< Liduinaschool voor ZML - VSO > Brinnummer: < 21RO >

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "< Liduinaschool voor ZML - VSO > Brinnummer: < 21RO >"

Transcriptie

1 Meerjaren Strategisch Beleidsplan (Schoolplan) < Liduinaschool voor ZML - VSO > Brinnummer: < 21RO > Directeur: < Kees Ilmer (sectordirecteur) > Versiedatum: <4 juli 2012> Status: <VASTGESTELD> Doorlopen stappen: Besproken binnen de school: <JA/NEE> <DATUM> Besproken met CvB: <JA/NEE> <DATUM> Instemming door MR: <JA/NEE> <DATUM> Vastgesteld door CvB: <JA/NEE> <DATUM> Strategisch beleidsplan , INOS-Format, Formatversie 1 oktober

2 Inleiding en werkwijze Liduinaschool voor ZML - VSO is onderdeel van INOS, stichting katholiek onderwijs Breda. INOS is een vernieuwende, ambitieuze stichting voor Katholiek Onderwijs in de gemeente Breda (Breda, Effen, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout). INOS kent 26 basisscholen, 2 scholen voor Speciaal BasisOnderwijs en 3 scholen voor Speciaal Onderwijs (REC 3). Ruim 1300 medewerkers verzorgen onderwijs aan leerlingen. INOS heeft haar visie en missie samengevat in vier kernwaarden: verbindend, ambitieus, resultaatgericht en omgevingsbewust. De gezamenlijke missie luidt INOS brengt leren tot leven. Het meerjaren strategisch beleidsplan van de school dat voor u ligt, is opgesteld conform het kwaliteitsbeleid van INOS. Daarbij spelen resultaatgerichtheid en leren van elkaar een grote rol. In dit beleidsplan formuleert de school hoe zij LEREN TOT LEVEN BRENGT. Om te leren van elkaar is het van belang dat dezelfde taal gesproken wordt. Vandaar dat ervoor gekozen is om INOS-breed eenzelfde opzet te hanteren voor de strategische beleidsplannen van de scholen. Bovendien staan deze plannen in relatie tot de beleidscyclus van Plannen, Doen, Evalueren en Bijstellen. Daarom is dit meerjaren beleidsplan voorzien van jaarplannen en gekoppeld aan managementcontracten en managementrapportages. Hierdoor verloopt de afstemming over doelen en het volgen van de realisatie van die doelen in de relatie tussen het bevoegd gezag (College van Bestuur) en de schooldirecteur volgens een vast stramien. Ook de medezeggenschapsraden kunnen van deze informatievoorziening gebruik maken in hun werkzaamheden als klankbord van de directeur. Concreet wordt dit meerjaren strategisch beleidsplan met een looptijd van 4 schooljaren eens per 2 jaar bijgesteld en vastgesteld (Dakpansgewijs). Het managementcontract wordt jaarlijks vastgesteld. Parallel hieraan wordt eens per jaar de managementrapportage door de directeur aan het College van Bestuur verstrekt en besproken. Deze INOS-brede werkwijze wordt in het jaar 2011 voor het eerst gehanteerd en is op zichzelf ook onderhevig aan ontwikkeling en evaluatie. Dit meerjaren strategisch beleidsplan is tevens de manier waarop INOS invulling geeft aan de wettelijke verplichting tot het opstellen van een schoolplan. Leeswijzer In hoofdstuk 1 vindt een oriëntatie plaats op de school en zijn omgeving. Relevante invloeden van buitenaf worden beschreven en beoordeeld op hun waarde voor de school. En de interne situatie op dit moment wordt beschreven: waarin is de huidige school sterk en zwak? Hoofdstuk 2 geeft een strategische toekomstige positionering van de school, waarna hoofdstuk 3 een beschrijving van de gewenste ontwikkelingen op diverse deelterreinen geeft. Daarbij wordt steeds de relatie gezocht met de binnen INOS vastgestelde kritische succesfactoren (KSF) voor een goede school. Deze kritische succesfactoren zijn intern vertaald in concreet benoemde prestatie-indicatoren. Hierdoor worden abstracte succesfactoren concreet meetbaar gemaakt. In de managementrapportages kan indien gewenst worden ingezoomd op deze prestatie-indicatoren. Strategisch beleidsplan , INOS-Format, Formatversie 1 oktober

3 Hoofdstuk 1 Analyse van de huidige situatie (foto van dit moment) 1.1 Omgevingsanalyse/Kijken naar buiten a) De directe omgeving / de wijk / het voedingsgebied / de leerlingenpopulatie / ouders: Omgeving van de Liduinaschool en haar leerlingenpopulatie: De Liduinaschool voor ZML is een school voor zeer moeilijk lerenden in de leeftijd van 4 tot 20 jaar, die in principe woonachtig zijn in het stadsgewest Breda. Sinds juli 2009 is de Liduinaschool voor ZML op vier plaatsen in de stad Breda gesitueerd: twee locaties voor SO (Speciaal Onderwijs) aan de Neubourgstraat en Rijnauwenstraat in de wijk IJpelaar en twee locaties voor VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) aan de Landheining en de Wolvenring in de wijk Brabantpark. De wijk IJpelaar is de op één na jongste buurt in Zuidoost-Breda. Het is een aangename, goed onderhouden woonbuurt. Er wonen hier bijna Bredanaars onder wie relatief veel ouderen boven de 65 jaar. De wijk Brabantpark is gebouwd in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw. Het is een gevarieerde woonbuurt met veel onderwijsvoorzieningen. Ook hier is sprake van een toenemende vergrijzing. In de buurt wonen relatief veel allochtonen. De Liduinaschool voor ZML verzorgt onderwijs aan leerlingen die een verstandelijke beperking hebben. Door die beperking hebben ze een algemene ontwikkelingsachterstand. Voor leerlingen die naast een verstandelijke beperking motorische belemmering hebben, als ook voor leerlingen die door een al dan niet ernstige vorm van autisme of ADHD in hun ontwikkeling belemmerd worden, verzorgt de school het onderwijs. Aan de bovengrens zien we in de SO-leeftijd leerlingen die mogelijkheden hebben in het grensgebied met het Speciaal Basis Onderwijs(SBO) REC 4 onderwijs en Praktijkonderwijs. Aan de ondergrens zien we leerlingen in het grensgebied met Orthopedagogische Dagcentra (ODC) In de VSO-leeftijd zien we leerlingen die uitstromen naar een kleinschalige en beschutte werkomgeving, maar er zijn ook leerlingen die hun werkplek binnen het vrije bedrijf of binnen de sociale werkvoorziening vinden. Een leerling is toelaatbaar tot onze school indien: - Er sprake is van een IQ lager dan 55 of - Er een IQ score is in de bandbreedte van en er sprake is van en geclassificeerde stoornis die het leren en sociaal functioneren ernstig bemoeilijkt, of er is sprake van een zeer grote leerachterstand Leerlingen hebben een MG-status voor ZML-onderwijs als: - Er sprake is van een diepe stoornis in de intellectuele ontwikkeling (IQ lager dan 20) of - Er sprake is van een IQ tussen de 20 en 35 in combinatie met een beperkt gedragsrepertoire en bijkomende medische of gedragsproblematiek of - Er sprake is van een lichamelijke beperking in combinatie met een IQ lager dan 70 Grenzen aan het onderwijs op de Liduinaschool De Liduinaschool streeft er naar de zorg voor haar leerlingen op een verantwoorde wijze gestalte te geven. Er kunnen zich echter ook situaties voordoen, waarin de grenzen aan de zorg voor de leerlingen worden bereikt en er sprake is van een ZML/ MG-overstijgende zorgvraag, waardoor er geen kwalitatief goed onderwijs kan worden geboden. Wat verstaat de Liduinaschool onder leerlingen met een ZML/MG- overstijgende zorgvraag: - Leerlingen waarbij de zorgvraag op gebied van persoonlijke verzorging en/ of individuele begeleiding en/ of verpleging het zorgaanbod vanuit de onderwijs indicatie (ZML en/ of ZML- MG) overstijgt. Strategisch beleidsplan , INOS-Format, Formatversie 1 oktober

