Exploratory testen. Een introductie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Exploratory testen. Een introductie"

Transcriptie

1 Exploratory testen Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Datum : Status : defintief Opgesteld door : SYSQA BV

2 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding Exploratory testing Wat is het? Wanneer wel of niet toepassen De Exploratory Tester Vergelijking met ET Belang van ET Sessoin based testmanagement Inleiding Testpunten Testsessie Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen Eerste opzet nav tekst internet Management Review

3 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 3 van 12 1 Inleiding De laatste jaren zien we steeds meer iteratieve systeemontwikkelingtrajecten, met namen als RAD, DSDM of extreme programming. Dit geeft een probleem voor testen:als er al systeemdocumentatie is, komt deze meestal pas laat beschikbaar. De tester heeft nu een probleem om testgevallen af te leiden, want hoe kan hij/zij nu beoordelen of er voldoende testgevallen zijn én of de uitkomst van een testgeval goed of fout is. In VS is de trend voor iteratieve systeemontwikkeling al langer aan de gang en is een school van testers opgestaan die beperkte systeemdocumentatie niet meer ziet als iets ongewenst, maar als iets vanzelfsprekends. Exploratory testing of explorerend testen (verder afgekort als ET) komt uit deze school van denken voort. Hoewel ET als begrip sinds de jaren '90 bestaat in de Verenigde Staten, is het pas sinds 2002 naar Europa komen overwaaien. Het fascinerende aan ET is dat het veel discussie oproept tussen voor- en tegenstanders. Zo is een greep uit de mogelijke stellingen: <<tabel voor- en tegenstanders>> Hoe verhoudt ET zich tot een gestructureerde testmethodiek als TMap? Dit document legt ET uit en beschrijft het inpassen van ET in TMap. Met deze inpassing kunnen de in paragraaf 2.2 genoemde toepassingsmogelijkheden van ET binnen Tmap ingepast worden. Anders gezegd: de flexibiliteit van ET en de structuur van het testen volgens TMap worden hiermee gecombineerd. Bij de lezer wordt kennis van TMap bekend verondersteld. Het document start met een beknopte uitleg van wat ET is, wat de toepassingsmogelijkheden zijn en wat de toegevoegde waarde is van ET. Hoofdstuk 3 beschrijft een specifieke variant van ET, namelijk ET in een op sessies gebaseerde aanpak (ET/SB). Hierbij wordt het testproces beheerst door het uitvoeren van het testen in kortdurende sessies. De reden om hiervoor te kiezen is dat ET hiermee beter beheersbaar wordt en daardoor makkelijker inpasbaar is in een gestructureerd testproces.

4 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 4 van 12 Exploratory testing 0.0 Wat is het? Exploratory testing (ET) is een begrip dat enkele jaren geleden is ontstaan in de VS. Cem Kaner [Kaner 99] is de eerste die de term heeft gebruikt om aan te geven dat dit meer is dan zomaar ad-hoc testen. James Bach komt de eer toe om exploratory testing als begrip en aanpak neergezet en beschreven te hebben. Waar gaat exploratory testing over? Volgens Bach [Bach expl] is ET: "simultaneous learning, test design and test execution, in other words any testing to the extent that the tester actively controls the design of the tests as those tests are performed and uses information gained while testing to design new and better tests". Dit betekent dat de tester steeds een stukje van de te testen applicatie verkent (exploreert), nadenkt over wat getest moet of kan worden (testontwerp) en dit vervolgens ook doet (testuitvoering). Hierbij doet de tester gelijk al weer nieuwe kennis op over de applicatie, denkt na over wat vervolgens getest moet worden, voert dit uit, enzovoort. Het ontwerpen en vervolgens uitvoeren van de tests gebeurt daarmee zeer dicht op elkaar. Om het belang van dit voortschrijdend inzicht duidelijk te maken, maakt Bach de analogie met een legpuzzel. Bij een legpuzzel begin je eerst met een ruwe sortering van de stukjes bijvoorbeeld hoeken, zijkanten en overig, daarna op kleuren, etc. Het passen van stukjes aan elkaar is een testgeval ("past het wel, past het niet"). Het lukt nooit om in één keer alle stukjes op zijn plaats te krijgen, dus alle testgevallen te bedenken, je begint met enkele stukjes en probeert dat brok steeds uit te breiden met nieuwe stukjes. <<figuur puzzelstukjes>> Wanneer je als tester een testscript uitvoert, stuit je nogal eens op "verdacht" systeemgedrag, dat wil zeggen dat het systeem er anders uitziet of anders reageert dan je verwacht. Dit hoeft niet per se opgeschreven te zijn in het testscript, je verwachting hoeft zelfs niet gegrond te zijn op bepaalde systeemdocumenten. Wanneer je dit verdachte gedrag nader onderzoekt, ben je explorerend aan het testen. De meeste testers zullen hierbij echter roepen dat dit vanzelfsprekend is en niet het gevoel hebben dat ze ET toepassen. Daarmee is het dus niet zozeer de vraag of iemand explorerend test, maar meer in welke mate hij of zij dit doet. Dit maakt het lastig om te onderscheiden wat nu wel of niet ET te noemen. Kaner geeft daarom een scherpere definitie van ET, namelijk: "any testing to the extent that the tester actively controls the design of the tests as those tests are performed and uses information gained while testing to design new and better tests, and where the following conditions apply: the tester is not required to use or follow any particular test materials or procedures the tester is not required to produce materials or procedures that enable test re-use by another tester or management review of the details of the work done". [Bach expl] Hierbij hoeft de tester dus geen regels of procedures te volgen en ook geen bewijs van het testen op te leveren. In de praktijk krijgt de tester maar zelden zoveel vrijheid. Met deze scherpere definitie is het weliswaar makkelijker om aan te geven wat we wel en niet ET noemen, het feit blijft dat we zijn opgescheept met verschillende definities, de ene zeer breed en de andere zeer smal. In dit document kiezen we voor een middenweg en hebben we het over ET wanneer het bedenken en uitvoeren van tests vrijwel samenvalt en de testgevallen niet van tevoren worden opgeschreven. ET als op zichzelf staande testvorm heeft wel degelijk structuur, ook al is die vrij los. Zo kent ET doelstellingen, taken en op te leveren producten. Een tester krijgt telkens een doelstelling mee, bijvoorbeeld onderzoek de werking van een bepaald scherm. Door doelstellingen goed te kiezen, wordt voorkomen dat testers dezelfde zaken dubbel testen en worden de meest

5 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 5 van 12 risicovolle aspecten getest. Gedurende een bepaald aantal uren exploreert de tester dan het betreffende deel van het systeem, bijvoorbeeld de functionaliteit van het scherm, en registreert de geconstateerde bevindingen. Afhankelijk van de gewenste mate van bewijs kan bijvoorbeeld ook nog worden vastgelegd wat getest is in de beschikbare tijd, maar als het even kan wordt de hoeveelheid testdocumentatie zo klein mogelijk gehouden. Onderkende taken in dit proces zijn bijvoorbeeld het kiezen van doelstellingen, het uitvoeren en loggen van tests en het vastleggen van bevindingen. Bevindingenrapporten, testverslagen en voortgangsoverzichten zijn mogelijke producten. ET wordt nogal eens geassocieerd met testen zonder formele testbasis zoals een functioneel ontwerp. Dit hoeft echter niet zo te zijn. Het is heel goed mogelijk om ET toe te passen bij een goed beschreven systeem. Wel is het zo dat ET zich goed leent om te gebruiken wanneer er geen beschreven testbasis is. ET legt minder nadruk op een beschreven testbasis en meer op andere manieren om te beoordelen of het testobject voldoet, onder andere door de applicatie te leren kennen tijdens de testuitvoering. In tegenstelling tot TMap kent ET voor andere aspecten van testen, zoals een testplan en - strategie, beheer, infrastructuur, organisatie en rapportage, geen richtlijnen of voorschriften. Dit is ook een reden waarom het voor de hand ligt om ET met TMap te combineren. 0.0 Wanneer wel of niet toepassen Er zijn omstandigheden wanneer ET beter wel of niet kan worden toegepast. Bach steltdat ET toegepast kan worden wanneer de volgende test niet voor de hand ligt, of wanneer je meer wilt doen dan de voor de hand liggende tests ("beyond the obvious"). Volgens hem is dat overigens meestal het geval Wel toepassen Sterke punten van ET zijn dat het bij de volgende situaties toegepast kan worden: Wanneer ervaren testers met materiekennis beschikbaar zijn waarin men voldoende vertrouwen heeft op goede testkwaliteit; Testers die niet hoeven te documenteren wat ze doen is goedkoper dan wanneer ze wel moeten documenteren. Keerzijdes van de keuze zijn een groter risico op onvoldoende kwaliteit van de test, langere doorlooptijd van testen op het kritieke pad van het project en minder overdraagbaarheid en herbruikbaarheid van de tests (waardoor mogelijk hogere testkosten op lange termijn). De randvoorwaarden en keerzijdes worden verderop in deze paragraaf toegelicht. (Bach, impliciet) Wanneer zo goedkoop mogelijk testen verreweg belangrijkste overweging is; Omdat dit meestal het geval is, zou ET vrijwel altijd toepasbaar zijn. Deze stelling gaat echter niet op. ET kan ingezet worden vanuit kostenoogpunt, maar er zijn enkele belangrijke randvoorwaarden: men dient goede en ervaren testers te hebben (zie ook paragraaf 2.3) én ook volledig vertrouwen in hen te hebben en niet de dekking en diepgang van testen aangetoond te willen zien. Keerzijdes van de keuze zijn een groter risico op onvoldoende kwaliteit van de test, langere doorlooptijd van testen op het kritieke pad van het project en minder overdraagbaarheid en herbruikbaarheid van de tests (waardoor mogelijk hogere testkosten op lange termijn). De randvoorwaarden en keerzijdes worden verderop in deze paragraaf toegelicht. (Bach, impliciet) Wanneer er onvoldoende gedocumenteerde testbasis is; Door explorerend bezig te zijn, krijgt de tester vanzelf een beeld van het testobject. Omdat ET nadruk legt op de inventiviteit en intuïtie van de tester, is het meer geschikt om te gebruiken wanneer er weinig systeemdocumentatie is of wanneer de documentatie sterk afwijkt (lees: verouderd is) ten opzichte van de gewenste werking van het systeem. Dit maakt ET ook heel geschikt bij "documentatie-lichte" en "agile"

6 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 6 van 12 methodieken als Extreme programming, DSDM of Rational Unified Process. Aandachtspunten hierbij zijn dat het ontbreken van systeemdocumentatie een risico is dat men met het inzetten van ET niet kan opheffen en dat de testers naast testkennis dan ook moeten beschikken over veel systeem- en materiekennis omdat een referentiekader in de vorm van systeemdocumentatie ontbreekt. (Bach, impliciet) Als aanvulling op testen aan de hand van scripts, om creatief testen te stimuleren; Vaak zitten de fouten in de software op onverwachte plaatsen én zitten de fouten dicht bij elkaar (clustering). Formele testspedficatietechnieken zijn gericht op het vinden van bepaalde typen fouten. Het gebruik van deze technieken kan gezien worden als een filter waar de software doorheen gaat. Met elk filter, lees: testspecificatietechniek, worden bepaalde typen fouten gevonden. De vraag blijft dan of er no.g veel fouten van andere typen achterblijven en hoe ernstig deze zijn. ET kan hier aanvullend inzicht in geven. Door de informele aard van ET is deze minder gericht op bepaalde typen fouten. Bij een fout die met ET is gevonden, moet de tester zich daarom goed afvragen of de fout uniek en op zichzelf staand is of dat de fout ook op allerlei andere plaatsen kan voorkomen of een cluster aangeeft. Hierdoor is ET een goede aanvulling op de formelere technieken (Bach). Onderstaande figuur maakt dit duidelijk <<figuur 2>> Als er geen tijd beschikbaar is om de tests voor te bereiden. Hoewel geen ideale situatie en één waarbij vanuit testen zeker de risico's aangegeven moeten worden, komt dit toch regelmatig voor. ET is dan een middel om in de korte resterende tijd het maximale aan testen te bereiken en op korte termijn globaal inzicht in de productkwaliteit te verkrijgen. Stel, je hebt 8 uur om een bepaalde groep van functies of schermen te testen. Wat levert dan meer op: 8 uur lang de functies op allerlei explorerende manieren doorlopen, met gebruikmaking van checklists, en in te zoomen wanneer iets er verdacht uitziet of de helft van de tijd besteden om een aantal testgevallen op herbruikbare en controleerbare manier te specificeren en die in de resterende tijd nauwgezet te gaan uitvoeren? (Bach) Andere omstandigheden wanneer ET goed toegepast kan worden is wanneer de testers snel willen leren hoe het systeem werkt, om de kwaliteit van andermans testen met een korte test te beoordelen, om een snelle eerste indruk te krijgen van de kwaliteit van de applicatie of om een specifieke bevinding of mogelijke foutbron te onderzoeken. (Bach) Niet toepassen Dit wil niet zeggen dat wanneer aan één van bovenstaande situaties wordt voldaan, ET gelijk dé oplossing is. Er zijn namelijk ook diverse situaties wanneer het toepassen van ET minder geschikt is: Wanneer hogere eisen aan de aantoonbaarheid/verslaglegging van testen worden gesteld, bijvoorbeeld door opgelegde standaards; Het ET proces is moeilijker beheersbaar, meetbaar en toetsbaar (auditable) omdat geen testgevallen worden gedefinieerd en aan de logging van tests lage eisen worden gesteld. Deze testaanpak voldoet bijvoorbeeld niet aan standaards van FDA, Nederlandse Bank of FAA. Je weet niet goed wat de tester gaat doen en hoe hij/zij het gaat doen. Achteraf is nauwelijks controleerbaar wat er gedaan is. Dit kan consequenties hebben, wanneer later een juridisch geschil ontstaat over de softwarekwaliteit. (Bach, maar met de opmerking niet te snel toe te geven aan de auditors) Bij kritische functionaliteit, waarvan het falen grote schade kan veroorzaken; Omdat weinig wordt vastgelegd, leunt ET erg op het vertrouwen in de individuele tester. De potentiële schade wanneer dit vertrouwen ongegrond blijkt te zijn, kan zo

