Subsidiebepalingen voor de uitvoering van kunst- en cultuurprojecten in het kader van het INTERREG IVA-Project GrensWerte (III-3-02=076)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidiebepalingen voor de uitvoering van kunst- en cultuurprojecten in het kader van het INTERREG IVA-Project GrensWerte (III-3-02=076)"

Transcriptie

1 Subsidiebepalingen voor de uitvoering van kunst- en cultuurprojecten in het kader van het INTERREG IVA-Project GrensWerte (III-3-02=076) 1

2 Subsidiebepalingen voor de uitvoering van kunst- en cultuurprojecten op euregionaal niveau of in het kader van een Europabreed concours In de subsidiebepalingen worden de volgende aspecten geregeld: het onderwerp van de subsidieverlening (wat kan worden gesubsidieerd en wat niet); de eisen, die voor het aanvraag van een projectsubsidie gelden, en de hoogte van de subsidie; de aanvraagprocedure voor een projectsubsidie; de selectieprocedure; de regels, die gelden voor de organisaties, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van kunst- en cultuurprojecten en die aan het einde van de selectieprocedure voor een projectsubsidie in aanmerking komen. Op basis van het bovenstaande omvatten de bepalingen alle essentiële en wettelijk bindende voorwaarden voor het aanvragen en toekenning van subsidiemiddelen in het kader van GrensWerte. 1. Opmerkingen vooraf 1.1 GrensWerte geeft vorm aan een programma met ca. 60 kunst- en cultuurprojecten in het gehele euregionale grensgebied. In een periode van vier jaar zullen afzonderlijke deelprojecten per jaar worden gerealiseerd, die betrekking kunnen hebben op alle artistieke en culturele deelterreinen. Concreet kan het hierbij gaan om euregionale projecten in de jaren 2010 en 2012 of om projecten in het kader van een Europabreed concours in de jaren 2011 en Voor de feitelijke uitvoering van de 60 deelprojecten is een totaalbedrag aan subsidiemiddelen van in totaal ca (d.w.z. ca per project; max voor concoursprojecten) beschikbaar. 1.3 Via speciale oproepen voor indiening van voorstellen voor de euregionale projecten c.q. via de oproep tot deelname aan een concours kunnen individuele kunst- en cultuurprojecten, steeds vallend onder een voor de subsdieverlening relevant thema, eenmalig worden gesubsidieerd (met een gemiddelde bijdrage van ; max voor concours-projecten). Het thema wordt vooraf gepubliceerd. 1.4 Voor het solliciteren naar subsidieverlening voor een euregionaal kunst- en cultuurproject of bij deelname aan een concours dienen sollicitanten een formele solllicitatie (vgl. staandaardformulier sollicitatie, 8.1) in te leveren inclusief een precieze projectbeschrijving en een kostenbegroting. 1.5 Het projectbureau toetst de aanvraag aan de hand van vaststaande criteria. Een speciaal voor het project in het leven geroepen stuurgroep (voor het euregionale project) c.q. de concoursjury spreekt haar goedkeuring voor het project uit (incl. toestemming van de stuurgroep). 1.6 Voor het doorgeleiden van de subsidiemiddelen aan de voor de kunst- en cultuurprojecten verantwoordelijken sluit de EUREGIO e.v. met deze organisaties een prestatiecontract af 2

3 (subsidietechnisch dient dit voor de EURFEGIO e.v. als een externe opdracht te worden beschouwd). Voor deze opdracht hoeft geen aanbestedingsprocedure te worden gevolgd omdat hier geen sprake is van een concurrentiesituatie, de kunstprojecten niet beschouwd dienen te worden als ingekochte materiële of zakelijke dienst / tegenprestatie (vgl. 99 I GWB) Subsidiebepalingen I. Object van de subsidieverlening In de jaren 2010 en 2012 zal subsidie worden verleend voor de uitvoering van euregionale kunst- en cultuurprojecten, in de jaren 2011 en 2013 voor de uitvoering van kunst- en cultuurprojecten in het kader van een Europabreed concours. Subsidie wordt verleend voor kunst- en cultuurprojecten op alle deelgebieden voor zover deze betrekking hebben op het themacomplex grens waarden grenswaarden. Voor de jaren 2010 tot en met 2014 zal, telkens onder het motto grens waarden grenswaarden, tijdig bekend worden gemaakt welk vanuit het subsidiebeleid relevant thema (bijv. GrensWerte en wetenschap), waarop de kunst- en cultuurprojecten betrekking moeten hebben, centraal zal staan. De kunst- en cultuurprojecten dienen uiteindelijk te resulteren in een voor het algemene publiek toegankelijke presentatie. De daarvoor geldende data dienen uiterlijk drie maanden van tevoren te worden afgestemd met het projectbureau GrensWerte. Kunst- en cultuurprojecten, die in het bijzonder kans maken voor subsidie in aanmerking te komen, zijn projecten die: - bijdragen aan de ontsluiting en ontwikkeling van het EUREGIOnale grensgebied als kunst- en cultuurregio van bovenregionale betekenis, - de grensoverschrijdende dialoog in welke vorm dan ook (thematisch, institutioneel of individueel) en de grensoverschrijdende communicatie, bijv. tussen jongeren en ouderen, stimuleren, - door hun bijzondere karakter dan wel artistieke kwaliteit en door originaliteit opvallen en de externe beeldvorming van het EUREGIOnale grensgebied versterken, - interdisciplinair van aard zijn. Geen subsidie zal worden verleend aan - culturele evenementen, projecten en activiteiten met een overwegend commercieel karakter of een overwegend beroepsmatig, partijpolitiek, religieus of sportief oogmerk, - projecten, aangevraagd door kunst- en cultuurinstellingen, die behoren tot de reguliere activiteiten van deze instellingen, - kunst- en cultuurprojecten in het kader van jubilea, folkloristische en heemkundige evenementen, momumentenzorg, 1 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (Wet tegen beperking van de mededinging): 99 Öffentliche Aufträge (publieke opdrachten/ werken). Zie: 3

4 - activiteiten met institutionele subsidiëring als oogmerk. Er bestaat geen wettelijk recht op subsidieverlening, ook niet wanneer aan de genoemde voorwaarden wordt voldaan. II. Aard en omvang van de subsidieverlening De subsidieverlening geschiedt projectgebonden in het kader van de voor GrensWerte beschikbare middelen voor financiële steun aan euregionale kunst- en cultuurprojecten of kunst- en cultuurprojecten in het kader van het concours. In het bijzonder zijn de volgende kosten subsidiabel: o kosten van PR-activiteiten (bijv. uitnodigingen, advertenties, affiches, programma s); o heffingen, huurkosten, transportkosten, decoratiemiddelen, vertalingen; o honoraria voor eigen artistieke prestaties / personeelskosten; o honoraria voor in opdracht gegeven artistieke prestaties; daarbij moeten schriftelijke overeenkomsten c.q. contracten te worden overlegd; o materiaalkosten; o overige kosten, die normaal gesproken ontstaan; deze kunnen tot een maximum van 5 % van de totale kosten worden geaccepteerd (bijv. reiskosten, catering, portokosten, telefoonkosten). Niet subsidiabel zijn in het bijzonder de volgende uitgaven: o materiële investeringen zoals de aankoop van apparatuur, instrumenten etc.; o geschenken aan artiesten en representatiekosten o lopende personeelskosten, administratiekosten en kosten van gebouwenbeheer; o reiskosten indien deze geen deel uitmaken van het gesubsidieerde project; o kapitaal- en financieringskosten. Uit de voor GrensWerte beschikbare subsidiemiddelen voor euregionale kunst- en cultuurprojecten / kunst- en cultuurprojecten in het kader van het concours kan per project een maximaal bedrag van , voor concoursprojecten max , worden verleend. Indien de subsidiabele kosten resp bedragen betekent dit een financiering van 100 %. De stuurgroep beslist in gemotiveerde uitzonderingsgevallen of een hoger subsidiebedrag (voor euregionale kunst- en cultuurprojecten) beschikbaar gesteld wordt. Kosten, die uitstijgen boven het totaalbedrag dat in de overeenkomst is vastgelegd, dienen te worden bekostigd uit eigen middelen van de voor het kunst- en cultuurproject verantwoordelijke instantie of persoon. Indien inkomsten worden behaald dienen deze te worden in aanmerking te worden genomen in de in de overeenkomst vastgelegde kostenbegroting. Bij de vaststelling van de inkomsten dienen de inkomsten uit kaartverkoop, subsidies van derden en inkomsten uit reclame en sponsoring volledig te worden meegerekend. Het definitieve subsidiebedrag wordt vastgesteld na beoordeling van een eindrapportage en kan na toetsing van de wijze waarop het project feitelijk is uitgevoerd worden gekort. 4

5 Het projectbureau GrensWerte bij de EUREGIO e.v. dient voortdurend op de hoogte worden gehouden over andere voor het kunst- en cultuurproject aangevraagde en toegekende subsidiemiddelen. De interne boekinghouding van de voor het kunst- en cultuurproject verantwoordelijke instanties of personen dient inzicht te verschaffen in de projectgerelateerde uitgaven en inkomsten en in de bijbehorende boekingsposten en bewijsstukken. III. Aanvragen van een projectsubsidie Om de subsidiabiliteit van een euregionaal kunst- en cultuurproject te kunnen beoordelen c.q. voor deelname aan een concours dient de voor het kunst- en cultuurproject verantwoordelijke een officiële aanvraag te overleggen. Bij het indienen van een aanvraag voor subsidieverlening voor een euregionaal kunst- en cultuurproject of bij deelname aan een concours dienen geldende aanmeldingsdata in acht te worden genomen. Aanvragen voor projectsubsidiëring dienen plaats te vinden via het voorgeschreven standaard aanvraagformulier Aanvraag voor subsidiëring van een kunst- en cultuurproject en wel tijdig, zowel in schriftelijke vorm, volledig en ondertekend als digitaal op CD of per , door indiening bij het projectbureau GrensWerte bij de EUREGIO e.v. Het aanvraagformulier kan worden van internet worden gedownload via of worden verkregen bij het projectbureau GrensWerte de EUREGIO e.v. De aanvraag mag niet met de hand worden ingevuld. De aanvraag voor subsidiëring van een euregionaal project is gesteld in de Duitse of de Nederlandse taal. De aanvraag in het kader van het concours kan bovendien in het Engels zijn gesteld. De aanvraag moet in het bijzonder het volgende omvatten: - naam en adres van de voor het kunst- en cultuurproject verantwoordelijke instantie of persoon onder vermelding van de naam van de contactpersoon; - informatie over de aanvragende organisatie / persoon; - subsidieontvanger met bankgegevens; - projectbeschrijving; - beschrijving van de relatie met GrensWerte en het daarvoor gekozen jaarthema; - beoogde effecten, duurzaamheid van het project; - geplande PR-activiteiten; - kostenbegroting (rekening houdende met de verwachte inkomsten), evt. ook een financieringsplan indien de kosten de hoogte van de projectsubsidie te boven gaan; - korte beschrijving van tot nu toe uitgevoerde referentieprojecten en -activiteiten; indien individuele personen een aanvraag indienen bovendien een korte beschrijving van de artistieke loopbaan; - een verklaring van instemming met deze subsidierichtlijn; 5

6 - de handtekening van de voor het kunst- en cultuur verantwoordelijke dan wel een wettelijke vertegenwoordiger; een aanvraag kunnen indienen: voor ingeschreven non-profitorganisaties het bestuur voor niet vast georganiseerde culturele verenigingen, initiatieven en groepen, kunstenaars en andere culturele organisaties kan een individuele persoon de aanvraag doen; dit dient dan wel een persoon te zijn, die zeer wezenlijk ook aan de inhoudelijke culturele activiteiten van het project deel heeft. Na binnenkomst van de aanvraag ontvangt de aanvrager een schriftelijke ontvangstbevestiging. Voordat de overeenkomst van de EUREGIO e.v. over de subsidiëring van het kunst- en cultuurproject is afgesloten mag niet met de uitvoering van het project zijn aangevangen. Als begin van het project geldt bijv. het afsluiten van een overeenkomst voor het leveren van goederen of het verlenen van diensten. Het euregionale project dient te worden gerealiseerd binnen de uitvoeringsperiode van GrensWerte (uitvoering en afgifte eindrapport uiterlijk op ), terwijl de concoursprojecten (uitvoering en afgifte eindrapport) in het concoursjaar gerealiseerd moeten worden. Door middel van de indiening van de aanvraag voor een projectsubsidie gaat de aanvragende organisatie akkoord met de subsidiebepalingen. Aanbevolen wordt voor indiening van de aanvraag een adviesgesprek te voeren met het projectbureau GrensWerte de EUREGIO e.v. IV. Bevoegde aanvragers Bevoegd om een aanvraag voor subsidiëring van een kunst- en cultuurproject op euregionaal niveau of in het kader van een Europabreed concours in te dienen zijn publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen alsmede natuurlijke personen (bijv. culturele verenigingen en organisaties, particuliere instanties, vrije groepen en initiatieven alsmede kunstenaars), - wanneer zij zich als hoofdactiviteit met cultuur bezig houden (als het gaat het om kunstenaars toont dit hun portfolio), - (bij euregionale projecten) indien zij in de EUREGIO zijn gevestigd of hun activiteiten in de EUREGIO ontplooien en rechtstreeks culturele doelen ten behoeve van de inwoners van de EUREGIO nastreven, - (bij Europabrede concoursprojecten) indien zijn in de EU wonen en/of werken, - indien zij, wanneer eigen culturele activiteiten plaatsvinden, niet primair en structureel eigen economische motieven in het kader van een opgerichte en gedreven onderneming centraal staan of eigen commerciële exploitatie nastreven. 6

7 V. Beoordeling en selectie van kunst- en cultuurprojecten Alleen wanneer de aanvraag heeft plaatsgevonden door middel van het voorgeschreven formulier en deze documenten volledig, ondertekend en inzichtelijk zijn, zal het projectbureau GrensWerte bij de EUREGIO e.v. de aanvraag toetsen. Subsidie wordt uitsluitend verleend voor kunst- en cultuurprojecten, die - betrekking hebben op het themacomplex grens waarden grenswaarden en het daarmee samenhangende thema en - primair een artistiek/cultureel karakter hebben. - Bij de euregionale projecten en de concoursprojecten dient daarnaast te worden nagegaan of is voldaan aan speciale eisen zoals gesteld in oproep voor indiening van subsidieprojecten c.q. concoursprojecten. Daarnaast zullen bij de beslissing of een kunst- en cultuurproject gesubsidieerd wordt de volgende criteria worden gehanteerd: - Is het ingediende plan overtuigend (artistieke kwaliteit, vakcompetentie, originaliteit, expressiviteit) en is het project haalbaar? - Is het project een vernieuwend? - Bezit het project een grensoverschijdende/ bovenregionale uitstraling? - Heeft het project een stimulerend effect op de grensoverschrijdende dialoog en de grensoverschrijdende communicatie? - Mag een zekere mate van professionaliteit bij de organisatorische en financieeltechnische uitvoering en afwikkeling van het project worden verwacht? - Zijn de begrote kosten redelijk en plausibel? - Is de locatie geschikt voor het evenement? - Heeft het project een interdisciplinair karakter (kunst- en cultuurvormen)? - Heeft het evenement op meerdere sectoren betrekking? Is bijv. sprake van synergie met wetenschap, economie, toerisme? - Is sprake van (grensoverschrijdende) samenwerking met ander culturele organisaties? Gewenst zijn een geografisch evenwichtige verdeling van de kunst- en cultuurprojecten over het grensgebied van de EUREGIO en een evenwichtige verdeling over de diverse kunst- en cultuurvormen. Bij de euregionale kunst- en cultuurprojecten beslist de stuurgroep GrensWerte over de subsidieverlening na voorafgaande toetsing door het projectbureau GrensWerte. De stuurgroep vergadert vier maal per jaar, een maal per kwartaal. Bij de kunst- en cultuurprojecten in het kader van het Europabrede concours neemt de concoursjury de besluiten over de subsidieverlening na voorbereiding door het projectbureau GrensWerte. De stuurgroep behoud zich het vetorecht voor. Daarmee neemt zij tegelijk de eindbeoordeling. 7

8 VI. Contractuele overeenkomst Ten behoeve van de uitvoering van het project en de beschikbaarstelling van het subsidiebedrag sluit de EUREGIO e.v. op basis van het besluit van de stuurgroep (bij euregionale projecten) / van de concoursjury (bij de concoursprojecten) een contractuele overeenkomst met de voor de uitvoering van het kunst- en cultuurproject verantwoordelijke instantie of persoon. Een te sluiten overeenkomst wordt voor het geval dat de presentatie / uitvoering gebonden is aan een vergunning, mits gesloten, als deze vergunning op de dag dat het project begint aanwezig is. Het subsidiebedrag (in principe max per project, max per concoursproject; de stuurgroep beslist over uitzonderingen) wordt als volgt beschikbaar gesteld: - 50 % binnen 30 dagen na ondertekening van de overeenkomst met de projectuitvoerende organisatie; - 50 % binnen 30 dagen na afgifte van het volledige eindrapport. De uitbetaling van de subsidietermijnen vindt (met uitzondering van het bij ondertekening van de contractuele overeenkomst uit te betalen bedrag) vindt plaats na controle en acceptatie van het tussen- c.q. eindrapport betreffende de uitvoering van het gesubsidieerd kunst- en cultuurproject. Uitbetaling kan alleen plaatsvinden nadat de voor de uitvoering van het gesubsidieerde project verantwoordelijke een uitbetalingsaanvraag is ingediend (geldt ook voor het bij ondertekening van de contractuele overeenkomst uit te betalen subsidiebedrag). De door middel van het voorgeschreven standaardformulier in te dienen tussenrapportage geeft informatie over de stand van zaken van de inhoudelijke realisatie. Het standaardformulier voor de tussenrapportage kan van internet worden gedownload via of worden opgevraagd bij het projectbureau GrensWerte bij de EUREGIO e.v. Het door middel van het voorgeschreven standaardformulier in te dienen eindrapport moet binnen de termijn zoals vermeld in de contractuele overeenkomst met de voor de uitvoering van het kunst- en cultuurproject verantwoordelijke instantie of persoon worden overlegd. Het eindrapport omvat een weergave van de inhoudelijke en financieel-technische uitvoering en verschaft hiermee een volledig overzicht van de resultaten van het project (projectverloop, aantallen bezoekers/deelnemers, resultaatbeoordeling) en het definitieve kostenoverzicht inclusief de lijst van rekeningen. Indien beschikbaar dienen projectdocumentatie, drukwerk en mediaberichtgeving bij het eindrapport te worden gevoegd. Het standaardformulier voor het eindrapport kan van internet worden gedownload via of worden aangevraagd bij het projectbureau GrensWerte de EUREGIO e.v. Het projectbureau GrensWerte bepaalt aan de hand van het eindrapport de hoogte van het feitelijke subsidiebedrag en daarmee van de nog uit te betalen resterende termijn. Indien bijv. de tijdens de subsidieperiode van het project feitelijke uitgaven onder de in de contractuele 8

9 overeenkomst genoemde begrote uitgaven, dan kan dit leiden tot een korting van het contractueel overeengekomen subsidiebedrag. De EUREGIO e.v. kan ter beperking van de met de voorfinanciering samenhangende financiële risico s op advies van de stuurgroep van iedere voor de uitvoering van een kunsten cultuurproject verantwoordelijke instantie of persoon bij de ondertekening van de contractuele overeenkomst een borgstelling verlangen. Deze borgstelling of garantieverklaring kan worden teruggegeven zodra een tussenrapportage is ingediend en zal uiterlijk bij de afsluiting van het project worden teruggegeven. Indien de voor de uitvoering van een kunst- en cultuurproject verantwoordelijke instantie of persoon geen borgstelling kan overleggen, kan deze de uitvoering van het project desondanks voortzetten, echter zonder dat bij de ondertekening van de overeenkomst ene voorschot wordt uitbetaald. Het subsidiebedrag moet ten behoeve van het project worden aangewend. Daarnaast mag het subsidiebedrag niet aan derden worden doorgeleid. Mocht worden vastgesteld dat het subsidiebedrag voor een ander doel is aangewend dan in de contractuele overeenkomst is vermeld zonder dat de stuurgroep hiervoor toestemming heeft gegeven, dat niet is voldaan aan bijzondere voorwaarden, wanneer het eindrapport niet naar voorschrift of niet binnen de vastgelegde termijn wordt afgegeven, dan worden op basis van de contractuele overeenkomst inmiddels uitbetaalde subsidiebedrag teruggevorderd. Verlenging van de projectlooptijd is slechts in gemotiveerde uitzonderingsgevallen mogelijk, waarbij een nieuwe tijdsplanning overlegd dient te worden. Verzoeken om verlenging van de looptijd met meer dan drie maanden worden principieel niet gehonoreerd. Verlenging van de projectlooptijd en iedere inhoudelijke dan wel kosten- en financieeltechnische wijziging (boven 10%) ten opzichte van de contractueel overeengekomen uitvoering overeenkomstig de aanvraag dienen onmiddellijk, schriftelijk, voor de inwerkingtreding van de wijziging en voor de afloop van de uitvoeringsperiode met een motivatie te worden gemeld bij de EUREGIO e.v. Het projectbureau GrensWerte beslist over de gemelde wijziging. De voor de uitvoering van de kunst- en cultuurprojecten verantwoordelijken zijn verplicht alle informatie betreffende de correcte aanwending van het subsidiebedrag beschikbaar te stellen aan de INTERREG-partners en de EUREGIO e.v. alsmede aan in opdracht van deze organisaties werkende instanties. Tevens dienen zij het recht op toezicht op de uitvoering en afrekening van het gesubsidieerde kunst- en cultuurproject te waarborgen. VII. Publiciteit Alle communicatiemateriaal, dat in het kader van het kunst- en cultuurproject wordt gepubliceerd, dient te zijn voorzien van het GrensWerte-logo en het programmalogo (INTERREG Deutschland-Nederland) en informatie over de subsidieverlening (INTERREG grenregio s bouwen aan Europa). Overigens gelden de richtlijnen van de Leidraad communicatie voor de uitvoering van projecten in het kader van het INTERREG IV A- 9

10 programma Deutschland-Nederland Deze leidraad kan van internet worden gedownload via of worden opgevraagd bij het projectbureau GrensWerte bij de EUREGIO e.v. Alle PR-activiteiten in het kader van de uitvoering van het project dienen tweetalig (D + NL) van karakter te zijn. Het projectbureau GrensWerte dient vooraf op de hoogte te worden gesteld van alle activiteiten op het gebied van promotie en PR. Het beeldmateriaal, dat de voor de uitvoering van een kunst- en cultuurproject verantwoordelijke instantie beschikbaar heeft gesteld, mag in het kader van het project GrensWerte onbeperkt worden gebruikt voor eigen publiciteits- en PR-activiteiten. Wanneer de voor de uitvoering van een kunst- en cultuurproject verantwoordelijke instantie of persoon niet voldoet aan de verplichtingen volgens de bovengenoemde publiciteitsrichtlijn kan het subsidiebedrag worden gekort. 10

LEIDRAAD VOOR PROJECTAANVRAGEN VOOR DUITS-NEDERLANDSE SAMENWERKINGEN TOT MAXIMAAL 25.000 EURO EU-SUBSIDIE

LEIDRAAD VOOR PROJECTAANVRAGEN VOOR DUITS-NEDERLANDSE SAMENWERKINGEN TOT MAXIMAAL 25.000 EURO EU-SUBSIDIE LEIDRAAD VOOR PROJECTAANVRAGEN VOOR DUITS-NEDERLANDSE SAMENWERKINGEN TOT MAXIMAAL 25.000 EURO EU-SUBSIDIE De voorliggende leidraad dient ter ondersteuning bij de indiening van projectaanvragen tot maximaal

Nadere informatie

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Artikel 1 Wat is de doelstelling van een projectsubsidie? De stad Antwerpen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT ( )

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT ( ) SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT (2016-2018) Burgemeester en wethouders van Maastricht, - gelet op artikel 2, vierde lid en artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

"Verordening evenementen gemeente Hardenberg".

Verordening evenementen gemeente Hardenberg. "Verordening evenementen gemeente Hardenberg". HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Organisator: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven

Nadere informatie

4 spot subsidies Algemene informatie

4 spot subsidies Algemene informatie 4 spot subsidies Algemene informatie De spot subsidies zijn bedoeld om de zichtbaarheid en presentatie van Haagse kunst en kunstenaars te versterken. Daarbij wordt rekening gehouden met nieuwe vormen van

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas

Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van activiteiten in het kader van 800 jaar Sint- Niklaas Artikel 1. Doel In 1217 werd Sint-Niklaas, voorheen ondergeschikt

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN Artikel 1 Doelstelling De stad Tongeren wil erfgoedinitiatieven in Tongeren stimuleren en financieel ondersteunen, binnen de perken van het vastgestelde

Nadere informatie

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling.

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling. AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE AMATEUR- EN PODIUMKUNST U kunt uw aanvraag vóór 15 januari, 15 mei of 15 september indienen bij burgemeester en wethouders van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Nadere informatie

Richtlijnen financiële bijdrage evenementen 2014

Richtlijnen financiële bijdrage evenementen 2014 De doelstelling van Almelo Promotie is om Almelo op de kaart te zetten als een aantrekkelijke stad om te wonen, werken en recreëren. Om dit te bereiken willen we iedereen Almelo maximaal laten beleven.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Aanvragen Hoofdstuk 3. Beoordelingscriteria Hoofdstuk 4. Besluitvorming...

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Aanvragen Hoofdstuk 3. Beoordelingscriteria Hoofdstuk 4. Besluitvorming... CUOS-REGELING INCIDENTELE SUBSIDIE Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 2 Begripsbepalingen...2 Doelstelling...3 Uitgangspunten en subsidieplafond...3 Hoofdstuk 2. Aanvragen... 4 Aan te leveren informatie...4

Nadere informatie

Subsidieregels Cultuurfonds

Subsidieregels Cultuurfonds Subsidieregels Cultuurfonds Op deze subsidieregels is de algemene subsidieverordening Borger-Odoorn van toepassing. Deze subsidieregels horen als bijlage bij de Beleidsregels Cultuur en Welzijn 2004-2008

Nadere informatie

SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG

SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG 1 SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG REGLEMENT Vastgesteld door de Provincieraad in vergadering van 24 oktober 1984, nadien gewijzigd in vergadering van 20 september

Nadere informatie

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 - De Provincie West-Vlaanderen

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Stad Eeklo Cultuurdienst Molenstraat 36 9900 EEKLO T 09 218 27 31 F 09 378 40 49 info@stad.eeklo.be SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Gelet op het decreet van 12 juli 2012 betreffende

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagformulier is bedoeld voor een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wordt verleend voor een eenmalige activiteit of ander incidenteel

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst INLEIDING De Erfgoedcel Aalst sloot met de Vlaamse Gemeenschap een cultureel-erfgoedconvenant af voor de beleidsperiode 2009-2014. In

Nadere informatie

BETOELAGING STRAAT- en BUURTFEESTEN 17/12/2013

BETOELAGING STRAAT- en BUURTFEESTEN 17/12/2013 BETOELAGING STRAAT- en BUURTFEESTEN 17/12/2013 Artikel 1: kader Voor zover de kredieten voorzien zijn in het budget op actie 'straatfeesten (1.3 organiseren en/of ondersteunen van laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten)

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Beleidsregel Peuteropvang Koggenland 2017.

Beleidsregel Peuteropvang Koggenland 2017. Beleidsregel Peuteropvang Koggenland 2017. Inleiding Algemeen Deze beleidsregel is een uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Koggenland (ASV). Zij wordt (ingevolge artikel 2 lid 4 ASV) vastgesteld

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2015-2018 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippenlijst Voor de toepassing van de Subsidieverordening Duurzaamheidfonds Leiden 2015-2018, hierna de Verordening,

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel ABBF-01-151217 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december 2009 Bekendgemaakt

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

Toelichting spot Individuele tentoonstelling

Toelichting spot Individuele tentoonstelling Toelichting spot Individuele tentoonstelling Wat De subsidie spot Individuele tentoonstelling is bedoeld voor tentoonstellingen en presentaties van eigen werk. De subsidie is nadrukkelijk bedoeld als aanvulling

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Voor subsidieverlening in het kader van het Innovatiebudget Werk en Bijstand indieningstermijn 1 juli oktober 2004

Aanvraagformulier. Voor subsidieverlening in het kader van het Innovatiebudget Werk en Bijstand indieningstermijn 1 juli oktober 2004 Aanvraagformulier Voor subsidieverlening in het kader van het Innovatiebudget Werk en Bijstand 2004 indieningstermijn 1 juli 2004-1 oktober 2004 1 I. Algemene gegevens Naam_ project Naam gemeente/instantie

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel.

Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel. Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel. Dit is het aanvraagformulier voor de subsidieregeling Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN BIJZONDERE CULTURELE INITIATIEVEN (PROJECTSUBSIDIE) BINNEN DE GEMEENTE MAASMECHELEN

REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN BIJZONDERE CULTURELE INITIATIEVEN (PROJECTSUBSIDIE) BINNEN DE GEMEENTE MAASMECHELEN REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN BIJZONDERE CULTURELE INITIATIEVEN (PROJECTSUBSIDIE) BINNEN DE GEMEENTE MAASMECHELEN Hoofdstuk I Voorwerp van het subsidiereglement artikel 1. Doel en doelgroep

Nadere informatie

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties Tenders Flexibele subsidies 2015: Tender 4 Flexibele subsidies 2015 - Tender 4 U bent een nieuwe stichting of vereniging die (nog) geen beroep gedaan heeft op, of nog niet in aanmerking kan komen voor,

Nadere informatie

REGLEMENT SPOT SUBSIDIES

REGLEMENT SPOT SUBSIDIES REGLEMENT SPOT SUBSIDIES DEFINITIES Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: Stichting: Stroom: Bestuur: Directie: de Stichting Stroom Den Haag beeldende kunst t/m architectuur de Stichting Stroom

Nadere informatie

DEELVERORDENING KUNST- EN CULTUURSUBSIDIES. Artikel 1

DEELVERORDENING KUNST- EN CULTUURSUBSIDIES. Artikel 1 DEELVERORDENING KUNST- EN CULTUURSUBSIDIES ALGEMEEN Artikel 1 1. Ten behoeve van het organiseren en uitvoeren van, en/of deelnemen aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur kan aan een in Leiden

Nadere informatie

REGLEMENT. Darna Express

REGLEMENT. Darna Express Darna vzw Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Steenstraat 25-27 1000 Brussel REGLEMENT Darna Express Projectsubsidie voor de realisatie van culturele projecten ter stimulering van de dialoog tussen de Vlaams

Nadere informatie

Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen

Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Artikel 1 - Doelstelling Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen de kwaliteitsvolle werking in

Nadere informatie

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Baarn 2006;

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Baarn 2006; Burgemeester en wethouders van Baarn Overwegende dat het wenselijk is aanvullende regels te geven voor de subsidieverlening ten behoeve van de organisatie van activiteiten op het gebied van gemeentelijke

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel

Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel Aanvraag van een subsidie voor een project voor Brussel ABBF-01-140924 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

PROJECTSUBSIDIEREGLEMENT ERFGOEDPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK

PROJECTSUBSIDIEREGLEMENT ERFGOEDPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK PROJECTSUBSIDIEREGLEMENT ERFGOEDPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK Versie april 2015 Erfgoedcel Mijn-Erfgoed E. Coppéelaan 87 3600 Genk T 089 811 411 info@mijnerfgoed.be 2 SUBSIDIEREGLEMENT CULTUREEL ERFGOEDPROJECTEN

Nadere informatie

INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE

INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE Artikel 1. - Doel Goedgekeurd door de provincieraad op 25/09/2014 De provincie Antwerpen

Nadere informatie

Het bestuur van Stichting Schouwburg Venray t.a.v. de heer J. Vervoort Postbus AB Venray. Geachte heer Vervoort,

Het bestuur van Stichting Schouwburg Venray t.a.v. de heer J. Vervoort Postbus AB Venray. Geachte heer Vervoort, Het bestuur van Stichting Schouwburg Venray t.a.v. de heer J. Vervoort Postbus 88 5800 AB Venray Raadhuisstraat 1 Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) 52 33 33 Telefax (0478) 52 32 22 E-mail gemeente@venray.nl

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/1 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels MONULISA 2012 Citeertitel: Nadere subsidieregels MONULISA 2012 Naam ingetrokken regeling: Nadere subsidieregels MONULISA

Nadere informatie

KUNSTENPLAN REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE

KUNSTENPLAN REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE KUNSTENPLAN 2017-2020 REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE 2017-2020 REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE 2017-2020 Het bestuur van het AFK, gelet op de missie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst om te

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

Reglement tot aanwending van de middelen voorzien in het Cultuurfonds

Reglement tot aanwending van de middelen voorzien in het Cultuurfonds Reglement tot aanwending van de middelen voorzien in het Cultuurfonds HOOFDSTUK I: algemene bepalingen Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Het Cultuurfonds heeft tot doel de erkende

Nadere informatie

Regeling Scholing Jeugdzorg

Regeling Scholing Jeugdzorg Regeling Scholing Jeugdzorg Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang heeft het FCB-bestuur in afstemming met sociale partners besloten

Nadere informatie

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten Binnen het in het budget voorziene en goedgekeurde bedrag (1419/4/3/7/9 steun voor erkende socio-culturele verenigingen en 1419/4/3/6/4 Ondersteuning

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2013-2015

Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2013-2015 Subsidieverordening Duurzaamheidfonds 2013-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begrippenlijst Voor de toepassing van de Subsidieverordening Duurzaamheidfonds Leiden 2013-2015, hierna: de Verordening,

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING LEEFBAARHEIDSFONDS. (Versie 9 d.d )

UITVOERINGSREGELING LEEFBAARHEIDSFONDS. (Versie 9 d.d ) UITVOERINGSREGELING LEEFBAARHEIDSFONDS (Versie 9 d.d. 7-09-2015) Algemeen Jaarlijks stelt de gemeente Heerhugowaard subsidie beschikbaar voor activiteiten die met de leefbaarheid in de omgeving te maken

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK

SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK Versie juli 2016 Erfgoedcel Mijn-Erfgoed E. Coppéelaan 87 3600 Genk T 089 811 411 info@mijnerfgoed.be 2 SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN

Nadere informatie

REGLEMENT PRO SUBSIDIES

REGLEMENT PRO SUBSIDIES REGLEMENT PRO SUBSIDIES DEFINITIES Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: Stichting: Stroom: Bestuur: Directie: Commissie: de Stichting Stroom Den Haag beeldende kunst t/m architectuur de Stichting

Nadere informatie

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling I. SITUERING Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering

Nadere informatie

Aanvraagformulier cultuursubsidies

Aanvraagformulier cultuursubsidies Aanvraagformulier cultuursubsidies Gelieve alvorens dit formulier in te vullen aandachtig het subsidiereglement cultuurprojecten district Merksem te lezen. 1. Gegevens Naam van het project Artikel 6 Datum

Nadere informatie

Beleidsregel kunst&cultuur in de gebieden

Beleidsregel kunst&cultuur in de gebieden BELEIDSREGEL KUNST EN CULTUUR IN DE GEBIEDEN Naast de projectsubsidies voor kortlopende projecten, de periodesubsidies voor langer lopende projecten, de jaarsubsidies amateurs en het snelloket is er nu

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening

Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-10-2008 tot 1-12-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisa

Nadere informatie

4 spot subsidies Algemene informatie

4 spot subsidies Algemene informatie 4 spot subsidies Algemene informatie De spot subsidies zijn bedoeld om de zichtbaarheid en presentatie van Haagse kunst en kunstenaars te versterken. Daarbij wordt rekening gehouden met nieuwe vormen van

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen

Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen 1 Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen De Regionale Cultuurplannen (RCP) omvatten een subsidiebudget voor het vergroten van cultuurparticipatie, bedoeld voor amateurkunst (alle kunst- en

Nadere informatie

Subsidieregeling Evenementen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel;

Subsidieregeling Evenementen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gemeente Capelle aan den Ijssel Subsidieregeling Evenementen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gelet op de Algemene subsidieverordening Capelle aan den Ussel

Nadere informatie

Subsidieregeling Fonds Cultuur

Subsidieregeling Fonds Cultuur Subsidieregeling Fonds Cultuur Artikel 1: Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. instelling: een organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit en die zich ten

Nadere informatie

Reglement voor subsidiëring van sociaal-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen

Reglement voor subsidiëring van sociaal-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Reglement voor subsidiëring van sociaal-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Artikel 1 Doelstelling Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen de kwaliteitsvolle werking in de sociaalculturele

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat

Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat Vul het formulier in en beantwoord daarbij alle vragen. Als u dit niet doet, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Dien het aanvraag

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân:

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Fryslân. Nr. 152 12 januari 2016 Uitvoeringsregeling van 1 januari 2016, houdende regels betreffende de subsidiëring vanactiviteiten waarmee de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Beleid Externe Sponsoring. GGD Rotterdam-Rijnmond

Beleid Externe Sponsoring. GGD Rotterdam-Rijnmond Beleid Externe Sponsoring GGD Rotterdam-Rijnmond Inleiding Sponsoring is één van de instrumenten die door de GGD Rotterdam-Rijnmond wordt gehanteerd om de realisatie van de communicatiedoelstellingen te

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 HOOFDSTUK

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart,

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29-04-2008, nr. VO/S&O/6112, houdende regels voor de stimulering van de pilot projecten in het schooljaar 2008-2009 ten behoeve

Nadere informatie

Subsidie Onderhoudsbaggeren Friese Meren Project

Subsidie Onderhoudsbaggeren Friese Meren Project Subsidie Onderhoudsbaggeren Friese Meren Project Aanvraagformulier voor subsidie aan een natuurlijk persoon of privaatrechtelijk rechtpersoon, die bedrijfsmatig een jacht- of passantenhaven in stand houdt

Nadere informatie

Subsidieverordening beeldend kunstenaars

Subsidieverordening beeldend kunstenaars Subsidieverordening beeldend kunstenaars ALGEMENE BEPALINGEN Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: raad: commissie: burgemeester en wethouders: subsidie: subsidieplafond: kunstenaar: Artikel

Nadere informatie

Gemeente Zoeterwoude. Wetstechnische informatie. Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015

Gemeente Zoeterwoude. Wetstechnische informatie. Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015 Gemeente Zoeterwoude Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Zoeterwoude Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015 Vastgesteld door

Nadere informatie

Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek

Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 1 juni

Nadere informatie

Telefoonnummer privé:

Telefoonnummer privé: Aanvraagformulier Algemene deel In te vullen door instellingen die een aanvraag indienen voor: Incidentele activiteitensubsidie. Iedere instelling die een aanvraag voor genoemde subsidie indient moet ZWEL

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier 2016 culturele evenementen Gemeente Heerde Platform Kunst en Cultuur

Subsidieaanvraagformulier 2016 culturele evenementen Gemeente Heerde Platform Kunst en Cultuur Subsidieaanvraagformulier 2016 culturele evenementen Gemeente Heerde Platform Kunst en Cultuur De gemeente Heerde heeft de Beleidsregel Subsidie Culturele Evenementen gemeente Heerde 2013 vastgesteld.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PROJECTSUBSIDIES Erfgoedcel Denderland

AANVRAAGFORMULIER PROJECTSUBSIDIES Erfgoedcel Denderland AANVRAAGFORMULIER PROJECTSUBSIDIES Erfgoedcel Denderland Met dit formulier kun je bij erfgoedcel Denderland een subsidie aanvragen voor een cultureelerfgoedproject. De voorwaarden en criteria om voor deze

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidie REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN BIJZONDERE CULTURELE INITIATIEVEN (PROJECTSUBSIDIE) BINNEN DE GEMEENTE MAASMECHELEN

Aanvraag projectsubsidie REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN BIJZONDERE CULTURELE INITIATIEVEN (PROJECTSUBSIDIE) BINNEN DE GEMEENTE MAASMECHELEN Aanvraag projectsubsidie REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN BIJZONDERE CULTURELE INITIATIEVEN (PROJECTSUBSIDIE) BINNEN DE GEMEENTE MAASMECHELEN Waartoe dient dit formulier? Met dit formulier kunnen

Nadere informatie

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel.

Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Reglement projecttoelage voor activiteiten ten voordele van een goed doel. Doel Artikel 1. Binnen de perken van de in de districtsbegroting voorziene kredieten geeft het district Berchem met een projecttoelage

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3714 25 januari 2017 Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie Het bestuur van stichting Fonds

Nadere informatie

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het FCB-bestuur in afstemming met

Nadere informatie

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg I. Definities/begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: VGN: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. StAG: Stichting Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidie Intercultureel samenleven Samen leven dienst sociale netwerken

Aanvraag projectsubsidie Intercultureel samenleven Samen leven dienst sociale netwerken Datum ontvangst: Dossiernummer:................................. (wordt door onze dienst ingevuld) Aanvraag projectsubsidie Intercultureel samenleven Samen leven dienst sociale netwerken Dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Reglement provincie Vlaams-Brabant

Reglement provincie Vlaams-Brabant Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Reglement voor artistieke initiatieven voor jeugd en volwassenen Artikel 1 - Definitie Binnen de perken van de daartoe op de begroting

Nadere informatie

Richtlijnen subsidieaanvraag Vereniging Bartiméus Sonneheerdt

Richtlijnen subsidieaanvraag Vereniging Bartiméus Sonneheerdt Richtlijnen subsidieaanvraag Vereniging Bartiméus Sonneheerdt I. Algemene bepalingen: 1. De aanvrager is een rechtspersoon. 2. Het project heeft een maximale looptijd van 24 maanden. Voor wetenschappelijke

Nadere informatie

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen Subsidiereglement Reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van de maatschappelijke integratie en participatie van personen met een handicap 1 maart 2014 stad Antwerpen servicepunt

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

Aanvraag formulier Subsidie regeling Dorpsraad Lith

Aanvraag formulier Subsidie regeling Dorpsraad Lith Aanvraag formulier Subsidie regeling Versie: 2011-03 Pagina 2 van 6 Geachte heer/mevrouw, Na aanleiding van uw aanvraag om in aanmerking te komen voor een bijdrage in de kosten voor een evenement sturen

Nadere informatie

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering De gemeente Katwijk heeft een nieuwe sportnota: Katwijk in beweging. In dit beleidsplan staat aangegeven dat de gemeente sporten en bewegen wil bevorderen

Nadere informatie

Stichting Buurtschap Stolwijkersluis Reglement bewonersinitiatieven

Stichting Buurtschap Stolwijkersluis Reglement bewonersinitiatieven DOELSTELLING REGLEMENT...2 Artikel 1...2 VERANTWOORDELIJKHEDEN...2 Artikel 2...2 MIDDELEN...2 Artikel 3...2 Artikel 4...2 AANVRAAG...3 Artikel 5...3 Artikel 6...3 BEOORDELING EN GOEDKEURING...3 Artikel

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A. ALGEMENE BEPALINGEN No. 070505 St. Annaparochie, 31 mei 2007. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat de raad bij besluit dd. 11 november 2002 de Algemene Subsidie Verordening heeft vastgesteld; dat het in aanvulling

Nadere informatie

Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013

Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Besluit tot vaststelling van de Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe; op het voorstel

Nadere informatie

Aanvraagformulier activiteit in het kader van 800 jaar Sint-Niklaas

Aanvraagformulier activiteit in het kader van 800 jaar Sint-Niklaas Aanvraagformulier activiteit in het kader van 800 jaar SintNiklaas A. Contactinformatie organisator HOOFDAANVRAGER Datum aanvraag: 1. (naam): 2. (adres): 3. (tel.): 4. (email): 5. (website): VZW / Feitelijke

Nadere informatie

A.1 U wilt subsidie aanvragen voor kunst of culturele activiteiten

A.1 U wilt subsidie aanvragen voor kunst of culturele activiteiten A.1 U wilt subsidie aanvragen voor kunst of culturele activiteiten Per 1 januari 2012 zijn de regels en voorwaarden rond aanvraag en toekenning van kunstencultuursubsidies veranderd. Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies 1. Gegevens aanvrager(s) Naam van aanvrager (vereniging of individu) :... Naam contactpersoon (enkel in te vullen indien de aanvrager een vereniging is)

Nadere informatie

Toelichting spot Individuele tentoonstelling

Toelichting spot Individuele tentoonstelling Toelichting spot Individuele tentoonstelling Wat De individuele tentoonstellingssubsidie is bedoeld voor kunstenaars die voor een presentatie van eigen werk bepaalde tentoonstellingskosten zelf moeten

Nadere informatie

Verordening van 30 oktober 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme.

Verordening van 30 oktober 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme. Uitgegeven: 2 november 2012 2012, nr. 46 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Verordening van 30 oktober 2012 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling projectsubsidies economie, recreatie en toerisme. Gedeputeerde

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013 (ASV), besluit vast te stellen de volgende regeling:

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013 (ASV), besluit vast te stellen de volgende regeling: SUBSIDIEREGELING INCIDENTELE SUBSIDIES AMATEURKUNST 2013 Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort; overwegende dat het gewenst is de Subsidieregeling incidentele subsidies amateurkunst zoals

Nadere informatie

Artikel 10 Beslissingstermijn Zie de toelichting bij artikel 7. Artikel 11 Weigeringsgronden Zie de toelichting bij artikel 8.

Artikel 10 Beslissingstermijn Zie de toelichting bij artikel 7. Artikel 11 Weigeringsgronden Zie de toelichting bij artikel 8. Algemene toelichting 1 Inleiding In de onderwijswetten is opgenomen dat gemeenten op basis van een verordening voor nader te omschrijven voorzieningen extra middelen (boven de reguliere rijksvergoedingen)

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29620 21 oktober 2013 Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 10 oktober 2013 Het bestuur

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 40033 17 juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts Artikel 1 Begripsomschrijving In deze beleidsregel wordt verstaan

Nadere informatie

Aanvraagformulier activiteit in het kader van 800 jaar Sint-Niklaas

Aanvraagformulier activiteit in het kader van 800 jaar Sint-Niklaas Aanvraagformulier activiteit in het kader van 800 jaar SintNiklaas A. Contactinformatie organisator HOOFDAANVRAGER Datum aanvraag: 1. (naam): 2. (adres): 3. (tel.): 4. (email): 5. (website): VZW / Feitelijke

Nadere informatie

Reglement Stadsmarketingfonds

Reglement Stadsmarketingfonds Reglement Stadsmarketingfonds Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 mei 2009 Bekendgemaakt op 28 mei 2009 Artikel 1: Voorwerp Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op het budget van de

Nadere informatie

Subsidieregeling voor promotieactiviteiten van verenigingen, speciaalclubs en afdelingen

Subsidieregeling voor promotieactiviteiten van verenigingen, speciaalclubs en afdelingen 160 Subsidieregeling voor promotieactiviteiten van verenigingen, speciaalclubs en Subsidieregeling voor promotieactiviteiten van verenigingen, speciaalclubs en Activiteiten van speciaalclubs of activiteiten

Nadere informatie