masterplan een feestjaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "masterplan een feestjaar"

Transcriptie

1 jaarverslag 2013

2

3 Woord vooraf Bij deze stellen wij u ons jaarverslag over 2013 voor. Ook deze keer willen wij u een overzicht brengen van het reilen en zeilen in en rond Klim vzw. Een boeiend jaar, uiteraard, want welke opdracht is boeiender dan deze die zich richt naar een medemens? Opnieuw werd onze aandacht en inzet gevraagd voor heel wat verwachtingen, uitdagingen, meer of minder dringende problemen, fijne en mindere momenten. Hoe we hiermee zijn omgegaan vindt u in de volgende pagina s. We leggen in ons jaarverslag het accent op de zorg voor de bewoners, de omgang met de familie en het personeel, eerder dan op statistiek, de cijfers en de financiën. Hoewel onze opdracht zonder twijfel boeiend is en blijft, is ze niet minder eenvoudig op vlak van communicatie en samenwerking. We investeerden in 2013 dan ook opnieuw heel wat tijd en energie in leermomenten, vormingsmomenten en gesprekken om de communicatie en de samenwerking binnen Klim te bevorderen. Het afgelopen jaar kreeg het masterplan van Klim geleidelijk vaste vorm. Al in het vorige jaar werd in beide huizen via het functieoverleg een behoeften nota opgemaakt met betrekking tot de huidige en toekomstige infrastructuur voor Klim vzw. Dit jaar namen we de tijd om bij de bewoners van De Klink en in het bijzonder bij leefgroep D te peilen naar hun vragen en verwachtingen voor een nieuwe woonruimte, een nieuwe kamer. Al deze elementen werden samengevoegd in de behoeftennota s waarop het masterplan voor Klim een antwoord wil formuleren. In het najaar was het dan zover, een infrastructuurplan voor Klim voor de komende jaren, becijferd en gecontroleerd door de bedrijfsrevisor werd voorgelegd en besproken binnen de algemene vergadering. De algemene vergadering gaf zijn fiat voor het masterplan zodat bestuur en directie in 2014 aan de slag kunnen met de voorbereiding van de eerste fase van het masterplan, de woning voor bewoners van huis De Klink. Via een werkgroep zullen we in 2014 een concreet programma uitschrijven waar een nog te kiezen architect mee aan de slag kan. Ook in Dilbeek maken we de aanloop naar een eerste verwezenlijking in het kader van ons masterplan. Ook daar zijn we met een werkgroepje gestart aan het concretiseren van het bouwprogramma voor de snoezelboerderij. Dank zij de toezegging van het innovatiefonds van de Christelijk Mutualiteit om een substantieel bedrag te sponsoren voor dit project en een royale gift vanuit de familie van één van onze bewoners zullen we hopelijk in staat zijn ook dit project binnen een beperkte tijd te realiseren. Maar het afgelopen jaar was vooral een feestjaar. De viering van 30 jaar huis Michielsheem was zeker het hoogtepunt. Vanaf de maand januari bouwden we langzaam maar zeker de activiteiten en de sfeer op naar de uiteindelijke viering op 21 september Een werkgroepje van medewerkers en leden van de gebruikersraad was al vroeg in het jaar druk in de weer met allerlei ideeën en plannen om van deze dertigste verjaardag een fijne dag te maken voor bewoners, familie en personeel van Michielsheem. In de aanloop naar het ultieme feestmoment in september namen we al een start met het eerste gezamenlijke personeelsfeest voor alle medewerkers van Klim in de maand april in het Fenikshof in Grimbergen.

4 Vanuit het therapieteam in Michielsheem namen we in 2013 deel aan het buurtfeest Stoep en Drempel van het CC De Westrand in de Palokewijk waarin Michielsheem gesitueerd is. We participeerden met veel plezier aan dit evenement niet alleen omdat we gevraagd waren door het cultuurcentrum maar ook en vooral omdat het voor ons een prima gelegenheid was om aansluiting te vinden bij onze buren en de inwoners van Dilbeek. Met een schitterend openingsfeest in de polyvalente zaal van Michielsheem startte de feestweek van Stoep en Drempel. Nicole en Hugo gaven met hun gesmaakt optreden voor onze bewoners en de buurt een bijzonder cachet aan deze namiddag. De apotheose van het feestjaar op 21 september was werkelijk een schot in de roos. Na een plechtig moment en een fijne receptie met bewoners, familie, personeel en vooral onze buren van de omliggende straten mochten we een bijzonder cadeau inhuldigen en figuurlijk overhandigen aan de bewoners van Michielsheem. Met de plechtige opening en het doorknippen van het lint door de burgemeester van Dilbeek ging een reeds lang gekoesterde droom in vervulling; de aanleg van het rolstoelpad van Michielsheem naar het natuurgebied Thaborberg. Onder massale belangstelling en met veel enthousiasme werd het ingerold. Dankzij de samenwerking van Michielsheem met Natuurpunt Dilbeek en met steun van de Gemeente Dilbeek, de gebruikersraad, de Provincie Vlaams-Brabant, Natuurpunt en vele individuele giften waren we het afgelopen jaar in staat om de aanleg te realiseren en het natuurgebied te ontsluiten voor onze bewoners. Tot laat in de laatste zomeravond van 2013 genoten we van het fijne verjaardagsfeest. Graag ook nog een woord van dank aan al diegenen die het afgelopen werkjaar meewerkten om de vele uitdagingen die zich aandienden aan te gaan, en aan al diegenen die de dagelijkse opdracht die we kwalitatief willen invullen ten aanzien van onze bewoners, mee waarmaken. Bestuurders, beleidsmedewerkers, vrijwilligers en vooral de medewerkers die het dichtst bij onze bewoners staan, geven dagelijks het beste van zichzelf.

5 Inhoud woord vooraf DEEL 1 FOCUS OP DE WERKING wonen in huis De Klink 07 wonen in huis Michielsheem 09 dagbesteding in De Klink 10 therapeutische ondersteuning in Michielsheem 13 vorming, training en opleiding 16 medische begeleiding en ondersteuning 18 sociale dienst 19 werken aan kwaliteit 20 logistieke ondersteuning 21 administratieve ondersteuning 22 gebruikersraden in Klim vzw 23 inspraak in huis De Klink 24 samenstelling bestuursorganen Klim vzw 25 externe contacten 26 DEEL 2 STATISTISCHE GEGEVENS bewonersgegevens 28 personeelsgegevens 30 DEEL 3 FINANCIËLE GEGEVENS 33

6 DEEL 1 FOCUS OP DE WERKING

7 Wonen in huis De Klink 07 Het afgelopen jaar sprong er niet direct uit: een jaar zonder echt noemenswaardige gebeurtenissen; een jaar dat voortkabbelde zoals we het de laatste jaren gewoon zijn in huis De Klink. Leefgroep A echter, kon met tijden door het bos de bomen niet meer zien. Een combinatie van ernstig probleemgedrag met een bewoner in een dementieproces, maakte het voor begeleiding zeer moeilijk. Seniorenbegeleiders ondersteunden waar ze konden. Extra inzet van personeelsuren hielp wel, maar toch niet echt voldoende. Om beter om te gaan met dit probleemgedrag hadden we al eerder het Outreach team ingeschakeld waardoor we onze aanpak bijstelden. Ook de vorming over hechtingsproblematiek en dit toepassen op deze bewoner, gaf weer wat nieuwe inzichten om verder te kunnen. Toch bleef het moeilijk. Combinaties van problematieken als deze, trachten we in de toekomst te vermijden. Toch opteren we er zo veel mogelijk voor om bewoners in hun eigen groep oud te laten worden, en niet te veranderen van groep. Voor Karel, die in november overleed, schakelden we de dienst palliatieve thuisverpleging Omega in. Ook al kwam de thuisverpleging de in zijn laatste levensfase twee maal per dag langs, toch wordt palliatieve ondersteuning steeds als een meerwaarde ervaren. Een overlijden impliceert ook een nieuwe open plaats op de centrale wachtlijst. We opteerden voor de opname van een jongere bewoner die we lieten aansluiten bij een jongere groep. De visieteksten agressie en vrijwilligers werden herbekeken. Naar vrijwilligers werd in de zomermaanden actief op zoek gegaan in het dorp, maar we kwamen spijtig genoeg van een kale reis terug. De werkgroep emancipatorisch denken kwam een aantal keren bij elkaar om het 2 de deel van het ondersteuningsplan op een meer emancipatorische leest te schoeien. Bewoners worden zo beter bevraagd wat ze aan toekomstplannen en dromen hebben. Van sommige bewoners is het niet zo evident om dit te weten te komen. Bij de meesten echter, kunnen we met de nieuwe vragenlijst toch al een heel eind op weg geraken. Bewoners die dit wensen, kunnen voor dat gedeelte ook aansluiten op de teamvergadering. Er was ook de werkgroep medicatiebedeling. Er ging een lange voorbereiding aan vooraf, maar vanaf maart 2014 zal de medicatie buitenshuis door een robot in zakjes worden gedaan, en per bewoner per innamemoment afgeleverd worden. Het foutenpercentage moet hierdoor zeker dalen. Bovendien bespaart dit de begeleiders wekelijks een flink aantal uren werk. Afgelopen jaar waren er ook verschillende samenwerkingsverbanden. Overleg met het Therapeutisch Project van Bierbeek. Met het centrum voor menselijke erfelijkheid bespraken we de resultaten van erfelijkheidsonderzoeken van enkele bewoners, die enkele jaren geleden afgenomen werden en we contacteerden familieleden met de vraag of zij ook wilden meewerken aan dit wetenschappelijk onderzoek. We zaten samen met het Vertrouwensartsencentrum van Leuven om een thuissituatie verder uit te klaren. We vinden het zeer belangrijk dat bewoners externe relaties opbouwen en onderhouden. Bewoners maken gebruik van de plaatselijke bibliotheek, gaan sporten met begeleiders in de sport hal van Machelen. Meer en meer sluiten ze ook aan bij bestaande clubs. De zitgymnastiek voor senioren in Woluwe, de badmintonclub te Vilvoorde, voor dans bij Jazzmijn in Machelen en de sportclub Het Vosje in Vilvoorde. Bij deze laatste sloten het

8 afgelopen jaar een 3-tal bewoners extra aan en één bewoner begon zich voor te bereiden op de Europese Special Olympics die dit jaar in België plaats vindt. Contacten met onderwijsinstellingen waren eveneens aan de orde: studenten namen interviews af of wensten informatie. Een derdejaars stagiaire masteropleiding orthopedagogie van de KUL, nam deel aan diverse vergaderingen en maakte kennis met de leefgroepenwerking en de dagbesteding. Ook leerlingen en studenten van humaniora, jeugden gehandicaptenzorg, en opleiding bachelor orthopedagogie liepen stage in de dagbesteding en leefgroepen. We dienden aan het begin van het jaar een project in bij de bachelor-opleiding orthopedagogie van de HUB. Ons project het visualiseren van bestaande visieteksten werd weerhouden. De studenten ontwierpen een speelbord en kaartjes om de 3 volgende visieteksten te bespreken: agressie, seksualiteit en privacy. Twee teksten werden op de inspraakvergadering uitgebreid besproken door de studenten zelf. Het materiaal blijft ter onzer beschikking, en kunnen we in de toekomst dus zelf nog gebruiken. Op onze 11 de lente actie kregen we naast de hulp van de vrijwilligers op wie we elk jaar mogen rekenen, ook een grote groep enthousiaste helpers van de firma UPS over de vloer. Dat is ook nodig om een feest zoals dit goed te kunnen organiseren. Samen hebben deze en andere vrijwilligers heel wat werk verzet en werd het een geslaagd feest. De opbrengst zal dan ook goed besteed worden. We plannen in de komende jaren de aanleg van een sportveld en een belevings- en activiteiten pad in de tuin. De kerstactie werd georganiseerd in zaal t Zand, waar de genodigden, naast de verkoop van onze eigen gemaakte producten, konden genieten van een hapje en een drankje. Het geheel werd opgeluisterd door de muziekgroep Passe Partoe. Ook hier werkten een heleboel vrijwilligers mee, wat maakte dat we wat konden besparen op onze personele middelen.

