Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Project/Product... 3 Proces... 3 Producten definiëren... 4 Producten koppelen aan een Project... 5 Koppelen van Personeel aan Producten... 8 Producten aan mutaties koppelen... 9 Arrangementen Onderhoud Samenstellen Bewerken Bewerken van een product Bewerken van een handeling Onderhoud Handelingen Onderhoud Contractgroep Financiering PlanCare Dossier V Onderhoud arr., product, handeling Pagina 1 van 15

2 Inleiding De handleiding Zorgafspraken in producten/handelingen beschrijft het gebruikers deel van het registreren van zorgafspraken. In dit document wordt besproken op welke wijze het inrichten van en het onderhoud aan de arrangementen, producten en handelingen plaatsvindt. De beschreven handelingen gaan vooraf aan het vastleggen van de zorgafspraken. Het is van belang dat de verschillende stappen zijn doorlopen omdat bij het ontbreken van een enkel onderdeel de invoer en verwerking kan stagneren. De volgende onderdelen komen hierbij aan de orde: - Producten aanmaken en onderhouden - Producten koppelen aan projecten en personeelsleden - Handelingen aanmaken en onderhouden - Arrangementen samenstellen en onderhouden In onderstaand overzicht is te zien in welke documentatie de verschillende onderdelen zijn terug te vinden. Inrichting 1 Gebruik 2 Product Aanmaken en onderhouden Product - Project Product - Mutaties koppelen aan: - Personeel koppelen aan: Handelingen Deskundigheidniveau Handelingtype Handelinggroep Arrangement Samenstellen en onderhouden Contract Opstellen Arrangement koppelen Producten en handelingen aanpassen 1 De inrichting en het onderhouden van de onderliggende tabellen wordt besproken in deze handleiding. 2 De werking van de functionaliteit wordt besproken in de handleiding Zorgafspraken in producten/handelingen. PlanCare Dossier V Onderhoud arr., product, handeling Pagina 2 van 15

3 Project/Product De relatie tussen projecten en producten ten behoeve van de Tijdverantwoording werd voor versie 11.3 gelegd in het onderhoudsscherm Onderhoud projecten. Deze is daar nu van losgekoppeld. Het werken met producten zal overigens in de toekomst ook voor andere registraties dan Tijdverantwoording worden ingezet. De volgende rechten moeten voor de nieuwe schermen worden toegepast: Proces Om tot een juiste en volledige inrichting te komen moet onderstaand proces doorlopen worden. Ontbreekt er een schakel, dan zal er meestal stagnatie optreden in het invoerproces. Project Aanmaken project Afdelingsselectie Product Aanmaken producten Producten koppelen aan projecten Personeel Afdelingsbezetting Personeel activeren Producten koppelen aan personeel Muteren Cliënten muteren Producten aan mutaties koppelen Onderstaand schema beschrijft genoemde onderdelen die te maken hebben met het vormgeven van de productregistratie. Deze inrichting is in principe eenmalig. Wanneer alle onderdelen juist zijn ingericht kan voor het registreren van producten verder worden volstaan met de betreffende handleidingen. Actie Omschrijving PROJECT Aanmaken project Maak projecten aan waarop Tijdverantwoording plaatsvindt Afdelingsselectie Pas afdelingsselectie toe op de aangemaakte projecten PRODUCT *Aanmaken producten Benoem producten *Producten aan projecten koppelen Koppel bestaande of nieuwe producten aan projecten PERSONEEL Afdelingsbezetting Geef per medewerker aan dat hij/zij de aangevinkte afdeling ook te zien krijgt Personeel activeren Geef aan dat de medewerkers betrokken zijn bij Tijdverantwoording (button op Ja) *Producten koppelen aan personeel Geef per discipline of per medewerker aan welke producten hij/zij mag leveren PlanCare Dossier V Onderhoud arr., product, handeling Pagina 3 van 15

4 MUTEREN Cliënten muteren Muteer de cliënten waarbij op tijd verantwoord gaat worden naar de hiervoor aangewezen afdelingen *Producten aan Mutaties koppelen Koppel de producten aan de mutatie. Alleen op deze producten kan voor de mutatie tijd geschreven worden * De met een asterisk gekenmerkte onderdelen worden onderstaand toegelicht. De andere opties zijn in de desbetreffende handleidingen beschreven. Producten definiëren De producten worden aangemaakt en onderhouden onder menu optie Stamgegevens/Naslagtabellen/Producten. Deze tabel is gevuld met de standaard AZR-functies, maar er kunnen ook nieuwe, eigen producten worden benoemd. Klik om een nieuw product toe te voegen op de knop Maak een nieuwe gegevenskaart, of op de button met het groene plusje (Toevoegen product). Er wordt een invulscherm geopend. Om de gegevens van een bestaand product te bewerken dient dit product eerst te worden geselecteerd. Klik vervolgens op de button met het pennetje (Bewerken product) en pas de gegevens aan. Een product kan ook worden bewerkt door er op dubbel te klikken. Klik vervolgens op OK om de wijzigingen op te slaan. Een product wordt verwijderd door het te selecteren en op de button met het rode kruisje (Verwijderen product) te klikken. Een product dat nog in gebruik is kan niet worden verwijderd. Toelichting invoervelden Omschrijving Unieke naam van het product, waardoor dit te onderscheiden is van de andere producten in de lijst, bijvoorbeeld: PV-extra. PlanCare Dossier V Onderhoud arr., product, handeling Pagina 4 van 15

