Team Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) Versie 1.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Team Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) Versie 1.0"

Transcriptie

1 Uitgangspunten Gemeentelijke Regionale Infrastructuur Drechtsteden (GRID) Architectuurprincipes technische architectuur en strategische technologie keuzes Team Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) In opdracht van Ferdi van Engelen Status Definitief Versie 1.0 Redactie DTA - Ton Voogt Datum

2 Documenthistorie Versiebeheer Versie Datum Auteur Samenvatting van de wijzigingen Ton Voogt Initiële versie Ton Voogt Aanpassingen a.d.h.v. reviews Ton Voogt Aanpassingen a.d.h.v. reviews Ton Voogt Aanpassingen a.d.h.v. reviews John van Eck, Ton Voogt Aanpassingen a.d.h.v. reviews Goedkeuring De hieronder genoemde personen hebben kennis genomen van de inhoud van het document en deze goedgekeurd: Versie Datum Naam Functie Status Ferdi van Engelen Hoofd ICT goedgekeurd PMO programma IP & A Drechtsteden vastgesteld Distributie Dit document is aan de onderstaande personen aangeboden: Versie Datum Naam Kennedy Latupeirissa, Ferdi van Engelen, Paul Zweers, John van Eck Kennedy Latupeirissa, Ferdi van Engelen, Paul Zweers, John van Eck Kennedy Latupeirissa, Ferdi van Engelen, Paul Zweers, John van Eck Kennedy Latupeirissa, Ferdi van Engelen, Paul Zweers, John van Eck Leden PMO programma IP & A Drechtsteden 2

3 Inhoudsopgave 1 ACHTERGROND PROJECT ARCHITECTUURPRINCIPES (AP-1) DE UNIFORME INFRASTRUCTUUR (AP-2) DE PERSOONSONGEBONDEN WERKPLEK (AP-3) DE TAAKGERICHTE WERKPLEK (AP-4) DE VEILIGE INFRASTRUCTUUR (AP-5) ÉÉNMALIG AANMELDEN (AP-6) DE GECENTRALISEERDE INFRASTRUCTUUR (AP-7) DE RECHTMATIGE INFRASTRUCTUUR (AP-8) EFFICIËNT BEHEER (AP-9) DE GESTANDAARDISEERDE INFRASTRUCTUUR (AP-10) DE FLEXIBELE INFRASTRUCTUUR STRATEGISCHE KEUZES KANTOORAUTOMATISERING Servers Server Based Computing Clients Printers Applicaties VIRTUALISATIE SERVICES Directory Services Mail Services Database Services BACK OFFICE TELEFONIE METHODEN Project Management Beheer...12 BIJLAGE 1: REFERENTIE MATERIAAL...13 BIJLAGE 2: AFKORTINGEN

4 1 Achtergrond project De ontwikkelingen in de Drechtsteden regio gaan ontzettend snel, zowel qua dienstverlening naar de burger als qua ondersteunende ICT dienstverlening aan de deelnemende gemeenten. De regionalisering (schaalvergroting) van de diensten die aan de burger worden aangeboden en de grote toename van diensten die elektronisch aangeboden worden via het e-loket dwingen de ICT afdelingen van de gemeenten tot een nauwe samenwerking, waarbij diensten zoveel mogelijk uniform en gestandaardiseerd worden aangeboden. Diensten worden immers niet meer alleen voor de betreffende gemeente aangeboden, maar voor de gehele regio. Bovendien zijn er ook op andere gebieden regionale ontwikkelingen. Denk hierbij aan o.a. Integrale Vergunningverlening en Handhaving, de zorgloketten voor de Intergemeentelijk Sociale Dienst, gegevensuitwisseling tussen Sociale Dienst en CWI, informatievoorziening voor Belastingen binnen de Drechtsteden, Regionaal Bureau Leerplicht, Klant Contact Centrum (KCC), één Drechtstedelijk E-Loket, één Drechtstedelijk mid-office en Breedband Drechtsteden. Veel van deze ontwikkelingen zijn wettelijke verplicht. Na de formele vorming van de verschillende gemeenten tot één Drechtsteden regio, staan de Drechtsteden gemeenten voor de uitdaging alle businessprocessen op ICT gebied te integreren tot één uniforme ICT infrastructuur welke éénduidig beheerd wordt. Een op de klant gerichte werkwijze, steunend op een optimale informatievoorziening, is nodig om deze doelen te realiseren. De visie die de gemeente Dordrecht heeft t.o.v. de regionale Drechtsteden ICT architectuur, is o.a. verwoord in het document Technisch Beleidsplan ICT (TBP). De gevolgen van deze visie voor ICT zijn de volgende functionele behoeften: Softwareaanpassingen ter ondersteuning van monobranding. Adequate informatie-uitwisseling, bij voorkeur door middel van web-services; Consolideren van verantwoordingsinformatie op basis van vooraf afgesproken uniform formaat; Hoge eisen aan beveiliging en privacy bij informatie-uitwisseling; Bij het inrichten van werkplekken en informatiesystemen rekening houden met ergonomie (schermlayout, kleurgebruik, taalkeuzen, randapparatuur, etc.) en met de fysieke mogelijkheden van gebruikers; Lokatie-onafhankelijke systeeminrichting (werkplekken); Mogelijkheid voor telewerken; Nieuwe telefonie; Optimalisering van het management informatiesysteem; Beveiliging, zoals authenticatie en autorisatie van gebruikers, en bescherming tegen virussen en andere schadelijke invloeden. wordt functiegericht aangeboden; wordt (zoveel mogelijk) werkplekonafhankelijk aangeboden; Daarboven is het een kwaliteitseis dat de infrastructuur door het hele netwerk rechtmatigheid en het gebruik van gecertificeerde producten afdwingt. De certificatie vindt plaats tegen het beleid van Drechtsteden ICT, de Drechtsteden Security Officer en onderhoudseisen. De afdeling Dordrecht ICT Beleid heeft de vertaalslag van de bovenstaande visie naar architectuurprincipes (concepten) voor de Drechtsteden infrastructuur gemaakt. Dit document beschrijft de architectuurprincipes van de nieuwe Drechtsteden infrastructuur en is daarmee leidend voor alle infrastructuurprojecten en activiteiten. De nieuwe Drechtsteden infrastructuur heeft de naam Gemeentelijk Regionale Infrastructuur Drechtsteden (GRID) gekregen. 4

5 2 Architectuurprincipes In dit hoofdstuk worden de hoofdlijnen van beleid (principes) beschreven, die als fundament voor de Drechtsteden Architectuur gelden. Na acceptatie en goedkeuring van deze principes door de Algemene Directie Dordrecht (Netwerk Directie Drechtsteden) worden deze principes binnen de regio geborgd. De architectuurprincipes (AP) die ontwikkeld zijn, vloeien voort uit de visie die de afdeling ICT heeft voor de Drechtsteden infrastructuur, namelijk: De Drechtsteden infrastructuur wordt voor de hele regio (en daarmee voor alle gebruikers binnen de regio) uniform ingericht, waarbij ICT diensten centraal worden aangeboden. Gebruikers worden werkplekonafhankelijk en taakgericht voorzien van de benodigde functionaliteit, waarbij wet- en regelgeving de hoogste prioriteit hebben. De gewenste Drechtsteden infrastructuur moet voldoen aan de onderstaande architectuurprincipes (AP): Principe AP-1 AP-2 AP-3 AP-4 AP-5 AP-6 AP-7 AP-8 AP-9 AP-10 De uniforme infrastructuur De persoonsongebonden werkplek De taakgerichte werkplek De veilige infrastructuur Éénmalig aanmelden De gecentraliseerde infrastructuur De rechtmatige infrastructuur Efficiënt beheer De gestandaardiseerde infrastructuur De flexibele infrastructuur De bovenstaande architectuurprincipes zijn hieronder beschreven: 2.1 (AP-1) De uniforme infrastructuur De infrastructuur van de Drechtsteden gemeenten is uniform en voorbereid op de toekomst ingericht. De implementatie van een uniforme infrastructuur zorgt ervoor, dat op de werkplek geen onderscheid meer te maken is naar gemeente. Dit principe dwingt af, dat iedere werkplek binnen de Drechtsteden gebaseerd is op dezelfde principes, onderhavig is aan hetzelfde beveiligingsniveau en op dezelfde manier beheerd wordt. Vanaf iedere werkplek kan men beschikken over de noodzakelijke en gewenste functionaliteit; Bestaande exotische omgevingen worden gesaneerd of naar de Drechtsteden infrastructuur gemigreerd. 2.2 (AP-2) De persoonsongebonden werkplek Vanuit de Drechtsteden visie wordt de behoefte aan flexwerken steeds groter. Niet alleen zullen gebruikers steeds meer op verschillende fysieke locaties gaan werken, ook zullen zij vaker binnen de afdeling met flexwerkplekken te maken krijgen. Het principe van de persoonsongebonden werkplek stelt, dat een werkplek niet meer van een bepaalde gebruiker is, maar dat iedere gebruiker in staat is met een willekeurige werkplek van de Drechtsteden infrastructuur te werken. 5

6 Met dit principe zijn gebruikers in staat op iedere willekeurige werkplek van iedere Drechtsteden vestiging in te loggen. De gebruiker heeft dan de beschikking over en toegang tot alle applicaties en informatie waar hij conform zijn gebruikersprofiel (rol) recht op heeft. Een werkplek moet voor iedere gebruiker binnen een acceptabele tijd arbeidsgereed zijn; Door gebruikers benodigde functionaliteit moet snel en Drechtsteden breed ingezet kunnen worden; Iedere benodigde applicatie wordt vanaf iedere werkplek aangeboden; applicaties mogen dus niet werkplekafhankelijk zijn; Hardware (randapparatuur) mag niet werkplekafhankelijk zijn. 2.3 (AP-3) De taakgerichte werkplek Gebruikers beschikken over een taakgerichte werkplek, zodanig ingericht dat de gebruiker optimaal wordt ondersteund bij het uitvoeren van zijn functie. Het is alleen mogelijk taken uit te voeren die bij de functie(s) van de gebruiker horen. Binnen deze gecontroleerde infrastructuur wordt de gebruiker afgeschermd van technische details die voor het uitvoeren van zijn functie niet relevant zijn. Applicaties of diensten die niet relevant zijn voor het uitvoeren van de functie van een gebruiker, zullen niet aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld. Gebruikers zijn niet in staat software aan de werkplek toe te voegen; Gebruikers zijn niet in staat software van de werkplek te verwijderen; Gebruikers zijn niet in staat de configuratie van de werkplek te beïnvloeden of te wijzigen; Gebruikers zijn niet in staat de werkplek te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. 2.4 (AP-4) De veilige infrastructuur De eisen die gesteld worden aan beveiliging worden steeds hoger. Om hieraan te kunnen voldoen is het noodzakelijk een Drechtsteden breed informatiebeveiligingsbeleid op te stellen en te implementeren. Dit principe schrijft voor, dat de Drechtsteden infrastructuur beveiligd moet zijn tegen kwaadwillende invloeden van buiten, zoals een huis wordt beschermd door middel van degelijk hang- en sluitwerk. Door middel van de tot de beschikking staande communicatiemiddelen, zoals en Internettoegang, is een gebruiker niet in staat bewust of onbewust schade aan de Drechtsteden infrastructuur of bij andere partijen aan te richten. Binnen de infrastructuur is een gebruiker zeker van de integriteit van zijn gegevens. De infrastructuur is zo ontworpen, dat gebruikers beveiligd zijn tegen kwaadwillende invloeden van buiten (bijvoorbeeld vanaf het Internet) en binnen (bijvoorbeeld het gebruik van een USB Memory Stick binnen de Drechtsteden omgeving). De vorming van de Drechtsteden regio resulteert in een volumetoename van business-kritische diensten. Het is noodzakelijk de infrastructuur zo in te richten, dat continuïteit van deze diensten gegarandeerd wordt. 6

7 Om een veilige infrastructuur te garanderen worden de volgende maatregelen getroffen: Het aantal plaatsen waar informatie aan Drechtsteden onttrokken of toegevoegd kan worden, wordt tot een minimum beperkt. Alle koppelingen met externe partijen en externe netwerken (Internet) vinden derhalve plaats via één beveiligd Drechtsteden koppelvlak. Op ieder punt waar informatie-uitwisseling plaats vindt tussen de Drechtsteden infrastructuur en externe partijen, wordt gecontroleerd op virussen en schadelijke software. Maatregelen die getroffen worden liggen in de sfeer van virusscanners, het robuust maken van systemen (hardening), beperking van rechten, maatregelen tegen inbraak (intrusion prevention, firewalls) etc. Business-kritische applicaties en diensten worden zo ingericht, dat de continuïteit van deze applicaties en diensten gegarandeerd kan worden, ook na het plaatsvinden van een calamiteit. 2.5 (AP-5) Éénmalig aanmelden Dit principe schrijft voor dat gebruikers hun authenticatiegegevens éénmalig invoeren (Single Sign-on) en hiermee toegang krijgen tot alle functionaliteit behorende bij hun functie. Het Single Sign-on mechanisme wordt o.a. geïmplementeerd door de invoering van Directory Services voor authenticatie. Na het invoeren van de credentials van een gebruiker krijgt deze toegang tot alle benodigde functionaliteit, zonder deze authenticatiegegevens een tweede maal ter beschikking te stellen. Dit principe heeft tot gevolg dat alle applicaties, diensten en gebruikers zich moeten authenticeren tegen deze Directory Services. 2.6 (AP-6) De gecentraliseerde infrastructuur Dit principe schrijft voor, dat diensten binnen de Drechtsteden infrastructuur centraal aangeboden worden. Capaciteit voor presentatie, verwerking en opslag van gegevens wordt overwegend ingericht in één centraal rekencentrum. Voor centrale diensten is een fysieke locatie nodig (rekencentrum), waaruit deze diensten Drechtsteden breed aangeboden kunnen worden. Dit rekencentrum moet voldoen aan alle eisen van een veilige infrastructuur en moet netwerktechnisch optimaal kunnen communiceren met de Drechtsteden gemeenten. De Drechtsteden infrastructuur strekt zich uit over het gehele netwerk. In de nabije toekomst is wordt veel meer functionaliteit centraal aangeboden, wat een zware wissel trekt op het netwerk. Denk hierbij aan Server Based Computing, Voice over IP (VoIP), multimedia applicaties en webapplicaties. Vanwege deze verwachtingen zal het netwerk van de Drechtsteden voor dit type functionaliteit geschikt moeten zijn. Voor het éénduidig beheren van de infrastructuur is een centraal systeem nodig, waarbinnen de onderlinge relatie tussen componenten helder gedefinieerd is, zodat het netwerk als één entiteit kan worden beheerd. Voor het efficiënt kunnen aanbieden van centrale diensten is een Shared Services Center noodzakelijk; Hoewel het Drechtsteden netwerk voorbereid is op huidige en toekomstige (netwerk)diensten, is het verstandig spaarzaam met het netwerk om te gaan. M.a.w. 7

8 bandbreedte wordt gemanaged als schaars goed. Infrastructuurcomponenten worden dus beoordeeld op het efficiënt kunnen omgaan met bandbreedte; Directory-Enabled Networking (DEN) voorziet in de opslag van de netwerkobjecten in een directory, inclusief methoden, standaarden en protocollen om informatie uit deze directory op te vragen. DEN zal als basis dienen voor de gecentraliseerde infrastructuur. 2.7 (AP-7) De rechtmatige infrastructuur De eisen die gesteld worden aan privacy van gegevens worden steeds hoger, niet in de laatste plaats door wet- en regelgeving zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de wet SUWI. Conform wetgeving wordt binnen de Drechtsteden infrastructuur het principe van rechtmatigheid gehanteerd. Dit principe schrijft voor dat alle persoonsgegevens van klanten en werknemers alleen beschikbaar zijn voor bevoegde gebruikers. Rechten, die een gebruiker nodig heeft om objecten te beheren, moeten op verschillende niveaus ingesteld kunnen worden, op basis van de functie van de gebruiker. Dit principe geldt uiteraard niet alleen voor Drechtsteden gebruikers, maar ook voor alle beheerders. Toegang tot informatie (authenticatie en autorisatie) is alleen toegestaan aan gebruikers die vanuit hun taken rechten nodig hebben op deze informatie (need-to-know principe); Gebruik van gegevens is te herleiden tot een unieke gebruiker en vice versa; Gebruikers krijgen alleen toegang tot functionaliteit (applicaties) die zij nodig hebben om hun functie uit te kunnen voeren (need-to-have principe). 2.8 (AP-8) Efficiënt beheer Het beheer van de Drechtsteden infrastructuur moet voor alles efficiënt zijn. Beheer wordt vanuit een centrale organisatie uitgevoerd en diensten worden zoveel mogelijk vanaf een centrale locatie aangeboden. Deze bewustwording heeft geleid tot de Drechtsteden visie om te komen tot een Shared Service Center (SSC), waarbinnen alle ICT diensten op een uniforme manier aan alle Drechtsteden participanten worden aangeboden. Door het beheer op een eenduidige manier in te richten, wordt er bovendien gestreefd naar een verlaging van de Total Cost of Ownership voor de gehele Drechtsteden infrastructuur. Om de Drechtsteden infrastructuur efficiënt te kunnen beheren is een Shared Services Center noodzakelijk; Om binnen de Drechtsteden infrastructuur in control te zijn, worden alle beheerprocessen conform ITIL ingericht; Om (ICT) projecten gestructureerd uit te kunnen voeren, worden deze conform de PRINCE2 methodiek georganiseerd. 2.9 (AP-9) De gestandaardiseerde infrastructuur Binnen de Drechtsteden infrastructuur wordt gestandaardiseerd op protocollen, services, applicaties en bestandsformaten. 8

