Jaarverslaglegging 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslaglegging 2013"

Transcriptie

1 Jaarverslaglegging 2013

2 Inhoud 1. UITGANGSPUNTEN VOOR DE JAARVERSLAGGEVING 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS STRUCTUUR VAN DE ORGANISATIE KERNGEGEVENS Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebied SAMENWERKINGSRELATIES 7 3. BESTUUR, TOEZICHT, BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP NORMEN VOOR GOED BESTUUR RAAD VAN BESTUUR RAAD VAN TOEZICHT BEDRIJFSVOERING CLIËNTENRAAD ONDERNEMINGSRAAD BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES HERIJKING MEERJARENBELEID BELEIDSTHEMA S IN Versterking basiszorg Vergroten decentrale regelruimte Verdieping doelgroepenbeleid Transities langdurige zorg Huisvestingsbeleid en plaatsingsbeleid KWALITEITSBELEID Kwaliteitssysteem Cello Kwaliteitskader gehandicaptenzorg Preventieve en corrigerende maatregelen Kwaliteitszorg, bijzondere onderwerpen PERSONEEL EN OPLEIDINGEN Personeelsbeleid Opleidingsbeleid FINANCIEEL BELEID JAARREKENING 41 pagina 2

3 1. Uitgangspunten voor de jaarverslaggeving De jaarverantwoording vormt het fundamentele sluitstuk van de planning & control-cyclus. Bij het afleggen van verantwoording beperkt Cello zich niet alleen tot het verstrekken van de wettelijk verplichte gegevens, zoals de jaarrekening, de kwaliteitsgegevens en de kwantitatieve informatie over productie en personeel. Als maatschappelijke organisatie wordt ook de toegevoegde waarde van het jaarverslag onderkend. Hierin wordt verantwoording afgelegd over het in het verslagjaar gevoerde beleid en de wijze waarop dat beleid bijdraagt aan de door Cello geformuleerde uitgangspunten. De jaarrekening als onderdeel van de jaarverslaggeving is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (Wet toelating Zorginstellingen) en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. De gegevens die voortvloeien uit de invoering van de WNT (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector) zijn opgenomen volgens de ten tijde van publicatie van toepassing zijnde wettelijke beleidsregels. Het jaarverslag is samengesteld met de bedoeling dit verenigbaar te laten zijn met de jaarrekening. Zowel op financieel als niet financieel vlak worden de prestaties benoemd die geleverd zijn om gestelde doelen te realiseren. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan toekomstige ontwikkelingen. Er is rekening gehouden met de verplichtingen vanuit wet- en regelgeving. Naast de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving is ook een relatie gelegd met andere op zorginstellingen van toepassing zijnde wetten, zoals Kwaliteitswet zorginstellingen, Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en Wet klachtrecht cliënten zorginstellingen. Daarnaast onderschrijft Cello de in de Zorgbrede Governancecode vastgelegde richtlijnen en criteria voor zorgvuldig bestuur en de borging daarvan. De in deze code genoemde zaken die relevant zijn voor het jaarverslag zijn eveneens meegenomen. Met deze jaarverslaggeving wordt getracht alle belanghebbenden zo volledig te informeren over de kwaliteit van de door Cello geboden zorgverlening en de financiering hiervan. pagina 3

4 2. Profiel van de organisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Cello Rechtsvorm Stichting Adres De Ring 14 Postcode 5261 LM Plaats Vught Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Structuur van de organisatie Het bestuur van de stichting ligt statutair bij de Raad van Bestuur, terwijl de Raad van Toezicht belast is met het toezicht op het bestuur. In de besturingsfilosofie hanteert Cello integraal management als uitgangspunt. Integrale managers dragen op het eigen niveau en voor de eigen eenheid, met inachtneming van vooraf afgesproken doelen en kaders, verantwoordelijkheid voor kwaliteit van zorg, productie, personele en financiële zaken en huisvesting en middelen. De beide bestuurders zijn alleen zelfstandig bevoegd. Door volledige waarneming van elkaar kan de continuïteit intern en extern eenvoudig worden geregeld. Organisatorisch is Cello ingedeeld in vijf sectoren, waarvan er drie primair woonbegeleiding bieden en twee sectoren die zich richten op dagbesteding, werk, vrije tijd en kinderzorg. Het bestuur, de sectoren en enkele stafdiensten worden ondersteund door de diensten Personeel en Opleiding, Facilitair Bedrijf, de Economisch Administratieve Dienst en Huisvesting. De dienst Inhoudelijke Ondersteuning en Expertise heeft een ondersteunende functie, maar kent ook een eigen (behandel)aanbod. De primaire processen worden aangestuurd door vijf sectormanagers en een manager van de Dienst Inhoudelijke Ondersteuning en Expertise (DIO/E), waarin de specialistische expertise is gebundeld. De sectoren kennen een functionele ordening in combinatie met een geografische verdeling. Cello kent een platte organisatie met korte lijnen; feitelijk zijn er twee niveaus van sturing. De sturing van de uitvoering ligt primair bij de clustermanagers, terwijl een strategische en tactische bestuurslaag gevormd wordt door de bestuurders en de overige leden van het managementteam. pagina 4

5 pagina 5

6 2.3. Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cello is een zorgorganisatie die zorg en begeleiding biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Op basis van het Besluit zorgaanspraken AWBZ is Stichting Cello toegelaten voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf. Met uitzondering van forensische zorg staat Cello open voor cliënten met elke vraag naar zorg en ondersteuning, ongeacht de leeftijd en bijkomende problematiek. Elke cliënt moet binnen de doelstellingen van Cello kunnen rekenen op een passend antwoord op zijn vraag. Cello richt zich in haar ondersteuning op alle levensdomeinen: wonen, dagbesteding en werk, behandeling en vrije tijd Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens per 31 december Aantal toegelaten plaatsen Aantal zzp-cliënten met zorg en verblijf Aantal extramurale cliënten Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren extramurale productie in verslagjaar Personeelsleden in loondienst Gemiddeld aantal personeelsleden fulltime-eenheden Totale bedrijfsopbrengsten in euro s Waarvan wettelijk budget voor AWBZ in euro's Waarvan overige bedrijfsopbrengsten in euro s De in de kerngegevens genoemde aantallen en bedragen worden voor zover van belang- onder de verschillende van toepassing zijnde paragrafen van het jaarverslag en in de jaarrekening nader toegelicht Werkgebied Cello kiest voor beperking van het werkgebied, omdat overzicht en nabijheid belangrijke elementen vormen in de beleving van gemeenschappelijkheid en betrokkenheid. Het werkgebied van Cello concentreert zich op de stad s-hertogenbosch en de omliggende gemeenten in het noordoosten van Noord-Brabant en zuidwesten van Gelderland (Bommelerwaard). Cello valt onder de zorgkantoorregio Noordoost Brabant, waar de functie van zorgkantoor wordt uitgevoerd door Zorgverzekeraar VGZ. Voor 14 plaatsen (Molenstraat te Best) wordt in de zorgkantoorregio Zuidoost Brabant een productieafspraak gemaakt met Zorgverzekeraar CZ. pagina 6

7 2.4. Samenwerkingsrelaties Cello wil in goede samenwerking met andere regionale partners meerwaarde bieden aan vragen van cliënten en inspelen op maatschappelijke behoeften. Daarbij heeft men te maken met andere zorgaanbieders en organisaties die betrokken zijn bij de cliënten van Cello en onderdelen van het totale zorgarrangement leveren. Daar waar het de kwaliteit van de zorg en de keuzemogelijkheden van cliënten ten goede komt, wordt op diverse beleidsterreinen samenwerking gezocht met andere partijen. Met de uitbouw van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is de samenwerking met andere partijen geïntensiveerd. In 2013 leidde dit tot ondertekening van het Manifest Zorgzaam s-hertogenbosch door een 15-tal woningcorporaties, welzijns- en zorgorganisaties. Deze organisaties doen in 2014 een gezamenlijk aanbod aan de gemeente om de WMO taken in het kader van de transitie AWBZ in de diverse wijken van de stad gezamenlijk uit te voeren. Strategische samenwerkingsvormen zullen in de toekomst aan belang toenemen. Hieraan zijn niet alleen kansen verbonden, maar ook voorwaarden en verplichtingen. Contracten met samenwerkingspartners zijn centraal vastgelegd om zodoende op efficiënte wijze naleving van afspraken en verplichtingen te kunnen bewaken. Verdeeld naar de verschillende taakgebieden kan de volgende opsomming worden gemaakt. Zorg Ambitie: samenwerking met ORO, SWZ en Lunet zorg op het gebied van arbeidsintegratie voor mensen met een beperking. Autisme regio Noordoost-Brabant: intersectorale- en regionale samenwerking ten behoeve van zorg voor mensen met een aandoening in het spectrum van autistische stoornissen. Bartiméus: Inzet van specifieke kennis en deskundigheid voor mensen met een visuele en/of auditieve handicap. Uitvoeren van screenings. Integrale Vroeghulp regio s-hertogenbosch en Noordoost Brabant: samenwerkingsverband voor advies en ondersteuning aan ouders van kinderen met een ontwikkelingsachterstand of ontwikkelingsstoornis. Juvans-Mee-Cello: samenwerkingsafspraken inzake de hulp- en dienstverlening aan Multi- Probleem-Huishoudens Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ): overeenkomst met betrekking tot AVG-poli tussen Zelfstandig Behandelcentrum JBZ, Koninklijke Kentalis en Cello Tolbrug Specialistische Revalidatie (JBZ): samenwerkingsverband met Cello Kindercentrum de Elzengaard Liliane Fonds en Colourful Children: samenwerking t.b.v. kinderen met een beperking in Zuidoost India. MFC: van Reinier van Arkel groep, Cello en Koraal groep werken samen in het Multi- Functioneel Centrum, gericht op de (poli)klinische behandeling van kinderen / jongeren met een lichte verstandelijke beperking en psychiatrische problemen. NAH Noordoost Brabant: een samenwerkingsverband tussen Brabant Zorg, Cello, Zorggroep Elde, GGZ Oost Brabant, JBz, Mee, Pantein, RvA, Tolbrug, Van Neynselgroep, Vivent, SWZ, Visio, Zorggroep Dorus, Professionals in NAH, Zorgbelang Brabant voor de ontwikkeling van een gezamenlijk zorgprogramma voor mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel. pagina 7

8 Novadic Kentron: convenant met betrekking tot de gezamenlijke ontwikkeling van een preventie- en zorgaanbod voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking en (risico op) problematisch gebruik van middelen. William Schrikker Stichting Pleegzorg: samenwerking in het begeleiden van pleegouders. Gehandicaptensport Nederland: bewegingsstimulering voor mensen met een verstandelijke handicap vanuit dag- en woonvoorzieningen. Stichting Huifbed de Meierij: intentieovereenkomst om te komen tot bevordering van de bestaande faciliteiten voor ruitersportactiviteiten. Platform EMG: deelname aan activiteiten op gebied van informatieverstrekking, ontmoeting & uitwisseling en inhoudelijke verdieping Onderwijs Ato, Signum: organisaties voor primair onderwijs en kinderopvang, opererend in de regio s-hertogenbosch Educatienetwerk: kwaliteitsverbetering en afstemming van vraag en aanbod in het educatieaanbod voor mensen met een beperking. Kinderexpertisecentrum Atlent waarin mytylschool Gabriël: school voor leerlingen met lichamelijke of meervoudige handicap. ROC s Koning Willem I en de Leijgraaf. Cello Kleur-ZML Noordoost Brabant: ontwikkelen en aanbieden van onderwijs-zorgarrangementen voor kinderen en jongeren met complexe problematiek waarvoor zowel extra inzet vanuit zorg als onderwijs nodig is. Overige ketenpartners Met diverse zorgaanbieders en organisaties wordt verder op verschillende niveaus samengewerkt, zonder dat de samenwerking geformaliseerd is in een overeenkomst. Het betreft onder andere Dichterbij, Prisma, Kempenhaege, Bureau Jeugdzorg en Humanitas, Stichting Maatschappelijke Opvang s-hertogenbosch e.o., Koninklijke Kentalis en Koninklijke Visio. Daarnaast liggen er goede contacten met de belangrijkste gemeenten in het werkgebied van Cello. Verder onderhoudt Cello bijzondere relaties met enkele stichtingen en verenigingen. Het betreft hier veelal aan Cello gelieerde rechtspersonen. De belangrijkste zijn: Stichting Gemeenschapshuis De Meent en In de Roos: exploitatie van een lunchcafé en zalenverhuur. In de Roos is bestuurlijk gelieerd aan Cello; de voorzitter van de raad van bestuur van Cello is voorzitter van het bestuur. Stichting 2 Live: Kamers voor Kansen-project te s-hertogenbosch: een woonvorm waarbij jongeren op maat worden ondersteund in wonen en werken. Lid raad van bestuur van Cello is voorzitter van de raad van aangeslotenen. Stichting Beheer Brede School de Waluwe: de gemeente Zaltbommel, Kinderopvang Catalpa en Cello zijn vertegenwoordigd in het bestuur. Een groep van KC de Elzengaard is gevestigd in de brede school. Stichting Beheer Bewonersgelden Cello (SBBC): biedt administratieve dienstverlening aan ten behoeve van cliënten van Cello. De Economisch Administratieve Dienst van Cello heeft een dienstverleningsovereenkomst met de stichting. Stichting Onderbewindstelling Gelden Cliënten Cello (SOGCC): deze rechtspersoon wordt ontbonden, omdat men niet kan voldoen aan de gewijzigde wettelijke regels (Nieuwe Wet pagina 8

