Native Consulting Adviseurs op het snijvlak van informatiemanagement, bedrijfsvoering en politiek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Native Consulting Adviseurs op het snijvlak van informatiemanagement, bedrijfsvoering en politiek"

Transcriptie

1 De bedrijfsvoering van gemeenten in 2017: integraal gemanaged, eigen verantwoordelijkheid, sturen op resultaat, digitaal, regievoering, zaakgericht light, mobiel Nov 2013, drs Kees van den Tempel, MBA Wanneer we naar de nabije toekomst kijken van gemeenten ( ), bepalen samenwerkingsverbanden, decentralisaties, sociale cohesie, goed rentmeesterschap, dienstverlening, burgerparticipatie en vergrijzing de agenda voor de komende jaren. En ook stelt Plasterk dat de overheid in 2017 volledig digitaal moet werken. Hoe wordt in 2017 de interne bedrijfsvoering in verbinding gebracht met deze uitdagingen, waarbij gebruik gemaakt wordt van de kracht van ambtelijke medewerkers, sociale innovatie, technische mogelijkheden en bestaande structuren? Het antwoord staat in de titel gegeven. Tegengestelde krachten Als we kijken naar de bedrijfsvoering van gemeenten, spelen er anno 2013 tegengestelde krachten; Loslaten versus controleren en Integraal managen versus compartimenteren. Enerzijds is er een streven naar controle op elke processtap die een medewerker uitvoert en de wens om werk volgens vaste standaarden op te leveren, vastgelegd in procedures en kaderstellende wetgeving. Ook het dienstverleningsconcept Antwoord zorgt er voor dat gemeenten al jaren dwangmatig streven naar het vastleggen van elk detail en klantcontact, om de onderling afgesproken dienstverleningsnormen in het KCC te kunnen halen. Hierbij liggen alle klantcontacten bij het KCC, de backoffice mag alleen produceren. Anderzijds worden medewerkers gestimuleerd om vrij en open te denken en plaats- resultaatgericht- en tijdonafhankelijk te werken. Het management streeft naar integraliteit en lean-six-sigma. Loslaten en vertrouwen zijn veelgehoorde termen. HRM-ers spreken van binden en boeien van mensen. De opkomst van mobile devices, clouddiensten, social media impliceren ook vrijheid in handelen. De spagaat tussen de twee geloofsrichtingen wordt o.a. duidelijk bij de implementatie van het zaakgericht werken. Zaakgericht werken is thans een allesbepalende geloofsrichting in de bedrijfsvoering van gemeenten; er worden systemen en koppelingen gerealiseerd en er wordt veel geld geïnvesteerd en werk verricht om deze werkwijze in te voeren en te optimaliseren met als doel om dossiers zo compleet mogelijk te maken om risico s op claims te minimaliseren, te voldoen aan de archiefwet en om het KCC te voeden met informatie. Zaakgericht werken zorgt voor veel bureaucratie en een keurslijf voor medewerkers, zonder dat de voordelen direct zichtbaar zijn. Tegelijkertijd wordt het zaakgericht werken gepositioneerd als een essentieel element bij het implementeren van Het Nieuwe Werken: sturen op resultaat vraagt namelijk dat men deze resultaten van mensen en afdelingen kan meten, en hiervoor kan zaakgericht werken gebruikt worden. Ook wordt het zaakgericht werken als een essentieel element gepositioneerd bij het optimaliseren van dienstverlening. Want de KCC-medewerker moet toch alles van de klant weten! Ook bij samenwerking is de tegenstelling tussen deze twee geloven duidelijk zichtbaar: samenwerken gaat over geven en nemen, over loslaten en vertrouwen schenken. Maar tegelijkertijd is iedereen in de samenwerking bang iets te kort te komen, waarbij er na verloop van tijd meer en meer krampachtig gehandeld gaat worden. Dit is het startsein voor bestuurlijke drukte, de invoering van nieuwe regels en verantwoordingsmechanismen en de hang naar meer controle. In de raadszaal heeft men moeite met het besturen op afstand en in de directiekamers buigt men zich over het probleem van regievoering en governance. Bovenstaande voorbeelden schetsen de menselijke aard: de wens om enerzijds te controleren en anderzijds het streven om vrij te laten. Alles draait om het vinden van een balans in samenwerkingsrelaties en binnen de organisatie: En deze balans zal voortdurend opnieuw gezocht moeten worden en vereist dus flexibiliteit en modulairiteit in de bedrijfsvoering: de adaptieve organisatie als wenkend perspectief.

