indruk MHTWeetjes Teambegeleiding binnen de dienst wonen Inspraak cliënten in de dagbesteding TW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "indruk MHTWeetjes Teambegeleiding binnen de dienst wonen Inspraak cliënten in de dagbesteding TW"

Transcriptie

1 België - Belgique P.B. - P.P ZWALM 3/4505 P indruk Driemaandelijks tijdschrift van vzw Dienstencentrum Mariaheem - Ter Wilgen Vu Geert Bonte Kasteeldreef Zwalm (Beerlegem) Nr 5 - september oktober november 2010 Afgiftekantoor Zwalm 1 MHTWeetjes Teambegeleiding binnen de dienst wonen Inspraak cliënten in de dagbesteding TW T IJ DSCH R IFT VAN VZW DIENSTENCENTRUM M AR I A HEEM - T ER W I LGEN

2 I N H O U D 13 Voorwoord 1 Nieuws van het oudercomité 2 Info uit de gebruikersraden 5 Sociale dienst: Voor u gelezen in Handiflash FOD 6 31 Dienst wonen: Het team als drager van de zorg. Zorg dragen voor het team. 7 Dagbesteding Ter Wilgen: Wat een pictospel vertellen kan 13 Amen en uit 15 Onmogelijk is niet Congolees Wij stellen u voor 17 Computer en netwerken 18 Cursiefje 19 Medische info: Cholesterol onder controle 20 MHTWeetjes 23 Familienieuws 34 In en uit dienst 36

3 V O O R W O O R D 1 Voorwoord Eén jaar geleden verscheen het eerste nummer van dit tijdschrift Indruk. Ondertussen zijn we 1 jaar én een aantal nummers verder. Het nieuw samengestelde redactieteam draait op volle toeren. Er komen lovende commentaren over de mix van ludieke en ernstiger artikels. Ik wil langs deze weg iedereen die het voorbije jaar de pen ter hand nam bedanken voor de mooie bijdragen. September een tijd van terugdenken aan de mooie deugddoende doch vervlogen verlofperiode, een tijd van korter wordende dagen, een tijd van regenbuien en windvlagen, de opstart van het nieuwe schooljaar. Na de voorbereidende droom- en denkfase zijn we toe aan de durffase. Vertrekkende van de diverse analyses moeten we durven kiezen. We zullen een beperkt aantal doelen kiezen die we in de komende 5 jaar willen realiseren. Richting geven is een niet geringe, doch boeiende uitdaging. Langs deze weg wil ik jullie alvast veel leesgenot toewensen. Geert Bonte 14 september 10 September alle zomerwarmte is omgezet in kleur. nog even en alles valt op de grond. In september herneemt de werking op kruissnelheid. Op organisatieniveau liggen meerdere doelen voor: vernieuwen van onze missie en visie; vernieuwen van onze gemeenschappelijke website; indienen van het dossier voor het eerste nieuwbouwproject (de 4 x 8 bedden te Beerlegem). Verlaten zomer wijkend voor nieuwe kleuren tijd voor roestpalet. Het najaar is tevens de tijd om ons meerjarenbeleidsplan concrete vorm te geven.

4 2 O U D E R C O M I T E Nieuws van het oudercomité VERSLAG VERGADERING 15 JUNI 2010 Nieuws van de voorzitter Na jarenlange inzet in het oudercomité biedt mevr. Ginette Frère haar ontslag aan. De voorzitter bedankt haar voor haar jarenlange inzet op de vergaderingen van het oudercomité en als vrijwilliger op het zomerfeest. Overlijden van bewoner, deelnemer of medewerker van Mariaheem: Michel De Caesemaeker benadrukt dat Sonja Vanhaesebrouck of hijzelf steeds trachten aanwezig te zijn op de gebedsdienst of de begrafenis, voor zover ze tijdig worden verwittigd en niet verhinderd zijn. Op de vergadering van Fovig op 2 juni gaf dhr. Jean Hélin de fakkel door aan Michel De Caesemaeker. Op het vlak van accommodatie in de verschillende voorzieningen worden ernstige inspanningen geleverd. Zowat overal is men met nieuw- of vernieuwbouw bezig. Meestal is dit gekaderd in een gefaseerd masterplan. Er ontstond een spontane gedachtewisseling over diverse thema s zoals: Inclusieve zorg Projecten waarin personen met een beperking geïntegreerd worden in een bestaande woonkern blijken dikwijls aanvaard, zolang dit niet in eigen buurt is. De meest onmogelijke argumenten worden in dit verband aangebracht: overlast van parkeren, geluidsoverlast, kostprijs roerend en onroerend goed Is onze maatschappij er echt op vooruitgegaan en is men bereid tot inclusie? Kwaliteitswerking De werking in de voorzieningen blijft over het algemeen goed te noemen. Van belang is dit aan te moedigen. Tegelijkertijd is het wenselijk ook te blijven streven naar verbetering en vooruitgang. Wederzijds vertrouwen is een belangrijke motiverende factor en een goede context om iets te bereiken. Dit sluit niet uit om kritisch te blijven voor elkaar. Aangewezen is hoofdzaken voor ogen te houden en zich niet te verliezen in details. Het collectief overleg kan hier terdege een rol spelen en aan positieve belangenbehartiging doen ten voordele van de gebruikers. We denken hier aan signalen die kunnen gegeven worden in verband met de middelen voor de voorzieningen, de bezetting voor het personeel, de continuïteit van de zorg, enz. Werking gebruikersraden Overal worden ernstige inspanningen gedaan om de bewoners te betrekken bij de werking van de gebruikersraden. Maar de verslaggeving naar hen toe blijkt een moeilijk punt. Op veel plaatsen werkt men met een coach. Deze zorgt voor verwerking en uitleg achteraf en is aanwezig op de vergaderingen. De onderwerpen die aan bod komen zijn ook niet altijd toegankelijk: het jaarverslag, de externe audit, enz. Belangrijk is dat de gebruikersraad zelf aandacht besteedt aan de onderwerpen die besproken worden door de bewoners op de bewonersraad. Soms hebben bewoners een adres ter beschikking zodat ze rechtstreeks hun vragen en wensen kunnen kenbaar maken aan de gebruikersraad. Dit blijkt meestal goed te functioneren. Zorgregie De zorgregie is weinig bekend bij veel ouders. Voor velen is het niet meer dan een administratieve procedure. Men weet nauwelijks

5 O U D E R C O M I T E 3 dat er contactpersonen bestaan en men heeft weinig zicht op wat ze doen. Ouders kunnen ook niet echt in contact komen met de persoon die bemiddelt en hun belangen behartigt. Daardoor wachten ze dikwijls te lang om een regeling te treffen. Tevens vergeet men soms dat bij een vrijgekomen plaats wel een juist profiel is vereist voor een nieuwe invulling. Dienen gebruikersverenigingen hier geen grotere rol op te nemen? Onder meer wat informatie betreft? Nieuws van de directie Dhr. Geert Bonte laat opmerken dat heel vlug, tenminste binnen de 14 dagen, allerlei nieuwtjes zoals foto s van feestjes in Mariaheem, Ter Wilgen en NAH Ronse te vinden zijn op de website Evaluatie van de sponsoring van de kleine projecten Projecten die verwezenlijkt zijn: stand op 15 juni 2010 Dienst Wonen - vernieuwen TV huis vernieuwen TV huis oven +kookplaat huis kookfornuis +oven huis vergaderstoelen Besch. Wonen zonneparasols Gavere droogrekken Zingem stereo-installatie huis Dagbesteding - TV belevingscentrum papierversnipperaar 450 Projecten die nog open staan: Dienst Wonen - salon huis relax actieve nachtdienst NB douchetoiletstoel huis 5 en huis Pastorale dienst - herdenkingshoek in tuin 1500 Dagbesteding - antwoordapparaat arbeidscentrum kinetoestel paramedische dienst 700 Technische dienst - heggeschaar met telescopische arm 550 Totaal Recht op zorg Een verzoek om nog eens gehoord te worden door het Vlaamse Parlement werd genegeerd en dat met handtekeningen! Hier volgt nu het antwoord van Rietje Pauwels van het kabinet van het Vlaamse ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: Met aandacht heb ik kennis genomen van uw pleidooi om het recht op zorg in de regelgeving te verankeren. Terecht vraagt u dat ouders die zorg voor een kind met een handicap opnemen,zoveel als mogelijk zekerheid kan geboden worden. Het is en blijft ook de betrachting van de Vlaamse regering om dit zoveel als mogelijk te realiseren. Het heeft echter geen zin om zaken in de wetgeving vast te leggen, als de overheid niet ook voor honderd procent zeker is dat ze dit kunnen waarmaken.

6 4 O U D E R C O M I T E In uw betoog verwijst u naar enkele internationale verdragen. Ook in deze verdragen wordt deze relativiteit aangegeven, aangezien de nodige middelen ook ter beschikking moeten zijn. Verdragen hanteren dan ook zinsneden als indien mogelijk en afhankelijk van de beschikbare middelen. Het mag niettemin geen argument zijn om niet te streven naar een zorggarantie. Een absolute, onvoorwaardelijke zorggarantie is echter niet haalbaar. De maatschappij en de personen met een handicap mogen verwachten dat niet alleen gespecialiseerde voorzieningen, maar ook algemene welzijnsdiensten en gezinnen een redelijk aandeel in de zorg opnemen. In die zin moet het beleid niet alleen inzetten op uitbreiding van residentiële en semiresidentiële voorzieningen, maar ook op het nog beter ondersteunen van ouders, broers en zussen, en het toegankelijk maken van reguliere diensten. In die zin dient bij de overgang van minderjarigenzorg naar meerderjarigenzorg ook afgewogen te worden in hoeverre residentiële opvang onverkort moet verder gezet worden, waarbij er uiteraard geen discussie kan zijn over het feit dat jongeren met een zware zorgbehoefte deze overstap soepel moeten kunnen maken. Ik zal op zeer korte termijn actief met de sector in overleg gaan over de uitbouw van de zorgsector voor personen met een handicap voor het volgend decennium. Door een combinatie van maatregelen, met name voldoende ondersteuning van de natuurlijke netwerken, het inschakelen van zoveel mogelijk andere diensten, het efficiënt inzetten van middelen door een goede vraagverduidelijking en zorgzwaarte-gerelateerde subsidiëring, moet het mogelijk zijn om gedurende dit decennium voor een aantal doelgroepen, en zo mogelijk voor alle personen met een handicap, inderdaad te groeien naar zorggarantie. Hierbij zal verdere capaciteitsuitbreiding hoe dan ook een zeer belangrijk onderdeel blijven van het uit te voeren beleid. Ondertussen zijn al mechanismen ontwikkeld en uitgewerkt. Er is een regeling noodsituaties, die gedurende een beperkte periode een oplossing bieden. Er is de regeling knelpuntdossiers, waarbij gericht budgetten worden toegekend aan personen die na een noodsituatie geen oplossing vinden, of al te lang op de CRZ staan. Ik besef dat dit nog maar eerste aanzetten zijn, en dat dit nog in omvang moet toenemen. Daarnaast zullen we een aantal voorzieningen extra moeten uitrusten om met zeer moeilijke doelgroepen om te kunnen gaan, anders worden er ondanks persoonlijke budgetten nog geen oplossingen gevonden. Ik wil besluiten met u te verzekeren dat ik gaandeweg zal blijven verder streven naar een aangepast zorgaanbod voor iedere persoon met een handicap. Ik hoop dat, indien we gedurende een aantal jaren ons beleid kunnen verder zetten, wij ouders inderdaad de zekerheid kunnen bieden waarop ze recht hebben. Voor zover het antwoord van het ministerie. Daarbij vragen we ons ook af hoever het staat met het witboek tot 2020 uitgewerkt onder Vandeurzen?!? Geert De Smet

7 G E B R U I K E R S R A D E N 5 Info uit de gebruikersraden Gebruikersraad NAH Ronse 24 juni Maandelijkse facturatie Vanaf 1 juli 2010 gebeurt de facturatie maandelijks, ook voor het tehuis. Incontinentiemateriaal wordt eveneens via de factuur aangerekend. DVO bijsturing De bijsturing van de dienstverleningsovereenkomst is één van de thema s die we verder willen uitwerken naar aanleiding van de evaluatie van vijf jaar werking Ter Wilgen NAH. Er is een kleine werkgroep gevormd die een nieuwe leidraad ter voorbereiding en bespreking heeft uitgewerkt. Een eerste bespreking heeft intussen plaats gevonden. Het is de bedoeling om de cliënten en hun netwerk zo intens mogelijk te betrekken. Open plaatsen dagcentrum In de afgelopen periode verwelkomden we twee nieuwe cliënten: Jeroen Pevenage en Luc Van Quickelberge. Door het systeem van flexibele plaatsen binnen het dagcentrum zijn er nu een vijftiental cliënten die het DC bezoeken terwijl we maar de beschikking hebben over zes voltijdse plaatsen. Personeelswissels Enkele van onze medewerksters zijn in het statuut moederschapsbescherming gegaan. Magali Raick wordt vervangen door Jolien De Lepeleere, Barbara De Langhe door Nils Droeshout, Kelly De Bacquer door Cynthia Laurier en nadien door Emelie Coetsier. Kaas- en wijnavond 2010 Zeer succesvol geweest: grote deelname en enthousiasme bij bezoekers en medewerkers. De opbrengst zal rond de 3300 schommelen; we willen hiermee een inhoudelijk project opzetten. Gezien de zaal t Kapittel met een 300 tal bezoekers op overcapaciteit zit proberen we voor volgend jaar een beter aangepaste accommodatie te vinden. Ook de medewerkersgroep zouden we graag nog willen uitbreiden met een aantal vrijwilligers (overigens nogmaals hartelijk dank aan de leden van de gebruikersraad!). Vragen / opmerkingen / klachten - Telefonische bereikbaarheid geeft soms problemen; vermoedelijk door slechte verbinding met de looptelefoon. Wordt nagekeken. - Vraag om planten op de individuele kamers passende verzorging te geven. - Vraag om een brandevacuatieoefening te organiseren; is doorgegeven aan de preventieadviseur. Oudercomité Mariaheem Leden: Dhr. M. De Caesemaeker, Mevr. A. De Vos, Mevr. C. De Vriese, Mevr. M. De Zitter-De Groote, Mevr. I. De Meyer-Claeys, Dhr. H. Van De Sype, Mevr. S. Meuleman-Vanhaesebrouck, Dhr. G. De Smet, Mevr. D. Volckaert, Mevr. G. Frère, Mevr. S. Roman Vanuit MHTW: Dhr. G. Bonte, Dhr. P. Dewaele, Dhr. R. Devriese, Mevr. L. Vens, Mevr. M. Cromphout, Mevr. B. De Vriese Gebruikersraad NAH Ronse Leden: Dhr. P. Vande Weghe, Mevr. MC De Vos, P. De Geeter, Mevr. C. De Geeter, Mevr. Meuleman-De Troyer, Mevr. MH Vanhoenacker-Bossaer Vanuit MHTW: Dhr. G. Bonte, Dhr. P. Dewaele, Dhr. R. Devriese, Dhr. L. Callebaut, Mevr. E. Bosschem

8 6 S O C I A L E D I E N S T Voor u gelezen in Handiflash FOD Nieuw model van algemeen attest Tot voor kort leverde de Directie-generaal Personen met een handicap een attest af aan personen met een handicap die van sociale en fiscale maatregelen wilden genieten. Dit attest, door iedereen gekend als algemeen attest, veroorzaakte problemen op het vlak van de begrijpelijkheid, omdat het verwees naar medische erkenningscriteria die door onze artsen tijdens hun onderzoeken niet meer gebruikt worden. Vanaf 1 juni 2010 levert de Directie-generaal Personen met een handicap een nieuw algemeen attest af waarvan het model sterk vereenvoudigd is. Welke wijzigingen werden aangebracht aan dit nieuwe attest? Er wordt alleen nog verwezen naar de criteria die wij tijdens onze medische onderzoeken gebruiken. Deze criteria worden bepaald door de reglementeringen van: de bijkomende kinderbijslag de tegemoetkomingen aan personen met een handicap de vrijstelling van BTW op autovoertuigen Alleen de meest recente medische situatie van de persoon met een handicap wordt vermeld. Als de persoon wil beschikken over de vroegere vaststellingen van zijn handicap dan kan hij een historiek van zijn medische situatie vragen aan het Contact Center of aan de maatschappelijk assistenten. Bij nieuwe aanvragen zal men automatisch een nieuw attest toegestuurd krijgen. In afwachting blijft het oude attest geldig. Gelieve de sociale dienst onmiddellijk na ontvangst een kopie te bezorgen voor het cliëntendossier van de bewoner/ deelnemer. De dienstencheque, ruim bruikbaar door personen met een handicap Met de dienstencheques kan de particulier beroep doen op een werknemer van een erkende onderneming om huishoudelijke taken te laten verrichten zowel binnenshuis als buiten. Een cheque kost 7,50 euro per uur en is fiscaal aftrekbaar. De toegelaten activiteiten zijn: schoonmaken met inbegrip van de ramen, wassen en strijken, verstelwerk van strijkgoed, bereiden van maaltijden, boodschappen doen en bepaalde vervoerdiensten bij lokale ondernemingen die hiervoor een erkenning hebben. Voor hulp bij verplaatsingen zijn er bepaalde diensten voor aangepast vervoer zoals Taxi Hendrix uit Gent en Taxi de Meyer uit Oudenaarde, waar men ook dienstencheques kan gebruiken om te betalen. Vanaf 1 januari werd het aantal dienstencheques per gebruiker beperkt tot 500 per jaar (in plaats van 750). Hierop zijn er uitzonderingen: Eénoudergezinnen, personen met een handicap en gebruikers met een kind met een handicap ten laste kunnen dienstencheques per jaar aankopen. Personen met een handicap kunnen voor meer info of concrete vragen ook terecht op de dienst maatschappelijk werk van hun mutualiteit. Alle informatie en een lijst van erkende ondernemingen zijn te vinden op de site van SODEXO: of op het tel.nummer 02/

9 W O N E N 7 Het team als drager van de zorg Zorg dragen voor het team TEAMBEGELEIDING BINNEN DE DIENST WONEN VAN MARIAHEEM: EEN PERSOONLIJKE ILLUSTRATIE Kwaliteitsvolle dienstverlening: de globale doelstelling Deze organisatie stelt zichzelf tot doel om op een degelijke en doordachte wijze een antwoord te formuleren op de zorgvraag van elke individuele bewoner. Bewoners worden omringd en begeleid door een team van woonbegeleiders dat dagdagelijks deze doelstelling als kernopdracht opneemt. Zij analyseren samen met de orthoagoog elke individuele zorgvraag, zoeken naar antwoorden, proberen met vallen en opstaan, gaan flexibel om met steeds weer veranderende realiteiten Dit traject, dat eigenlijk elke dag opnieuw ergens weer begint, wordt door deze teamleden niet alleen bewandeld. Er wordt van hen verwacht dat ze dit traject uitbouwen in nauw overleg met andere partners in de zorg: sociale dienst, diensthoofd, familie (sociaal netwerk), dienst dagbesteding, medische dienst De medewerkers als individu en als team zijn het kapitaal, het kernpotentieel van deze voorziening. Het is vanuit deze benadering dat de overtuiging leeft, en met de tijd meer en meer aan kracht wint, dat streven naar een goede dienstverlening meteen ook betekent zorg dragen voor en ondersteuning bieden aan de medewerkers. Onder ondersteuning en zorg verstaan we zowel het coachen van elk individu in de uitvoering van zijn job als het begeleiden en ondersteunen van teams. Binnen onze organisatie wordt al via verschillende kanalen en methodieken gewerkt aan het ondersteunen en coachen van de individuele medewerker. In dit artikel richt ik mij uitdrukkelijk op de ondersteuning van het team, de groep van medewerkers. Teamondersteuning, een noodzaak maar waarom? Begeleiden van personen met een beperking is geen positieve wetenschap, er bestaat geen éénduidige handleiding. De opdracht houdt net in dat de medewerker op basis van zijn kennis, vaardigheden, inzichten maar vooral ook vanuit zijn persoonlijkheid vorm geeft aan de wijze waarop de cliënt ruimte krijgt, input krijgt, sturing krijgt om zijn leven uit te bouwen. Ook de meest professionele en best geschoolde hulpverlener is geen perfect functionerende, onwankelbare behandelmachine. De hulpverlener is in de eerste plaats een gewone mens, iemand met eigen menselijke behoeften en verlangens, kwetsbaarheden en minder of meer gezonde persoonlijkheidskenmerken, die samenhangen met de eigen persoonlijke voorgeschiedenis (Van Gael, 1998). Deze zullen onvermijdelijk invloed hebben op zijn of haar competenties en beperktheden in het hanteren van de relatie met cliënten én met andere teamleden. Deze gewone, en dus ook per definitie beperkte hulpverlener heeft de opdracht een helpende en helende relatie aan te gaan met cliënten ( ) (Van Gael) Bovendien gebeurt het begeleiden niet door individuele medewerkers alleen. Hoe complexer en meer uiteenlopend de vraag van de doelgroep, hoe afhankelijker medewerkers

10 8 W O N E N van elkaar worden en hoe meer ze met elkaar moeten kunnen samenwerken. Onze praktijk Het team begeleiden in het uitvoeren van zijn opdracht is in de eerste plaats de taak van het groepshoofd. Het groepshoofd coördineert de verschillende deeltaken en ziet erop toe dat doelen worden bepaald en worden behaald. Uit het gamma van omschreven competenties/verwachtingen (functieomschrijving groepshoofd) onderstreep ik graag vanuit mijn perceptie en aanvoelen: Een degelijke geïntegreerde inhoudelijke kennis van de actuele benadering mbt de begeleiding van volwassen personen met een beperking Inzicht in groepsdynamische processen en de nodige tools om hiermee om te gaan; open communicatie kunnen spreken en luisteren, feedback durven en kunnen geven en ontvangen, motiverend coachen, situationeel leiderschap (de wijze waarop je leiding geeft kunnen aanpassen aan de omstandigheden of noodzaak soms sterk bepalend en sturend, soms van aan de zijlijn opvolgen ) Administratieve en organisatorische vaardigheden waarbij kunnen delegeren best ook aan de orde is Uit de diversiteit van kennis en competenties blijkt zeker dat de taak van een groepshoofd binnen deze organisatie geen sinecure is. Het begeleidingsteam Het team wordt in zijn werking ondersteund door een begeleidingsteam bestaande uit orthoagoog, maatschappelijk werker en diensthoofd. Die ondersteuning vertrekt zowel vanuit inhoudelijke hoek als vanuit groepsdynamisch perspectief. Elke individuele bewoner wordt begeleid door verschillende medewerkers, zowel binnen het team als nog ruimer binnen de dagbesteding. Een consistente en consequente benadering van de persoon lijkt me een recht maar ook een noodzaak vanuit het oogpunt van kwaliteit. Daarom wordt veel tijd besteed aan het stroomlijnen van visie zowel in de bespreking van de concrete begeleiding van elk individu, op teamvergadering bv. als in het bespreken van ruimere theoretische modellen van waaruit begeleiding vorm krijgt. Ondersteuning vanuit groepsdynamisch perspectief is van even groot belang precies omdat de kwaliteit van de samenwerking binnen het team een rechtstreeks effect heeft op de kwaliteit van dienstverlening. Maar ook dit is geen positieve wetenschap waarbij objectieve uitspraken of richtlijnen bestaan die altijd geldend zijn. Teams met een hoge mate van homogeniteit in visie en werkwijze kunnen op bepaalde momenten wel makkelijk samenwerken maar kunnen op die manier te éénzijdig de cliënten benaderen. Teams met een hoge mate van diversiteit kunnen soms heel moeilijk liggen in samenwerking maar bieden tegelijk een ruimere inhoudelijke benadering in begeleiding. Er zijn geen absolute waarheden in deze. Waar ik wel van overtuigd ben is dat teams nooit definitief aankomen, teams zijn steeds in evolutie en het is vanuit die overtuiging dat teambegeleiding een permanente opdracht is en van het begeleidingsteam een voortdurende alertheid vergt.

11 W O N E N 9 Inspiratie uit het model van Fry De markt van theoretische modellen in teambegeleiding en leiderschap is behoorlijk ruim voor mijn dagdagelijkse praktijk haal ik vaak inspiratie uit het model van Fry. Missie en doelstellingen Rollen Oppervlaktestructuur Procedures Interpersoonlijke relaties Dieptestructuur De basisboodschap van het model van Fry kan in één zin worden samengevat: élke groep van mensen is in staat tot efficiënt teamwerk als ze samen duidelijk onderschrijven wat ze willen bereiken als team, wat eenieders rol daarbij is en welke concrete samenwerkingsafspraken er hiertoe worden gemaakt. Of zoals we in het model zien: missie en doelstellingen moeten duidelijk worden omschreven. Waar willen we naartoe en hoe is dit geïntegreerd in de ruimere organisatorische context. Hoe verdelen we de rollen hiertoe binnen ons team, wie is waarvoor verantwoordelijk, wat zijn de verwachtingen tav elk teamlid. Hoe omschrijven we de procedures om onze doelen te bereiken, hoe gaan we te werk, hoe nemen we binnen dit team besluiten, hoe verdelen we informatie Deze drie items kunnen we samenvatten onder de term oppervlaktestructuur (Janzing en Kerstens). De oppervlaktestructuur is het geheel van geëxpliciteerde afspraken binnen een werking. Wat in het model van Fry wordt omschreven als de interpersoonlijke relaties wordt ook wel de dieptestructuur genoemd (Janzing en Kerstens). Uit beide benaderingen blijkt dat teambegeleiding zich afspeelt op twee niveaus. Een noodzakelijke voorwaarde om als team kwaliteitsvol aan de slag te kunnen is een degelijke uitwerking van doelen, rollen en procedures. Deze explicitatie is weliswaar een noodzakelijke maar daarom nog geen voldoende voorwaarde. De dieptestructuur van een teamwerking wordt sowieso gekleurd door factoren van meer persoonlijke aard. Elk individu binnen een team brengt zijn of haar historiek en persoonlijkheid mee. Hoewel problemen binnen een teamwerking vaak aandacht vragen via moeilijkheden op het terrein van de onderlinge relaties blijft dit de meest moeilijke opdracht. Op dat moment verwachten medewerkers

12 10 W O N E N wel dat je als leidinggevende pasklare antwoorden kan formuleren. Helaas is dat niet zo eenvoudig. Om te werken aan de dieptestructuur zijn een aantal basisvoorwaarden noodzakelijk: open communicatie, vrijheid in het beleven en verwoorden van emoties, respect voor andere meningen, uitgangspunten en net op die terreinen situeren zich in de samenwerking al vaak problemen. Het blijft mijn ervaring dat als begeleidingsteam voluit inzetten op de dieptestructuur een behoorlijke valkuil is. Dit betekent natuurlijk niet dat je machteloos moet toekijken wanneer de samenwerking binnen een team echt problematisch wordt. Je kan bv. gebruik maken van methodieken zoals kernkwadranten (toegelicht in Indruk Nr3) individueel of op teamniveau maar het blijft mijn overtuiging dat op een actieve en participatieve manier werken aan de oppervlaktestructuur op termijn de meest efficiënte weg is. verlopen die werkingen ook vlot, en toch De organisatiestructuur binnen de dienst wonen is de afgelopen jaren geëvolueerd, meer en meer is er sprake van specialisatie en van daaruit ontstonden clusters. Dit zijn groepen van huizen die min of meer met dezelfde doelgroep (lees aard van problematiek van bewoners) werken. Voor de cluster van de huizen 1, 3 en 7 in Mariaheem bracht die periode een kleine identiteitscrisis met zich mee. Elk huis op zich kende zijn opdracht maar waar waren de gemeenschappelijke doelen als cluster? Waren die er wel of nog meer waren die er wel nodig? Vanuit deze realiteit besloten we vanuit het begeleidingsteam een teamtraject op te zetten om voor de cluster van de huizen 1, 3 en 7 de eigen inhoudelijke werking op een systematische manier te analyseren, te evalueren en op basis van deze bevindingen te optimaliseren. Een concreet teamtraject toegelicht "Samenwerken is jezelf kennen, de ander kennen en de verschillen leren waarderen" Er zijn véél redenen om met teams aan de slag te gaan. Soms ben je genoodzaakt omdat het team in zijn samenwerking is vastgelopen of omdat het team plots voor een nieuwe opdracht staat die in zijn uitwerking externe ondersteuning vraagt. Dit concrete voorbeeld start niet bij een probleem binnen de werking van de teams zelf. Integendeel, de werking in de huizen die bij dit traject betrokken zijn verloopt stabiel. De normale ups en downs in acht genomen, Project vanuit inhoudelijk perspectief: model van Shalock Samen met de medewerkers van de huizen 1, 3 en 7 zijn we de uitdaging aangegaan om de werking van vandaag te toetsen aan het model van Shalock. Een model dat zijn wortels heeft in het burgerschapsdenken; een theoretisch kader dat actueel wordt gebruikt in de begeleiding van personen met een verstandelijke beperking en dat ingeschreven staat in de missie van deze voorziening (wordt in een latere uitgave van dit tijdschrift uitgebreid toegelicht). Tussen theorie en praktijk ligt weliswaar een te overbruggen veld. En theorie doorgronden resulteert daarom nog niet in een transfer naar de dagdagelijkse realiteit.

13 W O N E N 11 We moesten dus op zoek naar een methodiek die de brug zou slaan tussen theorie en praktijk. Uiteraard behoort dit soort inhoud tot de centrale opdracht van de orthoagogische dienst die met kennis van zaken het model van Shalock presenteerde. MINDMAP Dit model brengt in kaart welke terreinen in het leven van iedereen en dus ook in het leven van onze bewoners aandacht vragen. Het beschrijft acht dimensies van kwaliteit van leven. Het traject bestond uit drie fasen. Fase 1: elke individuele medewerker gaat aan de hand van het model van Shalock reflecteren over zijn kijk, zijn werkwijze. Hij buigt zich daarvoor over volgende vragen: Met welke componenten (dimensies van kwaliteit van leven) ben jij het meeste bezig in je job? Waarom net die? Wat is de invloed van je eigen waarden en normen op deze keuze? Is dit wel een keuze of heb jij hierin als begeleider geen keuze? Welke componenten zou je toch nog graag verder uitdiepen in jouw werk? Waar vind je van jezelf dat je goed in bent en waar minder? Wat zijn jouw kernkwaliteiten? Zijn er componenten die jij binnen jouw werking nu minder belangrijk vindt? Op basis van deze voorbereiding ontstond de dialoog op teamniveau die resulteerde in een vrij duidelijke foto van hoe de werking van elk huis er op vandaag uitziet, waar liggen de

14 12 W O N E N accenten, waar liggen de verschillen tussen begeleiders onderling, welke componenten vallen of dreigen door de mazen van het net te vallen, waar is groei mogelijk Binnen deze gesprekken kwamen ook de interne rollen, verwachtingen en procedures vaak ter sprake. Veel zaken werden op die manier ook transparanter gemaakt. Onduidelijkheden of verschillen in kijken of handelen kwamen in een veilige dialoog aan de oppervlakte. M.a.w. zowel de oppervlaktestructuur (doelen, rollen en procedures) als de dieptestructuur (wie ben ik als begeleider, wie ben ik binnen dit team, hoe verhouden wij ons tav mekaar..) kwamen aan bod. Fase 2: de cluster werd meegenomen doorheen het bad van de theorie burgerschapsdenken. Fase 3: staat op het programma voor het najaar Op basis van een open dialoog waarbij de huidige praktijk zal worden getoetst aan het theoretisch kader worden werkdoelen geformuleerd. Hiermee zal elk team in 2011 op een systematische en doordachte manier de begeleiding van de bewoners optimaliseren en weer iets dichter brengen bij de huidige tendenzen in het zorglandschap. Tegelijkertijd hopen we op die manier een identiteit te hebben bezorgd aan de cluster van de huizen 1, 3 en 7 waarbij missie en doelstellingen evenwijdig lopen met de koers van deze voorziening. Hiermee hopen we ook de basis van een goeie teamwerking te verstevigen. En tot slot Ik blijf ervan overtuigd dat zowel het ondersteunen van de individuele medewerker als het ondersteunen van teams een belangrijke opdracht blijft binnen deze organisatie. Wanneer de complexiteit van de opdracht toeneemt dan zijn medewerkers sterker op mekaar aangewezen. Problemen in samenwerking lijken dan vaak voor het eerst aan de oppervlakte te komen. Als leidinggevende vind ik het heel belangrijk om op die momenten minstens evenveel aandacht te besteden aan de opdracht zelf, de rollen en procedures binnen het team. Door op een inhoudelijke manier de teamwerking te ondersteunen werk je onrechtstreeks maar daarom niet minder efficiënt aan de samenwerking. Uiteraard is het zo dat elk team, elke cluster zijn heel specifieke eigenheid heeft en van daaruit een eigen benadering vergt. Riet Van Nevel Diensthoofd wonen

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF WOORD VOORAF Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Werken aan diversiteit - Tevredenheidsmeting personeel 2007 - Ontwikkelingen GROB en MFC - Werken: het kan uw gezondheid schaden - Aandacht voor secundaire

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

kleine dingen die het doen

kleine dingen die het doen kleine dingen die het doen ARMEN NEMEN HET WOORD! we willen armoede uitsluiten / we gaan niet uit van veronderstellingen, maar van dat waar we zeker van zijn / we sluiten niemand uit / we hebben respect

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg

REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg Speciaal nummer REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg 87E JAARGANG I NR. 5 I SEPTEMBER-OKTOBER 2011 REDACTIONEEL 246 De handen in elkaar slaan! Guido

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Internationaal congres NVR in Antwerpen op 29 en 30 maart 2012. Voorstelling Ouderavonden NVR voor ouders in Ter Wende. 1.

Internationaal congres NVR in Antwerpen op 29 en 30 maart 2012. Voorstelling Ouderavonden NVR voor ouders in Ter Wende. 1. Internationaal congres NVR in Antwerpen op 29 en 30 maart 2012 Voorstelling Ouderavonden NVR voor ouders in Ter Wende 1. Ter wende Ter Wende is een residentiële voorziening voor observatie en behandeling

Nadere informatie

1 Visie op het menselijk functioneren. 1.1.1 De Wereldgezondheidsorganisatie

1 Visie op het menselijk functioneren. 1.1.1 De Wereldgezondheidsorganisatie 1 Visie op het menselijk functioneren 1.1 Gezondheid 1.1.1 De Wereldgezondheidsorganisatie Het is niet makkelijk om de begrippen gezondheid en ziekte duidelijk te omschrijven. > > Gezondheid en ziekte

Nadere informatie

MS en partners. Lancering Jongerensite. Project Revalidatierobotica. Met 9 PmMS naar Machu Picchu. MS-week: 10-16 september.

MS en partners. Lancering Jongerensite. Project Revalidatierobotica. Met 9 PmMS naar Machu Picchu. MS-week: 10-16 september. Jaargang 4 nr. 2 juni, juli, augustus 2012 AFGIFTE KANTOOR 3500 Hasselt 1 P2A9117 In deze editie: Lancering Jongerensite Project Revalidatierobotica II Met 9 PmMS naar Machu Picchu MS-week: 10-16 september

Nadere informatie

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN 1. Identificatie van de voorziening p.2 2. Missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie van de voorziening 3. 0verzicht ondersteuningsaanbod p.

Nadere informatie

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Voorwoord EEN ANDERE BRIL, EEN ANDERE KIJK Dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Beste lezer, Vele

Nadere informatie

2.1. Regionale mutualiteiten. 24 uur van dementie. CM Antwerpen

2.1. Regionale mutualiteiten. 24 uur van dementie. CM Antwerpen 2.1. Regionale mutualiteiten 24 uur van dementie CM Antwerpen Op 20 september 2013 organiseerde CM Antwerpen, in de aanloop naar de Werelddag Dementie, de 24 uur van dementie : een ganse dag en avond met

Nadere informatie

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie)

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Thuisbegeleidingsdienst Ganspoel 2-3040 Huldenberg BASISNOTA voor mensen in THUISBEGELEIDING THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Jongeren en druggebruik

Jongeren en druggebruik Jongeren en druggebruik een leidraad voor ouders Voorwoord Ouders - en ook andere opvoeders - zijn als de dood voor "drugs". Blijkbaar zorgt dit thema, door hun bezorgdheid en liefde voor opgroeiende kinderen,

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Goede zorg in de wijk

Goede zorg in de wijk Amsterdamse cliënten aan het woord Goede zorg in de wijk Eindrapportage van het onderzoek transitie vanuit cliëntenperspectief Centrum voor Cliëntervaringen, december 2014 Auteurs: Drs. Barbara Groot-Sluijsmans

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen

Seniorenvoorlichters Molukse ouderen. Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse ouderen Seniorenvoorlichters Molukse ouderen Cursus en training ten behoeve van voorlichting voor Molukse

Nadere informatie

maak je sterk tegen armoede op school

maak je sterk tegen armoede op school maak je sterk tegen armoede op school Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school. Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 4 Hoofdstuk 1: Naar een goed schoolkostenbeleid 6 (1) Richt een werkgroep kostenbeheersing

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 4 - oktober/november/december 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 4 - oktober/november/december 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 4 - oktober/november/december 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie