GEBRUIKERSVOORWAARDEN END USER LICENSE AGREEMENT (EULA) FILELINX

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKERSVOORWAARDEN END USER LICENSE AGREEMENT (EULA) FILELINX"

Transcriptie

1 GEBRUIKERSVOORWAARDEN END USER LICENSE AGREEMENT (EULA) FILELINX LET OP: OP HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE ZIJN DE VOORWAARDEN VAN FILELINX GEBRUIKERSOVEREENKOMST (EULA) VAN TOEPASSING. DEZE WORDEN HIERONDER UITEENGEZET. DOOR HET INSTALLEREN, KOPIEREN OF ANDERSZINS GEBRUIKEN VAN DEZE SOFTWARE GAAT U ERMEE AKKOORD AAN DEZE LICENTIEVOORWAARDEN GEBONDEN TE ZIJN. WANNEER U NIET AKKOORD GAAT INSTALLEERT, KOPIERT OF GEBRUIKT U DE SOFTWARE NIET. 1/7

2 1. VOORWAARDEN VOOR DE GEBRUIKERSLICENTIE Deze Overeenkomst is een wettige overeenkomst tussen u (een individu of één enkele entiteit) en FileLinx Licensing B.V. ("FileLinx"). Op het gebruik van de bijgeleverde software zijn de volgende licentievoorwaarden van toepassing, tenzij u in het bezit bent van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met FileLinx die afwijkt van deze voorwaarden. Deze Overeenkomst heeft betrekking op de FileLinx Software. De FileLinx Software kan uit het volgende bestaan: "Server software" biedt services of functionaliteit op uw server (uw computers die de Server software kunnen uitvoeren, worden "Servers" genoemd) en " Apparaatsoftware " biedt services of functionaliteiten op uw pc, werkstation, terminal, handcomputer, pager, telefoon, PDA of ander elektronisch apparaat ("Apparaat") ertoe in staat de Server software te openen of gebruiken. Online en elektronische documentatie en eventuele bijbehorende media en afgedrukte materialen. Deze Overeenkomst is eveneens van toepassing op updates, aanvullingen, invoegcomponenten en op componenten van de FileLinx Software voor op internet gebaseerde services die FileLinx u kan verstrekken of aan u ter beschikking kan stellen, tenzij FileLinx samen met de update, aanvulling, invoegcomponent of component van op internet gebaseerde services andere voorwaarden meelevert. FileLinx behoudt zich het recht voor enige aan u door gebruik van de FileLinx producten verstrekte of ter beschikking gestelde op internet gebaseerde services, stop te zetten of op te schorten indien de bepalingen in deze Overeenkomst (zoals en niet limitatief b.v. wanbetaling en/of inbreuk op intellectueel eigendom) niet worden nageleefd. 2. LICENTIEVERSTREKKING FileLinx verstrek u een licentie voor het gebruik van één kopie van de FileLinx software. Onder gebruik wordt verstaan het opslaan, laden, uitvoeren of weergeven van de software. U mag de software niet wijzigen of licentie- of besturingsfuncties van de software uitschakelen. Als de software is verstrekt voor gezamenlijk gebruik, mag u niet toestaan dat de software tegelijkertijd wordt gebruikt door meer dan het maximale aantal geautoriseerde gebruikers. Het is daarnaast niet toegestaan de Software te verhuren, leasen of uit te lenen of anderszins aan derden ter beschikking te stellen voor gebruik. a. Serversoftware. U mag slechts één exemplaar van de Serversoftware op één enkele server installeren, zelfs als de Software meerdere exemplaren van de Serversoftware bevat (bijvoorbeeld een 32-bits versie en een 64-bits versie). Het is niet toegestaan afzonderlijke componenten van de Serversoftware op meer dan één Server te gebruiken. Als u een tweede exemplaar van de Serversoftware op dezelfde Server installeert (ongeacht of dit gebeurt via een afzonderlijke partitie, het gebruik van emulatiesoftware of een andere methode), dient u een extra licentie aan te schaffen. Hetzelfde geldt als u een kopie van de Serversoftware installeert of uitvoert op een andere Server (bijvoorbeeld een Server die bedoeld is als reserve of ter ondersteuning bij storing). b. Apparaatsoftware. U mag de Apparaatsoftware op elk apparaat installeren, maar alleen voor het openen of gebruiken van de Serversoftware. 2/7

3 3. LICENTIEMODEL VOOR TOEGANG Het licentiemodel voor de Software bestaat uit deze licentie voor de software en stapsgewijze Client Access License (CAL) en Limited Access License (LAL), zodat de totale kosten voor de Software afhankelijk zijn van de omvang van het gebruik. U dient voor elke afzonderlijke persoon ("Gebruiker") een afzonderlijke CAL of LAL aan te schaffen, ongeacht of dit openen of gebruik rechtstreeks of via een Multiplexservice plaatsvindt. Iedere CAL of LAL voor Gebruikers staat het één Gebruiker (die ongeacht welk Apparaat gebruikt) toe de Serversoftware te openen of gebruiken. a. Client Access License (CAL) De CAL geeft één gebruiker het mogelijkheid om de software te gebruiken voor het opslaan, bekijken, wijzigen en verwijderen van informatie alsmede om met de software modellen, rechten, workflow, rapportages, gebruikershomepage en koppelingen met derden toepassingen te modelleren en configureren. b. Limited Access License (LAL) De LAL geeft één gebruiker het mogelijkheid om de software alleen te gebruiken voor het bekijken van informatie. De LAL geeft niet de mogelijkheid om de software te gebruiken voor het opslaan, wijzigen en verwijderen van informatie alsmede niet de mogelijkheid om met de software modellen, rechten, workflow, rapportages en koppelingen met derden toepassingen te modelleren en configureren. Een 'Multiplexservice' is een softwaretoepassing of -service die de Serversoftware opent of gebruikt op verzoek van of namens een Gebruiker of Apparaat. Voor beheerdoeleinden (en niets anders) mag maximaal één beheerder (de administrator) de software gelijktijdig openen of gebruiken zonder hiervoor een CAL aan te schaffen. De beheerdoeleinden beperken zich tot het installeren, upgraden en configureren van de software, beheer van de licentie en het toekennen van login gegevens aan gebruikers. 4. PREMIESERVICES VOOR SOFTWARE FileLinx kan naderhand nieuwe softwarefunctionaliteit ("Premieservices") maken die u met deze versie van de Software kunt gebruiken. FileLinx kan deze Premieservices beschikbaar stellen met aanvullende licentievoorwaarden en kan daarnaast aanvullende licentiegelden vragen als u ervoor kies deze Premieservices te installeren en te gebruiken. Door u aangeschafte CAL's en eventuele toekomstige CAL s voor Premieservices, mogen niet worden gebruikt met Serversoftware waarvoor iemand anders dan u een licentie heeft. 5. EIGENDOM De software is en blijft eigendom van FileLinx en is auteursrechtelijk beschermd. De rechten met betrekking tot intellectuele eigendom in de Software berusten eveneens bij FileLinx. Samen met deze licentie wordt geen eigendomsrecht of eigenaarschap, auteursrechten en/of Intellectuele eigendomsrechten op de software overgedragen en worden geen rechten op software verkocht. FileLinx en externe leveranciers kunnen hun rechten beschermen met alle middelen rechtens in geval van inbreuk op deze licentievoorwaarden. FileLinx behoudt zich alle rechten voor die in deze Overeenkomst niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend. Ongeacht enige andere bepaling in deze Overeenkomst, verleent de Overeenkomst noch aan u noch aan enige Gebruiker een licentie met betrekking tot enig intellectueel eigendomsrecht van FileLinx voor het implementeren van enige functionaliteit uit de Software (inclusief maar niet beperkt tot communicatieprotocollen die door de Software worden gebruikt) in enige software die is geïnstalleerd op een Apparaat dat toegang heeft tot de Serversoftware of deze gebruikt. 3/7

