Uitzicht 2015 Beleidsplan Stichting de Haven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitzicht 2015 Beleidsplan Stichting de Haven 2011 2015"

Transcriptie

1 Uitzicht 2015 Beleidsplan Stichting de Haven

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Ontwikkeling in het werkveld 2.1 Landelijk In Den Haag 4 3 Ontwikkeling van de organisatie 3.1 Terugblik op de periode Kracht en ontwikkelpunten van de organisatie 7 4 Beleid voor de periode Voortzetting van beheerste groei Verbreding van het aanbod Versteviging van de positionering 9 5 Afsluiting 10 2

3 1 Inleiding In 2011 is het 15 jaar geleden dat Stichting de Haven is opgericht. Vanaf het begin is het doel van onze stichting als volgt verwoord: Gods liefde verkondigen aan mensen in het prostitutiemilieu in woord en daad. Deze doelstelling is van meet af aan in praktijk gebracht door: - contacten te leggen met prostituees door het straatwerk; - (hernieuwd) zicht te bieden op de relatie met God; - aandacht te schenken aan persoonlijk nood, zowel psychisch als lichamelijk; - praktische hulp te bieden, onder andere bij de wens tot uittreding. Bovenstaande doelstelling en de uitwerking daarvan is reeds verwoord in het allereerste beleidsplan van de Haven, de bestuursnota Beheerste Groei uit In het tweede beleidsplan Kompas 2010, is deze doelstelling bevestigd en ook nu in dit derde beleidsplan staat deze doelstelling nog recht overeind. De geestelijke, lichamelijke en psychische nood in het prostitutiemilieu is onverminderd groot (zie hoofdstuk 2) en het bestaansrecht van de Haven is hiermee (helaas) onverminderd actueel. Ook voor de komende periode van vijf jaar verwachten we dat de kern van het werk van de Haven ongewijzigd zal blijven. In hoofdstuk 2 van dit beleidsplan wordt een korte situatieschets gegeven van de landelijke en lokale ontwikkelingen waarbinnen het werk van onze stichting plaats vindt. Hoofdstuk 3 beschrijft in vogelvlucht de concrete ontwikkelingen in het werk van de Haven over de afgelopen 5 jaar. Daarnaast kijken we naar de eigen organisatie in termen van sterke punten en van punten die verbetering of verdere ontwikkeling behoeven. In hoofdstuk 4 worden dan vervolgens concrete punten voor het beleid in de periode geformuleerd. Uitzicht 2015 Stichting de Haven 3

4 2 Ontwikkeling in het werkveld 2.1 Landelijk In september 2006 trad E.M.H. Hirsch Ballin opnieuw aan als minister van Justitie. In een interview in NRC Handelsblad heeft hij op de volgende wijze duidelijk zijn visie op prostitutie uitgesproken. De gedachte een bordeel is een normale bedrijfstak heeft in de loop van de jaren zeventig postgevat, maar die cultuur is verkeerd (..). De norm moet altijd overeind blijven: mensen mogen elkaar niet degraderen tot gebruiksvoorwerp. Die norm komt voort uit een gemeenschappelijk ethisch gedachtegoed (..). Als de menselijke waardigheid wordt aangetast, moet de staat optreden. In november 2009 diende de regering het Wetsvoorstel Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche in. Op het moment van schrijven van dit beleidsplan (oktober 2010) is dit aangemeld voor plenaire behandeling in de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel bevat een strafbaarstelling van prostituees jonger dan 21 jaar, van prostituees die niet staan ingeschreven in het landelijk register van prostituees en van seksbedrijven zonder vergunning. De mening dat prostitutie als een normale bedrijfstak moet worden geaccepteerd staat in toenemende mate onder druk. Binnen de prostitutiesector komen veel misstanden voor en veel vrouwen zijn er tegen hun wil werkzaam. Ook in de officiële evaluatie van de opheffing van het bordeelverbod wordt erkend dat prostituees met andere risico s en arbeidsomstandigheden te maken hebben dan werknemers in andere sectoren. Er is door het ministerie van Justitie naar aanleiding van een in november 2008 door de ChristenUnie e.a. ingediende motie, eenmalig geld vrijgemaakt om uitstapprogramma s te stimuleren. 2.2 In Den Haag De gemeente Den Haag ziet als belangrijkste doel van de opheffing van het bordeelverbod, het uit de criminele sfeer halen van de prostitutie, zodat die zich kan ontwikkelen tot een zo normaal mogelijke bedrijfstak. Als concrete maatregelen heeft men de tippelzone gesloten, het aantal vergunde bedrijven bevroren op 100, het aantal ramen sinds 2005 gehalveerd (van 700 naar ruim 300 nu) en er wordt frequent en strak gecontroleerd. Op dit moment werken er per dag in Den Haag ruim 600 raamprostituees. Elk raam wordt dubbel bezet door een dagploeg en een avondploeg. Daarnaast werken er vrouwen in clubs, in escortbedrijven of als thuiswerkster. We zien in de Haagse prostitutie elk jaar een verdere toename van Oost-Europese prostituees, met name uit Hongarije. Er is een toenemend aantal mensen dat zich meldt als slachtoffer van mensenhandel, waaronder veel Afrikaanse vrouwen. Dit is momenteel een dermate groot probleem dat SHOP (de hulpverlening van de gemeente Den Haag aan prostituees) een cliëntenstop heeft moeten instellen. Er is ook een tekort aan opvangplekken voor deze slachtoffers. SHOP heeft samen met de Haven bij het ministerie van Justitie geld aangevraagd voor de ontwikkeling van een uitstapprogramma. Dit gebeurde in het kader van de door het ministerie van Justitie eenmalig daartoe geschapen mogelijkheid. Die aanvraag is gehonoreerd en met dit geld is in oktober 2009 het project Carrière Switch gestart. Er wordt een speciaal steunpunt binnen de Sociale Dienst mee gefinancierd waar vrouwen die willen stoppen terecht kunnen voor een uitkering. Verder krijgen ze een trajectbegeleider toegewezen die met hen gaat kijken wat nodig is op de gebieden schuldhulpverlening, huisvesting, inburgering, werk, opleiding, etc. De instroom in het project was boven verwachting. Er was op zo n 60 deelnemers gerekend, maar op dit moment zijn er meer dan 100 deelnemers aan het project. Dit laat zien dat veel vrouwen willen stoppen met het werk als ze de mogelijkheid krijgen. Echter de uitstroom naar werk laat vooralsnog te wensen over. Er blijken veel hindernissen te zijn voordat die echt gerealiseerd kan worden. 4

5 In april 2011 loopt dit project af. Of en hoe het gecontinueerd gaat worden is nog niet bekend. Dat er op het gebied van uitstappen nog veel werk aan de winkel is staat buiten kijf. De goede samenwerking van onze stichting met SHOP in Carrière Switch onderstreept de erkenning en waardering door SHOP van het eigene van onze bijdrage. In paragraaf 3.1 zal uitgebreider worden ingegaan op de inhoudelijke kant van die bijdrage en op het betere zicht dat we door dit project kregen op de behoefte aan christelijke hulpverlening. Uitzicht 2015 Stichting de Haven 5

6 3 Ontwikkeling van de organisatie 3.1 Terugblik op de periode Het vorige beleidsplan Kompas 2010 had betrekking op de jaren 2005 tot en met In dit document zijn destijds de volgende beleidsmatige bakens voor de periode uitgezet: uitbreiding van het straatwerk (60 70 % meer bezoeken), onderzoek naar en eventueel opstarten van een eigen uitstapprogramma, het structureel inschakelen van een maatschappelijk werkster, het opdoen van ervaring met het aanbieden van psychopastorale gesprekken en het opstarten van een maatjesproject. De tabel hieronder geeft een overzicht van enkele gegevens over het werk sinds het ontstaan van de Haven Aantal vrijwilligsters Vaste medewerkers - 20 uur 34 uur 46 uur Aantal contactmomenten Omvang begroting * Maatjesproject Nee Nee Ja Ja Maatschappelijk werk Nee Nee Ja Ja *incl incidentele bijdrage van SHOP voor tijdelijke uitbreiding van het maatjesproject Op grond van dit overzicht kan geconstateerd worden dat de door het eerste bestuur uitgezette lijn van een beheerste groei zich ook in de afgelopen vijf jaar heeft voortgezet. De ontwikkelingen in periode weerspiegelen dat de aan het begin van deze paragraaf genoemde beleidsmatige uitgangspunten op een mooie manier richting hebben gegeven aan de organisatie. Ondanks het ongeveer gelijk blijven van het aantal aan de Haven verbonden vrijwilligsters, is het aantal contactmomenten (het straatwerk) met ongeveer 25% toegenomen. Per vrijwilligster zijn er dus meer contactmomenten met prostituees geweest. Dit komt doordat de vrijwilligsters in vergelijking met voorgaande jaren vaker de straat opgaan. Ook is de omvang van de begroting van de Haven behoorlijk toegenomen. Voor een belangrijk deel hangt dit samen met de toename van het aantal contracturen van vaste medewerkers. Inmiddels biedt de Haven ook op structurele basis maatschappelijk werk aan. Gebleken is dat aan deze activiteit van de Haven grote behoefte onder de prostituees bestaat. In 2009 heeft het bestuur daarom ook besloten tot de uitbreiding van het aantal uren maatschappelijk werk. Het voornemen uit het vorige beleidsplan om ook psychopastorale gesprekken aan te bieden heeft nog geen stabiele vorm gekregen. Wel is de afgelopen jaren het nodige ondernomen om vorm te geven aan een uitstapprogramma en een maatjesproject. Aan het uitstapprogramma is vooral gewerkt door contacten te leggen met christelijke werkgevers, om zodoende een nieuwe werkomgeving te bieden aan prostituees. Dit heeft geleid tot een aantal succesvolle koppelingen met het uitstappen uit de prostitutie tot gevolg. Daarnaast heeft één van de vrijwilligsters de coördinatie van het maatjesproject op zich genomen. Ook hieruit is een aantal succesvolle koppelingen tot stand gebracht. 6

7 De activiteiten rond het uitstapprogramma en het maatjesproject zijn echter pas echt in een stroomversnelling gekomen in het project Carrière Switch, wat in paragraaf 2.2 al is genoemd. Als onderdeel van dit project verzorgt de Haven gedurende een periode van 14 maanden het maatjesproject. Vanaf het begin heeft onze stichting aangegeven dit uitsluitend te willen doen vanuit onze eigen identiteit, dat wil zeggen uitsluitend met inschakeling van christelijke maatjes. Na aanvankelijk verzet hiertegen heeft SHOP dit geaccepteerd en ons aandeel in het project verloopt vanuit onze optiek zeer voorspoedig. Het aantal toegezegde koppelingen wordt ruimschoots gehaald. Dat betekent dat er een grote vraag is naar christelijke maatjes en ook dat die tot nu toe werden gevonden. Het is door deze deelname aan Carrière Switch, dat we erachter zijn gekomen dat de behoefte aan christelijke maatjes veel groter is dan we daarvoor wisten via onze eigen contacten. Tegelijkertijd drukt Carrière Switch ons met de neus op het feit dat er in toenemende mate onder de vrouwen die de prostitutie (willen) verlaten, slachtoffers zijn van mensenhandel. Deze leven vaak sociaal zeer geïsoleerd en hebben veelal ernstige psychosociale problemen. Dit stelt zowel aan de maatjes als aan de hulpverlening speciale eisen, waarover we verder moeten nadenken. 3.2 Kracht en ontwikkelpunten van de organisatie De Haven staat er anno 2010 goed voor. De lijn van een beheerste groei heeft ook de voorbije beleidsperiode zijn beslag gekregen. Het straatwerk loopt goed en er is steeds voorzien in voldoende en goede vrijwilligsters. Er zit enthousiasme in het team en de samenwerking tussen het managementteam, de vrijwilligsters en het bestuur verloopt goed. Het aantal pastorale gesprekken neemt steeds verder toe en het eigen maatschappelijk werk wordt ook door de doelgroep als een waardevolle aanwinst gezien. De Haven wordt inmiddels ook als een volwaardige partij gezien in het ProstitutiePlatform van de gemeente Den Haag. Naast dit alles is de financiële situatie van de Haven goed op orde. Door de samenwerking met de gemeente hebben het uitstapprogramma en het maatjesproject een impuls gekregen. Er is steeds voorzien in voldoende financiële middelen (giften), waardoor de omvang van de begroting mee heeft kunnen groeien met de uitbreiding van het aantal activiteiten. Al met al kunnen we met dankbaarheid constateren dat de Haven nog steeds verschil maakt in het leven van prostituees in Den Haag. Hieronder volgen twee zaken waarvoor het bestuur en MT onderkennen dat er verdere ontwikkeling of versterking gewenst is. Verbreding van aanbod Steeds meer blijkt er in de hulpverlening door onze medewerkers dat er na uitstappen een behoefte is aan vormen van nazorg. De vraag voor welke nazorg moet worden doorverwezen naar specialistische hulpverleners/ -instanties en welke zorg bij onze specifieke hulpverlening past, moet dringend verder worden onderzocht. Op basis daarvan moet dan worden nagegaan welke gewenste keuzes gerealiseerd kunnen worden. Positionering van onze Stichting Voor het onderhouden van de band met onze achterban is een actieve betrokkenheid door de Raad van Overleg van groot belang. Het bestuur zal zich ervoor inspannen dat die betrokkenheid in de komende periode sterk blijft. Het blijkt echter steeds opnieuw dat het bekend houden van ons werk en het verwerven van voldoende ondersteuning ervoor, blijvend grote inspanning vergt. Om binnen de steunverlenende kerken en ook naar andere delen van onze achterban de aandacht voor het werk van onze Stichting levend te houden en te versterken, is het bestuur van mening dat een actieplan voor vernieuwingen op het gebied van communicatie noodzakelijk is. Uitzicht 2015 Stichting de Haven 7

8 4 Beleid voor de periode Voortzetting van beheerste groei Uit de in hoofdstuk 2 geschetste ontwikkelingen en de in hoofdstuk 3 beschreven ervaringen trekken we de conclusie dat de behoefte aan pastorale zorg voor en hulpverlening aan prostituees en ex-prostituees onverminderd groot blijft. De recente ervaringen door deelname aan het project Carrière Switch maken duidelijk dat de bestaande behoefte aan christelijke hulpverlening veel groter is dan we tot nu toe zelf op het spoor kwamen. Daarom vinden het bestuur en het MT het gewenst om ook in de komende beleidsperiode de al jaren geleden ingezette lijn van een beheerste groei door te zetten. Gekozen wordt voor een groeidoelstelling van 10% in de komende periode van vijf jaar. Deze groeidoelstelling heeft betrekking op het aantal contactmomenten met prostituees, op het aantal vrijwilligsters dat aan de Haven verbonden is en op de omvang van de begroting. Een beheerste uitbreiding van het werk van de Haven maakt het mogelijk om meer prostituees te bereiken en om kwalitatief betere hulp te verlenen. Daarbij gaan we uit van de huidige kracht en structuur van de organisatie en de daaraan verbonden medewerkers. Wel zullen we in de komende periode afwegen hoe wenselijk het is om de bezettingstijden van het pastoraal centrum uit te breiden. Alle inspanningen blijven gericht op het bereiken van veel vrouwen die werkzaam zijn in de prostitutie. Ten aanzien van de financiering staat het bestuur op het standpunt, dat we gezien de politiek gevoelige context voor het identiteitsbepaalde karakter van ons werk, ernaar streven structureel onafhankelijk te blijven van overheidsgelden. We willen blijven vermijden dat de inhoud en het karakter van het werk van onze stichting onder politieke beïnvloeding zouden kunnen komen te staan. Naast het vinden van geschikte medewerkers blijft dus het instandhouden en het zelfs wat doen toenemen van financiële ondersteuning vanuit een meelevende achterban een belangrijk aandachtspunt voor het bestuur. 4.2 Verbreding van het aanbod De afgelopen periode hebben we geïnvesteerd in het maatschappelijk werk. We merken dat dit voorziet in een grote behoefte bij de vrouwen. We helpen hen op deze manier een stabiele basis te creëren en dat is vaak al best een uitdaging bij deze doelgroep. Op dit moment is het onduidelijk hoe het verder gaat met het uitstapprogramma dat is ontwikkeld door SHOP en de Haven. Wij blijven dat erg belangrijk vinden en zullen ons voor voortzetting ervan blijven inzetten. Ook zullen we als het nodig is doorgaan met het benaderen van werkgevers om vrouwen kans op een baan te geven. We weten inmiddels dat er als er rust in het leven van de vrouwen komt er ook andere noden naar boven komen. Dan komt de verwerking van wat ze hebben meegemaakt pas op gang. Het werken in de prostitutie heeft veel met hen gedaan en met de consequenties daarvan moeten ze de rest van hun leven verder. De Haven zou hen graag nog meer de mogelijkheid bieden tot nazorg. We willen opties daarvoor nader onderzoeken en vóór de zomer van 2011 besluiten wat we aan nazorg zelf kunnen aanbieden en hoe we dat gaan doen. De opties die we onderzoeken zijn : Individuele gesprekken. Een psychosociaal programma waarin thema s aan de orde komen als: grenzen, zelfbeeld, beeld van de wereld en de medemens, relaties en de vraag Hoe vertel ik het anderen/mijn kinderen? Verwerken van trauma s : Wat zijn goede doorverwijsmogelijkheden of is het nodig meer expertise zelf in huis te halen? Pastorale gesprekken: Is er behoefte aan een aparte pastoraal werker daarvoor? Of kan er binnen het kader van een psychosociaal programma, dat wordt begeleid door een professionele kracht van de Haven, in de behoefte aan pastorale begeleiding worden voorzien? 8

9 4.3 Versteviging van de positionering De beleidsvoornemens voor het positioneren van Stichting de Haven brengen we hieronder beknopt in kaart voor de diverse doelgroepen. Prostituees en ex-prostituees Het hart van de Haven is het werk voor prostituees. De vrouwen vormen dan ook onze primaire doelgroep. We willen hen vooral informeren over de hulp die wij hen willen bieden en vertellen over God, wiens liefde ons drijft. De communicatie met deze doelgroep loopt langs drie kanalen: mondeling bij direct contact; via schriftelijke materialen als folders en flyers; via de website We willen drukwerk maken zodra daar behoefte aan blijkt te zijn. Dit is en blijft veelal gebeuren op verzoek/aanwijzing van medewerkers of vrijwilligers. In de loop van 2011 willen we een vernieuwde website klaar hebben die ook voor deze doelgroep aantrekkelijk en toegankelijk is. Meertaligheid vormt daarvan een onderdeel. Medewerkers, achterban en andere doelgroepen Stichting de Haven kan niet zonder betrokken medewerkers, vrijwilligers en achterban. Het werk drijft immers op het gebed van velen, op de inzet van medewerkers en vrijwilligers en op financiële ondersteuning door kerkelijke gemeenten en individuen. Om die broodnodige betrokkenheid ook in de toekomst te waarborgen is een stevige positionering noodzakelijk. Mensen moeten weten waar de Haven voor staat en waarom het werk onmisbaar is en steun verdient. Uitgangspunt van ons communicatiebeleid is het streven naar optimale kennis van en betrokkenheid bij het werk van Stichting de Haven. Dat willen we primair bereiken bij: medewerkers en vrijwilligers, donateurs, kerkelijke gemeenten die zich met ons verbonden hebben en (met nadruk) de individuele leden van die gemeenten. Een secundaire communicatiedoelgroep wordt gevormd door organisaties waarmee het relevant voor ons is om contact te onderhouden en door overheid en pers. Vernieuwing van middelen Het bestuur geeft voor de komende beleidsperiode prioriteit aan het vernieuwen van communicatiemiddelen gericht op de achterban. Bestaande middelen (Website, Havenmond, Jaarverslag etc.) zijn anno 2010 niet altijd meer toereikend. Zo heeft het internet de wijze waarop mensen met elkaar communiceren en informatie tot zich nemen drastisch veranderd. Vooral bij de wat jongere doelgroep is dit het geval. In onze communicatie met onze achterban willen we steeds meer gebruik maken van de mogelijkheden die nieuwe media ons bieden, bijvoorbeeld in het bereiken van en communiceren met individuele leden van die achterban. Dit overigens zonder de, bij de achterban bekende en vertrouwde, bestaande middelen (zonder meer) op te geven. Deze ideeën gaan we concreet uitwerken in een communicatieplan dat in het voorjaar van 2011 zal worden vastgesteld en in de komende jaren zal worden uitgewerkt. Beïnvloeding van de politiek Het adequaat benaderen van landelijke en lokale politici en bestuurders is een afzonderlijk aandachtspunt. Actief lobbyen is geen primaire doelstelling en valt slechts incidenteel binnen de praktische mogelijkheden van het Uitzicht 2015 Stichting de Haven 9

10 bestuur en het managementteam. Niettemin bieden de opgebouwde contacten binnen de gemeente Den Haag en met de Tweede Kamerfracties van ChristenUnie en SGP goede mogelijkheden om onze mening en wensen onder de aandacht te brengen. We vinden het van belang die contacten in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. In de komende periode zal in elk geval de continuering en versterking van uitstapprogramma s onze bijzondere aandacht hebben. We zullen de noodzaak voor een uitstapprogramma zoals Carrière Switch onder de aandacht blijven brengen en we zullen pleiten voor het versterken van positief beleid ten aanzien van zulke programma s. Met het oog daarop zullen we ons door contacten met andere hulporganisaties, zoals bijvoorbeeld Het Scharlaken Koord, goed op de hoogte houden van ontwikkelingen op de voor ons werk relevante terreinen. Waar mogelijk zullen we dan zelf of met anderen samen, pro-actief politici of overlegorganen benaderen. 5 Afsluiting Het hierbij geformuleerde beleidsplan voor de komende periode van vijf jaren gaat ervan uit dat de kern van het werk van de Haven blijft bestaan uit de directe contacten met vrouwen die werkzaam zijn in de prostitutie. De liefdevolle en betrokken inbreng van een groot aantal vrijwilligsters en een goede toerusting van hen door een bekwaam managementteam blijven van cruciale betekenis hiervoor. Dat er daarnaast een toenemende behoefte wordt onderkend aan professionele inbreng in de contacten en nazorg, beschouwen we als een actuele uitdaging, die in het werk zelf op onze weg geplaatst is. Om de doelstelling van onze stichting te kunnen blijven realiseren zijn er betrokken en bekwame vrijwilligsters en vaste medewerkers nodig. Ook de blijvende betrokkenheid van een toereikende achterban is onmisbaar. We hopen die betrokkenheid te blijven voeden door een goede samenwerking tussen bestuur en managementteam en door een goede communicatie met de vrijwilligsters en met de Raad van Overleg, die bestaat uit vertegenwoordigers van de steunverlenende kerken. Het werk van Stichting de Haven is gestart en gegroeid in het diepe besef in alles afhankelijk te zijn van onze Hemelse Vader. Vanuit datzelfde besef willen we ook in de komende periode het werk doen en ons inzetten voor een goede organisatie daarvan. Stichting de Haven Groenewegje LN Den Haag Tel Giro t.n.v. St. De Haven, Den Haag 10

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 )

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 ) Aanvraag subsidie Scharlaken Koord 2012 Scharlaken Koord Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die sinds 1987 werkzaam is onder prostituees op de Wallen in Amsterdam. Daamaast heeft Scharlaken

Nadere informatie

Toespraak tijdens RUPS congres op 14 oktober 2016 Alleen gesproken woord telt. Dames en heren,

Toespraak tijdens RUPS congres op 14 oktober 2016 Alleen gesproken woord telt. Dames en heren, Toespraak tijdens RUPS congres op 14 oktober 2016 Alleen gesproken woord telt Dames en heren, hartelijk dank voor de introductie en veel dank voor de uitnodiging van de organisatie om te mogen spreken

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Verslag coördinatie van het Project SchuldHulpMaatje in Heerhugowaard. Inleiding. Schuldhulpmaatjes. Hulpvragen. Tijdsbesteding

Verslag coördinatie van het Project SchuldHulpMaatje in Heerhugowaard. Inleiding. Schuldhulpmaatjes. Hulpvragen. Tijdsbesteding Verslag coördinatie van het Project SchuldHulpMaatje in Heerhugowaard 2015 Inleiding Schuldhulpmaatjes Hulpvragen Tijdsbesteding Relaties / Ketenpartners Bedrijfsmaatje Conclusie Januari 2016 Pagina 1

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Bisschop Bluyssen Fonds

Bisschop Bluyssen Fonds INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Missie en doelstellingen 3. Visie en ambitie 4. Interne ontwikkelingen en organisatie 5. Externe ontwikkelingen en activiteiten 6. Kansen en bedreigingen 7. Strategische keuzes

Nadere informatie

Youth for Christ Zwolle. Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016

Youth for Christ Zwolle. Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016 Youth for Christ Zwolle Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 MISSIE EN VISIE YOUTH FOR CHRIST ZWOLLE... 4 2.1 MISSIE... 4 2.2 VISIE... 4 3 DROOM EN VISIE VOOR 2013-2016...

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 3 oktober 2016 Antwoorden Kamervragen 2016Z15941

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 3 oktober 2016 Antwoorden Kamervragen 2016Z15941 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Datum Betreft Antwoorden Kamervragen

Nadere informatie

Memo. centrum. criminaliteitspreventie. veiligheid Postbu5 14069. BETREFT Landelijk programma prostitutie

Memo. centrum. criminaliteitspreventie. veiligheid Postbu5 14069. BETREFT Landelijk programma prostitutie m centrum ChurchiHiaanu criminaliteitspreventie 3527 GV Utrecht veiligheid Postbu5 14069 35085C Utrecht T (030) 75 6700 F (030)7516701 www.hetccv.ni Memo BETREFT Landelijk programma prostitutie IN LEIDING

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Als je hulp van een ander accepteert Betekent dat niet dat je hebt gefaald. Het betekent dat je er niet alleen voor staat. 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3

Nadere informatie

Verslag coördinatie van het Project Schuldhulpmaatje in Heerhugowaard. Inleiding. Schuldhulpmaatjes. Hulpvragen. Tijdsbesteding

Verslag coördinatie van het Project Schuldhulpmaatje in Heerhugowaard. Inleiding. Schuldhulpmaatjes. Hulpvragen. Tijdsbesteding Verslag coördinatie van het Project Schuldhulpmaatje in Heerhugowaard 2016 Inleiding Schuldhulpmaatjes Hulpvragen Tijdsbesteding Relaties / Ketenpartners Bedrijfsmaatje Conclusie Januari 2017 Pagina 1

Nadere informatie

STICHTING GOEIE HOOP

STICHTING GOEIE HOOP MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING GOEIE HOOP Onderwerp Meerjarenbeleidsplan Stichting Goeie Hoop KvK 59032049 Opgesteld door Bestuur Stichting Goeie Hoop Datum januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Jaarverslag 2011 Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Postadres: Postbus 277 1970 AG IJmuiden Telefoon: 06-22840270 Fax 084-7289657 Email: info@stichting-matthias.nl Opgericht

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving Protestantse Gemeente te Hoogvliet Protestantse Gemeente te Hoogvliet Gemeente in de samenleving Beleidsplan 2010-2013 INLEIDING De Protestantse Gemeente Hoogvliet heeft als kern de eredienst en is daarmee

Nadere informatie

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar Vrijdag 3 december 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Belgische medialaunch Europees Jaar 2011 Vrijwilligerswerk (enkel het gesproken woord telt) Dames

Nadere informatie

Inleiding mr. Desirée Vliege MPA, plv. directeur Veiligheid en Bestuur, Ministerie van Veiligheid en Justitie

Inleiding mr. Desirée Vliege MPA, plv. directeur Veiligheid en Bestuur, Ministerie van Veiligheid en Justitie Inleiding mr. Desirée Vliege MPA, plv. directeur Veiligheid en Bestuur, Ministerie van Veiligheid en Justitie Dames en heren, Hartelijk dank voor uw uitnodiging om hier vanmiddag te mogen spreken. Zoals

Nadere informatie

Vooraf: Kern: participatie, van passief naar actief door in te zetten op groeien in geloof en zelfstandigheid = Hebr.6:1-3 groeien in geloof en kennis

Vooraf: Kern: participatie, van passief naar actief door in te zetten op groeien in geloof en zelfstandigheid = Hebr.6:1-3 groeien in geloof en kennis Werkvelden & uitdagingen Catechisatie, De jongeren in hedendaagse taal, communicatie en vorm vertellen van Gods grootheid en liefde vanuit de bijbel (Geloofsinhoud & Verdieping) Vereniging, Jongeren uitdagen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 19 april 2013 Onderwerp Prostitutiewet

Aan de Voorzitter de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 19 april 2013 Onderwerp Prostitutiewet 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG en Juridische Zaken Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

De Zorgzame Kerk. Concept Beleidsplan 2015-2019. Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost. November 2014 Bethelkerk Vlaardingen

De Zorgzame Kerk. Concept Beleidsplan 2015-2019. Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost. November 2014 Bethelkerk Vlaardingen De Zorgzame Kerk Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost Concept Beleidsplan 2015-2019 November 2014 Bethelkerk Vlaardingen Beleid en plannen Beleid is het aangeven van een richting en het definiëren van

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer OC enw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vliegramp Tripoli

Beleidsplan Stichting Vliegramp Tripoli Beleidsplan Stichting Vliegramp Tripoli 2011-2015 Dit is het beleidsplan van de Stichting Vliegramp Tripoli. De bedoeling van het beleidsplan is om inzicht te geven in: de doelstelling en het beleid van

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Waarder helpt Roemenië 2014 t/m 2017 BELEIDSPLAN. 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië. Stichting Waarder Helpt Roemenië

Beleidsplan stichting Waarder helpt Roemenië 2014 t/m 2017 BELEIDSPLAN. 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië. Stichting Waarder Helpt Roemenië BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Wat is Stichting Waarder helpt Roemenië? 1.2 De Visie 1.3 De Missie 2. Bestuur en taken 2.1 Het bestuur 2.2 De werkzaamheden

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Statenmededeling inzake transitie Sensoor Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van De stand van zaken inzake de transitie van de dienstverlening

Nadere informatie

Samenvatting. Aanleiding en doel van het onderzoek

Samenvatting. Aanleiding en doel van het onderzoek Samenvatting Aanleiding en doel van het onderzoek Sinds 2009 stelt de regering voor om nieuwe wetgeving in te voeren om de misstanden in de prostitutiebranche aan te pakken. Onderdeel van dit wetsvoorstel

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Leidschendam-Voorburg

Jaarplan 2016. Leidschendam-Voorburg Leidschendam-Voorburg Jaarplan 2016 Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg, Postbus 566, 2270 AD Voorburg. Tel: 070-7803376. E-mail: info@leergeldleidschendam-voorburg.nl Doelstelling Stichting Leergeld

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan. Vastgesteld: 26 april Reformatorische Vereniging van Ongewild Kinderloze Echtparen Pagina 1 van 5

Beleidsplan. Beleidsplan. Vastgesteld: 26 april Reformatorische Vereniging van Ongewild Kinderloze Echtparen Pagina 1 van 5 Beleidsplan Vastgesteld: 26 april 2013 Reformatorische Vereniging van Ongewild Kinderloze Echtparen Pagina 1 van 5 1 Inleiding Beleidsplan In dit document is het beleid van de Reformatorische Vereniging

Nadere informatie

Beleidsplan Randolph Fellowship

Beleidsplan Randolph Fellowship Beleidsplan Randolph Fellowship Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de stichting Randolph Fellowship, hierin kunt u alles lezen met betrekking tot de stichting en de plannen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 November 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangssituatie... 4 Doelstelling... 4 Missie... 4 Visie... 4 Werkwijze... 5 Financiën en begroting... 6 Bijlage 1: Begroting 2017...

Nadere informatie

en enige wetten (opheffing algemeen bordeelverbod), Stb. 1999, 464 (in werking getreden op 1 oktober 2000).

en enige wetten (opheffing algemeen bordeelverbod), Stb. 1999, 464 (in werking getreden op 1 oktober 2000). 1.1 Aanleiding en achtergrond Met de inwerkingtreding van de Wet opheffing algemeen bordeelverbod werd de prostitutiesector in 2000 gelegaliseerd. 2 Het bordeelverbod (de strafbaarheid van het beroepsmatig

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 januari 2013 Betreft Mentorschap. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 januari 2013 Betreft Mentorschap. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

Daar werden drie groepen gevormd en afzonderlijk volgden zij het driedelige programma:

Daar werden drie groepen gevormd en afzonderlijk volgden zij het driedelige programma: Impressie studiedag Prostitutie in Amsterdam Dinsdag 24 maart volgden zestig soa-verpleegkundigen een door Soa Aids Nederland georganiseerde studiedag over prostitutie in Amsterdam. De start was in het

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Beleidsorgaan Zuid-Afrika

Jaarverslag 2015 Beleidsorgaan Zuid-Afrika Jaarverslag 2015 Beleidsorgaan Zuid-Afrika Maart 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Verslag van het bestuur... 5 Toekomst... 6 Financiën... 7 2 Voorwoord Geachte lezers, Het doet plezier

Nadere informatie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Henk Kool Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan: de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale

Nadere informatie

Format werkplan maatschappelijke organisatie

Format werkplan maatschappelijke organisatie Format werkplan maatschappelijke organisatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) In Veilige Handen 2. Korte omschrijving De zorg voor een veilige omgeving is essentieel

Nadere informatie

BELEIDSPLAN DIACONIE. Jaar Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum

BELEIDSPLAN DIACONIE. Jaar Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum BELEIDSPLAN DIACONIE Jaar 2017 Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum 1 VOORWOORD De bedoeling van dit Beleidsplan is inzicht te geven in de werkzaamheden en de keuzes die het college

Nadere informatie

Doel van Bijbelstudie

Doel van Bijbelstudie Bijbelstudie Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het

Nadere informatie

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk Uit vrije wil Actieplan vrijwilligerswerk ChristenUnie Algemene Politieke Beschouwingen 2008 Inleiding Onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk zijn de smeerolie van de samenleving. Ze verdienen erkenning

Nadere informatie

Hoofdlijnen Strategisch Meerjarenplan. Vrienden van De Hoop. (versie 10 juli 2015)

Hoofdlijnen Strategisch Meerjarenplan. Vrienden van De Hoop. (versie 10 juli 2015) Hoofdlijnen Strategisch Meerjarenplan Vrienden van De Hoop (versie 10 juli 2015) Roeping: Spreuken 24:11 Overtuiging: voor ieder mens is er hoop, hoe groot de nood ook is Missie: voorzien in de behoefte

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting De Kroko s

Jaarverslag 2013 Stichting De Kroko s Jaarverslag 2013 Stichting De Kroko s In dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd van de activiteiten en organisatie van stichting De Kroko s in 2013. Inhoudsopgave pagina 2 van 9 Voorwoord van het

Nadere informatie

Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche

Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche Artikelsgewijze toelichting Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

Nadere informatie

Stichting Magen David Adom Nederland Beleidsplan 2016

Stichting Magen David Adom Nederland Beleidsplan 2016 Stichting Magen David Adom Nederland Beleidsplan 2016 INHOUD 1. Inleiding pagina 3 2. Oprichting van MDA Nederland 3 3. Huidig bestuur van MDA Nederland 3 4. Statutaire bepalingen van MDA Nederland 4 5.

Nadere informatie

STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT. BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016

STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT. BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016 STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016 Inleiding: De Stichting Diaconaal Centrum voor het

Nadere informatie

Alleen maar Winnaars

Alleen maar Winnaars Alleen maar Winnaars 55-plussers aan de slag Projectvoorstel gericht op een vergroting van de arbeidsinzet van oudere werkzoekenden Samenwerkingsproject VBOB 1, Paladijn en UWV juni 2013 Robert Tops Mat

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Open Hof

Jaarverslag 2014 Stichting Open Hof Jaarverslag 2014 Stichting Open Hof Verslag bestuur Inleiding Voor u ligt het Jaarverslag 2014 van de Stichting Open Hof. Deze Stichting beheert het pand De Open Hof, aan Om en Bij 116 in Den Haag. In

Nadere informatie

Voedselbank de Ronde Venen. Eendracht 6. 3641ML Mijdrecht. www.voedselbankderondevenen.nl

Voedselbank de Ronde Venen. Eendracht 6. 3641ML Mijdrecht. www.voedselbankderondevenen.nl De missie van stichting Voedselbank de Ronde Venen is het tegengaan van verborgen armoede en bijdragen aan het basislevensonderhoud van individuen en gezinnen die hier zelf niet voldoende in kunnen voorzien.

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

Jaarverslag. Humanitas. ThuisAdministratie. Bommelerwaard

Jaarverslag. Humanitas. ThuisAdministratie. Bommelerwaard Jaarverslag Humanitas ThuisAdministratie Bommelerwaard 2009 1 Inleiding April 2007 is de afdeling Bommelerwaard van de Vereniging Humanitas gestart met het Project Thuisadministratie. Inmiddels draaien

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014 Voorwoord Dit is het beleidsplan van stichting True Love Afghan Hound Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan

Nadere informatie

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk Stean foar Stipe Visie op cliëntondersteuning zorg, welzijn en aangepast wonen Het Signalerend ignalerende Toegankelijke Effectieve Activerende Netwerk (dat stiet as in hûs!) Inleiding Sinds januari 2007

Nadere informatie

Freya Beleidsplan 2015-2018

Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya Beleidsplan 2015-2018 Freya is de enige landelijk werkende patiëntenorganisatie in Nederland op het gebied van vruchtbaarheidsproblemen. We hebben een grote achterban van mensen met vruchtbaarheidsproblemen,

Nadere informatie

DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK. Grip op reclame. Telemarketing PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE

DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK. Grip op reclame. Telemarketing PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Telemarketing PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij

Nadere informatie

binnen een vrij Onderzoek Amsterdamse prostitutiebranche

binnen een vrij Onderzoek Amsterdamse prostitutiebranche 32 secondant #2 mei 2011 Onderzoek Amsterdamse prostitutiebranche Uitbuiting en m binnen een vrij Met verschillende landelijke en lokale maatregelen ter regulering van prostitutiebranche, is de afgelopen

Nadere informatie

Strategisch Plan 2014-2017

Strategisch Plan 2014-2017 Strategisch Plan 2014-2017 Dress for Succes Leiden Inclusief jaarplan 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Missie, ambitie en waarden 2 2. SWOT 3 3. Strategische koers 4 Inleiding Voor u ligt het strategisch

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v.dhr.mr. I.W. Opstelten Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag

Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v.dhr.mr. I.W. Opstelten Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v.dhr.mr. I.W. Opstelten Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

De voorzitter van de commissie Wolbert. Adjunct-griffier van de commissie Arends

De voorzitter van de commissie Wolbert. Adjunct-griffier van de commissie Arends 24 724 Studiefinanciering Nr. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld d.d. Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen

Nadere informatie

Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs

Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs Van 24 t/m 28 maart vond de Week van Passend Onderwijs plaats. De Week is een initiatief van het ministerie van OCW en 22 onderwijsorganisaties,

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane In dit plan wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Het geeft inzicht in de manier waarop de Stichting Masibambisane haar doelstellingen

Nadere informatie

VINCENTIUSVERENIGING SCHIJNDEL BELEIDSPLAN Schijndel, april 2016

VINCENTIUSVERENIGING SCHIJNDEL BELEIDSPLAN Schijndel, april 2016 VINCENTIUSVERENIGING SCHIJNDEL BELEIDSPLAN 2016-2019 Schijndel, april 2016 definitief vastgesteld in de ledenvergadering van zondag 22 mei 2016 INHOUD 1. INLEIDING 2. MISSIE 3. DOELSTELLING 4. LEDEN, BESTUUR

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Turfmarkt 147 2511

Nadere informatie

Notitie ter aanvulling op en nadere uitwerking van de nota Contouren strategisch beleidsplan (Contourennota)

Notitie ter aanvulling op en nadere uitwerking van de nota Contouren strategisch beleidsplan (Contourennota) Notitie ter aanvulling op en nadere uitwerking van de nota Contouren strategisch beleidsplan 2015 2017 (Contourennota) Vereniging in een veranderende samenleving Bij de verdere doordenking van het voornemen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Versie 1.0 - december 2012 2012-2013 Inhoud Opbouw van het beleidsplan 3 De interne organisatie 4 Werving van financiële middele 5 Wijze van fondsenwerving 6 Doelen

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland Mantelzorgbeleid ZAB Nederland 1. Inleiding Mantelzorg is een thema dat momenteel veel aandacht krijgt in onze samenleving. Het gaat om zorg die noodzakelijkerwijs langdurig, onbetaald en vanuit een persoonlijke

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Notitie van Stichting De Rode Draad voor de Commissievergadering van 12 juni 2012

Notitie van Stichting De Rode Draad voor de Commissievergadering van 12 juni 2012 De Rode Draad is het kennis- en informatiecentrum voor sekswerk in Nederland. Onze missie is om de positie van sekswerkers te verbeteren door te informeren, signaleren, onderzoeken, adviseren en verbinden.

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014 Stichting De Kroko s

Financieel jaarverslag 2014 Stichting De Kroko s Financieel jaarverslag 2014 Stichting De Kroko s In dit financieel jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de financiële situatie van stichting De Kroko s in 2014. pagina 2 van 5 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Stichting Present de Bevelanden

Stichting Present de Bevelanden Jaarplan 2017 Stichting Present de Bevelanden MISSIE Stichting Present de Bevelanden wil de makelaar zijn die groepen mensen die best eens een keer wat voor een ander willen doen, verbindt aan hen die

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Nederlandse Schrijftolken Vereniging

BELEIDSPLAN. Nederlandse Schrijftolken Vereniging BELEIDSPLAN Nederlandse Schrijftolken Vereniging 2017-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Historie, missie en visie 3 2.1 Historie 3 2.2 Missie 3 2.3 Visie 3 3. Interne en externe communicatie 4 3.1 Nieuwsbrieven

Nadere informatie

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014

4 Beleid en Organisatie 4.4.1 Externe Communicatie Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6. EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Datum 8 januari 2014 Versie 4 Blad 1 van 6 EXTERNE COMMUNICATIE PWH Versie januari 2014 Concept 9 januari 2014 Blad 2 van 6 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. COMMUNICATIEDOELSTELLINGEN 3 3. COMMUNICATIEBOODSCHAP

Nadere informatie

Samenvatting plenair debat Tweede Kamer wetsvoorstel Regulering Prostitutie d.d. 1 februari 2011

Samenvatting plenair debat Tweede Kamer wetsvoorstel Regulering Prostitutie d.d. 1 februari 2011 Samenvatting plenair debat Tweede Kamer wetsvoorstel Regulering Prostitutie d.d. 1 februari 2011 Op 1 februari 2011 debatteerde de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Regulering Prostitutie. Op een later

Nadere informatie

Hoofdlijnen. van het

Hoofdlijnen. van het Hoofdlijnen van het BELEIDSPLAN Terug naar de samenleving December 2013 Stichting De Overbrugging Graaf van Egmondstraat 48 KvKnummer 000024369104 www.deoverbrugging.nl Inhoud 1 Doel... 2 2 Doelgroep...

Nadere informatie

Strategisch Communicatie Beleidsplan

Strategisch Communicatie Beleidsplan Strategisch Communicatie Beleidsplan Op weg naar moderne, actieve en open communicatie met onze inwoners gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Communicatie Afdeling Bestuurszaken Visie op communicatie: De gemeente

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

Project ABC Actief Betrokken Club

Project ABC Actief Betrokken Club Project ABC Actief Betrokken Club 2014-2015 Activiteiten voor ouderen met achterstand in bewegen en participatie korfbalvereniging NKC 51 in Nijverdal Colofon Dit format is gebaseerd op uitgaven van het

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL!

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! Missie De missie van de Kerk van de Zevende-dags Adventisten is de verkondiging van het eeuwig evangelie zoals verwoord in de drieengelenboodschap van Openbaring 14:6-12.

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Zaaknummer : Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Portefeuillehouder : J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo tel: : 0545-250 576 Openbaar

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 november 2010 Rapportnummer: 2010/335

Rapport. Datum: 25 november 2010 Rapportnummer: 2010/335 Rapport Datum: 25 november 2010 Rapportnummer: 2010/335 2 Klacht Beoordeling Conclusie Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Nunspeet vanaf 1999 onvoldoende actie onderneemt

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Beleidsplan Hervormde Gemeente s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Preambule op basis van het Convenant Algemeen De Hervormde Gemeente van s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle vormt een gemeenschap,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 32 211 Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie

Nadere informatie

Communicatiejaarplan 2013. Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Communicatiejaarplan 2013. Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Communicatiejaarplan 2013 Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Terugblik 2012 3 2 Communicatie in 2013 2.1 Uitgangspunten voor de communicatie bij VPTECH 4

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

MANAGEMENTSAMENVATTING. Achtergrond onderzoek. Aanpak

MANAGEMENTSAMENVATTING. Achtergrond onderzoek. Aanpak MANAGEMENTSAMENVATTING Achtergrond onderzoek In het kader van de aankomende Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Wrp) heeft de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) een

Nadere informatie

2010D02442. Lijst van vragen totaal

2010D02442. Lijst van vragen totaal 2010D02442 Lijst van vragen totaal 1 In hoeverre heeft de staatssecretaris jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van haar beleid? 2 Welke verband ligt er tussen de brief over

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN OVEREENKOMST. UITTREDING gemeente Rotterdam uit het. Natuur en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ)

HOOFDLIJNEN OVEREENKOMST. UITTREDING gemeente Rotterdam uit het. Natuur en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) HOOFDLIJNEN OVEREENKOMST UITTREDING gemeente Rotterdam uit het Natuur en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) Aanleiding De gemeente Rotterdam heeft met haar Collegebesluit d.d. 8 november 2016 en het Raadsbesluit

Nadere informatie

Versterken en verbinden. - Zicht op verandering -

Versterken en verbinden. - Zicht op verandering - Versterken en verbinden - Zicht op verandering - Strategische koers voor 2013-2016 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 I. Strategische uitgangspunten voor 2013-2016... 3 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2016 STICHTING VRIENDEN VAN CIRCUS POEHAA VERSIE APRIL 2012

BELEIDSPLAN 2012-2016 STICHTING VRIENDEN VAN CIRCUS POEHAA VERSIE APRIL 2012 BELEIDSPLAN 2012-2016 STICHTING VRIENDEN VAN CIRCUS POEHAA VERSIE APRIL 2012 Inhoudsopgave I. Inhoudsopgave... 1 II. Inleiding... 2 III. Profiel... 3 IV. Werkzaamheden... 5 V. Werving van Inkomsten...

Nadere informatie