indruk MHTWeetjes Teambegeleiding binnen de dienst wonen Inspraak cliënten in de dagbesteding TW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "indruk MHTWeetjes Teambegeleiding binnen de dienst wonen Inspraak cliënten in de dagbesteding TW"

Transcriptie

1 België - Belgique P.B. - P.P ZWALM 3/4505 P indruk Driemaandelijks tijdschrift van vzw Dienstencentrum Mariaheem - Ter Wilgen Vu Geert Bonte Kasteeldreef Zwalm (Beerlegem) Nr 5 - september oktober november 2010 Afgiftekantoor Zwalm 1 MHTWeetjes Teambegeleiding binnen de dienst wonen Inspraak cliënten in de dagbesteding TW T IJ DSCH R IFT VAN VZW DIENSTENCENTRUM M AR I A HEEM - T ER W I LGEN

2 I N H O U D 13 Voorwoord 1 Nieuws van het oudercomité 2 Info uit de gebruikersraden 5 Sociale dienst: Voor u gelezen in Handiflash FOD 6 31 Dienst wonen: Het team als drager van de zorg. Zorg dragen voor het team. 7 Dagbesteding Ter Wilgen: Wat een pictospel vertellen kan 13 Amen en uit 15 Onmogelijk is niet Congolees Wij stellen u voor 17 Computer en netwerken 18 Cursiefje 19 Medische info: Cholesterol onder controle 20 MHTWeetjes 23 Familienieuws 34 In en uit dienst 36

3 V O O R W O O R D 1 Voorwoord Eén jaar geleden verscheen het eerste nummer van dit tijdschrift Indruk. Ondertussen zijn we 1 jaar én een aantal nummers verder. Het nieuw samengestelde redactieteam draait op volle toeren. Er komen lovende commentaren over de mix van ludieke en ernstiger artikels. Ik wil langs deze weg iedereen die het voorbije jaar de pen ter hand nam bedanken voor de mooie bijdragen. September een tijd van terugdenken aan de mooie deugddoende doch vervlogen verlofperiode, een tijd van korter wordende dagen, een tijd van regenbuien en windvlagen, de opstart van het nieuwe schooljaar. Na de voorbereidende droom- en denkfase zijn we toe aan de durffase. Vertrekkende van de diverse analyses moeten we durven kiezen. We zullen een beperkt aantal doelen kiezen die we in de komende 5 jaar willen realiseren. Richting geven is een niet geringe, doch boeiende uitdaging. Langs deze weg wil ik jullie alvast veel leesgenot toewensen. Geert Bonte 14 september 10 September alle zomerwarmte is omgezet in kleur. nog even en alles valt op de grond. In september herneemt de werking op kruissnelheid. Op organisatieniveau liggen meerdere doelen voor: vernieuwen van onze missie en visie; vernieuwen van onze gemeenschappelijke website; indienen van het dossier voor het eerste nieuwbouwproject (de 4 x 8 bedden te Beerlegem). Verlaten zomer wijkend voor nieuwe kleuren tijd voor roestpalet. Het najaar is tevens de tijd om ons meerjarenbeleidsplan concrete vorm te geven.

4 2 O U D E R C O M I T E Nieuws van het oudercomité VERSLAG VERGADERING 15 JUNI 2010 Nieuws van de voorzitter Na jarenlange inzet in het oudercomité biedt mevr. Ginette Frère haar ontslag aan. De voorzitter bedankt haar voor haar jarenlange inzet op de vergaderingen van het oudercomité en als vrijwilliger op het zomerfeest. Overlijden van bewoner, deelnemer of medewerker van Mariaheem: Michel De Caesemaeker benadrukt dat Sonja Vanhaesebrouck of hijzelf steeds trachten aanwezig te zijn op de gebedsdienst of de begrafenis, voor zover ze tijdig worden verwittigd en niet verhinderd zijn. Op de vergadering van Fovig op 2 juni gaf dhr. Jean Hélin de fakkel door aan Michel De Caesemaeker. Op het vlak van accommodatie in de verschillende voorzieningen worden ernstige inspanningen geleverd. Zowat overal is men met nieuw- of vernieuwbouw bezig. Meestal is dit gekaderd in een gefaseerd masterplan. Er ontstond een spontane gedachtewisseling over diverse thema s zoals: Inclusieve zorg Projecten waarin personen met een beperking geïntegreerd worden in een bestaande woonkern blijken dikwijls aanvaard, zolang dit niet in eigen buurt is. De meest onmogelijke argumenten worden in dit verband aangebracht: overlast van parkeren, geluidsoverlast, kostprijs roerend en onroerend goed Is onze maatschappij er echt op vooruitgegaan en is men bereid tot inclusie? Kwaliteitswerking De werking in de voorzieningen blijft over het algemeen goed te noemen. Van belang is dit aan te moedigen. Tegelijkertijd is het wenselijk ook te blijven streven naar verbetering en vooruitgang. Wederzijds vertrouwen is een belangrijke motiverende factor en een goede context om iets te bereiken. Dit sluit niet uit om kritisch te blijven voor elkaar. Aangewezen is hoofdzaken voor ogen te houden en zich niet te verliezen in details. Het collectief overleg kan hier terdege een rol spelen en aan positieve belangenbehartiging doen ten voordele van de gebruikers. We denken hier aan signalen die kunnen gegeven worden in verband met de middelen voor de voorzieningen, de bezetting voor het personeel, de continuïteit van de zorg, enz. Werking gebruikersraden Overal worden ernstige inspanningen gedaan om de bewoners te betrekken bij de werking van de gebruikersraden. Maar de verslaggeving naar hen toe blijkt een moeilijk punt. Op veel plaatsen werkt men met een coach. Deze zorgt voor verwerking en uitleg achteraf en is aanwezig op de vergaderingen. De onderwerpen die aan bod komen zijn ook niet altijd toegankelijk: het jaarverslag, de externe audit, enz. Belangrijk is dat de gebruikersraad zelf aandacht besteedt aan de onderwerpen die besproken worden door de bewoners op de bewonersraad. Soms hebben bewoners een adres ter beschikking zodat ze rechtstreeks hun vragen en wensen kunnen kenbaar maken aan de gebruikersraad. Dit blijkt meestal goed te functioneren. Zorgregie De zorgregie is weinig bekend bij veel ouders. Voor velen is het niet meer dan een administratieve procedure. Men weet nauwelijks

5 O U D E R C O M I T E 3 dat er contactpersonen bestaan en men heeft weinig zicht op wat ze doen. Ouders kunnen ook niet echt in contact komen met de persoon die bemiddelt en hun belangen behartigt. Daardoor wachten ze dikwijls te lang om een regeling te treffen. Tevens vergeet men soms dat bij een vrijgekomen plaats wel een juist profiel is vereist voor een nieuwe invulling. Dienen gebruikersverenigingen hier geen grotere rol op te nemen? Onder meer wat informatie betreft? Nieuws van de directie Dhr. Geert Bonte laat opmerken dat heel vlug, tenminste binnen de 14 dagen, allerlei nieuwtjes zoals foto s van feestjes in Mariaheem, Ter Wilgen en NAH Ronse te vinden zijn op de website Evaluatie van de sponsoring van de kleine projecten Projecten die verwezenlijkt zijn: stand op 15 juni 2010 Dienst Wonen - vernieuwen TV huis vernieuwen TV huis oven +kookplaat huis kookfornuis +oven huis vergaderstoelen Besch. Wonen zonneparasols Gavere droogrekken Zingem stereo-installatie huis Dagbesteding - TV belevingscentrum papierversnipperaar 450 Projecten die nog open staan: Dienst Wonen - salon huis relax actieve nachtdienst NB douchetoiletstoel huis 5 en huis Pastorale dienst - herdenkingshoek in tuin 1500 Dagbesteding - antwoordapparaat arbeidscentrum kinetoestel paramedische dienst 700 Technische dienst - heggeschaar met telescopische arm 550 Totaal Recht op zorg Een verzoek om nog eens gehoord te worden door het Vlaamse Parlement werd genegeerd en dat met handtekeningen! Hier volgt nu het antwoord van Rietje Pauwels van het kabinet van het Vlaamse ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: Met aandacht heb ik kennis genomen van uw pleidooi om het recht op zorg in de regelgeving te verankeren. Terecht vraagt u dat ouders die zorg voor een kind met een handicap opnemen,zoveel als mogelijk zekerheid kan geboden worden. Het is en blijft ook de betrachting van de Vlaamse regering om dit zoveel als mogelijk te realiseren. Het heeft echter geen zin om zaken in de wetgeving vast te leggen, als de overheid niet ook voor honderd procent zeker is dat ze dit kunnen waarmaken.

6 4 O U D E R C O M I T E In uw betoog verwijst u naar enkele internationale verdragen. Ook in deze verdragen wordt deze relativiteit aangegeven, aangezien de nodige middelen ook ter beschikking moeten zijn. Verdragen hanteren dan ook zinsneden als indien mogelijk en afhankelijk van de beschikbare middelen. Het mag niettemin geen argument zijn om niet te streven naar een zorggarantie. Een absolute, onvoorwaardelijke zorggarantie is echter niet haalbaar. De maatschappij en de personen met een handicap mogen verwachten dat niet alleen gespecialiseerde voorzieningen, maar ook algemene welzijnsdiensten en gezinnen een redelijk aandeel in de zorg opnemen. In die zin moet het beleid niet alleen inzetten op uitbreiding van residentiële en semiresidentiële voorzieningen, maar ook op het nog beter ondersteunen van ouders, broers en zussen, en het toegankelijk maken van reguliere diensten. In die zin dient bij de overgang van minderjarigenzorg naar meerderjarigenzorg ook afgewogen te worden in hoeverre residentiële opvang onverkort moet verder gezet worden, waarbij er uiteraard geen discussie kan zijn over het feit dat jongeren met een zware zorgbehoefte deze overstap soepel moeten kunnen maken. Ik zal op zeer korte termijn actief met de sector in overleg gaan over de uitbouw van de zorgsector voor personen met een handicap voor het volgend decennium. Door een combinatie van maatregelen, met name voldoende ondersteuning van de natuurlijke netwerken, het inschakelen van zoveel mogelijk andere diensten, het efficiënt inzetten van middelen door een goede vraagverduidelijking en zorgzwaarte-gerelateerde subsidiëring, moet het mogelijk zijn om gedurende dit decennium voor een aantal doelgroepen, en zo mogelijk voor alle personen met een handicap, inderdaad te groeien naar zorggarantie. Hierbij zal verdere capaciteitsuitbreiding hoe dan ook een zeer belangrijk onderdeel blijven van het uit te voeren beleid. Ondertussen zijn al mechanismen ontwikkeld en uitgewerkt. Er is een regeling noodsituaties, die gedurende een beperkte periode een oplossing bieden. Er is de regeling knelpuntdossiers, waarbij gericht budgetten worden toegekend aan personen die na een noodsituatie geen oplossing vinden, of al te lang op de CRZ staan. Ik besef dat dit nog maar eerste aanzetten zijn, en dat dit nog in omvang moet toenemen. Daarnaast zullen we een aantal voorzieningen extra moeten uitrusten om met zeer moeilijke doelgroepen om te kunnen gaan, anders worden er ondanks persoonlijke budgetten nog geen oplossingen gevonden. Ik wil besluiten met u te verzekeren dat ik gaandeweg zal blijven verder streven naar een aangepast zorgaanbod voor iedere persoon met een handicap. Ik hoop dat, indien we gedurende een aantal jaren ons beleid kunnen verder zetten, wij ouders inderdaad de zekerheid kunnen bieden waarop ze recht hebben. Voor zover het antwoord van het ministerie. Daarbij vragen we ons ook af hoever het staat met het witboek tot 2020 uitgewerkt onder Vandeurzen?!? Geert De Smet

7 G E B R U I K E R S R A D E N 5 Info uit de gebruikersraden Gebruikersraad NAH Ronse 24 juni Maandelijkse facturatie Vanaf 1 juli 2010 gebeurt de facturatie maandelijks, ook voor het tehuis. Incontinentiemateriaal wordt eveneens via de factuur aangerekend. DVO bijsturing De bijsturing van de dienstverleningsovereenkomst is één van de thema s die we verder willen uitwerken naar aanleiding van de evaluatie van vijf jaar werking Ter Wilgen NAH. Er is een kleine werkgroep gevormd die een nieuwe leidraad ter voorbereiding en bespreking heeft uitgewerkt. Een eerste bespreking heeft intussen plaats gevonden. Het is de bedoeling om de cliënten en hun netwerk zo intens mogelijk te betrekken. Open plaatsen dagcentrum In de afgelopen periode verwelkomden we twee nieuwe cliënten: Jeroen Pevenage en Luc Van Quickelberge. Door het systeem van flexibele plaatsen binnen het dagcentrum zijn er nu een vijftiental cliënten die het DC bezoeken terwijl we maar de beschikking hebben over zes voltijdse plaatsen. Personeelswissels Enkele van onze medewerksters zijn in het statuut moederschapsbescherming gegaan. Magali Raick wordt vervangen door Jolien De Lepeleere, Barbara De Langhe door Nils Droeshout, Kelly De Bacquer door Cynthia Laurier en nadien door Emelie Coetsier. Kaas- en wijnavond 2010 Zeer succesvol geweest: grote deelname en enthousiasme bij bezoekers en medewerkers. De opbrengst zal rond de 3300 schommelen; we willen hiermee een inhoudelijk project opzetten. Gezien de zaal t Kapittel met een 300 tal bezoekers op overcapaciteit zit proberen we voor volgend jaar een beter aangepaste accommodatie te vinden. Ook de medewerkersgroep zouden we graag nog willen uitbreiden met een aantal vrijwilligers (overigens nogmaals hartelijk dank aan de leden van de gebruikersraad!). Vragen / opmerkingen / klachten - Telefonische bereikbaarheid geeft soms problemen; vermoedelijk door slechte verbinding met de looptelefoon. Wordt nagekeken. - Vraag om planten op de individuele kamers passende verzorging te geven. - Vraag om een brandevacuatieoefening te organiseren; is doorgegeven aan de preventieadviseur. Oudercomité Mariaheem Leden: Dhr. M. De Caesemaeker, Mevr. A. De Vos, Mevr. C. De Vriese, Mevr. M. De Zitter-De Groote, Mevr. I. De Meyer-Claeys, Dhr. H. Van De Sype, Mevr. S. Meuleman-Vanhaesebrouck, Dhr. G. De Smet, Mevr. D. Volckaert, Mevr. G. Frère, Mevr. S. Roman Vanuit MHTW: Dhr. G. Bonte, Dhr. P. Dewaele, Dhr. R. Devriese, Mevr. L. Vens, Mevr. M. Cromphout, Mevr. B. De Vriese Gebruikersraad NAH Ronse Leden: Dhr. P. Vande Weghe, Mevr. MC De Vos, P. De Geeter, Mevr. C. De Geeter, Mevr. Meuleman-De Troyer, Mevr. MH Vanhoenacker-Bossaer Vanuit MHTW: Dhr. G. Bonte, Dhr. P. Dewaele, Dhr. R. Devriese, Dhr. L. Callebaut, Mevr. E. Bosschem

8 6 S O C I A L E D I E N S T Voor u gelezen in Handiflash FOD Nieuw model van algemeen attest Tot voor kort leverde de Directie-generaal Personen met een handicap een attest af aan personen met een handicap die van sociale en fiscale maatregelen wilden genieten. Dit attest, door iedereen gekend als algemeen attest, veroorzaakte problemen op het vlak van de begrijpelijkheid, omdat het verwees naar medische erkenningscriteria die door onze artsen tijdens hun onderzoeken niet meer gebruikt worden. Vanaf 1 juni 2010 levert de Directie-generaal Personen met een handicap een nieuw algemeen attest af waarvan het model sterk vereenvoudigd is. Welke wijzigingen werden aangebracht aan dit nieuwe attest? Er wordt alleen nog verwezen naar de criteria die wij tijdens onze medische onderzoeken gebruiken. Deze criteria worden bepaald door de reglementeringen van: de bijkomende kinderbijslag de tegemoetkomingen aan personen met een handicap de vrijstelling van BTW op autovoertuigen Alleen de meest recente medische situatie van de persoon met een handicap wordt vermeld. Als de persoon wil beschikken over de vroegere vaststellingen van zijn handicap dan kan hij een historiek van zijn medische situatie vragen aan het Contact Center of aan de maatschappelijk assistenten. Bij nieuwe aanvragen zal men automatisch een nieuw attest toegestuurd krijgen. In afwachting blijft het oude attest geldig. Gelieve de sociale dienst onmiddellijk na ontvangst een kopie te bezorgen voor het cliëntendossier van de bewoner/ deelnemer. De dienstencheque, ruim bruikbaar door personen met een handicap Met de dienstencheques kan de particulier beroep doen op een werknemer van een erkende onderneming om huishoudelijke taken te laten verrichten zowel binnenshuis als buiten. Een cheque kost 7,50 euro per uur en is fiscaal aftrekbaar. De toegelaten activiteiten zijn: schoonmaken met inbegrip van de ramen, wassen en strijken, verstelwerk van strijkgoed, bereiden van maaltijden, boodschappen doen en bepaalde vervoerdiensten bij lokale ondernemingen die hiervoor een erkenning hebben. Voor hulp bij verplaatsingen zijn er bepaalde diensten voor aangepast vervoer zoals Taxi Hendrix uit Gent en Taxi de Meyer uit Oudenaarde, waar men ook dienstencheques kan gebruiken om te betalen. Vanaf 1 januari werd het aantal dienstencheques per gebruiker beperkt tot 500 per jaar (in plaats van 750). Hierop zijn er uitzonderingen: Eénoudergezinnen, personen met een handicap en gebruikers met een kind met een handicap ten laste kunnen dienstencheques per jaar aankopen. Personen met een handicap kunnen voor meer info of concrete vragen ook terecht op de dienst maatschappelijk werk van hun mutualiteit. Alle informatie en een lijst van erkende ondernemingen zijn te vinden op de site van SODEXO: of op het tel.nummer 02/

