dat SOVEE als doelstelling heeft het voorkomen en bestrijden van achterstandsituaties en risico s in onderwijs en opvoeding;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "dat SOVEE als doelstelling heeft het voorkomen en bestrijden van achterstandsituaties en risico s in onderwijs en opvoeding;"

Transcriptie

1 PRIVACYREGLEMENT SOVEE Het bestuur van SOVEE In aanmerking nemende de Wet bescherming persoonsgegevens; artikel 8 EVRM; artikel 10 Grondwet; artikel 272 Wetboek van Strafrecht; artikel 53 lid 3 Wet op de jeugdzorg; de Beroepscode van de maatschappelijk werker; de Gedragscode van het Nederlands Instituut van Psychologen; de Gedragscode van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen de Samenwerkingsafspraken Jong Centraal, Centrum voor Jeugd en Gezin d.d waarvan deel uit maken: het Privacyreglement van Jong Centraal en de eigen protocollen en richtlijnen van de partners van Jong Centraal als het gaat om signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld; de Samenwerkingsovereenkomst Verwijsindex [datum van ondertekening]; Overwegende dat SOVEE als doelstelling heeft het voorkomen en bestrijden van achterstandsituaties en risico s in onderwijs en opvoeding; dat SOVEE deze doelstelling onder meer tracht te bereiken door: - het bieden van verschillende vormen van ondersteuning en training aan ouders, beroepskrachten en aan jongeren in geval van achterstandssituaties en risico s in onderwijs en opvoeding; - het vergroten van onderwijskansen en het versterken van maatschappelijke posities met name in achterstandssituaties en in geval van risico s; - het voorkomen dat jeugdigen vroegtijdig hun school of hun opleiding verlaten. dat het voor dit doel noodzakelijk is om persoonsgegevens, waaronder bijzondere persoonsgegevens, van jeugdigen en hun opvoeders te verwerken; dat SOVEE deze verwerking van persoonsgegevens van jeugdigen en hun opvoeders nader wenst te reguleren. Stelt het volgende reglement vast met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van jeugdigen en hun opvoeders. 1

2 Artikel 1 Begripsbepalingen beroepskracht bestand betrokkene bijzondere persoonsgegevens cliënt de persoon die namens SOVEE professionele diensten verleent aan een cliënt; gestructureerd geheel van persoonsgegevens van cliënten in verband met de doelstelling van SOVEE, alsmede het daarvan afgezonderd gestructureerd geheel van persoonsgegevens in verband met de front office-taken die SOVEE ten behoeve van Jong Centraal, het Centrum voor Jeugd en Gezin in Amersfoort uitvoert; de cliënt of een andere persoon op wie een persoonsgegeven dat is opgenomen in het bestand betrekking heeft; persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod; de jeugdige en/of zijn opvoeder aan wie SOVEE één of meer van zijn diensten verleent; contact - gegevens derde dienstverlening huiselijk geweld jeugdige naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer en adres van een jeugdige en/of zijn opvoeder alsmede de naam van de beroepskracht die contact heeft (gehad) met de cliënt, een aanduiding van de aard van de contacten die de cliënt met SOVEE onderhoudt of heeft onderhouden, de datum waarop deze contacten zijn ontstaan en eventueel de datum waarop deze contacten zijn afgesloten; iedere instelling of persoon, niet zijnde de cliënt, de beroepskracht, de vrijwilliger, de gemeente of SOVEE; iedere vorm van hulp, begeleiding of ondersteuning die door SOVEE aan een individuele cliënt wordt geboden; (dreigen met) geweld, op enigerlei locatie, door iemand uit de huiselijke kring, waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele of psychische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer, daaronder ook begrepen eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking; persoon tot 23 jaar; 2

3 Jong Centraal het samenwerkingsverband van instellingen in de gemeente Amersfoort dat gezamenlijk de functies van het Centrum voor Jeugd en Gezin vervult en waarvan SOVEE als partner deel uit maakt; kindermishandeling opvoeder ouder overige persoonsgegevens persoonsgegeven SOVEE stagiaire toestemming verantwoordelijke iedere vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend, of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel, daaronder ook begrepen eergerelateerd geweld, vrouwelijke genitale verminking en het getuige zijn van huiselijk geweld; de persoon die als ouder of anderszins een jeugdige als behorend tot zijn gezin verzorgt en opvoedt; de persoon die op grond van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek de vader of de moeder is van een jeugdige; alle persoonsgegevens, waaronder bijzondere persoonsgegevens, van een cliënt, niet zijnde contactgegevens, die door SOVEE worden vastgelegd en anderszins verwerkt, met het oog op de dienstverlening aan de cliënt; elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon; Stichting Onderwijs Voorrang Eemland; de persoon die, onder verantwoordelijkheid van een beroepskracht en in het kader van een opleiding, tijdelijk werkzaam is bij SOVEE en die geen zelfstandige taken uitvoert of beslissingen neemt op basis van dit reglement; elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat op hem betrekking hebbende persoonsgegevens worden verwerkt; het bestuur van SOVEE, voor het uitoefenen van de rechten door betrokkenen zoals omschreven in de artikelen 16, 17 en 18 van dit reglement, de directeur van SOVEE; 3

4 verwerken van persoonsgegevens vrijwilliger wettelijk vertegenwoordiger iedere handeling, of ieder geheel van handelingen, met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens; de persoon die anders dan als beroepskracht namens SOVEE diensten verleent aan een cliënt; de persoon die het gezag uitoefent over een minderjarige cliënt of betrokkene, of die door de rechter is benoemd tot curator, bewindvoerder of mentor over een meerderjarige cliënt of betrokkene. I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 2 Doel van de verwerking van persoonsgegevens Het doel van de verwerking van persoonsgegevens op grond van dit reglement is het voorkomen en bestrijden van achterstandsituaties en risico s in onderwijs en opvoeding, in het bijzonder door: - het bieden van ondersteuning aan ouders, beroepskrachten en aan jongeren in geval van achterstandssituaties en risico s in onderwijs en opvoeding; - het vergroten van onderwijskansen met name in achterstandssituaties en in geval van risico s; - het voorkomen dat jeugdigen vroegtijdig hun school of hun opleiding verlaten. Artikel 3 Toepassingsgebied 1. Dit reglement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door SOVEE in verband met de dienstverlening aan een individuele cliënt. 2. Dit reglement betreft iedere vorm van verwerking van de in lid 1 bedoelde persoonsgegevens, ongeacht of deze gegevens mondeling, op papier, elektronisch of door middel van foto, video of audio worden verwerkt. Artikel 4 Verantwoordelijke 1. De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van dit reglement en voor alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de cliënt. 2. De verantwoordelijke treft voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de opgenomen persoonsgegevens. 4