7 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 7 van 12 groot zijn voor bepaalde systemen of delen van een systeem, dat de organisatie dit risico niet kan of wil nemen. (Bach). Voor onervaren testers, omdat deze de kennis en ervaring missen om zonder expliciete ondersteuning door een techniek goede testgevallen te bedenken; Wanneer testgevallen door een andere tester dan de bedenker of door een testtool moeten kunnen worden uitgevoerd moeten zijn of herbruikbaar moeten zijn, bijvoorbeeld in later onderhoud; Wanneer er geen rechtstreekse feedback van testuitvoering is, zodat de testresultaten niet direct beschikbaar zijn, bijvoorbeeld bij nachtelijke testruns van batchprogrammatuur; (Bach). Bij testen die veel voorbereiding vergen zoals het testen van ingewikkelde berekeningen, performancetesten, het testen van beveiliging of testen van usability; Deze voorbereidingen, die zowel kunnen slaan op testgevallen, testuitgangsbestanden, referentieta bellen als testomgevingen, kunnen beter ruim vóór testuitvoering plaatsvinden om niet onnodig veel tijd kwijt te zijn tijdens testuitvoering. (Bach geeft dit argument in algemene zijn: wanneer de feedback-loop zwak, lang, langzaam of kostbaar is) Wanneer het testen zo kort mogelijk op het kritieke pad van het project moet zitten; De tester begint bij ET laat, pas nadat het testobject is opgeleverd en doet zowel ontwerp als uitvoering van tests tijdens deze fase. Meestal is dit op het kritieke pad van het project. Dit vergt meer doorlooptijd dan wanneer de tests al vóór oplevering van het testobject ontworpen zijn in de vorm van testscripts of checklists. Van belang hierbij is dan wel dat de testscripts voorbereid kunnen worden, dus dat er een voldoende gedocumenteerde testbasis is. Overigens moet gezegd worden dat het onderhouden van testscripts tijdens de testuitvoering meestal ook extra tijd kost, waardoor het tijdsvoordeel van testscript voor het kritieke pad enigszins vermindert. Of ET zinvol toegepast kan worden hangt dus af van diverse factoren. Het is aan de testmanager om dit goed te beoordelen. 0.0 De Exploratory Tester Wat voor persoon is de exploratory tester? Om ter plekke goede tests te bedenken en uit te voeren, zijn goede testers nodig. ET stelt hoge eisen aan de tester. Belangrijke eigenschappen zijn: Testontwerper; met grondige kennis van principes als testdekking en testtechnieken. De tester kan deze kennis gebruiken zonder dat hij of zij het nodig heeft om testgevallen van tevoren uit te schrijven. Focus houden op productrisico's; De tester kan hoofd- en bijzaak goed scheiden, dat wil zeggen wat wel of niet van belang is om te testen. Uitgangspunt hierbij is dat de tester denkt vanuit risico's van het product voor de organisatie. Grote risico's moeten goed getest, kleine risico's kunnen licht of niet getest. Goede observator; Niet alleen het direct te controleren resultaat wordt bekeken, maar de tester is ook alert op allerlei indirecte zaken. Voorbeelden hiervan zijn verkeerde plek, vorm of kleur van buttons op de schermen terwijl je de invoervelden controleert, onderlinge inconsistenties tussen de schermen of velden, etc. Kritisch en vasthoudend; De tester heeft een goed gevoel wat wel of geen bevinding is en kan ook goed omgaan met de ongedocumenteerde eisen aan een systeem. Zij laat zich niet zomaar afschepen met opmerkingen als "omdat het nergens beschreven staat, hebben we het maar op deze manier opgelost".

8 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 8 van 12 Creatief in het bedenken van tests; Wat kan er fout gaan en hoe test ik dat? De tester hanteert hierbij vuistregels ("fouten in een systeem zitten meestal geclusterd"), richtlijnen, checklists, etc. Bij geconstateerde bevindingen probeert de tester te generaliseren, d.w.z. op welke plaatsen zou de bevinding nog meer kunnen zitten. Grote (toegang tot) kennis en ervaring; Het gaat hier in algemene zin om de kennis en ervaring die bij het testen nodig is. Dit betreft dus zowel kennis van en ervaring met testen zelf als ook bijvoorbeeld het systeem en de organisatie. Deze kennis en ervaring hoeven niet noodzakelijk tussen de oren van de tester te zitten, maar kan ook toegankelijk zijn via collega's, literatuur, testmagazines, conferentiematerialen, internetsites, nieuwsgroepen of discussiefora. Deze hoge eisen aan de tester betekenen dat ET met name ingezet wordt in testteams waarin professionele testers participeren, in de praktijk zijn dit de systeem- en acceptatietesten. 0.0 Vergelijking met ET Het op ongestructureerde manier zoeken naar fouten in het systeem wordt al jaren toegepast als een nuttige aanvulling op gestructureerde testtechnieken en staat bekend als error guessing. Het feit dat ET wel degelijk structuur kent met doelstellingen, taken en op te leveren producten, en nog meer wanneer het in sessies wordt georganiseerd (zie ook hoofdstuk 3), geeft grote voordelen boven error guessing in termen van effectiviteit, beheerbaarheid en communiceerbaarheid. 0.0 Belang van ET ET ligt daarmee als het ware tussen gestructureerd testen en ongestructureerd testen in (figuur 3). Deze combinatie biedt ook de grootste meerwaarde ten opzichte van het ongestructureerde error guessing. ET moet daarom als een waardevolle toevoeging aan het testarsenaal worden beschouwd. <<figuur 3: ET (on)gestructureerd testen?>> Zoals in paragraaf 2.2 aangegeven zijn er diverse toepassingsmogelijkheden waar ET tot zijn recht komt. Een andere belangrijke waarde van ET ligt ook in een stuk bewustwording. Testers zijn vaak getraind in het opstellen en uitvoeren van testgevallen volgens bepaalde technieken. De tester leert in dergelijke trainingen niet om te testen op basis van onvoldoende documentatie, op basis van intuïtie, of om explorerend te testen. Het gevaar hiervan is dat dit uiteindelijk inflexibele testers oplevert, die niet of nauwelijks uit het keurslijf van testscripts kunnen komen. Expliciete aandacht voor ET voorkomt dit en stimuleert het opleiden van creatieve, kritische en toch flexibele testers.

