SUBSIDIEBRIEF GEMEENTE PURMEREND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SUBSIDIEBRIEF GEMEENTE PURMEREND 2015 1"

Transcriptie

1 SUBSIDIEBRIEF GEMEENTE PURMEREND Deze brief wordt zowel digitaal als per post verstuurd naar de bij de gemeente bekend zijnde instellingen en gepubliceerd op de website van de gemeente Purmerend - 1 -

2 Voorwoord Voor u ligt de subsidiebrief van de gemeente Purmerend voor het jaar Met deze subsidiebrief willen wij u ondersteunen bij het doen van uw subsidieaanvraag en u informeren over belangrijke ontwikkelingen ten aanzien van de subsidies die door de gemeente worden verstrekt. Het afgelopen jaar zijn we elkaar vaak tegengekomen. Samenwerkend aan de stad, binnen de maatschappelijke opgaven die met u zijn geformuleerd. Nog geen 2 jaar verder na het vaststellen van het maatschappelijk beleidskader, zien we dat dit kader al aan een herijking toe is. Er moet aandacht zijn voor de relatie tussen de doelstellingen uit het maatschappelijk beleidskader en de uitgangspunten van de in ontwikkeling zijnde sociale wijkteams. Het jaar 2015 wordt een bijzonder jaar. Gemeenten staan aan de vooravond van drie grote transities in het sociaal domein; de decentralisatie jeugdzorg, overheveling van de Awbztaken naar de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de introductie van de participatiewet. Het wetgevingstraject is nog gaande. Deze transities gaan waarschijnlijk gepaard met een forse besparingsopgave die veel impact zal hebben op het ondersteuningsaanbod. De omvang hiervan zal in de meicirculaire van het Rijk duidelijk worden. Door dichtbij en laagdrempelig ondersteuning te bieden, mensen onderling aan elkaar proberen te verbinden en door goed samen te werken met oog voor ieders verantwoordelijkheid willen we de uitdaging aangaan. Want de gemeente Purmerend vindt het wel een goede zaak dat de nieuwe taken naar de gemeente komen, omdat we hiermee nog meer samenhang en kwaliteit in het aanbod aan onze bewoners kunnen bieden. Daar hebben we wel uw inzet, betrokkenheid en innovatievermogen voor nodig! De vorm waarin de opdrachten voor de nieuwe taken worden uitgezet (inkoop, subsidie, aanbesteding) is op dit moment nog niet volledig helder; de gemeente is hier druk doende mee. We krijgen te maken met nieuwe partners. De mogelijkheid om nieuwe initiatieven te kunnen ontwikkelen willen we open houden. Daarnaast loopt nog de bezuinigstaakstelling vanaf 2015 die door de gemeenteraad is vastgesteld om met name verlaging van de overheadkosten en de winst uit efficiënt werken, te bevorderen. In deze brief wordt u over het proces nader geïnformeerd en ook over wat bovengenoemde ontwikkelingen betekenen voor het subsidiejaar Ik zie met belangstelling uit naar uw periodieke subsidieaanvragen die u dit jaar uiterlijk 1 juni a.s. kunt indienen. Geoffrey Nijenhuis Wethouder - 2 -

3 Inhoudsopgave 1. Algemeen ASP 2010/2014 en de Algemene wet bestuursrecht Soorten subsidies Indieningstermijn Subsidieaanvraagformulier 4 2. Subsidiejaar Maatschappelijke Beleidskader Meerjarige subsidies Loon- en prijscompensatie Subsidieplafond Bezuinigingstaakstelling 6 4. Ontwikkelingen vanwege decentralisaties / wijkgericht werken 6 5. Meer informatie 6 Blz. Bijlage 1 Toelichting op ontwikkelingen vanwege decentralisaties / wijkgericht werken 7 Leeswijzer In hoofdstuk 1 vind u algemene informatie voor het aanvragen van een subsidie. In hoofdstuk 2 en 3 vindt u informatie die specifiek op het subsidiejaar 2015 van toepassing is. Hoofdstuk 4 + bijlage richt zich op ontwikkelingen binnen het maatschappelijk domein. Deze informatie is met name belangrijk voor organisaties die zich inzetten voor kwetsbare inwoners. Hoofdstuk 5 geeft aan waar u terecht kunt voor meer informatie