5 Werkomschrijving Code Extern ID Eenheid Tariefcode Export type Soort Overhead Normtijd Kostprijs Telt in ZZP De omschrijving zoals die terugkomt in het scherm Tijdverantwoording, bijvoorbeeld: Persoonlijke Verzorging. Bijvoorbeeld de CAK-code van het product. Externe productcodes, bijvoorbeeld in de koppeling met io. Eenheid waarin het product verantwoord wordt: minuten, uren, dagdelen, dagen, per cliënt, overig. De corresponderende tariefcode zoals die ook in de Productieafspraken wordt gebruikt. Aangeven exportcategorie; hier kan worden aangegeven of het product meegaat in de export naar bijvoorbeeld het CAK. Productcategorie: AZR, DBC, PlanCare Dossier, ZZP. Product wordt in de Tijdverantwoording geoormerkt als overhead. Normtijd van het product Kostprijs van het product Het product telt mee voor de ZZP-registratie Producten koppelen aan een Project Aan een project kunnen meerdere producten worden gekoppeld (een-op-meer relatie). Het koppelen van producten aan projecten vindt plaats onder menu optie Bestand/Systeemfuncties/Onderhoud Project/Product. Het volgende scherm wordt geopend. PlanCare Dossier V Onderhoud arr., product, handeling Pagina 5 van 15

6 Toelichting invoervelden Project Het project waaraan een of meerdere producten worden gekoppeld. Product Het product dat aan het project gekoppeld wordt. Eenheid De eenheid van het gekozen product. Deze waarde is bij het product aangegeven en kan hier niet meer worden gewijzigd. Relatie met velden Eenheid en Periode, bijvoorbeeld: 20 - minuten - per week Standaard Standaard producten worden bij het maken van een nieuwe mutatie automatisch aan die mutatie gekoppeld. Kiesbaar Een product dat Kiesbaar is kan per start- of wijzig mutatie worden aangepast, verwijderd, of toegevoegd. Is een product niet Kiesbaar, maar wel Standaard, dan wordt afgedwongen dat bepaalde producten altijd aan een project gekoppeld worden, zonder dat dit door de gebruiker is aan te passen. Hoeveelheid Standaard hoeveelheid zorg die wordt ingevuld als dit product wordt toegevoegd aan de mutatie. Invullen niet verplicht. Combinatie met velden Eenheid en Periode, bijvoorbeeld: 20 - minuten - per week Hoeveelheid(MIN) Ondergrens van de te leveren bandbreedte Hoeveelheid(MAX) Bovengrens van de te leveren bandbreedte Financiering De financiering die op deze koppeling van project en product van toepassing is. Periode Standaard periode zorg die wordt ingevuld als dit product wordt toegevoegd aan de mutatie. Invullen niet verplicht. Combinatie met velden Eenheid en Periode, bijvoorbeeld: 20 - minuten - per week In aan/afwezigheid Ja: voor de combinatie project/product zal dit product meetellen in de aan- en afwezigheidregistratie. In dagen Ja: voor de combinatie project/product zal dit product meetellen in de dagenregistratie. In tijd Ja: voor de combinatie project/product zal dit product meetellen in de urenverantwoording. Percentage Percentage van een samengesteld product t.b.v. Tijdverantwoording. Wordt alleen geactiveerd wanneer In tijd de waarde Ja heeft. De opgetelde waarde hoeft geen 100% te bedragen. Elke tijdsperiode die op een samengesteld product wordt geschreven zal tegen het ingegeven percentage worden weggeschreven op het betreffende product. Bijvoorbeeld: is 1 uur geschreven op een samengesteld product met als percentage 30%, dan resulteert dit in 18 minuten geregistreerde tijd. De som van de ingevulde percentages wordt linksonder in het scherm getoond. Afronden Rondt de invoer van samengestelde tijd af zodat de totaaltijd van de producten overeenkomt met de totaaltijd van de zorgverlening. Bijvoorbeeld: Afronden aan: 100 minuten met verdeling samengesteld product 33,3/33,3/33,4% levert in tijd 33/33/34 minuten op. Afronden uit: 100 minuten met verdeling samengesteld PlanCare Dossier V Onderhoud arr., product, handeling Pagina 6 van 15

7 Extern ID Telt in ZZP product wordt weggeschreven als 33/33/33 minuten. Externe productcodes Het product telt mee voor de ZZP-registratie (wordt overgenomen zoals vastgelegd bij Product, kan nog aangepast worden) De werkwijze is als volgt: - Kies een Project waar de producten aan gekoppeld gaan worden - Klik op de button met het groene plusje (Koppel product aan project) om een of meer producten toe te voegen - Wijzigen van ingevoerde gegevens: klik de betreffende productregel aan en klik op de button met het pennetje (Bewerk koppeling product/project) om het onderhoudsscherm te openen. Dit kan ook door op het betreffende product dubbel te klikken. Pas de gegevens aan en klik op OK om op te slaan - Verwijderen: selecteer de betreffende productregel en klik op de button met het rode kruisje (Verwijder koppeling product/project); NB het product wordt niet verwijderd, maar de koppeling wordt ongedaan gemaakt Wanneer een product aan een project wordt gekoppeld kan de optie Standaard worden aangevinkt. In dat geval wordt het product automatisch aan de mutatie gekoppeld wanneer deze gemaakt wordt. Is Standaard niet aangevinkt dan wordt het product niet automatisch aan de mutatie gekoppeld, maar verschijnt bij het maken van de mutatie een scherm waarin dit product alsnog handmatig aan de mutatie kan worden gekoppeld. In onderstaand voorbeeld is het product Reistijd niet als standaard aangemerkt en is het niet automatisch aan de mutatie gekoppeld. Door Reistijd in het scherm Toevoegen te selecteren wordt deze alsnog aan de mutatie gekoppeld. NB Om de aan het project gekoppelde producten te zien moet eerst het betreffende project in het eerste veld geselecteerd worden. Dan pas zullen de bijbehorende producten getoond worden. PlanCare Dossier V Onderhoud arr., product, handeling Pagina 7 van 15