4 6. KOPIEEN EN BEWERKINGEN De software mag niet worden gekopieerd of bewerkt behalve ter archivering, maken back up of wanneer kopiëren of bewerken een noodzakelijke stap is, die onder toegestaan gebruik van de software valt. Alle toegestane kopieën of bewerkingen moeten copyrights-kennisgevingen van het origineel bevatten. De software mag niet naar een bulletinboard of een gelijksoortig systeem worden gekopieerd. 7. GEEN DEMONTERINGEN OF ONTSLEUTELINGEN Het is u niet toegestaan op de Software reverse-engineering toe te passen, deze te decompileren of disassembleren, behalve waar en tot de mate waarin een dergelijke activiteit ondanks deze beperking expliciet is toegestaan onder het toepasselijke recht. Het is mogelijk dat in sommige rechtsgebieden toestemming voor demontering of compilatie niet is vereist. De gebruiker zal FileLinx op verzoek voldoende gedetailleerde informatie betreffende demontering of decompilatie verschaffen. De software mag niet worden ontsleuteld, tenzij ontsleuteling een noodzakelijk onderdeel is van het gebruik van de software. 8. PRODUCTONDERSTEUNENDE DIENSTEN Deze Overeenkomst is ook van kracht voor enige productondersteuningsdiensten die met de Software te maken hebben, zoals deze mogelijk in een andere overeenkomst tussen u en FileLinx zijn opgenomen. Bij deze Overeenkomst kan eventueel een aanvulling of addendum worden meegeleverd. FileLinx of haar partners kunnen u productondersteunende diensten bieden met betrekking tot de Software. Het gebruik van dergelijke ondersteunende diensten wordt beheerst door het beleid en de programma's van FileLinx. Deze worden beschreven in de gebruikershandleiding, in on- line documentatie, op de ondersteuningswebpagina van FileLinx of in andere materialen die door FileLinx worden verstrekt. Alle software die FileLinx u als deel van ondersteunende diensten levert, wordt eveneens beheerst door deze Overeenkomst, tenzij er afzonderlijke gebruiksvoorwaarden worden meegeleverd. Deze Overeenkomst houdt niet in dat FileLinx of haar partners verplicht zijn u enige ondersteunende diensten te bieden of om enige software te ondersteunen die als deel van dergelijke diensten aan u is geleverd. U stemt ermee in dat FileLinx, haar afdelingen of partners technische gegevens mogen verzamelen en gebruiken die worden verzameld door de aan u verleende ondersteuningsdiensten die betrekking hebben op de Software. FileLinx en haar partners mogen deze gegevens uitsluitend gebruiken voor het verbeteren van haar producten of om u aangepaste services te bieden. Deze gegevens zullen niet worden geopenbaard in een vorm die het mogelijk maakt uw persoon te identificeren. 9. KOPPELINGEN NAAR ANDERE LEVERANCIERS U kunt vanuit de Software koppelingen naar internetsites en andere systemen van andere leveranciers activeren. FileLinx heeft geen controle over de sites en systemen van andere leveranciers en FileLinx is niet verantwoordelijk voor en staat niet in voor de inhoud en/of deugdelijke werking van enige sites van derden, enige koppelingen die deze sites en systemen bevatten of enige wijzigingen of updates in de sites en systemen van andere leveranciers. FileLinx is niet verantwoordelijk voor webcasting of enige andere vorm van verzending die afkomstig is van enige sites van andere leveranciers. FileLinx biedt u deze koppelingen naar sites en systemen van andere leveranciers alleen om het u gemakkelijker te maken. Het opnemen van een koppeling houdt niet in dat FileLinx de website van de andere leverancier aanprijst of goedkeurt. 4/7

5 10. UPGRADES. Voordat u upgrade-software kunt gebruiken, dient u een licentie te hebben voor de software die door FileLinx is aangeduid als basis voor de upgrade. Na uitvoering van de upgrade mag de software die als basis voor de upgrade heeft gediend, niet meer worden gebruikt. De resulterende bijgewerkte Software mag alleen worden gebruikt als dit conform de voorwaarden van deze Overeenkomst gebeurt. 11. NIET VOOR WEDERVERKOOP BESTEMDE SOFTWARE. Software waarop wordt aangegeven dat deze niet voor de wederverkoop bestemd is, mag niet worden verkocht en mag ook niet anderszins in waarde worden omgezet. Deze Software mag alleen worden gebruikt voor demonstraties, tests of evaluaties. 12. DEMONSTRATIE (TRIAL) VERSIES. Indien Software wordt aangemerkt als "Demo uitgave", dient u geregistreerd te zijn om deze te mogen gebruiken. Als u wilt weten of u een bevoegd demogebruiker bent, kunt u contact opnemen met FileLinx (www.filelinx.com) of uw FileLinx partner. 13. SOFTWARE OVERDRACHT INTERNE OVERDRACHT Interne overdracht De licentie wordt automatisch beëindigd bij overdracht van de software. U mag de Serversoftware naar een andere Server verplaatsen, mits u de software permanent verwijdert van de oorspronkelijke Server. Overdracht aan een derde partij De oorspronkelijke gebruiker van de Software mag deze Overeenkomst en Software eenmalig en permanent overdragen aan een andere eindgebruiker, vooropgesteld dat de oorspronkelijke gebruiker zelf geen kopieën van de Software houdt. Bij deze overdracht moet de volledige Software zijn inbegrepen (inclusief alle componenten, de media en afgedrukte materialen, eventuele upgrades, deze Overeenkomst en (indien van toepassing) het Certificaat van echtheid). De overdracht mag niet uit een indirecte overdracht bestaan, zoals een consignatie. De eindgebruiker die de Software ontvangt moet voorafgaand aan de overdracht met alle voorwaarden van de overeenkomst instemmen 14. BETALING a. Opdrachtgever dient de facturen van FileLinx te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van veertien dagen. b. Alle betalingen door Opdrachtgever aan FileLinx betreffende uitstaande facturen worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Opdrachtgever, ongeacht enige andere aanduiding door Opdrachtgever. c. Enig beroep door Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan, mits schriftelijk door beide partijen anders wordt overeengekomen. d. Indien Opdrachtgever enige factuur van FileLinx niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Opdrachtgever automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. FileLinx heeft het recht om in een dergelijk geval zonder nadere aankondiging de wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen, mits schriftelijk door beide partijen anders wordt overeengekomen. e. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan FileLinx de vordering ter incasso uit handen geven. Opdrachtgever is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom. 5/7

6 15. BEËINDIGING FileLinx behoudt zich het recht voor om deze licentie te beëindigen, indien de voorwaarden van de overeenkomst niet worden nageleefd. In geval van beëindiging moet de software, met inbegrip van alle kopieën, bewerkingen en materiaal waarin de software is opgenomen, in welke vorm ook, onmiddellijk worden vernietigd. 16. EXPORTBEPERKINGEN U erkent dat de Software onderworpen is aan de exportwetgeving van Nederland. U stemt ermee in aan alle toepasselijke internationale en nationale wetgeving te voldoen die op de Software van toepassing is alsmede beperkingen op eindgebruiker, eindgebruik en bestemming die worden opgelegd door de Nederlandse staat en andere overheden. 17. VOLLEDIGE OVEREENKOMST; SCHEIDBAARHEID Deze Overeenkomst (inclusief enige aanvulling of addendum op deze Overeenkomst die bij de Software wordt meegeleverd) vormt de volledige overeenkomst tussen u en FileLinx met betrekking tot de licentie voor het gebruik van de Software en de ondersteuningsservices (indien aanwezig) en vervangt alle voorgaande of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke communicatie, voorstellen en voorgaven met betrekking tot de Software of enige andere materie die in deze Overeenkomst ter sprake komt. Indien de voorwaarden van enig beleid of programma's voor ondersteunende services van FileLinx in conflict zijn met de voorwaarden van deze Overeenkomst, hebben de voorwaarden in deze Overeenkomst voorrang, tenzij de partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien enige bepaling in deze Overeenkomst nietig, ongeldig, onuitvoerbaar of onwettig mocht blijken, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. 18. TOEPASSELIJK RECHT Als u de software hebt verkregen in Nederland, wordt de interpretatie van deze overeenkomst beheerst door het recht van de staat der Nederlanden en geldt het recht van de staat der Nederlanden voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst. Het recht van de staat waar u woont, geldt voor alle andere claims, met inbegrip van claims voortvloeiend uit consumentenbeschermingwetgeving, mededingingswetgeving en onrechtmatige daad. 19. JURIDISCH EFFECT In deze overeenkomst worden bepaalde rechten beschreven. Het is mogelijk dat u beschikt over andere rechten in uw rechtsgebied. Daarnaast is het mogelijk dat u beschikt over rechten met betrekking tot degene bij wie u de software hebt verkregen. Deze overeenkomst vormt geen wijziging van uw rechten onder het recht van uw rechtsgebied als dit in uw rechtsgebied niet is toegestaan. 6/7

7 20. BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN VAN SCHADEVERGOEDING a. De wettelijke aansprakelijkheid van FileLinx wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van door Opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen vergoeding. Indien er sprake is van een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen, bedongen voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan ,- en, ingeval de schade bestaat uit door of lichamelijk letsel of zaaksbeschadiging, maximaal ,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd. b. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van FileLinx te herstellen of op te heffen zodat de prestatie van FileLinx wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van die schade. Indien FileLinx en Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk een bindende levertermijn zijn overeengekomen, gelden de kosten die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken vanwege het noodgedwongen treffen van voorzieningen omdat FileLinx niet binnen de bindende levertermijn heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen, ook als directe schade. c. Iedere aansprakelijkheid van FileLinx voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. (Uitgegeven Januari update Juli 2011) FileLinx Licensing B.V. 7/7

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BELANGRIJK-LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: U dient alle rechten en beperkingen die in deze gebruiksrechtovereenkomst (Overeenkomst) worden beschreven, zorgvuldig te lezen en volledig

Nadere informatie

MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Deze licentiebepalingen vormen een overeenkomst ( overeenkomst ) tussen Microsoft Corporation (of, afhankelijk

Nadere informatie

Als u updates of supplementen direct van Microsoft ontvangt, is niet de fabrikant of installateur, maar Microsoft de licentiegever.

Als u updates of supplementen direct van Microsoft ontvangt, is niet de fabrikant of installateur, maar Microsoft de licentiegever. LICENTIEVOORWAARDEN VOOR MICROSOFT-SOFTWARE WINDOWS 7 PROFESSIONAL Deze licentiebepalingen zijn een overeenkomst tussen u en de computerfabrikant die de software bij de computer levert, of de installateur

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS DOOR DEZE SOFTWARE TE DOWNLOADEN, TE INSTALLEREN, TE KOPIËREN, TE OPENEN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN U AKKOORD

Nadere informatie

End User Licence Agreement Nederland

End User Licence Agreement Nederland Pagina 1 van 5 End User Licence Agreement Nederland (Eindgebruikersovereenkomst) Let op: lees deze End User Licence Agreement aandachtig. Door het installeren en/of het gebruik van de producten van FleetGo

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. Deze algemene voorwaarden van New Sales Company bestaan uit: Hoofdstuk 1: een algemeen deel dat van toepassing is op alle door New Sales Company te leveren diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van cswebhosted, gevestigd in Leidschendam. Laatste wijziging: 15-03-2015. 1.

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van cswebhosted, gevestigd in Leidschendam. Laatste wijziging: 15-03-2015. 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden van cswebhosted, gevestigd in Leidschendam. Laatste wijziging: 15-03-2015 1. Definities 1) Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden, ongeacht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid. 2 Definities. 3 Bestellingen

Algemene voorwaarden. van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid. 2 Definities. 3 Bestellingen Algemene voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van HP, waarbij HP Producten en/of

Nadere informatie

F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013)

F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) Inhoud 2 Inhoud F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013)...3 F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) 3 F-SECURE LICENTIEVOORWAARDEN (Juli 2013) BELANGRIJK LEES

Nadere informatie

Sendt Online Marketing BV

Sendt Online Marketing BV Algemene Voorwaarden Lead Generatie Sendt Online Marketing BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin

Nadere informatie

het ter beschikking stellen van de Software, ofwel als SaaS Dienst ofwel als Download Dienst.

het ter beschikking stellen van de Software, ofwel als SaaS Dienst ofwel als Download Dienst. GEBRUIKERSVOORWAARDEN SPEAKAP Artikel 1 Definities Bijlagen: Data: Dienst: Download Dienst: Fout: Gebruikers: Gebruiksvoorwaarden: Helpdesk: Intellectuele Eigendomsrechten: Klant: Noodsituatie: Overeenkomst:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 ALGEMENE VOORWAARDEN IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 IT=IT OVEREENKOMSTEN...2 1.4 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT OPDRACHTGEVER...2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst... 2 Artikel 3 Prijs en betaling... 2 Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding... 3 Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en

Nadere informatie

Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V.

Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V. Richtlijnen & dienstbeschrijving SiteGeregeld B.V. SiteGeregeld is een dienst van SiteGeregeld B.V.. Aan het gebruik van SiteGeregeld zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Lees deze aandachtig door,

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en zijn opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV Deze Algemene Bepalingen zijn onderverdeeld in 8 hoofdstukken, te weten: I Algemene bepalingen II Algemene bepalingen systeembeheer III Algemene bepalingen

Nadere informatie

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b.

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Algemene Voorwaarden Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER

LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER LICENTIEOVEREENKOMST EINDGEBRUIKER Lees de volgende licentieovereenkomst aandachtig door, voordat u dit programma gebruikt. Door akkoord te gaan met deze overeenkomst, gaat u ermee akkoord de gebruiker

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Zilverhost gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54440254 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JDN BUSINESS HOSTING B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN JDN BUSINESS HOSTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN JDN BUSINESS HOSTING B.V. INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 BEVESTIGING...1 1.4 AANBIEDINGEN...1 1.5 OVEREENKOMSTEN...1 1.6 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT

Nadere informatie

4.2 De Gebruiker accepteert de Dienst zoals deze beschikbaar wordt gesteld ( as is ).!

4.2 De Gebruiker accepteert de Dienst zoals deze beschikbaar wordt gesteld ( as is ).! Wakoopa Gebruiksvoorwaarden mobile top 100 1. Acceptatie Gebruiksvoorwaarden. 1.1 De volgende Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de levering van de Dienst (zoals hieronder nader beschreven) aan

Nadere informatie