9 W O N E N 7 Het team als drager van de zorg Zorg dragen voor het team TEAMBEGELEIDING BINNEN DE DIENST WONEN VAN MARIAHEEM: EEN PERSOONLIJKE ILLUSTRATIE Kwaliteitsvolle dienstverlening: de globale doelstelling Deze organisatie stelt zichzelf tot doel om op een degelijke en doordachte wijze een antwoord te formuleren op de zorgvraag van elke individuele bewoner. Bewoners worden omringd en begeleid door een team van woonbegeleiders dat dagdagelijks deze doelstelling als kernopdracht opneemt. Zij analyseren samen met de orthoagoog elke individuele zorgvraag, zoeken naar antwoorden, proberen met vallen en opstaan, gaan flexibel om met steeds weer veranderende realiteiten Dit traject, dat eigenlijk elke dag opnieuw ergens weer begint, wordt door deze teamleden niet alleen bewandeld. Er wordt van hen verwacht dat ze dit traject uitbouwen in nauw overleg met andere partners in de zorg: sociale dienst, diensthoofd, familie (sociaal netwerk), dienst dagbesteding, medische dienst De medewerkers als individu en als team zijn het kapitaal, het kernpotentieel van deze voorziening. Het is vanuit deze benadering dat de overtuiging leeft, en met de tijd meer en meer aan kracht wint, dat streven naar een goede dienstverlening meteen ook betekent zorg dragen voor en ondersteuning bieden aan de medewerkers. Onder ondersteuning en zorg verstaan we zowel het coachen van elk individu in de uitvoering van zijn job als het begeleiden en ondersteunen van teams. Binnen onze organisatie wordt al via verschillende kanalen en methodieken gewerkt aan het ondersteunen en coachen van de individuele medewerker. In dit artikel richt ik mij uitdrukkelijk op de ondersteuning van het team, de groep van medewerkers. Teamondersteuning, een noodzaak maar waarom? Begeleiden van personen met een beperking is geen positieve wetenschap, er bestaat geen éénduidige handleiding. De opdracht houdt net in dat de medewerker op basis van zijn kennis, vaardigheden, inzichten maar vooral ook vanuit zijn persoonlijkheid vorm geeft aan de wijze waarop de cliënt ruimte krijgt, input krijgt, sturing krijgt om zijn leven uit te bouwen. Ook de meest professionele en best geschoolde hulpverlener is geen perfect functionerende, onwankelbare behandelmachine. De hulpverlener is in de eerste plaats een gewone mens, iemand met eigen menselijke behoeften en verlangens, kwetsbaarheden en minder of meer gezonde persoonlijkheidskenmerken, die samenhangen met de eigen persoonlijke voorgeschiedenis (Van Gael, 1998). Deze zullen onvermijdelijk invloed hebben op zijn of haar competenties en beperktheden in het hanteren van de relatie met cliënten én met andere teamleden. Deze gewone, en dus ook per definitie beperkte hulpverlener heeft de opdracht een helpende en helende relatie aan te gaan met cliënten ( ) (Van Gael) Bovendien gebeurt het begeleiden niet door individuele medewerkers alleen. Hoe complexer en meer uiteenlopend de vraag van de doelgroep, hoe afhankelijker medewerkers

10 8 W O N E N van elkaar worden en hoe meer ze met elkaar moeten kunnen samenwerken. Onze praktijk Het team begeleiden in het uitvoeren van zijn opdracht is in de eerste plaats de taak van het groepshoofd. Het groepshoofd coördineert de verschillende deeltaken en ziet erop toe dat doelen worden bepaald en worden behaald. Uit het gamma van omschreven competenties/verwachtingen (functieomschrijving groepshoofd) onderstreep ik graag vanuit mijn perceptie en aanvoelen: Een degelijke geïntegreerde inhoudelijke kennis van de actuele benadering mbt de begeleiding van volwassen personen met een beperking Inzicht in groepsdynamische processen en de nodige tools om hiermee om te gaan; open communicatie kunnen spreken en luisteren, feedback durven en kunnen geven en ontvangen, motiverend coachen, situationeel leiderschap (de wijze waarop je leiding geeft kunnen aanpassen aan de omstandigheden of noodzaak soms sterk bepalend en sturend, soms van aan de zijlijn opvolgen ) Administratieve en organisatorische vaardigheden waarbij kunnen delegeren best ook aan de orde is Uit de diversiteit van kennis en competenties blijkt zeker dat de taak van een groepshoofd binnen deze organisatie geen sinecure is. Het begeleidingsteam Het team wordt in zijn werking ondersteund door een begeleidingsteam bestaande uit orthoagoog, maatschappelijk werker en diensthoofd. Die ondersteuning vertrekt zowel vanuit inhoudelijke hoek als vanuit groepsdynamisch perspectief. Elke individuele bewoner wordt begeleid door verschillende medewerkers, zowel binnen het team als nog ruimer binnen de dagbesteding. Een consistente en consequente benadering van de persoon lijkt me een recht maar ook een noodzaak vanuit het oogpunt van kwaliteit. Daarom wordt veel tijd besteed aan het stroomlijnen van visie zowel in de bespreking van de concrete begeleiding van elk individu, op teamvergadering bv. als in het bespreken van ruimere theoretische modellen van waaruit begeleiding vorm krijgt. Ondersteuning vanuit groepsdynamisch perspectief is van even groot belang precies omdat de kwaliteit van de samenwerking binnen het team een rechtstreeks effect heeft op de kwaliteit van dienstverlening. Maar ook dit is geen positieve wetenschap waarbij objectieve uitspraken of richtlijnen bestaan die altijd geldend zijn. Teams met een hoge mate van homogeniteit in visie en werkwijze kunnen op bepaalde momenten wel makkelijk samenwerken maar kunnen op die manier te éénzijdig de cliënten benaderen. Teams met een hoge mate van diversiteit kunnen soms heel moeilijk liggen in samenwerking maar bieden tegelijk een ruimere inhoudelijke benadering in begeleiding. Er zijn geen absolute waarheden in deze. Waar ik wel van overtuigd ben is dat teams nooit definitief aankomen, teams zijn steeds in evolutie en het is vanuit die overtuiging dat teambegeleiding een permanente opdracht is en van het begeleidingsteam een voortdurende alertheid vergt.

11 W O N E N 9 Inspiratie uit het model van Fry De markt van theoretische modellen in teambegeleiding en leiderschap is behoorlijk ruim voor mijn dagdagelijkse praktijk haal ik vaak inspiratie uit het model van Fry. Missie en doelstellingen Rollen Oppervlaktestructuur Procedures Interpersoonlijke relaties Dieptestructuur De basisboodschap van het model van Fry kan in één zin worden samengevat: élke groep van mensen is in staat tot efficiënt teamwerk als ze samen duidelijk onderschrijven wat ze willen bereiken als team, wat eenieders rol daarbij is en welke concrete samenwerkingsafspraken er hiertoe worden gemaakt. Of zoals we in het model zien: missie en doelstellingen moeten duidelijk worden omschreven. Waar willen we naartoe en hoe is dit geïntegreerd in de ruimere organisatorische context. Hoe verdelen we de rollen hiertoe binnen ons team, wie is waarvoor verantwoordelijk, wat zijn de verwachtingen tav elk teamlid. Hoe omschrijven we de procedures om onze doelen te bereiken, hoe gaan we te werk, hoe nemen we binnen dit team besluiten, hoe verdelen we informatie Deze drie items kunnen we samenvatten onder de term oppervlaktestructuur (Janzing en Kerstens). De oppervlaktestructuur is het geheel van geëxpliciteerde afspraken binnen een werking. Wat in het model van Fry wordt omschreven als de interpersoonlijke relaties wordt ook wel de dieptestructuur genoemd (Janzing en Kerstens). Uit beide benaderingen blijkt dat teambegeleiding zich afspeelt op twee niveaus. Een noodzakelijke voorwaarde om als team kwaliteitsvol aan de slag te kunnen is een degelijke uitwerking van doelen, rollen en procedures. Deze explicitatie is weliswaar een noodzakelijke maar daarom nog geen voldoende voorwaarde. De dieptestructuur van een teamwerking wordt sowieso gekleurd door factoren van meer persoonlijke aard. Elk individu binnen een team brengt zijn of haar historiek en persoonlijkheid mee. Hoewel problemen binnen een teamwerking vaak aandacht vragen via moeilijkheden op het terrein van de onderlinge relaties blijft dit de meest moeilijke opdracht. Op dat moment verwachten medewerkers

12 10 W O N E N wel dat je als leidinggevende pasklare antwoorden kan formuleren. Helaas is dat niet zo eenvoudig. Om te werken aan de dieptestructuur zijn een aantal basisvoorwaarden noodzakelijk: open communicatie, vrijheid in het beleven en verwoorden van emoties, respect voor andere meningen, uitgangspunten en net op die terreinen situeren zich in de samenwerking al vaak problemen. Het blijft mijn ervaring dat als begeleidingsteam voluit inzetten op de dieptestructuur een behoorlijke valkuil is. Dit betekent natuurlijk niet dat je machteloos moet toekijken wanneer de samenwerking binnen een team echt problematisch wordt. Je kan bv. gebruik maken van methodieken zoals kernkwadranten (toegelicht in Indruk Nr3) individueel of op teamniveau maar het blijft mijn overtuiging dat op een actieve en participatieve manier werken aan de oppervlaktestructuur op termijn de meest efficiënte weg is. verlopen die werkingen ook vlot, en toch De organisatiestructuur binnen de dienst wonen is de afgelopen jaren geëvolueerd, meer en meer is er sprake van specialisatie en van daaruit ontstonden clusters. Dit zijn groepen van huizen die min of meer met dezelfde doelgroep (lees aard van problematiek van bewoners) werken. Voor de cluster van de huizen 1, 3 en 7 in Mariaheem bracht die periode een kleine identiteitscrisis met zich mee. Elk huis op zich kende zijn opdracht maar waar waren de gemeenschappelijke doelen als cluster? Waren die er wel of nog meer waren die er wel nodig? Vanuit deze realiteit besloten we vanuit het begeleidingsteam een teamtraject op te zetten om voor de cluster van de huizen 1, 3 en 7 de eigen inhoudelijke werking op een systematische manier te analyseren, te evalueren en op basis van deze bevindingen te optimaliseren. Een concreet teamtraject toegelicht "Samenwerken is jezelf kennen, de ander kennen en de verschillen leren waarderen" Er zijn véél redenen om met teams aan de slag te gaan. Soms ben je genoodzaakt omdat het team in zijn samenwerking is vastgelopen of omdat het team plots voor een nieuwe opdracht staat die in zijn uitwerking externe ondersteuning vraagt. Dit concrete voorbeeld start niet bij een probleem binnen de werking van de teams zelf. Integendeel, de werking in de huizen die bij dit traject betrokken zijn verloopt stabiel. De normale ups en downs in acht genomen, Project vanuit inhoudelijk perspectief: model van Shalock Samen met de medewerkers van de huizen 1, 3 en 7 zijn we de uitdaging aangegaan om de werking van vandaag te toetsen aan het model van Shalock. Een model dat zijn wortels heeft in het burgerschapsdenken; een theoretisch kader dat actueel wordt gebruikt in de begeleiding van personen met een verstandelijke beperking en dat ingeschreven staat in de missie van deze voorziening (wordt in een latere uitgave van dit tijdschrift uitgebreid toegelicht). Tussen theorie en praktijk ligt weliswaar een te overbruggen veld. En theorie doorgronden resulteert daarom nog niet in een transfer naar de dagdagelijkse realiteit.

13 W O N E N 11 We moesten dus op zoek naar een methodiek die de brug zou slaan tussen theorie en praktijk. Uiteraard behoort dit soort inhoud tot de centrale opdracht van de orthoagogische dienst die met kennis van zaken het model van Shalock presenteerde. MINDMAP Dit model brengt in kaart welke terreinen in het leven van iedereen en dus ook in het leven van onze bewoners aandacht vragen. Het beschrijft acht dimensies van kwaliteit van leven. Het traject bestond uit drie fasen. Fase 1: elke individuele medewerker gaat aan de hand van het model van Shalock reflecteren over zijn kijk, zijn werkwijze. Hij buigt zich daarvoor over volgende vragen: Met welke componenten (dimensies van kwaliteit van leven) ben jij het meeste bezig in je job? Waarom net die? Wat is de invloed van je eigen waarden en normen op deze keuze? Is dit wel een keuze of heb jij hierin als begeleider geen keuze? Welke componenten zou je toch nog graag verder uitdiepen in jouw werk? Waar vind je van jezelf dat je goed in bent en waar minder? Wat zijn jouw kernkwaliteiten? Zijn er componenten die jij binnen jouw werking nu minder belangrijk vindt? Op basis van deze voorbereiding ontstond de dialoog op teamniveau die resulteerde in een vrij duidelijke foto van hoe de werking van elk huis er op vandaag uitziet, waar liggen de

14 12 W O N E N accenten, waar liggen de verschillen tussen begeleiders onderling, welke componenten vallen of dreigen door de mazen van het net te vallen, waar is groei mogelijk Binnen deze gesprekken kwamen ook de interne rollen, verwachtingen en procedures vaak ter sprake. Veel zaken werden op die manier ook transparanter gemaakt. Onduidelijkheden of verschillen in kijken of handelen kwamen in een veilige dialoog aan de oppervlakte. M.a.w. zowel de oppervlaktestructuur (doelen, rollen en procedures) als de dieptestructuur (wie ben ik als begeleider, wie ben ik binnen dit team, hoe verhouden wij ons tav mekaar..) kwamen aan bod. Fase 2: de cluster werd meegenomen doorheen het bad van de theorie burgerschapsdenken. Fase 3: staat op het programma voor het najaar Op basis van een open dialoog waarbij de huidige praktijk zal worden getoetst aan het theoretisch kader worden werkdoelen geformuleerd. Hiermee zal elk team in 2011 op een systematische en doordachte manier de begeleiding van de bewoners optimaliseren en weer iets dichter brengen bij de huidige tendenzen in het zorglandschap. Tegelijkertijd hopen we op die manier een identiteit te hebben bezorgd aan de cluster van de huizen 1, 3 en 7 waarbij missie en doelstellingen evenwijdig lopen met de koers van deze voorziening. Hiermee hopen we ook de basis van een goeie teamwerking te verstevigen. En tot slot Ik blijf ervan overtuigd dat zowel het ondersteunen van de individuele medewerker als het ondersteunen van teams een belangrijke opdracht blijft binnen deze organisatie. Wanneer de complexiteit van de opdracht toeneemt dan zijn medewerkers sterker op mekaar aangewezen. Problemen in samenwerking lijken dan vaak voor het eerst aan de oppervlakte te komen. Als leidinggevende vind ik het heel belangrijk om op die momenten minstens evenveel aandacht te besteden aan de opdracht zelf, de rollen en procedures binnen het team. Door op een inhoudelijke manier de teamwerking te ondersteunen werk je onrechtstreeks maar daarom niet minder efficiënt aan de samenwerking. Uiteraard is het zo dat elk team, elke cluster zijn heel specifieke eigenheid heeft en van daaruit een eigen benadering vergt. Riet Van Nevel Diensthoofd wonen

15 D A G B E S T E D I N G 13 Wat een pictospel vertellen kan INSPRAAK VAN CLIËNTEN IN DE VERNIEUWING VAN DE DAGBESTEDING VAN TER WILGEN DOOR MIDDEL VAN EEN PICTOSPEL. In Ter Wilgen zetten we momenteel de voorbereidende stappen voor de vernieuwing van de dagbesteding. Hierbij zoeken we naar verbetering en vernieuwing van de activiteiten om voor elke cliënt een passend aanbod te bieden waarin hij/zij actief kan zijn. Binnen de huidige ondersteuning, waarbij we de cliënt een zo groot mogelijke regie over zijn eigen leven wensen te geven, vinden we het een evidentie om hem of haar zo maximaal mogelijk bij dit veranderingsproces te betrekken. We trachten bij de opmaak van hun activiteitenprogramma zoveel mogelijk in te spelen op hun persoonlijke interesses, voorkeuren en mogelijkheden. Een gestandaardiseerd instrumentarium om op een eenvoudige wijze de persoon inspraak te geven in zijn dagbestedingsaanbod is slechts beperkt aanwezig. Bovendien is voor het merendeel van de cliënten in Ter Wilgen het vaak te complex. We kozen er daarom voor om zelf een spel op maat van de bewoners te ontwerpen. We vertrokken hierbij van het zelfontworpen tevredenheidsspel dat sinds 2002 in een aantal huizen met de cliënten wordt gespeeld. In een werkgroep bestaande uit begeleiders van verschillende huizen, atelierbegeleiders en begeleidingsteam werd het tevredenheidsspel geëvalueerd, aangepast en omgevormd om het thema activiteiten bij de cliënt te bevragen. Zo kwamen we tot een pictospel dat bestaat uit een 80 tal picto s van mogelijke activiteiten. De activiteiten variëren over verschillende categorieën: Resultaatsgerichte, uitvoerende activiteiten zoals houtbewerking, kaarsen maken, huishoudelijke taken, Bewegingsactiviteiten zoals dansen, turnen, wandelen, zwemmen, Spelactiviteiten zoals puzzelen, gezelschapsspelen, Belevingsactiviteiten zoals snoezelen, relaxatie, cafébezoek, tv kijken, In een individueel moment tussen logopediste en cliënt worden de verschillende picto s één voor één aangeboden met de vraag om deze te ordenen in: dit vind ik leuk of dit vind ik niet leuk. Ter ondersteuning wordt het bijhorende SMOG-gebaar getoond. De picto kan door de cliënt in de betreffende doos gedeponeerd worden. Een vertrouwde begeleider observeert en rapporteert gevoelig en nauwkeurig de verbale en non-verbale signalen van de cliënt tijdens het spel. Afhankelijk van de mogelijkheden van de cliënt wordt in een tweede ronde gevraagd om een ordening te maken in de voorkeuren: wat doe je het liefst?. Waar mogelijk wordt gepeild waarom men iets niet leuk vindt. We streven in het spel naar een zo eenvoudige mogelijke afnamevorm en maximale ondersteunende communicatie zodat we een groot deel van de cliënten in Ter Wilgen rechtstreeks inspraak kunnen geven in de keuze van het activiteitenaanbod. Via het spel kunnen 37 cliënten van Ter Wilgen rechtstreeks hun waardering uiten rond het brede gamma van activiteiten. De inspraakmomenten worden door sommige

16 14 D A G B E S T E D I N G cliënten als zeer belangrijk ervaren. Voor hen wordt de wijze waarop met hun stem rekening wordt gehouden in hun individueel activiteitenrooster dan ook in een formeel gesprek op het bureau medegedeeld. Voor anderen is het inspraakmoment een leuk moment van (h)erkenning dat bekrachtigd wordt door de ontvangst van het diploma. Voor diegenen waarbij het pictospel te moeilijk is, trachten we hun stem te laten gelden door afname van het spel bij een nauw betrokkene. Dit kan de zaakwaarnemer, een familielid, de procesbegeleider of een andere leefgroepbegeleider zijn. Inspraakmomenten zijn niet alleen voor de cliënt een boeiend moment maar evenzeer voor begeleiding die reflecteert op zijn eigen ideeën en stil staat bij zijn professionele kijk op de cliënt. De resultaten van het spel zijn soms verrassend en verrijkend, vaak ook voorspelbaar maar bovenal ontzettend waardevol om mee te nemen en rekening mee te houden in het verder vormgeven van de dagbesteding en het individueel activiteitenrooster. We laten jullie meegenieten van enkele dialogen uit het pictospel: paardrijden? nee, bang misviering? enkel trouw of begrafenis Vegen? jaaa, eerst stoelen op tafel, borstel, vegen, stoelen were kapper? moet niet hebben wandelen? leuk maar in een rolstoel uitstap met bus? ja,zee!!! zandbak? nee, t kruipt in de voetjes radio luisteren? Ja, maar ik kan niet op mijn kamer want Jaklientje kijkt TV Special Olympics? roept heel luid ja en lacht speeltuin? t Is voor kleine kinderen Lut Vansteenbrugge (Diensthoofd Wonen) Inge Covens (ortho-agoge) Véronique Dejonghe (logopediste)

17 A M E N E N U I T 15 Klanken kleuren ons leven Pastoraal nieuws uit Ter Wilgen Kerkelijk jaar in Ter Wilgen onder het thema KLANKEN KLEUREN ONS LEVEN De vakantie is achter de rug, het nieuwe werkjaar staat voor de deur. Tijd dus om terug aan de slag te gaan. Ook voor de pastorale werkgroep die ook nu weer instaat voor de uitwerking van het pastoraal werkjaar. Even een korte uitleg over hoe we hiervoor te werk gaan. De pastorale werkgroep van Ter Wilgen bestaat uit 8 personen: E.H. Paul Snoeck, het diensthoofd wonen en 6 begeleiders (één uit iedere leefgroep). Zij komen één maal in de maand samen. Deze vergaderingen starten steeds met een bezinningsmoment. Aan de hand van een tekst staan we stil bij verschillende onderwerpen. Een paar voorbeelden uit het afgelopen werkjaar: Rouwen en Verlies, Geloven. Deze bezinningsmomenten worden door de leden als zeer verrijkend ervaren. Het is even halt houden en wat dieper ingaan op zaken waar we in het dagelijkse leven vaak aan voorbij lopen. Na deze bezinning gaan we over tot het bespreken en uitwerken van de verschillende pastorale momenten. Bij het begin van ieder werkjaar starten we met een nieuw thema dat doorheen het jaar bij ieder pastoraal moment aan bod komt. Een overzicht: Begin september starten we met de inzet van het nieuwe werkjaar. Tijdens een bezinningsmoment in het buurthuis wordt uitgelegd en uitgebeeld dat de vakantie voorbij is en dat het terug tijd is om de handen uit de mouwen te steken.tevens wordt het nieuwe jaarthema voorgesteld. Dit jaar zullen we werken met Klanken kleuren ons leven. Dit zal aan de hand van een notenbalk visueel worden voorgesteld. Gedurende het jaar zullen hierop noten bijkomen tot de notenbalk op het einde van het werkjaar compleet is. Begin november houden we onze herdenkingsdienst voor alle bewoners die ons sinds de oprichting van Ter wilgen ontvallen zijn. Samen met hun familieleden halen we herinneringen aan hen op. Het is voor velen ook een moment om terug te denken aan een overleden familielid; een periode die heel intens beleefd wordt. Eind november starten we de advent met een samenkomst in het buurthuis. We gaan samen sfeervol op weg en kijken uit naar Kerstmis. Tijdens deze weken reikt de pastorale werkgroep tips aan die helpen om de advent bewust gezellig door te maken. Bijvoorbeeld: open eens de deur van je leefgroep voor iemand uit een andere groep, luister eens naar een ander ipv jouw mening voorop te zetten, maak samen een adventskrans,... Eind december is het dan zover: Kerstmis met een sfeervolle viering in de kerk van Berchem verwelkomen we Jezus in ons midden. Bewoners en begeleiders staan samen in voor de zang en het toneeltje tijdens de mis. Na de viering zetten we het feest verder in de leefgroepen. Het volgend gezamenlijke moment is op Aswoensdag, waar we carnaval achter ons laten en ons klaar maken om ons beste beentje voor te zetten tijdens de vasten. Tijdens deze vasten sparen we voor een actie voor broederlijk delen. Vorig jaar was dit voor Haïti. Iedere leefgroep zet een activiteit op

18 16 O U D E R E N W E R K I N G poten die zorgt dat er geld in het spaarpotje komt. Leidraad doorheen deze weken is een vastenkalender die door de pastorale werkgroep gemaakt wordt. Na de vasten zijn we reeds een flink stuk verder in ons pastoraal jaar. Op Goede Vrijdag houden we een bezinning in het buurthuis. In woord en beeld zien we het lijdensverhaal. Jaar op jaar ervaren we dit als een bijzonder beklijvend moment. De stilte die valt na het verhaal is indrukwekkend. Pasen vieren we in de kerk van Berchem, in een viering waar nieuw leven centraal staat. Meimaand is Mariamaand. Voor een gezamenlijk moment trekken we naar de nabijgelegen kerk waar we Maria en alle moeders eren. Daarna worden we getrakteerd op een lekker dessertbuffet. In juni sluiten we ons werkjaar af tijdens de inzet van de vakantie. Aan de hand van een toneeltje tonen we dat de vakantie voor de deur staat. We hangen onze werkplunje aan de kapstok en mogen genieten van een deugddoende rust. Voor de pastorale werkgroep is deze rust echter maar van korte duur. Er moet nagedacht worden over een nieuw jaarthema en er moet gestart worden met de uitwerking hiervan zodat we in september klaar zijn om opnieuw te beginnen. En dit vraagt heel wat creativiteit. Maar daar is in de werkgroep gelukkig geen gebrek aan! Anja Vercruysse, pastoraal medewerker Onmogelijk is niet Congolees Ter gelegenheid van de week van de derde leeftijd organiseert de ouderenwerking van Mariaheem een filmnamiddag in De Beekmeers. Het thema van de week is Congo. De film die we vertonen Onmogelijk is niet Congolees is een compilatie van fragmenten uit Man Bijt Hond en toont de creativiteit en ondernemerschap van de Congolezen. Iedereen is welkom op vrijdag 19 november om 14u in De Beekmeers. Inkom is 3 euro. Gelieve vooraf de receptie te verwittigen van je komst (tel. 055/ ).

19 W I J S T E L L E N U V O O R 17 Ilse Bockstaele STAFMEDEWERKER MEDEWERKERSBELEID Onder de kerktoren van Kluisbergen ging tijdens mijn eerste werkweek een nieuwe wereld voor mij open: turnen voor ouderen met Marie en Luc (huis 6), wandelen met Kelly (huis 6), de kamer bezoeken van Linda (huis 4), inkopen doen in de Colruyt met Willy en Gerard (huis 4), een voetverzorging van Stafke (huis 2), prentjes zoeken van zangers met Christiane (huis 2) en natuurlijk ook liters koffie drinken. Het was meteen een heel intensieve kennismaking met de bewoners en hun dagelijkse bekommernissen die ze met hun begeleiders delen. Ook de medewerkers op den bureau maakten alle tijd voor me vrij om mij ook de beleidsmatige en administratieve kant van de organisatie te tonen. Binnen Mariaheem Ter Wilgen zal ik vooral instaan voor het VTO (vorming, training en opleiding) beleid. Vorming is echt mijn dada. Ik verdiende op dit vlak mijn strepen binnen Rode Kruis - Vlaanderen, waar ik acht jaar als vormingsverantwoordelijke werkte. Daarnaast word ik ook aanspreekpunt voor vragen over tijdskrediet, zal ik werken rond het onthaal van nieuwe medewerkers en het psychosociaal welzijn van medewerkers in het algemeen. Ik merkte ook reeds dat er in de organisatie heel wat gefeest wordt. Graag haal ik mijn feestneus boven om ook hier mijn steentje bij te dragen. Ik ben alvast nieuwsgierig om nog meer mensen en aspecten van de organisatie te leren kennen en ben uiteraard ook benieuwd naar alle uitdagingen die op mij staan te wachten. Het kriebelt om hier aan de slag te gaan. En dat is een leuk gevoel. 10 september 2010 Op het werk vind je mij terug bij de staf Medewerkersbeleid, als naaste collega van Katrien Callens en Herman De Bock. Mijn huisje met tuintje staat in Scheldewindeke. Daar woon ik samen met mijn man Koen, onze kloeke peuter Emiel en onze hondenpup met flaporen sir James.

20 18 A D M I N I S T R A T I E / L O G I S T I E K Computer en netwerken INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE IN MHTW ICT is in geen enkele organisatie meer weg te denken. Ook in ons dienstencentrum is het gebruik ervan reeds diep geworteld in alle diensten. ICT staat voor Informatie- en CommunicatieTechnologie. Onder informatietechnologie worden hardware, softwareproducten - en diensten verstaan. Onder communicatietechnologie worden de communicatieapparatuur- en diensten gerekend. Er wachten onze ICT ers nog een aantal grote uitdagingen. We hopen binnen een aanvaardbare tijdsperiode immers alle huizen binnen Mariaheem en Ter wilgen van computers te voorzien zodat dit kan bijdragen tot de vereenvoudiging van een aantal administratieve taken en tot de gestructureerde opvolging van de bewonersdossiers. Dit zal nog grote werken met zich mee brengen daar er op vele plaatsen nog databekabeling moet voorzien worden. De ICT afdeling in MHTW bestaat uit twee personen. Niettegenstaande ze in hun dagelijkse bezigheden vrij complementair samenwerken onderscheiden we toch twee verschillende taken. Vooreerst hebben we Yves onze applicatiebeheerder en helpdesk. Ook is hij verantwoordelijk voor de opzet van onze website. Hij zorgt voor ondersteuning van de gebruikers, dat gaat van computers tot software en printers. Ook inhoudelijk en dan specifiek Office producten kan Yves de gebruikers bijstaan. Daarnaast hebben we Jean onze systeembeheerder. Jean onderhoudt het netwerk. Deze omslaat servers, switches, firewall, printers en tal van andere netwerkcomponenten. Installatie van specifieke programma s zoals Gisa, Proacc, Sprint, enz. Onderhouden van de servers, die elk een specifieke taak hebben b.v. Exchange (mail), Terminal servers (laat gebruikers toe om via de computer in te loggen op de servers en daar specifieke programma s te gebruiken), en de domein controller die centraal beheert wie er tot welke stukken van de data toegang krijgt. Een tweede grote uitdaging voor dit jaar vormt de hernieuwing van onze website. Hij wordt in een totaal nieuw kleedje gestoken. We hopen op deze manier onze dagelijkse werking sneller tot bij ouders en voogden te brengen en voldoende info te verstrekken over onze organisatie aan iedereen die de site bezoekt. Je kan de ontwikkeling ervan meevolgen op Robrecht De Vriese Directeur administratie-logistiek

Voorbeelden compententieprofiel mentor

Voorbeelden compententieprofiel mentor BIJLAGE 1 Voorbeelden compententieprofiel mentor Voorbeeld 1 Meetindicator voor competenties en gedragingen van een mentor, opgesteld door Ryhove, beschutte werkplaats in Gent (PH= persoon met een handicap)

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Deskundige ICT - systeembeheerder

Deskundige ICT - systeembeheerder 1. FUNCTIEDOEL De deskundige ICT levert samen met zijn/haar collega s expertise informatie, diensten en producten af aan de interne klanten, met de nodige kwaliteitsvereisten, volgens de juiste procedures

Nadere informatie

op vrijwillige voeten over vrijwilligersbeleid en hoe dit opzetten

op vrijwillige voeten over vrijwilligersbeleid en hoe dit opzetten op vrijwillige voeten over vrijwilligersbeleid en hoe dit opzetten 1 OP VRIJWILLIGE VOETEN In het huidige vrijwilligerslandschap is het niet altijd gemakkelijk om vrijwilligers bij te houden als organisatie

Nadere informatie

Cholesterol. Alles wat je ooit wilde weten

Cholesterol. Alles wat je ooit wilde weten Cholesterol Alles wat je ooit wilde weten Waar komt cholesterol vandaan? Het overgrote deel van de cholesterol in ons lichaam maakt ons lichaam zélf aan. Eén derde nemen we op via onze voeding. Cholesterol

Nadere informatie

nieuw Als je meer dan enkel thuisverpleging nodig hebt WGK_folder148,5x210_plus.indd 1 9/10/13 09:53

nieuw Als je meer dan enkel thuisverpleging nodig hebt WGK_folder148,5x210_plus.indd 1 9/10/13 09:53 nieuw Als je meer dan enkel thuisverpleging nodig hebt WGK_folder148,5x210_plus.indd 1 9/10/13 09:53 Mensen zo lang mogelijk op een verantwoorde manier in hun vertrouwde thuisomgeving verzorgen. Dat is

Nadere informatie

Bondgenoten vinden en houden Lut Gailly. Vroeger box2box

Bondgenoten vinden en houden Lut Gailly. Vroeger box2box Bondgenoten vinden en houden Lut Gailly Vroeger box2box Wie Hoe het begon Jasper is een sociaal dier Dromen op parkings (van school, gemeenschappelijke activiteiten) Eerste gesprekken met voorzieningen

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben

Nadere informatie

Zelfevaluatie-instrument in verband met belemmerende en bevorderende organisatiefactoren voor inclusie van personen met een handicap.

Zelfevaluatie-instrument in verband met belemmerende en bevorderende organisatiefactoren voor inclusie van personen met een handicap. Zelfevaluatie-instrument in verband met belemmerende en bevorderende organisatiefactoren voor inclusie van personen met een handicap Bea Maes, Claudia Claes, Karlien Deroover INSTRUCTIES 1. Inhoud van

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie FUNCTIEPROFIEL Functie: Zorgcoördinator A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat, samen met de leefgroepencoördinator, in voor de aansturing van een woonbuurt bestaande uit een aantal

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

LDL- (slechte) en HDL- (goede) cholesterol begrijpen. Opgeruimd staat netjes!

LDL- (slechte) en HDL- (goede) cholesterol begrijpen. Opgeruimd staat netjes! LDL- (slechte) en HDL- (goede) cholesterol begrijpen Stelt u zich deze buis voor als uw ader: in een gezonde ader kan het bloed vlot doorstromen Maar: Indien u teveel LDL-(slechte) cholesterol of onvoldoende

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel.: 02 211 82 11 www.favv.be Verantwoordelijke uitgever: Herman Diricks Februari

Nadere informatie

Hoe staat het met de ontwikkeling van talent in jouw organisatie? Hoe competentiemanagement & talentontwikkeling verbinden 1

Hoe staat het met de ontwikkeling van talent in jouw organisatie? Hoe competentiemanagement & talentontwikkeling verbinden 1 Hoe staat het met de ontwikkeling van talent in jouw organisatie? Hoe competentiemanagement & talentontwikkeling verbinden 1 Bij het werken rond het thema talentontwikkeling in organisaties, kristalliseren

Nadere informatie

opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK

opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK opdrachtsverklaring centrum voor volwassen personen met handicap MOZAÏEK Bij het begin van de jaren 70 zoeken enkele ouders een dagcentrum voor hun volwassen gehandicapt kind. Voordien was het bijna evident

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4, 30,33, 41, 42

Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4, 30,33, 41, 42 khb 4.6.02 - versie 1 1/5 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/01/2014 DOEL (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4,

Nadere informatie

Informatiemap. Zorgbeleving De Blauwe Vlinder

Informatiemap. Zorgbeleving De Blauwe Vlinder Informatiemap Zorgbeleving De Blauwe Vlinder Even voorstellen In onze zorgbeleving spelen persoonlijke aandacht en betrokkenheid voor de zorgnemer een grote rol. Madhu & Patrick Brunner, initiatiefnemers

Nadere informatie

Vragen Hoe kan je veiligheid inbouwen zodat je alle leerlingen kan betrekken? Vraag Hoe kan je de ideeënbus actief en betekenisvol maken?

Vragen Hoe kan je veiligheid inbouwen zodat je alle leerlingen kan betrekken? Vraag Hoe kan je de ideeënbus actief en betekenisvol maken? Methodiek Kringgesprek Beter samen leven en meer leren in de klas. Een participatieve sfeer in de klas of op de school kan men op verschillende manieren bewerkstelligen. Werken met kringgesprekken is hierbij

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1.

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1. 16.03.2015 16.03.2015 11:05 1. Algemene verdeling van de indicaties Aantal deelnemers: 7, Aantal indicaties 136 / 140 In het 360 diagnose proces over jouw competenties, hebben 7 mensen, waaronder jijzelf,

Nadere informatie

Hart- en vaatziekten. voor Marokkaanse Nederlanders. Zorg goed voor uw hart

Hart- en vaatziekten. voor Marokkaanse Nederlanders. Zorg goed voor uw hart Hart- en vaatziekten voor Marokkaanse Nederlanders Zorg goed voor uw hart Zorg goed voor uw hart Deze folder gaat over gezondheid en hart- en vaatziekten. Eerst vertellen we wat hart- en vaatziekten zijn.

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Mantelzorger

VRAGENLIJST. Mantelzorger VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als mantelzorger zijn waardevol U zorgt voor uw partner, een familielid, een vriend of andere naaste. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als

Nadere informatie

Overzicht ondersteuning Voorbeeld: Arno

Overzicht ondersteuning Voorbeeld: Arno Overzicht ondersteuning Voorbeeld: Arno Arno Arno is 32 jaar. Hij heeft autisme en een matige verstandelijke beperking. Arno woont alleen in zijn eigen huis. Overdag gaat hij naar een dagcentrum. Hij ontvangt

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen.

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen. Ellen en Patrick Nooit meer je stem, nooit meer je lach, Alles gaat terug, naar die éne dag. De pijn vanbinnen, het doet zo n zeer, Ze zeggen dat het mindert, maar wanneer... Intredelied: M n oma is gestorven

Nadere informatie

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde

Info. Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten. Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Info Aanraken, knuffelen en meer... Informatie voor cliënten Expertisecentrum voor epilepsie en slaapgeneeskunde Inhoud INHOUD 1. Waar gaat het over 3 2. Aanraken 4 3. Hoe noem jij dat? 5 4. Baas over

Nadere informatie

Gezonder eten, meer bewegen: leuk voor jezelf en goed voor je hart

Gezonder eten, meer bewegen: leuk voor jezelf en goed voor je hart Gezonder eten, meer bewegen: leuk voor jezelf en goed voor je hart Ontdek hoe kleine veranderingen elke dag een verschil maken Nicolas Guggenbühl, diëtist-voedingsdeskundige, met de medewerking van prof.

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Timemanagement? Manage jezelf!

Timemanagement? Manage jezelf! Timemanagement? Manage jezelf! Trefwoorden Citeren timemanagement, zelfmanagement, stress, overtuigingen, logische niveaus van Bateson, RET, succes citeren vanuit dit artikel mag o.v.v. bron: www.sustrainability.nl

Nadere informatie

PAKKET WOONONDERSTEUNING GEÏNTEGREERDE ZORG

PAKKET WOONONDERSTEUNING GEÏNTEGREERDE ZORG PAKKET WOONONDERSTEUNING GEÏNTEGREERDE ZORG Bij de ondersteuningspakketten geïntegreerde zorg staat de zorgaanbieder, in dialoog met jou, in voor de volledige organisatie van zorg en begeleiding. Deze

Nadere informatie

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg.

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg info@osbj.be - www.osbj.be Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Deel 2: aandachtspunten voor organisaties Naar aanleiding van het

Nadere informatie

Goede gesprekken bekeken door de bril van kwetsbare ouders

Goede gesprekken bekeken door de bril van kwetsbare ouders Goede gesprekken bekeken door de bril van kwetsbare ouders Een suggestielijst voor schoolteams en CLB-medewerkers Achtergrond De communicatie over heikele onderwerpen met ouders wordt door school en CLB

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Individueel zorgplan vitale vaten

Individueel zorgplan vitale vaten Individueel zorgplan vitale vaten Wat kunt u zelf doen? Een gezonde leefstijl is het belangrijkste bij de aanpak van risicofactoren. Misschien is uw leefstijl wel goed. Zorgverleners kunnen u adviseren

Nadere informatie

Verhaal week 1 (hdl. p ) wordt voorgelezen. (geselecteerde tekst) Prent 1 staat vooraan

Verhaal week 1 (hdl. p ) wordt voorgelezen. (geselecteerde tekst) Prent 1 staat vooraan Advent vieren en beleven tweede graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Hart- en vaatziekten. voor Nederlanders. Zorg goed voor uw hart

Hart- en vaatziekten. voor Nederlanders. Zorg goed voor uw hart Hart- en vaatziekten voor Nederlanders Zorg goed voor uw hart Zorg goed voor uw hart Deze folder gaat over gezondheid en hart- en vaatziekten. Eerst vertellen we wat hart- en vaatziekten zijn. Daarna vertellen

Nadere informatie

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie.

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. De cliënt krijgt een groot vel papier en kleurkrijt. De opdracht is: Teken je gezin van herkomst rond de etenstafel. Een werkvorm

Nadere informatie

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen Voorstelling project Bemiddeling op School Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen 1. Inleiding: het verhaal van PIVA 2. De werking van ADAM algemeen 3. Het project Bemiddeling

Nadere informatie

V anaf september komt er een

V anaf september komt er een 4 D E J A A R G A N G N 3 J U N I, J U L I, A U G U S T U S 2 0 1 0 COLOFON : De nieuwsbrief is een driemaandelijks tijdschrift uitgegeven door Wijkgezondheidscentrum t Spoor Guldensporenstraat 84 2140

Nadere informatie

Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen

Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? 1 Advies is vaak iets anders

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Onze cliënten aan het woord

Onze cliënten aan het woord Onze cliënten aan het woord Instrument om ervaringen van cliënten in kaart te brengen Naam cliënt : Naam invuller vragenlijst : Woning cliënt : Datum : 1 Toelichting Inleiding Naam instelling wil graag

Nadere informatie

Maatschappelijk assistent

Maatschappelijk assistent SINT-GERARDUS DIEPENBEEK Maatschappelijk assistent 1 Functiedoel De maatschappelijk assistent (MA) is verbindingspersoon. Hij ondersteunt de familie op psychosociaal vlak. Hij verwoordt en versterkt, indien

Nadere informatie

Van loslaten naar VERBINDEN: Hoe we mensen in rouw kunnen uitnodigen om verhalen te vertellen over wat hen dierbaar is.

Van loslaten naar VERBINDEN: Hoe we mensen in rouw kunnen uitnodigen om verhalen te vertellen over wat hen dierbaar is. Van loslaten naar VERBINDEN: Hoe we mensen in rouw kunnen uitnodigen om verhalen te vertellen over wat hen dierbaar is. Anik Serneels Klinisch psychologe, relatie- en gezinstherapeute, specialisatie narratieve

Nadere informatie

Deze leidraad helpt om het gesprek in team aan te gaan rond kwaliteit, vooraleer je de sjablonen in de digitale leermodules invult.

Deze leidraad helpt om het gesprek in team aan te gaan rond kwaliteit, vooraleer je de sjablonen in de digitale leermodules invult. Deel 2 Kwaliteitsbeleid Deze leidraad is gebaseerd op de digitale leermodules van Kind & Gezin. Die modules zijn bedoeld om de verschillende onderdelen van het kwaliteitshandboek uit te werken. Die modules

Nadere informatie

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven ecourse Moeiteloos leren leidinggeven Leer hoe je met minder moeite en tijd uitmuntende prestaties met je team bereikt 2012 Marjan Haselhoff Ik zou het waarderen als je niets van de inhoud overneemt zonder

Nadere informatie

Jolan. Jolanda Omvlee (42),

Jolan. Jolanda Omvlee (42), Jolan Jolanda Omvlee (42), getrouwd met Ron (48), moeder van Lise (10) en Emmely (6) is directeur van Compassion. Ze geeft leiding aan 38 personen, haar contacten gaan internationaal. 22 tekst Wieteke

Nadere informatie

Thema. Kernelementen. Emoties Puber- en kinderemotie Eenduidige communicatie

Thema. Kernelementen. Emoties Puber- en kinderemotie Eenduidige communicatie Thema Kernelementen Emoties Puber- en kinderemotie Eenduidige communicatie Tips voor de trainer: Werken met mensen is werken met emotie. Leer emoties als signaal te herkennen, maar niet als leidraad te

Nadere informatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie Hallo! Je houdt van je partner. Jullie zijn al geruime tijd samen en hebben misschien samen kinderen. Jullie leiden een druk bestaan en tijd

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Een goed leven voor.

Een goed leven voor. Een goed leven voor. Juultje Holla - Perspectief - maart 2013 Als onderdeel van het ZonMW project Zeggenschap en Inclusie Met dank aan Rob, die mij hierbij enorm geholpen heeft. Een goed leven voor. Een

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Hoe gaat het eigenlijk met jou?

Hoe gaat het eigenlijk met jou? Hoe gaat het eigenlijk met jou? Amarins (medewerker) en Debbie (medewerker) vanboeijen.nl Hoe gaat het eigenlijk met jou? Een Goed leven voor cliënten. En Mooi werk voor medewerkers. Met elkaar. Daar staat

Nadere informatie

Susanne Hühn. Het innerlijke kind. angst loslaten

Susanne Hühn. Het innerlijke kind. angst loslaten Susanne Hühn Het innerlijke kind angst loslaten Inhoud Inleiding 7 Hoe ontstaat angst? 11 Wegen uit de angst 19 Het bange innerlijke kind leren kennen 35 Meditatie Het bange innerlijke kind leren kennen

Nadere informatie

De missie van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde

De missie van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde Doel Conform het kwaliteitsdecreet beschrijft dit document het kwaliteitsbeleid van het MFC Sint- Jozef. Het omschrijft de missie, visie en waarden ten aanzien van de hulp- en dienstverlening en het beschrijft

Nadere informatie

Ken je cardiovasculair risico!

Ken je cardiovasculair risico! UGP-FOLDER Ken je cardiovasculair risico! Wat zijn risicofactoren voor hart- en vaatziekten en welke risicofactoren zijn er? Risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn factoren die de kans op ziekten

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument Kwaliteitsinstrument Til je afdeling naar een hoger niveau Het kwaliteitsinstrument in het kort Het KLJ-kwaliteitsinstrument werd ontwikkeld door KLJ zodat je als leiding/bestuur zelf jouw afdeling kan

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Competentieprofiel educatief medewerker buitenschoolse kinderopvang Ravot

Competentieprofiel educatief medewerker buitenschoolse kinderopvang Ravot Competentieprofiel educatief medewerker buitenschoolse kinderopvang Ravot 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Educatief medewerker Sociale zaken Buitenschoolse kinderopvang Ravot

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid

betreffende een betere ondersteuning van de mantelzorg in het Vlaamse beleid stuk ingediend op 1228 (2010-2011) Nr. 1 7 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen, de heren Filip Dewinter, Jan Penris en Wim Wienen en mevrouw Gerda Van Steenberge betreffende

Nadere informatie

VISIE OP DAGBESTEDING EN WERK DICHTERBIJ

VISIE OP DAGBESTEDING EN WERK DICHTERBIJ VISIE OP DAGBESTEDING EN WERK DICHTERBIJ Visie Dichterbij: Dichterbij schept voorwaarden waardoor mensen met een verstandelijke beperking: - leven in een eigen netwerk temidden van anderen - een eigen

Nadere informatie

OPDRACHTVERKLARING WZC Leiehome (Actualisering 12.06.2015)

OPDRACHTVERKLARING WZC Leiehome (Actualisering 12.06.2015) OPDRACHTVERKLARING WZC Leiehome (Actualisering 12.06.2015) Woonzorgcentrum Leiehome is een woonplaats met ruime verzorgingsmogelijkheden voor ouderen. Wij verlenen een deskundige en actuele zorg op maat.

Nadere informatie

Functioneringsinstrument NAH (FINAH)

Functioneringsinstrument NAH (FINAH) Functioneringsinstrument NAH (FINAH) Meetinstrument het functioneren van personen met NAH op vlak van activiteiten en participatie vanuit het standpunt van de persoon met NAH en zijn/haar Versie Hulpverlener

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied

Functiebeschrijving. Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Functiebeschrijving Deskundige Personeel (B1-3) Kerntaken en takengebied Loon- en personeelsadministratie Je bent verantwoordelijk voor een correcte weddeverwerking en werkt hiervoor nauw samen met het

Nadere informatie

Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram,

Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram, Soms is er thuis ruzie Dan is mama boos en roept soms omdat ik mijn speelgoed niet opruim Maar ik heb daar helemaal niet mee gespeeld Dat was Bram, mijn kleine broer Dat is niet van mij mama Dan zegt ze

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Directie-generaal Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap)

Nadere informatie

Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1

Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1 1 Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Workshop: Familiegericht werken. SOFA-model

Workshop: Familiegericht werken. SOFA-model Workshop: Familiegericht werken SOFA-model In de zorg staat de zorgvrager centraal, maar ook de familie is betrokken partij als iemand wordt opgenomen in het WZC. Om de zorg goed te laten verlopen, is

Nadere informatie

Functioneringsinstrument NAH (FINAH)

Functioneringsinstrument NAH (FINAH) Functioneringsinstrument NAH (FINAH) Meetinstrument voor het functioneren van personen met NAH op vlak van activiteiten en participatie vanuit het standpunt van de persoon met NAH en zijn/haar Versie Mantelzorger

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter Juli 2015 Openingsuren LDC Pallieter De ontmoetingsruimte is elke dag open van 9.00u. tot 17.30u De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u Dienstverlening

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke beperking

dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke beperking dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke beperking Dit is het jaarverslag nieuwe stijl geïnspireerd op het jaarverslag van H.Hart in Deinze. Het is niet langer een dik boek met lange

Nadere informatie

Samen kunnen we meer!

Samen kunnen we meer! Samen kunnen we meer! Wordt «Ons» Kinderhuis ook een beetje van u? www.kinderhuis.net «Ons Kinderhuis» is het enige kinderhuis in Vlaanderen dat het christen-zijn integreert in zijn missie WAT: we bieden

Nadere informatie

Meer info over Prisma en WMO?

Meer info over Prisma en WMO? Meer info over Prisma en WMO? wmo@prismanet.nl www.prismanet.nl Plan een bezoekje! U kunt het Prisma-aanbod pas echt ervaren als u het ook met eigen ogen gezien heeft. Prisma heet u van harte welkom voor

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Hart- en vaatziekten: risicoprofiel en leefstijladviezen. Cardiologie Centrum Waterland

Hart- en vaatziekten: risicoprofiel en leefstijladviezen. Cardiologie Centrum Waterland Hart- en vaatziekten: risicoprofiel en leefstijladviezen Cardiologie Centrum Waterland Hart- en vaatziekten: risicoprofiel en leefstijladviezen Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak in

Nadere informatie

Zorgmogelijkheden na NAH: Waar vinden we hulp? Katrijn Van Den Driesche - maandag 3 oktober 2011

Zorgmogelijkheden na NAH: Waar vinden we hulp? Katrijn Van Den Driesche - maandag 3 oktober 2011 Deze activiteiten worden aangeboden in samenwerking met dynahmiek www.dynahmiek.be info@dynahmiek.be Gespreksavonden over NAH Praten met lotgenoten over de gevolgen van een niet-aangeboren hersenletsel

Nadere informatie

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid HR medewerker (m/v) De Vijver vzw biedt aangepaste ondersteuning aan personen met een handicap. Meer in het bijzonder organiseert De Vijver vzw met een 300 tal medewerkers een waaier aan ambulante en residentiële

Nadere informatie

Niveaubepaling Nederlandse taal

Niveaubepaling Nederlandse taal Niveaubepaling Nederlandse taal Voor een globale niveaubepaling kunt u de niveaubeschrijvingen A1 t/m C1 doornemen en vaststellen welk niveau het beste bij u past. Niveaubeschrijving A0 Ik heb op alle

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK

1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK 1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK Kinderen krijgen in de opvang volop kansen om zich te ontwikkelen. Ouders kunnen intussen werk zoeken of gaan werken,

Nadere informatie

KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst: gezinsgericht werken

KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst: gezinsgericht werken KHB Kwaliteitsbeleid: Visietekst: gezinsgericht werken We geloven dat een gezin het eerste en belangrijkste leefmilieu van een kind/jongere is. We willen vanuit onze specifieke deskundigheid het gezin

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk

Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk Jeugd Rode Kruis vzw Motstraat 40 2800 Mechelen www.jeugdrodekruis.be jeugdrodekruis@rodekruis.be 1 INHOUDSTAFEL Praktische gegevens 3 Stage info 4 Voor de start

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

PORTFOLIO VOOR DE FUNCTIE VAN VAN. (Voornaam - Naam) Aangemaakt op: (datum)

PORTFOLIO VOOR DE FUNCTIE VAN VAN. (Voornaam - Naam) Aangemaakt op: (datum) PORTFOLIO VOOR DE FUNCTIE VAN VAN (Voornaam - Naam) Aangemaakt op: (datum) In het kader van uw sollicitatie willen we graag een zicht krijgen op de kerncompetenties die VDAB van haar leidinggevenden verwacht.

Nadere informatie

Een woonvoorziening kiezen

Een woonvoorziening kiezen Een woonvoorziening kiezen In deze checklist vind je gedetailleerde omschrijvingen die een leidraad kunnen zijn bij de keuze van een woonvoorziening. Voor wie? Wat is het doelpubliek van de voorziening?

Nadere informatie

Bouwsteen 2: motivatie Waarom kies ik voor de job als onthaalouder?

Bouwsteen 2: motivatie Waarom kies ik voor de job als onthaalouder? Bouwsteen 2: motivatie Waarom kies ik voor de job als onthaalouder? Bij de start als onthaalouder koos je om één of meerdere redenen voor deze job. Dit bepaalt mee wat voor jou belangrijk is in de job.

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie