Performancemanagement en HR-accounting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Performancemanagement en HR-accounting"

Transcriptie

1 Moduleopdracht Performancemanagement en HR-accounting Naam: xxxxxxxxxxxxxxxxx Studentennr: 4xxxxxx Datum: december 2013 Docent: xxxxxx Opleidingsgroep: NCOI Opleiding: HBO Personeelsmanagement Vertrouwelijk Module: Performancemanagement en HR-accounting

2 Voorwoord: Voor u ligt de moduleopdracht die ik heb geschreven ter afronding van de module Performancemanagement en HR-accounting welke onderdeel is van de NCOI opleiding Personeelsmanagement. Gedurende deze module heb ik zoals altijd weer gebruik mogen maken van alle relevantie gegevens van de stichting Xxxxxxxxx zoals de kaderbrief, richtinggevend profiel en de cijfers uit de Business Intelligence Tool (BI-tool). Veel advies en informatie heb ik ontvangen van xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (manager HR) en xxxxxxxxxxxxxx (adviseur Arbo & Verzuim). Omdat het juist interpreteren van beleidsstukken soms nog lastig is heb ik dit advies als een grote steun ervaren, waarvoor dank. Ik vind het erg interessant om als personeelsadviseur in opleiding steeds dieper op de materie in te gaan zo alle facetten van het vak te leren kennen. Desiree van der Schans. xxxxxxxxxxxxxxx, december Samenvatting De stichting Xxxxxxxxx beheert vijf zorglocaties in de gemeenten Wxxxxxxxxx en verleent huisvesting, verzorging, begeleiding en verpleging aan ouderen. De kernactiviteiten van Xxxxxxxxx zijn intramurale verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg. Omdat de behoefte aan ouderenzorg sterk zal toenemen zal het kabinet de komende jaren hervormingen gaan doorvoeren wat inhoudt dat de lichtere zorg niet meer wordt verleend in de zorgcentra maar bij de mensen thuis. Dit heeft weer tot gevolg dat Xxxxxxxxx de intramurale zorg moet afbouwen en de extramurale zorg moet uitbreiden. Daarop heeft de organisatie zijn visie aangepast en gaat zich meer richten op de extramurale zorg. In het richtinggevend profiel (streefprofiel) zijn onderstaande doelen opgenomen: Xxxxxxxxx gaat het aanbod van extramurale zorg uitbreiden; Het zorgaanbod van Xxxxxxxxx meer op de kaart zetten; De HR manager moet aantoonbaar maken dat het HR beleid een grote bijdrage levert aan het behalen van de organisatiedoelstellingen. Hiertoe staat het fasemodel voor een effectief en efficiënt personeelsmanagementplan ter beschikking. Drie belangrijke HR-speerpunten zijn: a. Het verwerven van naamsbekendheid in de regio b. Het invoeren van een flexibele schil binnen het personeelsbestand; c. Het kwalificeren van de medewerkers voor de extramurale zorg; Door de medewerkers te kwalificeren voor de extramurale zorg zullen de cliënten dit direct merken in de kwaliteit van de geleverde zorg. Hierdoor zal de cliënttevredenheid toenemen. Dit zal weer een positieve invloed hebben op het imago van Xxxxxxxxx. Vanwege de dringende behoefte aan uitbreiding in de extramurale zorg is gekozen om het laatste speerpunt Het kwalificeren van de medewerkers voor de extramurale zorg uit te werken in de HRscorecard. Door middel van het KSP-model zijn hiervoor de volgende ken- en stuurgetallen benoemd: 2

3 Opleidingskosten Medewerkertevredenheid Cliënttevredenheid Bij het invoeren van het nieuwe functiegebouw eerder dit jaar hebben medewerkers door middel van belangstellingsgesprekken hun voorkeur aan mogen geven voor de functie Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV). Met het uitspreken van deze voorkeur ging men automatisch akkoord met het volgen van de gelijknamige opleiding. De functie EVV is vereist voor het verlenen van extramurale zorg. Uiteindelijk hebben 49 medewerkers aangegeven deze opleiding te gaan volgen. Om het beleid te effectueren is een actielijst opgesteld. Opleiden kost veel geld, maar duidelijk te maken dat er ook baten zijn is ter afsluiting een kostenbatenanalyse opgesteld. 3

4 Inhoud Voorwoord:... 2 Samenvatting... 2 Inhoud De organisatie en zijn doelen De organisatie Strategische doelen Speerpunten HR beleid Performance management HR-scorecard Ken- en stuurgetallen voor personeelsmanagement (KSP) Actielijst HR-accounting Literatuurlijst Bijlage

5 1. De organisatie en zijn doelen 1.1 De organisatie De stichting Xxxxxxxxx is een middelgrote organisatie met 700 medewerkers en 500 vrijwilligers. Zij beheert vijf zorglocaties in de gemeenten xxxxxxxxxxxxxxxxxxx en verleent huisvesting, verzorging, begeleiding en verpleging aan ouderen. Xxxxxxxxx is een stichting en wordt bestuurd volgens het zogeheten Raad van Toezicht model. De twee leden van de Raad van Bestuur dragen in collegiale verhouding de totaalverantwoordelijkheid, maar hebben ook hun eigen aandachtsgebieden. Xxxxxxxxx is een platte organisatie met twee bestuursniveaus: de Raad van Bestuur en de managers zorg, facilitair, EAD en HRM. Samen met de beleidsadviseur vormen zij het management De kernactiviteiten van Xxxxxxxxx zijn intramurale verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg waarbij wordt ingespeeld op de wensen en behoeften van verschillende cliëntgroepen uit de regio. Ouderen kunnen kiezen uit meerdere woonvormen en diensten, aansluitend bij de zorgbehoefte en de indicatie die zij hebben. Als gevolg van de vergrijzing zal de behoefte aan ouderenzorg sterk toenemen. Om deze zorg toegankelijk, goed en betaalbaar te houden zal het kabinet de komende jaren hervormingen gaan doorvoeren. Het doel is om zelfstandig wonende ouderen met een verzorgingshuisindicatie zodanig zorg te bieden, dat een verhuizing naar een intramurale situatie kan worden uitgesteld of worden voorkomen. Hiermee stimuleert de overheid dus de extramurale zorg. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) zal steeds vaker een indicatie voor extramurale dan voor intramurale zorg toekennen. Dit heeft tot gevolg dat Xxxxxxxxx de intramurale zorg moet afbouwen en de extramurale zorg moet uitbreiden. Daarop heeft de organisatie zijn visie aangepast en gaat zich meer richten op de extramurale zorg. Deze zorg bevat in principe het hele pakket wat ook in het verzorgingstehuis verleend minus het verblijf. Het gaat om een combinatie van verzorging, verpleging en psychosociale ondersteuning, aangevuld met het gebruik van voorzieningen en diensten die in het verzorgingshuis aanwezig zijn. 1.2 Strategische doelen Xxxxxxxxx gaat het aanbod van extramurale zorg uitbreiden. Xxxxxxxxx gaat haar aanbod voor een groot deel veranderen van intramurale naar extramurale zorg; Het zorgaanbod van Xxxxxxxxx meer op de kaart zetten. Door een imago-onderzoek is gebleken dat niet altijd even duidelijk is welke diensten Xxxxxxxxx aanbiedt. Bovenstaande doelen zijn opgenomen in het richtinggevend profiel van Xxxxxxxxx. Dit is het beleid voor de lange termijn tot 2015 met een beschrijving van de visie, missie en strategie van Xxxxxxxxx. Voorafgaand aan deze plannen is een SWOT-analyse uitgevoerd om de haalbaarheid te toetsen. Deze afkorting staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. Bij het maken van deze analyse wordt door de organisatie gekeken naar eigen de sterke en zwakke punten en vervolgens naar de kansen en bedreigingen uit de omgeving. (Potting, K; 2012, p. 28) Sterktes Door de vergrijzing zal de behoefte aan ouderenzorg sterk toenemen. Dit betekent dat er voldoende aanbod van cliënten is. De financiële middelen die nodig zijn om de voorbereidende investeringen te doen zijn aanwezig in de vorm van convenantmiddelen (Vanuit de regering zijn gelden beschikbaar gesteld die ingezet dienen 5