9 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 9 van 12 2 Sessoin based testmanagement 0.0 Inleiding Als groot nadeel van ET wordt vaak de onbeheersbaarheid genoemd. Om dit te ondervangen, heeft Bach session based testmanagement als aanpak geïntroduceerd [Bach SB]. Lyndsay [Lyndsay 2002] heeft dit in meer detail uitgewerkt. Bij op sessies gebaseerd testen wordt het systeem verdeeld in een aantal testpunten. Een aantal testers onder leiding van een testmanager test de testpunten in zogenaamde testsessies. De tester kan tijdens de sessie nieuwe testpunten bedenken, deze worden dan toegevoegd aan de lijst met testpunten. Door sessies en testpunten te administreren, kan de voortgang van het testproces bewaakt worden en kan de buitenwereld inzicht krijgen in wat er in het testen is gebeurd en nog moet gebeuren. 0.0 Testpunten Een testpunt kan van alles zijn, denk bijvoorbeeld aan een functie, scherm, menu, gebruikershandleiding, usability of performance, of heel algemeen een gebied met mogelijke instabiliteit zoals geheugengebruik. Andere termen waaronder deze punten bekend staan zijn missies of charters [Bach SB]. In TMap-termen moet een testpunt gezien worden als het testen van een kwaliteitsattribuut met een bepaalde scope, bijvoorbeeld de gebruikersvriendelijkheid van een aantal invoerschermen, de performance van de rapportagefunctie of de functionele werking van de menustructuur. Criteria die aan een testpunt gesteld worden, zijn: het stelt een eenheid van werk voor, die ongeveer tussen een half en 4 uur in beslag neemt. het is onafhankelijk testbaar, oftewel een tester kan met elk testpunt beginnen of eindigen. Hiermee is een testpunt dus iets anders dan een testgeval of een testscript. Bij het testen van een testpunt worden vaak diverse testgevallen uitgevoerd. Een testpunt wordt gekoppeld aan een risico door het geven van een risico-indicatie (laag/middel/hoog). Het testen van de testpunten wordt op basis van deze risico's geprioriteerd door degenen met de hoogste indicaties het eerst te doen. Hiermee wordt voorkomen dat de testers zich een te groot deel van hun tijd bezighouden met het testen van onbelangrijke zaken, een mogelijk probleem bij ET. Als testbasis voor de testpunten kunnen dienen documentatie als requirements of functioneel ontwerp, maar ook memos, interviews, requirementsessies, informele gesprekjes, internationale of bedrijfsstandaards, concurrerende systemen, ervaringen van vorige testteams, "gezond verstand", et cetera. Het uitvoeren van de test van een testpunt gebeurt explorerend. De tester begint met te leren over het betreffende aspect van de applicatie, bijvoorbeeld door het bedienen van de applicatie en/of het raadplegen van documentatie. Vervolgens bedenkt hij/zij wat getest kan worden en voert dit uit. De resultaten brengen de tester mogelijk weer op nieuwe ideeën wat te testen, enzovoort. Zolang dit binnen de scope van het testpunt past en binnen de tijd, wordt dit getest. Is dit niet het geval, dan kan de tester een nieuw testpunt aanmaken, want de lijst met testpunten is dynamisch. Ook bij een bevinding of een nieuwe release kan de tester besluiten om een nieuw testpunt toe te voegen. Zo op het eerste gezicht geeft dit een indruk van onbeheersbaarheid. Aan de andere kant is het wel de praktijk van testen dat voortschrijdend inzicht leidt tot nieuwe tests. Door de prioriteiten te bewaken kan het proces beheersbaar worden gehouden. Bij het volgen van de voortgang kan bijvoorbeeld blijken dat tijdens de eerste tests veel nieuwe testpunten worden ingediend. Ook kan blijken dat het testen van een

10 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 10 van 12 testpunt meer tijd kost dan begroot. De keus is dan om meer resources in te zetten, uit te lopen in de tijd of bepaalde testpunten met lagere prioriteit niet of minder te testen. Dit wijkt niet af van standaard testmanagement, ofwel business as usual. Het is aan te bevelen om het indienen en omschrijven van een testpunt de verantwoordelijkheid te maken van de individuele testers en niet van de testmanager. Dit vergroot de betrokkenheid van de testers bij het testproces. De volgende informatie wordt vastgelegd van een testpunt: unieke identificatie, titel, opsteller, omschrijving, risico indicatie (bijvoorbeeld laag/middel/hoog), documentatie referenties, plannings- en voortgangsinformatie: (per release opnieuw initialiseren) geschatte tijd, tijd besteed, compleet, tijd nog nodig (= tijd besteed / (compleet) - tijd besteed) 0.0 Testsessie Testpunten worden getest in testsessies. Een sessie is een tijdsperiode, normaal gesproken tussen een half en vier uur, waarin de tester ononderbroken één of meer testpunten kan testen. Tijdens testen legt de tester zijn/haar acties (op hoofdlijnen) vast in de vorm van notities op het sessieblad. Hierdoor zijn de tests tot op zekere hoogte herbruikbaar, omdat de hertest van een testpunt kan plaatsvinden op basis van de aantekeningen van de vorige sessie(s). Het is dan de keuze van de tester om de vorige sessie zoveel mogelijk te herhalen óf juist om andere variaties te proberen. In tegenstelling tot de testpunten die meerdere keren getest kunnen worden, zijn de testsessies eenmalig: je begint en eindigt een sessie op een bepaald moment. Wanneer je op een later moment een testpunt opnieuw moet testen, vindt dit plaats in een nieuwe sessie. Het voordeel van sessies is dat deze in de tijd begrensd zijn en daardoor beter beheersbaar. Overigens blijkt dat een 8-urige werkdag niet opgedeeld kan worden in bijvoorbeeld 4 testsessies van 2 uur. De ervaring [Bach SB] is dat testers een behoorlijk deel van hun tijd besteden aan niet-test activiteiten, zoals overleg, en coachingstaken. Bij het totale budget voor het testen moet hier dan nadrukkelijk rekening mee worden gehouden. Een sessie kan uitlopen, maar wordt liever niet over meerdere dagen verspreid omdat het de bedoeling is om ononderbroken te kunnen werken. In dat geval kan beter één van de bij de sessie horende testpunten naar een andere sessie worden overgeheveld. Na afloop van de sessie neemt de testmanager de sessie door met de tester in een zogenaamde debriefing. Deze debriefing dient meerdere doelen: de tester coachen bij het exploratory testen; beter risico's inschatten; prioriteit van bevindingen vaststellen; informatie via de testmanager verspreiden. Bach [Bach SB] stelt bij de debriefing de vragen aan de hand van het PROOF concept. PROOF staat hier voor Past, Results, Obstacles, Outlook, Feelings: wat gebeurde er in de

11 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 11 van 12 sessie (Past), wat is bereikt (Results), wat waren de obstakels om te testen (Obstacles), wat moet nog gebeuren (Outlook) en wat is het gevoel van de tester over de sessie (Feelings). Naast het bijwerken van de geteste testpunten wordt van een testsessie de volgende informatie vastgelegd: unieke identificatie, titel, omschrijving, inhoud (testpunten), tester, release, datum/tijd, notities, gedane bevindingen.

12 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 12 van 12 3 Literatuurverwijzingen [Bach Expl] Bach, James, (2002) Exploratory testing explained, [Bach SB] Bach, Jonathan, (2000) Session-based test management, Veenendaal, Erik van, Exploratory testen: zinvol of onzin? Automatiseringsgids Engelsma, Erwin, Organisaties die zweren bij Exploratory testen zijn scheefgegroeid. Automatiseringsgids Schotanus, Chris, Exploratory testen: een uitstapje tijdens een busreis. Automatiseringsgids Lith, Peter van, Exploratory testen zet vakmensen weer in de schijnwerpers, Automatiseringsgids Sassenburg, Hans, Een ander doekje voor het bloeden, Automatiseringsgids Henzen, Rob, Een eenzijdige benadering, Automatiseringsgids Veenendaal, Erik van, Error-guessing is grootste gevaar. Automatiseringsgids Laan, drs A.F.Th., Meer vragen dan antwoorden. Automatiseringsgids

Whitepaper. Exploratory Testing. Waarom doen we dat niet altijd? door Dennis Joele

Whitepaper. Exploratory Testing. Waarom doen we dat niet altijd? door Dennis Joele Whitepaper Exploratory Testing Waarom doen we dat niet altijd? door Dennis Joele Dennis Joele is werkzaam als test designer bij TriOpSys en heeft als zodanig voor de Dienst der Hydrografie van de Koninklijke

Nadere informatie

Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen. <<Organisatie>>

Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen. <<Organisatie>> Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Over dit sjabloon Dit

Nadere informatie

Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Titel Overzicht Versie 1.0 Onderwerp Overzicht blackbox testtechnieken Datum 15 februari 1996

Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Titel Overzicht Versie 1.0 Onderwerp Overzicht blackbox testtechnieken Datum 15 februari 1996 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Black-Box Test Technieken Er zijn een aantal test specificatie technieken, verder testtechnieken genoemd, die bruikbaar zijn binnen het black-box acceptatietesten.

Nadere informatie

TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE. 1. Inleiding. 2. TMap methode. Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval.

TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE. 1. Inleiding. 2. TMap methode. Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval. TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De TMap methode 3. De fase Planning & Beheer 4. De fase testspecificatie 5. De

Nadere informatie

Testaanpak: leidraad voor het kiezen van een testtechniek

Testaanpak: leidraad voor het kiezen van een testtechniek Testaanpak: leidraad voor het kiezen van een testtechniek SYSQA B.V. Almere Datum : 18 november 2012 Status : Definitief Opgesteld door : Organisatie: SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Exploratory Testen zinvol of onzin?

Exploratory Testen zinvol of onzin? Exploratory Testen zinvol of onzin? Erik van Veenendaal (Improve Quality Services BV) Sinds enige tijd wordt er door een aantal testexperts (onder andere James Bach, Cem Kaner en James Whittaker) een nieuwe

Nadere informatie

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Testen Presentatie Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Algemeen Tegenwoordig behoeft het belang van testen nauwelijks nog te worden uitgelegd. Binnen organisaties speelt

Nadere informatie

Testplan IpMEDT3 project

Testplan IpMEDT3 project Testplan IpMEDT3 project Versie: 1.0 Groepsbegeleider: Bob Zadok Blok Groepsleden: Luuk Gortzak (s1062708) Jens Brokaar (s1066589) Ellis Stroet (s1066586)

Nadere informatie

TMap NEXT Test Engineer

TMap NEXT Test Engineer Voorbeeldexamen TMap NEXT Test Engineer Editie juni 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

voorbeeldexamen TMap TMap NEXT Foundation editie juli 2009 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 15 antwoordindicatie 33 evaluatie TMPF_2.

voorbeeldexamen TMap TMap NEXT Foundation editie juli 2009 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 15 antwoordindicatie 33 evaluatie TMPF_2. voorbeeldexamen TMPF_2.0 TMap TMap NEXT Foundation editie juli 2009 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 15 antwoordindicatie 33 evaluatie EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch, Hoog Catharijne

Nadere informatie

TMap NEXT Test Engineer

TMap NEXT Test Engineer Voorbeeldexamen TMap NEXT Test Engineer Editie juli 2011 Copyright 2011 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

De tester als bruggenbouwer

De tester als bruggenbouwer De tester als bruggenbouwer Tim Koomen Testnet voorjaarsevenement 9 juni 2004 Agenda Bruggen Enkele bruggen toegelicht De bruggenbouwer Trends Sogeti Nederland B.V. Pagina 1 Bruggen Systeem Beheer Stuur

Nadere informatie

Risk Based Testing. TestNet Voorjaarsbijeenkomst. Johan Vink. A reality check

Risk Based Testing. TestNet Voorjaarsbijeenkomst. Johan Vink. A reality check Risk Based Testing A reality check TestNet Voorjaarsbijeenkomst Johan Vink Even voorstellen - Johan Vink - 42 jaar testervaring - 15 jaar betaald - Test competence leader Risk Based Testing, a reality

Nadere informatie

Examen TMPA Test Management Approach (TMap) Professional Advanced

Examen TMPA Test Management Approach (TMap) Professional Advanced Examen TMPA Test Management Approach (TMap) Professional Advanced Publicatiedatum Startdatum 6 juni 2003 1 mei 2003 Doelgroep De module is bestemd voor (beginnende) professionele testers met een ½ tot

Nadere informatie

Regressietesten. De aanpak en aandachtspunten. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Regressietesten. De aanpak en aandachtspunten. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Regressietesten De aanpak en aandachtspunten Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 ALGEMEEN...3 1.2 VERSIEBEHEER...3

Nadere informatie

TestNet voorjaarsevenement 2014 Managen van een KetenTest bij NS met hun TOPAAS toolsuite. Managen van een Ketentest bij NS met hun TOPAAS tool-suite

TestNet voorjaarsevenement 2014 Managen van een KetenTest bij NS met hun TOPAAS toolsuite. Managen van een Ketentest bij NS met hun TOPAAS tool-suite Managen van een Ketentest bij NS met hun TOPAAS tool-suite Bart Broekman mei 2014 Onderwerpen De (prachtige) TOPAAS tooling De (niet zo prachtige) project-situatie De (oh zo mooie) dingen die we ermee

Nadere informatie

Pragmatischer en flexibeler testen, mét zekerheid

Pragmatischer en flexibeler testen, mét zekerheid Pragmatischer en flexibeler testen, mét zekerheid Situationeel testen It s all in the mix Colofon Titel Pragmatischer en flexibeler testen, mét zekerheid! Versie 1.0 oktober 2013 Uitgebracht door SYSQA

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Het ontwikkelen en gestructureerd testen van administratieve systemen is gebaseerd het watervalprincipe. Bij het ontwikkelen volgens het watervalprincipe

Nadere informatie

Van Risicoanalyse tot Teststrategie

Van Risicoanalyse tot Teststrategie Van Risicoanalyse tot Teststrategie Cees Dulfer, Sr. Testconsultant Rabobank Nederland TestNet, 2 november 2005 1/28 TestNet, 2 november 2005 2/28 Agenda Historie Testproces en positionering Product Risico

Nadere informatie

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Het duivelsvierkant Agenda Introductie 19.00u 19.10u Klassiek Projectmanagement: Prince 2 Testmanagement:

Nadere informatie

Woordenlijst bij TMap

Woordenlijst bij TMap Woordenlijst bij TMap Acceptatietest De door de toekomstige gebruiker(s) en beheerder(s) in een zoveel mogelijk als-ware-het-productie omgeving uitgevoerde test, die moet aantonen dat het ontwikkelde systeem

Nadere informatie

Martin van Leeuwen Happy Testing

Martin van Leeuwen Happy Testing Titel, samenvatting en biografie Samenvatting: Deze presentatie beschrijft een aantal test maatregelen die in een RUP nieuwbouw project zijn genomen, om ervoor te zorgen dat het testen aan het eind van

Nadere informatie

Sjabloon detailtestplan. <<Organisatie>>

Sjabloon detailtestplan. <<Organisatie>> Sjabloon detailtestplan SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Mastertestplan <<Naam project>> <<Organisatie>>

Mastertestplan <<Naam project>> <<Organisatie>> Mastertestplan SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie Pagina 2 van 17 Inhoudsopgave 1 Management

Nadere informatie

ISTQB Foundation level. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISTQB Foundation level. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISTQB Foundation level Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

Linkedin discussie: Hoe kan je best geld besparen op testen?

Linkedin discussie: Hoe kan je best geld besparen op testen? Linkedin discussie: Hoe kan je best geld besparen op testen? Snelle besparingen In deze tijden moet iedereen besparen. Dit wordt natuurlijk ook verwacht van een testteam: Waar kan je binnen testen besparen?

Nadere informatie

Testen+ Testaanpak Sogeti testteam bij de Friesland Bank. Versie: 13 februari 2012 André Louwes / Arjan van der Haar

Testen+ Testaanpak Sogeti testteam bij de Friesland Bank. Versie: 13 februari 2012 André Louwes / Arjan van der Haar Testen+ Testaanpak Sogeti testteam bij de Friesland Bank Versie: 13 februari 2012 André Louwes / Arjan van der Haar Testen+ Voorstellen André Louwes Senior Testmanager (Sogeti) Manager testline (Friesland

Nadere informatie

TestFrame. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

TestFrame. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. TestFrame Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 2 TESTFRAME... 4 2.1 TESTFRAME ALS

Nadere informatie

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. RAD Rapid application development Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Bijlage 3: Master testplan

Bijlage 3: Master testplan Bijlage 3: Master testplan KIS Testplan Inaxion Lelystad Adres: Jol -20 Postbus : 609 Postcode Plaats 8483 ED Lelystad I www.inaxion.nl Plaats Lelystad Datum 22 maart 200 Auteur Saidou Diallo Status Finaal.0

Nadere informatie

Agile systeemontwikkeling. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Agile systeemontwikkeling. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Agile systeemontwikkeling Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Terminologie... 4 3. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Test rapportage Waarom eigenlijk?

Test rapportage Waarom eigenlijk? Testrapportage Boodschappers van de koning? Test rapportage Waarom eigenlijk? TestNet voorjaarsevenement 2015 Jurian van de Laar Jurian van de Laar @JurianvdL 30 april 2015 @JurianvdL Jurian van de Laar

Nadere informatie

1,3 miljoen regels mission critical code omzetten naar C++, hoe test je dat?

1,3 miljoen regels mission critical code omzetten naar C++, hoe test je dat? 1,3 miljoen regels mission critical code omzetten naar C++, hoe test je dat? XXXXXX Najaarsevenement 2016 Jaap Kuilman 11 oktober 2016 Introductie Jaap Kuilman Testconsultant bij InTraffic Ervaring in

Nadere informatie

Testen bij DWH-projecten

Testen bij DWH-projecten Testen bij DWH-projecten Snelheid, Kwaliteit, Flexibiliteit onder úw regie Armando Dörsek, Software Control 18-09-2007 Wat gaat u horen? Testen van DW/BI > Structureren & Plannen Project- en teamstructuur

Nadere informatie

Test Automatisering? Mislukken Slagen gegarandeerd! Ruud Teunissen - Polteq Test Services BV

Test Automatisering? Mislukken Slagen gegarandeerd! Ruud Teunissen - Polteq Test Services BV Test Automatisering? Mislukken Slagen gegarandeerd! Ruud Teunissen - Polteq Test Services BV Mislukken Slagen gegarandeerd 2 Mislukken Slagen gegarandeerd Management verwacht onmiddellijk R.O.I. Doel:

Nadere informatie

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Hoe test je een pen? 1 Bekijk eerst het filmpje over

Nadere informatie

Anko Tijman Een agile teststrategie op basis van MoSCoW

Anko Tijman Een agile teststrategie op basis van MoSCoW Titel, samenvatting en biografie Anko Tijman Een agile teststrategie op basis van MoSCoW Samenvatting: Deze presentatie behandelt de toepassing van de teststrategie vanuit een agile perspectief: welke

Nadere informatie

Aandachtspunten inzet testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Aandachtspunten inzet testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Aandachtspunten inzet testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 2 van 12 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...3 1.1 DOEL EN AFBAKENING...3 1.2 CAPTURE

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. Testen Foundation. Editie maart 2012

Voorbeeldexamen. Testen Foundation. Editie maart 2012 Voorbeeldexamen Testen Foundation Editie maart 2012 Copyright 2012 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system or circulated

Nadere informatie

Werkgroep ISO29119. TestNet thema-avond 9 oktober 2014

Werkgroep ISO29119. TestNet thema-avond 9 oktober 2014 Werkgroep ISO29119 TestNet thema-avond 9 oktober 2014 Is dit n gezonde maaltijd? Ja toch!! Om jezelf een oordeel te kunnen vormen heb je informatie nodig!! Vandaag brengen we kennis en informatie bij elkaar

Nadere informatie

EXPLORATIEF TESTEN GEDEFINIEERD HARDNEKKIGE MYTHES ONTKRACHT!

EXPLORATIEF TESTEN GEDEFINIEERD HARDNEKKIGE MYTHES ONTKRACHT! Pagina 17 EXPLORATIEF TESTEN GEDEFINIEERD HARDNEKKIGE MYTHES ONTKRACHT! Het is niet de sterkste van een soort die overleeft, ook niet de intelligentste. Wel degene die zich het beste aan veranderingen

Nadere informatie

TMap NEXT Test Engineer

TMap NEXT Test Engineer Preparation Guide TMap NEXT Test Engineer Editie juni 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

NGI-Noord. Mei 2007. Tim Koomen Leo van der Aalst Michiel Vroon

NGI-Noord. Mei 2007. Tim Koomen Leo van der Aalst Michiel Vroon NGI-Noord Mei 2007 Tim Koomen Leo van der Aalst Michiel Vroon TMap of TMap Next? TMap = methode TMap Next = boektitel TMap Next = externe communicatie. Waarom? Actualisering van de methode Testen integraal

Nadere informatie

Erwin van den Hul De stappen van een complexe risico analyse matrix naar concreet testen

Erwin van den Hul De stappen van een complexe risico analyse matrix naar concreet testen Titel, samenvatting en biografie Erwin van den ul De stappen van een complexe risico analyse matrix naar concreet testen Samenvatting: Zie volgende pagina. Biografie: Erwin heeft ruim 10 jaar aansprekende

Nadere informatie

Cecile Davis & Leo van der Aalst cecile.davis@sogeti.nl & leo.vander.aalst@sogeti.nl

Cecile Davis & Leo van der Aalst cecile.davis@sogeti.nl & leo.vander.aalst@sogeti.nl (fr)agile Balance Cecile Davis & Leo van der Aalst cecile.davis@sogeti.nl & leo.vander.aalst@sogeti.nl Voorstelronde Naam Organisatie Ervaring met testen in agile omgevingen Verwachting 2 Agenda 09:30

Nadere informatie

Vrijgaveadvies. Project <naam project>

Vrijgaveadvies. Project <naam project> Vrijgaveadvies Project SYSQA B.V. Almere Datum : 08-02-2013 Status : Versie : Opgesteld door : Organisatie Project Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave 1 Management samenvatting...

Nadere informatie

TMap in essenties Michiel Vroon Leo van der Aalst Rob Baarda

TMap in essenties Michiel Vroon Leo van der Aalst Rob Baarda TMap in essenties Michiel Vroon Leo van der Aalst Rob Baarda 1 Waarom? Actualisering van de methode Praktijkgericht Testen integraal onderdeel van grotere geheel Diverse lijnorganisatievormen mogelijk

Nadere informatie

Product Risico Analyse

Product Risico Analyse Product Risico Analyse Jurian van de Laar TestNet Avond 9 oktober 2013 www.improveqs.nl (info@improveqs.nl) Versie 2.0 1 Herkenbaar? In ons testproces wordt product risico analyse toegepast Wij gebruiken

Nadere informatie

SmartTestAssistant. Het slimme testhulpmiddel. door Frank Stolker

SmartTestAssistant. Het slimme testhulpmiddel. door Frank Stolker SmartTestAssistant Het slimme testhulpmiddel door Frank Stolker Inhoud Waarom wéér een ander tool? Omdat dit is wat we willen Wat is SmartTestAssistant dan? Hoe zit het in elkaar? Hoe werkt het? Schematische

Nadere informatie

Testen van Datawarehouses en Informa2e. Kan het 2x zo snel, 2x zo goedkoop en 2x zo volledig?

Testen van Datawarehouses en Informa2e. Kan het 2x zo snel, 2x zo goedkoop en 2x zo volledig? Testen van Datawarehouses en Informa2e Kan het 2x zo snel, 2x zo goedkoop en 2x zo volledig? Wat verwachten we van DWH testen? 1. 2. 3. 4. 5. Gestructureerd Bekende afwijkingen Herhaalbaar (regressietesten)

Nadere informatie

Structured Exploratory Testing

Structured Exploratory Testing Egbert Bouman Spherion IQM egbertbouman@spherion.nl TestNet 13 maart 2003 Agenda Hoe het was Knel- en verbeterpunten Gewenste situatie basisprincipes aanpak Conclusies 1 Hoe het was. Timeless Een tijdloze

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

EISEN AAN TESTPLANNEN

EISEN AAN TESTPLANNEN EISEN AAN TESTPLANNEN Auteur : Datum : Versie :.. Status :.. Datum overdracht : Overgedragen aan : Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Samenvatting TMap Next Voor resultaatgericht testen

Samenvatting TMap Next Voor resultaatgericht testen SAMENVATTING Samenvatting TMap Next Voor resultaatgericht testen Versie 1.0 ML september & oktober 2010 Inhoudsopgave ALGEMEEN... 4 1. INLEIDING... 4 2. KADER EN BELANG VAN TESTEN... 5 2.1. PLAATS VAN

Nadere informatie

Factsheet Crowd Testen

Factsheet Crowd Testen Factsheet Crowd Testen www.testbats.com Uw klanten eisen tegenwoordig hoge kwaliteit van uw desktop applicatie, webapplicatie of mobile app. Onder alle omstandigheden en op elk apparaat. Daarom eist u

Nadere informatie

ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis

ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis Senior Testconsultant bij Sogeti Penningmeester van BNTQB, de member board voor België en Nederland van de International Software Testing Qualifications Board

Nadere informatie

Exploratory testing met behulp van test tours. Een introductie. Algemene informatie, door SYSQA B.V.

Exploratory testing met behulp van test tours. Een introductie. Algemene informatie, door SYSQA B.V. Exploratory testing met behulp van test tours Een introductie Algemene informatie, door SYSQA B.V. Inhoud 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 2 TEST TOURS... 4 2.1 ZAKELIJK DISTRICT... 4 De gidstour...

Nadere informatie

Agile Testen in de praktijk

Agile Testen in de praktijk 1 Agenda 2 Agile Testen in de praktijk Summerschool 13 Juli 2011 Introductie Agile de context van agile Testen2.0 de tester in een agile project Waarden en principes DoD, PRA en MTP Testen3.0 in een agile

Nadere informatie

Najaarsspecial Oktober 2013

Najaarsspecial Oktober 2013 Najaarsspecial Oktober 2013 Pagina 12 TESTEN IS GEEN KUNSTJE ; ADAPTIVITEIT MAAKT VAN TESTEN IN JOUW CONTEXT EEN KUNDE! Door Leo van der Aalst en Rik Marselis leo.vander.aalst@sogeti.nl rik.marselis@sogeti.nl

Nadere informatie

Teststrategie met behulp van heuristieken

Teststrategie met behulp van heuristieken Workshop TestNet Teststrategie met behulp van heuristieken www.improveqs.nl (info@improveqs.nl) Versie 2.0 1 Acknowledgements Met dank aan: Ruud Cox voor de vele discussies over dit onderwerp Fiona Charles

Nadere informatie

Context Driven Testing in de praktijk: Session Based Test Management bij T-Mobile en anderen. Ray Oei & Peter Schrijver okt 2013 v1

Context Driven Testing in de praktijk: Session Based Test Management bij T-Mobile en anderen. Ray Oei & Peter Schrijver okt 2013 v1 Context Driven Testing in de praktijk: Session Based Test Management bij T-Mobile en anderen Ray Oei & Peter Schrijver okt 2013 v1 Voorstellen Ray Oei Peter Schrijver Routeplan Iets (vogelvlucht) vertellen

Nadere informatie

TESTAUTOMATISERING IN EEN ETL-OMGEVING

TESTAUTOMATISERING IN EEN ETL-OMGEVING Pagina 21 TESTAUTOMATISERING IN EEN ETL-OMGEVING Door John Kronenberg John.Kronenberg@bartosz.nl @johnkronenberg Edward Crain Edward.crain@divetro.nl Welke groeifasen werden doorlopen in testautomatisering

Nadere informatie

Adding value to test tooling Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert

Adding value to test tooling Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert Najaarsevenement 14 oktober 2015 Inleiding Wie zijn we Marc Koper: Specialist in performancetesten / testautomatisering HenkJaap van den

Nadere informatie

Testen van digitale leeromgevingen bij ThiemeMeulenhoff. Een Exploratory testaanpak in een veranderende wereld.

Testen van digitale leeromgevingen bij ThiemeMeulenhoff. Een Exploratory testaanpak in een veranderende wereld. Testen van digitale leeromgevingen bij ThiemeMeulenhoff Een Exploratory testaanpak in een veranderende wereld. Hallo! Rob van Steenbergen Tester sinds 1996 Diverse rollen Sinds 2008: Chickenwings Test

Nadere informatie

Algemene kennis op het gebied van systeemontwikkeling en een half jaar tot een jaar werkervaring in het vakgebied testen. Niet van toepassing

Algemene kennis op het gebied van systeemontwikkeling en een half jaar tot een jaar werkervaring in het vakgebied testen. Niet van toepassing Exam requirements TMap NEXT Foundation (TMPF.NL) Publicatiedatum 10-05-2010 Startdatum 01-07-2007 Samenvatting TMap NEXT Foundation is gebaseerd op de vernieuwde versie van TMap, zoals beschreven in het

Nadere informatie

Achter de schermen bij TPI Testscholen, kiezen of mixen?de praktijk

Achter de schermen bij TPI Testscholen, kiezen of mixen?de praktijk Achter de schermen bij TPI Testscholen, kiezen of mixen?de praktijk Wim ten Tusscher - Polteq TestNet najaarsevenement 2013 17 januari 2013 To be or not to be (een succesvolle tester) Context driven school

Nadere informatie

Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil

Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil eagileagileagileagileagileagileagileagi leagileagileagileagileagileagileagileag

Nadere informatie

Releases en change-management bij maatwerkapplicaties

Releases en change-management bij maatwerkapplicaties Releases en change-management bij maatwerkapplicaties door Wim - 01-26-2011 http://www.itpedia.nl/2011/01/26/releases-en-change-management-bij-maatwerk-applicaties/ Op grote maatwerk informatiesystemen

Nadere informatie

Test Management Assessment

Test Management Assessment Test Management Assessment Bart Knaack 1 Spreker wie ben ik? Bart Knaack Testmanager LogicaCMG Medewerker Test Research Centre Huidige opdracht: Legacy transformation testing bij Nationale Nederlanden.

Nadere informatie

Wij testen..maar....wat test jij?

Wij testen..maar....wat test jij? Wij testen..maar....wat test jij? Wij testen maar wat test jij? Harm Pul, Busineslinemanager Functioneel Beheer TMAP dag 2015, 29 september 2015 Bussum 2 Herkent u dit? De gebruikers testen dit straks

Nadere informatie

Meetbare diepgang van testen

Meetbare diepgang van testen Meetbare diepgang van testen Henry Peters DataCase Introductie software engineering factory model Methode Ervaring Management Medewerkers metrics &data werving& opleiding 1 Introductie Inhoud: - Systeemontwikkeling

Nadere informatie

van TESTmanagement naar testmanagement

van TESTmanagement naar testmanagement Ontwikkelingen in testmanagement: van TESTmanagement naar testmanagement Presenta9e TestNet Voorjaarsevenement 10 mei 2011 Peter Logman & Arno Dijkmans Agenda Wie zijn wij? TESTmanagement Sleutelmomenten

Nadere informatie

Checklist risicofactoren IT-projecten

Checklist risicofactoren IT-projecten Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist risicofactoren IT-projecten In onderstaande checklists zijn de factoren die het slagen van een project beïnvloeden opgenomen. Projectomvang Hoe groot is

Nadere informatie

Functiepuntanalyse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Functiepuntanalyse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Functiepuntanalyse Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 WAT

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Business Case. <<Naam project>>

Business Case. <<Naam project>> Business Case SYSQA B.V. Almere Versie : Datum : Status : Opgesteld door : Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Doel van dit document...

Nadere informatie

Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig!

Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig! Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig! INTRODUCTIE ANKO TIJMAN 2 Software tester sinds 1997 (TMap, ISEB Practitioner) Eerste agile ervaring in 2001 Presentaties op (inter)nationale congressen Nov

Nadere informatie

Marc Koper/ Bas M. Dam A Tool with a Fool is only a tool Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008

Marc Koper/ Bas M. Dam A Tool with a Fool is only a tool Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Titel, samenvatting en biografie Samenvatting: Marc Koper/ Bas M. Dam A Tool with a Fool is only a tool Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Voor het uitvoeren van testen zijn diverse uitstekende tools

Nadere informatie

Sjabloon testspecificatie. <<Organisatie>>

Sjabloon testspecificatie. <<Organisatie>> Sjabloon testspecificatie SYSQA B.V. Almere : Status : Opgesteld door : Organisatie Pagina 2 van 5 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Analyse functiebeschrijving...4

Nadere informatie

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Software Test Plan PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie 1 Versie

Nadere informatie

Doe de bughunt! Een vorm van Exploratory testing. Rob van Steenbergen rob@chickenwings.nl. Klaas-Durk Toonen kdtoonen@bluemorpho-st.

Doe de bughunt! Een vorm van Exploratory testing. Rob van Steenbergen rob@chickenwings.nl. Klaas-Durk Toonen kdtoonen@bluemorpho-st. Doe de bughunt! Een vorm van Exploratory testing Klaas-Durk Toonen kdtoonen@bluemorpho-st.com Rob van Steenbergen rob@chickenwings.nl Hallo! Rob van Steenbergen Tester sinds 1996 Diverse rollen Sinds 2008

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

Kwaliteit van testen. Onbeheersbaar of ongecontroleerd? thema

Kwaliteit van testen. Onbeheersbaar of ongecontroleerd? thema thema Kwaliteit van testen Onbeheersbaar of ongecontroleerd? Testtrajecten hebben de naam moeilijk planbaar en beheersbaar te zijn. Vraag aan tien willekeurige testmanagers naar de oorzaken die hieraan

Nadere informatie

Acceptatietesten. Informatiedagen Eric Schipper 22-11-2012

Acceptatietesten. Informatiedagen Eric Schipper 22-11-2012 Acceptatietesten Informatiedagen Eric Schipper 22-11-2012 Inhoud Vrij testen Simulatoren Kwalificatie zorgtoepassing Acceptatietesten Ketentesten Continuïteit door testen Quality is never an accident;

Nadere informatie

SmartTestAssistant. Het slimme testhulpmiddel. door Frank Stolker

SmartTestAssistant. Het slimme testhulpmiddel. door Frank Stolker SmartTestAssistant Het slimme testhulpmiddel door Frank Stolker Inhoud Wat is SmartTestAssistant? Achtergrond Opzet Werking Schematisch overzicht Onderscheidend vermogen Status en vervolgstappen Wat is

Nadere informatie

Titel, samenvatting en biografie

Titel, samenvatting en biografie Titel, samenvatting en biografie Nathalie Rooseboom de Vries van Delft Teststrategie prioritering gedaan door middel van mens georiënteerde analyse Najaarsevent Testnet: 16 september 2008 Samenvatting:

Nadere informatie

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. De SYSQA dienst auditing Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Evo Evolutionary Project Management Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. EVO... 4 3. FASERING...

Nadere informatie

Anand T hakur. Over Anand

Anand T hakur. Over Anand Anand T hakur Over Anand 1987 Anand Thakur is een TMAP Next gecertificeerde testcoördinator. Mede door zijn analytisch vermogen, objectiviteit, senioriteit, vermogen om onder druk te werken en geode stakeholder

Nadere informatie

Ontwikkelmethoden en technieken. Ontwikkelmethoden & Technieken HC 2

Ontwikkelmethoden en technieken. Ontwikkelmethoden & Technieken HC 2 Ontwikkelmethoden en technieken 1 Vandaag Een kleine geschiedenis (vervolg) Klein stukje XP Afbakening verwachtingen 2 Werkwijze theorie Lesstof Presentaties Boek Aantekeningen Introductie/overzicht Week

Nadere informatie

TMapNext. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

TMapNext. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. TMapNext Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...FOUT! BLADWIJZER

Nadere informatie

Business Continuity Planning Consultants

Business Continuity Planning Consultants Productnaam: Business Continuity Planning Consultants als het om continuïteit gaat Business Continuity Business Continuity Planning Consultants hanteert voor het opstellen van een calamiteiten- of continuïteitsplan

Nadere informatie

Sjabloon testplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak. <<Organisatie>>

Sjabloon testplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak. <<Organisatie>> Sjabloon testplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie Sjabloon detailtestplan op basis

Nadere informatie

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Data Warehouse Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DOEL VAN

Nadere informatie

TMAP EN RATIONAL UNIFIED PROCESS

TMAP EN RATIONAL UNIFIED PROCESS TMAP EN RATIONAL UNIFIED PROCESS Auteur T. Koomen, M. Tolsma Versie 1.1 Plaats Rotterdam Kenmerk VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden Auteur 0.1 21 augustus 2003 Eerste concept T. Koomen, M. Tolsma

Nadere informatie

PAT PT IT ST. ontwikkelaarstests. acceptatietests GT FAT

PAT PT IT ST. ontwikkelaarstests. acceptatietests GT FAT 42 Testen volgens TMap - Deel I Algemeen laat staan vergezeld van de voor de acceptatietest onmisbare documentatie, zoals de gebruikershandleiding. Geleidelijk aan is daarom de behoefte ontstaan om bij

Nadere informatie

Webtesten onder schaarste

Webtesten onder schaarste Testnet najaarsevenement 2005 B e y o n d t h e o r d i n a r y Webtesten onder schaarste Vincent Staal ORDINA NV Ringwade 1 Postbus 7101 3430 JC Nieuwegein Tel: 030 6637000 Fax: 030 6637099 www.ordina.nl

Nadere informatie

Introductie testtooling Wink

Introductie testtooling Wink Introductie testtooling Wink SYSQA B.V. Almere Datum : 10-04-2013 Status : 1.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Opbouw... 3 2 Wink... 4 2.1 Wat

Nadere informatie

TestNet Summer School 2011

TestNet Summer School 2011 TestNet Summer School 2011 Datacombinatest met de Classification Tree Editor Kees Saffrie Qualityhouse BV email: k.saffrie@qualityhouse.nl Definities Datacombinatietest een black box testtechniek waarbij

Nadere informatie