Stad. Sint-Niklaas. Jaarverslag 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stad. Sint-Niklaas. Jaarverslag 2007"

Transcriptie

1 Stad Sint-Niklaas Jaarverslag 2007

2 Jaarverslag 2007 Stad Sint-niklaas 1 Een nieuwe start In december 2007 publiceerde de stadsarchivaris een artikel in het laatste nummer van het tijdschrift Archivaria, met als titel De Sint-Niklase stadssecretarissen en hun jaarverslagen ( ). Uit het historisch overzicht blijkt dat het stadsverslag doorheen de geschiedenis van onze stad al heel wat verschillende vormen heeft aangenomen. Met het verslag van 2007 wordt, geheel in deze traditie, een nieuwe koerswijziging ingezet. Daarvoor zijn er verschillende redenen. De laatste jaren was het stadsverslag een steeds lijviger document geworden, dat omwille van de ellenlange opsommingen misschien wel enig nut had als naslagwerk, maar dat eigenlijk zelden met veel plezier gelezen werd. Het was bovendien een werk waarin veel ambtenaren veel tijd staken. We wilden dus eigenlijk een bondiger werk, dat meer de nadruk zou leggen op wat écht belangrijk is en dat daardoor ook een groter publiek zou kunnen boeien. Een tweede reden sluit hierbij aan. Het stadsverslag was een document geworden met heel veel tekst en inhoud, maar onaantrekkelijk vormgegeven. Met het jaarverslag nieuwe stijl willen we een document afleveren waarin tekst en beeld elkaar op een luchtige manier afwisselen. Het wordt, na jaren in de stadsreprografie te zijn gekopieerd, ook weer bij een externe drukker uit Sint-Niklaas gedrukt. Hierbij sluiten we dan weer opnieuw aan bij een traditie uit de vorige eeuwen. De belangrijkste reden waarom we overschakelen is de inwerkingtreding van het gemeentedecreet. Hierdoor kregen we de gelegenheid het verslag bij de jaarrekening over de financiële toestand, over het gevoerde beleid en beheer tijdens het voorafgaande jaar en over de uitvoering van het budget (art. 173), of kortweg jaarverslag, volledig in te bedden in de beleidsplanningscyclus. Naast de planningsdocumenten (meerjarenplanning en budget, telkens met een strategische en een financiële nota) leggen we nu ook jaarlijks twee evaluatiedocumenten neer: een financieel (de jaarrekening) en een strategisch (het jaarverslag). Deze keuze verklaart ook de indeling van het document: er wordt niet langer per dienst gerapporteerd, maar wel per strategische doelstelling uit het beleidsplan. Dit is misschien even wennen, maar het laat veel beter toe om na te gaan op welke manier de beleidsdoelen verwezenlijkt werden en hoe die de volgende jaren bijgestuurd kunnen worden. Voor wie na het lezen van dit document nog niet verzadigd is, wijs ik tot slot nog even op de mogelijkheid om de digitale bijlagen te raadplegen. Dit zijn bijdragen die diensten moeten opstellen in het kader van sectorale planverplichtingen, wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen, of informatie waarvan de diensten vonden dat ze bewaard moest worden voor het nageslacht. De vormgeving hiervan is uiteenlopend (want aangepast aan de vereisten van de sectorale plannen of andere bepalingen), maar de inhoud zal voor de geïnteresseerde lezer ongetwijfeld overal even boeiend zijn. Achteraan dit jaarverslag vindt u de lijst van bijlagen en de plaats op de stadswebsite waar u deze kan vinden. Ik wens u in elk geval veel leesgenot in dit eerste jaarverslag nieuwe stijl. Marie-Louise Chalmet stadssecretaris

3 2 Jaarverslag 2007 Stad Sint-niklaas

4 Jaarverslag 2007 Stad Sint-niklaas 3 Inhoud Sint-Niklaas anno Een n ie u w stadsbestuur... 6 Kerngege vens d e m o g r a f ie... 7 Een duurzame leefomgeving Een k wa l i tat ie v e p u b l ie k e r u i m te u i t b o u we n Een a m b i t ie u s woonbeleid o p z e t t e n a l s s o c i a le n o o d z a a k Duur z a a m vervoer stimuleren Een k w a l i t a t ie f water systeem r e a liser en De g r o e n e r u i m te ver sterken Het duur z a a m milieubeleid verder verdiepen Verder werken aan de economische wederopstanding Een g u n s t i g k a d e r scheppen v o o r d e e c o n o m ie Sint-Niklaas versterken als dienstenhoofdstad van het Waasland Het m i d de n s ta n d s a c t ie p l a n a anscherpen La n d - en t u i n b o u w leefba ar h o u d e n Per spec tie ven v o o r te werk stelling verhogen Dienst verlening e c o n o m ie f o r s verbe teren...20 Ruimte geven aan cultuur in al zijn vormen Participatie a l s sleutelbegrip hanteren De g r o t e d o o r b r a a k va n c u lt u u r be werk stelligen On d e r w i j s: i n r i ch t e n, sa menwerken, fl ankeren Jeugdwerkbeleid o m v o r m e n t o t jeugdbeleid Sp o r t p r o m o t e n en onderbouwen Recr e at i epa r k De Ster n ie u w l e v en i n b l a ze n Nie u w e wegen zoeken v o o r i n te r n at i o n a le sa menwerking To e r i s me profileren a l s een speerpunt va n d e s ta d s p r o m o t ie...35

5 4 Jaarverslag 2007 Stad Sint-niklaas Een sociale stad, voor iedereen Ar moedebeleid differentiëren en co ö r d iner en Per spec tie ven v o o r te werk stelling verhogen, in h e t b i j z o n de r v o o r k ansengroepen Po s i t ie v e beeldvor ming o v e r en pa r t i c i pat ie va n specifieke b e v o l k i n g s g r oe p e n be vo r der en De t o e g a n g t o t g e z o n d h e i d s z o r g verhogen en een specifiek a a n b o d v o o r b e pa a l d e doelgroepen v o o r z ie n Er v o o r z o r g e n d at elk k i n d t o e g a n g heef t t o t degelijke k i n de r o p va n g Participatie a l s sleutelbegrip hanteren v o o r m a ats chappelijke en c u lt u r e l e o n t p l o o i i n g Afstemming en c a s e-m a n a g e m e n t d o o r v o e r e n in m a ats chappelijke hulpverlening Gelijk e k a n s e n c e n t r a a l stellen in opvoedingsbeleid Aanbod rechtshulp bekend maken en afstemmen en aandacht schenken aan gerechtelijke alternatieve maatregelen en schuldhulpverlening Een s o c i a a l h u i s organiseren o m d e Si n t-nik l a z e n a a r w e g w i j ste m a k e n bi j a l z i jn wel zijnsvr agen Een gedifferentieerd z o r g a a n b o d uit werken, w a a r b i jd e z o r g zoveel m o g e l i jk in h e t thuismilieu w o r d t a angeboden, z o w e l v o o r senioren a l s v o o r per sonen m e t een h a n d i c a p Een pa s s e n d k a d e r a anbieden o m a f s c h e i d te n e m e n...43 Een geïntegreerd en kordaat veiligheidsbeleid Pr o je c t w e r k i n g o p z e t t e n m e t p r e v e n t ie a l s eer ste s c h a k e l Wijk en be tr ek k en bi j h e t beleid Pu b l ie k e veiligheid verder professionaliseren Lokale politie verder leiden van herstructurering naar finalisering Br andweer efficiënt i n ze t t e n en een degelijke b r a n d p r e v en t ie organiseren...48 Een moderne, klantgerichte en financieel gezonde organisatie De b e v o l k i n g c e n t r a a l stellen in d e dienst verlening Een modern personeelsbeleid voeren met een efficiënte organisatie De stadsfinanciën gezond houden door een zuinig en selectief beleid...54 Bijlagen...59

6 Jaarverslag 2007 Stad Sint-niklaas 5 Sint-Niklaas anno 2007

7 6 Jaarverslag 2007 Stad Sint-niklaas Een nieuw stadsbestuur In 2007 werd het stadsbestuur vernieuwd, na de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober Het nieuwe bestuur zal tot eind 2012 in functie blijven. De Vlaamse regering benoemde de heer Freddy Willockx met ingang van 1 januari 2007 tot burge meester van Sint-Niklaas. Op 2 januari 2007 legden de verkozenen van de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 de eed af als raadslid in handen van de voorzitter van de gemeenteraad: mevrouw Nelly Maes, de heren Patric Gorrebeeck, Urbain Vercauteren, Jos De Meyer, Marc Heynderickx, Gaspard Van Peteghem, Lieven Dehandschutter, Jo De Cuyper, Frans Wymeersch, Guido Vergult, Ben Van Eynde en Jef Foubert, de dames Annemie Wauman en Karin Milik, de heer Kris Van der Coelden, de dames Christel Geerts en Sofie Heyrman, de heren Ali Alci, Roland Pannecoucke en Piet De Cock, mevrouw Ann Spitaels, de heer Ronny Suy, mevrouw Rita Meul, de heer Hans Troch, mevrouw Lieve Van Daele, de heren Wouter Van Bellingen, Tom Steels, Julien Ghesquière, Mike Nachtegael, Khalil Raiss en Guy Vercauteren, de dames Ilse Bats, Nathalie Behiels en Sigrid De Wilde, de heren Wim Verreycken en Jean-Pierre Busschaert, de dames Ine Somers en Lieve Van den Bossche. Het nieuwe college van burgemeester en schepenen en de voorzitter van de gemeenteraad. Van links naar rechts: burgemeester Freddy Willockx, schepenen Jos De Meyer, Urbain Vercauteren, Wouter Van Bellingen (achteraan), Sofie Heyrman, Marc Heynderickx, voorzitter van de gemeenteraad Jo De Cuyper (achteraan), schepenen Ben Van Eynde (achteraan), Lieve Van Daele en Gaspard Van Peteghem. Tot 2006 was de voorzitter van de gemeenteraad van rechtswege de burgemeester. Met de inwerkingtreding van het gemeentedecreet kon ook een ander raadslid gekozen worden voor deze functie. Inspelend op deze mogelijkheid verkozen de raadsleden in hun midden de heer Jo De Cuyper tot voorzitter van de gemeenteraad. Tijdens de installatievergadering werden de raadsleden Jos De Meyer, Urbain Vercauteren, Lieve Van Daele, Gaspard Van Peteghem, Ben Van Eynde, Sofie Heyrman, Marc Heynderickx en Wouter Van Bellingen verkozen tot schepen. Ingevolge het gemeentedecreet werden voor het eerst ook de OCMWraadsleden verkozen tijdens de installatievergadering: mevrouw Carina Albrecht, de heer Lucien Bats, mevrouw Nathalie Behiels (later vervangen door de heer Walther Bruwiere), de heren Yvan De Bruyne, Antoine De Meyer, Benji De Soeter (later vervangen door de heer Robrecht Verreycken) en Jef Foubert, mevrouw Bernadette Muller, de heren Roland Syvertsen, Marc Van de Velde, Kris Van der Coelden en Frédien Van Gasse en mevrouw Liliane Verbeke. Tijdens de installatievergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn op 5 januari 2007 verkozen de OCMW-raadsleden in hun midden de heer Jef Foubert tot voorzitter van het OCMW. Gelet op de overgangsmaatregel voorzien in het gemeentedecreet, zal de voorzitter tijdens de bestuursperiode nog geen deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen.

8 Jaarverslag 2007 Stad Sint-niklaas 7 Kerngegevens demografie Op 1 januari 2007 telde onze stad inwoners; hiermee werd voor het eerst de kaap van inwoners overschreden. Ook de volgende maanden kenden voornamelijk een stijgende tendens, zodat het aantal op 1 januari 2008 kon vastgesteld worden op inwoners. Van het totale bevolkingsaantal waren burgers 18 jaar of meer en dus geregistreerd als kiezer op 10 juni. Voor het eerst zijn er meer dan Sint-Niklazenaars. Alhoewel we in 2007 reeds toe waren aan het derde jaar van de invoering van de elektronische identiteitskaart, werden we geconfronteerd met een hindernis. Op het einde van dat jaar zijn slechts ongeveer inwoners nog niet in het bezit van een elektronische identiteitskaart. Dat is een heel goed cijfer en alhoewel een medewerker van de bevolkingsdienst voor de aanvragen van deze kaart langsgaat in de verschillende instellingen in onze stad, merkten we toch dat een aantal mensen omwille van verplaatsingsmoeilijkheden geen bezoek kon brengen aan het stadhuis. Daarom gingen we een samenwerking aan met een vrijwilligersteam van senioren. Zij gaan op huisbezoek bij burgers die moeite hebben om op eigen kracht naar de bevolkingsdienst te komen om een nieuwe kaart aan te vragen. Ze kunnen tijd maken voor een praatje en extra uitleg over de elektronische kaart. In 2007 werden in onze stad geboorten aangegeven daarvan zijn geboorten waarvan de moeder niet in Sint-Niklaas woont. Er werden overlijdens geregistreerd, waarvan 378 van niet-inwoners van onze stad. Sinds de herstructureringen in de ziekenhuissector, met een groter aanbod in Sint-Niklaas, nemen de aantallen geboorten en overlijdens toe. Met 378 crematies op een totaal van 668 teraardebestellingen op de begraafplaatsen van onze stad bereiken we een percentage van 56 % crematies. Terwijl het aantal echtscheidingen met 183 licht daalde, bleef het aantal huwelijken met 324 stabiel. In dit aantal zijn de deelnemers aan het massahuwelijk op de Grote Markt op 21 maart niet meegerekend; dit was een spontaan en massaal signaal voor verdraagzaamheid en tegen racisme, naar aanleiding van de weigering van enkele koppels om te worden gehuwd door een zwarte schepen. Nog meer dan het gebeuren op zich was vooral de wereldwijde weerklank in de media hét opzienbarende feit van Het massahuwelijk komt daarom ook hierna nog aan bod, als een van de belangrijkste evenementen van het afgelopen jaar. De foto op de titelpagina van dit eerste deel werd genomen tijdens het massahuwelijk.

