Handreiking voor gemeenten Aanpak Per Kern

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handreiking voor gemeenten Aanpak Per Kern"

Transcriptie

1 Handreiking voor gemeenten Aanpak Per Kern In opdracht van: werkgroep Bewustwording en Educatie van 'Laat ze niet (ver)zuipen!' Datum: maart 2013 Auteurs: Thijs van Damme, Mischa Laeven, Ard-Jan Francke

2 Aanpak per Kern Productnaam Doelstelling Aanpak per Kern Het doel van de 'de Aanpak Per Kern' is om de kennis en bewustwording onder ouders en jongeren van de risico s van alcoholgebruik te vergroten en uiteindelijk het alcoholgebruik terug te dringen. Deelproducten Omschrijving Doelgroep Gebruiksaanwijzing Handleiding voor gemeenten voor het organiseren van activiteiten in het kader van de Aanpak Per Kern. Het organiseren van activiteiten op het gebied de preventie van jeugd en alcohol door mensen uit de eigen kern waaraan zoveel mogelijk lokale actoren deelnemen. Door gezamenlijk bijvoorbeeld een maand lang het thema jeugd en alcohol te agenderen kan een groot bereik gecreëerd worden onder jongeren en ouders. Ouders en jongeren in de kern/regio waar de activiteiten georganiseerd worden. Vooraf worden dorpsraden en/of andere instellingen via een brief uitgenodigd om samen te brainstormen over mogelijke interventies. Een andere mogelijkheid is het direct benaderen van een aantal sleutelfiguren in een kern. Denk aan mensen die actief zijn binnen kerken, scholen, dorpsraad, sportvereniging en in staat zijn om deze verenigingen en de inwoners te betrekken. Als een aantal van deze sleutelfiguren bereid zijn gevonden, wordt een werkgroep samengesteld. Voor de hand liggend zijn vertegenwoordigers vanuit de dorpsraad, de kerken, de school/scholen, welzijnswerkers en de gemeente hierin plaats te laten nemen. Deze werkgroep bedenkt een aantal activiteiten. Iedere betrokken organisatie neemt een activiteit voor zijn rekening. De gemeente en/of de welzijnsstichting kan het geheel coördineren en waar nodig ook ondersteunen. Taken van de gemeente kunnen onder andere zijn: programma s opstellen, benaderen hulpverlenings/preventie-instanties en gastsprekers, versturen van uitnodigingen, drukwerk en promotie. Voor de activiteiten zelf kan ongeveer een maand (of langer) worden uitgetrokken. Voorbeelden van activiteiten zijn: aanwezigheid Indigo bij sportteams, jeugdsoos (met bijvoorbeeld friscocktails) Scholen te bewegen tot alcoholvrijbeleid (Alcoholvrije School) Jeugdcatechese in kerken lezing door een (ervarings)deskundige jeugd en alcoholmanifestatie in de kern aandacht ouderavond op school combineren met voorlichting stapavond voor ouders debat voor de jeugd of voor sportverenigingen/horeca alcoholvrije evenementen voorlichting tijdens evenementen Voorwaarden Draagvlak onder organisaties uit de kern (supermarkten, horeca, scholen, verenigingen, politici, politie, kerken, dorpsraad, jeugdsoos). Draagvlak bij bestuurders Betrokkenheid van de organisaties bij de planning en uitvoering. Voldoende ambtelijke capaciteit Voldoende publiciteit, bijvoorbeeld in huis-aan-huisbladen, lokale radio en TV, regionale krant en via de digitale informatiekanalen (o.a. website gemeente, scholen, LZNVZ, horeca, etc). Ook kan een digitale nieuwsbrief verspreid worden, die gemakkelijk onder ouders doorg d kan worden. 2

3 Aanbevelingen Vroegtijdig betrekken van de dorpsraad. Aanhaken bij initiatieven die er al zijn (bijvoorbeeld groep bezorgde ouders, zoals in Bruinisse of Westkapelle). Vroegtijdig benaderen van sleutelfiguren en enthousiaste/bezorgde mensen uit de kern. Vroegtijdig samenstellen van een werkgroep die de kern vertegenwoordigt en een deel van de uitvoering op zich neemt. Maak daarbij gebruik van de contactgegevens die opgedaan zijn tijdens eerdere evenementen zoals bijvoorbeeld een stapavond. Inbreng van instellingen met kennis van zaken, zoals een welzijnsstichting en Indigo Voldoende en tijdige publiciteit. Zoektocht naar activiteiten die passen bij het karakter van de kern (bijvoorbeeld toeristisch, kerkelijk). Zowel jeugd als ouders hebben belang bij de activiteiten. Hoeveelheid activiteiten (afhankelijk van het aantal inwoners). Na een serie activiteiten raakt de kern verzadigd. Voldoende tijd vrijmaken! Colofon Zeeuwse aanpak jeugd en alcohol 'Laat ze niet (ver)zuipen!' CZW bureau, Stationspark 29 c Goes (0113) Contactpersoon Ard-Jan Francke, van Damme of Mischa Laeven, 3

