Sleutels van de toetsen per hoofdstuk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sleutels van de toetsen per hoofdstuk"

Transcriptie

1 Bagage Kennis van de Nederlandse samenleving Sleutels van de toetsen per hoofdstuk Zesde, herziene druk Nelleke Koot u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011

2 Deze sleutels van de toetsen per hoofdstuk horen bij de zesde, herziene uitgave van Bagage. Kennis van de Nederlandse samenleving van Nelleke Koot Uitgeverij Coutinho b.v. Alle rechten voorbehouden. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, nl). Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, Eerste druk, 1998 Zesde, herziene druk 2011 Uitgeverij Coutinho Postbus AH Bussum Noot van de uitgever Wij hebben alle moeite gedaan om rechthebbenden van copyright te achterhalen. Personen of instanties die aanspraak maken op bepaalde rechten, wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met de uitgever. ISBN NUR 740

3 Toetsvragen bij hoofdstuk 1 Hoe ziet Nederland eruit? 16 vragen of meer goed = 80% of meer = voldoende Zoek het beste antwoord en kruis aan. 1 In welk deel van de wereld ligt Nederland? Amerika Azië Europa 2 Welk land ligt ten zuiden van Nederland? Frankrijk België Duitsland 3 Hoeveel provincies heeft Nederland? Wat betekent Nederland? land aan zee laag land waterland 5 Wat gebeurt er als er geen dijken en duinen waren? Dan gebeurt er niets in Nederland. Dan loopt een groot deel van Nederland onder water. Dan moeten er meer windmolens komen. 6 Waar ligt het project de Deltawerken? in Zeeland in Limburg in Friesland 7 Wat hoort bij de winter in Nederland? Het is zonnig en niet zo koud. Het kan hard waaien en de bladeren vallen van de bomen. Het kan sneeuwen en soms kan er strenge vorst zijn. De bloemen en planten beginnen weer te bloeien. Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 3/37

4 8 Wat is de hoofdstad van Nederland? Amsterdam Den Haag Rotterdam 9 De regering van Nederland zit in: Amsterdam Utrecht Den Haag 10 De belangrijkste haven van Europa ligt bij: Amsterdam Den Haag Rotterdam 11 Hoe heet het grootste vliegveld van Nederland? Europoort Schiphol Amsterdam 12 Waar ligt de Randstad? in het westen in het zuiden in het oosten 13 Hoe heten de eilanden die in de Caribische zee liggen? Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten, Sint Eustatius Suriname en de Nederlandse Antillen Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog 14 Waar ligt het Westland? Zuid-Holland Groningen Noord-Holland 15 Waarin heeft Nederland het meeste werk? de landbouw de industrie de dienstensector 16 Uit welke ex-koloniën zijn veel mensen naar Nederland gekomen? Suriname en China China en Indonesië Indonesië en Suriname Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 4/37

5 17 Uit welke landen komen de vroegere gastarbeiders. Italië, ex-joegoslavië, Spanje, Marokko en Turkije Italië, ex-joegoslavië, Spanje en Polen Marokko, Turkije en Polen 18 Waarom komen asielzoekers naar Nederland? omdat ze op de vlucht zijn om te werken om te studeren 19 Welk geloof is het grootste in Nederland? de islam het christendom het hindoeïsme 20 Wat is waar? De staatsgodsdienst in Nederland is het christendom. In Nederland heb je vrijheid van godsdienst. Openbare scholen zijn alleen voor mensen, die niet gelovig zijn. Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 5/37

6 Toetsvragen bij hoofdstuk 2 Omgaan met Nederlanders 16 vragen of meer goed = 80% of meer = voldoende Zoek het beste antwoord en kruis aan: 1 Christelijke feesten zijn: Kerstmis, Pasen en Koninginnedag Kerstmis, Pasen en Bevrijdingsdag Kerstmis, Pasen en Pinksteren 2 Sinterklaas wordt gevierd op: 11 november 5 december 21 maart 3 Wat doen Nederlanders met oud en nieuw? Elkaar cadeautjes geven en eieren eten. Vuurwerk afsteken en oliebollen eten. Met de familie naar de kerk gaan. 4 Wat viert men op 30 april? Koninginnedag Moederdag Pinksteren 5 4 en 5 mei zijn belangrijke dagen in de geschiedenis van Nederland. Waarom? Dan begint de lente. Dan herdenken we de doden uit de Tweede Wereldoorlog en vieren de bevrijding van Nederland. Dan is er meivakantie. 6 Wanneer hangen jongeren hun schooltas buiten aan de vlag? Als ze 18 jaar worden. Als ze gaan studeren aan de universiteit. Als ze zijn geslaagd voor een schoolexamen. 7 Er is een baby bij de buren geboren. Wat doe je? Je gaat er direct heen om te feliciteren. Je stuurt een felicitatiekaartje of gaat een paar dagen later op visite. Je hangt de vlag uit. Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 6/37

