 21,1 21,1 31,1 21,1 5 kozijn 1,50 20,6 20,6 20,6 30,6 20,6 2 kozijn 1,50 20,3 20,3 20,3 30,3 20,3 3 deuren 1,50 19,6 19,6 19,6 29,6 19,6 11 kozijnen verdieping 5,00 16,0 16,0 16,0 26,0 16,0 9 kozijnen verdieping 5,00 15,2 15,2 15,2 25,2 15,2 8 kozijnen verdieping 5,00 14,4 14,4 14,4 24,4 14,4 6 kozijn 1,50 13,0 13,0 13,0 23,0 13,0 7 kozijn 1,50 12,5 12,5 12,5 22,5 12,5 10 kozijnen verdieping 5,00 10,0 10,0 10,0 20,0 10,0 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :05:19

44 resultaten Rapport: Model: LAeq bij Bron voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel eerste model 3_B - geplande appartementen Voorstraat (hoofdgroep) Ja Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 3_B geplande appartementen Voorstraat 7,50 30,1 30,1 30,1 40,1 30,1 4 kozijn 1,50 22,5 22,5 22,5 32,5 22,5 5 kozijn 1,50 22,2 22,2 22,2 32,2 22,2 1 kozijn 1,50 21,5 21,5 21,5 31,5 21,5 2 kozijn 1,50 21,2 21,2 21,2 31,2 21,2 3 deuren 1,50 20,2 20,2 20,2 30,2 20,2 6 kozijn 1,50 18,4 18,4 18,4 28,4 18,4 9 kozijnen verdieping 5,00 17,9 17,9 17,9 27,9 17,9 7 kozijn 1,50 17,8 17,8 17,8 27,8 17,8 11 kozijnen verdieping 5,00 16,2 16,2 16,2 26,2 16,2 8 kozijnen verdieping 5,00 15,4 15,4 15,4 25,4 15,4 10 kozijnen verdieping 5,00 14,0 14,0 14,0 24,0 14,0 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :05:19

45 resultaten Rapport: Model: LAeq bij Bron voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel eerste model 4_A - bestaande woning (hoofdgroep) Ja Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 4_A bestaande woning 5,00 33,7 33,7 33,7 43,7 33,7 3 deuren 1,50 27,9 27,9 27,9 37,9 27,9 2 kozijn 1,50 27,8 27,8 27,8 37,8 27,8 1 kozijn 1,50 27,5 27,5 27,5 37,5 27,5 11 kozijnen verdieping 5,00 24,0 24,0 24,0 34,0 24,0 8 kozijnen verdieping 5,00 22,1 22,1 22,1 32,1 22,1 4 kozijn 1,50 19,4 19,4 19,4 29,4 19,4 5 kozijn 1,50 16,7 16,7 16,7 26,7 16,7 9 kozijnen verdieping 5,00 12,2 12,2 12,2 22,2 12,2 6 kozijn 1,50 6,4 6,4 6,4 16,4 6,4 7 kozijn 1,50 4,8 4,8 4,8 14,8 4,8 10 kozijnen verdieping 5,00 0,3 0,3 0,3 10,3 0,3 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :05:19

46 resultaten Rapport: Model: LAeq bij Bron voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel eerste model 5_A - bestaande woning (hoofdgroep) Ja Naam Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 5_A bestaande woning 5,00 35,1 35,1 35,1 45,1 35,1 1 kozijn 1,50 27,3 27,3 27,3 37,3 27,3 4 kozijn 1,50 27,2 27,2 27,2 37,2 27,2 2 kozijn 1,50 26,5 26,5 26,5 36,5 26,5 5 kozijn 1,50 26,3 26,3 26,3 36,3 26,3 3 deuren 1,50 25,5 25,5 25,5 35,5 25,5 6 kozijn 1,50 24,6 24,6 24,6 34,6 24,6 7 kozijn 1,50 23,7 23,7 23,7 33,7 23,7 9 kozijnen verdieping 5,00 20,9 20,9 20,9 30,9 20,9 11 kozijnen verdieping 5,00 20,3 20,3 20,3 30,3 20,3 8 kozijnen verdieping 5,00 20,3 20,3 20,3 30,3 20,3 10 kozijnen verdieping 5,00 18,2 18,2 18,2 28,2 18,2 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen Geomilieu V :05:19

Geluidbelasting op woning. nabij tennisbanen, Warnerstraat te Gaanderen

Geluidbelasting op woning. nabij tennisbanen, Warnerstraat te Gaanderen Geluidbelasting op woning nabij tennisbanen, Warnerstraat te Gaanderen versie 20 maart 2008 datum 1 december 2009 opdrachtgever CiBa Vastgoed bv Postbus 20 7010 AA Gaanderen auteur Ad Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Akoestisch onderzoek tuinkas als opslagruimte Enschedesestraat 368 Hengelo. opdrachtnummer 10.074 datum 26-4-2010 opdrachtgever fam. Gelink Enschedesestraat 368 7572

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Bouwkundig buro Erwin Meinders T.a.v. Marcel Paus Schotboersweg 7 7678 VK Geesteren Ons kenmerk : 12.140b3 Betreft : nieuw zorggebouw bij Tijhuis Hardenbergerweg 190

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen.

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen. MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 02-10-2015 In opdracht van Van Werven

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Ons kenmerk : 12.208b1 BJZ.NU T.a.v. Wim Bekke Twentepoort 16A 7609 RG Almelo Betreft : plan 7 recreatiewoningen Westenhoevenweg 16 Vriezenveen Oldenzaal, 13 november

Nadere informatie

Uitgangspunten Rekenmodel

Uitgangspunten Rekenmodel Voor : Dhr. R. van den Oetelaar, Buro SRO bv Van : Ad Postma Onderwerp : geluidbelasting door parkeren Carolusdreef, Valkenswaard Projectnummer : 15-118 Datum : dinsdag 25 oktober 2016 Op verzoek van Buro

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Behandeld door: R. Bloemberg Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011.

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011. Opdrachtgever: Kragten Contactpersoon: de heer P. van Zandvoort Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017 AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE 17 JANUARI 2017 Contactpersonen ERIK KOPPEN Senior adviseur geluid, luchtkwaliteit en windenergie T +31 (0)88 4261 551 M +31 (0)6 2706 2060 E erik.koppen@arcadis.com

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. schildersbedrijf nabij locatie. Paalbergweg te Hoenderloo

Akoestisch onderzoek. schildersbedrijf nabij locatie. Paalbergweg te Hoenderloo Akoestisch onderzoek schildersbedrijf nabij locatie Paalbergweg te Hoenderloo Versie 15 juni 2011 opdrachtnummer 11-136 datum 17 juni 2011 opdrachtgever Saltos Tingietersdonk 105 7326 NE APELDOORN 06-20300562

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen. Datum:

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen. Datum: MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 17-09-2015 In opdracht van Van Werven Infra

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Projectnummer : BP.1204.R01 Revisie : 0 Rapportdatum : 30 maart 2012 Auteur

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Akoestisch onderzoek hoofdveld voetbalclub Zenderen Vooruit. opdrachtnummer 12.105 datum 4-10-2012 opdrachtgever Gemeente Borne Postbus 200 7620 AE Borne auteur Wim

Nadere informatie

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER telefoon 0541 539 333 / 06 10556500 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis Rapport: 154314 01 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis in de Wijk, gemeente Meppel Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl. figuren en bijlagen)

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6 Memo nummer 2012.01 aan Gemeente Heerenveen van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. M.J. Reinders datum 9 maart 2012 project Akoestische gevolgen uitbreiding parkeerplaats Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. nieuwe parkeerplaats. Zwikkelaarsplein te Eibergen

Akoestisch onderzoek. nieuwe parkeerplaats. Zwikkelaarsplein te Eibergen Akoestisch onderzoek nieuwe parkeerplaats Zwikkelaarsplein te Eibergen Versie 9 mei 2011 opdrachtnummer 11-076 datum 9 mei 2011 opdrachtgever Becedo Vastgoed Groep b.v. Postbus 71 7000 AB DOETINCHEM 0316-229

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis. Opdrachtgever: Maasdelta B.V.

Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis. Opdrachtgever: Maasdelta B.V. Milieu consultancy Watermanagement Ruimtelijke ordening Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis Aqua-Terra Nova BV Zuidweg 79 2671

Nadere informatie

ADVIESMEMO. Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8

ADVIESMEMO. Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8 ADVIESMEMO Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8 Bestemd voor : Inveniam BV, Richard van Es Afkomstig van :, drs. ing. C. den Hertog en ir. J.R. Brouwer Datum : 29 april 2015

Nadere informatie

Datum 12 december 2011 Referentie

Datum 12 december 2011 Referentie Akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting op de omgeving als gevolg van de voetbalvelden Jekerdal te Maastricht in het kader van de melding Activiteitenbesluit Datum 12 december 2011 Referentie 20101867-07

Nadere informatie

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Datum Referentie Behandeld door 20 februari 2013 20111675-14 S. Achten/AAE 1 Inleiding

Nadere informatie

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Rapportnummer F 20737-1-RA d.d. 22 april 2015 Geluidbelasting op de

Nadere informatie

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van te realiseren terrassen berekend.

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van te realiseren terrassen berekend. Notitie kenmerk : 1324.N01v2 auteur : Jaap van Kooten onderwerp : Restaurant Nieuwe Rijn 27 in Leiden betreft : Akoestische berekeningen stemgeluid terras datum : 17 januari 2014 Van Kooten Akoestisch

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.1

Akoestisch Onderzoek V1.1 Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidbelasting vanwege de activiteiten van het bedrijf Tibra Tulips op de gevels van de nieuw te realiseren woningen op het perceel aan de De Kolk 2 1645 VB URSEM Akoestisch

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC Notitie 20111675-13 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Basisschool De Regenboog Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC 1 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Geluidbelasting in de omgeving van dierenpension Rolderstraat 8 Grolloo. opdrachtnummer 11.140 datum 14 december 2011 opdrachtgever OHB Groep Zutphenstraat 12 7575

Nadere informatie

Loon- en Grondverzetbedrijf Van Hal V.O.F. t.a.v. dhr. Erik Morssink Grensweg 6a 7083 AM VOORST (GEM. OUDE IJSSELSTREEK) Zutphen, 5 maart 2010

Loon- en Grondverzetbedrijf Van Hal V.O.F. t.a.v. dhr. Erik Morssink Grensweg 6a 7083 AM VOORST (GEM. OUDE IJSSELSTREEK) Zutphen, 5 maart 2010 Loon- en Grondverzetbedrijf Van Hal V.O.F. t.a.v. dhr. Erik Morssink Grensweg 6a 7083 AM VOORST (GEM. OUDE IJSSELSTREEK) Zutphen, 5 maart 2010 Geachte heer Morssink, Naar aanleiding van uw verzoek d.d.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Projectnummer : IL.1117.RO1 Revisie :

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BESTAANDE SITUATIE OPPERDUIT 434. gras. verharding. (gebroken puin) gras. buitenopslag. loods. verharding. (stelconplaten) opstallen

BIJLAGE 1 BESTAANDE SITUATIE OPPERDUIT 434. gras. verharding. (gebroken puin) gras. buitenopslag. loods. verharding. (stelconplaten) opstallen nr. 438 BIJLAGE 1 gras watergang verharding (gebroken puin) watergang gras buitenopslag loods verharding (stelconplaten) watergang opstallen watergang wasplaats gras kantoor loods watergang loods woning

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW EN GELUIDSADVISERING Akoestisch onderzoek Morsink Diervoerders & Hobby Dorpstraat te de Lutte. Adviseur : Opdrachtgever : Contactpersoon : ing. Wim Buijvoets BJZ.nu Twentepoort Oost 16A

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Eelde Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Topfresh Jarno Klaver p/a Team 2 Studio voor de bouwkunst B.V. De

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer en. inrichtingen woningbouwlocatie. Dijkzicht- Zuid te Zuilichem

Geluidbelasting wegverkeer en. inrichtingen woningbouwlocatie. Dijkzicht- Zuid te Zuilichem Geluidbelasting wegverkeer en inrichtingen woningbouwlocatie Dijkzicht Zuid te Zuilichem versie 5 oktober 2010 datum 5 oktober 2010 opdrachtgever Oostzee stedenbouw Postbus 9 6800 AA Arnhem auteur A.D.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Colofon Onderzoek Projectleider Opdrachtgever : Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Ambulancepost : ing. P. Jans : Gemeente Uden

