Jaarverslaglegging 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslaglegging 2013"

Transcriptie

1 Jaarverslaglegging 2013

2 Inhoud 1. UITGANGSPUNTEN VOOR DE JAARVERSLAGGEVING 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS STRUCTUUR VAN DE ORGANISATIE KERNGEGEVENS Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebied SAMENWERKINGSRELATIES 7 3. BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP NORMEN VOOR GOED BESTUUR RAAD VAN BESTUUR RAAD VAN TOEZICHT BEDRIJFSVOERING CLIËNTENRAAD ONDERNEMINGSRAAD BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES HERIJKING MEERJARENBELEID BELEIDSTHEMA S IN Versterking basiszorg Vergroten decentrale regelruimte Verdieping doelgroepenbeleid Transities langdurige zorg Huisvestingsbeleid en plaatsingsbeleid KWALITEITSBELEID Kwaliteitssysteem Cello Kwaliteitskader gehandicaptenzorg Preventieve en corrigerende maatregelen Kwaliteitszorg, bijzondere onderwerpen PERSONEEL EN OPLEIDINGEN Personeelsbeleid Opleidingsbeleid FINANCIEEL BELEID JAARREKENING 41 pagina 2

3 1. Uitgangspunten voor de jaarverslaggeving De jaarverantwoording vormt het fundamentele sluitstuk van de planning & control-cyclus. Bij het afleggen van verantwoording beperkt Cello zich niet alleen tot het verstrekken van de wettelijk verplichte gegevens, zoals de jaarrekening, de kwaliteitsgegevens en de kwantitatieve informatie over productie en personeel. Als maatschappelijke organisatie wordt ook de toegevoegde waarde van het jaarverslag onderkend. Hierin wordt verantwoording afgelegd over het in het verslagjaar gevoerde beleid en de wijze waarop dat beleid bijdraagt aan de door Cello geformuleerde uitgangspunten. De jaarrekening als onderdeel van de jaarverslaggeving is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (Wet toelating Zorginstellingen) en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. De gegevens die voortvloeien uit de invoering van de WNT (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector) zijn opgenomen volgens de ten tijde van publicatie van toepassing zijnde wettelijke beleidsregels. Het jaarverslag is samengesteld met de bedoeling dit verenigbaar te laten zijn met de jaarrekening. Zowel op financieel als niet financieel vlak worden de prestaties benoemd die geleverd zijn om gestelde doelen te realiseren. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan toekomstige ontwikkelingen. Er is rekening gehouden met de verplichtingen vanuit wet- en regelgeving. Naast de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving is ook een relatie gelegd met andere op zorginstellingen van toepassing zijnde wetten, zoals Kwaliteitswet zorginstellingen, Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en Wet klachtrecht cliënten zorginstellingen. Daarnaast onderschrijft Cello de in de Zorgbrede Governancecode vastgelegde richtlijnen en criteria voor zorgvuldig bestuur en de borging daarvan. De in deze code genoemde zaken die relevant zijn voor het jaarverslag zijn eveneens meegenomen. Met deze jaarverslaggeving wordt getracht alle belanghebbenden zo volledig te informeren over de kwaliteit van de door Cello geboden zorgverlening en de financiering hiervan. pagina 3

4 2. Profiel van de organisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Cello Rechtsvorm Stichting Adres De Ring 14 Postcode 5261 LM Plaats Vught Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Structuur van de organisatie Het bestuur van de stichting ligt statutair bij de Raad van Bestuur, terwijl de Raad van Toezicht belast is met het toezicht op het bestuur. In de besturingsfilosofie hanteert Cello integraal management als uitgangspunt. Integrale managers dragen op het eigen niveau en voor de eigen eenheid, met inachtneming van vooraf afgesproken doelen en kaders, verantwoordelijkheid voor kwaliteit van zorg, productie, personele en financiële zaken en huisvesting en middelen. De beide bestuurders zijn alleen zelfstandig bevoegd. Door volledige waarneming van elkaar kan de continuïteit intern en extern eenvoudig worden geregeld. Organisatorisch is Cello ingedeeld in vijf sectoren, waarvan er drie primair woonbegeleiding bieden en twee sectoren die zich richten op dagbesteding, werk, vrije tijd en kinderzorg. Het bestuur, de sectoren en enkele stafdiensten worden ondersteund door de diensten Personeel en Opleiding, Facilitair Bedrijf, de Economisch Administratieve Dienst en Huisvesting. De dienst Inhoudelijke Ondersteuning en Expertise heeft een ondersteunende functie, maar kent ook een eigen (behandel)aanbod. De primaire processen worden aangestuurd door vijf sectormanagers en een manager van de Dienst Inhoudelijke Ondersteuning en Expertise (DIO/E), waarin de specialistische expertise is gebundeld. De sectoren kennen een functionele ordening in combinatie met een geografische verdeling. Cello kent een platte organisatie met korte lijnen; feitelijk zijn er twee niveaus van sturing. De sturing van de uitvoering ligt primair bij de clustermanagers, terwijl een strategische en tactische bestuurslaag gevormd wordt door de bestuurders en de overige leden van het managementteam. pagina 4

5 pagina 5

6 2.3. Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cello is een zorgorganisatie die zorg en begeleiding biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Op basis van het Besluit zorgaanspraken AWBZ is Stichting Cello toegelaten voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf. Met uitzondering van forensische zorg staat Cello open voor cliënten met elke vraag naar zorg en ondersteuning, ongeacht de leeftijd en bijkomende problematiek. Elke cliënt moet binnen de doelstellingen van Cello kunnen rekenen op een passend antwoord op zijn vraag. Cello richt zich in haar ondersteuning op alle levensdomeinen: wonen, dagbesteding en werk, behandeling en vrije tijd Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens per 31 december Aantal toegelaten plaatsen Aantal zzp-cliënten met zorg en verblijf Aantal extramurale cliënten Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren extramurale productie in verslagjaar Personeelsleden in loondienst Gemiddeld aantal personeelsleden fulltime-eenheden Totale bedrijfsopbrengsten in euro s Waarvan wettelijk budget voor AWBZ in euro's Waarvan overige bedrijfsopbrengsten in euro s De in de kerngegevens genoemde aantallen en bedragen worden voor zover van belang- onder de verschillende van toepassing zijnde paragrafen van het jaarverslag en in de jaarrekening nader toegelicht Werkgebied Cello kiest voor beperking van het werkgebied, omdat overzicht en nabijheid belangrijke elementen vormen in de beleving van gemeenschappelijkheid en betrokkenheid. Het werkgebied van Cello concentreert zich op de stad s-hertogenbosch en de omliggende gemeenten in het noordoosten van Noord-Brabant en zuidwesten van Gelderland (Bommelerwaard). Cello valt onder de zorgkantoorregio Noordoost Brabant, waar de functie van zorgkantoor wordt uitgevoerd door Zorgverzekeraar VGZ. Voor 14 plaatsen (Molenstraat te Best) wordt in de zorgkantoorregio Zuidoost Brabant een productieafspraak gemaakt met Zorgverzekeraar CZ. pagina 6