9 8 Jaarverslag 2007 Stad Sint-niklaas

10 Jaarverslag 2007 Stad Sint-niklaas 9 Een duurzame leefomgeving

11 10 Jaarverslag 2007 Stad Sint-niklaas 1. Een kwalitatieve publieke ruimte uitbouwen Projecten van de toekomst mogelijk maken In uitvoering van het ruimtelijk structuurplan Sint-Niklaas werden in 2007 de eerste ruimtelijke uitvoeringsplannen voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. Het gaat om het RUP Internationaal Transport Gilbert De Clercq nv en het RUP De Mispelaer. Daarnaast werd aan het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas exclusiviteit toegekend voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen. Om de voorzieningencampus Moerlandstraat/Lodewijk De Meesterstraat te herstructureren werd een onderhandelingsprocedure opgestart voor het aanstellen van een ontwerper. De laatste grondstroken voor de fietsroute Nieuwkerken Beveren, de woningen voor de rooilijn Nieuwe Molenstraat en de bospercelen voor het speelbos Mierennest en Puitvoet kunnen als belangrijkste grondaankopen opgelijst worden. Daarnaast werd de voormalige rijkswachtkazerne in de Vermorgenstraat verkocht aan een private projectontwikkelaar voor de realisatie van een wooninbreidingsproject. De stadsdienst openbare werken aan de slag in de Kemzekestraat. In de loop van 2007 werden het tracé, de aanleg en de uitrusting van de wegen vastgesteld van de private verkavelingen Heihoek III en Dillaartwijk II, van het woningbouwproject Sint-Rochus en van het lokaal bedrijventerrein Heihoek. Tot slot werd de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd en ondertekend door de partners als startschot voor de ontwikkeling van het woonproject Clementwijk. Openbare werken Bij de grootschalige rioleringsdossiers (zie hierna bij hoofdstuk 4) werd telkens ook de bovengrond vernieuwd. Daardoor veranderden volgende straten van uitzicht: Kleine Laan, Antwerpse Steenweg, Lindenstraat, Hooimanstraat, Nieuwkerkenstraat, Vrasenestraat en Ten Bos. In volgende straten werd de asfaltverharding vernieuwd: Schoolstraat (deel), Regentiestraat, Hertjen, Hendrik Consciencestraat, Reinaertlaan en de parking aan de Don Boscokerk. Voetpaden werden onder andere aangelegd in de Dillaartwijk en de Destelwijk. In Nieuwkerken werden de Mispelaerwegel en delen van de Arm-, Bos- en Pastorijwegel heraangelegd. Naast bovenstaande werken, die in opdracht van de stad door private firma s werden uitgevoerd, kunnen we nog een heel aantal kleinere werken vernoemen, die door de stedelijke dienst openbare werken werden uitgevoerd: in de Blokmakerstraat, Kemzekestraat, Kolkstraat, Plezantstraat, speelplein achter Kristus Koningkerk (Heistraat), Zwijgershoek en werken aan De Ster en het sportcentrum Puyenbeke. De dienst openbare werken stond verder ook in voor herstellingen en het verhelpen van kleine problemen die de stad bereikten via de klan- Gelijktijdig met de rioleringswerken van Nieuwkerken- West, die gestart zijn in oktober 2007, voert de stad wegeniswerken uit in de Geerstraat, de Godsschalkstraat, de Uilenstraat en de Grote Heimelinkstraat.

12 Jaarverslag 2007 Stad Sint-niklaas 11 tendienst: 73 meldingen met betrekking tot waterlopen, 697 met betrekking tot wegenwerken en 242 met betrekking tot rioleringen. 2. Een ambitieus woonbeleid opzetten als sociale noodzaak Het woonbeleid werd gecontinueerd en er werden aanzetten gegeven voor nieuwe initiatieven. Het aantal uitbetaalde premies bleef in een gelijkmatig tempo stijgen. Er werd een evaluatie gemaakt en vastgesteld dat de aanvullende premies op Vlaamse premies beter vervangen worden door een coherent stedelijk premiestelsel. De derde fase van de werken in de Hooimanstraat werd aangevat. De inventaris leegstaande, verwaarloosde en ongeschikte gebouwen werd volledig bijgewerkt en werd systematisch geactualiseerd. Het aantal ongeschiktverklaringen bleef stabiel op ongeveer één per week. Er werd geen gebruikgemaakt van het recht van voorkoop. De dienstverlening van het woonloket werd uitgebreid dankzij een verdubbeling van de personeelsinzet en de voorbereidingen voor de opstart van de woonwinkel werden getroffen. Er werden reeds concrete afspraken gemaakt met het OCMW. Voor het eerst werden er in samenwerking tussen de stad en het OCMW noodwoningen ingericht om tegemoet te komen aan de vraag naar urgente huisvesting in geval van een ramp. Ontwerp van het woningbouwproject Sint-Rochus. Inzake woonprojecten en sociale huisvesting werd vooral werk gemaakt van woonproject Sint-Rochus, Watermolenwijk II, Den Beenaert en woonuitbreiding Clementwijk. Beleidsmatig heeft de stad binnen het stedenfonds verder gekozen voor ondersteuning van het woonbeleid en werd met het Vlaams Gewest het strategisch stadscontract afgesloten waarin afspraken binnen het woonbeleid gemaakt werden. 3. Duurzaam vervoer stimuleren Openbaar vervoer De stad is een grote promotor van het openbaar vervoer. In 2007 droeg ze haar steentje bij met volgende initiatieven door tussenkomsten voor: 50 % in de abonnementen voor 25-jarigen; busritten naar de begraafplaats Heimolen; op de oudejaarsnacht: gratis openbaar vervoer van 22 tot 6 uur; gratis openbaar vervoer op openluchtfuif Nieuwkerken op zaterdag 30 juni 2007; gratis openbaar vervoer op zaterdag.

13 12 Jaarverslag 2007 Stad Sint-niklaas Fietsbeleid Op woensdag 14 november 2007 vond op de Grote Markt een fietshappening plaats voor de kinderen van het basisonderwijs. Het ging om een gezamenlijk initiatief van het stadsbestuur, Kiwanis Sint-Niklaas Waasland en DVV-verzekeringen. Tussen 10 en 12 uur werden doorlopend allerlei activiteiten georganiseerd op de Grote Markt. De lokale afdeling van de Fietsersbond en de verkeerspolitie verleenden hun medewerking aan de fietshappening. In totaal schreven circa 520 leerlingen in. Alle jongeren van het basisonderwijs kregen een fluo veiligheidsvestje. In totaal gaat het om leerlingen. Nog enkele andere opmerkelijke fietsfeiten: Er werden 122 fietsen teruggegeven aan de eigenaars via de fietsenstockeerplaats. In 2007 hebben 3 fietsverkopen plaatsgevonden. Er werden 187 fietsen en 28 brommers verkocht. In 2007 werden 803 fietsen gegraveerd op de verschillende locaties in de stad. De fietsenstalling kende ook dit jaar een groot succes. De fietshappening op 14 november 2007: elke leerling van het basisonderwijs kreeg een fluo veiligheidsvestje. Verkeersveiligheid In 2007 werden nogmaals 10 scholen ingericht met dynamische borden zone Een kwalitatief watersysteem realiseren Zoneringsplan In zitting van 24 augustus 2007 keurde de gemeenteraad het aangepast ontwerp van zoneringsplan goed. Dit plan werd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) opgemaakt (overeenkomstig artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen) en geeft voor alle woningen op het grondgebied Sint- Niklaas weer op welke manier hun afvalwater zal moeten gezuiverd worden. Het plan geeft onder andere een duidelijke afbakening van de zone waar een individuele zuivering van afvalwater moet worden voorzien. Het rioleringsproject Kleine Laan fietsroute. Rioleringswerken Volgende riolerings- en wegendossiers gingen in uitvoering of werden uitgevoerd in 2007: Project Kleine Laan fietsroute In juni 2007 werden de werken aangevat voor de aanleg van een grote riolering onder de Mechelen- Terneuzenwegel (fietsroute richting Sint-Gillis-Waas, vanaf Driekoningenstraat). Deze riolering voert het regenwater van de wijde stationsomgeving af. Project Antwerpse Steenweg Lindenstraat Dit rioproject ging van start in het voorjaar De Het rioleringsproject Antwerpse Steenweg Lindenstraat.

14 Jaarverslag 2007 Stad Sint-niklaas 13 nieuwe aparte afvoerleidingen voor afvalwater en regenwater werden aangesloten op het gescheiden stelsel dat reeds was aangelegd onder de Singel. e Hooimanstraat (3 fase) In oktober 2007 gingen de rioleringswerken van start in de Hooimanstraat (deel vanaf de Populierenstraat tot de Vleeshouwersstraat). Er werd een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd waarbij het regenwater zoveel mogelijk in open grachten wordt gebufferd en afgevoerd. De rijweg werd aangelegd in kassei tussen stroken beton. Collector Nieuwkerken-Oost (fase 1) Deze grootschalige waterzuiveringswerken vonden plaats in het centrum van Nieuwkerken tussen oktober 2005 en april Collector Nieuwkerken-West In oktober 2007 startte Aquafin ook de werken voor de aanleg van een collector die het afvalwater van Nieuwkerken-West zal afvoeren naar het waterzuiveringsstation van Vrasene. De stad voert gelijktijdig met deze werken wegeniswerken uit in de Geerstraat, de Godsschalkstraat, de Uilenstraat en de Grote Heimelinkstraat. Verder werden de werken voor de aanleg van een overstromingsgebied in de Populierenwijk (Belsele) en het bovengemeentelijk project afkoppelen waterlopen Kapelstraat Driegaaienhoek (de ringgracht ten zuiden van Sint-Niklaas) gefinaliseerd. Stedelijk waterbedrijf Het stedelijk waterbedrijf zorgt voor het drinkwater in de centrumgemeente Sint-Niklaas (in de deelgemeenten Belsele, Sinaai en Nieuwkerken staat de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening hiervoor in). In 2007 ging het stedelijk waterbedrijf verder met de vervanging van de huisaansluitingen in lood. In 2000 werd het aantal huisaansluitingen in lood geschat op (op een totaal van huisaansluitingen). Er werd toen een actieplan opgesteld om tegen 2013 alle loden aansluitingen te vervangen is het jaar waarin de loodnorm verstrengd wordt, vandaar de keuze voor die datum. De afgelopen jaren werden per jaar zo n 600 huisaansluitingen vervangen; de volgende jaren wordt het streefdoel opgedreven tot 700 per jaar. Naar schatting zijn er nu nog zo n huisaansluitingen in lood. Een andere grote aanpassing in 2007 was de globale waterfactuur. Men betaalt via de waterfactuur niet enkel meer voor de productie van zuiver drinkwater en de levering van dit drinkwater tot bij de klant thuis. Men betaalt ook voor het afvoeren en het zuiveren van het afvalwater. Elke inwoner heeft nog steeds recht op 15 m³ gratis drinkwater. Sinds 2007 genieten klanten met een bankdomiciliëring van een maximale spreiding van betaling. Zij ontvangen een maandelijkse voorschotfactuur. Ongeveer 60 % van de klanten maakt ondertussen gebruik van deze dienst. Een schematische voorstelling van het aandeel van de bijdragen in de integrale waterprijs ziet u hieronder (prijzen exclusief btw). Transportbijdrage Zuiveringsbijdrage Drinkwaterprijs Integrale waterprijs 0,6795 EUR/m³ 0,7580 EUR/m³ 1,73 EUR/m³ 3,1675 EUR/m³

15 14 Jaarverslag 2007 Stad Sint-niklaas 5. De groene ruimte versterken Het project geboortebos werd opgestart in Voor elke baby die het levenslicht ziet in onze stad, wordt vanaf januari 2008 een boompje in een zogenaamd geboortebos geplant in de Beeldstraat. Langsheen de Stationswegel te Belsele wordt het speelbos Mierennest ontwikkeld met een oppervlakte van 3,8 ha, onder begeleiding van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV). Voor het Patersbos te Sinaai wordt een uitgebreid bosbeheerplan opgemaakt in samenspraak met de mede-eigenaars en de gebruikers van het bos. Het beheerplan vormt een werkbaar instrument met concrete beheermaatregelen gedurende 20 jaar, gesteund door een onderbouwde visie. Verdere stappen ter realisatie van het stadsbos Puitvoet werden genomen. Er werd ingestapt in het project Taxus tegen kanker, ten voordele van Kom op tegen Kanker. Het gaat om het inzamelen van taxussnoeisel, waaruit een derivaat wordt gewonnen voor de aanmaak van een antikankermedicijn. Naast deze specifieke natuurbehoudsprojecten legde ook de groendienst een aantal opvallende accenten in 2007 met betrekking tot de aanleg of heraanleg van het openbaar groen en andere gronden in stadseigendom. Reductie van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. In uitvoering van de actie zonder is gezonder, uitgaande van het Vlaams Parlement, zoeken wij oplossingen voor het onderhoud van openbare ruimten zonder gebruik van pesticiden. Bij de aanleg of heraanleg van groenzones en verhardingen wordt gestreefd naar onderhoudsvriendelijke beplanting en materialen. Verder worden alternatieve onderhoudstechnieken gebruikt voor bestaande verhardingen, vooral binnen het voorbeeldgebied: branden, borstelen, vegen, heetwatermethode, selectief sproeien Meer natuur in de stad en in landelijk gebied. Waar mogelijk geven wij de natuur een kans door het aanplanten en beheren van (laan)bomen, de keuze voor bloemrijk grasland in plaats van gazon, grotere variatie aan planten- en diersoorten in de groenzones Opvolgen van het parkbeheerplan (looptijd 27 jaar), dat afgewerkt werd door Econnection. Vanaf 2008 zal dit beheerplan stap voor stap uitgevoerd worden, afhankelijk van de toegekende subsidies en beschikbare budgetten. Daarnaast werd in 2007 gestreefd naar een efficiënte werking van de groendienst door inzet van de juiste machines, de juiste persoon op de juiste plaats, toepassen van een overleg- en evaluatiemodel, vormingsen veiligheidsbeleid Ook het groenonderhoud van de begraafplaatsen (overdracht aan de groendienst vanaf 1 januari 2008) werd voorbereid in Wie is er bang van een paardenbloem? het project rond de reductie van bestrijdingsmiddelen omvat ook een sensibiliseringsluik.

16 Jaarverslag 2007 Stad Sint-niklaas Het duurzaam milieubeleid verder verdiepen Duurzame ontwikkeling Het stadsbestuur ondertekende de samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling. Naar aanleiding hiervan werd door de hogere overheid het milieujaarprogramma 2007 goedgekeurd, behalve voor de cluster mobiliteit. Het stadsbestuur ondertekende het lokaal Kyotoprotocol. Men beoogt een vermindering van de CO 2 -uitstoot met 7,5 % tegen Hierdoor wordt werk gemaakt van een energiezuinig wagenpark en van energiezuinige openbare verlichting (zie hieronder) en stadsgebouwen. Een huisvuilwagen werd omgebouwd en rijdt nu op pure plantenolie. Sensibilisatie rond interne milieuzorg werd uitgebreid met de organisatie van de acties Dikke-truiendag, Ik Kyoto en Zet me uit. Sinds dit jaar worden milieuvriendelijk kantoor- en schoolmateriaal, papier, inktpatronen en drukwerk aangekocht. Voor de bevolking werden tal van acties georganiseerd: Klimaatwijken, Dag van het Park, Nacht van de Duisternis en Kom uit uw kot. (Ver)- bouwers kunnen een beroep doen op subsidies duurzaam bouwen en krijgen gratis bouwadvies. De compostmeesters promoten thuiscomposteren. Villa Pace kreeg een duurzame toets. In de Kolenventerstraat werden 10 volkstuintjes geopend samen met de eerste buurtcomposteerplaats. De jeugdcentra gaan de uitdaging aan: Jeugdcentra naar Kyoto! Openbare verlichting en lokaal Kyoto-protocol In de loop van 2007 werden verschillende initiatieven genomen om het energieverbruik op het vlak van openbare verlichting te doen dalen. De opvallendste ervan willen we hierna even belichten. De openbare verlichting in de Parklaan werd in maart 2007 vervangen, waardoor het energieverbruik drastisch daalde. Parklaan (maart 2007) De Parklaan is in de jaren 1950 aangelegd door de Belgische Staat als verbinding tussen rijksweg 14 (nu N70) en de Grote Markt. In 1992 wordt de Parklaan ingelijfd bij het gemeentewegennet, zodat de stad zelf beheerder is van de weg en zijn verlichting. De verlichting in deze laan bestond uit 64 armaturen met een totaal geïnstalleerd vermogen van ca. 500 W. Dit gaf een totaal vermogen van 32kW, wat best als zeer hoog mag aangezien worden. Het geïnstalleerd vermogen op deze 1 km lange weg bedroeg 2 % van het vermogen van de totale openbare verlichting van de stad Sint-Niklaas. De verouderde armaturen werden in maart 2007 vervangen. Tegelijk werd de lichtkleur aangepast aan de verlichting van de vernieuwde Grote Markt. Tevens werd gekozen voor lichthindervriendelijke armaturen. De bestaande lampen worden vervangen door lampen van 250 W (319 W totaal geïnstalleerd vermogen), hetgeen een vermindering betekent van het geïnstalleerd vermogen van 11,392 kw of 0,95 % van het totaal geïnstalleerd vermogen van de openbare verlichting.

17 16 Jaarverslag 2007 Stad Sint-niklaas Kerstverlichting (november 2007) Alle bestaande kerstmotieven van het stadscentrum (Plezantstraat, Parkstraat, Hofstraat, Onze-Lieve-Vrouwstraat en plein, Ankerstraat, Truweelstraat, Kokkelbeekstraat en Nieuwstraat) worden voorzien van leds (light-emitting-diodes). Leds zijn veel zuiniger dan de gloeilampen en gaan tot 10 maal langer mee. Bovendien kunnen deze lichtkransen aangesloten worden op het openbaarverlichtingsnet. Door de vervanging van de lampen wordt het geïnstalleerd vermogen teruggebracht tot 10 % van het oorspronkelijk energieverbruik. In 2007 werd verder ook de relighting voorbereid van de Koningin Elisabethlaan (met een soortgelijk effect als de Parklaan). Afval Naar aanleiding van de problematiek van sluikstorten van groenafval in groencontainers van de stad werden de inwoners van de Katharinawijk te Sinaai aangeschreven en uitgenodigd op de stand van de compostmeesters op zaterdag 22 september Om het sorteren van plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD) correct te laten verlopen werd intensief gesensibiliseerd via de verkooppunten van PMD-zakken, stadstelevisie, zelforganisaties en op de donderdagse markt. Het KGA-ophaalpunt Berkenhof te Nieuwkerken werd verplaatst naar Ten Bos om een oplossing te bieden aan de problemen die zich stellen bij de ophaling van het klein gevaarlijk afval. Voor de realisatie van een nieuw containerpark te Nieuwkerken werd een locatie aangeduid in de Heihoekstraat. Het beperken van afval op evenementen (hier op Villa Pace aan het Castrohof) was één van de aandachtspunten van het afvalbeleid in 2007.

18 Jaarverslag 2007 Stad Sint-niklaas 17 Verder werken aan de economische wederopstanding

19 18 Jaarverslag 2007 Stad Sint-niklaas 7. Een gunstig kader scheppen voor de economie Economie is op vele vlakken de motor van de maatschappij. Daarom doet het stadsbestuur er alles aan om voor die economische spelers een gunstig kader te scheppen. De komende jaren zal er meer ruimte komen voor bedrijvigheid door de afbakening van het stedelijk gebied. Hiertoe werden enkele ruimtelijke uitvoeringsplannen ten behoeve van bedrijven opgesteld. Tevens zal bij het verlenen van milieuvergunningen de zorg voor het leefmilieu verder gecombineerd worden met een gezond economisch klimaat. Ten slotte zal een optimaal gebruik van de huidige bedrijventerreinen ervoor moeten zorgen dat deze op een ideale manier worden ingevuld. 8. Sint-Niklaas versterken als dienstenhoofdstad van het Waasland De komende jaren wil het stadsbestuur de stadspromotie op een meer gestructureerde en strategische manier aanpakken (zie ook hoofdstuk 20). In 2007 werd daartoe de aanzet gegeven door een opdracht uit te schrijven voor het opmaken van een stadspromotieplan. Het plan moet drie delen omvatten: een analyse van de bestaande toestand, het ontwikkelen van een visie en het uitschrijven van een actieplan. In mei werd de opdracht toegewezen aan een bedrijf uit Brugge. Eind 2007 werd een visie uitgeschreven op basis waarvan in het voorjaar van 2008 een actieplan wordt ontwikkeld. Parallel ging het stadsbestuur van start met het fonds voor stadspromotie. Het lokale bedrijfsleven werd uitgenodigd om mee te participeren in het stadspromotiebeleid. 27 bedrijven gingen in op de vraag van het stadsbestuur. Heel dit proces werd begeleid door de communicatiedienst. Er zijn tal van diensten waarvoor de stad een centrumfunctie op economisch gebied vervult. Eén ervan heeft de stad volledig zelf in beheer: de stadszalen. In 2007 hebben deze weer bewezen dat zij voor veel verenigingen van de stad Sint-Niklaas en omgeving een noodzaak zijn. Ondanks het feit dat de twee huisvestingsmaatschappijen van Sint-Niklaas de intentie hebben de stadszalen te kopen (met het oog op een huisvestingsproject op deze plaats na de herlocatie van de stadszalen), kunnen ze nog steeds gehuurd worden voor allerlei manifestaties. De stad blijft dus nog steeds deze grote evenementenhal van ongeveer m² nuttige tentoonstellingsruimte ter beschikking stellen. Met het stadspromotieplan, dat in 2007 in gang gestoken werd, zal de stad haar troeven beter trachten uit te spelen.

20 Jaarverslag 2007 Stad Sint-niklaas Het middenstandsactieplan aanscherpen Twee bestaande concepten werden in 2007 in een nieuw kleedje gestoken door de vzw Centrummanagement Sint-Niklaas: De geschenkenbon van de vzw centrummanagement in een nieuw kleedje. De geschenkenbon kreeg een nieuwe, moderne layout en is het ideale geschenk voor een bezoek aan een van de circa 120 deelnemende winkels en horecazaken. Dankzij reclame op stads televisie, in de Stadskroniek en tijdens de zondagopeningen in de eindejaarsperiode werden in 2007 in de drie verkooppunten in totaal 400 geschenkbonnen verkocht. De succesformule van de Sint-Niklase resto-wandeling krijgt een nieuw menu met ingang van 2008 en kan rekenen op enkele nieuwe deelnemende restaurants. Het Winter in de stad -gebeuren kende een groot succes met een echt winters straattheater en drie zondagopeningen. De stad baadde bovendien ook voor de eerste maal in blauwe led-verlichting (zie hoofdstuk 6). De Stationsstraat kon opnieuw rekenen op de lichtkegels. Het stadsbestuur pakt de leegstand in de Stationsstraat en de Reinaertgalerij aan met de opstartsubsidie voor nieuwe handelszaken. Dankzij deze premie kunnen nieuwe of verhuisde winkels zich in dit doelgebied vestigen. De actieve zoektocht naar nieuwe investeerders wordt voortgezet. 10. Land- en tuinbouw leefbaar houden Voetwegen Het onderhoud en de herstelling van de infrastructuur in het buitengebied blijft een belangrijk aan dachtspunt, zowel voor de land- en tuinbouwers als voor de plattelandsbezoekers en -bewoners. De voetwegen in Belsele en in Nieuwkerken werden in 2007 structureel hersteld: in de Cauterwegel en het Puiveldewegelken werden de knuppeltjes herlegd en de Mispelaerwegel en delen van de Arm-, Bos- en Pastorijwegel werden heraangelegd. Waterlopen De waterlopen die opgenomen zijn in de atlas der waterlopen en die onder de verantwoordelijkheid van de stad vallen, worden reeds vele jaren onderhouden volgens een vast schema. Deze regeling werd geconcretiseerd voor de periode , in samenspraak met de stedelijke landbouwraad. Het grondgebied wordt ingedeeld in drie deelgebieden en elke waterloop wordt driejaarlijks onderhouden. De waterlopen worden onderhouden volgens een vast schema, waarbij elke waterloop om de drie jaar aan bod komt. Om de werkzaamheden in de landbouw zo min mogelijk te storen ruimt men enerzijds mechanisch van 1 december tot 1 maart (door derden) en anderzijds op de trajecten die onbereikbaar zijn voor vrachtwagen en kraan manueel van 1 maart tot 1 december (door de beekploeg). Voorafgaand aan de ruiming wordt de waterbodemkwaliteit onderzocht. Indien het slib niet aan de wettelijke normen voldoet, wordt het niet op de oever gedeponeerd, maar afgevoerd voor verwerking of verbranding.

GEMEENTERAAD. Zitting van 26 augustus 2016 Besluit

GEMEENTERAAD. Zitting van 26 augustus 2016 Besluit GEMEENTERAAD Zitting van 26 augustus 2016 Besluit Samenstelling: Aanwezig: de heer Freddy Willockx, raadslid-voorzitter (sp.a); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester (N-VA); mevrouw Christel Geerts,

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Historiek. LOKALE AGENDA 21 - Leuven. Milieuconvenant. Resultaten. Acties. Duurzaam beleid in convenant. Agenda 21 van UNCED, Rio 92

Historiek. LOKALE AGENDA 21 - Leuven. Milieuconvenant. Resultaten. Acties. Duurzaam beleid in convenant. Agenda 21 van UNCED, Rio 92 LOKALE AGENDA 21 - Leuven Historiek Presentatie voor delegatie van stad en gemeenten van het Brussels Gewest Agenda 21 van UNCED, Rio 92 3 aanleidingen in Leuven ondertekening milieuconvenant 1997-1999

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 maart 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00152 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst tussen de cultuur-toeristische partners van de Oost-Vlaamse Leiestreek

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent

RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent RUP Stedelijk Wonen versterkt woonbeleid Stad Gent Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Stedelijk Wonen. Daarmee wil de Stad stedenbouwkundige problemen

Nadere informatie

Volgende commissiezittingen zullen plaatshebben in de gemeenteraadzaal:

Volgende commissiezittingen zullen plaatshebben in de gemeenteraadzaal: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 16-01-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum:

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum: ENQUÊTE BEVOLKING Status: Afgesloten Begindatum: 10-07-2013 Einddatum: 02-09-2013 Live: 55 dagen Vragen: 33 Talen: nl Panelgrootte: 700 Bounced: 0 (0%) Geweigerd: 0 (0%) Gedeeltelijk geantwoord: 0 (0%)

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling.

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling. Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 27-11-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de stad Sint- Niklaas. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden uitgewerkt,

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 19 december 2014 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 19 december 2014 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 10-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas

Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Tussen: de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering in

Nadere informatie

UW WINKEL IN EEN NIEUW KLEEDJE?

UW WINKEL IN EEN NIEUW KLEEDJE? UW WINKEL IN EEN NIEUW KLEEDJE? Premieleidraad voor het kernwinkelgebied Premies voor een fraai straatbeeld Mooie, verzorgde woningen en handelspanden maken de stad aantrekkelijk. Het stadsbestuur wil

Nadere informatie

Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen

Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen Stad Gent werkt aan Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stedelijk Wonen Het Gentse stadsbestuur maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP 167 Stedelijk Wonen. Met dit RUP wil

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 30 januari 2015 wordt aangevuld als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 30 januari 2015 wordt aangevuld als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 22-01-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond

Uitnodiging infoavond Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal pagina s 20.123 infoavond september 2015 2 contactpersoon tel. e-mail Gertjan Winten (Aquafin) +32 (0)3 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 9 februari 2009 98370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. aanvullende agenda gemeenteraad vrijdag 23 oktober Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. aanvullende agenda gemeenteraad vrijdag 23 oktober Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 21-10-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar:

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: 17 BBC vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: strategische doelstellingen actieplannen acties strategische

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT TURNHOUT GEMEENTE HERSELT CULTUURBELEIDSPLAN

PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT TURNHOUT GEMEENTE HERSELT CULTUURBELEIDSPLAN Dit cultuurbeleidsplan is gebaseerd op: Gegevens over onze gemeente Bevraging van inwoners Gegevens van de socio-culturele verenigingen Evaluaties van culturele activiteiten, georganiseerd door de cultuurdienst

Nadere informatie

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING BI JLAGE Bijlage nr. 04/ 02 Besluit houde nde het indiene n van de VGC actieplanne n 2005 Cultuur, Cultuurce ntrum Brussel, Hoofdstedelijke Ope nbare Bibliotheek en Streekgericht Bibliotheekbeleid met

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

Strategische meerjarenplanning De praktijk in Sint-Niklaas. Tom Speleman adviseur interne communicatie en beleidsplanning

Strategische meerjarenplanning De praktijk in Sint-Niklaas. Tom Speleman adviseur interne communicatie en beleidsplanning Strategische meerjarenplanning De praktijk in Sint-Niklaas Tom Speleman adviseur interne communicatie en beleidsplanning Brussel 2 december 2009 1 Inhoud Beschrijving Witboek Strategisch plan en investeringsenveloppen

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1.

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1. gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00682 Onderwerp: Vlaams Stedenfonds - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor de uitvoering van het project Go-Between

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 22 juni 2012

Gemeenteraad Notulen 22 juni 2012 Gemeenteraad Notulen 22 juni 2012 Aanwezig: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: - mevrouw Christel Geerts (sp.a), burgemeester; - de heer Wouter Van Bellingen (SOS 2012), mevrouw Sofie Heyrman (Groen!),

Nadere informatie

sponsordossier ithaka 25

sponsordossier ithaka 25 ithaka sponsordossier ithaka 25 bedankt voor het doornemen van dit dossier. hieronder stellen wij ithaka, het beeldende kunstenfestival van LOKO - de leuvense studentenkoepel, voor & bieden we u de kans

Nadere informatie

STRATENPLAN MET IN HET ROOD AANDUIDING VAN HET TRACE

STRATENPLAN MET IN HET ROOD AANDUIDING VAN HET TRACE STRATENPLAN MET IN HET ROOD AANDUIDING VAN HET TRACE Bijlage 1 ALGEMENE PROJECTINFORMATIE Bijlage 2 Projectnummer: 20.185B Projectnaam: Collector Wellebeek De plannen voor dit project werden ontworpen

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-02-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 12/02/2014 Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van het project

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting 1. Milieu. Ontwerp- zoneringsplan Westerlo. Vaststelling. De raad hechtte zijn goedkeuring aan het aangepaste

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 januari 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 januari 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 januari 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent te Sint-Niklaas - Verslag plenaire vergadering 8 juli 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden en Projecten Koning Albert II-laan

Nadere informatie

stad brugge woondienst

stad brugge woondienst stad brugge woondienst GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET EN HET GEBRUIK VAN HEMELWATER BIJ BESTAANDE

Nadere informatie

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid STAPPENPLAN fiche 4 Gericht gegevens verzamelen die je jeugdbeleid richting kunnen geven. Waarover gaat het? Het jeugdbeleid in jouw gemeente is geen blanco blad. Bij de opmaak van een nieuw jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00187 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst 'Co-creatie van een lokaal traject rond duaal leren' - periode

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 13-01-2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 13-01-2011 Dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

De voorzitter deelt mee dat punt 11 wordt afgevoerd omdat het document nog onvolledig was.

De voorzitter deelt mee dat punt 11 wordt afgevoerd omdat het document nog onvolledig was. OCMW-raad van 25 oktober 2012 Aanvang van de zitting om 19.03 uur aanwezig : Jef Foubert, voorzitter Kris Van der Coelden, Liliane Verbeke, Roland Syvertsen, Marc Van de Velde (tot en met punt 18), Antoine

Nadere informatie

Vorselaar Noord fase 2 - Vroegeinde, Niemandshoek, Pallaaraard, Groenstraat, Klissenhoek, Maashoek-

Vorselaar Noord fase 2 - Vroegeinde, Niemandshoek, Pallaaraard, Groenstraat, Klissenhoek, Maashoek- Voorstelling bewonersvergadering 29 januari 2013 Project Wegenis- en rioleringswerken : Vorselaar Noord fase 2 - Vroegeinde, Niemandshoek, Pallaaraard, Groenstraat, Klissenhoek, Maashoek- Inhoud presentatie

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2014-2019 tussen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN DE JAARMARKTEN

PROGRAMMA VAN DE JAARMARKTEN PROGRAMMA VAN DE JAARMARKTEN georganiseerd door de stad Sint-Niklaas 2017 Nieuwkerken 17 april Sinaai Stenenmuur 5 juni Sinaai Dries - 23 september Belsele - 11 november Sint-Niklaas - 4 december Voorwoord

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme een aantrekkelijker een veiliger een Vlaamser Hamme Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme 1. Het imago van Hamme als sterk verouderde gemeente moet omgezet worden naar een landelijke gemeente met leefbare

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 mei 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 mei 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 mei 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD cultuur, sport, jeugd en onderwijs Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE I. Opdracht. Artikel 1: Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE CULTURELE INFRASTRUCTUUR EN DE DIENSTVERLENING VAN CULTUURCENTRUM TER VESTEN & KASTEEL CORTEWALLE

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE CULTURELE INFRASTRUCTUUR EN DE DIENSTVERLENING VAN CULTUURCENTRUM TER VESTEN & KASTEEL CORTEWALLE RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE CULTURELE INFRASTRUCTUUR EN DE DIENSTVERLENING VAN CULTUURCENTRUM TER VESTEN & KASTEEL CORTEWALLE Goedgekeurd door de Gemeenteraad van Beveren in zitting van

Nadere informatie

Gemeente Sint-Laureins Beleidsnota 2012 - Doelstellingennota

Gemeente Sint-Laureins Beleidsnota 2012 - Doelstellingennota Bladzijde : 1 Beleidsdomein F.10-121 : ALGEMEEN BESTUUR LT1 Langetermijndoelstelling : De toegankelijkheid en klantgerichtheid van de dienstverlening optimaliseren. KT1.1 : Kortetermijndoelstelling : Optimaliseren

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg»

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» «Historisch Koekelberg» in enkele cijfers Gewestelijke toelage : 11.000.000 Federale

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 februari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD cultuur, sport, jeugd en onderwijs Samenstelling de heer Bart De Wever,

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 25 november 2016 Aanvullende agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 25 november 2016 Aanvullende agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Aanvullende agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet, heb ik de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag om 19:00

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 december 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2013 tussen provincie

Nadere informatie

Aansluiting Pluimbroek Geraardsbergsestraat. Gertjan Winten

Aansluiting Pluimbroek Geraardsbergsestraat. Gertjan Winten Aansluiting Pluimbroek Geraardsbergsestraat Gertjan Winten Waarom zijn we hier samen? Waarom deze werken? Wat gaat er veranderen? Hoe zullen de werken verlopen? Vragenronde 15-12-2010 Aquafin partner for

Nadere informatie

Woensdag 16 november Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Aankondiging Canvascollectie PSK, Brussel

Woensdag 16 november Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Aankondiging Canvascollectie PSK, Brussel Woensdag 16 november 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Aankondiging Canvascollectie PSK, Brussel Dames en heren, Chère collègue ministre (Fadila) Laanan,

Nadere informatie

conceptnota ithaka 25

conceptnota ithaka 25 ithaka conceptnota ithaka 25 wat is ithaka? ithaka is een beeldend kunstenfestival voor jong artistiek talent georganiseerd door LOKO cultuur. haar vijfentwintigste editie gaat door van 6 tot 12 maart

Nadere informatie

Gemeenteraad Proces-verbaal 25 maart 2011

Gemeenteraad Proces-verbaal 25 maart 2011 Gemeenteraad Proces-verbaal 25 maart 2011 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester; de heer Urbain Vercauteren, mevrouw Lieve Van Daele, de heren Gaspard Van Peteghem, Ben Van Eynde, Wouter Van

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart 2012 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies De gemeenteraad

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Stad Eeklo Cultuurdienst Molenstraat 36 9900 EEKLO T 09 218 27 31 F 09 378 40 49 info@stad.eeklo.be SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Gelet op het decreet van 12 juli 2012 betreffende

Nadere informatie

Beleidsdomein economie in de gemeente. Pieter Van Sande Stafmedewerker VVSG

Beleidsdomein economie in de gemeente. Pieter Van Sande Stafmedewerker VVSG Beleidsdomein economie in de gemeente Pieter Van Sande Stafmedewerker VVSG 24.09.2009 Dienst lokale economie? Welke gemeente heeft een dienst lokale economie? Wat doet die dienst lokale economie? Lokale

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

5 november 2012. Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal cultuurbeleid

5 november 2012. Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal cultuurbeleid Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal cultuurbeleid Lokaal Cultuurbeleid: wetgevend kader Decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid Besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober

Nadere informatie

ADVIES Deeltijds kunstonderwijs

ADVIES Deeltijds kunstonderwijs ADVIES Deeltijds kunstonderwijs Op vrijdag 4 maart 2011 keurde de Vlaamse Regering Kunst verandert! goed, een conceptnota rond de inhoudelijke vernieuwing van het deeltijds kunstonderwijs (DKO). De Vlaamse

Nadere informatie

Gent daagt Sint-Niklaas uit tot een duel 'Dagen Zonder Vlees'

Gent daagt Sint-Niklaas uit tot een duel 'Dagen Zonder Vlees' Gent daagt Sint-Niklaas uit tot een duel 'Dagen Zonder Vlees' Als officiële ambassadeur van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties ('SDG Voice' van de Sustainable Development Goals) zal

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? UNIZO-Houthulst heeft, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2012, zich gebogen over de vraag

Nadere informatie

Opening nieuwe dienstencentrum Drongen

Opening nieuwe dienstencentrum Drongen Opening nieuwe dienstencentrum Drongen In 2014 verliet de politie haar commissariaat op de gelijkvloerse verdieping van Drongenplein 4 en verhuisde naar een nieuwbouw in de Domien Ingelsstraat. De gelijkvloerse

Nadere informatie

GR Punt 12. Sociale zaken - project occasionele kinderopvang (datum van publicatie 23/09/2015)

GR Punt 12. Sociale zaken - project occasionele kinderopvang (datum van publicatie 23/09/2015) GR20150910 Punt 12. Sociale zaken - project occasionele kinderopvang (datum van publicatie 23/09/2015) Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het

Nadere informatie

Op naar proper water in 2015!

Op naar proper water in 2015! Op naar proper water in 2015!! De Europese Kaderrichtlijn water, het decreet Integraal Waterbeleid en Vlarem I en II verplichten ons tot het voeren van een integraal Stedelijk waterbeleid. Dit gaat voornamelijk

Nadere informatie

Louis Huybrechtsstraat - Aanleg riolering en wegenis -

Louis Huybrechtsstraat - Aanleg riolering en wegenis - Project Borsbeek: Louis Huybrechtsstraat - Aanleg riolering en wegenis - 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Louis Huybrechtsstraat 3. Gescheiden riolering 4. Afkoppeling praktisch

Nadere informatie

16.01.01 Leeskring ism Davidsfonds 2008-2009 "De grote x aanbod aan activiteiten wordt

16.01.01 Leeskring ism Davidsfonds 2008-2009 De grote x aanbod aan activiteiten wordt .01 Het bestaand gemeentelijk cultureel.01.01 Leeskring ism Davidsfonds 2008-2009 "De grote aanbod aan activiteiten wordt revoluties" op 05/01; 12/01 en 19/01 geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd of vernieuws.01.02

Nadere informatie

Riolering en wegeniswerken Doortocht HERTSBERGE

Riolering en wegeniswerken Doortocht HERTSBERGE Riolering en wegeniswerken Doortocht HERTSBERGE 5 september 2016 Riolering en wegeniswerken Doortocht HERTSBERGE Steven Devoldere Aquafin Werken aan zuiver water Inleiding gemeente Oostkamp De werken,

Nadere informatie

Aquafin en de gemeente plannen werken in uw buurt Infoavond

Aquafin en de gemeente plannen werken in uw buurt Infoavond Aquafin en de gemeente plannen werken in uw buurt Infoavond Xenia Luxem Projectmanager Aquafin 7 december 2016 Voorstelling betrokken partijen Bouwheer: -> Aquafin (riolering + advies afkoppelingen) Overige

Nadere informatie

Wegenis- en rioleringswerken Bist

Wegenis- en rioleringswerken Bist Wegenis- en rioleringswerken Bist Infovergadering 18-01-2017 1 Agenda Voorstelling panel Waarom deze werken Wat gaat er veranderen Hoe zullen de werken praktisch verlopen Hoe zal het nieuwe wegdek eruit

Nadere informatie

Afwezig: de heer Wout De Meester, schepen (Groen); de heer Ali Alci, raadslid (sp.a)

Afwezig: de heer Wout De Meester, schepen (Groen); de heer Ali Alci, raadslid (sp.a) GEMEENTERAAD Zitting van 25 augustus 2017 Besluit Samenstelling: Aanwezig: mevrouw Ilse Bats, raadslid-voorzitter (sp.a); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester (N- VA); mevrouw Christel Geerts, schepen

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 26 juni 2015 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 26 juni 2015 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 18-06-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

Info-avond Riolerings- en wegeniswerken DOM-270/11/216-Z Borstekouterstraat - Fonteinstraat. Afkoppelingswerken op perceelsniveau

Info-avond Riolerings- en wegeniswerken DOM-270/11/216-Z Borstekouterstraat - Fonteinstraat. Afkoppelingswerken op perceelsniveau Info-avond Riolerings- en wegeniswerken DOM-270/11/216-Z Borstekouterstraat - Fonteinstraat Afkoppelingswerken op perceelsniveau 1 Toelichting afkoppelen Wat is scheiden en afkoppelen? Waarom scheiden?

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Renovatieproject DE BATELLERIE

Renovatieproject DE BATELLERIE Renovatieproject DE BATELLERIE 2000 Antwerpen, Falconplein 14 1. de Stad Antwerpen Antwerpen wordt wel eens de beste kleine grootstad van Noord-Europa genoemd en is met de combinatie van één van Europa

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00576 Onderwerp: Addenda bij subsidieovereenkomsten tussen de Stad Gent en het SVK OCMW Gent als gevolg van enerzijds

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas 10 puntenplan Inleiding. Sint-Gillis-Waas is een goede gemeente om in te wonen. De typische elementen die onze gemeente kenmerken, namelijk de rust, de goede

Nadere informatie

Datum 29 september 2011

Datum 29 september 2011 Beleidsnotitie duurzame openbare verlichting 2011-2016 Kerngegevens Projectleider Afdeling B.I.C. Stolk Ruimte 3 Datum 29 september 2011 3 Behandeling Gemeenteraad Planstatus Casenummer Vastgesteld AB11.00502

Nadere informatie

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING.

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Gemeenteraad Proces-verbaal 23 april 2010

Gemeenteraad Proces-verbaal 23 april 2010 Gemeenteraad Proces-verbaal 23 april 2010 Aanwezig: de heer Freddy Willockx, burgemeester; de heren Urbain Vercauteren en Wouter Van Bellingen, mevrouw Christel Geerts, de heren Lieven Dehandschutter en

Nadere informatie

09/06/2015. Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle

09/06/2015. Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle 09/06/2015 Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling van het project 2. Detail voorstelling (door studiebureau) 3. Voorstelling

Nadere informatie

Het is mij telkens een groot genoegen naar een plek te komen waar. mensen, instellingen of organisaties door samenwerking bewijzen dat

Het is mij telkens een groot genoegen naar een plek te komen waar. mensen, instellingen of organisaties door samenwerking bewijzen dat Dinsdag 20 september 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Studiedag 10 jaar Duurzaam Kustbeheer - Fort Napoleon Oostende Geachte gedeputeerde, Geachte Minister

Nadere informatie

CO7: cultuur erfgoed archeologie

CO7: cultuur erfgoed archeologie CO7: cultuur erfgoed archeologie Cultuurraad Poperinge Woensdag 22 oktober 2014 OPZET Waarvoor staat CO7? Waarvoor kan je bij CO7 terecht? Welke acties en projecten staan op stapel? Vlaamse Cultuurprijs

Nadere informatie

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013 6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de Antwerpenaar alles

Nadere informatie

Vroeger en Nu. Reeks met getuigenissen over het verleden van het Waasland

Vroeger en Nu. Reeks met getuigenissen over het verleden van het Waasland Vroeger en Nu Reeks met getuigenissen over het verleden van het Waasland De Erfgoedcel Waasland maakt deel uit van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas (I.C.W.) en wordt ondersteund

Nadere informatie

Ongeveer 17 jaar geleden startte een eerste pilootproject van de. bosgroepen in de Kempense Heuvelrug in de provincie Antwerpen,

Ongeveer 17 jaar geleden startte een eerste pilootproject van de. bosgroepen in de Kempense Heuvelrug in de provincie Antwerpen, Zaterdag 17 september 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Toespraak Bosgroepen Oost-Vlaanderen - Wachtebeke Dames en heren, Beste gedeputeerde(n), Beste

Nadere informatie

150 jaar Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.)

150 jaar Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.) 150 jaar Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.) 1861-2011 1 2 3 4 WERKING VAN DE K.O.K.W. 1861: oprichting K.O.K.W. is op één na oudste geschiedkundige vereniging van Vlaanderen

Nadere informatie

Bewonersvergadering Afkoppeling bedrijven in de Industrieweg, Energieweg, Nijverheidsstraat, Ambachtsstraat, Industriezone en De Delften te Malle

Bewonersvergadering Afkoppeling bedrijven in de Industrieweg, Energieweg, Nijverheidsstraat, Ambachtsstraat, Industriezone en De Delften te Malle 04/09/2017 Afkoppeling bedrijven in de Industrieweg, Energieweg, Nijverheidsstraat, Ambachtsstraat, Industriezone en De Delften te Malle 1 Inhoud presentatie 1. Situering van het project 2. Detail voorstelling

Nadere informatie

Pidpa Riolering in Zoersel: Wijk Kapellenhof - Aanleg riolering -

Pidpa Riolering in Zoersel: Wijk Kapellenhof - Aanleg riolering - Pidpa Riolering in Zoersel: Wijk Kapellenhof - Aanleg riolering - Voorstelling infovergadering bewoners 23 januari 2012 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Wijk Kapellenhof 3. Gescheiden

Nadere informatie

15 acties voor de Gentse begraafplaatsen

15 acties voor de Gentse begraafplaatsen 15 acties voor de Gentse begraafplaatsen De komende maanden en jaren staan nog heel wat acties op stapel op de Gentse begraafplaatsen. Acties die ervoor zorgen dat de begraafplaatsen nieuwe trends in gedenkvormen

Nadere informatie

Uitnodiging infoavond. Werken in Steenokkerzeel : werken in Tervuursesteenweg - Houtemsesteenweg Projectnummer 21381

Uitnodiging infoavond. Werken in Steenokkerzeel : werken in Tervuursesteenweg - Houtemsesteenweg Projectnummer 21381 Uitnodiging infoavond uw kenmerk ons kenmerk datum aantal bijlagen 21381 infoavond augustus 2016 3 + folder contactpersoon tel. e-mail 03 450 45 45 contact@aquafin.be Werken in Steenokkerzeel : werken

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing:

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing: Zitting Gemeenteraad van 16.10.2014. --------------------------------------------------------- Aanwezig : De Roo Greet : Burgemeester-Voorzitter ; De Muynck Marc, Gyselbrecht Hannes, Dewinter Chris, Debouck

Nadere informatie