8 Koppelen van Personeel aan Producten Het koppelen van de producten aan medewerkers vindt plaats onder menu optie Stamgegevens/Personeel/Personeel / Product. Het volgende onderhoudsscherm wordt geopend. De producten kunnen aan een Discipline of aan een afzonderlijk Personeelslid worden gekoppeld. Om een personeelslid te kunnen kiezen moet wel eerst de betreffende discipline geselecteerd zijn. NB Hier worden alleen die personeelsleden getoond bij wie in het scherm Onderhoud Personeel de optie Tijdverantwoording op Ja staat. Kies een discipline of een medewerker en plaats de vinkjes voor de betreffende producten. Klik op OK om de keuze te bevestigen. Klik op de button Bijwerken nieuwe personeelsleden om voor de medewerkers in de geselecteerde discipline alle aangevinkte producten te koppelen. Alle medewerkers binnen de discipline krijgen nu dezelfde koppeling met de producten. NB Deze bewerking overschrijft de producten die voor een individueel personeelslid binnen de discipline waren geactiveerd. PlanCare Dossier V Onderhoud arr., product, handeling Pagina 8 van 15

9 Producten aan mutaties koppelen Het koppelen van producten aan mutaties valt niet onder het inrichtingsdeel, maar onder de gebruikers beschrijving. Het wordt hier kort genoemd, maar niet verder toegelicht. In het mutatiescherm (knop Stamgegevens op het dossier van de cliënt, tabblad Mutaties) is een knop toegevoegd om producten aan een mutatie te koppelen. Deze knop wordt actief wanneer de tijdregel van een mutatie wordt geselecteerd. Wanneer er een nieuwe mutatie wordt gemaakt zal automatisch het scherm Koppeling Product/Mutatie worden geopend zodat de koppeling direct tot stand kan worden gebracht. Zie voor een volledige beschrijving de handleiding Zorgafspraken in producten/ handelingen. PlanCare Dossier V Onderhoud arr., product, handeling Pagina 9 van 15

10 Arrangementen Een arrangement is een bundeling van een of meer producten die op hun beurt weer een of meerdere handelingen kunnen bevatten. Een arrangement wordt gebruikt om standaard een contract te kunnen vullen. Deze vulling is per individu aan passen. Op termijn zullen de arrangementen ook gebruikt worden om standaard zorgplannen op te stellen. De arrangementen worden aangemaakt en onderhouden onder menu optie Bestand/Systeemfuncties/Arrangement/Arrangement. Het onderhoudsscherm Arrangement bestaat uit de volgende drie tabbladen: - Onderhoud, hier worden de arrangementen aangemaakt - Samenstellen, hier worden handelingen aan producten en producten aan arrangementen gekoppeld - Bewerken, onderhouden/aanpassen van producten en handelingen, m.n. het vastleggen van de details (zoals de verdeling over de dagen van de week) Onderhoud Een arrangement toevoegen gebeurt met de knop Maak een nieuwe gegevenskaart of met de knop met het groene plusje rechts onder in het scherm. Een bestaand arrangement wordt aangepast met de knop met het pennetje en verwijderd met de knop met het rode kruisje. PlanCare Dossier V Onderhoud arr., product, handeling Pagina 10 van 15

11 Samenstellen Alleen de actuele handelingen worden getoond, dat wil zeggen de handelingen waarvan de begindatum vóór vandaag en een eventuele einddatum ná vandaag ligt. De handelingen worden aan een product gekoppeld door ze op het betreffende product te slepen, producten worden aan een arrangement gekoppeld door ze op het gewenste arrangement te slepen. Arrangement Product 1 Product 2 Handeling Handeling Handeling Handeling In het scherm ziet dat er als volgt uit: Is een product aan een arrangement gekoppeld, en wordt er aan dat product een nieuwe handeling toegevoegd, dan wordt die handeling niet automatisch in de eerdere koppeling meegenomen en moet deze opnieuw tot stand gebracht worden. PlanCare Dossier V Onderhoud arr., product, handeling Pagina 11 van 15

12 Een product wordt verwijderd door het terug naar de productenlijst te slepen. Een handeling kan zowel bij het arrangement als bij het product worden verwijderd door het naar de handelingenlijst te slepen. NB Wordt een handeling bij het arrangement verwijderd, dan blijft het bij het overeenkomende product gewoon beschikbaar. Wordt een handeling bij het product verwijderd, dan blijft het onder het arrangement staan. Er blijft na koppeling dus geen directe connectie bestaan. Bewerken Op het tabblad Bewerken worden de details van de producten en handelingen vastgelegd, zoals de verdeling in tijd over de dagen van de week. De gegevens die hier worden aangegeven worden standaard in het contract overgenomen wanneer dit product daar toegevoegd wordt. Zodoende hoeven de gegevens niet bij iedere afzonderlijke cliënt te worden aangegeven, daar deze in veel gevallen zullen overeenkomen. Indien nodig kunnen op individueel niveau aanpassingen worden gedaan. Om een product of een handeling te bewerken kan op het gewenste item worden dubbel geklikt. Ook is het mogelijk een onderdeel te selecteren en vervolgens op het knopje rechts onder in het scherm te klikken. Er wordt in beide gevallen een onderhoudsscherm geopend. Bewerken van een product Van een gekozen product worden de financiering, de hoeveelheid en de periode aangegeven. Eventueel kan er voor worden gekozen de omvang (MIN- MAX) van de hoeveelheid te bepalen. Het is belangrijk een vinkje voor Telt in ZZP (zie rode kader) te plaatsen wanneer de gegevens moeten worden meegenomen in het ZZP. Bewerken van een handeling Van een handeling worden begin- en einddatum vastgelegd, evenals de verdeling van de tijd over de dagen van de week. Standaard zullen de meeste waardes gevuld zijn, maar desgewenst kunnen nog aanpassingen worden gedaan. Handelingen kunnen direct vanuit het arrangementenscherm worden bewerkt. Het toevoegen van handelingen vindt plaats onder menu optie Bestand/Systeemfuncties/Arrangement/Handelingen (zie onderstaand Onderhoud Handelingen). PlanCare Dossier V Onderhoud arr., product, handeling Pagina 12 van 15