6 te worden om de zorgkloof te dichten tussen zorg en vergoeding die door jarenlange bezuinigingen was ontstaan). Zwaktes Xxxxxxxxx is niet de enige aanbieder in de regio en dit maakt dat er een behoorlijke concurrentieslag aan de gang is. Daarnaast moet de naamsbekendheid omhoog. Xxxxxxxxx zal zich meer moeten profileren in de markt Kansen In tegenstelling tot de algemene naamsbekendheid van de organisatie is de bekendheid en het goede imago van de zorglocaties wel hoog. Om het uitgebreide aanbod onder de aandacht te brengen moet hiervan geprofiteerd worden. Bedreigingen De arbeidsmarktontwikkeling binnen de zorg is zodanig dat er een tekort aan gekwalificeerde medewerkers wordt verwacht. Globaal betekent dit dat de sterke punten uitgebouwd moeten worden en de kansen waar mogelijk benut moeten worden. Zwaktes en bedreigingen vormen aandachtspunten waarop ingespeeld moet worden zodat ze mogelijk ontzwakt worden of geen bedreiging vormen. 1.3 Speerpunten HR beleid Omdat er over het algemeen vanuit wordt gegaan dat HR-activiteiten de prestaties van de organisatie kunnen verbeteren (Potting, K, 2012, p. 17) is er voor het bereiken van deze doelstelling voor HR een belangrijke rol weggelegd. De HR manager moet aantoonbaar maken dat het HR beleid een grote bijdrage levert aan het behalen van de organisatiedoelstellingen. Hiertoe staat het fasemodel voor een effectief en efficiënt personeelsmanagementplan ter beschikking. Een aantal speerpunten oftewel dominante thema s die voortvloeien uit het strategische doel zijn: a. Het verwerven van naamsbekendheid in de regio Door middel van arbeidsmarktcommunicatie kunnen we ons krachtig profileren. Hierbij zal de nieuwe huisstijl een belangrijke rol spelen. b. Het invoeren van een flexibele schil binnen het personeelsbestand; Door de extramuralisering zal de zorgvraag steeds moeilijker te bedienen zijn, steeds vaker is er sprake van de zogenaamde onplanbare zorg. Onplanbare zorg is het verlenen van alle zorg die incidenteel, onverwacht en acuut is. De zorg kan bestaan uit lichamelijke verzorging, een kortdurende begeleiding en verzorgende handelingen. Om de variërende zorgzwaarte te kunnen opvangen is het noodzakelijk om gebruik te maken van een flexibele schil. c. Het kwalificeren van de medewerkers voor de extramurale zorg; Het CIZ zal steeds vaker een indicatie afgeven voor extramurale zorg in plaats van intramurale zorg. Het is dan aan de dichtstbijzijnde zorginstelling om deze zorg te verlenen. Door de medewerkers te kwalificeren voor de extramurale zorg zullen de cliënten dit direct merken in de kwaliteit van de geleverde zorg. Hierdoor zal de cliënttevredenheid toenemen. Dit zal weer een positieve invloed hebben op het imago van Xxxxxxxxx. 6

7 2. Performance management 2.1 HR-scorecard De HR scorecard is een onderdeel van performance management. Performance management is het meetbaar maken en vervolgens meten van prestaties in de meest brede zin, inclusief het uitvoeren van de bijbehorende sturingsacties (Reader NCOI, 2013, p. 17). Het ontwerp van de HR-scorecard is gebaseerd op de bekende Balanced Scorecard (BSC) van Kaplan en Norton (2001). De BSC is bedoeld om snel inzicht te geven in de strategische succesfactoren van de organisatie. Hierbij wordt gekeken vanuit vier perspectieven nl. 1. Financieel perspectief: hoe houden we een financieel gezonde organisatie? 2. Klant perspectief: wat vinden zij van ons? 3. Intern perspectief: waar moeten we goed in zijn? 4. Groei en leerperspectief: hoe kunnen we verbeteren? (Baarda, P.R. & Kouwenhoven, C.P.M., 2007, p 105) Door de voorgenomen hervormingen van het kabinet heeft Xxxxxxxxx haar visie aangepast en gaat zich richten op het uitbreiden van de extramurale zorg. Het is daarom van belang dat deze geleverde zorg van hoge kwaliteit is, zodat cliënten hier tevreden over zijn. Daarom is het speerpunt wat wordt uitgewerkt in de HR scorecard: Het kwalificeren van de medewerkers voor de extramurale zorg. Om aan benodigde competenties te kunnen voldoen is ervoor gekozen de medewerkers te laten doorgroeien naar de functie Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) door ze de gelijknamige opleiding aan te bieden. Deze opleiding voldoet aan het competentieprofiel EVV zoals dit is vastgesteld door de brancheorganisatie. 7

8 HR SCORECARD Financieel perspectief Doelen Indicatoren De inkoop van de EVV opleiding voor 49 personen blijft binnen het budget. Het budget voor faciliteren van de EVV opleiding is ,- Klant perspectief Doelen Indicatoren 49 medewerkers hebben zich gemeld voor de opleiding; 100% behaalt diploma 100% van de leerlingen is tevreden; Cijfer MTO op onderdeel ontwikkeling van 6.7 naar 7.2 Tevreden cliënten door kwalitatief goede zorg Een score van 8 bij cliënttevredenheidsonderzoek. Interne processen persp. Doelen Indicatoren 49 medewerkers moeten in blokken van 13 weken worden ingepland (in groepen van 14 á 15 personen); 100% van de 49 medewerkers is ingeschreven voor de EVV opleiding Functiebeschrijvingen en inschaling in orde maken Gereed Leer- en groei perspectief Doelen Indicatoren Inkopen van de meest geschikte EVV opleiding (budget, aanbieder, locatie etc.) Gereed en voor akkoord getekend op Ken- en stuurgetallen voor personeelsmanagement (KSP) Door middel van ken- en stuurgetallen kunnen de prestaties van HR gemeten worden. Het kengetal staat voor de actuele situatie oftewel de IST situatie en het stuurgetal voor het bepalen van de gewenste situatie, de SOLL situatie. Het stuurgetal is daarmee de streefwaarde en aan de hand hiervan wordt bepaald of het tot het gewenste resultaat heeft geleid (Nijenhuis, C, 2007, p. 30). Om te komen tot een set specifieke kengetallen gebruiken we het KSP-model. (Baarda. P.R. & Kouwenhoven, C.P.M., 2007, p. 44) Deze methode bestaat uit de volgende vijf stappen: a. Het benoemen van de dominante thema s: Het kwalificeren van de medewerkers voor de extramurale zorg b. Bepalen van de personeelscategorieën: Bij het invoeren van het nieuwe functiegebouw eerder dit jaar hebben medewerkers door middel van belangstellingsgesprekken hun voorkeur aan mogen geven voor de functie Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV). Met het uitspreken van deze voorkeur ging men automatisch akkoord met het volgen van de gelijknamige opleiding. De functie EVV is vereist voor het verlenen van extramurale zorg. Uiteindelijk hebben 49 8

9 medewerkers aangegeven deze opleiding te gaan volgen. c. Bepalen van de werkterreinen: In eerste instantie zal de aandacht uitgaan naar de doorstroom. Het streven is om met het zittende personeel dit doel te bereiken. Bij de instroom zal ook direct actie worden genomen. d. Bepalen van de bijdrage van de personeelsfunctie: Op de afdeling P & O zal onderzocht worden welke opleider in aanmerking komt voor dit grote traject. Hierin zullen onder andere de kosten en de locatie (in-company of buitenshuis) meegenomen worden. Herzien van de functiebeschrijvingen en inschaling. e. Het samenstellen van de kengetallen: Opleidingskosten maximaal (49 personen á 1.500,00 + dervingskosten 49 x 13 lesdagen x gem. 16,25) Score medewerkerstevredenheid van 6,7 naar 7,2 (landelijk gemiddelde) Score cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) (2-jaarlijks) van 6,9 naar 8. Ziekteverzuim van 6,3% naar 5,3% Omdat de opleiding in blokken van 13 weken wordt ingekocht wordt steeds na afloop geëvalueerd in het kwartaaloverleg. Tijdens dit overleg komen Raad van Bestuur, HR-manager en HEAD samen om deze ken- en stuurgetallen te bespreken en waar nodig bij te sturen. Omdat steeds 15 medewerkers worden opgeleid ontvangen zij na diplomering een vragenlijst ter evaluatie. Cliënttevredenheidsonderzoek wordt eenmaal per twee jaar uitgevoerd. 9

10 3. Actielijst In onderstaande actielijst staan de acties die HR moet nemen om het beleid te effectueren. Kritische succes factor (KSF) Operationaliseren van de EVV opleiding Medewerkers zijn tevreden over de opleiding Cliënten zijn tevreden over kwalitatief goed zorg Alle benodigde processen zijn afgerond De 49 medewerkers doorlopen met succes de EVV opleiding Prestatie indicator (PI) Alle medewerkers nemen deel aan de EVV opleiding binnen het budget Alle medewerkers nemen deel aan de EVV opleiding Cliëntenbestand groeit Per proces wordt bepaald wanneer het proces operationeel is 95% van de medewerkers sluit de opleiding succesvol af (diploma) Norm Acties Wie is verantwoordelijk Budget financieel klanten 49 medewerkers in genoemde functie (= 100%) Interne processen 100% van de processen operationeel Groei en leren Budget definitief vaststellen Analyseren van MTO score onderdeel ontwikkeling Clienttevredenheid sonderzoek 1 x per 2 jaar Inplannen medew, nieuwe functiebeschrijvingen, reserveren ruimtes (incompany) Verloop van de opleiding volgen; uitval, diplomering 95% is succesvol Inkopen van de meest geschikte EVV opleiding Gereed Manager HR Medewerker HR Kwaliteitsmedewerker Personeelsadviseur Personeelsadviseur i.s.m. manager HR Afgerond HR-accounting Wat is mijn personeel waard? In de theorie wordt gesteld dat het over het algemeen bijzonder lastig en tijdrovend is om een goed kostenplaatje op te stellen van hr-activiteiten voor het werven, selecteren en opleiden van medewerkers. Daarom wordt vaak gewerkt met kengetallen die een beeld geven van de inspanningen van de HR afdeling. Ook gaat men ervan uit dat door opleiding, training, management development en coaching de resultaten van een organisatie verbeteren. De cijfers van het CBS laten als sinds 1999 zien dat er veel geld wordt besteed aan bedrijfsopleidingen. Des te opmerkelijker is het dat nog lang niet alle organisaties zichtbaar maken wat deze investeringen in personeel de organisatie kunnen opleveren. (Potting, K, 2012, p. 128). 10

11 Met een kosten-batenanalyse krijg je meer inzicht in de opbrengsten (de baten) van deze investeringen. Hieronder het stappenplan: Stap 1: Het beleid bepalen van de hand van een stappenplan: Een van de HR-speerpunten van HR is: Het kwalificeren van de medewerkers voor de extramurale zorg. Om aan het strategische doel uitbreiden van de extramurale zorg inhoud te geven is het noodzakelijk dat medewerkers geschoold worden om deze zorg te kunnen bieden. Nadat de personeelsconsulent de belangstellingsgesprekken heeft gevoerd is gebleken dat 49 medewerkers deel gaan nemen aan de opleiding. De opleidingsadviseur gaat met dit aantal aan de slag om een passende opleiding uit te zoeken, kosten, locatie, etc. Stap 2: De kosten van het beleid berekenen De kosten van de opleiding bedragen 1.500,- per persoon. Dit is inclusief lesmateriaal, examen en certificaat. Er moeten 49 medewerkers geschoold worden wat neerkomt op een bedrag van Verder zijn er de kosten van derving van de werktijd 49 medewerker x 13 lesdagen x 8 uur = uur tegen een gemiddeld uurloon van 16, , ,- Er is geen productiviteitsverlies omdat de medewerkers op de lesdagen worden vrij geroosterd. 0,- Totaal ,- Stap 3: De verwachte effecten van het beleid bepalen De effecten van de EVV opleiding moeten uiteindelijk zichtbaar worden in enerzijds de cliënttevredenheid en anderzijds de medewerker tevredenheid. De cliënten ontvangen kwalitatief goede zorg en zullen zich hier veiliger en plezieriger bij voelen. De medewerker tevredenheid groeit omdat er goede ontwikkelmogelijkheden bestaan. Dit resulteert weer in loyalere en meer betrokken medewerkers. Stap 4: De effecten in financiële baten vertalen Door medewerkers op te leiden tot EVV-er wordt verwacht dat de financiële effecten zichtbaar zijn door meer aanmeldingen van cliënten en daarnaast is de verwachting dat het ziekteverzuim gaat dalen. Meer extramurale cliënten financiële baten: De opbrengst van de extramurale zorg bedroeg in 2012: ,-. Wanneer de omzet van de extramurale zorg met 1% groeit staat dit gelijk aan ,18 Lager ziekteverzuim financiële baten: Door de geboden toekomstmogelijkheden en hulp bij het behalen van de EVV-opleiding zijn medewerkers vakkundiger, gemotiveerd en meer tevreden. Deze zaken kunnen er toe bijdragen dat het ziekteverzuim gaat dalen. Omdat het lastig te beredeneren is hoeveel % het ziekteverzuim gaat dalen wordt een berekening gemaakt van 1% verlaging (volgens berekening personeelsmanagement nader becijferd. K. Potting blz 143) Bij een vermindering van het ziekteverzuim met 1 procent bespaart Xxxxxxxxx aan kosten: 61,99 x 132,- = 8.183,- (Uitwerking berekening zie bijlage 1) 11

12 Stap 5: Het interne rendement bepalen Tevreden cliënten leveren een positieve bijdrage aan de arbeidssatisfactie. Over het algemeen zullen medewerkers zich prettiger voelen en efficiënter en nauwkeuriger werken met als resultaat tevreden medewerkers en een lager verzuim. Door middel van een medewerkers-tevredenheidsonderzoek is het interne rendement het best meetbaar. Het streven is dat de score van het MTO omhoog gaat van 6,7 naar 7,2 (landelijk gemiddelde). Daarnaast zal een keer per twee jaar de cliënttevredenheid gemeten worden. Het streven is van 6,9 naar een score 8 te gaan. Stap 6: De kosten en de baten vergelijken: Totale kosten opleiding EVV Opleidingskosten ,- Dervingskosten ,- Financieel totaal: ,- Totale baten opleiding EVV Indirecte opbrengsten: Hogere motivatie Kwalitatief betere zorg Efficiënter werken Directe opbrengsten: Meer aanmeldingen cliënten. Opbrengst per procent groei ,18,- Verlaging ziekteverzuim met 1%: 8.183,- door hogere motivatie en tevredenheid 12

13 Literatuurlijst Baarda & Kouwenhoven (2007), NCOI opleidingsgroep (2013) Nijenhuis (2007) Potting (2012) Ken- en stuurgetallen voor personeelsmanagement Reader performancemanagement & HR accounting Meten & managen Personeelsmanagement nader becijferd Geraadpleegde websites: 13

14 Bijlage 1 Basis gegevens: Aantal werknemers: 700 Personeelskosten: Aantal verzuimde dagen 2012: dagen Totaal aantal werkbare dagen: ongeveer dagen (240 per medewerker) Gemiddelde personeelskosten per werkdag per persoon = ,- / ,- = 125,- per dag. Kosten van ziekteverzuim: Doorbetaalde loonkosten: x 125,- = ,- De gevalsgebonden kosten van verzuimbegeleiding: 4.215,- Vervangingskosten voor zieke medewerkers: ,- Kosten minder hoge kwaliteit als gevolg van verzuim: niet kwantificeerbaar Kosten personeelsverloop als gevolg van verzuim: niet kwantificeerbaar Overige kosten van verzuim: niet bekend In totaal bedragen de kosten van het ziekteverzuim ongeveer ,- Een gemiddelde verzuimdag kost 132,- (totale bedragen ziektekosten / aantal verzuimdagen) Bij een vermindering van het ziekteverzuim met 1 procent bespaart Xxxxxxxxx aan kosten: 61,99 x 132,- = 8.183,- (K. Potting, personeelsmanagement nader becijferd blz 142) 14

Generatieleren. Kennismanagement als proces. Marloes de Loos Studentnummer: 290196 Erasmus Universiteit Rotterdam. Arbeid, Organisatie en Management

Generatieleren. Kennismanagement als proces. Marloes de Loos Studentnummer: 290196 Erasmus Universiteit Rotterdam. Arbeid, Organisatie en Management Generatieleren Kennismanagement als proces Naam: Marloes de Loos Studentnummer: 290196 Universiteit: Erasmus Universiteit Rotterdam Opleiding: Bestuurskunde Master: Arbeid, Organisatie en Management Module:

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenbeleid

Strategisch Meerjarenbeleid Strategisch Meerjarenbeleid 2013 2016 Colofon Scribent: Nelleke Vogel Documenteigenaar: Bestuurder Bestemd voor: Geheel Atlant Zorggroep Datum besluit: Februari 2015 Evaluatiedatum: Januari 2016 Versie:

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 HUMAN CAPITAL AGENDA ZORG EN WELZIJN LIMBURG 2013-2017 In opdracht van Zorg aan Zet ondersteund door Provincie Limburg Onderzocht en samengesteld

Nadere informatie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Inhoudsopgave Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 10 2. Regeer- en zorgakkoord 11 2.1 Maatregelen uit regeer- en zorgakkoord met betrekking tot de AWBZ

Nadere informatie

Zorgen voor Zorg. Ramingen van de vraag naar personeel. in de verpleging en verzorging tot 2030. Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez

Zorgen voor Zorg. Ramingen van de vraag naar personeel. in de verpleging en verzorging tot 2030. Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez Zorgen voor Zorg Zorgen voor Zorg Ramingen van de vraag naar personeel in de verpleging en verzorging tot 2030 Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager Pim HR Scan organisatie: Zuiver Zorg adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet contactpersoon: Karen Janzen Hoofd adm/hr Manager 1 contactinformatie: www.vraagpim.nl contact@vraagpim.nl drs. Math Hoenen

Nadere informatie

Ebook. De balanced scorecard als instrument voor besturing en strategie. Drs. G.H. (Harry) Huizing AC. HHFinance

Ebook. De balanced scorecard als instrument voor besturing en strategie. Drs. G.H. (Harry) Huizing AC. HHFinance Ebook De balanced scorecard als instrument voor besturing en strategie Drs. G.H. (Harry) Huizing AC HHFinance Ontwerp omslag: J. de Brué van Groothuizen De uitgeverij, Apeldoorn 2013 Behoudens uitzonderingen

Nadere informatie

Monitor Woonvormen Dementie

Monitor Woonvormen Dementie Bernadette Willemse, Claire Wessel en Anne Margriet Pot Monitor Woonvormen Dementie Trends en succesfactoren in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie 2008-2014 Bernadette Willemse, Claire Wessel

Nadere informatie

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN Jet Prevosth, 2011 DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN FACILITY MANAGEMENT VOOR ZIEKENHUIZEN Auteur J.M. (Jet) Prevosth, 0784301 Opleiding Module

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012

Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012 Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op

Nadere informatie

Optimale HR ondersteuning in een zelfsturende organisatie

Optimale HR ondersteuning in een zelfsturende organisatie Optimale HR ondersteuning in een zelfsturende organisatie Welke HR dienstverlening is er nodig in de nieuwe organisatie van (Organisatie) intramuraal? Auteurs: Sander Hoogland 500605608 Geert Boon 500606040

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Wat wilt ú eigenlijk?

Wat wilt ú eigenlijk? Wat wilt ú eigenlijk? Behoefte aan ICT- toepassingen in de ouderenzorg Angela Moenis-1547068 Opleiding: Management in de Zorg Datum: April 2013 Organisatie: Amsterdam Economic Board Stagedocent: David

Nadere informatie

Goed Werknemerschap: een buiten -kans!

Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Meerjarenplan 2009-2011 31 maart 2009 Externe versie Reg.nr. 956471 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Strategie en beleid 3 2.1. Missie en visie 3 2.2. Speerpunten Combiwerk

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Iedereen succesvol op Deltion!

Iedereen succesvol op Deltion! Projectgroep Passend Onderwijs Adviesnota Iedereen succesvol op Deltion! Zwolle, 20 april 2012 (geactualiseerd 3 december 2012) Adviesnota Projectgroep Passend Onderwijs Pagina 1 1.Inleiding Deltion bereidt

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning in Organisaties

Strategische Personeelsplanning in Organisaties Strategische Personeelsplanning in Organisaties Afstudeeronderzoek Faculteit Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Strategische Personeelsplanning in Organisaties Een model voor strategische personeelsplanning

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Sturen met zorg. Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Eerst kiezen, dan delen. Sturen met zorg. Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs Eerst kiezen, dan delen Sturen met zorg Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs Sturen met zorg Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs 2 sturen met

Nadere informatie

Van kosten tot resultaat

Van kosten tot resultaat Van kosten tot resultaat Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Eindrapport Openbare versie Student Angelo Jonkers Studentnummer: 0206202 Universiteit Twente Begeleider Universiteit Twente drs. H. van

Nadere informatie

Welschap Holding. Jaarverslag 2013

Welschap Holding. Jaarverslag 2013 Welschap Holding Jaarverslag 2013 Vastgesteld door Raad van Bestuur Gefiatteerd door Raad van Toezicht Heemskerk, 1 juli 2014 Heemskerk, 1 juli 2014 Mevrouw M.C. Kersten Mevrouw C.E. Smith Valenzuela Inhoud

Nadere informatie

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE INHOUDSOPGAVE 1 WAAROM DEZE BROCHURE? 2 2 ONTWIKKELING EN MOBILITEIT BIJ GEMEENTEN 4 3 LOOPBAAN- EN ONTWIKKELBELEID

Nadere informatie