7 8 Wat doe je als je buurman is doodgegaan? Je condoleert de familie of stuurt een condoleancekaart. Je stuurt een bloemetje en een condoleancekaart. Je doet niets. 9 Waarom zal een ambtenaar een cadeau van jou weigeren? Hij vindt je een slijmbal. Hij mag geen cadeaus aannemen. Hij wil liever geld. 10 In Nederland zeg je u tegen: een kind een ambtenaar een goede vriend(in) 11 Je geeft een hand: als je jezelf voorstelt. als je binnenkomt in de klas. als je binnenkomt in de supermarkt. 12 Nederlanders vinden het belangrijk om zelf een partner te kiezen. 13 Nederlanders maken op het werk, op school en in hun vrije tijd veel afspraken. 14 Wanneer vinden Nederlanders je betrouwbaar? Als je vriendelijk bent. Als je altijd op tijd komt, je je houdt aan de afspraken en je doet wat je zegt. Als je veel diploma s hebt. 15 Wat doe je als je last hebt van de buren? Je nodigt ze uit voor een feest. Je vertelt dat je last van ze hebt en vraagt of ze de overlast kunnen verminderen. Je belt direct de politie. 16 Waarom vragen Nederlanders zoveel? Ze willen weten of je wel te vertrouwen bent. Ze zijn geïnteresseerd en/of willen kennismaken. 17 Je bent in de winkel en wilt betalen. Wat doe je? Je gaat in de rij staan voor de kassa. Je wacht tot de caissière niets te doen heeft. Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 7/37

8 18 Bij veel organisaties en bedrijven kun je zelf uitmaken wanneer je langs wilt komen. 19 Nederlanders vinden eigen initiatief en een eigen mening belangrijk. 20 Nederlanders denken allemaal hetzelfde. Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 8/37

9 Toetsvragen bij hoofdstuk 3 Gezondheid 16 of meer vragen goed = 80% of meer = voldoende Zoek het beste antwoord en kruis aan. 1 Je bent niet tevreden over je huisarts. Wat doe je? Je zegt niets en gaat niet meer naar de huisarts toe. Je praat met de huisarts en/of zoekt een andere arts. Je hebt geen keuze en moet wel bij deze huisarts blijven. 2 Het beroepsgeheim van een arts betekent: De arts mag niet over je gezondheid praten met de specialist. De arts mag niets over je gezondheid doorgeven aan familie of buitenstaanders. De arts mag niet over zijn beroep spreken. 3 Huisartsen in Nederland zijn voorzichtig met medicijnen, omdat er veel bijwerkingen zijn. 4 Wanneer bel je 112? Bij een ernstig ongeluk. Als je een afspraak met de dokter wilt maken. Als je naar het ziekenhuis moet. 5 Een controle van de tandarts wordt door de basisverzekering aan iedereen vergoed. 6 Wat is het verschil tussen een apotheek en een drogist? Er is geen verschil. Medicijnen op recept kun je alleen krijgen bij de apotheek. Medicijnen op recept kun je alleen krijgen bij de drogist. 7 Wat moet je doen met medicijnen die over zijn? in de vuilnisbak gooien door het toilet spoelen bij de apotheek of drogist inleveren 8 Wanneer ga je naar de huisartsenpost? Als je ziek wordt in het weekend. Als je ziek wordt op vakantie. Als je niet wilt wachten in het ziekenhuis. Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 9/37

10 9 Wat gebeurt er als je je afspraak bij de tandarts vergeet? Je moet een nieuwe tandarts zoeken. Er gebeurt niets. Je moet betalen en een nieuwe afspraak maken. 10 Waar ga je naartoe als je zwanger bent? naar de huisarts of verloskundige (vroedvrouw) naar het ziekenhuis naar de gynaecoloog 11 Wat is kraamhulp? Een kraamhulp komt je huis schoonmaken na de bevalling. Een kraamhulp komt informatie geven over het consultatiebureau. Een kraamhulp helpt de moeder de eerste week met de baby in huis. 12 Op het consultatiebureau wordt de baby (peuter) gecontroleerd en je kunt advies krijgen over de opvoeding. 13 Wat is de thuiszorg? een bureau voor huishoudelijk werk hulp in huis bij ziekte of handicap een winkel voor krukken en rolstoelen 14 Wat betekent GGZ? Gemeentelijke Geestelijke Zorg Geestelijke Gezondheidszorg Gemeentelijke Gezondheid Zorg 15 Wanneer ga je naar de GGZ? Als je lichamelijk ziek bent. Als je psychische problemen hebt. Als je ingeënt moet worden. 16 Wat is een soa? een vrouwenziekte een geslachtsziekte een voorbehoedsmiddel 17 Waar kun je heen gaan als je informatie of hulp nodig hebt op seksueel gebied? naar de thuiszorg of het ziekenhuis naar de Gemeentelijke Gezondheidsdienst of huisarts naar maatschappelijk werk of de drogist Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 10/37

11 18 Wanneer gaan ouderen naar een verzorgingshuis of naar een verpleeghuis? Als ze 65 jaar zijn. Als ze alleen AOW hebben. Als ze niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. 19 Welke zorgverzekering is verplicht? alleen de basisverzekering alleen de aanvullende verzekering de basisverzekering en de aanvullende verzekering 20 Wat is zorgtoeslag? een gemeentebelasting een tegemoetkoming in de kosten voor de kinderen waar je voor zorgt. een tegemoetkoming in de kosten voor je zorgpremie Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 11/37

12 Toetsvragen bij hoofdstuk 4 Wonen 16 vragen of meer goed = 80% of meer = voldoende Zoek het beste antwoord en kruis aan. 1 Je zoekt een huurwoning. Wat moet je doen? Lid worden van een woningbouwvereniging en in de woonkrant zoeken. Niets, je krijgt vanzelf een woning van de gemeente. Naar een makelaar gaan en daar om advies vragen. 2 Een huurcontract is belangrijk omdat: je dan weet hoeveel je voor je huis moet betalen. je dan weet welke plichten, maar ook welke rechten je hebt. de verhuurder je dan zo weer op straat kan zetten. 3 Waar moet je de aansluiting van gas, water en licht regelen? bij de KPN bij het energiebedrijf bij de woningbouwvereniging 4 Waarom moet je milieubelasting betalen? voor meer groen in de buurt voor het ophalen van de vuilnis en containers voor het gebruik van de woning 5 Welke 2 verzekeringen zijn belangrijk als je een huis huurt? de aansprakelijkheidsverzekering en de zorgverzekering de aansprakelijkheidsverzekering en de inboedelverzekering de zorgverzekering en de inboedelverzekering 6 Wat is huurtoeslag? een tegemoetkoming voor de administratiekosten van een huurwoning een tegemoetkoming voor de woonkosten van een huurwoning een tegemoetkoming voor de inrichtingskosten van een huurwoning 7 Wanneer kun je huurtoeslag aanvragen? Als je een dure huurwoning hebt. Als je een laag inkomen hebt en een huurwoning. Als je een koopwoning hebt. 8 Bij welke gemeente moet je melden dat je gaat verhuizen? bij de gemeente waar je weg gaat bij de gemeente waar je naartoe gaat bij de gemeente waar je weggaat en die waar je naartoe gaat Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 12/37

13 9 Wie regelt het aansluiten van gas, water en licht in je nieuwe woning? Dat doet de gemeente. Dat moet ik zelf doen. Dat doet de vorige bewoner. 10 Wie bel je als de verwarmingsketel kapot is? de woningbouwvereniging de loodgieter de cv-monteur 11 De wasmachine is kapot. Wie bel je? de woningbouwvereniging de reparateur of het bedrijf waar de machine is gekocht de gemeente, afdeling Reiniging 12 Het dak van je huurhuis lekt. Wie bel je? de woningbouwvereniging de loodgieter een vriend, die het dak kan repareren 13 De televisie is uit je woning gestolen. Wie bel je eerst? de woningbouwvereniging de politie de inboedelverzekeraar 14 Wat is een kabelaansluiting? een elektrische draad voor radio, tv en internet een verbinding met een gezamenlijke antenne voor radio, tv en internet de belasting voor de radio en tv 15 Wat is een vaste telefoon? een telefoon die aan de muur vastzit een telefoon die je in je woning aansluit een telefoon met een 06-nummer 16 Wat is internet? een paar computers bij elkaar een wereldwijd netwerk van veel computers een organisatie om te en 17 Welke energiebronnen zijn duurzaam? steenkool en aardolie hout en diesel wind en zonne-energie Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 13/37

14 18 De buren maken te harde muziek. Wat doe je? Je belt de woningbouwvereniging. Je belt de politie. Je gaat eerst zelf praten met de buren. 19 Wat kun je doen in een buurthuis? Je kunt er mensen uit de buurt ontmoeten. Je kunt er hulp krijgen bij het zoeken naar een huis. Je kunt er goedkoop boodschappen doen. 20 Wat is een eenoudergezin? een vader of moeder met kinderen als opa of oma bij het gezin woont een vrouw of man zonder kinderen Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 14/35