4 Aanpak per Kern werkplan Aanleiding en achtergrond Met het Zeeuwse projectplan Jeugd en alcohol wordt invulling gegeven aan een Zeeuws brede aanpak van preventie van alcoholgebruik door jongeren. Jongeren die alcohol drinken, drinken in veel gevallen te vroeg, te vaak en te veel. Vier op de tien jongeren drinkt op een avond regelmatig meer dan 5 glazen (het zogenaamde bingedrinken ). Het aantal jongeren in Zeeland wat is opgenomen met een alcoholvergiftiging is de laatste jaren sterk toegenomen. Positief is dat in Zeeland het alcoholgebruik door jongeren onder de 16 is gedaald vergeleken met Het drinkgedrag van jongeren brengt zowel op korte als lange termijn risico s met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan een verminderde ontwikkeling en groei van de hersenen en vergrote kans op verslaving. Daarnaast heeft het invloed op het gedrag dat jongeren laten zien; jongeren vertonen onder invloed van alcohol meer grensoverschrijdend gedrag zoals vandalisme, agressie, onveilig vrijen etc. Om het thema Jeugd en Alcohol onder de aandacht te brengen in de kern is de Aanpak Per Kern (APK) ontwikkeld. Kenmerken hiervan zijn: De burgers in de wijk leveren een actieve bijdrage aan het programma. Professionals uit meerdere sectoren werken met elkaar samen. Zowel het gedrag van de burgers als de fysieke en sociale omgeving waarin zij leven worden beïnvloed. Door burgers en lokale organisaties te betrekken wordt een zo groot mogelijk bereik gecreëerd onder jongeren en ouders. Het is de bedoeling dat de diverse partners in de kern zelf formuleren hoe er een bijdrage geleverd kan worden aan het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren. Zo sluit het optimaal aan bij de mensen uit de kern. Doelgroep aanpak per kern De aanpak per kern is in de eerste plaats gericht op jongeren en hun ouders in de dorpen van de betreffende gemeente. In tweede instantie is de doelgroep ook veel breder, namelijk de gehele gemeenschap in de betreffende kern. Doelstelling aanpak per kern Kennis en bewustwording onder ouders en jongeren van de risico s van alcoholgebruik te vergroten. Het agenderen van het onderwerp Jeugd en Alcohol in de kern. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid creëren onder diverse lokale organisaties en inwoners in de kern. Het bevorderen van empowerment. Empowerment is een proces dat burgers helpt zelf hun eigen leefsituatie te verbeteren. Dat proces helpt hen meer controle te geven over persoonlijke, sociale, economische en politieke factoren in hun leefomgeving. Het stimuleert de burgers om gezamenlijk doelen te stellen, middelen hiervoor te mobiliseren en oplossingen te ontwikkelen voor publieke gezondheidsproblemen. Dit versterkt de onderlinge contacten en samenwerkingsrelaties. Daarmee kan empowerment de sociale samenhang binnen de wijk of buurt versterken. Dit kan vervolgens een positieve invloed hebben het nuttigen van alcoholische dranken onder de burgers. 4

5 Positieve PR voor de Zeeuwse aanpak Laat ze niet (ver)zuipen!, de lokale/regionale activiteiten in dit kader, en voor de gemeente. Aanbod aanpak per kern De bedoeling is dat (ongeveer) een maand lang er in de kern allerlei activiteiten worden georganiseerd in het kader van Jeugd en Alcohol. Verder is van belang dat er zoveel mogelijk lokale organisaties/partners hun bijdrage leveren, aan het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren. Gedacht kan worden aan: supermarkten, horeca, scholen, verenigingen, politici, politie, kerken, dorpsraad, jeugdsoos etc. Voorbeelden van mogelijke activiteiten: bezoek Indigo aan sportteams, jeugdhonken (drugsbus, alcoholvrije cocktails maken) gastlessen op scholen of liever nog scholen bewegen tot een Alcoholvrije School Jeugdcatechese in kerken lezing door een (ervarings)deskundige organiseren van een jeugd en alcoholmanifestatie in de kern ouderavond op school combineren met voorlichting over alcohol alcoholvrije evenementen debat voor jongeren/horeca/sportverenigingen/ouders voorlichting tijdens evenementen De volgende lokale organisaties kunnen een rol spelen bij de aanpak per kern: scholen kerken verenigingen (jeugd- sport-, buurtverenigingen etc.) dorpsraad Jeugdhonk/jeugdsoos horeca supermarkten gemeente Afhankelijk van de activiteit kan de kennis van de volgende organisaties gebruikt worden voor het organiseren van de activiteiten gemeente (ambtenaren, bestuurders en raadsleden) Welzijnsstichting CJG Indigo GGD Politie STAP Stichting Voorkom ROVZ 5

6 Publiciteit Afhankelijk van de activiteit: uitnodigingen versturen aan jongeren en ouders. Zodra het programma bekend, is aankondigen van de activiteiten in de pers en media Publicatie programma op de gemeentelijke website en de website van LZNVZ Publiciteit in de kern door middel van posters, flyers, uitnodigingen Oproep laten doen door scholen, kerken, verenigingen, dorpsraad en andere betrokkenen om jongeren en ouders te motiveren deel te nemen aan de activiteiten Stappenplan Actie Wie Bijzonderheden Gemeente 1 uitnodiging aan de dorpsraad voor het maken van een plan voor de kern 2 Naar aanleiding van de ideeën van de dorpsraad sleutelfiguren uit een kern benaderen voor het maken van een plan voor de kern 3 Werkgroep samenstellen bestaande uit mensen uit de kern Gemeente/dorpsraad Gemeente Eventueel kan dit ook overgeslagen worden door de sleutelfiguren direct te benaderen Denk aan leden van de dorpsraad, kerken, scholen, actieve inwoners, welzijnswerkers, Indigo, gemeente etc. Eventueel gebruik maken van contactgegevens via stapavonden en andere evenementen via evaluatieformulieren. 4 Werkgroep bedenkt activiteiten Leden werkgroep Een eerste bijeenkomst vooral gericht op het uitwisselen van ideeën. De hoeveelheid activiteiten hangt af van de grootte van de kern en de wensen van de werkgroep. 5 Toebedelen activiteiten aan de werkgroepleden en opstellen van programma Leden werkgroep 6 Communicatie en promotie Leden werkgroep en gemeente Denk aan: opstellen programma benaderen sprekers programma opstellen versturen uitnodigingen verzorgen promotiemateriaal De gemeente kan voor de publiciteit via de pers zorgen. Werkgroepleden kunnen in de kern zorgen voor promotie. Betrek ook LZNVZ bij de communicatie. Denk aan: Nieuwsbrief en website LZNVZ. 7 Evaluatie activiteiten Leden werkgroep Bedanken van de werkgroepleden, bijvoorbeeld door het overhandigen van het boek van Dr. van der Lely 6

7 Bijlage 1 Aanpak per Kern in Bruinisse Doel Doel van een APK is om per kern een alcoholactie maand te organiseren waaraan zoveel mogelijk locale actoren deelnemen. Door gezamenlijk een maand lang het thema alcohol en jongeren te agenderen kan een enorm bereik worden gecreëerd onder jongeren en ouders. Mogelijke partners in de actiemaand zijn: supermarkten, horeca, scholen, verenigingen, politici, politie, buurtverenigingen etc. In de APK is het de bedoeling dat elke partner zelf formuleert hoe er bij kan worden gedragen aan het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren (Uitvoeringsplan Laat ze niet (ver)zuipen!), 15 februari 2011.) Traject/historie Begin 2011 zijn de eerste contacten gelegd met de dorpsraad van Bruinisse en het comité Wij zijn Bezorgd op Bruinisse om het drankgebruik onder de jeugd van Bruinisse aan te pakken. Enkele malen is samen met een medewerker van Indigo de dorpsraad en het comité Wij Zijn Bezorgd bezocht om uitleg te geven over de gevolgen van alcohol en om draagvlak te creëren om hier een programma voor te ontwikkelen om een bewustwordingsproces bij en opvoeders/ ouders/leerkrachten etc. en jeugd en gang te schieten. Bovenstaande bijeenkomst is herhaald met de sleutelfiguren van Bruinisse. Ook weer om uitleg te geven en draagvlak te creëren. Op de (drukbezochte) algemene ledenvergadering van de Dorpsraad van Bruinisse is het thema Alcohol en Jeugd op de agenda gezet. Toneelgroep Helder (contactgegevens toevoegen) heeft interactief, met de zaal, het probleem Jeugd en Alcohol uitgebeeld. Effect: maximaal. Inmiddels was de tijd rijp om een datum te prikken voor de aftrap van de APK en om de verenigingen, stichtingen, kerken, scholen etc. te gaan benaderen. Er zijn 51 stichtingen, verenigingen, kerken, scholen etc. op Bruinisse persoonlijk benaderd. Uitvoering Op 17 maart 2012 heeft de aftrap van de APK Bruinisse plaatsgevonden. Onder leiding van Nico Out en met medewerking van een panel bestaande uit de Burgemeester van Schouwen-Duiveland en voorzitter van de stuurgroep Laat Ze Niet (Ver)zuipen!, dorpsraad Bruinisse, gemeenteraadslid Schouwen-Duiveland, medewerker Indigo, projectleider Laat Ze Niet (Ver)zuipen! ontstond er een levendige discussie met zowel de panelleden als het uitgenodigde publiek. In het publiek waren wederom veel sleutelfiguren uit de Bruse gemeenschap aanwezig. Tevens waren er diverse journalisten aanwezig. 7

8 Programma Programmaonderdelen waren: Aanwezigheid Indigo en aandacht voor Jeugd en Alcohol tijdens het Winterfeest op Bruinisse. Frisfeest in jongerensoos de Pul. Aanwezigheid Indigo en aandacht voor Jeugd en Alcohol tijdens de opening van de skatebaan op Bruinisse. Agendering en voorlichting Indigo op de jaarvergadering van lagere school Op Dreef. Ouderavond op lagere school De Meerpaal met toneelgroep Helder en Indigo. Extra promotie Sport BOB campagne met de sportverenigingen. Organiseren van een avond over wet- en regelgeving met Horeca/slijters/beleidsmakers/organisatoren LZNV, politie, nvwa etc. Opvoedavond met als thema Jeugd en Alcohol met Christelijke Scholen van Bruinisse. Alcoholvrij (muziek) evenement voor jong en oud. Met verschillende organisaties (sportverenigingen, kerkenraden, Christelijke Jeugdvereniging, Scouting) wordt nog nader overleg gevoerd over verdere invulling van een en ander. Kosten Tot dusver gemaakte kosten: Aftrap APK 450,-- Frisfeest Pul 400,-- Opening Skatebaan 515,-- OBS de Meerpaal, Toneelgroep Helder 900, Totaal: 2.265,-- Tips en Tricks: Zoek draagvlak bij de plaatselijke bestuurders (wethouder/burgemeester). Zoek enthousiaste/bezorgde mensen uit de kern Zoek aansluiting bij bijvoorbeeld een dorpsraad of iets dergelijks. Benader sleutelfiguren. Neem de tijd. Ga niet harder dan het proces. Voel het ritme en de dynamiek van de kern aan. Laat de inwoners/kartrekkers uit de kern zelf bedenken en meebeslissen. Breng gedegen instellingen of mensen met kennis van zaken mee. Faciliteer snel en denk in oplossingen, niet in problemen, de meeste inwoners/kartrekkers zijn doeners/aanpakkers/regelaars, geen denkers. Thijs van Damme, Mei

9 Bijlage 2 activiteiten Aanpak per Kern in gemeente Veere Datum Waar Wat 16 februari 2012 Dorpshuis Herrijst, Westkapelle Jeugd en alcohol informatieavond Gastspreker Dr. Van der Lely 14, 16 februari Versluijsschool te Aagtekerke Indigo aanwezig bij contactavonden (wat is dat?) 5 maart Jeugdcatechese PKN gemeente in Voorlichting door St. Voorkom Meliskerke 7,8 en 9 maart Basisscholen Drugsbus naar Versluijsschool, Springplank en Boazschool en andere scholen 7 en 9 maart Drugsbus naar jeugdhonken friscocktails maken in jeugdhonk 7 maart: Biggekerke 9 maart: Aagtekerke 12 maart 2012 Diaconieschool De Springplank, Aagtekerke Indigo aanwezig tijdens contactavond ouders 21 maart 2012 Dorpsraad Aagtekerke Indigo en projectleider LZNVZ geven presentatie en info stand op openbare vergadering van de dorpsraad. 3 april 2012 Verenigingsgebouw Ons Huis Gezamenlijke infomarkt met verschillende stands van o.a. Indigo, STAP, Stichting Voorkom etc. 21 en 31 mei Boazschool Meliskerke St. Voorkom geeft gastles. Juni Jhr. Willem Versluijsschool St. Voorkom geeft gastles. Sleutelfiguren benaderen en werkgroep samenstellen In september 2011 is er een bijeenkomst van een aantal sleutelfiguren uit de kernen, die ook de werkgroep zullen vormen. Aanwezig zijn vertegenwoordigers van de dorpsraad, de scholen, de kerken, Stichting Welzijn Veere en de gemeente. Zij dragen ideeën aan die samen een plan voor de hele kern vormen. Op voorstel van de gemeente wordt een combinatie gemaakt van de werkgroepen Meliskerke en Aagtekerke, vanwege het reformatorische karakter van beide dorpen. Ook de kerk uit Biggekerke sluit later aan. Afgesproken wordt dat de sleutelfiguren hun plannen zouden uitwerken. Werkgroep bedenkt activiteiten In november 2011 wordt weer een overleg met de werkgroep georganiseerd, waarbij de aanwezigen hun uitgewerkte ideeën verder toelichten. De volgende activiteiten worden bedacht: voorlichting op de scholen door Stichting Voorkom, bezoek drugsbus van de jeugdhonken, friscocktails maken door jongeren, een contactavond op scholen, een jeugdcatechese voor de jongeren uit de kerk en als sluitstuk een infomarkt voor ouders en jongeren met organisaties die stands bemannen. Afgesproken wordt om de plannen verder uit te werken en aan te leveren voor 1 december Organiseren van de activiteiten In januari 2012 vindt het derde overleg met de werkgroep plaats, waarbij de betrokkenen hun plannen toelichten. Voor zover mogelijk werken de betrokken organisaties de activiteiten uit die ze zelf bedacht hebben. De gemeente ondersteunt hierbij (onder andere op het gebied van promotie) en neemt zelf ook een aantal activiteiten voor zijn rekening, waaronder de infomarkt. 9

10 Communicatie en promotie Er worden artikelen in de Veerse krant geplaatst, een persbericht verstuurd, posters opgehangen in de dorpen Biggekerke, Aagtekerke en Meliskerke. Daarnaast worden er artikelen in de plaatselijke dorpskrant, schoolkrant en kerkblad geplaatst. Met name de informatiemarkt wordt in de promotie benadrukt. De betrokken organisaties weten vaak al hun eigen doelgroep aan te boren. 10

11 Bijlage 3 programma Infomarkt Meliskerke Programma Infomarkt Alcohol en Jongeren Datum: 3 april 2012 Tijd: van uur tot uur Plaats: Verenigingsgebouw Ons Huis Burg. Adelaarstraat 26, Meliskerke uur uur: opbouwen kramen (tien stuks) door RBK-verhuur uur uur: voorbereiding door deelnemende organisaties Inrichten stands en testen presentatie uur uur: opening door burgemeester Van der Zwaag Welkom heten en openen infomarkt uur uur: infomarkt Informeren en vragen beantwoorden van bezoekers door de aanwezige organisaties Alcoholvrije cocktails maken door jongeren die uitgenodigd zijn door Stichting Welzijn Veere uur uur: presentatie Stichting Voorkom Gastspreker: dhr. Dijkstra uur uur: voortzetting infomarkt Informeren en vragen beantwoorden van bezoekers door de aanwezige organisaties Alcoholvrije cocktails maken door jongeren die uitgenodigd zijn door Stichting Welzijn Veere uur: afsluiting avond uur uur: leeghalen stands Stands van de verschillende organisaties: Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW) Stichting Welzijn Veere (verzorgt de stand voor alcoholvrije cocktails) GGD Zeeland Indigo Optiment Sta op Zorg De Vluchtheuvel MEE Zeeland ROVZ (verzorgt een workshop) Stichting Voorkom Overige deelnemers/aanwezige organisaties Stichting Voorkom (verzorgt de presentatie) Politie 11

12 Infomarkt over Alcohol & Jongeren Wat zijn de risico s van alcohol? Meer weten over alcohol en jongeren? Kom dan op dinsdagavond 3 april 2012 naar verenigingsgebouw Ons Huis en bezoek de infomarkt over alcohol en jongeren. Zowel ouders als jongeren zijn van harte welkom. 3 april 2012 Verenigingsgebouw Ons Huis Burg. Adelaarstraat 26 te Meliskerke Van uur tot uur Verschillende organisaties willen graag meer vertellen over alcoholgebruik door jongeren en kunnen alle vragen beantwoorden. 12

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst

Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst Stappenplan organiseren buurtbijeenkomst Dit stappenplan voor het organiseren van een buurtbijeenkomst is onderdeel van de Buurten met Energie toolbox, een project van Nudge. Deze toolbox is samengesteld

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland

Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland Bestuursovereenkomst Jeugd en alcohol Zeeland Partijen: De minister van Veiligheid en Justitie (VenJ); De Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, namens de 13 gemeenten in Zeeland, hierna te noemen de gemeenten;

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van de activiteiten die in Boxtel en Veghel worden ondernomen in het kader van het project Alcohol 16 min geen goed

Nadere informatie

Datum 18 maart 2013 Onderwerp Samenvatting inzet Indigo Preventie 2012 en ontwikkelingen 2013

Datum 18 maart 2013 Onderwerp Samenvatting inzet Indigo Preventie 2012 en ontwikkelingen 2013 Datum 18 maart 2013 Onderwerp Samenvatting inzet Indigo Preventie 2012 en ontwikkelingen 2013 Inleiding Met Indigo worden jaarlijks via het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) afspraken

Nadere informatie

Evaluatie Laat ze niet ver zuipen! 2013

Evaluatie Laat ze niet ver zuipen! 2013 Evaluatie Laat ze niet ver zuipen! 2013 April 2014 Inleiding De afgelopen drie jaar hebben alle 13 Zeeuwse gemeenten, de GGD, Indigo Zeeland, Politie Zeeland- West-Bra a t e a dere part ers o der de lag

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Beïnvloeding gedrag weggebruikers Borne

Beïnvloeding gedrag weggebruikers Borne Beïnvloeding gedrag weggebruikers Borne Plan van aanpak Van Auteur Communicatie Noord-Oost Joost Mulder Kenmerk Versie 1.2 Datum 19 maart 2012 Status Besproken bestuurlijk overleg 22 maart 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan

Preventie- en handhavingsplan 08OKT.2014 Gemeente Delft Preventie- en handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank en Horecawet - 2014 Astrid Lensink & Irma Lauwers 14-04-2014 Inleiding Op I januari 2014 is de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Tips voor de organisatie van een evenement. 1. Evenementen Solar Days

Tips voor de organisatie van een evenement. 1. Evenementen Solar Days Tips voor de organisatie van een evenement In dit document: 1. Evenementen van Solar Days 2. Tips voor de organisatie van uw evenement 3. Planning 4. Contact gegevens Solar Days 2013 1. Evenementen Solar

Nadere informatie

Tieners en alcohol. GGD Zeeland - Westwal 37, Postbus 345, 4460 AS Goes - T: (0113) , F: (0113) , I:

Tieners en alcohol. GGD Zeeland - Westwal 37, Postbus 345, 4460 AS Goes - T: (0113) , F: (0113) , I: Tieners en alcohol Wijzigingen per 2014 Per 1 januari 2014 verhoogt de rijksoverheid de leeftijdsgrens voor alcoholhoudende drank van 16 naar 18 jaar. Reden hiervoor is dat de overheid jongeren wil beschermen

Nadere informatie

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen STAPPENPLAN COMMUNICATIE / PERS Bij aanvang van ieder project dient er naast een projectleider ook direct een persoon verantwoordelijk

Nadere informatie

Speciale Halt-afdoening

Speciale Halt-afdoening Speciale Halt-afdoening Thema middag Helder op straat (HOS) 26 januari 2012 Liesbeth vanden Boeynants Directeur Halt ZWN Halt Zuid-West Nederland o Werkgebied 39 gemeenten; 2 politieregio s o 21 medewerkers;

Nadere informatie

Plan van aanpak jongerenparticipatie gemeente Sluis

Plan van aanpak jongerenparticipatie gemeente Sluis Plan van aanpak jongerenparticipatie gemeente Sluis Jongerenparticipatie is een verzamelwoord voor alle situaties waarin jongeren actief betrokken raken bij de maatschappij. Jongerenparticipatie kent meerdere

Nadere informatie

Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?!

Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?! Bestuurssamenvatting strategie Verzuip jij je Toekomst?! 2013-2015 Algemeen De evaluatie van Verzuip jij je Toekomst?! over de periode 2009-2012 heeft laten zien dat in de afgelopen vier jaar de eerste

Nadere informatie

Nalevingsonderzoek verkoop alcohol Zeeuwse gemeenten 2016

Nalevingsonderzoek verkoop alcohol Zeeuwse gemeenten 2016 Nalevingsonderzoek verkoop alcohol Zeeuwse gemeenten 2016 Inleiding Het Zeeuwse project Laat Ze Niet Verzuipen! (LZNVZ) 1 en de 13 Zeeuwse gemeenten willen inzicht in de mate waarin alcoholverstrekkers

Nadere informatie

Op weg naar een dementievriendelijke wijk. Iedereen kan een steentje bijdragen. Jasper Kimenai Alzheimer Nederland

Op weg naar een dementievriendelijke wijk. Iedereen kan een steentje bijdragen. Jasper Kimenai Alzheimer Nederland Op weg naar een dementievriendelijke wijk Iedereen kan een steentje bijdragen Jasper Kimenai Alzheimer Nederland Programma 1. Wensen en behoeften 2. Dementievriendelijk Nederland 3. Programma dementievrienden

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 15 MAART 2011

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 15 MAART 2011 VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 15 MAART 2011 Onderwerp: Het nieuwe alcohol- en drugsbeleid voor jongeren in de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert 2011-2014. Agendapunt 15. Raadsvoorstelnummer 2011-17

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

R a p p o r t. Draagvlakonderzoek alcohol en jongeren. Digitaal onderzoek onder ouders en jongeren 2016

R a p p o r t. Draagvlakonderzoek alcohol en jongeren. Digitaal onderzoek onder ouders en jongeren 2016 R a p p o r t Draagvlakonderzoek alcohol en jongeren Digitaal onderzoek onder ouders en jongeren 2016 In opdracht van Laat ze niet (ver)zuipen! Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland Juni 2016 Jeroen

Nadere informatie

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Het Duisenberg Gebouw met haar prachtige Plaza en onderwijsruimtes is een uitstekende plek voor studenten, staf en externen om een evenement

Nadere informatie

Hoe maak ik mijn gemeente TTIP-vrij?

Hoe maak ik mijn gemeente TTIP-vrij? Handleiding: Hoe maak ik mijn gemeente TTIP-vrij? Inhoudsopgave 1. Waarom TTIP-vrij? 2. In 6 Stappen naar een TTIP-vrije gemeente 1. Bereid je voor 2. Start een groep 3. Maak een plan 4. Organiseer een

Nadere informatie

Actieplan 2011 2015. Jeugd en Alcohol. Zeeuws-Vlaanderen

Actieplan 2011 2015. Jeugd en Alcohol. Zeeuws-Vlaanderen Actieplan 2011 2015 Jeugd en Alcohol Zeeuws-Vlaanderen Versie 3 mei 2011 Actieplan 2011 2015 Jeugd en Alcohol Zeeuws-Vlaanderen INLEIDING Dit actieplan is een uitwerking van het Zeeuws-Vlaamse Projectplan

Nadere informatie

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos Bijlage 2 Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos A1 Uitbrengen jaarkrant A2 Advertentie huis aan huis bladen A3 Consultatie B1 Brochures

Nadere informatie

Bestuursopdracht Raad

Bestuursopdracht Raad Bestuursopdracht Raad Natuurlijk: gezond! Uitgangspunten notitie lokaal gezondheidsbeleid Naam ambtenaar: P.M. Veldkamp Datum: 18 april 2008 1. Aanleiding. Gemeenten zijn verplicht om iedere vier jaar

Nadere informatie

Bijlage 1: keuzemenu preventie- en handhavingsplan alcohol

Bijlage 1: keuzemenu preventie- en handhavingsplan alcohol Bijlage 1: keuzemenu preventie- en handhavingsplan De keuze voor preventie- en handhavingsactiviteiten hangen idealiter samen met het risicoprofiel. De activiteiten die De Ronde Venen gaat inzetten om

Nadere informatie

Aanpak partcipatie zwerfafval Gemeente Bronckhorst

Aanpak partcipatie zwerfafval Gemeente Bronckhorst Aanpak partcipatie zwerfafval Gemeente Bronckhorst datum 28 augustus 2013 aan Ine Heesink Gemeente Bronckhorst van Brenda Boerema Ingenieursbureau Oranjewoud project Participatie zwerfafval projectnummer

Nadere informatie

Communicatieplan gemeentelijke herindeling. Bij Hoog en Laag

Communicatieplan gemeentelijke herindeling. Bij Hoog en Laag plan gemeentelijke herindeling Bij Hoog en Laag Inleiding Op dit moment onderzoekt de provincie Gelderland in samenwerking met de gemeenten op verzoek van de raden wat de financiële gevolgen zijn van een

Nadere informatie

䰀䘀唀一䐀匀倀刀䄀夀䔀刀一䤀䜀䠀吀㐀 㜀䠀䄀一䐀䈀伀䔀䬀吀

䰀䘀唀一䐀匀倀刀䄀夀䔀刀一䤀䜀䠀吀㐀 㜀䠀䄀一䐀䈀伀䔀䬀吀 䰀䘀唀一䐀匀倀刀䄀夀䔀刀一䤀䜀䠀吀㐀 㜀䠀䄀一䐀䈀伀䔀䬀吀 Voorwoord Wat fijn dat jij een Prayer Night wil organiseren en samen met andere jongeren tot God wil bidden en Hem wil aanbidden. Begin de voorbereiding met gebed en vraag

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: J. Ragetlie Aan: de leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Alcohol- en Drugsbeleid 2012 Steller: S. van Schijndel Datum: 18 januari 2012 Nr.: RIB-JR-1202 Geachte

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08 Comm. : MZ Onderwerp Alcoholpreventie jongeren in Noord Brabant Status oordeelvormend Voorstel 1. Deel te nemen aan het project alcoholpreventie Jongeren Veiligheidsregio Brabant-Noord 2. Vanaf 2009 voor

Nadere informatie

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen Bergen NH 2 Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen 1. Inleiding In het beleidsplan Naar een nuchter Bergen 2012 2015 zijn de volgende ambities

Nadere informatie

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen Inhoud Alcoholpreventie Jeugd Gemeente Dalfsen 1 Alcoholpreventie Jeugd 1. Inleiding Het alcoholgebruik onder de jongeren is de laatste jaren een landelijk probleem waar steeds meer aandacht voor is, zowel

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-118 Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Gevraagde beslissing 1. Het Beleidsplan

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma NHN 2016 en 2017 (inclusief begroting)

Uitvoeringsprogramma NHN 2016 en 2017 (inclusief begroting) Uitvoeringsprogramma NHN 2016 en 2017 (inclusief begroting) In control of Alcohol&Drugs 2016 en 2017 Noord-Holland Noord 1 Programmateam In Control of Alcohol&Drugs Stuurgroepen mei 2016 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Rotterdam, 17 april 2012.

Rotterdam, 17 april 2012. Rotterdam, 17 april 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden R. Buijt (Leefbaar Rotterdam) en J.L. Ton (Leefbaar Rotterdam) over vervolgvragen verklaring omtrent gedrag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

Evaluatieformulier. Ja nee. Ja nee. *Ja nee

Evaluatieformulier. Ja nee. Ja nee. *Ja nee Respondenten 66 1 In welke mate voldoet de conferentie aan uw verwachtingen? a Algemeen Volledig 8 16 26 15 1 Helemaal niet b Niveau 2 niet ingevuld Volledig 4 23 23 12 2 Helemaal niet c Inhoud 1 niet

Nadere informatie

Actieplan verslavingspreventiebeleid. Gemeente Valkenswaard

Actieplan verslavingspreventiebeleid. Gemeente Valkenswaard Actieplan verslavingspreventiebeleid Gemeente Valkenswaard 2014-2015 - 2 - Inhoudsopgave Inleiding p. 4 Het plan p. 5 Het actieprogramma p. 6 1. Ouder/kind avond p. 6 2. Voorlichting vierde klas p. 7 3.

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/636193 Besluitnummer: 20 5.2 Onderwerp: Integraal Beleidskader Preventie en Handhaving DHW met preventief drugsbeleid

Nadere informatie

34 secondant #6 december 2010. Interview Alcoholgebruik onder jongeren

34 secondant #6 december 2010. Interview Alcoholgebruik onder jongeren 34 secondant #6 december 2010 Interview Alcoholgebruik onder jongeren gezamenlijk nee z hersenletsel én o secondant #6 december 2010 35 eggen voorkomt verlast Het alcoholgebruik onder jongeren is zorgwek

Nadere informatie

A. INTERACTIEF PLANPROCES

A. INTERACTIEF PLANPROCES Communicatie Structuurvisie De Wolden A. INTERACTIEF PLANPROCES De gemeente De Wolden is gestart met het opstellen van een Structuurvisie voor het hele grondgebied van de gemeente. Het college en de raad

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 LAAT JE NIET FLESSEN!

JAARVERSLAG 2010 LAAT JE NIET FLESSEN! JAARVERSLAG 2010 LAAT JE NIET FLESSEN! Februari 2011 Contactpersoon : Maartje Stokkermans Projectleider Laat je niet flessen! E : m.stokkermans@sre.nl T : 040-2594 535 Pagina 1 van 5 1. Inleiding. Dit

Nadere informatie

SPOORBOEKJE. Activiteiten met en voor elkaar! Inspiratie, tips en voorbeelden

SPOORBOEKJE. Activiteiten met en voor elkaar! Inspiratie, tips en voorbeelden SPOORBOEKJE Activiteiten met en voor elkaar! Inspiratie, tips en voorbeelden Elke week wandelen we samen. Inmiddels met meer dan twintig mensen. Als het weer te slecht is, doen we binnen een spelletje.

Nadere informatie

W onen en W erken op het W eb in het ZML

W onen en W erken op het W eb in het ZML W onen en W erken op het W eb in het ZML Product 9: PR plan Datum: 27 juni 2007 Auteur: Stichting Kennisnet I CT op school P rojectregeling contentontw ikkeling (voortgezet) speciaal onderw ijs P rojectpartners:

Nadere informatie

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 1 1. Inleiding Gemeente Bergen beschikt niet over een toeristische visie. Voor een gemeente waarvan het toerisme een grote economische peiler vormt,

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

R a p p o r t. Draagvlakonderzoek alcohol en jongeren

R a p p o r t. Draagvlakonderzoek alcohol en jongeren R a p p o r t Draagvlakonderzoek alcohol en jongeren Telefonisch onderzoek onder ouders en jongeren 2013 In opdracht van Laat ze niet (ver)zuipen Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland november 2013,

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP. Stichting Welzijn Velsen. Lay-out: H.Meulenbroek 2015

HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP. Stichting Welzijn Velsen. Lay-out: H.Meulenbroek 2015 HANDLEIDING HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP VOOR DE KERNGROEP Stichting Welzijn Velsen Lay-out: H.Meulenbroek 2015 Aantekeningen Handleiding voor de Kerngroep In 2013 werd een nieuwe werkwijze geïntroduceerd

Nadere informatie

GEMEENTE VAL KENSWAARD

GEMEENTE VAL KENSWAARD V GEMEENTE VAL KENSWAARD de Hofnar 15 Postbus 10100 5550 GA Valkenswaard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 gemeente@valkenswaard.nl www.valkenswaard.nl Aan de leden van de raad van de gemeente Valkenswaard

Nadere informatie

Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1

Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1 Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1 Je hebt als groep ouders een idee van wat je rond cultuur, ouderbetrokkenheid en taalstimulering zou willen doen op de school van je kind(eren)? Dit doe

Nadere informatie

Alcohol en jongeren in de gemeente Noordoostpolder Wat is er al en waar liggen kansen?

Alcohol en jongeren in de gemeente Noordoostpolder Wat is er al en waar liggen kansen? Alcohol en jongeren in de gemeente Noordoostpolder Wat is er al en waar liggen kansen? Door: GGD Flevoland Aanleiding Alcoholgebruik onder jongeren is al enige jaren een belangrijk thema binnen de gemeente

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

KNVB Schoolvoetbal. Stappenplan KNVB Schoolvoetbal is er voor iedereen

KNVB Schoolvoetbal. Stappenplan KNVB Schoolvoetbal is er voor iedereen KNVB Schoolvoetbal Stappenplan KNVB Schoolvoetbal is er voor iedereen KNVB Schoolvoetbal biedt kansen voor verenigingen Al ruim een eeuw organiseert de KNVB het landelijke schoolvoetbaltoernooi. Aan de

Nadere informatie

Medemblik In Control of Drugs- en Alcohol 2016-2020

Medemblik In Control of Drugs- en Alcohol 2016-2020 Medemblik In Control of Drugs- en Alcohol 2016-2020 IO-15-23818 Inhoudsopgave 1. Aanleiding...3 1.1 Waarom een lokale kadernotitie?...3 1.2 Aansluiting regionale doelstellingen...3 2. De doelstelling...4

Nadere informatie

Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015. Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West. Werkteam Communicatie Venray Centrum-West

Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015. Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West. Werkteam Communicatie Venray Centrum-West Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015 Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West Werkteam Communicatie Venray Centrum-West 1 1. Doelstelling Wat ik niet weet kan ik ook niet doen. Dit geldt

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School voortgezet onderwijs: Roken & Alcohol

Menukaart Gezonde School voortgezet onderwijs: Roken & Alcohol Menukaart Gezonde voortgezet onderwijs: Roken & Alcohol : Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Deze handleiding is ontwikkeld om je te helpen je Alpha zo bekend mogelijk te maken in je dorp, stad of regio. Daar hebben we mooie

Deze handleiding is ontwikkeld om je te helpen je Alpha zo bekend mogelijk te maken in je dorp, stad of regio. Daar hebben we mooie Deze handleiding is ontwikkeld om je te helpen je Alpha zo bekend mogelijk te maken in je dorp, stad of regio. Daar hebben we mooie promotiematerialen voor ontwikkeld. De hoofdpersoon in deze eerste! internationale

Nadere informatie

De beleidscontext van opdrachtformulering: MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN, BELEIDSDOELEN EN RESULTATEN

De beleidscontext van opdrachtformulering: MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN, BELEIDSDOELEN EN RESULTATEN De beleidscontext van opdrachtformulering: MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN, BELEIDSDOELEN EN RESULTATEN MAATSCHAPPELIJK EFFECT Een maatschappelijk effect is een geformuleerde globale ambitie welke de overheid

Nadere informatie

Multiculturele ouderenbeurs

Multiculturele ouderenbeurs Multiculturele ouderenbeurs Korte impressie Bloedsuiker prikken: dat bleek de grote attractie op 'Kleurrijk in welzijn en zorg', de markt voor oudere migranten die het NOOM in opdracht van de gemeente

Nadere informatie

Sportactiviteiten en ondersteuning voor primair onderwijs gemeente Middelburg / Middelburg in Beweging

Sportactiviteiten en ondersteuning voor primair onderwijs gemeente Middelburg / Middelburg in Beweging Sportactiviteiten en ondersteuning voor primair onderwijs gemeente Middelburg / Middelburg in Beweging schooljaar 2015-2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen Middelburg in Beweging pag. 3 1.1 Sportkennismakingsactiviteiten

Nadere informatie

Publiciteit en werving OSA

Publiciteit en werving OSA Publiciteit en werving OSA Bereik de ouders persoonlijk Het is belangrijk om veel aandacht aan werving en publiciteit te besteden. In het bijzonder als u met open inschrijving werkt. Denkt u hierbij aan

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 15 december 2014 Agenda nr: Onderwerp: vaststelling Preventie- en Handhavingsplan Jeugd, Alcohol & Omgeving

Raadsvergadering d.d.: 15 december 2014 Agenda nr: Onderwerp: vaststelling Preventie- en Handhavingsplan Jeugd, Alcohol & Omgeving Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 15 december 2014 Agenda nr: Onderwerp: vaststelling Preventie- en Handhavingsplan Jeugd, Alcohol & Omgeving 2015-2019 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies

Nadere informatie

Stappenplan voor een rookvrij schoolterrein

Stappenplan voor een rookvrij schoolterrein Stappenplan voor een rookvrij schoolterrein Inleiding Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak verhoogd van 16 naar 18 jaar. Uit onderzoek blijkt dat het zien roken van anderen,

Nadere informatie

Kadernota In control of Alcohol&Drugs 2016-2020 Noord-Holland Noord

Kadernota In control of Alcohol&Drugs 2016-2020 Noord-Holland Noord Kadernota In control of Alcohol&Drugs 2016-2020 Noord-Holland Noord Projectgroep In control of Alcohol & Drugs 2 december 2015 1. Inleiding Voor u ligt het nieuwe programma In Control of Alcohol of Drugs

Nadere informatie

JAARPLAN & BEGROTING 2013

JAARPLAN & BEGROTING 2013 JAARPLAN & BEGROTING 2013 1 Jaarplan 2013 PMF UH Voor 2013 zijn door het PMF UH de hieronder kort beschreven werkzaamheden en activiteiten gepland. Dit jaarplan 2013 is afgeleid van het meerjarenplan PMF

Nadere informatie

Preventie. Nieuwsbrief. Voorjaar 2014. Informatie en advies over alcohol, drugs, opvoeding en puberteit. In deze nieuwsbrief

Preventie. Nieuwsbrief. Voorjaar 2014. Informatie en advies over alcohol, drugs, opvoeding en puberteit. In deze nieuwsbrief Nieuwsbrief Preventie Wij houden u graag op de hoogte Informatie en advies over alcohol, drugs, opvoeding en puberteit In deze nieuwsbrief Veel vragen over NIX18 Fabels en feiten De Buitenhof is een landelijk

Nadere informatie

Kadernota In Control of Alcohol&Drugs 2016-2020 Noord-Holland Noord

Kadernota In Control of Alcohol&Drugs 2016-2020 Noord-Holland Noord Kadernota In Control of Alcohol&Drugs 2016-2020 Noord-Holland Noord Projectgroep In Control of Alcohol & Drugs 29 februari 2016 1. Inleiding Voor u ligt het nieuwe programma In Control of Alcohol & Drugs

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

Improving Mental Health by Sharing Knowledge. Informatie bijeenkomst NIX18 campagne

Improving Mental Health by Sharing Knowledge. Informatie bijeenkomst NIX18 campagne Improving Mental Health by Sharing Knowledge Informatie bijeenkomst NIX18 campagne Programma 1. Highlights en resultaten campagne 2016 Ministerie van VWS - Liesbeth Sluis NIX18-team Trimbos - Ingrid Schulten

Nadere informatie

Asbestcommunicatie. DEEL 4 Bij geplande asbestverwijdering. juni 2014. Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland

Asbestcommunicatie. DEEL 4 Bij geplande asbestverwijdering. juni 2014. Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland Handreiking Asbestcommunicatie juni 2014 DEEL 4 Bij geplande asbestverwijdering Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland 4 COMMUNICATIE BIJ GEPLANDE ASBESTVERWIJDERING Een geplande asbestverwijdering

Nadere informatie

Adviesraad Oirschot www.wmoadviesraadoirschot.nl e-mail: info@wmoadviesraadoirschot.nl

Adviesraad Oirschot www.wmoadviesraadoirschot.nl e-mail: info@wmoadviesraadoirschot.nl Commentaar op het preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Oirschot. Het commentaar is via e-mail correspondentie verzameld en door ondergetekende in deze tabel verwerkt. Als zodanig betreft het

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving

Startnotitie ketenbeleid Menameradiel. Inhoud. 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving Startnotitie ketenbeleid Menameradiel Inhoud 1. Inleiding 2. Situatie Menameradiel 3. Uitgangspunten 4. De gekozen aanpak 5. Partners en omgeving bijlagen bijlage 1. bijlage 2. bijlage 3. bijlage 4. bijlage

Nadere informatie

Toepassen van Sociale Marketing op ontwikkeling van alcoholmatigingsinterventies

Toepassen van Sociale Marketing op ontwikkeling van alcoholmatigingsinterventies Toepassen van Sociale Marketing op ontwikkeling van alcoholmatigingsinterventies A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl KvK Utrecht 30276683 T 030 274 91 11

Nadere informatie

Stappenplan beweegevenement. Stappenplan voor het organiseren van een beweegevenement

Stappenplan beweegevenement. Stappenplan voor het organiseren van een beweegevenement Stappenplan beweegevenement Stappenplan voor het organiseren van een beweegevenement Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 STAP 1: VOORONDERZOEK 4 BEWEEGEVENEMENT MOTTO 4 DOELGROEPENKEUZES MAKEN 4

Nadere informatie

Goes, 11 februari Geacht College,

Goes, 11 februari Geacht College, Vooruitblik In 2016 staan er weer veel activiteiten op de stapel. In maart gaat de regionale IkPas campagne 2016 van start. Dit jaar met oud-wereldkampioen Nelli Cooman als Zeeuwse ambassadeur. Tevens

Nadere informatie

OBOKT. goh a. Activiteitenplan - bijlage bij Preventie- & Handhavingsplan - Gemeente Delft 2014. I. p jler: fysieke ert sociale omgeving

OBOKT. goh a. Activiteitenplan - bijlage bij Preventie- & Handhavingsplan - Gemeente Delft 2014. I. p jler: fysieke ert sociale omgeving OBOKT. goh a I. p jler: fysieke ert sociale omgeving Onderwerp/resultaat Actie Doelgroep Locatie Uitvoerder Periode Kosten Gezonde school Bij complexe vragen ta.v. middelengebruik in klassen of van individuele

Nadere informatie

Alcohol & Jeugd. Preventie en handhavingsplan 2014 2016. 14 mei 2014 Afdeling. Maatschappelijke Ontwikkeling Auteur. D. van Rijn

Alcohol & Jeugd. Preventie en handhavingsplan 2014 2016. 14 mei 2014 Afdeling. Maatschappelijke Ontwikkeling Auteur. D. van Rijn Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Alcohol & Jeugd Preventie en handhavingsplan 2014 2016 Datum 14 mei 2014 Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

6Het voorbereidingsdraaiboek

6Het voorbereidingsdraaiboek DC 6Het voorbereidingsdraaiboek In dit dc-thema vind je informatie over het voorbereiden van een evenement. Het is een soort checklist van tien aandachtspunten, om te controleren of je niets vergeten bent.

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School voortgezet onderwijs: Roken & Alcohol

Menukaart Gezonde School voortgezet onderwijs: Roken & Alcohol Menukaart Gezonde voortgezet onderwijs: Roken & Alcohol : Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid

Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid INLEIDING De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert gaan het gemeentelijke subsidiebeleid herzien. Het subsidiebeleid wordt opnieuw bekeken en aangepast.

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

Discussiestuk Jeugd en Alcohol Zeeuws-Vlaanderen : aanloop naar een projectplan

Discussiestuk Jeugd en Alcohol Zeeuws-Vlaanderen : aanloop naar een projectplan Discussiestuk Jeugd en Alcohol Zeeuws-Vlaanderen 2010 2012: aanloop naar een projectplan Inleiding Dit stuk dient als discussiestuk: een praatpapier om met bestuurders, raden en partners te komen tot een

Nadere informatie

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern Vertrekpunt Het eerste prestatieveld binnen de WMO: Het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Om aan

Nadere informatie

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014

Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Kenmerk : 14.0003569 *14.0003569* Agendapunt nr. : 2014-BD-072 Raadsvergadering d.d. : 15 december 2014 Vaals, 27 oktober 2014 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp Preventie- en Handhavingsplan Jeugd,

Nadere informatie

Welzijnszorg Oosterschelderegio

Welzijnszorg Oosterschelderegio Goes, 28 juni 2012 4g Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Gemeente Borsele t.a.v. College van B & W Postbus 1 4450 AA Heinkenszand Onderwerp: Behandeld: Bijlage(n): Email: Evaluatie regionaal

Nadere informatie

Plan van aanpak Laat ze niet (ver)zuipen!

Plan van aanpak Laat ze niet (ver)zuipen! Plan van aanpak Laat ze niet (ver)zuipen! 2014 t/m 2016 Plan van aanpak Laat ze niet (ver)zuipen! 2014 t/m 2016 8 april 2014 Plan van aanpak Laat ze niet (ver)zuipen! 2014 t/m 2016 Pagina 2 Inhoud Voorwoord...

Nadere informatie

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Afstudeerproject HAS Den Bosch, onderdeel van KIGO-project Educatie en Dierenwelzijn Studenten HAS Den Bosch: Claudia Liedecke Anneloek van Lieshout Opdrachtgever:

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Quickscan Jeugd en Alcohol in Zeeland

Quickscan Jeugd en Alcohol in Zeeland Middelburg, maart 2009 Colofon Scoop 2009 Samenstelling Maarten de Gouw Linda Franken in opdracht van de Provincie Zeeland Scoop Zeeuws instituut voor sociale en culturele ontwikkeling Achter de Houttuinen

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Hoofdstuk 19 Sportieve evenementen

Hoofdstuk 19 Sportieve evenementen Hoofdstuk 19 Sportieve evenementen Actieplan Doe mee met een (sportief) evenement Als in uw omgeving een sportief evenement georganiseerd wordt, kan het de moeite waard zijn als comité daaraan mee te doen.

Nadere informatie