4 In de praktijk zijn dit doorgaans 1. leerlingen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking in combinatie met een bijkomende problematiek op fysiek gebied (motorisch en/ of medisch), of 2. leerlingen met een verstandelijke beperking in combinatie met een gedragsstoornis en/ of ernstige problematiek op psychiatrisch gebied, of 3. leerlingen met een verstandelijk beperking in combinatie met ernstige sensorische problematiek (prikkel verwerkingsproblemen) De grenzen van de mogelijkheden van de school zijn bereikt als: a. De zorg vanuit de ZML/MG- indicatie met de aanvullende AWBZ- financiering ontoereikend is om de zorgbehoefte van de leerling te beantwoorden. De school is dan onvoldoende toegerust om verantwoord te handelen, aangezien de leerling alleen kan participeren binnen het onderwijsprogramma als de onderwijstijd en/ of geoormerkte zorgtijd van andere leerlingen gebruikt wordt om de benodigde zorg te realiseren. b. De leerling zeer beperkte/ geen ontwikkeling laat zien binnen de kerndoelen van het ZML/ MG- onderwijs gedurende een jaar, waarbij de oorzaak ligt in een cognitieve stagnatie en/ of beperkte onderwijsparticipatie ten gevolge van de zorgvraag. c. De leerling ernstige verstoring van de orde en rust op school veroorzaakt, nadat er vanuit school alle beschikbare interventies zijn ingezet. d. De leerling (ondanks aanvullende zorg vanuit AWBZ- financiering) niet kan voldoen aan het onderwijsprogramma en niet kan participeren binnen de wettelijke schooltijden en/ of niet kan participeren binnen de bij de ZML/ MG- indicatie passende groepsgrootte en individuele alternatieven aangeboden moet krijgen. Wanneer bovenstaand beleid aan de orde is zal hierover in eerste instantie een gesprek met ouder(s)/ verzorger(s) plaatsvinden waarin de situatie en de verder te ondernemen stappen besproken worden en de mogelijkheden van eventuele plaatsing van hun kind. Regio voedingsgebied Liduinaschool: De leerlingen komen uit de volgende gemeenten: Breda Drimmelen Etten-Leur Geetruidenberg Gilze en Rijen Oosterhout Rucphen Zundert Moerdijk Strategisch beleidsplan , INOS-Format, Formatversie 1 oktober

5 1-10 SO VSO MG Totaal Verwachte toekomstige ontwikkelingen: Er is nu, in 2010, sprake van een stagnatie/ terugloop van het aantal leerlingen op de Liduinaschool. Men mag verwachten dat deze terugloop van het aantal leerlingen doorzet in de toekomst. Deze terugloop zal in eerste instantie binnen de SO-afdeling plaatsvinden. Terwijl het VSO mogelijk nog wat zal groeien. Dit heeft mogelijk tot gevolg dat het aantal locaties waarbinnen de Liduinaschool gehuisvest is zal teruglopen. Of, en in welke mate leerlingen in een externe setting kunnen worden begeleid is afhankelijk van het overheidsbeleid. In nauwe samenwerking met de ketenpartners zal steeds worden getracht ook voor deze leerlingen een zo optimaal mogelijk onderwijsaanbod te realiseren. Daarnaast kan binnen de Liduinaschool een verandering in de aard van de hulpvragen van de leerlingen worden geconstateerd. Er is sprake van een lichte verdichting van problematiek op zowel pedagogisch als didactisch gebied. Er is voldoende expertise en flexibiliteit binnen de Liduinaschool beschikbaar om deze verandering op te vangen. De onlangs gerealiseerde verandering van de organisatiestructuur, waarbij leerlingen zijn ingedeeld in leerroutes, en de vergroting van effectiviteit en efficiëntie door transparante kaders, vormen hierbij een ondersteunende rol. Kansen en bedreigingen Kansen en bedreigingen doen zich voor vanuit ontwikkelingen waar de Liduinaschool weinig tot geen invloed op heeft. De school zoekt naar mogelijkheden om deze ontwikkelingen als katalysator te gebruiken bij de veranderingsprocessen. Als bedreigingen worden genoemd: Overheidsbeleid. Het huidige kabinet Rutte wil het speciaal onderwijs ontmantelen. Door bij meer dan 20 % van de huidige SO-populatie de indicatie weg te nemen, meent men niet alleen het probleem weg te hebben genomen, maar het betekent ook dat de daarmee gepaard gaande uitgaven gekort kunnen worden. Beleid in de samenwerkingsverbanden. Er komen nieuwe samenwerkingsverbanden, zowel voor VO als voor PO. Deze verbanden bepalen uiteindelijk hoeveel en welke leerlingen er in het speciaal onderwijs opgevangen mogen worden. De vraag daarbij is natuurlijk via welke criteria men tot die keuze komt. De verwachting is dat de criteria sterk aangescherpt worden omdat de capaciteit zeer beperkt zal zijn. Gemeentelijk beleid met bezuinigingen: vervoer SO, afschaffen van schoolzwemmen en Wajongregeling. De gemeente heeft de afgelopen jaren de opdracht gekregen om jeugdhulpverlening en de voorwaarden voor het onderwijs en de zorg te verbeteren. Ook hier ligt natuurlijk de vraag onder via welke criteria men dit wil gaan bepalen. Bestuursbeleid. De Liduinaschool maakt deel uit van een grote stichting voor primair onderwijs. In het kader van de vele te behalen doelen in de nabije toekomst is het de vraag in Strategisch beleidsplan , INOS-Format, Formatversie 1 oktober

6 hoeverre men telkens een win-win situatie voor basis- en speciaal onderwijs kan creëren bij alle te behalen resultaten De bedreiging waarvan sprake is vanuit het BaO kunnen uiteindelijk een positieve wending krijgen in de uitwerking van passend onderwijs. Als kansen worden genoemd: De Liduinaschool is een vast begrip in de regio als het onderwijs, zorg en ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking betreft. Sinds vele jaren neemt de school ook landelijk een belangrijke positie in bij de ontwikkeling van nieuw beleid voor de doelgroep. Strategisch gezien is de Liduinaschool vertegenwoordigd in alle belangrijke landelijke projectgroepen die als opdracht hebben om voorbereidend beleid voor het ZML te formuleren. De directeur maakt deel uit van het dagelijks bestuur van de LVC3, is voorzitter van de managementgroep ZML en van de taakgroep arbeidstoeleiding. Daarnaast maakt hij deel uit van het overleg tot samenvoeging van de LVC3 en LVC4. Met betrekking tot het gemeentelijk beleid liggen de lijnen veel moeilijker. Natuurlijk is er via het college van bestuur en het bestuursbureau de lijn waar het om overleg en besluitvorming over huisvesting gaat. Voor onderwijsinhoudelijke vraagstukken en de realisatie daarvan kan men bij de gemeente niet terecht. In de afgelopen jaren hebben de gemeenten een aantal verantwoordelijkheden gekregen met betrekking tot de invulling van de (jeugd)zorg. Er zijn al vele beleidstukken geformuleerd, die als nadeel hebben dat de gemeente zelf de regie wil blijven voeren over de uitvoering, waardoor er eigenlijk te weinig activiteit ontwikkeld wordt. Hier zullen in de komende jaren, zeker in verband met de wetswijzigingen in het passend onderwijs nog een aantal doelen te behalen zijn. Met andere woorden kansen liggen hier zeker, maar de vraag is of er voldoende ruimte is om die kansen te verzilveren. De Liduinaschool maakt deel uit van INOS, een stichting met 26 basisscholen, 3 SOscholen en twee grote SBO-scholen. Vanuit het verleden zijn de WEC-scholen erop gericht geweest om via schoolspecifieke activiteiten de gestelde doelen te bereiken. INOSontwikkeling is niet in alle gevallen congruent met SO-ontwikkeling. Dit is natuurlijk wel het geval wanneer er zaken rondom personeelsbeleid en financieel beleid aan de orde zijn. Ware het niet dat in de uitwerking ook hier alle plannen er van elkaar verschillen. De situatie in de SO-school is vele malen complexer dan in de basisschool. De laatste jaren echter worden er steeds meer SO-leerlingen in het basisonderwijs opgevangen. Voor de toekomst zou de onderwijsorganisatie van het SO als voorbeeld kunnen dienen voor het opvangen van leerlingen met een verstandelijke beperking in het Bao. Hierin schuilen sterke kansen om samen vorm te geven aan passend onderwijs. 2a Sterktes en Kansen De ontwikkeling van expertise heeft ertoe geleid dat de leerlingenzorg als een sterkte beschreven kan worden. Netwerk, de contacten met instanties en bedrijven leiden tot stageplaatsen, als voorwaarde voor trajecten voor arbeidstoeleiding.. Ouders 1 zijn partners in leren en ontwikkeling Het is voor onze leerlingen essentieel dat er een expliciete verankering is in de maatschappelijke context. Meer dan ooit moeten leraren, ouders en kinderen samenwerken om de kinderen voor te bereiden om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in de samenleving. De Liduinaschool wil zich verbinden met ouders en ziet deze als de natuurlijke partners waar het gaat om leren en ontwikkelen. Zij communiceert met ouders met als doel deze goed en volledig te informeren over de ontwikkelingen van hun kind, om hen proactief te betrekken bij het leren en ontwikkelen van hun kind en om hen te stimuleren hun deel van het partnerschap te vervullen. Hierbij is er steeds meer sprake van het op basis van feedback bijstellen van beleid (PDCA-cirkel). De Liduinaschool heeft haar partnerschap met ouders op verschillende manieren vorm gegeven: Op een cyclische, reguliere wijze: 1 Overal waar ouders staat dient eveneens verzorgers/voogd te worden gelezen Strategisch beleidsplan , INOS-Format, Formatversie 1 oktober

