Performancemanagement en HR-accounting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Performancemanagement en HR-accounting"

Transcriptie

1 Moduleopdracht Performancemanagement en HR-accounting Naam: xxxxxxxxxxxxxxxxx Studentennr: 4xxxxxx Datum: december 2013 Docent: xxxxxx Opleidingsgroep: NCOI Opleiding: HBO Personeelsmanagement Vertrouwelijk Module: Performancemanagement en HR-accounting

2 Voorwoord: Voor u ligt de moduleopdracht die ik heb geschreven ter afronding van de module Performancemanagement en HR-accounting welke onderdeel is van de NCOI opleiding Personeelsmanagement. Gedurende deze module heb ik zoals altijd weer gebruik mogen maken van alle relevantie gegevens van de stichting Xxxxxxxxx zoals de kaderbrief, richtinggevend profiel en de cijfers uit de Business Intelligence Tool (BI-tool). Veel advies en informatie heb ik ontvangen van xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (manager HR) en xxxxxxxxxxxxxx (adviseur Arbo & Verzuim). Omdat het juist interpreteren van beleidsstukken soms nog lastig is heb ik dit advies als een grote steun ervaren, waarvoor dank. Ik vind het erg interessant om als personeelsadviseur in opleiding steeds dieper op de materie in te gaan zo alle facetten van het vak te leren kennen. Desiree van der Schans. xxxxxxxxxxxxxxx, december Samenvatting De stichting Xxxxxxxxx beheert vijf zorglocaties in de gemeenten Wxxxxxxxxx en verleent huisvesting, verzorging, begeleiding en verpleging aan ouderen. De kernactiviteiten van Xxxxxxxxx zijn intramurale verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg. Omdat de behoefte aan ouderenzorg sterk zal toenemen zal het kabinet de komende jaren hervormingen gaan doorvoeren wat inhoudt dat de lichtere zorg niet meer wordt verleend in de zorgcentra maar bij de mensen thuis. Dit heeft weer tot gevolg dat Xxxxxxxxx de intramurale zorg moet afbouwen en de extramurale zorg moet uitbreiden. Daarop heeft de organisatie zijn visie aangepast en gaat zich meer richten op de extramurale zorg. In het richtinggevend profiel (streefprofiel) zijn onderstaande doelen opgenomen: Xxxxxxxxx gaat het aanbod van extramurale zorg uitbreiden; Het zorgaanbod van Xxxxxxxxx meer op de kaart zetten; De HR manager moet aantoonbaar maken dat het HR beleid een grote bijdrage levert aan het behalen van de organisatiedoelstellingen. Hiertoe staat het fasemodel voor een effectief en efficiënt personeelsmanagementplan ter beschikking. Drie belangrijke HR-speerpunten zijn: a. Het verwerven van naamsbekendheid in de regio b. Het invoeren van een flexibele schil binnen het personeelsbestand; c. Het kwalificeren van de medewerkers voor de extramurale zorg; Door de medewerkers te kwalificeren voor de extramurale zorg zullen de cliënten dit direct merken in de kwaliteit van de geleverde zorg. Hierdoor zal de cliënttevredenheid toenemen. Dit zal weer een positieve invloed hebben op het imago van Xxxxxxxxx. Vanwege de dringende behoefte aan uitbreiding in de extramurale zorg is gekozen om het laatste speerpunt Het kwalificeren van de medewerkers voor de extramurale zorg uit te werken in de HRscorecard. Door middel van het KSP-model zijn hiervoor de volgende ken- en stuurgetallen benoemd: 2

3 Opleidingskosten Medewerkertevredenheid Cliënttevredenheid Bij het invoeren van het nieuwe functiegebouw eerder dit jaar hebben medewerkers door middel van belangstellingsgesprekken hun voorkeur aan mogen geven voor de functie Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV). Met het uitspreken van deze voorkeur ging men automatisch akkoord met het volgen van de gelijknamige opleiding. De functie EVV is vereist voor het verlenen van extramurale zorg. Uiteindelijk hebben 49 medewerkers aangegeven deze opleiding te gaan volgen. Om het beleid te effectueren is een actielijst opgesteld. Opleiden kost veel geld, maar duidelijk te maken dat er ook baten zijn is ter afsluiting een kostenbatenanalyse opgesteld. 3

4 Inhoud Voorwoord:... 2 Samenvatting... 2 Inhoud De organisatie en zijn doelen De organisatie Strategische doelen Speerpunten HR beleid Performance management HR-scorecard Ken- en stuurgetallen voor personeelsmanagement (KSP) Actielijst HR-accounting Literatuurlijst Bijlage

5 1. De organisatie en zijn doelen 1.1 De organisatie De stichting Xxxxxxxxx is een middelgrote organisatie met 700 medewerkers en 500 vrijwilligers. Zij beheert vijf zorglocaties in de gemeenten xxxxxxxxxxxxxxxxxxx en verleent huisvesting, verzorging, begeleiding en verpleging aan ouderen. Xxxxxxxxx is een stichting en wordt bestuurd volgens het zogeheten Raad van Toezicht model. De twee leden van de Raad van Bestuur dragen in collegiale verhouding de totaalverantwoordelijkheid, maar hebben ook hun eigen aandachtsgebieden. Xxxxxxxxx is een platte organisatie met twee bestuursniveaus: de Raad van Bestuur en de managers zorg, facilitair, EAD en HRM. Samen met de beleidsadviseur vormen zij het management De kernactiviteiten van Xxxxxxxxx zijn intramurale verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg waarbij wordt ingespeeld op de wensen en behoeften van verschillende cliëntgroepen uit de regio. Ouderen kunnen kiezen uit meerdere woonvormen en diensten, aansluitend bij de zorgbehoefte en de indicatie die zij hebben. Als gevolg van de vergrijzing zal de behoefte aan ouderenzorg sterk toenemen. Om deze zorg toegankelijk, goed en betaalbaar te houden zal het kabinet de komende jaren hervormingen gaan doorvoeren. Het doel is om zelfstandig wonende ouderen met een verzorgingshuisindicatie zodanig zorg te bieden, dat een verhuizing naar een intramurale situatie kan worden uitgesteld of worden voorkomen. Hiermee stimuleert de overheid dus de extramurale zorg. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) zal steeds vaker een indicatie voor extramurale dan voor intramurale zorg toekennen. Dit heeft tot gevolg dat Xxxxxxxxx de intramurale zorg moet afbouwen en de extramurale zorg moet uitbreiden. Daarop heeft de organisatie zijn visie aangepast en gaat zich meer richten op de extramurale zorg. Deze zorg bevat in principe het hele pakket wat ook in het verzorgingstehuis verleend minus het verblijf. Het gaat om een combinatie van verzorging, verpleging en psychosociale ondersteuning, aangevuld met het gebruik van voorzieningen en diensten die in het verzorgingshuis aanwezig zijn. 1.2 Strategische doelen Xxxxxxxxx gaat het aanbod van extramurale zorg uitbreiden. Xxxxxxxxx gaat haar aanbod voor een groot deel veranderen van intramurale naar extramurale zorg; Het zorgaanbod van Xxxxxxxxx meer op de kaart zetten. Door een imago-onderzoek is gebleken dat niet altijd even duidelijk is welke diensten Xxxxxxxxx aanbiedt. Bovenstaande doelen zijn opgenomen in het richtinggevend profiel van Xxxxxxxxx. Dit is het beleid voor de lange termijn tot 2015 met een beschrijving van de visie, missie en strategie van Xxxxxxxxx. Voorafgaand aan deze plannen is een SWOT-analyse uitgevoerd om de haalbaarheid te toetsen. Deze afkorting staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. Bij het maken van deze analyse wordt door de organisatie gekeken naar eigen de sterke en zwakke punten en vervolgens naar de kansen en bedreigingen uit de omgeving. (Potting, K; 2012, p. 28) Sterktes Door de vergrijzing zal de behoefte aan ouderenzorg sterk toenemen. Dit betekent dat er voldoende aanbod van cliënten is. De financiële middelen die nodig zijn om de voorbereidende investeringen te doen zijn aanwezig in de vorm van convenantmiddelen (Vanuit de regering zijn gelden beschikbaar gesteld die ingezet dienen 5

6 te worden om de zorgkloof te dichten tussen zorg en vergoeding die door jarenlange bezuinigingen was ontstaan). Zwaktes Xxxxxxxxx is niet de enige aanbieder in de regio en dit maakt dat er een behoorlijke concurrentieslag aan de gang is. Daarnaast moet de naamsbekendheid omhoog. Xxxxxxxxx zal zich meer moeten profileren in de markt Kansen In tegenstelling tot de algemene naamsbekendheid van de organisatie is de bekendheid en het goede imago van de zorglocaties wel hoog. Om het uitgebreide aanbod onder de aandacht te brengen moet hiervan geprofiteerd worden. Bedreigingen De arbeidsmarktontwikkeling binnen de zorg is zodanig dat er een tekort aan gekwalificeerde medewerkers wordt verwacht. Globaal betekent dit dat de sterke punten uitgebouwd moeten worden en de kansen waar mogelijk benut moeten worden. Zwaktes en bedreigingen vormen aandachtspunten waarop ingespeeld moet worden zodat ze mogelijk ontzwakt worden of geen bedreiging vormen. 1.3 Speerpunten HR beleid Omdat er over het algemeen vanuit wordt gegaan dat HR-activiteiten de prestaties van de organisatie kunnen verbeteren (Potting, K, 2012, p. 17) is er voor het bereiken van deze doelstelling voor HR een belangrijke rol weggelegd. De HR manager moet aantoonbaar maken dat het HR beleid een grote bijdrage levert aan het behalen van de organisatiedoelstellingen. Hiertoe staat het fasemodel voor een effectief en efficiënt personeelsmanagementplan ter beschikking. Een aantal speerpunten oftewel dominante thema s die voortvloeien uit het strategische doel zijn: a. Het verwerven van naamsbekendheid in de regio Door middel van arbeidsmarktcommunicatie kunnen we ons krachtig profileren. Hierbij zal de nieuwe huisstijl een belangrijke rol spelen. b. Het invoeren van een flexibele schil binnen het personeelsbestand; Door de extramuralisering zal de zorgvraag steeds moeilijker te bedienen zijn, steeds vaker is er sprake van de zogenaamde onplanbare zorg. Onplanbare zorg is het verlenen van alle zorg die incidenteel, onverwacht en acuut is. De zorg kan bestaan uit lichamelijke verzorging, een kortdurende begeleiding en verzorgende handelingen. Om de variërende zorgzwaarte te kunnen opvangen is het noodzakelijk om gebruik te maken van een flexibele schil. c. Het kwalificeren van de medewerkers voor de extramurale zorg; Het CIZ zal steeds vaker een indicatie afgeven voor extramurale zorg in plaats van intramurale zorg. Het is dan aan de dichtstbijzijnde zorginstelling om deze zorg te verlenen. Door de medewerkers te kwalificeren voor de extramurale zorg zullen de cliënten dit direct merken in de kwaliteit van de geleverde zorg. Hierdoor zal de cliënttevredenheid toenemen. Dit zal weer een positieve invloed hebben op het imago van Xxxxxxxxx. 6

7 2. Performance management 2.1 HR-scorecard De HR scorecard is een onderdeel van performance management. Performance management is het meetbaar maken en vervolgens meten van prestaties in de meest brede zin, inclusief het uitvoeren van de bijbehorende sturingsacties (Reader NCOI, 2013, p. 17). Het ontwerp van de HR-scorecard is gebaseerd op de bekende Balanced Scorecard (BSC) van Kaplan en Norton (2001). De BSC is bedoeld om snel inzicht te geven in de strategische succesfactoren van de organisatie. Hierbij wordt gekeken vanuit vier perspectieven nl. 1. Financieel perspectief: hoe houden we een financieel gezonde organisatie? 2. Klant perspectief: wat vinden zij van ons? 3. Intern perspectief: waar moeten we goed in zijn? 4. Groei en leerperspectief: hoe kunnen we verbeteren? (Baarda, P.R. & Kouwenhoven, C.P.M., 2007, p 105) Door de voorgenomen hervormingen van het kabinet heeft Xxxxxxxxx haar visie aangepast en gaat zich richten op het uitbreiden van de extramurale zorg. Het is daarom van belang dat deze geleverde zorg van hoge kwaliteit is, zodat cliënten hier tevreden over zijn. Daarom is het speerpunt wat wordt uitgewerkt in de HR scorecard: Het kwalificeren van de medewerkers voor de extramurale zorg. Om aan benodigde competenties te kunnen voldoen is ervoor gekozen de medewerkers te laten doorgroeien naar de functie Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) door ze de gelijknamige opleiding aan te bieden. Deze opleiding voldoet aan het competentieprofiel EVV zoals dit is vastgesteld door de brancheorganisatie. 7

8 HR SCORECARD Financieel perspectief Doelen Indicatoren De inkoop van de EVV opleiding voor 49 personen blijft binnen het budget. Het budget voor faciliteren van de EVV opleiding is ,- Klant perspectief Doelen Indicatoren 49 medewerkers hebben zich gemeld voor de opleiding; 100% behaalt diploma 100% van de leerlingen is tevreden; Cijfer MTO op onderdeel ontwikkeling van 6.7 naar 7.2 Tevreden cliënten door kwalitatief goede zorg Een score van 8 bij cliënttevredenheidsonderzoek. Interne processen persp. Doelen Indicatoren 49 medewerkers moeten in blokken van 13 weken worden ingepland (in groepen van 14 á 15 personen); 100% van de 49 medewerkers is ingeschreven voor de EVV opleiding Functiebeschrijvingen en inschaling in orde maken Gereed Leer- en groei perspectief Doelen Indicatoren Inkopen van de meest geschikte EVV opleiding (budget, aanbieder, locatie etc.) Gereed en voor akkoord getekend op Ken- en stuurgetallen voor personeelsmanagement (KSP) Door middel van ken- en stuurgetallen kunnen de prestaties van HR gemeten worden. Het kengetal staat voor de actuele situatie oftewel de IST situatie en het stuurgetal voor het bepalen van de gewenste situatie, de SOLL situatie. Het stuurgetal is daarmee de streefwaarde en aan de hand hiervan wordt bepaald of het tot het gewenste resultaat heeft geleid (Nijenhuis, C, 2007, p. 30). Om te komen tot een set specifieke kengetallen gebruiken we het KSP-model. (Baarda. P.R. & Kouwenhoven, C.P.M., 2007, p. 44) Deze methode bestaat uit de volgende vijf stappen: a. Het benoemen van de dominante thema s: Het kwalificeren van de medewerkers voor de extramurale zorg b. Bepalen van de personeelscategorieën: Bij het invoeren van het nieuwe functiegebouw eerder dit jaar hebben medewerkers door middel van belangstellingsgesprekken hun voorkeur aan mogen geven voor de functie Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV). Met het uitspreken van deze voorkeur ging men automatisch akkoord met het volgen van de gelijknamige opleiding. De functie EVV is vereist voor het verlenen van extramurale zorg. Uiteindelijk hebben 49 8

9 medewerkers aangegeven deze opleiding te gaan volgen. c. Bepalen van de werkterreinen: In eerste instantie zal de aandacht uitgaan naar de doorstroom. Het streven is om met het zittende personeel dit doel te bereiken. Bij de instroom zal ook direct actie worden genomen. d. Bepalen van de bijdrage van de personeelsfunctie: Op de afdeling P & O zal onderzocht worden welke opleider in aanmerking komt voor dit grote traject. Hierin zullen onder andere de kosten en de locatie (in-company of buitenshuis) meegenomen worden. Herzien van de functiebeschrijvingen en inschaling. e. Het samenstellen van de kengetallen: Opleidingskosten maximaal (49 personen á 1.500,00 + dervingskosten 49 x 13 lesdagen x gem. 16,25) Score medewerkerstevredenheid van 6,7 naar 7,2 (landelijk gemiddelde) Score cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) (2-jaarlijks) van 6,9 naar 8. Ziekteverzuim van 6,3% naar 5,3% Omdat de opleiding in blokken van 13 weken wordt ingekocht wordt steeds na afloop geëvalueerd in het kwartaaloverleg. Tijdens dit overleg komen Raad van Bestuur, HR-manager en HEAD samen om deze ken- en stuurgetallen te bespreken en waar nodig bij te sturen. Omdat steeds 15 medewerkers worden opgeleid ontvangen zij na diplomering een vragenlijst ter evaluatie. Cliënttevredenheidsonderzoek wordt eenmaal per twee jaar uitgevoerd. 9

10 3. Actielijst In onderstaande actielijst staan de acties die HR moet nemen om het beleid te effectueren. Kritische succes factor (KSF) Operationaliseren van de EVV opleiding Medewerkers zijn tevreden over de opleiding Cliënten zijn tevreden over kwalitatief goed zorg Alle benodigde processen zijn afgerond De 49 medewerkers doorlopen met succes de EVV opleiding Prestatie indicator (PI) Alle medewerkers nemen deel aan de EVV opleiding binnen het budget Alle medewerkers nemen deel aan de EVV opleiding Cliëntenbestand groeit Per proces wordt bepaald wanneer het proces operationeel is 95% van de medewerkers sluit de opleiding succesvol af (diploma) Norm Acties Wie is verantwoordelijk Budget financieel klanten 49 medewerkers in genoemde functie (= 100%) Interne processen 100% van de processen operationeel Groei en leren Budget definitief vaststellen Analyseren van MTO score onderdeel ontwikkeling Clienttevredenheid sonderzoek 1 x per 2 jaar Inplannen medew, nieuwe functiebeschrijvingen, reserveren ruimtes (incompany) Verloop van de opleiding volgen; uitval, diplomering 95% is succesvol Inkopen van de meest geschikte EVV opleiding Gereed Manager HR Medewerker HR Kwaliteitsmedewerker Personeelsadviseur Personeelsadviseur i.s.m. manager HR Afgerond HR-accounting Wat is mijn personeel waard? In de theorie wordt gesteld dat het over het algemeen bijzonder lastig en tijdrovend is om een goed kostenplaatje op te stellen van hr-activiteiten voor het werven, selecteren en opleiden van medewerkers. Daarom wordt vaak gewerkt met kengetallen die een beeld geven van de inspanningen van de HR afdeling. Ook gaat men ervan uit dat door opleiding, training, management development en coaching de resultaten van een organisatie verbeteren. De cijfers van het CBS laten als sinds 1999 zien dat er veel geld wordt besteed aan bedrijfsopleidingen. Des te opmerkelijker is het dat nog lang niet alle organisaties zichtbaar maken wat deze investeringen in personeel de organisatie kunnen opleveren. (Potting, K, 2012, p. 128). 10

11 Met een kosten-batenanalyse krijg je meer inzicht in de opbrengsten (de baten) van deze investeringen. Hieronder het stappenplan: Stap 1: Het beleid bepalen van de hand van een stappenplan: Een van de HR-speerpunten van HR is: Het kwalificeren van de medewerkers voor de extramurale zorg. Om aan het strategische doel uitbreiden van de extramurale zorg inhoud te geven is het noodzakelijk dat medewerkers geschoold worden om deze zorg te kunnen bieden. Nadat de personeelsconsulent de belangstellingsgesprekken heeft gevoerd is gebleken dat 49 medewerkers deel gaan nemen aan de opleiding. De opleidingsadviseur gaat met dit aantal aan de slag om een passende opleiding uit te zoeken, kosten, locatie, etc. Stap 2: De kosten van het beleid berekenen De kosten van de opleiding bedragen 1.500,- per persoon. Dit is inclusief lesmateriaal, examen en certificaat. Er moeten 49 medewerkers geschoold worden wat neerkomt op een bedrag van Verder zijn er de kosten van derving van de werktijd 49 medewerker x 13 lesdagen x 8 uur = uur tegen een gemiddeld uurloon van 16, , ,- Er is geen productiviteitsverlies omdat de medewerkers op de lesdagen worden vrij geroosterd. 0,- Totaal ,- Stap 3: De verwachte effecten van het beleid bepalen De effecten van de EVV opleiding moeten uiteindelijk zichtbaar worden in enerzijds de cliënttevredenheid en anderzijds de medewerker tevredenheid. De cliënten ontvangen kwalitatief goede zorg en zullen zich hier veiliger en plezieriger bij voelen. De medewerker tevredenheid groeit omdat er goede ontwikkelmogelijkheden bestaan. Dit resulteert weer in loyalere en meer betrokken medewerkers. Stap 4: De effecten in financiële baten vertalen Door medewerkers op te leiden tot EVV-er wordt verwacht dat de financiële effecten zichtbaar zijn door meer aanmeldingen van cliënten en daarnaast is de verwachting dat het ziekteverzuim gaat dalen. Meer extramurale cliënten financiële baten: De opbrengst van de extramurale zorg bedroeg in 2012: ,-. Wanneer de omzet van de extramurale zorg met 1% groeit staat dit gelijk aan ,18 Lager ziekteverzuim financiële baten: Door de geboden toekomstmogelijkheden en hulp bij het behalen van de EVV-opleiding zijn medewerkers vakkundiger, gemotiveerd en meer tevreden. Deze zaken kunnen er toe bijdragen dat het ziekteverzuim gaat dalen. Omdat het lastig te beredeneren is hoeveel % het ziekteverzuim gaat dalen wordt een berekening gemaakt van 1% verlaging (volgens berekening personeelsmanagement nader becijferd. K. Potting blz 143) Bij een vermindering van het ziekteverzuim met 1 procent bespaart Xxxxxxxxx aan kosten: 61,99 x 132,- = 8.183,- (Uitwerking berekening zie bijlage 1) 11

12 Stap 5: Het interne rendement bepalen Tevreden cliënten leveren een positieve bijdrage aan de arbeidssatisfactie. Over het algemeen zullen medewerkers zich prettiger voelen en efficiënter en nauwkeuriger werken met als resultaat tevreden medewerkers en een lager verzuim. Door middel van een medewerkers-tevredenheidsonderzoek is het interne rendement het best meetbaar. Het streven is dat de score van het MTO omhoog gaat van 6,7 naar 7,2 (landelijk gemiddelde). Daarnaast zal een keer per twee jaar de cliënttevredenheid gemeten worden. Het streven is van 6,9 naar een score 8 te gaan. Stap 6: De kosten en de baten vergelijken: Totale kosten opleiding EVV Opleidingskosten ,- Dervingskosten ,- Financieel totaal: ,- Totale baten opleiding EVV Indirecte opbrengsten: Hogere motivatie Kwalitatief betere zorg Efficiënter werken Directe opbrengsten: Meer aanmeldingen cliënten. Opbrengst per procent groei ,18,- Verlaging ziekteverzuim met 1%: 8.183,- door hogere motivatie en tevredenheid 12

13 Literatuurlijst Baarda & Kouwenhoven (2007), NCOI opleidingsgroep (2013) Nijenhuis (2007) Potting (2012) Ken- en stuurgetallen voor personeelsmanagement Reader performancemanagement & HR accounting Meten & managen Personeelsmanagement nader becijferd Geraadpleegde websites: 13

14 Bijlage 1 Basis gegevens: Aantal werknemers: 700 Personeelskosten: Aantal verzuimde dagen 2012: dagen Totaal aantal werkbare dagen: ongeveer dagen (240 per medewerker) Gemiddelde personeelskosten per werkdag per persoon = ,- / ,- = 125,- per dag. Kosten van ziekteverzuim: Doorbetaalde loonkosten: x 125,- = ,- De gevalsgebonden kosten van verzuimbegeleiding: 4.215,- Vervangingskosten voor zieke medewerkers: ,- Kosten minder hoge kwaliteit als gevolg van verzuim: niet kwantificeerbaar Kosten personeelsverloop als gevolg van verzuim: niet kwantificeerbaar Overige kosten van verzuim: niet bekend In totaal bedragen de kosten van het ziekteverzuim ongeveer ,- Een gemiddelde verzuimdag kost 132,- (totale bedragen ziektekosten / aantal verzuimdagen) Bij een vermindering van het ziekteverzuim met 1 procent bespaart Xxxxxxxxx aan kosten: 61,99 x 132,- = 8.183,- (K. Potting, personeelsmanagement nader becijferd blz 142) 14

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

inhoudsopgave naar een strategy driven hr beleid 1. Inleiding...4 1.1 Het historisch perspectief... 5

inhoudsopgave naar een strategy driven hr beleid 1. Inleiding...4 1.1 Het historisch perspectief... 5 Deel i naar een strategy driven hr beleid 1. Inleiding...4 1.1 Het historisch perspectief... 5 2. Strategisch HR beleid...8 2.1 Van strategie naar instrument... 9 3. Meten is weten...13 4. Ken- en stuurgetallen

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

HR Performance Management

HR Performance Management HR Performance Management Door: Bernadette van de Laak Inleiding Bij Performance Management (PM) gaat het erom dat menselijk kapitaal binnen een organisatie dusdanig wordt georganiseerd, dat stijging van

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Human Resource Analytics De cursus Human Resource Analytics duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

HRM SCORECARD. PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010

HRM SCORECARD. PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010 HRM-scorecard HRM SCORECARD PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010 Een korte introductie Wat doet WATCH-Consultancy op het gebied van HRM-Consultancy?

Nadere informatie

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Verandermanagement Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Schema strategie Externe analyse Interne analyse Kansen en bedreigingen (Opportunities, Threats) Confrontatieanalyse Sterkten en zwakten

Nadere informatie

Themaboek IBL2 Beleidsadviseur 5

Themaboek IBL2 Beleidsadviseur 5 Project Balanced Scorecard Vakcode 56012 Verantwoordelijke dhr. H. Kevelham ECTS 6 Kwartiel 1.3 en 1.4 Competenties IBL1, IBL2, IBL3, IBL7 Prestatie-indicatoren 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3,

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

Stuurt u op wat er echt toe doet?

Stuurt u op wat er echt toe doet? Verbindt in de zorg. Stuurt u op wat er echt toe doet? De Balanced Scorecard+ voor de Gehandicaptenzorg Sturen op prestaties in de gehandicaptenzorg blijkt een grotere uitdaging dan in andere zorgsectoren.

Nadere informatie

PRESTATIEMANAGEMENT. Volgens de Watch-methodiek

PRESTATIEMANAGEMENT. Volgens de Watch-methodiek PRESTATIEMANAGEMENT Volgens de Watch-methodiek 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Wat is prestatiemanagement? 3. Een plan van aanpak voor invoeren prestatiemanagement 4. Borging prestatiemanagement 2016 Manployee

Nadere informatie

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Effectief investeren in mens en organisatie Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Stellingen van Rob Vinke Stelling 1 De kern van de HRM-opdracht is er voor te zorgen dat de ambitie van de organisatie

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Whitepaper. Haal meer uit uw HRM-dienstverlening en toon uw toegevoegde waarde aan!

Whitepaper. Haal meer uit uw HRM-dienstverlening en toon uw toegevoegde waarde aan! Whitepaper Haal meer uit uw HRM-dienstverlening en toon uw toegevoegde waarde aan! Inleiding Wanneer binnen organisaties steeds meer gefocust wordt op kostenposten en investeringen, zoals nu in tijden

Nadere informatie

De talenten van uw medewerkers: de HRM-sleutel tot succesvolle transitie

De talenten van uw medewerkers: de HRM-sleutel tot succesvolle transitie De talenten van uw medewerkers: de HRM-sleutel tot succesvolle transitie Trends in de zorg Toenemende concurrentie Rendement op zorgproducten en -diensten daalt Dilemma: lagere kosten én hogere kwaliteit

Nadere informatie

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Effectief investeren in mens en organisatie Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Stellingen van Rob Vinke Stelling 1 De kern van de HRM-opdracht is er voor te zorgen dat de ambitie van de organisatie

Nadere informatie

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw,

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw, De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 I~~ Cj Contactpersoon Martijn van der Linden,

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2019 Kinderboerderij de Veldhoeve Plaats Helmond Datum 13-05-2015 Opdrachtgever Kinderboerderij de Veldhoeve Opgesteld door WBV Volksbelang Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie...

Nadere informatie

Junior company 2. Ondernemingsplan

Junior company 2. Ondernemingsplan Voortgezet onderwijs Junior company 2. Ondernemingsplan Stichting Stichting Jong Jong Ondernemen: Ondernemen: Postbus Postbus 93002 93002 2509 2509 AA AA Den Den Haag Haag Bezuidenhoutseweg Bezuidenhoutseweg1212

Nadere informatie

Even voorstellen: Historie

Even voorstellen: Historie Postbus 33 5160 AA Sprang-Capelle T 0416 280 880 F 0416 273 322 E info@vanscholladvies.nl I www.vanscholladvies.nl BTW-nr NL8057.27.826.B.01 K.v.K. Tilburg nr. 18047302 Rabobank 33.42.24.578 Even voorstellen:

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

HR moet taal van Finance leren

HR moet taal van Finance leren HR moet taal van Finance leren Inhoudsopgave Interview > HR moet taal van finance leren Onderzoeksrapport > Kosten van HRM Onderzoeksrapport > Personeelskosten en out- of pocketkosten Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Toch Angelsaksisch model boven Rijnlands Model?

