Rechts daarvan zie je de viewer, waarin je je clips bekijkt en in en uitpunten zet met de shortcuts i en o,voordat je ze in de timeline sleept.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rechts daarvan zie je de viewer, waarin je je clips bekijkt en in en uitpunten zet met de shortcuts i en o,voordat je ze in de timeline sleept."

Transcriptie

1 Interface:Linksziejedebrowser,waarinjealjemateriaalvooreenproductiesequence importeertenordentinmappenofbins.zoalsjeziet,staaneraltweefolders/binsinde browser;éénvoorvideoenéénvooraudio.jekannieuwebinsmakeno.a.vooralje grafischefilesonderhetfilemenu>new>bin.indebrowservindjealleinfo.overje clipszoalslengte,in enuitpunt,samplerate,datarate,audiorateenformaatenz. Rechtsdaarvanziejedeviewer,waarinjejeclipsbekijktenin enuitpuntenzetmetde shortcuts ieno,voordatjezeindetimelinesleept. Alsjejevideowerklaterwil afspelenoptv,moetjede title safe instellinggebruiken,zodat detekstnietbuitenhettv beeld verdwijnt.debuitenstelijnen zijn actionsafe lijnen waarbinnendeactiesopeentvmonitorveiligzijn.de binnenstelijnenmarkerende veiligeplekvoortekst. Indetimelinebouwjejevideosequencesop,waarvanjedebewerkingindecanvasziet. BijFCEziejeonderRTlinksbovendeingesteldesysteem settingsvande playbackcontrol.

2 Rechtsziejedevideo sporen1&2enaudio1 tm4:dev1 knop geeft aanwaarjeclipkomt (hierophet2de videospoorv2)ende stereo knoppena1en a2gevenaandatje bijbehorendeaudioop spoora3ena4wil.je kuntdeindicatorenv1, a1ena2verslepennaar hetgewenstespoor. NueenkortebeschrijvingvandeFCE toolbarlinks 1 : Depijlisdeselecttool,waarmeejeclipsselecteerttetrimmenente verplaatsen.onderdeselecttoolziejedeedit selecttoolenselectforwardtool,daaronderdebelangrijkstetoolsinnon lineairevideo, namelijkdetrimtoolsomjevideozocompactmogelijktemakenomaan hetdoeltebeantwoorden.deroll toolsveranderenalleendein en uitpuntenvantweeopvolgendeclips,zonderdegehelelengtevande sequenceteveranderen.metdeslide toolskanjedemontagepuntenvan drieverschillendeclipstegelijkveranderen,zodatjesequencelangerof korterwordt.methetscheermesjekanjesnijdeninjeclipsomeenlasin tevoegen.methetvergrootglaskanjeindetijdslijnofcanvas zoomen; onderhetvergrootglasvindjeeenhandjeeneenscrubtool.metde pentoolskanjepuntenzetteninde overlays (=volumeregelinginde audioen/oftransparantieindevideo). Inde toolbar vindjedeaudiometers,diedemeeste editorsrond 12Dbwillenhouden;alsjeopdeze digitalemeter0decibellenhaalt,gaatjeaudio vervormen. Jekandevensters dynamisch herschikkennaarje wensen,maarookonderdewindowtab>arrange kiezenvoorbijvoorbeeld voice over omeen commentaarbijjevideointespreken.eropentzich eenvensterwaarbijjemeteenkangaanopnemen: Jekanook shortcutbuttons toevoegenindevenstersdooronderde toolstab inhet menuop buttonlist teklikkenendesymbolennaardetopvanwelkvensterdanookte slepen. 1 DetoolsinPremièreElements7werkenvegelijkbaarmetdievananderebekende Adobeprogramma szoalspremièrepro,aftereffects&photoshop.

3 Materiaal importeren: Maakopeenschijf(liefstextern)eenfolderaanvooralje Video projecten,diejebijvoorbeeldvideonoemt. Voordatjemateriaalvanjedv camera importeertsluitjedecameraeerstmetfire wireaanvoordatjehetprogrammaopstart. OnderhetFinalCutExpress menusteljedesysteem settingsinzoalsde scratchdisk endefolder,diejenethebtaangemaaktomeenav archiefoptebouwen 2.Jekunteen aantalterugspeeloptieszoalsrt unlimited,videokwaliteit dynamic enframerate full instellen;ondereasy Setupkiesjebijvoorbeeld all formats, all rates endv PAL(= Europeseanalogekleurentelevisieformaat). Jeopentnuonderhetfile menueennieuwprojectenslaathetoponderjeprojectnaam enkiesteennieuwebin,diejeindebrowsereennaamgeeft.alsje ctr+klikt opdebin kanjeinhetuitklapmenukiezenvoorset Capture Bin, zodat alhetnieuwtecapturen materiaalindiefoldergezetwordt 3.AlsjeonderhetfilemenuvoorCapturekiestopent hetvolgendevenster: Hetordenenenbenoemenvanjeclipfragmentenisergbelangrijkomoverzichtte houdenoverhetproject,dusgeefduidelijkeclipnamen.zorgdatjegenoegvoorenna hetgewenstefragment captured, zgn. handels omlater transitions tekunnen toepassen.fragmentenkanjedirectmetcapture nowbinnenhalen.fceheeftgeen mediamanager,dushetisniethandigomalhetmateriaalinjelaptoptecapturen. 2 AlsjemetHDD camcorderswerkt,moetjehetbestandini moviecapturen,naam gevenenexporterenalsfcexml file;jekuntditxml filenuinfceimporteren.lukt ditniet,danmoetjedebestandenopjebureaubladkopiëreneneerstdempeg 2 muxedbestandenscheidenmetmpeg streamclip:http://www.squared5.com/.je sleeptjempeg 2muxedfileophetstreamclipschermenkiestonderfiledemux to unscaled M2V and AIFF.Jeopentdem2vfileindeQT playerenbewaarthetals zelfstandigeqt movieinjefce map,diejenukuntimporteren. AVCHD camera sdieindiedigitaalmpeg 4/H.264opnemenzijnwelcompatibelmet FCEopIntel macs:jekiestlog and transfer onderhetfilemenu. 3 Hetiseenreferentienaardefysiekemediaindescratchdisk.

4 Metdeprojectknopkanjelater(alsjedeorigineletapesmetdoorlopendetimecodenog hebt)alleofflinefragmentenweerophalenvanafdemini dv tape. Bijhetimporterenvanmuziekinjeproject(uiti tunesofvaneencd)moetjeoppassen metcopyrights;muziekluisterenisietsandersdangebruikenineenproductie 4. Narratieve strategie:alseditorprobeerjeuithetbeschikbaremateriaaldebeste fragmententecombinerentoteenspannendverhaalomdeaandachtvandekijkervast tehouden.jemixtbijvoorbeeldtotaal,medium,close up enextremeclose upsshotsen snijdtpreciesindeactieomeennatuurlijkeovergangencontinuïteitte bewerkstelligen 5. Storyboard:Jekandelangeclipsorganiserendoorzeinsubclipsoptedelen 6.Jesnijdt hetmateriaaldatjenietgaatgebruikenwegenhoudtdegoedeclipsover.alsjezoals hiereenopnamehebtvantweesurferskanjebijvoorbeeldhetstukdatdecamera zwenkttussendesurferseruitsnijden.jezetindeviewereenin en uitpuntvoorhet fragmentdatjewilhouden.jegaatnunaarhetmodify menuenkiest:maaksubclip.de subclipdienuindebrowserverschijntkanjeeennieuwenaamgeven,zoalshier wipe out. Zomaakjebetertemanagenclips,bijvoorbeeldalsjeeenstoryboardbinnenje montageprogrammamaakt.jekiestvoormediumiconenindebrowserenkannude clipsindegoedevolgordezettenvoordatjegaat monteren. Ini tuneskanjeonderdeadvanced settings ImportUsingopAIFFzettenendesamplerateop48.000kHz,16bitstereo.Jeselecteert detracksini tunesdiejewilgebruikenen kliktopadvancedselection>createaiff Version. Vanuitdemuziekbibliotheekkanje(Ctr+klik) inhetuitrolmenukiezenvoor showinfinder; JekuntdefilenuinFCEimporterenmet ExportFCE. Zoekmetdescrubtoolinde toolbaronderhet vergrootglashetgoede beeldzoeken: Markersonderhetmarkmenuenindeviewerenhetcanvaskanjegebruikenom belangrijkepuntentemarkeren,bijvoorbeeldwaarjelatereentekstoflogowil 4 Kijko.a.ophttp://www.copyright.gov/voormeerinformatiehierover. 5 ZieookdetekstCamera en montagevormgeving. 6 Alsereenstoryboardis,isheteenhandigemanieromdenodigeclipsteordenen.

5 invoegen.alsjedubbelkliktopdemarkerkanjenotitiestoevoegen,zodatjelaterziet watjeopdeplekwiltdoen. Ruwe montage: clips inkorten:meteenconventionele drie punt edit kanjemakkelijk jeclipstrimmen.jelaatjeeersteclipuithetstoryboardindeviewerdoorer2xopte klikken. Metje J (=terugspoelen), K (=stoppen) en L toetsen(vooruit)navigeerjedoordeclip omjein en uitpunttekiezen;dei toetsvoorinendeo toetsvoorout(jekuntookdein enuitpuntknopgebruiken:zieafbeeldinglinksonder). Indetijdlijntrekjedespeelkopnaarhet gewensteinpuntensleeptdeclipuitde viewernaarrechts(zoalsjehieronderziet), waarvanzelfeennieuwschermverschijnt.je zethetclipfragmentop overwrite enlaat hetlos.hetzalnuvanzelfbijdeafspeelkopin detijdslijnwordengeplaatst.nukanjehet2 de fragmentindeviewerbewerkenenz.kijk goedwaarjedespeelkopplaatst.ditnoemje eendriepuntsmontage. Iederemontageheefteenritmeenmuziekkandebasisvooreenmontageritmezijn. Muzikale ques kunnenjemontagenatuurlijkermakenenmeerimpactgeven.jekuntin eennieuwesequencebeginnenmeteenmuziekclipindetijdslijn.jesluitdeaudiosporena1ena2linksdooropdehangslotenteklikken,zodatjeernietoverheenkan monteren.jegaatnunaarhet generatormenu onderinhetviewervenster. Jekiest slug datjegebruiktomdeeditsophunplektehoudenals jeopde beat vandemuziekgaatmonteren.(jekandezeclipook ophetnatuurlijkeeb envloedritmevandegolvenmonteren). Sleepdeslugofinsert(F10)metdespeelkopaanhetbeginvande tijdslijnenmaakhemnetzolangalsdemuziekclip. Eenbeetjemuzikaliteithelptomdequesteherkennen,waaropjedeedits(ctrl+v)in real timekanmaken,terwijljenaardemuziekluistert.drukopdeopvallendeslagenin demaatopdetoetsen(ctrl+v),waarjenurodetekensenlassenindeslugziet.nukan jedoorclipfragmentenop replaceedit teslepenterwijldespeelkopinhetmiddenvan deeersteslugclipindetijdslijnstaat,deslugmetjestoryboardfragmentenverruilen.ze nemenvanzelfdelengtevandeslugaan,tenzijzetekortzijn(dankrijgjeeen errormelding).zogajedoortotdehelesequenceisingevuldendaarnakanjede trimtoolsgebruikenomdefragmentenscherpopdebeattemonteren.

6 Eenanderpraktischedriepunt editisbacktiming,datzoveelbetekentalsdatheteind vandeclipbelangrijkerisdanhetbegin.eenvideoclipdieprecieseindigtalsdemuziek uitfadetomheteennatuurlijkeindtegeven,iseengoedvoorbeeld. Jeplaatstjelaatsteclipfragmentindetijdslijnenplaatstaanheteindeencrossdisolveop declip,diehetbeeldlangzaamlaatuitfaden.nuzoekjeeenmuziekclip,diejewil gebruikenenkliktopdeaudiotabindeviewerzodatjede waveform ziet.jekannuaan heteindvandemuziekeenuitpuntplaatsenindeviewerenindetijdlijnbijheteinden beginvandeclipeenuit eninpunt.jehebtweerdriepunten,waarophet muziekfragmentkannavigeren.jamaaktdeoverwrite edit(f10)enluistertofhetgoed is 7.DeshortcutF9gebruikjevooreeninsertedit,dieopdeplekvandeafspeelkop tussendeclipswordtgevoegd 8. Jekuntnueenclipdietochnietgoedwerktvanplekveranderenindetijdlijndoorde selectietoolteactiverenendeclipd.m.v.klik sleep teverplaatsennaardeplekwaarje hemwilhebben;alsjedeoption toetsindruktziejede swappijl enkanjedeclip plaatsen: Jekuntdeclipsallekantenop verplaatsenopdezemanier. De snapknop rechtsboveninde tijdlijn,diejeuitenaankanzetten,zal defragmentenmagnetischtegen elkaaraanklikken.probeerheteens! Trimmen gebruikjeomjemontagetepolijsten.doordubbelopeenclipindetijdlijnte klikkenkanjeindeviewerzienofergenoeghandvattenzijnomdecliptemanipuleren. Voordatjegaattrimmen,kanjebeterdemagnetische snaptoets uitzetten(=grijs). Ripp enrolltools zijngoedomdecliplengteteveranderenende slip enslidetools als jeditnietwil.jekanzebijv.gebruikenomdelassenvanjemuziekclippreciesscherpop deslagenindemuziektekrijgen.jekliktlinksonderindetijdlijnophetpop upmenu: KiesShow Audio Waveforms omdeuitslagen/ hogepiekeninhetgeluidgoedtekunnenzien. Metderoll edit(r)kanjenudelasvanhetvideofragmentpreciesopdeslagmonteren. 7 Gooidenietgebruikteclipsnietmeteenweg,maarmaakeennieuwebinmetrestclips. Pasalsjezekerbentdatjeklaarbent,kanjederestclipsdeleten.Jectrl kliktinde browseropdeclipenkiest revealinfinder omdeorigineleclipopjeharddrivete lokaliserenendeletehemdaar. 8 zorgdatjeindemac voorkeuren(toetsenbordenmuis)def9(allevensters)&f10 (programmavensters)uitgezethebt.

7 Metripple edit(rr)kanjeeenkortfragment verlengen;hieronderheefthetookdefunctieomde videotrackevenlangalsdemuziektracktemaken. enz. Looptdesequencenugoedofhaperternogietsinhetritme?Alsjejeeditpuntenopde juisteplaatshebt,kanjemetdesliptooldebesteactiesbinnenjeclipszoeken.kliksin detijdlijnomdesliptoolteactiveren.alsjeveelactiesinjeshotshebt,kanjejeafvragen ofjealdebestemomentenindesequencehebtenofzegoedopelkaaraansluiten.je hebtaleenglobaalidee,maarkannuheelpreciestewerkgaan.alsjeindetijdlijndoor declipslipt,ziejeindecanvashetin en uitpunttegelijkverschuiven.bedenkwatjemet eenshotwilenhoejehetwillatenaansluitenopdeandereclips.deslidetool(ss)kanje nutotslotgebruikenalsernogeditszijn,dienietopdejuisteplekstaan.detool verschuiftdeclipalsgeheelenpastdenaastliggendeclipsaan. Jekanookeeneditpuntinrealtimemakenalsjeinhet trimedit venster, datjekan activerendoorindetijdlijn2xopeenlasteklikken,dedynamicknopaanklikt.alsboven hetvenstereengroenebaanligt,ishetvensteractief.nukanjeeendynamic editin realtimemaken,doordeclipaftespelenenopdei toetstedrukkenalsdeafspeelkopin detijdlijnophetgoedepeakpuntindemuziekkomt. Hetkanzijndatéénvandeclipsbinnenjesequenceirrelevantisgewordenendatjedie wilvervangen.zorgdatdemuziekclipopslotzit,zodateennieuweclipdeaudioniet kanoverschrijvenenklikfn + deleteomdeirrelevanteclipteverwijderen.jezetde

8 speelkopinhetmiddenvanhetgatensleepteennieuweclipopde replaceoverlay (blauw)indecanvas.jekuntookdemagnetische snapknop weeractiveren (groen)endeclipoprekkenindetijdlijn.eenandermanierisomdelasvandeopte rekkenclipteactiverendooreropteklikkenendespeelkopinhetgatteplaatsentot waarjedeclipwilrekkenenopdee toetstedrukken(=extendedit).jekanookmet eendriepuntsediteenin ofuitpuntindevieweraangevenomzohetgatbijde afspeelkoptevullen.experimenteermetdezemogelijkhedenomeenmaniertekiezen diejeligt. Erzijnverschillendeoptiesomjevideoenaudioin sync tehoudenzoalshetaanklikken vandegelinkte selectie knopnaastdemagnetische snap knop.mochtjeditvergeten zijnendeclipszijnuitsync,dangevenderodemerkjesindetijdlijnaanhoeveeldeclip uitsyncis.doorctrl+klikophetrodemerkjekanjeuittweeoptieskiezen,namelijk move into sync enslipintosync. Metmoveschuifjedevideo enaudioclipfysiekinsync,terwijljeslipgebruiktalsjede clipmetopzetfysiekuitsynchebtverschoven.jesliptjeaudioin synczonderdatde clipsfysiekverschuiven. De J en L cut wordtveeltoegepastomgeluidoptelatenkomenvoordatjehet bijhorendebeeldziet(j cut) zoalsinbovenstaandeclipomdekijkeralvastdevolgende scènebinnentevoeren,zoalsaanhetbeginnadetitel.del cutdoetprecieshet tegenovergesteldeenlaatdeaudiolangerdoorlopendanhetbeeld.jekansimpelwegde audioopslotdoenendevideoeenstukjeterugschuivenzodatereenl vormontstaat. Hetkanzijndatjeopéénvanjeaudio trackshet niveau wilaanpassen,zoals bijvoorbeeldbijeenvoice overtrackdietezachtisinvergelijkingmetdeandereaudio, bijvoorbeeldeenmuziektrack.deaudiotrackswillenwe 12Dbmetuitslagennaar 6Dbvoorenigedynamiek.Jekanjemuziektrackindeaudiometercontroleren.Alsje zietdat ierondde0dbismetuitslagendaarbovenzalhijvervormenenlelijkestoringen geven.alsjeindetijdlijnmetmeerderaudiokanalenwerkt,kanjeopdeaudioknoplinks ondermeermogelijkheden,zoals mute zien.methetkoptelefoonsymboolkiesjede muziekkanalendiejewilhoren.metdeapply normalization gainonderhet modify menu>audio>applynormalizationgain,kanjedekanalenop 12Dbinstellen, zodatdeaudioinevenwichtismetdevoice over.linksonderkanjedewaveform activerenenziendatdemuzieknogsteedsveelmeerpiekenheeftdandestem.netvoor ennahetspreken,zetjemetoption + klik(pentool)tweepuntenopderozeoverlaylijn dieje3dbnaarbenedenhaalt,terwijljedestem3dbomhooghaalt.nukanjedestem zekergoedhoren.

9 Jekanookmetaudio filters inhetbrowservensterondereffectsjegeluidbijstellen. JehebtAppleAudioUnit filtersenfcefilters.probeereenshetlowshelf effect,doorer opteklikkenofhetopjeaudiokanaalindetijdlijnteslepen.inhetfiltervensterkanje nukeyframesneerzettenenomheteffectaantepassenaanjegeluid.alsjeeenvoiceoverhebtvaniemanddiewas slist,gebruikdandevocaldeesser;bijiemandwaardep teveelnadrukkrijgtkanjededepopperinzetten.jekuntfiltersuithetfiltervensternaar eenbinindesequenceslepenomzelaterweertekunnengebruiken. Alsjedeaudiometverschillendecamera sofaudio apparatuurhebtopgenomen,kan hetgeluidtussenverschillendeclipsnogalverschillenenishetgoedomaanheteindvan jemontageaudio overgangen(transitions)tegebruiken.jekliktopeenlasensluitde videoafomalleendeaudiotebeïnvloeden;metctrl + klikkanjeinhetuitrolmenuvoor Cross Dissolvekiezenzodatjeaudiovancliptotclipmooierinelkaaroverloopt.De Cross disslovewerktookopdevideoclips,maarjekannogveelmeervideo overgangen vindeninheteffectvensterindebrowser.jemoetwelgenoeghandelshebbenaande clipsomdeovergangentekunnentoepassen. EenovergangzoalsbijvoorbeeldDip to Colorkanjeaanpassenenbewaren.Jesleeptde overgangnaardelasindetijdlijnenklikterop.jeziethetvolgendevenster: Inditvensterkanjeo.a.dekleur,lengte,starteneindpuntvandeovergangaanpassen. Jekanmetdeeyedroptooleenkleuruitjeclipkiezenvooreenmooieovergang,ofuit hetkleurenpaletkiezen.jekanstartenofeindigenopdelasenalsheteffectjebevalt, sleepjehethandicoonnaardefavorietenfolderindebrowser.geefheteenbijpassende naamomhetlatertekunnengebruiken. EénvandeleuksteovergangenisdeGradientWipeindeWipefolder,waarmeejezelf eenzwart/wit beeldgebruiktomdeovergangtemaken.sleepgradientwipenaareen overgangenopenheteffectvenster.jezietnueenvierkant[?]waarjezelfeen zwart/wit beeldopkanslependatjezelfmaaktinphotoshopofophetwebgoogelt; Bewaarjegradient wipesineen folder,diejeimporteertinde browser.inheteditorvensterkanje o.a.dezachtheidaanpassenvande overgangtotjetevredenbent. Erzijnveelgoedbruikbareovergangen zoalsdepush Slide,waarbijjederichtingvandeinkomendeclipkanveranderenofde Cross Zoominde3Dsimulatiefolder,waarbijjedehoeveelheidzoomkanbijstellenof

10 een blur aankangeven.probeerzeuit,maarpaszezorgvuldigtoe,wanteenoverdaad aaneffectenkanjesequencekillen. Kleurcorrectie kanbijnaiedereclipverbeteren.bijdetvwordtdekleurverzadiging verhoogd(saturation)omhetbeeldlevendigertemaken.jekandebeeldenook cooler makendoordeverzadigingteverlagenenerietsblauwaantoetevoegen.demeest voorkomendebelichtingsproblemenzijnover enonderbelichtingtijdensdeopnamesof eenfoute witbalans.mochtjevergetenzijndewitbalanstijdensdeopnamenbij veranderendelichtomstandighedenopnieuwintestellen,dankanjeinde kleurcorrectorindelinkercirkelalsnogdebalansproberenbijtestellen.metde eyedropperzoekjeindeclipnaareenpuntdatwitzouhorentezijn,maarhetnietis. Hetmiddelpuntvandecirkelzalnunaasthetcentrumkomenenomdebalansbijte stellenkanjemetdeschuivenheelvoorzichtigbewegenzoalshieronder;ietsmeerwit enmidtonen,ietsminderzwartenietsmeerverzadiging.jekuntnuhetoogjeuitzetten omhetverschiltezien. Omover en/ofonderbelichtingaantepassen,sleepjede kleurcorrectorfilter inde kleurcorrectiemapnaardetelichte/donkereclip.dubbelklikomdefiltereditoronderde kleurcorrectertabindeviewerteactiveren 9. Indehue cirkelkanjeaanpassingen makenindekleurtemperatuuromglobale veranderingindeclipstebewerkstelligen. Metdeschuivenbenedenkanjedewit, mid,zwarttonenensaturationbijstellen. Deknoppenrechtszijnvoorautomatische witbalanswaardenenautocontrastvoor zwartwaarden.metsubtielekleurcorrectie inclipsmeteenafwijkendekleurkanjede continuïteitvandehelesequence verhogen,zoalsmetdeeyedropper om huidskleurinverschillendeshotsbeterop elkaartelatenaansluiten. Ofjenuexporteertvoorhetwebofdvdennietomuittezendenoptvishettoch belangrijkommet Broadcast safedekleurenveiligtestellendooreenfilteropdehele sequentietoetepassen.kleuraspectenkunnenbijcompressieenophetweb foutmeldingenveroorzakenenbijvertoningopdetvafgrijselijkebeeldengeven. Selecteertotslotdusalslaatstevoordatjeexporteertjehelesequentiemetcmd + aen pasondereffects > videofilter > kleurcorrectie > broadcast safe toe.jezulthet subtieleverschilnauwelijksopmerken,maarhetisergbelangrijkvoorjekleurkwaliteit! 9 JekuntdescherminstellingopCompositiezettenonderhetvenstermenualsjemeer detailswilzien.

11 RT playback :nietiedereenheefteenlaptopdiealleeffecten in realtimekanterugspelen enzaldusmoetenrenderen.renderenishetproceswaarbijdeeffectenberekenden toegepastwordenzodatjezeinrealtimekanterugzien.bovendetellerindetijdlijnzie jetweestrependieaangevenofrespectievelijkvideoenaudiogerenderdmoeten wordenomeeneffectterugtezien.eendonkergroenekleurbetekenteenrealtimeeffectdatjeniethoeftterenderen,watbijeenrodestreepwelhetgevalis.indebrowse kanjezienwelkeinrealtime(bold)zijnzoals: Compound Blur.Deandereffectenmoeten wordengerenderd.alsjeeenoranjestreepbovendetijdbalkziet,betekentdatdatfce eenbeetjeenergiebespaartendekwaliteitvandeclipverlaagt.zetonderhetrtplaybackmenulinksbovenindetijdlijnterugspeel Video Kwaliteit enframe Rateop dynamicomdehoogsteterugspeelkwaliteittekrijgen.metoption + pkanjefce forcerensommigeeffecten,diegerenderdmoetenwordentochtelatenzien,maarniet inrealtime.jekuntookinhetrt menusafe RTverandereninUnlimited RT,wateen oranjestreepdoetoplichtenbovenheteffect.jekuntnuwelheteffectzien,maarineen minderekwaliteit.uiteindelijkzaljejehelesequencemoetenrenderen;onderhet sequence menukanjeverschillendeoptiesdaarvoorkiezen.zorgervoordatjealle suboptieshebtaangevinktvoordatjetenslottekiestvoorselect all.alsjeveelaudioitemshebtkanjevoordelaatserendering(renderall)eerstkiezenvoorrender only > mixdown audio,datalletrackssamenvoegt;ditkandeaudiokwaliteitverhogen. Mochtjetenslottetochnogniettevredenzijnmetdesequencedankanjenogwat videofiltersgaanuitproberenomdelook and feelteverhogen.behalvedeaanwezige doorsneeblursenwipe effectenzijnerdemeergestileerdeeffectenalsbad tven solarize,maarophetwebkanjeook3 de partijplug insvinden.alsjebijvoorbeeldde Gaussian Blurfilteropjeeerstecliptoepast,ziejemeteenhetresultaatindeviewer.Als jedespeelkopopdegeselecteerdecliphebtstaan,ziejeheteffectinhetcanvasalsjehet filtervensteropentindeviewer.jekuntderadiusverhogenomdetitelingermooi overheentelatenlopenendefilteropéénkleurkanaal,bijvoorbeeldblauw,toepassen. Erzijnvoldoendeeffectenaanwezig,zoalsdeborderfilterwaarmeejegekleurdeborders kantoevoegenofline Art,waarmeejeeensoortgetekendcartooneffectkrijgt.Ophet canvaskanjedegroottevandeclipverminderen,zodatjemeteenwireframe(toetsw) depositiekanveranderenvooreenpicture in pictureeffect.experimenteereensmethet fisheye distort effectdatmeestaltijdenseencameraopnamewordttoegepastmaar waarmeejekleineafwijkingeninhetbeeldkanvervagen.ofprobeerdenieuwe populairegloweffecten, zoalsdebloom en light rays dieveeltoegepastegeavanceerde lichteffectenbewerkstelligen.onderdeimagecontrolefiltersvindjesepia, Desaturate diejeclipzwart/witmaaktentint;d.m.v.keyframeskanjeheteffectlangzaamlaten oplopen. Metmatte filters(bekenduitphotoshop)kanjeuitgespaardeafbeeldingenbovenandere video splaatsen,metperspectieffilterskanje3d bewegingenaanbrengend.m.v. keyframes.de lensflareqt filterzorgtvooreenpopulaireffectenhetqt sharpeneffect kanonscherpe softe beeldenverbeteren. Keyfilterszijnbelangrijkvoorcompositingdatoprelatiefsimpelewijzegeavanceerde effectenkangevendoormeerderevideolagentegebruiken;hetvereistwelenig renderwerk.kiesunlimited RTenschakelde overlays in,zodatjede opacity kan verschuivenomdeclipstransparanttemaken.onderhet modifymenu kanjeinde compositie moduskiezenvoorverschillendeoptiesoverlay,datmetdekleurwaardenvan beideclipswerktenlighten,datdelichtedelenvandeafbeeldingzalaccentueren.

12 Alsjedefoutmelding dropframes krijgtkanjemetcmd + zdemeldinguitschakelen omdathethieralleenomterugspelengaatennietomdefysiekeclip,dienarenderen perfectzallopen. Jekankleurenintensermakendoordezelfdeclipbovenelkaarindetijdlijntezettenen tekiezenvoormodify > composite > multiply. Bijeenonderbelichteclip,diejeboven elkaarindetijdlijnplaatst,selecteerjedebovensteenkiestmodify > composite > screen, datervoorzorgtdatdelichtdelenvandebovensteclipwordengeaccentueerd,watde onderbelichtingdoetafnemen.totsloteeneffectwaarbijjemetcompositedekleurvan jegehelesequentiekanaanpassen.ganaardeslug generatorrechtsonderindeviewer enkiescolormatte:veranderdekleuronderdecontrole tabindeviewerenplaatsde matteineenbovenliggendvideokanaal.kiesnumodify > composite > softlight. Jekunt detintmetde overlay nogaanpassentothetvoldoetaanjesmaak. Incompositiesmeteen greenscreenofbluescreenverwisseljedeachtergronddooreen anderbeeld;ditnoemjekeying (inhollywoodeenberoepopzich).fceenpekunnen eenredelijkekwaliteitkeying bewerkstelligenalsjepreciestewerkgaatentijdensde opnamendeachtergrondenjesubjectgoedbelichtzonderschaduweffecten.depersoon moetminstenseenmetervanhetstrakkegladdescherm(geenrimpelsofkreuken)af zittenofstaanzodatergeengroenspillichtophetsubjectreflecteert.jekrijgtdieptein jebeelddoornogeenextralampophetschermzelftelatenschijnen. Opdracht:dubbelklikophetgreenscreenshotomhetindeviewerteladen. KiesindebrowserondereffectsVideofilter > Key > Color smoothing 4:2:2ensleephet naarde(hdv)videoclip 10.Defilterhelptdekarteligerandenrondonssubjectbijhet toepassenvandekeyteverzachten.sleepdechroma keyerfilternaardeclipenalsjenog eengroenerandlangsjesubjectziet,openjedechroma Keyer Tabindeviewerom aanpassingentemaken.keyingiseennauwkeurigproceswaarbijjegeduldmoet oefenenomdathetomveelaanpassingenvraagt.zetdeachtergonduitommetde eyedropperdegroenelijnteselecterendiejewilverwijderenrondhetsubject.inde controlermaakjehetgroenevlakietsbreder,zodathetgroengenoegverdwijnt: Desaturatie enlumaschuivenwerken hetzelfde;detopknoppenlatenjeeen hogereverzadigingselecterenende onderknoppenregelendetolerantie. WekunnenonderinhetvensterdeEdge Thin slidereenheelkleinbeetjenaarrechts schuivenomdegroenerandteverwijderen enverhoogdesofteningomheteffect vloeiendertemaken.deknoponderde eyedropperisdeview final matte source. Jekanermeecontrolerenofjefinal keyin demattediejeeenwittekey(toon)geeft meteenzwarte achtergrondjesubjectgeheelwitiszonderranden.de invertknop erondergeeftjehetsubjectinzwarttegeneengroeneachtergrondzodatjeheteffect 10 Gebruik4:2:2voorPALmini dvendvcam(voorntscgebruikje4:1:1).

13 nogkanperfectioneren.alsjenudesequencerendert,ziejedeeenvoudigemaar effectievekey: Lastbutnotleastis titels & creditsmakenineenbovenliggendvideospoormakkelijk: 11 Crawlloopalseenneonnieuwsbanddoorjetekst;jezietzewelonderinhettvbeeldlangslopenmetdeuitslagenvanvoetbalwedstrijdenbijvoorbeeld. Lower thirdsziejesomslinksonderinbeeldtijdensinterviews,waardepersoon oflocatiewordtgeïdentificeerd. Outlinetekstziejeo.a.alsvertalingonderinbeeldbijspeelfilmsofinterviews. Scrollingtekstziejebijaftitelingvantelevisieprogramma senspeelfilms. 12 Metdegewonetekstoptie maakjegrotetitelsvoorjevideoproject. Detypewriter geeftletternalettergeanimeerdetekst. Zetdetitelsafeknopenhetwireframeaan,zodatjejetekstkanverplaatsenzonderhem buitenbeeldtelatenvallen.indecontroletabkanjelettertype,grootte,kleur,tracking enz.kiezen.kieseenlichtekleuropeendonkereachtergrondenviceversa.tekstdie kleinerisdan24ismoeilijktelezenoptv;dikkereletterswerkenbeterdandunneen trackdeletterseenbeetjeuitelkaarofverhoogdeopacity waardeomzeduidelijkerte maken.jekanbijlower thirdvooreenachtergrondkleurkiezenenhetvlak croppen en detransparantieinstellen.experimenteermetdesettingsensleepjeeffectnaarde browseralsjeertevredenoverbent,zodatjehemvakerkangebruikenalseentemplate. Metkeyframeskanjetekstopeentijdlijnanimerenofhetmeesttoegepasteteksteffect dropshadow meegeven;jevindtdeschaduwonderdemotiontab.houaltijdingedachte datleesbaarheid debelangrijkstefunctievantekstis 13. Importeren van Photoshopfilesiseenonontbeerlijkehandelingombijvoorbeeld logo stoetevoegen.bewaarjephotoshopfilesals.png(diejefilecomprimeerttotéén laag)zodatjemontageprogrammadeeffectlayersherkentensluiteenalphakanaalin omzebovenvideotekunnenplaatsen.alsjelossephotoshoplayerswilbewerkenmoet jekiezenvooreen.psd file,datdeonafhankelijkelayersintactlaat(hierkanjeaardige animatiesmeemakenindetijdlijn). 11 Alletoolskanjevindeninhetgeneratormenuindeviewer. 12 Hettoevoegenvandeasterix*inhettekstvlakopdeteksttabgeefteengoederuimte tussendenamenbijaftiteling. 13 LIVETYPEgeeftjetoegangtotfancygeanimeerdeteksteffectenalsstring;vergeetniet projectpropertiesoppal 5:4tezettenenbijField dominancevoorhetvoordv gebruikelijkelower (Even)tekiezen.ExporteerjefileomhetinFCEteimporteren.

14 Isdevideonuhelemaalgoedentotslotnogeenkeergerenderdmetalleopties aangevinkt,danishettijdomdevideogereedtemakenvoorexportnaar dvd, tape, web, i pod of mobiel. Zet in en uitpunten bij begin en eind van de sequence en kies File > Export > Quick Timemovie omhetinjevideo folderopteslaan.zorgdataudio envideofiles wordengeëxporteerdineen selfcontainedmovie. Openjedvd programmaalshet nodigisenkieseenthemaomeenmenuaantemaken.sleepjevideoinde dropzone en maakeenplayknop.importeerjestoryboardsalsdiashowengeefzeeengoedetitel. Andereproces docuskanjeookimporteren.alsjeeencomplexmenuwilmakenmet meerderevideo sendiashowsknoppen,kiesdanvoortitle safe. Hetisverstandigomjemastervideooptapetezettenvooreenreservearchief.Jekan60 minutendv videooptapezetten,watongeveer12gbopeenharddriveis.voordatjeje videooptapezet,moetjekijkenofjebijsetupdejuisteinstellingenhebt.zeteenin en uitpuntenopenprint to VideoonderhetFilemenu.Jekuntinstellenwatjevoorennaje sequencewilopnemen,watbijv.voortv werkbelangrijkis.voorbroadcastingwilje15 secondeneencolorbar(kleurenbalk)hebbenvoorcalibratiegevolgddoor10seconden zwart.jekandevideolatenloopenmetzwartertussen.laatdeautomatischerecording aanstaan,zodatexternecamera sofdecksautomatischstarten. QT conversiekanjegebruikenomjevideogeschikttemakenvoorhetweb.kiesonder File>Quicktime>QT conversie.inhetusepop upmenukiesjeeenpresetvoorhet typecodeczoalsdeh.264(broadband High)voordegenenmeteensnelleconnectie. Omaandeveiligekanttezitten(afhankelijkvanjedoelgroep)wiljemisschienmedium oflow.bijeenoptiealsdial up wordtdekwaliteitbedenkelijk,maarhetkanineen enkelgevalsomsnodigzijn.gebruikalleendestreamingoptiesalsjeeenspecifieke webservergebruiktvooronlinedistributie.opennuonderdeoption settings devideosettings,dienuophetrecenteh.264staatingesteld.alsjedeframerateopcurrentzet wordtdepalframeratevan25fr.persecondegebruikt.onderdesize tabziejede customsettingsvoorpal720x576,maardatisveeltegrootvoorhetweb.kiesietsals 480x360omdedownloadsnelheidteverhogen.Nogeeneenvoudigeexportvoorvideo i pods: veranderonderqt conversie hetformaatin i pods (320x240),geefheteen naamenexporteerhetnaarjemovie folder.alsjeernuopdubbelklikt,wordthet automatischinjei tunesfoldergeopend,vanwaaruitjehetnaarjei podkan exporteren.

Tutorial Adobe Premiere

Tutorial Adobe Premiere Tutorial Adobe Premiere 1999 Fontys Hogeschool Venlo Auteur: Pierre Gorissen Kenmerk: Gor99-AdobePremierev01 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Starten met de videoproductie...4 Opstarten van Adobe Premiere

Nadere informatie

After Effects Audition Encore 9. Transparantie, keying, schalen en rotatie Transparantie Keying Schalen Roteren 10. De Export Videofilms exporteren

After Effects Audition Encore 9. Transparantie, keying, schalen en rotatie Transparantie Keying Schalen Roteren 10. De Export Videofilms exporteren Inhoudsopgave Registreer dit e-book! Volg ons op de sociale media Voorwoord: Over dit e-book: maak Adobe Premiere CS6 jezelf snel eigen Inleiding: voorbereidingen De opbouw van de videofilm Het juiste

Nadere informatie

Keyframes. Final Cut Fans presentatie. Rob Trietsch

Keyframes. Final Cut Fans presentatie. Rob Trietsch Final Cut Fans presentatie Rob Trietsch 5 juli 2014 Inhoudsopgave Keyframes 1 Keyframes 2 1.1 Wat zijn keyframes? 2 1.2 Waar kun je keyframes instellen? 2 1.3 Wat kun je WEL en wat kun je NIET met een

Nadere informatie

Cursus Cyberlink PowerDirector 12 / 13

Cursus Cyberlink PowerDirector 12 / 13 Versie 1.5 Cursus Cyberlink PowerDirector 12 / 13 Cursus inhoud: Blz. 1. Algemene informatie 2 2. Start 3 3. Vastleggen (inlezen) van materiaal 4 4. Bewerken videomateriaal 5 5. Plaatsen van overgangen

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING iras (Remote Administration System) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Introductie... 1 1.1 Kenmerken... 1 Hoofdstuk 2 Installatie... 2 2.1 Product informatie... 2 Verpakkingsinhoud... 2

Nadere informatie

Server Application. ACTi NVR v2.0 SP2. Gebruikershandleiding

Server Application. ACTi NVR v2.0 SP2. Gebruikershandleiding Server Application ACTi NVR v2.0 SP2 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 3 ACTi NVR Server: achtergrond proces 3 NVR Workstation 4 ACTi NVR Web Client 4 ACTi Utility Suite 5 Syteem overzicht

Nadere informatie

ADOBE MEDIA ENCODER CS5 & CS5.5 gebruiken

ADOBE MEDIA ENCODER CS5 & CS5.5 gebruiken ADOBE MEDIA ENCODER CS5 & CS5.5 gebruiken Juridische kennisgeving Juridische kennisgeving Zie http://help.adobe.com/nl_nl/legalnotices/index.html voor informatie over de juridische kennisgevingen. iii

Nadere informatie

Starten met. demoversie. Sibelius 5. Cursusboek. frans frijns

Starten met. demoversie. Sibelius 5. Cursusboek. frans frijns Starten met Sibelius 5 Cursusboek frans frijns Inhoudsopgave Sibelius 5 Installeren Sibelius 5...5 Sound Essentials...6 Scorch...6 Photoscore Lite...6 Basishandelingen Sibelius starten...7 Een partituur

Nadere informatie

Verkorte Mediabrowser 2 Gebruiksaanwijzing-stappenplan

Verkorte Mediabrowser 2 Gebruiksaanwijzing-stappenplan Verkorte Mediabrowser 2 Gebruiksaanwijzing-stappenplan Kies C voor een complete DVD montage Schuin gedrukte tekst kan eventueel worden overgeslagen (titels, effecten of achtergrondmuziek zijn niet mogelijk)

Nadere informatie

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen CamTech RAS Plus Remote Administration System Plus Gebruikershandleiding Postbus 218 510 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Remote Administration

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Inleiding 3. 3ds Max 4. Een project opstarten 5. 3D tekenen met 3ds Max 7. Belichting 10. Renderen met mental ray 13

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Inleiding 3. 3ds Max 4. Een project opstarten 5. 3D tekenen met 3ds Max 7. Belichting 10. Renderen met mental ray 13 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 3ds Max 4 Een project opstarten 5 3D tekenen met 3ds Max 7 Belichting 10 Renderen met mental ray 13 Een abstracte render maken 15 Fotorealistisch renderen 20 Sneltoetsen

Nadere informatie

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden Wijzigingen en drukfouten voorbehouden WIE ZIJN WIJ? Altijd een stapje voor Het succesverhaal van ons bedrijf is een mooi voorbeeld in de nog steeds groeiende markt van de beveiligingstechnologie. DSI

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Nederlandse Versie 1.2

Gebruikershandleiding. Nederlandse Versie 1.2 Gebruikershandleiding Nederlandse Versie 1.2 Inhoudsopgave 1. Programma introductie...4 2. Voorbereidingen voor bediening...4 2.1 Minimale systeemeisen...4 2.2 evideoclient16 installeren...4 2.3 Netwerk

Nadere informatie

Nederlands. 1. Aan de slag 1.1 Inleiding. 1.2 Eigenschappen:

Nederlands. 1. Aan de slag 1.1 Inleiding. 1.2 Eigenschappen: 1. Aan de slag 1.1 Inleiding Nederlands Bereid u voor op de ultieme video-ervaring met het Video Wonder DVB-T. Deze eenheid is krachtiger dan uw tv. Ze laat de rechtstreekse ontvangst toe van gratis aardse

Nadere informatie

StarBoard en. pen. Knoppen op het StarBoard. 1. De StarBoard-toolbar verbergen; 3. Een pagina terug gaan in de Whiteboard Mode ;

StarBoard en. pen. Knoppen op het StarBoard. 1. De StarBoard-toolbar verbergen; 3. Een pagina terug gaan in de Whiteboard Mode ; 1 In een notendop 1. Inloggen PC & beamer aanzetten PC Key- PC Muis 2. StarBoard Software starten en kalibreren StarBoard Digital PC Mode PC Muis = 3. Kiezen welke Mode & De gevorderde gebruiker kan schakelen

Nadere informatie

Pinnacle Studio. Uw leven in films. Versie 14. Inclusief Studio, Studio Ultimate en Studio Ultimate Collection

Pinnacle Studio. Uw leven in films. Versie 14. Inclusief Studio, Studio Ultimate en Studio Ultimate Collection Pinnacle Studio Versie 14 Inclusief Studio, Studio Ultimate en Studio Ultimate Collection Uw leven in films Documentatie door Nick Sullivan Copyright 1996-2009 Pinnacle Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

VeiligheidVeiligheid Instruct

VeiligheidVeiligheid Instruct VeiligheidVeiligheid Instruct Lees deze handleiding eerst door alvorens het product te gebruiken. Volg de instructies op anders zou de garantie kunnen vervallen. Neem ook altijd alle veiligheids maatregelen

Nadere informatie

Music Creator Aan de slag

Music Creator Aan de slag Music Creator Aan de slag Informatie in dit document kan zonder voorafgaande mededeling veranderd worden, en vertegenwoordigt geen verbintenissen met Cakewalk, Inc. De in dit document beschreven software

Nadere informatie

CamTech IDR 4016. Handleiding. Intelligente Digitale Recorder HELPDESK : 0900-27274357. Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen. Postbus 218 510 AE Drunen

CamTech IDR 4016. Handleiding. Intelligente Digitale Recorder HELPDESK : 0900-27274357. Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen. Postbus 218 510 AE Drunen CamTech IDR 4016 Intelligente Digitale Recorder Handleiding Postbus 218 510 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Inhoudsopgave 1 Product informatie...1

Nadere informatie

Minimale systeem eisen De Network Viewer software is ontworpen voor het projecteren van videobeelden. De minimale systeem eisen zijn:

Minimale systeem eisen De Network Viewer software is ontworpen voor het projecteren van videobeelden. De minimale systeem eisen zijn: Introductie De Network Viewer software is speciaal ontworpen om gemakkelijk live en opgenomen beeld van een DM digitale multiplexer te bekijken. De gebruiker kan onder andere: Beelden van zeer hoge kwaliteit

Nadere informatie

Vooraleer we met DVD Shrink aan de slag gaan, rippen we eerst de volledige DVD naar de harde schijf.

Vooraleer we met DVD Shrink aan de slag gaan, rippen we eerst de volledige DVD naar de harde schijf. Inleiding Bedoeling van deze handleiding is een DVD-film, al dan niet volledig (menu's, extra's,...), te kopiëren en indien nodig het videospoor te transcoderen (vorm van snelle hercodering) zodat de film

Nadere informatie

Haal meer uit PowerPoint

Haal meer uit PowerPoint Haal meer uit PowerPoint Inhoud 1. INLEIDING... 1 2. EENVOUDIGE ANIMATIES... 1 3. ACHTERGRONDEN... 2 4. GRAFISCHE ELEMENTEN... 4 5. LINKS... 5 6. GRAFIEKEN EN FIGUREN... 5 7. AUDIO EN VIDEO... 6 8. NAVIGEREN,

Nadere informatie

Sketchup 6.0 handleiding. De basisvaardigheden voor Sketchup 6.0, toegespitst op de architectuur.

Sketchup 6.0 handleiding. De basisvaardigheden voor Sketchup 6.0, toegespitst op de architectuur. Sketchup 6.0 handleiding De basisvaardigheden voor Sketchup 6.0, toegespitst op de architectuur. 1 Titel: De basisvaardigheden voor Sketchup 6.0 toegespitst op de binnenhuisarchitectuur. Geschreven door:

Nadere informatie

ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 gebruiken

ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 gebruiken ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 gebruiken Juridische kennisgevingen Juridische kennisgevingen Ga naar http://help.adobe.com/nl_nl/legalnotices/index.html om de juridische kennisgevingen te lezen. iii Inhoud

Nadere informatie

DVR 351.154. Gebruiksaanwijzing

DVR 351.154. Gebruiksaanwijzing DVR 351.154 Gebruiksaanwijzing Veiligheid Lees deze handleiding eerst door alvorens het product te gebruiken. Volg de instructies op anders zou de garantie kunnen vervallen. Neem ook altijd alle veiligheids

Nadere informatie

VER1.1. 4Channel Stand Alone DVR. Audio, USB Backup available

VER1.1. 4Channel Stand Alone DVR. Audio, USB Backup available VER1.1 4Channel Stand Alone DVR Audio, USB Backup available Installation & Safeguards INSTALLATION & SAFEGUARDS All the safety and operating instructions should be read before the unit is operated. Environment

Nadere informatie

Pinnacle Studio. Inclusief Studio, Studio Ultimate en Studio Ultimate Collection. Uw leven in films

Pinnacle Studio. Inclusief Studio, Studio Ultimate en Studio Ultimate Collection. Uw leven in films Pinnacle Studio Versie 15 Inclusief Studio, Studio Ultimate en Studio Ultimate Collection Uw leven in films Documentatie door Nick Sullivan Copyright 1996-2011 Avid Technology, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

MagicQ versie 1.6.7.6

MagicQ versie 1.6.7.6 MagicQ versie 1.6.7.6 Eerste release voor MQ80. Search File Manager toegevoegd bij het kiezen van heads. Dit laat toe te zoeken naar een welbepaald, toestel door gebruik te maken van fabrikantnaam, fixturenaam,

Nadere informatie

Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows Vista)

Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows Vista) Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows Vista) Werk je met Windows Vista? Je kunt eenvoudig een upgrade naar Windows 7 uitvoeren. Bij een upgrade blijven de bestaande gegevens en programma

Nadere informatie

Wat is er nieuw in Final Cut Pro 10.1.2

Wat is er nieuw in Final Cut Pro 10.1.2 Wat is er nieuw in Final Cut Pro 10.1.2 Vertaling van What s New in Final Cut Pro 10.1.2 door Mark Spencer en Steve Martin (Ripple Training) Inleiding Apple heeft de 12 e update uitgebracht sinds het verschijnen

Nadere informatie