9 Door gebruik te maken van standaarden wordt gewaarborgd dat de verschillende infrastructurele componenten onderling op elkaar kunnen aansluiten en onderling uitwisselbaar zijn, dat de afhankelijkheid van bepaalde producten en leveranciers kleiner wordt, dat de infrastructuur flexibeler en opener wordt en dat de continuïteit op langere termijn verzekerd is. Voor de regio worden centraal de standaarden bepaald, waarlangs applicaties en diensten ontwikkeld worden (AP-10) De flexibele infrastructuur De ICT infrastructuur van de Drechtsteden gemeenten is ontworpen op basis van flexibiliteit. Een flexibele infrastructuur zorgt ervoor dat de ICT infrastructuur is voorbereid op nieuwe functionaliteit en snel kan inspelen op de groei in de vraag naar ICT diensten. Dit principe draagt zorg voor een adaptieve (of aanpasbare) infrastructuur die op betrekkelijk eenvoudige wijze kan worden gewijzigd of worden uitgebreid om nieuwe functionaliteit en groei te ondersteunen. Op deze wijze kan de ICT infrastructuur op een optimale manier inspelen op de behoeften die ontstaan vanuit de organisaties en de steeds verdergaande regionalisering en samenwerkingsverbanden. De onderstaande figuur geeft een aantal dimensies weer van waaruit het begrip flexibiliteit kan worden benaderd, namelijk: schaalbaarheid, presentatie, onafhankelijkheid, partitionering, integratie, hergebruik en implementatiesnelheid. Het snel kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van de ICT; Het snel kunnen implementeren van nieuwe functionaliteit; Flexibel kunnen anticiperen op verandering in het gebruik van capaciteit (dataopslag, resourcegebruik, etc.). 9

10 3 Strategische keuzes Om aan de bovenstaande architectuurprincipes te kunnen voldoen, zijn in het TBP een aantal strategische keuzes gemaakt. Deze keuzes zijn hieronder vermeld. 3.1 Kantoorautomatisering Servers Traditioneel heeft Microsoft een groot marktaandeel, voornamelijk als platform voor kantoorautomatisering. Als platform voor andere applicaties groeit het belang van Windows 2003 Server, dit komt door de grote beschikbaarheid van pakketten voor dit platform. Dit besturingssysteem gaat op de korte en middenlange termijn een steeds grotere rol spelen. Om werkplekonafhankelijk binnen de infrastructuur te kunnen implementeren is in het TBP de keuze gemaakt voor servers gebaseerd op Microsoft Windows 2003 Server met Terminal Services (Server Based Computing) Server Based Computing Server Based Computing is een multi-user netwerkoplossing waarbij alle applicaties via centrale servers beschikbaar zijn voor alle aangesloten werkplekken. De systeembeheerder heeft het voordeel van centraal beheer en administratie. Via een krachtig communicatie protocol kan men ongeacht type desktop (PC s of Windows-based Terminals) gegevens ontsluiten. Een aantal kenmerken van Server-based Computing zijn: Vereenvoudigd beheer en onderhoud; Snelle en eenvoudige installatie van software; Oude PCs zijn in staat de nieuwste Windows software te gebruiken; Optimaal gebruik van de beschikbare server resources; Remote beheer en remote werken; Verlaging van Total Cost of Ownership. Met het concept van Server Based Computing in combinatie met PC s of thin-clients maakt de fysieke locatie van de werkplek niet meer uit. In combinatie met een Acces Gateway is telewerken eenvoudig te realiseren. Het concept geeft ICT mogelijkheden om werkplekken te delen (maar is hier niet uniek in) en staat dus een vermindering van het aantal werkplekken toe in situaties waarbij een organisatie beschikt over een substantieel aantal medewerkers dat parttime of regelmatig buiten kantoor werkt (overleg, inspectie, handhaving, thuiswerk etc.). In het TBP is de keuze gemaakt voor Server Based Computing gebaseerd op Citrix Clients Een thin-client is in principe een PC waarvan alleen de video en netwerk capaciteiten worden gebruikt. Het verzorgt de presentatie naar en invoermogelijkheden van de gebruiker. Omdat er geen harde schijf of interne uitbreidingsmogelijkheden nodig is hebben leveranciers thin-clients ter grootte van een broodrooster ontwikkeld. Thin-clients nemen weinig ruimte in, produceren nauwelijks warmte en bevatten geen lokale software. In het TBP is de keuze gemaakt voor de Thin-client als standaard werkplek voor de Server Based Computing omgeving. In enkele gevallen is de inzet van een traditionele PC niet te vermijden. Dit is met name het geval als er applicaties gebruikt moeten worden, die een zware wissel op de rekenkracht van de werkplek of op het netwerkgebruik leggen. Voorbeelden zijn multimedia applicaties, zoals video editting etc. Hiervoor worden werkstations ingezet, uitgerust met het operating systeem Windows XP. 10

11 3.1.4 Printers Binnen het TBP is gekozen om de grote diversiteit aan printers te consolideren in een aantal zogenaamde Multifunctionals. Deze apparaten kunnen als printer, kopieer-, scan- en faxapparaat ingezet worden Applicaties Binnen het TBP is gekozen voor een aantal standaard pakketten voor kantoorautomatiseringsfunctionaliteit. De volgende keuzes zijn gemaakt: Microsoft Office 2003 Microsoft Outlook 2003 Microsoft Visio 2003 Acrobat Reader 3.2 Virtualisatie Binnen het Server Based Computing concept wordt steeds meer gebruik gemaakt van virtualisatie technieken. Door virtualisatie wordt het mogelijk om applicaties en het onderliggende operating systeem volledig onafhankelijk en gescheiden van de fysieke hardware te laten functioneren. In het TBP is de keuze gemaakt voor VMware als product om hardware te virtualiseren binnen de SBC omgeving. Met deze keuze wordt hardware efficiënter ingezet. In het TBP is de keuze gemaakt voor Softricity als product om applicaties te virtualiseren binnen de SBC omgeving. Met deze keuze is het mogelijk applicaties centraal aan te bieden (publiceren), waarbij de applicatie inclusief afhankelijke componenten (zoals client-software en ontwikkelplatformen) als één geheel aangeboden wordt. 3.3 Services Directory Services Eén van de grootste uitdagingen binnen grote gedistribueerde infrastructuur omgevingen is het identificeren en lokaliseren van resources zoals gebruikers, computers, printers en andere objecten. Een Directory Service (DS) kan hierbij het onderdeel vormen dat helpt in een manier voor het identificeren en vinden van deze resources binnen die infrastructuur. Een Directory Service is als een telefoonboek, bij het opvragen van een naam kan de service de informatie geven hoe, waar en waarmee dit object te benaderen is. Als standaard en unieke Directory Service binnen de infrastructuur is in het TBP gekozen voor Microsoft Active Directory Mail Services Microsoft Exchange 2003 is het mailsysteem dat volledig integreert met de Windows Server 2003 Directory Services. Als standaard voor de Mail Services binnen de infrastructuur is in het TBP derhalve gekozen voor Microsoft Exchange Database Services Binnen de infrastructuur is een scala aan databases in gebruik, waaronder MS Access, SQL server, MySQL, Pervasive, Sybase, Btrieve, FoxPro, etc. Als database voor bedrijfsapplicaties is in het TBP gekozen voor Oracle als standaard. Microsoft SQL server en MySQL als OpenSource alternatief worden ondersteund. 11

12 3.4 Back Office Linux en de hiermee samenhangende Open Source producten staan momenteel nadrukkelijk in de belangstelling, niet in de laatste plaats door de voortrekkersrol die sommige overheidsinstanties (nationaal en internationaal) hierin vervullen. Het marktaandeel van Linux is groeiend. Vooral de investeringen van grote commerciële ICT-bedrijven als IBM, HP, Oracle, SAP, etc. vormen hiervoor de voedingsbodem. Het Open Source product Apache in combinatie met Linux is het platform voor 65% van de webservers wereldwijd. In het TBP is de keuze gemaakt voor het operating systeem Red Hat Enterprise Linux als basis voor backoffice systemen. 3.5 Telefonie Voice over IP (VoIP) is de techniek waarmee telefoneren over een IP-datanetwerk mogelijk is. VoIP maakt de integratie tussen dataverkeer en telefonie mogelijk. Voordelen hiervan zijn dat hetzelfde netwerk gebruikt kan worden, wat leidt tot besparingen in bekabeling (minder aansluitingen). Een ander voordeel is dat telefonie flexibeler wordt. Middels inloggen kan een telefoonnummer worden gekoppeld aan een telefoon, zodat een medewerker ongeacht waar hij of zij zit, gebruik kan maken van een persoonlijk nummer op een vast toestel. In het TBP is de keuze gemaakt om voor telefonie een VoIP oplossing te implementeren. 3.6 Methoden Project Management Het grote aantal projecten dat binnen de Drechtsteden gestart zal gaan worden dwingt de deelnemende gemeenten te standaardiseren op een gemeenschappelijke methode om projecten uit te voeren. In het TBP is de keuze gemaakt voor PRINCE2 als project management methodiek Beheer De samenwerking binnen de Drechtsteden gemeenten heeft tot consequentie, dat alle ICT componenten binnen de Drechtsteden regio beheerd zullen worden door een Drechtsteden ICT afdeling. Om in control te zijn over de Drechtsteden infrastructuur is het noodzakelijk, dat alle beheerprocessen duidelijk beschreven zijn en conform een methodiek zijn bepaald. In het TBP is de keuze gemaakt voor ITIL als beheermethodiek. 12

13 Bijlage 1: Referentie materiaal Het volgende referentiemateriaal behoort bij dit document: Technisch Beleidsplan ICT; versie 1.1; Stafdiensten/ICT Dordrecht; Bijlage 2: Afkortingen De volgende afkortingen worden binnen dit document gebruikt: Afkorting AP DEN GRID ITIL KA RC SBC SSC TBP VoIP Verklaring Architectuur Principe Directory-Enabled Networking Gemeentelijk Regionale Infrastructuur Drechtsteden Information Technology Infrastructure Library Kantoorautomatisering Rekencentrum Server Based Computing Shared Service Centre Technisch Beleidsplan ICT Voice over IP 13

Programma IP&A Drechtsteden, Drechtsteden Technisch Architectuur (DTA)

Programma IP&A Drechtsteden, Drechtsteden Technisch Architectuur (DTA) Programma IP&A Drechtsteden, Drechtsteden Technisch Architectuur (DTA) ICT Beleid Applicatie criteria Gestelde eisen aan applicaties (en software services) vanuit de Drechtstedelijke ICT infrastructuren

Nadere informatie

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING

INFORMATIEBEVEILIGING INFORMATIEBEVEILIGING EN HET NIEUWE WERKEN Afstudeerscriptie IT audit opleiding Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 Adriaan van Nieuwmegen Gerlof Miedema 1 VOORWOORD Er is een

Nadere informatie

Architectuur en Control Framework van het platform Zorgportaal Rijnmond

Architectuur en Control Framework van het platform Zorgportaal Rijnmond Zorgportaal Rijnmond Architectuur en Control Framework van het platform Zorgportaal Rijnmond 2013, Stichting RijnmondNet Uitgegeven in eigen beheer Marco Zoetekouw, Directeur Stichting RijnmondNet Wijnand

Nadere informatie

ICT Architectuuroverzicht

ICT Architectuuroverzicht ICT Architectuuroverzicht Invulling van een gezamenlijke ICT infrastructuur voor de gemeenten Bloemendaal en Heemstede. Juli 2014. 1 Management samenvatting Het belang van goede ICT voorzieningen is voor

Nadere informatie

Standaarden ICT. Gemeente Leiden

Standaarden ICT. Gemeente Leiden Standaarden ICT Gemeente Leiden Opgesteld door : ICT Versie : 1.7, oktober 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Technische infrastructuur.... 4 2.1 Architectuur... 4 2.2 Platforms... 4 2.3 Laag I: Werkplek...

Nadere informatie

FLEXIBEL DE BURGER BEDIENEN MET ICT

FLEXIBEL DE BURGER BEDIENEN MET ICT FLEXIBEL DE BURGER BEDIENEN MET ICT VKA white paper Merijn van der Zalm Christ Reniers Pim Schouten September 2007 Samenvatting In de wereld van de gemeenten, provincies en waterschappen zien wij een enorme

Nadere informatie

Effectief en verantwoord inzetten van tablets, BYOD-beleid en clouddiensten bij gemeenten en overheid!

Effectief en verantwoord inzetten van tablets, BYOD-beleid en clouddiensten bij gemeenten en overheid! Effectief en verantwoord inzetten van tablets, BYOD-beleid en clouddiensten bij gemeenten en overheid! Tips en valkuilen Checklisten voor BYOD, Clouddiensten en invoering tablets Met concept BYOD, Tablet

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

www.pwc.nl Bring Your Own Device Een verantwoord gebruik binnen uw organisatie

www.pwc.nl Bring Your Own Device Een verantwoord gebruik binnen uw organisatie www.pwc.nl Bring Your Own Device Een verantwoord gebruik binnen uw organisatie Maart 2012 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Functioneel ontwerp Linux WerkPlek

Functioneel ontwerp Linux WerkPlek Functioneel ontwerp Linux WerkPlek Inleiding Het project Linux WerkPlek (LWP) beoogt voor verschillende doelgroepen een Linux desktop en bijbehorende infrastructuur aan te bieden. Doelstelling daarbij

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Aansluitvoorwaarden

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Aansluitvoorwaarden Document D-6 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Aansluitvoorwaarden Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie

Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie Programma van eisen IT-infrastructuur ZBOHuurcommissie Huidige situatie Het Secretariaat van de Huurcommissie (SHC) maakt onderdeel uit van het ministerie van VROM. Dit houdt in dat het SHC volledig gebruik

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN 1. DE VRAAG...3 2. SCOPE AANBESTEDING...4 3. DIGITALE WERKPLEK...5 4. ONDERWIJSPORTAAL...7 FLEXIBEL IN GEBRUIK...7 EENVOUDIG IN GEBRUIK...7 5. BEHEER DIGITALE WERKPLEK EN

Nadere informatie

ICT-dienstverlening van wereldklasse vergt het maken en uitvoeren

ICT-dienstverlening van wereldklasse vergt het maken en uitvoeren Uitvoeren van IT-dienstverlening door de leverancier.3 Een case study in rationalisatie en consolidatie ICT-dienstverlening van wereldklasse vergt het maken en uitvoeren van consequente keuzes. In dit

Nadere informatie

provinci renthe r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t Assen, 26 september 2O12

provinci renthe r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t Assen, 26 september 2O12 Prooinciehuis Westerbri k r, Assen Posta,dfes Postbus rzz, 94oo ec Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe

Nadere informatie

Operationele Baseline Beveiliging DWR

Operationele Baseline Beveiliging DWR Operationele Baseline Beveiliging DWR Versie: 1.0 Datum: 1-10-2009 Management samenvatting Dit document bevat een baseline van operationele beveiligingsmaatregelen gericht op de ICTvoorzieningen van de

Nadere informatie

Adviesrapport SharePoint

Adviesrapport SharePoint Voor de Kennissatelliet Amersfoort Een advies- en overzichtsrapportage ten behoeve van de optimale implementatie van een SharePoint Portal Server binnen de Kennissatelliet Amersfoort Auteur: Datum: 16

Nadere informatie

[Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde

[Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde [Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Auteur: KING Datum: februari 2011 Versie: 1.01 Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen

Nadere informatie

Bring your own device. Choose your own device

Bring your own device. Choose your own device Bring your own device Choose your own device Voorwoord Smartphones en tablets winnen in hoog tempo terrein bij het bedrijfsleven en de overheid. Mensen maken in toenemende mate privé gebruik van mobiele

Nadere informatie

TELEWERKBELEID. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

TELEWERKBELEID. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) TELEWERKBELEID Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Telewerkbeleid Versienummer 1.0 Versiedatum April

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

Virtualiseren met Inter Access

Virtualiseren met Inter Access Virtualiseren met Inter Access Whitepaper 2007 Kees Hoofd Architect Technical Infrastructure Deze whitepaper dient als richtlijn en hulpmiddel voor uw organisatie bij de keuze en de mogelijkheden van virtualisatie.

Nadere informatie

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 Inhoud: WAT IS ASP?... 4 APPLICATION SERVICES... 6 ONTSTAAN VAN ASP... 7 TOEKOMSTVERWACHTINGEN...

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

KPN Lokale Overheid IPv6

KPN Lokale Overheid IPv6 KPN Lokale Overheid IPv6 Whitepaper Datum : 26 juni 2013 Auteur : Jan Lammerts; Architect KPN LO Versie : 1.5 Status : Draft KPN LO Maanplein 110 2516 CK Den Haag T 070-343 69 00 E info.lokaleoverheid@kpn.com

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie