1 Borging sociale effecten Gratis met de Bus 12- en 65+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Borging sociale effecten Gratis met de Bus 12- en 65+"

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven NotitieBorging sociale effecten Gratis met de Bus 12- en Borging sociale effecten Gratis met de Bus 12- en 65+ In 2011 is het Gratis Openbaar Vervoer voor 12- en 65+ (GOV) geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan heeft het college in oktober besloten om - met het oog op het aflopen van de meerjarenovereenkomst met Hermes na 21 december 2012 de mogelijkheden voor een alternatieve maatregelenpakket te onderzoeken. Deze alternatieven dienen bij te dragen aan de bereikbaarheids- en mobiliteitsdoelstellingen van de gemeente. Het onderzoeken van het elders borgen van de positieve sociale effecten van het GOV is de tweede opdracht gegeven door het college. Het betreft hier de positieve sociaal-maatschappelijke effecten: b Ouderen mobieler maken; b Kinderen vertrouwd maken met de bus, cq het OV; b Imagoverbetering van het OV. In dit document wordt omschreven hoe deze sociale effecten kunnen worden geborgd in het huidige beleid van de doelgroepen -12 jaar en +65 jaar. Voor deze inventarisatie zijn in het eerste kwartaal van 2012 verscheidene medewerkers van de afdelingen Volwassenen en Senioren, Sociale Zekerheid en Jeugd van de sector Mens & Maatschappij geraadpleegd. Voor beide doelgroepen wordt eerst het huidige beleid omschreven, waarna een inventarisatie wordt gegeven van concrete activiteiten waarin dit beleid tot uiting komt. Dit overzicht is niet compleet, aangezien er gaande weg het onderzoek is gebleken dat er geen compleet overzicht bestaat van alle activiteiten binnen de gemeente Eindhoven. Daarnaast zijn er vele particuliere organisaties die werken aan soortgelijk beleid. Nog te vermelden is dat nog dit jaar door de gemeente nieuwe gelijkgerichte afspraken gemaakt worden gemaakt vanuit de doelen meedoen en participatie.

2 1.1 Doelgroep -12 jaar Beleid -12 jaar Er zijn verschillende afdelingen en organisaties binnen de gemeente Eindhoven die buitenschoolse activiteiten aanbieden op het gebied van activatie en participatie, voor kinderen onder de 12 jaar. Hieronder wordt het beleid van deze afdelingen en organisaties beschreven. Nota Kinderwerk - Gemeente Eindhoven Voor alle kinderen van 4-12 jaar is een zinvolle vrije tijdsbesteding belangrijk, maar niet alle kinderen maken hier even gemakkelijk gebruik van, om wat voor reden dan ook. Om juist hen te betrekken is er een programmatisch aanbod, direct na school, en een wijkgericht aanbod van belang, waarbij actieve werving een randvoorwaarde is. Het is een investering in de toekomst wanneer het in deze fase lukt kinderen en hun ouders betrokken te houden. Een gevarieerd aanbod van activiteiten, laagdrempelig en dicht bij huis, dat spelenderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen op het gebied van sociale vaardigheden, talentontwikkeling en de fysieke ontwikkeling. De groepsgerichte activiteiten zijn toegankelijk voor alle Eindhovense kinderen, maar de bedoeling is om juist díe kinderen te bereiken voor wie een zinvolle vrijetijdsinvulling minder vanzelfsprekend is. Afdeling Jeugd: Programma Jeugd en vrije tijd Gemeente Eindhoven Kinderwerk heeft als het doel Talentontwikkeling d.m.v. een toegankelijk, collectief vrijetijdsaanbod in de wijk, stimuleren van participatie van kinderen, ouders en vrijwilligers en vroegtijdig signaleren en doorverwijzen van problemen binnen het netwerkoverleg. Er ligt een basis van activiteiten die aangeboden worden voor kinderen van 4-12 jaar, gericht op ontmoeting, educatie, vorming en sportstimulering. Welzijnsmanifest Lumens groep Thema: Alle peuters een goede start Ieder kind in Eindhoven moet zonder achterstand aan het basisonderwijs kunnen beginnen. Samen met het onderwijs en de kinderopvang geeft de Lumens Groep met de peuterspeelzalen vorm aan de SPIL-centra waarmee we alle (risico)kinderen willen bereiken. Waar nodig kan opvoed- en opgroeiondersteuning, gekoppeld aan peuterspeelzaalwerk, ingezet worden. Door Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) 1 Lumens is uitvoerder van gemeentelijk beleid 2

3 gerichter en op maat aan te bieden, kunnen we bovendien elk kind optimaal begeleiden op het gebied van taal- en sociaal-emotionele achterstand. Een centrale aanpak door het peuterspeelzaalwerk en een programmatische aansturing door het onderwijs biedt voor de komende jaren het beste perspectief op een goede start voor elk kind kinderen worden intensief gevolgd en begeleid door onze kinderwerkers peuters komen wekelijks naar een van de 44 PeuterPlaza s Concrete projecten -12 jaar Inventarisatie van kinderactiviteiten In opdracht van de afdeling Jeugd van de gemeente Eindhoven, is een inventarisatie gemaakt van alle sport-, culturele en welzijnsactiviteiten die door professionele en/of vrijwilligersorganisaties in de gemeente Eindhoven worden uitgevoerd. In deze inventarisatie wordt aangegeven in welke wijk, door welke organisatie, welke activiteit wordt uitgevoerd. Deze inventarisatie is nog in de ontwikkelfase. De omschrijving van de doelen van de activiteiten is nog niet compleet. De Splinter De Splinter is een park waar kinderen van 2-12 jaar veilig kunnen spelen in een natuurlijke omgeving. Er zijn de volgende voorzieningen: peuterhoek, speelstraat, pirateneiland, kinderboerderij, draaihoek, bouwhoek, sportvelden, zwembad en speeltoestellen. Ook worden hier wekelijks sociaal culturele activiteiten aangeboden. KNAP KNAP (Kort, naschoolse activiteitenprogramma) is gericht op kinderen van 4-12 jaar en heeft talentontwikkeling en stimulering als doel. - Kinderen worden begeleid bij het bevorderen van hun talent; - Door middel van gerichte programma's wordt er gewerkt aan onder andere zelfstandigheid, positief zelfbeeld, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden; - Kinderen maken kennis met bijvoorbeeld techniek, kunst en cultuur, natuur en milieu, educatieve- en sport- en spelactiviteiten; - Kinderen worden doorverwezen naar reguliere activiteiten en verenigingen; - Samen met school wordt er gezorgd voor de ontwikkelings- en onderwijskansen van kinderen. Signalen en zorgen met betrekking tot de ontwikkeling van kinderen worden afgestemd met school (en/of andere ketenpartners). Activiteiten uit buurtcontracten Buurtcontracten worden opgesteld voor buurten waar veel activiteit plaats vindt. Over het algemeen zijn dit buurten waar extra aandacht nodig is voor de sociale leefbaarheid van de wijk. Wijken waar zich geen problemen voordoen, stellen geen buurtcontracten op. 3

4 Omdat niet alle buurten een buurtcontract opstellen, is er geen compleet overzicht van activiteiten die door de gemeente Eindhoven ondersteund worden. Bovendien zijn er veel zelfstandige organisaties en groepen die sociale activiteiten organiseren. Hier heeft de gemeente Eindhoven geen zicht op. In Oud Woensel: - T+Huis heeft als doel achterstanden bij kinderen van 3-14 jaar verkleinen door ze spelenderwijs te laten leren. Zij voeren de activiteiten uit het buurtcontract uit. - Extra inzet voor kinderen die dat nodig hebben. Van kinderen die deelnemen aan activiteiten, is in beeld of zij een steuntje in de rug nodig hebben. - Dat kinderen met taalachterstand mee kunnen blijven doen op eigen niveau en door kunnen groeien in andere vakken Uur activiteiten per week, x-aantal deelnemers per activiteit. Inhoud van de activiteiten is gericht op zelfontplooiing en ontwikkeling van het kind, afstemming met school over onderwijskansen van kinderen. In Mensfort - Activiteitenprogramma voor 4-9 jarigen. Accommodatiegebonden (JC Energy) wekelijkse kinderactiviteiten gericht op kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 9 jaar (o.a. inloop en kidsclub met ruimte voor creatieve activiteiten). Verzorgen van KNAP-modules bij Spilcentrum Atalanta. In Limbeek - Speeltuinvereniging en/of buurtbewoners organiseren diverse activiteiten voor kinderen van 0-12 jaar. De speeltuinvereniging beheert en opent de speeltuin. In Vlokhoven - Vakantieactiviteiten minimaal 8 per jaar: De jeugd van 4 t/m 14 jaar een leuke en nuttige vrijetijdsbesteding aanbieden tijdens de vakantieperiodes. - Kindervakantiewerk: Gedurende een week intensieve kindervakantie-activiteiten aanbieden in de wijk voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Kinderen samen laten spelen en nieuwe dingen laten ontdekken; ouders worden betrokken bij de jeugd en bij de wijk In Kerstroosplein - Kinderclub: Kinderen krijgen door middel van de kinderclub op woensdagmiddag creatieve technieken en ideeën aangeboden. Doel is het bevorderen van sociale vaardigheden en creativiteit, aandacht voor samen spelen. 1.2 Doelgroep 65+ Ook voor de doelgroep 65+ geldt dat er verschillende organisaties binnen de gemeente Eindhoven activiteiten uitvoeren. Naast de Lumensgroep zijn er 14 andere 4

5 organisaties die van de gemeente Eindhoven subsidie ontvangen om activiteiten voor ouderen van 65+ activiteiten te organiseren. Daarnaast zijn er verschillende zelfstandige organisaties die zonder ondersteuning van de gemeente zich inzetten voor deze doelgroep. Er is geen zicht op al het beleid en alle activiteiten van deze organisaties. Hier wordt eerst het beleid van Welzijn Eindhoven (Lumensgroep) omschreven en daarna wordt een inventarisatie van concrete activiteiten weergegeven Beleid Welzijnsmanifest Lumens groep Thema: Behoud van zelfstandigheid van senioren Veel ouderen hebben het gevoel dat ze er niet meer toe doen, vervreemden van de samenleving en raken het contact met de eigen buurt langzaam maar zeker kwijt. Daar komt bij dat ze vaak last hebben van onveiligheidsgevoelens onder invloed van nieuwe inwoners van hun buurt of als gevolg van overlast van jeugd. Inzet is nodig om senioren bij de samenleving en bij hun buurt te betrekken. Bijvoorbeeld door activiteiten en voorzieningen voor senioren dicht bij huis zoals 55+ fit groepen en vrijwilligerswerk door senioren. Ook de ondersteuning van mantelzorgers maakt het voor senioren mogelijk langer in hun wijk te blijven wonen. Veel senioren redden zich hiermee uitstekend. Er is ook een kwetsbare groep senioren die meer ondersteuning nodig heeft om zin te kunnen geven aan hun leven. Zij horen al jaren tot de kwetsbare groep van onze samenleving. Een nieuwe aanpak in buurten met inzet van informele zorg en ondersteuning door professionals is nodig om ook deze groep mee te laten doen. Op 10 locaties in Eindhoven ontmoeten ouderen elkaar in de Internet ontmoetingsruimten 600 senioren vragen jaarlijks advies aan een ouderenadviseur Concrete projecten Welzijn Eindhoven / Lumens Groep Eindhoven Lumens Groep Eindhoven heeft als doel: met en voor senioren vele activiteiten organiseren die zich richten op bewegen, zelfredzaamheid, zingeving en ontmoeten. Activiteiten zijn: - Dagbesteding, met ook een specifieke groep voor blinden en slechtzienden - Vriendschapscursussen - Senioren ontmoetingspunten. Deze hebben als doel zorgen dat ouderen meer contacten hebben, onder de mensen zijn en de deur uit gaan. - Geheugenondersteuning - Creatieve en ontspannen activiteiten 5

6 Vanaf 2012 subsidieert de gemeente Eindhoven de 55+FIT gymnastiek niet langer. Dit wordt vanaf heden uitgevoerd door zelfstandige organisaties. Activiteiten uit buurtcontracten Ook hier geldt dat buurtcontracten worden opgesteld voor buurten waar over het algemeen veel overlast plaats vindt. Omdat niet alle buurten een buurtcontract opstellen, is er geen compleet overzicht van activiteiten die door de gemeente Eindhoven ondersteund worden. Bovendien zijn er veel zelfstandige organisaties en groepen die sociale activiteiten organiseren. Hier heeft de gemeente Eindhoven geen zicht op. Bovendien geldt voor ouderen dat zij veelal wonen in wijken waar geen overlast wordt veroorzaakt. Zij wonen dus in de buurten waarvoor geen buurtcontracten zijn opgesteld. In Oud Woensel - De opbouwwerker kent de buurt en de kwetsbare senioren. Hij/zij is fysiek aanwezig, pakt signalen op en faciliteert senioren bij het organiseren van (vraaggerichte) collectieve activiteiten. De opbouwwerker verwijst senioren door naar (in)formele steunsystemen. De focus ligt op uitbereiding en versteviging van het informeel zorgnetwerk, meer onderlinge hulp, meer deelname aan bestaande activiteiten. - Workshops/lezingen in samenwerking met KBO, Zonnebloem, gemeente, brandweer etc in Stadshof t Hemelryck, met als doel ouderen uit hun isolement halen en informatie geven. In Mensfort - Zelfredzaamheid senioren: senioren informeren en activeren voor deelname aan diverse activiteiten in buurthuis De Werf en bij de ontmoetingsruimte van seniorenflat De Eikenhof. In Eckart/Vaartbroek - Seniorensociëteit met als doel eenzaamheid bestrijden. Huiskamereffect waar senioren elkaar treffen en activiteiten kunnen ontplooien gerund door vrijwilligers. De soos is zeven dagen per week geopend. Een zelfstandige sociëteit, ouderen die uit hun sociaal isolement zijn geraakt. In Genderdal - Opbouwwerk senioren; Vraaggericht inzetten op basis van signalen en bevorderen van zelfredzaamheid van (kwetsbare)senioren. Organiseren van de seniorendag in samenwerking met de netwerkpartners. Activeren van bewoners, voorkomen van sociaal isolement, ervaren van meer verbondenheid met elkaar en goed informeren over de voorzieningen. 6

7 1.3 Conclusies Conclusie -12 jaar De sociaal-maatschappelijke doelstelling van het GOV voor de doelgroep 12- luidt: b kinderen vertrouwd maken met de bus, cq het OV; b Imagoverbetering van het OV. Dit zal leiden tot meer culturele bezoeken, bezoek aan familie/vrienden en meer maatschappelijke participatie. In feite zijn alle activiteiten voor kinderen onder de 12 jaar, gericht op activatie- en participatiebevordering. Het betreft activiteiten die buiten schooltijd plaatsvinden en gericht zijn op sociale ontwikkeling, het verkleinen van taal- en sociaalemotionele achterstand, talentontwikkeling en het bieden van een zinvolle vrijetijdsbesteding. Hiermee wordt de secundaire doelstelling van het GOV voor kinderen van -12 jaar behaald. Er zijn echter geen activiteiten die de mobiliteit van kinderen onder de 12 jaar bevorderen. Om kinderen vertrouwd te laten raken met het OV, zouden er specifieke activiteiten aangeboden moeten worden die zich hierop richten. Ook de doelstelling van de imagoverbetering van het OV zal niet geborgd kunnen worden in de bestaande activiteiten voor deze doelgroep. Vanuit mobiliteitsdoelstellingen is door de gemeente wel een lespakket OV ontwikkeld en uitgezet op de scholen Conclusie +65 jaar De sociaal-maatschappelijke doelstelling van het GOV voor de doelgroep 65+ is; b ouderen mobieler maken; b Imagoverbetering van het OV. Dit zal leiden tot meer busgebruik voor sociaal-recreatieve activiteiten door ouderen. Om de sociaal-maatschappelijke doelstelling te borgen kan worden ingezet op een communicatietraject over de ov-chip om imagoproblemen en eventuele drempels bij het gebruik van de chip weg te nemen. Uit de concrete projecten die zijn omschreven voor deze doelgroep, is op te maken dat er met name buurtgerichte activiteiten worden uitgevoerd en ondersteunt door de gemeente. Deze richten zich op zelfredzaamheid, ontmoeten en contacten onderhouden. Hiermee wordt participatie in de eigen wijk gemotiveerd. Er worden dus voldoende activiteiten georganiseerd waarin de secundaire sociaalmaatschappelijke doestelling van het GOV voor 65+ers kan worden geborgd. De activiteiten die momenteel door de gemeente worden uitgevoerd / ondersteund, richten zich voornamelijk op kwetsbare ouderen die behoefte hebben aan dergelijke activiteiten. 7

8 Participeren in sociale contacten buiten de wijk, wordt niet specifiek gestimuleerd door de gemeente. In de lijst met concrete projecten staan geen activiteiten waarvoor ouderen een grotere afstand moeten afleggen. Het GOV heeft ook een preventieve werking. De ouderen die gebruik maken van de bus, hebben met het GOV de mogelijkheid om zelfredzaam te blijven. Ze kunnen hun eigen sociale contacten onderhouden. Hierdoor blijven de ouderen mobiel, wat een positieve invloed heeft op hun gezondheid. De participatie van ouderen wordt ook geborgd door het omschreven vangnet van activiteiten en projecten. 1.4 Vrijwilligerspunt Naast het bovengenoemde is er nog een extra mogelijkheid uit het onderzoek naar voren gekomen, waarop de sociale effecten van het GOV geborgd kunnen worden. Het Vrijwilligerspunt is makelaar voor vrijwilligers en organisaties die vrijwilligerswerk aanbieden. Uit de evaluatie van het project Lijn 100 Rondje Woensel is gebleken dat het inzetten van een steward op de bus, voor ouderen aantrekkelijker maakt om met de bus te reizen. Het Vrijwilligerspunt zou hiervoor ingezet kunnen worden. Samen met Hermes kan een samenwerking tot stand komen, waarin Hermes aangeeft op welke lijnen veel ouderen reizen. Het Vrijwilligerspunt kan vrijwilligers inschakelen die op deze lijnen als steward optreden. Op deze manier wordt sociale participatie bevorderd, zowel voor de vrijwilligers als voor de oudere reizigers met de bus, die het aantrekkelijker vinden om met de bus te reizen als er een steward aanwezig is. 1.5 Samenwerking met TU/e In samenwerking met de faculteit Industrial Design van de TU/e wordt gezocht naar innovatieve ontwerpen op het gebied van mobiliteit van ouderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan elektrische auto s met bestuurder, waar ouderen gebruik van kunnen maken voor bijvoorbeeld het doen van boodschappen. Het doel van deze ontwerpen is het bevorderen van de mobiliteit van ouderen en daarmee het vergroten van de zelfredzaamheid en het voorkomen van sociale isolatie en dergelijke. Overleg over het ontwerpen van innovatieve ideeën en het uitvoeren van mogelijke pilots vindt plaats in de tweede helft van lvm/lf

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda

Stadskanaal Noord Projectenagenda Stadskanaal Noord Projectenagenda 2016-2017 Projectenagenda Stadskanaal Noord Dit stuk beschrijft de visie vanuit de gemeente Stadskanaal en de projecten van Stadskanaal Noord in 2016 en 2017. De projectenagenda

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016:

AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: Puntentotaal vraag 3: (in te vullen door interne subsidiecommissie): AANVRAAGFORMULIER ACTIVITEITENSUBSIDIE 2016: 1. Aanvrager Naam organisatie Postadres Postcode + plaats Bezoekadres Postcode + plaats

Nadere informatie

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra 4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra Beleidsmatige kenmerken Beschrijving geplande activiteiten: Ondersteuning en begeleiding op aanvraag 1. Organisaties algemeen Beleid,

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

VERANTWOORDING ACTIVITEITENPLAN

VERANTWOORDING ACTIVITEITENPLAN VERANTWOORDING ACTIVITEITENPLAN 201 Edam met geïntegreerde programma s voor tieners en jongeren 1 Hoofdstuk I Jeugd 5 23 jaar: doelstellingen 3 Hoofdstuk II Jeugd 5 12 jaar Hoofdstuk III Jongeren 13-23

Nadere informatie

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen

Versie: februari Meerjarig beleidsplan Stichting Welzijn Diemen Versie: februari 2016 Meerjarig beleidsplan 2016 2018 Stichting Welzijn Diemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: Ontwikkelingen 4 1.1 Algemene maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op 4 het gebied

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Bijlage 2 Bestuursrapportage uitvoeringsplannen Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Inleiding In het kader van de kerntakendiscussie is besloten dat

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten

Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten Leerervaringen uit het ontwikkel- en onderzoeksproject 14 maart 2011 Jolanda Habraken Inhoud presentatie Aanleiding project Structuur Activiteiten Resultaten

Nadere informatie

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting

Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting Lokaal Educatieve Agenda Breda samenvatting LEA en partners LEA staat symbool voor de Bredase jeugd van 0 tot 23 jaar die alle kansen krijgt om een goede schoolloopbaan te doorlopen: een kind van 0 tot

Nadere informatie

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Datum indiening 1 : Naam indiener: 2 oktober 2016 Adrie van Erp Onderwerp: Aanpak Eenzaamheid Vraag: Geacht college, Cijfers op basis van

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota WELZIJN ALGEMEEN 1 Het zo optimaal mogelijk laten participeren van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Trends in dagbesteding. Charlotte Hanzon, 9 maart 2017

Trends in dagbesteding. Charlotte Hanzon, 9 maart 2017 Trends in dagbesteding Charlotte Hanzon, 9 maart 2017 Trends in dagbesteding Voorbeeldtekst Voorbeeldtekst Wat is dagbesteding? Definitie dagbesteding wordt breder: Dagbestedingsvormen die door de overheid

Nadere informatie

Informatie voor ouders/verzorgers en professionals. Het Kinderwerk. Helpt kinderen zich te ontwikkelen!

Informatie voor ouders/verzorgers en professionals. Het Kinderwerk. Helpt kinderen zich te ontwikkelen! Informatie voor ouders/verzorgers en professionals Het Kinderwerk Helpt kinderen zich te ontwikkelen! Kinderen moeten zorgeloos kunnen opgroeien in een omgeving waarin aandacht is voor hun ontwikkeling.

Nadere informatie

Welzijn in Baarn Visie op welzijn

Welzijn in Baarn Visie op welzijn Welzijn in Baarn 2012-2015 Visie op welzijn Waarom een visie op welzijn? De uitgangspunten van de visie op welzijn moeten het kader bieden om de komende jaren prioriteiten te stellen bij de inzet van de

Nadere informatie

1.Meer ontplooiingsmogelijkheden passend bij de mogelijkheden van het individuele kind

1.Meer ontplooiingsmogelijkheden passend bij de mogelijkheden van het individuele kind Programma 5 Samenleving Portefeuillehouder M.W. Olierook K. Kok Wat gaan we ervoor doen? 1.Meer ontplooiingsmogelijkheden passend bij de mogelijkheden van het individuele kind Bieden van adequate huisvesting

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Welzijnswerk Sociaal cultureel werk: Jongerenwerk/kinderwerk Gemeente Organisatie Taken

Welzijnswerk Sociaal cultureel werk: Jongerenwerk/kinderwerk Gemeente Organisatie Taken Welzijnswerk Definitie: Welzijnswerk is een verzamelnaam voor diensten gericht op het bevorderen van welzijn van burgers. Welzijnswerk bestaat uit diverse maatschappelijke diensten en voorzieningen voor

Nadere informatie

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Welzijn Heemstede van de toekomst Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Juni 2015 Deze brochure is een samenvatting van het plan: Welzijn Heemstede van de toekomst Transformatieplan Welzijn Heemstede

Nadere informatie

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is

Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Geluk is Iedereen doet mee Dorpen en wijken leefbaar Vrijwilligers aan zet Welzijnsdiensten in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel Welzijn MensenWerk ondersteunt groepen bewoners en organiseert activiteiten

Nadere informatie

Welzijn De Meierij. Maakt meer mogelijk!

Welzijn De Meierij. Maakt meer mogelijk! Welzijn De Meierij Maakt meer mogelijk! NIEUWE ORGANISATIE Per 1 januari 2013 zijn Welzijn Salus uit Sint-Oedenrode en BWI Het Palet uit Schijndel gefuseerd. De naam voor de nieuwe organisatie is: Welzijn

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Brede School Schimortera (=BredeSchool Schimortera) 2. Doelstelling BSS 3. Mensvisie BSS 4. Mensvisie BSS 5. Pedagogische visie van B

Inhoudsopgave 1. Brede School Schimortera (=BredeSchool Schimortera) 2. Doelstelling BSS 3. Mensvisie BSS 4. Mensvisie BSS 5. Pedagogische visie van B November 2011 1 Inhoudsopgave 1. Brede School Schimortera (=BredeSchool Schimortera) 2. Doelstelling BSS 3. Mensvisie BSS 4. Mensvisie BSS 5. Pedagogische visie van BSS 6. Pedagogische dialoog Continuüm

Nadere informatie

Samen Sterk in Best. Inhoudsopgave

Samen Sterk in Best. Inhoudsopgave Srb PvA Samen sterk in Best 20140217 / 17-2-14 / blz. 1 van 5 Samen Sterk in Best Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Vraagstelling en achtergrond 3. Doelstelling 4. Op te leveren resultaten 5. Afbakening 6.

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Sportzorgarrangementen in kader van transitie AWBZ-Wmo

Sportzorgarrangementen in kader van transitie AWBZ-Wmo Sportzorgarrangementen in kader van transitie AWBZ-Wmo Workshop seminar 23 mei 2013 Maarten Thönissen Procesbegeleider pilot sport-zorgprogramma s Arend te Velde Teamleider Daelzicht Inhoud Transitie AWBZ-Wmo

Nadere informatie

Samen de samenleving sterker maken. Estinea, partner in het sociaal domein

Samen de samenleving sterker maken. Estinea, partner in het sociaal domein Samen de samenleving sterker maken Estinea, partner in het sociaal domein Estinea biedt professionele ondersteuning aan mensen met een beperking. Meedoen? Gewoon doen! Meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Nadere informatie

Sociale Structuurvisie Hoogeveen voor Raad 11 oktober Ben Römgens, Gea Lunsing

Sociale Structuurvisie Hoogeveen voor Raad 11 oktober Ben Römgens, Gea Lunsing Sociale Structuurvisie Hoogeveen voor Raad 11 oktober 2007 Ben Römgens, Gea Lunsing Programma 1. Aanpak 2. Huidige Sociale Staat 3. Oplossingen uit workshops met partners en bewoners 4. Hoofdbestanddelen

Nadere informatie

Aan burgemeester en wethouders

Aan burgemeester en wethouders Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2016.0.019.058 Portefeuillehouder(s) R. König Zaaknummer 2016-04-00086 Cluster Beleid & Regie Vertrouwelijk Nee Ambtenaar G. van Haaren Datum in college 12

Nadere informatie

VERANTWOORDING ACTIVITEITENPLAN

VERANTWOORDING ACTIVITEITENPLAN VERANTWOORDING ACTIVITEITENPLAN 2014 Volendam met geïntegreerde programma s voor tieners en jongeren 1 Hoofdstuk I Jeugd 5 23 jaar: doelstellingen 3 Hoofdstuk II Jeugd 5 12 jaar 4 Hoofdstuk III Jongeren

Nadere informatie

4. Protocollen en reglementen Zorgstructuur Datum 9 januari 2014 Versie 2 Blad 1 van 5 ZORGSTRUCTUUR

4. Protocollen en reglementen Zorgstructuur Datum 9 januari 2014 Versie 2 Blad 1 van 5 ZORGSTRUCTUUR 4. Protocollen en reglementen 4.1.10 Zorgstructuur Blad 1 van 5 ZORGSTRUCTUUR Vastgesteld 9 januari 2014 Blad 2 van 5 Algemeen De peuterspeelzalen krijgen steeds meer te maken met peuters en ouders met

Nadere informatie

DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 27 september Y.M.F. Noordman - te Pas

DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 27 september Y.M.F. Noordman - te Pas POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 27 september 2017 1700098005 Y.M.F. Noordman - te Pas UW BRIEF

Nadere informatie

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ROERMOND 2008

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ROERMOND 2008 BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ROERMOND 2008 BESLUIT COLLEGE d.d. 26 maart 2012 Onderwerp: (Sociaal cultureel) Welzijnswerk 2013 Beleid: Het coalitieakkoord

Nadere informatie

Thema Huisbezoek helpt

Thema Huisbezoek helpt Thema Huisbezoek helpt Project Eenzaamheid Barneveld 5 April 2011 Adrie ten Brinke (voorzitter Seniorenraad Barneveld) Els van Beurden (Wmo-adviseur gemeente Barneveld) 1 Inhoud presentatie Aanleiding

Nadere informatie

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar Uw kind in vertrouwde handen Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar SKSG verzorgt alle vormen van professionele kinderopvang op kindercentra en bij gastouders. Voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Onze

Nadere informatie

Welkom Vrijwillige inzet: nu en in de toekomst. Titel invullen

Welkom Vrijwillige inzet: nu en in de toekomst. Titel invullen Welkom Vrijwillige inzet: nu en in de toekomst Programma Tijdens het programma maken we gebruik van digitale interactie via een PresentersWall Het vormgeven van de ondertussenheid #samen doen voor een

Nadere informatie

Van de raadsleden mw. L. Hofman-Jobse en dhr. C. Weijs (CDA) over aanpak eenzaamheid

Van de raadsleden mw. L. Hofman-Jobse en dhr. C. Weijs (CDA) over aanpak eenzaamheid gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6537 Inboeknummer 15bst01484 Beslisdatum B&W 27 oktober 2015 Dossiernummer 15.44.103 (2.8.1) Raadsvragen Van de raadsleden mw. L. Hofman-Jobse en dhr. C. Weijs (CDA) over

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 3. Beleidsterrein Zorg Preventie (leefbaarheid en participatie) en Zorg (zorg en ondersteuning) Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen - Vergroten eigen kracht en zelfredzaamheid -

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 9. Subsidieregel éénmalige subsidies Sport, Cultuur, Zorg en Jeugd Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Vergroten maatschappelijke participatie Vergroten

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen Landstede Welzijn Raalte Passage 13 8102 EW Raalte 088-8508275 Voorwoord Voor u ligt ons jaarverslag van 2014. 2014 stond wederom in het teken van verandering.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel verlaging instroomleeftijd voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel verlaging instroomleeftijd voor- en vroegschoolse educatie (VVE) gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5623 Inboeknummer 13bst01861 Beslisdatum B&W 12 november 2013 Dossiernummer 13.46.551 Raadsvoorstel verlaging instroomleeftijd voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Inleiding

Nadere informatie

Koersbericht 2 0 1 0 2 0 1 1

Koersbericht 2 0 1 0 2 0 1 1 Koersbericht 2010 2011 Noaberschap normale zaak Iemand de kracht geven er zelf iets aan te gaan doen. Activering en educatie. Van jong tot oud. Dat is waar Alifa voor staat. Het zijn niet enkel begrippen,

Nadere informatie

VERANTWOORDING ACTIVITEITENPLAN 2015 Edam met geïntegreerde programma s voor tieners en jongeren

VERANTWOORDING ACTIVITEITENPLAN 2015 Edam met geïntegreerde programma s voor tieners en jongeren VERANTWOORDING ACTIVITEITENPLAN 2015 Edam met geïntegreerde programma s voor tieners en jongeren Hoofdstuk I Jeugd 5 23 jaar: doelstellingen 3 Hoofdstuk II Jeugd 5 12 jaar 4 Hoofdstuk III Jongeren 13-23

Nadere informatie

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen Huis van Renkum Doelen waaraan wordt bijgedragen Het Huis van Renkum draagt in de meest brede zin bij aan het hoofddoel van de gemeente Renkum: het vergroten van de zelfredzaamheid, het sociaal functioneren

Nadere informatie

De toekomst begint vandaag!

De toekomst begint vandaag! verder bouwen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch De toekomst begint vandaag! Als professionals, schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente werken we samen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch;

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio.

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio. Startnotitie Dagactiviteiten Huidige situatie In de huidige uitvoering van dagactiviteiten is een onderscheid in drie segmenten : dagactiviteiten voor jeugd, volwassenen en ouderen. Zij worden gescheiden

Nadere informatie

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013 Workshop decentralisaties sociaal domein 30 september 2013 Inhoud Stimulansz Even voorstellen De 3 decentralisaties Wat kan de meerwaarde van sport zijn? Aan de slag met het kaartspel Stimulansz We zijn

Nadere informatie

MEE DOEN /26012012 Pagina 1

MEE DOEN /26012012 Pagina 1 MEE DOEN Buytenwegh Inleiding De gemeente Zoetermeer streeft er naar om op het niveau van de wijken, in samenspraak met maatschappelijke organisaties en inwoners, een op maat gesneden aanpak voor de betreffende

Nadere informatie

STICHTING TRIAS BREDE WELZIJNSINSTELLING

STICHTING TRIAS BREDE WELZIJNSINSTELLING STICHTING TRIAS BREDE WELZIJNSINSTELLING STICHTING TRIAS BREDE WELZIJNSINSTELLING RESULTAAT VAN FUSIE 31 DECEMBER 1999 VERENIGING ONS DORPSHUIS STICHTING SOCIAAL-KULTUREEL WERK VRIES STICHTING GECOÖRDINEERD

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Plan van aanpak jongerenparticipatie gemeente Sluis

Plan van aanpak jongerenparticipatie gemeente Sluis Plan van aanpak jongerenparticipatie gemeente Sluis Jongerenparticipatie is een verzamelwoord voor alle situaties waarin jongeren actief betrokken raken bij de maatschappij. Jongerenparticipatie kent meerdere

Nadere informatie

Sociom in de gemeente Mill en Sint Hubert

Sociom in de gemeente Mill en Sint Hubert Sociom in de gemeente Mill en Sint Hubert www.sociom.nl PRESENTATIE COMMISSIE SAMENLEVING EN BESTUUR 12 april 2016 Anne de Coole, AMW Melanie Heezen, AMW Catheleine Verstraten, welzijn Karin Werts, manager

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ROERMOND 2008

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ROERMOND 2008 BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ROERMOND 2008 BESLUIT COLLEGE d.d. 22 juni 2010 Onderwerp: (Sociaal cultureel) Welzijnswerk 2011 Beleid: Het coalitieakkoord

Nadere informatie

Eindrapport Samen sterk voor leefbaarheid. Onderzoek naar behoeften en bijdragen van inwoners uit Keijenborg en Velswijk

Eindrapport Samen sterk voor leefbaarheid. Onderzoek naar behoeften en bijdragen van inwoners uit Keijenborg en Velswijk Eindrapport Samen sterk voor leefbaarheid Onderzoek naar behoeften en bijdragen van inwoners uit Keijenborg en Velswijk Prestaties: doelstellingen Doel: onderzoek naar vraagpatronen van inwoners Keijenborg/Velswijk

Nadere informatie

Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT

Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT Samenwerkingsvisie Wolfsbos multifunctioneel CONCEPT Projectgroep, versie 27 september 2011 Vooraf Aan deze visie hebben de volgende partijen bijgedragen: Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen, Catalpa,

Nadere informatie

M O N T F O O R T g e m e e n t e

M O N T F O O R T g e m e e n t e g e m e e n t e Beleidsnotitie Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie Wettelijk kader Op 1 augustus 2010 is de Wet OKE (Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) in werking getreden.

Nadere informatie

Als er al iets speelt laat het vooral de kinderen zijn!

Als er al iets speelt laat het vooral de kinderen zijn! A gemeente Eindhoven Als er al iets speelt laat het vooral de kinderen zijn! nota kinderwerk 2012 en verder Juni 2011 asp/qc11007760 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Juni 2011 gemeente Eindhoven

Nadere informatie

Cliëntenraad van de Lumens Groep Eindhoven. Jaarverslag 2012

Cliëntenraad van de Lumens Groep Eindhoven. Jaarverslag 2012 Cliëntenraad van de Lumens Groep Eindhoven Jaarverslag 2012 Algemeen Inleiding De Lumens Groep is een klantgerichte organisatie waar rekening wordt gehouden met de eisen, behoeften en verwachtingen van

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Het belang van anders

Het belang van anders Het belang van anders 1 Perspectief Zutphen Zutphen Ontstaan Perspectief Zutphen Kengetallen Maatschappelijke opgaven Welzijn nieuwe stijl Aanpak Waar staan we nu Leren leren 2 Compact stadje aan de IJssel

Nadere informatie

PROJECT - SOCIAAL VERBONDEN

PROJECT - SOCIAAL VERBONDEN PROJECT - SOCIAAL VERBONDEN Organisatie: Stichting: Senioren Hobby Centrum gemeente Mill en Sint Hubert (SHC) Doelstelling SHC: Het Senioren Hobby Centrum is de plek waar ontspanning en inspanning samengaan.

Nadere informatie

Zonder U geen speeltuin!

Zonder U geen speeltuin! Zonder U geen speeltuin! Het belang van een speeltuin 22 september 2012 Speeltuinwerk Limburg 1 Pilot renovatie speeltuin t Heksenpretje Project omschrijving Huidige stand van zaken Wat is er al gebeurd?

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

Nadere regels subsidies vrijwilligersorganisaties gemeente Epe 2016

Nadere regels subsidies vrijwilligersorganisaties gemeente Epe 2016 Nadere regels subsidies vrijwilligersorganisaties gemeente Epe 2016 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Epe, overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de beleidsdoelen

Nadere informatie

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur Aanwezigen: R. van Lavieren, voorzitter Dhr. A.L. Cardon (wethouder) Mw. M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA)

Nadere informatie

Productbeschrijving Wmo contract 2016

Productbeschrijving Wmo contract 2016 Productbeschrijving Wmo contract 2016 In dit document worden de ingekochte producten beschreven. Het is bedoeld als handreiking bij de beoordeling van de in te zetten ondersteuning. Geen vaste criteria

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Sociaal beleid gemeente Heerenveen

Sociaal beleid gemeente Heerenveen Sociaal beleid gemeente Heerenveen Bijeenkomst de Greiden, 8 juni 2017 Diana Elsinga, beleidsregisseur Wmo Gemeente Heerenveen Jacqueline Lenis, opbouwwerker Caleidoscoop Inhoud 1. Terugblik Hervorming

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2015

Subsidieregels Hof van Twente 2015 3. Beleidsterrein Zorg Preventie (leefbaarheid en participatie) en Zorg (zorg en ondersteuning) Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen - Vergroten eigen kracht en zelfredzaamheid -

Nadere informatie

Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen:

Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen: Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Samenwerking

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in. de buurt. TYMPAAN 20 mei 2015

Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in. de buurt. TYMPAAN 20 mei 2015 Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in de buurt 2 TYMPAAN 20 mei 2015 De bibliotheek is een laagdrempelige plek voor ontmoeting in de buurt, want: 3 Je kunt er altijd

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

www.youngeratheart.nl

www.youngeratheart.nl www.youngeratheart.nl Younger at heart Younger at heart is een jonge, innovatieve jongerenwerkorganisatie. Younger at heart richt zich op jongeren en jong volwassenen van 12 tot 30. Core business is het

Nadere informatie

Hoofdlijnen Beleidsplan 2015-2018. Stichting Youth for Christ Gorinchem The Mall Jongerenwerk

Hoofdlijnen Beleidsplan 2015-2018. Stichting Youth for Christ Gorinchem The Mall Jongerenwerk Stichting Youth for Christ Gorinchem The Mall Jongerenwerk 1 Inleiding Het sociale domein is volop in beweging. In het proces van verandering heeft The Mall jongerenwerk (uitgevoerd door Stichting Youth

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk September 2015 Nieuwsbrief De eerste interne nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Vught. Deze brief verschijnt periodiek. Samenwerkende organisaties Samen Sterk in de Wijk

Nadere informatie

Convenant Kindcentra

Convenant Kindcentra Convenant Kindcentra 2015 2018 1 Partijen: 1. Dak Kindercentra, vertegenwoordigd door mevrouw Briedé, voorzitter Raad van Bestuur; 2. Lucas Onderwijs, vertegenwoordigd door de heer van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Buurtontmoetingsplek (BOP) Nicolette Verkleij VKKFDG Inspiratiedag Zelhem 5 oktober 2013

Buurtontmoetingsplek (BOP) Nicolette Verkleij VKKFDG Inspiratiedag Zelhem 5 oktober 2013 Buurtontmoetingsplek (BOP) Nicolette Verkleij VKKFDG Inspiratiedag Zelhem 5 oktober 2013 Welkom xx aanwezigen x van dorpsraad/belangenorganisatie x van dorpshuis / mfc / kh x dcp x ondersteuningsinstelling

Nadere informatie

Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl

Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl Assen, 19 april 2011 Gerry Broersma Opbouwwerker Miks Welzijn, Joure www.miks-welzijn.nl en Sjoerd IJdema Adviseur Partoer Centrum Maatschappelijke ontwikkelingen Fryslân. www.partoer.nl Inhoud Welzijn

Nadere informatie