9 Wijziging Beschermingsbewind, Curatele en Mentorschap). Kantongerecht heeft Saam Thuisbegeleiding benoemd tot bewindvoerder. Stichting Vrienden van Cello: deze stichting stelt zich ten doel financiële steun te verlenen aan projecten en activiteiten die het leven van cliënten veraangenamen. De stichting richt zich daarbij op zaken die niet uit de reguliere middelen gefinancierd kunnen worden of waarvoor deze middelen ontoereikend zijn. Lid van de raad van bestuur van Cello heeft zitting in het bestuur. Federatie Godshuizen; Federatief samenwerkingsverband voor gezondheidszorg, ouderenzorg en welzijnszorg. De federatie bestaat uit de volgende aangesloten instellingen: Jeroen Bosch Ziekenhuis, Cello, Zorggroep Elde,, Van Neynselgroep, Oosterpoort, Reinier van Arkel Groep en Vivent. Ziekenhuisapotheek Noordoost-Brabant (Zanob): Zanob is een samenwerkingsverband op het terrein van de geneesmiddelenvoorziening van instellingen voor gezondheidszorg in de regio Noordoost-Brabant. GHOR Brabant-Noord: samenwerkingsafspraken over zorgcontinuïteit bij crises. Ouder- en wooninitiatieven Samenwerkingsovereenkomsten zijn er ook gesloten met ouder- en wooninitiatieven, waarbij ouders of andere betrokkenen zelf het initiatief nemen om voor hun gehandicapte kind tot oprichting van een geschikte woonvorm te komen. Voor professionele ondersteuning op het gebied van de zorgverlening is door onderstaande rechtspersonen samenwerking gezocht met Cello. Stichting t Bomanshuis: in woningen aan de Willem Elsschotstraat in Rosmalen wordt huisvesting geboden aan 11 mensen met een verstandelijke beperking. Stichting Van Zessen Klaar: groepswoning voor 6 personen met een ernstig meervoudige beperking aan de van Hoftenstraat in s-hertogenbosch. The Mansion: 12 appartementen met een inloopruimte op basis van scheiden van wonen en zorg. Locatie: wijk Deuteren te s-hertogenbosch. Doelgroep: mensen met een licht verstandelijke beperking. Stichting B-complex: grondgebonden woningen met een inloopruimte op basis van scheiden van wonen en zorg aan de Johannes Brahmsstraat te s-hertogenbosch. Hier wordt zorg geboden aan 16 zelfstandig wonende mensen met schizofrenie. Vereniging de Loopplank.13 appartementen met een inloopruimte op basis van scheiden van wonen en zorg aan de Eerste Donk te s-hertogenbosch. Doelgroep: normaal begaafden met autisme. Stichting Buiten Gewoon: 10 woningen met een inloopruimte op basis van scheiden van wonen en zorg. Doelgroep: 2 meervoudig beperkten en 8 matig verstandelijk beperkten. Locatie: Beekstraat, Berlicum. Stichting Salemanders: 9 appartementen met een inloopruimte op basis van verblijf. Doelgroep: licht tot matig verstandelijk beperkten. Locatie: Schoolstraat, Berlicum. Stichting Molenhuis: 14 appartementen met inloopruimte in Best. Doelgroep: mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. pagina 9

10 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1. Normen voor goed bestuur Cello onderschrijft de in de Zorgbrede Governancecode vastgelegde richtlijnen en criteria voor zorgvuldig bestuur en de borging daarvan. Bestuur en toezicht zijn zich ervan bewust dat naleving van de Governancecode niet alleen handelt om regels, maar ook om de intentie dienstbaar te zijn aan de maatschappelijke doelstelling van Cello. Bij het afleggen van openbare verantwoording over haar beleid en activiteiten wijkt Cello niet af van de hieraan in de Zorgbrede Governancecode gestelde normen. Het betrekken van belanghebbenden bij het beleid gebeurt door bestuur en toezichthouders vanuit een open en actieve relatie. Naast raadpleging van belanghebbenden of hun vertegenwoordigers speelt hierbij ook adequate informatieverstrekking een belangrijke rol. Jaarlijks wordt aan alle rechthebbenden en belangstellenden verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en over de in dat jaar geleverde prestaties. 3.2 Raad van Bestuur Samenstelling Raad van Bestuur per 31 december 2013 Naam Bestuursfunctie M/V Nevenfuncties F.H.J.M. van Beers Voorzitter raad van bestuur M Voorzitter Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloon Voorzitter Stichting Historisch Materieel NOVM Overloon Voorzitter Brabants Kennisnetwerk Zoönosen A.J.H.A. van der Pol Lid raad van bestuur M Lid AB HEADvereniging Voorzitter sectorbestuur HEAD Docent AdCare De bestuurders genieten op geen enkele wijze, rechtstreeks of zijdelings, persoonlijk voordeel uit leveringen van derden aan Cello. Er wordt ten minste eenmaal per jaar een functioneringsgesprek met (een delegatie van) de Raad van Toezicht gehouden, waarbij men inzicht geeft in nevenfuncties. Vanaf 1 januari 2013 is de Wet WNT (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) van kracht. Hierin is o.a. geregeld dat inkomens van topfunctionarissen in de gezondheidszorg zijn gemaximeerd op Bij Cello worden de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht aangemerkt als topfunctionaris in de zin van de WNT. De bezoldiging van bestuurders en toezichthouders past binnen het wettelijk kader. 3.3 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht kwam in het verslagjaar vijf keer bij elkaar om te vergaderen met de Raad van Bestuur. Deze Raad van Toezicht vergaderingen werden voorbereid door de voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Daarnaast werden vergaderingen bijgewoond met de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Ook werd in de maand december een bijeenkomst bijgewoond met het managementteam en pagina 10

11 afvaardigingen van de OR en de CCR. In de vergadering waarin de jaarrekening werd vastgesteld was ook de accountant van de stichting aanwezig. Ook bezochten delegaties uit de Raad van Toezicht diverse bedrijfsonderdelen en gaven zij acte de préséance bij diverse feestelijke gebeurtenissen. Gedurende het verslagjaar traden geen wijzigingen op binnen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. De Raad werkt volgens de uitgangspunten van de Zorgbrede Governancecode. In de uitoefening van de toezichthoudende rol heeft de Raad van Toezicht van Cello dan ook nadrukkelijk aandacht besteed aan de uitgangspunten die in de Zorgbrede Governancecode zijn geformuleerd over goed bestuur en toezicht. Regelingen, procedures en normen gericht op verantwoording en transparantie zijn in nauw overleg met het bestuur aangescherpt, verduidelijkt en met de belanghebbenden gecommuniceerd. Conform de governancecode evalueert de Raad jaarlijks zijn werkwijze. Dit jaar heeft die evaluatie in een meer uitgebreide vorm plaatsgevonden met externe begeleiding. Voor alle leden van het toezichthoudend orgaan geldt dat er geen directe belangen zijn bij de instelling. In het kader van deskundigheidsbevordering wordt door leden van de Raad van Toezicht deelgenomen aan relevante congressen en symposia. Voor deze deskundigheidsbevordering is binnen Cello ook een bescheiden budget vrijgemaakt. Voor de honorering van de toezichthouders van Cello is de afspraak gemaakt uit te gaan van maximaal 90% van de norm die gehanteerd wordt in de adviesregeling honorering van raden van toezicht van zorginstellingen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders. De bezoldiging van de toezichthouders wordt openbaar gemaakt in de jaarrekening van Cello. De Raad van Toezicht kent drie commissies: de auditcommissie, die vanuit de raad speciaal is belast met het toezicht op de financiën en het vastgoed; de commissie kwaliteit en veiligheid en de remuneratiecommissie. De auditcommissie kwam in het verslagjaar twee maal bij elkaar, eenmaal in bijzijn van de accountant. De commissie kwaliteit en veiligheid vergaderde drie keer. De remuneratiecommissie heeft in het verslagjaar twee maal vergaderd. Thema s die in dit verslagjaar extra aandacht kregen in de Raad van Toezicht vergaderingen waren: de herijking van het Meerjarenbeleid als gevolg van de voorgenomen veranderingen in de WMO; het beleid met betrekking tot cliënten LVG+; beleid met betrekking tot huisvesting en extramuralisering. Belangrijke besluiten die door de raad zijn genomen betreffen: het vaststellen van het nieuwe reglement Raad van Bestuur in januari; het goedkeuren van de voorgenomen verkoop van Haarendael; het goedkeuren van de Jaarrekening 2013 in mei 2014; instemming met de grondruil tussen Cello en de Herman Broerenschool; vaststellen van de regeling studiefaciliteiten; vaststellen van het nieuwe reglement Raad van Toezicht; het goedkeuren van de Begroting De Raad van Toezicht dankt alle medewerkers en vrijwilligers van Cello voor hun grote inzet in het vorige jaar en hoopt ook in de toekomst op hen te mogen rekenen. pagina 11

12 Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2013 Naam Functie M/V Hoofd- en nevenfuncties drs. J.Th.H.M. Blox voorzitter M Directeur Blox Consultancy Eerste benoeming: 2008 Lid Raad van Toezicht GGZ Oost Brabant Lopende termijn: tot Lid Bestuur Antonius Stichting Helmond Lid Raad van Toezicht Maasstad Ziekenhuis Rotterdam tot heden Voorzitter Raad van Bestuur Sint Maartenskliniek Nijmegen tot ing. M.F.F.M. van der Linden vice-voorzitter M Lid Raad van Toezicht Thomas Bouw Stichting en Thomas Stichting voor Jongeren Eerste benoeming: 2011 Lopende termijn: Lid Raad van Commissarissen woningcorporatie Vieya Dongen Bestuurslid Stichting Beschermers Nationaal Museum Kamp Vught Lid Commissie Ruimtelijke Zaken Gemeente Bernheze G.P. van den Anker lid M Gemeenteraadslid van de gemeente Maasdriel Eerste benoeming: 2008 Lopende termijn: Lid Raad van Commissarissen OFHverzekeringen Voorzitter woningbouwvereniging De Goede Woning Neerijnen Voorzitter klachtencommissie woningcorporatie Brabant Wonen Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Maasveren A.S.M. Deutekom, MBA Eerste benoeming: 2008 lid M Directeur/bestuurder woningstichting GoedeStede in Almere Lopende termijn: Lid van het bestuur van de VMCA Lid van het Algemeen Bestuur van Aedes Lid raad van toezicht Bureau Jeugdzorg Flevoland Lid van het bestuur van de Stichting Han Lammers Leerstoel drs. Y.J.M. ten Brummelhuis MSM lid V Eigenaar YtB-Consultancy Eerste benoeming: 2011 Lid Raad van Toezicht Stichting Heide Lopende termijn: Lid Raad van Toezicht Prokino / Meander Voorzitter bestuur Marikenhuis Lid Raad van Toezicht Stichting reumazorg zuid - west Nederland M.M. Hanssen-Ruyten Eerste benoeming 2012 lid V Voorzitter begeleidingscommissie uitvoering WMO Breda Lopende termijn: Voorzitter Platform Wooninitiatieven Zuid- Nederland Voorzitter Platform VG West-Brabant Lid regionale (BOPZ)klachtencommissie Zorginstellingen West-Brabant pagina 12

13 Samenstelling commissies Raad van Toezicht per 31 december 2013 Auditcommissie De heer A.S.M. Deutekom, MBA, voorzitter De heer ing. M.F.F.M. van der Linden, lid Commissie Kwaliteit & Veiligheid Mevrouw drs. Y.J.M. ten Brummelhuis MSM, voorzitter Mevrouw M.M. Hanssen-Ruyten, lid Remuneratiecommissie De heer drs. J.Th.H.M. Blox, voorzitter De heer G.P. van den Anker, lid 3.4 Bedrijfsvoering De beleidscyclus is een continu proces van voorbereiding, besluitvorming, uitvoering, evaluatie, en verantwoording van het beleid dat binnen Cello gevoerd wordt om aan de doelstelling te voldoen. Om besluitvorming snel te reconstrueren en beoordelen, dient over adequate documentatie beschikt te worden. Vanuit de planning en control cyclus zijn de kaderbrief van het bestuur, de beleidsplannen, de begroting, de managementinformatie en de jaarrekening belangrijke documenten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. De toekomstige transities van zorgtaken en daarmee samenhangende bezuinigingen vragen om verdere investeringen in de kwaliteit van onze bedrijfsvoering en de onderdelen van de planning-en-controlcyclus. Zo is in 2013 de scheiding tussen de afdelingen Planning & Control en Administratieve Dienst gerealiseerd. Om bestuur en management te voorzien van adequate stuurinformatie en tegemoet te komen aan de veranderende behoefte aan informatie (niet alleen verklarend achteraf, maar vooral proactief sturend) is geïnvesteerd in een Business Intelligence Tool. Deze BI-tool dient een oplossing te bieden om informatie uit meerdere bronsystemen te combineren, eenduidig te rapporteren en op eenvoudige wijze aan te kunnen bieden aan de eindgebruikers. Met behulp van de BI-tool dient er daadwerkelijk te kunnen worden (bij)gestuurd op basis van actuele informatie. Daarnaast komen meerjaren-prognoses voor exploitatie, liquiditeiten en balansposities beschikbaar. Om te anticiperen op krimpscenario s waarmee Cello te maken krijgt, werd de begrotingssystematiek gewijzigd. Daar waar eerder historische cijfers mede bepalend waren voor het financieel kader werd voor het nieuwe begrotingsjaar 2014 de met het zorgkantoor afgesproken productie leidend. Om verzekerd te blijven van een gezonde bedrijfsvoering worden opbrengsten gemaximeerd en dient actief beleid gevoerd te worden op kostenreductie. Van het management zullen extra inspanningen gevraagd worden om ervoor te zorgen dat de financiële huishouding op orde blijft. Een sluitende exploitatie is van essentieel belang om de organisatie stuurbaar te houden. 3.5 Cliëntenraad Vormgeving medezeggenschap Cello heeft de formele medezeggenschap van cliënten neergelegd op twee niveaus binnen de organisatie: lokaal (locatie, cluster of combinaties van clusters) en centraal voor Cello als geheel. De lokale cliëntenraden bestaan uit een deelraad cliënten en een deelraad vertegenwoordigers. Clusters met cliënten met (zeer) ernstige beperkingen hebben een cliëntenraad met alleen vertegenwoordigers. Cello kent geen medezeggenschapstructuur op sectorniveau. Wanneer er binnen een sector sprake is van clusteroverstijgende onderwerpen die voor advies in aanmerking komen, kan een tijdelijke pagina 13

14 adviesgroep cliëntenraden worden ingesteld, waarbij de sectormanager het aanspreekpunt is. Dat is bijvoorbeeld het geval bij omvangrijke nieuwbouwprojecten. Binnen de sector Kind & Gezin zijn de afzonderlijke cliëntenraden van de onderdelen, die ondersteuning bieden aan kinderen jonger dan 18 jaar, in 2013 samengegaan in één cliëntenraad om beter te kunnen adviseren met betrekking tot het veranderende beleid vanuit de jeugdzorg en de WMO. Ook de bestaande cliëntenraden op locatie De Wijngaert in Haaren hebben zich verenigd in één raad. Ondersteuning cliëntenraden Het functioneren van de cliëntenraden wordt ondersteund door een medewerker cliëntenparticipatie voor 12 uur per week. De deelraden die bestaan uit cliënten worden in hun werkzaamheden ondersteund door coaches, die hiervoor vier uur per vergadering beschikbaar hebben. Er is een helpdesk ingericht bij het cursuscentrum Eigenwijze van Cello voor praktische handreikingen en hulpmiddelen. Dit cursuscentrum voor cliënten biedt ook cursussen medezeggenschap aan voor cliënten. Alle cliëntenraden beschikken over een eigen budget om hun reguliere activiteiten te bekostigen en voor tegemoetkoming in de onkosten van de leden. De centrale cliëntenraad beschikt daarnaast over een budget voor het organiseren van grotere / bijzondere activiteiten. Elke lokale cliëntenraad kan daar een beroep op doen. Centrale cliëntenraad De samenstelling van de CCR is in 2013 gewijzigd. Er zijn twee nieuwe leden tot de CCR toegetreden. Na een kennismakingsperiode zijn zij formeel benoemd. Elk lid van de CCR fungeert als contactpersoon voor de lokale cliëntenraden van bepaalde clusters. Themabijeenkomsten Ook dit jaar werden voor alle vertegenwoordigers themabijeenkomsten gehouden. Deze gingen over de zorgprogramma s binnen Cello en over de ontwikkelingen m.b.t. eigen bijdrage AWBZ. Voor de leden van de deelraden vertegenwoordigers is er een studiemorgen geweest over basiszorg en de rol van de cliëntenraden daarbij. Voor de leden van de deelraden cliënten was het thema veiligheid. De CCR heeft een studiedag gehouden met de CCR van Amarant. Tijdens deze dag is de werkwijze van de beide raden met elkaar vergeleken. Veel zaken bleken sterk overeen te komen; maar er zijn ook duidelijke verschillen. Kenmerkend voor de werkwijze bij Cello is de meer informele manier van bespreken van zaken met de CCR. De opgedane inzichten zijn begin 2014 meegenomen bij een evaluatie. Toen heeft de CCR besloten om te gaan werken met een aantal commissies, zodat de leden zich meer op bepaalde beleidsterreinen kunnen concentreren. Behandelde onderwerpen en adviezen In 2013 heeft de CCR negen keer vergaderd. In vergelijking met voorafgaande jaren zijn er minder onderwerpen besproken. Regelmatig terugkerende onderwerpen waren het vervoer en de voorbereidingen op WMO en andere transities. Dit blijken onderwerpen die pas na lange tijd tot definitieve besluitvorming komen. Hierdoor is het moeilijk om de echte inspraakmomenten te markeren. In de CCR is afgesproken om belangrijke beleidsthema s voortaan meer te evalueren op de behaalde resultaten. Voorbeelden hiervan zijn domotica en het huisvestingsbeleid met de woningprofielen. Ook het ouderenbeleid blijft onder de aandacht. pagina 14

15 Overzicht van de belangrijkste onderwerpen van 2013 Begroting en Jaarstukken Er is positief advies gegeven over begroting en jaarstukken. WMO/ AWBZ De CCR is elke vergadering geïnformeerd over de ontwikkelingen in de transitie WMO en het beleid van Cello. Binnen Cello zullen enkele proefprojecten (pilots) worden opgestart (o.a. in Boxtel en s-hertogenbosch), waarin ervaring wordt opgedaan met het regelen van de zorg door de gemeenten en hoe Cello met minder budget de benodigde zorg aan cliënten kan blijven bieden. Er is Cello veel aan gelegen om de veranderingen voor de cliënten goed te begeleiden; het moet een zachte landing worden. Veiligheid De CCR heeft vragen gesteld over veiligheid voor cliënten en medewerkers. Vooral omdat er een toename is van LVG+ cliënten en het feit dat door de kleinschaligheid medewerkers vaker alleen werken met een groep cliënten. Vervoerskosten Cello heeft ervoor gekozen om op een geleidelijke manier haar vervoersbeleid om te buigen en de opgelegde korting op de vervoerskosten te realiseren. Wie betaalt wat/financiën - De CCR heeft haar zorgen uitgesproken over de toenemende kosten voor de cliënten. - De CCR is akkoord gegaan met het voorstel m.b.t. het uurtarief voor begeleiding bij uitstapjes en vakanties. - De CCR is akkoord gegaan met het tarief voor een eigen TV aansluiting, onder voorwaarde dat het TV signaal aan de huidige standaarden voldoet. - Er is overleg geweest over aanpassing facturering vanuit Cello en de SBBC. - Afgesproken is dat voor elke incasso door Cello een machtiging moet staan. Hierover ontvangen de cliëntvertegenwoordigers een brief. Diverse onderwerpen - Wifi in Cello woningen: met de komst van de SMART Phone wordt WIFI een basisvoorziening. Cello komt met afspraken over de aanleg en het gebruik hiervan. - Invoering Familienet: Cello en de CCR ondersteunen de invoering van Familienet - Geestelijke verzorging: kennis werd genomen van de afspraken m.b.t. geestelijke verzorging. 3.6 Ondernemingsraad De ondernemingsraad heeft acht overlegvergaderingen gevoerd met de raad van bestuur. In juni is er een overlegvergadering gewijd aan de algemene gang van zaken waarbij ook twee leden van de raad van toezicht aanwezig waren. In deze vergadering werd teruggekeken op het beleid van het afgelopen half jaar en vooruitgeblikt op beleidsveranderingen.. Tevens zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: het jaardocument 2013, de WMO, verzuim en werken is gezond, administratieve lastendruk, de jaarrekening, te verwachten krimp van de organisatie Cello en de samenwerking tussen ondernemingsraad en raad van bestuur. pagina 15

16 In december is er één overlegvergadering gewijd aan de begroting voor Hierbij heeft de ondernemingsraad vragen gesteld over de inhoud van deze begroting van Cello. Onderwerpen waren onder andere: personele inzet, concernkosten, de kaderbrief en de verkoop van Haarendael. Daarnaast was er in december de jaarlijkse geledingenbijeenkomst, waarbij de raad van bestuur, raad van toezicht, centrale cliëntenraad, managementteam en ondernemingsraad aanwezig waren. Jaarplanbesprekingen De ondernemingsraad heeft met sectormanagers en diensthoofden de jaarplannen van 2013 besproken. Het geeft de ondernemingsraad meer duidelijkheid over de plannen en de ontwikkelingen binnen sectoren. Door minstens eenmaal per jaar elke (sector)manager te spreken, kunnen de lijnen kort worden gehouden en blijft de OR op de hoogte van actuele zaken. Advies- en instemmingaanvragen Aan de ondernemingsraad werd door de bestuurder in 2013 over de volgende onderwerpen advies gevraagd: Voorgenomen besluit wijziging EAD/onderscheid basisadministratie en planning en control Voorgenomen besluit tot wijzigingen in de organisatie betreffende de onderdelen Vastgoed en Vastgoedontwikkeling Jaarstukken 2012 Begroting Cello 2014 Voor al deze zaken geldt dat de ondernemingsraad een positief advies heeft gegeven. Een verzoek tot instemming werd voorgelegd ten aanzien van de volgende onderwerpen: Beleid Preventie Seksueel Misbruik en de Verklaring Omtrent Gedrag De doorwerkgever Afwijken CAO: het niet meer aanbieden van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd Verlengen van het aflopende sociaal statuut tot er nieuw beleid is vastgesteld Voor bovenstaande zaken geldt dat de ondernemingsraad zijn instemming heeft verleend aan de aangeboden instemmingsverzoeken. Op onderstaande notities werd ook instemming gevraagd maar niet verleend: Werktijdenregeling Wonen, Dagbesteding & Werk, Kind, Gezin & Vrije Tijd: de ondernemingsraad heeft gevraagd om argumenten voor de noodzaak tot het wijzigen van huidig beleid. De raad van bestuur heeft deze argumenten niet voldoende geformuleerd, waarop de ondernemingsraad geen reden zag tot instemming met de voorgelegde werktijdenregeling. Arbeidsovereenkomsten binnen Cello: de ondernemingsraad ontving deze notitie ter instemming, maar vond het document uit drie losse onderdelen bestaan. Na overleg met de manager P&O en de raad van bestuur is het verzoek tot instemming gestopt. Overzicht van andere onderwerpen Naast voornoemde advies- en instemmingsaanvragen ging de aandacht ook uit naar: projectplan veiligheid LVG+, Vastgoedontwikkeling en Vastgoedbeheer, locatieonafhankelijk werken, huismeesterschap, jaargesprekken, personeels- en salarisinformatiesysteem, contacten vakbonden, contacten achterban, participatie en communicatie. pagina 16

17 4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Herijking meerjarenbeleid Cello heeft het meerjarenbeleid vastgelegd in de beleidsnota Vanuit de basis vernieuwen. Met het aantreden van het kabinet Rutte II eind 2012 werd de contouren van de stelselherziening in de langdurige zorg duidelijker. Er was sprake van diverse samenhangende transities met ingrijpende gevolgen voor de gehandicaptenzorg: invoering van WMO, Jeugdwet, Participatiewet en de omvorming van AWBZ naar WLZ. Mede door de omvang van de aangekondigde bezuinigingen vormde dat begin 2013 de aanleiding om de doelstellingen uit ons meerjarenbeleid te herijken. Dat leidde tot de volgende conclusies: Cello houdt vast aan de bestaande missie als brede ondersteuningsorganisatie voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Cello kiest niet voor de insteek om zich als gespecialiseerde zorgaanbieder terug te trekken op de intensieve zorg in de WLZ (de nieuwe kern-awbz). Op basis van onze langdurige relatie met cliënten willen we samen met hen de overgang maken naar de nieuwe situatie. In dialoog met cliënten en in samenwerking met andere lokale organisaties willen we zoeken naar nieuwe (en goedkopere) manieren om de vereiste ondersteuning vorm te geven. De bescheiden groeidoelstelling uit het meerjarenbeleid zal niet kunnen worden gerealiseerd. De omvang van de bezuinigingen is zodanig dat er de komende jaren sprake zal zijn van krimpend budget en personeelsformatie. Dat stelt andere eisen aan de financiële sturing en het strategisch personeelsbeleid. De beleidsdoelstelling van versterking van onze lokale verankering blijft onverkort van kracht. Cello wil in de kerngemeenten waar Cello werkzaam is een voorkeurspartner zijn voor de gemeente bij de vormgeving en invulling van het aanbod aan maatschappelijke ondersteuning voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Gezien ons brede en kwalitatief goede aanbod zijn we daartoe goed gepositioneerd. We zoeken daarbij de samenwerking met lokale partners. Het versterken van de basiszorg zal in het licht van de aangekondigde bezuinigingen de aandacht blijven vragen. We moeten extra kritisch zijn op de interne bureaucratie en de administratieve taken voor begeleiders. De productiviteitsratio, met als belangrijke graadmeter het aandeel directe cliëntgebonden tijd, zal waar mogelijk moeten worden verbeterd. Daarnaast zal nog meer een beroep moeten worden gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers bij allerlei activiteiten die de kwaliteit van leven voor cliënten vergroten. Het blijft van groot belang om verder uitwerking te geven aan het doelgroepenbeleid: zorginhoudelijk (versterking professionele kwaliteit) en vanuit verschillen in de klantwaarde (cliëntperspectief). Bijzondere aandacht vraagt de verdere uitbouw van een samenhangend zorgcircuit voor de doelgroep LVG-plus. De vraag vanuit deze doelgroep blijft sterk groeien. De versnelling en verbreding bij extramuralisering (scheiden wonen en zorg) vraagt om aanscherping van het strategisch huisvestingsbeleid en mogelijk nieuwe keuzes t.a.v. ombouw naar interne corporatie. De lange termijn capaciteitsplanning moet worden geactualiseerd. Vraag en aanbod moeten meer op Cello-niveau worden afgestemd. pagina 17

18 Het flexibel inspelen op de lokale (gemeentelijke) beleidsomgeving en de veranderende vragen van cliënten vragen om vergroting van de wendbaarheid van de organisatie, beginnend op teamniveau. Dat vraagt om het versterken van het maatschappelijk ondernemerschap op cluster- en sectorniveau Beleidsthema s in 2013 In de kaderbrief voor 2013 zijn de hoofdthema s aangegeven die in de jaarplannen van de sectoren en ondersteunende diensten verder zijn opgepakt. De jaren 2013 en 2014 zijn overgangsjaren die worden gebruikt om de organisatie voor te bereiden op de veranderingen door de fundamentele stelselherziening in de langdurige zorg Versterking basiszorg Met de titel van het meerjarenbeleid - Vanuit de basis vernieuwen - wordt aangegeven dat Cello in een veranderende omgeving nieuwe wegen wil inslaan, maar dat wil doen op basis van het stevige fundament dat in de afgelopen jaren is gelegd. In de titel zit ook de aandacht die aan de kwaliteit van de dagelijkse zorg gegeven moet blijven worden. Het jaarthema voor 2013 was daarom evenals in 2012 Versterking basiszorg. In alle jaarplannen van de clusters kwam het thema basiszorg terug. Per cluster of per locatie is daar op heel verschillende manieren invulling aan gegeven, afhankelijk van de doelgroep en nadrukkelijk in samenspraak met cliënten en vertegenwoordigers. Daarbij gaat het niet alleen om iets als persoonlijke verzorging. Binnen de clusters in de sector Kind & Gezin is bijvoorbeeld veel aandacht besteed aan de verankering van het pedagogisch klimaat in de dagelijkse zorg. Ook de resultaten vanuit het cliënttevredenheidsonderzoek van 2012 zijn meegenomen bij de verbeterplannen rond basiszorg. De aandachtspunten zijn met de cliëntenraden besproken. In 2012 en 2013 kon door de inzet van de intensiveringsgelden extra formatie worden ingezet in groepen waar door de overgang naar kleinschaliger werken het rooster te kwetsbaar was geworden en de basiszorg in het geding dreigde te komen. Door het wegvallen van de intensiveringsgelden moeten deze knelpunten nu opgevangen worden door groepsvergroting of een beroep op interne solidariteit (substitutie van ZZP-inkomsten). Co-creatie Bij de aanpak van de verbeterpunten was de insteek om dit zoveel mogelijk in de vorm van cocreatie met cliënten en vertegenwoordigers te doen. Niet alleen in de WMO, maar ook in de langdurige zorg wordt de betrokkenheid van het sociale netwerk steeds belangrijker om de kwaliteit van leven te kunnen blijven waarborgen. Uit de projecten rond basiszorg leren we dat we minder zelf de oplossing al moeten invullen, maar beter de problemen kunnen delen en samen met de betrokkenen naar haalbare oplossingen zoeken. Het open bespreken van verwachtingen en mogelijkheden voorkomt ook teleurstelling. Cello is gebruik gaan maken van de web-applicatie Familienet om de dagelijkse communicatie met het sociale netwerk te ondersteunen en te stimuleren. In alle woningen worden de technische voorwaarden gecreëerd om daar flexibel gebruik van te kunnen maken. pagina 18

19 Een belangrijke mijlpaal in maart 2013 was het verwelkomen van de 1000e vrijwilliger bij Cello. Samen met de mantelzorgers zijn zij van onschatbare waarde voor de kwaliteit van leven voor mensen met een beperking Vergroten decentrale regelruimte In de besturingsvisie wil Cello meer ruimte maken voor het maatschappelijk ondernemerschap tot op het laagste niveau. Het flexibel inspelen op de vragen van cliënten en op de lokale situatie vraagt om meer eigen regelruimte op lokaal niveau. Innovatieplatform In 2011 en 2012 is hier aan gewerkt in diverse pilots binnen het project VIZ, met ondersteuning vanuit het landelijke stimuleringsfonds In voor zorg. Dit heeft in 2013 een vervolg gekregen in de vorm van het Innovatieplatform. Er is een oproep gedaan voor projectvoorstellen. Daarvan er zijn vijf geselecteerd die extra zijn ondersteund o.a. door een externe coach. De projecten waren gericht op: versterking van de samenwerking in de wijk (2x) gebruik van tablets in de zorg (ook door cliënten), stimuleren van een gezonde leefstijl, nieuwe vorm van dagbesteding voor ouderen Rondom deze projecten zijn klankbordgroepen geformeerd om de opgedane ervaringen breder te delen. Deze projecten zijn begin 2014 afgerond. Het innovatieplatform heeft in 2014 een vervolg gekregen in pilots gericht op de invoering van WMO en Jeugdwet, waarbij nadrukkelijk een beroep wordt gedaan op creatieve ideeën vanuit de werkvloer. Interne bureaucratie Naar aanleiding van signalen uit de organisatie is door de bestuurders de discussie aangezwengeld over de interne bureaucratie binnen Cello. In enkele werksessies met clustermanagers en later breed in het Inhoudelijk Overleg met alle leidinggevenden zijn de grootste knelpunten en ergernissen geïnventariseerd. Een belangrijke conclusie was dat administratieve processen en systemen nog te sterk vanuit de afzonderlijke ondersteunende diensten worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Het gebruikersperspectief van met name clustermanagers wordt onvoldoende bij de inrichting van systemen meegenomen. De beleving is dat de administratieve last naar hen wordt doorgeschoven. Ook uitvoerend medewerkers krijgen te maken met een stapeling van losse systemen. In het bijzonder vraagt het ondersteuningsplan de aandacht. Dat is in de loop der jaren te uitgebreid en onoverzichtelijk geworden, waardoor het te bewerkelijk is en de kern ervan uit beeld dreigt te raken. Deze discussie heeft ertoe geleid dat enkele werkprocessen worden herzien. De digitale afhandeling van formulieren met behulp van het nieuwe pakket Youforce wordt opnieuw ingericht om managers te ontlasten. Er is een single-sign-on gekomen voor de interne softwarepakketten die de ergernis over alle verschillende wachtwoorden wegneemt. Er vindt een herbezinning plaats op het ondersteuningsplan: welke onderdelen vormen de kern, waar moet het gesprek met de cliënt en/of vertegenwoordiger echt over gaan en wat is wel relevant, maar als achtergrondinformatie? pagina 19

20 Cello stapt in 2014 in een ontwikkeltraject met de leverancier van het ECD (Care4) om te komen tot een nieuwe opzet die het proces van het opstellen van het ondersteuningsplan veel beter ondersteunt en de kerninformatie afhankelijk van de gebruiker beter toegankelijk maakt. Door het vereenvoudigen en beter ondersteunen van het primaire proces kan productiviteitswinst worden behaald en hoeft er minder tijd besteed te worden aan administratie en indirecte zorg. Managementinformatie Goede en toegankelijke sturings- en verantwoordingsinformatie tot op het laagste niveau is essentieel om regelruimte te kunnen bieden. De toenemende complexiteit van de verschillende informatiesystemen en de behoefte aan meer samenhangende managementinformatie hebben geleid tot de beslissing om een BI-tool aan te schaffen. De eigen instrumenten konden onvoldoende aan de vragen tegemoet komen. In het laatste kwartaal van 2013 is gestart met de implementatie van de BI-tool van Infent. In het eerste kwartaal van 2014 zijn het financiële pakket (Bomas), het pakket voor productieregistratie (Care4) en het personeelsinformatiesysteem (Beaufort) ontsloten m.b.v. de BI-tool. In het tweede kwartaal van 2014 volgen het roosterpakket (SPExpert) en het kwaliteitsinformatiesysteem (Infoland). Decentralisatie facilitair bedrijf Binnen het facilitair bedrijf is een proces ingezet van decentralisatie van de dienstverlening. De wasvoorziening, voeding, schoonmaak en klein onderhoud (huismeester) wordt steeds meer op locatie / woningniveau georganiseerd. Hiervoor zijn diverse pilots uitgevoerd. De financiering wordt waar mogelijk gebaseerd op het principe de gebruiker betaalt en bepaalt. Dat is gebaseerd op de reële beïnvloedingsmogelijkheden van de lokale managers. De budgetten worden in dat geval gedecentraliseerd waardoor de concernkosten dalen. Voor de organisatie van het facilitair bedrijf en de medewerkers heeft dit ingrijpende gevolgen. Het decentralisatieproces wordt zorgvuldig en stapsgewijs doorlopen. Herijking functie clustermanager De clustermanagers vervullen een spilfunctie binnen de organisatie. Cello wil, inspelend op de transities en nieuwe ontwikkelingen, de clustermanagers in positie brengen om hun rol daarin goed vorm te kunnen geven. Het doel is de effectiviteit van hun handelen te vergroten, zowel in hun relatie met medewerkers/teams als in hun afstemming: intern (in de lijn, met ondersteuners en intercollegiaal) en extern met ketenpartners in de wijk. Daarvoor zijn gemotiveerde clustermanagers nodig die weten wat van hen verwacht wordt en over de vaardigheden beschikken om die verwachtingen vorm te geven. Behalve om de effectiviteit van hun gedrag gaat het daarbij ook om de condities die de organisatie biedt om teams en managers goed te laten functioneren. Dit proces van herijking is eind 2013 gestart en loopt door in De clustermanagers zijn zelf actief bij dit proces betrokken Verdieping doelgroepenbeleid Professionalisering zorg voor LVB-plus Er is verder uitvoering gegeven aan het beleidsplan om een samenhangend aanbod voor LVB-plus cliënten te realiseren als onderdeel van de sector Rosmalen. Belangrijke aandachtspunten in dat plan waren de versterking en betere borging van de professionele kwaliteit van de gespecialiseerde LVB-zorg. Dat beleid is begin 2012 ingezet. Na twee jaar zijn de resultaten van pagina 20

Jaarverslaglegging 2014

Jaarverslaglegging 2014 Jaarverslaglegging 2014 vastgesteld op 18 mei 2015 Inhoud 1. UITGANGSPUNTEN VOOR DE JAARVERSLAGGEVING 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 4 2.1. Algemene identificatiegegevens 4 2.2. Structuur van de organisatie

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaardocument 2011

Inhoudsopgave Jaardocument 2011 . Inhoudsopgave Jaardocument 2011 1. Uitgangspunten van de jaarverslaggeving 3 2. Profiel van de organisatie 4 2.1. Algemene identificatiegegevens 4 2.2. Structuur van de organisatie 4 2.3. Kerngegevens

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Jaarverslaglegging 2012

Jaarverslaglegging 2012 Jaarverslaglegging 2012 Inhoud 1. Uitgangspunten voor de jaarverslaggeving 3 2. Profiel van de organisatie 4 2.1. Algemene identificatiegegevens 4 2.2. Structuur van de organisatie 4 2.3. Kerngegevens

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

( ) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1. Welkom bij Gemeente Haaren

( ) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1. Welkom bij Gemeente Haaren (06-02-2012) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1 Welkom bij Gemeente Haaren (06-02-2012) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 2 TRANSITIE AWBZ Aanleiding: Forse groei aanspraken AWBZ Maatregelen:

Nadere informatie

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens Werkplan 2011 Cliëntenraad Stichting Pergamijn Geactualiseerd op: 1 februari-2011 Redactie: De secretaris H.A.Janssens 1 Werkwijze van de Cliëntenraad De cliëntenraad van de Stichting Pergamijn stelt de

Nadere informatie

Memo. : Raad van Bestuur. Telefoonnummer : Datum : : Beleid voor dialoog met belanghebbenden

Memo. : Raad van Bestuur. Telefoonnummer : Datum : : Beleid voor dialoog met belanghebbenden Memo Van Locatie : Raad van Bestuur : Croy Telefoonnummer : 06 51441184 Datum : 2015.07.15 Onderwerp : Beleid voor dialoog met belanghebbenden Goedgekeurd door de Raad van Toezicht 2015.07.20. Vastgesteld

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona

Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona Visie op medezeggenschap van cliënten en familie van Abrona Bestemd voor: Abrona Geschreven door: Werkgroep Visie op Medezeggenschap, bestaande uit vertegenwoordiging van cliënten, familie, afdeling Medezeggenschap

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2)

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Voor u ligt het format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) wijkverpleging 2015. Door het invullen van dit format maakt u de

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch

Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch Manifest Zorgzaam ''s-hertogenbosch 21 juni 2013 Onze samenwerking Vijftien organisaties doen de gemeente s-hertogenbosch op 28 juni 2013 tijdens de jaarlijkse Godshuizenlezing een aanbieding in het kader

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners.

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Bijlage 1. Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Korte toelichting In het projectplan van de pilot worden drie arrangementen beschreven; 1. Kort herstel; voor mensen die tijdelijke begeleiding

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid)

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid) De Raad van Bestuur van de stichting Van Neynselgroep, gevestigd te s-hertogenbosch, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte tot statutenwijziging op 28 december

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Utrecht, juni Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorghuis Alblasserwaard te Sliedrecht op 16 januari 2017

Utrecht, juni Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorghuis Alblasserwaard te Sliedrecht op 16 januari 2017 Utrecht, juni 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorghuis Alblasserwaard te Sliedrecht op 16 januari 2017 1 Inleiding Op 16 januari 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland Jaarplan 2011 ketenproject Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland A. Doelgroep en thema van de ketensamenwerking De Swaai, centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie, een samenwerkingsverband

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Convenant Kindcentra

Convenant Kindcentra Convenant Kindcentra 2015 2018 1 Partijen: 1. Dak Kindercentra, vertegenwoordigd door mevrouw Briedé, voorzitter Raad van Bestuur; 2. Lucas Onderwijs, vertegenwoordigd door de heer van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik

Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012. Oplossingen binnen handbereik Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012 Communicati Coördina econnect tie Contro ie le Oplossingen binnen handbereik Introductie Robin Matteman, I4C-Connect. Ontzorgt zorgprofessionals:

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2013 Cliëntenraad revalidatiecentrum Roessingh Februari 2014 Cliëntenraad In maart 1999 is in revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen... pag 4 Adviezen... pag

Nadere informatie

PROFIEL BELEIDSMEDEWERKER SAMENWERKINGSVERBAND PRIMAIR ONDERWIJS DE MEIERIJ

PROFIEL BELEIDSMEDEWERKER SAMENWERKINGSVERBAND PRIMAIR ONDERWIJS DE MEIERIJ @ PROFIEL BELEIDSMEDEWERKER SAMENWERKINGSVERBAND PRIMAIR ONDERWIJS DE MEIERIJ Maart 2017 voor meer informatie over de functie: Dhr. B. Wesseldijk directeur-bestuurder telefoon 06-14331004 Mevr. M. Maas

Nadere informatie

Profiel Leden Raad van Toezicht Plantein en Tellens

Profiel Leden Raad van Toezicht Plantein en Tellens Profiel Leden Raad van Toezicht Plantein en Tellens voor de nieuw op te richten Raad van Toezicht met specifieke aandachtsgebieden: Zorg & Kwaliteit, Wonen & Vastgoed en Financiën Plantein en Tellens Met

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

NVTG Zorgvastgoed Congres "Begrijpen wij elkaar nog wel"

NVTG Zorgvastgoed Congres Begrijpen wij elkaar nog wel pagina 1 pagina 2 Agenda 1) Voorstellen 2) Onderwerp: Bouwen is meer dan alleen stenen stapelen 3) Positie van de vastgoedportefeuille. 4) Bedrijfswaarde 5) Bouwen doe je samen (cliënt bestuur - zorg vastgoed)

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk September 2015 Nieuwsbrief De eerste interne nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Vught. Deze brief verschijnt periodiek. Samenwerkende organisaties Samen Sterk in de Wijk

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Korte schets profiel Binnen de Raad van Toezicht van Geestelijke GezondheidsZorg

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Zorgvuldig, betrokken en transparant Voor veel cliënten van Amerpoort gaat er komende jaren wat veranderen. Dat komt door ingrijpende

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein We gaan doen wat nodig is. Niet meer, en niet minder. Geschreven door: Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Bianca Groenewegen Karen Sonneveld Marjolein

Nadere informatie

Profielschets. Raad van Toezicht

Profielschets. Raad van Toezicht Profielschets Raad van Toezicht Baarn, 29 september 2016 1 Inhoudsopgave Vivent... 3 Samenstelling Raad van Toezicht... 3 Profiel leden Raad van Toezicht... 3 Huidige vacatures... 5 De procedure... 5 Informatie...

Nadere informatie

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg Agendapunt 6 060915 BOSD Vergadering : Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein Regio Amersfoort Datum : 17 september 2015 Onderwerp : Notitie aansluiting regionaal HLZ agenda op vast te stellen regionaal convenant

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Beleidsplan VSV Kracht

Beleidsplan VSV Kracht Aanleiding De afgelopen jaren zijn landelijke en regionale initiatieven ontstaan om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen en de samenwerking te verbeteren. Het Verloskundig Samenwerkings Verband

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1 Jaarplan 2015 Inleiding In 2015 zullen we de eerste effecten gaan merken van de verschillende transities in de zorg. Nu (oktober 2014) heeft Orion het jaar 2015 een aanbesteding gedaan de WMO ongeveer

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlem Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Kopie aan Onderwerp 3 november 2016 2016/18 S.K. Augustin 023-511 5273 augustsk@haarlem.nl

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Doel van deze notitie Informeren over de te maken keuzes in het provinciaal jeugdzorgbeleid in de periode tot de transitie jeugdzorg.

Doel van deze notitie Informeren over de te maken keuzes in het provinciaal jeugdzorgbeleid in de periode tot de transitie jeugdzorg. Onderwerp keuzes meerjarenbeleid jeugdzorg 2013-2016 Doel van deze notitie Informeren over de te maken keuzes in het provinciaal jeugdzorgbeleid in de periode tot de transitie jeugdzorg. Inleiding De Wet

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013 PLAN VAN AANPAK AMHK STAPPEN VOOR REALISATIE VAN HET ADVIES EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING IN DRENTHE OP 1 JANUARI 2015 BJZ Drenthe & GGD Drenthe Mei 2013 OPDRACHT EN UITWERKING Opdracht:

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY INLEIDING Met ingang van 1 januari 2015 krijgen gemeenten een groot aantal taken overgeheveld, de zogeheten decentralisaties AWBZ-Wmo, de Jeugdwet en de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIE BEGELEIDING Ontwikkelingen: - Wijzigingswet Wmo: besluitvorming Tweede Kamer (april 2012) - Controversieel verklaring

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 24 juni 2016 Reactie op consultatie. VS Tekstsuggesties T

Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 24 juni 2016 Reactie op consultatie. VS Tekstsuggesties T Brancheorganisaties Zorg T.a.v. mr. Yvonne C.M.T. van Rooy Postbus 9696 3506 GR Utrecht Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 24 juni 2016 Reactie op consultatie Zorgbrede VS Tekstsuggesties

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant

JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant Correspondentieadres: T.a.v. secretariaat cliëntenraad Postadres: Postbus 1116 4700 BC ROOSENDAAL 088-56 02 00 clientenraad@twb.nl Inhoud 1.

Nadere informatie