REGLEMENT CLUBFOKKER STAFFORDSHIRE BULL TERRIER CLUB NEDERLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT CLUBFOKKER STAFFORDSHIRE BULL TERRIER CLUB NEDERLAND"

Transcriptie

1 REGLEMENT CLUBFOKKER STAFFORDSHIRE BULL TERRIER CLUB NEDERLAND Opgericht 4 mei 1975, koninklijk goedgekeurd 3 oktober 1975/Ingeschreven bij de KvK onder nummer Ondergetekende Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: geadministreerd bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland met de kennelnaam: kennelnummer: telefoonnummer(s): adres: hierna te noemen: clubfokker (in deel B van deze overeenkomst fokker genoemd) en Staffordshire Bull Terrier Club Nederland (S.B.T.C.N.) in deze vertegenwoordigd door verklaren hierbij zijn te overeengekomen dat: - de clubfokker zich wil conformeren aan het in deze overeenkomst vervatte reglement teneinde toe te treden tot de lijst van clubfokkers van de S.B.T.C.N.; - de S.B.T.C.N...(naam clubfokker) zal opnemen in de lijst van clubfokkers nadat deze heeft voldaan aan de toetredingsvoorwaarden voor aspirant clubfokkers van de S.B.T.C.N. Deze toetredingsvoorwaarden zijn als bijlage bij deze overeenkomst gevoegd en onlosmakelijk met deze overeenkomst verbonden. REGLEMENT Toepasselijkheid Kynologisch Reglement De definities en regelgeving vastgesteld in het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland zijn ook van toepassing op dit reglement en de clubfokker of de aspirant clubfokker. - DEEL A - 1. De clubfokker houdt zich aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de S.B.T.C.N. en zal op een eenduidige en positieve manier de S.B.T.C.N. en het Reglement Clubfokker ondersteunen. Het gebruik van het predicaat clubfokker en aspirant clubfokker is voorbehouden aan de fokkers die daadwerkelijk als zodanig zijn geadministreerd bij de S.B.T.C.N; het recht op het gebruik van het predicaat clubfokker of aspirant clubfokker komt te vervallen bij beëindiging van het lidmaatschap van de S.B.T.C.N., op aanzegging van het bestuur of bij beëindiging op welke grond dan ook van deze overeenkomst. Zodra de clubfokker niet meer als zodanig geadministreerd staat bij de S.B.T.C.N. dient deze alle publieke uitingen per omgaande hierop aan te passen. 1 Versie februari 2011 S.B.T.C.N.

2 2 2.a De clubfokker heeft recht op vermelding van zijn gegevens op de website van de S.B.T.C.N. Deze gegevens bestaan uit: Naam Adresgegevens (straat, postcode en woonplaats) Telefoonnummer (één vast en/of één mobiel nummer) Eén adres Eén website URL 2.b De aspirant clubfokker heeft gedurende de periode dat hij als aspirant wordt aangemerkt recht op vermelding van zijn gegevens op de website van de SBTCN als aspirant clubfokker Deze gegevens bestaan uit: Naam Adresgegevens (straat, postcode en woonplaats) Telefoonnummer (één vast en/of één mobiel nummer) Eén adres Eén website URL 3. Reuen welke in eigendom zijn van de clubfokker dan wel van de aspirant clubfokker kunnen worden opgenomen in de dekreuenlijst. De aanmeldingen hiervoor dienen schriftelijk te worden aangeleverd. Op het aanmeldingsformulier staat welke gegevens en/of bescheiden dienen te worden aangeleverd. Navolgende gegevens zullen op de website worden vermeld: - Stamboomnaam evenals roepnaam - NHSB nummer - 3 generatie stamboom - Geboortedatum - 1 Foto - Naam en contactgegevens van de eigenaar. Als contactgegevens van de eigenaar worden op verzoek één telefoonnummer en/of één adres opgenomen. 4. Clubfokkers dan wel aspirant clubfokkers kunnen, indien gewenst, hun nesten opgeven bij de pupinfo. Indien de clubfokker dan wel aspirant clubfokker zich opgeeft voor de pupbemiddeling, dan wordt dit onmiddellijk geregistreerd en gemeld bij de portefeuillehouder pupinfo. Per nest, dat bemiddeld wordt via de pupbemiddeling, is de clubfokker dan wel aspirant clubfokker een bedrag verschuldigd van 25,00. Dit bedrag dient gelijktijdig met de nestaanmelding te worden overgemaakt ten gunste van het bankrekeningnummer van de S.B.T.C.N. 5. De S.B.T.C.N. zal ten behoeve van haar club- en aspirant clubfokkers minimaal één lezing dan wel seminar per jaar organiseren waarvan het onderwerp direct gerelateerd is aan fokken dan wel aan een rasspecifiek onderwerp. 2

3 REGLEMENT CLUBFOKKER STAFFORDSHIRE BULL TERRIER CLUB NEDERLAND Opgericht 4 mei 1975, koninklijk goedgekeurd 3 oktober 1975/Ingeschreven bij de KvK onder nummer De S.B.T.C.N. zal jaarlijks in elke tweede uitgave van haar clubblad De Stafford een lijst publiceren van clubfokkers en aspirant clubfokkers. Deze publicatie kan ook in de vorm van een bijlage bij het clubblad. - Deel B - 1.a Bij de keuze van aan elkaar te paren honden tracht de fokker het ras te verbeteren, met aandacht voor het onder controle houden, liever nog het elimineren van erfelijke gebreken. Beide ouderdieren dienen daarom over een goede gezondheid te beschikken. Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen en het gedrag zoals in de rasstandaard is aangegeven. 1.b De volgende combinaties van fokreu en fokteef zijn niet toegestaan: a. Ouder/kind combinatie (combinatie P generatie / F1 generatie) b. Broer/zus combinatie (combinatie F generatie) c. Grootouder/kleinkind combinatie (combinatie P generatie / F2 generatie). 2. Gezondheidsonderzoek: De verantwoordelijkheid voor het onderzoek op een juiste gezondheid van de fokdieren ligt bij de fokker in samenwerking met diens dierenarts. 3. DNA testen: Beide ouderdieren dienen DNA getest te zijn op L-2 HGA en HC. Bij de dekaangifte dient van beide ouderdieren hiervan een bewijs overgelegd te worden. Dieren waarvan beide ouders vrij zijn L-2 HGA en/of HC, mogen als vrij worden aangemerkt. Van deze ouderdieren dienen kopieën van de testresultaten te worden overlegd. Zijn deze niet aanwezig dan dient het dier voor de desbetreffende DNA test opnieuw te worden getest. Ouderdieren kunnen niet als genetisch vrij worden aangemerkt op basis van de testresultaten van de grootouders of verdere voorouders, tenzij het om slechts één van de ouderdieren gaat welke niet in eigendom toebehoort of toebehoord heeft aan de betrokken fokker of aspirant en van welk ouderdier het genetisch vrij zijn van L2-HGA en/of HC wordt aangetoond door overlegging van kopieën van de testresultaten van de voorouders danwel door een kopie van een bewijsstuk dat in het land van herkomst van het betrokken ouderdier door de bevoegde kynologische autoriteiten wordt erkend als zodanig bewijs. Met een vrij dier voor respectievelijk respectievelijk L-2 HGA en/of HC gemaakt worden. L-2 HGA en/of HC mag een combinatie met drager voor 4. 3 Versie februari 2011 S.B.T.C.N.

4 4 De teef zal niet gedekt worden voordat de volle leeftijd van 18 maanden is bereikt. 5.a De teef mag in een periode van 24 maanden maximaal twee nesten voortbrengen, waarbij de periode tussen de dekkingen van de opeenvolgende nesten minimaal 10 maanden moet zijn. De periode van 24 maanden start op de datum waarop het eerste nest van de twee binnen deze periode geboren nesten is geboren. 5.b Een teef mag maximaal vier nesten voortbrengen, ongeacht de nestgrootte. 6.a Een teef zal niet meer gedekt worden nadat ze de leeftijd van 7 jaar heeft bereikt. 6.b Een teef mag niet gedekt worden voor een eerste nest nadat ze de leeftijd van 60 maanden (5 jaar) heeft bereikt. 7.a Een teef welke tweemaal een keizersnede heeft ondergaan mag niet meer gedekt worden. 7.b Het is de eigenaar van een teef niet toegestaan om zijn/haar teef te laten dekken op het moment dat de betreffende teef reeds vier nesten heeft gehad (dit geldt ook wanneer de teef bij voorgaande nesten in bezit was van een andere eigenaar). 8. Een volledig door de dierenarts ingevuld Europees dierenpaspoort wordt met de pups meegeleverd. Afgifte van een pup mag pas plaatsvinden, nadat de pup de leeftijd van 7 weken heeft bereikt en deze is ingeënt, ontwormd en gechipt door de Raad van Beheer. 9.a De fokker zal geen hond(en) verkopen aan een koper wanneer hij redelijkerwijs kan weten, dat de hond(en) wordt (worden) doorverkocht. 9.b Een fokker zal geen honden aan- en doorverkopen teneinde hier financieel voordeel uit te behalen. 10.a De ouderdieren waarmee gefokt gaat worden dienen minimaal éénmaal de kwalificatie Goed (G) te hebben behaald op een Kampioenschapsclubmatch van de S.B.T.C.N. of op een door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en/of de FCI erkende en/of gereglementeerde kampioenschaptentoonstelling (CAC en/of CAC/CACIB positie) of een hiertoe door de S.B.T.C.N georganiseerd evenement welke ook zodanig kenbaar wordt gemaakt. De S.B.T.C.N. zal hiervoor tenminste één evenement organiseren dan wel aanwijzen per kalenderjaar. Deze verplichting geldt niet voor een ouderdier dat in eigendom toebehoort aan een persoon gevestigd in een land dat niet bij de FCI is aangesloten, in dat land in de stamboek is ingeschreven en tenminste een plaatsing heeft behaald 4

5 REGLEMENT CLUBFOKKER STAFFORDSHIRE BULL TERRIER CLUB NEDERLAND Opgericht 4 mei 1975, koninklijk goedgekeurd 3 oktober 1975/Ingeschreven bij de KvK onder nummer op een tentoonstelling waar volgens de in dat land geldende regelgeving gekwalificeerd kan worden voor het nationale kampioenschap in dat land. 10.b Honden met een niet-erfelijk gebrek, dat bevestigd wordt door een dierenartsverklaring, en die tengevolge van het niet-erfelijk gebrek niet in staat zijn deel te namen aan de in lid 10.a genoemde exposities moeten een exterieurkeuring ondergaan, waartoe door de SBTCN tenminste eenmaal per kalenderjaar gelegenheid geboden zal worden en waarvoor men zich kan aanmelden. 11. Het is de fokker verboden zijn Staffordshire Bull Terrier(s) te kruisen met andere rassen, rasloze honden en honden zonder stamboom of door enig handelen of nalaten medewerking te verlenen aan het fokken van kruisingen met andere rassen, rasloze honden of honden zonder stamboom. De fokker is verplicht bij eigendomsoverdracht van pups en volwassen honden deze verplichting middels de koopovereenkomst aan zijn rechtsopvolgers op te leggen. 12. De fokker zal bij de verkoop van een pup een schriftelijke koopovereenkomst opstellen met daarin minimaal de punten, zoals vastgelegd door de S.B.T.C.N. in een model koopcontract. Koper en verkoper tekenen beiden. De koopovereenkomst mag niet in strijd zijn met het model koopcontract van de S.B.T.C.N., het Reglement Clubfokker en de regelgeving van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland. 13.a De fokker dient aanmelding te doen van geboren nesten door het geboorteaangifteformulier volledig ingevuld te sturen, binnen 7 dagen na geboorte, naar de portefeuillehouder kynologische zaken. Het geboorteaangifteformulier dient ook als de teef is leeg gebleven te worden ingezonden, alsdan zodra daarvan is gebleken en uiterlijk 70 dagen na de dekking. Dit formulier bevat alle noodzakelijke gegevens m.b.t. registratie benodigd voor controle op de naleving van het Reglement Clubfokker en tevens kan hierop aangeven worden of men gebruik wil maken van de pupbemiddeling. 13.b De fokker dient melding te doen van elke dekking door het dekkingsformulier volledig ingevuld met de benodigde documenten te sturen, binnen 21 dagen na de dekking, naar de portefeuillehouder kynologische zaken. Dit dekkingsformulier bevat alle noodzakelijke gegevens m.b.t. registratie benodigd voor controle op de naleving van het Reglement Clubfokker en dient vergezeld te gaan van alle benodigde documenten. 14. De fokker zal te allen tijde meewerken aan controle op en informatie verstrekken over de wijze van geboorte (natuurlijk c.q. keizersnede). Deze controle zal plaats kunnen vinden binnen 10 dagen na ontvangst van het geboorteaangifteformulier. 5 Versie februari 2011 S.B.T.C.N.

6 6 15. a De fokker zal zijn reu alleen ter dekking geven aan teven, die voldoen aan de punten B3. B.4, B.5.a, B.5.b, B.6.a, B.6.b, B.7.a en B.7.b. van deze overeenkomst. 15.b Van elke dekking zal de fokker melding doen middels het hiervoor bestemde formulier dat mede ondertekend dient te worden door de eigenaar van de teef. 16. De fokker zal niet vaker dan tweemaal dezelfde combinatie van ouderdieren maken. 17.a De fokker zal geen reu inzetten voor de fok voordat deze de leeftijd van12 maanden heeft bereikt. 17.b De fokker zal geen cryptorchide of monorchide reuen inzetten voor de fok. 17.c In het geval dat de vaderhond van een in het buitenland woonachtige eigenaar is, moet deze hond in een door de FCI erkende buitenlandse stamboekhouding zijn ingeschreven. 18. De fokker zal niet meer dan vier nesten per adres per kalenderjaar voortbrengen. 19. Dekkingen dienen bij voorkeur op een natuurlijke wijze plaats te vinden. - DEEL C Sancties 20. Bij overtreding van de artikelen B.3, B.4, B.5.a, B.5.b, B.6.a, B.6.b, B.7.a, B.7.b, B.8, B.9.a, B.9.b, B.15.a, B.16, B.17.a, B.17.b, B.17.c en B.18 zal het bestuur de navolgende sancties aan de fokker opleggen: a. Bij een eerste overtreding: 1. De fokker zal in het jaar van overtreding en het daarop volgende kalenderjaar niet in aanmerking komen voor de pupbemiddeling. 2. De fokker zal in het op de overtreding volgende volle kalenderjaar niet mogen adverteren in De Stafford. 3. Van de overtreding van de fokker wordt eenmalig melding gemaakt in De Stafford. 4. Van de overtreding van de fokker wordt een vermelding geplaatst bij diens kennelgegevens op de lijst van clubfokkers die op de website van de S.B.T.C.N. en in of bij De Stafford wordt 6

7 REGLEMENT CLUBFOKKER STAFFORDSHIRE BULL TERRIER CLUB NEDERLAND Opgericht 4 mei 1975, koninklijk goedgekeurd 3 oktober 1975/Ingeschreven bij de KvK onder nummer gepubliceerd, welke vermelding gehandhaafd blijft in het jaar van overtreding en het volle opvolgende kalenderjaar. 5. Van de overtreding en de sanctie wordt door het bestuur melding gedaan aan de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. b. Bij een tweede overtreding zal het bestuur de sancties vermeld in dit artikel onder a. sub 1 tot en met 5. aan de fokker opleggen, waar van toepassing voor de duur van het jaar van overtreding alsmede de daarop volgende drie kalenderjaren. c. Bij een derde overtreding: 1. De overeenkomst wordt door de S.B.T.C.N. aan de fokker opgezegd. 2. De fokker wordt verwijderd van de lijst van clubfokkers en geroyeerd uit de rasvereniging, met melding van de overtreding en deze sancties in De Stafford en vermelding van de overtreding en deze sancties op de lijst van clubfokkers die op de website van de S.B.T.C.N. en in of bij De Stafford wordt gepubliceerd, welke vermelding gehandhaafd blijft in het jaar van overtreding en het daaropvolgende kalenderjaar. 3. Van de overtreding en deze sancties wordt door het bestuur melding gedaan aan de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. 21. Bij overtreding van de artikelen B.1.b, B.10.a, B.10.b, B.11, B.12, B.13.a, B.13.b, B.14 en B.15.b zal het bestuur direct bij eerste overtreding de navolgende sancties aan de fokker opleggen: 1. De overeenkomst wordt door de rasvereniging aan de fokker opgezegd. 2. De fokker wordt verwijderd van de lijst van clubfokkers, met melding van de overtreding en deze sanctie in De Stafford en vermelding van de overtreding en deze sanctie op de lijst van clubfokkers die op de website van de S.B.T.C.N. en in of bij De Stafford wordt gepubliceerd, welke vermelding gehandhaafd blijft in het jaar van overtreding en het daaropvolgende kalenderjaar. 3. Uitsluitend ingeval van overtreding van artikel B.11 alsmede ingeval de fokker na aanmaning door het bestuur volhardt in een weigering te voldoen aan de artikelen B.12, B.13.a., B.13.b, B.14 en B.15.b zal de fokker tevens worden geroyeerd uit de rasvereniging. 4. Van de overtreding en deze sanctie(s) wordt door het bestuur melding gedaan aan de Raad van Beheer. 22. a. Bij overtreding van de artikelen A.1 en B.1.a alsmede in gevallen waarin dit reglement niet in een benoemde sanctie voorziet neemt het bestuur een besluit en dat besluit wordt ter kennis gebracht aan de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. 7 Versie februari 2011 S.B.T.C.N.

8 8 22. b. Handelingen van clubfokkers en aspiranten die geen andere strekking hebben dan ontduiking van de verplichtingen volgend uit de onderhavige overeenkomst, geven aan het bestuur de bevoegdheid de sanctie op te leggen die staat op overtreding van het artikel waarvan ontduiking kennelijk het doel was. 23. Indien een aspirant clubfokker reeds tijdens de aspirant periode een overtreding begaat, vangt een nieuwe periode aan waarin de fokker aspirant blijft, overeenkomstig de toetredingsvoorwaarden en overgangsregeling. Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de S.B.T.C.N. op 28 februari 2009 en nader vastgesteld op 20 februari 2010 en 26 februari Aansprakelijkheid vereniging: De verantwoordelijkheid voor een nest ligt altijd bij de clubfokker dan wel aspirant clubfokker. De koop van een pup is een zaak tussen fokker en pupkoper. De vereniging heeft daarin geen andere dan een controlerende (gezondheidseisen), verwijzende (naar clubfokkers dan wel aspirant clubfokkers) en een voorlichtende (erfelijke gebreken, gebruik koopcontract) taak. Ook de dek- of pupprijs is een zaak tussen de onderlinge partijen en zal mede afhankelijk kunnen zijn van behaalde resultaten op tentoonstellingen en/of werk. 8

REGLEMENT NTC - FOKKER. Opgericht /Ingeschreven bij de KvK onder nummer

REGLEMENT NTC - FOKKER. Opgericht /Ingeschreven bij de KvK onder nummer De Nederlandse Teckel Club kent NTC - fokkers. Deze fokkers garanderen dat zij al hun nesten fokken volgens de regels van het VFR (verenigingsfokreglement) van de Nederlandse Teckel Club. Daarnaast zijn

Nadere informatie

Fokbeleid van de Gordon Setter Vereniging Nederland

Fokbeleid van de Gordon Setter Vereniging Nederland Fokbeleid van de Gordon Setter Vereniging Nederland Opgericht 10 september 2010 Fokbeleid versie: Leden Vergadering 22 mei 2011 Fokbeleid van de Gordon Setter Vereniging Nederland 1. Doelstelling 1.1.

Nadere informatie

REGLEMENT NTC - FOKKER. Nederlandse Teckelclub Opgericht 24-05-1903/Ingeschreven bij de KvK onder nummer 40409283

REGLEMENT NTC - FOKKER. Nederlandse Teckelclub Opgericht 24-05-1903/Ingeschreven bij de KvK onder nummer 40409283 De Nederlandse Teckelclub kent NTC - fokkers. Deze fokkers garanderen dat zij al hun nesten fokken volgens de regels van het fokreglement en dat dus altijd aan de basisvoorwaarden voor gezondheid en exterieur

Nadere informatie

Duitse Herder. Club Nederland. Rasspecifiek Fokreglement DHCN. Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar

Duitse Herder. Club Nederland. Rasspecifiek Fokreglement DHCN. Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar Duitse Herder Club Nederland Rasspecifiek Fokreglement DHCN Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar 04 oktober 2010 KvK 51085747 13-04-14 versie 3 pagina 1 1. ALGEMEEN 1.1. Het Rasspecifiek Fokreglement

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement S.B.T.C.N. voor het ras: Staffordshire Bull Terrier

Verenigingsfokreglement S.B.T.C.N. voor het ras: Staffordshire Bull Terrier Verenigingsfokreglement S.B.T.C.N. voor het ras: Staffordshire Bull Terrier 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de S.B.T.C.N., hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Bijlage agendapunt 4a Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: voor het ras: (invullen door rasvereniging) Conceptversie maart 2012, VERSIE 6.0 Uitgangspunten

Nadere informatie

Erecode Commedia. Erecode Commedia

Erecode Commedia. Erecode Commedia Erecode Commedia Alle honden van Leden / Fokkers moeten op lichamelijk en emotioneel gebied voldoende zorg ontvangen. Dit betreft in ieder geval de onderstaande punten : - Hoeveelheid en Kwaliteit van

Nadere informatie

Basenji Club Nederland

Basenji Club Nederland Basenji Club Nederland Opgericht 13 juni 1999 Verenigingsfokreglement Basenji Club Nederland (BCN) voor het ras: Basenji 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Basenji Club Nederland, hierna te noemen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. voor het ras: Nederlandse Schapendoes

Verenigingsfokreglement. voor het ras: Nederlandse Schapendoes Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Vereniging de Nederlandse Schapendoes voor het ras: Nederlandse Schapendoes 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Vereniging de Nederlandse Schapendoes,

Nadere informatie

Rasspecifiek Fokreglement Bracco Italiano

Rasspecifiek Fokreglement Bracco Italiano Secretariaat: Marianne Eelvelt Evenaar 318 2408 NE Alphen aan den Rijn Tel. 0172-426730 E-Mail: mj.eelvelt@xs4all.nl Rasspecifiek Bracco Italiano Rasspecifiek fokreglement voor rasverengingen en rashondenfokkers

Nadere informatie

Rasspecifiek Fokreglement. voor fokkers en leden van. de Engelse Bulldog

Rasspecifiek Fokreglement. voor fokkers en leden van. de Engelse Bulldog Rasspecifiek Fokreglement voor fokkers en leden van de Engelse Bulldog Volgens besluit door de ALV van 26 maart 2011 Rasspecifiek fokreglement voor Fokkers en leden van de Engelse Bulldog welke zijn ingeschreven

Nadere informatie

Duitse Herder Club Nederland. Rasspecifiek Fokreglement. DHCN Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar

Duitse Herder Club Nederland. Rasspecifiek Fokreglement. DHCN Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar Duitse Herder Club Nederland Rasspecifiek Fokreglement DHCN Oudduitse Herder & Duitse Herder Langstokhaar 04 oktober 2010 KvK 51085747 01-05-2016 versie 4 1. ALGEMEEN 1.1. Het Rasspecifiek Fokreglement

Nadere informatie

2.1. Verwantschap: beide ouderdieren mogen niet met elkaar in relatie staan als ouder-kind of broer en zus.

2.1. Verwantschap: beide ouderdieren mogen niet met elkaar in relatie staan als ouder-kind of broer en zus. H.B.C. Erecode 2012 1. ALGEMEEN 1.1. De Erecode voor de Franse Bulldog beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van de Franse Bulldog zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Kuvasz Vereniging Nederland voor het ras: Kuvasz Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) De artikelen in zwarte tekst

Nadere informatie

Verenigings Fokreglement (VFR) Nederlandse Newfoundlander Club (NNFC)

Verenigings Fokreglement (VFR) Nederlandse Newfoundlander Club (NNFC) Verenigings Fokreglement (VFR) Nederlandse Newfoundlander Club (NNFC) 1 1. ALGEMEEN 1.1. Het Verenigings Fokreglement voor het ras Newfoundlander beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen

Nadere informatie

Verenigings Fok Reglement

Verenigings Fok Reglement Vereniging Van Poedel Vrienden Verenigings Fok Reglement Versie 1.02 VVPV 15-2-2015 Inhoud 1. ALGEMEEN... 2 2. FOKREGELS... 3 3. WELZIJNSREGELS... 5 4. VARIETEITSKRUISINGEN... 6 5. GEZONDHEIDSREGELS...

Nadere informatie

Fokreglement van de Nederlandse Bearded Collie Club

Fokreglement van de Nederlandse Bearded Collie Club Fokreglement van de Nederlandse Bearded Collie Club Dit reglement bevat de bepalingen van het fokreglement verbonden aan de inschrijving van een hond in het Nederlands Hondenstamboek (NHSB). Op die inschrijving

Nadere informatie

Vereniging Van Poedel Vrienden. Fok Reglement. Versie 1.0

Vereniging Van Poedel Vrienden. Fok Reglement. Versie 1.0 Vereniging Van Poedel Vrienden Fok Reglement Versie 1.0 VVPV 15-2-2014 Inhoud 1. ALGEMEEN... 2 2. FOKREGELS... 3 3. WELZIJNSREGELS... 4 4. GEZONDHEIDSREGELS... 5 5. GEDRAGSREGELS... 7 6. EXTERIEURREGELS...

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. Naam van de rasvereniging: Nederlandse Norwich Terrier Club

Verenigingsfokreglement. Naam van de rasvereniging: Nederlandse Norwich Terrier Club NEDERLANDSE NORWICH TERRIER CLUB Opgericht 9 mei 1993, ingeschreven in de KvK onder nummer 40077028 Verenigingsfokreglement Naam van de rasvereniging: Nederlandse Norwich Terrier Club Voor het ras: Norwich

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement Picardische Herdershonden Club Nederland. voor het ras: Picardische Herder

Verenigingsfokreglement Picardische Herdershonden Club Nederland. voor het ras: Picardische Herder Verenigingsfokreglement Picardische Herdershonden Club Nederland voor het ras: Picardische Herder 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Picardische Herdershonden Club Nederland,, hierna te noemen de vereniging

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement. Nederlandse Teckel Club. voor het ras: Dashond (FCI standaard 148)

Format Verenigingsfokreglement. Nederlandse Teckel Club. voor het ras: Dashond (FCI standaard 148) Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Nederlandse Teckel Club voor het ras: Dashond (FCI standaard 148) Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) De artikelen

Nadere informatie

1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Alaska Malamute Club voor Nederland.

1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Alaska Malamute Club voor Nederland. 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Alaska Malamute Club voor Nederland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Alaskan Malamute zoals deze

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Bijlage 1 Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Bordeaux Dog Club Nederland voor het ras: Bordeaux Dog ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Bordeaux Dog Club Nederland, hierna te

Nadere informatie

Verenigings Fokreglement Nederlandse Flatcoated Retriever Vereniging. Ras; Flatcoated Retriever

Verenigings Fokreglement Nederlandse Flatcoated Retriever Vereniging. Ras; Flatcoated Retriever Verenigings Fokreglement Nederlandse Flatcoated Retriever Vereniging Ras; Flatcoated Retriever 1. Algemeen 1.1 Dit regelement voor de Nederlandse Flatcoated Retriever Vereniging beoogt bij te dragen aan

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Mastino Napoletano Club Nederland naam van de rasvereniging: MNCN voor het ras: Perro Dogo Canario Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. rasvereniging Lhasa Apso Club Nederland, LACN. voor het ras: Lhasa Apso

Verenigingsfokreglement. rasvereniging Lhasa Apso Club Nederland, LACN. voor het ras: Lhasa Apso Verenigingsfokreglement van: rasvereniging Lhasa Apso Club Nederland, LACN voor het ras: Lhasa Apso Format VerenigingsFokReglement (VFR)Lhasa Apso Club Nederland 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement van de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden voor het ras Saarlooswolfhond voor het ras Saarlooswolfhond

Verenigingsfokreglement van de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden voor het ras Saarlooswolfhond voor het ras Saarlooswolfhond Verenigingsfokreglement van de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden voor het ras Saarlooswolfhond voor het ras Saarlooswolfhond 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse vereniging van

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. Vrienden van het Schipperke. Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR)

Verenigingsfokreglement. Vrienden van het Schipperke. Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) Verenigingsfokreglement. Vrienden van het Schipperke Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) 1 De relevante artikelen in het Kynologisch Reglement (KR), ofwel het Basis Reglement

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging:nederlandse Lakeland Terrier Club voor het ras: Lakeland Terrier Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement voor het ras Zwitserse Witte Herder 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de, hierna te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Zwitserse Witte Herder zoals

Nadere informatie

Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden

Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden 1. Algemeen 1.1. Dit reglement voor de Border Collie Club Nederland (BCCN), hierna te noemen de rasvereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van de Border Collie zoals deze zijn

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement VAN DE Havanezer Club Nederland voor het ras: Havanezer 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Havanezer Club Nederland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan

Nadere informatie

FOKREGLEMENT CBRN M.I.V. 2012

FOKREGLEMENT CBRN M.I.V. 2012 FOKREGLEMENT CBRN M.I.V. 2012 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de CBRN, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Chesapeake Bay Retriever zoals

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. Nederlandse Schapendoes

Verenigingsfokreglement. Nederlandse Schapendoes Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Vereniging De Nederlandse Schapendoes voor het ras: Nederlandse Schapendoes 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement van de Vereniging De Nederlandse Schapendoes,

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement voor het ras: Ierse Setter VFR ISC concept 7.2 pag. 1/13 Besluit ALV 21 oktober 2012 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de, hierna te noemen de

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement van de rasvereniging: Tibetaanse Terriër Club Nederland TTCN voor het ras: Tibetaanse terriër 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de TTCN, hierna

Nadere informatie

Rasspecifiek Fokreglement (naam van het ras)

Rasspecifiek Fokreglement (naam van het ras) Rasspecifiek Fokreglement (naam van het ras) Certificering Rasverenigingen en Rashondenfokkers Raamwerk voor het rasspecifiek fokreglement voor gecertificeerde rasverengingen en rashondenfokkers onder

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. Pekingees en Dwergspanielclub. voor het ras: Japanse Spaniël

Verenigingsfokreglement. Pekingees en Dwergspanielclub. voor het ras: Japanse Spaniël Verenigingsfokreglement Pekingees en Dwergspanielclub voor het ras: Japanse Spaniël 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Pekingees en Dwergspanielclub, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Nederlandse Barsoi Club voor het ras: Barsoi Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR)

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement Rasvereniging: Onze Stabyhoun Ras: Stabyhoun 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor Onze Stabyhoun, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen

Nadere informatie

Rasspecifiek Fokreglement Nederlandse Vereniging Jack Russell Terriër

Rasspecifiek Fokreglement Nederlandse Vereniging Jack Russell Terriër Rasspecifiek Fokreglement Nederlandse Vereniging Jack Russell Terriër 1 1. ALGEMEEN 1.1. Het Rasspecifiek Fokreglement (RFR) voor de Jack Russell Terriër beoogt bij te dragen aan de behartiging van de

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Nederlandse Club voor Dalmatische Honden voor het ras: Dalmatische Hond Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Mastino Napoletano Club Nederland naam van de rasvereniging: M.N.C.N. voor het ras: Dogo Argentino Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

Fokreglement voor leden Border Collie Club Nederland (per 1-7-2010)

Fokreglement voor leden Border Collie Club Nederland (per 1-7-2010) Fokreglement voor leden Border Collie Club Nederland (per 1-7-2010) Dit Fokreglement bevat de bepalingen waaraan een lid van de vereniging minimaal moet voldoen. Tevens moet voldaan zijn aan de algemene

Nadere informatie

VERENIGINGSFOKREGLEMENT NEDERLANDSE TECKEL CLUB VOOR HET RAS DASHOND (FCI STANDAARD 148)

VERENIGINGSFOKREGLEMENT NEDERLANDSE TECKEL CLUB VOOR HET RAS DASHOND (FCI STANDAARD 148) BESTUURSVOORSTEL VERENIGINGSFOKREGLEMENT Beste leden van de Nederlandse Teckel Club Hieronder is het VerenigingsFokReglement (VFR) gepubliceerd dat wij als bestuur aan u voorleggen op de Algemene Ledenvergadering.

Nadere informatie

BRIARD VERENIGING NEDERLAND

BRIARD VERENIGING NEDERLAND Raad van Beheer Voor alle (ras)honden! Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement BRIARD VERENIGING NEDERLAND (Herzien maart 2016) VerenigingsFokReglement(VFR) Besluit ALV 8 maart 2016 Pagina

Nadere informatie

Fokreglement voor de Sint Bernard Korthaar en Sint Bernard Langhaar.

Fokreglement voor de Sint Bernard Korthaar en Sint Bernard Langhaar. Fokreglement voor de Sint Bernard Korthaar en Sint Bernard Langhaar. Voor de NEDERLANDSE SINT BERNARD CLUB VOOR LIEFHEBBERS EN FOKKERS 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Sint Bernard Club

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Vereniging voor de Liefhebber van de Engelse Cocker Spaniel (VLECS) voor het ras: Engelse Cocker Spaniel ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor

Nadere informatie

Airedale Terriër Verbond Nederland. Verenigingsfokreglement

Airedale Terriër Verbond Nederland. Verenigingsfokreglement Airedale Terriër Verbond Nederland Verenigingsfokreglement Fokreglement van het ATVN 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor het Airedale Terriër Verbond Nederland, hierna te noemen de vereniging, beoogt bij

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. Ras: Stabyhoun

Verenigingsfokreglement. Ras: Stabyhoun Verenigingsfokreglement Rasvereniging: Onze Stabyhoun Ras: Stabyhoun 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor Onze Stabyhoun, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen

Nadere informatie

Havanezer Club Nederland. Havanezer

Havanezer Club Nederland. Havanezer Verenigings Fokreglement van de Havanezer Club Nederland voor het ras: Havanezer 1. ALGEMEEN 1.1 Dit reglement voor de Havanezer Club Nederland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. Nederlandse Pointer Club. voor het ras: Pointer

Verenigingsfokreglement. Nederlandse Pointer Club. voor het ras: Pointer Verenigingsfokreglement Nederlandse Pointer Club voor het ras: Pointer 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse pointer club, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Opgericht 13 juni 1999 Verenigingsfokreglement voor het ras: Basenji 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Basenji Club Nederland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement Engelse Cocker Spaniel Club Nederland Engelse Cocker Spaniel 27 april 2014

Verenigingsfokreglement Engelse Cocker Spaniel Club Nederland Engelse Cocker Spaniel 27 april 2014 Verenigingsfokreglement Engelse Cocker Spaniel Club Nederland Engelse Cocker Spaniel 27 april 2014 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de vereniging Engelse Cocker Spaniel Club Nederland (ECSCN) beoogt

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement - Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Nederlandse Vereniging Jack Russell Terrier voor het ras: Jack Russell Terrier 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Eerste Gezelschapshonden Club Nederland Chinese Naakthond (F.C.I. nr. 288) Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR)

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. voor het ras: Bordeaux Dog

Verenigingsfokreglement. voor het ras: Bordeaux Dog Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Bordeaux Dog Club Nederland voor het ras: Bordeaux Dog Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR)

Nadere informatie

voor het ras: Pyreneese Berghond

voor het ras: Pyreneese Berghond Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Nederlandse Vereniging van Liefhebbers van de Pyreneese Berghond voor het ras: Pyreneese Berghond Goedgekeurd door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement Nederlandse Welsh Corgi Club. voor het ras: Welsh Corgi Pembroke

Verenigingsfokreglement Nederlandse Welsh Corgi Club. voor het ras: Welsh Corgi Pembroke Verenigingsfokreglement Nederlandse Welsh Corgi Club voor het ras: Welsh Corgi Pembroke 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Welsh Corgi Club, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Vereniging Amerikaanse Cocker Spaniël (kortweg VACS) voor het ras: Amerikaanse Cocker Spaniel 1. ALGEMEEN 1.1.

Nadere informatie

1.2. Het Fokreglement geldt voor alle fokkers die zijn aangesloten bij de LSOHV en voor alle leden.

1.2. Het Fokreglement geldt voor alle fokkers die zijn aangesloten bij de LSOHV en voor alle leden. FOKREGLEMENT 1. ALGEMEEN 1.1. Het Fokreglement voor de Oudduitse Herder en de Duitse Herder LangStokhaar is overeenkomstig het beschrevene in de statuten en het huishoudelijk reglement van de rasvereniging

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Eerste Gezelschapshonden Club Nederland Japanse Spaniël F.C.I. nr. 206 Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR)

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Nederlandse Vereniging voor de Irish Glen of Imaal Terrier voor het ras: Irish Glen of Imaal Terrier Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

voor het ras: Pyreneese Berghond

voor het ras: Pyreneese Berghond Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Nederlandse Vereniging van Liefhebbers van de Pyreneese Berghond voor het ras: Pyreneese Berghond Goedgekeurd door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Mastino Napoletano Club Nederland naam van de rasvereniging: M.N.C.N. voor het ras: Cáo da Serra da Estrella Uitgangspunten en toelichting

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. voor het ras DE DEERHOUND. Deerhound Club 1

Verenigingsfokreglement. voor het ras DE DEERHOUND. Deerhound Club 1 Verenigingsfokreglement voor het ras DE DEERHOUND Deerhound Club 1 1. ALGEMEEN 1.1 Dit reglement voor de Deerhound Club, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen

Nadere informatie

Werkgroep Fokkerij & Gezondheid. Verenigingsfokreglement. Golden Retriever Vereniging. voor het ras: Golden Retriever

Werkgroep Fokkerij & Gezondheid. Verenigingsfokreglement. Golden Retriever Vereniging. voor het ras: Golden Retriever Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Golden Retriever Vereniging voor het ras: Golden Retriever 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Golden Retriever Vereniging, hierna te noemen de

Nadere informatie

1 ALGEMEEN. Format VerenigingsFokReglement (VFR) 1/6 Besluit AV 24 mei 2012 Raad van Beheer

1 ALGEMEEN. Format VerenigingsFokReglement (VFR) 1/6 Besluit AV 24 mei 2012 Raad van Beheer 1 ALGEMEEN 1.1 Dit reglement voor de Nederlandse Vereniging voor de Epagneul bleu de Picardie, de Epagneul Picard en de Epagneul de Pont-Audemer hierna te noemen de vereniging, beoogt bij te dragen aan

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Ierse Water Spaniel Vereniging Nederland voor het ras: Ierse Water Spaniel 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Ierse Water Spaniel Vereniging

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement Nederlandse Welsh Corgi Club. voor het ras: Welsh Corgi Cardigan

Verenigingsfokreglement Nederlandse Welsh Corgi Club. voor het ras: Welsh Corgi Cardigan Verenigingsfokreglement Nederlandse Welsh Corgi Club voor het ras: Welsh Corgi Cardigan 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Welsh Corgi Club, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: De Nederlandse Bearded Collie Club voor het ras: Bearded Collie Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

VERENIGINGSFOKREGLEMENT

VERENIGINGSFOKREGLEMENT VERENIGINGSFOKREGLEMENT voor het ras BEARDED COLLIE Versie: 1-6-2016 VERENIGINGS FOKREGLEMENT 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor Bearded Collie Holland, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen

Nadere informatie

op Kynologisch Gebied in Nederland Fokken van Rashonden Regels voor aanvragen stambomen

op Kynologisch Gebied in Nederland Fokken van Rashonden Regels voor aanvragen stambomen op Kynologisch Gebied in Nederland Fokken van Rashonden Regels voor aanvragen stambomen Fokken van Rashonden Voor het fokken van rashonden in Nederland met een FCI erkende stamboom en inschrijving in het

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging (RV): Nederlandse Berner Sennen Vereniging voor het ras: Berner Sennenhond 1. ALGEMEEN 1.1. Dit Verenigingsfokreglement voor de vereniging Nederlandse

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement van de rasvereniging: IJslandse Honden Club IJ.H.C. voor het ras: IJslandse Hond 1. Algemeen 1.1 Dit reglement voor de IJHC, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement Schotse herdershonden Vereniging De Collieclub voor het ras: Schotse herdershond langhaar Versie:

Verenigingsfokreglement Schotse herdershonden Vereniging De Collieclub voor het ras: Schotse herdershond langhaar Versie: Verenigingsfokreglement Schotse herdershonden Vereniging De Collieclub voor het ras: Schotse herdershond langhaar Versie: 2014.01 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Schotse Herdershonden Vereniging

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. voor het ras DE DEERHOUND. Deerhound Club 1

Verenigingsfokreglement. voor het ras DE DEERHOUND. Deerhound Club 1 Verenigingsfokreglement voor het ras DE DEERHOUND Deerhound Club 1 1. ALGEMEEN 1.1 Dit reglement voor de Deerhound Club, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen

Nadere informatie

GORDON SETTER BESLUIT ALV

GORDON SETTER BESLUIT ALV VERENIGINGSFOKREGLEMENT GORDON SETTER VERENIGING NEDERLAND OPGERICHT 10 SEPTEMBER 2010 VOOR HET RAS: GORDON SETTER BESLUIT ALV 21-04-2013 GOEDGEKEURD DOOR DE RAAD VAN BEHEER: 10 FEBRUARI 2014 Voor alle

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Eerste Gezelschapshonden Club Nederland Maltezer F.C.I. Nr. 65 Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) De artikelen

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. voor het ras:

Verenigingsfokreglement. voor het ras: 1 Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Nederlandse Herdershonden Club voor het ras: Hollandse Herdershond 2 VERENIGINGSFOKREGLEMENT NHC 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse

Nadere informatie

VERENIGING VOOR DE HOLLANDSE HERDER

VERENIGING VOOR DE HOLLANDSE HERDER VERENIGING VOOR DE HOLLANDSE HERDER PROTOCOLLEN EN BESLUITEN TERZAKE FOKKERIJ Versie 4 Wijzigingen vastgesteld en goedgekeurd Fokkersraadsvergadering 12 november 2012 VOORWAARDEN FOKKERIJ DEEL 1 Artikel

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Naam van de rasvereniging: Boxer Vrienden Nederland Voor het ras: Boxer 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Boxer Vrienden Nederland, hierna te

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement Nederlandse Bouvier Club Bouvier des Flandres 1 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Bouvier Club, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging

Nadere informatie

naam van de rasvereniging: Nederlandse Vereniging De Duitse Staande Korthaar Duitse Staande Korthaar

naam van de rasvereniging: Nederlandse Vereniging De Duitse Staande Korthaar Duitse Staande Korthaar Format Verenigingsfokreglement naam van de rasvereniging: Duitse Staande Korthaar 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Vereniging De Duitse Staande Korthaar, hierna te noemen de vereniging

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Naam van de rasvereniging: Boxer Vrienden Nederland Voor het ras: Boxer 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Boxer Vrienden Nederland, hierna

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. rasvereniging de Tibetaanse Terriër, rvtt. voor het ras: Tibetaanse terriër

Verenigingsfokreglement. rasvereniging de Tibetaanse Terriër, rvtt. voor het ras: Tibetaanse terriër Verenigingsfokreglement van: rasvereniging de Tibetaanse Terriër, rvtt voor het ras: Tibetaanse terriër 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de rvtt, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen

Nadere informatie

VERENIGINGSFOKREGLEMENT

VERENIGINGSFOKREGLEMENT VERENIGINGSFOKREGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE IERSE WOLFSHOND CLUB VOOR HET RAS IERSE WOLFSHOND 2 ARTIKEL INHOUD PAGINA 1. ALGEMEEN 3. 2. FOKREGELS 3. 3. WELZIJNSREGELS 4. 4. GEZONDHEIDSREGELS 4. 5. GEDRAGSREGELS

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement Schotsche Terrier Club

Format Verenigingsfokreglement Schotsche Terrier Club Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Schotsche Terrier Club d.d. 18 mei 2014 voor de rassen: Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) De artikelen in

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. voor het ras:

Verenigingsfokreglement. voor het ras: Verenigingsfokreglement (VFR) Vereniging voor Schnauzerfokkers en Liefhebbers (VSFL) voor het ras: Schnauzers alle variëteiten 1-7 Verenigingsfokreglement (VFR) VSFL - ALV 15 november 2015 i.s.m. de Raad

Nadere informatie

Reglement Pupbemiddeling van de CockerSpanielClub

Reglement Pupbemiddeling van de CockerSpanielClub Reglement Pupbemiddeling van de CockerSpanielClub Doelstelling Artikel 1 1. De pupbemiddeling heeft tot doel aspirant-kopers te informeren over de aangemelde pups die binnen de geldende bepalingen, vastgelegd

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Nederlandse Vereniging voor de Irish Glen of Imaal Terrier voor het ras: Irish Glen of Imaal Terrier Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement. van de Chesapeake Bay Retrieverclub Nederland. voor het ras: de Chesapeake Bay Retriever

Verenigingsfokreglement. van de Chesapeake Bay Retrieverclub Nederland. voor het ras: de Chesapeake Bay Retriever Verenigingsfokreglement van de Chesapeake Bay Retrieverclub Nederland voor het ras: de Chesapeake Bay Retriever 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Chesapeake Bay Retriever, hierna te noemen de vereniging

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement Schotsche Terrier Club

Verenigingsfokreglement Schotsche Terrier Club Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Schotsche Terrier Club d.d. 22 mei 2016 voor de rassen: Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) De artikelen in zwarte

Nadere informatie

VERENIGINGSFOKREGLEMENT VAN DE VERENIGING SCHOTSE HERDER VRIENDEN, OOK TE NOEMEN COLLIE VRIENDEN VOOR HET RAS COLLIE LANGHAAR

VERENIGINGSFOKREGLEMENT VAN DE VERENIGING SCHOTSE HERDER VRIENDEN, OOK TE NOEMEN COLLIE VRIENDEN VOOR HET RAS COLLIE LANGHAAR VERENIGINGSFOKREGLEMENT VAN DE VERENIGING SCHOTSE HERDER VRIENDEN, OOK TE NOEMEN COLLIE VRIENDEN VOOR HET RAS COLLIE LANGHAAR 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Collie Vrienden, hierna te noemen de

Nadere informatie

Format Verenigingsfokreglement

Format Verenigingsfokreglement Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement Golden Retriever Club Nederland voor het ras: Golden Retriever Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR) De artikelen

Nadere informatie

Rasspecifiek Fokreglement Australian Shepherd

Rasspecifiek Fokreglement Australian Shepherd Rasspecifiek Fokreglement Australian Shepherd AUSTRALIAN SHEPHERD CLUB NEDERLAND 1 1. ALGEMEEN 1.1. Het Rasspecifiek Fokreglement voor het ras Australian Shepherd beoogt bij te dragen aan de behartiging

Nadere informatie

PROTOCOLLEN BESLUITEN TERZAKE FOKKERIJ

PROTOCOLLEN BESLUITEN TERZAKE FOKKERIJ PROTOCOLLEN EN BESLUITEN TERZAKE FOKKERIJ Versie 5 Wijzigingen vastgesteld en goedgekeurd Fokkersraadsvergadering 19 maart 2016 VOORWAARDEN FOKKERIJ DEEL 1 Artikel 1 De fokker is gehouden aan het VFR (Verenigings

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Verenigingsfokreglement Nederlandse Bouvier Club Bouvier des Flandres 1. ALGEMEEN 1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Bouvier Club, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging

Nadere informatie

Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement Commissie Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement LABRADOR KRING NEDERLAND LABRADOR RETRIEVER Goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op 13 april 2013 Herziening 18-02-2017 1. ALGEMEEN 1.1

Nadere informatie

Nederlandse Chihuahua Club

Nederlandse Chihuahua Club Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Verenigingsfokreglement Nederlandse Chihuahua Club Voor het ras: Chihuahua korthaar en Chihuahua langhaar secretaris@nederlandsechihuahuaclub.nl www.nederlandsechihuahuaclub.nl

Nadere informatie