2 Samenwerken: dienstverlening op afstand Het oplossen van deze spagaat is één van de belangrijke opgaven voor de nabije toekomst. Tegelijkertijd spelen de decentralisaties in het sociale domein, de ontwikkelingen van de RUD s, de veiligheidsregio s en het aangaan van samenwerkingsverbanden op terreinen zoals belastingen, de piofach-functies en sociale zaken. Gemeenten worden meer en meer in een regierol gedrukt; de voortdurende verandering op het terrein van samenwerking wordt een belangrijk gegeven. Samenwerkingsvormen of zelfs herindelingen volgen elkaar voortdurend op. Elk maatschappelijk of bedrijfskundig probleem vraagt zijn eigen optimale schaal en vorm. Dit betekent dat de gemeente de inrichting van de bedrijfsvoering, de dienstverlening en de informatievoorziening flexibel en modulair moet inrichten om met deze voortdurende verandering en de eerdergenoemde spagaat om te gaan. Maar dit vraagt ook om een kritische houding op thans algemeen geaccepteerde bedrijfskundige principes zoals Antwoord en zaakgericht werken. Zeker ook om op stabiele ruimten te vinden binnen de voortdurende verandering om zo gericht te kunnen investeren in de toekomst. Kritische houding en nieuwe principes Is het nog wel zinvol om een volwaardig KCC in te richten, of moeten we de burger doorverwijzen naar onze samenwerkingspartners? En waarom is er zo n zwaar KCC nodig als we de burger kunnen informeren via Apps en bij een aanvraag vooraf de opleverdatum zouden kunnen vertellen? Zou de behoefte van burgers om de tussentijdse status te vragen dan niet enorm afnemen? En moeten we nog wel vasthouden aan het volledig doorvoeren van zaakgericht werken, terwijl dezelfde zaken c.q. informatie ook al in backoffice systemen staan? Het is dubbel werk, en levert veel bureaucratische handelingen op alsmede improductiviteit en apathie bij medewerkers. En moeten we nog wel streven naar een integraal klantbeeld t.b.v. dienstverlening? Of moeten we dit alleen doen voor gemeentelijke producten die in maatschappelijke en financiële zin risicovol zijn? Wellicht is het tijd is voor een nieuwe geloof, gebaseerd op een aantal principes: A. Voorkomen van desinvesteringen. B. Gemakkelijke instapmogelijkheden voor nieuwe partners en gemakkelijke uitstapmogelijkheden voor bestaande partners. C. Transparantie in besluitvorming D. Snelheid van realisatie. Gemeentelijke bedrijfsvoering is gericht op de gemeente als meest nabije overheid in samenwerking verbonden met ketenpartners, gericht op een maximaal maatschappelijk effect, een tevreden burger en een tevreden medewerker die uitgaan van eigen kracht, doelgericht en doelmatig, sturen op risico s. Dit moet vervolgens leiden tot: 1. Eenvoudige begrijpelijke betrouwbare dienstverlening: bij een aanvraag krijgt een burger een precieze opleverdatum mee. (vergelijk dit met een willekeurige webshop) 2. Internet is het primaire kanaal, de balie is alleen op afspraak open, ambtenaren gaan naar de burger voor complexe producten. (zie gemeente Molenwaard) 3. Grip op bedrijfsvoering, integraal en volwassen management, lean, sturen op resultaat (HNW) 4. Kennis over regievoering en governance, geen bestuurlijke drukte (Lichte WGR) 5. Taakvolwassen, productieve en pro-actieve medewerkers (empowerment) 6. Alles digitaal, weinig interne bureaucratie, plaats- en tijdonafhankelijk werken (Agile) 7. Flexibiliteit en modulairiteit in de bedrijfsvoering om te anticiperen op veranderende samenwerkingsverbanden (Slim samenwerken) 8. Eenvoud in regelgeving door deregulering: lef bij bestuurders en management (visie) 9. Een voortdurende alertheid om de balans in evenwicht te houden (leiderschap) 10. Alignment van persoonlijke, gemeentelijke en samenwerkingsdoelen (win-win-win)

3 De gemeente in 2017 Met deze principes in het achterhoofd, hoe zou een gemeente er dan uit moeten zien in Hierbij een indruk: Dienstverlening Het concept Antwoord is volledig losgelaten. Door een solide dienstverleningsconcept kan bij aanvraag van een product door een burger een exacte opleverdatum aangegeven worden. Het aantal vragen van burgers over de voortgang van producten is daardoor met 85% gedaald. Het KCC heeft alleen nog de functie om algemene informatie te verstrekken en aanvragen samen met burgers op afspraak te registreren. Specifieke vragen worden doorgeleid naar de backoffice afdelingen of keten- c.q. samenwerkingspartners omdat daar specifieke vakkennis aanwezig is. Door deze werkwijze staan backoffices en samenwerkingspartners dichter bij de burger, zijn ze meer betrokken, en kan er directer gestuurd worden. Doordat vakspecifieke vragen naar de backoffice worden doorgeleid, werkt het KCC niet meer met een traditioneel KCS-systeem, maar met een eenvoudig Google-achtig systeem wat als kennissysteem functioneert, waarmee tevens zoek- en vraagpatronen van burgers vastgelegd worden. Deze kennisbank is ook toegankelijk voor burgers en bedrijven. Via dit systeem kunnen ook keten- c.q. samenwerkingspartners eenvoudig informatie aan het KCC aanleveren. Het datauitwisselingsformaat (Internet Publicatie Model) hiervoor is reeds in 2008 ontwikkeld. Dienstverleningskanalen De balie is alleen nog maar beperkt open op afspraak. Het primaire kanaal is digitaal. Complexe producten worden bij de burger of het bedrijf op locatie afgehandeld. Het post-kanaal is sowieso geheel gesloten. De gemeente heeft net als bij de bank, burgers verplicht om alles digitaal te regelen, ook in lijn met de wens van Plasterk. De website is voor 10% van de oorspronkelijke kosten herbouwd door een lokale webbouwer voor algemene informatie en bevat de couleur locale. Het digitale loket met e-formulieren wordt afgenomen via een landelijk opererende leverancier of vereniging. De leverancier van het landelijke loket zorgt voor de koppeling naar mijn-overheid.nl. 50% van digitale aanvragen gaat via partners (omgevingsloket.nl, werk.nl, regelhulp.nl, werkengezin.nl) en via gespecialiseerde apps (rijbewijs.nl, verbeterdebuurt.nl, covog.nl). Zaakgericht werken en slimme processen Zaakgericht werken is er alleen nog maar voor maatschappelijke en financieel risico-volle producten met als doel om zorgvuldigheid te betrachten en de procesgang te herleiden. Zaakgericht werken is losgelaten als organisatiebreed concept, met name ook voor interne producten. Zaaksystemen zijn per definitie gebaseerd op document management systemen. Elk backoffice systeem heeft namelijk zijn eigen zaak systeem (net als in 2013). Wel wordt er gebruik gemaakt wordt van een centraal documentenmagazijn om digitaal te kunnen werken en voor archiveringsdoeleinden. Aan één integraal overzicht van alle zaken en één uniforme zaaksturing wordt geen waarde meer gehecht omdat dit door de steeds veranderende bedrijfsvoering, outsourcing en samenwerking niet haalbaar is gebleken. Inzicht en overzicht wordt verkregen middels een moderne management stijl, waarbij integraal en lean sleutelbegrippen zijn en medewerkers en management ontwikkeld worden om te werken aan eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht. Er is nog wel een zaaksysteem light, maar deze lijkt meer op een postregistratiesysteem voor in- en uitgaande correspondentie, en wordt tevens gebruikt om het landelijke portaal mijnoverheid.nl te voeden. De documentkoppeling is via het convenant wat tussen KING en de leveranciers in alle systemen geïmplementeerd. Kantoorautomatisering, mobile devices, clouddiensten, social media Digitaal werken en vergaderen is geïmplementeerd door gebruik te maken van Microsoft Windows 8.4. Dit besturingssysteem heeft de voorkeur gekregen boven de anderen besturingssystemen, omdat dit besturingssysteem op alle devices beschikbaar is. Het draait probleemloos op vaste werkplekken, thuiswerkplekken, smartphones, laptops, tablets en netbooks en biedt een uniforme functionaliteit aan gebruikers. Via Unified messaging zijn alle medewerkers bereikbaar en is tevens inzicht in de beschikbaarheid.

