melkproductie per koe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "melkproductie per koe"

Transcriptie

1 De impact van melkproductie per koe op het arbeidsinkomen

2 Deze brochure wordt u aangeboden door: Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Melkvee Baron Ruzettelaan BRUGGE (ASSEBROEK) Tel. 050/ Fax. 050/ VAC - Koningin Astridlaan 50, bus 6, 2 de verdieping 3500 HASSELT Tel. 011/ Fax. 011/ VAC Anna Bijns gebouw, 3 de verdieping Lange Kievitstraat , bus ANTWERPEN Tel. 03/ Fax. 03/ Uitgever Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling ELLIPSGEBOUW 6 de verdieping Koning Albert II-laan 35, bus BRUSSEL Website: (rubriek Documentatie / Publicaties )

3 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 1 2 De basisgegevens 3 3 Opbrengsten, kosten en arbeidsinkomen per 100 liter melk De opbrengsten De kosten De voederkosten De andere kosten Totale kosten Afwijkingen in opbrengsten en kosten per groep 3.3 Het arbeidsinkomen 17 4 Opbrengsten, kosten en arbeidsinkomen op bedrijfsniveau, per koe en per ha ruwvoeder 21 5 Is productiestijging per koe lonend? 25 6 Besluiten 33 7 Lijst van tabellen en figuren 37 8 Contactpersonen van de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling die betrokken zijn bij voorlichtingsactiviteiten 39

4

5 1 1 Inleiding De structuur van de melkveehouderij is de laatste tien jaar grondig gewijzigd, voornamelijk door bedrijfsgroei en toenemende specialisatie. Op deze grotere en meer gespecialiseerde bedrijven neemt de gemiddelde melkproductie per koe ook spectaculair toe. Ter illustratie wordt op basis van de gegevens van de melkproductieregistratie, de gemiddelde melkproductie per koe van de zwartbonte koeien gegeven: - in 1987; kg melk - 4,12 % vet - 3,33 % eiwit of 447 kg vet + eiwit - in 1997; kg melk - 4,17 % vet - 3,39 % eiwit of 598 kg vet + eiwit - in 2005; kg melk - 4,01 % vet - 3,34 % eiwit of 643 kg vet + eiwit. Diverse factoren zijn medebepalend voor deze grote productiestijging: betere voeding, genetische vooruitgang, betere huisvesting, beter bedrijfsmanagement. Bovendien mag niet vergeten worden dat, met het quotum, de minst productieve melkkoeien zijn opgeruimd met als gevolg een sterke stijging van de gemiddelde melkproductie per koe. Op vele bedrijven is de melkproductie per koe het uithangbord om het technisch vermogen en het goed boeren op het bedrijf aan te tonen. Verschillende omgevingsfactoren (gewijzigde quotumreglementering, dalende vlees- en melkprijzen, verstrengde mestwetgeving) zijn evenwel recent grondig gewijzigd. Daar het quotum op de meeste gespecialiseerde melkveebedrijven een beperkende factor is, wensen we na te gaan of hogere melkproducties per koe ook gepaard gaan met betere arbeidsinkomens per liter geproduceerde melk. Als gevolg van de versoepeling van de mobiliteit van quota binnen de herziene melkquotareglementering (sinds ) en de daling van het aantal melkveehouders is de gemiddelde bedrijfsomvang verder gestegen. In het tweede deel zullen de opbrengsten, de kosten en het arbeidsinkomen doorgerekend worden naar bedrijfsniveau en per koe en ha ruwvoederteelt. De oorspronkelijke gegevens waren uitgedrukt in BEF. Bij de omzetting van die gegevens naar euro is er om reden van gebruiksvriendelijkheid soms gebruik gemaakt van afrondingen. In het derde deel wordt onderzocht welke strategie binnen elke groep (een vast quotum) bedrijfseconomisch het meest rendabel is: ofwel minder melkkoeien en een hogere productie per koe ofwel meer melkkoeien en een lagere productie per koe.

6 2 Met dank aan het CLE (nu: Afdeling Monitoring en Studie van het Departement Landbouw en Visserij - Vlaamse overheid) voor de groepsgewijze berekening van de basisinformatie op grond van de gegevens uit hun boekhoudnet en aan ir. R. Hellemans en ir. W. Bosmans van het CLE voor de suggesties en de kritische lezing van deze brochure. Eerste druk : 1999 ir. I. Ryckaert, J. Winters, A. Anthonissen Herwerkte versie : April 2003 Aangepaste versie : Januari 2007 Licht Aangepaste versie : Maart 2008 Layout, eindafwerking en contactpersoon bestelling van brochures: Carine Van Eeckhoudt Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Tel: 02/ Fax: 02/ Aansprakelijkheidsbeperking Deze brochure werd door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van de informatie in deze brochure. De gebruiker van deze brochure ziet af van elke klacht tegen het Vlaams Gewest of zijn ambtenaren, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via deze brochure beschikbaar gestelde informatie. In geen geval zal het Vlaams Gewest of zijn ambtenaren aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de via deze brochure beschikbaar gestelde informatie. De informatie uit deze uitgave mag worden overgenomen mits bronvermelding.

7 3 2 De basisgegevens De resultaten uit deze studie zijn gebaseerd op de boekhoudkundige gegevens van de gespecialiseerde melkveebedrijven van het vroegere Centrum voor Landbouweconomie (CLE) van het voormalige Ministerie van Middenstand en Landbouw. De gegevens hebben betrekking op het boekjaar en op bedrijven gelegen in Vlaanderen. In deze brochure zijn de bedrijven op basis van hun gemiddelde melkproductie per koe ingedeeld in vier qua aantal even grote groepen. Voor deze indeling in groepen worden de bedrijven gerangschikt naar toenemende melkproductie per koe. In groep 1 zijn de 26 bedrijven gegroepeerd met de laagste melkproductie per koe, in groep 2 zitten de 26 volgende bedrijven uit deze rangschikking, in groep 3 treffen we de volgende groep van 26 bedrijven aan, in groep 4 tenslotte zijn de 27 bedrijven gegroepeerd met de hoogste melkproductie per koe uit de reeks. In tabel 1 is voor de boekjaren en onder meer de gemiddelde melkproductie per koe voor de vier groepen weergegeven. Tabel 1 Evolutie/vergelijking van de gemiddelde melkproductie en het aantal bedrijven per groep, en Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Alle (*) Melkproductie/koe (l/koe) Geproduceerde liter melk (l) Aantal bedrijven Melkproductie/koe (l/koe) Geproduceerde liter melk (l) Aantal bedrijven (*) De resultaten in deze kolom van de tabel en van de volgende tabellen betreffen het gemiddeld resultaat berekend over alle bedrijven In deze brochure wordt doorgaans groep 1 (laagste productie per koe) met groep 4 (hoogste productie per koe) vergeleken. Af en toe worden de andere groepen eveneens in de vergelijking betrokken.

8 4 Alhoewel het uitsluitend gespecialiseerde melkveebedrijven betreft (bedrijven die het grootste deel van hun inkomen uit de melkproductie halen) zijn de verschillen in gemiddelde melkproductie per koe aanzienlijk. De gemiddelde melkproductie per koe is in het jaar voor groep 1 immers liter lager dan deze van groep 4. Aangezien het om gemiddelde producties per groep gaat, zijn de individuele verschillen tussen de bedrijven nog veel groter. In vergelijking met het voorgaande boekjaar ( ) is de gemiddelde melkproductie per koe in drie van de vier groepen groter: 140 l/koe in groep 2, 82 l/koe in groep 3 en 178 l/koe in groep 4. In groep 1 (de groep met de laagste melkproductie per koe) daarentegen is de melkproductie gedaald met 72 l/koe. Tabel 2 Gemiddelde waarde van enkele bedrijfsparameters per groep Bedrijfsparameters Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Alle Aantal koeien 55,12 48,27 55,78 52,46 52,90 Geproduceerde liter melk (l) Effectief quotum (l) Melkproductie/koe (l/koe) Oppervlakte ruwvoeders (ha) 31,48 30,54 32,14 32,02 31,55 Grasland (ha) 20,20 17,62 19,22 18,72 18,94 Kuilmaïs (ha) 11,23 12,67 12,67 12,92 12,38 Totale beteelde oppervlakte (ha) 32,58 31,82 34,72 33,40 33,13 Aantal liter melk per ha ruwvoederteelt (l/ha) De hoeveelheid geproduceerde melk per bedrijf neemt toe van liter in groep 1 (de bedrijven met de laagste melkproductie per koe) tot liter in groep 4 (de bedrijven met de hoogste productie per koe). Groep 4 melkt bijgevolg liter meer dan groep 1 en doet dit met bijna 3 melkkoeien per bedrijf minder. Uit tabel 2 blijkt dat, wat de totale oppervlakte ruwvoeder betreft, er geen spectaculair grote verschillen te noteren zijn. Groep 4 (hoogste productie per koe) heeft een kleiner graslandareaal en een groter maïsareaal dan groep 1. Het aantal geproduceerde liter melk per ha ruwvoederteelt is wel sterk verschillend. Voor groep 1 bedraagt die slechts liter per ha t.o.v liter per ha voor groep 4 of een verschil van ruim liter per ha ruwvoederteelt.

9 5 Uit de verdere analyse van tabel 2 blijkt dat de groepen bedrijven op eenzelfde beteelde oppervlakte ruwvoeders en met ongeveer evenveel melkkoeien hun effectief quotum vol melken door het sturen van de gemiddelde melkproductie per koe. Deze sturing is mogelijk, zoals blijkt uit tabel 4 (blz. 7) en figuur 1 (blz. 8), door de mate van intensivering van de ruwvoederproductie en door de verstrekte hoeveelheid krachtvoeder. Eventueel kan ook het gekozen veetype afgestemd zijn op de gewenste gemiddelde melkproductie per koe. Deze informatie is evenwel niet voorhanden zodat deze veronderstelling niet kan bevestigd worden. In tabel 3 is per groep bedrijven, ingedeeld volgens de gemiddelde melkproductie per koe, de gemiddelde waarde van enkele foktechnische en economische parameters weergegeven. Tabel 3 Gemiddelde waarde van enkele foktechnische en economische parameters per groep Foktechnische en economische parameters Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Alle Aantal kalvingen per koe en per jaar 1,01 1,09 1,08 1,13 1,08 Percentage najaarskalvingen (%) (geboren van 1-10 tot 31-12) 29,76 31,64 35,43 33,72 32,74 Verkoopprijs per kalf ( ) 149,75 128,36 135,20 112,52 131,71 Leeftijd van de koeien bij verkoop (jaren) 6,19 5,46 5,54 5,19 5,59 Vervangingspercentage (%) Aantal stuks jongvee per koe 0,95 1,01 0,95 1,14 1,01 Verkoopprijs per koe ( ) 488,62 464,11 496,63 537,48 498,12 Tussenkalftijd (dagen)

10 6 Uit tabel 3 blijkt dat er inzake een aantal foktechnische en economische parameters belangrijke verschillen zijn tussen de groepen 1 en 4: - Het aantal kalvingen per koe (deze van de vaarzen inbegrepen) neemt toe van 1,01 voor groep 1 (laagste productie per koe) tot 1,13 voor groep 4 (hoogste productie per koe); - Het percentage najaarskalvingen evolueert van 29,76 % in groep 1 naar 33,72 % in groep 4. Dit heeft een gunstige invloed op het percentage wintermelk; - De verkoopprijs van de verkochte kalveren daalt van 149,75 per stuk voor groep 1 naar 112,52 per stuk voor groep 4. Dit heeft waarschijnlijk te maken met een groter gebruik van vleesstieren voor industriële kruising in de bedrijven van groep 1; - De gemiddelde leeftijd van de verkochte koeien daalt van 6,19 jaar in groep 1 naar 5,19 jaar in groep 4 (hoogste melkproductie per koe). Dit verschil van 1 jaar kan te maken hebben zowel met een grotere sleet van deze hoogproductieve koeien als met de keuze en beslissing van de melkveehouder om koeien sneller te vervangen en om koeien als jongvee te verkopen; - De bedrijven van de groep 4 (hoogste productie per koe) vervangen de melkveestapel dus sneller waardoor het vervangingspercentage 6 % hoger ligt dan in groep 1 en er derhalve meer stuks jongvee per koe aanwezig zijn; - De koeien (reform + andere) van groep 4 worden gemiddeld 48,86 per stuk duurder verkocht dan deze van groep 1, wellicht omdat ze meestal jongere dieren verkopen. Een andere mogelijke verklaring kan zijn dat groep 4 enkele gekalfde vaarzen en/of tweede kalfkoeien, met een hogere verkoopprijs dan van reform koeien, als fokmateriaal aan collega s melkveehouders verkoopt; - Er wordt een belangrijk verschil in vervangingspercentage vastgesteld tussen groep 1 en groep 4. De vervangingspercentages van de groepen 2, 3 en 4 zijn vergelijkbaar, hieruit blijkt dat hogere melkproducties per koe niet de enige en belangrijkste oorzaak zijn van vervanging van de melkveestapel. Het vervangingsbeleid van de melkveehouder speelt ter zake immers een determinerende rol. In tabel 4 worden per groep bedrijven een aantal gemiddelden inzake melkproductie en voeding samengebracht.

11 7 Tabel 4 Gemiddelden inzake melkproductie en voeding per groep Melkproductie en voeding Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Alle Melkproductie per koe (l) Percentage vet (% V) 4,36 4,47 4,45 4,60 4,41 Percentage eiwit (% E) 3,46 3,50 3,52 3,47 3,49 Percentage wintermelk (%) 50,27 50,69 53,58 53,68 52,37 Liter ruwvoedermelk per koe (l) Aandeel ruwvoedermelk in totale melkproductie (%) Percentage melk geleverd aan de melkerij (%) 93,95 92,31 94,98 95,57 94,40 Krachtvoeder per koe (kg) Krachtvoeder per liter melk (g) Oppervlakte ruwvoeder per grootvee-eenheid (a) 36,33 39,38 36,72 36,18 37,08 Aantal melkkoeien (exclusief jongvee) per ha ruwvoederteelten 1,75 1,58 1,74 1,64 1,68 Het verschil in gemiddelde melkproductie per koe tussen groep 1 (laagste productie per koe) en groep 4 (hoogste productie per koe) bedraagt liter per koe. Dit heeft wellicht te maken met het ingezette ras, maar ongetwijfeld ook met het voedingsmanagement en de meer gespecialiseerde bedrijfsvoering van de melkveehouder. De hogere melkproductie per koe in groep 4 wordt evenwel behaald op basis van een hogere hoeveelheid ruwvoedermelk per koe maar evenzeer met een duidelijk hogere krachtvoedergift per koe (647 kg per koe meer dan groep 1). De verschillen tussen de groepen zijn beperkt in % vet en klein in % eiwit. De bedrijven van groep 4 (hoogste productie/koe) behalen een hoge ruwvoedermelkproductie van liter per koe of liter per koe meer dan de bedrijven van groep 1. Deze ruwvoedermelkproductie wordt benaderend berekend als het verschil tussen de gemiddelde melkproductie per koe en het aantal kg krachtvoeder per koe vermenigvuldigd met 2. Toegepast op groep 1 bedraagt de hoeveelheid ruwvoedermelk: (2 x 865) = liter. Het aantal liter ruwvoedermelk per koe is eerder aan de lage kant (minder dan l). Enkel groep 4 boekt hier een goed resultaat.

12 8 Figuur 1 Hoeveelheid ruwvoedermelk en krachtvoedermelk per koe en per groep Voor het aantal gram krachtvoeder per liter geproduceerde melk (een verhouding die dikwijls gebruikt wordt in Nederland) ontlopen de groepen elkaar niet veel. Dit bedraagt 195 gram krachtvoeder per liter melk voor groep 1 t.o.v. 199 voor groep 4. In figuur 1 is voor elk van de groepen en voor alle bedrijven de gemiddelde hoeveelheid ruwvoedermelk en krachtvoedermelk per koe (de kengetallen vindt u in tabel 4) schematisch gegeven. Voor alle duidelijkheid en ter herhaling, de hoeveelheid krachtvoedermelk wordt geschat door de hoeveelheid krachtvoeder te vermenigvuldigen met 2. De geschatte hoeveelheid ruwvoedermelk wordt berekend als het verschil tussen de totale melkproductie per koe en de berekende krachtvoedermelkproductie per koe. Voor het gemiddelde van alle bedrijven, maar eveneens voor elke groep bedrijven afzonderlijk, blijkt uit tabel 4 dat ongeveer 60 % van de totale melkproductie per koe gerealiseerd wordt door ruwvoedermelkproductie. Uit de analyse van tabel 4 en figuur 1 blijkt dat bedrijven die een hogere productie per koe realiseren, dit doen door zowel de ruwvoederproductie te intensiveren als door het verstrekken van een bijkomende hoeveelheid krachtvoeder. Indien we alleen groep 4 beschouwen, stellen we vast dat deze groep niet alleen 53,68 % van de melk als wintermelk produceert, te danken aan een gunstiger afkalfpatroon (meer najaarskalvingen - zie tabel 3) maar ook minder koeien houdt per ha ruwvoederteelt (1,64 tegen 1,75 in groep 1). Door de grotere jongveestapel in groep 4 (zie tabel 3) is de beschikbare ruwvoederoppervlakte per grootvee-eenheid vergelijkbaar in de verschillende groepen.