7 2.4. Samenwerkingsrelaties Cello wil in goede samenwerking met andere regionale partners meerwaarde bieden aan vragen van cliënten en inspelen op maatschappelijke behoeften. Daarbij heeft men te maken met andere zorgaanbieders en organisaties die betrokken zijn bij de cliënten van Cello en onderdelen van het totale zorgarrangement leveren. Daar waar het de kwaliteit van de zorg en de keuzemogelijkheden van cliënten ten goede komt, wordt op diverse beleidsterreinen samenwerking gezocht met andere partijen. Met de uitbouw van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is de samenwerking met andere partijen geïntensiveerd. In 2013 leidde dit tot ondertekening van het Manifest Zorgzaam s-hertogenbosch door een 15-tal woningcorporaties, welzijns- en zorgorganisaties. Deze organisaties doen in 2014 een gezamenlijk aanbod aan de gemeente om de WMO taken in het kader van de transitie AWBZ in de diverse wijken van de stad gezamenlijk uit te voeren. Strategische samenwerkingsvormen zullen in de toekomst aan belang toenemen. Hieraan zijn niet alleen kansen verbonden, maar ook voorwaarden en verplichtingen. Contracten met samenwerkingspartners zijn centraal vastgelegd om zodoende op efficiënte wijze naleving van afspraken en verplichtingen te kunnen bewaken. Verdeeld naar de verschillende taakgebieden kan de volgende opsomming worden gemaakt. Zorg Ambitie: samenwerking met ORO, SWZ en Lunet zorg op het gebied van arbeidsintegratie voor mensen met een beperking. Autisme regio Noordoost-Brabant: intersectorale- en regionale samenwerking ten behoeve van zorg voor mensen met een aandoening in het spectrum van autistische stoornissen. Bartiméus: Inzet van specifieke kennis en deskundigheid voor mensen met een visuele en/of auditieve handicap. Uitvoeren van screenings. Integrale Vroeghulp regio s-hertogenbosch en Noordoost Brabant: samenwerkingsverband voor advies en ondersteuning aan ouders van kinderen met een ontwikkelingsachterstand of ontwikkelingsstoornis. Juvans-Mee-Cello: samenwerkingsafspraken inzake de hulp- en dienstverlening aan Multi- Probleem-Huishoudens Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ): overeenkomst met betrekking tot AVG-poli tussen Zelfstandig Behandelcentrum JBZ, Koninklijke Kentalis en Cello Tolbrug Specialistische Revalidatie (JBZ): samenwerkingsverband met Cello Kindercentrum de Elzengaard Liliane Fonds en Colourful Children: samenwerking t.b.v. kinderen met een beperking in Zuidoost India. MFC: van Reinier van Arkel groep, Cello en Koraal groep werken samen in het Multi- Functioneel Centrum, gericht op de (poli)klinische behandeling van kinderen / jongeren met een lichte verstandelijke beperking en psychiatrische problemen. NAH Noordoost Brabant: een samenwerkingsverband tussen Brabant Zorg, Cello, Zorggroep Elde, GGZ Oost Brabant, JBz, Mee, Pantein, RvA, Tolbrug, Van Neynselgroep, Vivent, SWZ, Visio, Zorggroep Dorus, Professionals in NAH, Zorgbelang Brabant voor de ontwikkeling van een gezamenlijk zorgprogramma voor mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel. pagina 7

8 Novadic Kentron: convenant met betrekking tot de gezamenlijke ontwikkeling van een preventie- en zorgaanbod voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking en (risico op) problematisch gebruik van middelen. William Schrikker Stichting Pleegzorg: samenwerking in het begeleiden van pleegouders. Gehandicaptensport Nederland: bewegingsstimulering voor mensen met een verstandelijke handicap vanuit dag- en woonvoorzieningen. Stichting Huifbed de Meierij: intentieovereenkomst om te komen tot bevordering van de bestaande faciliteiten voor ruitersportactiviteiten. Platform EMG: deelname aan activiteiten op gebied van informatieverstrekking, ontmoeting & uitwisseling en inhoudelijke verdieping Onderwijs Ato, Signum: organisaties voor primair onderwijs en kinderopvang, opererend in de regio s-hertogenbosch Educatienetwerk: kwaliteitsverbetering en afstemming van vraag en aanbod in het educatieaanbod voor mensen met een beperking. Kinderexpertisecentrum Atlent waarin mytylschool Gabriël: school voor leerlingen met lichamelijke of meervoudige handicap. ROC s Koning Willem I en de Leijgraaf. Cello Kleur-ZML Noordoost Brabant: ontwikkelen en aanbieden van onderwijs-zorgarrangementen voor kinderen en jongeren met complexe problematiek waarvoor zowel extra inzet vanuit zorg als onderwijs nodig is. Overige ketenpartners Met diverse zorgaanbieders en organisaties wordt verder op verschillende niveaus samengewerkt, zonder dat de samenwerking geformaliseerd is in een overeenkomst. Het betreft onder andere Dichterbij, Prisma, Kempenhaege, Bureau Jeugdzorg en Humanitas, Stichting Maatschappelijke Opvang s-hertogenbosch e.o., Koninklijke Kentalis en Koninklijke Visio. Daarnaast liggen er goede contacten met de belangrijkste gemeenten in het werkgebied van Cello. Verder onderhoudt Cello bijzondere relaties met enkele stichtingen en verenigingen. Het betreft hier veelal aan Cello gelieerde rechtspersonen. De belangrijkste zijn: Stichting Gemeenschapshuis De Meent en In de Roos: exploitatie van een lunchcafé en zalenverhuur. In de Roos is bestuurlijk gelieerd aan Cello; de voorzitter van de raad van bestuur van Cello is voorzitter van het bestuur. Stichting 2 Live: Kamers voor Kansen-project te s-hertogenbosch: een woonvorm waarbij jongeren op maat worden ondersteund in wonen en werken. Lid raad van bestuur van Cello is voorzitter van de raad van aangeslotenen. Stichting Beheer Brede School de Waluwe: de gemeente Zaltbommel, Kinderopvang Catalpa en Cello zijn vertegenwoordigd in het bestuur. Een groep van KC de Elzengaard is gevestigd in de brede school. Stichting Beheer Bewonersgelden Cello (SBBC): biedt administratieve dienstverlening aan ten behoeve van cliënten van Cello. De Economisch Administratieve Dienst van Cello heeft een dienstverleningsovereenkomst met de stichting. Stichting Onderbewindstelling Gelden Cliënten Cello (SOGCC): deze rechtspersoon wordt ontbonden, omdat men niet kan voldoen aan de gewijzigde wettelijke regels (Nieuwe Wet pagina 8

9 Wijziging Beschermingsbewind, Curatele en Mentorschap). Kantongerecht heeft Saam Thuisbegeleiding benoemd tot bewindvoerder. Stichting Vrienden van Cello: deze stichting stelt zich ten doel financiële steun te verlenen aan projecten en activiteiten die het leven van cliënten veraangenamen. De stichting richt zich daarbij op zaken die niet uit de reguliere middelen gefinancierd kunnen worden of waarvoor deze middelen ontoereikend zijn. Lid van de raad van bestuur van Cello heeft zitting in het bestuur. Federatie Godshuizen; Federatief samenwerkingsverband voor gezondheidszorg, ouderenzorg en welzijnszorg. De federatie bestaat uit de volgende aangesloten instellingen: Jeroen Bosch Ziekenhuis, Cello, Zorggroep Elde,, Van Neynselgroep, Oosterpoort, Reinier van Arkel Groep en Vivent. Ziekenhuisapotheek Noordoost-Brabant (Zanob): Zanob is een samenwerkingsverband op het terrein van de geneesmiddelenvoorziening van instellingen voor gezondheidszorg in de regio Noordoost-Brabant. GHOR Brabant-Noord: samenwerkingsafspraken over zorgcontinuïteit bij crises. Ouder- en wooninitiatieven Samenwerkingsovereenkomsten zijn er ook gesloten met ouder- en wooninitiatieven, waarbij ouders of andere betrokkenen zelf het initiatief nemen om voor hun gehandicapte kind tot oprichting van een geschikte woonvorm te komen. Voor professionele ondersteuning op het gebied van de zorgverlening is door onderstaande rechtspersonen samenwerking gezocht met Cello. Stichting t Bomanshuis: in woningen aan de Willem Elsschotstraat in Rosmalen wordt huisvesting geboden aan 11 mensen met een verstandelijke beperking. Stichting Van Zessen Klaar: groepswoning voor 6 personen met een ernstig meervoudige beperking aan de van Hoftenstraat in s-hertogenbosch. The Mansion: 12 appartementen met een inloopruimte op basis van scheiden van wonen en zorg. Locatie: wijk Deuteren te s-hertogenbosch. Doelgroep: mensen met een licht verstandelijke beperking. Stichting B-complex: grondgebonden woningen met een inloopruimte op basis van scheiden van wonen en zorg aan de Johannes Brahmsstraat te s-hertogenbosch. Hier wordt zorg geboden aan 16 zelfstandig wonende mensen met schizofrenie. Vereniging de Loopplank.13 appartementen met een inloopruimte op basis van scheiden van wonen en zorg aan de Eerste Donk te s-hertogenbosch. Doelgroep: normaal begaafden met autisme. Stichting Buiten Gewoon: 10 woningen met een inloopruimte op basis van scheiden van wonen en zorg. Doelgroep: 2 meervoudig beperkten en 8 matig verstandelijk beperkten. Locatie: Beekstraat, Berlicum. Stichting Salemanders: 9 appartementen met een inloopruimte op basis van verblijf. Doelgroep: licht tot matig verstandelijk beperkten. Locatie: Schoolstraat, Berlicum. Stichting Molenhuis: 14 appartementen met inloopruimte in Best. Doelgroep: mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. pagina 9

10 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1. Normen voor goed bestuur Cello onderschrijft de in de Zorgbrede Governancecode vastgelegde richtlijnen en criteria voor zorgvuldig bestuur en de borging daarvan. Bestuur en toezicht zijn zich ervan bewust dat naleving van de Governancecode niet alleen handelt om regels, maar ook om de intentie dienstbaar te zijn aan de maatschappelijke doelstelling van Cello. Bij het afleggen van openbare verantwoording over haar beleid en activiteiten wijkt Cello niet af van de hieraan in de Zorgbrede Governancecode gestelde normen. Het betrekken van belanghebbenden bij het beleid gebeurt door bestuur en toezichthouders vanuit een open en actieve relatie. Naast raadpleging van belanghebbenden of hun vertegenwoordigers speelt hierbij ook adequate informatieverstrekking een belangrijke rol. Jaarlijks wordt aan alle rechthebbenden en belangstellenden verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en over de in dat jaar geleverde prestaties. 3.2 Raad van Bestuur Samenstelling Raad van Bestuur per 31 december 2013 Naam Bestuursfunctie M/V Nevenfuncties F.H.J.M. van Beers Voorzitter raad van bestuur M Voorzitter Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloon Voorzitter Stichting Historisch Materieel NOVM Overloon Voorzitter Brabants Kennisnetwerk Zoönosen A.J.H.A. van der Pol Lid raad van bestuur M Lid AB HEADvereniging Voorzitter sectorbestuur HEAD Docent AdCare De bestuurders genieten op geen enkele wijze, rechtstreeks of zijdelings, persoonlijk voordeel uit leveringen van derden aan Cello. Er wordt ten minste eenmaal per jaar een functioneringsgesprek met (een delegatie van) de Raad van Toezicht gehouden, waarbij men inzicht geeft in nevenfuncties. Vanaf 1 januari 2013 is de Wet WNT (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) van kracht. Hierin is o.a. geregeld dat inkomens van topfunctionarissen in de gezondheidszorg zijn gemaximeerd op Bij Cello worden de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht aangemerkt als topfunctionaris in de zin van de WNT. De bezoldiging van bestuurders en toezichthouders past binnen het wettelijk kader. 3.3 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht kwam in het verslagjaar vijf keer bij elkaar om te vergaderen met de Raad van Bestuur. Deze Raad van Toezicht vergaderingen werden voorbereid door de voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Daarnaast werden vergaderingen bijgewoond met de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Ook werd in de maand december een bijeenkomst bijgewoond met het managementteam en pagina 10

11 afvaardigingen van de OR en de CCR. In de vergadering waarin de jaarrekening werd vastgesteld was ook de accountant van de stichting aanwezig. Ook bezochten delegaties uit de Raad van Toezicht diverse bedrijfsonderdelen en gaven zij acte de préséance bij diverse feestelijke gebeurtenissen. Gedurende het verslagjaar traden geen wijzigingen op binnen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. De Raad werkt volgens de uitgangspunten van de Zorgbrede Governancecode. In de uitoefening van de toezichthoudende rol heeft de Raad van Toezicht van Cello dan ook nadrukkelijk aandacht besteed aan de uitgangspunten die in de Zorgbrede Governancecode zijn geformuleerd over goed bestuur en toezicht. Regelingen, procedures en normen gericht op verantwoording en transparantie zijn in nauw overleg met het bestuur aangescherpt, verduidelijkt en met de belanghebbenden gecommuniceerd. Conform de governancecode evalueert de Raad jaarlijks zijn werkwijze. Dit jaar heeft die evaluatie in een meer uitgebreide vorm plaatsgevonden met externe begeleiding. Voor alle leden van het toezichthoudend orgaan geldt dat er geen directe belangen zijn bij de instelling. In het kader van deskundigheidsbevordering wordt door leden van de Raad van Toezicht deelgenomen aan relevante congressen en symposia. Voor deze deskundigheidsbevordering is binnen Cello ook een bescheiden budget vrijgemaakt. Voor de honorering van de toezichthouders van Cello is de afspraak gemaakt uit te gaan van maximaal 90% van de norm die gehanteerd wordt in de adviesregeling honorering van raden van toezicht van zorginstellingen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders. De bezoldiging van de toezichthouders wordt openbaar gemaakt in de jaarrekening van Cello. De Raad van Toezicht kent drie commissies: de auditcommissie, die vanuit de raad speciaal is belast met het toezicht op de financiën en het vastgoed; de commissie kwaliteit en veiligheid en de remuneratiecommissie. De auditcommissie kwam in het verslagjaar twee maal bij elkaar, eenmaal in bijzijn van de accountant. De commissie kwaliteit en veiligheid vergaderde drie keer. De remuneratiecommissie heeft in het verslagjaar twee maal vergaderd. Thema s die in dit verslagjaar extra aandacht kregen in de Raad van Toezicht vergaderingen waren: de herijking van het Meerjarenbeleid als gevolg van de voorgenomen veranderingen in de WMO; het beleid met betrekking tot cliënten LVG+; beleid met betrekking tot huisvesting en extramuralisering. Belangrijke besluiten die door de raad zijn genomen betreffen: het vaststellen van het nieuwe reglement Raad van Bestuur in januari; het goedkeuren van de voorgenomen verkoop van Haarendael; het goedkeuren van de Jaarrekening 2013 in mei 2014; instemming met de grondruil tussen Cello en de Herman Broerenschool; vaststellen van de regeling studiefaciliteiten; vaststellen van het nieuwe reglement Raad van Toezicht; het goedkeuren van de Begroting De Raad van Toezicht dankt alle medewerkers en vrijwilligers van Cello voor hun grote inzet in het vorige jaar en hoopt ook in de toekomst op hen te mogen rekenen. pagina 11

12 Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2013 Naam Functie M/V Hoofd- en nevenfuncties drs. J.Th.H.M. Blox voorzitter M Directeur Blox Consultancy Eerste benoeming: 2008 Lid Raad van Toezicht GGZ Oost Brabant Lopende termijn: tot Lid Bestuur Antonius Stichting Helmond Lid Raad van Toezicht Maasstad Ziekenhuis Rotterdam tot heden Voorzitter Raad van Bestuur Sint Maartenskliniek Nijmegen tot ing. M.F.F.M. van der Linden vice-voorzitter M Lid Raad van Toezicht Thomas Bouw Stichting en Thomas Stichting voor Jongeren Eerste benoeming: 2011 Lopende termijn: Lid Raad van Commissarissen woningcorporatie Vieya Dongen Bestuurslid Stichting Beschermers Nationaal Museum Kamp Vught Lid Commissie Ruimtelijke Zaken Gemeente Bernheze G.P. van den Anker lid M Gemeenteraadslid van de gemeente Maasdriel Eerste benoeming: 2008 Lopende termijn: Lid Raad van Commissarissen OFHverzekeringen Voorzitter woningbouwvereniging De Goede Woning Neerijnen Voorzitter klachtencommissie woningcorporatie Brabant Wonen Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Maasveren A.S.M. Deutekom, MBA Eerste benoeming: 2008 lid M Directeur/bestuurder woningstichting GoedeStede in Almere Lopende termijn: Lid van het bestuur van de VMCA Lid van het Algemeen Bestuur van Aedes Lid raad van toezicht Bureau Jeugdzorg Flevoland Lid van het bestuur van de Stichting Han Lammers Leerstoel drs. Y.J.M. ten Brummelhuis MSM lid V Eigenaar YtB-Consultancy Eerste benoeming: 2011 Lid Raad van Toezicht Stichting Heide Lopende termijn: Lid Raad van Toezicht Prokino / Meander Voorzitter bestuur Marikenhuis Lid Raad van Toezicht Stichting reumazorg zuid - west Nederland M.M. Hanssen-Ruyten Eerste benoeming 2012 lid V Voorzitter begeleidingscommissie uitvoering WMO Breda Lopende termijn: Voorzitter Platform Wooninitiatieven Zuid- Nederland Voorzitter Platform VG West-Brabant Lid regionale (BOPZ)klachtencommissie Zorginstellingen West-Brabant pagina 12

13 Samenstelling commissies Raad van Toezicht per 31 december 2013 Auditcommissie De heer A.S.M. Deutekom, MBA, voorzitter De heer ing. M.F.F.M. van der Linden, lid Commissie Kwaliteit & Veiligheid Mevrouw drs. Y.J.M. ten Brummelhuis MSM, voorzitter Mevrouw M.M. Hanssen-Ruyten, lid Remuneratiecommissie De heer drs. J.Th.H.M. Blox, voorzitter De heer G.P. van den Anker, lid 3.4 Bedrijfsvoering De beleidscyclus is een continu proces van voorbereiding, besluitvorming, uitvoering, evaluatie, en verantwoording van het beleid dat binnen Cello gevoerd wordt om aan de doelstelling te voldoen. Om besluitvorming snel te reconstrueren en beoordelen, dient over adequate documentatie beschikt te worden. Vanuit de planning en control cyclus zijn de kaderbrief van het bestuur, de beleidsplannen, de begroting, de managementinformatie en de jaarrekening belangrijke documenten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. De toekomstige transities van zorgtaken en daarmee samenhangende bezuinigingen vragen om verdere investeringen in de kwaliteit van onze bedrijfsvoering en de onderdelen van de planning-en-controlcyclus. Zo is in 2013 de scheiding tussen de afdelingen Planning & Control en Administratieve Dienst gerealiseerd. Om bestuur en management te voorzien van adequate stuurinformatie en tegemoet te komen aan de veranderende behoefte aan informatie (niet alleen verklarend achteraf, maar vooral proactief sturend) is geïnvesteerd in een Business Intelligence Tool. Deze BI-tool dient een oplossing te bieden om informatie uit meerdere bronsystemen te combineren, eenduidig te rapporteren en op eenvoudige wijze aan te kunnen bieden aan de eindgebruikers. Met behulp van de BI-tool dient er daadwerkelijk te kunnen worden (bij)gestuurd op basis van actuele informatie. Daarnaast komen meerjaren-prognoses voor exploitatie, liquiditeiten en balansposities beschikbaar. Om te anticiperen op krimpscenario s waarmee Cello te maken krijgt, werd de begrotingssystematiek gewijzigd. Daar waar eerder historische cijfers mede bepalend waren voor het financieel kader werd voor het nieuwe begrotingsjaar 2014 de met het zorgkantoor afgesproken productie leidend. Om verzekerd te blijven van een gezonde bedrijfsvoering worden opbrengsten gemaximeerd en dient actief beleid gevoerd te worden op kostenreductie. Van het management zullen extra inspanningen gevraagd worden om ervoor te zorgen dat de financiële huishouding op orde blijft. Een sluitende exploitatie is van essentieel belang om de organisatie stuurbaar te houden. 3.5 Cliëntenraad Vormgeving medezeggenschap Cello heeft de formele medezeggenschap van cliënten neergelegd op twee niveaus binnen de organisatie: lokaal (locatie, cluster of combinaties van clusters) en centraal voor Cello als geheel. De lokale cliëntenraden bestaan uit een deelraad cliënten en een deelraad vertegenwoordigers. Clusters met cliënten met (zeer) ernstige beperkingen hebben een cliëntenraad met alleen vertegenwoordigers. Cello kent geen medezeggenschapstructuur op sectorniveau. Wanneer er binnen een sector sprake is van clusteroverstijgende onderwerpen die voor advies in aanmerking komen, kan een tijdelijke pagina 13

14 adviesgroep cliëntenraden worden ingesteld, waarbij de sectormanager het aanspreekpunt is. Dat is bijvoorbeeld het geval bij omvangrijke nieuwbouwprojecten. Binnen de sector Kind & Gezin zijn de afzonderlijke cliëntenraden van de onderdelen, die ondersteuning bieden aan kinderen jonger dan 18 jaar, in 2013 samengegaan in één cliëntenraad om beter te kunnen adviseren met betrekking tot het veranderende beleid vanuit de jeugdzorg en de WMO. Ook de bestaande cliëntenraden op locatie De Wijngaert in Haaren hebben zich verenigd in één raad. Ondersteuning cliëntenraden Het functioneren van de cliëntenraden wordt ondersteund door een medewerker cliëntenparticipatie voor 12 uur per week. De deelraden die bestaan uit cliënten worden in hun werkzaamheden ondersteund door coaches, die hiervoor vier uur per vergadering beschikbaar hebben. Er is een helpdesk ingericht bij het cursuscentrum Eigenwijze van Cello voor praktische handreikingen en hulpmiddelen. Dit cursuscentrum voor cliënten biedt ook cursussen medezeggenschap aan voor cliënten. Alle cliëntenraden beschikken over een eigen budget om hun reguliere activiteiten te bekostigen en voor tegemoetkoming in de onkosten van de leden. De centrale cliëntenraad beschikt daarnaast over een budget voor het organiseren van grotere / bijzondere activiteiten. Elke lokale cliëntenraad kan daar een beroep op doen. Centrale cliëntenraad De samenstelling van de CCR is in 2013 gewijzigd. Er zijn twee nieuwe leden tot de CCR toegetreden. Na een kennismakingsperiode zijn zij formeel benoemd. Elk lid van de CCR fungeert als contactpersoon voor de lokale cliëntenraden van bepaalde clusters. Themabijeenkomsten Ook dit jaar werden voor alle vertegenwoordigers themabijeenkomsten gehouden. Deze gingen over de zorgprogramma s binnen Cello en over de ontwikkelingen m.b.t. eigen bijdrage AWBZ. Voor de leden van de deelraden vertegenwoordigers is er een studiemorgen geweest over basiszorg en de rol van de cliëntenraden daarbij. Voor de leden van de deelraden cliënten was het thema veiligheid. De CCR heeft een studiedag gehouden met de CCR van Amarant. Tijdens deze dag is de werkwijze van de beide raden met elkaar vergeleken. Veel zaken bleken sterk overeen te komen; maar er zijn ook duidelijke verschillen. Kenmerkend voor de werkwijze bij Cello is de meer informele manier van bespreken van zaken met de CCR. De opgedane inzichten zijn begin 2014 meegenomen bij een evaluatie. Toen heeft de CCR besloten om te gaan werken met een aantal commissies, zodat de leden zich meer op bepaalde beleidsterreinen kunnen concentreren. Behandelde onderwerpen en adviezen In 2013 heeft de CCR negen keer vergaderd. In vergelijking met voorafgaande jaren zijn er minder onderwerpen besproken. Regelmatig terugkerende onderwerpen waren het vervoer en de voorbereidingen op WMO en andere transities. Dit blijken onderwerpen die pas na lange tijd tot definitieve besluitvorming komen. Hierdoor is het moeilijk om de echte inspraakmomenten te markeren. In de CCR is afgesproken om belangrijke beleidsthema s voortaan meer te evalueren op de behaalde resultaten. Voorbeelden hiervan zijn domotica en het huisvestingsbeleid met de woningprofielen. Ook het ouderenbeleid blijft onder de aandacht. pagina 14

15 Overzicht van de belangrijkste onderwerpen van 2013 Begroting en Jaarstukken Er is positief advies gegeven over begroting en jaarstukken. WMO/ AWBZ De CCR is elke vergadering geïnformeerd over de ontwikkelingen in de transitie WMO en het beleid van Cello. Binnen Cello zullen enkele proefprojecten (pilots) worden opgestart (o.a. in Boxtel en s-hertogenbosch), waarin ervaring wordt opgedaan met het regelen van de zorg door de gemeenten en hoe Cello met minder budget de benodigde zorg aan cliënten kan blijven bieden. Er is Cello veel aan gelegen om de veranderingen voor de cliënten goed te begeleiden; het moet een zachte landing worden. Veiligheid De CCR heeft vragen gesteld over veiligheid voor cliënten en medewerkers. Vooral omdat er een toename is van LVG+ cliënten en het feit dat door de kleinschaligheid medewerkers vaker alleen werken met een groep cliënten. Vervoerskosten Cello heeft ervoor gekozen om op een geleidelijke manier haar vervoersbeleid om te buigen en de opgelegde korting op de vervoerskosten te realiseren. Wie betaalt wat/financiën - De CCR heeft haar zorgen uitgesproken over de toenemende kosten voor de cliënten. - De CCR is akkoord gegaan met het voorstel m.b.t. het uurtarief voor begeleiding bij uitstapjes en vakanties. - De CCR is akkoord gegaan met het tarief voor een eigen TV aansluiting, onder voorwaarde dat het TV signaal aan de huidige standaarden voldoet. - Er is overleg geweest over aanpassing facturering vanuit Cello en de SBBC. - Afgesproken is dat voor elke incasso door Cello een machtiging moet staan. Hierover ontvangen de cliëntvertegenwoordigers een brief. Diverse onderwerpen - Wifi in Cello woningen: met de komst van de SMART Phone wordt WIFI een basisvoorziening. Cello komt met afspraken over de aanleg en het gebruik hiervan. - Invoering Familienet: Cello en de CCR ondersteunen de invoering van Familienet - Geestelijke verzorging: kennis werd genomen van de afspraken m.b.t. geestelijke verzorging. 3.6 Ondernemingsraad De ondernemingsraad heeft acht overlegvergaderingen gevoerd met de raad van bestuur. In juni is er een overlegvergadering gewijd aan de algemene gang van zaken waarbij ook twee leden van de raad van toezicht aanwezig waren. In deze vergadering werd teruggekeken op het beleid van het afgelopen half jaar en vooruitgeblikt op beleidsveranderingen.. Tevens zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: het jaardocument 2013, de WMO, verzuim en werken is gezond, administratieve lastendruk, de jaarrekening, te verwachten krimp van de organisatie Cello en de samenwerking tussen ondernemingsraad en raad van bestuur. pagina 15

16 In december is er één overlegvergadering gewijd aan de begroting voor Hierbij heeft de ondernemingsraad vragen gesteld over de inhoud van deze begroting van Cello. Onderwerpen waren onder andere: personele inzet, concernkosten, de kaderbrief en de verkoop van Haarendael. Daarnaast was er in december de jaarlijkse geledingenbijeenkomst, waarbij de raad van bestuur, raad van toezicht, centrale cliëntenraad, managementteam en ondernemingsraad aanwezig waren. Jaarplanbesprekingen De ondernemingsraad heeft met sectormanagers en diensthoofden de jaarplannen van 2013 besproken. Het geeft de ondernemingsraad meer duidelijkheid over de plannen en de ontwikkelingen binnen sectoren. Door minstens eenmaal per jaar elke (sector)manager te spreken, kunnen de lijnen kort worden gehouden en blijft de OR op de hoogte van actuele zaken. Advies- en instemmingaanvragen Aan de ondernemingsraad werd door de bestuurder in 2013 over de volgende onderwerpen advies gevraagd: Voorgenomen besluit wijziging EAD/onderscheid basisadministratie en planning en control Voorgenomen besluit tot wijzigingen in de organisatie betreffende de onderdelen Vastgoed en Vastgoedontwikkeling Jaarstukken 2012 Begroting Cello 2014 Voor al deze zaken geldt dat de ondernemingsraad een positief advies heeft gegeven. Een verzoek tot instemming werd voorgelegd ten aanzien van de volgende onderwerpen: Beleid Preventie Seksueel Misbruik en de Verklaring Omtrent Gedrag De doorwerkgever Afwijken CAO: het niet meer aanbieden van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd Verlengen van het aflopende sociaal statuut tot er nieuw beleid is vastgesteld Voor bovenstaande zaken geldt dat de ondernemingsraad zijn instemming heeft verleend aan de aangeboden instemmingsverzoeken. Op onderstaande notities werd ook instemming gevraagd maar niet verleend: Werktijdenregeling Wonen, Dagbesteding & Werk, Kind, Gezin & Vrije Tijd: de ondernemingsraad heeft gevraagd om argumenten voor de noodzaak tot het wijzigen van huidig beleid. De raad van bestuur heeft deze argumenten niet voldoende geformuleerd, waarop de ondernemingsraad geen reden zag tot instemming met de voorgelegde werktijdenregeling. Arbeidsovereenkomsten binnen Cello: de ondernemingsraad ontving deze notitie ter instemming, maar vond het document uit drie losse onderdelen bestaan. Na overleg met de manager P&O en de raad van bestuur is het verzoek tot instemming gestopt. Overzicht van andere onderwerpen Naast voornoemde advies- en instemmingsaanvragen ging de aandacht ook uit naar: projectplan veiligheid LVG+, Vastgoedontwikkeling en Vastgoedbeheer, locatieonafhankelijk werken, huismeesterschap, jaargesprekken, personeels- en salarisinformatiesysteem, contacten vakbonden, contacten achterban, participatie en communicatie. pagina 16

17 4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Herijking meerjarenbeleid Cello heeft het meerjarenbeleid vastgelegd in de beleidsnota Vanuit de basis vernieuwen. Met het aantreden van het kabinet Rutte II eind 2012 werd de contouren van de stelselherziening in de langdurige zorg duidelijker. Er was sprake van diverse samenhangende transities met ingrijpende gevolgen voor de gehandicaptenzorg: invoering van WMO, Jeugdwet, Participatiewet en de omvorming van AWBZ naar WLZ. Mede door de omvang van de aangekondigde bezuinigingen vormde dat begin 2013 de aanleiding om de doelstellingen uit ons meerjarenbeleid te herijken. Dat leidde tot de volgende conclusies: Cello houdt vast aan de bestaande missie als brede ondersteuningsorganisatie voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Cello kiest niet voor de insteek om zich als gespecialiseerde zorgaanbieder terug te trekken op de intensieve zorg in de WLZ (de nieuwe kern-awbz). Op basis van onze langdurige relatie met cliënten willen we samen met hen de overgang maken naar de nieuwe situatie. In dialoog met cliënten en in samenwerking met andere lokale organisaties willen we zoeken naar nieuwe (en goedkopere) manieren om de vereiste ondersteuning vorm te geven. De bescheiden groeidoelstelling uit het meerjarenbeleid zal niet kunnen worden gerealiseerd. De omvang van de bezuinigingen is zodanig dat er de komende jaren sprake zal zijn van krimpend budget en personeelsformatie. Dat stelt andere eisen aan de financiële sturing en het strategisch personeelsbeleid. De beleidsdoelstelling van versterking van onze lokale verankering blijft onverkort van kracht. Cello wil in de kerngemeenten waar Cello werkzaam is een voorkeurspartner zijn voor de gemeente bij de vormgeving en invulling van het aanbod aan maatschappelijke ondersteuning voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Gezien ons brede en kwalitatief goede aanbod zijn we daartoe goed gepositioneerd. We zoeken daarbij de samenwerking met lokale partners. Het versterken van de basiszorg zal in het licht van de aangekondigde bezuinigingen de aandacht blijven vragen. We moeten extra kritisch zijn op de interne bureaucratie en de administratieve taken voor begeleiders. De productiviteitsratio, met als belangrijke graadmeter het aandeel directe cliëntgebonden tijd, zal waar mogelijk moeten worden verbeterd. Daarnaast zal nog meer een beroep moeten worden gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers bij allerlei activiteiten die de kwaliteit van leven voor cliënten vergroten. Het blijft van groot belang om verder uitwerking te geven aan het doelgroepenbeleid: zorginhoudelijk (versterking professionele kwaliteit) en vanuit verschillen in de klantwaarde (cliëntperspectief). Bijzondere aandacht vraagt de verdere uitbouw van een samenhangend zorgcircuit voor de doelgroep LVG-plus. De vraag vanuit deze doelgroep blijft sterk groeien. De versnelling en verbreding bij extramuralisering (scheiden wonen en zorg) vraagt om aanscherping van het strategisch huisvestingsbeleid en mogelijk nieuwe keuzes t.a.v. ombouw naar interne corporatie. De lange termijn capaciteitsplanning moet worden geactualiseerd. Vraag en aanbod moeten meer op Cello-niveau worden afgestemd. pagina 17

18 Het flexibel inspelen op de lokale (gemeentelijke) beleidsomgeving en de veranderende vragen van cliënten vragen om vergroting van de wendbaarheid van de organisatie, beginnend op teamniveau. Dat vraagt om het versterken van het maatschappelijk ondernemerschap op cluster- en sectorniveau Beleidsthema s in 2013 In de kaderbrief voor 2013 zijn de hoofdthema s aangegeven die in de jaarplannen van de sectoren en ondersteunende diensten verder zijn opgepakt. De jaren 2013 en 2014 zijn overgangsjaren die worden gebruikt om de organisatie voor te bereiden op de veranderingen door de fundamentele stelselherziening in de langdurige zorg Versterking basiszorg Met de titel van het meerjarenbeleid - Vanuit de basis vernieuwen - wordt aangegeven dat Cello in een veranderende omgeving nieuwe wegen wil inslaan, maar dat wil doen op basis van het stevige fundament dat in de afgelopen jaren is gelegd. In de titel zit ook de aandacht die aan de kwaliteit van de dagelijkse zorg gegeven moet blijven worden. Het jaarthema voor 2013 was daarom evenals in 2012 Versterking basiszorg. In alle jaarplannen van de clusters kwam het thema basiszorg terug. Per cluster of per locatie is daar op heel verschillende manieren invulling aan gegeven, afhankelijk van de doelgroep en nadrukkelijk in samenspraak met cliënten en vertegenwoordigers. Daarbij gaat het niet alleen om iets als persoonlijke verzorging. Binnen de clusters in de sector Kind & Gezin is bijvoorbeeld veel aandacht besteed aan de verankering van het pedagogisch klimaat in de dagelijkse zorg. Ook de resultaten vanuit het cliënttevredenheidsonderzoek van 2012 zijn meegenomen bij de verbeterplannen rond basiszorg. De aandachtspunten zijn met de cliëntenraden besproken. In 2012 en 2013 kon door de inzet van de intensiveringsgelden extra formatie worden ingezet in groepen waar door de overgang naar kleinschaliger werken het rooster te kwetsbaar was geworden en de basiszorg in het geding dreigde te komen. Door het wegvallen van de intensiveringsgelden moeten deze knelpunten nu opgevangen worden door groepsvergroting of een beroep op interne solidariteit (substitutie van ZZP-inkomsten). Co-creatie Bij de aanpak van de verbeterpunten was de insteek om dit zoveel mogelijk in de vorm van cocreatie met cliënten en vertegenwoordigers te doen. Niet alleen in de WMO, maar ook in de langdurige zorg wordt de betrokkenheid van het sociale netwerk steeds belangrijker om de kwaliteit van leven te kunnen blijven waarborgen. Uit de projecten rond basiszorg leren we dat we minder zelf de oplossing al moeten invullen, maar beter de problemen kunnen delen en samen met de betrokkenen naar haalbare oplossingen zoeken. Het open bespreken van verwachtingen en mogelijkheden voorkomt ook teleurstelling. Cello is gebruik gaan maken van de web-applicatie Familienet om de dagelijkse communicatie met het sociale netwerk te ondersteunen en te stimuleren. In alle woningen worden de technische voorwaarden gecreëerd om daar flexibel gebruik van te kunnen maken. pagina 18

19 Een belangrijke mijlpaal in maart 2013 was het verwelkomen van de 1000e vrijwilliger bij Cello. Samen met de mantelzorgers zijn zij van onschatbare waarde voor de kwaliteit van leven voor mensen met een beperking Vergroten decentrale regelruimte In de besturingsvisie wil Cello meer ruimte maken voor het maatschappelijk ondernemerschap tot op het laagste niveau. Het flexibel inspelen op de vragen van cliënten en op de lokale situatie vraagt om meer eigen regelruimte op lokaal niveau. Innovatieplatform In 2011 en 2012 is hier aan gewerkt in diverse pilots binnen het project VIZ, met ondersteuning vanuit het landelijke stimuleringsfonds In voor zorg. Dit heeft in 2013 een vervolg gekregen in de vorm van het Innovatieplatform. Er is een oproep gedaan voor projectvoorstellen. Daarvan er zijn vijf geselecteerd die extra zijn ondersteund o.a. door een externe coach. De projecten waren gericht op: versterking van de samenwerking in de wijk (2x) gebruik van tablets in de zorg (ook door cliënten), stimuleren van een gezonde leefstijl, nieuwe vorm van dagbesteding voor ouderen Rondom deze projecten zijn klankbordgroepen geformeerd om de opgedane ervaringen breder te delen. Deze projecten zijn begin 2014 afgerond. Het innovatieplatform heeft in 2014 een vervolg gekregen in pilots gericht op de invoering van WMO en Jeugdwet, waarbij nadrukkelijk een beroep wordt gedaan op creatieve ideeën vanuit de werkvloer. Interne bureaucratie Naar aanleiding van signalen uit de organisatie is door de bestuurders de discussie aangezwengeld over de interne bureaucratie binnen Cello. In enkele werksessies met clustermanagers en later breed in het Inhoudelijk Overleg met alle leidinggevenden zijn de grootste knelpunten en ergernissen geïnventariseerd. Een belangrijke conclusie was dat administratieve processen en systemen nog te sterk vanuit de afzonderlijke ondersteunende diensten worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Het gebruikersperspectief van met name clustermanagers wordt onvoldoende bij de inrichting van systemen meegenomen. De beleving is dat de administratieve last naar hen wordt doorgeschoven. Ook uitvoerend medewerkers krijgen te maken met een stapeling van losse systemen. In het bijzonder vraagt het ondersteuningsplan de aandacht. Dat is in de loop der jaren te uitgebreid en onoverzichtelijk geworden, waardoor het te bewerkelijk is en de kern ervan uit beeld dreigt te raken. Deze discussie heeft ertoe geleid dat enkele werkprocessen worden herzien. De digitale afhandeling van formulieren met behulp van het nieuwe pakket Youforce wordt opnieuw ingericht om managers te ontlasten. Er is een single-sign-on gekomen voor de interne softwarepakketten die de ergernis over alle verschillende wachtwoorden wegneemt. Er vindt een herbezinning plaats op het ondersteuningsplan: welke onderdelen vormen de kern, waar moet het gesprek met de cliënt en/of vertegenwoordiger echt over gaan en wat is wel relevant, maar als achtergrondinformatie? pagina 19

20 Cello stapt in 2014 in een ontwikkeltraject met de leverancier van het ECD (Care4) om te komen tot een nieuwe opzet die het proces van het opstellen van het ondersteuningsplan veel beter ondersteunt en de kerninformatie afhankelijk van de gebruiker beter toegankelijk maakt. Door het vereenvoudigen en beter ondersteunen van het primaire proces kan productiviteitswinst worden behaald en hoeft er minder tijd besteed te worden aan administratie en indirecte zorg. Managementinformatie Goede en toegankelijke sturings- en verantwoordingsinformatie tot op het laagste niveau is essentieel om regelruimte te kunnen bieden. De toenemende complexiteit van de verschillende informatiesystemen en de behoefte aan meer samenhangende managementinformatie hebben geleid tot de beslissing om een BI-tool aan te schaffen. De eigen instrumenten konden onvoldoende aan de vragen tegemoet komen. In het laatste kwartaal van 2013 is gestart met de implementatie van de BI-tool van Infent. In het eerste kwartaal van 2014 zijn het financiële pakket (Bomas), het pakket voor productieregistratie (Care4) en het personeelsinformatiesysteem (Beaufort) ontsloten m.b.v. de BI-tool. In het tweede kwartaal van 2014 volgen het roosterpakket (SPExpert) en het kwaliteitsinformatiesysteem (Infoland). Decentralisatie facilitair bedrijf Binnen het facilitair bedrijf is een proces ingezet van decentralisatie van de dienstverlening. De wasvoorziening, voeding, schoonmaak en klein onderhoud (huismeester) wordt steeds meer op locatie / woningniveau georganiseerd. Hiervoor zijn diverse pilots uitgevoerd. De financiering wordt waar mogelijk gebaseerd op het principe de gebruiker betaalt en bepaalt. Dat is gebaseerd op de reële beïnvloedingsmogelijkheden van de lokale managers. De budgetten worden in dat geval gedecentraliseerd waardoor de concernkosten dalen. Voor de organisatie van het facilitair bedrijf en de medewerkers heeft dit ingrijpende gevolgen. Het decentralisatieproces wordt zorgvuldig en stapsgewijs doorlopen. Herijking functie clustermanager De clustermanagers vervullen een spilfunctie binnen de organisatie. Cello wil, inspelend op de transities en nieuwe ontwikkelingen, de clustermanagers in positie brengen om hun rol daarin goed vorm te kunnen geven. Het doel is de effectiviteit van hun handelen te vergroten, zowel in hun relatie met medewerkers/teams als in hun afstemming: intern (in de lijn, met ondersteuners en intercollegiaal) en extern met ketenpartners in de wijk. Daarvoor zijn gemotiveerde clustermanagers nodig die weten wat van hen verwacht wordt en over de vaardigheden beschikken om die verwachtingen vorm te geven. Behalve om de effectiviteit van hun gedrag gaat het daarbij ook om de condities die de organisatie biedt om teams en managers goed te laten functioneren. Dit proces van herijking is eind 2013 gestart en loopt door in De clustermanagers zijn zelf actief bij dit proces betrokken Verdieping doelgroepenbeleid Professionalisering zorg voor LVB-plus Er is verder uitvoering gegeven aan het beleidsplan om een samenhangend aanbod voor LVB-plus cliënten te realiseren als onderdeel van de sector Rosmalen. Belangrijke aandachtspunten in dat plan waren de versterking en betere borging van de professionele kwaliteit van de gespecialiseerde LVB-zorg. Dat beleid is begin 2012 ingezet. Na twee jaar zijn de resultaten van pagina 20

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht Jaardocument 2014 Maatschappelijk Verslag Stichting Bestuur en Toezicht Lelystad, 22 april 2015 Voorwoord De afgelopen jaren heeft Triade hard gewerkt aan een stevig fundament. Dat was nodig om de gevolgen

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Jaardocument Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2 Structuur van

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Jaardocument Zorg 2013 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Voorwoord 3 Voorwoord 4 Voorwoord Met dit jaardocument willen we op een brede manier

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 Jaarverslag 2011 Inhoud Voorwoord 3 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2 Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van de organisatie 5 2.3 Kerngegevens 5 2.4

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 31 maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 02 Inleiding. 03 Uitgangspunten van de verslaggeving... 04 1. Profiel van de organisatie. 04 1.1. Algemene

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks. DIRECTIEVERSLAG 2014 Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van de verslaglegging...

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA Jaarverslag 2013 de Woonmensen/SJA 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van woningcorporatie de Woonmensen. Het geeft een beeld van onze activiteiten en prestaties in een tijd waarin de corporatiesector

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 Victas

Maatschappelijk verslag 2012 Victas Maatschappelijk verslag 2012 Victas Utrecht, mei 2013 0 Inhoud Maatschappelijk verslag 2012 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 2 2 Profiel van de organisatie 3 2.1 Algemene identificatiegegevens 3

Nadere informatie

Jaardocument 2013. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl

Jaardocument 2013. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl Jaardocument 2013 ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl 1 INHOUDSOPGAVE 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 3 Pagina 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg

Jaardocument 2012. Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg Jaardocument 2012 Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag...3 Inleiding...3 1 Profiel van de organisatie...3 1.1 Missie, visie,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg

Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg Jaarverslag 2014 Stichting Zozijn Zorg Verbinden & meebewegen 1 Inhoudsopgave Deel 1 / Verslag 1. Verbindingen gelegd 3 2. Beeld van Zozijn 4 3. Bestuur en toezicht 8 4. Strategie en beleid 12 5. Beheersing

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2010 FPC de Kijvelanden. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

Jaarverantwoording 2010 FPC de Kijvelanden. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Jaarverantwoording 2010 FPC de Kijvelanden de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Bezoekadres Kijvelandsekade 1 3172 AB Poortugaal Postadres Postbus 900 3160 AC Rhoon Telefoon 010 503 12 12 Fax

Nadere informatie

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010

Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Jaardocument Delta Psychiatrisch Centrum2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Voorwoord raad van bestuur 2 1.3 Voorwoord raad van toezicht 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2013 2 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / 2013 3 inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2

Nadere informatie

Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht

Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Heemzicht Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2012 Voorstraat 26, 3265 BV Piershil Maart 2013 Mevr. K. Waling 1. Uitgangspunten verslaglegging Dit jaardocument

Nadere informatie

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.2.1. Stichting Espria... 5 2.2.2. Stichting GGZ Drenthe...

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis ardocument 2010 Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 7 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene gegevens 8 2.2 Structuur

Nadere informatie