5 3. De verantwoordelijke ziet er op toe dat ten aanzien van de beveiliging van de persoonsgegevens van cliënten afdoende maatregelen worden genomen. Deze maatregelen staan beschreven in het beveiligingsplan van de verantwoordelijke. Dit beveiligingsplan is als bijlage 1 toegevoegd aan dit reglement. 4. De verantwoordelijke ziet er tevens op toe dat uitsluitend de voor het doel noodzakelijke persoonsgegevens worden verwerkt en dat zij niet langer worden verwerkt of bewaard dan voor dit doel noodzakelijk is. 5. De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat de verwerking van persoonsgegevens op grond van dit reglement wordt aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Artikel 5 Informatie aan de cliënt 1. In een eerste contact van SOVEE met een nieuwe cliënt, informeert de beroepskracht die namens SOVEE optreedt, de cliënt over de verwerking van persoonsgegevens door SOVEE. De beroepskracht legt uit welke gegevens worden vastgelegd, met welk doel dit gebeurt en welke rechten de cliënt kan uitoefenen met betrekking tot de verwerking van zijn gegevens. Ook informeert de beroepskracht de cliënt over de identiteit van de verantwoordelijke. 2. Is het verstrekken van de informatie zoals bedoeld in lid 1 niet mogelijk op het moment dat de persoonsgegevens worden gevraagd, dan draagt de beroepskracht die de persoonsgegevens heeft opgevraagd en vastgelegd, er zorg voor dat deze informatie zo spoedig mogelijk alsnog aan de cliënt wordt verstrekt. 3. Ontvangt SOVEE persoonsgegevens van een cliënt van een derde, dan draagt SOVEE er zorg voor, dat de cliënt zo spoedig mogelijk wordt geïnformeerd over deze verkrijging en over de herkomst ervan. Ook wordt dan aan hem de informatie verstrekt zoals omschreven in lid 1. II. HET BESTAND Artikel 6 Vastleggen van persoonsgegevens in het bestand en bewaartermijn van deze gegevens 1. SOVEE legt uitsluitend die persoonsgegevens van een cliënt in het bestand vast, die noodzakelijk zijn voor een zorgvuldige dienstverlening aan de cliënt. 2. Er worden geen bijzondere persoonsgegevens vastgelegd in het bestand met uitzondering van: a. persoonsgegevens over de gezondheid van de cliënt indien en voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de dienstverlening aan de cliënt; b. persoonsgegevens omtrent het geboorteland van de cliënt of zijn ouder(s) uitsluitend voorzover strikt noodzakelijk voor de dienstverlening aan de cliënt gericht op het voorkomen en wegnemen van achterstanden in verband met deze herkomst; c. strafrechtelijke gegevens, voor zover deze gegevens zijn verstrekt aan SOVEE op grond van de Wet politiegegevens en de gegevens strikt noodzakelijk zijn voor de dienstverlening aan de cliënt. 5

6 3. SOVEE bewaart de persoonsgegevens die zij op basis van lid 1 vastlegt, niet langer dan noodzakelijk is voor zorgvuldige dienstverlening aan de cliënt en in ieder geval niet langer dan vijf jaar na afsluiting van de contacten tussen de cliënt en SOVEE, tenzij een langere bewaartermijn door SOVEE noodzakelijk wordt geacht in verband met zorgvuldige dienstverlening aan de cliënt of aan leden van het gezin van de cliënt. 4. In bijlage 2 van dit reglement bepaalt SOVEE, met in achtneming van het bepaalde in dit artikel per werkveld welke persoonsgegevens van een cliënt worden vastgelegd. 5. Indien gegevens in het bestand worden vastgelegd die afkomstig zijn van derden, wordt de herkomst van deze gegevens eveneens in het bestand vermeld. 6. Indien het ten behoeve van onderzoek, beleidsvorming of beleidsevaluatie noodzakelijk is de persoonsgegevens in het bestand, na het verstrijken van de bewaartermijn zoals omschreven in lid 3, nog langer te bewaren, draagt SOVEE er zorg voor dat de gegevens niet meer zijn te herleiden tot een individuele persoon. Artikel 7 Toegang tot het bestand 1. Alle beroepskrachten en stagiaires hebben, voor zover noodzakelijk voor hun taakuitoefening, toegang tot de contactgegevens van cliënten die zijn opgenomen in het bestand. 2. De beroepskrachten en stagiaires die direct betrokken zijn bij de dienstverlening aan een individuele cliënt, hebben, voor zover noodzakelijk voor de taakuitoefening, ook inzage in de overige persoonsgegevens van de cliënt die zijn vastgelegd in het bestand, voor zover deze gegevens zijn vastgelegd met het oog op dienstverlening in het betreffende werkveld. 3. Voor zover noodzakelijk voor de taakuitoefening hebben daarnaast inzage in de contactgegevens en de overige persoonsgegevens van cliënten: - vervangers van beroepskrachten; - beroepskrachten met administratieve en technische taken; - beroepskrachten met begeleidende of leidinggevende taken; - beroepskrachten en anderen die betrokken zijn bij de afhandeling van klachten over de dienstverlening die door SOVEE is of wordt geboden; - de verantwoordelijke. 4. Een vrijwilliger heeft uitsluitend toegang tot de persoonsgegevens in het bestand voor zover het gegevens betreffen van cliënten die zijn vastgelegd in het kader van het project waaraan deze vrijwilliger verbonden is. 5. Aan een beroepskracht, een stagiaire of een vrijwilliger die op grond van dit artikel toegang heeft tot persoonsgegevens van een cliënt in het bestand, kunnen deze gegevens ook door een andere beroepskracht worden verstrekt. Artikel 8 Verstrekking van persoonsgegevens over eerdere of andere diensten van SOVEE Indien een beroepskracht, op basis van zijn toegang tot de contactgegevens of anderszins, vaststelt dat SOVEE de cliënt een ander type diensten biedt of heeft geboden, of dat aan een lid van zijn gezin diensten zijn of worden geboden, verstrekt de beroepskracht die deze diensten biedt of heeft geboden, op verzoek van de eerstgenoemde beroepskracht, de persoonsgegevens van de cliënt, of een lid van zijn gezin, die noodzakelijk zijn voor een zorgvuldige dienstverlening. 6

7 Artikel 9 Verstrekken van persoonsgegevens uit het bestand aan de gemeenten en vastleggen van persoonsgegevens die door de gemeenten worden verstrekt 1. Als uitvoerder van de gemeentelijke taak om achterstandssituaties in het onderwijs te bestrijden, verstrekt SOVEE uit het bestand persoonsgegevens van cliënten aan de gemeente van de woon of opleidingsplaats van de cliënt, voor zover het verstrekken van deze gegevens noodzakelijk is voor de taakuitoefening van de betreffende gemeente. 2. De persoonsgegevens die SOVEE als uitvoerder van de gemeentelijke taak om achterstandssituaties in het onderwijs te bestrijden, van de in lid 1 bedoelde gemeente ontvangt, legt SOVEE vast in het bestand, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de taakuitoefening van SOVEE en vermeldt bij de vastlegging de herkomst van de gegevens. III. VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS UIT HET BESTAND AAN DERDEN Artikel 10 Het vragen van toestemming voor het verstrekken van persoonsgegevens uit het bestand aan derden 1. De beroepskracht vraagt, voordat hij persoonsgegevens van een cliënt aan een derde verstrekt, toestemming voor deze verstrekking aan de cliënt. Deze toestemming wordt pas gevraagd nadat de cliënt is geïnformeerd over het doel van de verstrekking, de persoon aan wie, of de instelling waaraan, de gegevens zullen worden verstrekt en de aard van de gegevens die zullen worden verstrekt. 2. Indien de cliënt blijk geeft van bezwaren tegen de verstrekking zoals bedoeld in lid 1, beziet de beroepskracht of het mogelijk is (gedeeltelijk) tegemoet te komen aan de bezwaren van de cliënt tegen de verstrekking opdat de cliënt alsnog zijn toestemming kan geven. 3. De toestemming zoals bedoeld in lid 1 en lid 2 wordt bij voorkeur schriftelijk gegeven door middel van een toestemmingsformulier dat SOVEE daarvoor beschikbaar heeft. Indien de toestemming mondeling wordt gegeven, maakt de beroepskracht een aantekening van de verkregen toestemming, of van de weigering van de toestemming, in het bestand. 4. Indien geen toestemming voor de verstrekking van persoonsgegevens aan een derde wordt gegeven, of kan worden gevraagd, vindt deze verstrekking niet plaats tenzij de beroepskracht die direct bij de dienstverlening aan de cliënt is betrokken tot het oordeel komt dat: - de cliënt, of een lid van het gezin van de cliënt, in een ernstige situatie verkeert; - verstrekking van persoonsgegevens aan een derde noodzakelijk is om deze situatie te verbeteren. 5. Over een verstrekking aan een derde op grond van lid 4 overlegt de beroepskracht vooraf met een leidinggevende. 6. Over een verstrekking aan een derde op grond van dit artikel maakt de beroepskracht een aantekening in het bestand. In geval van een verstrekking zonder toestemming van de cliënt op grond van lid 4, beschrijft hij ook de belangen die zijn afgewogen bij het nemen van dit besluit en de naam en de functie van de persoon of de personen met wie hij overleg heeft gevoerd over de verstrekking. 7

