Technische Universiteit Eindhoven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technische Universiteit Eindhoven"

Transcriptie

1 Adviesrapport Technische Universiteit Eindhoven Instellingstoets kwaliteitszorg 12 februari 2014

2

3 Adviesrapport Technische Universiteit Eindhoven Instellingstoets kwaliteitszorg 12 februari 2014 NVAO Adviesrapport Technische Universiteit Eindhoven 3

4 Inhoud

5 1 Samenvattend advies 6 2 Verantwoording Samenstelling van de auditcommissie Werkwijze van de commissie Voorbereiding eerste locatiebezoek Eerste locatiebezoek: verkenning Voorbereiding tweede locatiebezoek Tweede locatiebezoek: verdieping Totstandkoming adviesrapport Opbouw van het adviesrapport en opzet van de hoofdstukken 13 3 Beschrijving van de instelling Algemene gegevens Profiel van de instelling Kengetallen Beoordeling per standaard Standaard 1: Visie op de kwaliteit van het onderwijs Standaard 2: Beleid Standaard 3: Resultaten Standaard 4: Verbeterbeleid Standaard 5: Organisatie- en beslissingstructuur 28 5 Adviezen ter verbetering 30 6 Overzicht van het advies 32 Bijlage 1: Samenstelling van de commissie 34 Bijlage 2: Programma s van de locatiebezoeken 36 Bijlage 3: Overzicht van de bestudeerde documenten 42 Bijlage 4: Lijst met afkortingen 46 NVAO Adviesrapport Technische Universiteit Eindhoven 5

6 Hoofdstuk 1 Samenvattend advies

7 In de periode waarin de instellingstoets kwaltiteitszorg bij de Technische Universiteit Eindhoven plaatsvond, bevond de instelling zich middenin een ingrijpend proces van onderwijsvernieuwingen. Het college van bestuur heeft met overtuiging gekozen voor een nieuw model van bacheloronderwijs, gebaseerd op het profiel van de ingenieur van de toekomst en de daarvan afgeleide visie op de kwaliteit van het onderwijs. Dit nieuwe onderwijsmodel wordt thans instellingsbreed geïmplementeerd. Het bacheloronderwijs is daartoe ondergebracht in het Bachelor College en in 2015 zal het vernieuwde masteronderwijs vorm krijgen in de Graduate School. In het academisch jaar is de eerste groep bachelorstudenten-nieuwe-stijl van start gegaan. De auditcommissie is tot de conclusie gekomen dat de instelling ook in de overgang naar de nieuwe situatie in control is van de kwaliteit van haar opleidingen en heeft diverse voorbeelden gezien van de wijze waarop zij haar in het verleden goed uitontwikkelde systeem van kwaliteitszorg onverkort in de nieuwe situatie toepast. De Technische Universiteit Eindhoven voldoet aan de vijf standaarden van het beoordelingskader van de NVAO voor de instellingstoets kwaliteitszorg. Hieronder worden de bevindingen en overwegingen kort weergegeven Standaard 1: Visie In de visie op de kwaliteit van het onderwijs staat het begrip ingenieur van de 21e eeuw centraal. De Technische Universiteit Eindhoven wil innovatieve, ondernemende en sociaal vaardige ingenieurs opleiden, voor wie technologie niet het enige is, maar die ook voorbereid zijn op de maatschappelijke context ervan. Belangrijk hierbij is dat er in het ingenieursprofiel overeenkomstig het Bèta Mentality-model verschillende accenten worden aangebracht, waardoor niet meer uitsluitend echte bèta s worden bediend. Het profiel is uitgewerkt in termen van ACQA-competenties (Academic Competences and Quality Assurance), die samen met de kerncompetentie ondernemendheid in al het bachelor- en masteronderwijs centraal staan. Ook voor de onderwijskwaliteit heeft de instelling gemeenschappelijke kenmerken benoemd waaraan alle opleidingen moeten voldoen. In de kwaliteitscultuur die de instelling voorstaat, zijn de verantwoordelijkheden daar belegd waar ze slagvaardig genomen kunnen worden. Er zijn centrale kaders maar daarbinnen is er vrijheid om te bewegen. Kleinschaligheid en korte communicatielijnen zijn andere aspecten van de kwaliteitscultuur. De auditcommissie concludeert dat de TU/e voldoet aan standaard 1. Er is sprake van een heldere visie op het ingenieursprofiel. De onderwijsvisie geeft goed aan hoe de instelling haar onderwijs wil vormgeven om dit profiel te realiseren. Deze visie wordt met overtuiging door het college van bestuur en met name door de rector uitgedragen en heeft geleid tot een groot draagvlak binnen de organisatie. Dit heeft ertoe bijgedragen dat de onderwijsvernieuwingen, die inmiddels gestalte hebben gekregen in het Bachelor College, voortvarend konden worden gerealiseerd. Verder heeft de commissie een kwaliteitscultuur waargenomen, waarvan met name de kleinschaligheid en het informele karakter ervan door alle betrokkenen positief worden gewaardeerd. De commissie is van mening dat de formele kant van de kwaliteitscultuur sterker kan worden aangezet. Standaard 2: Beleid De commissie is van oordeel dat de Technische Universiteit Eindhoven op alle voor deze standaard relevante beleidsonderdelen voldoet. De visie op de kwaliteit van het onderwijs is uitgewerkt in een onderwijsmodel waarbij, met name in het bacheloronderwijs, sprake is van onderwijseenheden van dezelfde grootte: disciplinaire vakken (wiskunde en natuurwetenschappen), vakken waarin ingenieurscompetenties centraal staan (modelleren en ontwerpen), vakken gericht op User, Society & Enterprise (USE) en vakken waarin studenten zich professionele vaardigheden eigen maken. Het zwaartepunt ligt evenwel bij de disciplinaire basis van de opleiding. Verder bevatten de programma s keuzemogelijkheden waarmee studenten eigen accenten kunnen aanbrengen in hun studie. Dit model zal ook ten grondslag liggen aan het vernieuwde masteronderwijs. De commissie vindt het onderwijsbeleid adequaat maar ze heeft tevens geconstateerd dat het nog niet overal naar wens wordt uitgevoerd. Uit eigen evaluaties van de instelling blijkt echter dat gesignaleerde knelpunten nu reeds worden opgepakt. De commissie vraagt wel aandacht voor de aansluiting van de bacheloropleidingen op de nog te vernieuwen masteropleidingen. Hoewel de contouren hiervan langzamerhand zichtbaar worden, is het advies om met voorrang de nieuwe afstudeercriteria van de masteropleidingen uit te werken NVAO Adviesrapport Technische Universiteit Eindhoven 7

8 opdat bachelorstudenten en docenten zich daar nu reeds op kunnen voorbereiden. In het vernieuwde onderwijsmodel moeten docenten meer activerende werkvormen gebruiken en krijgen zij ook taken als coach en/of mentor om studenten te begeleiden bij hun studieloopbaankeuzes. In het loopbaanbeleid is onderwijs nadrukkelijk benoemd als domein waarop wetenschappelijk personeel wordt beoordeeld. Docentprofessionalisering (met accent op de Basiskwalificatie Onderwijs) is dan ook een van de zwaartepunten van het human resources-beleid. Hoewel er op papier naar het oordeel van de commissie lage ambities zijn geformuleerd, heeft de commissie vastgesteld dat er in de praktijk met grote voortvarendheid aan wordt gewerkt en dat streefcijfers ruimschoots overschreden worden. Het instellingsbreed monitoren van de werkdruk, die ook de komende jaren nog groot zal zijn, is echter een aandachtspunt. Ook het voorzieningenbeleid is gericht op de realisatie van de onderwijsvernieuwingen. De commissie waardeert de wijze waarop het financieel beleid, het huisvestingsbeleid en het ict-beleid zijn afgeleid van de nieuwe onderwijsvisie en de daaruit voortvloeiende onderwijsvernieuwingen. In het nieuwe allocatiemodel heeft onderwijs een prominente plek gekregen; faculteiten kunnen voor onderwijsvernieuwing financiering aanvragen uit centrale middelen. Het vernieuwde bibliotheekgebouw MetaForum ademt nu reeds de sfeer die nodig is voor de krachtige leeromgeving die de instelling wil realiseren. De instelling voert actief beleid om het onderwijs elektronisch te verrijken. De supportstructuur voor managementinformatie is in de basis aanwezig maar heeft naar het oordeel van de commissie nog veel aandacht nodig. Het beleid ten aanzien van studenten met een functiebeperking voldoet, zo heeft de commissie vastgesteld, maar in de uitvoering zijn wel verbeteringen nodig. TU/e dient het beleid voor studenten met een functiebeperking nog wel in één lijn te brengen met het vernieuwde onderwijsbeleid. Onderzoek is vanouds uitstekend verankerd in het bacheloren masteronderwijs. Onderzoek zit als het ware in de haarvaten van de instelling en is dan ook niet los te denken van het onderwijs. De verwevenheid van het onderwijs met het (internationale) beroepenveld en het vakgebied is dankzij individuele medewerkers en opleidingen in orde, maar zoals de TU/e zelf aangeeft is het nodig om die verwevenheid ook op facultair en instellingsniveau verder gestalte te geven. Standaard 3: Resultaten De kwaliteitszorg als geheel wordt omschreven als een complex systeem met terugkoppelcycli op verschillende niveaus, tijdschalen en aspecten van het onderwijs. De instelling maakt voor de onderwijskwaliteit gebruik van diverse interne en externe meet- en evaluatie-instrumenten. Dit instrumentarium is met de invoering van het Bachelor College sterk uitgebreid. Behalve in schriftelijke enquêtes wordt er in talrijke kwaliteitspanels en informele overleggroepen feedback gevraagd van de studenten. Dit gebeurt op alle organisatie- en bestuursniveaus. De formulering van de ACQA-competenties heeft ervoor gezorgd dat er een vocabularium voor handen is waarmee ook kan worden gemeten in hoeverre studenten beantwoorden aan het beoogde ingenieursprofiel. Naar het oordeel van de commissie voldoet de Technische Universiteit Eindhoven aan de eisen van deze standaard en beschikt de instelling over een werkend systeem van in- en externe evaluaties. De commissie heeft vastgesteld dat dit systeem ook voor de transitie naar het Bachelor College goed functioneerde en dat dit onverkort wordt doorgezet in het nieuw vormgegeven onderwijs. De informatie over de kwaliteit van vakken en opleidingen wordt nu wel meer geüniformeerd waardoor die informatie ook op een hoger geaggregeerd niveau inzichtelijk is. De auditcommissie waardeert de centrale rol die de Centrale Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs (CCKO) in de kwaliteitszorg heeft, maar constateert tevens dat die rol thans alleen wat de monitoring betreft goed is ingevuld. Aan auditing en control wordt nog nauwelijks aandacht gegeven. Standaard 4: Verbeterbeleid De auditcommissie heeft vastgesteld dat de Technische Universiteit Eindhoven een actief verbeterbeleid voert op opleidingsniveau, faculteitsniveau en instellingsniveau. Verbeteracties vloeien voort uit de resultaten van de ingezette meet- en evaluatie-instrumenten. Een bevestiging hiervan is de onderwijsvernieuwing zelf: maatschappelijke verkenningen en analyses van instroom en rendementen hebben geleid tot een nieuw ingenieursprofiel waarvan onderwijsvisie en onderwijsbeleid rechtstreeks zijn afgeleid. De commissie heeft vastgesteld dat deze transitie volgens een strak tijdschema wordt geïmplementeerd en dat de resultaten ervan nauwlettend worden gemonitord. Voor de USE-vakken bijvoorbeeld en het gemeenschappelijke basisvak Calculus is direct na een kritische evaluatie gekozen voor een aangepaste invulling. De omvang en ingrijpendheid van de transitie is echter dusdanig dat relatief kleine verbeterpunten soms lang blijven liggen. Als voorbeeld noemt de commissie het toetsbeleid, 8 NVAO Adviesrapport Technische Universiteit Eindhoven

9 dat ondanks het belang ervan op centraal én decentraal niveau relatief laat is opgepakt. Standaard 5: Organisatie- en beslisstructuur De Technische Universiteit Eindhoven heeft gekozen voor een gematrificeerde governancestructuur met als kern de traditionele facultaire structuur en daarnaast het Bachelor College en de Graduate School als nieuwe organisatie-eenheden. In dit hybride model zijn de decanen en hun faculteitsbestuur formeel eindverantwoordelijk voor het onderwijs en zijn de deans van het Bachelor College, respectievelijk de Graduate School onder rechtstreeks mandaat van het college van bestuur belast met onder meer de kwaliteitszorg van het onderwijs. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van decanen, deans en college van bestuur zijn voor alle interne partijen helder, zo heeft de commissie vastgesteld. De structuur leidt niet tot deadlocks en blijkt alleszins effectief. Echter voor de buitenstaander kost het enige moeite om een goed zicht op de governancestructuur te ontwikkelen. Zo is het aantal formele en informele adviesorganen dusdanig, dat de route naar de besluitvorming soms diffuus is. De commissie heeft dan ook een grote beleids- en bestuursdrukte waargenomen. Die is weliswaar inherent aan de transitie, maar de commissie adviseert hierop alert te zijn. In het verlengde van wat over de kwaliteitscultuur is gezegd pleit ze voor formele vastlegging van besluiten en afspraken. Vooral de relatie tussen college van bestuur en faculteiten wint aan kracht wanneer er sprake is van een aansturing door het college op basis van heldere formele afspraken. Dit alles laat onverlet dat de commissie grote waardering heeft voor de wijze waarop de inspraak van medewerkers en studenten binnen de organisatie is geregeld. Geheel eigen aan diezelfde kwaliteitscultuur beperkt de medezeggenschap zich niet tot de formele overlegstructuren. Alle bestuurslagen vragen actief ook in informele overleggen om feedback op de kwaliteit van het onderwijs. Den Haag, 12 februari 2014 Namens de commissie ter beoordeling van de Technische Universiteit Eindhoven prof. dr. ir. C.A.M. Mouwen (voorzitter) mw. dr. M. van Vliet (secretaris) NVAO Adviesrapport Technische Universiteit Eindhoven 9

10 Hoofdstuk 2 Verantwoording

11 2.1 Samenstelling van de auditcommissie De auditcommissie is als volgt samengesteld: > > prof. dr. ir. C.A.M. (Kees) Mouwen (voorzitter), voormalig collegelid van de Universiteit van Tilburg; voormalig hoogleraar-directeur van het Centrum voor het Bestuur van de Maatschappelijke Onderneming bij de TiasNimbas Business School. > > mr. J.W. (Jan Willem) Weck (lid), voormalig directeur-generaal op diverse ministeries en voormalig waarnemend inspecteurgeneraal voor de Gezondheidszorg. > > prof. dr. ir. L. (Ludo) Froyen (lid), gewoon hoogleraar en voormalig decaan faculteit Ingenieurswetenschappen, departement Metaalkunde en Toegepaste Materiaalkunde, KU Leuven. > > mw. N. (Nienke) Bach Kolling (student-lid), bachelorstudent Onderwijskunde aan de Universiteit Twente. De auditcommissie voldoet aan de eisen van de NVAO zoals die in het Beoordelingskader staan omschreven. De commissie beschikt over bestuurlijke deskundigheid, onderwijsdeskundigheid en auditdeskundigheid, is op de hoogte van ontwikkelingen in het hoger onderwijs in binnenen buitenland, en is gezaghebbend. Dit blijkt uit de cv s van de commissieleden, die in bijlage 1 zijn opgenomen. De auditcommissie is bijgestaan door drs. Henri Ponds, procescoördinator NVAO, en dr. Rietje van Vliet, extern secretaris. 2.2 Werkwijze van de commissie De commissie heeft haar werkzaamheden uitgevoerd in de periode september 2013 januari Op 15 oktober 2013 is de commissie voor het eerst bij elkaar geweest voor een voorbereidende bespreking. Tijdens het eerste bezoek aan de instelling, op 16 en 17 oktober 2013, werden verkennende gesprekken gevoerd. Het tweede bezoek was bestemd voor verdere verdieping door middel van audit trails (op 10, 11 en 12 december 2013) Voorbereiding eerste locatiebezoek In de aanloopfase (september-oktober 2013) hebben de voorzitter en de procescoördinator het beoordelingssproces voorbereid (inclusief planning en samenstelling auditcommissie). In die periode is er veelvuldig contact geweest met de TU/e over de samenstelling van de gespreksgroepen. Dit heeft geresulteerd in de vaststelling van de data voor beide locatiebezoeken en de vaststelling van een definitief programma voor de eerste dag. De NVAO heeft voorts een accreditatieportret opgesteld. Dit portret bevat een overzicht van alle accreditatiebesluiten en -oordelen met betrekking tot de opleidingen van de TU/e gedurende de periode De NVAO heeft het portret vastgesteld, nadat eerst de TU/e in de gelegenheid is geweest het op feitelijke onjuistheden te controleren. Het portret is voorafgaand aan het eerste bezoek als achtergrondinformatie verspreid onder de leden van de auditcommissie. De auditcommissie heeft op 12 september 2013 de Kritische Reflectie, Instellingstoets 2013 ontvangen, die de TU/e diezelfde dag aan de NVAO ter beschikking heeft gesteld. Ook hebben de leden een account voor het hogeschoolnetwerk gekregen waarmee ze gedurende het hele proces digitaal toegang hadden tot de achterliggende beleidsnotities van de TU/e. Gedurende de locatiebezoeken is dit digitale informatiedossier aangevuld met de verslagen en notities waar de auditcommissie ter plaatse om heeft gevraagd. Een overzicht van de bestudeerde documenten is opgenomen in bijlage 3. Op dinsdag 15 oktober 2013 is de auditcommissie op de campus van de TU/e bijeengekomen voor het eerste vooroverleg. Na uitwisseling van de eerste indrukken over de Kritische Reflectie en de onderliggende documenten hebben de commissieleden per standaard van het Beoordelingskader de discussiepunten geïnventariseerd die zij tijdens het eerste locatiebezoek aan de orde gesteld wilden zien. Ook hebben zij concrete vragen geformuleerd die de commissie wilde stellen aan de representatieve vertegenwoordigingen van een aantal cruciale bestuurlijke gremia van de TU/e Eerste locatiebezoek: verkenning De audit is aansluitend op het eerste vooroverleg op 15 oktober gestart met een gesprek met afgevaardigden van de Raad van Toezicht van de TU/e. De overige gesprekken van het eerste locatiebezoek hebben plaatsgevonden op woensdag 16 en donderdag 17 oktober NVAO Adviesrapport Technische Universiteit Eindhoven 11

12 De commissie heeft een serie verkennende gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de TU/e: het College van Bestuur (inclusief de secretaris), decanen van faculteiten, delegaties van het Bachelor College en de Graduate School, de personeelsgeleding en de studentengeleding van de Universiteitsraad, opleidingsdirecteuren, hoofden van stafdiensten, studenten (met en zonder functiebeperking), alumni en raden van advies. Eén student heeft op 8 oktober 2013 gereageerd op de oproep voor het open spreekuur; zijn opmerkingen heeft hij evenwel per ingebracht. Omdat geen andere studenten, docenten of stafleden zich hebben gemeld, is het spreekuur vervallen. Het definitieve programma en de samenstelling van de groepen gesprekspartners zijn weer gegeven in bijlage 2. Aan het slot van het eerste locatiebezoek heeft de commissie aan het College van Bestuur en de secretaris van de universiteit verslag uitgebracht van de eerste bevindingen. Daarbij zijn tevens de voorgenomen audit trails voor het tweede bezoek ter sprake gebracht. Gelet op haar bevindingen met betrekking tot de inrichting van het kwaliteitszorgsysteem en de ingrijpende transformatie door de invoering van het Bachelor College heeft de commissie gekozen voor de volgende trails: > > Verticale trail: onderzoek naar de werking van de interne kwaliteitszorg in de praktijk op alle niveaus van de instelling (audit trail 1). > > Horizontale trail: onderzoek naar het human resourcesbeleid, casu quo de docentprofessionalisering, in relatie tot het vernieuwde onderwijsbeleid (audit trail 2). > > Verticale trail: onderzoek naar de onderwijskwaliteit van de twee lopende cohorten van het Bachelor College en naar de aansluiting hiervan op de vernieuwde Graduate School (audit trail 3) Voorbereiding tweede locatiebezoek In de periode tussen de twee locatiebezoeken hebben de voorzitter van de commissie, de procescoördinator en vertegenwoordigers van de TU/e overleg gevoerd over de vaststelling van het definitieve programma, de gesprekspartners en de aan te leveren documentatie (zie hiervoor bijlage 2 en 3). In dit overleg is vastgesteld dat er in het onderzoek naar de interne kwaliteitszorg ook tijd wordt gereserveerd voor een tweede gesprek met het college van bestuur, deze keer samen met een afvaardiging van de Centrale Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs (CCKO). In de hierboven genoemde horizontale trail naar de docentprofessionalisering worden gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van niet alleen een aantal geselecteerde faculteiten, maar ook van de centrale dienst Personeel en Organisatie. Verder vindt er in het kader van het onderzoek naar de invoering van het Bachelor College en de Graduate School een derde gesprek plaats met het college van bestuur, samen met de deans van beide genoemde organisatie-eenheden. Op 28 november 2013 hebben de commissieleden aanvullende documentatie voor de audit trails ontvangen, die eerder door de TU/e aan de NVAO ter beschikking was gesteld. De documentatie is ook in digitale vorm ter inzage gegeven Tweede locatiebezoek: verdieping Tijdens het tweede bezoek aan de instelling, van 10 tot en met 12 december 2013, heeft de commissie de volgende diepteonderzoeken uitgevoerd: > > Audit trail 1 Interne kwaliteitszorg. Deze verticale trail heeft plaatsgevonden binnen de faculteit Biomedische Technologie (BMT), waarbij de commissie zich enerzijds heeft gericht op de werking van de interne kwaliteitszorg vanuit het centrale niveau, via de faculteit naar de opleidingsdirecteur en het docentniveau, en anderzijds op de werking in omgekeerde richting. Het onderzoek betrof de kwaliteitszorg in de huidige en de toekomstige organisatie- en beslissingsstructuur. > > Audit trail 2 Docentprofessionalisering. Deze horizontale trail heeft plaatsgevonden bij de faculteiten Werktuigbouwkunde, Biomedische Technologie, Wiskunde & Informatica, en Bouwkunde. De commissie heeft voor deze faculteiten gekozen omdat ze met elkaar een goede afspiegeling zijn van het onderwijsportfolio van de TU/e: variërend van een traditionele ingenieursfaculteit tot een faculteit die zich meer concentreert op ontwerpend onderzoek. > > Audit trail 3 Bachelor College. Voor deze verticale trail is de faculteit Werktuigbouwkunde geselecteerd omdat deze traditionele ingenieursopleidingen aanbiedt die representatief zijn voor een belangrijk deel van de TU/e. In deze trail is niet alleen de onderwijskwaliteit van het Bachelor College onderzocht, maar ook heeft de commissie gevraagd of de huidige twee cohorten van het Bachelor College al voldoende inzicht hebben in de opzet van de Graduate School. Ook heeft de commissie de wijze onderzocht waarop de afbouw van oude curricula geborgd is. 12 NVAO Adviesrapport Technische Universiteit Eindhoven

13 Ter afronding van het bezoek zijn de voorlopige uitkomsten van de toetsing in hoofdlijnen teruggekoppeld naar het college van bestuur, decanen van de bezochte faculteiten, deans van het Bachelor College en de Graduate School, en andere betrokkenen bij de instellingstoets Totstandkoming adviesrapport De secretaris heeft op basis van de bestudeerde documenten, de gevoerde gesprekken en de voorlopige conclusies tijdens het afsluitend beraad een eerste conceptversie van het rapport opgesteld. Deze versie is aan de commissieleden voorgelegd en door hen van commentaar voorzien. Hierna heeft de commissievoorzitter de voorlopige versie van het adviesrapport vastgesteld. Het rapport sluit af met een samenvattende tabel van de oordelen over de kwaliteitszorg van de instelling. Het rapport bevat verder vier bijlagen met: 1. Informatie over de samenstelling van de commissie. 2. Het programma van de locatiebezoeken. 3. Een overzicht van de bestudeerde documenten. 4. Een lijst met afkortingen. Op 22 januari 2014 heeft de instelling de voorlopige versie van het adviesrapport ontvangen en in het kader van de hoor- en wederhoorprocedure de gelegenheid gekregen voorstellen te doen voor correcties van feitelijke aard. De TU/e heeft hiervan op 6 februari 2014 gebruik gemaakt. De voorgestelde wijzigingen zijn teruggekoppeld aan de commissieleden. Op 12 februari 2014 heeft de commissievoorzitter tot slot de definitieve versie vastgesteld, waarna het adviesrapport is aangeboden aan het bestuur van de NVAO. 2.3 Opbouw van het adviesrapport en opzet van de hoofdstukken Hoofdstuk 3 bevat algemene informatie over de TU/e plus een aantal kengetallen. Vervolgens geeft de commissie in hoofdstuk 4 haar oordeel over de kwaliteitszorg van de instelling per standaard van het beoordelingskader. Bij elke standaard worden de bevindingen opgesomd en vervolgens de overwegingen van de commissie gegeven. De bevindingen naar aanleiding van de audit trails dienen hierbij steeds als casuïstische evidentie voor de wijze waarop het kwaliteitszorgsysteem als geheel functioneert binnen de TU/e. Het gaat daarbij dus niet om een beoordeling van de in de audit trails betrokken opleidingen of programma s, maar om bepaalde aspecten daarvan op basis waarvan de commissie heeft kunnen nagaan of de instelling in control is. In hoofdstuk 5 zijn adviezen ter verbetering van het kwaliteitszorgsysteem opgenomen. NVAO Adviesrapport Technische Universiteit Eindhoven 13

14 Hoofdstuk 3 Beschrijving van de instelling

15 3.1 Algemene gegevens Land Instelling Vestigingsplaats Status van de instelling Nederland Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) Eindhoven Bekostigd 3.2 Profiel van de instelling De TU/e is een onderzoeksgedreven en ontwerpgerichte technologie-universiteit. Ze is in 1956 gesticht als Technische Hogeschool Eindhoven. Halverwege de jaren tachtig werd de huidige naam Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) geïntroduceerd. De TU/e bestaat uit negen faculteiten, elk met eigen onderwijs en expertise: > > Biomedische Technologie (BMT) > > Electrical Engineering (EE) > > Industrial Engineering & Innovation Sciences (IE&IS) > > Technische Natuurkunde (TN) > > Wiskunde & Informatica (W&I) > > Bouwkunde (B) > > Industrial Design (ID) > > Scheikundige Technologie (ST) > > Werktuigbouwkunde (W) Wat het onderzoek betreft kent de TU/e blijkens het Jaarverslag 2012 vier onderzoeksinstituten; daarnaast is ze penvoerder van een aantal door de KNAW erkende onderzoeksscholen en onderzoeksinstituten. De onderzoeks- en valorisatieprogramma s van de TU/e richten zich op de drie Strategic Areas: Energy, Health en Smart Mobility. Profilering De instelling profileert zich als een internationaal vooraanstaande, in science & technology gespecialiseerde universiteit, die met kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek bijdraagt aan de vooruitgang van de technische wetenschappen, de ontwikkeling van technologische innovaties, en daarmee aan de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken en de groei van welvaart en welzijn. Als zodanig is de TU/e, aldus de Kritische Reflectie, dé motor van de regionale kenniseconomie. De instelling profileert zich als de universiteit waar innovatie begint: Where innovation starts. Strategische allianties De TU/e vormt samen met de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Twente de 3TU.Federatie. Het doel is om door onderlinge afstemming en samenwerking de concurrentiepositie en reputatie van de Nederlandse technische universiteiten en van het Nederlandse technologiedomein in de wereld te versterken. Zo bevat het assortiment van de TU/e vijf masteropleidingen die in 3TU-verband gezamenlijk worden verzorgd. Daarnaast verzorgt de TU/e elf postacademische opleidingen tot technologisch ontwerper onder de vlag van 3TU.School for Technological Design, Stan Ackermans Institute. Verder werkt de TU/e als preferred partner samen met de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht met als doel om op basis van onderlinge complementariteit elkaars positie te versterken. Daarbij richten zij zich op wetenschappelijk én maatschappelijk belangrijke gebieden waarop zij elkaar aanvullen. Een uitvloeisel van deze alliantie is de multidisciplinaire mastertrack Regenerative Medicine and Technology, die samen met de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht wordt aangeboden. Een vergelijkbare samenwerking is er ten behoeve van de master Medical Engineering. Deze wordt verzorgd samen met Universiteit Maastricht en het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Andere samenwerkingspartners zijn onder meer Tilburg University (ten behoeve van het Brabant Center of Entrepreneurship) en Radboud Universiteit Nijmegen (bijvoorbeeld op het onderzoeksgebied organische chemie). Ter verbetering van de aansluiting van het hbo op het wetenschappelijk onderwijs wordt met drie hogescholen samengewerkt: Fontys Hogescholen, Avans Hogeschool en de Design Academy Eindhoven. Internationale samenwerking De TU/e werkt samen met een groot aantal buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs: nu eens op instellingsniveau, dan weer op faculteitsniveau of op het niveau van een individuele opleiding. Van alle bacheloropleidingen worden zeven majors in het Engels aangeboden; vrijwel alle masteropleidingen zijn Engelstalig. In 2012 had blijkens het Jaarverslag 3 procent van de bachelorstudenten en 18 procent van de masterstudenten een buitenlandse nationaliteit. De instelling heeft enkele doellanden geselecteerd die zich wat de publiek-private samenwerking betreft bevinden in NVAO Adviesrapport Technische Universiteit Eindhoven 15

16 ecosystemen die te vergelijken zijn met de Brainport Regio Eindhoven. In het bijzonder noemt de TU/e de samenwerking met instellingen in China en Brazilië. Voorts maakt de TU/e deel uit van de alliantie EuroTech Universities die onder andere een gezamenlijke European Graduate School for Sustainable Energy Technology onder haar hoede heeft. Ook participeert de TU/e in het Consortium Linking Universities of Sciences and Technology for Education and Research (Cluster) en de Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research (Cesaer). 3.3 Kengetallen 2012 Studentenaantallen Totaal aantal studenten Bachelorstudenten Masterstudenten Buitenlandse studenten (bachelor resp. master) Vrouwelijke studenten (bachelor resp. master) resp. 18% 20 resp. 19% Initiële opleidingen Bacheloropleidingen Masteropleidingen Verleende diploma s in 2012 BSc MSc Personeel Personeelsomvang (fte) Aantal personeelsleden Verhouding WP/OBP ,79 Financiën Totaal budget 2012 ( x 1.000) Solvabiliteitsratio Totaal begroot budget 2013 ( x 1.000) 305,2 0,36 299,5 Bron: Jaarverslag 2012 (TU/e, april 2013). 16 NVAO Adviesrapport Technische Universiteit Eindhoven

17 NVAO Adviesrapport Technische Universiteit Eindhoven 17

18 Hoofdstuk 4 Beoordeling per standaard

19 4.1 Standaard 1: Visie op de kwaliteit van het onderwijs De instelling beschikt over een breed gedragen visie op de kwaliteit van haar onderwijs en op het ontwikkelen van een kwaliteitscultuur. A. Bevindingen De TU/e heeft in haar visie op de kwaliteit van het onderwijs het begrip ingenieur van de 21e eeuw centraal gesteld. Hieraan is een grondige analyse voorafgegaan. Het college van bestuur stelt nadrukkelijk dat er wordt ingezet op innovatieve, ondernemende en sociaal vaardige ingenieurs, voor wie technologie niet het enige is, maar die ook voorbereid zijn op de maatschappelijke context ervan. Daarbij doelt men op de verschillende bètatypes die in het zgn. Bèta Mentality-model worden onderscheiden: bètatechnici, carrièrebèta s, mensgerichte generalisten en non-bèta s. Dit model is in 2010 op instigatie van het Platform Bèta Techniek ontwikkeld. Voor alle opleidingen geldt dat de ingenieurs die aan de TU/e zijn afgestudeerd, dienen te beschikken over de zeven Academic Competences and Quality Assurance (ACQA): (1) ze zijn kundig in een of meer wetenschappelijke disciplines, (2) bekwaam in onderzoeken en (3) bekwaam in ontwerpen, (4) ze benaderen zaken op wetenschappelijke wijze, (5) ze beschikken over intellectuele basisvaardigheden, (6) ze zijn bekwaam in samenwerken en communiceren en (7) ze houden rekening met de temporele en maatschappelijke context. De auditcommissie stelt op basis van de Kritische Reflectie vast dat deze ACQA-kerncompetenties samen met de toegevoegde kerncompetentie ondernemendheid het academisch ingenieursprofiel vormen, waar de TU/e in haar onderwijs naar toewerkt. In haar visie op de onderwijskwaliteit heeft de TU/e tevens componenten opgenomen die met de vormgeving van het onderwijs te maken hebben. De programma s dienen studeerbaar te zijn en studenten ruime keuzemogelijkheden te bieden. De TU/e geeft deze keuzeonderdelen de motto s Design your own study (bacheloropleidingen) en Shape your own career (masteropleidingen) mee. Studenten krijgen bij de invulling van deze programmaonderdelen begeleiding. Omdat een actieve studiehouding een vereiste is voor alle studenten, wil de TU/e haar onderwijs dusdanig inrichten dat er een ambitieus studieklimaat heerst waarvoor een grote motivatie en een hoge inzet van studenten noodzakelijk zijn. Kritische succesfactoren voor het realiseren van een goede onderwijskwaliteit zijn volgens de instelling de vakinhoudelijke en didactische kwaliteit van de staf en onderwijsvoorzieningen die bij dit type onderwijs passen (variërend van de ict-infrastructuur en de campus tot en met het internationale netwerk voor studentmobiliteit). In de kwaliteitscultuur die de TU/e voorstaat, zijn de verantwoordelijkheden daar gelegd waar ze slagvaardig genomen kunnen worden. De primaire verantwoordelijkheid voor de onderwijskwaliteit ligt dan ook bij de faculteiten en hun wetenschappelijke staf. Voor faculteitsoverstijgende kwaliteitsaspecten, aldus de Kritische Reflectie, wordt centraal verantwoordelijkheid genomen. In deze collectieve verantwoordelijkheid leggen faculteiten periodiek verantwoording af aan het college van bestuur, terwijl opleidingsdirecteuren de kwaliteit bespreken met hun docenten. Een ander aspect van de kwaliteitscultuur is de vrijheid die faculteiten genieten, maar die zijn daarbij wel gehouden aan de centrale kaders. In het algemeen geldt dat vrijblijvendheid geen optie is, ook niet voor studenten. Een derde aspect betreft de kleinschaligheid van de organisatie en de korte lijnen tussen docenten, studenten en management (open deur-policy). Studenten en docenten hebben herhaald aangegeven hier veel prijs op te stellen. In de laatste plaats wijst de TU/e nadrukkelijk op de mogelijkheid om informeel best practices uit te wisselen. In diverse gespreksronden heeft de commissie vernomen dat er van deze intervisie-overleggen veelvuldig gebruik wordt gemaakt. B. Overwegingen Op basis van de gesprekken die de auditcommissie heeft gevoerd, constateert ze dat de TU/e een heldere visie heeft op haar positionering in het landschap van het hoger onderwijs. In de visie op de kwaliteit van het onderwijs speelt het profiel van de ingenieur van de toekomst een centrale rol. De commissie spreekt haar waardering uit voor het feit dat er aan het klassieke ingenieursprofiel een maatschappelijke component is toegevoegd, waardoor de instelling niet alleen het werkveld bedient maar ook een nieuwe instroom studenten genereert. Hoewel het sterk toegenomen aantal studenten niet rechtstreeks is toe te schrijven aan deze visie, is het vermoeden gerechtvaardigd dat de instelling de juiste weg heeft ingeslagen. De grotere diversiteit in de studentenpopulatie bevestigt dit vermoeden en ook de studenten zelf, met wie de commissie heeft gesproken, hebben zich hier positief over uitgelaten. Ook de diepgaande marktverkenningen en -analyses die ten grondslag liggen aan het profiel, zijn naar de mening van de commissie adequaat. Ze geven houvast aan het college van NVAO Adviesrapport Technische Universiteit Eindhoven 19

20 bestuur om zijn visie op het beoogde ingenieursprofiel met overtuiging uit te dragen. De rector speelt hierin, zo heeft de commissie waargenomen, een toonaangevende rol. De analyses hebben geleid tot een groot draagvlak binnen de organisatie. Ook de vertegenwoordigers van het werkveld met wie de commissie heeft gesproken, hebben aangegeven dat zij als lid van een facultaire raad van advies, ondanks hun aanvankelijke aarzeling, dit nieuwe ingenieursprofiel waardevol achten, vooral omdat studenten ook in staat worden gesteld eigen accenten daarin aan te brengen. De commissie heeft tevens met instemming kennis genomen van de manier waarop dit ingenieursprofiel op consequente wijze is uitgewerkt in een visie op de kwaliteit van het onderwijs. Deze onderwijsvisie ontleent haar kracht aan de vaststelling van ACQA-competenties, de wijze waarop rekening wordt gehouden met differentiatie in bètatypes, de begeleidings- en matchingsmogelijkheden en de krachtige leeromgeving die een actieve studiehouding mogelijk moet maken. Het samenspel van deze vier componenten functioneert als een kwaliteitsnorm voor de ingenieursopleidingen. Het heeft ertoe bijgedragen dat de onderwijsvernieuwingen, die inmiddels gestalte hebben gekregen in het Bachelor College, voort varend konden worden gerealiseerd. De visie op het ontwikkelen van een kwaliteitscultuur vindt de commissie helder omschreven. De TU/e zet de bestaande kwaliteitscultuur voort maar heeft er door haar vernieuwde onderwijsvisie een extra dimensie aan gegeven. De kleinschaligheid van de organisatie wordt als een van de belangrijkste aspecten van die kwaliteitscultuur zeer gewaardeerd, door zowel docenten als studenten. De korte communicatielijnen, de korte planning- en controlcycli en de opendeurpolicy zijn een uitvloeisel van deze kleinschaligheid. De commissie wijst in dit verband wel op het risico dat de kleinschaligheid verdampt bij een sterk verhoogde studenteninstroom: al twee jaar achtereen is het aantal eerstejaars gegroeid met ruim tien procent. Dit neemt niet weg dat ze in diverse gespreksrondes heeft waargenomen dat de bestaande kwaliteitscultuur na de onderwijsvernieuwingen onverminderd is gehandhaafd en dat niet alleen de vernieuwingen als zodanig nauwgezet worden gemonitord maar ook de vorderingen van de studenten snel en secuur worden gevolgd. De instelling heeft naar het oordeel van de commissie een goede balans gevonden tussen een formele en informele kwaliteitscultuur. Met instemming heeft de commissie vastgesteld dat de centrale kaders nu strakker dan voorheen worden vormgegeven. Dat het daardoor in de organisatie her en der nog schuurt, aldus de Raad van Toezicht, is eigen aan het transitieproces. Niettemin verdient het aanbeveling om binnen alle bestuurs- en managementlagen de formele kant van de kwaliteitscultuur niet uit het oog te verliezen, om zo strakke aansturing vanwege de centrale kaders mogelijk te maken. Om die reden kan de commissie zich bijvoorbeeld vinden in het voornemen om te werken met geformaliseerde verslagleggingen volgens een vast format. Samenvattend oordeelt de commissie positief over de visie van de TU/e op de kwaliteit van het onderwijs en op het ontwikkelen van een kwaliteitscultuur. De onderwijsvisie is op basis van grondige analyses tot stand gekomen en wordt met overtuiging uitgedragen. De commissie acht het een verdienste dat de stakeholders die aanvankelijk bezorgd waren over de kwaliteit van het vernieuwde onderwijs, de visie en de daaruit voortvloeiende onderwijshervormingen inmiddels volledig ondersteunen. De kwaliteitscultuur zoals de commissie die heeft waargenomen, is in alle opzichten adequaat. Wel heeft de commissie aangegeven dat de formele kant van de kwaliteitscultuur sterker kan worden. C. Oordeel De commissie is van oordeel dat de TU/e voldoet aan standaard 1, Visie op de kwaliteit van het onderwijs. 4.2 Standaard 2: Beleid De instelling beschikt over adequaat beleid om de visie op de kwaliteit van haar onderwijs te realiseren. Dit omvat in elk geval: beleid op het gebied van onderwijs, personeel, voorzieningen, toegankelijkheid en studeerbaarheid voor studenten met een functiebeperking, verankering van onderzoek in het onderwijs, evenals de verwevenheid tussen onderwijs en het (internationale) beroepenveld en vakgebied. A. Bevindingen Diverse maatschappelijke ontwikkelingen, jarenlange tegenvallende studenteninstroom en lage rendementcijfers hebben bij de TU/e geleid tot de hierboven beschreven visie op de kwaliteit van het onderwijs. De Taskforce Redesign BSccurriculum heeft tot taak gekregen die visie aan te scherpen en te vertalen in een hernieuwd onderwijsbeleid. Na de eindrapportage in 2011 werd een begin gemaakt met de hervorming van het bacheloronderwijs. Sinds collegejaar zijn alle bacheloropleidingen ondergebracht in het Bachelor College. Ten tijde van het locatiebezoek van de auditcommissie is het tweede cohort studenten zojuist begonnen aan een 20 NVAO Adviesrapport Technische Universiteit Eindhoven

Vrije Universiteit Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam Instellingstoets kwaliteitszorg 8 juli 2014 Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam Instellingstoets kwaliteitszorg 8 juli 2014 NVAO Adviesrapport Vrije Universiteit

Nadere informatie

Where innovation starts

Where innovation starts Jaarverslag 2012 Where innovation starts Woord vooraf In dit jaarverslag legt de Technische Universiteit Eindhoven publiekelijk verantwoording af over het gevoerde beleid, de geleverde prestaties en de

Nadere informatie

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding 6 3.1 Algemeen

Nadere informatie

wo-master Software Engineering Open Universiteit Nederland 17 februari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding

wo-master Software Engineering Open Universiteit Nederland 17 februari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding wo-master Software Engineering Open Universiteit Nederland 17 februari 2012 NVAO beperkte Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding

Nadere informatie

hbo-bachelor Events, Leisure & Travelmanagement Business School Notenboom NVAO uitgebreide opleidingsbeoordeling

hbo-bachelor Events, Leisure & Travelmanagement Business School Notenboom NVAO uitgebreide opleidingsbeoordeling hbo-bachelor Events, Leisure & Travelmanagement Business School Notenboom NVAO uitgebreide opleidingsbeoordeling Panelrapport 1 Samenvatting 3 2 Achtergrond van de opleidingsbeoordeling 6 3 Werkwijze panel

Nadere informatie

Bedrijfskunde. Faculteit Managementwetenschappen, Open Universiteit

Bedrijfskunde. Faculteit Managementwetenschappen, Open Universiteit Bedrijfskunde Faculteit Managementwetenschappen, Open Universiteit Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht The Netherlands Telefoon: 030 230 3100

Nadere informatie

Geneeskunde. Faculteit der Medische Wetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen

Geneeskunde. Faculteit der Medische Wetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen Geneeskunde Faculteit der Medische Wetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030

Nadere informatie

Hbo-master Finance & Control. Hogeschool NCOI. 29 januari 2013. NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

Hbo-master Finance & Control. Hogeschool NCOI. 29 januari 2013. NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Hbo-master Finance & Control Hogeschool NCOI 29 januari 2013 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 2.1 Ter inleiding 5 2.2 Samenstelling panel

Nadere informatie

M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari 2012

M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari 2012 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl M Educational Management Nederlandse School voor Onderwijsmanagement Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 18 en 19 januari

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. Master of Business Administration Duaal/deeltijd. NCOI Business School

Adviesrapport accreditatie. Master of Business Administration Duaal/deeltijd. NCOI Business School Adviesrapport accreditatie Master of Business Administration Duaal/deeltijd NCOI Business School Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

HZ University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences HZ University of Applied Sciences Commerciële Economie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/51 NQA HZ University of Applied Sciences: Commerciële Economie - BOB

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Amsterdam Fashion Institute, opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070)

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Vrije Universiteit Amsterdam Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel

Nadere informatie

Open Universiteit JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014. Open Universiteit. www.ou.nl. Open Universiteit. Bezoekadres Valkenburgerweg 177 6419 AT Heerlen

Open Universiteit JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014. Open Universiteit. www.ou.nl. Open Universiteit. Bezoekadres Valkenburgerweg 177 6419 AT Heerlen Bezoekadres Valkenburgerweg 177 6419 AT Heerlen Postadres Postbus 2960 6401 DL Heerlen Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt onder de vereisten van de Creative

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Communicatie. Beperkte opleidingsbeoordeling

Hogeschool Rotterdam. Communicatie. Beperkte opleidingsbeoordeling Hogeschool Rotterdam Communicatie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/51 NQA Hogeschool Rotterdam: Communicatie BOB Inleiding Dit visitatierapport bevat de beoordeling

Nadere informatie

Algemeen Jaarverslag 2007

Algemeen Jaarverslag 2007 Algemeen Jaarverslag 2007 www.nhl.nl Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Samenvatting 3. Omgeving, Strategie & Beleid 3.1 Omgeving 3.2 Strategie en beleid: Strategisch Plan 2008-2001 4. Primair Proces 4.1 Opleidingenaanbod

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Business Management voltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Jaarrapportage Bachelor College. Academisch Jaar 2011-2012

Jaarrapportage Bachelor College. Academisch Jaar 2011-2012 Jaarrapportage Bachelor College Academisch Jaar 2011-2012 Woord vooraf In de zomer van 2011 is de TU/e begonnen met een ingrijpende hervorming van haar bacheloronderwijs. In het kader van dit proces zijn

Nadere informatie

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht 2007 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague

Nadere informatie

Onderwijskwaliteitsplan. TU Delft. Technische Universiteit Delft

Onderwijskwaliteitsplan. TU Delft. Technische Universiteit Delft Onderwijskwaliteitsplan TU Delft Technische Universiteit Delft Onderwijskwaliteitsplan TU Delft 1 2 Voorwoord Een universiteit die onderwijs hoog in haar vaandel heeft staan, heeft een duidelijke visie

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Breda

AVANS Hogeschool, Breda AVANS Hogeschool, Breda Bedrijfskundige Informatica Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) 19 september 2011 2/55 NQA Avans Hogeschool Breda: hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Noordelijke Hogeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/77 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Universiteit Utrecht. Jaarverslag 2010. Jaarverslag 2010 Universiteit Utrecht 1

Universiteit Utrecht. Jaarverslag 2010. Jaarverslag 2010 Universiteit Utrecht 1 Universiteit Utrecht Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Universiteit Utrecht 1 2 Universiteit Utrecht Jaarverslag 2010 Voorwoord Onze ambitie als vooraanstaande universiteit om onderwijs en onderzoek van

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft. Jaarverslag 2014

Technische Universiteit Delft. Jaarverslag 2014 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Kengetallen...4 Voorwoord...5 Verslag Raad van Toezicht...6 Hoofdstuk 1 TU Delft in vogelvlucht...9 1.1 Instellingsprofiel...10 1.2 Hoofdlijnen...10

Nadere informatie

de han op de kaart gezet

de han op de kaart gezet de han op de kaart gezet Ook in 2007 is de Raad van Toezicht op adequate wijze door het College van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van de HAN. De viermaandelijkse managementrapportages,

Nadere informatie