13 Onderhoud Handelingen Het onderhoudsscherm van de handelingen bevindt zich onder menu optie Bestand/Systeemfuncties/Arrangement/Handelingen. Standaard is de handelingentabel gevuld, maar deze kan naar believen worden aangepast en aangevuld. Toevoegen, bewerken en verwijderen gebeurt met behulp van de knoppen rechts onder in het scherm (zie rode kader). Een handeling wordt gedeactiveerd door een einddatum op te geven. Tot deze datum zal de handeling beschikbaar zijn en getoond worden. Daarna kan deze nog slechts zichtbaar worden gemaakt door op de filterknop links onder in het scherm te klikken (zie rode kaders). PlanCare Dossier V Onderhoud arr., product, handeling Pagina 13 van 15

14 Onderhoud Contractgroep De naslagtabel Contractgroep (menu optie Stamgegevens/Naslagtabellen/ Contractgroep komt terug in het scherm Contract - Product (zie rode kaders). De tabel Contractgroep is standaard gevuld met de ZZP s, maar ook nieuwe groepen kunnen worden toegevoegd. Ook kunnen normtijden en -dagdelen worden aangepast naar de realiteit van de eigen organisatie. PlanCare Dossier V Onderhoud arr., product, handeling Pagina 14 van 15

15 Financiering Het scherm Koppeling Product/Mutatie kent het veld Financiering. De naslagtabel die hier achter ligt wordt onderhouden onder menu optie Stamgegevens/Naslagtabellen/Financiering. Een nieuwe financieringsvorm wordt toegevoegd door op de knop Maak een nieuwe gegevenskaart te klikken. Het veld bij Omschrijving wordt geel en daar kan vervolgens de nieuwe financiering worden ingevoerd. Klik op Opslaan om de invoer te bevestigen. Kiesbaar: maakt de waarde beschikbaar in de naslagtabel op het scherm Koppeling Product/Mutatie. Productief: merkt deze financiering aan als een financiering waarop productie geregistreerd wordt. PlanCare Dossier V Onderhoud arr., product, handeling Pagina 15 van 15

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2... 3 Leesmodus... 3 Schrijfmodus... 4 Verantwoording... 5 Wijzigen van een verantwoording... 8 Bevriezen en vrijgeven... 8 PlanCare Dossier V11.11 - Pagina 1 van 8 Inleiding

Nadere informatie

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

PlanCare Dossier ZorgPlanning versie 1.8 Zorgplanning en verantwoording (met: website en PDA) Inhoud

PlanCare Dossier ZorgPlanning versie 1.8 Zorgplanning en verantwoording (met: website en PDA) Inhoud Inhoud Procesbeschrijving... 2 Voorwaarden toegangsrechten... 3 Vastleggen zorgafspraken... 4 Aanmaken mutaties... 4 Koppel producten aan mutaties... 4 Aanmaken zorgtaak... 5 Plannen van zorg... 7 Per

Nadere informatie

Inleiding. Verklaring van de iconen

Inleiding. Verklaring van de iconen Inleiding De vragenlijstmodule van PlanCare Dossier maakt het mogelijk zelf vragenlijsten of inventarisaties te definiëren. In deze handleiding wordt beschreven hoe een vragenlijst wordt gemaakt en onderhouden

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Handleiding Amyyon Care Plannen, registreren en rapporteren zorg. Rondomzorg

Handleiding Amyyon Care Plannen, registreren en rapporteren zorg. Rondomzorg Handleiding Amyyon Care Plannen, registreren en rapporteren zorg Inhoudsopgave 1 Zorg plannen vanuit de indicatie... 3 2 Private zorg... 8 3 Zorg toewijzen aan medewerkers... 9 1. Zorg toewijzen op cliënt

Nadere informatie

Instructie RFM modules

Instructie RFM modules Instructie RFM module Introductie RFM staat voor Registratie Flow Module. De RFM module vormt de basis voor een aantal nieuwe modules binnen equse Indicate: - Calamiteiten - Klachten - Kindermishandeling

Nadere informatie

De stappenhandleiding is in hoofdstappen verdeeld, de volgende stappen zullen aan bod komen:

De stappenhandleiding is in hoofdstappen verdeeld, de volgende stappen zullen aan bod komen: VOORWOORD In deze handleiding wordt de module Vacature van OnderneemOnline stap voor stap uitgelegd. In de inhoudsopgave vindt u exact terug hoe u de module Vacature kunt beheren. De stappenhandleiding

Nadere informatie

Handleiding tellingen reewild in FRS

Handleiding tellingen reewild in FRS Handleiding tellingen reewild in FRS Jaarlijks vinden in het voorjaar de schemertellingen reeën volgens het landelijk telprotocol plaats. De reewildcommissies organiseren de tellingen en verzorgen de verwerking

Nadere informatie

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Installatie van Evry... 4 3 Algemene weetjes... 5 4 Voedingsberekening (Nevo2006)... 6 4.1 Voedingsberekening

Nadere informatie

Handleiding. Curasoft. Facturatie aan derde

Handleiding. Curasoft. Facturatie aan derde Handleiding Curasoft Facturatie aan derde Curasoft - 1 / 5-06.02.2017 Facturatie aan derde Het is mogelijk zorgprestaties aan derde te factureren, bijvoorbeeld in het geval van ketenzorg. Het beheren van

Nadere informatie

DE HEER SOFTWARE. Inhoudsopgave

DE HEER SOFTWARE. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 Het opstellen van zorgplannen... 3 Standaard zorgplannen... 3 Concept zorgplan... 7 Standaard en Concept zorgplan... 8 Het maken van een individueel zorgplan.... 9 Verplaatsen

Nadere informatie

BEHEERDERSHANDLEIDING. Schema s aanmaken tbv functionaliteiten

BEHEERDERSHANDLEIDING. Schema s aanmaken tbv functionaliteiten BEHEERDERSHANDLEIDING Schema s aanmaken tbv functionaliteiten SCHEMA S AANMAKEN TBV FUNCTIONALITEITEN Schema s kunnen worden ingezet bij de volgende functionaliteiten: Acceptatie Selectieve Oproepen Weigering

Nadere informatie

Offective > Producten & Voorraad

Offective > Producten & Voorraad Offective > Producten & Voorraad Producten kunnen ongelimiteerd worden toegevoegd of na selectie worden bewerkt, producten kunt u zelf aanmaken door te klikken op Producten > Producten & Voorraad > Nieuw

Nadere informatie

Inhoudsopgave V1.02 2

Inhoudsopgave V1.02 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Beginnen met InterWord.... 3 Navigatiemenu.... 4 Hoofdmenu aanmaken.... 4 Submenu aanmaken.... 4 Hoofd- en submenu s verwijderen.... 4 Hoofd- en submenu s aan of uit te

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie

Het gebruik van subactiviteiten in ESF online

Het gebruik van subactiviteiten in ESF online Inhoud 1. Subactiviteiten 1 2. Opbouw van subactiviteiten 2 3. Het registreren van subactiviteiten in ESF online 3 4. Deelnemers koppelen aan een subactiviteit 7 5. Subactiviteiten en het gebruik van roosters

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402 Handleiding Visual Planning Visual Planning Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Introductie. 5 1.1. Hartelijk Welkom. 5 1.2. Configuratie van Planning. 6 2. Planning. 7 2.1. Planbord inrichten.

Nadere informatie

Aan- en Afwezigheid. Binnen Trajectplanner is het mogelijk om Aan- en Afwezigheid te registreren. Met deze handleiding

Aan- en Afwezigheid. Binnen Trajectplanner is het mogelijk om Aan- en Afwezigheid te registreren. Met deze handleiding Aan- en Afwezigheid Binnen Trajectplanner is het mogelijk om Aan- en Afwezigheid te registreren. Met deze handleiding maken we het inzichtelijk en geven we aan hoe je als Schoolbeheerder / Administrator

Nadere informatie

Toegangsrechten omschrijvingen

Toegangsrechten omschrijvingen Toegangsrechten omschrijvingen Onderstaand overzicht geeft aan waar de te autoriseren functies zijn terug te vinden in PlanCare Dossier. Het is geen volledig overzicht omdat geen klantspecifieke functies

Nadere informatie

Urenverantwoording - instellingen

Urenverantwoording - instellingen Inleiding Dit document geeft een kort overzicht van de te nemen stappen om de Urenverantwoording module in gebruik te kunnen nemen. Let op: Als de Urenverantwoording module geactiveerd is dan worden de

Nadere informatie

Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen

Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen 1 Hoofdmenu... 2 2 Nieuwe Aanvraag... 2 1 Kaart... 3 2 Locatie... 4 3 Aanvrager... 5 4 Opdrachtgever... 5 5 Tijdsbepaling... 5 6 Maatregelen...

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260

9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260 9. MEMO'S In Unit4 Auditor kunt u in een uit te voeren taak een aantekening toevoegen. In de aantekening beschrijft u de bevindingen met betrekking tot de uitvoering van de betreffende taak. Daarnaast

Nadere informatie

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn.

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Aan de slag met de Bezoek je domein om de in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Volg de url 'administratie paneel' om in te loggen en de vervolgens in te stellen. Als eerst krijg je de

Nadere informatie

Quick Reference Card Atos e-suite

Quick Reference Card Atos e-suite Contacten Een gebruiker heeft de beschikking over de volgende contact-functionaliteiten: Acties vanuit KCC-tabblad: Registreren nieuwe anonieme en niet-anonieme contacten Registreren nieuw contact en direct

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1600 Fashion

HANDLEIDING Q1600 Fashion HANDLEIDING Q1600 Fashion Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Kleurlijsten beheren...4 Kleurlijst groep aanmaken...6 Kleurlijst groep verwijderen...6 Kleuren (kleurnummers) aanmaken/wijzigen...7

Nadere informatie

Een klant project in Newbase

Een klant project in Newbase Een klant project in Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Oktober 2013 versie 1.0 pagina 1 van 20 Inhoudsopgave 1 Algemeen...3

Nadere informatie

PlanCare Dossier ZorgPlanning versie 1.8 Inrichten PlanCare Dossier ZorgPlanning. Inhoud

PlanCare Dossier ZorgPlanning versie 1.8 Inrichten PlanCare Dossier ZorgPlanning. Inhoud Inhoud Inloggen als beheerder... 2 Basisinstellingen verbindingen... 2 Aanmaken routes... 3 Filteren van routes... 4 Beheren weergave taken... 6 Beheren algemene weergave... 10 Beheren gebruikers... 12

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 3.3 KraamzorgCompleet versie 3.3 Inhoudsopgave Update documentatie versie 3.3 Hoofdstuk 1 Tarieven per verzekeringsconcern...1 1.1 Verzekeringsconcerns...1

Nadere informatie

HANDLEIDING Q3600 Webshop

HANDLEIDING Q3600 Webshop HANDLEIDING Q3600 Webshop Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Webshop artikelgroepen beheren...4 Hoofd artikelgroep toevoegen...6 Sub artikelgroep toevoegen...7 Artikelgroep verwijderen...8

Nadere informatie

PlanCare 2 Backoffice. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.3. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici

PlanCare 2 Backoffice. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.3. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici Backoffice Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Organisatie inrichten... 4 2.1 Organisatiestructuur...

Nadere informatie

Onderstaand schema toont de handleidingen in het grote geheel en geeft de verbanden aan. Planning. Module zorgplanning

Onderstaand schema toont de handleidingen in het grote geheel en geeft de verbanden aan. Planning. Module zorgplanning Inleiding Het Centraal Administratiekantoor (CAK) is verantwoordelijk voor het berekenen, vaststellen en innen van de eigen bijdrage voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Handleiding Plannen Expert

Handleiding Plannen Expert 2014 Handleiding Plannen Expert Opdrachten roosteren en competenties Staff Support B.V. ROI-Online / Staff 22-12-2014 Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor gebruikers van de module Plannen Expert.

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect. handleiding. Act! SnelStart Connect. Versie 1.0 12-12-2013

Handleiding. Act! SnelStart Connect. handleiding. Act! SnelStart Connect. Versie 1.0 12-12-2013 Act! SnelStart Connect Handleiding Versie 1.0 12-12-2013 Inleiding Met SnelStart Connect kunt uw Act! database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect biedt u de mogelijkheid om de gegevens

Nadere informatie

Project Woningcorporaties Open Source Initiatief Gebruikers handleiding: Verkoop

Project Woningcorporaties Open Source Initiatief Gebruikers handleiding: Verkoop Project Woningcorporaties Open Source Initiatief Gebruikers handleiding: Verkoop Datum uitgave: 27-01-2009 Deze handleiding is specifiek geschreven voor de verkoop afdeling. Gebruikers handleiding Project

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014 Act! SnelStartConnect Pro Handleiding Versie 1.0 3-4-2014 Inleiding Met SnelStart Connect Pro kunt uw Act!-database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect Pro biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0 MWeb 4.0 Handleiding Basis Modules Versie 1.0 Index 1. Algemeen 3 1.1. Gebruikersnamen en Wachtwoorden 3 1.2. Inloggen 3 1.3. Uitloggen 3 1.4. Belangrijk 3 2. User Manager 4 2.1. Gebruikers lijst User

Nadere informatie

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Met jouw login gegevens kun je inloggen via http://button.utrechtyourway.nl/cms 2. Dashboard Na inloggen wordt het dashboard van het CMS zichtbaar. Of te

Nadere informatie

Instructiedocument prijslijsten

Instructiedocument prijslijsten Indien u een prijs of prijzen wilt uitvragen bij de aanbieders kunt u dat doen onder de tab Prijslijst. In Negometrix wordt er onderscheidt gemaakt tussen twee soorten prijslijsten: Een gedetailleerde

Nadere informatie

Handleiding Gebruikersbeheer ROB-Net

Handleiding Gebruikersbeheer ROB-Net Beste ROB-Net gebruiker, Eerder hebben wij u geïnformeerd over het nieuwe eigen inlogportaal van ROB-Net, te vinden op https://login.rob-net.nl. Dit inlogportaal is voor de gebruikers van ROB-Net gratis.

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 'Welkom bij de handleiding van de CrisisConnect app' 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1 Dossiers

Nadere informatie

Installatie PlanCare Dossier educatief

Installatie PlanCare Dossier educatief Installatie PlanCare Dossier educatief Verwijder eerst de voorgaande versie(s) van PlanCare educatief met behulp van het Windows Configuratiescherm. De nieuwe software wordt aan licentiehouders ter beschikking

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 Datum: september 2014 Auteur: Intergrip Inhoud 1. VMBO verstrekt inloggegevens DDD aan de leerling... 3 2. Leerling vult Dossier in... 5 2.1 Activeren...

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

Aanmaken afspraken in Newbase & de agenda

Aanmaken afspraken in Newbase & de agenda Aanmaken afspraken in Newbase & de agenda Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 11 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ISY2CONNECT. Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE

ISY2CONNECT. Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE ISY2CONNECT Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE ISY2CONNECT Inhoud INLOGGEN EN REGISTREREN... 2 PROFIEL INSTELLINGEN... 2 PAGINA S... 4 AGENDA... 5 BEHEER MENU... 6 AANMAKEN OPENBAAR EVENEMENT...

Nadere informatie

Offective > Facturatie/Offerte > Kortingen

Offective > Facturatie/Offerte > Kortingen Offective > Facturatie/Offerte > Kortingen Met het maken van een offerte of factuur (document) kan op verschillende manier een korting worden gegeven, we zullen deze voor elke mogelijkheid navolgend behandelen.

Nadere informatie

Gebruikers en groepen

Gebruikers en groepen Gebruikers en groepen Deze handleiding beschrijft de functionaliteit gebruikers en groepen. U vindt deze functionaliteit in het SchoolWapps dashboard onder de menuoptie Algemeen. Met de module gebruikers

Nadere informatie

Handleiding capaciteitsplanning

Handleiding capaciteitsplanning Handleiding capaciteitsplanning Inhoud Inleiding... 3 1. Home... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Medewerker invoeren / wijzigen / verwijderen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Project invoeren

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer

HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer HANDLEIDING Q1500 Voorraadbeheer Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Inkoopopdrachten...4 Inkoopopdracht aanmaken...4 Levering maken van inkoopopdracht...9 Inkoopopdracht wijzigen...11 Inkoopopdracht annuleren...12

Nadere informatie

Werkinstructie Verzoeken

Werkinstructie Verzoeken Werkinstructie Verzoeken In Mijn Rechtspraak Toezicht Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden.

Nadere informatie

Inhoudsopgave V2.02 2

Inhoudsopgave V2.02 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Beginnen met InterWord.... 3 Navigatiemenu.... 4 Hoofdmenu aanmaken.... 4 Submenu aanmaken.... 4 Hoofd- en submenu s verwijderen.... 4 Hoofd- en submenu s aan of uit te

Nadere informatie

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0. Handleiding Documentbeheer Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Gebruik van de module...

Nadere informatie

Quick start handleiding versie 1.0

Quick start handleiding versie 1.0 Quick start handleiding versie.0 Inleiding Beste gebruiker, Via dit document lopen we door de basis onderdelen van je eigen Mijn Kroost control panel. Dit control panel vormt de basis voor het gebruik

Nadere informatie

Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen

Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen In deze startgids wordt uitleg gegeven hoe u nieuwe producten kunt aanmaken en wijzigen in de Safe Concept webapplicatie. Inhoud Een nieuw product aanmaken

Nadere informatie

Nedap healthcare Het openen en sluiten van een DBC-(sub)traject

Nedap healthcare Het openen en sluiten van een DBC-(sub)traject Het openen en sluiten van een Het openen van een DBC-traject Ga naar het administratieve overzicht van de betreffende cliënt en klik op Zorgtrajecten. Klik vervolgens op DBC-traject. Het overzicht met

Nadere informatie

Handleiding Vacatures plaatsen MaastrichtDoet.nl

Handleiding Vacatures plaatsen MaastrichtDoet.nl Handleiding Vacatures plaatsen MaastrichtDoet.nl December 2017 Voor het plaatsen van vrijwilligersvacatures op MaastrichtDoet.nl dient u eenmalig een account aan te maken. Vervolgens kunt u onbeperkt inloggen

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) ROM

Incura Handleiding (GGZ) ROM Incura Handleiding (GGZ) ROM - Classificatie: 4 - Openbaar Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product van WinBase Software en

Nadere informatie

BAN PD Personeelsdiensten Van der Feltszpark 3 9401 HM Assen +31 (0) 59 23 30 990 www.banpd.nl info@banpd.nl. Handleiding Vacatures

BAN PD Personeelsdiensten Van der Feltszpark 3 9401 HM Assen +31 (0) 59 23 30 990 www.banpd.nl info@banpd.nl. Handleiding Vacatures Handleiding Vacatures 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Aanmelden...3 Vacature toevoegen...4 Mijn Content...6 2 Inleiding Deze handleiding is bestemd voor de gebruikers die vacatures toevoegen en bewerken

Nadere informatie

Onderstaand schema toont de handleidingen in het grote geheel en geeft de verbanden aan. Planning. Module zorgplanning

Onderstaand schema toont de handleidingen in het grote geheel en geeft de verbanden aan. Planning. Module zorgplanning Inleiding Vanaf 1 juni 2009 is het gebruik van het BurgerServiceNummer (BSN) in de zorg verplicht. Deze handleiding beschrijft de reguliere bevraging van de cliëntgegevens zoals deze binnen PlanCare Dossier

Nadere informatie

Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base.

Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base. Handleiding V-Base Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base. Inhoud 1. starten V-Base... 2 2. zoeken / toevoegen personen... 3 3. inzending (reçu) en

Nadere informatie

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten Alles telt handleiding * baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. baopass* voor leerkrachten 1 Alles telt handleiding Inhoud Inleiding 3 Opstarten 3 Groepen 4 Leerling aanpassen 5 Leerling

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1200 Klantenbeheer met Acties

HANDLEIDING Q1200 Klantenbeheer met Acties HANDLEIDING Q1200 Klantenbeheer met Acties Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Klanten in kassa...4 Kies Klant knop...4 Aanmelden klant...4 Klantenbeheer overzicht in kassa...5 Klant saldo...6 Klantenbeheer

Nadere informatie

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten EDUscope Administratie Versie 1.0 19-04-2016 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1.1 Formulier toevoegen... 3

Nadere informatie

Promotional Office Speciale Voorwaarden

Promotional Office Speciale Voorwaarden Promotional Office Speciale Voorwaarden Inhoudsopgave Inleiding 2 Doel 2 Uitgangspunt voor het gebruik van speciale voorwaarden 2 Basisbegrippen 2 Speciale voorwaarden aanmaken en koppelen 5 Landafhankelijke

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Schonen patiëntenbestand

Schonen patiëntenbestand Schonen patiëntenbestand Beschrijving programmatuur t.b.v. het schonen van het patiëntenbestand (apothekersversie) HET SOFTWAREPAKKET VOORDEZORG Versie 1.8 WIJ GARANDEREN HETBESTE SYSTEEM VOOR DE ZORG

Nadere informatie

Handleiding People Inc. - ArboUnie link

Handleiding People Inc. - ArboUnie link Handleiding People Inc. - ArboUnie link I Installatie en Gebruik Arbo Unie link voor People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc. - ArboUnie link 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Werking... van de link 2

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1. Dossiers 2.2. Processen 2.2.1. Tekst toevoegen 2.2.2. Bijlagen

Nadere informatie

Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module

Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module U kunt alleen bestellingen doen, als u het object heeft vrijgegeven voor publicatie, in het tabblad Algemeen. Vrijgeven voor publicatie betekent dat u toestemming

Nadere informatie

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Beheer Webredactie dashboard Het webredactie dashboard geeft u in één oogopslag een overzicht van de beheersmogelijkheden van uw website. Daarnaast blijft u via het dashboard gemakkelijk op de hoogte van

Nadere informatie

Een nieuwe creditnota maken

Een nieuwe creditnota maken Een nieuwe creditnota maken In Kleos kunt u twee soorten creditnota's maken: een creditnota mét en zonder rollback. Een creditnota met rollback zorgt ervoor dat een eerder aangemaakte declaratie volledig

Nadere informatie

ACT! link XL voor SnelStart handleiding

ACT! link XL voor SnelStart handleiding ACT! link XL voor SnelStart handleiding Installatie ACT! link XL voor SnelStart... 2 Instellen:... 3 Relatiecode:... 6 Ordernummer... 6 Notitie... 6 Ordersjabloon... 7 Bedrijven... 8 Een volgende administratie

Nadere informatie

Urenregistratie MKB. Handleiding

Urenregistratie MKB. Handleiding Urenregistratie MKB Handleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template B.V.

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Een declaratie aanmaken

Een declaratie aanmaken Een declaratie aanmaken U kunt in Kleos drie verschillende soorten declaraties aanmaken: 1. een declaratie voor een dossier: een declaratie voor 1 dossier voor 1 debiteur; 2. een declaratie voor een cliënt:

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Inhoud Inkopen Status... 2 Snel inkopen registreren... 3 Leverancier toevoegen... 3 Inkopen aanpassen of verwijderen... 4 Rapport: Inzoomen...

Inhoud Inkopen Status... 2 Snel inkopen registreren... 3 Leverancier toevoegen... 3 Inkopen aanpassen of verwijderen... 4 Rapport: Inzoomen... Handleiding Inkoopregistratie In deze handleiding krijg je uitgelegd hoe de module Inkopen werkt. Er wordt beschreven hoe de diverse pagina s onder het menu-item Inkopen werken en waarvoor zij bedoeld

Nadere informatie

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten inrichten productcodes

Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten inrichten productcodes Incura Handleiding (GGZ) Facturatie Jeugd GGZ aan gemeenten inrichten productcodes Incura Nieuwe Gracht 35 2011 NC Haarlem 088-946 22 73 info@incura.nl www.incura.nl KvK 34183168 Incura is een product

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1020 Sales & Acties

HANDLEIDING Q1020 Sales & Acties HANDLEIDING Q1020 Sales & Acties Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Salesprijs aanmaken...4 Salesprijs velden op artikelkaart plaatsen...5 Salesprijzen artikelkaart autoriseren...7 Salesprijs van/voor

Nadere informatie

Handleiding Planon Sleutelbeheer

Handleiding Planon Sleutelbeheer Handleiding Planon Sleutelbeheer Datum: 07-09-09 Auteur: Oscar van den Eijnden 1 Inhoud Inleiding... 3 DIF sleutelplan in Planon... 3 Handleiding sloten en sleutels invoeren... 4 Maak slotdefinitie(s)

Nadere informatie

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1 Handleiding planner Handleiding RoosterPlaats pagina 1 In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen een rooster kan maken. Voordat u kunt beginnen met het creëren van

Nadere informatie

Update PlusPort Academy januari 2013

Update PlusPort Academy januari 2013 Update PlusPort Academy januari 2013 In dit document beschrijven we de verbeteringen die zijn doorgevoerd in de update van 14 februari 2013 Inhoud 1. 5 workshops... 3 2. Events... 4 2.1. Event toevoegen...

Nadere informatie

Starthandleiding LVS2000 Sint Maartenschool. Inhoud. Starthandleiding LVS2000 - Leerkrachten

Starthandleiding LVS2000 Sint Maartenschool. Inhoud. Starthandleiding LVS2000 - Leerkrachten Starthandleiding LVS2000 Sint Maartenschool Inhoud 1. Starten LVS2000 2. Selectiefilter maken 3. Afdrukvoorbeeld en afdrukken 4. Onderdelen of programma sluiten 5. Journaal 6. LVS 7. Handelingsplan 8.

Nadere informatie

Handleiding gebruik Basispoort XML Maker

Handleiding gebruik Basispoort XML Maker Handleiding gebruik Basispoort XML Maker 1 / 10 Basispoort - Handleiding XML Maker Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Downloaden en gebruiken... 3 1.3 Importeren bestand... 3 1.4 Nieuw bestand...

Nadere informatie

HANDLEIDING Q1400 Horeca Tafelregistratie

HANDLEIDING Q1400 Horeca Tafelregistratie Q-LINE Q1400 Tafelregistratie Handleiding versie 2.0 HANDLEIDING Q1400 Horeca Tafelregistratie Pag.: 1 Q-LINE Q1400 Tafelregistratie Handleiding versie 2.0 Inhoudsopgave Inleiding...3 Kassa functies...4

Nadere informatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie

HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie HANDLEIDING URENPORTAAL Relatie Versie: Technopark 1.0 Datum: 01-12-2014 Inleiding OBD-Personeelsdiensten maakt gebruik van een digitaal urendeclaratie systeem. De flexwerker voert zijn uren aan het einde

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Module Kaart

Handleiding Site to Edit Module Kaart THAR Design Kipboomweg 15 7636 RC AGELO E-mail: info@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site to Edit Module Kaart Aanvulling

Nadere informatie

Direct aan de slag Starthandleiding

Direct aan de slag Starthandleiding Direct aan de slag Starthandleiding www.cmember.nl/support 1 van 29 Jouw vereniging bestaat uit groepen! Binnen cmember gebeurt alles in groepen. Leden vormen een groep, maar ook het bestuur, de deelnemers

Nadere informatie

Handleiding Enquêtemodule. Contents

Handleiding Enquêtemodule. Contents Handleiding Enquêtemodule Dit document dient als uitleg over de enquêtemodule. De enquêtemodule is een optionele module welke te bestellen is via Support Modules. Met de enquêtemodule krijgt de club de

Nadere informatie

CCV CARD ONLINE. Gebruikershandleiding v3.0. Computer Centrum C. van de Velden B.V.

CCV CARD ONLINE. Gebruikershandleiding v3.0. Computer Centrum C. van de Velden B.V. CCV CARD ONLINE Gebruikershandleiding v3.0 Computer Centrum C. van de Velden B.V. Inleiding CCV Card online stelt u in staat om m.b.v. uw PC mutaties te verzorgen op debiteuren, kaarthouders en/of kaarten.

Nadere informatie

d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank

d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank Vanaf 7 april 2015 moeten debiteurengegevens in een aangepast bestandsformaat naar Deutsche Bank ABF worden gestuurd. Deze instructie beschrijft

Nadere informatie