15 Toetsvragen bij hoofdstuk 5 Dienstverlenende instanties 16 vragen of meer goed = 80% of meer = voldoende Zoek het beste antwoord en kruis aan. 1 Je bent verhuisd. Wat moet je doen? inschrijven bij de gemeente inschrijven bij het buurthuis inschrijven bij de woningbouwvereniging 2 Wat is identificatieplicht? Het is verplicht om je in te schrijven. Je moet altijd een paspoort bij je hebben. Je moet altijd een identiteitsbewijs kunnen laten zien. 3 Wat is het voordeel van naturalisatie? Je bezit alle rechten en plichten van een Nederlander. Je mag werken. Je mag stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. 4 Je hebt een overtreding begaan. Wat gebeurt er? Je krijgt een officiële waarschuwing of een boete. Je krijgt een alternatieve werkstraf of je moet naar de gevangenis. 5 Heeft de stadswacht een uniform en een wapen? een uniform, maar geen wapen een uniform en een wapen geen uniform, maar wel een wapen 6 Een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd betekent: Je mag tijdelijk in Nederland blijven. Je mag voor altijd in Nederland blijven. 7 Waarom komen de meeste asielzoekers naar Nederland? Ze zijn op de vlucht voor oorlog of geweld. Ze willen bij hun gezin wonen. Ze willen geld verdienen of studeren. 8 Wat doet de Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland? Zij helpt met het zoeken naar een huis. Zij helpt vluchtelingen. Zij helpt alle buitenlanders. Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 15/35

16 9 Voor welke hulp kun je naar de sociaal raadslieden? voor advies over wetten, regelingen en formulieren voor hulp bij het zoeken naar een woning voor het aanvragen van bijzondere bijstand 10 Wat is bijzondere bijstand? Je hebt een laag inkomen en krijgt: extra geld als je kinderen hebt. extra geld als je geen werk hebt. extra geld als je bijzondere kosten hebt. 11 Wanneer moet je je inschrijven bij het UWV WERKbedrijf? Als je werk zoekt. Als je een huis zoekt. Als je in de gemeente staat ingeschreven. 12 Wanneer krijg je kinderbijslag? Als je getrouwd bent. Als je kinderen hebt onder de 18 jaar. Als je kinderen naar school gaan. 13 AOW is voor: mensen die ziek zijn. mensen die werkloos zijn. mensen die 65 jaar of ouder zijn. 14 Waarom is het handig om een bankrekening te hebben? Dat is in Nederland veiliger. Bijna alle geldzaken in Nederland gaan via een bank. Dan kun je gemakkelijk sparen. 15 Waarom is je pincode geheim? Omdat er dan niemand geld op je rekening kan zetten. Omdat er dan niemand anders geld van je rekening kan halen. 16 Wat is een chipknip? een pas om grote bedragen te betalen een pas om kleine bedragen te betalen een pas om in de supermarkt te betalen 17 Wat moet je als eerste doen als je pas gestolen is? je pas blokkeren een nieuwe pas aanvragen melden bij de politie Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 16/35

17 18 Waar kun je huurtoeslag aanvragen? bij de Belastingdienst bij de woningbouwvereniging bij de gemeente 19 Wanneer krijg je zorgtoeslag? Als je een laag inkomen hebt. Als je veel zorgen hebt. Als je veel onkosten hebt. 20 Je kunt hulp van het tolkencentrum krijgen, als je een gesprek hebt met een arts of officiële instantie. Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 17/35

18 Toetsvragen bij hoofdstuk 6 Opvoeding en onderwijs 26 vragen of meer goed = 80% of meer = voldoende Zoek het beste antwoord en kruis aan. 1 Waar ga je naartoe als je zwanger bent? de huisarts of verloskundige (vroedvrouw) het ziekenhuis of consultatiebureau het consultatiebureau of thuishulp 2 Wat kun je bij de thuiszorg lenen? babykleding spullen voor de bevalling babybedje 3 Tot welke leeftijd gaan kinderen naar het consultatiebureau? van 0 tot 1 jaar van 0 tot 4 jaar van 0 tot 12 jaar 4 Wie regelt de kinderbijslag? de gemeente de Sociale Verzekeringsbank de Dienst Uitvoering Onderwijs 5 Voor welke leeftijd is het kinderdagverblijf? van 0 tot 1 jaar van 0 tot 4 jaar van 0 tot 12 jaar 6 Voor welke leeftijd is de buitenschoolse opvang? van 0 tot 4 jaar van 0 tot 12 jaar van 4 tot 12 jaar 7 Voor welke leeftijd is de gastouderopvang? van 0 tot 1 jaar van 0 tot 4 jaar van 0 tot 12 jaar 8 Welke voordelen heeft gastouderopvang? de opvangtijden zijn flexibel de opvangtijden staan vast er zijn maximaal acht kinderen Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 18/35

19 9 Waar kun je kinderopvangtoeslag aanvragen? bij de gemeente bij de Belastingdienst bij de Sociale Verzekeringsbank 10 Kleine kinderen leren op de peuterspeelzaal om samen te spelen en de eerste stappen in de Nederlandse taal. 11 Voor welke leeftijd geldt de leerplicht? van 5 tot 12 jaar van 4 tot 18 jaar van 5 tot 16 jaar 12 Wat is een gemengde klas? jongens en meisjes bij elkaar 2 of meer jaarklassen (leeftijden) bij elkaar 13 Op de basisschool zijn gemengde klassen. 14 Op de basisschool dragen kinderen een uniform. 15 Op de basisschool is de computer een vast onderdeel geworden. 16 Ouders kunnen geen enkele invloed uitoefenen op de lessen die hun kind krijgt op school. 17 Waarom is de Cito-toets in groep 8 belangrijk? Je kunt dan beter kiezen voor een school in het voortgezet onderwijs. Het resultaat is belangrijk voor de kwaliteit van het basisonderwijs. Anders mag je niet naar het voortgezet onderwijs. 18 Voor wie is het speciaal onderwijs? voor kinderen met een speciale religie voor kinderen met een handicap of gedragsproblemen voor kinderen uit een kindertehuis Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 19/35

20 19 Welke 3 schooltypen zijn er in het voortgezet onderwijs? vmbo, havo, vwo mbo, hbo, wo mbo, bbl, bol 20 Waar kun je tegemoetkoming studiekosten krijgen? de gemeente de Dienst Uitvoering Onderwijs de Sociale Verzekeringsbank 21 Welke drie onderwijsvormen zijn er na het voortgezet onderwijs? vmbo, havo, vwo mbo, hbo, wo mbo, bbl en bol 22 In Nederland ga je na de basisschool naar het voortgezet onderwijs. 23 Met een vmbo-diploma kun je naar het mbo. 24 Met een havodiploma kun je naar de universiteit. 25 Volwassenen kunnen ook naar het mbo. 26 Soms krijgen werklozen een opleiding van het UWV WERKbedrijf of het re-integratiebureau. 27 Waar kun je studiefinanciering aanvragen? bij de gemeente bij de Dienst Uitvoering Onderwijs bij de Sociale Verzekeringsbank 28 Je kunt alleen studiefinanciering krijgen als je ouder bent dan 27 jaar. Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 20/35

21 29 De meeste kleine kinderen gaan in Nederland op een vaste tijd naar bed. 30 De meeste kinderen die lastig zijn, krijgen in Nederland lichamelijke straf. 31 De meeste jongeren in Nederland kiezen hun eigen partner. 32 Bij wie kun je hulp vragen bij opvoedingsproblemen? bij Bureau Slachtofferhulp bij Bureau Jeugdzorg bij het Juridisch Loket Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 21/35

22 Toetsvragen bij hoofdstuk 7 Werken 28 vragen of meer goed = 80% of meer = voldoende Zoek het beste antwoord en kruis aan. 1 Je hebt een uitkering en je zoekt werk. Wat is verplicht? inschrijven bij de gemeente inschrijven bij het UWV WERKbedrijf inschrijven bij een uitzendbureau 2 Wat doet een re-integratiebedrijf? Dat helpt bij het zoeken naar werk. Dat helpt bij het zoeken naar een goede opleiding. Dat helpt bij het aanvragen van de uitkering. 3 Wat doet een uitzendbureau? Dat helpt je aan een tijdelijke baan. Dat helpt je aan een vaste baan. Dat geeft cursussen. 4 Wat doet het UWV WERKbedrijf? Dat helpt bij het zoeken naar een uitzendbureau. Dat helpt bij het zoeken naar een goede opleiding. Dat helpt bij het zoeken naar werk en het aanvragen van een uitkering. 5 Harde functie-eisen zijn: een diploma, werkervaring en gemotiveerd een diploma, werkervaring en een rijbewijs een diploma, werkervaring en verantwoordelijkheidsgevoel 6 Zachte functie-eisen zijn: sociaal vaardig, werkervaring en gemotiveerd sociaal vaardig, taalniveau, flexibel sociaal vaardig, verantwoordelijk, gemotiveerd 7 De meeste Nederlanders vinden een goede werksfeer heel belangrijk 8 In Nederland zijn diploma s erg belangrijk voor het vinden van werk. Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 22/35

23 9 Een diploma uit je land van herkomst: is niets waard. kun je laten waarderen. is altijd gelijk aan een Nederlands diploma. 10 Vrijwilligerswerk betekent: parttime werken. betaald werken. werken zonder salaris. 11 Wat heb je nodig als je wilt werken? een identiteitsbewijs en een burgerservicenummer (BSN) een identiteitsbewijs en een curriculum vitae (cv) een burgerservicenummer (BSN) en een curriculum vitae (cv) 12 Wat betekent een arbeidscontract voor bepaalde tijd? een vast contract een tijdelijk contract een contract voor parttime werk 13 De werkgever (de baas) moet het minimumloon of meer betalen. 14 De werknemer moet bij ziekte doorwerken. 15 De werknemer moet op tijd komen. 16 Wat betekent brutosalaris? het salaris met premies en loonbelasting het salaris zonder premies en loonbelasting 17 Waarom is het belangrijk de jaaropgave goed te bewaren? Dan kun je niet vergeten wat je hebt verdiend. Die heb je nodig voor de belastingaangifte. Daar kan je werkgever later naar vragen. 18 Wat betekent lastenverdeling? Iemand met een hoog inkomen betaalt meer belasting. Iemand met een laag inkomen betaalt meer belasting. Iedereen betaalt evenveel belasting. Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 23/35

24 19 Je hebt betaald werk. Je bent ziek. Je moet je ziekmelden bij de baas en als je beter bent moet je dit ook melden. 20 Wat doet de bedrijfsarts (arboarts)? Hij onderzoekt je en maakt een re-integratieplan. Hij onderzoekt je en geeft je medicijnen. Hij onderzoekt je en geeft je een uitkering. 21 Wanneer kom je in aanmerking voor een WIA-uitkering? Als je langer dan twee weken ziek bent. Als je langer dan twee maanden ziek bent. Als je langer dan twee jaar ziek bent. 22 In Nederland heb je recht op medezeggenschap. 23 Een functioneringsgesprek is een gesprek met je baas over jouw werk. 24 De baas is verplicht om een functioneringsgesprek met je te voeren. 25 Een cao is hetzelfde als een vakbond. 26 Wat doet een vakbond? Een vakbond helpt bij het zoeken naar werk. Een vakbond helpt bij problemen op het werk. Een vakbond helpt de overheid aan werk. 27 Wat zijn de voordelen van een eigen bedrijf? Je bent eigen baas en je kunt zelf dingen bepalen. Je werkt hard en je doet zelf de boekhouding. Je maakt veel winst. 28 Wat doet de Kamer van Koophandel (KvK)? De KvK registreert alle bedrijven in Nederland. De KvK zorgt voor de nodige vergunningen. De KvK zorgt voor een goede financiering. Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 24/35

25 29 Je bent werkloos geworden en wilt graag een uitkering. Je moet zo snel mogelijk naar het UWV WERKbedrijf. 30 Je bent werkloos geworden. Het UWV beoordeelt of je een WW-uitkering krijgt. 31 Na 4 jaar werken ben je werkloos; je hebt recht op 4 maanden WW. 32 Na 4 jaar werken ben je werkloos maar je partner heeft een salaris. Je hebt recht op 4 maanden WW. 33 Kees is 67 jaar. Hij is 30 jaar timmerman geweest. Nu is hij werkloos. Hij is getrouwd en heeft een zoon van 42 jaar. Welke uitkering krijgt hij? WW AOW WIA 34 Maria is 35 jaar. Zij is 3 jaar geleden voor een deel afgekeurd. Zij werkt nog 8 uur per week. Welke uitkering krijgt zij? WW Ziektewet WIA Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 25/35

26 Toetsvragen bij hoofdstuk 8 De geschiedenis van Nederland 21 vragen of meer goed = 80% of meer = voldoende Zoek het beste antwoord en kruis aan. 1 De koning van Spanje was: katholiek protestant 2 De oorlog met Spanje duurde: 5 jaar 45 jaar 80 jaar 3 Wie is Willem van Oranje? de leider van de opstand tegen Alva en Filips II de leider van de opstand tegen de edelen de leider van de Tachtigjarige Oorlog 4 Koningin Beatrix en prins Willem Alexander stammen af van Willem van Oranje. 5 Het Wilhelmus is het volkslied van Nederland. 6 Waarom heet de 17de eeuw ook wel de gouden eeuw? Er is in deze eeuw goud gevonden. Nederlanders haalden goud uit hun koloniën. Er is in deze eeuw veel geld verdiend. 7 Wat is de VOC? een beroemd schip uit de gouden eeuw een vereniging van kleine scheepvaartbedrijven een vereniging voor slavenhandel 8 Wat deden de rijke mensen in de gouden eeuw? Zij bouwden veel pakhuizen en kochten veel dure en bijzondere dingen. Zij bouwden scholen voor iedereen. Zij lieten een foto of schilderij van zichzelf maken. Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 26/35

27 9 Hoe heet het beroemdste schilderij van Rembrandt van Rijn? mooi Amsterdam de Nachtwacht het Melkmeisje 10 Nederland heeft veel slaven verhandeld via Curaçao. 11 Napoleon heeft veel veranderd. Door Napoleon: mag iedereen meedoen met de verkiezingen. krijgt iedereen een achternaam. leert iedereen de Franse taal. 12 Wat gebeurde er tijdens de industriële revolutie? Er werden steeds meer uitvindingen gedaan en de goederen werden goedkoper. Arbeiders werden steeds rijker. Er kwam openbaar vervoer. 13 Hoe was de situatie van de arbeiders in de 19de eeuw? Ze moesten lang werken, maar kregen wel genoeg geld. Ze moesten lang werken en hadden een laag loon. Ze waren blij met het werk en lieten hun kinderen daarom ook werken. 14 Waar gaat de eerste sociale wet over? leerplicht voor kinderen meer geld voor de arbeiders afschaffen van de kinderarbeid 15 Hoe kwam Hitler aan de macht? Hij leidde een revolutie in Duitsland. Er was veel armoede in Europa. In Duitsland koos men voor een sterke leider. Hij had veel economische macht. 16 Wanneer begon de Tweede Wereldoorlog in Nederland? Er zijn veel joden in de Tweede Wereldoorlog vermoord. Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 27/35

28 18 Op welke dag vieren we de bevrijding van Nederland? 4 mei 5 mei 8 mei 19 Hoe is Anne Frank bekend geworden? Zij schreef gedichten in de oorlog. De gedichten zijn later in een boek uitgegeven. Zij is vermoord in een concentratiekamp. Zij schreef een dagboek tijdens de oorlog. Het boek is later uitgegeven. 20 Wat is het gevolg van de watersnoodramp in 1953? Men heeft het Deltaplan ontwikkeld. Men heeft meer duinen aangelegd. Men heeft de afsluitdijk gemaakt. 21 Waarom is in 1957 de EU opgericht? om de euro in te voeren om economisch sterker te zijn om de veiligheid te verbeteren 22 De jongeren in de jaren 60 wilden meer vrijheid en meer democratie. 23 Sinds de jaren 60 en 70 is de sociale wetgeving sterk uitgebreid. 24 Wat betekent ontkerkelijking? Er komen steeds meer andere religies. Steeds meer mensen willen niet meer bij een kerk horen. Er komen steeds minder kerken. 25 Rond 1960 en 1970 kwam de vrouwenemancipatie op. Welk ideaal stond centraal? Vrouwen wilden betaald werk. Vrouwen wilden sneller kunnen scheiden. Vrouwen wilden beslissen over hun eigen leven. 26 Wat betekent vergrijzing? De gemiddelde leeftijd van Nederlanders stijgt. Mensen worden steeds eerder grijs. Er zijn geen duidelijke tegenstellingen meer. Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 28/35

29 Toetsvragen bij hoofdstuk 9 Normen en waarden 34 vragen of meer goed = 80% of meer = voldoende Zoek het beste antwoord en kruis aan. 1 Nederlanders hebben veel aandacht voor de opvoeding van kinderen. 2 Men vindt spelen belangrijk. Een kind leert veel van spelen. 3 Ouders kunnen meehelpen op school. 4 Je kunt zelf kiezen hoe je wilt wonen: alleenstaand, samenwonend, getrouwd, met kinderen, zonder kinderen, in een woongroep, enzovoort. 5 Ouders beslissen samen met hun kind over een goede partner. 6 Nederlanders vinden je betrouwbaar als je altijd op tijd komt, je je aan de afspraken houdt en je doet wat je hebt gezegd. 7 In Nederland worden veel afspraken gemaakt. Dit gebeurt alleen bij officiële instellingen. 8 Mensen raken geïrriteerd als anderen niet op tijd komen. 9 Nederlanders vinden het prettig als je ja zegt uit beleefdheid. Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 29/35

30 10 De meeste ouders willen dat je hun kinderen corrigeert als ze iets fout doen. 11 Wie veel geld verdient in Nederland deelt dit altijd met zijn armere broers en zussen. 12 De meeste Nederlanders willen zekerheid, geen risico. 13 Het is belangrijk om afspraken te maken en je aan afspraken te houden. 14 Een werknemer kan niet zelf om bijscholing of promotie vragen. Dat is onbeleefd. 15 Nederlanders stellen veel vragen uit interesse. 16 Men verwacht dat je zelf dingen uitzoekt, als je iets wilt weten. 17 Nederlanders praten in de wachtkamer of het openbaar vervoer altijd gezellig met elkaar. 18 Veel Nederlanders houden werk en privé gescheiden. 19 Jongens en meisjes gaan naar gemengde scholen. 20 Vrouwen en mannen zijn voor de wet gelijk. Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 30/35

31 21 Een homohuwelijk is voor de wet gelijk aan een heterohuwelijk. 22 De meeste Nederlanders raken geïrriteerd als er iemand voordringt. 23 Iedereen boven de 23 jaar heeft recht op een gelijke beloning voor hetzelfde werk. 24 De meeste Nederlanders laten graag zien hoe rijk ze zijn. 25 De meeste Nederlanders willen niet beter lijken dan een ander. 26 Er is veel vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld voor ouderen. 27 Jongeren kunnen voorbehoedsmiddelen kopen zonder toestemming van de ouders. 28 De meeste Nederlanders vinden dat je zelf je kleding moet kunnen kiezen. 29 Zoenen op straat is verboden. 30 Homoseksualiteit is in Nederland verboden. 31 Discrimineren van of schelden tegen homoseksuelen is verboden. Sleutels van de toetsen per hoofdstuk bij Bagage 31/35

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer

Ieder kind een eigen verhaal. Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen en Elly Singer Ieder kind een eigen verhaal Ieder kind een eigen verhaal Samen verschillend in kindercentra Anke van Keulen

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Gefeliciteerd! je achttiende verjaardag.

Gefeliciteerd! je achttiende verjaardag. 18 jaar! En nu?! Gefeliciteerd! Je bent nu achttien. Er zijn een heleboel anderen die de afgelopen tijd achttien zijn geworden. Niets bijzonders dus. Of toch wel? Je weet vast wel dat je nu mag stemmen

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Meebetalen aan de zorg

Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Nederlanders over solidariteit en betaalbaarheid van de zorg Sjoerd Kooiker en Mirjam de Klerk (scp) Judith ter Berg en Yolanda Schothorst (Bureau Veldkamp)

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

Minderjarig - Meerderjarig : een groot verschil?? Thematische informatiebrochure. 6e nummer in een reeks brochures voor de Bredenaars.

Minderjarig - Meerderjarig : een groot verschil?? Thematische informatiebrochure. 6e nummer in een reeks brochures voor de Bredenaars. Minderjarig - Meerderjarig : een groot verschil?? Thematische informatiebrochure. 6e nummer in een reeks brochures voor de Bredenaars. Inhoud: Gemeentelijke jeugddienst, tel. 059/56.19.64 Layout: Gemeentelijke

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R.

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R. Word jong en vader Ben je jong en (bijna) vader? Dan is deze brochure iets voor jou. Je vindt in deze brochure informatie over wat vader worden kan betekenen voor jou, antwoord op je rechten en plichten

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

D e R o t o n d e v a n H a m e d

D e R o t o n d e v a n H a m e d D e R o t o n d e v a n H a m e d Maatwerk voor mensen met meerdere problemen Albert Jan Kruiter, Jorrit de Jong, Janine van Niel, Constant Hijzen ISBN: 978-90-77389-55-3 NUR: 740 Uitgave van de G27 in

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Informatie over Kinderarbeid.

Informatie over Kinderarbeid. Informatie over Kinderarbeid. (bron: lesbrief Per dag wijzer). Wat is kinderarbeid? Kinderen hebben recht op vrije tijd. Die kunnen ze gebruiken om te spelen, naar een museum of een popconcert te gaan,

Nadere informatie

MONEY MINDSETS ALLES WAT JE MOET WETEN OVER JONGEREN EN GELD

MONEY MINDSETS ALLES WAT JE MOET WETEN OVER JONGEREN EN GELD MONEY MINDSETS ALLES WAT JE MOET WETEN OVER JONGEREN EN GELD INHOUDSOPGAVE VoorwoorD 3 MONEY MINDSETS ALLES WAT JE MOET WETEN OVER JONGEREN EN GELD Hoofdstuk 1. InlEIDING 4 1.1. Steeds meer verantwoordelijkheid

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND Datum: 25 juni 2013 Rapportnummer: KOM4/2013 Kinderen in armoede in Nederland Verwey-Jonker Instituut Majone Steketee Trudi Nederland Jodi Mak Renske van der Gaag Maxine

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie