Project map. Naam project:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project map. Naam project:"

Transcriptie

1 Project map Naam project:

2 1 Inleiding In deze projectmap vind je uitleg over de procedure die je volgt bij het werken voor een opdrachtgever: Eerste contactformulier Briefing (gesprek met opdrachtgever) Debriefing Voorcalculatie Offerte 0-sprint o gebruikersscenario s o visueel concept mindmap moodboard ruwe schetsen o basislay-out vormgeving verschillende functies (menu, typografie, visuals, enz) o presentatie aan opdrachtgever Vervolgsprints per gebruiker scenario o inventarisatie van functionaliteit o functioneel ontwerp o gebruikerstesten o visueel ontwerp o bouwen o testen o opleveren o verbeteren Definitieve oplevering Nacalculatie Factuur 2

3 2 Inhoud 1 Inleiding Inhoud Eerste contactformulier Briefing/ Debriefing Voorcalculatie Offerte Leveringsvoorwaarden Plan van aanpak sprint Gebruikersscenario s Concept De presentatie van de 0-sprint Vervolgsprints AIDAS A (Attention) I (Interest) D (Desire) A (Action) S (satisfaction) Producten vervolg-sprints Uitbestedingsdocumenten Oplevering Nacalculatie Factuur Contactrapporten

4 1. Eerste contactformulier Vul dit formulier meteen in na het eerste contact met de klant. Naam bedrijf Basisinformatie project Projectnaam: projectnummer Leverdatum: Gegevens opdrachtgever (formele contractpartij) Organisatie: Bezoekadres: PC+Plaats: Postadres: Eigenaar project: Datum 1e contact: Gesproken met: Hr./Mw. Vervolgactie: Omschrijving opdracht/vraag (specificeer gewenst product(en)): PC+Plaats: Telefoonnummer: Website: Functie: Omschrijving taken/werkzaamheden: Mobiel nummer: Aard van het bedrijf Bijzonderheden: Omschrijving technische eisen: Omschrijving doelgroep/gebruik: 4

5 3 Briefing/ Debriefing De briefing is een gesprek met de opdrachtgever. In dit gesprek probeer je alle informatie te krijgen die je nodig hebt voor het maken van het project. Dit gesprek bereid je voor door onderzoek te doen naar de opdrachtgever en eventueel naar het product en/of dienst van de opdrachtgever. Voor tips voor het doen van onderzoek zie het hoofdstuk Onderzoek. Je kunt de volgende lijst gebruiken om te kijken of je geen punten bent vergeten. Aandachtspunten bij het schrijven van een debriefing/ briefing gesprek 1 Wie of wat is het bedrijf? a. Naam bedrijf. b. Naam en functie opdrachtgever. c. Wat voor soort product of dienst levert het bedrijf? d. Wat is de missie/visie van het bedrijf? e. Waar zit het bedrijf of de instelling? f. Wie beslist er mee over het project? 2 Wat wil de opdrachtgever met deze opdracht bereiken? a. meer omzet / meer hits op de website b. meer naamsbekendheid c. anders d. Wanneer is de website een succes? 3 Wie is de doelgroep? a. Kenmerken, interesses b. Leeftijd / % man % vrouw c. Inkomensklasse/opleiding 4 Wat is het onderscheidend productvoordeel van het product van de opdrachtgever? a. Wat is het unieke aan product of dienst 5 Wat is de communicatieboodschap? a. Welke boodschap moeten we de consument inhoudelijk vertellen? 6 Wie zijn de concurrenten van de opdrachtgever? 7 Wat is de look and feel? a. Wat is de gewenste uitstraling? b. Wat is het taalgebruik? 8 Corporate Identity (indien van toepassing) a. Bestaande logo gebruiken of redesign van logo ontwikkelen? b. Is er een huisstijl? Ja, waar bestaat dat uit? Nee, moet er een nieuwe huisstijl ontwikkeld worden? 9 Gewenste producten: (per product) a. Technische eisen b. Wensen vormgeving c. Wensen interactiviteit 5

6 d. Wie levert de content? e. Manier waarop producten opgeleverd moeten worden. 10 Afspraken a. Hoe wordt er gecommuniceerd? b. Wanneer? De debriefing is de bevestiging van de opdracht. Wat je schrijft in de debriefing, verwacht de opdrachtgever ook. Zorg dat de debriefing zo duidelijk is, zodat de opdrachtgever weet wat je gaat doen en wat je levert. Alle punten van de bovenstaande tabel komen terug in de debriefing. 6

7 4 Voorcalculatie Als een bedrijf met de productie begint zal het bedrijf vooraf een zo goed mogelijke schatting maken van alle kosten (bijvoorbeeld de kosten van materiaal en arbeid). Van elke opdracht stel je een berekening op waarin is opgenomen wat die opdracht zal gaan kosten aan materiaal, arbeid en overige kosten. Neem als uitgangspunt de gebruikerscenario s. Voorbeeld: VOORCALCULATIE PREMIUM-VERSIE 2 UURTARIEF xx, 00 ASSET TRAJECT ASSETS Uren Prijs TRAJECT Prijs VOORTRAJECT Totaal xxxx x.xxx, 00 CREATIEF TRAJECT Totaal xxxx x.xxx, 00 UITVOERINGSTRAJECT Totaal xxxx x.xxx, 00 PROTOTYPE Totaal xxxx x.xxx, 00 EINDFASE Totaal xxxx x.xxx, 00 WERKOVERLEG EN PRESENTATIES 7

8 Totaal xxxx x.xxx, 00 TOTAAL XXXX X.XXX, 00 8

9 5 Offerte Een offerte is een prijsopgave aan de klant. Laat de offerte zo goed mogelijk aansluiten op de wensen van de klant. Maak je bijvoorbeeld een offerte voor het ontwerpen van een huisstijl? Vraag dan na welke onderdelen je moet ontwerpen. Logo, visitekaartjes en briefpapier of ook een website? Wat zet je in een offerte? jouw gegevens en de gegevens van de klant; datum van de offerte; offertenummer; samenvatting van de werkzaamheden; het tarief of prijs; geldigheidsduur van uw offerte; een verwijzing naar uw algemene voorwaarden Wees zo concreet mogelijk in een offerte Vermeld of het bedrag inclusief of exclusief btw en reiskosten is. Maak duidelijk welke werkzaamheden er binnen de offerte vallen en wanneer je over meerwerk spreekt. Onder welke voorwaarden kun je de werkzaamheden uitvoeren? Denk hierbij aan voorbereidend werk van de klant of de aanwezigheid van materialen. Afspraken over bijvoorbeeld betalingen kun je opnemen in de algemene voorwaarden. Tips voor een goede offerte Splits de werkzaamheden uit. Zo kan de klant kiezen wat hij wel of niet laat doen. Zorg voor een aantrekkelijke offerte: overzichtelijk, in huisstijl en zonder vaktermen. Maak gebruik van een begeleidend schrijven bij de offerte als je wilt verwijzen naar een eerder gesprek. Als de klant de offerte tekent, heef je een juridische overeenkomst. Neem de tijd voor de offerte en lees alles na voor je hem verzendt. Voorbeeld offerte van BNO Aan: (naam bedrijf) t.a.v. (naam contactpersoon) (adres) (postcode en plaatsnaam) Datum: Betreft: Offerte (naam project) Geachte (naam opdrachtgever), Naar aanleiding van uw verzoek ontvangt u hierbij de offerte/begroting voor het project (naam project). 9

10 Omschrijving opdracht (omschrijving product) Doelgroep (korte omschrijving doelgroep) Onderdelen Tijdpad Specifieke werkzaamheden Opsomming van alle werkzaamheden bv Opdrachtoriëntatie/ research Ontwerp visueel concept Ontwerp functioneel ontwerp Presentaties (schets)voorstellen Uitwerking pagina s website Drukklaar maken briefpapier en visitekaartjes Programmeren cms Besprekingen opdrachtgever Planning 1e fase Werkzaamheden: (bv Opdrachtoriëntatie, schetsontwerpen, functioneel voorstel, presentatie, besluitvorming) Doorlooptijd: (periode) Uiterlijk voltooid (datum) Aan te leveren door de opdrachtgever: 1. Opdrachtbevestiging 2. Akkoord op visueel en functioneel concept uiterlijk 1 september Fase 1 is inclusief (aantal) besprekingen met opdrachtgever 2e fase Werkzaamheden: (bv definitief visueel en functioneel ontwerp) Doorlooptijd: (periode) Uiterlijk voltooid (datum) Aan te leveren door de opdrachtgever: 1. Goedkeuring op definitief visueel en functioneel ontwerp; uiterlijk 1 oktober 2. Systeemgegevens en content website. Fase 2 is inclusief (aantal) besprekingen met opdrachtgever 3e fase Werkzaamheden: (bv Begeleiding programmeur, proefdraaien, fine tuning, oplevering website) Doorlooptijd: (periode) Uiterlijk voltooid (datum) Doorlooptijd: 2 weken, 10

11 uiterlijk voltooid 15 oktober Aan te leveren door de opdrachtgever: 1. Fase 3 is inclusief (aantal) besprekingen met opdrachtgever. Begroting/ honorering 1e fase opdrachtoriëntatie... uur à schetsontwerpen... uur à uitwerking concept... uur à presentatie... uur à besprekingen/reizen... uur à e fase - def. visueel ontwerp... uur à def functioneel ontwerp... uur à presentaties... uur à besprekingen/reizen... uur à e fase - begeleiding programmeur... uur à proefdraaien... uur à fine tuning I oplevering... uur à besprekingen/reizen... uur à Totaalhonoranium - Kosten - - Totaal kosten - Totaal, exlusief btw - Aanvullende voorwaarden 1. Indien de opdracht wordt beëindigd voordat alle fasen zijn doorlopen, dient de opdrachtgever alle verrichte werkzaamheden te vergoeden en is niet gerechtigd het (schets)ontwerp te gebruiken. 2. Op alle overeenkomsten zijn de leveringsvoorwaarden van (naam bedrijf) van toepassing. Een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden is bij deze offerte gevoegd. 11

12 Indien u met bovenstaande akkoord bent, verzoek ik u een kopie van deze begroting voor akkoord getekend aan mij te retourneren. Met vriendelijke groet, 12

13 6 Leveringsvoorwaarden Voorbeeld van leveringsvoorwaarden: De ondergetekenden, en Naam: <> Adres: <> Postcode en woonplaats: <> Vertegenwoordigd door: <naam en functie vertegenwoordiger> hierna te noemen: opdrachtgever Het leerbedrijf (naam bedrijf), ressorterend onder de Stichting Media Amsterdam, KvK nr , gevestigd te Amsterdam, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.A. de Haas, voorzitter College van Bestuur, hierna te noemen: producent : verklaren als volgt te zijn overeenkomen: Artikel 1 Opdracht a. De opdrachtgever draagt aan de producent op om voor opdrachtgever te vervaardigen: de nader in de bijlage omschreven items, verder te noemen de productie. De bijlage is bij deze overeenkomst gehecht en maakt hiervan onderdeel uit. b. De opdracht en de productie vinden plaats binnen het opleidingstraject van studenten van de beroepsopleidingen Mediavormgeven, Mediatechnologie en/of Mediamanagement van het Mediacollege Amsterdam. De productie is aan te merken als studieopdracht. c. De productie wordt uitgevoerd door studenten van het leerbedrijf (naam bedrijf) van het Mediacollege Amsterdam, hierna te noemen de makers. d. Wijzigingen van de opdracht of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Artikel 2 Bronmateriaal Tussen partijen zal in goed onderling overleg bepaald worden of en zo ja, welk bronnenmateriaal (tekst, beeld en geluid) bij de productie van de items zal worden gebruikt. In dat geval zal tevens bepaald worden welke partij verantwoordelijk is voor het aandragen van eventuele bronnen. In alle gevallen zal die partij op wiens verantwoordelijkheid bepaalde bronnen worden aangedragen er voor instaan dat op het gebruik van de bronnen dezelfde gebruiksrechten gelden als thans voor de gehele opdracht is afgesproken. Artikel 3 Uitvoering a. De productie wordt gemaakt door studenten van het leerbedrijf (naam bedrijf) onder inhoudelijke begeleiding van docenten van het Mediacollege Amsterdam. Daarbij worden de instructies van de opdrachtgever in acht genomen. b. De productie wordt gemaakt op basis van een ontwerp dat door de producent aan de opdrachtgever ter goedkeuring wordt voorgelegd. 13

14 Met de productie zal niet eerder worden begonnen nadat de opdrachtgever aangegeven heeft akkoord te gaan met het ontwerp. 14

15 Artikel 4 Faciliteiten a. De opdrachtgever verleent de producent de hulp en faciliteiten die naar beider inzicht noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van de productie. b. De opdrachtgever stelt eventueel bronmateriaal, op basis van artikel 2 door hem te leveren en eventueel ander benodigd (grafisch) materiaal kosteloos ter beschikking. c. Partijen vrijwaren elkaar over en weer van het door de andere partij ter beschikking gestelde materiaal indien en voor zover het auteursrechtelijk beschermd materiaal betreft. Artikel 5 Vergoeding a. De opdracht en de productie komen tot stand in het kader van een studieopdracht van de makers. b. Voor de productie is een vergoeding verschuldigd die wordt gespecificeerd in de bijgaande offerte van, met de kosten zoals bepaald in lid c. van dit artikel. c. De kosten van de door de producent verkregen licenties voor het gebruik van geautomatiseerde auteurssystemen, die nodig zijn voor totstandkoming van de productie zoals nader omschreven in de productieomschrijving, worden door de opdrachtgever vergoed. Gebruik en daarmee gemoeide kosten zullen steeds voorafgaand aan daadwerkelijke incorporatie van de systemen in de opdracht, ter goedkeuring worden voorgelegd aan de opdrachtgever. Artikel 6 Gebruik a. De opdrachtgever zal de productie niet in een andere vorm dan aangegeven in de productieomschrijving gebruiken (vertonen daaronder begrepen) zonder schriftelijke toestemming vooraf van de producent. b. De opdrachtgever vrijwaart de producent voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit het gebruik van de productie. c. De opdrachtgever zal geen kopieën van de productie aanmaken anders dan voor gebruik voor eigen archivering. Artikel 7: Rechten a. De producent verbindt zich bij aflevering van de productie aan de opdrachtgever gelijk daarbij over te dragen het recht op gebruik zoals bepaald in de product- en procesomschrijving. De producent vrijwaart de opdrachtgever tegen eventuele claims van derden die zij in zouden kunnen (doen) stellen tegen het aan haar toegestane gebruik. Deze vrijwaring geldt niet ten aanzien van eventueel door de opdrachtgever beschikbaar gesteld bronnenmateriaal. b. Oplevering van de productie vindt plaats door een vertoninggereed product ter beschikking te stellen aan de opdrachtgever. Na de oplevering dient de opdracht door de opdrachtgever geaccepteerd te worden middels een schriftelijke reactie van deze aan de producent. Indien de opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na oplevering heeft laten weten de opdracht, onder opgave van redenen, niet te accepteren wordt de opdracht geacht geaccepteerd te zijn. c. Alle overige auteursrechten op de productie zullen bij de producent blijven berusten. Eventueel door de opdrachtgever ingebracht bronnenmateriaal is uitgezonderd van deze bepaling. Hierop kan de producent geen rechten doen gelden. 15

16 Artikel 8 Opleveringsdatum Partijen verbinden zich alle voorwaarden te scheppen waardoor het de producent mogelijk zal zijn de productie aan de opdrachtgever te leveren uiterlijk op <datum>. Artikel 9 Overige bepalingen a. In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, zullen partijen met elkaar in overleg treden. b. Alle geschillen in verband met de overeenkomst of overeenkomsten die daarmee samenhangen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. Partijen kunnen in onderling overleg treden om bij overeenkomst een geschil aan arbitrage te onderwerpen. c. Op deze overeenkomst is Nederlandse recht van toepassing. Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Amsterdam op <datum>. De opdrachtgever, namens deze, De producent, namens deze,.... <naam> <functie]> naam functie 16

17 7 Plan van aanpak Een projectplan bestaat altijd uit dezelfde onderdelen: Administratieve gegevens Situatieschets en probleemstelling Projectdoelstelling Resultaten en producten Randvoorwaarden en beperkingen Projectorganisatie Financiële aspecten Naam van de opdrachtgever De betrokkenen De titel van het project Waarom krijg je de opdracht voor het project Achtergrond van het project Wat is de algemene doelstelling van het project? Hoe wordt verwacht wat verbeterd zal gaan worden? Wat zijn de beoogde effecten? Wat is de doelgroep? Wat zijn de (deel)producten? Wat is er voor nodig om het project te laten slagen? Geef een globale fasering aan in de tijd. o Is bekend wanneer het project klaar moet zijn? o Is de totale tijd geschat? o Is de tijd per fase en per activiteit geschat? o Zijn de normen en marges vastgelegd (= balkenplan)? o Is duidelijk welke activiteiten na elkaar moeten gebeuren en welke tegelijkertijd kunnen plaatsvinden? o Zijn er afspraken gemaakt over wie wat wanneer doet? o Zijn alle afspraken op een kalender vastgelegd? Wie doet wat, wanneer per fase. o Is er een duidelijke verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden? o Is voor iedereen duidelijk wat de verhouding is tussen het project en de rest van de organisatie? o Is vastgelegd op welke manier overleg en besluitvorming plaatsvinden binnen het project? o Is er voor alle kennis vastgelegd wie ze beheerst? Geef de beslismomenten aan. o Is duidelijk welke soort informatie voor het project van belang is en moet worden beheerst? o Is er vastgelegd wie welke informatie moet geven en wie welke informatie moet krijgen? o Is er een systeem ontworpen om bij alle informatie aan te geven om welke soort informatie het gaat, wat ermee gedaan moet worden en door wie (= registratiesysteem)? o Is de structuur van beslisdocumenten vastgelegd en duidelijk voor iedereen? Kwaliteit: o Zijn er kwaliteitseisen opgesteld? o Zijn deze kwaliteitseisen omgezet in concrete normen? o Zijn er prioriteiten gesteld in de normen? o Wat zijn de marges? o Hoe staat het met de afspraken over wie op welke manier en op welk moment het resultaat toetst aan de normen? Personele middelen Materiële middelen o Is duidelijk wat de totale kosten en opbrengsten van het project zijn? o Zijn de kosten opgesplitst over de verschillende activiteiten? o Zijn de normen en marges vastgelegd (= begroting)? o Zijn het doen van uitgaven en het innen van inkomsten op de kalender 17

18 Communicatie Risico s vastgelegd? o Is de begroting goedgekeurd? Taken en verantwoordelijkheden Informatieplan: o Wie van de betrokkenen krijgt welke informatie? o Op welke manier krijgen betrokkenen de informatie? o Welke informatie, die het project oplevert, moet worden vastgelegd en bewaard? Wat kan er mis gaan? Wat kun je dan doen? Wie neemt maatregelen om dit te voorkomen? 18

19 8 0-sprint Bij het doorlopen van het project maak je gebruik van scrum. Kijk nog even naar de ze video over scrum: 8.1 Gebruikersscenario s Een interactief project begint met het maken van de gebruikersscenario s (=userstorys). User stories worden in korte eenvoudige zinnen beschreven bij voorkeur op de volgende manier: Als een <type gebruiker> wil ik <iets doen> zodat ik <er iets aan heb>. Voorbeelden van gebruikersscenario s: Als boekkoper wil ik de klantbeoordelingen van een boek lezen zodat ik beter kan beslissen of ik het boek wil kopen. Als een geregistreerde gebruiker, wil ik een nieuw wachtwoord kunnen aanvragen zodat ik weer toegang kan krijgen als ik mijn wachtwoord vergeten ben. Aan de gebruikersscenario s hang je prioriteiten volgens de mosow methode. M - must haves: deze eisen moeten in het eindresultaat terugkomen, zonder deze eis is het product niet bruikbaar; S - should haves: deze eisen zijn zeer gewenst, maar zonder is het product wel bruikbaar; C - could haves: deze eisen zullen alleen aan bod komen als er tijd genoeg is; W - won't haves: deze eisen zullen in dit project niet aan bod komen maar kan in de toekomst, bij een vervolgproject, interessant zijn. De lijst met gebruikersscenario s is de backlog. 8.2 Concept Soorten concept: creatief (visueel) concept marketingconcept interactief concept Een creatief concept is het uitgangspunt voor, of basisidee achter de vormgeving van een product. Een creatief concept bestaat vaak uit ruwe schetsen, eventueel ondersteund met tekst. Een creatief concept maakt voor een ander (persoon of bedrijf) het uitgangspunt voor vormgeving duidelijk in woord + beeld (gevoel of gedachte). Een marketingconcept is een totaal-idee omtrent de profilering van een product, dienst of bedrijf. Met andere woorden: Hoe kun je het product, dienst of bedrijf het beste verkopen. een marketingconcept beschrijft hoe je 'klanten winnen, klanten houden en klanten laten groeien'. Dat wil zeggen: mensen zoveel mogelijk laten kopen. Een interactief concept is een eerste weergave van de interactie van een product. Waarop kan geklikt worden en wat gebeurd er dan? Hoe betrek je de bezoeker/gebruiker bij het 19

20 Projectmap bedrijfsprojecten 2012 product. Hoe beïnvloedt acties van de gebruiker/bezoeker de verloop van de website, animatie, video, enz.. (aida s model). Een interactief bestaat uit schetsen. Het ontwikkelen van een concept begint met het maken van een mindmap met associaties over het onderwerp. De mindmap is een middel om tot een concept te komen. Aan de opdrachtgever presenteer je het concept met eventueel een moodboard waarin de mood is uitgewerkt en een styleboard met de uitwerking van het concept in (basis)vormgeving. 8.3 De presentatie van de 0-sprint Aan het eind van de o-sprint presenteer je aan de opdrachtgever de resultaten van de sprint. De presentatie moet aan de opdrachtgever duidelijk maken wat de inhoud van de website wordt en wat je ideeën zijn over de manier waarop je de content uit gaat werken: 20 gebruikersscenario s visueel concept o mindmap o moodboard o ruwe schetsen basislay-out o vormgeving verschillende functies (menu, typografie, visuals, enz)

21 9 Vervolgsprints Wanneer de 0-sprint is goedgekeurd, ga je de gebruikerscenario s een voor een uitwerken in een sprint. Elke scenario is een sprint. Het werk van een sprint bestaat uit de volgende onderdelen: inventarisatie van de functionaliteit inventarisatie van de content functioneel ontwerp (prototype) technisch ontwerp (MD) visueel ontwerp (IV) bouwen testen opleveren Het gebruikerscenario met de hoogste prioriteit (must) werk je uit in de eerste sprint. Hierna werk je het scenario uit met een lagere prioriteit, enz. Je begint een sprint met de inventarisatie van de benodigde functionaliteit van het scenario. Deze werk je uit in een functioneel ontwerp voor de verschillende devices (prototypes). Let op, ook hier wil de opdrachtgever keuze hebben uit verschillende ontwerpen. Vanuit het functioneel ontwerp ga je de verschillende functies vormgeven. Je gebruikt hiervoor de elementen van de basis vormgeving. Wanneer de vormgeving is goedgekeurd, ga je bouwen. Zorg dat het geheel getest is en voldoet aan alle criteria. Plaats het online zodat de opdrachtgever mee kan kijken. Denk bij het ontwerp ook aan het AIDAS-model: 9.1 AIDAS Om iets goed te "verkopen" op een website, kun je gebruik maken van het AIDAS-model. AIDAS staat voor: A (attention) I (Intrest) D(Desire) A (Action) S (Satisfaction) AIDAS is een model dat vaak gebruikt voor reclame-uitingen. Je kunt het gebruiken bij het ontwerp van een pagina. 21

22 9.1.1 A (Attention) Allereerst moet de attentie of aandacht (Engels: Attention) van de klant worden getrokken. Soms wordt de eerste stap ook als bekendheid (Engels: awareness) benoemd. Het doel van de communicatie is de aandacht van de consument te krijgen. Dit kan bewerkstelligd worden door een opvallende typografie of kleur of (bewegend) beeld I (Interest) Belangstelling of interesse (Engels: Interest) is de tweede stap in het model. Het doel is om de consument te wijzen op de positieve aspecten van het product of merk. De consument moet geïnteresseerd raken. Een mogelijkheid hiertoe is het doen van een belofte (kwaliteitsgarantie) of een aantrekkelijk aanbod D (Desire) Verlangen of voorkeur is de derde stap (Engels: Desire). In deze stap wordt de interesse omgezet in een verlangen of voorkeur voor het product. Vaak zal de reclame-uiting erop gericht zijn de consument te overtuigen dat het product of merk waardevol is A (Action) Actie (Engels: Action) is de vierde stap van het AIDA-model. Het doel van deze fase is de consument te bewegen het product te kopen of verder op de site te kijken. De consument moet de gelegenheid hebben om actie te ondernemen om het product te bemachtigen. Een vorm hiervan is "Klik hier om een nieuwe auto te winnen". Een mogelijke invulling van een reclame-uiting in deze fase is door de consument te informeren waar het product te verkrijgen is S (satisfaction) Het AIDA-model is in de loop der tijd uitgebreid en veranderd. Een recente uitbreiding betreft de S van satisfaction, ofwel tevredenheid. De veronderstelling hierbij is dat om tot een vervolgaankoop over te gaan, de consument ook tevreden moet zijn met zijn voorafgaande aankoop. 22

23 9.2 Producten vervolg-sprints functioneel ontwerp: o prototypes met wireframes voor beeldscherm en mobile devices o ontwerp interactie o ontwerp cms o verslag/foto s gebruikerstest creatief ontwerp: o ruwe schetsen o uitgewerkt schetsen (digitaal) o definitieve schetsen o Prototype o digitaal gerealiseerd (deel)product o validatierapport o cms o deeloplevering gespreksaantekeningen/ met opdrachtgever Creatief ontwerp 23

24 Digitale schetsen 10 Uitbestedingsdocumenten Soms moet je onderdelen van een productie uitbesteden omdat je projectteam zelf de kennis in huis heeft. Deze uitbesteding moet je begeleiden. Denk dan aan de volgende zaken: Leg de achtergrond uit van het ontwerp (de opdracht), naast dat het nuttig kan zijn voor de uitwerking kan het ook motiverend werken naar de uitvoerenden. Een flowchart is daarbij van belang. Zorg voor een duidelijke wireframe van pagina s waar het over gaat. Zorg voor een duidelijke aanwijzingen betreft lay-out, een duidelijk stramien (grid) aangeven betreft formaat, fontkeuze, corpsgrootte, kleurgebruik, marges, tussenruimten, regelafstand etc. Leg uit wat je precies voor ogen hebt betreft navigatie, interactiviteit, beveiliging etc. Zonodig een running demo aanleveren. Beschrijf dus wat je wilt en wat je voor ogen hebt. Voeg daarbij de volgende informatie toe: Een wireframe Een grid en een basis-stramien met de benodigde info Een flowchart Een running demo (zonodig) Belangrijk is dat je wat ruimte openlaat voor eigen initiatief, als er om technisch redenen een beter resultaat bereikt kan worden, door het iets anders aan te pakken, zou dat heel verstandig kunnen zijn het advies te volgen als dit niet van invloed is op je ontwerp. Naast het vaststellen van een tijdsplanning is bereikbaarheid; mobiel en/of per van belang. 24

25 11 Oplevering Nadat alle sprints zijn doorlopen volgt de definitieve oplevering. Bij de oplevering staat het hele product op de juiste server online, is het printwerk aangeleverd en er is zo nodig een handleiding bij een cms gemaakt. Inleveren: Logingegevens server Gebruikersgegevens server inclusief rechten Handleiding Goedkeuring opdrachtgever 25

26 12 Nacalculatie Voor de nacalculatie gebruik je hetzelfde stramien als van de voorcalculatie, alleen vul je hier de werkelijk gewerkte uren in. 26

27 13 Factuur Voorbeeld factuur: PMCC Peter Mulder Concept & Communicatie Oorgat CS Edam F A C T U U R The Wedding Society t.a.v. mevrouw Y. Hannema Voorhaven AD Hoofddorp Kenmerk TWS HFDDRP 03 Factuurdatum 10 april 2013 Factuurnummer Betalingstermijn twee weken (volgens afspraak) product/ dienst toelichting 1. redactie Content website 3.725, 00 weddingsociety.nl 2. marge 10% 1.140, 00 + TOTAAL 4.865, 00 AF Reeds gefactureerd facturen t/m , 00 -/ , 00 BTW 21% 787, 08 + Te voldoen 4.535, 08 De algemene leveringsvoorwaarden van de BNO zijn van toepassing. Betaling s.v.p. onder vermelding van het factuurnummer. Dank u voor uw opdracht. m KvK BTW NL B02 BANK

28 14 Contactrapporten Bij elk klantencontact maakt je een contactrapport om gemaakte afspraken vast te leggen. Een contractrapport bevat: Datum Naam project Aanwezigen Besproken onderwerpen Gemaakte afspraken 28

29 29 Projectmap bedrijfsprojecten 2012

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren Handleiding Projectmatig werken Faculteit der Letteren 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1.1 Wat is een project?... 4 1.2 Kenmerken van een project... 4 2 Basisbegrippen projectmatigwerken...

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Edurep website. Afstudeer scriptie. Redesign Edurep website. Nada Hanna 0548081

Edurep website. Afstudeer scriptie. Redesign Edurep website. Nada Hanna 0548081 Edurep website Afstudeer scriptie Redesign Edurep website Nada Hanna 0548081 Voorwoord Voor u ligt de scriptie Redesign Edurep website van mijn afstudeerstage die ik in de periode van 15 juni 2009 tot

Nadere informatie

Projectmanagement. Deel 1 van 1 : Hoofdstuk 1 t/m 12. Bronvermelding:

Projectmanagement. Deel 1 van 1 : Hoofdstuk 1 t/m 12. Bronvermelding: Projectmanagement Deel 1 van 1 : Hoofdstuk 1 t/m 12 Bronvermelding: Titel: Projectmanagement Vierde druk Auteur: Roel Grit Uitgever: Wolters-Noordhoff ISBN: 90-01-34703-7 Aantal pagina s boek: 154 Aantal

Nadere informatie

Inleiding. Stagecoördinator. Definities

Inleiding. Stagecoördinator. Definities Inleiding De stage is een vast onderdeel van de masteropleidingen Psychologie en Pedagogische wetenschappen en vormt vaak de eerste stap naar de praktijk of naar een wetenschappelijke carrière. De stage

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected!

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected! Final Report Team 3 José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist Final report OWWW- app Groep 3 Page. 1 of 137 Versiebeheer Ver. Status Datum Auteur(s) Wijzigingen 1.0

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

2.3 De algemene voorwaarden van EverDesign prevaleren boven alle andere voorwaarden.

2.3 De algemene voorwaarden van EverDesign prevaleren boven alle andere voorwaarden. Algemene Voorwaarden EverDesign per 01-01-2012 1. Definities EverDesign is de gebruiker van de algemene voorwaarden. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met EverDesign een overeenkomst is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Modules. Module A. Algemene bepalingen Module B. Webontwikkeling Module C. Opleidingen Module D. Hosting Module E.

Algemene voorwaarden. Modules. Module A. Algemene bepalingen Module B. Webontwikkeling Module C. Opleidingen Module D. Hosting Module E. Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen ivendo Marketing en haar klanten. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules, welke zijn toegespitst

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

In 10 stappen naar goed debiteurenbeheer Elke gemiste euro drukt de winst

In 10 stappen naar goed debiteurenbeheer Elke gemiste euro drukt de winst In 10 stappen naar goed debiteurenbeheer Elke gemiste euro drukt de winst Ken uw klant - Stel een overeenkomst op - Stuur de factuur snel op - Betalingsherinnering - Neem contact op - Aanmaning - Schakel

Nadere informatie

Binnen 10 Weken een Lopend VA Bedrijf

Binnen 10 Weken een Lopend VA Bedrijf Een programma speciaal voor: (directie)secretaresses, management assistenten, (project)ondersteuners, administratief medewerkers, etc. die graag als zelfstandig virtueel assistent aan de slag willen! Binnen

Nadere informatie

Deelnemerset Eindtermengericht praktijkexamen Bedrijfsbeheer Schadeherstel (55011)

Deelnemerset Eindtermengericht praktijkexamen Bedrijfsbeheer Schadeherstel (55011) Deelnemerset Eindtermengericht praktijkexamen Bedrijfsbeheer Schadeherstel (55011) Inhoud Inleiding... 3 Eisen aan het verslag... 4 Bedrijfsbeheer blok A... 5 Leidinggeven (4.1.5) en Organisatie (4.1.2)...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Index

Algemene Voorwaarden Index Algemene Voorwaarden Index 1 Bereikbaarheid 2 Definitie 2.1 Maartens Automatisering 2.2 Correspondentie 2.3 Opdrachtgever 2.4 Producten en diensten 2.5 Overeenkomst 2.6 Taalvouten 2.7 Uw voorwaarden 2.8

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie 30 juni 2015

Algemene Voorwaarden. Versie 30 juni 2015 Algemene Voorwaarden Versie 30 juni 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen MediaCT en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Starten met E- Learning in Moodle

Starten met E- Learning in Moodle Starten met E- Learning in Moodle Auteurs: Michiel Boerman, id5r en Isabelle Langeveld, Helder & Wijzer Op dit moment overweeg je om te starten met E- Learning. Je wilt een opleiding die je aanbiedt ondersteunen

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Samenvatting Collectief inkopen van energie, is één van de manieren om besparingen

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Starten met Thuiswerken

Starten met Thuiswerken Starten met Thuiswerken Vacatures zoeken Het CV Tips voor een top CV Verkoop jezelf! De sollicitatiebrief Het sollicitatie gesprek Nog even dit Veel gemaakte fouten Digitale thuiswerkgids Stap voor stap

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV Deze Algemene Bepalingen zijn onderverdeeld in 8 hoofdstukken, te weten: I Algemene bepalingen II Algemene bepalingen systeembeheer III Algemene bepalingen

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

Automatiseringscontracten

Automatiseringscontracten Automatiseringscontracten Automatiseringscontracten Handreiking voor IT-auditors december 2006 mr. M.B. Voulon mr. dr. A.W. Duthler Grafische vormgeving: Bert Arts BNO NOREA de beroepsorganisatie van

Nadere informatie