7 De MR, als wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan. Het oudercomité waarin een directielid en een maatschappelijk werkster vaste gesprekspartners zijn. Voortgangsgesprekken, introductieavond, informatieavonden, huisbezoeken en eventueel een communicatiemap. Schoolgids, nieuwsbrieven, een ouderkalender en een ouderactiviteitenlijst. Aansluiting bij zowel de Landelijke Klachtencommissie als ook de aanvullende klachtenregeling op INOS-niveau. Deelname aan het vierjaarlijks oudertevredenheidsonderzoek op INOS-niveau. En op een incidentele wijze: Een nulmeting met betrekking tot de opkomst tijdens de ouderavond. Aanpassing van het format van de verslaggeving over (de voortgang van) het handelingsplan mede naar aanleiding van: o een onderzoek naar de parallelliteit tussen de verslaggeving en inhoud van het oudergesprek tijdens de ouderavond o een steekproefsgewijs onderzoek naar de tevredenheid van ouders over de verslaggeving Een nulmeting met betrekking tot de respons in het kader van de ouderactiviteiten. Oudertevredenheid en ouderbetrokkenheid De ouders zijn over het algemeen tevreden over de school. Uit het INOS-brede onderzoek bleek de Liduinaschool vooral zeer positief te scoren op het pedagogisch klimaat (sfeer, sociale omgang en veiligheid) en op interactie, zowel tussen de leerkracht en de ouder als ook tussen de leerkracht en leerling. Aandachtspunten voor de toekomst door ouders aangegeven zijn: ICT en de huisvesting. De ouderbetrokkenheid groeit langzaam maar gestaag. Een meting van de opkomst tijdens de ouderavond en de positieve respons op de ouderactiviteitenlijst toont dat ouderbetrokkenheid gedeeltelijk afhankelijk is van de leeftijdsfase van het kind en van de gezinsomstandigheden zoals de logistiek of de zeer intensieve zorg voor het kind. Conclusie De Liduinaschool realiseert zich dat goede oudercontacten en ouderbetrokkenheid belangrijk zijn voor het schoolsucces en welbevinden van de kinderen en heeft in dit kader dan ook op diverse gebieden actie ondernomen. Hierdoor heeft de school niet alleen de noodzakelijkheid van een goed "partnerschap" onderschreven, zij heeft tevens een beter beeld gekregen van de complexiteit hiervan. Oudercontacten en ouderbetrokkenheid zijn aandachtspunten, waar de Liduinaschool blijvend in wil investeren. Concurrentie van andere scholen: Leerlingen met een ZML-achtergrond en een specifieke lichamelijke zorgvraag kunnen ook opgevangen worden binnen Mytylschool de Schalm. De school is gevestigd in Breda. Op deze manier kan er sprake zijn van concurrentie. Verder zijn de dichtstbijzijnde andere ZML-scholen in Tilburg en in Roosendaal. Met betrekking tot Mytylschool de Schalm zijn er plannen om tot intensieve samenwerking te komen. De concurrentiepositie heeft tot op heden tot weinig knelpunten geleid. Organisatie Liduinaschool: De organisatie van de Liduinaschool is sinds schooljaar veel veranderd. De school bestaat sindsdien uit zelfverantwoordelijke teams en de SO- en VSO- afdeling worden beide geleid door een sectordirecteur. Per sector is er een Commissie voor de Begeleiding. De huidige adjunct-directeuren zijn voorzitter van dit stafoverleg en als zodanig leidinggevende voor de leden van de commissie en de onderwijsondersteuners die op basis van hun verantwoordelijkheid ingezet worden. De Liduinaschool biedt haar leerlingen een zodanig onderwijsprogramma aan, dat de leerling zich op een optimale manier kan ontwikkelen. Die ontwikkeling is erop gericht de leerling maatschappelijk zo geïntegreerd mogelijk te laten functioneren. Strategisch beleidsplan , INOS-Format, Formatversie 1 oktober

8 . Door halfjaarlijkse evaluaties uit te voeren m.b.t. het individuele handelingsplan wordt het efficiënt handelen met betrekking tot. de ontwikkeling van de leerlingen bevorderd. b) De gemeente en de regio: Het gemeentelijke onderwijsbeleid wordt in overleg met de gezamenlijke schoolbesturen vastgelegd in de Lokaal Educatieve Agenda (LEA). De hoofdhema s van de actuele LEA in de gemeente Breda zijn: Programmalijn 1: Brede Ontwikkeling o wijkgerichte kindvoorzieningen o sport o natuur- en milieu-educatie o verkeersveiligheid Programmalijn 2: Kansen Versterken o voor- en vroegschoolse educatie o onderwijskwaliteit o schoolbegeleiding. o segregatie voorkomen Programmalijn 3: Passende zorg o zorg in en om school o aanpak voortijdig schoolverlaten In 2010 hebben de gezamenlijke schoolbesturen van de gemeente Breda een manifest opgesteld met als titel Manifest Basisonderwijs Breda: In 10 jaar naar de top!, 10-jarenplan voor het basisonderwijs Breda. Hierin ondersteunt het basisonderwijs in Breda de landelijke ambitie om in 2020tot de top 5 van de internationale ranglijst van kenniseconomieën te behoren. Relevante regionale (gemeenteoverstijgende) ontwikkelingen: De regio OOK werkt aan de vorming van een regionaal netwerk voor Passend Onderwijs. Liduinaschool voor ZML - VSO kijkt hier als volgt tegen aan: Vanwege het feit dat de Liduinaschool leerlingen van een specifieke doelgroep opvangt, participeert de school niet in alle ontwikkelingstrajecten die gericht zijn op de Bredeschool aspecten in de buurt. Wat betreft het voedingsgebied richt de school zich op geheel West-Brabant. In de discussies binnen INOS, waarin deze onderwerpen bediscussieerd worden, participeert de Liduinaschool wel. Wij denken hardop mee over het primair onderwijs van de toekomst, omdat we daar een belangrijke rol in zullen spelen. Daarnaast zoeken wij contactmomenten met de buurtontwikkeling in de nabijheid van onze locaties. Graag stellen wij onze faciliteiten ter beschikking en leveren wij een bijdrage aan de buurtontwikkeling van onze scholen. OOK (Optimale OnderwijsKansen):In het Regionaal netwerk stemmen de schoolbesturen van Po en de schoolbesturen VO hun activiteiten af die moeten leiden tot vormgeving van passend onderwijs voor alle leerlingen van 6 tot 23 jaar. Het regionaal netwerk wil al deze leerlingen een optimale onderwijskans bieden. OOK is formeel ontstaan op 23 juni 2009 toen alle besturen een intentieverklaring tot samenwerking ondertekenden. Deze samenwerking bevat 155 basisscholen, 5 scholen voor speciaal basisonderwijs, 26 scholen voor voortgezet onderwijs 8 scholen voor speciaal onderwijs, instellingen voor zorg en welzijn en gemeenten. Tot de regio behoren de gemeenten: Alphen, Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Oosterhout, Moerdijk, Ruchphen en Zundert. De gezamenlijke besturen maken zich zorgen om de invoering van passend onderwijs. c) Landelijk: Relevante landelijke ontwikkelingen op dit moment: Veel (politieke) aandacht voor het niveau van taal- en rekenonderwijs. (Resultaatgericht werken, Taal- en rekenpilots) Veel (politieke) aandacht voor het sluitend maken van het netwerk van onderwijs en zorg. (Passend Onderwijs, ZAT s, CJG) Waarschijnlijk zullen deze ontwikkelingen leiden tot veranderingen in wetgeving en financieringsstructuur. Als gevolg van de economische crisis zijn bezuinigingen te verwachten. Invoering van landelijk vastgestelde referentieniveaus voor Taal en Rekenen. Strategisch beleidsplan , INOS-Format, Formatversie 1 oktober

