O L E R I O. Curriculum Vitae. Persoonlijke Gegevens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "O L E R I O. Curriculum Vitae. Persoonlijke Gegevens"

Transcriptie

1 Curriculum Vitae Persoonlijke Gegevens Naam : Olij Voornamen : Paul Michael Adres : Singelweide 96 Postcode Woonplaats : 1967 HD HEEMSKERK Mobiel : Website : Geboortedatum : Geboorteplaats : Amsterdam Nationaliteit : Nederlandse Burgerlijke staat : Gehuwd Geslacht : Man Interesses : Atletiek, piano (jazz/blues), reizen Versie OLERIO Pagina 1 van 10

2 Algemeen profiel Ervaren project- en informatiemanager, met ervaring in profit en non-profit organisaties, die stuurt op resultaat met scherp oog voor risico s, stakeholders en omgeving. Analytisch, stressbestendig, probleemoplossend gericht, besluitvaardig, creatief maar realistisch. Paul beschikt over een brede kennis van facetten van bedrijfsvoering, ICT en organisatiepsychologie en is hierdoor in staat om, op pragmatische wijze, snel resultaten te boeken. Hij weet binnen relatief korte tijd situaties in te schatten, op verschillende niveaus te acteren en door zijn pro-actieve houding mensen te enthousiasmeren. Paul neemt initiatief tot het maken van contact met anderen en toont zich hierin bewegelijk. Hij vindt het een uitdaging en haalt plezier uit het ontwikkelen van talenten van anderen. Ervaringsgebieden Sterke oriëntatie op vormgeven en inrichten van gewenste informatievoorziening. Ervaring met zowel opstellen informatiebeleid en informatieplannen als daadwerkelijk (laten) ontwikkelen en invoeren van toepassingen. Ruime ervaring in het opzetten van nieuwe structuren en werkwijzen en aansturen en begeleiden van project- en afdelingsmedewerkers. Ervaringen met opzetten van businesscases en uitvoeren haalbaarheidsonderzoeken. Ervaring met inkoop van automatiseringmiddelen en Europese Aanbestedingen. Veel opgetreden als gedelegeerd opdrachtgever richting externe leveranciers en opgetreden als linking-pin tussen partijen. Oog voor verandering en impact op organisatie en mens. Kennis & Competenties Interim- en projectmanagement Informatiemanagement Organisatie- en procesontwerp Coaching Carrière Samenvatting Sinds 2007 OLERIO 1996 tot 2007 LogicaCMG 1992 tot 1995 Sumisho Computer Systems Ltd. Versie OLERIO Pagina 2 van 10

3 Carrière Overzicht Gemeente Den Haag Nov 2007 Dec 2007 Coördinator Lokale Overheid Project Intern Diensten Centrum Opzetten en organiseren van een manifestatie voor toekomstige medewerkers van het gemeentelijk shared service center IDC, waarin verschillende diensten worden samengebracht. De manifestatie vormt de opmaat voor de feitelijke start van de organisatie. Opstellen plan van aanpak en draaiboek Uitwerken inhoudelijk programma in samenspraak met opdrachtgever en derden Opstellen RFP s en beoordelen offerten Bewaken voortgang oplevering van producten en bewaken budget Fungeren als centraal aanspreekpunt tijdens manifestatie P-Direkt / IBM Juli 2007 Okt 2007 Projectmanager Rijksoverheid Project Centrale Record Management Applicatie Project heeft ten doel het ontwikkelde systeem Centrale Record Management Applicatie (crma) binnen de organisatie in te voeren, alsmede het realiseren van enkele specifieke modulen. Het project leek medio 2007 te ontsporen t.g.v. de moeizame samenwerking tussen diverse belanghebbenden. Het project is vervolgens door mij overgenomen. Sterk afbakenen van scope en stevig aan- en besturen van betrokkenen heeft ertoe geleid dat crma in november 2007 in gebruik is genomen. Opstellen en bewaken plan van aanpak (o.a. planning en begroting) Aansturen bouw- en implementatieteam (8 medewerkers) Voorzitten implementatieoverleg met interne klantenpanel Rapporteren over voortgang, risico- en issuemanagement. Beoordelen wijzigingsvoorstellen Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Utrecht/Den Haag April 2007 Okt 2007 Projectmanager Rijksoverheid Project Implementatie EBF Project heeft ten doel e-procurement binnen de organisatie in te voeren. Het project omvat de inrichting van het systeem, ontwikkelen en verzorgen van opleidingen, herontwerpen van inkoopproces en beheerorganisatie en realisatie van interface met SAP. Vanuit de rol van projectmanager eindverantwoordelijk voor oplevering van producten conform planning en budget. Project uitgevoerd conform PRINCE2 principes. Opstellen projectplan, inclusief planning, risico s en begroting Organiseren workshops met betrokken om te komen tot blauwdruk Uitwerken blauwdruk e-procurement t.b.v. implementatieteam Aansturen projectmedewerkers Voorzitten projectoverleg en coördineren overleg met externe partijen Verzorgen opleidingen voor eindgebruikers Versie OLERIO Pagina 3 van 10

4 Havenbedrijf Amsterdam, Amsterdam Jan 2007 Sep 2007 Projectmanager Lokale overheid Project Mercurius Project heeft ten doel het product Documentum 5.3 te beoordelen en te toetsen op haalbaarheid toepasbaarheid, effectiviteit en gebruikersvriendelijkheid. Project bestaat uit een technisch en organisatorisch onderzoek naar de mogelijkheden van het systeem enerzijds en de impact van het systeem op de organisatie anderzijds. In de rol van projectleider/adviseur verantwoordelijk voor de aansturing van het projectteam enerzijds en inhoudelijk bijdrage leveren aan de onderzoeken anderzijds. Opstellen plan van aanpak Uitvoeren informatiekundig onderzoek (impactanalyse, haalbaarheid, etc.) Aansturen werkgroepen en klankborden met werkgroepvoorzitters Rapporteren over voortgang project Opstellen eindrapportage en advies Taxameter Centrale, Amsterdam jan 2006 september 2006 Projectmanager Verkeer en Mobiliteit Project Real Time Parkeren Verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het vermarkten en de invoering van het product Real Time Parkeren op de Nederlandse markt. Het product maakt het consumenten mogelijk via meerdere communicatiemedia te parkeren (GSM, Internet, WAP). Het project kenmerkt zich door een samenwerkingsverband tussen veel disciplines zowel binnen als buiten de holdingorganisatie. Binnen het project zijn tevens werkprocessen in de backoffice (o.a. klantadministratie, marketing, helpdesk) herzien en is technisch en functioneel beheer opgezet Opstellen plan van aanpak, inclusief begroting, planning en risico s. Aansturen interne projectmedewerkers en externe softwareleveranciers Beoordelen tussen- en eindproducten Opstellen specificaties interface t.b.v. factuurafhandeling Opstellen blauwdruk beheerorganisatie RTP Gemeente Rotterdam, Servicedienst apr 2004 december 2006 Informatiemanager Lokale Overheid Programma Informatievoorziening Servicedienst Als informatiemanager verantwoordelijk voor het bepalen, inrichten en bewaken van de gemeenschappelijke informatievoorziening van elf businessunits binnen een nieuwe organisatie. Taken en verantwoordelijkheden zijn: Ontwikkelen projectenplan inclusief businesscases In samenspraak met businessunits initiëren en bemensen van projecten Opstellen requests for proposals en selecteren van leveranciers Aansturen externe projectleiders Adviseren van directie SDR op het terrein van informatievoorziening Toetsen van de inhoudelijke producten die vanuit de projecten worden opgeleverd. Onderhouden contacten met businessunits o.g.v. informatievoorziening Binnen het programma zijn o.a. de volgende projecten, deels door externe partijen, deels door interne projectleiders, uitgevoerd: Opzetten en invoeren elektronisch bestellen en factureren i.c.m. verplichtingenadministratie met interface financieel systeem. Versie OLERIO Pagina 4 van 10

5 Standaardiseren van ICT-omgeving en professionaliseren interne ICT-dienstverlening via opzetten van DVO s. Invoeren van nieuw personeelssysteem Oracle-HR. Invoeren project- en urenregistratiesysteem. Opzetten van informatiebeveiligingsbeleid en doorvoeren van maatregelen. Implementatie van een Intranet alsmede website voor nieuwe organisatie. Programma-omvang: Circa 18 projecten, totaal budget 1200,= K. Gemeente Rotterdam, Dienst Stadstoezicht apr 2005 dec 2005 Projectmanager Lokale overheid / Mobiliteit Verantwoordelijk voor de invoering van een parkeerhandhavingsysteem binnen een sterk gedecentraliseerde organisatie. Het project omvat de invoering van 500 zgn. handterminals, het invoeren van een decentraal parkeer- en heffingsysteem, het opleiden van circa 800 eindgebruikers en het realiseren en invoeren van interfaces naar overheidsinstanties. Na een dreigende stilstand heb ik het project in april 2005 overgenomen. Na het opstellen van een plan van aanpak en het instellen van een stuurgroep is het project succesvol uitgevoerd. Gedegen communicatie, het aanbrengen van structuren en het kweken van draagvlak bij alle stakeholders bleken uiteindelijk de sleutels tot succes van dit project. Provincie Noord Brabant dec 2003 dec 2004 Projectleider/adviseur Overheid Project Brabantsdekkend Beeld fase 1 Opdrachtgever: directeur Ecologie. Verantwoordelijk voor het begeleiden en mede uitvoeren van een keteninformatiseringsproject. Doel van dit project is het realiseren van een technische en organisatorische infrastructuur in de provincie Noord Brabant om decentrale vastgelegde informatie over bodemgesteldheid te verzamelen en via een webportaal te ontsluiten. Afstemming vindt hierbij plaats met gemeenten, milieudiensten en afnemers van bodeminformatie zoals makelaars en vastgoedondernemers. Ministerie van Economische Zaken dec 2003 apr 2004 Projectenmanager Overheid Programma ICT& Administratieve Lastenverlichting Opdrachtgever: programmamanager ICTAL. Als projectmanager verantwoordelijk voor het inrichten van het projectmanagement en het coördineren van een viertal projecten die in het kader van het programma ICT&AL worden uitgevoerd. Deze projecten worden onder auspiciën van het programmabureau door ketenpartners (o.a. CBS, KvK) uitgevoerd. De projectmanager coördineert, bewaakt de voortgang van en samenhang tussen de projecten via onder meer wekelijks afstemming met de projectleiders en het programmamanagement. Daarnaast verzorgt hij het omgevingsmanagement en bewaakt de belangen van de verschillende partijen plaats door het onderhouden van intensieve contacten met de verschillende ketenpartners van het programma. Versie OLERIO Pagina 5 van 10

6 Nederlandse Mededingingsautoriteit mei 2003 jul 2003 projectleider PINO Rijksoverheid Project Integratie NMa - OPTA Verantwoordelijk voor het uitvoeren van een gap-analyse met betrekking tot bedrijfsvoering van beide organisaties, met als om de impact van een mogelijke fusie te onderzoeken. Het onderzoek vond plaats op basis van workshops, interviews en desk-research. In de eindrapportage zijn enerzijds op basis van het LogicaCMG:bedrijfsmodel de organisaties in kaart gebracht. Daarnaast is een cultuur- en procesanalyse uitgevoerd om voorstellen te doen over de wijze de integratie. De eindrapportage leverde direct een kruisbestuiving op; wederzijds ervaringen en toegepaste methoden werden uitgewisseld en ervaringen werden gedeeld. De rapportage gaf op detailniveau inzicht de in huidige situatie en beschreef drie scenario s voor integratie. Nederlandse Mededingingsautoriteit jan 2001 jun 2003 Manager I&A 1 Rijksoverheid Als interim manager verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding over de afdeling I&A en belast met zowel beleidsmatige zaken als de coördinatie van operationele activiteiten De belangrijkste uitgevoerde activiteiten gedurende de periode waren: Het (her-)irichten van de afdeling en de werkprocessen. Het werven en aanstellen van personeel. Het introduceren van projectmatig werken binnen de afdeling. Het opstellen van een producten en dienstencatalogus van de afdeling ten behoeve van haar interne klanten. Het professionaliseren van dienstverlening van de afdeling middels het invoeren van de beheersystematiek ITIL alsmede het inrichten van de hierbinnen gedefinieerde processen. Het zelfstandig of in samenwerking met derden ontwikkelen en implementeren van informatiesystemen. In de periode is ondanks de sterk veranderende en groeiende organisatie een duidelijke en werkbare structuur geïntroduceerd waarbij de tevredenheid van zowel de klanten van de afdeling als de interne medewerkers significant is toegenomen. 1 Deze rol tevens vervuld tussen maart 1999 en oktober Versie OLERIO Pagina 6 van 10

7 Nederlandse Mededingingsautoriteit juni 2001 dec 2001 Projectleider Rijksoverheid Project Verhuizing ICT In de rol van projectleider heb ik de inrichting, verhuizing en ingebruikname van twee computercentra verzorgd voor de Nederlandse Mededingingsautoriteit in Den Haag. Ten gevolge van het in gebruik nemen van twee nieuwe kantoortorens was het tevens noodzakelijk de volledige ICT-backoffice opnieuw op te zetten. Mijn taken bestonden grofweg uit: Het in samenwerking met een ingenieursbureau en systeembeheerders vaststellen van de eisen en wensen van de computerruimten ten behoeve van de uitvoering door installateurs. Het op basis van het eisen en wensenpakket selecteren van aannemers en installateurs voor het installeren van bouwkundige - en computerspecifieke voorzieningen w.o. brandblusinstallatie, koelvoorziening, patchkasten, noodstroomvoorziening glasvezelverbindingen en backupvoorziening. Het in samenwerking met een externe partij opstellen van telefonie nummerplan. Het coördineren van de feitelijke aanleg van de computerruimten en het uitvoeren van controles op de uitgevoerde werkzaamheden. Het coördineren van de verhuizing van het bestaande serverpark en de installatie van actieve netwerkcomponenten. Het coördineren van de ICT-verhuizing van circa 300 werkplekken. Het project kenmerkte zich door een samenwerking van veel partijen. De NMa heeft na de verhuizing met succes gebruik kunnen maken van alle ICT -faciliteiten. Gemeente Zaanstad dec 2000 nov 2001 Projectleider Heffing en Invordering Lagere overheid Project Pakketselectie en Implementatie Verantwoordelijk voor het begeleiden van een pakketselectie gericht op aanschaf en invoering van een Belastingheffing en invorderingsysteem. Belangrijkste taken betroffen: Inrichten van een projectorganisatie Opstellen pakket van eisen en uitbrengen RFI en RFP Initiëren en begeleiden van een Europese Aanbestedingstraject Uitvoeren van referentiebezoeken Voorbereiden van de organisatie om toekomstige implementatie door het in kaart brengen van werkprocessen. Opstellen plan van aanpak implementatie Versie OLERIO Pagina 7 van 10

8 Ministerie van Justitie Juni 2000 Aug 2000 Informatieanalist Rijksoverheid Project Informatiecentrum De directie Bestuurszaken voert circa 15 specifieke wetten en regelingen uit en is als het ware het loket van de Minister. Gezien de toename van het aantal vragen van burgers werd overwogen over te gaan tot het opzetten van een informatiecentrum teneinde te afhandeling van vragen te professionaliseren. Doel van de opdracht was het uitvoeren van een haalbaarheidstudie waarin de mogelijke scenario s van een informatiecentrum werden uiteengezet. Activiteiten betroffen: Inrichten en begeleiden van workshops Opstellen scenario s organisatieontwerp Opstellen procesontwerpen Opstellen functieprofielen Uitvoeren kosten/baten-analyses Ministerie van Justitie Mei 1998 April 1999 Projectleider/ontwerper Rijksoverheid Project Centraal Testamenten Register Verantwoordelijk voor de ontwerp en realisatie van een administratief systeem voor testamenten Oracle. Activiteiten betroffen: Opstellen plan van aanpak Opstellen en beoordelen systeemconcept Aansturen projectmedewerkers Voorzitter projectoverleg Ministerie van Buitenlandse Zaken Maart Mei 1998 Projectleider/informatie-analist Rijksoverheid Project DOEN/2000 Teamleider voor ontwerpen en realiseren administratiesysteem voor medewerkers van ambassades en consulaten. Project VOBI Teamleider voor ontwerpen en realiseren van de basis infrastructuur van het Intranet van het departement. Project Vertaal! In de rol van informate-analist onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de planning en voortgang van vertaalopdrachten binnen het interne tolkencentrum te verbeteren. Versie OLERIO Pagina 8 van 10

9 Kennis & Ervaring Functies / Rollen Functie / Rol Informatiemanager Interim-manager Projectleider/-manager Adviseur Systeemontwerper/analist Ervaring 2 jaar 6 jaar Vakkennis Kennis gebied Proces- en organisatieontwerp Informatieplanning Informatiebeveiliging ICT-Management Enterprise Content Management e-procurement / EBF Professional Service Automation Ervaring 5 jaar 3 jaar 2 jaar 2 jaar Instrumenten, methoden & technieken Financiële modellen (business-cases) BPM / BPR FPA INK Managementmodel ITIL MAVIM, MS Visio MS-Project PRINCE2 SDM, DSDM, IAD, SIM, RUP Voorschriften Informatiebeveiliging Rijksoverheid Talen Engels: Goed Duits: Redelijk Versie OLERIO Pagina 9 van 10

10 Opleidingen en trainingen HES Amsterdam, HEAO Bedrijfsinformatica Oracle Nederland, Certified Oracle Consultant Kenniscentrum CIBIT: Leergang Tour d IT Schouten en Nelissen, Adviesvaardigheden Schouten en Nelissen, Omgevingsmanagement Schouten en Nelissen, Time Management LogicaCMG Academie Informatiebeleid & Planning LogicaCMG Academie Functiepunt Analyse LogicaCMG Academie Projectmanagement LogicaCMG Academie PRINCE2, Foundation & Practitioner LogicaCMG Academie ITIL, Foundation & Practitioner LogicaCMG Academie, Management Development Program o.a. diverse trainingen gericht op managementvaardigheden ( Motiveren en Leidinggeven, Presentatie- en Vergadertechnieken, Klantgerichtheid, Functioneren en Beoordelen) EMC, Documentum Planning, Readiness & Deployment 5.3 DELT ICT Services, Documentum Records Manager 5.3 Versie OLERIO Pagina 10 van 10

Curriculum Vitae - Ron van Toledo

Curriculum Vitae - Ron van Toledo Personalia Naam Geboortejaar Werkervaring sinds Werkzaam in IT Karaktereigenschappen Klantwaardering door Ron van Toledo 1957 1976 1983 gericht, Gestructureerd Inzet, aanpassingsvermogen, resultaatgedrevenheid,

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff Woonplaats : Den Haag Geboortedatum : 20 oktober 1958 Nationaliteit : Nederlands Rijbewijs : B Active Professionals is dé dienstverlener voor interim-oplossingen en werving

Nadere informatie

ing. Dick J. Costeris

ing. Dick J. Costeris CURRICULUM VITAE ing. Dick J. Costeris Dick Co st eris A DRES Arubastraat 8 2405 EX Alphen aan den Rijn T E LE FO O N ( + 31) 172 478 19 5 INTERNET w ww. c o s t eri s. co m E -MA IL di c k@ co st eri

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Algemeen. Profiel. Naam. Michiel Klok. Adres Wederikweg 108 Postcode Woonplaats

Curriculum Vitae. Algemeen. Profiel. Naam. Michiel Klok. Adres Wederikweg 108 Postcode Woonplaats Curriculum Vitae Naam Algemeen Michiel Klok Adres Wederikweg 108 Postcode Woonplaats 9753 AE Haren Telefoon 06 5126 2744 E-mail LinkedIn Nationaliteit michiel@mklok.nl http://nl.linkedin.com/in/michielklok

Nadere informatie

Curriculum Vitae E. A. Nijboer

Curriculum Vitae E. A. Nijboer Curriculum Vitae E. A. Nijboer Personalia Naam : Drs. E.A. Nijboer (Lilian) Woonplaats : Leusden Geboortedatum : 10-01-1975 : Projectmanager Geslacht : V Nationaliteit : Nederlandse E-mail : l.nijboer@activeconsulting.nl

Nadere informatie

Poonwerf 36 2804 MD M: 06 22258932 T : 0182 756420 E : ton.lit@itlasts.nl W: www.itlasts.nl nl.linkedin.com/pub/ton-lit/0/4b2/75a Opleidingen 1980-1984 HEAO Bedrijfskundige Informatica 1980 Moderne BedrijfsAdministratie

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten

Curriculum Vitae. Erik Diepstraten. CSM Projecten Curriculum Vitae Erik Diepstraten CSM Projecten CSM Projecten is de bedrijfsnaam, waaronder Erik Diepstraten zijn diensten aanbiedt als zelfstandig project- en programmamanager. Erik is vooral in te zetten

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens Naam : ing. Jan van Galen Geboortedatum : 23 maart 1958 Nationaliteit : Nederlandse Rijbewijs : Ja Beschikking auto : Ja Woonplaats : Huizen (NH) Opleidingsniveau : HTS-E Email :

Nadere informatie

CURRICULUM VITEA PERSOONLIJKE GEGEVENS. A.W.J. Knipping Roepnaam Anton Adres Elburgerweg 26-1 Postcode 8181 EN

CURRICULUM VITEA PERSOONLIJKE GEGEVENS. A.W.J. Knipping Roepnaam Anton Adres Elburgerweg 26-1 Postcode 8181 EN PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam A.W.J. Knipping Roepnaam Anton Adres Elburgerweg 26-1 Postcode 8181 EN Plaats Heerde Telefoon 06-17806335 / 0578-695302 E-mail Anton.Knipping@im2it.nl Geboortedatum 26 maart

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS WERKERVARING INTERIM MANAGER

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS WERKERVARING INTERIM MANAGER CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : drs. Rob Kool MBA Adres : Grote Belt 148 Woonplaats : 2133 GD Hoofddorp Telefoon : 023-5631378 GSM-nummer : 06-51690311 E-mailadres : r.kool@prokalo.nl Geboortedatum

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSONALIA PROFIELSCHETS SPECIALISMEN OPLEIDING & TRAINING

CURRICULUM VITAE PERSONALIA PROFIELSCHETS SPECIALISMEN OPLEIDING & TRAINING CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam : Ben T. van Gampelaere Functie : Projectmanager Geboortedatum : 28 januari 1955 Woonplaats : Bleiswijk Nationaliteit : nederlandse Ervaring sinds : 1977 PROFIELSCHETS

Nadere informatie

Lessons Learned P-Direkt

Lessons Learned P-Direkt Lessons Learned P-Direkt First Opinion inzake verbeterpunten van de oprichting van P-Direkt Van: Aan: Opdrachtgever P-Direkt psg-beraad, Kernteam & APO Den Haag, 26 september 2005, versie 1.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Curriculum Vitae Daniëlle Benschop

Curriculum Vitae Daniëlle Benschop Curriculum Vitae Personalia Naam Mw. Drs. D. Benschop (Daniëlle) Woonplaats Rotterdam Geboortedatum 12-11-1966 Cursussen & Opleidingen 2008 Introductie Agile 2007 Presteren met Processen, Hanze Hogeschool

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein Tel: 030 6020602 Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.nl Uw accountmanager: Marco Elkerbout Tel: 030 6020602 Mobiel: 06 21587067 m.elkerbout@attached.nl

Nadere informatie

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID)

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID) RIJKSWATERSTAAT Systeemintegratie en Omgevingsmanagement project Mobiliteitsaanpak In de jaren 2010, 2011 en 2012 is door Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur (DI) het project Mobiliteitsaanpak uitgevoerd.

Nadere informatie

Algemeen onderwijs MTS Electronica 1974-1978

Algemeen onderwijs MTS Electronica 1974-1978 Naam Martin Rutten Adres Laan van Aïda 32 Postcode 2152 GJ Plaats Nieuw-Vennep Telefoon 06-53143123 e-mail m.rutten@ruttenweb.nl Geboren 13 augustus 1959 Geslacht Man Huwelijkse staat gehuwd Carrièresamenvatting

Nadere informatie

leergang management en organisatie van informatiesystemen Risk Management Bestuursacademie Leergang beleidskunde

leergang management en organisatie van informatiesystemen Risk Management Bestuursacademie Leergang beleidskunde Curriculum vitae ebm bureau voor bedrijfsvoering verstand van taken Personalia Naam: Ing. Th.A.P.M. Geurts Voornaam: Theo Geboortejaar: 1947 Woonplaats: Haaksbergen Den Haag Telefoon werk: 053 5740743

Nadere informatie

Qolor is gevraagd de projectbeheersing van het project voor de implementatie van het NDW op zich te nemen.

Qolor is gevraagd de projectbeheersing van het project voor de implementatie van het NDW op zich te nemen. RWS Projectmanagement Meldingensysteem De DID optimaliseert haar Service Desk DVM en gaat geautomatiseerd invulling geven aan het proactief storingenbeheer van de Dynamische Verkeers Management (DVM) ketens.

Nadere informatie

1993-1999, zelfstandig consultant/projectmanager. Diverse projecten binnen openbare orde en veiligheid (zie werkervaring).

1993-1999, zelfstandig consultant/projectmanager. Diverse projecten binnen openbare orde en veiligheid (zie werkervaring). CURRICULUM VITAE M.J. HUTING Naam: Geboortedatum: Adres: Bereikbaarheid: Drs. M.J. Huting RE (Marcel) 21-04-1961 (49 jaar) Sterrenboslaan 11, 3972 GC, Driebergen 0650270448, mhuting@civilian.nl Onafhankelijk

Nadere informatie

C.J.A. (Kees) van der Westen Projectmanager / Servicemanager / Manager / Contractmanager Geboortedatum 3 maart 1964

C.J.A. (Kees) van der Westen Projectmanager / Servicemanager / Manager / Contractmanager Geboortedatum 3 maart 1964 Naam C.J.A. (Kees) van der Westen Functie Projectmanager / Servicemanager / Manager / Contractmanager Geboortedatum 3 maart 1964 Woonplaats Koudekerke IT ervaring sinds 1988 Talen Nederlands, Engels Opleidingen

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979

CURRICULUM VITAE. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979 CURRICULUM VITAE NAAM: Engelhart VOORNAAM: Vanessa Marissa Titel: Ing. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979 Nationaliteit: Nederlandse Woonplaats Den Haag Rijbewijs: Ja TELEFOON: (+31)

Nadere informatie

OPLEIDINGEN/CURSUSSEN

OPLEIDINGEN/CURSUSSEN PERSONALIA Naam: Monique de Groot RE CISA Geboortedatum: 10 mei 1969 Nationaliteit: Nederlandse Woonplaats: Vleuten Functies: Directrice Centro Consulting / Consultant / Business Analist / Business Engineer

Nadere informatie

Opleidingen: Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon Mobiel Email Website Geboortedatum Geboorteplaats Burgerlijke staat Functie

Opleidingen: Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon Mobiel Email Website Geboortedatum Geboorteplaats Burgerlijke staat Functie Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon Mobiel Email Website Geboortedatum Geboorteplaats Burgerlijke staat Functie Laatste werkgever Werkervaring Ron Brouwer Rietgors 18 3403 ZJ IJsselstein 030-6889643

Nadere informatie

Curriculum Vitae van Drs. ing. G.J. de Graaf

Curriculum Vitae van Drs. ing. G.J. de Graaf Curriculum Vitae van Drs. ing. G.J. de Graaf Naam Gregor Josephus de Graaf (Gregor, 1964) Adres Telefoon Mobiel e-mail Bocht van Guinea 44 2515 MA Den Haag +31 70 3 650 700 +31 6 54 66 11 21 gregor@e-factive.nl

Nadere informatie

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle Persoonlijke gegevens Naam : Radstake Voornaam : Peter Adriaan Geslacht : Man Woonplaats : Zwolle Telefoonnummer : 06-46280714 E-mail : info@radstake-it-consultant.nl Geb. dat. : 24 april 1974 Nationaliteit

Nadere informatie

MEAS Management & Enterprise Architecture Services. Curriculum Vitae. Drs. W. Wittkamp. Ondernemer en enterprise architecture consultant bij MEAS B.V.

MEAS Management & Enterprise Architecture Services. Curriculum Vitae. Drs. W. Wittkamp. Ondernemer en enterprise architecture consultant bij MEAS B.V. Curriculum Vitae Drs. W. Wittkamp Ondernemer en enterprise architecture consultant bij MEAS B.V. Naam Roepnaam Geboortedatum Woonplaats GSM Email adres URL Advieservaring vanaf Talen Opleiding Drs. W.

Nadere informatie

PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL NAAM WOONPLAATS. Roy van Gellekom Valkenswaard. VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard

PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL NAAM WOONPLAATS. Roy van Gellekom Valkenswaard. VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL EL NAAM WOONPLAATS Roy van Gellekom Valkenswaard VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard T: +31 (0) 6 205 62 842 E: info@vier5.nl W: www.vier5.nl KvK 17.277.384

Nadere informatie

Persoonskenmerken: stevig, empathisch, doortastend, resultaatgericht en vasthoudend.

Persoonskenmerken: stevig, empathisch, doortastend, resultaatgericht en vasthoudend. Personalia Naam en voorletter : Terpstra, F. (Roepnaam Ferry) Geboortedatum en -plaats : 23 juni 1967, Rotterdam Burgerlijke staat : Gehuwd Nationaliteit : Nederlandse Postcode en Woonplaats : 3925 KT

Nadere informatie

HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO)

HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document

Nadere informatie