Toch Angelsaksisch model boven Rijnlands Model? Toch Angelsaksisch model boven Rijnlands Model? Zijn mensen te vatten in cijfers? Geld is het opperste stuurmechanisme? Managen = MBA? .en hard HRM Management stuurt op cijfers (kunnen we het beheersen,

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht op eigen kracht

Horizontaal Toezicht op eigen kracht Donderdag 21 september 2017 Horizontaal Toezicht op eigen kracht Sylvia Verhoef, directeur Margriet van der Meijden, senior adviseur Opbouw Inleiding Horizontaal toezicht Onze visie: Horizontaal toezicht

Nadere informatie

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Effectief investeren in mens en organisatie Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Stellingen van Rob Vinke Stelling 1 De kern van de HRM-opdracht is er voor te zorgen dat de ambitie van de organisatie

Nadere informatie

Siza Dorp Groep in drie gangen. Relevante ontwikkelingen Waar komen we vandaan? Zorg voor de toekomst!

Siza Dorp Groep in drie gangen. Relevante ontwikkelingen Waar komen we vandaan? Zorg voor de toekomst! Siza Dorp Groep We verlenen zorg aan 2700 cliënten Lichamelijk gehandicapten Verstandelijk gehandicapten Audio/visueel gehandicapten Psychiatrische aandoening Alleen dagbesteding 2.800 medewerkers (1.750

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Payroll Professional 2 e editie sessie: Proeven van HR processen. 7 en 8 oktober 2010 Ann De Wit

Payroll Professional 2 e editie sessie: Proeven van HR processen. 7 en 8 oktober 2010 Ann De Wit Payroll Professional 2 e editie sessie: Proeven van HR processen 7 en 8 oktober 2010 Ann De Wit Programma HR ken- en stuurgetallen - Wat - Indicatoren - Werkinstrument - Klassieker: verzuim - Voorbeeld

Nadere informatie

Procesmanagement Examennummer: 19646 Datum: 19 november 2011 Tijd: 15:00 uur - 16:30 uur

Procesmanagement Examennummer: 19646 Datum: 19 november 2011 Tijd: 15:00 uur - 16:30 uur Procesmanagement Eamennummer: 19646 Datum: 19 november 2011 Tijd: 15:00 uur - 16:30 uur Dit eamen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het eamen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maimaal 40 punten)

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016

HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 HR professionaliseringstraject het nieuwe aanbod 2016 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules en een

Nadere informatie

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet Voorstelling OCMW-Genk Aantal inwoners Stad Genk: 63.550, aantal personeelsleden OCMW-Genk:

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 7. Dankbetuiging 11. Hoofdstuk 1 Inleiding 13. Hoofdstuk 2 Ontwikkeling van de strategie 51

Inhoud. Voorwoord 7. Dankbetuiging 11. Hoofdstuk 1 Inleiding 13. Hoofdstuk 2 Ontwikkeling van de strategie 51 Inhoud Voorwoord 7 Dankbetuiging 11 Hoofdstuk 1 Inleiding 13 Hoofdstuk 2 Ontwikkeling van de strategie 51 Hoofdstuk 3 Planning van de strategie 89 Bijlage hoofdstuk 3 Strategiekaarten 121 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Investeren in menselijk kapitaal loont! Wetenschap en praktijk

Investeren in menselijk kapitaal loont! Wetenschap en praktijk Investeren in menselijk kapitaal loont! Menselijk kapitaal is de concurrentiefactor van de 21 ste eeuw. Tot op heden laat deze zich echter nog niet zo goed meten. Daardoor blijft het effect van investeringen

Nadere informatie

De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak

De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak en de link met kritieke succesfactoren KPI s in de schoonmaak Margriet van Dijken Heel kort nog de theorie van KPI s in de schoonmaak Er gaat tegenwoordig geen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2333 Vragen van de leden

Nadere informatie

Inhoud. 1. Het wat en hoe van een beleidsplan 2. De voorbereidingen voor het schrijven van een beleidsplan 3. Het opstellen van een beleidsplan

Inhoud. 1. Het wat en hoe van een beleidsplan 2. De voorbereidingen voor het schrijven van een beleidsplan 3. Het opstellen van een beleidsplan Verwachtingen? Inhoud 1. Het wat en hoe van een beleidsplan 2. De voorbereidingen voor het schrijven van een beleidsplan 3. Het opstellen van een beleidsplan Goed om weten Niet elke club kan / wil evenveel

Nadere informatie

Inkoop en contractmanagement

Inkoop en contractmanagement Syllabus Inkoop en contractmanagement Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief best practices bij onder meer Universiteit Twente, ING, provincie

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN MARKETING ONDERDEEL B1 21 JUNI 2016 NIMA B EXAMEN MARKETING MANAGER ONDERDEEL B1 EXAMENOPGAVEN & ANTWOORDINDICATIES EXAMEN 21 JUNI 2016

NIMA B EXAMEN MARKETING ONDERDEEL B1 21 JUNI 2016 NIMA B EXAMEN MARKETING MANAGER ONDERDEEL B1 EXAMENOPGAVEN & ANTWOORDINDICATIES EXAMEN 21 JUNI 2016 NIMA B EXAMEN MARKETING MANAGER ONDERDEEL B1 EXAMENOPGAVEN & ANTWOORDINDICATIES EXAMEN 21 JUNI 2016 1 Vragen bij de case Zorggroep Friesland, in goede handen? (totaal 83 punten) Vraag 1 (12 punten) a.

