)*$ +, -! ($.!$/, "3!$ 4$"$%,!(!"!$, 4$) 5!%!, 7 $ 8" 7 )$$%9! 7 :$% $8" 7, : (!, 0 167

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ")*$ +, -! ($.!$/, "3!$ 4$"$%,!(!"!$, 4$) 5!%!, 7 $ 8" 7 )$$%9! 7 :$% $8" 7, : (!, 0 167"

Transcriptie

1 !"#$%!&"'!!($"

2 )*$ +, -! ($.!$/ 012, "3!$ 4$"$%,!(!"!$, 4$) 5!%!, #$%", 01,2 7 $ 8" 7 )$$%9! 7 :$% $8" 7, : (!, ;!*7

3 +!! $$"$%3!$ " (! $%(&!!(83!(33"!("<&! =,!8"!#$% >$ ( 8"!!!! $%! & "!!!! $%!! #$% $ < " 3&!% "!!"! $$"$%!&$?$%&(&& ("( ($ "$%!8" (!!&!8! ($ (!$! 8!% (!!&! =, ($.!$ $ ("!$ A&! "!!&(! $0B8"1!! ($%)$%3!($0 ($ (!$1 ";C"$%!3&'C#D3 8$ $!$38!$ $!(% $%8! $%!!%$! (!+"&%!$$!! $3"8 ""(%(" 8" &! E! $ 0 F1!$0(1!!!!!!(!!$ 0!8!G"H18 3 $%! $$"$%!!-! $ ( (!8!!!!!$ "! E3! "&8$%!E!! 8 " $%! 8! G(H GFH G#8H G)" -H"&!$$"$%%!% % % E 8!!$ 5!&%38!"(%(" 8 &! (! $ (83 3!(3!( "&!!!!8!!"!"(% A!")%&! "!38%!!%,

4 8! "!"% $%"8" "(! #D! %(! 5 " "8!%!!(!!$ 3"!" %!!$ 5 ($%""!!$!&! $!3 I""3 <8!3 " %! $%!!$0$1 $%!!! $%!38!$$%!$% &!! "%!$ 8!("! "!! $ "!$% &$%!!8)!<!!!!" #$ #& &%!"8!!&'&(' &0&8!( 1! &" 3!! ) "%!$3$%!!)!8)! % $%& * <! &' &' & ' # +, % )"<8!&%-!G!(H G!( "H " %!$ &! "%!$ $)$%3! %$!"3!"&! ("%!!$%((!%!!!8 )!! "%!$ &"! (! $ 8!!!&$% A 8!!+$% (!!$%3!&$% (""!!"<!8!!&$!3E70"1370(81)$ ("! " J! ($ J $% $&&"38"8! "!!%(! ""!&$"$!$ & $ 8! $%! $! $%! $ ) * 8"! (!! $! / * (!! % ( 8&! ( -! 8"!%! &" $ 7J!

5 %!&3!8!,(!$D!!$ "! (! K3E!3&! " %!!$ ) * -!2*(!"K,E7 0!!(8&!( 1&" 8!!""%!("!(!"!!!!!!$!8"! (!" 7

6 %.!!! $%!$%%%!(!! %!$$%!%! $!!3%((! "%!"(! 3!!!$ 8$%!(!!! %!$$(!!8! ")$%3(! $3&!!%$3!(83!!%!!$3%(( "!!&"%!(!(! $&$%8&!!"" &!! $D $:!!! 2/ 8 L!!!!&!"(! $!&&( (3 "8!%!$$% $!$%$% (!!&%! "(! $!!$("""!&( $$%"%!$!(! $ (!$("!!8"!& $? % 8"! (! $ &"3 "("% 8"! (! $!!%!!!&$% L!!! ("!!G!(!"H A("!&(!"8! ""!!$ (%"(!!$ " (!!!(!!$ &!($ "!! ( (! -4F $!!(!! $!! / 8! ""! "!D $!!! (!!$ 0 % "1 (!% &(!8"!((!!* %(!!%8"!!" %$%8!! 8"!(! $3!!&$$%(""0!&&" (!"1# (!3$"!8 (! ) &!!! (! 6!! 2/&%!( $!!! "C(!!8!"!%(!3!!!! <"'3993;0E1M+! + (6F%:&5"#N3 : 8)$$!$O/26/C,,O ' ; 3; 021 MF% & %) ( 9"N3;$ )$$: 8!$!32267/C,O '39393;3;0,1M)*

7 "!! %!( % $! " 8$%8%!(!8! A"!& (!!!$%%! (! $%%$%!!! 8!$% ($$$%("!$8!!! ("$(%%C$%(&!! " 08C$%1!(<'01!>>*F)9(0F)9P$$3 $%+33%$1*CF)9(" 9! &!8!!! 8!, A!!&!! $" &!!$ 3 $$"$%"(" (! $5$%% (&!!(83! "$3!!(! $ #D A$ $ (" (! $! 8!&! *$ (%!8!$"!!A$!$3!!!$!"$%"5 8&% $8" '0138 8!!(" "! 8!!(!!$ 8(! $ -!&!!!8%$$%(!!(! $#D "&!G%"H)!3% (&!I""3!<8!3"G"!H3& # 7 %!!!$%8!!&$%! "(!($$$%%! "3 $$"$%3!$!$%!! 5(! $$%""!& $"(!($.!$!&$-, + 8!!! "3!$ 3 $$"$% 8!%!- "8!$$%!! "(!%(!7! % (!! $ (! 8! $%! ($!!" &", 9'3-A%8+3 &39"!8+01MA%$%8"!) N3-)(32 <"'393A%8+3-33!!8+390,1 A%C$%)+%) ' #$%3 01 ) )$$% ;+ ;(! $3!&" 7 "&!! (!!(8(%!!("$C $$%!!( %+$%8" E

8 /% 0 1 5"("!"!E#$%! $! #83 (3 3 - )$ ( )$3! (! $!8(!!&! F( &$%! "! "!8"! $%!$!8(!0"1!$D$!!)0"1 $F(&! (77(!!Q!!!! 8"3! $!!!!!!!!!((&3!!!(! 8"58"($2($%83G!H3!!!!!8"3$%%!!!!!!!! $ 9"! 8 " %! Q 8" $!%8" G"H% %8!! 8"&! (" 8 " $ (!! ($! "!("!>>&"8!! %!! &!!("%!%((!("($%"(3 %"!&!%!!?$%">>&" "8"!A8"!%!!(!"!!!8!($%8!( ( 8$%!! $$%! $% ($! " %8!!8"8 #$% $%& $%""0! "$%1!(!?#" #D&("($%"(+ (!!$$%!!!& &($%"((!?##3 %&(# $"!!& ($%"( "!#)I-:F!(" "!!!8!!;9;)!("(" /

9 ( 2 ( #$ // 3 01 F F8" " 0,1 0F)1 E/ E2/ 232 #8 (8 7/ 3, E/7 5C8(8 E,2 /,,3E,2 '$ (8 0*$, -$1 /E7// /E E3, 2E2E -F:-#F-)0*$)$1 722,7 3 E 7 A!= EE 7E E %! 0*$ )$1 / E7 7/ 3 7EE 2! E2/, 3, E72E 77 E,3 /77 2E2 23 2E // E/E 3,/2, '%!)$ 72,22,3 2/ EO E72 %!)$,,7,// 237 2/ -I 8 &$% %+$%!!8"!&$ "!0!("1%!!!!!!#$%$A!!"!8"%(($8!!!"$%!8"!&!!!$ <"8!!(8$(,"C$%!$%J%!% " $ " 7 $! % $)"!&8!!(!$8 %(! ""!&$3!+$%&"$%!0 18" "" $ E )!%%8! %8"!Q ($%"(!$2!!)!%2 2

10 !"# $ %!&& &! "# $ "'&$!! "#&$ I!8"8 8""+"! $$ / A!!"!!$!%!3(80 (!!1!& ( >>!!! 8"! #$% $ 5 8! A$ (3&! (! $! $!#$% 8" 2 / 9&!!$8!! /8!8! 2 -I;;0&!*18!!8"8!Q 3%!%&!(!

11 + / / % )#! : 9*(-68(68,6 "78$ % /4 3,. 2 -(./#01! +(, I!! 8" 0 1!& $83!$D)$ 38(8!!""!*" %/3&!!!"!$"8!&5"!!!$D$!8"!!%!$ %!$&$%(!!!$( 3! 8! 8" % $%! 8 & "! 8("" ( ( ( ( ( ( )! "$!6!8" %! A!90*$)$1()$ 8!&!%! A!9 &!!8"!#8$0*$ -)$1-)$ 8!!#8$!$$!!*!$5%&!!!("6/C2F!02132C 50213C5%021

12 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( + 8 ( /9:// 4"782$ -!96"$ 6 % )8"78$ 2 &$C$$%!8" (!!!* $$!3&!"!(!(! 8 (!! % (! (! %(( (!$% (!8 %(! " ($ 8!!! &8!!!!!!! " (!$ 8 "!!!!!" A( (!"! (8" J% J($3 &"!8!!! 3,J (!$3 &"!!!"!" 9!""%& J ($2J(!$A" &$%!!G(H%8! (! 3!!!"! $!$ 8! "" 8! *( (!"3 8!!$ 8<( (!I01!("!!!$!!!"! $ "!! 9 (!!!$!"!!!$!"GH! I3 $3 A83 %3 & ;!$ + 8%6 $$$!$-)!8!39A4A0)!13 0,,C,,14%$6 +4%$

13 !$&!!GH# 01!"! #D! % (!& $!!$!!$ &$%!!D $ A! 8" ($.!$ & (! $!&$$!(!"!8!!5!F(5!$!(($!( (!$!!((!! &!!&!( 8!!!%$ &A $%!( ($!$!! ($ 5!!!! " ($(!$!!ECA%((88%!!($%"(!"!! ($%"(3&!8 "&!" %("!8! $% (! %!&!!!$!&( (!&!!!($(!$ 8"%E3!$D$,!! 8! $%!$!!! ($0% $% (($((!$1("(!!&+($%! $%!!($C!$!!!$ % $ $!$! $%! $3 8("!$! $$"$% &! )!&!! $% (!+"$%!!!! 5"F(!!!E&8(($ ((!$!3($!(!$F! =, (($ %"3(%!$8!!=(!9"!!!&! =, (!$ 9! 8!3 8 & $ &8 ($ (!$3 8( (!!!! Q!(!$!&GH38!$!! ($ GH ($ (!$3 " 8 ($ (!3!$!!+"!!*(!(!"-!$!8(!$%!!$F "3($'C#D $%!!$3!0&!(1&!!, $ ($! 8 ( #D!(&!*( $$%$%""38! $ G$!$H! $!$ A$!&!+"! (!$ # 3-"01MA43I4(!!$ +'8%N3!", -!!"%((8""!$%!(!$! &8%!8!!!(!( A&3;01G (43 ($!%:I6!$%H3 #$%% 3E0713CE,

14 (/ 20 ; < /3:/ F (4 F8" 4 $?? : #8 B C,//,/,EE C2E /,,J 2E BB7,E, CE, 22/ C/ E E7J,2 7BB7 /2 C2,/2 C/ E /2J,2,, 7B E7 C, 7 C7 /E,7J, F 2 CE2E,7E/ 7, C,77 7E,2J EE J -3 =- / 8 / 8 ( B 7 C2,2, CE // /EJ 7/ BB7,,2 C2 7 7 CE 272,7J 7,7 7BB7 E C7 E / CEE /2 EJ /E 7B,/, CE, 2 C,, E 77J // F E C// 2 77E/ C,72,,J 7 J >/ 8/ / /- > 8 B C27 E E C7E E,E/J 7,, BB7 C/ 77/ C7 E/ /J,E 7BB7,2 C,,, E C E,,J,, 7B E C2 E E C / 2,J F EE C772,,,/ C77, 7J,/ J - =/ 9? / /> -)$ B 7E C,,/,,, C7,/ /,J 77E BB7 2 CE 2/,/ CE,2J / 7BB7 7 C2 E C/ 27 /J,/,2 7B 2, CE CE C/ C,J,// F,,/ C/ 72 / C E7,22J // J 3 =8 /9 8> /= 8? ()$ B,2 C//, C, /,2J E, BB7, C7 22 C7E 2EJ 7, 7BB7, C/ C7 2 C, E2J,2 7B C,, C C CJ 7/ F 2E7 C/ 2 C,7 /,J 22 J > 8> > /8 / 9 )!("(! F(!! $!"! 0B1! ( $D3 &8 (

15 $ % &! 7 3 8( %!!!!&!!($D58"$$(C$ 23& '(3 " 8!%!!!! 7 8"&!!($%3$%"!!& ( J ($ 0&!*1 -!!* 8! $! ($C!$&!GHGH 5&!!"!$!$! ($ (!$ 82%!$D$!"!!!($"& 8!!%!!8" "%!!C $%!"! J! C ($ %"8%!!8"G$%HJ(!-! $$$ 8!""3&!(8!"!! 7 $ ($3!!(!,E$3(!"" 8 7$(!"!(% 7$&!! $8!"! 7$ ($9 "% &G( % 8$%H!"!! $ $% J 8" 8!!!& $ 5 8 "! ($ ' ($%83! & 8! "! ("8!0$1 F(!!" ("!! $% 8! $%(!! 8 I! & $ 8" 8! $%!$ "!!&$!%!#D & & $ %! 8"! "!!!38&$$!("!&! & 8!!! ( (! 8"!!!!&!( &$%!7S(!-!! 8"8"8"!7S 8!!"8!!&!&C$ A!!&&C $!7S(3%"(!!$!!! $%!! - I " 8! &C$ &!/J! 8"!! $$! J!! 9! 8!3!!#D"%!!! 8"!3!!88" "!! 8"&$$!!""! (! $! 8%(!!! &$!(83!(3"&$%!!!!(!3!$%(! 7S!!&$!G"%!H!"!"!("!!!8" 7 "$%! "!8!!!!"!("!%((! 8"58""!($H.!!C($ 8"!.&8!!&%%!"!3%8% $%!!" "!!$ 7

16 !!!!$$!!& $"<8!!!!!"( &"!$$";!&!38$$("3!" $$3&!8!!!"&&%( %(%!"("8! + ; ( Lorenz Curve Tewerkstelling Cumulatieve Tewerkstelling Cumulatief Aantal Ondernemingen Bouw Distributie Transport Industrie Lorenz Curve Tewerkstelling Cumulatieve Tewerkstelling Cumulatief Aantal Ondernemingen Installatie Electro Distributie Electro Industrie

17 58!! "!!! %(!3!&8I7($!#D!G#8HG(H! "8!! <!)!3& -D +$%!!$$% "(?!!! 8!& $%! $$"$%3 "3!$ 8!%!!! $!& (! $ 8!!$!&$% Italië Polen Spanje België Zweden VK Nederland Duitsland Roemenië Oostenrijk Bulgarije + > < # Grootteverdeling Bouw % Totale Tewerkstelling Bron: Eurostat E

18 + > 2 < Grootteverdeling Distributie Italië Bulgarije Polen Spanje Roemenië België Zweden Nederland Oostenrijk Duitsland VK % Totale Tewerkstelling Bron: Eurostat, Distributie is Handel in Motorvoertuigen en Detailhandel + > 2 < ( Grootteverdeling Transport te Land Spanje Polen Italië Zweden Bulgarije Roemenië Oostenrijk Duitsland België Nederland VK % Totale Tewerkstelling Bron: Eurostat, Sector is 49 Transport te Land /

19 67 (83!(3"&(! $!!&!8!!&$%<&! =,! 8"( 8"!!!!$%! & "!!!!$%!!#$% $ <" " 3&!% "!!"!$$"$%!& $?$%&(&&(" ( ($ ($(!$! 8! % (!! &! =, ($.!$$ $!$("!$ A&!"!!& (! $ 0B 8"1!! ( $%)$%3! ($ 0 ($ (!$1 " ;C"$%!3 &'C#D38$ $!$3 8!$ $!(% $%8! $%!!% $!(!+"&%!$$!!$3"8 ""(%(" "!!!! 8"!#$%(!!(8C!($ "&38&!!(% )! $!! $(8!(!$%!" 2

20 ; -!& $& 8!! "3!!$! 8!%!!+$%!$!(83"3!( A!!& $ &$% 8! 8! $$"$%!G+$%H0!!!1!D!0 $!!!8!!!GH1 8%% )! 8%!! $!! " 8" 8!&!!8!8"(!!$ I!!!!!!!!!$%! 8!8" %"8""<8!!+$%!!$!%!!!"%3& %!%!8!8")$%3!&%!$!$"!!&!%"!$ $8!!!"88!!"3!$ % $%!$ "3 $$"$%3 "( I E3 I/I238(8!"!!$ "!""!*!%E!!"!$ & + // Loonkost en Arbeidsproductiviteit per Sector 2012 Loonkost Arbeidsproductiviteit Transport Transport Installatie Electro Distributie Electro Distributie Electro Installatie Electro Bouw Distributie Distributie Bouw Loonkost per Werknemer X Arbeidsproductiviteit X1000

21 -IE"!!"8"!!!!!! E!$0!F1!$0!(1!!!!!$ 0!8!8"1!8!3&!!""8!&I/<!!!!!!!$! $!! $D $ %!&$% $%! %&! %!$)$%!"! ( A!!"!!! $$"$%!$ &$%!"3&"&8!I2A %!&!*%%! $$"$%-3! %! 8! (!8!!8" &$% 8 &H 8"" 0" 8"1 $% $$"$% %!$3"!!$&8"!8! "!!!!$ "")"!(C $G "H8%&! $$"$%("!$ + 3 Evolutie Loonkosten Index Loonkosten 2007 = Jaar Bouw Distributie Transport Instal. Electr. Distr. Electro

22 + 9 Evolutie Arbeidsproductiviteit Index Arbeidsproductiviteit 2007 = Jaar Bouw Distributie Transport Instal. Electr. Distr. Electro +? Evolutie Competitiviteitsindex Competitiviteitsindex Jaar Bouw Distributie Transport Instal. Electr. Distr. Electro

23 8%/% ; 5 (!+("!%!!"!#83 (3)"F&"!"8!+$%!!( ( ) (" (!! 8"! 01" % " 8! 8!! $3! %!!8!%!"""$8 $%0!!%(($%$! 13 " % """" 8! 8!! $! 8! $%-! &$& 8&&&!!&"!$A!" %! & 8!!!!! 3&!! $$% F+$% 8$%8%$0 18 $$!")(!&.$! $!&!"8!!!!8&&!(83!(3"( 8!!!&$" &$% "!! 01$$!!& $&!! $&!& &!!"($%"() (!(!%!! 8 " ( & & ($%"(! "! " """8!("! &(! &!88!G!*H "$%) " 8!!!!&!* "!! (!%! $!! ( 8! 9! 8!!*"! % $ $ 9 38!!!*!!6 5(!83!"!$!$!! 5 3!!&!*01"38"! $ $$3$"!-%!*!$!" "&!! $!!! $"!&$8%! "$%% %!!!$"!!!&%!&!$$!&!(,

24 + <* 6 9! &3 3!% %! "3!!!!!" %!!$ 3&!!"8 E &8""8!!"!8!3!!C!*5! 83!!(!8(&$%!& I!! 8! $%! $ 5 "!!!!! 8! E!& $ G(H,T$!G#8HG-)"H& 88&$! $$&8 "(%( $$(!!!!8 3&8$%%8! 8"8!(!I!%!!!8!!5 "!!! "! $D$/!8)$%%!!!!8!#!%!"( % C$ 5 8!&!! $%!$I,C&8!%!"!&! %"%((8(%!!!%" E -$"! ("8!A$%"!$%!"! ( "!""8!(!" (&" "! )!!(!"$%!!"" ( 8 ( (!!!*! $! " (&!!!$%!!*

25 8!" &!!$D"$%%(( & 8$%!"""*$"8! + < Winstmarge Gemiddelde Winstmarge % Bouw Distributie Transport Instal. Electr. Distr. Electro + / A Aandeel Verlieslatende Ondernemingen Aandeel Ondernemingen met Verlies Bouw Distributie Transport Instal. Electr. Distr. Electro Winst/verlies na belastingen 7

26 + 8 A 1 Verlieslatende Ondernemingen Bouw Aandeel Ondernemingen met Verlies Winst/verlies na belastingen L<3 3<L<10 10<L<50 50<L< <L Verlieslatende Ondernemingen Distributie Aandeel Ondernemingen met Verlies L<3 3<L<10 10<L<50 50<L< <L Winst/verlies na belastingen

27 + 8 2 Verlieslatende Ondernemingen Transport Aandeel Ondernemingen met Verlies Winst/verlies na belastingen L<3 3<L<10 10<L<50 50<L< <L + 8 / 2 Verlieslatende Ondernemingen Installatie Electro Aandeel Ondernemingen met Verlies L<3 3<L<10 10<L<50 50<L<250 Winst/verlies na belastingen / -!&(C$8!!!!78"!+8 %"0$%!!78"1 E

28 + 8 2 Verlieslatende Ondernemingen Distributie Electro Aandeel Ondernemingen met Verlies L<3 3<L<10 10<L<50 50<L<250 Winst/verlies na belastingen /

29 672 " 8"&! E! $ 0 F1! $ 0 (1!!!!!!(!!$ 8 3 $%!$$"$%!! -! $ 8!!!!!$ "! E3!"& 8$%!E!! $$"$% 8 "$%!8!G(HGFH G#8HG)"-H"&!$$"$% %!% % %E 8!!$ 5!&%3 8!"(%(" 8&! (! $ (83 3!(3!( "&!!!!8!!"!"(% A!") %&!"!38%!! % 2

30 =%. $!G(8H3G"H3 G!(H GH $ & #D3 " % " G($%"H $%(""%$$"$%9!&! "! $$! " 3&"!8)!38(!!G(8H!GH8!!$% F(, 2 &$%!"!!8"8!" ($%" $% A (" 8!(! ;!!!(" "!#D! )!5$!!$&!(83!(3 "!3I""3<8!3# "!&"! #$%! )!$%(!" "!!("%!"! $%" $%!!3&!!3 &! " (!!!! ;!&!3!!!!!!!!! #D3 &! 8 &! ($%""! $!)!!$%!!G$ HG$%H! $(!#8" " %!!& $ $%!3& 8 ($%" $%!$ $%! $%! G$%H 0!?;4) 1 $% 8 & & " "! " $$"$%! 8! " " 8" " $%"!"%!$ #$%!5!&"!! "%!$ (!! " 8" "(!! $%!$&" % ( $! 8"!!& (!! 8!!!("%!! $% " 8" 8! $% (3$$!"%(($ 3 $%!! (!!$ 0!8!"1$% &!&!"8"8!!" " "3!"%!!$ 8! 8 $$"$%! " 8! (" 3"!?##( (!!!$$C!*!8 $%((("A!"8"!! 2!!!+8"!&(!"!! 0!! 8!13&!!!!!!! (""?!!8!8%!! "(%!!!3! $%!$($%!3!,

31 !!(!!$ 3&!!!""8!%!&!! "(!!$ 3!8!"8! $!!!!$ $$"$%!* % "!!8!!!""!""%%!!* % %! $$"$% 5 8! " %!!$!%3&! " 8!!( "3 8!! "&&$%!!8!%!&!*3%(3 8!("!!!!!"%!!8!", ( 8 F8" '!!! 9!!!! F ;!01 #D E77 3E, 3 7/! E,, / E22 I"" E,3E, E3E 2E <8! E 23 E,3 2E # 22 3/ /3 7,// /2, 3/ 7,3 7 9!8" #D /7 23 E/37 7E,! 27,, EEE3 7 I"",, 7E3E, E73, EE7/, <8!,32 7,E/3, 27 # /22 2 //3,EE2EE E// /37 72,2,3E,/7 9!!8" #D,/,,3 3 /2! E/ / 2E2 I"" 7E/,,3, 37 2/2 <8!, 73, 27 # E,32, %! 8 8! ($%" (! $% C+3 8( 8! "!!! 0 $%!C"1! C!?;4)$8!!$!!3!$!>>&8!!(!!!8!% &$D$D!&!! % $%8$8!"8"0 %! "8"13$!"%!!$#D!!!!+0!"%!!$$ 15% $%!" %

32 IC/!!&85"8 3>>"!!"8"! $%!!8 A(!($%" #D!!%&!>> $%"8"8!!&$ $%0 1 8!""!($%"!"%!!$838(!C#D $%!& $ $%8 #D - I 8! ($%"! G#8H $ " 8"! #$% (8$!!! " J %!! "(!! 9 I"" <8!! " 8" 8 %!! #D )$%3 8 8 "( (8(!!&"!8)!3&#3"8 $% "!!!(8(! U!"8" "(!!!#$%(!)#&-%8!" I8!& $%"8"8!$!! $%(!!$!!"%!!$ "5 "!!(!!$ %!!& $%"8" $3 8! " %!!$! $I""!"%!!$$ 9!8!!%"8"I""8!$!! %(!!$ $%8!!" 9"!$ ""%!!$ 7$ $%3!% % $%( J7J" %!!$5" $% /3J07=1,

33 + =. Loonkosten per werknemer Bouw België = Duitsland Frankrijk Zweden Bulgarije Polen Loonkost per eenheid product Internationaal Bouw Verschil m et C om petitiviteitsind ex Be lgië Duitsland Frankrijk Zweden Bulgarije Polen!!(0!%!1&8I7!!"8"!+$%%!&"(,=&!#D5$%8!%!(!"8" "(!I""3<8!&&(%)8&& # -% 8! " "8!! $% (!!$!% $% " 8"! $3! 8)!"$% % &!G"H3&(""! 7G"&!H0!!78"1"!,,

34 !"%!!$&$%!$0 &$% I""1)&$% %&!8)! + >. België = Loonkosten per werknemer Distributie Duitsland Frankrijk Zweden Bulgarije Polen Loonkost per eenheid product Internationaal Distributie Verschil m et C om petitiviteitsind ex Be lgië Duitsland Frankrijk Zweden Bulgarije Polen,

35 C 6 > 57 Loonkost per eenheid product Internationaal Distributie Verschil m et C om petitiviteitsind ex Be lgië Duitsland Frankrijk Zweden Bulgarije Polen -I 8!!$#$%%(( ""%!$!I""!8)! )!&%!$("8"8!%!!$ $% "%!!$$!(7$ I""9!8)!&!$)"&$% <8!!#$%%( + -. Loonkosten per werknemer Transport België = Duitsland Frankrijk Zweden Bulgarije Polen,7

36 Loonkost per eenheid product Internationaal Transport Verschil m et C om petitiviteitsind ex Be lgië Duitsland Frankrijk Zweden Bulgarije Polen IE"!!G)"-H + 3. Loonkosten per werknemer Elektro Installatie België = Duitsland Frankrijk Zweden Bulgarije Polen,

37 Loonkost per eenheid product Internationaal Elektro Installatie Verschil m et C om petitiviteitsind ex Be lgië Duitsland Frankrijk Zweden Bulgarije Polen F8I/!!G)"(H3! "(!G(H"%!$!#$%)"!(8!& $!!%(!!$ 3!!!"!"&!(!%!$&$%!3" &$% <8!!8)! + 9. Loonkosten per werknemer Elektro Distributie België = Duitsland Frankrijk Zweden Bulgarije Polen,E

38 Loonkost per eenheid product Internationaal Elektro Distributie Verschil m et C om petitiviteitsind ex Be lgië Duitsland Frankrijk Zweden Bulgarije Polen C!* 6 > 7 Loonkost per eenheid product Internationaal Elektro Distributie Verschil m et C om petitiviteitsind ex Be lgië Duitsland Frankrijk Zweden Bulgarije Polen,/

39 67 "%!$ 8! "!" % $% "8" "(#$%(! % (! 5 " " 8! %!! (!!$ 3 "! " $%!!$ 0$1 $%!!! $%!38!$$%!$% "%!$! (! $ &$%!!8)!<! (8!"8"J!3 &&U!#D!"8!! G(H3GFHG)"0&8!(1!"%!$!&"3!" "%!$3$%!!)!8)!% $%& "%!$8!8"$!! $%!$ <!"%!!$!G(8H3GHG"H%!#$%!!!3I""!8)! )"<8!&%-!G!(HG!( "H " %!$ &! "%!$ $)$%3! %$!"3! G"&!H("%!!$%((!%!!!8)!,2

40 >% - $8!!! $$"$%3 "!$!!"!$!?$% % ("!! " %!( &$%!!$ &!!" -!&$$%8!$$%!88!! 8"! +$%! "! %!!! "5!!! $%!($&!"!$%$% 3! "$!! $*! " $%!& $3$!"8" >%% D 5 8*!(!!%8"((!"!&(3!!8!!%(!%8" 3! $$ $+$3! ($%"( $% (! $8 8!!!&(&!!3&%!!! % +(! 0( (!(!1!!%8"(! (!"$% 8!!!$3%8"!!3 )*+*, *-%*+ ' -! "&H$(!!8!!$%$$! "# $ % & '() * 5 8"3! " 8"3"#!!8!3%% $%("8!3'()!!!( $+$3*( $%3W ( (! (!""3 &%!!3W 3W 3W,3W &!!8&$%W 3!!&8&&&!$ (! % * ( $D! " 8!!! ( (!! 8" (!( (!!!$%!* A $$% $%!" 8"$! "8!%!"! $< " %! $%"& & (! "3! 8"! (8 (! 8 " '! G$H& $%($%"(3&!% "! $ $%5$%&!$!"(!!8!!$%)$%3!(""!G*!$H(!"&% 8!$!<"88&!"!!8! (($%88!!!"%((A"!"!!!!!%!(!$"%((!"! <( 3 :!%3I022E1XA8)$%!(#)Y )!$!32/EC2X3 37

41 !"3"!8"&-!"!8" &$%( "(!3&!&"!"!"!!")"!!"!!8! %$%01!8!&%!$$F3"%"(" " %! %!+$%"" 8 )!!!! 8"! %3 & 8$%!! 8"!%(()$%"!""8 &!&!"!018"83!&!(!!""!%! """!8"! 0$%1! " 8 " "& 8! 8" "!%! ;!&$!8&%! $%!!+" 8" *$!3 "! 8!!! &! ( (! " %!!!! "3!8!!"$"5"! ("!;C#!'99 (!!+$%!$%

42 >%/% E F(!8 &$$%$% (!!!! $%!($!8!!C F(7 &$%!L$!"$! (! ( = E B A /-://F <DD 1 A G #.B #8 ( F - )"( )" +,,EZZZ 01 E,ZZZ 071 2ZZZ 0E1,ZZZ 01 7ZZZ 071 C2ZZZ C2ZZZ CEEZZZ C7/ZZZ CEZZZ 071 0, , ZZZ 2ZZZ,ZZZ E ZZZ 071 0,1 0E EZZZ,ZZZ ZZ,ZZZ Z 0/1 01 0, , CZZ CZZZ C,ZZZ CE C 0E / % ZZ ZZ C/7 / 2ZZZ 0,21 0,E1 0E1 0,1 07/1 %, C27ZZZ C27ZZZ 7 C C , ,1 C, 2/ 2/ 7 C,E C, C, R( //7 27,2, 2, 2 2,2?6 "$" 01 8! C!!(%!!3! " [1!! %"" (!-&!($%"( $ C A(! $% $% $ C( (!$; $$(!$ZZZ=ZZ=Z 8$ "J37JJ$%$F8C!! %"!!($ 8!!! (! C 0!1 ( > 2 4 F F ) #8 C2 C7 ( C2 C E F CEE C/ 7EE -)" C7/ CE7 2E )"( CE C,/2 F8" 0F)13

43 , >%8% E -!&$8!8!(" & $$%+ "! $ (! 4$ " 8 8 8((!$!"8!!5!!8!"!& 8!!!! 8"C 8" (! ( &$%!! 8"!%!!! 8!&%( (!""$H)8! $!""38 $!" " 8" $ 8 8!$H 6)> 8!!!"!8" 3>>8(!8"(""!!%!"$%!%!! & % ()8!$!$!$(! 8! 8($!8" 8!!!&& $%!!%(%((!"8&! 9$"8!!8" 7J3J J ;!& ("3 " 8! % $! 8" (!8!("!!%!!!:"! $ <"%!0:<1 %&!!8" (!!:< $%!!(! 0&( (!(3! (&"%!3$15("!!$!8" (!!! 8" (!!!"$ %(, & (" &"! $ < (!! 8"" 8"! (8$ 7E322J % (3 8!&!!($,23J(! -!$8!/37J-!8!&!""! "(!!& $,3/J!(83 /3J!!(,3J! $ ;&! $ G "H!$!$G(8H38&8%&!8" (!$ %!(8&! 8!! G!( "H G!(H A" (!$!&(!""8& D$!%!" %! %!; $$ 8!!!$ $ " 8 ($!!$ $! " 8( ( "8"($ $$!!8!!!! %!!3%""!!"""38& 8 ( % $D! (!!&, "8"!!$%8""(!8" )$%3!!!$%" (!!%($%"( %$8""8"!(8$!$!%(!!! (&"%!("&!!%&$%!3 (" &$%%%

44 +! $ ""!!" 8"$&!"!! 8!!"!&%($A$%("!!!"%$%%!%!! $$ + "! $ "" ("!8&$$%$$% $3!8!$& &"018&!"!%8!!3 &"!!!"" 8&! 8"" $ "! " $% % % %$%(8!!("!$! $3%!$%! 8"%" $%!$!!! F %! 8 " ("! (!&!!(!")!(8!! ( (8!!($%"(!&!8"3 %$%! $%$ $!& 8 $! "!(!" >>!&83! 8!$ % (!")!$*!!3!!(! % (!*&! 2 A 6 > F( & (! 8! $! &$% %(("-!&(8% ( $D! ( " $%!!$ "!&!$"%!""!$!! 3!!&%(8%!"!

45 ( - 2 E 1 $ $ <!!%! 9!%! 07J8"! %! (1 <!!%! $!! 7J 7J J $! " 8" 7J 37J J #8$ :$D!(! 7 ;( $D! (! 73,J 3J 37J /7 7 E7 E K,/E2 K,/E2 K,7/ ( :$D!(! 7J 37J J ;($D!(!, 77E E K,, K,, K/// F :$D!(! ;($D!(! 37J 3,J /3J E7,,E,7 K,772 K,772 K22// -)$ :$D!(! 7 3//J ;($D!(! EE,3E7J,// E37J 77 K,2E7 K,2E7 KE,27 )$!( :$D!(! 7J 37J J ;($D!(! 27 72E,/2 K,/, K,/, KE/ F$D!(! /72, 2 7E/7 F" K2E7 K2E7 K,,/,7 7 8!("!!%!!$!8""!! " 8!("!!%! %$D!(!%(!Q!8&! $

46 )! (8$ $D & % % (!3!$!%$A$D!("!8!(!$! "!&8 (A$$D!(!&$! $ 9! 8!3! 8"!& $ %$% &!!!"!!$A( $D!(&!!$3!&!3 ( 8"!&$&$%!!(!!$!! 8!!(% ( 8! $D!3 &!!!!"!Q K%!!($!!$ (8 *8"!&!!($3!"!!($%!!&!(80" "!! $1 $ " "! 8"!(8$3!"(%% "! (!!$) ("!(!&%"! "!!"A8!8!!F(!"$D!(%%!$ / -8!/ ($D!!" K3E! 2 9"!%" 8!%!!$!$3! $!&"!, 7$"(!, )!! &8""%!!%!!!8"!!"!-!"!8 8!!$ $ 8(! 8"!%! 7J!! %((""&!$$% 37J"!"$D!( &! %&!(" %!$3!!&! $ (! 4$ 8!!!!! " $% 37J!3 8""%!&! $% $ &"!+" %!) %! ("%"""!&$%""!(( "!!8"%!$ $%38!!(!"! 9!8!3!"%!%(" %(0!1 "!(!"! %$8"%(! "!(!"-%$!!%!&"3 88"%!(!("!$H3!" E 8!("!!%!!$!! %!Q 8&! $!"!Q / &(! &K7!$0!!%!8!!!18!%""!8!!$! "3!$!$!&$0!"$D!((!KE1! $(!!"$D!(&$%%!K,K 2?!!&%8"!"!CQ % 8"& 8$%"%!!!! 8 (!!!&! 8!<( (!%8"0%!1 7J3J,7J%!% 8"!Q $ "!$3(8$!($, #$%33 01!$!(!3-) (

47 !!%("!$&!!%!-8!! $, (! $D!!$" K3E! F8!!$ J! &!&!$!!!8!%&! &3 $!!"" % $ &!!%! 7J<8!"%(!8&%% 7J&!!"%!!%!!!" %(!7E%!8!" K3,! 5 6 > / 7 8!$$&$%!!!8" )$%3!$!8!("!&!! % "-!& 8 8! $&!!$ 8"!(!!$ 7J3JJ-!"&!$%"$"3 &! " ( % (3 &!3! 8" (!3!&!- $ 8! $ 8" % 3&( (!! (8$3&!!8" 7J!$! "0(8" (!13!!& F(2!!&5!!$!&!0! 138! &$% 8!%(("!(!"3!!!!!$!$D$$!(!" -! ( 8!!"! 8 $ "! 8" 7J3JJ8!!;&!& &$%!$%!8" 3!!!" "!%$8!8" 8!!!(" 5!%$!8"! $!!& 8" "! " % $!8"" & " %$! 8"" (% " 83! 3 % $D! (! ("!! $% (! $8!!$"3&!"%!!$3!%!!! "! 3!"$ %!Q $!$ E

48 ( 3 2 E / 1 8" 7J 8" J 8" J #8$ 5""!" 3/J,3EJ E3,J ;( $D! (!, 2 2/ K,E7/E7 K7E7 K7,,7 ( : $D! (! ;( $D! (! 3J 3/J 73/J,, /7 K722E, K7722, K72/2 F : $D! (! ;( $D! (! 3,J,37J 37J 2/,27 /E2 K,7 K/22 K2E,/,/ -)$ : $D! (! ;( $D! (! 3/J,3EJ E3,J /7 7E K,2E K7///, K7,EE )$!( : $D! (! ;( $D! (! 3J 3/J 73/J,,2 E2,7E K/72 KE2/ K,72/ F $D! (! 272 /,/,, F" K,E227 KE222, K22/,/ F(E!! $! 8"! $%! " $ &!$8!8" $"! "3&(!(8$ &% "!(8$ /

49 &!"!"!(8!$D!!(8$!!($3%8&"8"!&!!($!!(8$!$!"!!!$"! 8" $%!(8$!!% $(!!(8$"!! %%$ - 8!!& 2 ( $D!!! 8" 7J(!!! % $! 8"!$"(! K,E7 8" 7J %"" % "&$8" 9"!%!!%!"$%!8" ( %%!!8" $! % (!(! 8!!! 8&! & (!! $& $%! "! (!" 8! $!3 %!!& $ " $%! (!! -!!%$%!(!3"!"!(!" $%8!!&!8" &$%!""!("9!8!3!8" J3(8& * (!3""!!!$%"(!!(!"8&!%(!!8!! 2

50 672! "%!$ &"! (! $8!!!&$%A 8!!+$%(!!$%3!&$% (""!! " <! 8!!& $! 3E7 0"1370(81)$ ("! " J! ($ J $%$&&"38"8! "!!% (! ""!& $ " $!$ &$8!$%!$! $%!$) * 8"! (!!$! / * (!!!%!! -! 8"!%! &" $ 7J! %!& 0!%!13! 8!, (! $D!!$"! (!K3E!3&! "%!!$ ) * -! 2 * (! " K,E7 0!!( 8&! ( 3!&!!%!!!!1& "8!!""%! ("! (!"!!!!!! $! 8"! (!" 7

51 -% A + A / 6 H % )#!,6 "78$ : 3 8 9*(-68(68 2/4 %0. -(./#01! 2 +(, 3, )*!" ( ( ( ( ( ( ( + A / 0 Aantal Werknemers Job Creatie en Destructie Transport Creatie Cont. Destructie Cont. Net Creatie Creatie en destructie van ondernemingen die actief blijven 7

52 + A 8 0 ; =?= 5 B 7

53 ( A 0 5 B 5 %021 $!$ )+ * ( B E72 C7E, / 2 C2,,2J EE BB7, C2,,E C/ 2 7J E 7BB7 2, C,, / C7,, J,7/ 7B,/7 CEE E C,72J,2 F,,/, C7E/ /7 2 C// J 7/, 7,

!" # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..("! +..$&(/- +&!"/.! 4 +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+ " $!!# $..%' %!',*.3

! # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..(! +..$&(/- +&!/.! 4 +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+ $!!# $..%' %!',*.3 !" # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..("! +..$&(/- +&!"/.! +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+ " $!!# $..%' %!',*.3!" # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..("! +..$&(/- +&!"/.! 4 +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+ " $!!# $..%' %!',*.3

Nadere informatie

! " # % $ # & ' " ( % ) '# *+,+--.

! # % $ # & ' ( % ) '# *+,+--. ! " $ % $ & " ( % ) *+,+--. !"/ )0 1 *) *)/ 2 ( /2 3 4 5 "3 6! 2 2 6 6* * / $"6! 7 85/7 *+5 / *95: *;5/ 7 *5% " 272 * * * / 6? $ * 7! 1 / / % &!!( "( ) 2 @7 4 5 ( "! $ *! *! 4 5 A * ( (

Nadere informatie

A 9B 9 +1? & '( )(%%* +,'#-%.$/'$0/$0/ 1223,'#-%.$/')%4()) 3*5 ;;;78 9+7! 12 21 *%4#$$()# << * */04$'/'$# * < 1!12 ! "*=1*!" *1> #$$%#% ?1*1>?

A 9B 9 +1? & '( )(%%* +,'#-%.$/'$0/$0/ 1223,'#-%.$/')%4()) 3*5 ;;;78 9+7! 12 21 *%4#$$()# << * */04$'/'$# * < 1!12 ! *=1*! *1> #$$%#% ?1*1>? !" #$$%#% & '( "&#(# )(%%* +,'#-%.$/'$0/$0/ 1223,'#-%.$/')%4()) 3*5 6+78 9+7 2:*! *! ;;;78 9+7! 12 21 *%4#$$()# #$$%#%?1*1>? >2 4(#'(7%@%%%#@4%#$4$@ A 9B 9 +1?

Nadere informatie

!"!!!""!# "$% &'(!")!" #*#+

!!!!!# $% &'(!)! #*#+ !"!""!# "$% &'(!")!" #*#+ ,-. /& 0102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223

Nadere informatie

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/()

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() +,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() %()2*(+%1 (%*()(1%()&%.-.) 3(1%))% %'4% 54,/65 7( #% 8(9 " #$#% &&&'()* ' :;+32+4:? >2:2:;@32: +71/)( */A B 7(CCCCCCCCCCCC %*(8D% 1%(.% CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Nadere informatie

#$%&'()*' ' + ', -#./$/#0 12, -#./304/ (5, ''6!""5 " 75,

#$%&'()*' ' + ', -#./$/#0 12, -#./304/ (5, ''6!5 75, !" #$%&'()*' ' + ', -#./$/#0 12, -#./304/ (5, ''6!""5 " 75, !" +5!+ 8 ++9" + :!! 5 + "*!!!5 :+;! " 78+5"5 +! 58+=!: 5!85" >+! =8!8? +' +"* + + ' +@8:+8 "(855

Nadere informatie

! "!""#$! $( )!*!+,-.// ""#$ +$$!$ 0 1!! $!'""!2! +%&" + # $5 6(" $5(" $"$! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

! !#$! $( )!*!+,-.// #$ +$$!$ 0 1!! $!'!2! +%& + # $5 6( $5( $$! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ! "# $%" $&"' $ ' ()*$ *+! "!""#$! %&"'"" $( )!*!+,-.// ""#$ +$$!$ 0 1!! $!'""!2! +%&" + %&"%"+- '3+'3!2$4" # $5 6(" $5(" $"$! "!*"!$! & " $7#)8 9*6$!! $"'""!'178::!0;

Nadere informatie

Deze actie kadert binnen het project SOLABIO-'Soorten en landschappen als dragers voor biodiversiteit', mede gefinancierd door het Europees programma

Deze actie kadert binnen het project SOLABIO-'Soorten en landschappen als dragers voor biodiversiteit', mede gefinancierd door het Europees programma !"#" $% #!&'!()!!$% *!$ + ), -!. /!& $ 0 ( 1 & & $ $ 1 ( #!& #!& #!& &% 2/3*""4 $$%/"32"4 5 ) 66 &. ) #!& ) 7 &, 89 8.9,7 !!:%$ " # $ # % $ & $ ;!!! $!:%$ 1!!! 0 0!!! ;, *!$ *!# + ; *! *!* *!-

Nadere informatie

# $% & & ' # $ ( &# ! "##$!! "##% Openbaring aan Johannes door L. Brinkman. www.yarah.nl 1

# $% & & ' # $ ( &# ! ##$!! ##% Openbaring aan Johannes door L. Brinkman. www.yarah.nl 1 !""""!" $% & & & ' $ ( &! "$!! "% Openbaring aan Johannes door L. Brinkman. www.yarah.nl 1 ' $%&' & & ) & & ' * &' ( & ) " +,,&& -. -//0 ) 1 2 3! ( & ( '.45 (& &,,,3, 6 5' * $)*"!+!,-* ( ) *% %+, %"%"%-%+%''%.&%%/0),01%+-

Nadere informatie

Voetballen zonder doel

Voetballen zonder doel Voetballen zonder doel Onderzoek naar het economisch beleidsplan 2002-2007 van de gemeente Borger-Odoorn April 2008 Rekenkamercommissie Borger-Odoorn Rekenkamercommissie Borger-Odoorn April 2008 ! " #

Nadere informatie

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($1/&2./345'&6+(789:8(2;

Nadere informatie

!!" # $ %&' )!!! 12--1!33

!! # $ %&' )!!! 12--1!33 !!" # $ %&' ('''$ )!!! ""%*+, -.''/-&.0(-.'' 12--1!33 !"#$%& '( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((' )( *+

Nadere informatie

! "# $%"# & " # $% ' ( )* +***( $ 2..33

! # $%# & # $% ' ( )* +***( $ 2..33 ! "# $%"# & " # $% ' ( )* +***(!!, " -& "#./**0.)/1+.*1/ $ 2.. %&'(")*+ ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-.

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement 2010 2011 Masterproef Windenergie in Limburg: een economische analyse. Onderzoek naar het potentieel

Nadere informatie

Het bos van konijn Fluwijn 1

Het bos van konijn Fluwijn 1 Het bos van konijn Fluwijn 1 Het bos van konijn Fluwijn 2! " # $ && & & & '( &&! ) '& +,- " # $ '(./0 +,,1223,142-5 2,!+6//441 5 2,!+6///40 $ 7 8 7 ( & & 9" & &. & :& " && Het bos van konijn Fluwijn 3

Nadere informatie

Voor Bruiloft * Familie Feest Vergadering * Receptie * Diner Zakenlunch * Koffietafel. Gravenstraat 172 4567AN CLINGE Tel.

Voor Bruiloft * Familie Feest Vergadering * Receptie * Diner Zakenlunch * Koffietafel. Gravenstraat 172 4567AN CLINGE Tel. Voor Bruiloft * Familie Feest Vergadering * Receptie * Diner Zakenlunch * Koffietafel Gravenstraat 172 4567AN CLINGE Tel. 0114-312156 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3 Van de Redactie...4 Carnaval 2006...5

Nadere informatie

$ % & Handleiding traktatie- en tussendoortjesbeleid basisscholen September 2011

$ % & Handleiding traktatie- en tussendoortjesbeleid basisscholen September 2011 !" "# $ % & $$ ' ()( '*+ '%,'-./012& /0.3.-4,4, 5 5 1 %++& & & $ &&& + ' 7+' ' +'& 8 9: 1 && 7+"& 7+ + 9&: && +& & %&+& && ()( '*+ '%,'-./012& ; /0.3.-4,? ; /@@0.///// 1&5 2

Nadere informatie

Gezondheidsindicatoren 2006 Vlaams Gewest. Algemene sterftecijfers

Gezondheidsindicatoren 2006 Vlaams Gewest. Algemene sterftecijfers Vlaams Gewest Gepubliceerd op: http:www.zorg-en-gezondheid.bealgemene-sterftecijfers.aspx - juli 2008 Door: Cloots Heidi, De Kind Herwin, Kongs Anne, Smets Hilde Afdeling Informatie & Ondersteuning Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Uitwerkingen bij 1_1 Boomdiagrammen

Uitwerkingen bij 1_1 Boomdiagrammen Toets om inhoudsopgave (bladwijzers) wel/niet te tonen Uitwerkingen bij 1_1 Boomdiagrammen!!"# $%% &!!" # '&!!" # ( &% H4a H4b H4c pw-2 pw-3 pw-1 pw-3 pw-2 pw-1 pw-3 pw-2 pw-3 pw-1 pw-1 pw-2 pw-3

Nadere informatie

#!!$!"%$!!!&!'"#(' " '!"%"$" "$! )! * )! '* +&!' $$"!!$!#+ $! $ #('! $!','' $! " ' -!$$ #.!$'! " ' $$$ /!.-!0! &##23- '!' ' &###4- ' $"!

#!!$!%$!!!&!'#(' '!%$ $! )! * )! '* +&!' $$!!$!#+ $! $ #('! $!','' $! ' -!$$ #.!$'! ' $$$ /!.-!0! &##23- '!' ' &###4- ' $! !" #!!$!"%$!!!&!'"#(' " '!"%"$" "$! )! * )! '* )!$'! "* +&!' $$"!!$!#+ $! $ #('! $!'!'!#,'' $! " ' -!$$ #.!$'! " ' $$$ /!.-!0!!' '&$!$' $' "'"!1 &##23- '!' ' 1 &###4- ' $"!!!!!""'#."!'!' - " 556' $ &'!!

Nadere informatie

! " # $ # # % & '( ) ( $ # $ # *#

! # $ # # % & '( ) ( $ # $ # *# ! " $% & '()( $$* II " +,--. /,--. + (+&( + &(+ ++& (+( & ( & & $ ( &( +!+ & )( ( " 4 + &)(+ ( $ ( + & & ( $ + & + + + ( % &+(+" 4 5& +( & ( + ( 6 & 6 * + ( 6 ( &$& (+ 5 '7-- + + 6 &+ + (...... 6 77...

Nadere informatie

^å~äóëé=î~å=üéí=céçéê~~ä=~åíáééä~å=îççê=êéçìåíáé=î~å= ~êäéáçëçåöéî~ääéå=ec^o^lf=w=îéêçáéåëíéå=éå= îççêëíéääéå=íçí=îéêäéíéêáåö

^å~äóëé=î~å=üéí=céçéê~~ä=~åíáééä~å=îççê=êéçìåíáé=î~å= ~êäéáçëçåöéî~ääéå=ec^o^lf=w=îéêçáéåëíéå=éå= îççêëíéääéå=íçí=îéêäéíéêáåö ^å~äóëé=î~å=üéí=céçéê~~ä=~åíáééä~å=îççê=êéçìåíáé=î~å= ~êäéáçëçåöéî~ääéå=ec^o^lf=w=îéêçáéåëíéå=éå= îççêëíéääéå=íçí=îéêäéíéêáåö bîá=abhbkp éêçãçíçê=w mêçñkçêkáê=cê~åë=ibjbfob = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç=

Nadere informatie

" "" "#$%&$'%%( "$" * + ) ) ), -- "" "#$%&$'%%(,$" 7 8 # 1 9 $3 6% $ 1 #. "" "#$%&$'%%( #$" / - / / : $$ '-$ /

 #$%&$'%%( $ * + ) ) ), -- #$%&$'%%(,$ 7 8 # 1 9 $3 6% $ 1 #. #$%&$'%%( #$ / - / / : $$ '-$ / ! "#$ % &#'('%&$!)*$$ % +, + -. / ++/+0+ 12-/+0! "' -$ -% -3 #' -$$% $ +33 #!)* $ ' 4&% /! "-' -$ -% 4&% /! "-' -$ -% (#$ % &#'4&%! " "" "#$%&$'%%( "$" 5$3' 6 '$$ ' ) ) ) * + ) ) ), -- "" "#$%&$'%%(,$"

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN Blad 1 RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN!" Auteur: Ricardo Mulder Opleiding: Facility Management Opdrachtgever: Gemeenschappelijke Interne Dienst Faculteiten Rechtsgeleerdheid en

Nadere informatie

! " # $ % & ' ( "( ) *+ $& ' ( "( %, -'./ 0! 1. 0 & " - "( 2 3 + 4. 5*2 0

! # $ % & ' ( ( ) *+ $& ' ( ( %, -'./ 0! 1. 0 & - ( 2 3 + 4. 5*2 0 ! "#$ % &'("()*+$&'("(%,-'./0!1.0 & "- "(23+ 4.5*20 Inhudspgave &+((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((7 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((8

Nadere informatie

! " "" "#$%&$'%%( "$"

!  #$%&$'%%( $ !" #$ % &"'(%(&))( *+)$#%$,-,#$ / 01 #) ( 2,,0 20!" #$ % &"'(%(&))( *+)$#%$,-,0#$ 1/!"()% )))1" )%))#, "# *+)))#) 3(&))))$ % (!)% )))3(&))))$ % 4 ( 4!)% )))'" #$ % &"3(&))))$ %! " "" "#$%&$'%%( "$" ' ""

Nadere informatie

Betrokkenheid in kaart gebracht

Betrokkenheid in kaart gebracht Betrokkenheid in kaart gebracht Uitgave in de RGOc-reeks, nummer 20 Betrokkenheid in kaart gebracht Ontwikkeling en gebruik van de Triadekaart in de GGZ Jooske T. van Busschbach Kerstin J.K. Wolters Hannie

Nadere informatie

!"# $ $ % & ' ( )!*) +,' ( )!*)" -. ' &/0 1 0 * *))!2

!# $ $ % & ' ( )!*) +,' ( )!*) -. ' &/0 1 0 * *))!2 !"#$ $ %&'()!*) +,'()!*)" -.'&/010 **))!2 3! 42 45122 2 6 2 22 512 2. 52 22 512 2 512) 2) 712 28 970772" +:10 ;&7:0 < 2 6 &:10 ;&7:0 < 2 =1 70 1 &:10 ;001

Nadere informatie

!"#$ %#&'( )* + * *$ *$! ")*!"( '$, - * $)* $ ** * $* "!.

!#$ %#&'( )* + * *$ *$! )*!( '$, - * $)* $ ** * $* !. !"#$ %#&'( )* + * *$ *$ &$ *)))*! ")*!"( '$, - * $)* $ **!"!" #!$! * $* "!. +/)0 '1$ !" #$!... 4!!"... 4 +"%2&"!"1"3&'... 4 +224&"5/"651&75"5.!%+2"7... 4 1-8"%%2%66565!%+265&'... 5 % &&... 5 ' &$!# (!!

Nadere informatie

Appeltaart voor managers

Appeltaart voor managers Appeltaart voor managers Recepten om te coachen Donatus Thöne & Judith de Koeijer!"#$""%$&'()*+,"$-+%$!'*(+.$/0""1.+%2$ Inhoud Inleiding Deel 1_ Het 9C Coachingmodel!"#$%&$&'()*+,-.'/"0 1.1$ 1"$20"34",

Nadere informatie

!" # $%##&&' $ (! (' ( ' ( $&,+!. / 0!, (+# 1'!" % #' ## #% # $,(#%,$, $#' $' % $!$0## 20# &,, (--#% $, $&0(&,-(%3# 2!% #' ## 4,& $&.

! # $%##&&' $ (! (' ( ' ( $&,+!. / 0!, (+# 1'! % #' ## #% # $,(#%,$, $#' $' % $!$0## 20# &,, (--#% $, $&0(&,-(%3# 2!% #' ## 4,& $&. !" # $%##&&' $ (! (' )$ *(+&,-(% ( ' ( $&,+!. / 0!, (+# 1'!" % #' ## #% # $,(#%,$, $#' $' % $!$0## 20# &,, (--#% $, $&0(&,-(%3# 2!% #' ## 4,& $&. 1 INLEIDING... 4 2 DE WERKING VAN HET ESF-AGENTSCHAP VLAANDEREN

Nadere informatie

Het kwaliteitsbeleid van woningcorporaties nader bekeken

Het kwaliteitsbeleid van woningcorporaties nader bekeken Habi_deel_omslag meijer 25-10-2007 11:44 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Het kwaliteitsbeleid van woningcorporaties nader bekeken Veel variatie en volop in ontwikkeling Frits Meijer m.m.v. Amarins van

Nadere informatie

!""#$"%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&' !"#$!"#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'"()*+$",$-%*".$&/ 0!"#$)$$&/

!#$%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&' !#$!#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'()*+$,$-%*.$&/ 0!#$)$$&/ !""#$"%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&'!"#$!"#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'"()*+$",$-%*".$&/ 0!"#$)$$&/ Voor slechts 20 euro plaatst u al een Hanzemini! Staat u hier in onze volgende

Nadere informatie

! "! # $ % &' (" ) " % *!!

! ! # $ % &' ( ) % *!! ! "! #$%&(") " %*!! +,&-&.&/.01-2/&&13&3&-/&1&4.3&/3 ++ " +++ " ++ -$ ++6 7 ++8 17 ++9 :$7 ++; /$ + /# +6 1!,&/3/."/.01-2/&% + &1,&&:

Nadere informatie

#$%"#& # '( ) ** +/++,. -".' +)+ + $. & #&-".' +,+)+. -".' -%" +0+"+1 -%" 2 & #$& 2# +

#$%#& # '( ) ** +/++,. -.' +)+ + $. & #&-.' +,+)+. -.' -% +0++1 -% 2 & #$& 2# + !" #$%"#& # '( ) ** +++ + ", -".' +/++,. -".' +)+ + $. & #&-".' +,+)+. -".' -%" +0+"+1 -%" & #$& # + 3 &+++++++++++4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 +5

Nadere informatie

!"#$%#&'()##*%'*##+%,#-..&'-/,'012#34''!"#$%&'()*$+$,(-$#('#$$.'(/$$&(0,(.$(1$&+$203+-$0.(! 56!789:86;<9=>>8?' @' 50%#.&(' 3/#' *1(,#(' ##+' )&$$%,#'

!#$%#&'()##*%'*##+%,#-..&'-/,'012#34''!#$%&'()*$+$,(-$#('#$$.'(/$$&(0,(.$(1$&+$203+-$0.(! 56!789:86;<9=>>8?' @' 50%#.&(' 3/#' *1(,#(' ##+' )&$$%,#' "#$%#&'()##*%'*##+%,#-..&'-/,'012#34'' "#$%&'()*$+$,(-$#('#$$.'(/$$&(0,(.$(1$&+$203+-$0.( 56789:86;>8?' @' 50%#.&(' 3/#' *1(,#(' ##+' )&$$%,#' (*$$+' 2#%' "#%' ).-*/#AB'3/#'-1.3#'(%#**/+C#+'3#'D$$*'/+C11/#+'#+'3/#'2##&'3$+'11/%'D/0"D#*E'

Nadere informatie

" & ' ( ) % " % * + & " ' % " " + & " " 3

 & ' ( ) % % * + & ' %  + &  3 1 "# $% 2 "&'( )% " % *+& "'% " "+& " " 3 ,% -./"0 -./*1& $02& 3 3 5 $0*, $0/ ) $0/ )42+ $06* 7./* 8.*9' :/./*./.(% 4 " # $ -% % -% ;% * + % *'(% % * % % *&++&+%&4% %&+& *&+ +&&+'.1?+&

Nadere informatie

Inhoudsopgave ( )& % ( *$))& ( +, ## (, ## -,## ( &) (,# ( #( (. ( ( +# #, ( 0(,1#(, ( /2 ( ( . *$)#. (. )#. (. -#. (. 34 #. (.

Inhoudsopgave ( )& % ( *$))& ( +, ## (, ## -,## ( &) (,# ( #( (. ( ( +# #, ( 0(,1#(, ( /2 ( ( . *$)#. (. )#. (. -#. (. 34 #. (. Inhoudsopgave! "#$% &'(#% ( )& % ( *$))& ( +, ## (, ## -,## ( &) (,# ( ( #( (. ( /# ( +# #, ( 0(,1#(, ( /2 ( (. *$)#. (. )#. (. -#. (. 34 #. (. (, # ( 5 ( ( 6( ( -,)(,) # 7% )( )% )( % 6( "((% 6( 6 88888888888888888888888888888888888

Nadere informatie

"#$#%#&' ()#$#* ()#+, (-#.#- $3+, $3

#$#%#&' ()#$#* ()#+, (-#.#- $3+, $3 =! "$%&' ()$* ()+, (-.- /%01 22 /2'/ $3435627 $3+, $3 12 1 / /% 22 2 0 ' 1 8 $(7 323(23 23, - 3 7 97 *, 8 42,, + :,, : ; 7 ; 2 ;, /22 ; / 2 3 7 2 7 7 2 1, &, 2 < /22 3 '5: ' 22 ' 22'37 7 ' 32 (7' 3'77'3

Nadere informatie

Uitwerkingen bij 1_0 Voorkennis: Centrummaten

Uitwerkingen bij 1_0 Voorkennis: Centrummaten Uitwerkingen bij 1_0 Voorkennis: Centrummaten + + + + + + = + + + + + + =! " "" ## $!! % &#' % #! %!% $ % "$ ()*+," "!!""-.$!"" -.!-!%! " $-.#" &#! / 0 & ) ))) ))))), 1 & )))) ) ))) ), $ " % "-! #-!-!""

Nadere informatie

# $% % & ' ( )*' + %&'& ',-./+

# $% % & ' ( )*' + %&'& ',-./+ # $% % & ' ( )*' + %&'& ',-./+ 0!"! / / % 1!,/ 02,// 3 /4 5. '& 6 7 7 % ' 6 2 2, ( " ".8('& 9! " /% '' 8& : 7, %& 7 ; 7? 7 7 7 2. 6 # $% 7.( ' 71 7 0 %& ( " 7 7 0 & & ( 9 7 2 % %%& (!

Nadere informatie

Jaarverslag Orthopedie 2011

Jaarverslag Orthopedie 2011 !"# # $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$% %$ & '()'*'!## $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nadere informatie

Uitslagen dag 6 (TESSENDERLO 09-02-2011)

Uitslagen dag 6 (TESSENDERLO 09-02-2011) 1 13 de LIMBURGS INDIVIDUEEL KAMPIOENSCHAP VOOR SENIOREN (editie 2010-2011) Schaakliga Limburg Uitslagen dag 6 (TESSENDERLO 09-02-2011) 1 De Wel Herman (1840 N)( 4.0) - Hovens Leo (1794 N)( 4.5) 1-0 2

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "#$%&'(')*+,-.$%./$.$01+2*33$04506$789$:1;79$301.%.,,.?997@*.,,74$0A91906$789$:B>@A5CD "##$%$&'($)*++%,$'+-.$)/01$(2-1(.$3$-1(45*$6547+%.$)*$%6$)14*-#.14.$)8+9 +:$),55%4$655;(7+%.$).++%61..$#*5).%-;

Nadere informatie

Raad van 25 maart 2015

Raad van 25 maart 2015 Raad van 25 maart 2015 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., De Clercq A., Debusschere M.-T., Heirman K., Henderickx S., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

!""#$%#&'"()*+,-) "#$%&'(%)*+'&,($-,!.)!/&',)*!

!#$%#&'()*+,-) #$%&'(%)*+'&,($-,!.)!/&',)*! ""#$%#&'"()*+,-) "#$%&'(%)*+'&,($-,.)/&',)* * "##$%&$'(#)*+,-./0'#$1'&23$#410546&7#$4&2 8/0'#$1'&23$#410546&7#$4&2 9&2&$##(%#28&/1':(##2,;< =>,?@AB3&(CDD$2 EEEFC&3#$4&2FD$) 8/0'#$1'&2G HFIFJK./C&( LFMFI/20#

Nadere informatie

) * $*+$,*-. $.*!- 0*!/ *$/1/2 $! #!$%&# '&( $$. + /%$,, $*- *$+/ * +$, - +/3$.,!$ -$ $,, * /% $,$+. /

) * $*+$,*-. $.*!- 0*!/ *$/1/2 $! #!$%&# '&( $$. + /%$,, $*- *$+/ * +$, - +/3$.,!$ -$ $,, * /% $,$+. / !" #!$%&# '&( ) * $*+$,*-. */(+* $! $.*!- *!/ *$/1/2 $! #!$%&# '&( $$. + /%$,, $*- *$+/ * +$, - +/3$.,!$ -$ */#!!* $,, * /% $,$+. / &**$,+*+*$,, $,, */"$, /'$,/ %$-+*$!$-$,* -.*/ 2 4/% 4/45. 4/2 +-. 4/6-.

Nadere informatie

! " # # $ ( ) * +, ( " - +. ( '. / 0 0 + 3 / #

! # # $ ( ) * +, ( - +. ( '. / 0 0 + 3 / # ! " # # $ % & ' ! " # # $! """" #### #### """" $" """ #### #### %%%% &&&& '''' (((( (((( )))) ( ) * +, ( " - +. ( '. / 0 0 + + ( + ( ' ( 1 ( 1 / *! ( 0 2 /! " 3 / # - +. 1 ,,,, %%%% //// + + + + + + +

Nadere informatie

Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013

Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Bepalingen uit het decreet... 3 1.2 Overleg tussen OCMW en gemeente... 3 1.3 Integratie lokaal beleid kinderopvang...

Nadere informatie

',&*- 45+!6 2 7/!0$4+ 8,

',&*- 45+!6 2 7/!0$4+ 8, !!"# $%&! ' ( "!# )**+* ',&*- $% &'(!) (,& * +!",.++//01///2 3+ 45+!6 2 7/!0$4+ 8, (+&, -!* 2 7/!+ 2 8, # +!#.,,&6 9/!,&- 9!!,& 2 " ++ &1 /!, ( ),& /!+!:(':('#;.

Nadere informatie

!!! !"#$%&'#($)*'+,$) -.'/#/&0$")$")%.(1#$-(23$) /++456#%.'#..%) "#$%&'()! )))) "+0$17$%)8999)) "#$#%&'(#'!)*$!+'(,''(!'$!-*&'(%&**&!!

!!! !#$%&'#($)*'+,$) -.'/#/&0$)$)%.(1#$-(23$) /++456#%.'#..%) #$%&'()! )))) +0$17$%)8999)) #$#%&'(#'!)*$!+'(,''(!'$!-*&'(%&**&!! "#$#%&'(#'*$+'(,''('$-*&'(%&**& "#$%&'(.(/0(*11*2#('3&#'4$&5#,,'6#$07*&#/$*6'893:&:*'$ "#$%&'#($*'+,$ -.'/#/&0$"$"%.(1#$-(23$ /++456#%.'#..% "+0$17$%8999 "#$#%&'(#'*$+'(,''('$-*&'(%&**& "#$%&'(.(/0(*11*2#('3&#'4$&5#,,'6#$07*&#/$*6'893:&:*'$

Nadere informatie

$ % "! "#$ $ " % & ' " / 0 ++#11--1- #0 2 3 ) /!4 "!#

$ % ! #$ $ % & ' / 0 ++#11--1- #0 2 3 ) /!4 !# ! ! $ % "! "#$ $ " % & & " '( && )!"$)*++*,-*." ' " / 0 ++#11--1- #0 2 3 (" ) /!4 % " $ " *56*++ ' 0. SAMENVATTING... 11 0.1 EFFECTEN VOLGENS HET MER... 11 0.2 EFFECTEN WAARDERING VOLGENS DE NB-WET

Nadere informatie

!! " # $! % & '( % ) * +!, %! ( - & -. / 0-1, 2,,

!! # $! % & '( % ) * +!, %! ( - & -. / 0-1, 2,, !! " #$!%& '(%)*+! %! ( - &-./ 0-12 (3453 6! $! %!% %& '(%.*+!&%! 7.7/& (&!!! -(%'3+*'3+ $ (&!!! 8 9 $ : $! %!!& % ; '+ 3 $ $& $& %! %&! # % $! &!%!!! $! %! $ %!!!%&! $& %! %&!: %% &!! &!! &! 3% &! % %!!!

Nadere informatie

! "# # "$# % # & '$ '( & ) & " ) ( ) ) ' ( " & & & * $& & & ) ' $ && & )

! # # $# % # & '$ '( & ) & ) ( ) ) ' ( & & & * $& & & ) ' $ && & ) ! "# # "$# % # & $ ( & ( & ) & " ) ( ) ) ( " & & & * $& & & ) $ && & ) 1 ( & & +,- ).- / 0 1 2 3 #! # # ) $# & $,# 4 && 5% 6 & & 5 6. $# # & " & " & 7 8 8 9 ) ) : 7 8 8 9,. $ &7 8 8 ; && )" ) 7 8 8 ;

Nadere informatie

!!,()((-$(!.#+/(+01'##+-2!3#(4#+'(-2!5(!6#7'(-2!8##/(4((-2!9(::(72!9;'0 '(-05+(-$*(2!"##+'(-4(7'2!<=-%%+7#!(-!6(>$(+4(7'!(-!'(!:+#4;-?;(!5+(-$*(@!

!!,()((-$(!.#+/(+01'##+-2!3#(4#+'(-2!5(!6#7'(-2!8##/(4((-2!9(::(72!9;'0 '(-05+(-$*(2!##+'(-4(7'2!<=-%%+7#!(-!6(>$(+4(7'!(-!'(!:+#4;-?;(!5+(-$*(@! "#$%&#'()&(*((+ "#$%&%'%#$,()((-$(.#+/(+01'##+-23#(4#+'(-25(6#7'(-28##/(4((-29(::(729;'0 '(-05+(-$*(2"##+'(-4(7'2$(+4(7'(-'(:+#4;-?;(5+(-$*(@ ()*#+'#,--../012.,3#+'#%&45627-8%+#9/:;/.&'#-#/,7&-21?1@

Nadere informatie

LEADING(WITH(THE(BRAIN(IN(MIND

LEADING(WITH(THE(BRAIN(IN(MIND ! " tim a e& toch&nge" LEADING(WITH(THE(BRAIN(IN(MIND" Twee&intensieve&dagen& with%the%brain%in%mind.&& Van%en%met%elkaar%leren%over%een%intrigerend%onderwerp%toegepast%in%een% inspirerend%vakgebied.%%

Nadere informatie

!"#$%&#'#%($%)*%+*$+%$##'%**$%,'-./%-0%1*+%)*0#'+*2*$+3% % 4*%5*)*'6#$)7*%81'(7+*$%"'-./*$9-$)%($%**$%,*':.(6)%6#$)7;1#0<%=>?

!#$%&#'#%($%)*%+*$+%$##'%**$%,'-./%-0%1*+%)*0#'+*2*$+3% % 4*%5*)*'6#$)7*%81'(7+*$%'-./*$9-$)%($%**$%,*':.(6)%6#$)7;1#0<%=>? !"#%&#'#%(%)*%+*+%##'%**%,'-./%-0%1*+%)*0#'+*2*+3% % 4*%5*)*'6#)7*%81'(7+*%"'-./*9-)%(%**%,*':.(6)%6#)7;1#0?@A=>B@% % % % %!"#"%&'(()*+,-./01(2/3456788 9(/0&1/:1,;0,&),?&1/,0&,0@&,%&)

Nadere informatie

Informatiemodel. Maatschappelijke dienstverlening 2012. Versienummer: 1.0

Informatiemodel. Maatschappelijke dienstverlening 2012. Versienummer: 1.0 Informatiemodel Maatschappelijke dienstverlening 2012 Versienummer: 1.0 Colofon Informatiemodel Maatschappelijke dienstverlening 2012 Versienummer 1.0 Uitgave! "#$%# & '()*+$# )%,)%'%! Opgesteld#-"*."

Nadere informatie

!"#$%" $"&! ' *+,+-. /.001.002

!#$% $&! ' *+,+-. /.001.002 !"#$%" $"&! ' "!&(&$)"!! *+,+-. /.001.002 3 4 / * +5* 3 6 7 78 +5 3 8 7 3 7 /8 9 8 8 7 + // 8 4 7 +) 4 : 7 7 8 8 +/ 8 / *+) 7 / +5 +& 7 7 6 383 + )*1 7 7; 33* 3 + / 8 4/ 8 * 7 *8 + 3 7 7 / 8 8 7 4 47 /

Nadere informatie

Vervolgonderzoek opbrengsten traject HKZ-certificatie bij instellingen voor Jeugdzorg

Vervolgonderzoek opbrengsten traject HKZ-certificatie bij instellingen voor Jeugdzorg Vervolgonderzoek opbrengsten traject HKZ-certificatie bij instellingen voor Jeugdzorg Belevingen en verwachtingen van bestuur en betrokkenen bij de hulpverlening Colofon Uitgave!" # $$$% $&'%() *'$'+%,-$.$.

Nadere informatie

! "! # $ %!#$% &'()* +,!!!- &./!'!0! 1 +!222 ) 1 %! -3445! 2 2),&! %' -! 2!!222),& -!!.! #! -!- ),6!%!!72 8!, --!!! 3449! ),&)- 2!!222!

! ! # $ %!#$% &'()* +,!!!- &./!'!0! 1 +!222 ) 1 %! -3445! 2 2),&! %' -! 2!!222),& -!!.! #! -!- ),6!%!!72 8!, --!!! 3449! ),&)- 2!!222! " # $ %#$% &'()* +, - &./'0 1 + 222 ) 1 % -3445 2 2),& %' - 2 222),& -. # -- ),6 % 72 8, -- 3449 ),&)- 2 222 0-. 2 2 )-9 : - 2 2 ),&7;2-3449 3445#$%#),& '", 2 2 %'? 7 0&3 ),&&= 7 078$ ),&0&3

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4. 1. Inleiding 8 1.1 Uitgangspunten 9 1.2 Leeswijzer 9

Inhoud. Voorwoord 4. 1. Inleiding 8 1.1 Uitgangspunten 9 1.2 Leeswijzer 9 Basiskustlijn 2012 Basiskustlijn 2012 Inhoud Voorwoord 4 1. Inleiding 8 1.1 Uitgangspunten 9 1.2 Leeswijzer 9 2. Beleid en beheer 10 2.1 Dynamisch handhaven en BKL 10 2.2 Kustlijnzorg 11 2.3 Waterwet

Nadere informatie

" # $ %& & ' * +,,& - & . & ' /

 # $ %& & ' * +,,& - & . & ' / ! " # $ % ' () $ *,, -. ' / ( 0 "( 0 ( # 34 0 56 5 7 7 7 87 #! 5 5 5 5 # 9 : ; $ 7 !"#$!%%$' ()$*#$' (

Nadere informatie

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1 2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1! " #$% & #& '$' '& + ()" *% $, $ -% 1 H. Jagersma en M. Vervenne, Inleiding in het Oude Testament, Kampen, 1992. J. Bowker, Het verhaal

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BIJLAGEN BIJ DEEL B NISTELRODESEWEG HEESCH RUIMTE VOOR RUIMTE GEMEENTE BERNHEZE 2012. Crijns Rentmeesters bv. Crijns Rentmeesters BV

BESTEMMINGSPLAN BIJLAGEN BIJ DEEL B NISTELRODESEWEG HEESCH RUIMTE VOOR RUIMTE GEMEENTE BERNHEZE 2012. Crijns Rentmeesters bv. Crijns Rentmeesters BV Crijns Rentmeesters BV Witvrouwenbergweg 12 BESTEMMINGSPLAN BIJLAGEN BIJ DEEL B NISTELRODESEWEG HEESCH 5711 CN Someren T: 0493 47 17 77 F: 0493 47 28 88 E: info@crijns-rentmeesters.nl I: www.crijns-rentmeesters.nl

Nadere informatie

,9H45'7:"(&H*'7'A'("(&'() NX(6&'(68'H6'$$'() )

,9H45'7:(&H*'7'A'((&'() NX(6&'(68'H6'$$'() ) "#$%""&'(*+%,-#&'.,/'$,%&(###&'0$010'2344"#-567 "#$%&'( "#$%&',3P- "#$%&'(*"# +''$,-.'/01''$,9H45'7:"(&H*'7'A'("(&'( NX(6&'(68'H6'$$'( "#$%""&'(*+%,-#&'./0'$,%&(###&'1$121'3455"#-678 "#$%&'(,3456'78"(&4*'7'9'("(&'(>?

Nadere informatie

$ % $ # &'' ( ) &!'&! * +) &!'&!,, & # & -. / 0 1 1 * 2. -.! "!#

$ % $ # &'' ( ) &!'&! * +) &!'&!,, & # & -. / 0 1 1 * 2. -.! !# $%$ #&''( )&!'&!*+)&!'&!,,& #& -./ 011 *2.-. "!#! ! (31-.1 41 51 /.( 1131 ( 31 $3 6 36 1 31 0* 34*17 3 1,*/8,/$9. 6 1 3 3 * : 1 1 3 /,/$& ;3*/33 131(1 1 ( 7 6 3 / 1 1 3 (31$/ (/)1-.-7 16 3 6 6 3 11

Nadere informatie

De kortste weg naar duurzaam transport. Maak kennis met de binnenvaart en haar koplopers

De kortste weg naar duurzaam transport. Maak kennis met de binnenvaart en haar koplopers De kortste weg naar duurzaam transport Maak kennis met de binnenvaart en haar koplopers De kortste weg naar duurzaam transport The Blue Road is de kortste weg naar een duurzame toekomst. Waarom? Omdat

Nadere informatie

!"#$%&'()*"#) +''$),-)./012''$)

!#$%&'()*#) +''$),-)./012''$) "#$%""&'(*+&#&',-.'$/%&0###&'1$121'3455"#6789 "#$%&'(*"# +''$,-./012''$ "#$%&'( 3'4"5"'4%("#$%&',67-,859:';

Nadere informatie

/01('2 3 4 5(4 3 4 # %%11 (

/01('2 3 4 5(4 3 4 # %%11 ( ! "!#$% &'()!*+", -()!*+",. /01('2 3 4 5(4 3 4 #1( # %%11 ( 0/%6*789:1;;%$3-*789:%111 %+ 0/*789:11+ 03*?8+ @

Nadere informatie

Onderzoek Praktijktest in het kader van Leerzorg

Onderzoek Praktijktest in het kader van Leerzorg Onderzoek Praktijktest in het kader van Leerzorg!"#$%&'() *"+&(,) (%-". /$&0-,) #*%$$1!'( *$% "2$#$$&(,) (1, 3445 6" 7"""68 """6! 9" $ " +" :( 1;< ;3;4-$ # = ;>3445 $= 3; 3445 9 $,"$ 1 $ ' ( "#$%$$1!'(

Nadere informatie

! " # $%& '! (%)! (*+)), -!.%% /! 01,*1*+& 2! / *3( 4! +3+, 4! )*,+3+))51 6 )3+7&)&7+7! %%8 %% 2%! 9 : + #! % % #%;% # 4! % % % 4%.

! # $%& '! (%)! (*+)), -!.%% /! 01,*1*+& 2! / *3( 4! +3+, 4! )*,+3+))51 6 )3+7&)&7+7! %%8 %% 2%! 9 : + #! % % #%;% # 4! % % % 4%. ! " # $& '! ()! (*+)), -!. /! 01,*1*+& 2! / *3( 4! +3+, 4! )*,+3+))51 6 )3+7&)&7+7! 8 2! 9 : ;! / - + #! #; # 4! 4.< = ' + ( 9 = & =, 3 = 5 = 7 1 = *+ *& = *, *3 9 ; 9 # 9 2 2 +6( *6( ;? ;? ; ;!"#!$ @@

Nadere informatie

Ik hoop dat dit leerlingenstatuut bijdraagt tot een goed functioneren van alle mensen die binnen onze scholengemeenschap samenwerken.

Ik hoop dat dit leerlingenstatuut bijdraagt tot een goed functioneren van alle mensen die binnen onze scholengemeenschap samenwerken. Als leerling van het Veluws College heb je verschillende rechten en plichten. In dit leerlingenstatuut staat nauwkeurig aangegeven wat we van jou mogen verwachten en wat jij van het Veluws College kunt

Nadere informatie

Maatschappelijke orie0ntatie: ACTUA artikels

Maatschappelijke orie0ntatie: ACTUA artikels Trends Maatschappelijke orie0ntatie: ACTUA artikels #$%&'() *+,+*-.$ ' /+(%', *+$01 /')/ 2'(.3++4 5+6*7.$ 2'(.3++4 +8$%(9:.$;

Nadere informatie

$ % $ +,,- $ &/0!0! 00 $ */)0001003!"4%/0&0*0&0

$ % $ +,,- $ &/0!0! 00 $ */)0001003!4%/0&0*0&0 In opdracht van Dura Vermeer Railinfra BV Auteur H.H.J. van Schaik Risicomanagement binnen Dura Vermeer Railinfra BV Afstudeeronderzoek $ % & $! ' $ ( ) $ * $ +,,-. $ &/**1 & $,,,2-,- $ &/!.% /(! $ */)13!"4%/&*&

Nadere informatie

Armoedewijken in profiel

Armoedewijken in profiel Habi_deel_omslag vd land 9-3-2006 15:29 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Armoedewijken in profiel Een analyse van keuzeruimte en buurtbeleving in stedelijke concentratiegebieden Helen Kruythoff Wenda

Nadere informatie

Actieplan tegen geweld

Actieplan tegen geweld Actieplan tegen geweld 4299 0609 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 65 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKRELATIES

Nadere informatie

&'(' )*+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(&

&'(' )*+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(& ! " !"#$% &'(' )*+''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(& &'' *,+'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(-!"#! $% & '! & &'&' $ *''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(!!"'(

Nadere informatie

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen 20.01.2006-20.02.2006 220 antwoorden. Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 58 26,4% G - Groothandel en kleinhandel; reparatie

Nadere informatie

!""# $ $ %!#% & $ !"# $ - ()*+ $! ' - 33##&# $ # 56$$% ;! <!!"()=# !" &>11. Jesaja 9:1-6 Jeremia 31:31-37 Hebr. 8:1-13

!# $ $ %!#% & $ !# $ - ()*+ $! ' - 33##&# $ # 56$$% ;! <!!()=# ! &>11. Jesaja 9:1-6 Jeremia 31:31-37 Hebr. 8:1-13 Jesaja 9:1-6 Jeremia 31:31-37 Hebr. 8:1-13 1 Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht. 2 Gij hebt het volk vermenigvuldigd,

Nadere informatie

$!%&' '&(4' $5! - $ & -6 - '&7 $$- $

$!%&' '&(4' $5! - $ & -6 - '&7 $$- $ ! "# 0 $!&' '&#! $) *! $+, -! '! $./0'!!! ' $1/0'!!! $!&' '&2! $3!&' '&4 $- $!&' '&4' $5! - $ & -6 - '&7 $$- $! $82 2 ) 86 7 $9 '&2 2 ) 86 7 $+/:; 2!$ $.9 '&2 2 ) 8 $182 2 ) 8 $< $ &' -8 $3/'& 2 ' -8 $/0'!

Nadere informatie

% 6 ; 1-1??//% 1$-10 %?//%9 %, ; - & ;/%/1)$- %

% 6 ; 1-1??//% 1$-10 %?//%9 %, ; - & ;/%/1)$- % ! "#$%% &'(! )*&&+%,&& +-*).-/ /-/0-1123454(1 / '$$*6$76--'-8 9111#1$#/!7-%& $1$-1$110)#-1-11 1$7)7-)-)171)1-- 1/-#-1/ 9"1$-#$1# " 41 % 6 ; - /- /%811 /%// 1

Nadere informatie

'% $' $2 6 2$ $22 3 2$ $2$ 7 25 $25 28 $29 # 2:

'% $' $2 6 2$ $22 3 2$ $2$ 7 25 $25 28 $29 # 2: #%%& ' () *+,-./.01 # % & 223 & 2# 4 25, 2% '% ' 2 6 2 22 3 2 2 7 25 25 28 29 # 2: 2; 2, 2; - 24 5, 2 5 52, 5 < 5 55 8 9= & %() * 52(< 5% 5 5% 55 52 59> 5 58?@ 55 #% +,-- # 92 59 9< 5: 2 *+,-./.01.% /

Nadere informatie

RIJSWIJK, 21 oktober 2002. Mr. J.L. Driessen Ir. D. van den Berge Ir. A.A.M. Bexkens Mw. mr. A.P. van Rooden, secretaris

RIJSWIJK, 21 oktober 2002. Mr. J.L. Driessen Ir. D. van den Berge Ir. A.A.M. Bexkens Mw. mr. A.P. van Rooden, secretaris RIJSWIJK, 21 oktober 02 Mr. J.L. Driessen Ir. D. van den Berge Ir. A.A.M. Bexkens Mw. mr. A.P. van Rooden, secretaris!#"%$ &(' ) *+#,.-/&32476,81-19(:;%+#*::,.@??A Nederlands octrooi B%CCEDEB%FG

Nadere informatie

Collectieve logiesverstrekkende bedrijven 2 GEWESTEN 2012 2.1 BRUSSEL HOOFDSTEDELIJK GEWEST Kerncijfers

Collectieve logiesverstrekkende bedrijven 2 GEWESTEN 2012 2.1 BRUSSEL HOOFDSTEDELIJK GEWEST Kerncijfers 2 GEWESTEN 212 Kerncijfers 212 - + 212 Aankomsten % Bezettingsgr aad Aandeel in de (%) BRUSSEL HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1, 3.165.92 5.978.378 6.715,1% 1,89 46,2% 8,6% 54,4% 4.815.717 3.25.599 1. Logisvormen

Nadere informatie

Het Scheldegetij (rapport BGW-0102) met oplegnotitie.

Het Scheldegetij (rapport BGW-0102) met oplegnotitie. Het Scheldegetij (rapport BGW-010) met oplegnotitie. WERKDOCUMENT RIKZ/ZDA/005.801.w Auteurs oplegnotitie : Ir. D. Dillingh & Dr. J. Graveland februari 005 Auteur rapport Het Scheldegetij : Ir. T. Pieters,

Nadere informatie

VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Openbare instelling opgericht door de wet van 17 december 1998 (B.S.31-12-1998) de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel Tel. : +32 2 221 38 92 Fax

Nadere informatie

SCOUTSBOEKJE OLV DE VREDE

SCOUTSBOEKJE OLV DE VREDE SCOUTSBOEKJE OLV DE VREDE 4 Scoutskamp 2014 IN STEINBACH Bezoekdag: 20 juli KAPOENEN EN KABOUTERS: 20 JULI TOT 25 JULI JONGGIDSEN EN GIDSEN: 15 JULI TOT 25 JULI JIN: 15 JULI TOT 26 JULI LEIDING: 12 JULI

Nadere informatie

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6 !# $!# % & % ' ( ' )! 0 (1 2 3 ' & ' 0 7 6 '! & 4 (* + %!, &!-.(/! ' 4 4 5+1 6 % *! 38&04 9%+: ; 03+.)!)34) '7)8*7++38.

Nadere informatie

Cryptologie. Maurice Alberts Joost Langeveld CRYPTOLOGIE FUBSWRORJLH. Stichting Vierkant voor Wiskunde

Cryptologie. Maurice Alberts Joost Langeveld CRYPTOLOGIE FUBSWRORJLH. Stichting Vierkant voor Wiskunde Cryptologie Maurice Alberts Joost Langeveld CRYPTOLOGIE FUBSWRORJLH Stichting Vierkant voor Wiskunde !"!#%$&$&#'"(#*)+##%-,.0/1.!-$2.33.54%#65879#6!:7;.":! @?A

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

Jury Excellente Scholen

Jury Excellente Scholen Jury Excellente Scholen Schoolrapport 2013 Al Qalam BO Gouda !"#$%& '( '&& %& ' '&''&('& & ) '( & )*) )(+&( &, ' % & ( (-'( & (( (( ( &(!"#&./** )01&$%.22&(2233 23. 4 ) 56 SchoolrapportageBasisonderwijs

Nadere informatie

SERVICEKOSTEN VOOR WINKELCENTRA

SERVICEKOSTEN VOOR WINKELCENTRA SERVICEKOSTEN VOOR WINKELCENTRA Een onderzoek naar een win-win situatie voor vastgoedeigenaren, retailers en vastgoedmanagers "#%&'())*# +*'(,-'(*.,/*#-0*01*230 45'6207839#'(0*'06#* :5-0*#0#5'%;*52"-050*?#5@6508,+(*--

Nadere informatie

!"#$%"&&'() '*& * "## *& *+*, % -!*.&/. $"&*01-

!#$%&&'() '*& * ## *& *+*, % -!*.&/. $&*01- !!"#$%"&&'() "## *& *+*, $# '*& * % -!*.&/. $"&*01-23 )4 '% ( &# (' ' ' * $'.5 $ ( ) * 6 " ** *$ * *( + $ 6 # $* * $$ ** (, - (. *(/ -(/. )(## * &# &# 3 68*"3 3 3 08(' +'*, *& 0 9 :; &%,*&/#&& 3 :; ' '

Nadere informatie

!"" Opening der offertes op. Dinsdag 4 september 2007. Om 11 uur

! Opening der offertes op. Dinsdag 4 september 2007. Om 11 uur !"" Opening der offertes op Dinsdag 4 september 2007 Om 11 uur " #! "#$ %&' $ ""( )!" **+, -& *./&0/&** 12 *./&0/&* $ 34 &3 "5"./.0. ##$ 6 **5 ' )!"**+ %&',#78 $ ('$$ 9& ($$"" $$ *./&0/&*0+:,*./&0/&*+,&

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/2ot<-) /X35 7 MRT 2014. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/2ot<-) /X35 7 MRT 2014. Routing Provinciale Staten van Overijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/2ot

Nadere informatie

Uitkomst Hypospadie-Enquête 2006

Uitkomst Hypospadie-Enquête 2006 Uitkomst Hypospadie-Enquête 2006 Publicatiedatum: 29 januari 2007 Inleiding Informatie over de enquête!!" #$$%& '%"(!"!$%! %")%! $$%! ** Kwaliteit van de Steekproef +!%,"-!$%%% Resultaten,"' " '%"!!$ Meer

Nadere informatie

Jaarverslag mei 2014 april 2015

Jaarverslag mei 2014 april 2015 Jaarverslag mei 2014 april 2015 1" Inhoudsopgave Verslag"van"het"bestuur" 1. Focus" 2. Organisa7e" 3. Partnerschappen" 4. Impactme7ng" 5. Onze"besteding" 6. Chance"for"a"Life"Change" 7. Toekomst" "Namasté"Founda7on"in"cijfers"(2014"

Nadere informatie