Nadere informatie

2. Uitgangspunten omliggende bedrijven

2. Uitgangspunten omliggende bedrijven Memo 3 Betreft : Ontwikkeling nieuwe woningen Vreelandseweg te Nigtevecht Onderwerp : Cumulatie bedrijven op bedrijventerrein Garsten-Noord te Nigtevecht Behandeld : Ing. A. Van der Vleuten (M&A Milieuadviesbureau)

Nadere informatie

Geluidbelasting ten gevolge van omliggende bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. Datum 6 oktober 2011 Referentie

Geluidbelasting ten gevolge van omliggende bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. Datum 6 oktober 2011 Referentie Geluidbelasting ten gevolge van omliggende bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. Datum 6 oktober 2011 Referentie 20111307-17 Referentie 20111307-17 Rapporttitel Geluidbelasting ten gevolge

Nadere informatie

Geluid ten gevolge van sloopbedrijf Van Herk ter plaatse van een geplande woning op perceel Opperduit 434 te Lekkerkerk

Geluid ten gevolge van sloopbedrijf Van Herk ter plaatse van een geplande woning op perceel Opperduit 434 te Lekkerkerk Geluid ten gevolge van sloopbedrijf Van Herk ter plaatse van een geplande woning op perceel Opperduit 434 te Lekkerkerk Onderzoek in het kader van een wijzigingsplan Rapportnummer O 15525-1-RA-002 d.d.

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Ons kenmerk : 10.115b1 BJZ.NU T.a.v. Wim Bekke Twentepoort Oost 61-15 7609 RG Almelo Betreft : akoestisch onderzoek 4 woningen Om de Kamp Ansen Oldenzaal, 8 december

Nadere informatie

Salemans Vastgoed T.a.v. de heer ir. H.J.M. Salemans Mildert 12 6031 SM NEDERWEERT

Salemans Vastgoed T.a.v. de heer ir. H.J.M. Salemans Mildert 12 6031 SM NEDERWEERT Tritium Advies B.V. Salemans Vastgoed T.a.v. de heer ir. H.J.M. Salemans Mildert 12 6031 SM NEDERWEERT Gulberg 35 5674 TE NUENEN Telefoon 040-2 951 951 Fax 040-2 951 950 Groenstraat 27 4841 BA PRINSENBEEK

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW EN GELUIDSADVISERING Akoestisch onderzoek winkel functie centrumplan te Rijssen. opdrachtnummer datum opdrachtgever BJZ.nu B.V. Twentepoort 16A 7609 RG Almelo auteur W. Buijvoets Hyacinthstraat

Nadere informatie

Geluidbelasting op woningen. nabij tennisbanen, plan Morgenbad te Leuth

Geluidbelasting op woningen. nabij tennisbanen, plan Morgenbad te Leuth Geluidbelasting op woningen nabij tennisbanen, plan Morgenbad te Leuth versie 9 oktober 2015 opdrachtnummer 15157 datum 9 oktober 2015 opdrachtgever Zwartbol Planontwikkeling & Advies bv Hezelstraat 19

Nadere informatie

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan:

De VNG-publicatie omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende stappenplan: Memo Datum Documentnummer Uw kenmerk Onderwerp 16 juni 2016 M166156.001.002/JGO Z/021906005 Memo Oude Rijksweg Noord 2020a te Susteren (Geluidsonderzoek) Opdrachtgever, Cortenraad Beheer BV, wenst om op

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai. Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen

Akoestisch onderzoek industrielawaai. Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen Akoestisch onderzoek industrielawaai Leenaerts Interieurbouw Achterhoeksestraat 68a Rucphen Opdrachtgever : Mevrouw M.H.D. Lambregts Achterhoeksestraat 63 4715 BD RUCPHEN Projectnummer : 20090474 Status

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Akoestisch onderzoek industrie- lawaai i.v.m. woning Hoofdvaart 129 te Dedemsvaart. opdrachtnummer 12.207 datum 7 februari 2013 opdrachtgever BJZ.nu Twentepoort Oost

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.0. Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn

Akoestisch Onderzoek V1.0. Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn Akoestisch Onderzoek V1.0 Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn Akoestisch Onderzoek V1.0 Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn datum: 27 januari 2015 adviseur: opdrachtgever: Cor Kooy /

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen 3 juni 2011 Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl

Nadere informatie

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen Colofon Project : Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 Onderdeel : Akoestisch onderzoek Opgesteld door

Nadere informatie

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Actualisering 2009 Opdrachtgever : Gemeente Hillegom Kenmerk : R067526adA0.ac Datum : 11 september 2009 Auteur : dhr. ir. A.H.M. Crone Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Installatiebedrijf J. Klinkhamer Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal

Nadere informatie

D01 Omgevingsonderzoek milieubelastende activiteiten 20120363 Hoek Oude Haarenseweg J. Lenartzstraat oktober 2012 te Oisterwijk blad 1

D01 Omgevingsonderzoek milieubelastende activiteiten 20120363 Hoek Oude Haarenseweg J. Lenartzstraat oktober 2012 te Oisterwijk blad 1 AGEL adviseurs D01 Omgevingsonderzoek milieubelastende activiteiten 20120363 Hoek Oude Haarenseweg J. Lenartzstraat oktober 2012 te Oisterwijk blad 1 INHOUD blz. 1 INLEIDING 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Leeswijzer

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Akoestisch onderzoek plan voor een VMBO school in het bedrijfspand aan de Parallelweg 9 te Neede. opdrachtnummer 14.051 datum 17 april 2014 opdrachtgever gemeente Berkelland

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek dierenpension fam. Schrijvers Beerseweg 19 te Diessen

Akoestisch onderzoek dierenpension fam. Schrijvers Beerseweg 19 te Diessen Akoestisch onderzoek dierenpension fam. Schrijvers Beerseweg 19 te Diessen Versie 10 maart 2014 opdrachtnummer 13201 datum 10 maart 2014 opdrachtgever PlanM Advies Prof. Regoutstr. 35A 5348 AA OSS auteur

Nadere informatie

Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen

Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Projectnummer : IL.1302.R01 Revisie : Rapportdatum : 26 maart

Nadere informatie

Datum: 4 februari 2015

Datum: 4 februari 2015 Opdrachtgever: Plan ROS Contactpersoon: De heer S. Peters Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven

Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven Tritium Advies BV Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid TRITIUM NUENEN» TRITIUM PRINSENBEEK» TRITIUM NEER» TRITIUM ARKEL» Gulberg

Nadere informatie

Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein Barger-Oosterveld te Emmen. Onderdeel van het bestemmingsplan

Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein Barger-Oosterveld te Emmen. Onderdeel van het bestemmingsplan Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein Barger-Oosterveld te Emmen Onderdeel van het bestemmingsplan Rapportnummer F 20571-2-RA-003 d.d. 22 januari 2015 Geluid in omgeving na uitbreiding bedrijventerrein

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. sportpark Jaspers fase 3

Akoestisch onderzoek. sportpark Jaspers fase 3 Akoestisch onderzoek sportpark Jaspers fase 3 te Winterswijk Versie 1 juli 2011 opdrachtnummer 10-302r1 geluid datum 1 juli 2011 opdrachtgever Gemeente Winterswijk Postbus 101 7100 AC WINTERSWIJK 0543-543

Nadere informatie

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Creator

Rapport: 991011-08. Creator Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Creator Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl.

Nadere informatie

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van de te realiseren terrassen berekend.

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van de te realiseren terrassen berekend. Notitie kenmerk : 1324.N01v3 auteur : Jaap van Kooten onderwerp : Restaurant Nieuwe Rijn 27 in Leiden betreft : Akoestische berekeningen stemgeluid terras datum : 4 juli 2014 Van Kooten Akoestisch Advies

Nadere informatie

Paardenmarkt - Herontwikkeling voormalig artilleriedepot te Delft

Paardenmarkt - Herontwikkeling voormalig artilleriedepot te Delft Paardenmarkt - Herontwikkeling voormalig artilleriedepot te Delft Akoestisch onderzoek geluidemissie restaurant Opdrachtgever Trojaanse Markt b.v. Contactpersoon Kenmerk R046141aa.00007.eg Versie 02_002

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. tankstation Sprundelseweg

Akoestisch onderzoek. tankstation Sprundelseweg Akoestisch onderzoek tankstation Sprundelseweg te Rucphen Versie 9 februari 2010 opdrachtnummer datum 9 februari 2010 opdrachtgever Salland Olie Maatschappij bv Postbus 22 8060 AA HASSELT (O) 038-477 4000

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Alescon

Rapport: 991011-08. Alescon Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Alescon Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 11 (excl. figuren

Nadere informatie

(Industrielawaai) Project: Erfstraat 2a te Uden

(Industrielawaai) Project: Erfstraat 2a te Uden bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl IBAN NL90ABNA0408488735 K.v.K. nr. 16058413 Amitec bv is gecertificeerd

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Evenemententerrein te Soest. Datum 4 maart 2014 Referentie

Akoestisch onderzoek Evenemententerrein te Soest. Datum 4 maart 2014 Referentie Parkweg 22A 6212 XN MAASTRICHT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347 E Maastricht@chri.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Akoestisch onderzoek Evenemententerrein

Nadere informatie

Heerensociëteit Mariaplaats 14 te Utrecht

Heerensociëteit Mariaplaats 14 te Utrecht Heerensociëteit Mariaplaats 14 te Utrecht Akoestisch onderzoek geluid tuin Opdrachtgever Gemeente Utrecht Ruimtelijke en Economsich Ontwikkelingen Gebieden, Projecten en Juridische Zaken RO Contactpersoon

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Tuinland

Rapport: 991011-08. Tuinland Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Tuinland Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 12 (excl.

Nadere informatie

Unibroed Van Lith B.V.

Unibroed Van Lith B.V. bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl ABN-AMRO nr. 40.84.88.735 ING nr. 424 598 K.v.K. nr. 16058413

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek plan. Dijkzicht-Zuid te Zuilichem. m.b.t. geluid bedrijven

Akoestisch onderzoek plan. Dijkzicht-Zuid te Zuilichem. m.b.t. geluid bedrijven Akoestisch onderzoek plan Dijkzicht-Zuid te Zuilichem m.b.t. geluid bedrijven Versie 17 juni 2011 datum 17 juni 2011 opdrachtgever Gemeente Zaltbommel Postbus 10.002 5300 DA ZALTBOMMEL 026-442 3342 auteur

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan

Nadere informatie

Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL

Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL Tritium Advies B.V. Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL Gulberg 35 5674 TE NUENEN Telefoon 040-2 951 951 Fax 040-2 951 950 Groenstraat 27 4841 BA PRINSENBEEK Telefoon

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik. Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp

Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik. Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp Datum 18 dember 2014 Kenmerk 2014031928 Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik Uitwerkingsplan de Plantage te Leiderdorp Akoestisch onderzoek tennisvereniging de Munnik Uitwerkingsplan de Plantage

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : A k o e s t i s c h o n d e r z o e k - - - - - 3.4.1 Verkeer van en naar de inrichting 6.1.1 Organisatorische maatregelen 6.1.2 Overdrachtsmaatregelen 6.2.1 Organisatorische

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V9

Akoestisch Onderzoek V9 geluid & trillingen Akoestisch Onderzoek V9 Marco Gas BV Adviseur: Opdrachtgever: Ing. R. Westerveld Marco Gas BV Bernhardstraat 25 5761 BH Bakel Datum: 5 juni 2013 Kenmerk: 5761 BH - 25 WO 009-05-06-13

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1

Akoestisch Onderzoek V1 geluid & trillingen Akoestisch Onderzoek V1 Bouwplan bedrijfswoning Zorgboerderij De Eilandstal Atjehgouw 3 Broek in Waterland Adviseur: Opdrachtgever: Contactpersoon: R. Westerveld Zorgboerderij De Eilandstal

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Akoestisch onderzoek opslagruimte Bekkenhaarsweg 3 te Hoge Hexel. opdrachtnummer 17.030 datum 23 februari 2017 opdrachtgever Lycens BV Postbus 336 7570 AH Oldenzaal

Nadere informatie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie Memo nummer 02 datum 12 februari 2013 aan Stef Have Charles Jacobs Angelique Remijn Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie project Airparc Seppe projectnummer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne (T. 0541-539 333) Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Akoestisch onderzoek i.v.m. uitbreiding Ehordo Elspeterweg te Uddel. opdrachtnummer 10.220 datum 17 december 2010 opdrachtgever Ehordo Elspeterweg 41 3888 MS Uddel

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Akoestisch onderzoek t.b.v. ruimtelijke onderbouwing en Wabo-toets Status: DEFINITIEF (versie 2) Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Zuivelhoeve Hengelo (O) Nieuwe situatie 2011

Akoestisch onderzoek. Zuivelhoeve Hengelo (O) Nieuwe situatie 2011 Akoestisch onderzoek Zuivelhoeve Hengelo (O) Nieuwe situatie 2011 Versie 26 augustus 2011 opdrachtnummer 09-360 datum 26 augustus 2011 opdrachtgever Mulders Milieu Advies Woeziksestraat 29 6604 CL WIJCHEN

Nadere informatie

betreft Akoestisch onderzoek ruimtelijke inpassing uitbreiding voetbalveld De Zunnebargh te Diepenveen

betreft Akoestisch onderzoek ruimtelijke inpassing uitbreiding voetbalveld De Zunnebargh te Diepenveen retouradres Postbus 202, 7460 AE Rijssen TC De Schapekolk/ Omnivereniging DSC t.a.v. dhr. A.W. Jansen bezoekadres postbus postcode telefoon telefax e-mail internet Aveco de Bondt Reggesingel 2 202 7460

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland

Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland Notitie Contactpersoon Rob van Nijburg Datum 25 april 2016 Kenmerk N003-1228052RVN-nij-V01-NL Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland In opdracht van de Telegraaf Media Groep,

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Kynologenvereniging

Akoestisch onderzoek. Kynologenvereniging Akoestisch onderzoek Kynologenvereniging Apeldoorn Versie 20 mei 2010 opdrachtnummer 08172 datum 21 mei 2010 opdrachtgever gemeente Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES APELDOORN 055 580 2388 auteur ir. Peter

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Bruisterbosch 15 te Sint Geertruid

AKOESTISCH ONDERZOEK. Bruisterbosch 15 te Sint Geertruid AKOESTISCH ONDERZOEK Bruisterbosch 15 te Sint Geertruid Rapportnummer Dossiernummer 11/26419/B/M/JZ M18883.03 Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu is een

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek industrielawaai Brandweerkazerne Rietbroek Hoogvliet

Akoestisch onderzoek industrielawaai Brandweerkazerne Rietbroek Hoogvliet Akoestisch onderzoek industrielawaai Brandweerkazerne Rietbroek Hoogvliet Opdrachtgever: BOdG ruimtelijk advies BV De heer H. de Groot Postbus 6083 3002 AB Rotterdam Projectnummer: 1605J287/DBI/rap1.1

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Geluidsbelasting nieuwbouwplan De Kwakel Zuid. M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica

AKOESTISCH ONDERZOEK. Geluidsbelasting nieuwbouwplan De Kwakel Zuid. M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica Visserstraat 50, Aalsmeer Postbus 344 1430 AH Aalsmeer T 0297-320 651 F 0297-325 494 Aalsmeer@mp.nl www.mp.nl AKOESTISCH

Nadere informatie

ZEEWOLDE Akoestisch onderzoek woningen Polderwijk

ZEEWOLDE Akoestisch onderzoek woningen Polderwijk ZEEWOLDE Akoestisch onderzoek woningen Polderwijk AKOESTISCH ONDERZOEK INRICHTINGSLAWAAI Zeewolde Akoestisch onderzoek woningen Polderwijk akoestisch onderzoek inrichtingslawaai identificatie planstatus

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI. Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI. Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt Opdrachtgever: Contactpersoon: Van Kessel Jansen BV de heer R. Hogenboom Documentnummer:

Nadere informatie

VIANEN Zijderveldselaan 2-2a ONDERZOEK INRICHTINGSLAWAAI

VIANEN Zijderveldselaan 2-2a ONDERZOEK INRICHTINGSLAWAAI VIANEN 2-2a ONDERZOEK INRICHTINGSLAWAAI Renovatiebedrijf Kranenburg 2 2a Onderzoek inrichtingslawaai identificatie planstatus projectnummer: datum: 062000.20160669 28 11 2016 projectleider: Mevr. ir.

Nadere informatie

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde Aan : Stefan Koenderink en Roland Kempers Rapport : T.15.002.04 Datum rapport : 19-06-2015 Betreft : zonetoets Motorservice Peeters, Edisonstraat 9 Onderwerp : Toetsing

Nadere informatie

Rapport B.2014.0223.00.R001 Feestzaal Braamt. Akoestisch onderzoek. Status: DEFINITIEF. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

Rapport B.2014.0223.00.R001 Feestzaal Braamt. Akoestisch onderzoek. Status: DEFINITIEF. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software Rapport B.2014.0223.00.R001 Feestzaal Braamt Akoestisch onderzoek Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus 370 Postbus 671

Nadere informatie

Notitie: Onderzoek cumulatie Aldi en Jumbo supermarkt in het Centrumplan te Zuidwolde. Berginvest B.V. Spiekampenweg PA Zuidwolde

Notitie: Onderzoek cumulatie Aldi en Jumbo supermarkt in het Centrumplan te Zuidwolde. Berginvest B.V. Spiekampenweg PA Zuidwolde Notitie: Onderzoek cumulatie Aldi en Jumbo supermarkt in het Centrumplan te Zuidwolde Opdrachtgever Via Uitgevoerd door Behandeld door Berginvest B.V. Spiekampenweg 9 PA Zuidwolde contactpersoon de heer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI

Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI 8 december 2006 Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI Verantwoording Titel Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI Opdrachtgever

Nadere informatie

24 oktober 2016 M /JSM van Hoven Interim Management & Consultancy BV, de heer P. van Hoven Akoestisch (voor)onderzoek industrielawaai

24 oktober 2016 M /JSM van Hoven Interim Management & Consultancy BV, de heer P. van Hoven Akoestisch (voor)onderzoek industrielawaai Akoestisch onderzoek Datum Documentnummer Relatie Onderwerp 24 oktober 2016 M10917.02.014/JSM van Hoven Interim Management & Consultancy BV, de heer P. van Hoven Akoestisch (voor)onderzoek industrielawaai

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Herbestemming voormalig pakhuis Broekhovenseweg, Tilburg

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Herbestemming voormalig pakhuis Broekhovenseweg, Tilburg Akoestisch onderzoek Industrielawaai Herbestemming voormalig pakhuis Broekhovenseweg, Tilburg projectnummer: 1108/054/MD, versie 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 2 OPZET VAN HET ONDERZOEK 2 3 SITUATIE TER

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. RWZI UTRECHT Nieuwbouw werkplaats

AKOESTISCH ONDERZOEK. RWZI UTRECHT Nieuwbouw werkplaats AKOESTISCH ONDERZOEK RWZI UTRECHT Nieuwbouw werkplaats 17 JUNI 2016 AKOESTISCH ONDERZOEK RWZI UTRECHT Contactpersonen ERIK KOPPEN Senior adviseur geluid, luchtkwaliteit en windenergie T +31 (0)88 4261

Nadere informatie

geluidnotitie Gemeente Oegstgeest T.a.v. de heer B. van der Zande Postbus 1270 2340 BG OEGSTGEEST

geluidnotitie Gemeente Oegstgeest T.a.v. de heer B. van der Zande Postbus 1270 2340 BG OEGSTGEEST Hendrik Figeeweg 1-U 2031 BJ Haarlem tel 088 681 88 20 kvk 33 28 42 41 mail info@geluidburo.nl web www.geluidburo.nl Gemeente Oegstgeest T.a.v. de heer B. van der Zande Postbus 1270 2340 BG OEGSTGEEST

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Brede School Vroonlandseweg te Kapelle

Akoestisch Onderzoek Brede School Vroonlandseweg te Kapelle Akoestisch Onderzoek Brede School Vroonlandseweg te Kapelle Akoestisch Onderzoek Brede School Vroonlandseweg te Kapelle Projectnummer : BP.1309.R01 Revisie : Rapportdatum : 4 juni 2013 Auteur : D. Kraaij

Nadere informatie

Bijlage I. Tekening nr okt okt februari Gemeente Bronckhorst Postbus ZJ HENGELO (GLD)

Bijlage I. Tekening nr okt okt februari Gemeente Bronckhorst Postbus ZJ HENGELO (GLD) Bijlage I Tekeningen opdrachtnummer 13-137 datum 13 februari 2014 opdrachtgever Gemeente Bronckhorst Postbus 200 7255 ZJ HENGELO (GLD) 0575-750250 Tekening nr versiedatum 1 9 okt 2013 2 9 okt 2013 3 auteur

Nadere informatie

Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS

Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS Geluidsbelasting zuidoostzijde Casteren GELUIDSBELASTING TEN GEVOLGE VAN DIERENPENSION EX-KUUS In opdracht

Nadere informatie