Nadere informatie

Als werkgever in de zorg sector heeft u

Als werkgever in de zorg sector heeft u Als werkgever in de zorg sector heeft u dagelijks te maken met vragen op het gebied van personeel en arbeid Ondersteuning voor werkgevers op het gebied van personeelsbeleid en arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Beleidsplan Duurzame Inzetbaarheid

Beleidsplan Duurzame Inzetbaarheid Beleidsplan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit beleidsplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Toelichting Aan

Nadere informatie

Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek

Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek Bij onze opdrachtgevers en relaties in de zorg zien wij een veelheid aan discussies en projecten die ons inziens

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de wijken

Opdracht transitiemanager voor de wijken Opdracht transitiemanager voor de wijken Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de wijken in de implementatie van de strategie van Magentazorg en Actiezorg. De opdracht heeft een

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Prestatiemanagement. Prestatiemanagement (BSC) Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Prestatiemanagement. Prestatiemanagement (BSC) Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Prestatiemanagement Prestatiemanagement (BSC) Sales Force Consulting inleiding Bedrijven die prestatiemanagement hebben doorgevoerd, presteren aanzienlijk beter dan organisaties die geen

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

Competentiemanagement

Competentiemanagement Titel: Competentiemanagement (T.O.P.) *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.44 Soort document: Protocol Aantal pagina s: 7 Aantal bijlagen: 2 Status: Vastgesteld Actie: Datum:

Nadere informatie

3/2/2014. SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel. Mede-HRMontwikkelingen. Strategische Personeelsplanning (SPP)

3/2/2014. SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel. Mede-HRMontwikkelingen. Strategische Personeelsplanning (SPP) Vertrouwd met Arbeidszaken SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel Strategische Personeelsplanning (SPP) Vandaag verkennen wij wat SSP is en hoe medezeggenschap hierbij kan ondersteunen

Nadere informatie

Studiegids training Productiemanager

Studiegids training Productiemanager Studiegids training Productiemanager Inhoud Inhoud... 2 1. Inhoudelijke informatie... 3 1.1 Beschrijving van de training... 3 1.2 Modules... 4 1.3 Opbouw van de training... 6 1.4 E-learningplatform...

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Dienst Reporting

Voorbeeldrapportage Dienst Reporting Voorbeeldrapportage Dienst Reporting Boosting HR - Expert in data, verstand van HR Voorwoord Inhoudsopgave Hierbij presenteren we de voorbeeldrapportage van onze dienst Reporting. 0. Samenvatting 1. Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xcellent in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xpertise Xpert Xact Xcellent + Xpertise Een geslaagd opleidingstraject begint met kennis. Onze kennis, maar ook die van u. P3transfer heeft

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid plan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit actieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Introductie Voor je ligt

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV

Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV Doel: Zicht op: Begrippen en Definities Hoe in de eigen organisatie CM te bepalen Hoe: Stappenplan CM voor contracten

Nadere informatie

De visie en doelen van de ondernemingsraad.

De visie en doelen van de ondernemingsraad. De visie en doelen van de ondernemingsraad. Juni 2013 1 1. Inleiding Blz. 3 2. Visie van de ondernemingsraad. Blz. 3 3. Hoofddoelen Blz. 4 4. Visie op Medezeggenschap Blz. 4 5. Aandachtsgebieden & Speerpunten

Nadere informatie

ICTM-44 Internetmarketing Analytics

ICTM-44 Internetmarketing Analytics ICTM-44 Internetmarketing Analytics Studiewijzer Faculteit voor IT & Design Blok KB44 Minor Periode 4-2016-2017, april 2017 1 Blok: KB44 Internetmarketing Analytics Course Blackboard: minor KB44 Internet

Nadere informatie

de toegevoegde waarde

de toegevoegde waarde de toegevoegde waarde MEER DAN EEN DAK BOVEN JE HOOFD ONZE ERVARING LEERT DAT... Driehoek Vastgoed biedt u expertise op het gebied van huis vesting en vastgoedbeheer. Voor iedere organisatie is huisvesting

Nadere informatie

HR beleid zichtbaar maken door indicatoren. Edgard Meuleman Managing Consultant

HR beleid zichtbaar maken door indicatoren. Edgard Meuleman Managing Consultant HR beleid zichtbaar maken door indicatoren Edgard Meuleman Managing Consultant SD Worx Organisatiestructuur KMO GO AS Overheid Internationaal Competence & Consultancy Divisie Aanvullend Aanbod Research

Nadere informatie

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM Amstelveen, 18 april 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 2.1. Profiel OPPstap Zorg en Welzijn 4 2.2. Het voorafgaande

Nadere informatie

Trends & Ontwikkelingen

Trends & Ontwikkelingen Blok 6 Trends & Ontwikkelingen Max van Liemt Masterclass HR Bedrijfskunde 2, 3 en 13 oktober 2017 www.hrbedrijfskunde.nl BARTON S 3 LAWS OF THE WEB 1 Ifitcanbe SHARED itwillbe SHARED 2 Ifitcanbe RATED

Nadere informatie

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming werkt wel André de Waal Prestatiebeloning wordt steeds populairder bij organisaties. Echter, deze soort van beloning werkt in veel gevallen

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

Geef handen en voeten aan performance management

Geef handen en voeten aan performance management Geef handen en voeten aan performance management De laatste jaren is het maken van concrete afspraken over de ICT-serviceverlening steeds belangrijker geworden. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn onder

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

HR Accounting sommige vakgenoten zijn er bang voor, anderen lopen er mee weg

HR Accounting sommige vakgenoten zijn er bang voor, anderen lopen er mee weg HR Accounting sommige vakgenoten zijn er bang voor, anderen lopen er mee weg Hans van der Spek Hans van der Spek Bedrijfseconomie Informatica Management Consulting Informatiemanager HRM - ISS Facility

Nadere informatie

De oplossing voor duurzame inzetbaarheid van uw personeel. Brochure

De oplossing voor duurzame inzetbaarheid van uw personeel. Brochure Brochure Uw situatie Nederlandse werkgevers zijn ervan overtuigd dat een vergrijzende en ontgroenende arbeidsmarkt leidt tot stijgende personeelskosten [bron: CBS/2013]. De kans dat relatief meer ouderen

Nadere informatie

Bedrijfsplan mkb. hoe maak je een Verbeterplan..? visie/doelen. analyse. speerpunten. actieplannen

Bedrijfsplan mkb. hoe maak je een Verbeterplan..? visie/doelen. analyse. speerpunten. actieplannen Bedrijfsplan mkb hoe maak je een Verbeterplan..? visie/doelen analyse speerpunten actieplannen inleiding Binnen veel mkb-ondernemingen worden beschikbare middelen lang niet altijd even efficiënt en verstandig

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

De Balanced Scorecard

De Balanced Scorecard De Balanced Scorecard School of Economics/MER Drs. Jeroen V.A. Jansen Haarlem 10 november 2010 Wie is Jeroen Jansen? Erasmus Universiteit Rotterdam (1998) 13 jaar organisatieadviseur bij (oa) KPMG Consulting

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

Welkom. Investeren in talent loont

Welkom. Investeren in talent loont Welkom Investeren in talent loont Symposium Investeren in talent loont Uw gastheer: Chris van Bokkum TechniekTalent.nu Investeren in talent Hans van der Spek Manager Kenniscentrum HRM / Berenschot Actuele

Nadere informatie

Zorg binnen handbereik

Zorg binnen handbereik Zorg binnen handbereik een hele zorg minder Zorg binnen handbereik Een hele zorg minder Zorg heb je thuis vaak onverwachts of op korte termijn nodig. Niet altijd is de gewenste zorg direct beschikbaar.

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Procesmanagement Examennummer: 61608 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Procesmanagement Examennummer: 61608 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Procesmanagement Examennummer: 61608 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 11 open vragen (maximaal 100

Nadere informatie

Strategisch Plan 2014-2017

Strategisch Plan 2014-2017 Strategisch Plan 2014-2017 Dress for Succes Leiden Inclusief jaarplan 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Missie, ambitie en waarden 2 2. SWOT 3 3. Strategische koers 4 Inleiding Voor u ligt het strategisch

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Informatieblad Ondernemingsplan

Informatieblad Ondernemingsplan Informatieblad Ondernemingsplan 1. Inleiding Verloskundigen met een eigen praktijk zijn ondernemers. Door de toenemende concurrentie wordt er echter een groot beroep gedaan op het ondernemerschap zodat

Nadere informatie

Wat is Sales Benchmarking?

Wat is Sales Benchmarking? benchmarking Wat is Sales Benchmarking? Sales Benchmarking vergelijkt de belangrijkste Sales prestatie indicatoren van uw organisatie met die van uw directe- en indirecte concurrenten. Benchmarking vindt

Nadere informatie

Opleidingen Personeel & Arbeid

Opleidingen Personeel & Arbeid VOORJAAR 2015 Zo investeer ik in mijn eigen toekomst... Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement Bekijk alle Opleidingen Personeel & Arbeid klik hier 2 Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement

Nadere informatie

Lelie zorggroep en het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Lelie zorggroep en het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg Lelie zorggroep en het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg In januari 2017 is het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld. Dit kader geldt voor de intramurale zorg. Hieronder vallen ook de huizen

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

Hoe komen uw medewerkers in beweging?

Hoe komen uw medewerkers in beweging? Hoe komen uw medewerkers in beweging? De Employability Scan is een instrument om medewerkers hun inzetbaarheid in kaart te laten brengen. Aspecten die van invloed zijn op de inzetbaarheid van medewerkers,

Nadere informatie

MASTERCLASS COMMERCIAL EXCELLENCE

MASTERCLASS COMMERCIAL EXCELLENCE MASTERCLASS COMMERCIAL EXCELLENCE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Focus, prioriteit en klantkennis zijn op dit moment de belangrijkste onderwerpen in sales. Dit geldt zowel voor het binnenhalen

Nadere informatie

Op weg naar duurzame inzetbaarheid

Op weg naar duurzame inzetbaarheid Op weg naar duurzame inzetbaarheid Nederland vergrijst. De pensioenleeftijd gaat omhoog. Er dreigt krapte op de arbeidsmarkt. En landelijk is er steeds meer langdurig ziekteverzuim. Allemaal factoren om

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

Navigus. Navigus. Branchemodel Gemeenten. 28 november 2006, Oss. Achtergronden, visie en schermvoorbeelden. www.navigus.nl.

Navigus. Navigus. Branchemodel Gemeenten. 28 november 2006, Oss. Achtergronden, visie en schermvoorbeelden. www.navigus.nl. Branchemodel Gemeenten 28 november 2006, Oss Achtergronden, visie en schermvoorbeelden Slide 1 Agenda Opening en Welkom, Lia Berben, loco gemeentesectretaris van de gemeente Oss "De Beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming

Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming Inleiding De generatie van babyboomers gaat binnenkort met pensioen. En met hen een grote hoeveelheid vakkennis.

Nadere informatie

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2)

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Voor u ligt het format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) wijkverpleging 2015. Door het invullen van dit format maakt u de

Nadere informatie

Bijscholing Een beleidsplan voor je sportclub. Voorkom een stuurloos schip!

Bijscholing Een beleidsplan voor je sportclub. Voorkom een stuurloos schip! Bijscholing Een beleidsplan voor je sportclub. Voorkom een stuurloos schip! Maandag 15 december 2014 Oudergem Spreker: Frank Bulcaen Vlaamse Sportfederatie vzw Zuiderlaan 13 9000 Gent T+32 9 243 12 90

Nadere informatie

Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl

Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl Ziekenhuizen bevinden zich in roerige tijden. De uitdaging voor ziekenhuizen is hoe op langere termijn kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg te kunnen blijven bieden

Nadere informatie