9 Wonen in huis Michielsheem was echt een feestjaar voor Michielsheem. We namen niet alleen deel aan het project Stoep en Drempel georganiseerd door het cultureel centrum De Westrand (waarover je in het hoofdstuk therapeutische ondersteuning in Michielsheem meer te weten komt), maar we mochten ook vol trots en met de nodige fierheid ons 30 jarig bestaan vieren. Al 30 jaar met een team van dag- en nachtbegeleiders, therapeuten, verpleegkundige, logistiek en administratie medewerkers en stafleden vol enthousiasme op een kwalitatieve manier zorg en begeleiding aan onze bewoners bieden, lieten we niet ongemerkt voorbij gaan. Uiteraard heeft de zorgverlening die afgelopen 30 jaren een grote evolutie en verandering doorgemaakt. Een kleine getuige hiervan was de fotoreportage die we tijdens ons feest tentoonstelde. Steeds hebben we binnen Michielsheem de bewoner en zijn of haar familie centraal gesteld in alles wat we deden. Dit was ook ons uitgangspunt bij de uitwerking van ons verjaardagsfeest. Het moest in de eerste plaats een FEEST worden voor iedereen. Daarom bestond het feestcomité rond deze gebeurtenis niet enkel uit stafleden, maar ook enkele personeelsdelen (zowel vanuit de leefgroepen als vanuit therapie) en leden van de gebruikersrraad maakten er deel van uit. Het moest een gelegenheid worden waarbij iedereen, jong en oud, op een ongedwongen manier en in een gezellige sfeer elkaar nog beter kon leren kennen. Het leek ons ook de ideale gelegenheid om, verder bouwend op datgenen wat tijdens Stoep en Drempel een eerste aanzet kreeg, de buurt nog beter met ons te laten kennismaken en omgekeerd. Daarom kozen we er voor om onze bewoners en hun familie, onze personeelsleden en hun gezinsleden en de buurtbewoners een officiële receptie aan te bieden. Gezien de grote opkomst waren we alvast in dit opzet geslaagd. Mede doordat de weergoden ons goedgezind waren, mochten we voor de rest van de feestdag eveneens een groot bezoekersaantal verwelkomen. De mensen konden letterlijk even binnen gluren en ontdekken hoe de werking van Michielsheem in elkaar zit. En velen maakten tot ons groot plezier hier gebruik van. Het viel ons op dat er zeer veel familie van bewoners en personeelsleden ons die dag een bezoek brachten. Dit geeft toch aan dat zij fier zijn om hun respectievelijke verblijf- of werkplaats aan anderen te tonen. Michielsheem is een voorziening om trots op te zijn! Naast de gebruikelijke eet- en drankstanden, optredens en enkele activiteiten voor de kleinsten mochten we die dag ook ons grootste cadeau inhuldigen, ons rolstoelpad. Een pad dat we in samenwerking met Natuurpunt konden realiseren. Een wandelpad dat vanop ons domein tot in het hartje van het Thaborbos loopt. Op zo een manier aangelegd dat het gemakkelijk berijdbaar is voor onze bewoners in een rolstoel en vlot beloopbaar voor minder vlotte stappers. Op die manier geven we hen de mogelijkheid om nog meer hun omgeving te ontdekken en verschillende prikkels op te doen. We bieden hen de kans in zijn puurste vorm aan natuurbeleving te kunnen doen. Het pad loopt tot op ons domein, maar is voor iedereen (binnen en buiten Michielsheem) toegankelijk. Hiervoor hebben we bewust gekozen. We willen immers ook anderen de kans geven om van deze unieke natuurpracht te genieten. Maar we scheppen ook de gelengheid aan hen om in contact te komen met onze voorziening.

10 Dit geschenk biedt ons bewoners de gelegenheid om hun wereld op verschillende domeinen te vergroten. We zijn zeer blij te mogen vaststellen dat hier gretig gebruik van gemaakt wordt. Zoals al gezegd, heeft de zorgverlening vele verandering doorgemaakt de laatste 30 jaar. Maar er staan ons nog een hele boel te wachten in de (nabije) toekomst. Op deze uitdagingen zullen we als organisatie een antwoord moeten bieden. Dit zal niet alleen op Klim niveau moeten gebeuren, maar ook in de dagdagelijkse werking. Zonder al veel concrete realisaties, zijn we ons binnen de staf ter degen bewust dat het zorglandschap aan het veranderen. Maar we weten ons gesterkt door de stevige fundamenten van onze organisatie dat we met de nodige energie en gedrevenheid op deze uitdagingen een passend antwoord zullen bieden. Dagbesteding in De Klink Terugblik op 2013 Het organiseren van een aangename dagbesteding op maat van iedere bewoner, is en blijft steeds een belangrijk doel binnen onze werking. Voor de jongere bewoners mag dat wat uitdagend en vernieuwend zijn, voor de oudere bewoners streven we eerder naar herkenning en rust. Een waaier van activiteiten werd dan ook in 2013 op verschillende domeinen gerealiseerd: bewoners konden terecht in onze vier ateliers, in onze seniorenwerking, of ze konden genieten van sport en spel binnen en buitenshuis. Zo namen een 20- tal bewoners deel aan het jaarlijks kunstenfestival Sjarabang te Mechelen. Het werd een succes, zodat besloten werd om in 2014 met een grotere delegatie deel te nemen aan de verschillende workshops van het festival: toneel spelen, muziek sessies, enz. Ook op kunstzinnig vlak lieten de bewoners zich niet onbetuigd: iedere vrijdag trok een groep bewoners richting Strombeek-Bever om zich daar onder professionele begeleiding te vervolmaken in de schilderkunst, het werken met lino, acryl, ecoline en inkt, en het ontwerpen en realiseren van unieke stukken in keramiek. Een groep bewoners werkte wekelijks in de werkplaats te Herent waar zij onder andere K-lumets maakten, en de mailings onder handen namen. Vanuit het tuinatelier kwam de samenwerking met de gemeente Machelen, Incovo en Compostkracht Vlaams-Brabant tot stand dat resulteerde in de realisatie van een takkenwal, de snipperwand waarin de vele bladeren die in de herfst vallen verzameld worden, de compostbakken die helpen bij de afvalverwerking van huis en tuinafval, de afboording met halve boomstammen, de plantenbakken, de zit- en rustplaats. In de toekomst kunnen er hopelijk nog andere mooie projecten uitgewerkt worden met de gemeente. Er mocht ook tijd gemaakt worden om te feesten, daarom nodigden we - met financiële steun van de Vlaamse Overheid - Alex en Rudi uit, die ons begeleidden doorheen een

11 muzikale reis door de tijd! Enkele bewoners hadden een baan buitenshuis zoals werk op de zorgboerderij te Humbeek waar de bewoners stallen uitmestten en bieten kapten. Anderen boden hulp in de lagere school, klasseerden boeken in de gemeentelijke bibliotheek, werkten achter de toog bij Everna, er was een uitwisseling van werkende bewoners met De Ark te Evere en OTB te Kampenhout. De toenemende gemiddelde leeftijd van de bewoners en de daarbij horende verhoging van de zorg, dwong ons in 2013 opnieuw om oplossingen uit te denken. De uitdaging bestond er vooral uit om deze oudere en meer hulpbehoevende bewoners de garantie te kunnen blijven bieden op professionele hulp, met het accent op ochtend- en avondverzorging. We besloten daarom vanaf het najaar 2013 voor een deel beroep te doen op externe dienstverlening van het witgele kruis. Op die manier kregen we de ruimte om onze eigen ondersteuners iets meer in te schakelen in de begeleiding van dagactiviteiten. Ook de seniorenwerking kwam onder druk te staan. We pasten daarom noodgedwongen het systeem toe van een maximum aantal, dat deel kon nemen aan het aanbod binnen deze werking, op dagen dat er slechts één begeleider aanwezig was. Andere bewoners werden dan in de leefgroep opgevangen. Op dagen dat er meerdere begeleiders aanwezig waren, kon het gewone programma weer opgenomen worden met uitstapjes naar de markt, deelname aan de eucharistieviering, bezoekjes en wandelingen. We konden beroep doen op verschillende vrijwilligers. Zij zetten zich belangeloos in om de bewoners dat ietsje meer aan te kunnen bieden: het samen creëren van prachtig kantwerk, het vervoer naar een familielid, het duwen van een rolstoel, ondersteuning bij een uitstap, hulp bij de lente- of de kerstactie, hun inzet is van onschatbare waarde! Heel veel dank aan deze mensen!

12 Projecten en aandachtspunten We houden onze blik gericht op de veranderende behoeften van de ouder wordende bewoners. Zij hebben behoefte aan aangepaste activiteiten, individueel en in groep, in huis en buitenshuis, op het eigen ritme. Het gaat er om een mooi evenwicht te vinden tussen zorg, activiteiten en rustmomenten. Dit is niet altijd eenvoudig. Het antwoord ligt in een alertheid voor hun signalen, in een goede en strategische communicatie en in een vlotte samenwerking over de verschillende groepen en diensten heen. We hechten belang aan inclusie van de bewoners in de gemeenschap. Actieve bewoners worden gestimuleerd om deel te nemen aan het dagelijkse leven buiten de voorziening waar mogelijk, in werk en in vrijetijd. We willen deze weg graag verder bewandelen. Dit vraagt creativiteit en moed van zowel bewoners als begeleiders als beleid. We stemmen deze uiteenlopende zorgvragen op elkaar af, en zetten onze middelen flexibel in. Vormingsaccenten Regelmatige opleidingsmomenten in verband met heffen en tillen blijven belangrijk. We moeten ook aandacht hebben voor voeding, hulpmiddelen bij de eetsituaties, preventie van slikpneumonie. Alle aspecten in verband met ouderenzorg, zowel fysiek als psychisch, winnen aan belang. Vooruitblik op 2014 We starten met een werkgroep sport en tuin. Bedoeling is een aanzet te geven tot het realiseren van een sportveld met de nodige buiteninfrastructuur, in combinatie met een belevings- en activiteiten pad over het terrein. De werkgroep snoezelen maakt werk van een betere snoezelruimte, die zowel prikkelend als rustgevend moet kunnen zijn. We kijken uit naar hoog bezoek van het schepencollege en de medewerkers van Compostkracht en Incovo die de verwezenlijkingen in de tuin komen bekijken. Daar hoort uiteraard een toespraak en een receptie bij! Wij hopen op een verder samenwerkingsverband voor toekomstige tuinprojecten. Een mogelijk idee is een vossenvrij kippenhok, waar ook mensen uit de buurt hun kippen kunnen laten logeren. De groep bewoners die djembé spelen, gaan een samenspel aan met fanfare Toeterdonk! Het buitenhuis werken is een belangrijke meerwaarde voor de bewoners, een activiteit waarin we in 2014 nog meer willen investeren. Een bewoner heeft een baan bij de politie van Vilvoorde waar hij werkt bij de technische dienst.

13 Therapeutische ondersteuning in Michielsheem 13 In 2013 veranderde de therapieploeg enigszins. Linda Dehandschutter, ergotherapeute, verliet de therapieploeg om zich nog enkel met preventie bezig te houden voor Klim vzw. Hierdoor is Sofie Devillé, logopediste én licentiate in de LO, van 70% naar 95% job time gegaan. Het aanbod binnen therapie kon hierdoor andere paden betreden waarvan het project Bewogen bewegen er één is. Sofie licht dit project hier onder toe. Stoep en drempel In 2013 bood zich via het project Stoep en drempel, georganiseerd via het CC Westrand te Dilbeek, de mogelijkheid aan om samen met de onmiddellijke buurt een buurtwerking uit te werken. Onze buurt heet de Palokewijk naar de Palokepruim die hier vroeger veel te vinden was. De samenwerking omvatte veel voorbereidend werk voor ons onder de vorm van knutselwerken allerhande. De grote pruimelaars aan de vensters van de grote zaal en alle voel- en kijkvoertuigen en bomen in de gang getuigen hier nog van. Er waren samenwerkingen met buren om met klei te werken bv. maar ook naar het grote feestmoment toe welke bij ons in Michielsheem doorging. Er was djembé, een stoet, toespraken van de burgemeester van Dilbeek én Nicole en Hugo traden toen op en dat werd enorm gesmaakt door één ieder in onze overvolle grote zaal en buiten. Dimitri Girasa won de ballonnenwedstrijd met zijn ballon teruggezonden vanuit de Champagnestreek in Frankrijk samen met een allerliefste brief. Stoep en drempel gaf ons een duw in de rug om ideeën uit te werken die al lang in onze hoofden broedden en zodoende zal alles nog vele jaren gebruikt kunnen worden. Verder zijn wij in de buurt niet meer die onbekende maar die personen die hier wandelen, paardrijden, naar de markt gaan,. We merken op dat de herkenning op straat verhoogd is. Verder loopt de wijkwerking in Paloke door en worden er nog vele activiteiten gepland, echter vaak op moeilijke momenten als het weekend. In ieder geval is er afspraak binnen enkele jaren om van de vijf pruimelaars de pruimen te oogsten en er jam van te maken samen met de buurt. Prikkelpad Een ander idee dat broedde was een prikkelpad. Toen Natuurpunt Dilbeek met hetzelfde idee aan kwam zijn we gaan samen werken om dit te realiseren. Aangezien zij de fondsen

14 hadden kon dit snel gerealiseerd worden. Het prikkelpad begint vanaf het rolstoel pad en bevat een hoop plaatselijke stenen waarin insecten kunnen wonen, een draaipuzzel met drie boerderijdieren, een buis met maïs om onze geiten en schapen te lokken, een boomstam met grassen, een bloembak met eetbare planten, een zithoek met eettafel en later een welriekende boom of struik. Vanaf het bos is het thema de natuur uit het bos met een grote zandsteen om aan te wrijven, boomstammen om de bast te voelen en te besnuffelen, takkenhopen, verscheidene voelbakken met natuurmateriaal allerhande om te beruiken, aan te raken en mee te spelen en achter de banken bovenaan de weide een labyrint om door te rijden. Hier eindigt het rolstoel pad maar niet het prikkelpad. Stappers kunnen verder en vinden nog enkele items. Een echte aanrader om met de gasten heen te wandelen. Anne Callens, teamverantwoordelijke therapie en logopediste. Project bewogen bewegen In 2013 startten we binnen het therapieteam met een nieuw project Bewogen bewegen. Bewogen bewegen is een innovatieve bewegingsrecreatie voor personen met een beperking. Deze methode werd uitgewerkt door de sportdienst (kinesitherapeuten en L.O. ers) van het Dienstverleningscentrum Heilig Hart uit Deinze. De sportdienst ontwikkelde het programma Bewogen bewegen vanuit de visie dat elke gebruiker onvoorwaardelijk zou kunnen deelnemen aan bewegingsactiviteiten. Het programma bestaat uit twee grote delen: Bewegen rondom ons en sport en spel. De activiteiten zijn opgebouwd voor grote en kleine groepen, met veel of weinig begeleiders en met veel of weinig materiaal. De activiteiten kunnen binnen, buiten en op gespecialiseerde locaties doorgaan. Ook binnen huis Michielsheem zal het project Bewogen bewegen een meerwaarde bieden aan onze bewoners. Onze bewoners hebben evenzeer nood aan bewegen, ontspanning, lichamelijke prikkels, spelplezier en spelbeleving. Dit werkt een gezonde levensstijl, die we trachten na te streven zowel fysiek als geestelijk, in de hand.

15 Aangezien het programma uitgewerkt is voor personen met een ernstige en diep mentale handicap komen alle bewoners binnen huis Michielsheem aan bod. Om alles in goede banen te leiden, hebben we ook de juiste mensen nodig. Uit het therapieteam helpen de kinesitherapeuten bij het juist positioneren van de bewoners, de ergotherapeuten helpen bij het uitwerken van het nodige spelmateriaal en de eventuele aanpassingen hiervan, de bewegingstherapeuten (opleiding lichamelijke opvoeding) werken de bewegingsactiviteiten uit en leiden de activiteiten in goede banen. De bewegingstherapeuten zullen de leefgroepbegeleiders opleiden in het begeleiden van de activiteiten.

16 Vorming, training en opleiding (VTO) 16 Terugblik op 2013 Doorheen het jaar kregen begeleiders training van de tilcoach rond het manipuleren van minder mobiele bewoners en het juiste gebruik van de tilliften. Het logistiek personeel werd geoefend in het ergonomisch heffen van materialen. Het Rode Kruis Vlaanderen trainde onze medewerkers in de laatste reanimatietechnieken en het verzorgen van kleine verwondingen. De verpleegkundige kwam ons enkele noodzakelijke verpleegkundige handelingen aanleren, en van de logopediste leerden we meer over het herkennen van voedings- en slikproblemen, en hoe we daar mee kunnen omgaan. Het verschil tussen vasculaire en alzheimer dementie leerden we van de psychiater. Een dokter in de rechten ons meer vertellen over de juridische aspecten bij de zorg om het levenseinde. De belangrijkste visies en de basisregels rond professionele houding werden overlopen met nieuwe medewerkers, en op pedagogisch vlak organiseerden we vorming rond het emotioneel ontwikkelingsniveau, en rond het omgaan met de hechtingsproblematiek. Teamverantwoordelijken, stafleden en medewerkers en directie van beide huizen volgden samen een studiedag rond het thema effectief strategisch handelen en communiceren in onze organisatie. Voor de gebruikersraden nodigden we een spreker uit rond het thema afscheid van het leven. Er werden diverse externe studiedagen gevolgd. Wat betreft persoonlijke ontwikkeling handelden deze over het beter leren omgaan met kritiek, omgaan met emoties op de werkvloer, assertief reageren, en effectief en inspirerend leidinggeven. Nieuwe

17 vaardigheden als zitdans en muziek voor iedereen werden aangeleerd. Meer kennis werd opgedaan in verband met financiële maatregelen voor personen met een handicap, geriatrische voedingszorg, en omgaan met diabetes. De kwaliteitscoördinator volgde studiedagen rond zelfevaluatie en projectmanagement in de welzijnssector. Michielsheem: Voor elk van onze begeleidende teams werd er een teamdag georganiseerd o.a. werd een workshop muziek gevolgd uitgaande van de principes van basale ondersteuning. Voor een ander team werd gewerkt rond kernkwaliteiten. Een ander team dreigde onderling sterk in conflict te geraken. En een vierde team ging aan de slag met tips rond relaxatie, en spanningsreductie binnen hun begeleidingsstijl.. Daarnaast kwam het Rode kruis lang met een training rond reanimatietechnieken. Het logistieke personeel werd uitgenodigd op een vorming op hun niveau om efficiënt en rugsparende hef- en tiltechnieken dagelijks in te zetten binnen hun vakdomein. Op pedagogisch vlak werd een studiedag georganiseerd ( voor de Klim medewerkers) waar tools werden aangereikt om efficiënter in kaart te brengen waar bewoners vastlopen binnen hun emotionele ontwikkeling, en hoe als team met die beeldvorming aan de slag te gaan. Daarnaast werden extern ook een aantal studiedagen gevolgd. Nieuwe leidinggevenden die voordien binnen het team als begeleider werkten, volgden daarrond een tweedaagse cursus. Multiplus bood een studiedag aan Groeien in Mogelijkheden, ter ondersteuning van personen met Ernstige meervoudige beperkingen. Doorheen diverse workshops werd de focus gelegd o.a. op aangepast activiteitenaanbod, emotionele ontwikkeling, versterken van netwerken, communicatiepaspoort Daarbij aansluitend werd vanuit therapie een tweede studiedag gevolgd rond Bewogen bewegen en Rondom bewegen, waarbij ingezoomd wordt op een activiteitenaanbod aangepast aan de vraag van personen met EMB. Impuls bood een vorming aan rond omgaan met agressie. Deze studiedag trachten we jaarlijks te laten volgen door nieuwe personeelsleden. Vanuit Thomas Moore werd een studiedag georganiseerd rond slikproblematieken, bedoeld voor duo s samengesteld uit logopedisten en verpleegkundigen. Vanuit de sociale dienst werd een studiedag gevolgd rond de op til zijnde veranderingen binnen de beschermingsmaatregelen. Vanuit pedagogische hoek werd een studie tweedaagse gevolgd bij Autisme Centraal rond Autisme en diep verstandelijke beperkingen, en een studiedag rond video observaties. Vooruitblik op 2014 Gemeenschappelijke vormingen zullen gaan over basale activiteiten binnen en buiten, en preventie van en leren omgaan met agressie. We herhalen de vorming over het herkennen van en het omgaan met slikproblemen, en we hebben het over aandachtspunten in de fysieke en psychologische zorg voor ouderen. In huis De Klink blijft de training heffen en tillen van bewoners lopen. We nodigen het Rode Kruis Vlaanderen nogmaals uit, en we leren omgaan met het nieuwe medicatiesysteem. Jaarlijks terugkerende vormingen zijn emotionele ontwikkeling, verpleegkundige handelingen in De Klink, en bespreking van de visies en professionele houding in Klim met de nieuwe medewerkers. Verder krijgen alle medewerkers de gelegenheid om externe

18 vorming te volgen, indien het thema een meerwaarde betekent voor de bewoners en voor de samenwerking in de organisatie. Binnen Michielsheem zullen we opnieuw voor elk team een teamdag organiseren, aansluitend bij problematieken waar ze zelf in wensen te groeien. O.a. werken aan een goede sfeer, efficiënter communiceren. Onze hef- en tilcoach ondersteunt teams met het inoefenen van de juiste technieken. Om de drie maanden bieden we nieuwe intreders een vormingssessie aan waarbij we onze eigen voorziening voorstellen en ingaan op de belangrijkste visieteksten; Daarnaast zal elk begeleidend team de veiligheidscoördinator uitnodigen rond Preventie en veiligheid op het werk. Karel De Corte zal een vorming bieden rond syndroom van Down en dwanghandelingen. Medische begeleiding en ondersteuning Omwille van verschillende elementen, onder andere de beperkte personeelsbezetting in de vaste medische dienst in Michielsheem, kregen we het ombouwen van het concept van medicatieverstrekking nog niet rond in Dit was een prioriteit voor Hierover brachten we vorig jaar al uitgebreid verslag. Ondertussen kwam er klaarheid in verband met het systeem dat we willen hanteren en in verband met de apotheek die de medicatielevering zal opnemen. Om alles in goede banen te kunnen leiden zijn we in 2013, onder de leiding van Juliane De Ridder, gestart met een gezamenlijke werkgroep in beide huizen die het project coördineert en geleidelijk implementeert in Michielsheem en De Klink. Na een uitgebreide voorbereiding en bespreking van het concept zijn we in het najaar van 2013 gestart met de voorbereidende werkzaamheden en de vorming voor het medisch personeel. Begin 2014 starten de eerste leefgroepen op met het nieuwe systeem zowel in Huis Michielsheem als in Huis De Klink. Het is de bedoeling om tegen eind juni alle leefgroepen in Michielsheem over te schakelen op het nieuwe systeem. In het najaar willen we de omschakeling in De Klink ook rond hebben. Binnen het personeelskader van De Klink werd ruimte vrij gemaakt om een medewerkster medisch secretariaat aan te werven die vanaf 1 januari 2014 de medische dienstverlening in De Klink naar medicatiebeheer, administratief en praktisch zal ondersteunen. Dit in overeenstemming en met ondersteuning van het medisch team van Michielsheem.

19 Sociale dienst 19 Overlijden van bewoners In 2013 hebben we in beide huizen afscheid moeten nemen van een bewoner. In huis De Klink hebben we op 9 november afscheid moeten nemen van Karel Van Doorslaer. Karel verbleef sinds 1987 in huis De Klink en laat dan ook een grote leegte achter. In huis Michielsheem hebben we afscheid moeten nemen van Alain, hij verbleef daar sinds De laatste jaren zagen we hem stilletjes achteruitgaan. Afscheid nemen blijft moeilijk zowel voor de familie, de andere bewoners en het personeel. Als sociale dienst proberen we, samen met de familie, enerzijds te helpen om het administratief in orde te krijgen en een stukje troost te bieden in de moeilijke momenten. Mantelzorgpremies In 2013 zijn er nog mantelzorgpremies aangevraagd. Bewoners die minimum 30 dagen per jaar afwezig zijn (familiedagen of opname in het ziekenhuis) hebben recht op een éénmalige uitkering van de mantelzorgpremie. Indien de bewoner meer dan 100 dagen afwezig is heeft hij of zij recht op een extra uitkering van de mantelzorgpremie. Tegemoetkomingen Ook in 2013 hebben we voor een aantal bewoners van Klim vzw een aanvraag ingediend om een verhoogde integratietegemoetkoming te krijgen. De integratietegemoetkoming hangt af van de zorgzwaarte en de zelfstandigheid en bestaat uit 5 soorten categorieën. In huis Michielsheem vallen de meeste bewoners onder categorie 5, enkele bewoners vallen onder categorie 4. In huis De Klink varieert dit van categorie 1 tot en met categorie 5. Daar de bewoners van huis De Klink steeds ouder worden en steeds meer zorg behoeven, dienen we elk jaar wel een aantal aanvragen in. In huis Michielsheem vallen de bewoners onder categorie 4 en 5. Nursing Voor twee bewoners is er ook een aanvraag bij het VAPH om een nursing-erkenning te krijgen in plaats van een bezigheidserkenning. Deze erkenningen werden toegekend. Contacten met families en externe organisaties In 2013 waren er een paar families die extra ondersteuning en begeleiding nodig hadden. Ook de praktische regelingen rond een bewoner die chronisch ziek werd en 3 x per week nierdialyse nodig heeft, slorpte de nodige tijd op. De meest in het oog springende activiteiten van 2013 waren het aanvragen van 2 nieuwe rolstoelen, de procedure om een nieuwe voogd aan te stellen mee op te volgen, pensioenaanvragen, gemeentetoelage aanvragen voor 4 bewoners en dergelijke. Nieuwe beschermingsstatuut voor wilsonbekwamen Op 1 september 2014 worden de huidige statuten voor wilsonbekwamen (zoals het voorlopig bewind, de verlengde minderjarigheid en de bijstand door een gerechtelijk raadsman) opgeheven en geïntegreerd in een algemeen beschermingsstatuut. De systemen zijn complex, achterhaald, en voldoen niet aan de eisen uit internationale mensenrechtenverdragen.

20 Vanaf 1 september 2014 bestaat er nog maar één globale beschermingsstatus waarbij men vertrekt vanuit het principe dat kwetsbare personen (zoals verstandelijk gehandicapten, dementerenden, enz.) hun rechten zoveel mogelijk zelf moeten kunnen uitoefenen. Het nieuwe beschermingsstatuut laat toe meer over te gaan naar een op maat bescherming van de te beschermen persoon. Dit nieuwe statuut en de overgang van de oude systemen naar het nieuwe beschermingsstatuut belangt al onze bewoners aan. Het was dan ook belangrijk dat we de nodige vorming hieromtrent volgden om ons terdege te informeren. Tussenkomst luiers De tussenkomst van luiers via het VAPH zijn verminderd, via de ziekenkas zijn er nieuwe mogelijkheden voor tussenkomst. Hierrond zijn er nieuwe aanvragen ingediend. Helpen zoeken naar oplossingen In Klim vzw komen er geregeld mensen aankloppen voor hulpverlening te krijgen binnen onze huizen. Voor veel burgers is het niet duidelijk waar ze met hun vraag terecht kunnen.. Wij krijgen geregeld een vraag om een familielid op te nemen. Soms gaat het over mogelijke kandidaten die kunnen opgenomen worden binnen Klim vzw. Maar evengoed kan het gaan over opvang binnen de bejaardenzorg of de geestelijke gezondheidszorg of opvang voor personen met een vraag voor een dagcentrum of andere vormen. Indien we de vraag niet kunnen beantwoorden proberen we ze zo goed mogelijk te helpen door ze bij de juiste instanties te brengen door adressen of informatie door te geven. In huis Michielsheem zijn er 4 aanmeldingen geweest, waarvan we 1 kandidaat mogelijk zou kunnen opgenomen worden in Klim vzw. Werken aan kwaliteit In 2013 vernieuwden we verder de documenten van het handboek volgende de richtlijnen van het besluit van Ons vijfjarenplan werd verder opgevolgd, waarbij heel wat tijd ging naar het maken van functieomschrijvingen en het herzien van de visie over vakantie, dagbesteding, klachten en grensoverschrijdend gedrag. Er werd ook gestart met de tekst basisattitude en omgang zorgverlener-zorgvrager. Verder werd de focus gelegd op het uitwerken van een zelfevaluatiesysteem. Een onderdeel daarvan is het uitvoeren van tevredenheidsmetingen bij gebruikers. Er werd gestart met een tevredenheidsmeting in De Klink rond het thema zelfbepaling, en dan specifiek op drie vlakken: wonen, het ondersteuningsplan en vrije tijd. We kozen voor verschillende methoden om uit te zoeken hoe tevreden bewoners zijn. Op het vlak van wonen werden 26 bewoners bevraagd. Voor 17 bewoners was dat met een vragenlijst. Bij deze bewoners was een heel grote tevredenheid. Eerst en vooral over hun kamer zelf en over wonen in De Klink in het algemeen. Als er nog iets gewenst wordt, gaat het om kleine dingen (bv. een poster). Wat betreft de tuin, kwam er vaak de vraag naar meer bloemen.

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF WOORD VOORAF Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Werken aan diversiteit - Tevredenheidsmeting personeel 2007 - Ontwikkelingen GROB en MFC - Werken: het kan uw gezondheid schaden - Aandacht voor secundaire

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW

Jaarverslag 2011. Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW Jaarverslag 2011 De Wimmert Het Luik Huis 17 De Souw De Najade Contextbegeleiding Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organogram 6 3. Strategisch niveau

Nadere informatie

2.1. Regionale mutualiteiten. 24 uur van dementie. CM Antwerpen

2.1. Regionale mutualiteiten. 24 uur van dementie. CM Antwerpen 2.1. Regionale mutualiteiten 24 uur van dementie CM Antwerpen Op 20 september 2013 organiseerde CM Antwerpen, in de aanloop naar de Werelddag Dementie, de 24 uur van dementie : een ganse dag en avond met

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

cammen er ic V Er o: Fot Jaarverslag 2010

cammen er ic V Er o: Fot Jaarverslag 2010 Foto: Eric Vercammen 2010 Inhoud Edito 3 Sociale dienst: jaar 3 - uitwerking beleidsplan 2008-2010 4 Provinciale werking 9 Fondsenwerving, communicatie en sensibilisatie 14 Projecten 19 Sociaal MS-fonds

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

info Kerstmarkt PSW Studiemiddag vermaatschappelijking PSW Werk haalt Keurmerk Blik op Werk Ontwikkelen nieuwe strategie

info Kerstmarkt PSW Studiemiddag vermaatschappelijking PSW Werk haalt Keurmerk Blik op Werk Ontwikkelen nieuwe strategie Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

kleine dingen die het doen

kleine dingen die het doen kleine dingen die het doen ARMEN NEMEN HET WOORD! we willen armoede uitsluiten / we gaan niet uit van veronderstellingen, maar van dat waar we zeker van zijn / we sluiten niemand uit / we hebben respect

Nadere informatie

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN 1. Identificatie van de voorziening p.2 2. Missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie van de voorziening 3. 0verzicht ondersteuningsaanbod p.

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Een jaar met dertien maanden

Een jaar met dertien maanden Een jaar met dertien maanden Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Centrum voor Beschut Wonen en Psychiatrische Zorg aan Huis De Sprong Psychiatrisch Verzorgingstehuis De Landhuizen p s y c h i a t r

Nadere informatie

REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg

REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg Speciaal nummer REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg 87E JAARGANG I NR. 5 I SEPTEMBER-OKTOBER 2011 REDACTIONEEL 246 De handen in elkaar slaan! Guido

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat 65-8640 Westvleteren Tel. 057/ 40 07 47 Fax. 057/40 19 00 e-mail: info@dewalhoeve.

Jaarverslag 2013. Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat 65-8640 Westvleteren Tel. 057/ 40 07 47 Fax. 057/40 19 00 e-mail: info@dewalhoeve. Organisatie voor Jeugdzorg Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat 65-8640 Westvleteren Tel. 057/ 40 07 47 Fax. 057/40 19 00 e-mail: info@dewalhoeve.be Jaarverslag 2013 Vzw De Walhoeve is een organisatie voor hulpverlening

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen.

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen. JAAR- VERSLAG 2013 Thuiszorg zoals je t zelf zou doen. 1 DE ALGEMENE VERGADERING IS SAMENGESTELD UIT DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR, AANGEVULD MET VOLGENDE PERSONEN: Griet Coppé Martine Coppejans Ignace

Nadere informatie

ITHACA BESCHUT WONEN DE VLIER

ITHACA BESCHUT WONEN DE VLIER Kapucijnenvoer 39 3000 Leuven +32(0)16 33 69 10 fax: +32(0)16 33 69 22 www.kuleuven.be ITHACA BESCHUT WONEN DE VLIER De Groof Marian Taeymans Sofie Prof. Dr. Van Audenhove Chantal Leuven oktober 2009 Inhoud

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

1.De structuur van het Kwaliteitshandboek

1.De structuur van het Kwaliteitshandboek 1.De structuur van het Kwaliteitshandboek 1. De structuur van het kwaliteitshandboek 2. De beschrijving van het aanbod van de voorziening 3. Het kwaliteitsbeleid: missie, visie, waarden, doelstellingen,

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. vzw HCA Oost-Vlaanderen, Dok Noord 4 hal 25, 9000 Gent. Tel: 0491/27 30 50 Fax: 09/219 06 17 www.hca-ovl.be

Jaarverslag 2011. vzw HCA Oost-Vlaanderen, Dok Noord 4 hal 25, 9000 Gent. Tel: 0491/27 30 50 Fax: 09/219 06 17 www.hca-ovl.be Jaarverslag 2011 vzw HCA Oost-Vlaanderen, Dok Noord 4 hal 25, 9000 Gent Tel: 0491/27 30 50 Fax: 09/219 06 17 www.hca-ovl.be Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1 Situering van de

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

Centrum voor Ambulante Revalidatie Accent vzw Lagaeplein 12/14 8501 Kortrijk-Heule. Jaarverslag 2012

Centrum voor Ambulante Revalidatie Accent vzw Lagaeplein 12/14 8501 Kortrijk-Heule. Jaarverslag 2012 Centrum voor Ambulante Revalidatie Accent vzw Lagaeplein 12/14 8501 Kortrijk-Heule Jaarverslag 2012 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel pagina 2 Woord vooraf pagina 3 Een terugblik op 2012 pagina 4 Realisatie en

Nadere informatie

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT 2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT Vormingplus Oost-Brabant vzw Paul van Ostaijenlaan 22-24 3001 Heverlee www.vormingplusoostbrabant.be INHOUD INLEIDING 2014 was het jaar dat we 10 kaarsjes uitbliezen. Op zaterdag

Nadere informatie

dagcentrum DE TEUTEN JAARVERSLAG een initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon

dagcentrum DE TEUTEN JAARVERSLAG een initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon dagcentrum DE TEUTEN JAARVERSLAG 2 013 een initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon 1 Dagcentrum de Teuten Jaarverslag 2013 Initiatief van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon Bijzondere Jeugdbijstand

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

be/mvo Geef tijd aan de maatschappij 4 Meer corporate volunteering 8 Internationalisering 13 MVO = prioriteit Geen profit of planet zonder people goes

be/mvo Geef tijd aan de maatschappij 4 Meer corporate volunteering 8 Internationalisering 13 MVO = prioriteit Geen profit of planet zonder people goes 4 Meer corporate volunteering 8 Internationalisering 13 MVO = prioriteit Deze commerciële bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. be/mvo Geen profit of planet zonder people nr.

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie