Stad. Sint-Niklaas. Jaarverslag 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stad. Sint-Niklaas. Jaarverslag 2007"

Transcriptie

1 Stad Sint-Niklaas Jaarverslag 2007

2 Jaarverslag 2007 Stad Sint-niklaas 1 Een nieuwe start In december 2007 publiceerde de stadsarchivaris een artikel in het laatste nummer van het tijdschrift Archivaria, met als titel De Sint-Niklase stadssecretarissen en hun jaarverslagen ( ). Uit het historisch overzicht blijkt dat het stadsverslag doorheen de geschiedenis van onze stad al heel wat verschillende vormen heeft aangenomen. Met het verslag van 2007 wordt, geheel in deze traditie, een nieuwe koerswijziging ingezet. Daarvoor zijn er verschillende redenen. De laatste jaren was het stadsverslag een steeds lijviger document geworden, dat omwille van de ellenlange opsommingen misschien wel enig nut had als naslagwerk, maar dat eigenlijk zelden met veel plezier gelezen werd. Het was bovendien een werk waarin veel ambtenaren veel tijd staken. We wilden dus eigenlijk een bondiger werk, dat meer de nadruk zou leggen op wat écht belangrijk is en dat daardoor ook een groter publiek zou kunnen boeien. Een tweede reden sluit hierbij aan. Het stadsverslag was een document geworden met heel veel tekst en inhoud, maar onaantrekkelijk vormgegeven. Met het jaarverslag nieuwe stijl willen we een document afleveren waarin tekst en beeld elkaar op een luchtige manier afwisselen. Het wordt, na jaren in de stadsreprografie te zijn gekopieerd, ook weer bij een externe drukker uit Sint-Niklaas gedrukt. Hierbij sluiten we dan weer opnieuw aan bij een traditie uit de vorige eeuwen. De belangrijkste reden waarom we overschakelen is de inwerkingtreding van het gemeentedecreet. Hierdoor kregen we de gelegenheid het verslag bij de jaarrekening over de financiële toestand, over het gevoerde beleid en beheer tijdens het voorafgaande jaar en over de uitvoering van het budget (art. 173), of kortweg jaarverslag, volledig in te bedden in de beleidsplanningscyclus. Naast de planningsdocumenten (meerjarenplanning en budget, telkens met een strategische en een financiële nota) leggen we nu ook jaarlijks twee evaluatiedocumenten neer: een financieel (de jaarrekening) en een strategisch (het jaarverslag). Deze keuze verklaart ook de indeling van het document: er wordt niet langer per dienst gerapporteerd, maar wel per strategische doelstelling uit het beleidsplan. Dit is misschien even wennen, maar het laat veel beter toe om na te gaan op welke manier de beleidsdoelen verwezenlijkt werden en hoe die de volgende jaren bijgestuurd kunnen worden. Voor wie na het lezen van dit document nog niet verzadigd is, wijs ik tot slot nog even op de mogelijkheid om de digitale bijlagen te raadplegen. Dit zijn bijdragen die diensten moeten opstellen in het kader van sectorale planverplichtingen, wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen, of informatie waarvan de diensten vonden dat ze bewaard moest worden voor het nageslacht. De vormgeving hiervan is uiteenlopend (want aangepast aan de vereisten van de sectorale plannen of andere bepalingen), maar de inhoud zal voor de geïnteresseerde lezer ongetwijfeld overal even boeiend zijn. Achteraan dit jaarverslag vindt u de lijst van bijlagen en de plaats op de stadswebsite waar u deze kan vinden. Ik wens u in elk geval veel leesgenot in dit eerste jaarverslag nieuwe stijl. Marie-Louise Chalmet stadssecretaris

3 2 Jaarverslag 2007 Stad Sint-niklaas

4 Jaarverslag 2007 Stad Sint-niklaas 3 Inhoud Sint-Niklaas anno Een n ie u w stadsbestuur... 6 Kerngege vens d e m o g r a f ie... 7 Een duurzame leefomgeving Een k wa l i tat ie v e p u b l ie k e r u i m te u i t b o u we n Een a m b i t ie u s woonbeleid o p z e t t e n a l s s o c i a le n o o d z a a k Duur z a a m vervoer stimuleren Een k w a l i t a t ie f water systeem r e a liser en De g r o e n e r u i m te ver sterken Het duur z a a m milieubeleid verder verdiepen Verder werken aan de economische wederopstanding Een g u n s t i g k a d e r scheppen v o o r d e e c o n o m ie Sint-Niklaas versterken als dienstenhoofdstad van het Waasland Het m i d de n s ta n d s a c t ie p l a n a anscherpen La n d - en t u i n b o u w leefba ar h o u d e n Per spec tie ven v o o r te werk stelling verhogen Dienst verlening e c o n o m ie f o r s verbe teren...20 Ruimte geven aan cultuur in al zijn vormen Participatie a l s sleutelbegrip hanteren De g r o t e d o o r b r a a k va n c u lt u u r be werk stelligen On d e r w i j s: i n r i ch t e n, sa menwerken, fl ankeren Jeugdwerkbeleid o m v o r m e n t o t jeugdbeleid Sp o r t p r o m o t e n en onderbouwen Recr e at i epa r k De Ster n ie u w l e v en i n b l a ze n Nie u w e wegen zoeken v o o r i n te r n at i o n a le sa menwerking To e r i s me profileren a l s een speerpunt va n d e s ta d s p r o m o t ie...35

5 4 Jaarverslag 2007 Stad Sint-niklaas Een sociale stad, voor iedereen Ar moedebeleid differentiëren en co ö r d iner en Per spec tie ven v o o r te werk stelling verhogen, in h e t b i j z o n de r v o o r k ansengroepen Po s i t ie v e beeldvor ming o v e r en pa r t i c i pat ie va n specifieke b e v o l k i n g s g r oe p e n be vo r der en De t o e g a n g t o t g e z o n d h e i d s z o r g verhogen en een specifiek a a n b o d v o o r b e pa a l d e doelgroepen v o o r z ie n Er v o o r z o r g e n d at elk k i n d t o e g a n g heef t t o t degelijke k i n de r o p va n g Participatie a l s sleutelbegrip hanteren v o o r m a ats chappelijke en c u lt u r e l e o n t p l o o i i n g Afstemming en c a s e-m a n a g e m e n t d o o r v o e r e n in m a ats chappelijke hulpverlening Gelijk e k a n s e n c e n t r a a l stellen in opvoedingsbeleid Aanbod rechtshulp bekend maken en afstemmen en aandacht schenken aan gerechtelijke alternatieve maatregelen en schuldhulpverlening Een s o c i a a l h u i s organiseren o m d e Si n t-nik l a z e n a a r w e g w i j ste m a k e n bi j a l z i jn wel zijnsvr agen Een gedifferentieerd z o r g a a n b o d uit werken, w a a r b i jd e z o r g zoveel m o g e l i jk in h e t thuismilieu w o r d t a angeboden, z o w e l v o o r senioren a l s v o o r per sonen m e t een h a n d i c a p Een pa s s e n d k a d e r a anbieden o m a f s c h e i d te n e m e n...43 Een geïntegreerd en kordaat veiligheidsbeleid Pr o je c t w e r k i n g o p z e t t e n m e t p r e v e n t ie a l s eer ste s c h a k e l Wijk en be tr ek k en bi j h e t beleid Pu b l ie k e veiligheid verder professionaliseren Lokale politie verder leiden van herstructurering naar finalisering Br andweer efficiënt i n ze t t e n en een degelijke b r a n d p r e v en t ie organiseren...48 Een moderne, klantgerichte en financieel gezonde organisatie De b e v o l k i n g c e n t r a a l stellen in d e dienst verlening Een modern personeelsbeleid voeren met een efficiënte organisatie De stadsfinanciën gezond houden door een zuinig en selectief beleid...54 Bijlagen...59

6 Jaarverslag 2007 Stad Sint-niklaas 5 Sint-Niklaas anno 2007

7 6 Jaarverslag 2007 Stad Sint-niklaas Een nieuw stadsbestuur In 2007 werd het stadsbestuur vernieuwd, na de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober Het nieuwe bestuur zal tot eind 2012 in functie blijven. De Vlaamse regering benoemde de heer Freddy Willockx met ingang van 1 januari 2007 tot burge meester van Sint-Niklaas. Op 2 januari 2007 legden de verkozenen van de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 de eed af als raadslid in handen van de voorzitter van de gemeenteraad: mevrouw Nelly Maes, de heren Patric Gorrebeeck, Urbain Vercauteren, Jos De Meyer, Marc Heynderickx, Gaspard Van Peteghem, Lieven Dehandschutter, Jo De Cuyper, Frans Wymeersch, Guido Vergult, Ben Van Eynde en Jef Foubert, de dames Annemie Wauman en Karin Milik, de heer Kris Van der Coelden, de dames Christel Geerts en Sofie Heyrman, de heren Ali Alci, Roland Pannecoucke en Piet De Cock, mevrouw Ann Spitaels, de heer Ronny Suy, mevrouw Rita Meul, de heer Hans Troch, mevrouw Lieve Van Daele, de heren Wouter Van Bellingen, Tom Steels, Julien Ghesquière, Mike Nachtegael, Khalil Raiss en Guy Vercauteren, de dames Ilse Bats, Nathalie Behiels en Sigrid De Wilde, de heren Wim Verreycken en Jean-Pierre Busschaert, de dames Ine Somers en Lieve Van den Bossche. Het nieuwe college van burgemeester en schepenen en de voorzitter van de gemeenteraad. Van links naar rechts: burgemeester Freddy Willockx, schepenen Jos De Meyer, Urbain Vercauteren, Wouter Van Bellingen (achteraan), Sofie Heyrman, Marc Heynderickx, voorzitter van de gemeenteraad Jo De Cuyper (achteraan), schepenen Ben Van Eynde (achteraan), Lieve Van Daele en Gaspard Van Peteghem. Tot 2006 was de voorzitter van de gemeenteraad van rechtswege de burgemeester. Met de inwerkingtreding van het gemeentedecreet kon ook een ander raadslid gekozen worden voor deze functie. Inspelend op deze mogelijkheid verkozen de raadsleden in hun midden de heer Jo De Cuyper tot voorzitter van de gemeenteraad. Tijdens de installatievergadering werden de raadsleden Jos De Meyer, Urbain Vercauteren, Lieve Van Daele, Gaspard Van Peteghem, Ben Van Eynde, Sofie Heyrman, Marc Heynderickx en Wouter Van Bellingen verkozen tot schepen. Ingevolge het gemeentedecreet werden voor het eerst ook de OCMWraadsleden verkozen tijdens de installatievergadering: mevrouw Carina Albrecht, de heer Lucien Bats, mevrouw Nathalie Behiels (later vervangen door de heer Walther Bruwiere), de heren Yvan De Bruyne, Antoine De Meyer, Benji De Soeter (later vervangen door de heer Robrecht Verreycken) en Jef Foubert, mevrouw Bernadette Muller, de heren Roland Syvertsen, Marc Van de Velde, Kris Van der Coelden en Frédien Van Gasse en mevrouw Liliane Verbeke. Tijdens de installatievergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn op 5 januari 2007 verkozen de OCMW-raadsleden in hun midden de heer Jef Foubert tot voorzitter van het OCMW. Gelet op de overgangsmaatregel voorzien in het gemeentedecreet, zal de voorzitter tijdens de bestuursperiode nog geen deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen.

8 Jaarverslag 2007 Stad Sint-niklaas 7 Kerngegevens demografie Op 1 januari 2007 telde onze stad inwoners; hiermee werd voor het eerst de kaap van inwoners overschreden. Ook de volgende maanden kenden voornamelijk een stijgende tendens, zodat het aantal op 1 januari 2008 kon vastgesteld worden op inwoners. Van het totale bevolkingsaantal waren burgers 18 jaar of meer en dus geregistreerd als kiezer op 10 juni. Voor het eerst zijn er meer dan Sint-Niklazenaars. Alhoewel we in 2007 reeds toe waren aan het derde jaar van de invoering van de elektronische identiteitskaart, werden we geconfronteerd met een hindernis. Op het einde van dat jaar zijn slechts ongeveer inwoners nog niet in het bezit van een elektronische identiteitskaart. Dat is een heel goed cijfer en alhoewel een medewerker van de bevolkingsdienst voor de aanvragen van deze kaart langsgaat in de verschillende instellingen in onze stad, merkten we toch dat een aantal mensen omwille van verplaatsingsmoeilijkheden geen bezoek kon brengen aan het stadhuis. Daarom gingen we een samenwerking aan met een vrijwilligersteam van senioren. Zij gaan op huisbezoek bij burgers die moeite hebben om op eigen kracht naar de bevolkingsdienst te komen om een nieuwe kaart aan te vragen. Ze kunnen tijd maken voor een praatje en extra uitleg over de elektronische kaart. In 2007 werden in onze stad geboorten aangegeven daarvan zijn geboorten waarvan de moeder niet in Sint-Niklaas woont. Er werden overlijdens geregistreerd, waarvan 378 van niet-inwoners van onze stad. Sinds de herstructureringen in de ziekenhuissector, met een groter aanbod in Sint-Niklaas, nemen de aantallen geboorten en overlijdens toe. Met 378 crematies op een totaal van 668 teraardebestellingen op de begraafplaatsen van onze stad bereiken we een percentage van 56 % crematies. Terwijl het aantal echtscheidingen met 183 licht daalde, bleef het aantal huwelijken met 324 stabiel. In dit aantal zijn de deelnemers aan het massahuwelijk op de Grote Markt op 21 maart niet meegerekend; dit was een spontaan en massaal signaal voor verdraagzaamheid en tegen racisme, naar aanleiding van de weigering van enkele koppels om te worden gehuwd door een zwarte schepen. Nog meer dan het gebeuren op zich was vooral de wereldwijde weerklank in de media hét opzienbarende feit van Het massahuwelijk komt daarom ook hierna nog aan bod, als een van de belangrijkste evenementen van het afgelopen jaar. De foto op de titelpagina van dit eerste deel werd genomen tijdens het massahuwelijk.

9 8 Jaarverslag 2007 Stad Sint-niklaas

10 Jaarverslag 2007 Stad Sint-niklaas 9 Een duurzame leefomgeving

11 10 Jaarverslag 2007 Stad Sint-niklaas 1. Een kwalitatieve publieke ruimte uitbouwen Projecten van de toekomst mogelijk maken In uitvoering van het ruimtelijk structuurplan Sint-Niklaas werden in 2007 de eerste ruimtelijke uitvoeringsplannen voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. Het gaat om het RUP Internationaal Transport Gilbert De Clercq nv en het RUP De Mispelaer. Daarnaast werd aan het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas exclusiviteit toegekend voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen. Om de voorzieningencampus Moerlandstraat/Lodewijk De Meesterstraat te herstructureren werd een onderhandelingsprocedure opgestart voor het aanstellen van een ontwerper. De laatste grondstroken voor de fietsroute Nieuwkerken Beveren, de woningen voor de rooilijn Nieuwe Molenstraat en de bospercelen voor het speelbos Mierennest en Puitvoet kunnen als belangrijkste grondaankopen opgelijst worden. Daarnaast werd de voormalige rijkswachtkazerne in de Vermorgenstraat verkocht aan een private projectontwikkelaar voor de realisatie van een wooninbreidingsproject. De stadsdienst openbare werken aan de slag in de Kemzekestraat. In de loop van 2007 werden het tracé, de aanleg en de uitrusting van de wegen vastgesteld van de private verkavelingen Heihoek III en Dillaartwijk II, van het woningbouwproject Sint-Rochus en van het lokaal bedrijventerrein Heihoek. Tot slot werd de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd en ondertekend door de partners als startschot voor de ontwikkeling van het woonproject Clementwijk. Openbare werken Bij de grootschalige rioleringsdossiers (zie hierna bij hoofdstuk 4) werd telkens ook de bovengrond vernieuwd. Daardoor veranderden volgende straten van uitzicht: Kleine Laan, Antwerpse Steenweg, Lindenstraat, Hooimanstraat, Nieuwkerkenstraat, Vrasenestraat en Ten Bos. In volgende straten werd de asfaltverharding vernieuwd: Schoolstraat (deel), Regentiestraat, Hertjen, Hendrik Consciencestraat, Reinaertlaan en de parking aan de Don Boscokerk. Voetpaden werden onder andere aangelegd in de Dillaartwijk en de Destelwijk. In Nieuwkerken werden de Mispelaerwegel en delen van de Arm-, Bos- en Pastorijwegel heraangelegd. Naast bovenstaande werken, die in opdracht van de stad door private firma s werden uitgevoerd, kunnen we nog een heel aantal kleinere werken vernoemen, die door de stedelijke dienst openbare werken werden uitgevoerd: in de Blokmakerstraat, Kemzekestraat, Kolkstraat, Plezantstraat, speelplein achter Kristus Koningkerk (Heistraat), Zwijgershoek en werken aan De Ster en het sportcentrum Puyenbeke. De dienst openbare werken stond verder ook in voor herstellingen en het verhelpen van kleine problemen die de stad bereikten via de klan- Gelijktijdig met de rioleringswerken van Nieuwkerken- West, die gestart zijn in oktober 2007, voert de stad wegeniswerken uit in de Geerstraat, de Godsschalkstraat, de Uilenstraat en de Grote Heimelinkstraat.

12 Jaarverslag 2007 Stad Sint-niklaas 11 tendienst: 73 meldingen met betrekking tot waterlopen, 697 met betrekking tot wegenwerken en 242 met betrekking tot rioleringen. 2. Een ambitieus woonbeleid opzetten als sociale noodzaak Het woonbeleid werd gecontinueerd en er werden aanzetten gegeven voor nieuwe initiatieven. Het aantal uitbetaalde premies bleef in een gelijkmatig tempo stijgen. Er werd een evaluatie gemaakt en vastgesteld dat de aanvullende premies op Vlaamse premies beter vervangen worden door een coherent stedelijk premiestelsel. De derde fase van de werken in de Hooimanstraat werd aangevat. De inventaris leegstaande, verwaarloosde en ongeschikte gebouwen werd volledig bijgewerkt en werd systematisch geactualiseerd. Het aantal ongeschiktverklaringen bleef stabiel op ongeveer één per week. Er werd geen gebruikgemaakt van het recht van voorkoop. De dienstverlening van het woonloket werd uitgebreid dankzij een verdubbeling van de personeelsinzet en de voorbereidingen voor de opstart van de woonwinkel werden getroffen. Er werden reeds concrete afspraken gemaakt met het OCMW. Voor het eerst werden er in samenwerking tussen de stad en het OCMW noodwoningen ingericht om tegemoet te komen aan de vraag naar urgente huisvesting in geval van een ramp. Ontwerp van het woningbouwproject Sint-Rochus. Inzake woonprojecten en sociale huisvesting werd vooral werk gemaakt van woonproject Sint-Rochus, Watermolenwijk II, Den Beenaert en woonuitbreiding Clementwijk. Beleidsmatig heeft de stad binnen het stedenfonds verder gekozen voor ondersteuning van het woonbeleid en werd met het Vlaams Gewest het strategisch stadscontract afgesloten waarin afspraken binnen het woonbeleid gemaakt werden. 3. Duurzaam vervoer stimuleren Openbaar vervoer De stad is een grote promotor van het openbaar vervoer. In 2007 droeg ze haar steentje bij met volgende initiatieven door tussenkomsten voor: 50 % in de abonnementen voor 25-jarigen; busritten naar de begraafplaats Heimolen; op de oudejaarsnacht: gratis openbaar vervoer van 22 tot 6 uur; gratis openbaar vervoer op openluchtfuif Nieuwkerken op zaterdag 30 juni 2007; gratis openbaar vervoer op zaterdag.

13 12 Jaarverslag 2007 Stad Sint-niklaas Fietsbeleid Op woensdag 14 november 2007 vond op de Grote Markt een fietshappening plaats voor de kinderen van het basisonderwijs. Het ging om een gezamenlijk initiatief van het stadsbestuur, Kiwanis Sint-Niklaas Waasland en DVV-verzekeringen. Tussen 10 en 12 uur werden doorlopend allerlei activiteiten georganiseerd op de Grote Markt. De lokale afdeling van de Fietsersbond en de verkeerspolitie verleenden hun medewerking aan de fietshappening. In totaal schreven circa 520 leerlingen in. Alle jongeren van het basisonderwijs kregen een fluo veiligheidsvestje. In totaal gaat het om leerlingen. Nog enkele andere opmerkelijke fietsfeiten: Er werden 122 fietsen teruggegeven aan de eigenaars via de fietsenstockeerplaats. In 2007 hebben 3 fietsverkopen plaatsgevonden. Er werden 187 fietsen en 28 brommers verkocht. In 2007 werden 803 fietsen gegraveerd op de verschillende locaties in de stad. De fietsenstalling kende ook dit jaar een groot succes. De fietshappening op 14 november 2007: elke leerling van het basisonderwijs kreeg een fluo veiligheidsvestje. Verkeersveiligheid In 2007 werden nogmaals 10 scholen ingericht met dynamische borden zone Een kwalitatief watersysteem realiseren Zoneringsplan In zitting van 24 augustus 2007 keurde de gemeenteraad het aangepast ontwerp van zoneringsplan goed. Dit plan werd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) opgemaakt (overeenkomstig artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen) en geeft voor alle woningen op het grondgebied Sint- Niklaas weer op welke manier hun afvalwater zal moeten gezuiverd worden. Het plan geeft onder andere een duidelijke afbakening van de zone waar een individuele zuivering van afvalwater moet worden voorzien. Het rioleringsproject Kleine Laan fietsroute. Rioleringswerken Volgende riolerings- en wegendossiers gingen in uitvoering of werden uitgevoerd in 2007: Project Kleine Laan fietsroute In juni 2007 werden de werken aangevat voor de aanleg van een grote riolering onder de Mechelen- Terneuzenwegel (fietsroute richting Sint-Gillis-Waas, vanaf Driekoningenstraat). Deze riolering voert het regenwater van de wijde stationsomgeving af. Project Antwerpse Steenweg Lindenstraat Dit rioproject ging van start in het voorjaar De Het rioleringsproject Antwerpse Steenweg Lindenstraat.

14 Jaarverslag 2007 Stad Sint-niklaas 13 nieuwe aparte afvoerleidingen voor afvalwater en regenwater werden aangesloten op het gescheiden stelsel dat reeds was aangelegd onder de Singel. e Hooimanstraat (3 fase) In oktober 2007 gingen de rioleringswerken van start in de Hooimanstraat (deel vanaf de Populierenstraat tot de Vleeshouwersstraat). Er werd een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd waarbij het regenwater zoveel mogelijk in open grachten wordt gebufferd en afgevoerd. De rijweg werd aangelegd in kassei tussen stroken beton. Collector Nieuwkerken-Oost (fase 1) Deze grootschalige waterzuiveringswerken vonden plaats in het centrum van Nieuwkerken tussen oktober 2005 en april Collector Nieuwkerken-West In oktober 2007 startte Aquafin ook de werken voor de aanleg van een collector die het afvalwater van Nieuwkerken-West zal afvoeren naar het waterzuiveringsstation van Vrasene. De stad voert gelijktijdig met deze werken wegeniswerken uit in de Geerstraat, de Godsschalkstraat, de Uilenstraat en de Grote Heimelinkstraat. Verder werden de werken voor de aanleg van een overstromingsgebied in de Populierenwijk (Belsele) en het bovengemeentelijk project afkoppelen waterlopen Kapelstraat Driegaaienhoek (de ringgracht ten zuiden van Sint-Niklaas) gefinaliseerd. Stedelijk waterbedrijf Het stedelijk waterbedrijf zorgt voor het drinkwater in de centrumgemeente Sint-Niklaas (in de deelgemeenten Belsele, Sinaai en Nieuwkerken staat de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening hiervoor in). In 2007 ging het stedelijk waterbedrijf verder met de vervanging van de huisaansluitingen in lood. In 2000 werd het aantal huisaansluitingen in lood geschat op (op een totaal van huisaansluitingen). Er werd toen een actieplan opgesteld om tegen 2013 alle loden aansluitingen te vervangen is het jaar waarin de loodnorm verstrengd wordt, vandaar de keuze voor die datum. De afgelopen jaren werden per jaar zo n 600 huisaansluitingen vervangen; de volgende jaren wordt het streefdoel opgedreven tot 700 per jaar. Naar schatting zijn er nu nog zo n huisaansluitingen in lood. Een andere grote aanpassing in 2007 was de globale waterfactuur. Men betaalt via de waterfactuur niet enkel meer voor de productie van zuiver drinkwater en de levering van dit drinkwater tot bij de klant thuis. Men betaalt ook voor het afvoeren en het zuiveren van het afvalwater. Elke inwoner heeft nog steeds recht op 15 m³ gratis drinkwater. Sinds 2007 genieten klanten met een bankdomiciliëring van een maximale spreiding van betaling. Zij ontvangen een maandelijkse voorschotfactuur. Ongeveer 60 % van de klanten maakt ondertussen gebruik van deze dienst. Een schematische voorstelling van het aandeel van de bijdragen in de integrale waterprijs ziet u hieronder (prijzen exclusief btw). Transportbijdrage Zuiveringsbijdrage Drinkwaterprijs Integrale waterprijs 0,6795 EUR/m³ 0,7580 EUR/m³ 1,73 EUR/m³ 3,1675 EUR/m³

15 14 Jaarverslag 2007 Stad Sint-niklaas 5. De groene ruimte versterken Het project geboortebos werd opgestart in Voor elke baby die het levenslicht ziet in onze stad, wordt vanaf januari 2008 een boompje in een zogenaamd geboortebos geplant in de Beeldstraat. Langsheen de Stationswegel te Belsele wordt het speelbos Mierennest ontwikkeld met een oppervlakte van 3,8 ha, onder begeleiding van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV). Voor het Patersbos te Sinaai wordt een uitgebreid bosbeheerplan opgemaakt in samenspraak met de mede-eigenaars en de gebruikers van het bos. Het beheerplan vormt een werkbaar instrument met concrete beheermaatregelen gedurende 20 jaar, gesteund door een onderbouwde visie. Verdere stappen ter realisatie van het stadsbos Puitvoet werden genomen. Er werd ingestapt in het project Taxus tegen kanker, ten voordele van Kom op tegen Kanker. Het gaat om het inzamelen van taxussnoeisel, waaruit een derivaat wordt gewonnen voor de aanmaak van een antikankermedicijn. Naast deze specifieke natuurbehoudsprojecten legde ook de groendienst een aantal opvallende accenten in 2007 met betrekking tot de aanleg of heraanleg van het openbaar groen en andere gronden in stadseigendom. Reductie van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. In uitvoering van de actie zonder is gezonder, uitgaande van het Vlaams Parlement, zoeken wij oplossingen voor het onderhoud van openbare ruimten zonder gebruik van pesticiden. Bij de aanleg of heraanleg van groenzones en verhardingen wordt gestreefd naar onderhoudsvriendelijke beplanting en materialen. Verder worden alternatieve onderhoudstechnieken gebruikt voor bestaande verhardingen, vooral binnen het voorbeeldgebied: branden, borstelen, vegen, heetwatermethode, selectief sproeien Meer natuur in de stad en in landelijk gebied. Waar mogelijk geven wij de natuur een kans door het aanplanten en beheren van (laan)bomen, de keuze voor bloemrijk grasland in plaats van gazon, grotere variatie aan planten- en diersoorten in de groenzones Opvolgen van het parkbeheerplan (looptijd 27 jaar), dat afgewerkt werd door Econnection. Vanaf 2008 zal dit beheerplan stap voor stap uitgevoerd worden, afhankelijk van de toegekende subsidies en beschikbare budgetten. Daarnaast werd in 2007 gestreefd naar een efficiënte werking van de groendienst door inzet van de juiste machines, de juiste persoon op de juiste plaats, toepassen van een overleg- en evaluatiemodel, vormingsen veiligheidsbeleid Ook het groenonderhoud van de begraafplaatsen (overdracht aan de groendienst vanaf 1 januari 2008) werd voorbereid in Wie is er bang van een paardenbloem? het project rond de reductie van bestrijdingsmiddelen omvat ook een sensibiliseringsluik.

16 Jaarverslag 2007 Stad Sint-niklaas Het duurzaam milieubeleid verder verdiepen Duurzame ontwikkeling Het stadsbestuur ondertekende de samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling. Naar aanleiding hiervan werd door de hogere overheid het milieujaarprogramma 2007 goedgekeurd, behalve voor de cluster mobiliteit. Het stadsbestuur ondertekende het lokaal Kyotoprotocol. Men beoogt een vermindering van de CO 2 -uitstoot met 7,5 % tegen Hierdoor wordt werk gemaakt van een energiezuinig wagenpark en van energiezuinige openbare verlichting (zie hieronder) en stadsgebouwen. Een huisvuilwagen werd omgebouwd en rijdt nu op pure plantenolie. Sensibilisatie rond interne milieuzorg werd uitgebreid met de organisatie van de acties Dikke-truiendag, Ik Kyoto en Zet me uit. Sinds dit jaar worden milieuvriendelijk kantoor- en schoolmateriaal, papier, inktpatronen en drukwerk aangekocht. Voor de bevolking werden tal van acties georganiseerd: Klimaatwijken, Dag van het Park, Nacht van de Duisternis en Kom uit uw kot. (Ver)- bouwers kunnen een beroep doen op subsidies duurzaam bouwen en krijgen gratis bouwadvies. De compostmeesters promoten thuiscomposteren. Villa Pace kreeg een duurzame toets. In de Kolenventerstraat werden 10 volkstuintjes geopend samen met de eerste buurtcomposteerplaats. De jeugdcentra gaan de uitdaging aan: Jeugdcentra naar Kyoto! Openbare verlichting en lokaal Kyoto-protocol In de loop van 2007 werden verschillende initiatieven genomen om het energieverbruik op het vlak van openbare verlichting te doen dalen. De opvallendste ervan willen we hierna even belichten. De openbare verlichting in de Parklaan werd in maart 2007 vervangen, waardoor het energieverbruik drastisch daalde. Parklaan (maart 2007) De Parklaan is in de jaren 1950 aangelegd door de Belgische Staat als verbinding tussen rijksweg 14 (nu N70) en de Grote Markt. In 1992 wordt de Parklaan ingelijfd bij het gemeentewegennet, zodat de stad zelf beheerder is van de weg en zijn verlichting. De verlichting in deze laan bestond uit 64 armaturen met een totaal geïnstalleerd vermogen van ca. 500 W. Dit gaf een totaal vermogen van 32kW, wat best als zeer hoog mag aangezien worden. Het geïnstalleerd vermogen op deze 1 km lange weg bedroeg 2 % van het vermogen van de totale openbare verlichting van de stad Sint-Niklaas. De verouderde armaturen werden in maart 2007 vervangen. Tegelijk werd de lichtkleur aangepast aan de verlichting van de vernieuwde Grote Markt. Tevens werd gekozen voor lichthindervriendelijke armaturen. De bestaande lampen worden vervangen door lampen van 250 W (319 W totaal geïnstalleerd vermogen), hetgeen een vermindering betekent van het geïnstalleerd vermogen van 11,392 kw of 0,95 % van het totaal geïnstalleerd vermogen van de openbare verlichting.

17 16 Jaarverslag 2007 Stad Sint-niklaas Kerstverlichting (november 2007) Alle bestaande kerstmotieven van het stadscentrum (Plezantstraat, Parkstraat, Hofstraat, Onze-Lieve-Vrouwstraat en plein, Ankerstraat, Truweelstraat, Kokkelbeekstraat en Nieuwstraat) worden voorzien van leds (light-emitting-diodes). Leds zijn veel zuiniger dan de gloeilampen en gaan tot 10 maal langer mee. Bovendien kunnen deze lichtkransen aangesloten worden op het openbaarverlichtingsnet. Door de vervanging van de lampen wordt het geïnstalleerd vermogen teruggebracht tot 10 % van het oorspronkelijk energieverbruik. In 2007 werd verder ook de relighting voorbereid van de Koningin Elisabethlaan (met een soortgelijk effect als de Parklaan). Afval Naar aanleiding van de problematiek van sluikstorten van groenafval in groencontainers van de stad werden de inwoners van de Katharinawijk te Sinaai aangeschreven en uitgenodigd op de stand van de compostmeesters op zaterdag 22 september Om het sorteren van plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD) correct te laten verlopen werd intensief gesensibiliseerd via de verkooppunten van PMD-zakken, stadstelevisie, zelforganisaties en op de donderdagse markt. Het KGA-ophaalpunt Berkenhof te Nieuwkerken werd verplaatst naar Ten Bos om een oplossing te bieden aan de problemen die zich stellen bij de ophaling van het klein gevaarlijk afval. Voor de realisatie van een nieuw containerpark te Nieuwkerken werd een locatie aangeduid in de Heihoekstraat. Het beperken van afval op evenementen (hier op Villa Pace aan het Castrohof) was één van de aandachtspunten van het afvalbeleid in 2007.

18 Jaarverslag 2007 Stad Sint-niklaas 17 Verder werken aan de economische wederopstanding

19 18 Jaarverslag 2007 Stad Sint-niklaas 7. Een gunstig kader scheppen voor de economie Economie is op vele vlakken de motor van de maatschappij. Daarom doet het stadsbestuur er alles aan om voor die economische spelers een gunstig kader te scheppen. De komende jaren zal er meer ruimte komen voor bedrijvigheid door de afbakening van het stedelijk gebied. Hiertoe werden enkele ruimtelijke uitvoeringsplannen ten behoeve van bedrijven opgesteld. Tevens zal bij het verlenen van milieuvergunningen de zorg voor het leefmilieu verder gecombineerd worden met een gezond economisch klimaat. Ten slotte zal een optimaal gebruik van de huidige bedrijventerreinen ervoor moeten zorgen dat deze op een ideale manier worden ingevuld. 8. Sint-Niklaas versterken als dienstenhoofdstad van het Waasland De komende jaren wil het stadsbestuur de stadspromotie op een meer gestructureerde en strategische manier aanpakken (zie ook hoofdstuk 20). In 2007 werd daartoe de aanzet gegeven door een opdracht uit te schrijven voor het opmaken van een stadspromotieplan. Het plan moet drie delen omvatten: een analyse van de bestaande toestand, het ontwikkelen van een visie en het uitschrijven van een actieplan. In mei werd de opdracht toegewezen aan een bedrijf uit Brugge. Eind 2007 werd een visie uitgeschreven op basis waarvan in het voorjaar van 2008 een actieplan wordt ontwikkeld. Parallel ging het stadsbestuur van start met het fonds voor stadspromotie. Het lokale bedrijfsleven werd uitgenodigd om mee te participeren in het stadspromotiebeleid. 27 bedrijven gingen in op de vraag van het stadsbestuur. Heel dit proces werd begeleid door de communicatiedienst. Er zijn tal van diensten waarvoor de stad een centrumfunctie op economisch gebied vervult. Eén ervan heeft de stad volledig zelf in beheer: de stadszalen. In 2007 hebben deze weer bewezen dat zij voor veel verenigingen van de stad Sint-Niklaas en omgeving een noodzaak zijn. Ondanks het feit dat de twee huisvestingsmaatschappijen van Sint-Niklaas de intentie hebben de stadszalen te kopen (met het oog op een huisvestingsproject op deze plaats na de herlocatie van de stadszalen), kunnen ze nog steeds gehuurd worden voor allerlei manifestaties. De stad blijft dus nog steeds deze grote evenementenhal van ongeveer m² nuttige tentoonstellingsruimte ter beschikking stellen. Met het stadspromotieplan, dat in 2007 in gang gestoken werd, zal de stad haar troeven beter trachten uit te spelen.

20 Jaarverslag 2007 Stad Sint-niklaas Het middenstandsactieplan aanscherpen Twee bestaande concepten werden in 2007 in een nieuw kleedje gestoken door de vzw Centrummanagement Sint-Niklaas: De geschenkenbon van de vzw centrummanagement in een nieuw kleedje. De geschenkenbon kreeg een nieuwe, moderne layout en is het ideale geschenk voor een bezoek aan een van de circa 120 deelnemende winkels en horecazaken. Dankzij reclame op stads televisie, in de Stadskroniek en tijdens de zondagopeningen in de eindejaarsperiode werden in 2007 in de drie verkooppunten in totaal 400 geschenkbonnen verkocht. De succesformule van de Sint-Niklase resto-wandeling krijgt een nieuw menu met ingang van 2008 en kan rekenen op enkele nieuwe deelnemende restaurants. Het Winter in de stad -gebeuren kende een groot succes met een echt winters straattheater en drie zondagopeningen. De stad baadde bovendien ook voor de eerste maal in blauwe led-verlichting (zie hoofdstuk 6). De Stationsstraat kon opnieuw rekenen op de lichtkegels. Het stadsbestuur pakt de leegstand in de Stationsstraat en de Reinaertgalerij aan met de opstartsubsidie voor nieuwe handelszaken. Dankzij deze premie kunnen nieuwe of verhuisde winkels zich in dit doelgebied vestigen. De actieve zoektocht naar nieuwe investeerders wordt voortgezet. 10. Land- en tuinbouw leefbaar houden Voetwegen Het onderhoud en de herstelling van de infrastructuur in het buitengebied blijft een belangrijk aan dachtspunt, zowel voor de land- en tuinbouwers als voor de plattelandsbezoekers en -bewoners. De voetwegen in Belsele en in Nieuwkerken werden in 2007 structureel hersteld: in de Cauterwegel en het Puiveldewegelken werden de knuppeltjes herlegd en de Mispelaerwegel en delen van de Arm-, Bos- en Pastorijwegel werden heraangelegd. Waterlopen De waterlopen die opgenomen zijn in de atlas der waterlopen en die onder de verantwoordelijkheid van de stad vallen, worden reeds vele jaren onderhouden volgens een vast schema. Deze regeling werd geconcretiseerd voor de periode , in samenspraak met de stedelijke landbouwraad. Het grondgebied wordt ingedeeld in drie deelgebieden en elke waterloop wordt driejaarlijks onderhouden. De waterlopen worden onderhouden volgens een vast schema, waarbij elke waterloop om de drie jaar aan bod komt. Om de werkzaamheden in de landbouw zo min mogelijk te storen ruimt men enerzijds mechanisch van 1 december tot 1 maart (door derden) en anderzijds op de trajecten die onbereikbaar zijn voor vrachtwagen en kraan manueel van 1 maart tot 1 december (door de beekploeg). Voorafgaand aan de ruiming wordt de waterbodemkwaliteit onderzocht. Indien het slib niet aan de wettelijke normen voldoet, wordt het niet op de oever gedeponeerd, maar afgevoerd voor verwerking of verbranding.

Gemeenteraad Proces-verbaal 28 mei 2010

Gemeenteraad Proces-verbaal 28 mei 2010 Gemeenteraad Proces-verbaal 28 mei 2010 Aanwezig: de heer Freddy Willockx, burgemeester; de heren Urbain Vercauteren, Gaspard Van Peteghem, Ben Van Eynde en Wouter Van Bellingen, mevrouw Christel Geerts,

Nadere informatie

Budget. Gemeente Langemark-Poelkapelle. Dienstjaar 2015. Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel

Budget. Gemeente Langemark-Poelkapelle. Dienstjaar 2015. Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel Gemeente Langemark- (NIS 33040) Budget Dienstjaar 2015 Kasteelstraat 1 8920 Langemark- Secretaris: Sabine De Wandel Financieel beheerder: Mireille Cappelle Deel 1 : beleidsnota Inhoudstafel AP-19: Verbeteringswerken

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2018

Beleidsplan 2013-2018 Beleidsplan 2013-2018 Openbare werken De komende jaren zal het grootste gedeelte van het budget voor openbare werken in de gemeente bestemmen. Uiteraard kunnen we niet elke straat, elk voetpad of elk fietspad

Nadere informatie

Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw

Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw Gemeente Sint-Pieters-Leeuw Jaarverslag 2006 2 INHOUDSTAFEL Voorwoord 5 Behoorlijk bestuur 7 Bestuur 9 Secretariaat 13 Onthaal 15 Bevolking 16 Burgerlijke Stand 19 Vreemdelingen 21 Juridisch 22 Informatie

Nadere informatie

BINNENKRANT. BIJLAGE ONS HEEM juli-augustus-sepember 2007 INHOUDSTAFEL. Sprekers gezocht!? 2

BINNENKRANT. BIJLAGE ONS HEEM juli-augustus-sepember 2007 INHOUDSTAFEL. Sprekers gezocht!? 2 BINNENKRANT Huis De Zalm, Zoutwerf 5 2800 Mechelen Verantwoordelijke uitgever: Fons Dierickx, Grote Baan 193, 9310 Herdersem BIJLAGE ONS HEEM juli-augustus-sepember 2007 driemaandelijks tijdschrift afgiftekantoor:

Nadere informatie

Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009

Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 Colofon Opdrachtgever Stad Nieuwpoort Opdrachthouder wvi West-Vlaamse Intercommunale dienstverlenende vereniging Projectteam Ann Tack, Nathalie Garré,

Nadere informatie

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST 06/11a BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST VNG-HANDREIKING VOOR GEMEENTEN -concept zonder eindredactie- Den Haag, januari 2006 Beleidsinstrumenten beeldende kunst naar aanleiding van veelgestelde vragen

Nadere informatie

Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw

Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw Gemeente Sint-Pieters-Leeuw Jaarverslag 2008 2 Inhoudstabel Voorwoord 5 Behoorlijk bestuur 7 Bestuur 9 Secretariaat 14 Onthaal 16 Bevolking 17 Burgerlijke Stand 20 Vreemdelingen 22 Juridisch 23 Communicatie,

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 15 januari 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 (ontwerp

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2014 > 2019

Cultuurbeleidsplan 2014 > 2019 Cultuurbeleidsplan 2014 > 2019 1 2 INHOUDSTAFEL Voorwoorden p. 04 Schepen Nederlandstalige Aangelegenheden p. 04 Voorzitter Adviesraad Cultuur van Sint-Gillis p. 05 Voorzitter Raad van Beheer van de Nederlandstalige

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 15de jaargang Nr. 4. december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 15de jaargang Nr. 4. december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 15de jaargang Nr. 4 december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester In naam van alle personeelsleden van de gemeente, het ocmw, de politie, de raadsleden, de

Nadere informatie

Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019

Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019 P a g i n a 1 Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019 Beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het OCMW en het gemeentebestuur voor de periode 2014 2019. P a g i n a

Nadere informatie

De verandering begint in Herne!

De verandering begint in Herne! De verandering begint in Herne! De vijf N-VA-krachtlijnen zijn de fundamenten waarop ook ons programma gebouwd is. Ze vormen de rode draad die doorheen alle lokale N-VA-programma s loopt en die ook van

Nadere informatie

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur

De 12 werken voor Vlaams Brabantse. Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur De 12 werken voor Vlaams Brabantse gemeenten en OCMW s Armoedebestrijding als topprioriteit voor de volgende legislatuur Vlaams Brabantse prioriteitennota voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2013-2014 Nr. 1 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 18 oktober 2013 Ochtendvergadering INHOUD OPENING VAN DE GEWONE ZITTING 2013-2014... 2 BENOEMING

Nadere informatie

Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5

Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5 1 2 INHOUDSTAFEL JP 2010 Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Overzicht... 7 Strategische acties en personeelskader in 2010... 9 Bestuurlijke organisatie... 12 Hoofdstuk II Inhoudelijk

Nadere informatie

DRIEHOEKSverhouding over ontwikkelingen binnen de Stedendriehoek

DRIEHOEKSverhouding over ontwikkelingen binnen de Stedendriehoek 2 Van agenda naar to-do lijstje De maakbare regio? Kermit de Kikker: It s not easy being green DRIEHOEKSverhouding over ontwikkelingen binnen de Stedendriehoek 10e jaargang juli 2013 Dagelijks Bestuur(d)

Nadere informatie

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFOKUURNE september oktober 2012 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne sociaal huis

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

meerjarenplan 2014-2019

meerjarenplan 2014-2019 meerjarenplan 2014-2019 gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock stekene van nature ac tief Meerjarenplan 2014-2019 I. Strategische nota II. Financiële nota Financieel

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Aanwezig: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: - mevrouw Christel Geerts (sp.a), burgemeester; - de heer Wouter Van Bellingen (SOS 2012), mevrouw Sofie Heyrman (Groen!),

Nadere informatie

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT 2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT Vormingplus Oost-Brabant vzw Paul van Ostaijenlaan 22-24 3001 Heverlee www.vormingplusoostbrabant.be INHOUD INLEIDING 2014 was het jaar dat we 10 kaarsjes uitbliezen. Op zaterdag

Nadere informatie

1. Inleiding 5 1.1 Bestuurlijke inleiding 5 1.2 Financieel resultaat 21 1.3 Samenstelling van het bestuur 25 1.4 Kerngegevens van de stad 26

1. Inleiding 5 1.1 Bestuurlijke inleiding 5 1.2 Financieel resultaat 21 1.3 Samenstelling van het bestuur 25 1.4 Kerngegevens van de stad 26 Jaarstukken 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 Bestuurlijke inleiding 5 1.2 Financieel resultaat 21 1.3 Samenstelling van het bestuur 25 1.4 Kerngegevens van de stad 26 Jaarverslag 2. Begrotingsprogramma

Nadere informatie