8 7. De stagiaire en de vrijwilliger verstrekken geen persoonsgegevens aan derden. Indien een dergelijke verstrekking naar het oordeel van de stagiaire of de vrijwilliger noodzakelijk is, wendt hij zich tot een beroepskracht, die over de verstrekking beslist op basis van de bepalingen van dit reglement. Artikel 11 Melden van een jeugdige 1. Bij het melden van een jeugdige in de verwijsindex volgt de beroepskracht de bepalingen van de Samenwerkingsovereenkomst Verwijsindex 2. Hij bespreekt de risico s die hij signaleert en de melding zo mogelijk vooraf met de wettelijk vertegenwoordiger(s) van de jeugdige en met de jeugdige zelf indien hij 12 jaar of ouder is. Is het niet mogelijk om de risico s en de melding vooraf te bespreken, dan bespreekt de beroepskracht de risico s en de melding zo spoedig mogelijk nadat hij de melding heeft gedaan. 3. Indien de melding leidt tot contact en overleg met een andere meldingsbevoegde van buiten SOVEE, is op de verstrekking van persoonsgegevens van de cliënt artikel 10 van dit reglement van toepassing. Artikel 12 Melden van kindermishandeling en huiselijk geweld 1. Indien een beroepskracht vermoedt dat een cliënt op enigerlei wijze betrokken zou kunnen zijn bij kindermishandeling of huiselijk geweld, volgt hij/zij de protocollen en richtlijnen van de eigen instelling. 2. Indien een beroepskracht door het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) wordt benaderd met een verzoek om, in het kader van een onderzoek naar een vermoeden van kindermishandeling, persoonsgegevens te verstrekken van een cliënt, heeft de beroepskracht het recht het AMK de voor dit onderzoek noodzakelijke geachte gegevens te verstrekken aan het AMK, zonodig zonder toestemming van de cliënt. Zo mogelijk informeert de beroepskracht de cliënt over deze verstrekking. Artikel 13 Aangifte bij de politie 1. Indien SOVEE kennis draagt van een strafbaar feit dat door of tegen een cliënt is gepleegd, kan zij daarvan, zonodig zonder toestemming of medeweten van de cliënt, aangifte doen bij de politie indien: a. de ernst van het feit daartoe aanleiding geeft; of b. een strafrechtelijke interventie noodzakelijk lijkt om het slachtoffer van het strafbaar feit te beschermen en/of om de pleger in een gedwongen kader hulp te kunnen bieden; of c. de veiligheid van de cliënt of een lid van zijn gezin, van de beroepskrachten, de stagiaires of de vrijwilligers, of die van anderen tot de aangifte noodzaakt. 2. De cliënt wordt, zo mogelijk vooraf, geïnformeerd over de aangifte, tenzij hiervan moet worden afgezien in verband met de veiligheid van de cliënt, een lid van het gezin van de cliënt, van de beroepskracht, de vrijwilliger of de stagiaire, of die van anderen. 3. Van de aangifte bij de politie wordt een aantekening gemaakt in het bestand met vermelding van de omstandigheden die tot de aangifte aanleiding gaven en een beschrijving van de belangen die zijn afgewogen. 8

9 IV. VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IN VERBAND MET STRUCTURELE SAMENWERKING MET ANDERE INSTELLINGEN Artikel 14 Structurele deelname aan extern overleg 1. Over structurele deelname van SOVEE aan extern overleg met andere beroepskrachten van buiten SOVEE waarin persoonsgegevens van cliënten worden verwerkt, beslist de directeur van SOVEE. 2. De directeur, zoals bedoeld in lid 1, toetst ter voorbereiding van zijn besluit of voldaan is aan de volgende voorwaarden: - het extern overleg heeft (mede) tot doel het gezamenlijk bieden, of het op elkaar afstemmen van ondersteuning, begeleiding of diensten aan cliënten; - het extern overleg is noodzakelijk voor het afstemmen of het bieden van deze ondersteuning, begeleiding of diensten; - de verwerking van persoonsgegevens in het extern overleg vindt plaats conform de wettelijke regelingen en is vastgelegd in een convenant of reglement dat, gelet op dit reglement, door SOVEE kan worden ondertekend, of zo dit nog niet het geval is, dan maakt hij afspraken over de wijze waarop en de termijn waarbinnen een dergelijk convenant of reglement gerealiseerd zal worden. 3. Op de verstrekking van persoonsgegevens van cliënten door SOVEE in een extern overleg is dit reglement van toepassing. Artikel 15 Uitoefenen van taken van de frontoffice van Jong Centraal, het Centrum voor Jeugd en Gezin in Amersfoort 1. Indien de beroepskrachten van SOVEE taken van de frontoffice van Jong Centraal, het Centrum voor Jeugd en Gezin in Amersfoort, uitoefenen, volgen zij de bepalingen van het privacyreglement Jong Centraal, het Centrum voor Jeugd en Gezin in Amersfoort. IV. RECHTEN VAN CLIËNTEN EN ANDERE BETROKKENEN Artikel 16 Inzage in de persoonsgegevens in het bestand 1. Cliënten en andere betrokkenen hebben inzage in de gegevens die over hen in het bestand zijn opgenomen. 2. Een verzoek om inzage wordt schriftelijk ingediend bij SOVEE. 3. Inzage kan worden geweigerd indien en voor zover: a. zwaarwegende privacybelangen van een derde door de inzage kunnen worden geschaad; b. de inzage naar het oordeel van SOVEE in strijd moet worden geacht met een zorgvuldige dienstverlening aan de cliënt; c. de inzage naar het oordeel van SOVEE een gevaar vormt voor de veiligheid van de cliënt, een lid van het gezin van de cliënt, van de beroepskracht, de stagiaire of de vrijwilliger, of die van anderen. 4. De verantwoordelijke reageert binnen vier weken op het verzoek om inzage. In geval van een (gedeeltelijke) afwijzing stelt de verantwoordelijke zijn reactie op schrift en bevat deze reactie de redenen van de afwijzing. 5. Het recht op inzage omvat het recht op afschrift. 9

10 Artikel 17 Informatierecht 1. Cliënten en andere betrokkenen kunnen de verantwoordelijke schriftelijk verzoeken hen mede te delen of er, in het jaar voorafgaande aan het verzoek, op hen betrekking hebbende persoonsgegevens zijn verstrekt aan personen die geen deel uitmaken van SOVEE, waarover zij niet eerder zijn geïnformeerd. 2. De verantwoordelijke verstrekt daarover, binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, informatie aan de verzoeker. Deze informatie kan worden geweigerd op de gronden zoals omschreven in artikel 16 lid 3. Artikel 18 Correctierecht 1. Nadat cliënten en andere betrokkenen op grond van artikel 16 inzage in de gegevens hebben gehad, of op grond van artikel 17 zijn geïnformeerd, kunnen zij de verantwoordelijke verzoeken de gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen voor zover deze gegevens onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, gelet op het doel van de verwerking. 2. Zijn cliënten of andere betrokkenen, zoals bedoeld in lid 1, het niet eens met een oordeel over hen dat is vastgelegd in het bestand, dan kunnen zij de verantwoordelijke verzoeken hun eigen verklaring omtrent dit oordeel aan hun gegevens toe te voegen. 3. De verantwoordelijke reageert binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk en gemotiveerd op verzoeken zoals bedoeld in lid 1 en lid 2. Artikel 19 Klachtrecht 1. Onverminderd de rechten die de cliënten en andere betrokkenen zijn toegekend in de Wet bescherming persoonsgegevens, in andere wetgeving en in dit reglement, kunnen zij een schriftelijke klacht indienen bij de directeur van SOVEE indien zij menen dat hun persoonsgegevens door SOVEE zijn verwerkt op een wijze die in strijd is met de wet of met dit reglement. 2. De directeur geeft binnen zes weken na ontvangst van de klacht, nadat hij de klager en de bij de verwerking betrokken beroepskracht in de gelegenheid heeft gesteld om hun zienswijze op de bestreden verwerking te geven, schriftelijk en gemotiveerd een reactie op deze klacht. Artikel 20 Positie van een jeugdige cliënt of betrokkene en zijn wettelijk vertegenwoordiger 1. De rechten die op grond van dit reglement toekomen aan een cliënt, dan wel aan een andere betrokkene, worden uitgeoefend indien de cliënt of de andere betrokkene: - nog geen 12 jaar oud is, door zijn wettelijk vertegenwoordiger(s); - tussen de 12 en 16 jaar oud is, door hem zelf én door zijn wettelijk vertegenwoordiger(s); - 16 jaar of ouder is, door hem zelf. 2. Is de cliënt of de andere betrokkene 12 jaar of ouder, maar naar het oordeel van SOVEE niet in staat tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, dan worden zijn rechten uitgeoefend: - door zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) indien hij nog geen 18 jaar oud is; - door zijn ouder(s) indien hij 18 jaar of ouder is. 10

11 3. Van de uitoefening van rechten door de wettelijk vertegenwoordiger(s) zoals bedoeld in lid 1 en door de wettelijk vertegenwoordiger (s) of de ouder(s) zoals bedoeld in lid 2, kan worden afgezien, indien en voor zover de uitoefening van deze rechten, naar het oordeel van SOVEE, in strijd moet worden geacht met zorgvuldige dienstverlening aan de cliënt. Artikel 21 Slotbepalingen 1. Dit reglement kan worden aangehaald als Privacyreglement SOVEE. 2. Dit reglement kan worden ingetrokken of gewijzigd door het bestuur van SOVEE. 3. Dit reglement treedt in werking Amersfoort,

12 BIJLAGE 1 - BEVEILIGINGSPLAN SOVEE 1. Inleiding Dit is het ICT-beveiligingsplan van Stichting Onderwijsvoorrang Eemland (SOVEE). Het beveiligingsplan richt zich op de individuele begeleidingstrajecten van cliënten (kinderen, jongeren, ouders), kortom de gegevens die SOVEE in een digitaal registratiesysteem heeft opgeslagen. 2. Informatiesystemen SOVEE werkt met eigen informatiesystemen. De informatiesystemen en de daarbij behorende databases met gegevens zijn alleen op het hoofdkantoor aanwezig. Gegevens worden niet uitgewisseld met externe systemen, met uitzondering van een regionale verwijsindex waarin via een beveiligde verbinding beperkte gegevens kunnen worden uitgewisseld na toestemming van cliënten van SOVEE. 3. Fysieke locaties SOVEE is gehuisvest op meerdere fysieke locaties. Het hoofdkantoor bevindt zich op de Heiligenbergerweg 36 te Amersfoort. Daarnaast zijn er 2 nevenvestigingen. 4. Fysieke beveiliging Inloop Het hoofdkantoor heeft een centrale inloop met een bemande balie. Bezoekers melden zich en nemen plaats in een wachtruimte. Daar worden bezoekers opgehaald door interne medewerkers. In deze openbare ruimtes wordt niet door personeel op systemen gewerkt met privacygevoelige informatie. De nevenlocaties hebben geen ontvangstbalie. Bezoekers worden binnengelaten door medewerkers. SOVEE borgt hiermee dat onbevoegd toegang tot systemen wordt voorkomen. Beveiligingsinstallaties Op alle locaties functioneert een beveiligingsinstallatie. Er is een contract met een meldkamer en er zijn onraadprocedures afgesproken. SOVEE borgt hiermee dat diefstal van computersystemen en daarbij behorende gegevens wordt voorkomen. Serverruimte De serverruimte van SOVEE bevindt zich op het hoofdkantoor. De serverruimte is fysiek beveiligd met een slot. Er is direct toezicht op de serverruimte. Het is niet mogelijk om deze ongezien of onbevoegd te betreden. SOVEE borgt hiermee dat onbevoegden geen toegang hebben tot de centrale serversystemen. 12

13 5. Beveiliging externe digitale toegang SOVEE is gekoppeld aan het internet voor uitwisseling van en het benaderen van websites. Websites van SOVEE zelf zijn extern gehost. Hiermee wordt voorkomen, dat mogelijke inbraak op websites ook tot toegang tot privacygevoelige gegevens kan leiden. Binnen SOVEE is gekozen om één centrale toegang tot het internet te realiseren. Alle ingaande en uitkomende verkeer verloopt via deze toegang. De toegang is beveiligd door firewalls. Uitwisseling tussen vestigingen wordt gecodeerd middels encryptie. Alleen bepaalde voorgedefinieerde systemen kunnen inloggen door middel van een gecodeerde (encryptie) VPN verbinding. Medewerkers kunnen geen externe computers direct koppelen aan het netwerksysteem van SOVEE. Hiermee wordt geborgd dat er geen virussen tussen externe systemen en het professionele netwerk van SOVEE worden uitgewisseld. SOVEE heeft automatische logging ingeregeld van specifieke inlog- en toegangsaanvragen voor auditdoeleinden. Hiermee is zichtbaar welke accounts inloggen op de systemen van SOVEE. SOVEE borgt hiermee dat inbraak van buitenaf wordt geminimaliseerd. 6. Beveiliging interne digitale toegang SOVEE heeft diverse maatregelen genomen om te voorkomen dat ongezien via interne systemen toegang wordt verschaft tot de registratiesystemen. Hiervoor maakt SOVEE o.a. gebruik van de volgende systemen: SOVEE maakt gebruik van SPAM filters. SOVEE maakt gebruik van Anti Virus en anti phising software. SOVEE zorgt dat systemen periodiek worden voorzien van beveiligingsupdates van de software die wordt gebruikt. SOVEE heeft automatische logging ingeregeld van specifieke inlog- en toegangsaanvragen voor auditdoeleinden. Medewerkers hebben niet de mogelijkheid om thuiscomputers direct te koppelen aan het netwerk van SOVEE. SOVEE borgt hiermee dat oneigenlijk gebruik van gegevens van binnenuit wordt geminimaliseerd. 7. Digitale toegang tot werkstations Binnen SOVEE heeft iedere medewerker een persoonlijke account. Daarnaast bestaat er een algemeen account voor stagiaires. Het account geeft toegang tot werkstations en mobiele werkplekken (terminal servers). De toegang tot accounts is beveiligd: Periodiek moeten wachtwoorden gewijzigd worden. Bij wijzigingen van wachtwoorden kan het vorige wachtwoord niet hergebruikt worden. Wachtwoorden bestaan uit meerdere type tekens. Wachtwoorden hebben een minimale lengte. Wanneer er een inbraakpoging plaatsvindt op specifieke accounts worden deze accounts automatisch op non-actief gezet. 13

14 Systemen worden, indien deze niet worden gebruikt, na korte tijd automatisch gelocked. Alleen de gebruiker en de systeembeheerder hebben dan toegang tot het systeem via een wachtwoord. Systeembeheer neemt geen systemen over zonder toestemming van de gebruiker. SOVEE maakt gebruik van single-sign-on. Medewerkers kunnen met één account en wachtwoord werken. Hierdoor is het persoonlijk beheer van wachtwoorden eenvoudig. Wachtwoorden worden niet onderling gedeeld. SOVEE borgt hiermee dat iedere professional zijn eigen gegevens en dossiers kan beheren en beschermen. 8. Toegang tot registratiesystemen Nadat gebruikers zijn ingelogd, is er alleen toegang tot geautoriseerde systemen. SOVEE maakt gebruik van verschillende niveaus van beveiliging. Dossiers zijn alleen binnen de teams zichtbaar. Medewerkers kunnen alleen gebruik maken van de eigen registratiesystemen en de daarin opgeslagen dossiers. SOVEE maakt gebruik van een interne verwijsindex. Hiermee borgt SOVEE dat dossiers van cliënten niet organisatiebreed ingezien hoeven te worden, maar dat systemen wel een melding geven als er een mogelijke dossiermatch tussen systemen plaatsvindt. Inhoudelijk worden dossiers echter afgeschermd. Binnen SOVEE is het via registratiecoördinatoren geborgd dat er overleg plaats kan vinden over cliënten over de systemen heen. Zij hebben als enige projectoverstijgend toegang tot de systemen en dossiers. SOVEE werkt mee aan een landelijk verwijsindex-systeem. Hierin worden alleen basale gegevens uitgewisseld door middel van een beveiligde internetverbinding. Gegevens die worden uitgewisseld zijn gecodeerd (via encryptie). Gegevens worden alleen gekoppeld met medeweten van cliënten. Wanneer er een match optreedt, wordt er alleen informatie uitgewisseld met toestemming van de cliënt. SOVEE borgt hiermee dat iedere professional zijn eigen gegevens beheert en beschermt. 9. Toegang tot bestanden buiten de registratiesystemen Naast registratiesystemen maakt SOVEE gebruikt van andere bestanden om gegevens vast te leggen. Hieronder vallen diverse vormen van verslagen. SOVEE draagt zorg voor de beveiliging: Bestanden met privacygevoelige gegevens worden opgeslagen in beveiligde mappen. Bestanden zijn gekoppeld aan de registratiesystemen, zodat altijd inzichtelijk is welke informatie beschikbaar is voor een dossier. Vanaf 2010 worden losse bestanden extra beveiligd door extra restricties te definiëren. SOVEE borgt hiermee dat iedere professional zijn eigen gegevens beheert en beschermt. 10. Beveiliging van gegevens verlies SOVEE borgt de herstel van gegevens wanneer dit nodig is: SOVEE maakt van alle systemen en alle databestanden, documenten en dagelijks een back-up. Eén back-up wordt dagelijks fysiek buiten het pand bewaard om te waarborgen dat bij brand of andere calamiteiten gegevens herstructureerbaar zijn. 14

15 SOVEE maakt gebruik van anti-virus software op alle systemen. Binnen SOVEE zijn beleidsafspraken hoe om te gaan met gegevens van medewerkers die de organisatie verlaten. Alle datasystemen zijn uitgerust met RAID-systemen. Uitval van een harddisk wordt automatisch opgevangen. SOVEE borgt hiermee dat informatie teruggehaald kan worden bij calamiteiten. 11. Kennis en kunde van medewerkers SOVEE heeft een inwerkprogramma waar medewerkers worden geschoold op: het gebruik van de werkplekken binnen SOVEE en thuiswerkplekken het veilig gebruiken van inlognamen en wachtwoorden het omgaan met privacy gevoelige informatie Naast het inwerkprogramma wordt regelmatig scholing georganiseerd om medewerkers vaardigheden te ontwikkelen om systemen goed en veilig te gebruiken. SOVEE draagt hierbij zorg dat medewerkers op een professionele manier met informatie omgaan. 12. Borging beheer informatiesystemen SOVEE onderhoudt documentatie waarin alle hardware en software componenten zijn beschreven en de verbindingen die deze hebben. SOVEE draagt hierbij zorg dat bij eventuele calamiteiten snel inzichtelijk is welke risico s ontstaan. 15

16 BIJLAGE 2 INFORMATIE VASTGELEGD IN REGISTRATIESYSTEMEN SOVEE Inleiding In de onderstaande overzichten staat alle informatie die wordt geregistreerd in de registratiesystemen ter ondersteuning van het primaire proces van SOVEE. Het overzicht laat de status zien van de situatie op SOVEE gebruikt de volgende systemen: VPOO registratie VSV registratie Jeugd & Veiligheid registratie PITSTOP registratie Coach registratie Alle systemen maken gebruik van dezelfde systematiek van registreren. Het overzicht is ingedeeld in een algemeen deel, waarin de velden beschreven staan die in alle registratiesystemen worden bijgehouden. Vervolgens worden de algemene velden beschreven die specifiek zijn voor ieder afzonderlijk registratiesysteem. Tot slot wordt de specifieke informatie per project binnen de verschillende registratiesystemen beschreven. Naast de informatie die wordt ingevuld in velden van de registratiesystemen maakt SOVEE ook gebruik van het koppelen van documenten aan de dossiers van de registratiesystemen. Aan een dossier kan bijvoorbeeld een uitslag van een psychologisch onderzoek of een huisbezoekverslag gekoppeld worden. De informatie in dit soort verslagen varieert, afhankelijk van nut en noodzaak of wordt bepaald door bijvoorbeeld externe partijen. Deze informatie is niet beschreven in onderstaand overzicht. Algemeen Alle registratiesystemen geven de mogelijkheid om de volgende velden bij te houden: Algemeen Informatie Toelichting Dossiergegevens Voorletters Tussenvoegsels Achternaam Roepnaam Geslacht Geboortedatum Dossiernummer (binnen Sovee bekend als SOVEEnummer) BSN Dienst Medewerker Medewerker verantwoordelijk voor dossier Team Team verantwoordelijk voor dossier Datum binnenkomst Start datum Jaar telling BSN 16

17 Reden aanmelding Loopbaan: algemeen Loopbaan: school en groepsgegevens Open vragen aanmeldformulier Naam organisatie Plaats organisatie Type organisatie Datum instroom Datum uitstroom Uitstroom, namelijk Memo Groep Dagdelen Wachtlijst? Loopbaan: andere activiteiten Overige activiteiten Reden aanmelding Reden aanmelding Open tekst Actiegegevens Verwante dossiers Verwijsindex Problematiek aanmelding Processtap Actiecategorie Onderwerp Medewerker Invoerdatum Plandatum Uitvoerdatum Memo Opgeslagen document Aanhef brief Brief datum Onderwerp brief Project Kenmerk Van Schrijver Functie schrijver Van dienst Dossiernummer Toelichting verwantschap Opgenomen in verwijsindex? Verwijsindex adres Datum intern geactiveerd voor Verwijsindex 17 Zie bijlage voor alle open geregistreerde vragen per project School/peuterspeelzaal/etc. Achterstand/gering speelaanbod/ontlasten moeder/weinig gebruik voorzieningen/etc. Verslaglegging in open tekst tekst Gekoppeld document zoals brief/verslagen/rapportages/etc. Ouder/aanmelder/etc. Opgesteld door Opgesteld namens Verantwoordelijke dienst

18 Dossiercode verwijsindex Geslachtsnaam Tussenvoegsels Voornamen Roepnaam Geslacht Geboortedatum Verwijsindex exportdatum Datum beëindiging signaal Verwijsindex toelichting Info aan oudersop Info aan jongere op Reden feit Geheimhouding adres BSN Datum Datum Ja/nee VSV registratie Het VSV registratiesysteem geeft de mogelijkheid om de volgende velden bij te houden: Algemeen Informatie Toelichting VSV dossiergegevens (extra) Leerplichtambtena ar Voortijdig Ja/nee schoolverlater Prioritaire Ja/nee doelgroep Leerplicht Volledig/Kwalificatieplichtig/Niet/etc. Adresgegevens Herkomst en etniciteit Specifieke doelgroep Straat en huisnummer Postcode Plaats Telefoon Mobiel Adresomschrijving Adres type Land van herkomst vader 18 Allochtoon/autochtoon/woonwagenbewoner (bijv. woonadres, adres vader/moeder/etc.)

19 Voor VSV extra bij aanmelder VSV: Status en afsluiting Land van herkomst moeder Etniciteit Opleiding bij aanmelding Opleidingsrichting bij aanmelding Klas bij aanmelding Opleidingstype Problematiek bij aanmelding Problematiek bij afsluiting Afsluiting Afsluiting onderwijs In opleiding tijdens aanmelding/opleiding in verleden Leerproblemen/gedragsproblemen/ schoolverzuim/overig/etc. Leerproblemen/gedragsproblemen/ schoolverzuim/etc. Onderwijs/werk/overig Type opleiding Blijft op dezelfde school (ja/nee) Naam school Toelichting Afsluiting werk Afsluiting overig Verwijzing hulpverlening Gesubsidieerde arbeidsplaats/ Leerwerktraject/ Tijdelijk dienstverband/etc. Wil geen begeleiding/ Verwijzing Gemeente/UWV WB/ Verwijzing hulpverlening/etc. Toelichting Binnen het VSV systeem worden de volgende projecten geregistreerd. WUL Rebound Trajectbureau Actieplan Jeugdwerkloosheid Risicoleerlingen OWWZ 19

20 Ieder project houdt specifieke gegevens bij bovenop de algemene VSV gegevens: WUL Algemeen Aanmelding Informatie Wat is uw verwachting van WUL bemiddeling voor deze leerling? Ouders/verzorgers dienen geïnformeerd te zijn over de aanvraag om WUL bemiddeling. Hoe staan ouders tegenover deze bemiddeling? Hoe verlopen de contacten tussen school en ouders/verzorgers? Is de leerling besproken in het SCT of een andere vorm van zorgoverleg? Zo ja, welk overleg, hoe vaak is hij/zij besproken, wat kwam daar uit, waarom en met welk doel? Wat is er al geprobeerd door school in de begeleiding van deze leerling om de gesignaleerde problemen op te lossen? Hebben leerling en/of ouders/verzorgers contact met (een) hulpverlener(s)? Zo ja, met wie en van welke instantie? Is er sprake van schoolverzuim en zo ja in welke omvang en frequentie? Is de leerplichtambtenaar op de hoogte en zo ja met wie is er gesproken? Zijn er in dat overleg afspraken gemaakt die van belang zijn om te weten? Heeft u nog overige relevante informatie of telefoonnummers betreffende deze leerling, de school, het gezin of de hulpverlening? Wat is de reden van aanmelding voor bemiddeling? Rebound Algemeen Aanmelding Informatie Reden van aanmelding Wat is uw verwachting van WUL bemiddeling voor deze leerling? Ouders/verzorgers dienen geïnformeerd te zijn over de aanvraag om WUL bemiddeling. Hoe staan ouders tegenover deze bemiddeling? Hoe verlopen de contacten tussen school en ouders/verzorgers? Is de leerling besproken in het SCT of een andere vorm van zorgoverleg? Zo ja, welk overleg, hoe vaak is hij/zij besproken, wat kwam daar uit, waarom en met welk doel? Wat is er al geprobeerd door school in de begeleiding van deze leerling om de gesignaleerde problemen op te lossen? Hebben leerling en/of ouders/verzorgers contact met (een) hulpverlener(s)? Zo ja, met wie en van welke instantie? Is er sprake van schoolverzuim en zo ja in welke omvang en frequentie? Is de leerplichtambtenaar op de hoogte en zo ja met wie is er gesproken? Zijn er in dat overleg afspraken gemaakt die van belang zijn om te weten? Heeft u nog overige relevante informatie of telefoonnummers betreffende deze leerling, de school, het gezin of de hulpverlening? Is de leerling in het ZAT besproken? Wat was de uitkomst van de ZAT bespreking? Wie hebben hierin een actieve rol Hoe lang speelt deze problematiek al? 20

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam;

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Privacyreglement Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Overwegende Dat het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg tot

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT WELZIJN ERMELO

PRIVACYREGLEMENT WELZIJN ERMELO PRIVACYREGLEMENT WELZIJN ERMELO Reglement met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens van klanten en andere betrokkenen door medewerkers, vrijwilligers en stagiairs werkzaam in de organisatie. Welzijn

Nadere informatie

Reglement omgang persoonsgegevens Spelenderwijs Utrecht

Reglement omgang persoonsgegevens Spelenderwijs Utrecht Reglement omgang persoonsgegevens Spelenderwijs Utrecht De bestuurder van Stichting Spelenderwijs Utrecht Waarom dit reglement noodzakelijk is Het doel van Spelenderwijs Utrecht is, blijkens zijn statuten,

Nadere informatie

Privacyreglement Vereniging Humanitas (2012)

Privacyreglement Vereniging Humanitas (2012) Privacyreglement Vereniging Humanitas (2012) Het bestuur van de Vereniging Humanitas gevestigd te Amsterdam, Overwegende Dat het doel van Humanitas is om diensten van mens-tot-mens te bieden op de terreinen

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT VERSA WELZIJN

PRIVACYREGLEMENT VERSA WELZIJN PRIVACYREGLEMENT VERSA WELZIJN Reglement met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens van klanten en andere betrokkenen door medewerkers, vrijwilligers en stagiairs werkzaam in de organisatie. Versa

Nadere informatie

Stichting Sociaal Cultureel Werk Bodegraven

Stichting Sociaal Cultureel Werk Bodegraven Privacyreglement Stichting Sociaal Cultureel Werk Bodegraven Reglement met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens van klanten en andere betrokkenen door medewerkers, vrijwilligers en stagiairs werkzaam

Nadere informatie

Privacyreglement persoonsgegevens Jeugdgezondheidszorg Volksgezondheid Utrecht

Privacyreglement persoonsgegevens Jeugdgezondheidszorg Volksgezondheid Utrecht Privacyreglement persoonsgegevens Jeugdgezondheidszorg Volksgezondheid Utrecht Besloten 16 december 2008 Herzien januari 2015 Privacyreglement Persoonsgegevens Jeugdgezondheidszorg Utrecht 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

HANDLEIDING PRIVACYREGLEMENT SOVEE

HANDLEIDING PRIVACYREGLEMENT SOVEE HANDLEIDING PRIVACYREGLEMENT SOVEE Inleiding In dit privacyreglement worden regels gegeven voor een zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens van cliënten van SOVEE. In het reglement wordt geregeld:

Nadere informatie

De organisatie wil zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens. Daarom stelt de bestuurder deze privacyregeling vast.

De organisatie wil zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens. Daarom stelt de bestuurder deze privacyregeling vast. 4.9 Privacyregeling U Centraal De organisatie heeft tot doel het versterken van zelfredzaamheid en eigen kracht van cliënten zodat zij voor zichzelf en elkaar kunnen zorgen en kunnen meedoen in de samenleving.

Nadere informatie

Larikslaan 2 3833 AM Leusden T (033) 303 44 44 I www.larikslaan2.nl. Privacy regeling Larikslaan2 Leusden

Larikslaan 2 3833 AM Leusden T (033) 303 44 44 I www.larikslaan2.nl. Privacy regeling Larikslaan2 Leusden Larikslaan 2 3833 AM Leusden T (033) 303 44 44 I www.larikslaan2.nl Privacy regeling Larikslaan2 Leusden Stichting Larikslaan2 en het bevoegd gezag van de deelnemende partners vertegenwoordigd in de teams

Nadere informatie

gewoondoenreintegratie

gewoondoenreintegratie Privacy reglement gewoondoenreintegratie Versie 1.2 26-06-2013 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

Privacy Protocol sociaal domein gemeente Landsmeer 2016

Privacy Protocol sociaal domein gemeente Landsmeer 2016 Privacy Protocol sociaal domein gemeente Landsmeer 2016 Inleiding De gemeente Landsmeer werkt met een aantal publieke en private organisaties samen om aan de inwoners van de gemeente integrale en effectieve

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT treft hierbij een schriftelijke regeling conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de verwerking van cliëntgegevens. Vastgelegd

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon Privacyreglement Artikel Algemene en begripsbepalingen Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen PRIVACYREGLEMENT Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling 1. In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302)

Nadere informatie

Privacyregeling JoU. JoU wil zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens. Daarom stelt de bestuurder deze privacyregeling vast.

Privacyregeling JoU. JoU wil zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens. Daarom stelt de bestuurder deze privacyregeling vast. Privacyregeling JoU JoU heeft tot doel kwetsbare jongeren te steunen door ze te stimuleren om hun talenten te ontwikkelen, zelfredzaam te worden en hun maatschappelijke participatie te bevorderen. Daarnaast

Nadere informatie

Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling

Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP daaraan

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer.

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer. PRIVACY REGLEMENT Betreffende bedrijven Dit Privacyreglement betreft de volgende bedrijven: o Optimaal Werk BV o Optimaal Arbo BV o Verzuim Beheer BV Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde

Nadere informatie

dat SOVEE als doelstelling heeft het voorkomen en bestrijden van achterstandsituaties en risico s in onderwijs en opvoeding;

dat SOVEE als doelstelling heeft het voorkomen en bestrijden van achterstandsituaties en risico s in onderwijs en opvoeding; PRIVACYREGLEMENT SOVEE Het bestuur van SOVEE In aanmerking nemende de Wet bescherming persoonsgegevens; artikel 8 EVRM; artikel 10 Grondwet; artikel 272 Wetboek van Strafrecht; artikel 53 lid 3 Wet op

Nadere informatie

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant Privacyreglement Financieel Bureau Brabant 1. Inleiding Met ingang van 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) in werking getreden. Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende

Nadere informatie

Ook worden gegevens die uit het intake-gesprek naar voren zijn gekomen en die belangrijk kunnen zijn voor de hulpverlening verwerkt.

Ook worden gegevens die uit het intake-gesprek naar voren zijn gekomen en die belangrijk kunnen zijn voor de hulpverlening verwerkt. Privacyreglement 1. Inleiding Ten behoeve van haar hulpverleningsactiviteiten registreert Community Support gegevens van haar klanten. Het doel van dit privacyreglement is de klanten op de hoogte te stellen

Nadere informatie

THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 TER PELKWIJKPARK SH ZWOLLE

THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 TER PELKWIJKPARK SH ZWOLLE THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 THUISZORG GEZELLIG TER PELKWIJKPARK 18 8011 SH ZWOLLE 085-040 90 74 INFO@THUISZORGGEZELLIG.NL WWW.THUISZORGGEZELLIG.NL INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK.

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. SF-BIKUDAK neemt privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting JGZ Zuid-Holland West

Privacyreglement Stichting JGZ Zuid-Holland West Privacyreglement Stichting JGZ Zuid-Holland West Versie: definitief, april 2012 Status: Goedgekeurd MT 24 april 2012, Zoetermeer Opsteller: Penvoerder: mr. Lydia Janssen i.s.m. Monique van der Veen, arts

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

Privacyreglement Ambitiouzz

Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz, 21 augustus 2015 1 Privacyreglement Ambitiouzz Vastgesteld: 21-08-2015 door de directie In dit reglement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN 1. Begripsbepalingen. Persoonsgegevens; Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Zorggegevens Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Inleiding Kraamzorg Renske Lageveen heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement opgesteld, houdende de regels voor

Nadere informatie

Versie Privacyreglement. van Gilde Educatie activiteiten BV

Versie Privacyreglement. van Gilde Educatie activiteiten BV Versie 02-01-2017 Privacyreglement van Gilde Educatie activiteiten BV 2 ARTIKEL 1 ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt

Nadere informatie

Privacy protocol zorgaanbieders Peelregio

Privacy protocol zorgaanbieders Peelregio Privacy protocol zorgaanbieders Peelregio Privacy protocol Privacy protocol behorende bij nader in te vullen (bijvoorbeeld: de basisovereenkomst Sociaal Domein/Wmo) De ondergetekenden van de basisovereenkomst,

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Sociaal team Zuidplas

Privacyreglement Sociaal team Zuidplas Privacyreglement Sociaal team Zuidplas Corsanummer: A14.003145 Overwegende dat: 1. Het Rijk aan gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden geeft op de terreinen: a. jeugdzorg; b. werk, participatie

Nadere informatie

Privacyreglement Centrum voor Jeugd en Gezin Zeist

Privacyreglement Centrum voor Jeugd en Gezin Zeist Privacyreglement Centrum voor Jeugd en Gezin Zeist Bureau Jeugdzorg Utrecht; Gemeente Zeist; GGD Midden - Nederland; MEE Utrecht, Gooi & Vecht; Stichting MeanderOmnium; Stichting Vitras/CMD, Overwegende

Nadere informatie

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo Privacyreglement van De Zaak van Ermelo ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet

Nadere informatie

Privacy reglement / Geheimhouding

Privacy reglement / Geheimhouding Privacy reglement / Geheimhouding Frans Hoevenaars / Thea van Zevenbergen Dit document is het privacy reglement van Anchore 2 B.V. Het is een onderdeel van het kwaliteitshandboek.. Anchore 2, Kijk vooruit

Nadere informatie

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit Privacyreglement van Dutch & Such ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

Privacyreglement. CoMensha

Privacyreglement. CoMensha Privacyreglement CoMensha 2 Inhoud Privacyreglement CoMensha... 4 Algemene bepalingen... 5 Artikel 1 begripsbepalingen... 5 Artikel 2 Doel... 5 Artikel 3 Reikwijdte... 5 Rechtmatige verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

P R I V A C Y R E G L E M E N T

P R I V A C Y R E G L E M E N T P R I V A C Y R E G L E M E N T ARTIKEL 1: ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in de reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE:

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: Artikel 1: Begripsbepalingen Artikel 2: Het Reglement Artikel 3: Uitgangspunten voor het verwerken van persoonsgegevens Artikel 4: Verzet Artikel 5: Inzage

Nadere informatie

Privacyreglement CURA XL

Privacyreglement CURA XL Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

Privacyreglement wijkteams Sociaal Domein gemeente Albrandswaard

Privacyreglement wijkteams Sociaal Domein gemeente Albrandswaard Privacyreglement wijkteams Sociaal Domein gemeente Albrandswaard Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 geeft het Rijk aan gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden op het terrein van de Jeugdzorg,

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT 1. Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

Privacyreglement verwerking Cursisten gegevens Oxford Opleidingen

Privacyreglement verwerking Cursisten gegevens Oxford Opleidingen Privacyreglement verwerking Cursisten gegevens Oxford Opleidingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Cursist: persoon die een opleiding volgt op een onder het bevoegd

Nadere informatie

Privacyreglement Potenco

Privacyreglement Potenco Privacyreglement Potenco Artikel 1 Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van Privacyreglement B.V. Vicino Noord-Holland Noord (hierna: Vicino) en de aan haar verbonden hulpverleners zijn wettelijk verplicht om een medisch dossier met betrekking tot de behandeling van de patiënt

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING september 2013 Meldcode uit het Friese Basismodel Uitvoering: Alie Hooijer, Coördinerend IB er Vastgesteld met instemming van de GMR op 14 november 2013

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen maakt werk van de apotheek Postbus 219 3430 AE Nieuwegein T 030 600 85 20 F 030 600 85 20 E sba@sbaweb.nl W www.sbaweb.nl PRIVACYREGLEMENT Stichting Bedrijfsfonds Apotheken Paragraaf 1 Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

Artikel 2 Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal.

Artikel 2 Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal. Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. PRIVACYREGLEMENT ARTIKEL 1: ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN a. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt)

Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt) Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt) Inleiding Het bestuur van Coöperatie Kraamzorggroep heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement

Nadere informatie

Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina)

Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina) Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina) Privacy reglement ZonnaCare De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) bepaalt hoe wij in Nederland moeten omgaan met (het verwerken van) privacygevoelige

Nadere informatie

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn Inhoud 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte 3. Doel 4. Categorieën van personen over wie gegevens in de registratie worden opgenomen 5. Vertegenwoordiging 6. Soorten van gegevens die in de registratie worden

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid 1.1.01 20160122 Artikel 1 1.1 Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Nadere informatie

Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.2 Persoonsgegevens 1.3 Verwerking van persoonsgegevens 1.4 Verantwoordelijke 1.5 Bewerker

Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.2 Persoonsgegevens 1.3 Verwerking van persoonsgegevens 1.4 Verantwoordelijke 1.5 Bewerker Privacyreglement Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de beteke nis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Dit reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens van betrokkene en van Stichting De Paarse Pelikaan, gevestigd te Hilversum.

Dit reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens van betrokkene en van Stichting De Paarse Pelikaan, gevestigd te Hilversum. Privacy Reglement Reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens van cliënten van Stichting De Paarse Pelikaan. Paragraaf 1 - INLEIDENDE BEPALINGEN

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING Panta Rhei Zorg BV en Panta Rhei Beheer & Bewind BV kent een privacyreglement welke ten doel heeft het

Nadere informatie

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACYREGLEMENT 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Privacyreglement

Privacyreglement Privacyreglement De Verwerking van Persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1602696. Persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de Betrokkene

Nadere informatie

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt;

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt; Inleiding Een Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n Meldcode

Nadere informatie

Privacyreglement Trevianum Scholengroep

Privacyreglement Trevianum Scholengroep 1. Aanhef Dit reglement is voor Trevianum scholengroep, gevestigd te Sittard. 2. Definities Persoonsgegevens Verwerking van persoonsgegevens Bijzonder persoonsgegeven Betrokkene Wettelijk vertegenwoordiger

Nadere informatie

Privacyreglement PIT kinderopvang & onderwijs

Privacyreglement PIT kinderopvang & onderwijs Privacyreglement PIT kinderopvang & onderwijs Preambule Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan PIT kinderopvang & onderwijs en de daaronder vallende kindcentra, of een

Nadere informatie

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon Privacyreglement Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat 70 5911 CK Venlo Telefoon 077 467 40 33 E-mail: info@mentaalspecialist.nl Privacyreglement Versie : 1.1 Versiedatum: 04-06-2008 Inleiding

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Het College van Bestuur van de Marnix Academie, Overwegende dat de Marnix Academie verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan

Nadere informatie

Het College van Bestuur van Hogeschool ipabo,

Het College van Bestuur van Hogeschool ipabo, Het College van Bestuur van Hogeschool ipabo, Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; Gelet op het bepaalde in art. 1.21 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT TERSCHELLING ENERGIE COÖPERATIEF U.A.

PRIVACY REGLEMENT TERSCHELLING ENERGIE COÖPERATIEF U.A. PRIVACY REGLEMENT TERSCHELLING ENERGIE COÖPERATIEF U.A. Reglement ter bescherming van de gegevens in de ledenregistratie. Gelet op artikel 24 van de wet Persoonsregistraties, waarin wordt bepaald dat voor

Nadere informatie

Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost

Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost Privacyprotocol Sociaal Domein regio Utrecht Zuidoost Aanleiding voor dit protocol De gemeente werkt met andere publieke en private organisaties (hierna aan te duiden met: partner) samen om aan inwoners

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Pro-8 en SKOB overwegende: dat Pro-8/SKOB verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan

Nadere informatie

- bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;

- bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen; PRIVACYREGLEMENT Divers-City A. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS B. Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet Bescherming

Nadere informatie

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Aanhef Dit reglement is voor Stichting ROC West Brabant 1. Daar waar in dit reglement wordt gesproken over deelnemers worden ook leerlingen in de zin van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) bedoeld.

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Geleding Besproken Besluitvorming Directeuren en GMR Jan-mrt 2011 April 2011 Directeuren en GMR Evaluatie mei 2012 Directeuren Evaluatie en update MO 5-3-2013 DB 26 maart 2013 Directeuren Evaluatie DB

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Medische Missers werkt met vrijwilligers en betaalde krachten.

Stichting Werkgroep Medische Missers werkt met vrijwilligers en betaalde krachten. Privacy reglement Reglement inzake de bescherming van persoonsgegevens door, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. biedt integrale ondersteuning/ begeleiding en advies door casemanagers

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V.

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Inleiding Van alle personen die door Bureau Streefkerk worden begeleid, dat wil zeggen geadviseerd en ondersteund bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT PERCURIS

PRIVACY REGLEMENT PERCURIS PRIVACY REGLEMENT PERCURIS Inleiding. Van alle personen die door Percuris, of namens Percuris optredende derden, worden begeleid -dat wil zeggen geïntervenieerd, getest, gere-integreerd, geadviseerd en

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming

Nadere informatie

Protocollen: Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling. Protocol: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Protocollen: Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling. Protocol: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Protocol: SPECIAAL BASISONDERWIJS Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 0. Doel van het protocol Het protocol Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is een concreet stappenplan. Instellingen

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3 3. Omschrijving van de sector en toepassingsgebied...4

Nadere informatie

Uw privacy bij de gemeente Woerden

Uw privacy bij de gemeente Woerden Uw privacy bij de gemeente Woerden Om onze taken als gemeente uit te kunnen voeren, moeten wij persoonsgegevens verwerken. We doen bij de gemeente Woerden ons uiterste best om zorgvuldig om te gaan met

Nadere informatie

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp Privacyreglement ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp 1 Vastgesteld MT Altra 11 november 2016 INHOUDSOPGAVE Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte Rechtmatige verwerking persoonsgegevens 3. Doel

Nadere informatie

004 Privacyreglement

004 Privacyreglement 004 Privacyreglement toelichting reglement Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2. Bekendmaking privacyreglement 2 Artikel 3. Reikwijdte 3 Artikel 4. Opname van persoonsgegevens in

Nadere informatie

Regeling Wbp Primair Proces Raad voor de Kinderbescherming. 1. Inleiding

Regeling Wbp Primair Proces Raad voor de Kinderbescherming. 1. Inleiding 1 Fentener van Vlissingenkade 1 3521 AA Utrecht Postbus 19202 3501 DE Utrecht www.kinderbescherming.nl Primair Proces Raad voor de Kinderbescherming 1. Inleiding Door de Raad voor de Kinderbescherming

Nadere informatie

Reglement privacybescherming cliënten MEE Zuid-Holland Noord

Reglement privacybescherming cliënten MEE Zuid-Holland Noord Reglement privacybescherming cliënten MEE Zuid-Holland Noord INHOUDSOPGAVE Inleidende bepalingen 2 Algemene bepalingen: doel, inhoud en toezicht 3 Verstrekken van persoonsgegevens en toegang tot de registratie

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van cbs Eben Haezer te Menaam, Overwegende

Nadere informatie