13 9 Samengevat kunnen bij de vergelijking van de gemiddelde waarde van de kenmerken van groep 4 (hoogste melkproductie per koe) met deze van groep 1 (laagste melkproductie per koe) de volgende verschillen en gelijkenissen vastgesteld worden: Verschillen - Een iets lager aantal koeien; - Een hogere totale melkproductie op jaarbasis als gevolg van een duidelijk hogere melkproductie per koe (= basis van de indeling in groepen); - Een iets lager areaal grasland en iets groter areaal kuilmaïs; - Een hoger aantal geproduceerde liter melk per ha ruwvoedergewassen; - Een hoger aantal kalvingen per koe en meer najaarskalvingen; - Een lagere verkoopprijs van de kalveren en een hogere verkoopprijs van de koeien; - Een duidelijk jongere leeftijd van de koeien bij opruiming waardoor een hoger vervangingspercentage en meer stuks jongvee per aanwezige koe; - Een iets hoger vetgehalte in de melk en eenzelfde eiwitgehalte; - Ietwat meer wintermelk; - Een duidelijk hogere ruwvoedermelkproductie; - Meer krachtvoeder per koe; - Een iets lager aantal melkkoeien, jongvee niet inbegrepen, per ha ruwvoeder. Gelijkenissen - Een vergelijkbare totale beteelde oppervlakte; - Een vergelijkbare tussenkalftijd; - Een vergelijkbare hoeveelheid krachtvoeder per liter geproduceerde melk; - Eenzelfde oppervlakte ruwvoeder per grootvee-eenheid. Op basis van de gegevens uit de voorgaande tabellen blijkt dat gespecialiseerde melkveebedrijven met ongeveer eenzelfde aantal melkkoeien en met een evengroot areaal grasland en kuilmaïs op jaarbasis een hoeveelheid melk produceren die gemiddeld per groep tot 60 % hoger ligt dan de productie op de bedrijven uit de groep 1 (afgerond l t.o.v l). Een analyse van de gemiddelde opbrengsten en kosten in elk van de vier groepen dringt zich dus op. In hoofdstuk 3 wordt per groep bedrijven, ingedeeld volgens hun gemiddelde melkproductie per koe, een analyse gemaakt van de opbrengsten, de kosten en het arbeidsinkomen per 100 liter geproduceerde melk. In hoofdstuk 4 worden de opbrengsten, de kosten en het arbeidsinkomen geanalyseerd op bedrijfsniveau, per koe en per ha ruwvoederteelt. In hoofdstuk 5 wordt onderzocht of bedrijven met een gegeven melkquotum er economisch voordeel bij hebben hun quotum vol te melken met minder doch productievere koeien.

14 10

15 11 3 Opbrengsten, kosten en arbeidsinkomen per 100 liter melk In de volgende tabellen worden de opbrengsten en de kosten weergegeven. Zij zijn ingedeeld volgens de methode van het ex - CLE. 3.1 De opbrengsten Tabel 5 Gemiddelde opbrengsten per 100 liter melk en per groep ( /100 liter melk) Aard van de opbrengsten Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Alle Melk 29,74 31,53 31,73 31,61 31,26 Omzet en aanwas 5,45 4,44 3,89 3,89 4,31 Voederteelten (inventarisverschillen) -0,02 0,20 0,20 0,22 0,17 Andere 2,40 2,40 3,12 2,23 2,55 Totale opbrengsten 37,58 38,57 38,94 37,95 38,30 Relatieve totale opbrengsten t.o.v. het gemiddelde van alle bedrijven (100 = gemiddelde) 98,12 100,71 101,68 99,09 100,00 Bij de opbrengsten uit melk is rekening gehouden met de betaalde superheffing. Deze bedraagt gemiddeld over alle bedrijven 0,12 per 100 liter melk. Met andere opbrengsten worden onder meer bedoeld: - Premies en subsidies (voor mannelijke runderen, maïspremie, beschermde gebieden in het kader van het mestdecreet). Met premies worden ook deze bedoeld die ontvangen worden voor bedrijfstakken die buiten de melkveehouderij liggen; - Werk voor derden; - Opbrengsten van vorig boekjaar zoals waarderingsverschillen van stocks en nog te ontvangen sommen; - Diversen zoals opbrengst van verhuur van werktuigen, ristorno van aankoopcoöperatieven, schadeloosstelling in ruilverkavelingen en voor proeven of demonstraties, ontvangsten van verhuur melk- en suikerbietenquota, ontvangsten i.v.m. het uitspreiden van mest van derden; - Overige opbrengsten zoals dekgelden, verkoop stalmest, ingeschaard vee, deelname aan veeprijskampen.

16 12 Uit de vergelijking van de totale opbrengsten per 100 liter melk blijkt dat de verschillen tussen de groepen miniem zijn, de afwijking t.o.v. het gemiddelde bedraagt telkens minder dan 2 %. Opvallend is wel dat de totale opbrengsten per 100 liter melk van de bedrijven uit groep 4 (hoogste melkproductie per koe) iets lager liggen dan het algemeen gemiddelde. De totale opbrengsten per 100 liter melk zijn het grootst op de bedrijven met een lagere (groep 2) tot gemiddelde (groep 3) productie per koe, het verschil met het gemiddelde van groep 4 (hoogste melkproductie per koe) bedraagt respectievelijk + 0,62 en + 0,99 per 100 liter melk. Op basis van de aard van de opbrengsten (zie tabel 5) kunnen, bij vergelijking van de groepen, een aantal verschillen vastgesteld worden: - Melk: de gemiddelde opbrengst van de bedrijven uit de groepen 2, 3 en 4 is met ± 31,61 euro per 100 liter nagenoeg dezelfde doch duidelijk hoger dan deze uit groep 1. Dat enkel groep 1 inzake opbrengsten uit melk achter blijft is waarschijnlijk te wijten aan een lager vet- en eiwitgehalte, een lager % wintermelk, een lagere plaspremie en meer melk met strafpunten. - Omzet en aanwas: de opbrengst is het hoogst op de bedrijven met de laagste (groep 1) melkproductie per koe. Vermoedelijk houdt dit voornamelijk verband met de hogere verkoopprijs van de kalveren, wellicht ingevolge een groter aantal kruisingen met vleesstieren en/of een iets betere conformatie van de koeien zelf. - Voederteelten: Tussen de groepen 2, 3 en 4 worden geen verschillen vastgesteld, er is een beperkte opbrengst tengevolge van inventarisverschillen. De opbrengsten uit voederteelten liggen voor groep 1 (laagste melkproductie per koe) zowat 0,25 euro per 100 liter melk lager dan in de andere groepen. - Andere: de verschillen inzake opbrengsten uit o.a. premies, de belangrijkste component uit de andere opbrengsten, zijn beperkt. Alleen de bedrijven uit groep 3 halen een hogere opbrengst dan de andere.

17 De kosten Het geheel van de kosten wordt hierna opgesplitst in voederkosten (krachtvoeders, gekochte voeders andere dan krachtvoeders, teeltkosten, machinekosten) en in andere kosten (veekosten, grond- en gebouwenkosten, algemene kosten) De voederkosten Tabel 6 Gemiddelde voederkosten per 100 liter melk en per groep ( /100 liter melk) Aard van de voederkosten Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Alle Krachtvoederkosten 4,51 4,86 4,93 4,78 4,78 Voeders andere dan krachtvoeders 1,83 1,91 2,23 2,68 2,23 Teeltkosten (meststoffen, zaaizaad,...) 4,44 4,49 3,77 3,52 3,97 Machinekosten (afschrijving, rente,...) 4,49 4,36 4,46 4,07 4,31 Totale voederkosten 15,29 15,64 15,42 15,05 15,32 Relatieve totale voederkosten t.o.v. het gemiddelde over alle bedrijven (100 = gemiddelde) 99,84 102,10 100,65 98,22 100,00 De verschillen inzake totale voederkosten tussen de groepen 1 en 4 zijn miniem en situeren zich in de iets hogere krachtvoederkosten, de hogere kosten van gekochte voeders andere dan krachtvoeders (pulp, draf, andere bijproducten,...), de lagere teeltkosten en machinekosten. Uit tabel 6 blijkt verder dat de teeltkosten per 100 liter melk nagenoeg dezelfde zijn voor de groepen 1 en 2 en lager zijn voor de groepen 3 en 4. Uitgedrukt als teeltkosten per ha beteelde oppervlakte (respectievelijk 333, 394, 388 en 395), wordt een stijgende lijn vastgesteld van groep 1, over groep 2 en 3, naar groep 4. Investeringen in teeltkosten, leidend naar een hogere (ruw) voedermelkproductie per koe, een intensievere uitbating, zijn rendabel. Inzake machinekosten (inclusief melkmachinekosten) per 100 liter melk zijn de gemiddelde resultaten van de groepen 1, 2 en 3 dezelfde, enkel groep 4 behaalt een lager resultaat. Zoals voor de teeltkosten wordt voor de machinekosten per ha beteelde oppervlakte een stijgende lijn waargenomen van groep 1 naar groep 4 (respectievelijk 337, 384, 459 en 486). Dat de totale machinekosten van groep 4 slechts weinig hoger zijn dan deze van groep 3, is wellicht te wijten enerzijds aan effecten van schaalgrootte voor groep 4 en anderzijds aan het ruim voorzien zijn van materiaal in de andere groepen. In de machinekosten zijn ook deze inbegrepen voor teelten die buiten de melkveehouderij liggen.

18 14 Uit de vergelijking van de totale voederkosten per 100 liter melk blijkt dat de verschillen tussen de groepen miniem zijn, de afwijking t.o.v. het gemiddelde bedraagt telkens in de buurt van of zelfs minder dan 2 % De andere kosten Tabel 7 Gemiddelde andere kosten per 100 liter melk en per groep ( /100 liter melk) Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Alle Veekosten (dierenarts, KI, strooisel, lidgelden,...) 1,16 1,76 1,78 2,16 1,78 Grond- en gebouwenkosten waarvan melkquotum 6,69 1,26 7,04 1,49 8,28 1,83 7,88 1,49 7,59 1,54 Algemene kosten (elektriciteit, telefoon, intrest,...) 3,54 3,42 3,49 2,80 3,27 Totaal van de andere kosten 11,40 12,22 13,56 12,84 12,64 Relatieve totale andere kosten t.o.v. het gemiddelde over alle bedrijven (100 = gemiddeld) 90,20 96,67 107,25 101, In de grond- en gebouwenkosten zijn, overeenkomstig de indeling gehanteerd door het CLE, de intresten en de afschrijving met betrekking tot het bijgekocht melkquotum inbegrepen. Uit de vergelijking van de andere kosten per liter melk van groep 4 (hoogste melkproductie per koe) met groep 1 (laagste melkproductie per koe) blijkt dat: - Groep 4 heeft de hoogste veekosten, bijna dubbel zo hoog als groep 1. Indien we bovendien nog rekening houden met de veel hogere melkproductie per koe bereiken de veekosten in groep 4 op jaarbasis een niveau dat ruim driemaal hoger ligt dan in groep 1 ( 164,55 per koe en per jaar t.o.v. 52,06 per koe en per jaar). Meer stuks jongvee per koe, een hoger vervangingspercentage, een hogere melkproductie per koe en per jaar en wellicht een duurdere genetica zijn factoren die deze meerkost mee helpen verklaren; - Groep 4 heeft, samen met groep 3, de hoogste grond- en gebouwenkosten, waarschijnlijk te wijten aan een duurdere (comfortabeler) uitrusting van de stal. - De algemene kosten in groep 4 zijn daarentegen het laagst.

19 15 In tegenstelling tot de opbrengsten en de voederkosten per 100 liter melk zijn de verschillen tussen de groepen inzake de andere kosten niet beperkt tot ongeveer 2 %. Groep 4 sluit nauw aan bij het gemiddelde. De andere groepen wijken meer af van het algemeen gemiddelde: respectievelijk ongeveer 3 en 10 % lagere andere kosten voor groep 2 en groep 1, voor groep 3 liggen de andere kosten ongeveer 7 % hoger, in hoofdzaak veroorzaakt door hogere quotumkosten, hogere afschrijvingskosten van het onroerend goed en hogere betaalde pacht Totale kosten Tabel 8 Gemiddelde totale kosten per 100 liter melk en per groep ( /100 liter melk) Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Alle Voederkosten 15,29 15,64 15,42 15,05 15,32 Andere kosten 11,40 12,22 13,56 12,84 12,64 Totale kosten 26,70 27,86 28,98 27,89 27,96 Relatieve totale kosten per liter t.o.v. het gemiddelde over alle bedrijven (100 = gemiddelde) 95,48 99,65 103,63 99,73 100,00 Inzake totale kosten per 100 liter melk wijken twee van de vier groepen af van het algemeen gemiddelde: enerzijds groep 1 (laagste melkproductie per koe) met een totale kost die bijna 5 % lager ligt en groep 3 (hogere melkproductie per koe) met een kost die bijna 4 % hoger ligt dan het gemiddelde. Daar de voederkosten bij groep 1 rond het gemiddelde liggen en de andere kosten t.o.v. het gemiddelde merkelijk lager zijn ( 1,24 per 100 liter), liggen de totale kosten per 100 liter 1,26 lager. Groep 3 daarentegen steekt 1,02 per 100 liter melk boven het gemiddelde uit, te wijten aan hogere voederkosten en andere kosten per 100 liter melk. De verschillen tussen de groepen 2 en 4 zijn eerder gering en situeren zich zeer dicht bij het gemiddelde over alle bedrijven.

20 Afwijkingen in opbrengsten en kosten per groep afwijkingen in opbrengsten en kosten per groep 1,50 euro per 100 liter 1,00 0,50 0,00-0,50-1,00-1,50 opbrengsten voederkosten andere kosten totale kosten groep 1 groep 2 groep 3 groep 4 Figuur 2 Opbrengsten en kosten per 100 liter melk in afwijking van het gemiddelde in de vier groepen in euro per 100 l melk In figuur 2 wordt op een schematische wijze weergegeven in welke mate de opbrengsten, de voederkosten, de andere kosten en de totale kosten, telkens uitgedrukt in euro per 100 liter melk, afwijken van het algemeen gemiddelde. De getallen, waarop figuur 2 is gesteund, zijn afgeleid uit de tabellen 5 (blz. 11), 6 (blz. 13), 7 (blz. 14) en 8 (blz. 15). Uit de analyse van figuur 2 blijkt dat er belangrijke verschillen tussen de groepen zijn inzake inkomsten en andere kosten, de verschillen inzake voederkosten zijn relatief beperkt.

21 Het arbeidsinkomen Het arbeidsinkomen wordt berekend als het verschil tussen de opbrengsten (tabel 5) en de totale kosten (tabel 8). Tabel 9 Gemiddeld arbeidsinkomen per 100 liter melk en per groep ( /100 liter melk) Opbrengsten, kosten en arbeidsinkomen per liter melk Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Alle Opbrengsten 37,58 38,57 38,94 37,95 38,30 Totale kosten 26,70 27,86 28,98 27,89 27,96 Arbeidsinkomen 10,88 10,71 9,96 10,06 10,34 Relatief arbeidsinkomen t.o.v. het gemiddelde van alle bedrijven (100 = gemiddelde) 105,28 103,60 96,40 97,36 100,00 Uit tabel 9 kan grosso modo geconcludeerd worden dat het arbeidsinkomen per 100 liter melk lichtjes daalt naarmate de melkproductie per koe toeneemt. In de periode juni, juli 1999 is de melkprijs, ingevolge de dioxinecrisis, met ruim 5 euro per 100 liter gedaald in vergelijking met deze van het boekjaar Deze daling van de melkprijs (- 5 per 100 liter) gedurende een tweetal maanden resulteert in een belangrijke daling van het arbeidsinkomen.

Het arbeidsinkomen op het melkveebedrijf. in functie van. het bruto-saldo per 100 liter melk

Het arbeidsinkomen op het melkveebedrijf. in functie van. het bruto-saldo per 100 liter melk Het arbeidsinkomen op het melkveebedrijf in functie van het bruto-saldo per 100 liter melk Deze brochure wordt u aangeboden door: Auteurs Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame

Nadere informatie

De cijfers zijn exclusief BTW en subsidie zoals toeslagrechten. De specialisatie van de melkveehouderij

De cijfers zijn exclusief BTW en subsidie zoals toeslagrechten. De specialisatie van de melkveehouderij Melkveehouderij VAC consult Een zoektocht naar een evenwichtige balans tussen groei en ontwikkeling Met het oog op de afschaffing van het melkquotum op 31 maart 2015, verandert de ondernemingsomgeving

Nadere informatie

36 INKOMENSVERSCHILLEN OP MELKVEEBEDRIJVEN Verklarende parameters. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij

36 INKOMENSVERSCHILLEN OP MELKVEEBEDRIJVEN Verklarende parameters. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij Technische brochure 36 INKOMENSVERSCHILLEN OP MELKVEEBEDRIJVEN Verklarende parameters Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij INKOMENSVERSCHILLEN OP MELKVEEBEDRIJVEN Verklarende parameters

Nadere informatie

HET VERVANGINGSBELEID BIJ MELKVEE EN ZIJN ECONOMISCHE IMPACT

HET VERVANGINGSBELEID BIJ MELKVEE EN ZIJN ECONOMISCHE IMPACT HET VERVANGINGSBELEID BIJ MELKVEE EN ZIJN ECONOMISCHE IMPACT Deze brochure wordt u aangeboden door : Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Melkvee Baron

Nadere informatie

STERK MET MELK BESLISSINGEN NEMEN OP BASIS VAN BEDRIJFSECONOMISCHE KENGETALLEN.

STERK MET MELK BESLISSINGEN NEMEN OP BASIS VAN BEDRIJFSECONOMISCHE KENGETALLEN. STERK MET MELK BESLISSINGEN NEMEN OP BASIS VAN BEDRIJFSECONOMISCHE KENGETALLEN. Dirk Audenaert Consulent Rundvee Boerenbond INHOUD 1. DUURZAAMHEID : EEN VEELKLEURIG BEGRIP 2. KEN UW KOSTPRIJS 3. BEGRIPPEN

Nadere informatie

Ruwvoerkost in kostprijs melk. Diane Schoonhoven

Ruwvoerkost in kostprijs melk. Diane Schoonhoven Ruwvoerkost in kostprijs melk Diane Schoonhoven Overzicht Evolutie kostprijs melkveebedrijf De verschillen tussen bedrijven zijn groot Ruwvoermelk maakt het verschil Voorbeelden impact op voerkosten 2

Nadere informatie

TERREINBEGRAZING MET SCHAPEN. Het belang van correcte vergoeding voor terreinbeheer met schapen

TERREINBEGRAZING MET SCHAPEN. Het belang van correcte vergoeding voor terreinbeheer met schapen TERREINBEGRAZING MET SCHAPEN Het belang van correcte vergoeding voor terreinbeheer met schapen Inleiding Technische brochure Terreinbegrazing met schapen Schapenbestand in Vlaanderen Wettelijke verplichtingen

Nadere informatie

Bedrijfseconomisch belang van grasland in het basisrantsoen van melkkoeien

Bedrijfseconomisch belang van grasland in het basisrantsoen van melkkoeien Bedrijfseconomisch belang van grasland in het basisrantsoen van melkkoeien Studiedag Optimale eiwitproductie met grasland voor rundvee 10 november 2011 Guy Vandepoel, studiedienst BB 1 Economisch belang

Nadere informatie

68 melkkoeien (incl vaarzen), 21 pinken, 24 kalveren Vervangingspercentage 29 %

68 melkkoeien (incl vaarzen), 21 pinken, 24 kalveren Vervangingspercentage 29 % 2. OMZET EN AANWAS De bedrijfseconomische berekening van de omzet en aanwas is een verhaal apart. Hieronder zal dat aan de hand van een voorbeeldberekening worden duidelijk gemaakt. 2.2 Voorbeeldbedrijf

Nadere informatie

Studiedag melkvee Mag het een liter méér zijn?

Studiedag melkvee Mag het een liter méér zijn? Studiedag melkvee Mag het een liter méér zijn? Financiering van het groeiend melkveebedrijf Jan Leyten 6 november 2014 Agenda 1. Evoluties in de melkveesector 2. Verantwoord investeren 3. Investeren in

Nadere informatie

TECHNISCHE EN ECONOMISCHE RESULTATEN VAN DE VARKENSHOUDERIJ OP BASIS VAN HET LANDBOUWMONITORINGSNETWERK

TECHNISCHE EN ECONOMISCHE RESULTATEN VAN DE VARKENSHOUDERIJ OP BASIS VAN HET LANDBOUWMONITORINGSNETWERK FOCUS 2014 TECHNISCHE EN ECONOMISCHE RESULTATEN VAN DE VARKENSHOUDERIJ OP BASIS VAN HET LANDBOUWMONITORINGSNETWERK BOEKJAREN 2011-2013 Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij 1. Blik op varkenshouderij

Nadere informatie

Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016

Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016 Waarden van fosfaatrechten - achtergrondnotitie Natuur & Milieu 1 februari 2016 1 Aanleiding en samenvatting In 2015 heeft toenmalig staatssecretaris Dijksma van EZ fosfaatrechten voor de melkveehouderij

Nadere informatie

Bedrijfseconomische analyse

Bedrijfseconomische analyse 0,78125 Bedrijfseconomische analyse Melkveehouder Straatnaam 1234 AB Plaats Bedrijfseconomische analyse 2013 Uitgebracht aan: Melkveehouder Straatnaam 1234 AB Plaats klantnummer: 1234 Alle bedragen in

Nadere informatie

Uw doel bereiken met MelkNavigator

Uw doel bereiken met MelkNavigator Uw doel bereiken met MelkNavigator Uw doel bereiken met MelkNavigator Als melkveehouder wilt u er uit halen, wat er in zit. Kies gericht voor meer melk, betere gehalten of meer grammen eiwit en/of vet.

Nadere informatie

Vetcorrectie Op basis van het voorgaande kan de NO berekend worden zonder een eventuele vetcorrectie.

Vetcorrectie Op basis van het voorgaande kan de NO berekend worden zonder een eventuele vetcorrectie. Kengetallen E3 Netto Opbrengst en Lactatiewaarde Inleiding Na elke monstername wordt voor alle melkkoeien op het bedrijf een Netto Opbrengst (NO) berekend. De NO geeft het gecorrigeerde rendement van een

Nadere informatie

Meer zicht op de cijfers

Meer zicht op de cijfers Meer zicht op de cijfers Analyse technische en economische resultaten K&K bedrijven in vergelijking met andere praktijkbedrijven November 2001 Rapport 8 Koeien & Kansen; Pioniers duurzame melkveehouderij

Nadere informatie

Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij

Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij 1. Inleiding Met de Wet verantwoorde groei melkveehouderij (in werking getreden op 1 januari 2015) is het begrip melkveefosfaatoverschot

Nadere informatie

ADLO-project Arbeid ADELT

ADLO-project Arbeid ADELT ADLO-project Arbeid ADELT Op 1 mei 2010 is het demoproject gestart betreffende de Arbeidsefficiëntie en economie in de melkveehouderij: Arbeid ADELT, ook op melkveebedrijven. ADELT staat in dit geval voor

Nadere informatie

30-11-2015 PROGRAMMA VOERWINST VERGELIJKING ZEUGEN ONTWIKKELINGEN EN TRENDS. 2015 is prognose bedragen exclusief btw

30-11-2015 PROGRAMMA VOERWINST VERGELIJKING ZEUGEN ONTWIKKELINGEN EN TRENDS. 2015 is prognose bedragen exclusief btw PROGRAMMA DE ROL VAN DE ADVISEUR Woensdag 2 december 2015 Ontwikkelingen en trends Uitbreiden zin of onzin? Toekomst bedrijven Risicomanagement / prijsfluctuaties De succesvolle melkveehouders De rol van

Nadere informatie

Financiële Analyse. Frank de Boer. Aston Martinnlaan NB. Oud-Beijerland :56. Versie: Check FM 2_0 2016_09_05

Financiële Analyse. Frank de Boer. Aston Martinnlaan NB. Oud-Beijerland :56. Versie: Check FM 2_0 2016_09_05 Financiële Analyse Frank de Boer Aston Martinnlaan 70 3261 NB Oud-Beijerland 31-10-2016-15:56 Versie: Check FM 2_0 2016_09_05 Inhoud 1 Structuur van het bedrijf 2 Totaal bedrijfsresultaat 3 Beschikbare

Nadere informatie

Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij

Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij Carin Rougoor en Frits van der Schans CLM Onderzoek en Advies Achtergrond Begin juli 2014 heeft staatssecretaris Dijksma het voorstel voor de

Nadere informatie

Voorbeeld Melkvee 2014 Q4

Voorbeeld Melkvee 2014 Q4 Voorbeeld Melkvee Q4 BAS kwartaal 4 Inhoudsopgave Begeleidende brief Opbrengsten melkvee en veemanagement Voersaldo melkvee en voermanagement Saldo melkvee en toegerekende kosten Beschikbaar voor HARR

Nadere informatie

Technische en economische resultaten van de varkenshouderij op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk Boekjaren 2008-2010

Technische en economische resultaten van de varkenshouderij op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk Boekjaren 2008-2010 Technische en economische resultaten van de varkenshouderij op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk Boekjaren 2008-2010 2012 Departement Landbouw en Visserij afdeling Monitoring en Studie Joeri Deuninck

Nadere informatie

VAN DER MEER. Health check ten aanzien van melkquotum. Oosterwolde, 3 december 2008

VAN DER MEER. Health check ten aanzien van melkquotum. Oosterwolde, 3 december 2008 Health check ten aanzien van melkquotum Oosterwolde, 3 december 2008 In het akkoord, dat op 20 november 2008 is gesloten door de Landbouw- en Visserijraad in het kader van de Health check zijn diverse

Nadere informatie

Kengetallen. E-13 Voortplanting

Kengetallen. E-13 Voortplanting Kengetallen E-13 Voortplanting Inleiding Op melkveebedrijven wordt jaarlijks een aanzienlijke schade geleden als gevolg van een niet optimale tussenkalftijd en een voortijdige afvoer van koeien die niet

Nadere informatie

KUNNEN VOEDERBIETEN PERSPULP VERVANGEN IN HET

KUNNEN VOEDERBIETEN PERSPULP VERVANGEN IN HET KUNNEN VOEDERBIETEN PERSPULP VERVANGEN IN HET MELKVEERANTSOEN? Daniël De Brabander en Sam De Campeneere Vlaamse overheid, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) Eenheid Dier Alex De Vliegher

Nadere informatie

Wie ben ik? Rendementsverbetering in bedrijfsbegeleiding. Wat kunt u verwachten. 1 Economisch adviseur

Wie ben ik? Rendementsverbetering in bedrijfsbegeleiding. Wat kunt u verwachten. 1 Economisch adviseur Rendementsverbetering in bedrijfsbegeleiding Een paar startpunten voor discussie Wie ben ik? Boerenzoon, 45 melkkoeien Studie veeteelt, LandbouwUniversiteit Wageningen Epidemiologie Economie (lange termijn

Nadere informatie

Ontwikkeling in de melkmarkt 21/04/2015

Ontwikkeling in de melkmarkt 21/04/2015 Ontwikkeling in de melkmarkt 21/04/2015 Melk- en voermarkt kort samengevat Vooruitzichten voor de melkmarkt zijn pover tot aan de zomer De melkmarkt is in de ban van het einde van de melkquotering o Afwachtende

Nadere informatie

Algemene bedrijfsgegevens

Algemene bedrijfsgegevens Blz. 1 Algemene bedrijfsgegevens 2233 1/1/14-31/12/14 Arbeid Ondernemer Gezinsleden Tussentotaal Personeel Totaal Gronden Eigendom Pacht Totaal Verloren opp. Beteelde opp. AK,,,,, ha,,,,, Teeltplan Grasland

Nadere informatie

Kengetallen. E-1 Voorspelling Dagproductie

Kengetallen. E-1 Voorspelling Dagproductie Kengetallen E-1 Voorspelling Dagproductie Inleiding Ter ondersteuning van de fokkerij en het bedrijfsmanagement berekent NRS diverse kengetallen. Te denken valt aan bijvoorbeeld de fokwaarden van koeien

Nadere informatie

Strategische keuzen in quotumloos tijdperk

Strategische keuzen in quotumloos tijdperk Strategische keuzen in quotumloos tijdperk Marc Vergote/Jacky Swennen Inleiding Inleiding Omgaan met verandering Grond Arbeid Kapitaal Succes Melkveebedrijven Productiefactoren Ondernemingsklimaat MAP

Nadere informatie

Rentabiliteits- en kostprijsanalyse vleesvee

Rentabiliteits- en kostprijsanalyse vleesvee Studie Rentabiliteits- en kostprijsanalyse vleesvee September 2012 José Gavilan, Joeri Deuninck, Luc Somers, Joost D hooghe Afdeling Monitoring en Studie Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij

Nadere informatie

Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer. Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer

Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer. Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer Januari 2013 Meten van voerefficiëntie voor betere benutting eigen ruwvoer Herman van Schooten (WUR-LR) Hans Dirksen (DMS) Januari 2013 Inleiding

Nadere informatie

Groeimogelijkheden verkend bij AMvB grondgebonden melkveehouderij

Groeimogelijkheden verkend bij AMvB grondgebonden melkveehouderij Groeimogelijkheden verkend bij AMvB grondgebonden melkveehouderij Eventuele Aart Evers Michel de Haan subtitel Op 29 maart heeft staatsecretaris Sharon Dijksma voorstellen voor de Algemene Maatregel van

Nadere informatie

Technische efficiëntie is belangrijker dan lage kosten, zowel voor grote als kleine bedrijven.

Technische efficiëntie is belangrijker dan lage kosten, zowel voor grote als kleine bedrijven. Technisch efficiënt boven lage kosten 31/12/2015 Inleiding Ilvo deed op basis van anonieme Liba-boekhouddata een onderzoek naar technische en economische efficiëntie op melkveebedrijven. - Het hoofdbesluit

Nadere informatie

Lage kostprijs biedt ruimte voor de toekomst (1)

Lage kostprijs biedt ruimte voor de toekomst (1) Lage kostprijs biedt ruimte voor de toekomst (1) Aart Evers en Michel de Haan Het lagekostenbedrijf realiseerde in 1999 een kostprijs van 74 cent per liter melk. Een mooi resultaat en gunstig voor de inkomenspositie!

Nadere informatie

RUWVOEDERMELKPRODUCTIE EN ZIJN ECONOMISCHE IMPACT

RUWVOEDERMELKPRODUCTIE EN ZIJN ECONOMISCHE IMPACT RUWVOEDERMELKPRODUCTIE EN ZIJN ECONOMISCHE IMPACT Entiteit: Departement Landbouw en Visserij Afdeling: Duurzame Landbouwontwikkeling Auteurs(s): ir. Ivan RYCKAERT Datum: 3/09/2012 Alfons ANTHONISSEN COLOFON

Nadere informatie

N en P excreties in de biologische melkveehouderij in België

N en P excreties in de biologische melkveehouderij in België N en P excreties in de biologische melkveehouderij in België Sam De Campeneere NVWV De wens van de pens 20/05/2011 Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek Eenheid Dier www.ilvo.vlaanderen.be Beleidsdomein

Nadere informatie

Resultaten Melkveehouderij Bedrijfsanalyse 2013

Resultaten Melkveehouderij Bedrijfsanalyse 2013 Resultaten Melkveehouderij Bedrijfsanalyse 2013 Inleiding Dit is een tussentijds overzicht van de bedrijfsresultaten van melkveehouders van PPP-Agro Advies over het boekjaar 2013. Achtereenvolgens zijn

Nadere informatie

IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011

IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011 IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011 Sparrenheuvel, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 offertebureau@mxi.nl www.mxi.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Zevende ronde ICT Benchmark Gemeenten 2011 3 1.2 Waarom

Nadere informatie

/ GES dag STERKER WORDEN, DWARS DOOR ALLE VERANDERINGEN HEEN

/ GES dag STERKER WORDEN, DWARS DOOR ALLE VERANDERINGEN HEEN l.vandellen@acconavm.nl / 058-2887887 GES dag 14-11-2013 STERKER WORDEN, DWARS DOOR ALLE VERANDERINGEN HEEN Wat telt na 2015? Durk hat in stal bout Dierplaatsen? Mest Of toch grond? Gewoon dóórgaan is

Nadere informatie

2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?!

2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?! 2015: Kans(en) en/of bedreiging voor de melkveehouder?! Vic Boeren (06 53407806) Eric Bouwman (06 26544114) november 2014 DLV Dier Groep BV Onafhankelijk, toonaangevend en landelijk werkend adviesbedrijf

Nadere informatie

Kengetallen. E-5 MPR-Kwaliteit. Inleiding. MPR 24 uur. 4 Betekenis van MPR 24 uur

Kengetallen. E-5 MPR-Kwaliteit. Inleiding. MPR 24 uur. 4 Betekenis van MPR 24 uur Kengetallen E-5 MPR-Kwaliteit Inleiding Via Melkproductieregistratie (MPR) worden gegevens over de melk-, vet en eiwitproductie van de veestapel verzameld. Deze gegevens zijn de basis van managementinformatie

Nadere informatie

Topkoers 2009/2010. Voorbeeld bedrijf. Accon AVM

Topkoers 2009/2010. Voorbeeld bedrijf. Accon AVM Topkoers 29/21 Voorbeeld bedrijf Accon AVM fgdfgdf INHOUDSOPGAVE VERANTWOORDING 1. STRUCTUUR VAN HET BEDRIJF 2. BESTEDING VAN EN BEHOEFTE AAN FINANCIELE RESULTATEN 3. PLANNING 1 2 4 6 4. FINANCIELE KENGETALLEN

Nadere informatie

Opmaak van een winnend Bedrijfsplan

Opmaak van een winnend Bedrijfsplan Opmaak van een winnend Bedrijfsplan 1 Inhoud - Voorstelling - Algemeen - Wat doe je ermee? - Waarom is het belangrijk? - Opbouw van het bedrijfsplan - Voorbeeld - Valkuilen 2 Bedrijfsplan: Algemeen - 4

Nadere informatie

Handleiding bij de BASsistent Mestproductie

Handleiding bij de BASsistent Mestproductie Handleiding bij de BASsistent Mestproductie 2010 Doorheen het programma kan u enkel de groene cellen invullen door een tekst of getal te typen of de juiste mogelijkheden te kiezen in de keuzeboxen. Handleiding

Nadere informatie

Samenvatting. Inkomensverlies per ha grasland

Samenvatting. Inkomensverlies per ha grasland Samenvatting 1 De veenweidegebieden ondervinden verschillende problemen, zoals bodemdaling, een verminderde kwaliteit van het oppervlaktewater en een aanzienlijke bijdrage aan de CO 2 -emissie. Een verlaagd

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

Op naar 2025. Door: Watse van Balen. 17 maart 2015

Op naar 2025. Door: Watse van Balen. 17 maart 2015 Op naar 2025 Door: Watse van Balen 17 maart 2015 Uw Toekomst? Strategieën Op sectorniveau: wat komt op sector/zuivelketen af? Op bedrijfsniveau: wat zijn cruciale beslissingen voor melkveehouders? Schaalvergroting

Nadere informatie

Hoe een boekhouding. Beginners

Hoe een boekhouding. Beginners Hoe een boekhouding Invullen???? Beginners Zit ik in het juiste boekjaar GEWASSEN OP HET BEDRIJF GEWASSEN OP HET BEDRIJF 1. ZIJN ALLE TEELTEN AANWEZIG? TEELTEN EN HUN OPPERVLAKTE WORDEN OVERGENOMEN UIT

Nadere informatie

Melk van Hier, kansen voor landbouw en natuur?

Melk van Hier, kansen voor landbouw en natuur? Melk van Hier, kansen voor landbouw en natuur? NATUUR EN LANDBOUW// VORSELAAR// 14 maart 2012 Draagvlakverbredingsproject Melk van Hier 1/1/2013 31/12/2013 Dit initiatief kadert binnen een overkoepelend

Nadere informatie

SimHerd - oefeningen. Jehan Ettema, SimHerd Inc., 22-03-2016

SimHerd - oefeningen. Jehan Ettema, SimHerd Inc., 22-03-2016 SimHerd - oefeningen Jehan Ettema, SimHerd Inc., 22-03-2016 Je gaat nu oefeningen maken met het SimHerd model. Je gaat scenarios analyseren en aan de hand daarvan vragen beantwoorden. 1. www.simherd.com,

Nadere informatie

Kengetallen E-25 Fokwaarde Ureum

Kengetallen E-25 Fokwaarde Ureum Kengetallen E-2 Fokwaarde Ureum Inleiding Op 1 januari 2006 is het nieuwe mestbeleid van start gegaan met strengere normen. Dit nieuwe beleid was nodig omdat het Europees hof het oude (Minas)beleid onvoldoende

Nadere informatie

Toelichting bedrijfsuitslag

Toelichting bedrijfsuitslag Toelichting bedrijfsuitslag Auteur : Cools Marc Datum uitgave : 5-2-2016 INHOUDSTABEL 1. Bedrijfsgegevens -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Praktische kijk op droogstandsmanagement bij Vlaamse melkveebedrijven. Samenvattend rapport

Praktische kijk op droogstandsmanagement bij Vlaamse melkveebedrijven. Samenvattend rapport Praktische kijk op droogstandsmanagement bij Vlaamse melkveebedrijven Samenvattend rapport 1 ENQUÊTE 1.1 Opstellen van de enquête In kader van het demo-project verantwoord gebruik van antibiotica in de

Nadere informatie

Er valt veel te winnen met een langere levensduur. Henk Hogeveen

Er valt veel te winnen met een langere levensduur. Henk Hogeveen Er valt veel te winnen met een langere levensduur Henk Hogeveen Lange levensduur is goed...... gevolg van betere gezondheid... gevolg van betere vruchtbaarheid... minder jongvee nodig minder kosten minder

Nadere informatie

DE VLAAMSE LANDBOUWCONJUNCTUURINDEX

DE VLAAMSE LANDBOUWCONJUNCTUURINDEX FOCUS 2015 DE VLAAMSE LANDBOUWCONJUNCTUURINDEX RESULTATEN ENQUÊTE VOORJAAR 2015 INHOUD 1. Vlaamse conjunctuurindex 2. Landbouw 3. Tuinbouw 4. Investeringen 5. Belemmeringen 6. Meer informatie 1. VLAAMSE

Nadere informatie

COLOFON. Eindbrochure ADLO Kengetallen september 2013 1

COLOFON. Eindbrochure ADLO Kengetallen september 2013 1 COLOFON Deze brochure is beschikbaar via de partners (zie hieronder) en te raadplegen via www.vlaanderen. be/landbouw, in de rubriek Documentatie/Publicaties en www.inagro.be/publicaties, in de rubriek

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs R A P P O RT Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs december 2009 Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan

Nadere informatie

pagina 1 van 8 Landbouw en Visserij Vlaamse overheid - www.vlaanderen.be/landbouw U bent hier: Vlaanderen.be > Landbouw en Visserij > Home > Nieuws > Nieuws landbouw > Premies & subsidies > Aanvraag voor

Nadere informatie

Bedrijfsplan. Voorbeeld

Bedrijfsplan. Voorbeeld Bedrijfsplan Bedrijfsplan Voorbeeld Boekhouding evaluatie laatste jaar P. 2 Boekhouding 01/01/15-31/12/15 100 l. LIBA gem. Opbrengsten 965.110 li FPCM Bedrag FPCM * 100 l. FPCM * % Melkgeld 270.186 28,00

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE KB

landbouw en natuurlijke omgeving dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE KB Examen VMBO-KB 2015 gedurende 200 minuten landbouw en natuurlijke omgeving dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE KB Het examen landbouw en natuurlijke omgeving CSPE KB bestaat uit twee deelexamens

Nadere informatie

Expertisecentra kraamzorg

Expertisecentra kraamzorg Expertisecentra kraamzorg Financiële inspecties 2013 26 februari 2014 adres Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 Brussel telefoon 02 553 34 34 fax 02 553 34 35 mail contact@zorginspectie.be web www.zorginspectie.be

Nadere informatie

Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het krachtvoerverbruik van het jongvee. Dit moet apart worden genoteerd.

Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het krachtvoerverbruik van het jongvee. Dit moet apart worden genoteerd. 4. VOERKOSTEN Krachtvoerkosten Krachtvoerkosten zijn de eerste toegerekende kosten waar we tegenaan lopen. Om te beginnen kunnen we stellen, dat de voerkosten gelijk zijn aan de voeraankopen vermenigvuldigd

Nadere informatie

Bedrijfsbegroting naam leerling : oke

Bedrijfsbegroting naam leerling : oke 15 De bedrijfsbegroting Bedrijfsbegroting naam leerling : oke test Omschrijving melkvee Aantal eenheden Per eenheid in euro's Bruto opbrengst Saldo Totaal saldo Berekende rente per eenh. Totaal of % Waarde

Nadere informatie

Meer melk uit uw ruwvoer. Conserveringsmiddelen en broeiremmers

Meer melk uit uw ruwvoer. Conserveringsmiddelen en broeiremmers Meer melk uit uw ruwvoer Conserveringsmiddelen en broeiremmers > betere ruwvoerkwaliteit > smakelijk ruwvoer > hogere opname > lagere voerkosten Ecosyl: meer melk uit uw ruwvoer Op melkveebedrijven blijft

Nadere informatie

Vlaanderen is landbouw HET LANDBOUW MONITORINGS- NETWERK / LMN. Een bedrijfseconomische boekhouding voor land- en tuinbouwers

Vlaanderen is landbouw HET LANDBOUW MONITORINGS- NETWERK / LMN. Een bedrijfseconomische boekhouding voor land- en tuinbouwers Vlaanderen is landbouw HET LANDBOUW MONITORINGS- NETWERK / LMN Een bedrijfseconomische boekhouding voor land- en tuinbouwers COLOFON Datum 31/01/2015 Samenstelling Departement Landbouw en Visserij Verantwoordelijke

Nadere informatie

Rentabiliteits- en kostprijsanalyse vleesvee

Rentabiliteits- en kostprijsanalyse vleesvee Studie Rentabiliteits- en kostprijsanalyse vleesvee Mei 2013 Goedele Vrints, Joeri Deuninck, Joost D hooghe Afdeling Monitoring en Studie Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij RENTABILITEITS-

Nadere informatie

Technische en economische resultaten van de varkenshouderij op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk boekjaren 2006-2008

Technische en economische resultaten van de varkenshouderij op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk boekjaren 2006-2008 Technische en economische resultaten van de varkenshouderij op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk boekjaren 2006-2008 Departement Landbouw en Visserij afdeling Monitoring en Studie Joeri Deuninck,

Nadere informatie

DE WAALSE LANDBOUW IN CIJFERS. Foto : DGARNE DDV

DE WAALSE LANDBOUW IN CIJFERS. Foto : DGARNE DDV NL DE WAALSE LANDBOUW IN CIJFERS Foto : DGARNE DDV 2010 2 Produktiefactoren* Aantal bedrijven 15.500 waarvan 73% voltijds Tewerkstelling 25.839 personen in de landbouwsector, namelijk 18.846 arbeidseenheden

Nadere informatie

Melken na 2015; stress of cash?

Melken na 2015; stress of cash? Melken na 2015; stress of cash? Door Andries-Jan de Boer Waar gaan we het over hebben? Management van het melkveebedrijf, nu en in de toekomst (notendop) U en de wereld om u heen? Wat komt er op ons af?

Nadere informatie

Esdonk 8, Gemert. Onderbouwing grondgebonden karakter. Rundveehouderij Meulepas V.O.F. Bedrijfsopzet Esdonk 8, Gemert

Esdonk 8, Gemert. Onderbouwing grondgebonden karakter. Rundveehouderij Meulepas V.O.F. Bedrijfsopzet Esdonk 8, Gemert Onderbouwing grondgebonden karakter Rundveehouderij Meulepas V.O.F. Onderbouwing grondgebonden karakter rundveehouderij Esdonk 8 - Gemert 1 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Locatie 4 3 Beschrijving van de inrichting

Nadere informatie

Onderzoek naar verband tussen welzijnsindicatoren en bedrijfseconomische kengetallen op melkveebedrijven

Onderzoek naar verband tussen welzijnsindicatoren en bedrijfseconomische kengetallen op melkveebedrijven Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen Academiejaar 2014 2015 Onderzoek naar verband tussen welzijnsindicatoren en bedrijfseconomische kengetallen op melkveebedrijven Sarah Dendauw Promotor: Prof. dr. ir.

Nadere informatie

Voorbeeld Melkvee 2015 Q1

Voorbeeld Melkvee 2015 Q1 Voorbeeld Melkvee 215 Q1 BAS 215 kwartaal 1 Inhoudsopgave Begeleidende brief Opbrengsten melkvee en veemanagement Voersaldo melkvee en voermanagement Saldo melkvee en toegerekende kosten Beschikbaar voor

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-I

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-I Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 q v = 200 1,25 + 450 = 200 q a

Nadere informatie

Feiten en fabels KringloopWijzer. een onderbouwing met gegevens van 700 KringloopWijzers

Feiten en fabels KringloopWijzer. een onderbouwing met gegevens van 700 KringloopWijzers Feiten en fabels KringloopWijzer een onderbouwing met gegevens van 700 KringloopWijzers De KringloopWijzer vergroot het inzicht in de mineralenkringloop op je bedrijf. levert bruikbare managementinformatie,

Nadere informatie

Commissie Benchmarking Vlaanderen

Commissie Benchmarking Vlaanderen Commissie Benchmarking Vlaanderen 023-0143 TOELICHTING 14 AFTOPPING 1 Convenant tekst In Artikel 6, lid 6 van het convenant wordt gesteld: Indien de in de leden 2, 3 en 4 genoemde maatregelen tot gevolgen

Nadere informatie

Dossier regionale luchthavens. 0. Aanleiding:

Dossier regionale luchthavens. 0. Aanleiding: Dossier regionale luchthavens 0. Aanleiding: In 2004 presenteerde het Vlaams Forum Luchtvaart een rapport en aanbevelingen aan de Vlaamse regering over de luchtvaart in Vlaanderen [2]. Belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Valacon-Dairy v.o.f. Duurzaam melkvee. Het waarom en hoe. Willem van Laarhoven 23 november

Valacon-Dairy v.o.f. Duurzaam melkvee. Het waarom en hoe. Willem van Laarhoven 23 november Duurzaam melkvee Het waarom en hoe. Willem van Laarhoven 23 november 2010 www.duurzaammelkvee.nl 1 . Onderzoeks- en adviesbureau voor duurzaam melkvee. Richt zich op de economische, ecologische en maatschappelijk

Nadere informatie

De waalse landbouw in cijfers

De waalse landbouw in cijfers De waalse landbouw in cijfers 2015 Opmerking : Vanaf 2011, om redenen van administratieve vereenvoudiging, berusten de enquêtes niet meer op de landbouwers die aan de landbouwtelling hebben deelgenomen

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 havo 2007-I

Eindexamen economie 1-2 havo 2007-I 4 Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 twee van de volgende voorbeelden

Nadere informatie

O v e r z i c h t v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e r e s u l t a t e n v a n 7 1 8 l a n d - e n t u i n b o uw b e d r i j v e n

O v e r z i c h t v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e r e s u l t a t e n v a n 7 1 8 l a n d - e n t u i n b o uw b e d r i j v e n O v e r z i c h t v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e r e s u l t a t e n v a n 7 1 8 l a n d - e n t u i n b o uw b e d r i j v e n Boekjaar 2006 L a n d b o u w m o n i t o r i n g s n e tw e r k

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving 2010 dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE BB minitoets bij opdracht 1

landbouw en natuurlijke omgeving 2010 dierhouderij en -verzorging productiedieren CSPE BB minitoets bij opdracht 1 yyyyyyy landbouw en natuurlijke omgeving 2010 dierhouderij en -verzorging productiedieren SPE BB minitoets bij opdracht 1 variant a Meerkeuzevragen - Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). - Geef verbeteringen

Nadere informatie

1. PROJECTINDIENING. Naam: Adres: Rechtsvorm: Doel en werking: BTW-plichtig: JA / NEEN BTW-nummer: E-mail: Contactpersoon instelling Functie:

1. PROJECTINDIENING. Naam: Adres: Rechtsvorm: Doel en werking: BTW-plichtig: JA / NEEN BTW-nummer: E-mail: Contactpersoon instelling Functie: Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Aanvraagformulier Demonstratieprojecten 2007 AANVRAAGSCHEMA VOOR HET BEKOMEN VAN STEUN IN HET KADER VAN: DEMONSTRATIEPROJECTEN

Nadere informatie

De invloed van Bergafat F 100 op melkproductie en samenstelling in tankmelk van melkkoeien in mid-lactatie op een siësta beweidingssysteem

De invloed van Bergafat F 100 op melkproductie en samenstelling in tankmelk van melkkoeien in mid-lactatie op een siësta beweidingssysteem De invloed van Bergafat F 100 op melkproductie en samenstelling in tankmelk van melkkoeien in mid-lactatie op een siësta beweidingssysteem Proefverslag nr. 649 oktober 2004 auteur: dr. ir. W.M. van Straalen

Nadere informatie

Gewenste ontwikkeling en na te streven gewicht bij de eerste kalving van Witblauwe dikbilvaarzen

Gewenste ontwikkeling en na te streven gewicht bij de eerste kalving van Witblauwe dikbilvaarzen Gewenste ontwikkeling en na te streven gewicht bij de eerste kalving van Witblauwe dikbilvaarzen Leo Fiems 1. INLEIDING De opfok van runderen tot aan de eerste kalving is een niet-productieve periode die

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde A1. tijdvak 2 woensdag 24 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde A1. tijdvak 2 woensdag 24 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VWO 2009 tijdvak 2 woensdag 24 juni 13.30-16.30 uur wiskunde A1 Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 22 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 83 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

TIBER bedrijfsboekhouding

TIBER bedrijfsboekhouding 2 / 73 BOERENBOND Dienst land en tuinbouwboekhouding Diestsevest 40 3000 Leuven T (016) 28 61 40 TIBER bedrijfsboekhouding Toelichting bedrijfsuitslag Auteur : Cools Marc Datum uitgave : 15-6-2015 3 /

Nadere informatie

Het belang van een degelijk biestmanagement op moderne. rundveebedrijven

Het belang van een degelijk biestmanagement op moderne. rundveebedrijven Auteur: Vanessa Meganck Het belang van een degelijk biestmanagement op moderne rundveebedrijven Een kalf wordt zonder antistoffen geboren door de specifieke bouw van de placenta (moederkoek) van het rund.

Nadere informatie

Jaarrapport 2010 CENTRA VOORTPLANTINGS- TECHNIEKEN PAARD. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij

Jaarrapport 2010 CENTRA VOORTPLANTINGS- TECHNIEKEN PAARD. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij Jaarrapport 2010 CENTRA VOORTPLANTINGS- TECHNIEKEN PAARD Jaarrapport 2010 Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij Dit rapport wordt u aangeboden door: Vlaamse overheid Departement Landbouw

Nadere informatie

Kengetallen E-23 Fokwaarde levensvatbaarheid bij geboorte Fokwaarde levensvatbaarheid bij afkalven

Kengetallen E-23 Fokwaarde levensvatbaarheid bij geboorte Fokwaarde levensvatbaarheid bij afkalven Kengetallen E-23 Fokwaarde levensvatbaarheid bij geboorte Fokwaarde levensvatbaarheid bij afkalven Inleiding Sinds 1989 wordt op basis van geboortegegevens van koeien de index geboortegemak berekend. Deze

Nadere informatie

Erratum Report LEI

Erratum Report LEI Erratum Report LEI 14-128 19 januari 2015 Koeijer, T.J. de, P.W. Blokland, C.H.G. Daatselaar, J.F.M. Helming, H.H. Luesink, 2015. Scenario s voor grondgebondenheid: Een verkenning van de varianten binnen

Nadere informatie

AARDAPPELEN FOCUS. van het Landbouwmonitoringsnetwerk 2015 1 INLEIDING INHOUD. 1. Inleiding 2. Aardappelteelt in Vlaanderen 3. Resultatenrekeningen

AARDAPPELEN FOCUS. van het Landbouwmonitoringsnetwerk 2015 1 INLEIDING INHOUD. 1. Inleiding 2. Aardappelteelt in Vlaanderen 3. Resultatenrekeningen FOCUS AARDAPPELEN Rentabiliteits- en kostprijsanalyse op basis van het Landbouwmonitoringsnetwerk 2015 INHOUD 1. Inleiding 2. Aardappelteelt in Vlaanderen 3. Resultatenrekeningen 3.1 Vroege aardappelen

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

Dit is een voorbeeldrapport.

Dit is een voorbeeldrapport. Dit is een voorbeeldrapport. Bedrijfsanalyse over het boekjaar 2012 Prognose 2013-2015 VOF de Boer Hoeve "Suydeinde" Zuideinde 18 b 2445 AV Aarlanderveen 12 april 2013 Opgesteld door: Klaas de Jong Adviseur

Nadere informatie

Handboek snijmaïs. 1 Inleiding 1.1 Herkomst en introductie maïs... 7 1.2 Arealen... 7 1.3 Rasontwikkelingen... 8 1.4 Gebruiksvormen van maïs...

Handboek snijmaïs. 1 Inleiding 1.1 Herkomst en introductie maïs... 7 1.2 Arealen... 7 1.3 Rasontwikkelingen... 8 1.4 Gebruiksvormen van maïs... 1 Inleiding 1.1 Herkomst en introductie maïs... 7 1.2 Arealen... 7 1.3 Rasontwikkelingen... 8 1.4 Gebruiksvormen van maïs... 10 6 1 Inleiding Na gras is snijmaïs het belangrijkste gewas voor de melkveehouderij.

Nadere informatie

SUCCESVOLLE OPFOK VAN JONGVEE OP HET MELKVEEBEDRIJF

SUCCESVOLLE OPFOK VAN JONGVEE OP HET MELKVEEBEDRIJF SUCCESVOLLE OPFOK VAN JONGVEE OP HET MELKVEEBEDRIJF Deze brochure wordt u aangeboden door: Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Melkvee en Stallenbouw

Nadere informatie

Nadere onderbouwing. 1. Bedrijfsmatige noodzaak 2. Locatie nieuwbouw 3. Omschrijving bouwplan

Nadere onderbouwing. 1. Bedrijfsmatige noodzaak 2. Locatie nieuwbouw 3. Omschrijving bouwplan Nadere onderbouwing 1. Bedrijfsmatige noodzaak 2. Locatie nieuwbouw 3. Omschrijving bouwplan 1. Bedrijfsmatige noodzaak Het melkveebedrijf van de familie Klaver is één van de grootste bedrijven in Noord-

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen. Veel onderzoek. Wat kunt u verwachten? Wat kost mastitis. Theorie en praktijk ( /koe/jaar) Economie van diergezondheid

Nieuwe ontwikkelingen. Veel onderzoek. Wat kunt u verwachten? Wat kost mastitis. Theorie en praktijk ( /koe/jaar) Economie van diergezondheid Nieuwe ontwikkelingen Economie van diergezondheid Henk Hogeveen Leerstoelgroep Bedrijfseconomie, Wageningen Universiteit Departement Gezondheidszorg Landbouwhuisideren, Universiteit Utrecht Antibiotica

Nadere informatie

Mil - R - Mor. Dagen sinds Ge boorte / / / / / 1, / 377

Mil - R - Mor. Dagen sinds Ge boorte / / / / / 1, / 377 Mil-R-Mor Farm Mil - R - Mor L E E F T I J D Productiein het vorige jaar LBS/ KG Melk opbrengst Opbrengst minus productie kosten Dagen sinds Ge boorte Totaal netto inkomen sinds geboortedag Netto inkomen/

Nadere informatie