4 De gemeente heeft de in de cloud (outlook.com) geplaatst i.p.v. dit met een eigen mailserver te organiseren. Skydrive zorgt voor de opslag van persoonlijke documenten. Medewerkers hebben geen eigen schijf meer op het netwerk. Voor kantoorautomatisering wordt Office 365 gebruikt. Samenwerken en overleggen gebeurt meer en meer via Skype. Ook raadsleden, college en de directie gebruikt dit besturingssysteem voor digitaal vergaderen. Het probleem dat de gegevens niet in Amerika mogen staan is door Microsoft opgelost door hun globale netwerk op te splitsen. De data staat in Amsterdam, de backup in Dublin. Andere gemeenten hebben een identieke constructie opgetuigd, maar dan met Google mail, Google drive, Google docs, Google hangout en Android devices. Vaktoepassingen De meeste vaktoepassingen staan inmiddels bij samenwerkingspartners of ketenpartners: Het sociale-zakensysteem staat, na de invoering van de decentralisaties bij de regionale sociale dienst. Het vergunningensysteem staat, na de invoering van de nieuwe omgevingswet bij de RUD. Het belastingen-systeem en het beheer van de BAG en de WOZ is uitbesteed aan de regionale-belasting dienst. De systemen van de Piofach-functies staan bij de intergemeentelijke service dienst, een samenwerkingsverband van 7 gemeenten. Het gaat dan om het salarissysteem, het personeels-informatiesysteem, het facilitair management informatie systeem, het financieel systeem en het projectmanagement systeem. De gemeente heeft alleen nog rechtstreeks beheer over systemen voor burgerzaken en de GBA, subsidieverstrekking, vastgoed beheer, geometrische informatie en de BGT en het centraal document management systeem. Het burgerzakensysteem staat na de invoering van de modernisering van de GBA in 2014 in de cloud bij de leverancier van het pakket. Automatisering De automatisering is uitbesteed aan de intergemeentelijke service dienst. In het gemeentehuis staan alleen nog maar domme terminals en/of docking stations voor smartphones. Smartphones zijn inmiddels krachtig genoeg om als werkstation te functioneren. De uitwijk is volledig met de buurgemeente geregeld. De kosten van beheer zijn omlaag gebracht door een self-service portaal voor gebruikers, die zelf een groot gedeelte van de ICT-vragen kunnen oplossen. Ook hier wordt een beroep gedaan op de eigen kracht en het zelfoplossend vermogen van de medewerkers.

5 ICT van gemeentelijke samenwerkingsverbanden in 2017: makkelijk aansluiten, makkelijk verbreken, snel, lichtvoetig, in de cloud, personeelspool, gestandaardiseerd, automatisering als water uit de kraan Informatievoorziening is een eigen, soms onderbelicht hoofdstuk in samenwerkingsverbanden. Tegelijkertijd is het de haarlemmerolie die een samenwerking tot een succes kan maken. Kortom, de inrichting van de informatievoorziening is een strategische factor, waarmee rekening gehouden moet worden bij het formuleren van de visie op bedrijfsvoering. Om de flexibiliteit op te bouwen in de samenwerking is begrip van de onderlinge afhankelijkheden nodig Onderstaande afbeelding geeft de afhankelijkheden weer van twee samenwerkende overheidsorganisaties: de visie op de gemeente (zie plaatje bovenaan) bepaalt de politieke koers, en die bepaalt weer de manier waarop het management de organisatie bestuurt (bedrijfsvoering). Dit heeft vervolgens effect op de processen, de informatievoorziening, de automatisering en de huisvesting Bij reguliere bedrijfsvoering en samenwerkingsverbanden vinden er voortdurend twee hoofprocessen plaats: Het management probeert binnen de eigen organisatie voortdurend de organisatie te transformeren om de maatschappelijke- en politieke doelen te verwezenlijken. Bij een samenwerking vindt een integratie plaats van visies, concepten en functies op de verschillende lagen.

6 Bij veel samenwerkingsverbanden wordt zowel een integratie als een transformatie tegelijkertijd uitgevoerd. De volgende hoofdstukken behandelen voor elke laag apart de maatregelen die er voor kunnen zorgen dat de kolom zo modulair mogelijk opgebouwd wordt zodat u flexibel wordt in samenwerkingsverbanden (integratie kwesties) en bij de inrichting van uw bedrijfsvoering (transformatiekwesties). Om nog specifieker de verschillende functies in de bedrijfskolom weer te geven, is de kolom nog verder uitgewerkt in onderstaande afbeelding:

7 Cloudcomputing: plaats-onafhankelijke ICT en financiële flexibiliteit. We spreken over 'the cloud', wanneer data en/of software wordt aangeboden / gebruikt via het internet. De klant/gebruiker neemt daarop een abonnement (al dan niet gratis) en kan bijvoorbeeld schijfruimte huren voor het opslaan van data tot en met het gebruik van software voor een specifiek aantal users. Alle updates worden door de leverancier verricht, en de klant hoeft geen eigen server aan te schaffen. De organisatie creëert hiermee onafhankelijkheid van de locatie waar de organisatie gevestigd is. Kenmerk van Cloud toepassingen zijn: 1. het gebruik is laagdrempelig en op aanvraag te vergroten; 2. ze zijn vaak al geïntegreerd aanwezig op het mobile device; 3. is volgens strakke specificaties opgezet en gemanaged door de leverancier; 4. de kosten worden bepaald al gelang er gebruik van wordt gemaakt. Thans zijn er meer en meer gemeenten die hun backoffice toepassingen bij de leverancier in de cloud plaatsen. In feite is dit geen cloud-oplossing, maar een outsourcing waarmee de vendor lock alleen maar toeneemt, en dus de mogelijkheid om te bewegen afneemt. Agile: een recept voor flexibel en resultaatgericht denken en ontwikkelen Een van de grootste uitdagingen bij samenwerken en ontwikkelen (van o.a. ICT systemen) is om enerzijds flexibel te kunnen inspelen op externe factoren en veranderingen en anderzijds effectief en resultaatgericht te handelen. Een mogelijke werkwijze om flexibiliteit en resultaatgerichtheid te combineren komt uit de wereld van de softwareontwikkeling en is bekend onder de Engelse term agile. De betekenis van agile is wendbaarheid. Daarbij is van te voren nog niet in detail beschreven hoe het totaalproduct (einduitkomst) eruit moeten komen te zien, alleen nog in hoofdlijnen. Er wordt gewerkt in korte cycli, waarbij na iedere cyclus een tastbaar en werkbaar (deel)product wordt opgeleverd. Vervolgens wordt op basis van de opgedane ervaring de hoofdlijnen opnieuw bijgesteld en wordt een nieuwe cyclus gestart. Door de opgedane ervaring is het beeld van de deelnemers uit het samenwerkingsteam al weer anders (rijker) dan aan het begin van het proces. Hieronder staat het proces visueel weergegeven. Wat is nu het kenmerkende verschil tussen een planmatige, ad hoc en agile aanpak? Planmatig: Het einddoel is in detail gedefinieerd. Dit einddoel c.q. eindproduct is beschreven aan de hand van de kennis en ervaring aan het begin van de daadwerkelijke realisatie. De focus bij planmatig werken ligt met name op kostenefficiency. Planmatig is in zoverre resultaatgericht dat er wel gewerkt wordt aan een resultaat, maar dat dit resultaat waarschijnlijk niet datgene is waar men uiteindelijk (echt) behoefte aan heeft. Anders gezegd: de details van het eerder gedefinieerde einddoel sluiten niet aan op de werkelijke situatie. Ad hoc: Er is geen einddoel gedefinieerd, en er wordt ook geen subdoel of deelproduct gedefinieerd. De vrijheid van handelen is groot, daarmee is er veel focus op flexibiliteit. Daarentegen is er nauwelijks sprake van resultaatgerichtheid, en is de kans groot dat men wel heel druk is maar geen vooruitgang boekt, of dat men niet kostenefficiënt is. Agile: Er is een globaal einddoel, maar de details zijn niet gedefinieerd. Per cyclus wordt wel een subdoel of deelproduct in detail gedefinieerd. Binnen een cyclus is er minder vrijheid van handelen dan in de ad hoc situatie, maar daarbuiten heeft men nog veel flexibiliteit om het einddoel exact vorm te geven. Deze werkwijze lijkt in eerste instantie minder kostenefficiënt dan de planmatige aanpak, maar is uiteindelijk effectiever omdat het eindresultaat goed aansluit op de behoefte.

8 De kern van deze methodiek bestaat uit het iteratief ontwikkelen van een eindresultaat in kleine partjes, ontwikkeld in korte cycli. Een ander belangrijk aspect van het agile proces is de nauwe intensieve samenwerking tussen de teamleden en de directe communicatie in plaats van uitgebreide projectrapportages en documentatie. Wat een voorwaarde is van deze manier van samenwerken is dat men onderling kritisch durft te zijn, en kritiek kan verdragen. De agile methodiek heeft dus een duidelijk op mensen gerichte blik. In agile wordt veel gebruik gemaakt van workshops. Het is een gelegenheid waarbij mensen op een speelse manier (cooperative gaming) en creatieve manier werken aan een gezamenlijk resultaat. Standaardiseren koppelingen: flexibiliteit in applicatie keuzes Integratie: Hoe kunnen de informatie en het applicatielandschap van de gemeente zodanig flexibel organiseren dat we deze goed kunnen uitwisselen met de samenwerkingspartijen? Transformeren: Hoe kunnen de informatie en de applicaties zodanig inrichten dat de onderliggende componenten van automatisering en locatie op elkaar blijven aansluiten bij een samenwerking? Sinds enkele jaren zijn verschillende model- en referentiearchitecturen verschenen voor de overheid. De basis van deze architecturen is gelegd met de Nederlandse Overheids Referentie Architectuur (NORA). Voor de Provincies en Waterschappen zijn dit respectievelijk de PETRA en de WILMA. Voor gemeenten is er de GEMeentelijke Model Architectuur, kortweg GEMMA. Onder invloed van de ontwikkeling van deze modelarchitecturen en door het volwassener worden van het vakgebied (informatie)architectuur gaan ook gemeenten aan de slag met Werken onder Architectuur (WoA). GEMMA Binnen de set van afspraken is het Gemeentelijke Model Architectuur (GEMMA) geïncorporeerd. Dit is een blauwdruk van de ideale gemeentelijke informatiearchitectuur onder beheer van het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING). GEMMA gaat uit van een bepaald dienstenmodel, waarbij de gemeente, burgers en bedrijven (= klanten) niet meer per vakafdeling of sector bedient, maar waarbij de gemeente als 1 uniforme organisatie optreedt. Daarnaast gaat het model er van uit dat de gemeente de klant bedient via 6 verschillende kanalen: post, , e-loketten, website, telefoon, balie (inclusief huisbezoek). Daarbij is als uitgangspunt genomen dat het niet mag uitmaken welk kanaal de klant kiest, en dat de klant ook altijd hetzelfde antwoord/product krijgt ongeacht welk kanaal hij kiest. Flexibilering: GEMMA moet beschouwd worden als een raammodel, een kader. Dit houdt in dat gemeenten wel streven om hun applicaties en informatiestromen overeen te laten komen met het GEMMA model, maar niet om dit geforceerd te doen. Er kunnen situaties optreden waarbij het niet handig is om volledig aan GEMMA te voldoen. Een concreet voorbeeld is dat GEMMA uitgaat van een centraal klantcontactsysteem voor de balie, terwijl in de praktijk ook een burgerzaken systeem ook nodig is, om veel voorkomende processen zoals paspoort verstrekkingen of verstrekken van GBA-uittreksels efficient te kunnen afhandelen. Zo ook kan het in samenwerkingen voorkomen dat er tijdelijke tussenoplossingen nodig zijn, of dat er teveel partijen bij betrokken zijn om een uniform systeem te ontwikkelen, denk bijvoorbeeld aan de decentralisaties. Automatiseren: Fit for Purpose & Fit for Use Te vaak worden ICT infrastructuur over gedimensioneerd. En ook te vaak worden ICT infrastructuur ingericht voor 5 jaar, gelijk aan de economische levensduur. Maar als organisatie wil je je ICT infrastructuur voortdurend aanpassen aan de doelstellingen van het moment (Fit for purpose) en zorgen dat het systeem effectief en efficiënt levert waar het voor bedoeld id (fit for use). Onderstaande technieken kunnen hierbij helpen:

9 Virtualisatie van machines Virtualisatie van hardware is een techniek om meerdere virtuele servers op één machine te laten draaien. Wanneer er nieuwe software wordt gekocht, kan deze op zijn eigen virtuele server worden geïnstalleerd. Het voordeel is dat virtuele servers gemakkelijk op andere fysieke machines geplaatst kan worden, waarmee verhuizen, in het geval van samenwerken of splitsingen geen probleem is. Virtualisatie van opslag. Bij deze techniek wordt er voor gezorgd dat de servers niet meer afhankelijk zijn van opslagruimte die in de eigen machine aanwezig is. Deze wordt namelijk centraal geregeld in een schijvenkabinet. Dit zorgt voor meer schaalbaarheid en flexibiliteit, omdat de totale opslagcapaciteit nu ook aangepast kan worden aan de behoefte van de organisatie Virtualisatie van applicaties Bij applicatie virtualisatie worden applicaties niet geïnstalleerd op de werkplek maar worden vooraf ingepakt en bewerkt tot een virtuele file die via streaming software (net als bij beeld en geluid) aan de desktop worden aangeboden. Dit kan zowel naar hosted desktops (Microsoft Terminal Servers of Citrix XenApp servers) alswel rechtstreeks naar de PC van de gebruiker. Voor veranderende organisaties geeft dit de mogelijkheid om de gebruikers steeds precies datgene aan te bieden wat nodig is voor het werk. Telefonie in the Cloud Een telefooncentrale is tegenwoordig niets anders meer dan een server met een telefoon-applicatie, die prima gehuurd kan worden bij de provider waar u uw telefoondiensten afneemt. Met alle voordelen: schaalbaar, beschikbaar, lage beheerskosten en kostenefficiënt. En als u vaste telefonie wilt, vereist het alleen één fysieke kabel (glasvezel) naar uw locatie, waarop u makkelijk kunt variëren. Monitoring: monitoring is het proces waarbij je voortdurend kijkt wat systemen doen, en hoe zwaar ze belast worden. Monitoring wordt normaal gesproken gebruikt om te kijken of systemen dreigen uit te vallen, maar in dit geval wordt het gebruikt om te kijken of systemen fit-for-use zijn. Financiële flexibiliteit en lenigheid Eén van de problemen bij samenwerken zijn de frictiekosten en de kosten van doorlopende contracten, nadat de samenwerking tot stand gekomen is. De frictiekosten bestaan voor een groot gedeelte uit de investeringskosten van een nieuwe c.q. samengevoegde ICT omgeving, de kosten om langlopende contracten af te kopen en de versnelde afschrijving op de ICT infrastructuur. Met name deze laatste zorgt er voor dat organisaties aarzelend zijn om samen te gaan werken, omdat er dan relatief grote desinvesteringen gedaan worden. Financiële flexibiliteit kan verkregen worden door een aantal maatregelen te combineren Gebruikmaken van cloudcomputing in plaats van on premise Leasen in plaats van kopen met kortlopende contracten Streven naar Fit-for-use door het toepassen van o.a. monitoring en virtualisatie Medewerkers inhuren in plaats van in dienst nemen Koppelingen, systemen en gegevens maximaal standaardiseren om migratiekosten te minimaliseren Integratie (samenwerken) combineren met transformatie (efficiënter werken) Streven naar een dikke midoffice (de koppel standaarden zijn nog niet goed genoeg) Prestatieinkoop De looptijd van software en systemen kan tegenwoordig ook makkelijk verlengd worden, waardoor de budgetten voor vervangingsinvesteringen voor de samenwerking gebruikt kan worden. Investeringen Onderstaande investeringen zijn schattingen voor een gemeenten van inwoners. Systeem Eenmalige investering Structurele Benodigde FTE

10 expoitatielast Per jaar Kennissysteem KCC ,- 2500,- 1 FTE Website lokale webbouwer ,- 1 FTE Digitaal loket landelijke leverancier 0, ,- 0,5 FTE Afspraken systeem , ,- 1 FTE Besparingen Onderstaande investeringen zijn schattingen voor een gemeenten van inwoners. Systeem / organisatieonderdeel Eenmalige besparing Structurele Besparing FTE besparing Per jaar Uitfaseren Klant Contact systeem Vervangings-investering ,- 5 FTE (KCS) en KCC elke 7 jaar: ,- Uitfaseren traditionele website Vervangings-investering: FTE elke 5 jaar: Uitfaseren traditioneel zaaksysteem Vervangings-investering ,- 2 FTE elke 7 jaar Sluiten van alle balies n.v.t. Juridische flexibiliteit: Lichte samenwerkingsvorm volgens de Wgr In een begin 2013 bij de Tweede Kamer ingediend wetsvoorstel wordt een nieuwe lichte samenwerkingsvorm geïntroduceerd in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr): de bedrijfsvoeringsorganisatie. In de nieuwe vorm wordt bestuurlijke drukte deels voorkomen, en wordt de aansturing van de bedrijfsvoeringsorganisatie eenvoudiger. De bedrijfsvoeringsorganisatie kan door gemeenten uitsluitend worden ingesteld bij zogenoemde collegeregelingen, regeling waaraan uitsluitend colleges van burgemeester en wethouders deelnemen. Daarmee is de samenwerking per definitie beperkt tot uitvoering of bedrijfsvoering, de wettelijke verantwoordelijkheden van dat college. Een bedrijfsvoeringsorganisatie mag volgens het wetsvoorstel niet teveel beleidsvrijheid hebben, het moet meer een intergemeentelijke uitvoeringsdienst zijn. De bedrijfsvoeringsorganisatie kan een alternatief worden voor regionale belastingkantoren, voor sommige intergemeentelijke sociale diensten en mogelijk zelfs voor de regionale uitvoeringsdiensten. Slimmer inkopen: best value procurement of prestatie inkoop Prestatie inkoop is een vorm van inkoop waarbij de gemeente globaler specificeert en de leverancier de vrijheid krijgt om zijn beste oplossing aan te bieden. De leverancier wordt in zin kracht gezet. Deze vorm van aanbesteden is interessant bij complexe inkooptrajecten, waarbij ook dienstverlening een belangrijke rol speelt. Zeker bij complexe vraagstukken wanneer ICT-omgevingen samengevoegd moeten worden, heeft de organisatie vaak de kennis niet om te specificeren hoe e.e.a. aangepakt dient te worden. De invalshoek vanuit het eindresultaat is met name van belang. Het betreft het specificeren van functionaliteit in de vorm van used cases. Dit zijn gebeurtenissen beredeneerd vanuit dagelijkse werkprocessen. E.e.a. kan ook nader gespecificeerd worden middels Key Performance Indicators, die later weer gebruikt kunnen worden voor acceptatietesten

De gemeente in 2017. Native Consulting Adviseurs op het snijvlak van informatiemanagement, bedrijfsvoering en politiek

De gemeente in 2017. Native Consulting Adviseurs op het snijvlak van informatiemanagement, bedrijfsvoering en politiek De gemeente in 2017 Hoe kunnen gemeenten hun mensen, de cultuur, de organisatie, processen en ICT duurzaam ontwikkelen in het licht van de decentralisaties, nieuwe vormen van dienstverlening, wisselende

Nadere informatie

Visie op zaakgericht werken Slimme processen en een uitgekiende ICT ten behoeve van een flexibele, toekomstgerichte bedrijfsvoering

Visie op zaakgericht werken Slimme processen en een uitgekiende ICT ten behoeve van een flexibele, toekomstgerichte bedrijfsvoering Visie op zaakgericht werken Slimme processen en een uitgekiende ICT ten behoeve van een flexibele, toekomstgerichte bedrijfsvoering Inhoud Een visie op Zaakgericht Werken: samenvatting... 2 De spagaat

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Informatieplan hoofdlijnen -

Informatieplan hoofdlijnen - Informatieplan 2016 2019 - hoofdlijnen - Informatieplan Gemeente Leusden 2016-2018 2016-2019 Inleiding Het Informatieplan sluit aan op het collegeprogramma en de doelstellingen van de organisatie; heeft

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

STERK voor de burger

STERK voor de burger STERK voor de burger Eindrapportage STERK 2012-2015 Themaraad Nederweert, STERK in dienstverlening 19 januari 2015 N113 Eindrapportage STERK 20141216 Eindrapportage STERK In vogelvlucht: STERK: Snel, Transparant,

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden. en Service Level Agreements

Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden. en Service Level Agreements Service Level Agreement tips Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden en Service Level Agreements Service Level Agreements SLA s komen onder meer voor als basis van veel clouddiensten.

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Welkom De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Even voorstellen Arnold Tuinenburg Over-gemeenten Peter Porte Gemeente Stichtse Vecht Rolf Meursing Odinfo Odinfo Advies en

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. ICT-uitdagingen in 2013 2014

Onderzoeksrapport. ICT-uitdagingen in 2013 2014 Onderzoeksrapport ICT-uitdagingen in 2013 2014 april / mei 2013 Website: www.lemontree.nl Op welk vlak liggen de belangrijkste ICT-uitdagingen in 2013 en 2014. Het verbeteren van de kwaliteit van IT- en

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Samenwerken Het moderne kantoor met Office 365 Maarten Groeneveld ICT Adviseur - ICT Architectuur - Sourcing - Business & IT Alignment 1. Introductie Visie

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

Werkatelier Informatiebeleid Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening

Werkatelier Informatiebeleid Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening Native Consulting heeft een 4-daagse praktische en interactieve workshop ontwikkeld over ICT-beleid in relatie tot de gemeentelijke strategie. U komt niet alleen om te luisteren naar nieuwe kennis en inzichten,

Nadere informatie

Dimpact en GovUnited vergeleken

Dimpact en GovUnited vergeleken Dimpact en GovUnited vergeleken.. en de invulling van zaakgewijs werken Bob Coret 22 september 2011 Digital Groep Specialist op het gebied van dienstverlening en digitaal werken. 2 punt op de horizon 3

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

Deltion Scense. 8 December 2010

Deltion Scense. 8 December 2010 Deltion Scense 8 December 2010 Wie Wat - Waar Regionaal Opleidingscentrum in Zwolle (ROC) 16.000 jongeren en volwassenen beroeps onderwijs op middelbaar niveau 1.200 mensen in onderwijsgevende en ondersteunende

Nadere informatie

Werkatelier Informatiebeleid 2016-2020 Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening

Werkatelier Informatiebeleid 2016-2020 Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening Native Consulting heeft een 4-daagse praktische en interactieve workshop ontwikkeld over ICT-beleid in relatie tot de gemeentelijke strategie. U komt niet alleen om te luisteren naar nieuwe kennis en inzichten,

Nadere informatie

Digitaal Loket: kansen of kosten

Digitaal Loket: kansen of kosten Digitaal Loket: kansen of kosten 27 oktober 2011 www.gentleware.nl janjaap.vanweringh@gentleware.nl 06-12.1234.15 1 Onderwerpen Wat is een digitaal loket? Waarom een digitaal loket? Stappenplan Do s en

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De digitale overheid verovert steeds meer terrein. Want burgers en bedrijven regelen hun overheidszaken steeds meer online. Dit vraagt om een

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011 Helmond heeft Antwoord Raadsvergadering, 12 september 2011 Dienstverlening Helmond Missie: Wij helpen u op maat met proactieve informatie, producten en diensten. Visie Denken in mogelijkheden. De Stadswinkel

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

Overleven in een digitale wereld

Overleven in een digitale wereld P a g i n a 1 Projecten in de spotlight Overleven in een digitale wereld Gemeente Venlo heeft zich een stevige ambitie opgelegd. Niet alleen moet het imago van Venlo verbeterd worden, met de Floriade 2012

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

TRENDS IN IT BESCHIKBAARHEID

TRENDS IN IT BESCHIKBAARHEID TRENDS IN IT BESCHIKBAARHEID TRENDS IN IT BESCHIKBAARHEID Het succes en de acceptatie van ICT-oplossingen staat of valt met de beschikbaarheid ervan en deze dient dan ook altijd zo hoog mogelijk te zijn.

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

www.zaakgerichtwerken.nl Wat is ZGW? aanmaken van zaken voor hoeveelheden werk waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden met per zaak een zaakdossier gericht op het vastleggen van de status

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting Visie dienstverlening gemeente Oldebroek 2020: Goed Geregeld, Graag Gedaan!

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting Visie dienstverlening gemeente Oldebroek 2020: Goed Geregeld, Graag Gedaan! GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: visie dienstverlening 2020: Goed Geregeld Graag Gedaan! Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 246462 / 251245 Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Aanbesteden, Architectuur en Complexiteit

Aanbesteden, Architectuur en Complexiteit ICT Forum Lokale Overheid 14 maart 2016 Informatiebeveiliging, samenwerking bij realisatie van maatregelen Aanbesteden, Architectuur en Complexiteit Rijk heeft ICT niet op orde Vervanging servers en Kantoorautomatisering

Nadere informatie

ICT in het Sociaal Domein

ICT in het Sociaal Domein ICT in het Sociaal Domein Eerst transitieproof en dan verder Rolf Meursing Directeur Odinfo Agenda 1. Inleiding 2. Odinfo voorstellen Video decentralisaties 3. 3D s in het nieuws 4. Status per 1 januari

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel

De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel In dienst van de stad De levendige stad De stad en haar sociaal domein De stad ruimtelijk en economisch Verbindend bestuur en dienstverlening De stad financieel Maatschappij Aantrekkelijke en bruisende

Nadere informatie

Blauwdruk Hoog Beschikbaar. Theo Hoeks Merijn van de Schoot

Blauwdruk Hoog Beschikbaar. Theo Hoeks Merijn van de Schoot Blauwdruk Hoog Beschikbaar Theo Hoeks Merijn van de Schoot Project Blauwdruk Verhuizing datacenter Opsplitsen core (Dekkend) Wifi netwerk Greenfield backend infrastructuur Office 365 Windows 8.1 ICT Infrastructuur

Nadere informatie

Roosendaal. Raadsmededeling

Roosendaal. Raadsmededeling «r^' Gemeente Roosendaal Raadsmededeling Datum: 26-11-2014 Nr. Van: Aan: Kopie aan: het college van burgemeester en wethouders de raad van de gemeente Roosendaal Onderwerp Strategische Opgave Dienstverlening

Nadere informatie

White Paper. Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden

White Paper. Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden Basisregistratie Personen (BRP), mogelijkheden en kansen door samenwerking van gemeenten Samen voor ons eigen. Inleiding Gemeenten kunnen bijna niet meer zonder elkaar. Bezuinigingen, efficiency en steeds

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers ook voor zware grafische Flexibel werken met de Virtual Engineering Workplace van Dell en SLTN Inter Access Uit de Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken van 2015 blijkt dat ruim de helft van de Nederlandse

Nadere informatie

Voorstel technische aansluiting CORV

Voorstel technische aansluiting CORV Voorstel technische aansluiting CORV Aan: Van: Onderwerp: AO Jeugd Werkgroep informatiemanagement 3D Holland Rijnland Aansluiting CORV Inleiding In het nieuwe jeugdstelsel moeten gemeenten en justitiële

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Consistent, transparant én wendbaar inspelen op de klantwens via Dynamic Case Management. Case study DEKRA

Consistent, transparant én wendbaar inspelen op de klantwens via Dynamic Case Management. Case study DEKRA Consistent, transparant én wendbaar inspelen op de klantwens via Dynamic Case Management Case study DEKRA DEKRA Als wereldwijde leider in de automotive dienstverlening is DEKRA voortdurend actief bezig

Nadere informatie

Een visie op dienstverlening uit het oosten. en de 1 e ervaringen met Join Klantcontact

Een visie op dienstverlening uit het oosten. en de 1 e ervaringen met Join Klantcontact Een visie op dienstverlening uit het oosten en de 1 e ervaringen met Join Klantcontact 26 januari 2017 Marcel Davids Volume dienstverlening in Almelo Enkele aantallen Inwoners 72.000 Telefonische contacten

Nadere informatie

Van bedrijfsonderdeel naar onderneming

Van bedrijfsonderdeel naar onderneming Van bedrijfsonderdeel naar onderneming Dienstverlener met karakter Peter Lensselink 27 september 2016 Algemeen directeur Care Shared Services Inhoud Historisch perspectief Organisatie en dienstverleningsconcept

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk?

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? 1 Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? De verschillende soorten cloud INHOUD Inleiding Public cloud Private cloud Community cloud Hybrid cloud In de praktijk Conclussie

Nadere informatie

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Case study Gemeente Halderberge Maart 2014 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Pagina 2/6 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge

Nadere informatie

Beslispunten In te stemmen met de samenwerking op gebied van IM/ICT met de gemeenten Culemborg en Tiel.

Beslispunten In te stemmen met de samenwerking op gebied van IM/ICT met de gemeenten Culemborg en Tiel. Raadsvoorstel Vergadering : 2 juli 2013 Voorstelnummer : 07.08 Registratienummer : 13.008884 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : Concernstaf Bijlage(n) : 1 B&W-datum/nummer : 2 mei

Nadere informatie

Deltion College Zwolle

Deltion College Zwolle Wie Wat Waar (ook wel ) Regionaal Opleidingencentrum in Zwolle (ROC). Het college verzorgt voor ruim 16.000 jongeren en volwassenen beroeps onderwijs op middelbaar niveau. Bij Deltion werken ruim 1.200

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Welkom Waarom deze bijeenkomst? Programma Waarom deze bijeenkomst? Recente technische ontwikkelingen bij Drie-O Ontwikkelingen bij andere organisaties Welke vraagstukken

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Desktop Delivery: een zakelijke afweging

Desktop Delivery: een zakelijke afweging Desktop Delivery: een zakelijke afweging Client - Server, SBC, virtuele desktops, virtuele applicaties of een virtueel besturingssysteem? Er zijn genoeg mogelijkheden om desktop functionaliteit aan de

Nadere informatie

De Digitale Corporatie

De Digitale Corporatie De Digitale Corporatie Operational Excellence of Customer Intimacy? Woningcorporaties worden digitaal. Streeft de digitale corporatie vooral Operational Excellence na of toch maximale klanttevredenheid?

Nadere informatie

Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk'

Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk' Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk' 29 januari 2013 Agenda 1) Uitgangssituatie 2) Voorlopige resultaten inventarisatie 3) (markt)ontwikkelingen 4) Wat is het vraagstuk? 5)

Nadere informatie

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014 Introductie Peter Klix Infrastructuurarchitect Specialisatie networking en desktop concepts Peter.klix@eic.nl Cloud desktop Introductie Desktop concepten door de jaren Infrastructuur Cloud concepten Focus

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE Europe Europese Professional Services Provider Consultancy, Projects & Solutions, Staffing Belangrijkste Partnerships

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

2.4 Bedrijfsvoering. Uitvoering van de begrotingsprogramma s is Open en wendbaar.

2.4 Bedrijfsvoering. Uitvoering van de begrotingsprogramma s is Open en wendbaar. 2.4 Bedrijfsvoering Uitvoering van de begrotingsprogramma s is Open en wendbaar. Wij moderniseren onze processen en richten deze vraaggericht en zaakgericht in. We moderniseren onze informatievoorzieningen.

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Visiedocument. Eén in Dienstverlening

Visiedocument. Eén in Dienstverlening Visiedocument Eén in Dienstverlening 1 Inleiding Sinds 2008 hebben onder andere de volgende ontwikkelingen een nieuw licht geworpen op de dienstverlening door de gemeente Heerenveen: Nieuwe wet- en regelgeving

Nadere informatie

Van contentbeheer naar kennisbeheer

Van contentbeheer naar kennisbeheer Nadat een organisatie het contentbeheer goed heeft ingericht en de website goed op orde heeft, zal zich een nieuwe vraag aandienen: 'We hebben nog veel meer kennis die via de verschillende dienstverleningskanalen

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur

PGGM. Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn. Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur PGGM Inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn Hans de Harde Sr. ICT Architect Fysieke Infrastructuur Wat doet PGGM Uitvoeringsorganisatie collectieve pensioenregelingen voor de sector zorg en welzijn

Nadere informatie

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 1 Introductie... 3 2 Overzicht van scenario s... 4 2.1 myrequisitions... 4 2.2 myguidedbuy... 6 2.3 myconfirmation...

Nadere informatie

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving I AM Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

ict-infrastructuur Eisen aan een toekomstvaste Formuleer functionele ict-wensen van bestuur en scholen met deze checklist!

ict-infrastructuur Eisen aan een toekomstvaste Formuleer functionele ict-wensen van bestuur en scholen met deze checklist! Eisen aan een toekomstvaste ict-infrastructuur Formuleer functionele ict-wensen van bestuur en scholen met deze checklist! Heb je tips, aanvullingen of ervaringen binnen jouw bestuur? Laat het weten op

Nadere informatie

Werkatelier Integrale visie op dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening/ict Van Antwoord naar een nieuw archetype

Werkatelier Integrale visie op dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening/ict Van Antwoord naar een nieuw archetype Native Consulting biedt een 2-daagse praktische en interactieve workshop over de integrale gemeentelijke visie op dienstverlening, bedrijfsvoering en informatievoorziening/ict. De afgelopen jaren hebben

Nadere informatie

Omgevingswet en de raad

Omgevingswet en de raad Omgevingswet en de raad Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de omgevingswet? Wat verandert er door de omgevingswet Wat vraagt dit van u als raad. Samen met de samenleving Budget reserveren Vrije (beleids)ruimte

Nadere informatie

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMkcc SIM klant contact centrum Digitale dienstverlener voor e-gemeenten klacht/melding belscripts kennisbank status aanvraag direct bestellen kosten antwoorden KCC openingstijden beleidsinformatie online

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

mobiel; Security; desktop; mobile; netwerken; migratie; Kostenbesparing; virtualisatie; datacenter; efficiency

mobiel; Security; desktop; mobile; netwerken; migratie; Kostenbesparing; virtualisatie; datacenter; efficiency Asset 1 van 7 Beheer de gebruiker, niet de device Gepubliceerd op 25 april 2012 Desktop transformatie is niet zozeer een chronologische serie gebeurtenissen die u van een fysieke naar een virtuele omgeving

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud.

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Met z n allen naar de cloud? 3. Voordelen van een hybride cloud 4. In de praktijk: Template voor moderne manier van werken

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project?

Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project? Hoeveel budget moet ik uittrekken voor een Field Service Automation project? Slechts 10 per maand per gebruiker, geen verborgen kosten, onmiddellijk ROI eenmaal u online een aantal field force automation

Nadere informatie

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding Nota IPP Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding In de huidige maatschappij neemt het gebruik van data een grote vlucht. Termen als open data, big data en

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Grenzen verleggen. Intro. Samenwerking Gemeente Coevorden, Borger-Odoorn en Emmen

Grenzen verleggen. Intro. Samenwerking Gemeente Coevorden, Borger-Odoorn en Emmen Grenzen verleggen Samenwerking Gemeente Coevorden, Borger-Odoorn en Emmen Peter van Dijk M&I Partners Kostenaspect Eddie Begeman Gemeente Emmen Proces samenwerking Intro Samenwerking in Zuid Oost Drenthe

Nadere informatie

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Whitepaper Integratie Videoconferentie Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Talk & Vision 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Skype for Business/Lync 4 Hoe doen we dat? 4 3. Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Onderwerp Masterplan ICT; voortgang in 2012 Oplegvel Informatienota Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr. MC Baas Telefoon 0235114558 E-mail: mcbaas@haarlem.nl MenS/ICT Reg.nr. 2012/290658 GEEN bijlagen kopiëren

Nadere informatie