4 1. Algemeen Subsidie is een bijdrage van de gemeente aan een organisatie of instelling voor het organiseren van activiteiten die ervoor zorgen dat een bepaald maatschappelijk effect bereikt wordt in de samenleving. Het gaat om activiteiten en resultaten die van belang zijn voor de inwoners van de gemeente Purmerend. De gemeente ondersteunt via het verlenen van subsidies organisaties en instellingen zodat zij met elkaar voor een gevarieerd aanbod van activiteiten kunnen zorgen voor de inwoners van de gemeente. Deze subsidiebrief is een instrument in het subsidieverstrekkingsproces van de gemeente Purmerend en wordt verstuurd in de periode voordat instellingen een aanvraag voor een periodieke subsidie voor het komende jaar indienen. 1.1 ASP2010 / ASP2014 en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) De wettelijke grondslag voor de subsidieverleningen is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Purmerend 2010 (ASP2010). In april 2014 wordt de nieuwe ASP2014 ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Belangrijkste aanpassing hierin is dat de aanvraagtermijn voor periodieke subsidies is verschoven van 1 mei naar 1 juni. Daarnaast kunnen waarderingssubsidies voor meerdere jaren worden aangevraagd. Zodra de ASP2014 is vastgesteld wordt u hierover nader geïnformeerd. 1.2 Soorten subsidies Periodieke subsidie is een subsidie die voor één of meerdere boekjaren aan instellingen wordt verstrekt; Projectsubsidie is een eenmalige subsidie ten behoeve van activiteiten van de aanvrager, niet zijnde een waarderingssubsidie; Waarderingssubsidie is een subsidie ten behoeve van activiteiten van de aanvrager als blijk van waardering of aanmoediging 1.3 Indieningstermijn De sluitingsdatum voor periodieke subsidies is gewijzigd! Uiterlijk 1 juni 2014 moet uw aanvraag voor 2015 door de gemeente zijn ontvangen. Aanvragen voor project- of waarderingssubsidies mogen op elk moment van het jaar ingediend worden. 1.4 Subsidieaanvraagformulier Voor het indienen van een periodieke of project subsidie aanvraag moet u gebruik maken van een subsidieaanvraagformulier. Deze kunt u vinden op de website of aanvragen bij het subsidie coördinatiepunt. Voor het aanvragen van een waarderingssubsidie mag u een aanvraagformulier gebruiken Het gebruik daarvan is niet verplicht. U kunt volstaan met het schrijven van een brief. Wij vragen u het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Daarnaast dient er een begroting te worden aangeleverd en een werkplan of activiteitenplan

5 2. Subsidiejaar Maatschappelijk Beleidskader Het maatschappelijk beleidskader met daarin de gezamenlijk geformuleerde maatschappelijke opgaven vormt de basis voor de inzet van subsidiegelden. Subsidieaanvragen worden afgestemd binnen een maatschappelijke opgave, maar worden in 2015 nog per instelling verleend. De uitgangspunten van het maatschappelijk beleidskader Iedereen kan meedoen in Purmerend staan op de website onder: MBK 2.2 Meerjarige subsidies In de vorige subsidiebrief stond genoemd dat voor de periode meerjarige subsidies zouden worden verleend. Voor de subsidie aanvragen voor het jaar 2015 kunnen wij dat niet realiseren. De drie decentralisaties en het werken met sociale wijkteams brengen een zodanige nieuwe ontwikkeling mee in de opgave voor de stad dat een meerjaren toekenning (nog) niet haalbaar is. Dit geldt niet voor waarderingssubsidies. Deze kunnen, indien gewenst, wel voor een langere periode (maximaal 4 jaar) worden aangevraagd. 2.3 Loon- en prijscompensatie 2015 (voor periodieke subsidies) De indexering van de subsidies is gebaseerd op de ontwikkeling van de loonkosten van gemeenteambtenaren. Wij verwachten voor 2015 dat de loon- en prijscompensatie 0% bedraagt. De vaststelling van de loon- en prijscompensatie is gepland in de gemeenteraadsvergadering van november 2014 waarin de begroting 2015 wordt vastgesteld. Wij adviseren u bij uw aanvraag uit te gaan van uw verwachte reële kosten en opbrengsten, oftewel rekening te houden met de door u verwachte bedrijfseconomische loon- en prijsontwikkeling. Mocht deze ontwikkeling in relatie tot de subsidieverlening gevolgen hebben voor de uitvoering van uw activiteiten dan adviseren wij u hierover in gesprek te gaan met uw contactpersoon bij gemeente Purmerend Subsidieplafond 2015 Het subsidieplafond (en de daarbij behorende verdelingsmaatstaven) geeft aan tot welk bedrag de gemeente Purmerend subsidie kan verstrekken. Het subsidieplafond is gekoppeld aan de maatschappelijke opgaven en wordt, na de Begrotingsraad in november 2014, vastgesteld door het college. Aanvragen die het beschikbare budget te boven gaan worden niet, of lager gehonoreerd op grond van het bereiken van het subsidieplafond

6 3. Bezuinigingstaakstelling Er ligt een bezuinigingstaakstelling om vanaf 2017 structureel op de maatschappelijke voorzieningen te besparen. Dit bedrag wordt in een aantal jaren opgebouwd: vanaf vanaf vanaf structureel De uitgangspunten voor deze taakstelling zijn 1) het kader zoals eerder geformuleerd bij het Maatschappelijk Beleidskader en 2) de met algemene stemmen door de raad aangenomen motie : geen versobering van activiteiten of hulpverlening ten gevolge van deze bezuinigingstaakstelling. Op dit moment wordt overlegd met de instellingen over de invulling van deze taakstelling. De te maken keuzes zijn van belang voor de subsidie aanvragen voor het jaar Mede daarom is de uiterste indieningsdatum, dat de aanvragen ingediend moeten zijn, verschoven van 1 mei naar 1 juni Ontwikkelingen vanwege decentralisaties / wijkgericht werken Een uitgebreide toelichting op de ontwikkelingen met betrekking tot decentralisaties en wijkgericht werken vindt u in bijlage 1. Kort samengevat betekenen deze ontwikkelingen ten aanzien van het subsidieproces het volgende: overgangsfase voor ontwikkeling. Zorgcontinueringsafspraken worden regionaal gemaakt. Bekostigingssystematiek (inkoop of subsidie) is op dit moment nog niet duidelijk, daar wordt aan gewerkt. Gemeentelijke financiering heeft hoofdzakelijk betrekking op: o cliënten met lichte beperkingen/tijdelijke ondersteuning o liggen op snijvlak specialistische ondersteuning, de 1 e lijns, basis en collectieve ondersteuning en zelfredzaamheid. De huidige maatschappelijke partners geven samen met de nieuwe spelers in het gemeentelijke maatschappelijk domein invulling aan de 4 verandersporen en vragen daarvoor gemeentelijke financiering aan. Uitgangspunt zijn de beschikbare budgetten. Door continuïteitsgaranties is de eerste 2 jaar weinig ruimte om met budgetten te schuiven naar nieuwe vormen van ondersteuning. Ten aanzien van de financiering van de ontwikkeling van de sociale wijkteams: vraagt nog extra aandacht en uitwerking er wordt (nog) niet gestuurd op wijkbudgetten tot op heden binnen beschikbare middelen op stedelijk niveau op termijn overstap naar resultaatsubsidie in plaats van instellingssubsidie. 5. Meer informatie Voor vragen of ondersteuning kunt u contact opnemen met het subsidiecoördinatiepunt, te bereiken op telefoonnummer of via Deze informatie en andere relevante informatie is ook terug te vinden via de website op het digitaal loket onder subsidie

7 Bijlage 1 (bij subsidiebrief 2015) : toelichting op ontwikkelingen vanwege decentralisaties / wijkgericht werken Verandersporen Met de komst van de nieuwe taken wordt een verdere transformatie in het ondersteuningsaanbod in het maatschappelijk domein nagestreefd. Niet alleen moeten de nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg, de nieuwe WMO en participatie per 1 januari tijdig en goed georganiseerd zijn zodat alle betrokken inwoners en instellingen weten wat ze mogen verwachten, maar ook wordt een koerswijziging nagestreefd in de manier waarop kwetsbare inwoners ondersteuning krijgen. Daartoe zijn in een door de gemeenteraad vastgestelde kaderstellende notitie over de drie decentralisaties de volgende verandersporen benoemd, waarlangs de koerswijziging gerealiseerd moet worden: 1. Het ruimte geven aan de eigen kracht en eigen regie van samenleving en individu of gezin, door versterken van de sociale samenhang in wijken en ondersteunen van vraag en aanbod van informele steun door vrijwilligers - waaronder ook werklozen en arbeidsgehandicapten in de wijk. 2. Het versterken van de basis- en eerstelijns- en collectieve voorzieningen om daarmee duurdere vormen van specialistische en individuele ondersteuning te vermijden. 3. Het organiseren van meer integraliteit en de één gezin, één plan, één regisseur gedachte door generalistisch werkende professionals in te zetten. 4. Het organiseren van wijkgericht samenwerken: niet als structuur op zich, maar als hulpstructuur die helpt om dichtbij en rondom de klant problemen op te lossen en mensen mee te laten doen. Zie voor de kaderstellende notitie de webpagina: Veel van de nieuwe taken die naar de gemeente overgeheveld worden hebben betrekking op groepen mensen en kinderen die met verstandelijke, fysieke of psychiatrische beperkingen te maken hebben. In sommige gevallen blijft specialistische ondersteuning hierbij noodzakelijk. In 2015 hebben we te maken met zorgcontinuïteitsafspraken voor cliënten van wie de ondersteuning overgaat naar de gemeentelijke verantwoordelijkheid. De gemeente koopt dit aanbod veelal regionaal in, om zodoende garantie te hebben dat deze zorg beschikbaar blijft. Tevens hopen we door het regionaal in te kopen een besparing te realiseren. Ondertussen willen we voor nieuwe cliënten die zich melden bij de gemeente of bij onze partners op zoek gaan naar nieuwe manieren van ondersteuning, zoals omschreven in de hierboven genoemde verandersporen. In de eerste 2 jaar zullen we dan ook te maken hebben met een overgangsfase. Naast de (tijdelijke) specialistische ondersteuning die nodig blijft voor de meest kwetsbare inwoners is het ook belangrijk om te kijken wat deze mensen daarnaast nog aan andere vormen van ondersteuning kunnen krijgen: dichtbij, vanuit hun eigen omgeving of met inzet van vrijwilligers. Wellicht is er voor deze mensen een vervangend aanbod aan ondersteuning mogelijk of door mensen aan elkaar te verbinden in buurten en wijken. Of met andere vormen van ondersteuning: bijvoorbeeld door groepsbegeleiding, activiteiten en dagbesteding in de buurt, etc.. Dit geldt ook voor mensen met een lichtere beperking of die slechts tijdelijk ondersteuning nodig hebben. Hier komt het aanbod van de instellingen die op dit moment al door de gemeente worden gesubsidieerd in beeld. Op de snijvlakken tussen de specialistische ondersteuning, de eerstelijns-, basis- en collectieve ondersteuning en de eigen zelfredzaamheid van de samenleving ligt de verbinding tussen wat we nu al doen als gemeente en wat er aan nieuwe taken naar ons toekomt

8 Wij vragen dan ook aan onze huidige maatschappelijke partners om samen met de nieuwe spelers in het gemeentelijke maatschappelijk domein op zoek te gaan naar mogelijkheden om invulling te geven aan de 4 verandersporen en hiertoe met voorstellen te komen. Dit met oog voor de eigen regie voor de betrokken inwoners, en de kracht die in de wijken en buurten zelf te vinden is. Voor meer informatie over de ontwikkelrichtingen in het maatschappelijk domein en per decentralisatie kunt u de website raadplegen. Daar staan ook de in maart 2014 vastgestelde beleidsplannen jeugdzorg en nieuwe WMO. Het totale budget voor de bestaande en nieuwe taken gaat afnemen de komende jaren, te beginnen per Uitgangspunt is dat we proberen binnen de beschikbare budgetten te blijven. Voor de eerste 1 à 2 jaar hebben we te maken met continuïteitsgaranties. Daardoor is er weinig ruimte om met budgetten te schuiven naar nieuwe vormen van ondersteuning. We willen echter innovatieve vormen van ondersteuning en het stimuleren van eigen kracht in de samenleving de ruimte geven. Afhankelijk van de voorstellen die wij van u krijgen zullen we beoordelen of we daar budget voor beschikbaar gaan stellen. De bekostigingssystematiek (inkoop of subsidie) is op dit moment nog niet duidelijk, daar wordt aan gewerkt. Wijkgerichte samenwerkingsverbanden Het wijkgericht samenwerken is een veranderspoor dat door de maatschappelijke instellingen al sinds 2012 zelf in gang is gezet. De 4 sociale wijkteams (Overwhere/Wheermolen, Purmer Noord/ Purmer Zuid, Centrum/De Gors en Weidevenne) leveren een belangrijke bijdrage aan het versterken van de samenhang en leefbaarheid in wijken, het mobiliseren van eigen kracht van mensen, het activeren van eigen netwerken, vinden en inzetten van vrijwilligers, enz. Ook in de dienstverlening op het gebied van jeugdzorg, zorg en ondersteuning, inkomen en werk die op ons afkomt kunnen de wijkteams een belangrijke rol spelen. Echter, de teams zullen op 1 januari 2015 (nog) niet helemaal klaar zijn om alle aspecten van de bovengenoemde taken vlekkeloos uit te voeren. Ze zullen wel veel zaken beter en sneller kunnen oppakken dan los van elkaar opererende organisaties. Ook de samenwerking met vrijwilligers, onderwijs en bijvoorbeeld huisartsen zal van de grond zijn gekomen. Wat is een sociaal wijkteam/wijknetwerk? Een samenstelling van werkers van diverse organisaties die op wijkniveau bij elkaar komen om situaties, (zorg)vragen en initiatieven te bespreken die er zijn vanuit de bewoners. Dit wordt in gezamenlijkheid opgepakt, zoveel mogelijk met de bewoners. In complexere situaties is tot nu toe gebleken dat het 'er op af' gaan van hooguit twee a drie werkers goed werkt. Zo wordt er van elkaar geleerd en kan er snel gereageerd worden op een situatie en gewerkt worden aan een passende oplossing. Wat is de (regie)rol van de gemeente: De rol van de gemeente binnen het wijkteam is: verbinden signaleren ondersteunen voorwaardenscheppend Bij situaties die er om vragen: moet de medewerker van de gemeente in staat zijn : knopen door te hakken ( bijv. in discussies rondom verdelen van de financiële middelen). toezien op de voortgang - werken vanuit overzichtsniveau - 8 -

9 De wijkteams hebben een initiërende rol op grond van de inhoud en de gemeente ondersteunt en faciliteert daarin. Zij pakken casussen, vragen, ideeën, signalen en verzoeken op. Samenstelling van de wijkteams: Belangrijk: de samenstelling varieert per wijkteam op basis van de daar geldende behoefte en kan veranderen gedurende de tijd - nu niet een vaste samenstelling opnoemen, laat dat over aan het 'veld'. Basis van de teams tot nu toe bestaat uit: -wijkverpleegkundige -school) maatschappelijk werker -(jeugd) welzijnswerk (jeugd) lvb gespecialiseerde zorg -thuiszorg -wijkmanager/medewerker gemeente De verschijningsvorm/organisatievorm tot nu toe: Koffie-uur, een a twee keer per maand: Heel breed : basis ( zie hierboven ) aangevuld met: Vrijwilligers Wijkagent Hulpverleners zoals Mee, spirit. Werk en welzijn Loket Wmo. Binnenkort start een publiekscampagne om u te informeren over de vindbaarheid en bereikbaarheid van de sociale wijkteams. Teams in de toekomst: De gemeente ziet de ingeslagen weg van al doende ontwikkelen graag verder doorlopen. Het levert veel inzicht op in wat werkt in een wijk. Doorontwikkeling zal per wijk verschillen evenals de vorm. Uitgangspunt moet zijn: draagt het bij aan de resultaten voor en met de bewoners in de wijk. Dit kan variëren van een er-op-af-team tot een virtueel of fysiek inlooppunt. Het blijft een dynamische vorm van werken, uitproberen, sparren, communiceren en schakelen. De samenstelling van de teams en de organisatievorm moeten ondergeschikt zijn aan de resultaten in de wijk, daar monitoren wij als gemeente op. De coördinatie van de wijkteams, de doorzettingsmacht, het budget voor wijkteams en de regierol vanuit de gemeente zijn onderwerpen die nog extra aandacht en uitwerking vragen, om ook per 1 januari 2015 voor iedereen helder te hebben wat de rolverdeling is. We zullen nog enkele jaren nodig hebben om hier compleet, goed functionerende netwerken van te maken. Budgetten voor wijkgericht samenwerken We willen goede zorg voor heel Purmerend. De behoefte aan ondersteuning kan per wijk verschillen, maar ook in de tijd. Om onze budgetten flexibel te kunnen inzetten voor goede zorg, doen we er goed aan om onszelf niet vast te zetten met het nu sturen op wijkbudgetten. Extra ruimte geven aan professionals om te bepalen wat nodig is, heeft ook gevolgen voor de inzet van het budget en de manier waarop we dat organiseren. De inzet in de wijkteams gebeurt tot op heden binnen de beschikbare middelen. De gemeente stuurt o.a. via subsidies/ contractering op de ruimte die moet ontstaan voor de professionals om te kunnen doen wat nodig is. Dat gebeurt vooralsnog op stedelijk niveau

10 Er wordt dus gewerkt vanuit de huidige financieringsstroom: één beschikking per instelling. Zo komen we achter de manier van organiseren per instelling, zien we wat wel en niet werkt. We kunnen vanuit die positie sturen op ontschotting van budgetten. Daarnaast wordt er vanuit de gemeente gekeken naar de resultaten voor de burger. Door te werken vanuit de praktijk, zullen de gewenste resultaten te benoemen en te monitoren zijn. Op termijn kunnen we de overstap maken naar een resultaatsubsidie in plaats van een instellingssubisidie. Maar dat heeft tijd nodig. Kortom: een sociaal wijkteam is een manier van organiseren die beoogt om de zorg, welzijn en ondersteuning die nodig is, zo dichtbij en met de burgers te organiseren. Het geld dat de instellingen nu krijgen is hier al voor bestemd. Door met de instellingen gesprekken te voeren gericht op resultaten kunnen we eerst sturen op efficiëntie en daarna komt de financiering van resultaten. Simpelweg omdat we nu niet op alle terreinen een goed beeld hebben van wat deze resultaten zouden moeten zijn

Subsidieverordening Sociaal Domein Opsterland 2016

Subsidieverordening Sociaal Domein Opsterland 2016 Subsidieverordening Sociaal Domein Opsterland 2016 De raad van de gemeente Opsterland; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.2015 inzake de Subsidieverordening Sociaal Domein Opsterland

Nadere informatie

COMMISSIEVOORSTEL Opiniërend BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/008032

COMMISSIEVOORSTEL Opiniërend BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/008032 COMMISSIEVOORSTEL Opiniërend BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/008032 Voorstel voor de vergadering van de Commissie Burgers op 13 juni 2016 Agendanummer : 12 Onderwerp: Opsteller: Portefeuillehouder: Uitgangspunten

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ;

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr. 5365999; gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, artikel

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING STERK ZIJN HAGENAARS MET EEN BEPERKING, DEN HAAG 2016

SUBSIDIEREGELING STERK ZIJN HAGENAARS MET EEN BEPERKING, DEN HAAG 2016 Ons kenmerk RIS295239 SUBSIDIEREGELING STERK ZIJN HAGENAARS MET EEN BEPERKING, DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - de gemeenteraad op 8 september 2016 de nota Sterk

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014 De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 1014, nr. 1104516; gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat: - de sinds

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016;

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016; Subsidieregels lokaal innovatiefonds gemeente Lingewaard Burgemeester en wethouder van de gemeente Lingewaard; Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 06; Overwegende

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

DOEN WE HET IN ARNHEM

DOEN WE HET IN ARNHEM ZO DOEN WE HET IN ARNHEM 1 1. Inleiding Op 1 januari 2017 gaat de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem formeel van kracht. Daarmee kiest de gemeente Arnhem voor het oprichten van een onafhankelijke juridische

Nadere informatie

Thema 3 D s Zaanstreek Waterland. De lokale inrichtingskeuzes in het sociaal domein

Thema 3 D s Zaanstreek Waterland. De lokale inrichtingskeuzes in het sociaal domein Thema 3 D s Zaanstreek Waterland De lokale inrichtingskeuzes in het sociaal domein PGB hoogte Maar eerst: Wat delen we met elkaar? Uitgangspunten van de decentralisaties Versterken eigen kracht samenleving

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Uitvoeringsregeling innovatieve projecten sociaal domein: Samen voor elkaar 2013 Portefeuille J. van der Hoek/ J. Nieuwenburg Auteur Mevr. ME van der Mede Telefoon 0235115045

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Openbaar Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang (Harry Verheul, senior beleidsadviseur Werk, Inkomen en Zorg) Sociaal wijkteams (Inger Poorta, projectleider) Toegang sociaal domein in de gemeente

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Gemeente ^" Albrandsuuaard

Gemeente ^ Albrandsuuaard 25 Gemeente ^" RAADSBESLUIT Besluit nr.: 90701 Onderwerp: Ie gewijzigde Algemene subsidieverordening Albrandswaard 2010 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning

Maatschappelijke ondersteuning Maatschappelijke ondersteuning Programma themakamer Een nieuw stelsel Inleiding door Hans Weggemans, directeur Wijkontwikkeling, Zorg en Welzijn Wat betekent dat voor: Kleis Pit (MEE Twente) Rembrandt

Nadere informatie

INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN

INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN INS & OUTS VAN DE WMO ROL VAN GEMEENTEN KANSEN VOOR FYSIOTHERAPEUTEN 24-uurs Fysiz, De Spreeuwelse Heide, Westelbeers Even voorstellen 2 Directeur/eigenaar, Zaltbommel Projectleider gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 1. INLEIDING Op 7 januari 2008 is de Integrale Welzijnsnota door de gemeenteraad vastgesteld. Daarnaast hanteert de gemeente een Algemene subsidieverordening, op basis

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Pijnacker-Nootdorp. Nr. 3016 11 januari 2017 Subsidieregeling Stimuleringsfonds particulier initiatief 2016 De raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; gezien

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Subsidieaanvraag 2016. Aanvraagformulier Waarderingssubsidie (<= 5.000)

Subsidieaanvraag 2016. Aanvraagformulier Waarderingssubsidie (<= 5.000) Subsidieaanvraag 2016 Aanvraagformulier Waarderingssubsidie (

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling

Maatschappelijke Ontwikkeling Waarom dit formulier? Met behulp van dit aanvraagformulier kunt u een aanvraag indienen voor een periodieke, project- of waardering voor die activiteiten die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke

Nadere informatie

Bijlage 1: Notitie inkoop- en subsidiekader Regio Nijmegen 10.2 MUG Herindeling Intern - 49 Bijlage 2: Bijlage Plan van aanpak software ICT:

Bijlage 1: Notitie inkoop- en subsidiekader Regio Nijmegen 10.2 MUG Herindeling Intern - 49 Bijlage 2: Bijlage Plan van aanpak software ICT: Memo Zaaknummer: MUG-14-00049 Documentnummer: Datum: 20 maart 2014 Onderwerp: Memo inkoop- en subsidiemodel en ict-systeem Datum behandeling PG: 13 maart 2014 Datum behandeling SG: 18 maart 2014 BOR/BGO:

Nadere informatie

Flexibele subsidies 2017: Thema - Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren

Flexibele subsidies 2017: Thema - Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren Flexibele subsidies 2017: Thema - Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren Aanvraagperiode 15 juli tot en met 1 september 2017 In dit boekje vindt u meer informatie over de flexibele subsidie voor het thema

Nadere informatie

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen.

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen. Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten:

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1271780 Datum: Portefeuillehouder: 15 maart 2016 R. Helm Afdeling / Team: Werk&Welzijn / WMO Behandeld door: H.F. Schoep

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem,

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem, Uitvoeringsregeling Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod ingaande 1 april 2015 Het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. In deze notitie wordt ingegaan op de volgende aspecten van de landelijke subsidiering van activiteiten in de sfeer van deskundigheidsbevordering:

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 05 en 06 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Een innovatieve samenwerking tussen Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en gemeente Appingedam.

Een innovatieve samenwerking tussen Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en gemeente Appingedam. Een innovatieve samenwerking tussen Stichting Eerstelijnszorg Appingedam en gemeente Appingedam. Het is zover, de Damster Zorgbalie is gerealiseerd! Het bieden van tijdige, juiste en prettige ondersteuning

Nadere informatie

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties Tenders Flexibele subsidies 2015: Tender 4 Flexibele subsidies 2015 - Tender 4 U bent een nieuwe stichting of vereniging die (nog) geen beroep gedaan heeft op, of nog niet in aanmerking kan komen voor,

Nadere informatie

Presentatie voor cliëntenorganisaties

Presentatie voor cliëntenorganisaties Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Presentatie voor cliëntenorganisaties 18 oktober 2013 Ambitie 1. Hulp en zorg anders georganiseerd: dichtbij huis, snel beschikbaar, minder versnipperd 2. Groter beroep

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *16.0000424* 16.0000424 Raadsvergadering: 7 juli 2016 Voorstel: 5.40 Agendapunt: 7 Onderwerp nota Sociaal Domein 2016-2020 Datum 28 juni 2016 Beslispunten

Nadere informatie

Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Nota Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering: 2 5 MÂARĨ 2014 Nummer: 14INT01073 Nota openbaar: Ja lil mum mill in i Onderwerp: Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Nadere informatie

BIJLAGE 1: CONCEPT SUBSIDIEVERORDENING BUDGET WIJKINITIATIEVEN GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG 2016

BIJLAGE 1: CONCEPT SUBSIDIEVERORDENING BUDGET WIJKINITIATIEVEN GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG 2016 BIJLAGE 1: CONCEPT SUBSIDIEVERORDENING BUDGET WIJKINITIATIEVEN GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG 2016 1 Gegevens van de regeling Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Subsidieregeling Maatschappelijke Dienstverlening. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel;

Subsidieregeling Maatschappelijke Dienstverlening. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gemeente Capelle aan den Ijssel Subsidieregeling Maatschappelijke Dienstverlening Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gelet op de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht Subsidieregeling eenmalige subsidie Woensdrecht Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene

Nadere informatie

Aan de besturen van organisaties op het terrein van welzijn, zorg, cultuur, sport en onderwijs. Dhr. J.B. de Lange

Aan de besturen van organisaties op het terrein van welzijn, zorg, cultuur, sport en onderwijs. Dhr. J.B. de Lange POSTBUS 9900 1201 GM HILVERSUM AFDELING: BELEIDSUITVOERING Aan de besturen van organisaties op het terrein van welzijn, zorg, cultuur, sport en onderwijs. DATUM ONS KENMERK UW BRIEF - VAN UW KENMERK -

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening GOES 2011

Algemene subsidieverordening GOES 2011 Algemene subsidieverordening GOES 2011 De raad van de gemeente Goes; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juni 2011; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013 Transitie jeugdzorg Ab Czech programmamanager gemeente Eindhoven januari 2013 1. Samenhangende maatregelen Decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie participatie Decentralisatie AWBZ begeleiding Passend

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 07 en 08 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties.

Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties. Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties. Een van de kenmerken van een waarderingssubsidie is dat er sprake is van een vereenvoudigde procedure. Dat betekent dat gelijktijdig met de verlening

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zandvoort Nr. 120851 13 juli 2017 Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 25 april 2016 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen Algemene subsidieverordening Gemeente Valkenburg aan de Geul 2016

Raadsvergadering d.d.: 25 april 2016 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen Algemene subsidieverordening Gemeente Valkenburg aan de Geul 2016 Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 25 april 2016 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen Algemene subsidieverordening Gemeente Valkenburg aan de Geul 2016 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; gelet op artikel 3 van de algemene subsidieverordening Montferland 2016;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; gelet op artikel 3 van de algemene subsidieverordening Montferland 2016; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; gelet op artikel 3 van de algemene subsidieverordening Montferland 2016; Besluit: vast te stellen de Subsidieregeling Ondersteuning

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 9-9-2014 Openbaar Onderwerp : Beleidskader Sociaal Domein

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 9-9-2014 Openbaar Onderwerp : Beleidskader Sociaal Domein ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Datum B&W-vergadering : 9-9-2014 Openbaar Onderwerp : Beleidskader Sociaal Domein Portefeuillehouder(s) : P.J.M. Fens, K. van Waaijen Afdelingshoofd : Paraaf : Paraaf

Nadere informatie

Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein

Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Wijkraad Vleuten - De Meern Transities Sociaal Domein Maandag 14 april 2014 Voortgang transformaties sociale domein 1. Wet en transities 2. Hoe is het nu? 3. Wat gaan

Nadere informatie

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk?

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? Handreiking subsidie Leefbaarheid en bewonersparticipatie Dit is een uitgave van de gemeente Den Haag Dienst Publiekszaken

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W. 13.1064 d.d. 26-11-2013 Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst MEE - gemeente Leiden Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met het aangaan van een

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *15.0012160* 15.0012160 Raadsvergadering: 22-10-2015 Voorstel:.. Agendapunt:.. Onderwerp Innovatieagenda Sociaal Domein gemeente Opmeer 2016-2018 Behandeld

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen kan er meer vast te stellen. Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 15 oktober 2014 Agenda nummer : 2014-07-13997 Portefeuillehouder : K. Krook Onderwerp : Vaststelling beleidsplan Wmo 2015 en Jeugdwet 2015 en 2016 Samen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *16.0000424* 16.0000424 Raadsvergadering: 7 juli 2016 Voorstel:.. Agendapunt:.. Onderwerp nota Sociaal Domein 2016-2020 Behandeld door/in Commissie Samenlevingszaken

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ZWOLLE HOOFDSTUK 28: BESCHERMD WONEN EN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ZWOLLE HOOFDSTUK 28: BESCHERMD WONEN EN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ZWOLLE HOOFDSTUK 28: BESCHERMD WONEN EN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG Artikel 28.1 Begripsbepalingen In deze subsidiedeelverordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan

Nadere informatie

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering De gemeente Katwijk heeft een nieuwe sportnota: Katwijk in beweging. In dit beleidsplan staat aangegeven dat de gemeente sporten en bewegen wil bevorderen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Budgetsubsidie 2014 Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Budgetsubsidie 2014 Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 9 september 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 170913/402 afdeling: Welzijn Onderwerp: Budgetsubsidie

Nadere informatie

DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 27 september Y.M.F. Noordman - te Pas

DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 27 september Y.M.F. Noordman - te Pas POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 27 september 2017 1700098005 Y.M.F. Noordman - te Pas UW BRIEF

Nadere informatie

Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. Onderwerp : Transities sociaal domein: start pilots in 2014

Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. Onderwerp : Transities sociaal domein: start pilots in 2014 Raadsvergadering : 3 december 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Transities sociaal domein: start pilots in 2014 Collegevergadering : 29 oktober 2013 Agendapunt : 19 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

CONCEPT STEDELIJK PLAN. Amersfoort

CONCEPT STEDELIJK PLAN. Amersfoort CONCEPT STEDELIJK PLAN Amersfoort Amersfoort, 9 november 2016 INLEIDING De gemeente Amersfoort werkt wijkgericht, met als basis een wijkplan en stedelijk plan. In de plannen beschrijven we de doelen en

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, inzake de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Checklist Kanteling binnen gemeenten Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Kanteling in beleid Ja

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING MAATSCHAPPELIJKE COÖPERATIE DEN HAAG 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag,

SUBSIDIEREGELING MAATSCHAPPELIJKE COÖPERATIE DEN HAAG 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, Gemeente Den Haag PBS/2015.295 RIS 290049 SUBSIDIEREGELING MAATSCHAPPELIJKE COÖPERATIE DEN HAAG 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, overwegende dat: - het doen van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Veranderingen in het Sociaal Domein

Veranderingen in het Sociaal Domein Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Veranderingen in het Sociaal Domein Themabijeenkomst Ouderen in Leidsche Rijn 13 november 2013 Decentralisaties van Rijk naar Gemeente: AWBZ Jeugdzorg Participatiewet

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING JEUGD DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

SUBSIDIEREGELING JEUGD DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS RIS294594 SUBSIDIEREGELING JEUGD DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Overwegende dat: - subsidieverstrekking binnen jeugdbeleid in overeenstemming moet worden gebracht met de Algemene

Nadere informatie

Vragen en antwoorden subsidieregeling vernieuwing zorg, welzijn en jeugdhulp

Vragen en antwoorden subsidieregeling vernieuwing zorg, welzijn en jeugdhulp Vragen en antwoorden subsidieregeling vernieuwing zorg, welzijn en jeugdhulp nr Vraag Antwoord 1. Is het mogelijk dat een gemeentelijke dienst (bv Vraagwijzer) (mede)-aanvrager is van de subsidie? Nee,

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 1 De welzijnskoers 2013-2016 Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 2 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Aanleiding... 3 1 Welzijnsvisie Roermond... 3 2 Regeerakkoord Rutte II... 4 3 Het routeboek: de

Nadere informatie

Samenvatting Subsidiebeleid welzijn per 1 januari 2017

Samenvatting Subsidiebeleid welzijn per 1 januari 2017 Samenvatting Subsidiebeleid welzijn per 1 januari 2017 Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer 1 Inhoudsopgave Subsidiebeleid Welzijn... 3 1. Wanneer in aanmerking voor welzijnssubsidie?... 4 1. Eigen kracht

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008WMC16-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 15 april 2008 Nummer PS : PS2008WMC16 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT216622 Portefeuillehouder : De Wilde

Nadere informatie

Bespreeknota. Vraag aan de commissie: Context / achtergrondinformatie: 1. Inleiding. Commissie Samenleving College van B&W Dilemma's dubbele subsidies

Bespreeknota. Vraag aan de commissie: Context / achtergrondinformatie: 1. Inleiding. Commissie Samenleving College van B&W Dilemma's dubbele subsidies Bespreeknota Aan: Commissie Samenleving Van: College van B&W Onderwerp: Dilemma's dubbele subsidies Portefeuillehouder: Laurens Verspuij / Henk Driessen Datum collegebesluit: 11 november 2014 Geheimhouding:

Nadere informatie

Subsidieregeling Wmo en Jeugdhulp 2016

Subsidieregeling Wmo en Jeugdhulp 2016 Subsidieregeling Wmo en Jeugdhulp 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn, Overwegende dat het noodzakelijk is nadere regels vast te stellen voor het subsidiëren van algemene

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Doorontwikkeling gebiedsgericht werken Sociaal Domein. 7 juni 2016 Presentatie voor Wmo-raad

Doorontwikkeling gebiedsgericht werken Sociaal Domein. 7 juni 2016 Presentatie voor Wmo-raad Doorontwikkeling gebiedsgericht werken Sociaal Domein 7 juni 2016 Presentatie voor Wmo-raad Waarom dichtbij mensen? Doelen Vergroten betrokkenheid inwoners bij elkaar en bij de stad Versterken informeel

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 13 februari 2014

RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 13 februari 2014 RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 13 februari 2014 Onderwerp Kadernota sociaal domein Oosterschelderegio case 14.000451 raadsvoorstel 14.002413 programma/paragraaf stimuleren doelgroepen

Nadere informatie

DE VERKIEZINGEN STAAN

DE VERKIEZINGEN STAAN DE VERKIEZINGEN STAAN VOOR DE DEUR In contact komen en blijven om mee te praten over beleid Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Elke stap die de partijen nemen, biedt mogelijkheden om te

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A. ALGEMENE BEPALINGEN No. 070505 St. Annaparochie, 31 mei 2007. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat de raad bij besluit dd. 11 november 2002 de Algemene Subsidie Verordening heeft vastgesteld; dat het in aanvulling

Nadere informatie

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 *ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.14-28578/DV.14-380, afdeling Samenleving. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Inzet middelen cliëntondersteuning

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan Welzijn en zorg Barneveld van

Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan Welzijn en zorg Barneveld van Aan het college van B&W van de gemeente Barneveld Voorthuizen, 24 februari 2012 Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan 2012-2015 Welzijn en zorg Barneveld van 25-11-2011.

Nadere informatie

Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6769 Onderwerp : subsidie Stichting Leergeld Stadskanaal, Veendam, Winschoten (SLS) Stadskanaal, 29 april 2010 Beslispunten De SLS vanaf het

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere regels bewonersinitiatieven Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de directeur Activering & Welzijn van het cluster Maatschappelijke

Nadere informatie

Subsidies kunst en cultuur

Subsidies kunst en cultuur Subsidies kunst en cultuur Uitgave gemeente Leeuwarden Maart 2011 NB: Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Inhoud Inleiding 3 1 Regeling kleine producties cultuur 4 2 Regeling

Nadere informatie