9 Liduinaschool voor ZML - VSO kijkt hier als volgt tegen aan: Liduinaschool voor ZML - VSO kijkt hier als volgt tegen aan: De Liduinaschool voor ZML ondersteunt actief de ambities en de strategische keuzes van INOS. Zij worden op schoolniveau uitgewerkt in het schoolplan, de schoolgids en het integrale personeelsbeleid en de jaarlijkse beleidsplannen. De Liduinaschool voert het beleid uit met betrekking tot de ontwikkeling van de zelfverantwoordelijke teams. Op dit moment zijn de gevolgen van de invoering van passend onderwijs moeilijk in te schatten. De gevolgen van de aangekondigde bezuinigingen zouden van dien aard kunnen zijn dat het meerjaren beleidsplan volledig aangepast moet gaan worden. Het aantal leerlingen behorende tot onze doelgroep dat in het reguliere onderwijs geplaatst wordt is al jaren constant (ongeveer 38). De effecten van de wetswijziging met betrekking tot het passend onderwijs zullen hierin wellicht ingrijpende verandering brengen. Kort gezegd is het de bedoeling van het kabinet dat zowel de bovenkant als de onderkant van onze doelgroep op een andere locatie opgevangen wordt. De AWBZ-bekostiging voor onze leerlingen houdt op, dit betekent dat de leerlingen met een zeer grote zorgbehoefte (door hun zeer lage begaafdheid) meer in de dagverblijven opgevangen zullen worden. Daar tegenover staat dat een grote groep leerlingen die op onze school leerroute A bezoekt in het basisonderwijs opgevangen zal gaan worden. 10 % minder bekostiging en samenwerkingsverband-beleid dat gebudgetteerd is zullen naast alle dienstverlening die verdwijnt ervoor gaan zorgen dat er in elk geval voor onze leerlingen weinig extra zorg overblijft. En dat geldt natuurlijk ook voor de leerlingen die in een andere setting opgevangen gaan worden. De opdracht voor de Liduinaschool in de komende periode is om samen met de overige SO-scholen (huidige scholen REC 3 en REC 4) onze kwaliteit overeind te houden aan de leerlingen die vanuit het samenwerkingsverband aan ons worden toevertrouwd. Daarnaast moeten wij ons in het samenwerkingsverband en via landelijke organisaties sterk blijven maken voor passend onderwijs voor leerlingen met een beperking. Het zou een ramp zijn als deze wetswijziging tot gevolg heeft dat er weer veel leerlingen thuis komen te zitten omdat de zorg-/hulpvraag nergens beantwoord kan worden. d) INOS: Liduinaschool voor ZML - VSO is onderdeel van INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda. Als credo hanteert INOS de uitspraak Samen brengen wij leren tot leven. Samen optrekken is faciliterend, stimulerend, geeft ruimte en gebondenheid ineen. Samen optrekken is een wederzijdse investering voor alle betrokkenen. In gezamenlijkheid heeft INOS haar strategisch beleid geformuleerd. De hoofdpunten die relevant zijn voor het strategische beleid van onze school zijn: Stimuleren van zelfverantwoordelijkheid van medewerkers, Werken met zelfverantwoordelijke teams, Onderwijskundig leiderschap, De school zoekt actief de verbinding met de omgeving, Er wordt een INOS-breed basisniveau gedefinieerd voor kwaliteit, Scholen worden uitgenodigd naast dit basisniveau een eigen schoolprofiel te ontwikkelen, Er wordt actief invulling gegeven aan de katholieke identiteit van de INOS-scholen, INOS wil innovatief zijn door eigen innovaties, of door deelname aan landelijke innovatieve ontwikkelingen. Deze hoofdpunten vinden hun vertaling in INOS-brede beleidsdocumenten die als beleidskader voor alle INOS-scholen gelden. De volgende documenten zijn de meest relevante in het kader van dit meerjaren strategisch beleidsplan van de school: De Missie en Visie van INOS INOS brengt leren tot leven (Het strategisch beleidsplan ) Leren in Verbinding (De INOS-visie op Brede Scholen) Naar een brede school voor passend onderwijs (De INOS-visie op het Brede Schoolconcept voor S(B)O-scholen) Het zorgplan WSNS-INOS Het INOS-personeelsbeleid Het innovatiebeleid Strategisch beleidsplan , INOS-Format, Formatversie 1 oktober

10 Beleidsplan Meer- en Hoogbegaafde Leerlingen Tijdloze waarden in eigentijds onderwijs (het Identiteitsbeleid van INOS) Het ICT-beleidsplan Veiligheidsbeleid INOS Financiële meerjarenraming De jaarbegrotingen Al deze documenten en eventuele onderliggers zijn terug te vinden in het handboek op de portal (www.inos.nl). Liduinaschool voor ZML - VSO kijkt hier als volgt tegen aan: Natuurlijk is een aantal aspecten van het INOS beleid met name gericht op de ontwikkelingen in het basisonderwijs. In de basisschool is de wijkfunctie en het bredeschool-aspect erg belangrijk. De Liduinaschool heeft een voedingsgebied dat van Tilburg tot aan Roosendaal en van Dordrecht tot aan de Belgische grens reikt. Mede hierdoor liggen de accenten bij een aantal beleidspunten anders dan bij de INOS collega-scholen. Ook de situatie met betrekking tot samenwerkingsverbanden is anders geregeld. In de nabije toekomst echter zullen al die wegen dichter bij elkaar komen te liggen, met name door de verdere invulling van passend onderwijs en de bezuinigingen in het primair en voortgezet onderwijs. Het is om deze redenen dat de Liduinaschool niet alleen meedenkt in de totstandkoming van het beleid. Ook in de uitvoering vindt men in onze school een goede partner in het verwezenlijken van het INOS-beleid Net als de overige INOS-scholen is de Liduinaschool groot voorstander van het werken in zelfverantwoordelijke teams. Voor de Liduinaschool was is echter een voortraject nodig om te komen tot het werken in ZVT s. De voorwaarden moeten gecreëerd worden om de leraar in de school de regie te laten voeren over het onderwijs aan de leerlingen. Pas als de leraar deze verantwoordelijkheid helemaal kan oppakken, kunnen ook de onderwijsondersteuners echt als ondersteuner van kind en leerkracht opereren. Deze ontwikkeling is nu projectmatig opgestart maar zal in de komende jaren nog veel energie vragen. Op de Liduinaschool wordt gewerkt Vanuit een algemeen Christelijke gedachte. De ouders van onze leerlingen hebben geen vrije keuze; wij zijn de enige school voor leerlingen met een verstandelijke beperking is de regio. Zonder onze christelijke waarden uit het oog te verliezen, proberen we aan te sluiten bij de overtuiging die de leerlingen meebrengen. Passend onderwijs en brede school: INOS heeft met betrekking tot de huisvesting van het speciaal onderwijs een visie als omschreven in het boekje De brede school voor passend onderwijs. De Liduinaschool heeft een specifieke doelgroep. Er zit een groot aantal leerlingen op school die op basis van hun hulpvraag en ontwikkelingsperspectief niet in aanmerking komen voor plaatsing in een reguliere setting. e) Inspectie van het onderwijs: De inspectie van het onderwijs heeft de afgelopen jaren haar wijze van toezicht houden sterk veranderd. Er wordt nu gewerkt met zogenaamd proportioneel toezicht. Dit houdt in dat het niveau van toezicht afhankelijk is van het aantal risicosignalen dat inspectie ontvangt. Deze risicosignalen kunnen vanuit verschillende bronnen komen. In het verlengde van de landelijk toegenomen belangstelling voor leeropbrengsten, is het inspectieoordeel voor een groot deel gebaseerd op leeropbrengsten. De details zijn beschreven in het toezichtkader Onze school heeft het volgende toezichtarrangement van inspectie: De inspectie van het Onderwijs kent aan de Liduinaschool het basisarrangement toe. Dit betekent dat de inspectie op dit moment geen reden heeft om het toezicht te intensiveren. De Liduinaschool heeft in relatief korte tijd een grote kwaliteitsslag gemaakt. Hoofdzaak is dat deze verbetering verder wordt verankerd en geborgd. De inspectie van het onderwijs heeft voor deze school de volgende aandachtspunten benoemd: - Nader uitwerken van inhouden, aanbod, middelen, materialen en (ortho)pedagogisch en (ortho)didactisch handelen. Koppeling van de opbrengstdoelen aan het leerlingvolgsysteem. - Toetsing van de resultaten van de leerlingen zal plaatsvinden na het doorlopen van meerdere jaarlijkse cycli van evaluatie en planning, gekoppeld aan het bij de start geformuleerde ontwikkelingsperspectief - Leerlingen meer aanzetten tot het actief en zelfstandig nadenken en leerlingen op hun eigen niveau meer verantwoordelijk maken voor de organisatie van hun eigen leerproces. Strategisch beleidsplan , INOS-Format, Formatversie 1 oktober

11 Liduinaschool voor ZML - VSO kijkt hier als volgt tegen aan: De ontwikkelingen van de invoering van de wet kwaliteitverbetering SO en VSO op het gebied van leerlingenzorg zullen zich voortzetten in een positieve lijn. Door binnen de organisatie gedurende een langere periode te werken met het huidige systeem van leerlingenzorg, kan de Liduinaschool het cyclisch proces van evalueren en plannen doorlopen en op deze wijze de kwaliteit borgen waar deze goed is en verbeteren waar dit wenselijk is. Tegelijkertijd zullen leerinhouden, aanbod, middelen, materialen en pedagogisch en didactisch handelen nader uitgewerkt kunnen worden als gevolg van dit cyclische proces f) Overige relevante omgevingsaspecten: Van invloed op de wijze waarop invulling gegeven kan worden aan het onderwijs binnen de Liduinaschool is de huisvesting. De Liduinaschool heeft de locaties op de Rijnauwenstraat en de Landheining verbouwd, waardoor deze beter afgestemd zijn op de leerling-populatie van de school. Echter de locaties op de Neubourgstraat en Wolvenring blijken niet altijd afdoende te zijn voor deze vorm van onderwijs. In mei 2011 zal de locatie aan de Wolvenring 34 uitgebreid worden met het gebouw aan de Wolvenring 32. De school krijgt dan haar beschikking over voldoende lokalen om alle groepen op een goede manier te kunnen huisvesten. De locatie aan de Neubourgstraat zal deze zomer afgestoten worden. Door de plotselinge vermindering van het leerlingenaantal zijn de lokalen aan de Rijnauwenstraat voldoende om de leerlingen op te vangen. 1.2 Interne analyse/kijken naar binnen a) Leerlingen: De Liduinaschool kent drie leerroutes: Leerroute A, de cognitieve groepen Leerroute B, de praktisch-cognitieve groepen Leerroute C, de basale vormingsgroepen. Het onderwijs sluit hierdoor beter aan op de missie van de school. De school is erin geslaagd om het leerstofaanbod en het onderwijsleerproces tot een organische eenheid te smeden. Sterkte: In de afgelopen tientallen jaren is de Liduinaschool erin geslaagd om vrijwel 100% van de schoolverlatende leerlingen een overgang te laten maken naar een passende werkplek. De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten. Bevordering van zelfstandigheid blijft voor iedereen een belangrijke doelstelling. Zwakte: Er is onvoldoende duidelijkheid in de doorgaande lijn binnen de leerlijn van de emotionele ontwikkeling. De leerlingen worden nog onvoldoende gestimuleerd tot zelf oplossend denken. De benadering van medewerkers naar leerlingen wordt vaak op zeer diverse wijze ingevuld. b) Onderwijs en Zorg: De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijsaanbod. De Commissie voor de Begeleiding heeft de regie over de extra begeleiding van de leerlingen vanaf plaatsing tot de uitstroom, zowel op het niveau van planning als uitvoering. Sterke: Er is een cyclisch proces van leerlingenzorg tot stand gebracht De CvB komt op een professionele wijze tot een integratief beeld en een plan van aanpak- en handelingsplan dat betrekking heeft op de leergebiedoverstijgende en leergebiedspecifieke doelen. Het handelingsplan wordt vastgesteld in overeenstemming met de ouders. Strategisch beleidsplan , INOS-Format, Formatversie 1 oktober

12 De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de vorderingen en ontwikkeling van leerlingen. De school heeft inzicht in de verschillende onderwijsbehoeften van haar leerlingen. De school borgt de kwaliteit van het leren en onderwijzen en de leerlingenzorg. Zwakte: Er wordt onvoldoende inhoud gegeven aan het begrip ontwikkelingsperspectief. De inhoudelijke weergave van de leerroutes zijn onvoldoende gevuld. De invulling van doelen naar activiteiten is nog niet voor iedereen helder. Er moet meer in doelen gedacht worden. Het concept van de Engelse taal verdient aanpassing. Er is onvoldoende beleid met betrekking tot de certificering en nazorg van leerlingen. ICT wordt onvoldoende ingezet als ondersteuning van het onderwijs c) Personeel: Er is een start gemaakt met het opstellen van een integraal personeelsbeleid. In de afgelopen periode heeft een aantal trajecten plaatsgevonden met medewerkers om hen te begeleiden bij het beter functioneren als medewerker van de school. Sterkte: Er is een grote betrokkenheid van OP en OOP bij de ontwikkeling van de leerlingen. Er is een grote inzet en professionaliteit. Het personeel beschikt over veel expertise. Zwakte: Er is onvoldoende afstemming van de pedagogische en didactische benadering. Er vindt onvoldoende matching plaats van de competenties aan de leerroutes. Er is een beperkte bereidheid tot mobiliteit, zowel intern als extern. Er moet een betere, heldere communicatie komen. Er wordt onvoldoende verantwoordelijkheid genomen. Mensen moeten elkaar meer aanspreken op hun verantwoordelijkheid en gedrag, niet alleen negatief, maar ook positief. Objectieve maatstaven moeten opgenomen worden in het integraal leeftijdsbewust personeelsbeleid. Er moet een goede verdeling komen van de kwaliteiten over de teams. Er is sprake van een hoog ziekteverzuim en van een hoge meldingsfrequentie. De competenties van alle functiegroepen moet verder worden uitgewerkt. d) Management: De directie van de school bestaat uit een algemeen directeur, een sectordirecteur voor SO, een sectordirecteur voor VSO, een adjunct-directeur CvB SO en een adjunct-directeur CvB VSO. De algemeen directeur is de eindverantwoordelijke. De directie is verantwoordelijk voor ontwikkeling, en de uitvoering van het onderwijskundige beleid, inclusief de ondersteuning van de onderwijsondersteuners.. De algemeen directeur heeft, naast zijn strategische rol binnen de school, veel taken die op stichtingsniveau liggen. Mede daarom is het van belang dat de verantwoordelijkheid van de school gedeeld kan worden door een deskundig managementteam. Het managementteam bestaat uit de algemeen directeur en de sectordirecteuren. Het managementteam is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de uitvoering van het beleid op alle beleidsgebieden. De algemeen directeur is namens het bestuur van de school verantwoordelijk voor de vaststelling van het beleid. Hij ziet toe op de uitvoering en de evaluatie. De algemeen directeur neemt deel aan regionale en landelijke overlegsituaties. Sterkte: Het personeel van zowel het SO als het VSO heeft de sectordirecteur als direct leidinggevende. De adjunct-directeuren zijn als voorzitters van de Commissie voor de Begeleiding verantwoordelijk voor het opstellen, het evalueren en het bijstellen van het individueel ontwikkelingsperspectief van de leerlingen. Als zodanig geven zij binnen de gespecialiseerde staforganisatie leiding aan de Strategisch beleidsplan , INOS-Format, Formatversie 1 oktober

13 onderwijsondersteuners. De adjunct-directeuren maken deel uit van de commissie voor de begeleiding. Zwakte: De directie wordt als groot ervaren. Men ervaart onvoldoende communicatie over hoe het management is ingericht en wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn. Door een externe factor zijn de consequenties van passend onderwijs onzeker geworden. Hierdoor moeten goede afspraken gemaakt worden betreffende de consequenties van de nieuwe wet. Processen moeten bewaakt worden en er moeten grenzen gesteld worden. e) Organisatie: Er wordt gewerkt met zelfverantwoordelijke teams. Bijna alle vergaderingen vinden plaats in de eigen teams. Een belangrijk aandachtpunt is: hoe om te gaan met de terugloop van het aantal leerlingen met betrekking tot de invulling van de schoolorganisatie in de volle breedte en het behoud van expertise. Op de Liduinaschool kan een leerling met vier jaar starten en op een voor hem/haar afgestemde/passende werkplek/dagbesteding op 20 jarige leeftijd de school verlaten. Heldere functionele kaders zijn terug te vinden in de drie leerstromen A (cognitief), B (praktischcognitief) en C (basaal vormend), waarvoor ontwikkelingsperspectieven en pedagogische en didactische uitgangspunten geformuleerd zijn. Door middel van afgestemde leerlijnen, worden de doelen per groep opgenomen in het groepsplan met individuele accenten in het individuele handelingsplan Sterkte: Er is een aanzet gemaakt met de Portal. Hierop kan men allerlei informatie terugvinden zoals afwezigheid personeel en leerlingen, telefoonnotities, protocollen en mededelingen. De onderverdeling in teams. Ieder team is zelfverantwoordelijk voor onderwijskundige zaken. Via de Terminal Server kan het personeel overal, waar zij de beschikking hebben over een computer, bij hun documenten, zodat ze niet afhankelijk zijn van de school voor hun werkzaamheden. Zwakte: De structuur van de Portal moet verbeterd worden en het personeel moet hier een efficiënter gebruik van maken. Er vindt een onvoldoende implementatie plaats van de PDCA-cyclus. Er moet een duidelijker vertaalslag komen van de theorie naar de praktijk. Er is een instabiele ICT-infrastructuur. Het beleid van INOS is met name gericht op het basisonderwijs. f) Cultuur en Veiligheid: De school kenmerkt zich door een goed pedagogisch klimaat en een goede zorgstructuur. De school heeft een website waarop ouders en belangstellenden actuele informatie kunnen vinden over onze school. Sterkte: Uit het tevredenheidonderzoek is gebleken dat iedereen (leerlingen, ouders, personeel en management) het pedagogisch klimaat als goed beoordeelt. Het betreft dan zowel de sfeer en sociale omgang als ook de veiligheid. De interactie tussen zowel de ouders en de leerkracht als ook de leerling en de leerkracht wordt als goed beoordeeld. De school wordt door de ouders als toegankelijk ervaren. Aan de hand van de nulmeting met betrekking tot diverse zaken betreffende oudercontacten is een beleid vastgesteld. Er is een kader voor het veiligheidsbeleid opgesteld. Ouders zijn op de hoogte van de klachtenregeling, op schoolniveau en op stichtingsniveau. Strategisch beleidsplan , INOS-Format, Formatversie 1 oktober

14 De school heeft een veiligheidsbeleid, gericht op het voorkomen en afhandelen van incidenten in en om de school. De leerlingen en teamleden voelen zich aantoonbaar veilig op school. Zwakte: Er is een veiligheidsplan, maar grote delen van de implementatie ontbreken nog. De communicatie moet op alle niveaus verbeterd worden. Er is nog veel onduidelijkheid over de vertaling van het beleid naar de praktijk. g) Locatie/gebouw/ICT: De Liduinaschool is gesitueerd op vier locaties: Rijnauwenstraat, Neubourgstraat, Wolvenring en Landheining. De locatie op de Rijnauwenstraat is in 2009 in gebruik genomen. De gebouwen aan de Wolvenring en de Landheining worden opgeknapt (kozijnen, ramen, verven) en het gebouw aan de Neubourgstraat wordt in augustus 2011 afgestoten. Sterkte: Het aantal locaties is teruggebracht van acht naar vier, zodat er een betere afstemming kan plaatsvinden binnen de teams. In 2009 is de nieuwbouw aan de Rijnauwenstraat gereed gekomen. Deze nieuwe huisvesting is aangepast aan de doelgroep. Veel groepen beschikken over een digibord. Zwakte: De huisvesting van de Wolvenring, Neubourgstraat en de Landheining zijn gedateerd en moeten aangepast worden aan de doelgroep. De leerlingen maken nog onvoldoende gebruik van computers in de klas. h) Financiën: Door de daling van het leerlingenaantal en door externe factoren dreigt er in 2010 een exploitatietekort te ontstaan. De afgelopen vier jaar heeft de school subsidie ontvangen van het Europees Sociaal Fonds. Deze gelden zijn ingezet voor de arbeidstoeleiding van de leerlingen in het VSO. Sterkte: Binnen de teams zijn er personeelsleden die de eigen teambegroting bewaken. Het personeel kan gevraagd worden mee te denken over bepaalde zaken en over de inzet van mensen binnen het team. Zwakte: Het personeel heeft onvoldoende zicht op de financiële consequenties van hun handelen. Het personeel moet zich flexibeler opstellen ten opzichte van materiële bezuinigingen. 1.3 Het stellen van prioriteiten Stap 1) De belangrijkste Externe (par 1.1) en Interne (par. 1.2) ontwikkelingen en invloeden voor de komende planperiode ( ) in beeld: Extern Het aantal leerlingen in de regio loopt terug, waardoor er minder leerlingen op school zijn. De bezuinigingen van zowel de gemeente als de regering zorgen voor een financiële Intern Het teruglopende leerlingenaantal De huisvesting moet beter aangepast worden aan de doelgroep. De communicatie moet op alle niveaus verbeterd worden. Er is nog veel Strategisch beleidsplan , INOS-Format, Formatversie 1 oktober

15 druk en geven veel onzekerheid. Het regulier onderwijs is onvoldoende toegerust om de groei kinderen uit het SO op te kunnen vangen. De nieuwe samenwerkingsverbanden voor VO en PO bepalen hoeveel en welke leerlingen in het speciaal onderwijs opgevangen mogen worden. onduidelijkheid over de vertaling van het beleid naar de praktijk. Er is sprake van een hoog ziekteverzuim. Het beleid van INOS is vooral gericht op het basisonderwijs dat een andere structuur heeft dan het SO. Er vindt een onvoldoende implementatie plaats van de PDCA-cyclus. Er moet een vertaalslag komen van de theorie naar de praktijk. Stap 2) Hoe beïnvloeden de Externe en Interne ontwikkelingen elkaar? De regionale terugloop van het aantal kinderen met een verstandelijke beperking is in wezen natuurlijk een goede zaak. Voor de Liduinaschool betekent het echter terugloop in budget en krimp in het personeelsbestand. Voor de eerste keer in meer dan 40 jaar krijgt de school hiermee te maken. De medewerkers van de Liduinaschool missen de cultuur om hiermee om te gaan. Dit maakt het extra moeilijk. Naast de krimpsituatie zal er in de komende jaren door bezuinigingen een nog groter tekort aan middelen ontstaan om het onderwijs vorm te geven op een manier die wij gewend zijn. Het gehele primair onderwijs komt met betrekking tot de leerlingenzorg in een neerwaartse spiraal. De inrichting van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs in PO en VO zullen een heel grote rol gaan spelen in de inzet van middelen voor leerlingen met extra hulpvragen en beperkingen. Voor de toekomst van de school ligt hier de kern. De vraag is of de samenwerkingsverbanden voldoende vertrouwen hebben in de kwaliteiten van het speciaal onderwijs om van het daar aanwezige specialisme gebruik te maken bij de uitwerkingen van de speciale leerlingenzorg. Voor de leerlingen die nog (tijdelijk) aangewezen zijn op opvang in de speciale setting is het van belang dat deze opvang optimaal georganiseerd en uitgevoerd wordt. Het speciaal onderwijs kan Zich in de toekomstige situatie geen misstap permitteren. Meer dan ooit zal het speciaal onderwijs op moeten komen voor de leerling die extra onderwijszorg behoeft. Strategisch beleidsplan , INOS-Format, Formatversie 1 oktober

16 Hoofdstuk 2 Positionering van de school (wie willen we zijn?) 2.1) Missie van de school Wij bieden onze leerlingen een gespecialiseerde leer- en werkomgeving waardoor zij optimaal maatschappelijk kunnen participeren De Liduinaschool verzorgt een hoogwaardig aanbod van onderwijs en dienstverlening in de regio Breda aan kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking in de leeftijd van vier tot twintig jaar. Binnen de Liduinaschool is er zorg voor specifieke doelgroepen, zoals leerlingen met een beperkt ontwikkelingsniveau en leerlingen met bijkomende gedragsstoornissen. De Liduinaschool biedt ruimte aan verschillende godsdiensten en levensbeschouwelijke opvattingen die er in onze samenleving bestaan. Zij heeft als doel de leerlingen voor te bereiden op een zo geïntegreerd en zelfstandig mogelijk bestaan op de gebieden van wonen en werken (betaalde en onbetaalde arbeid) en vrijetijdsbesteding. De Liduinaschool wil steeds beter uit gaan van en aansluiten bij de basisbehoeften van onze leerlingen en de zij wil de ouders betrekken bij de inhoud en vormgeving van onderwijs en dienstverlening. De Liduinaschool wil haar medewerkers in staat stellen om met enthousiasme en kennis een bijdrage te leveren aan het realiseren van de missie in samenwerking met leerlingen en ouders. De Liduinaschool wil in de regio een belangrijke gesprekspartner zijn voor scholen en zorgvoorzieningen. 2.2) Visie van de school Door gedifferentieerd en competentiegericht onderwijs creëren wij voor elke leerling een ontwikkelingsperspectief, waarin wij zelfstandigheid stimuleren. Hierbij werken wij proactief samen met ouders en ketenpartners. Wij hebben hart voor onze leerlingen en we zijn trots op de meerwaarde die we hen, hun ouders en het onderwijsveld bieden. De liduinaschool wil steeds beter uit gaan van en aansluiten bij de basisbehoeften van onze leerlingen. Behoefte aan competentie, autonomie en relatie: Competentie ik kan het Autonomie ik kan het zelf Relatie ik hoor erbij De school streeft er naar om de leerlingen te begeleiden bij hun ontwikkeling van een harmonieuze persoonlijkheid, naar maximale zelfstandigheid met daarbij de erkenning van de eigenheid van een kind of jongvolwassene met een verstandelijke beperking. Bovenal zien we onze leerlingen als kinderen met mogelijkheden, met ontwikkelingskansen. De Liduinaschool werkt vanuit een pedagogisch klimaat waarin een evenwicht bestaat tussen veiligheid en uitdaging. Veiligheid door de structuur van het rooster, de overzichtelijke indeling van de lokalen, het gebruik van picto s en het consequent omgaan met regels. De medewerkers dagen de leerlingen uit tot eigen activiteiten, tot het nemen van verantwoordelijkheid en zij betrekken de leerlingen bij wat er in de groep gebeurt. Zij bieden een rijke leeromgeving. 2.3) Strategie en prioriteitstelling voor de komende planperiode Hoge kwaliteit onderwijs De Liduinaschool wil haar positie in het veld van onderwijs en zorg aan leerlingen met een beperking behouden en versterken. Strategisch beleidsplan , INOS-Format, Formatversie 1 oktober

17 De school is ambitieus en werkt vanuit een missie en visie planmatig aan innovatie en het verbeteren en borgen van kwaliteit. De school realiseert voor elke leerling op basis van het ontwikkelingsperspectief passende en duurzame deelname aan onderwijs en samenleving. De school werkt vanuit gedeelde verantwoordelijkheid, op basis van actieve betrokkenheid en heldere communicatie met ouders en jongeren aan de realisatie van onderwijs-zorgarrangementen. De school wordt gekenmerkt door orthodidactische en orthopedagogische handelen binnen een veilig, uitdagend en respectvol leerklimaat. De school heeft medewerkers in dienst met specifieke competenties die samenwerken in een multidisciplinaire omgeving. De school zet aangepaste voorzieningen in op het gebied van de fysieke omgeving, vervoer, ICT, leer- en hulpmiddelen en materialen. De school werkt nauw samen in de keten van (regulier) onderwijs, zorg en arbeid en is verantwoordelijk voor ontwikkeling en uitwisseling van kennis en expertise. De Liduinaschool ondersteunt actief de ambities en de strategische keuzes van INOS. Zij worden op schoolniveau uitgewerkt in de Schoolgids en in de jaarlijkse beleidsplannen. Vanaf het kalenderjaar 2013 zullen de gevolgen van de bezuinigingen merkbaar zijn. Deze hebben tot gevolg dat er minder expertise beschikbaar zal zijn en dat er minder leerlingen op de school aanwezig zullen zijn. De school zal, in samenwerking met INOS en op aangeven van het SWV passend onderwijs, een veranderingsplan moeten ontwikkelen en uitvoeren. Strategisch beleidsplan , INOS-Format, Formatversie 1 oktober

18 Hoofdstuk 3 Vertaling in (deel)beleid (welke stappen gaan we zetten?) 3.1) Onderwijs (KSF: Onderwijskwaliteit): Thema s die aan bod komen (niet per definitie in deze volgorde): 1) Ononderbroken ontwikkeling 2) Brede ontwikkeling 3) Pluriforme samenleving 4) Extra zorg {Passend Onderwijs/ontwikkeling zorgprofiel, Zorgstructuur incl. ziekte thuis, LGF en SBO-rugzak} 5) Onderwijstijd 6) Kerndoelen / leerstofaanbod 7) Kwaliteitszorg (inclusief leerlingvolgsystematiek en opbrengstgericht werken) 8) Onderwijsrendement (opbrengsten + uitstroom VO/SBO/SO) 9) Pedagogisch Klimaat 10) Identiteit Relevante INOS-kaders: INOS brengt leren tot leven De rijke, uitdagende leeromgeving Manifest Basisonderwijs Breda: In 10 jaar naar de top! Zelfverantwoordelijke leerlingen Uitwerking van het schoolprofiel Beleidsplan Meer- en Hoogbegaafde leerlingen (inclusief Eureka!) Leren van Data, Opbrengstgericht werken Tijdloze waarden in eigentijds onderwijs Onderwijskundige innovatieprojecten Passend Onderwijsbeleid Zorgplan WSNS Zorg- en AdviesTeam De brede school voor Passend Onderwijs (positionering van SO) Vanuit de visie en missie van de Liduinaschool geldt dat zij zich, binnen een veranderende tijdsgeest en wetgeving, verder wil ontwikkelen tot een deskundigheidscentrum voor leerlingen met een verstandelijke beperking dat op excellent niveau een passend antwoord heeft op de vragen en behoeften van de leerlingen en hun ouders/verzorgers. Vanuit de sterkte/zwakte analyse van de school is, vanuit het perspectief van de verantwoording van de commissie voor de begeleiding, een aantal zaken geclusterd rond thema s die in dit verband beslist een plaats moeten hebben. Deze thema s zijn uitgewerkt tot een tekst waarin de uitgangspunten, doelen en tijdsplanning zijn opgenomen. Hierdoor wordt er richting gegeven aan het veranderings- en verbeteringsproces van de school waarbij men tevens kan inspringen op ontwikkelingen buiten de school zoals de wetgeving. De commissie voor de begeleiding werkt beleidsvoorbereidend. De wettelijke verantwoordelijkheid ligt bij de directeur. De thema s zijn: * Passend Onderwijs * het meten van opbrengsten * de leerlingenzorg * ontwikkelingsperspectief, transitieplannen en nazorg * inzet onderwijs ondersteuning * diploma en certificering * ouderbetrokkenheid. Strategisch beleidsplan , INOS-Format, Formatversie 1 oktober

19 Gevolgen invoering Passend Onderwijs De komende periode zal de invoering van de wetgeving rond Passend Onderwijs van een grote invloed zijn op de Liduinaschool. Voor de commissie voor de begeleiding biedt het opheffen van het REC en het gaan werken in samenwerkingsverbanden mogelijkheden om de expertise van de Liduinaschool breder inzetbaar te maken in de richting van onder andere het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. We willen actief participeren en initiatieven nemen rond het opvangen en begeleiden van leerlingen in het reguliere onderwijs. Hierbij denken we ook aan het aangaan van samenwerkingsverbanden met regionale opleidingscentra in verband met het behalen van deelcertificaten door onze leerlingen. Daarnaast zal de Liduinaschool voor een grote groep leerlingen de specifieke opvang kunnen blijven bieden die ze nodig hebben. Het is te verwachten dat de problematiek van de groep leerlingen die het speciaal onderwijs zal blijven of gaan bezoeken gemiddeld een groter beroep doet op specifieke expertise en specifieke invulling van het onderwijs/zorgarrangement. In dit verband is een verder gaande samenwerking met onze ketenpartners binnen de zorg zeer waarschijnlijk wenselijk. In het schooljaar zal hier nader naar gekeken moeten worden. We zullen moeten zoeken naar wegen om de gevolgen van de vernieuwde wetgeving rondom het speciaal onderwijs voor deze leerlingen om te buigen in nieuwe kansen en uitdagingen. In dit verband denken we onder andere concreet aan de klassengrootte, de specifieke inzet van expertise en de verdichting van de problematiek. Wij zien binnen de samenwerkingsverbanden het mede vormgeven aan de criteria rond de toewijzing lichte of zware zorg op grond van opgebouwde expertise als een belangrijke taak van de commissie voor de begeleiding van de school. Graag zoeken we naar vormen van samenwerking met de commissie voor de begeleiding van andere SO-scholen en met de PCL s van het SBO. Dit moet vanzelfsprekend wel plaatsvinden in het kader van de afspraken over de wijze waarop voor iedere leerling passend onderwijs kan worden gerealiseerd en dus in de inrichting van de zorg binnen de samenwerkingsverbanden. (zorgplannen). De wetgeving zal hier rond de tijdsplanning richtinggevend worden maar het is duidelijk dat in het jaren 2011, 2012 en 2013 hier veel werk verzet zal moeten gaan worden. Opbrengsten meten In het kader van de wet Kwaliteitsverbetering gaat de commissie voor de begeleiding namens het bevoegd gezag en ná overleg met de ouders/leerling werken vanuit een ontwikkelingsperspectief en uitstroomprofiel. Dit perspectief wordt jaarlijks met betrokkenen geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Het volgen van de ontwikkeling van onze leerlingen is belangrijk om het onderwijsaanbod te kunnen bepalen en op grond van objectieve, transparante gegevens het onderwijsproces te kunnen evalueren. Wij zien dit als een taak van de groepsleerkrachten. Centraal in het meten van de opbrengsten vormt het LVS 2006 ( DataCare) waarin de leerkrachten de voorgang van de leerlingen registreren. Daarnaast gaan we methodegebonden toetsen en Cotanerkende didactische toetsen invoeren. Hierdoor zijn we in staat op elk moment de ontwikkeling van de leerling en de positie binnen de leerroute aan te geven. De verantwoordelijkheid van de leerkracht komt hierdoor ook helder in beeld. In 2011 heeft de school hierover reeds een beleidsplan opgesteld. Dit plan past volledig binnen het lineaire (plaatsing)- en cyclisch-proces van de leerlingenzorg. In dit kader worden het eindverslag SO en het transitieplan van het VSO ingevoerd. Op schoolniveau kunnen we met de data ook de resultaten per ontwikkelingsgebied in kaart brengen en indien nodig hier beleidsmatig naar handelen. Er zal in het schooljaar een toetskalender per leerroute/team worden opgesteld waarbij de commissie voor de begeleiding verantwoordelijk is voor de keuze van de toetsen. In het schooljaar zullen de leerkrachten geschoold worden in de te hanteren toetsen waaronder de CITOtoetsen. Vanaf augustus 2012 zullen de leerkrachten in staat zijn deze taak uit te voeren. Het werken binnen het LVS wordt op dit moment beheerst. DataCare is één leerlingvolgsysteem, Parnassys is een Strategisch beleidsplan , INOS-Format, Formatversie 1 oktober

20 ander systeem. De Liduinaschool is de enige school binnen de stichting die gebruik maakt van DataCare en niet van Parnassys. De school heeft het beleid, dat pas kan worden overgegaan naar Parnassys als gegarandeerd kan worden dat het kan en dat de overdracht van DataCare naar Parnassys zonder problemen zal verlopen. Systeem van leerlingenzorg. Het systeem van leerlingenzorg is een essentiële maar ook complexe zaak. Het doel is om de leerkrachten en het onderwijsondersteunend personeel een samenhangend, transparant en schoolbreed systeem van leerlingenzorg te bieden. Dit maakt het mogelijk om vanuit pedagogisch-didactisch perspectief elke leerling optimaal te kunnen volgen en aan de hand daarvan het aanbod bij te kunnen stellen. Hierdoor kunnen de leerlingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Dit geldt zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht. Dit systeem heeft zowel betrekking op het lineaire als op het cyclische proces. Werkend vanuit het ontwikkelingsperspectief wordt gekomen tot een goed onderwijsaanbod (binnen de leerroutes). Het opstellen en bereiken van de doelen (opbrengsten) is een samenspel tussen de commissie voor de begeleiding, de interne begeleiding (mogelijk ook met teamcoördinatoren)en de teams (leerkrachten) De commissie voor de begeleiding is verantwoordelijk voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief, het plaatsen van de leerling in de juiste leerroute, het meten van de opbrengsten en het eventueel toekennen van specifieke leerling-gerichte onderwijsondersteuning. De teams zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van een goed onderwijsarrangement en zij worden hierin ondersteund door de interne begeleider. In het geheel van planning, uitvoering en evaluatie van het onderwijsproces neemt de leerkracht steeds meer een centrale plaats in. Hierdoor werken we mee aan de visie om de leerkracht het onderwijs terug te geven. Binnen onze school wordt dit verbreed naar het werken binnen zelfsturende teams. Het bestaande lineaire en cyclische proces blijft bij de leerlingenzorg het uitgangspunt. De komende jaren zullen ook de nazorg, het eindrapport SO en het transitieplan VSO hieraan toegevoegd worden. Het streven is om de documenten met betrekking tot de structuur, het doel en de leesbaarheid kwalitatief te verbeteren. Ook de efficiëntie en transparantie zijn aandachtspunten. Het is niet uitgesloten dat er bijvoorbeeld documenten worden samengevoegd. Om beide zaken (de leerling-perspectieven en de uitvoering van het onderwijs) met elkaar te verbinden zal de Liduinaschool gaan werken met een werkgroep leerlingenzorg. Deze werkgroep gaat een centrale plaats innemen rond het uitvoeren van de leerlingenzorg (verder ontwikkelen, implementeren verbeteren en borging). Deze werkgroep valt onder directe verantwoordelijkheid en aansturing van de directie. In 2011 zal hierover een beleidsplan worden gemaakt, waarin ook de directe afbakening van verantwoordelijkheden tussen de lijn- en stafverantwoordelijkheden een plaats krijgt. Gedurende het schooljaar zal deze verder vorm krijgen en worden ingevoerd. ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF/TRANSITIEPLAN/NAZORG In het kader van de veranderende wetgeving zal het huidige startdocument komen te vervallen. In plaats daarvan zal voor elke leerling een ontwikkelingsperspectief worden opgesteld. Dit ontwikkelingsperspectief zal worden vastgesteld namens de commissie voor de begeleiding namens het bevoegd gezag en na overleg met ouders/leerling. Een ontwikkelingsperspectief is de inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling voor een bepaalde langere periode en zegt iets over het te verwachte uitstroomniveau van een leerling. Door het instroomniveau en het verwachte uitstroomniveau te verbinden ontstaat een prognose of ontwikkelingslijn. Strategisch beleidsplan , INOS-Format, Formatversie 1 oktober

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Inspecteur S. de Vriesschool Schoolplan 2011 2015 1

Inspecteur S. de Vriesschool Schoolplan 2011 2015 1 Inspecteur S. de Vriesschool Schoolplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding Blz. 3 Hoofdstuk 2 Gegevens van de school Blz. 5 Hoofdstuk 3 Welke leerlingen bezoeken onze school Blz. 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 Jaarverslag 2013 Inhoud VOORWOORD 3 1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 6. VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 40 7.

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs 2014 2015 Talenten laten groeien. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Over de Ambelt 7 4. 1.1 De Ambelt 7 sportactiviteiten 20 1.2 Missie 7 4.1 Schoolreisjes en schoolkampen

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg (printversie) Inhoud 1 Missie en visie 2 Inleiding 2.1 De focus: Persoonlijk Leren 2.2 De

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 ZML de Cirkel Hoofdlocatie. : Kennelweg 8 Postcode : 4205 ZR Plaats : Gorinchem Telefoon : 0183-649445 Dependance : Dr. Hiemstralaan 24a VSO 2,3,4 Postcode : 4205 KM Plaats : Gorinchem

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Directeur Chantal ten Dam Adres Kievitstraat 63, 7471 EL Goor Telefoon 0547-273806 Email directie@bsalbatros.nl Brinnummer 03XH Bestuur Stichting Keender Inhoud 1. Inleiding... 2 2.

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder

Schoolondernemersplan. basisschool de Vonder Schoolondernemersplan basisschool de Vonder 205-209 Algemeen Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur : Mevr. J. Ketelaars en S.Ghielen Adres :

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

SCHOOL GIDS Mytylschool Ulingshof ElK talent telt!

SCHOOL GIDS Mytylschool Ulingshof ElK talent telt! SCHOOL GIDS school voor speciaal onderwijs Mytylschool Ulingshof 2014-2015 ELK TALENT TELT! 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Voorwoord 1. De school 2. Waar wij voor staan 3. Leerlingen en personeel 4. Toelating

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

De Kapstok Leerwerktrajecten. Schoolgids 2014-2015. een school van

De Kapstok Leerwerktrajecten. Schoolgids 2014-2015. een school van De Kapstok Leerwerktrajecten Schoolgids 2014-2015 een school van Inhoud Een woord vooraf... 5 Hoofdlocatie... 6 Afdelingen... 6 Lestijden locaties... 7 Leeswijzer... 9 Inleiding: Profiel van de school...

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie