Stappenplan voor het ontwerpen van multimedia leermaterialen : hoe de real-time leereffecten bij lerenden verhogen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stappenplan voor het ontwerpen van multimedia leermaterialen : hoe de real-time leereffecten bij lerenden verhogen?"

Transcriptie

1 DIDACTIEK & KRACHTIGE LEEROMGEVING VIA ICT 3 & 1 Stappenplan voor het ontwerpen van multimedia leermaterialen : hoe de real-time leereffecten bij lerenden verhogen? Katrien De Westelinck Wetenschappelijk onderzoeker Universiteit Gent Martin Valcke Hoofddocent Universiteit Gent 1. Inleiding 2. De multimediatheorie van naderbij bekeken 2.1. De dual channel -veronderstelling 2.2. De limited capacity -veronderstelling 2.3. De active processing -veronderstelling 2.4. Samenvattend 3. De ontwerpprincipes ontleend aan de multimediatheorie 3.1. Principe 1 : het multimediaprincipe 3.2. Principe 2 : het spatial contiguity -principe 3.3. Principe 3 : het temporal contiguity -principe 3.4. Principe 4 : het coherentieprincipe 3.5. Principe 5 : het modaliteitsprincipe 3.6. Principe 6 : het redundantieprincipe 3.7. Principe 7 : het principe van de individuele verschillen 3.8. Samenvattend 4. Aan de slag : een stappenplan als houvast 4.1. Definieeractiviteiten Stap 2 : analyseer de omgeving en de context Stap 3 : organiseer de werkzaamheden 4.2. Ontwikkelactiviteiten Stap 5 : specificeer de methoden Stap 6 : construeer prototypes 5. Besluit 6. Literatuur ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING & AFL. 9, JUNI 2005, 35

2 DIDACTIEK & KRACHTIGE LEEROMGEVING VIA ICT 3 & 2 Krachtlijnen Docenten en leerkrachten staan voor de uitdaging effectieve leermaterialen te ontwikkelen en te beoordelen. Deze leermaterialen vormen het kernelement waarop het onderwijs en de lessen gebaseerd zijn. In de huidige maatschappij beperken deze materialen zich niet langer tot de traditionele handboeken, maar kunnen leerinhouden ook op andere manieren gepresenteerd worden. Informatie- en communicatietechnologieën bieden kansen om leermaterialen multimediaal uit te werken door middel van tekeningen, foto s, animaties, audio, video enz. Al deze middelen verrijken de manieren waarop men lerenden kennis kan helpen verwerven en verwerken. De cruciale vraag bij dit verrijken is wel of het gewoon combineren van al deze middelen de effectiviteit van het leren ten goede komt. In het eerste deel (zie punt 2) zetten we de krachtlijnen en de kernbegrippen van de multimediatheorie uiteen, om in het tweede deel (zie punt 3) van deze bijdrage een aantal principes of vuistregels op een rijtje te zetten die in overweging moeten worden genomen bij het ontwerpen of bestuderen van effectieve multimedialeermaterialen. Elk van deze principes illustreren we met voorbeelden die zo van het internet zijn geplukt. In het derde deel (zie punt 4) bespreken we een stappenplan voor het ontwerpen en bestuderen van multimediamaterialen waarin principes en krachtlijnen meteen ook verwerkt zijn. Aldus willen we in deze bijdrage concrete handvatten bieden aan docentenen lerarenteams voor de ontwikkeling en de beoordeling van effectieve multimedialeermaterialen. Tegelijk willen we daarbij ook twee vaststellingen beklemtonen. Enerzijds is heel wat materiaal al vrij beschikbaar op het internet zodat het niet steeds nodig is zelf het warme water opnieuw uit te vinden. Daarbij is het mogelijk dat bestaand materiaal aangepast moet worden. En waar het wel nodig is nieuwe of aangepaste middelen te ontwikkelen is het beter om hierbij meteen te opteren voor een teamgedragen aanpak en een leergebied- en/of vakdoorbrekende aanpak. AFL. 9, JUNI 2005, 36 & ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING

3 DIDACTIEK & KRACHTIGE LEEROMGEVING VIA ICT 3 & 3 & 1. Inleiding mentale modellen principes theorie De multimediatheorie is een globale theorie waardoor multimediamaterialen vanuit een gefundeerde achtergrond ontwikkeld en geëvalueerd kunnen worden. Daarbij hanteert men een aantal centrale concepten. Zo wordt er heel sterk uitgegaan van mentale modellen. Alle leeractiviteit resulteert in het ontstaan van mentale modellen. Het situeren, organiseren en integreren van informatie in ons geheugen gebeurt dus met behulp van de mentale modellen. De lerende selecteert tijdens de selectieprocessen uit de aangeboden leermaterialen die informatie die hij/zij relevant vindt/ervaart om opgenomen te worden. Deze selectie zal bepaald worden door enerzijds de aanwezige kennis en anderzijds de manier waarop de informatie gepresenteerd wordt. De organisatieprocessen zorgen ervoor dat de nieuwe verworven informatie georganiseerd en geëlaboreerd wordt tot mentale modellen. Door de integratieprocessen wordt de nieuwe informatie ook gekoppeld aan de al aanwezige voorkennis waarbij de bestaande mentale modellen verder georganiseerd en geëlaboreerd worden. Om de opname van informatie en het leren nog te verbeteren werd er door de multimediatheorie principes vooropgesteld. Deze principes gelden als richtlijnen of vuistregels voor het ontwikkelen van multimedialeermaterialen. Vanuit deze principes wordt een terugkoppeling gemaakt naar de opzet van deze bijdrage. Het ontwikkelen en beoordelen van multimedialeermaterialen aan de hand van een stappenplan zal de geïnteresseerden doorheen het hele proces leiden. In het eerste deel gaan we dus in op de theorie van het multimedialeren. De ontwerpprincipes worden gekaderd aan de hand van de theorie (ondersteund door voorbeelden) en worden daarna in het derde deel in een concreet stappenplan gegoten. & 2. De multimediatheorie van naderbij bekeken bronnen cognitieve multimediatheorie Voor dit stuk baseren we ons heel sterk op Mayer (2001), Mayer (2003), Mayer en Moreno (2002a), Mayer en Moreno (2002b), Mayer en Moreno (2003) en Mayer en Moreno (2004). Mayer (2001) heeft de ontwerpprincipes vooropgezet binnen zijn cognitieve multimediatheorie. Deze theorie stelt de cognitivistische visie over leren als centraal punt voorop. Schema s worden hierbij gezien als uitgangspunt. In het langetermijngeheugen worden deze schema s van waaruit wordt geleerd opgeslagen en krijgen ze verder vorm. Verder zullen ze aangeduid worden met mentale modellen. Het opbouwen van de mentale modellen is het gevolg van een leerproces dat uiteenvalt in een drietal gerelateerde ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING & AFL. 9, JUNI 2005, 37

4 DIDACTIEK & KRACHTIGE LEEROMGEVING VIA ICT 3 & 4 processen : selectie-, organisatie- en integratieprocessen. De lerende selecteert tijdens de selectieprocessen uit de aangeboden leermaterialen die informatie die hij/zij relevant vindt/ervaart om opgenomen te worden. Deze selectie zal bepaald worden door enerzijds de aanwezige kennis en anderzijds de manier waarop de informatie gepresenteerd wordt. De organisatieprocessen zorgen ervoor dat de nieuwe verworven informatie georganiseerd en geëlaboreerd wordt tot mentale modellen. Door de integratieprocessen wordt de nieuwe informatie ook gekoppeld aan de reeds aanwezige voorkennis waarbij de bestaande mentale modellen verder georganiseerd en geëlaboreerd worden. In dit proces zijn de multimediakenmerken van informatie van belang. Mayer (2001, 2002, 2003) en Mayer & Moreno (2002a, 2002b, 2003, 2004) maken hierbij een fundamenteel onderscheid tussen informatie die via beelden (tekst, plaatjes, animatie, video) wordt aangeboden en informatie die via een auditief kanaal wordt aangeboden. Drie belangrijke veronderstellingen worden door hen en andere auteurs naar voren geschoven : de dual channel -veronderstelling, de limited capacity -veronderstelling en de active processing -veronderstelling De dual channel -veronderstelling twee kanalen voor informatieverwerking Informatie wordt via twee aparte kanalen verwerkt (Baddeley, 1995; Paivio, 1986; Neath, 1998) : ten eerste is er de beeldende informatie die via de ogen aangeboden wordt (geschreven woorden, animaties, illustraties...) en in het visuele kanaal tot mentale modellen verwerkt wordt. Ten tweede is er de informatie die via de oren opgenomen wordt en dus via het auditieve kanaal wordt verwerkt tot mentale modellen. Figuur 1 geeft een schematische voorstelling van de gescheiden cognitieve verwerking via beide kanalen (Mayer, 2001). Schema 1 : the cognitive theory of multimedia learning (Mayer, 2001, p.44) AFL. 9, JUNI 2005, 38 & ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING

5 DIDACTIEK & KRACHTIGE LEEROMGEVING VIA ICT 3 & 5 stappen in de informatieverwerking Schema 1 toont dat leren gebeurt via een auditief/verbaal en een pictorieel/ visueel kanaal. Auditief of verbaal aangeboden informatie zal verwerkt worden tot een auditief/verbaal model. Een pictorieel/visueel model zal het resultaat zijn van de verwerking van de pictorieel/visueel aangeboden informatie. Woorden kunnen dus, zoals dat in de figuur wordt omschreven, op twee manieren aangeboden worden : auditief/verbaal (gesproken tekst) en pictorieel/visueel (gedrukte tekst). De lerende beschikt over twee kanalen om informatie op te nemen en te verwerken maar die kunnen niet los van elkaar gezien worden. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en staan in wisselwerking met elkaar. Het model wordt in stappen doorlopen : (1) het selecteren van relevante woorden voor het verwerken in het verbale werkgeheugen en/of het selecteren van relevante beelden voor het verwerken in het visuele werkgeheugen; (2) het organiseren van de geselecteerde woorden tot een verbaal model en/of het organiseren van de geselecteerde beelden tot een visueel model en (3) het integreren van de verbale en visuele modellen met de al aanwezige voorkennis De limited capacity -veronderstelling beperking aan de hoeveelheid informatie die een mens kan verwerken Iedereen is beperkt in de hoeveelheid informatie die vastgehouden kan worden in het werkgeheugen (Chandler & Sweller, 1991; Sweller & Chandler, 1991; Sweller & Chandler, 1994). Dat wordt voorgesteld door de tweede veronderstelling. De informatie die in het werkgeheugen vastgehouden kan worden, is slechts een kleine deelverzameling van de informatie die men waarneemt of aangeboden krijgt. Hiermee moet rekening gehouden worden wanneer er materialen ontworpen worden. Alleen informatie aanbieden via het visuele kanaal betekent dat we de beschikbare capaciteit via het auditieve kanaal negeren. Te veel informatie langs één kanaal aanbieden remt af, dus moet er een evenwicht gezocht worden tussen beiden kanalen De active processing -veronderstelling actief verwerken Lerenden verwerken actief de informatie tot een coherent geheel van mentale modellen. De mensen hebben met andere woorden een aangeboren neiging om informatie gebaseerd op eigen ervaringen te selecteren, te organiseren en te integreren met eerder opgedane kennis (Mayer, 2001; Doolittle, 2002; ; Mayer & Moreno, 2002a; Mayer & Moreno, 2004). Aangezien ze de manier bepalen waarop multimedia-informatie wordt verwerkt, worden de veronderstellingen de pijlers van de cognitieve multimediatheorie genoemd. ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING & AFL. 9, JUNI 2005, 39

6 DIDACTIEK & KRACHTIGE LEEROMGEVING VIA ICT 3 & Samenvattend De cognitieve multimediatheorie vertrekt van de mentale modellen die doorheen de informatieverwerking opgebouwd worden. Aan de hand van de drie veronderstellingen (de dual channel -, de limited capacity - en de active processing -veronderstelling) wordt de manier waarop de informatieverwerking plaatsvindt besproken. In het volgende deel proberen we de ontwerpprincipes uit te leggen. & 3. De ontwerpprincipes ontleend aan de multimediatheorie 3.1. Principe 1 : het multimediaprincipe woorden en tekst Lerenden leren beter van woorden (tekst) gecombineerd met beelden dan alleen maar van tekst. Door het aanbieden van woorden en beelden is het mogelijk om verbale én pictoriële modellen op te bouwen en er relaties tussen te leggen. Alleen woorden of louter beelden presenteren heeft tot gevolg dat een beperkter mentaal model zal worden gevormd. Figuur 1 (gevonden op platentektoniek.htmlplanet.com/platentektoniek/ botsingzones.htm) combineert tekst en beelden waardoor de tekst ondersteund en versterkt wordt door de beelden. De platentektoniek is een onderwerp uit de aardrijkskunde dat voor vele lerenden een moeilijk onderwerp is. Het toevoegen van beelden aan de tekst leidt tot een sneller en accurater inzicht bij lerenden. Bekijken we het voorbeeld nauwkeuriger, dan wordt het duidelijk dat het voorbeeld niet volledig aan het multimediaprincipe voldoet. Zowel woorden als beelden worden aangeboden, maar beide via het visuele kanaal zodat alleen een pictorieel mentaal model opgebouwd wordt (zie schema 1). Om te verzekeren dat beide kanalen maximaal worden benut zoals dat beschreven wordt in de dual channel -veronderstelling (zie punt 2.1.) kan bijvoorbeeld de gedrukte tekst auditief worden aangeboden. AFL. 9, JUNI 2005, 40 & ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING

7 DIDACTIEK & KRACHTIGE LEEROMGEVING VIA ICT 3 & 7 Figuur 1 : the cognitive theory of multimedia learning (Mayer, 2001, p.44) ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING & AFL. 9, JUNI 2005, 41

8 DIDACTIEK & KRACHTIGE LEEROMGEVING VIA ICT 3 & 8 Figuur 2 : voorbeeld dat niet aan het multimediaprincipe voldoet Figuur 2 (gevonden op gif) is een voorbeeld dat niet aan het multimediaprincipe voldoet. Er is geen tekst en geen audio voorzien maar het beperkt zich louter tot het beeld van een stuitende bal. Een eenvoudige aanpassing kan de representatie verbeteren. Verklarende tekst naast de figuur plaatsen kan al heel wat vooruitgang brengen. Maar informatie via audio aanbieden zorgt ervoor dat het volledig voldoet aan het principe. AFL. 9, JUNI 2005, 42 & ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING

9 DIDACTIEK & KRACHTIGE LEEROMGEVING VIA ICT 3 & 9 Figuur 3 : voorbeeld dat aan het multimediaprincipe voldoet Figuur 3 (gevonden op is een voorbeeld voor het lager onderwijs. Zowel animatie als audio worden aangeboden waardoor de informatie langs beide kanalen verwerkt kan worden. In het voorbeeld zien we professor Maulheim vertellen over zijn ontdekkingsreizen en beelden tonen van de bijbehorende dieren aan de hand van een diaprojectie Principe 2 : het spatial contiguity -principe overeenstemmende woorden en beelden dicht bij elkaar Zoals het woord spatial laat vermoeden staat bij dit principe de afstand tussen tekst en beeld centraal. Overeenstemmende woorden en beelden dicht bij elkaar presenteren, zowel op een computerscherm als in een gedrukte versie, heeft tot gevolg dat de lerenden beter leren. Niet alleen het beter studeren van de lerenden geeft aanleiding tot het hanteren van deze regel. Ook zijn er economische voordelen aan verbonden. Zowel in een boek als bij een computergebaseerde leeromgeving leidt een te royaal ruimtegebruik tot grotere kosten. Er kan dus ruimte bespaard worden wanneer de beelden en de woorden dicht bij elkaar staan. ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING & AFL. 9, JUNI 2005, 43

10 DIDACTIEK & KRACHTIGE LEEROMGEVING VIA ICT 3 & 10 gescheiden of geïntegreerde weergave? Een centrale vraag is of het gescheiden presenteren van tekst en beelden beter is dan een geïntegreerde weergave van beiden. De intuïtie geeft aan dat de gescheiden weergave (b.v. de tekst aan de linkerkant en de plaatjes rechts op het scherm) te verkiezen is boven een weergave waarbij alle tekst bij de verschillende passende onderdelen van een tekening is geplaatst. De gescheiden weergave zal de lerenden aanzetten tot het actief verwerken van de informatie. Ze zullen actief op zoek gaan naar de informatie in de tekst en de beelden en daardoor zullen verbanden ontstaan. Onderzoek spreekt dit tegen en stelt dat het integreren van beide representaties beter is. Deze aanpak vermijdt dat lerenden zelf moeten zoeken naar wèlk (deel van het) beeld bij welke tekst hoort. Indien ze zelf actief beelden en bijbehorende teksten moeten opsporen, dan wordt het werkgeheugen te veel belast. Daardoor wordt de opbouw van mentale modellen belemmerd. Het gevolg van dit principe is dat bij het ontwikkelen van materialen de corresponderende beelden en woorden dicht bij elkaar op een scherm of pagina moeten staan. Figuur 4 : voorbeeld met dynamische beelden dat aan het spatial contiguity -principe voldoet AFL. 9, JUNI 2005, 44 & ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING

11 DIDACTIEK & KRACHTIGE LEEROMGEVING VIA ICT 3 & 11 dynamische beelden Figuur4 (gevonden op knopen.scouting.nl) geeft een voorbeeld van het spatial contiguity -principe. De schermafdruk toont dat de beelden en de tekst heel dicht bij elkaar staan waardoor de lerenden geen extra inspanning moeten leveren om te onthouden welk beeld bij welk stuk tekst past. Heel belangrijk bij dit principe is dat de beelden en de woorden op één scherm staan zodat de lerenden niet moeten scrollen. Anders zou het werkgeheugen opnieuw belast worden. Eveneens zien we hier dat er gebruikgemaakt wordt van dynamische beelden waarbij audio wordt afgespeeld. Deze dynamische beelden geven heel goed aan hoe de knoop gemaakt moet worden. Figuur 5 : voorbeeld met dynamische beelden dat aan het spatial contiguity -principe voldoet geen dynamische animaties Figuur 5 (gevonden op AXONcellulair.html) geeft een ander voorbeeld waarbij het spatial contiguity -principe gerespecteerd wordt. Ook hier zien we dat er gebruikgemaakt wordt van tekst en van beeld. Het verschilt echter sterk van het voorgaande voorbeeld aangezien er geen gebruikgemaakt wordt van dynamische animaties. ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING & AFL. 9, JUNI 2005, 45

12 DIDACTIEK & KRACHTIGE LEEROMGEVING VIA ICT 3 & Principe 3 : het temporal contiguity -principe overeenstemmende woorden en beelden in tijd samen aanbieden Dit principe stelt dat de lerenden beter leren wanneer corresponderende woorden (tekst) en beelden simultaan en niet opeenvolgend in tijd worden aangeboden. Het is nauw verwant met het voorgaande principe in verband met de ruimtelijke afstand. Hier daarentegen gaat het over de afstand in tijd. Het tegelijkertijd aanbieden van de verschillende representaties belast het werkgeheugen minder en daardoor kunnen sneller relaties gelegd worden tussen de verschillende representaties. Daardoor worden efficiëntere mentale modellen gebouwd. Het scheiden van de verbale en auditieve informatie in tijd doet de kans op het optimaal ontwikkelen van zulke mentale modellen kleiner worden. Dit principe geldt ook voor gedrukte materialen. Elke lezer herkent bijvoorbeeld het probleem heen en weer te moeten bladeren tussen een tekst en een afbeelding die afgedrukt is op een andere bladzijde om iets te begrijpen. Figuur 6 : voorbeeld met dynamische beelden dat aan het temporal contiguity-principe voldoet beelden en tekst simultaan aanbieden Figuur 6 (gevonden op my.unidata.ucar.edu/content/staff/blynds/ tmp.html) geeft een voorbeeld waarbij beelden en bijpassende tekst simultaan aangeboden worden. Eventueel een andere optie was om de lerende AFL. 9, JUNI 2005, 46 & ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING

13 DIDACTIEK & KRACHTIGE LEEROMGEVING VIA ICT 3 & 13 eerst de tekst te laten lezen en daarna, door middel van een druk op een knop, het beeld op dezelfde plaats te laten verschijnen. Dan is er wel spatial contiguity maar geen temporal contuigity. Ook het werken met een pop-up was een mogelijkheid. Deze manier van werken wordt heel veel gehanteerd Principe 4 : het coherentieprincipe onnodig materiaal in het leermateriaal leidt tot een hogere moeilijkheidsgraad Onnodig extra materiaal opnemen in het leermateriaal leidt tot een hogere moeilijkheidsgraad. Met andere woorden kunnen we stellen dat interessante maar irrelevante tekst en beelden het leren hinderen. Anekdotes vormen hier een goed voorbeeld van. Anekdotes in een tekst vormen een welgekomen afwisseling maar leiden de aandacht van de lerende af van de centrale inhoud en dat resulteert in minder goede resultaten. Dit principe heeft ook betrekking op geluiden. Interessante maar irrelevante geluiden hinderen eveneens het leren. Typische voorbeelden zijn het toevoegen van een muzikale omlijsting bij een multimediapresentatie, het toevoegen van achtergrondgeluiden... Deze extra materialen toevoegen vereist namelijk het inzetten van extra cognitieve capaciteit die niet onmiddellijk relevant is voor het uitwerken van de mentale modellen. Het belast ook het werkgeheugen (mentale last). In de literatuur verwijst men vaak naar de motivationele en emotionele waarde wanneer er gepleit wordt voor het toevoegen van extra materiaal. Deze factoren wegen echter niet op tegen de negatieve invloed die uitgaat van het aanbieden van deze extra informatie. Bij het ontwikkelen van leermaterialen moet men erop letten dat onnodige woorden en beelden of geluid en muziek niet worden toegevoegd en dat men dus de representatie van de informatie to the point houdt. ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING & AFL. 9, JUNI 2005, 47

14 DIDACTIEK & KRACHTIGE LEEROMGEVING VIA ICT 3 & 14 Figuur 7 : voorbeeld dat aan het coherentieprincipe voldoet geen overbodige tekst, animaties of beelden Figuur 7 (gevonden op %20liquids %20gases %20site/making %20slime %20page.htm) is een voorbeeld waar rekening gehouden werd met het coherentieprincipe. Er zijn geen overbodige woorden, zinnen, animaties of beelden aanwezig. De aanwijzing kan sterk uitgebreid worden maar dit zou, volgens het coherentieprincipe, de retentie en/of transfer van kennis niet bevorderen. AFL. 9, JUNI 2005, 48 & ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING

15 DIDACTIEK & KRACHTIGE LEEROMGEVING VIA ICT 3 & 15 Figuur 8 : voorbeeld dat aan het coherentieprincipe voldoet duidelijke tekst en effectieve beelden Figuur 8 (gevonden op acky.net/tutorials/flash/bouncing_ball) is ook een voorbeeld waarbij rekening gehouden werd met het coherentieprincipe. De tekst is duidelijk en de beelden zijn beperkt en effectief. De lerende kan zich concentreren op het maken van adequate verbindingen tussen de tekst en de beelden zonder afgeleid te worden door te veel extra materiaal Principe 5 : het modaliteitsprincipe beelden met geluid beter dan beelden met on-screen tekst Binnen de CTML-theorie stelt dit principe dat lerenden beter leren van beelden/animatie mét geluid (gesproken woorden) dan van beelden/animatie met on-screen afgedrukte tekst. Met andere woorden : het aanbieden van een gesproken tekst naast beelden of animatie zal de lerenden beter doen presteren dan het aanbieden van een gedrukte tekst naast een beeld/animatie. Wat op basis van de CTML-theorie te verklaren is gaat in tegen de intuïtie van heel wat ontwerpers van leermaterialen. Gedrukte tekst en beelden/animaties presenteren geeft aan- ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING & AFL. 9, JUNI 2005, 49

16 DIDACTIEK & KRACHTIGE LEEROMGEVING VIA ICT 3 & 16 leiding tot een cognitieve verwerking die alleen via het visuele kanaal verloopt. Presenteren we beelden/animaties met audio, dan worden beide cognitieve verwerkingskanalen benut. Daardoor wordt mentale last vermeden en is er meer ruimte in het werkgeheugen vrij. Figuur 9 : voorbeeld dat niet aan het modality-principe voldoet goed voorbeeld van multimediauitwerking Figuur 9 (gevonden op geeft het voorbeeld van de stuiterende bal. Het voorbeeld combineert animatie met on-screen tekst. Volgens het modaliteitsprincipe wordt hier alleen het visuele kanaal gestimuleerd en bouwt men louter een pictorieel mentaal model op. Vanuit andere ontwerpprincipes lijkt het een goed voorbeeld van multimedia-uitwerking. De tekst staat heel dicht bij de stuiterende bal (spatial contiguity), maar wanneer je in het voorbeeld de animatie opstart verschijnt de tekst heel snel en te ver van de animatie. Een audio-ondersteuning was hier een betere optie geweest. AFL. 9, JUNI 2005, 50 & ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING

17 DIDACTIEK & KRACHTIGE LEEROMGEVING VIA ICT 3 & Principe 6 : het redundantieprincipe animatie en geluid is beter dan animatie met geluid en tekst Het principe impliceert dat lerenden beter leren van animatie en geluid (narratief) dan van de animatie, gecombineerd met geluid én tekst. Een mentale overlast zal vlugger ontstaan wanneer een animatie en een tekst visueel gerepresenteerd worden omdat beiden via het visuele kanaal in het werkgeheugen zullen worden verwerkt. Het principe stelt ook zeer expliciet de vraag : Waarom zou men nog geschreven tekst toevoegen wanneer dezelfde informatie al via een auditief kanaal is weergegeven? Door het aanbieden van verschillende presentatievormen kan men, volgens de literatuur, aan de leervoorkeuren van de lerenden tegemoetkomen. Maar vanuit de cognitieve multimediatheorie wordt dit extra toevoegen van de geschreven tekst ter discussie gesteld. De limited capacity -veronderstelling stelt dat het toevoegen van die gedrukte tekst de mentale last in het visuele kanaal vergroot. Onderzoek bevestigt dat. Uit dit alles kan afgeleid worden dat tijdens het ontwikkelen van leermaterialen er geen on-screen gedrukte tekst moet worden toegevoegd wanneer deze informatie reeds narratief aangeboden wordt. hoe het eigenlijk niet moet Figuur 10 (gevonden op geeft een voorbeeld van hoe het eigenlijk niet volgens dit principe moet. In dit voorbeeld hanteert men audio, geschreven tekst en beelden. Men werkt dus in op zowel het verbale als visuele kanaal zodat beiden modellen kunnen worden opgebouwd. Wanneer de tekst louter auditief aangeboden zou worden in samenhang met de beelden on-screen zou het voorbeeld zeker aan dit principe tegemoetkomen. ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING & AFL. 9, JUNI 2005, 51

18 DIDACTIEK & KRACHTIGE LEEROMGEVING VIA ICT 3 & 18 Figuur 10 : voorbeeld met dynamische beelden dat aan het redundantieprincipe voldoet 3.7. Principe 7 : het principe van de individuele verschillen individuele verschillen spelen een grote rol Alle besproken effecten van de multimediaontwerpprincipes blijken, volgens empirisch onderzoek, sterker wanneer het gaat over lerenden met weinig voorkennis en een groter ruimtelijk inzicht ( field independence ). Lerenden met een hoge voorkennis activeren hun voorkennis (al aanwezige mentale modellen) om mogelijke tekorten in de multimediarepresentatie te compenseren. Deze mogelijkheid hebben lerenden met een lagere voorkennis niet. Lerenden met een goed ontwikkeld ruimtelijk inzicht ( field independence ) blijken ook betere en sneller geïntegreerde mentale modellen te kunnen opbouwen en daardoor te kunnen compenseren voor minder adequate multimedia-uitwerkingen van leermaterialen. AFL. 9, JUNI 2005, 52 & ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING

19 DIDACTIEK & KRACHTIGE LEEROMGEVING VIA ICT 3 & 19 tijdens het ontwerpen rekening houden met de kenmerken van de doelgroep Bij de uitwerking van multimedialeermaterialen moeten we rekening houden met kenmerken van de doelgroep. Daarin is in eerste instantie de voorkennis van de lerenden van belang. Die kan op verschillende manieren in rekening gebracht worden. Volgens een eerste aanpak worden de leermaterialen specifiek aangepast aan de kenmerken van de lerenden. Ze worden op hun maat ontwikkeld. Volgens een tweede aanpak krijgt de lerende de kans te kiezen omdat het materiaal ontwikkeld is met verschillende doelgroepen voor ogen. De lerende kan b.v. kiezen tussen tekstuele, auditieve, statische en dynamische representaties. Volgens een derde aanpak wordt er een pretraining gegeven aan de lerenden om noodzakelijke kennis en vaardigheden aan te brengen bij de lerenden voordat ze met de leermaterialen aan de slag gaan Samenvattend De verschillende ontwerpprincipes dwingen expliciet na te denken over hoe men de leermaterialen zal ontwerpen en uitwerken. Ze vormen eveneens handvatten voor het beoordelen van ontworpen leermaterialen. De voorbeelden illustreren dat, maar geven slechts in beperkte mate aan welke stappen er ondernomen kunnen worden om tot een goed ontworpen leermateriaal te komen, dat het leerproces optimaal ondersteunt. Daarom hebben we ze in het derde deel geïntegreerd in een stappenplan. & 4. Aan de slag : een stappenplan als houvast het IDI-model De theorie en de ontwerpprincipes geven concrete indicaties inzake hoe degelijke multimediamaterialen geconstrueerd of bestudeerd kunnen worden. Hoe deze indicaties evenwel systematisch toegepast kunnen worden in een ontwerp- of beoordelingsproces is nog niet duidelijk. Daarom reiken wij in dit derde deel een model aan dat helpt bij het actief en planmatig ontwikkelen en/of beoordelen van multimediamaterialen. Hiervoor grijpen we terug naar het IDI-model, ontwikkeld door het Noord-Amerikaanse Instructional Development Institute (Valcke, 1999). Dit model of stappenplan omvat drie clusters van activiteiten : definieer-, ontwikkel- en evaluatieactiviteiten. Het stappenplan is cyclisch opgebouwd wat betekent dat het een aantal keren kan worden doorlopen tot de ontwikkelaar vindt dat de initiële doelen bereikt zijn. In het volgende deel zullen we alleen ingaan op de stappen die verduidelijking vragen. Omdat leerkrachten door hun werk al vertrouwd zijn met een aantal stappen worden die niet meer behandeld. ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING & AFL. 9, JUNI 2005, 53

20 DIDACTIEK & KRACHTIGE LEEROMGEVING VIA ICT 3 & 20 Schema 2 : IDI-model definieer Stap 1 stel het probleem vast - stel behoeften vast - stel prioriteiten - formuleer probleem ontwikkel Stap 2 analyseer omgeving/context - betrokkenen - randvoorwaarden - bronnen Stap 3 organiseer te verrichten werkzaamheden - taken - verantwoordelijkheden - tijdsplanning Stap 4 stel doelen/doelstellingen vast - uiteindelijke doelen - tussendoelen Stap 5 specifieer methoden - voor leren - voor instructie-activiteiten - voor media Stap 6 construeer prototypen - instructie-materiaal - evaluatie-instrumenten evalueer Stap 7 test prototypen - beproef prototypen - verzamel evaluatiegegevens Stap 8 analyseer resultaten - m.b.t. doelen - methoden - evaluatiemethoden Stap 9 reviseer/implementeer - herzie - beslis - voer uit 4.1. Definieeractiviteiten randvoorwaarden Stap 2 : analyseer de omgeving en de context Het vaststellen van het probleem komt in onderwijskundige settings veelvuldig voor zodat we niet verder ingaan op de eerste stap. De randvoorwaarden en mogelijke beschikbare bronnen staan in deze tweede stap centraal. Er zijn een aantal vragen die men in deze stap moet beantwoorden. Wie wil als partner en als teamgenoot meewerken? Welke ruimte is er op financieel en materieel gebied (software, hardware)? Zijn er computers beschikbaar? Is het haalbaar om audio aan te bieden (desnoods een begeleidende cassette bij een reader)? Is er voldoende competentie in huis om aan het ontwikkelproject te werken (digitaliseren van audio, uitwerken animaties, bewerken van foto s en grafieken...)? AFL. 9, JUNI 2005, 54 & ICT EN ONDERWIJSVERNIEUWING

Effectief leren van multimediale leerbronnen

Effectief leren van multimediale leerbronnen 2 Effectief leren van multimediale leerbronnen Liesbeth Kester Center for Learning Sciences and Technologies, Open Universiteit Jeroen van Merriënboer School of Health Professions Education, Universiteit

Nadere informatie

Weten Wat Werkt en Waarom

Weten Wat Werkt en Waarom Weten Wat Werkt en Waarom Jaargang 2, nummer 4 december 2013 42 0 1 3 Wetenschappelijk tijdschrift over opbrengsten en werking van ict in het onderwijs Colofon 4W: Weten Wat Werkt en Waarom is een onafhankelijk

Nadere informatie

Vier in Balans Monitor 2009

Vier in Balans Monitor 2009 Vier in Balans Monitor 2009 Ict in het onderwijs: de stand van zaken Vier in Balans Monitor 2009 Ict in het onderwijs: de stand van zaken Inhoudsopgave Samenvatting 6 1 Introductie Vier in Balans 12 2

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN 2.0: GOED OP WEG? EEN ONDERZOEK NAAR DE NIEUWE VERZEKERINGSKAART VAN HET VERBOND VAN VERZEKERAARS FLEUR ONDERSTEIJN

POLISVOORWAARDEN 2.0: GOED OP WEG? EEN ONDERZOEK NAAR DE NIEUWE VERZEKERINGSKAART VAN HET VERBOND VAN VERZEKERAARS FLEUR ONDERSTEIJN 2015 POLISVOORWAARDEN 2.0: GOED OP WEG? EEN ONDERZOEK NAAR DE NIEUWE VERZEKERINGSKAART VAN HET VERBOND VAN VERZEKERAARS FLEUR ONDERSTEIJN UNIVERSITEIT UTRECHT SAMENVATTING Het vertrouwen in verzekeraars

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Design research en de context van gebruik Module 1 van de Foundation Course in Interaction Design

Design research en de context van gebruik Module 1 van de Foundation Course in Interaction Design Design research en de context van gebruik Module 1 van de Foundation Course in Interaction Design De psychologie van het leren: een beknopte inleiding V02.0 2014.11.04 Nederlandstalige versie Auteur: James

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

PAPER. Hoe ICT het Woordenschatonderwijs kan verbeteren. Woordenschat

PAPER. Hoe ICT het Woordenschatonderwijs kan verbeteren. Woordenschat PAPER Woordenschat PO Hoe ICT het Woordenschatonderwijs kan verbeteren Het artikel van Jos Cöp gaat in op de cirkel van woordenschatonderwijs. Woordenschatsoftware en andere digitale middelen bieden een

Nadere informatie

Weten Wat Werkt en Waarom

Weten Wat Werkt en Waarom Weten Wat Werkt en Waarom Jaargang 1, nummer 1, 2012 Wetenschappelijk tijdschrift over opbrengsten en werking van ict in het onderwijs Colofon 4W: Weten Wat Werkt en Waarom 4W: Weten Wat Werkt en Waarom

Nadere informatie

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs 8 Doorlopende leerlijnen Marjan van der Maas Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoeksrapportage Inrichten leeromgevingen PO en VO 2008-2010 Een effectieve leeromgeving

Nadere informatie

Blended learning op de FCJ

Blended learning op de FCJ Blended learning op de FCJ Afstudeerscriptie Benjamin Groenewoud #1539623 Bedrijfsbegeleider: Harry Smals Docentbegeleider: Mieke Westveen Datum: 24 juni 2011 Blended learning op de FCJ 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Informatiestructuren voor websites

Informatiestructuren voor websites Informatiestructuren voor websites De invloed van de presentatie van onderliggende structuren op het vinden van taalkwesties Masterscriptie Manon Yassa m.yassa@uvt.nl (638165) Begeleider: Dr. M.M. van

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Onderzoeksverslag. Onderzoek naar mobiele apparaten als leerplatform voor Informatica in het voortgezet onderwijs

Onderzoeksverslag. Onderzoek naar mobiele apparaten als leerplatform voor Informatica in het voortgezet onderwijs Onderzoeksverslag Onderzoek naar mobiele apparaten als leerplatform voor Informatica in het voortgezet onderwijs Onderzoek van Onderwijs (EME19) Studiejaar 2011-2012 Uitgevoerd door: Coen Crombach (303528)

Nadere informatie

BREED EVALUEREN VisiEtEkst

BREED EVALUEREN VisiEtEkst visietekst Situering Competentiegericht evalueren 1. Gelijke onderwijskansen en competentiegericht evalueren In de maatschappij is er sociale ongelijkheid. Onderwijs is deel van deze maatschappij. Het

Nadere informatie

Nieuw leren waarderen. Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs

Nieuw leren waarderen. Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs Nieuw leren waarderen Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren in het voortgezet onderwijs Nieuw leren waarderen Een literatuuronderzoek naar effecten van nieuwe vormen van leren

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Maak kennis met TPACK

Maak kennis met TPACK KENNISNET ONDERzOEKSREEKS ICT IN HET ONDERWIJS Maak kennis met TPACK Hoe kan een leraar ict integreren in het onderwijs? Voorwoord Dit is de zesentwintigste publicatie in de Kennisnet Onderzoeksreeks,

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Didactiek voor Web-leeromgevingen: "Actief leren" (vd Veen, de Boer & Collis)

Didactiek voor Web-leeromgevingen: Actief leren (vd Veen, de Boer & Collis) Veen, J. van der, Boer, W.F. de, & Collis, B. A. (2000). Didactiek voor Web-leeromgevingen: "Actief leren". Notitie in het kader van het SURF TeleTOPAB project,(deelproject T9). Dinkel Instituut, UT, Enschede

Nadere informatie

Evaluatieplan Leraar24

Evaluatieplan Leraar24 Evaluatieplan Leraar24 Evaluatieplan Leraar24 Rob Martens Kees de Brabander Henk Vinken Jos Claessen Leraar24 rapportenreeks, nummer 1 april 2010 Ruud de Moor Centrum Open Universiteit Bibliografische

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria (digitale) leermiddelen voor leerlingen

Kwaliteitscriteria (digitale) leermiddelen voor leerlingen Kwaliteitscriteria (digitale) leermiddelen voor leerlingen met autismespectrumstoornis in het Passend Onderwijs Een theoretische onderbouwing voor de noodzaak tot het aanpassen van leermiddelen voor leerlingen

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper

Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper June 22, 2009 Abstract In deze scriptie wordt bestudeerd of het mogelijk is om, met behulp van de planning, de kwaliteit en het nut van

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

VAKDIDACTIEK ECONOMIE Denkvaardigheden

VAKDIDACTIEK ECONOMIE Denkvaardigheden EXPERTISECENTRUM ECONOMIE _ RTISECENTRUM ECONOMIE VAKDIDACTIEK ECONOMIE Denkvaardigheden Lenie Kneppers Aisa Amagir Harry Westenberg VAKDIDAKTIEK ECONOMIE DENKVAARDIGHEDEN Amsterdam, 2014, 2e herziene

Nadere informatie

United We Stand - Open diensteninnovatie

United We Stand - Open diensteninnovatie Management Tools United We Stand - Open diensteninnovatie In samenwerking met: prof. dr. Tom Elfring dr. Marius Rietdijk dr. Alexander Alexiev Amsterdam Center for Service Innovation (AMSI) Vrije Universiteit

Nadere informatie

Rapport Onderwijs met educatieve games bij de Universiteit Utrecht

Rapport Onderwijs met educatieve games bij de Universiteit Utrecht Rapport Onderwijs met educatieve games bij de Universiteit Utrecht Expertisecentrum ICT in het Onderwijs, IVLOS R.M. Filius S.F. Akkerman Januari 2008 Colofon Auteurs: Renée Filius Sanne Akkerman Korte

Nadere informatie

Edurep website. Afstudeer scriptie. Redesign Edurep website. Nada Hanna 0548081

Edurep website. Afstudeer scriptie. Redesign Edurep website. Nada Hanna 0548081 Edurep website Afstudeer scriptie Redesign Edurep website Nada Hanna 0548081 Voorwoord Voor u ligt de scriptie Redesign Edurep website van mijn afstudeerstage die ik in de periode van 15 juni 2009 tot

Nadere informatie

WISKUNDE LEERPLAN C DERDE GRAAD ASO STUDIERICHTINGEN ZONDER COMPONENT WETENSCHAPPEN, ZONDER COMPONENT WISKUNDE LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

WISKUNDE LEERPLAN C DERDE GRAAD ASO STUDIERICHTINGEN ZONDER COMPONENT WETENSCHAPPEN, ZONDER COMPONENT WISKUNDE LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS WISKUNDE LEERPLAN C DERDE GRAAD ASO STUDIERICHTINGEN ZONDER COMPONENT WETENSCHAPPEN, ZONDER COMPONENT WISKUNDE LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL September 2004 ISBN-nummer: 90-6858-382-4 Vlaams

Nadere informatie