Jaarverslag MMT 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag MMT 2004"

Transcriptie

1 Jaarverslag MMT 2004

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Doelstelling van het MMT 3 3. Organisatiestructuur 4 4. MMT AZG en helikopteroperator 4 5. Samenwerking extern 5 Regionaal Nationaal Internationaal 6. Kwaliteitssysteem 6 Audits Tekortkomingen 7. Registratie 6 8. Beleidsontwikkeling: 24-uurs MMT zorg 7 9. Personeel 8 Opleiding en training Personele bezetting Onderwijs, Research and Development 10. Communicatie en Public Relations Kerncijfers Financiering Speerpunten

3 1. Inleiding Voor u ligt het tweede gepubliceerde jaarverslag van het Mobiel Medisch Team van het Universitair Medisch Centrum Groningen over het jaar Wij hopen u wederom een goede indruk te geven van de activiteiten, die in 2004 door het MMT AZG zijn uitgevoerd. Het jaar 2004 is voor het MMT in Groningen een jaar geweest waarin verdere groei van het aantal inzetten heeft plaatsgevonden, zoals blijkt uit onderstaand overzicht. In het jaar 2001 vonden er in totaal 251 inzetten plaats In het jaar 2002 vonden er in totaal 349 inzetten plaats In het jaar 2003 vonden er in totaal 409 inzetten plaats In het jaar 2004 vonden er in totaal 600 inzetten plaats Dit positieve resultaat is onzes inziens mede tot stand gekomen door intensivering van de samenwerking van ketenpartners met het MMT. In 2004 is een aanvang gemaakt met het stageprogramma voor ketenpartners, dat met groot enthousiasme is ontvangen. Ook door de enorme inspanningen van de operators ADAC Luftrettung en Medical Air Assistance en de inzet van alle MMT-leden is het MMT product in de Noordelijke regio van Nederland en in het Duitse grensgebied verder geaccepteerd en gewaardeerd. De daadwerkelijke grensoverschrijdende helikopterhulpverlening is in 2004 ook in de Eems Dollard Euregio tot stand gekomen. 1

4 Dat deze positieve ontwikkelingen automatisch leiden tot consolidatie van het HEMS concept en tot verdere uitbreiding naar een 24 uurs parate organisatie is echter allerminst vanzelfsprekend. In 2004 is veel overleg gevoerd met het ministerie van VWS over de structuur en financiering van de MMT zorg in Nederland. Positief resultaat is geweest dat in 2004 er een sluitende financiering is gevonden voor de helikopteroperaties gedurende de daglichtperiode. In november 2004 is door de traumacentra een intentieverklaring ondertekend, waarmee onderzoek naar mogelijke samenwerking tussen traumacentra en de Dienst Luchtvaartpolitie is gestart. Deze samenwerking zou moeten leiden tot een efficiënter gebruik van middelen met verbetering van de dienstverlening. Het AZG participeert actief in dit onderzoek en zal gelet op de uitstekende ervaringen met de huidige operator in 2004 het proces kritisch volgen. De discussie over een adequate structuur en financiering van de MMT-zorg zal naar verwachting nog tot in 2006 voortduren. Dit verslag bevat naast de specifieke informatie over het jaar 2004 ook enige algemene informatie met betrekking tot de doelstellingen van het MMT, inzetcriteria, verzorgingsgebied etc., bedoeld voor hen die het eerste jaarverslag over 2003 nog niet in hun bezit hebben. 2

5 2. Doelstelling van het MMT Het AZG is door het Ministerie van VWS aangewezen als Traumacentrum en heeft daarmee onder meer tot taak het beschikbaar hebben en houden van een Mobiel Medisch Team. De doelstelling van het MMT is om, in aanvulling op de ambulancezorg, medisch specialistische hulp te verlenen aan ernstig zieke of gewonde patiënten buiten het ziekenhuis. Deze medisch specialistische behandeling is primair gericht op het zo snel mogelijk stabiliseren van de vitale functies ; dit betekent een vrije ademweg, een goede ademhaling, een goede bloedsomloop en adequaat werken van hersenen en zenuwstelsel. Deze behandeling moet leiden tot een afname van sterfte (mortaliteit) en minder rest invaliditeit (morbiditeit). 3

6 3. Organisatiestructuur De medische zorg en coördinatie van het MMT waren in 2003 belegd bij de afdeling Anesthesiologie; in 2004 is ook de verpleegkundige zorg bij de afdeling Anesthesiologie ondergebracht. Ook de chauffeurs/ Helicopter Landing Officers (HLO s) zijn organisatorisch gezien ondergebracht bij de afdeling Anesthesiologie. Daar, waar het hun veiligheidstaken betreft, krijgen zij operationele leiding vanuit de Facilitaire Dienst. In 2004 is de UMCG-vorming, waarbij faculteit en ziekenhuisorganisatie geïntegreerd worden, alsmede de reorganisatie in het ziekenhuis nog niet afgerond. De uitkomsten worden verwacht in 2005 en 2006 en zullen van invloed zijn op de uiteindelijke inbedding van het Traumacentrum in de nieuwe structuur van het UMCG en daarmee ook op de inbedding van het MMT in de organisatie. 4. MMT AZG en helikopteroperator Nadat in 2003 de Europese aanbesteding was afgerond, werd op 22 januari 2004 ter gelegenheid van de samenwerking met de nieuwe helikopteroperator ADAC en met Medical Air Assistance, een dochteronderneming van de ANWB, een hangarfeest georganiseerd in de hangar van het AZG. Hier werden de genodigden in de gelegenheid gesteld het nieuwe bemanningsverblijf en de helikoptervoorzieningen van dichtbij te bekijken. Tevens kon men kennismaken met de nieuwe contractpartner van het AZG. Ruim 120 personen maakten van deze gelegenheid gebruik. De samenwerking met de helikopteroperator ADAC is in 2004 naar tevredenheid verlopen. De ADAC heeft het vliegoperationele deel van de operatie uitbesteed aan Medical Air Assistance. Er was in 2004 sprake van een totale down time van 3.35 uur op grond van technische oorzaken. Dit is een uitval van 0,1% ten opzichte van de totale inzetbaarheid. Daarmee heeft de operator ruimschoots aan de contractuele verplichtingen voldaan. Overigens bedroeg de uitval vanwege weersomstandigheden 5,4%. Dit is met name te wijten geweest aan langdurige mistperioden in de maanden januari, november en december In mei 2004 is in opdracht van het Ministerie van VWS door Bureau Berenschot een rapport uitgebracht betreffende mogelijke samenwerking tussen de traumacentra en de Koninklijke Luchtvaart Politie Dienst (KLPD). Dit rapport heeft een intensieve discussie op gang gebracht over de mogelijkheid en wenselijkheid van samenwerking tussen de Dienst Luchtvaartpolitie en de traumacentra met helikoptervoorziening. Deze discussie wordt in 2005 voortgezet. 4

7 5. Samenwerking extern - Regionaal - Nationaal - Internationaal - Regionaal Getracht wordt te komen tot samenwerking met een aantal perifere ziekenhuizen in de regio. Dit is van groot belang om te komen tot optimale dekking in de Noordelijke provincies, in het bijzonder in de avond- en nachturen. - Nationaal Zowel in 2003 als ook in 2004 heeft er overleg van de Medisch Coördinatoren en de Chief Nurses van de vier helikoptercentra plaatsgevonden. Verder heeft de uitkomst van het Europese aanbestedingstraject van de drie andere traumacentra met helikoptervoorziening in 2004 geresulteerd in één gezamenlijke provider, n.l. Medical Air Assistance (MAA) in Utrecht. Deze voert tevens de vliegoperationele activiteiten voor de contractpartner van het AZG (ADAC Luftrettung) uit. Hierdoor zal een belangrijke verbetering in de samenwerking tussen de traumacentra met helikoptervoorziening kunnen worden gerealiseerd op het gebied van onder meer opleidingseisen, kleding en aanschaf van medische uitrusting. - Internationaal In mei 2004 is de grensoverschrijdende samenwerking concreet tot stand gekomen. In 2004 was er sprake van in totaal 31grensoverschrijdende inzetten. Daarnaast zijn er gesprekken met de Duitse Leitstellen gevoerd, waarbij duidelijke afspraken over de inzetcriteria zijn gemaakt. Met name op de Duitse Waddeneilanden blijkt er regelmatig behoefte te zijn aan inzet van het MMT. Het ligt in de bedoeling, de samenwerking met Duitsland verder uit te werken en waar mogelijk te intensiveren. 5

8 6. Kwaliteitssysteem In samenwerking met de dienst Arbeidsomstandigheden, Veiligheid & Milieu (AV&M) is in 2001 gestart met de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem volgens de in het AZG gebruikte Resultaat Gerichte Bedrijfsvoering (RGB)-systematiek. Dit heeft geresulteerd in het uitbrengen van het Kwaliteitshandboek MMT. Audits In 2004 heeft een aantal interne audits plaatsgevonden, gevolgd door een externe audit door Det Norske Veritas (DNV). Met als gevolg, dat het MMT AZG als eerste MMT in Nederland op 1 juli 2004 ISO-gecertificeerd is volgens de NEN-EN-ISO 9001:2000 norm. Tekortkomingen Conform het kwaliteitssysteem worden klachten apart gedocumenteerd. Ook ongevallen, waarbij de behandeling zou kunnen leiden tot vragen worden hierbij ondergebracht. In 2004 is één keer een overleg gehouden tussen de leden van het dienstdoende MMT en de ambulancebemanning in verband met onvrede ten aanzien van de samenwerking bij een inzet. Hiervan heeft verslaglegging plaatsgevonden. Afhandeling werd door alle partijen als correct ervaren. 7. Registratie Sinds 2003 wordt door het MMT geregistreerd in het LIKS (Luftrettungs Informations- und Kommunikations System). De vertaling van het systeem is vrijwel voltooid. In 2004 werd een vernieuwde LIKS versie op alle ADAC stations toegepast. Het Nederlandse LIKS systeem is hierbij aangesloten. Met ingang van 2005 zal een variant op het LIKS, n.l. het BIKS worden ingevoerd. Dit is hetzelfde systeem, waarbij de inzetten van het Busje (ambulancevoertuig) apart worden geregistreerd. Deze inzetten dienen apart te worden geregistreerd om vertroebeling van inzettijden te voorkomen. Daarnaast is er in 2004 een registratietraject opgezet bij de meldkamers in de Noordelijke Regio, met als doel een beeld te krijgen van de behoefte aan 24-uurs MMT zorg. In deze registratie van de Meldkamers wordt geregistreerd, wanneer het MMT ingezet zou zijn, gesteld dat dit beschikbaar was geweest ongeacht weersomstandigheden, tijdstip etc. De registratie zal formeel in 2005 van start gaan en gedurende een jaar gevoerd worden. Mede op basis van deze gegevens kan de wenselijkheid c.q. noodzaak voor een 24-uurs MMT voorziening worden onderbouwd. Uiteindelijk doel is het LIKS te koppelen aan het in het AZG gebruikte traumaregistratiesysteem van de Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU). Naar verwachting zal dit in 2005 verder worden uitgewerkt en geëffectueerd. 6

9 8. Beleidsontwikkeling: 24-uurs MMT zorg Onderwerpen als inzetregistratie, benchmarking, participatie in onderzoeken en ontwikkeling van grensoverschrijdende MMT hulpverlening vanuit het AZG waren in 2004 onderwerp van gesprek en onderzoek. Verdere uitwerking zal plaats vinden in Aangezien er in 2004 sprake was van toenemende onvrede m.b.t. het functioneren van het crashteam is besloten deze voorziening begin 2005 op te heffen. Het crashteam was niet specifiek opgeleid, beschikte over relatief weinig ervaring en moest daarbij worden vrijgemaakt uit de bestaande dienstploeg. Daarmee was het kwaliteitsverschil met het MMT aanzienlijk. Voor 2005 is de planning, naast de parate tijden van het MMT (07.00 tot uur) gedurende de nachtelijke uren de MMT-arts op pilotbasis beschikbaar te hebben. De MMT-arts wordt dan door een ambulancechauffeur van huis gehaald. Ontwikkelingen in het kader van de 24-uurs zorg zijn uiteraard afhankelijk van de keuzes, die door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden gemaakt. 7

10 9. Personeel - Opleiding en training - Personele bezetting - Onderwijs, Research and Development - Opleiding en training In de afgelopen jaren zijn alle door de minister vereiste basisopleidingen gevolgd. De trainingen, gevolgd in 2004 waren vooral gericht op vliegtechnische aspecten. Dit om de veiligheid van de vliegoperatie te maximaliseren. Alle teamleden hebben in 2004 de Crew Ressource Management (refresher) course gevolgd. Ook is de herhalingscursus Brandbestrijding gevolgd door de Helicopter Landing Officers en de MMT-verpleegkundigen. Daarnaast is in 2004 is een aantal medische protocollen vastgesteld. Door het MMT is in 2004 deelgenomen aan een tweetal GHOR trainingen (training eerste ambulance en training luchtvaartincident). Eveneens is door individuele leden deelgenomen aan kleinschalige GHORoefeningen. In 2005 zal er meer aandacht uitgaan naar hulpverleningstrainingen zoals ICET. De HLO s en de MMTverpleegkundigen zullen (via de ambulancedienst) in 2005 de PHTLS refresher course volgen. Op medisch inhoudelijk terrein worden trainingen ontwikkeld samen met derden (Brandweer, VVAA opleidingen), die specifiek ingaan op de medische behandeling bij beknellingsituaties. Het ligt in de bedoeling om ook de simulatorafdeling hierbij te betrekken en deze training uiteindelijk onderdeel te maken van een landelijke MMT-opleiding. Ook in het kader van Grensoverschrijdende samenwerking zal er aandacht worden besteed aan training en opleiding. 8

11 - Personele bezetting Medici: Bij het MMT waren in 2004 in totaal acht anesthesiologen werkzaam, waarbij een tweetal in verband met hun IC-opleiding samen een plaats in het rooster invulde. Eén anesthesioloog heeft zijn werkzaamheden als MMT-arts per neergelegd. Deze vacature is inmiddels ingevuld. Afhankelijk van de ontwikkelingen op het gebied van 24-uurs MMT zorg zal uitbreiding worden gerealiseerd, waarbij gedacht wordt aan het werven van anesthesiologen vanuit het Medisch Centrum Leeuwarden en vanuit het Traumacentrum Zwolle. Verpleegkundigen: In 2004 hebben zich geen wijzigingen op het gebied van de verpleegkundige bezetting voorgedaan. Er zijn acht verpleegkundigen werkzaam binnen het MMT. HLO/Chauffeurs / GESP: Wat betreft de combinatiefunctie van chauffeur van het MMT-voertuig en Helicopter Landing Officer zijn in de loop van 2004 door personeelswijzigingen twee vacatures ontstaan. De ontstane vacatures zijn inmiddels opgevuld. Er zijn twee kandidaten aangenomen, die na afloop van de benodigde trainingen in mei 2005 als HLO/chauffeur het team zullen komen versterken. Daarmee komt het aantal HLO/chauffeurs in totaal op acht. Afhankelijk van de ontwikkelingen ten aanzien van een 24-uurs MMT zorg zullen in de toekomst nog medici, verpleegkundigen en HLO s geworven worden. Piloten: Aanstelling van piloten behoort tot de verantwoordelijkheden van de operator, die deze verantwoordelijkheid delegeert aan Medical Air Assistance. Het team bestaat uit vijf piloten, waarvan drie vast aan het station in Groningen zijn verbonden en twee als vaste waarnemer fungeren. - Onderwijs, Research and Development (R & D) In 2004 zijn de eerste Traumacasusbesprekingen gehouden. Deze avonden zijn georganiseerd door het Traumacentrum AZG in samenwerking met het MMT. De avonden zijn interactief en worden bijgewoond door diverse disciplines uit de ambulancediensten en de ziekenhuizen in de regio. In het kader van R & D is in 2004 een aanvang gemaakt met de registratie op de Meldkamers Ambulancezorg (zie hoofdstuk 7). Daarnaast zijn er door leden van het MMT diverse bijdragen in de vorm van presentaties geleverd, zowel aan congressen in Nederland als in Duitsland. Ook zijn door diverse MMT-artsen artikelen gepubliceerd voor wetenschappelijke tijdschriften en boeken. 9

12 10. Communicatie en Public Relations - Communicatie C2000 In 2004 is er veel aandacht besteed aan het operationeel maken van het C2000 communicatiesysteem. Invoering van C2000 grondgebonden staat in de Noordelijke Regio gepland voor begin Hiertoe worden begin 2005 regionale instructie avonden georganiseerd. Het grondgebonden C2000 systeem zal naar verwachting met ingang van februari 2005 in de provincie Groningen functioneren. Certificatie van de C2000 Luchtvaartapparatuur wordt medio 2005 verwacht, waarna de uitrol zal volgen. - Public Relations In 2004 is veel aandacht besteed aan het aanbieden van stagedagen aan personeel van Meldkamers en Ambulancevoorzieningen in de Noordelijke Regio. Tweemaal wekelijks werd een stagedag aangeboden. Hiervan is veelvuldig gebruik gemaakt. Vrijwel alle CPA-centralisten van Groningen, Friesland en Drenthe hebben in 2004 een dag als observer met het MMT meegelopen. Ook de verpleegkundigen en chauffeurs van de ambulancediensten worden in de gelegenheid gesteld, een stage bij het MMT te volgen. Daarnaast heeft het MMT aan in totaal 12 open dagen in de Noordelijke Regio een bijdrage geleverd door met de traumahelikopter een uur ter plaatse te zijn, deze aan het publiek te tonen en vragen betreffende de helikopterhulpverlening te beantwoorden. Ook zijn er door de individuele teamleden diverse bijdragen geleverd aan avonden van het Rode Kruis, Rotary bijeenkomsten etc. In 2005 zal een website worden opgezet, waarop door geïnteresseerden actuele informatie over het Traumacentrum en het Mobiel Medisch Team te vinden is. 10

13 11. Kerncijfers In 2004 was er sprake van exact 600 inzetten. Dit is een groei van 46% ten opzichte van Gezien de stijgende lijn in het aantal inzetten mag worden gesteld, dat de meerwaarde van het MMT algemeen erkend wordt. Het aanbieden van stagedagen heeft hieraan zeker een bijdrage geleverd. De kerncijfers worden weergegeven in de onderstaande grafieken. Grafiek 1: Verdeling soorten inzetten MMT AZG CA PT PV IK OV 2002 n= n= n=600 CA= cancel PT= patiënt getransporteerd PV= patiënt verzorgd IK= interklinisch transport OV= overige In 2004 zijn 104 patiënten per helikopter vervoerd, in 78 gevallen op basis van primaire inzet. In 26 gevallen betrof het een spoedeisend interklinisch vervoer. 11

14 Grafiek 2: oproepen per CPA 2004 (n=600) 25,2% 0,5% 0,7% 0,8% 3,2% 0,2% 0,7% 1,0% 1,7% 27,8% 38,3% Groningen Drenthe Friesland IJssel Vecht Flevoland Noord Holland N Leer (D) Aurich Emden Kost Niedersachsen AAD-Oost CPA aantal oproepen Groningen 230 Drenthe 167 Friesland 151 IJssel Vecht 10 Flevoland 6 Noord Holland N 4 Leer (D) 19 Aurich 4 Emden 3 Kost Niedersachsen 5 AAD-Oost 1 12

15 Grafiek 3: Cancels per CPA 2004 (n=219) 0,5% 0,9% 2,3% 1,4% 1,4% 29,7% Groningen CPA Drenthe, CPA 32,4% 31,5% Friesland CPA Emden, RLST Flevoland CPA IJssel Vecht CPA Leer, RLST Noord Holland CPA CPA aantal cancels Groningen CPA 65 Drenthe, CPA 69 Friesland CPA 71 Emden, RLST 1 Flevoland CPA 2 IJssel Vecht CPA 5 Leer, RLST 3 Noord Holland CPA 3 13

16 Grafiek 4: Oproepen per voertuig 2004 MMT helikopter; 522; 87% MMT voertuig; 78; 13% Grafiek 5: Inzetten per maand MMT AZG

17 Grafiek 6: Inzetten per uur van de dag ,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 06:00-07:00 uur 07:00-08:00 uur 08:00-09:00 uur 09:00-10:00 uur 10:00-11:00 uur 11:00-12:00 uur 12:00-13:00 uur 13:00-14:00 uur 14:00-15:00 uur 15:00-16:00 uur 16:00-17:00 uur 17:00-18:00 uur 18:00-19:00 uur 19:00-20:00 uur In 2004 zijn door het MMT AZG in totaal 395 patiënten gezien. Urgentie 1 vervoerd per heli 78 Urgentie 1 vervoerd per ambulance 291 Urgentie 2 (interklinisch) 26 totaal

18 Grafiek 7: aard van de inzetten met hulpverlening ,0% 50,0% 50,4% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% verkeersongeval in huis ongeval werk /school ongeval sport aantal inzetten Trauma verkeersongeval 186 ongeval in huis 26 ongeval werk /school 43 ongeval sport 11 ongeval vrije tijd 17 ongeval met kinderen 26 overig chirurgisch spoedgeval 5 Non trauma intern/cardiologisch spoedgeval 23 neurologisch spoedgeval 9 spoedgeval bij kinderen 17 suïcide 6 Totaal ,6% 7,0% 3,0% 4,7% 7,0% 1,3% ongeval vrije tijd ong eval m et kinde ren overig chirurgisch spoedgeval 6,2% 2,5% 4,7% 1,6% intern/cardiologisch spoedgeval neurologisch spoedgeval spoedgeval bij kinderen suicide 16

19 12. Financiering In 2004 waren de inkomsten van het Mobiel Medisch Team inclusief de helikoptervoorziening De totale uitgaven bedroegen Hierdoor is er in 2004 een negatief saldo ontstaan ter hoogte van De stijging van de uitgaven wordt grotendeels veroorzaakt door de toename van de variabele kosten, met name het aantal inzetten. De inzetten die in Duitsland plaatsvinden worden met de ADAC verrekend. 17

20 13. Speerpunten voor 2005 In het jaar 2005 zal in het MMT met name aandacht worden besteed aan de volgende punten: Opzet pilot 24-uurs MMT Realisatie 24-uurs MMT-zorg Optimale grondgebonden dekking in de regio Grensoverschrijdende samenwerking LIKS Organisatie Landelijke MMT-dag 2005 Training en opleiding MMT leden 18

Mobiel medisch Team UMCG Jaarverslag 2005

Mobiel medisch Team UMCG Jaarverslag 2005 Mobiel medisch Team UMCG Jaarverslag 2005 Inhoudsopgave...1 1. Inleiding...2 2. Doelstelling van het MMT...3 3. Organisatiestructuur...4 4. MMT UMCG en helikopteroperator...4 5. Samenwerking...5 6. Kwaliteitssysteem...6

Nadere informatie

Ambulance HEMS Verpleegkundige Crewmember Roelof van Dijk

Ambulance HEMS Verpleegkundige Crewmember Roelof van Dijk Ambulance Verpleegkundige HEMS Crewmember Roelof van Dijk Even voorstellen 1982 Verpleegkundige Leeuwarden 1985 C.C.U. Haarlem 1987 Anesthesiologie Den Haag 1989 Ambulancedienst Delft 1994 Ambulancedienst

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 november 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 november 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Roel Kerkhoff Beleidsmedewerker GHOR Reggie Diets Regionaal Opleidingscoördinator RAV / Officier van Dienst Geneeskundig

Nadere informatie

Visiedocument Traumacentrum UMCG

Visiedocument Traumacentrum UMCG Visiedocument Traumacentrum UMCG Afdeling Chirurgie Versie: 4 Datum: 4 april 2006 Pagina 1 28-11-2006 Inhoudsopgave: SAMENVATTING 3 1. INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING 4 1.1 INLEIDING 4 1.2 PROBLEEMSTELLING

Nadere informatie

Gewondenspreidingsplan 2013

Gewondenspreidingsplan 2013 Gewondenspreidingsplan 2013 Versie: december 2013 vastgesteld in ROAZ Groningen, Friesland en Drenthe Gewonden spreidingsplan per 1 januari 2013. Inleiding Na zo n 10 jaar is het gewondenspreidingsplan

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 208 Wet van 26 april 2012, houdende tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg) 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 10: oktober 2013

Nieuwsbrief nr. 10: oktober 2013 Nieuwsbrief nr. 10: oktober 2013 Geachte relatie, Zoals u in de vorige nieuwsbrief wellicht hebt kunnen lezen, loopt het EHBOvoordeeltje (5% vroegboekkorting) nog tot het einde van de deze maand! Vorig

Nadere informatie

AGENDAPUNT NO. 16. AAN DE RAAD

AGENDAPUNT NO. 16. AAN DE RAAD Voorstel tot instemming met wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland.. AGENDAPUNT NO. 16. AAN DE RAAD Samenvatting/Advies De Veiligheidsregio Noord en Oost

Nadere informatie

Overleg Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde

Overleg Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde Overleg Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde Vastgesteld verslag inclusief actie- en besluitenlijst Datum overleg en tijd: Aanwezig: Verhinderd: Secretariaat: Overige aanwezige: Volgend overleg:

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV

Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV BIJLAGEN Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV Meerjarenraming Producten BEGROTING

Nadere informatie

Richtlijn Verantwoordelijkheid Ter Plaatse Regio ZWN

Richtlijn Verantwoordelijkheid Ter Plaatse Regio ZWN Projectcode Versie 1.0 definitief Datum Januari 2012 Opstellers:: Robert Jan Houmes, medisch coordinator MMT Wim Thies, chief nurse MMT Mr Marie José Blondeau, jurist Erasmus MC Els van der Wallen, manager

Nadere informatie

PROTOCOLLEN MELDINGEN BESCHIKBAARHEID ZIEKENHUIZEN

PROTOCOLLEN MELDINGEN BESCHIKBAARHEID ZIEKENHUIZEN PROTOCOLLEN MELDINGEN BESCHIKBAARHEID ZIEKENHUIZEN calamiteit, time-out, capaciteitsbeperking Auteur: Opdrachtgever: Werkgroep meldingen beschikbaarheid ziekenhuizen ROAZ Drenthe/Groningen en ROAZ Friesland

Nadere informatie

BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer

BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie,

Nadere informatie

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Datum: Onderwerp Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Status Besluitvormend Voorstel Akkoord te gaan: 1. met het concept resultaatverdeling 2015 waarbij het verlies

Nadere informatie

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5

Inleiding 3. Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4. Portefeuilleverdeling 4. Vergaderingen / bijeenkomsten 5 INHOUD Pagina Inleiding 3 Samenstelling cliëntenraad (per 31 december) 4 Portefeuilleverdeling 4 Vergaderingen / bijeenkomsten 5 Onderwerpen die besproken zijn in 2015 6 Overig 7 Vooruitblik 2016 7 Status:

Nadere informatie

Activiteiten NRR 2013-2014

Activiteiten NRR 2013-2014 Activiteiten NRR 2013-2014 Inhoud 1. Korte inleiding 2. Speerpunten kwaliteit 3. Speerpunten financiering 4. CMS Missie Het behouden van leven als dat door goede reanimatie mogelijk is Keten denken als

Nadere informatie

Nr.: 2000-18.717a/51/A.17, IWW. Groningen, 21 december 2000.

Nr.: 2000-18.717a/51/A.17, IWW. Groningen, 21 december 2000. Aan de leden van de Statencommissie Welzijn, Zorg en Cultuur Nr.: 2000-18.717a/51/A.17, IWW. Groningen, 21 december 2000. Behandeld door : W.E. de Boer en R.J. Vos Telefoonnummer : (050) 316 4963 / 4061

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-035 15 mei 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In april 8,2 procent van de beroepsbevolking werkloos Stijging werkloosheid in afgelopen maanden sterker

Nadere informatie

Datum 22 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over de uitzending Ongelukkige Spoed

Datum 22 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over de uitzending Ongelukkige Spoed 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Collegevoorstel 193/2002 Registratienummer 2.51404 Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Opgesteld door, telefoonnummer L. Deurloo, 2230 en O. van Dijk, 2452 Programma Openbare gezondheid Portefeuillehouders

Nadere informatie

Taakopdracht adviescommissie acute zorg

Taakopdracht adviescommissie acute zorg Taakopdracht adviescommissie acute zorg Inleiding Op 10 december jongstleden is door de Provincie Groningen, de Districts Huisartsen Vereniging Groningen (DHV), het District Specialisten Beraad Groningen/Noord-Drenthe

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Ambulancezorg en ziekenvervoer

Ambulancezorg en ziekenvervoer Ambulancezorg en ziekenvervoer Inhoud Kort en bondig Ambulancezorg samengevat Terreinbeschrijving en organisatie Wat is ambulancezorg? Aanbod Hoe groot is het aanbod en neemt het toe of af? Zijn er regionale

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-042 19 juli 9.30 uur Werkloosheid verder opgelopen In juni 6,3 procent werkloos Een jaar lang stijgende lijn werkloosheid 291 duizend WW-uitkeringen

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

Protocol verantwoordelijkheidsverdeling prehospitale zorgverlening

Protocol verantwoordelijkheidsverdeling prehospitale zorgverlening Protocol verantwoordelijkheidsverdeling prehospitale zorgverlening 1. Doelstelling Preshospitale zorgverlening, die acuut van aard kan zijn, wordt in dit protocol gedefinieerd als zorg, die om reden van

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 2014

Jaarverslag 2013 2014 Secretariaat gevestigd p/a Gerard ter Borchstraat 51 4703NL Roosendaal e-mail mr@dekameleonkpo.nl Jaarverslag 2013 2014 Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad De Kameleon Pagina 1 van 6 INHOUD 1.Voorwoord

Nadere informatie

Wat is Burgernet? Leeuwarden en Dantumadiel (politieregio Fryslân), Breukelen, Maarssen, De Ronde Venen en Nieuwegein (politieregio Utrecht).

Wat is Burgernet? Leeuwarden en Dantumadiel (politieregio Fryslân), Breukelen, Maarssen, De Ronde Venen en Nieuwegein (politieregio Utrecht). Wat is Burgernet? Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch

Nadere informatie

Rapportage Interne Audit - Toetsingskader Veilig Thuis 2015-23 februari 2016

Rapportage Interne Audit - Toetsingskader Veilig Thuis 2015-23 februari 2016 Auditgegevens Organisatie Jeugdbescherming Noord/ Het Kopland Datum 23 februari 2016 Afdeling Veilig Thuis Groningen Onderwerp Toetsingskader Veilig Thuis 2015 Auditor 1 T. Sikkema Document(en) Auditor

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

AGENDAPUNT 2015.02.16/08

AGENDAPUNT 2015.02.16/08 AGENDAPUNT 2015.02.16/08 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 16 februari 2015 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: AED Mevrouw mr. R.G. Westerlaken-Loos en de

Nadere informatie

Toekomstbestendige Spoedzorg Friese Waddeneilanden

Toekomstbestendige Spoedzorg Friese Waddeneilanden Toekomstbestendige Spoedzorg Friese Waddeneilanden Versie: Definitief Datum: 14 januari 2008 Opsteller: Jaap Hatenboer Inleiding Aan de spoedzorg op de Friese Waddeneilanden worden dezelfde kwalitatieve

Nadere informatie

Publiekrechtelijke Overeenkomst

Publiekrechtelijke Overeenkomst Publiekrechtelijke Overeenkomst Grensoverschrijdende Buren-Ambulancehulpverlening De Stad Aken, de Kreis Aken en de Kreis Heinsberg in Duitsland vertegenwoordigt door resp. de Oberbürgermeister van Aken,

Nadere informatie

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Hoofdstuk 1 Ambulancezorg; mobiele schakel in de (acute) zorgketen 1.1 Sectorrapport Ambulances-in-zicht 2011, artikel 4 en 6 Wet veiligheidsregio s

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

Werkloosheid daalt opnieuw

Werkloosheid daalt opnieuw Persbericht PB14-044 17 juli 9.30 uur Werkloosheid daalt opnieuw - Werkloosheid in juni voor de tweede maand op rij gedaald - Meer mensen hebben een betaalde baan - Aantal WW-uitkeringen blijft dalen -

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7796 20 maart 2015 Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 17 maart 2015, nr. IenM/BSK-2015/51943, houdende

Nadere informatie

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Versie 5.4 Februari 2016 Nationaal nummerplan Ambulancezorg Nederland versie 5.4 Referentie: Landelijk Kader Fleetmap C2000 versie 2015 Uniform Begrippenkader

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2012, een jaar waarin meer rust en stabiliteit was binnen het

Nadere informatie

adres» Spoorlaan 444 «5038 CH Tilburg post» Postbus 3078» 5003 DB Tilburg tel» 013 583 99 99

adres» Spoorlaan 444 «5038 CH Tilburg post» Postbus 3078» 5003 DB Tilburg tel» 013 583 99 99 f contourdetwern Rappel KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 2 8 JAN. 2014 Gemeente Krimpen aan den IJssel t.a.v. mevrouw Noë Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL R03.no. datum 15 januari 2014 kenmerk 14059-RK-AD

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Vastgesteld Rapport Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Antonius Zorggroep te

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Utrecht, juli 2011 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Boerderijnummer: 1729 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2012. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650

Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Groenzorg Norg Boerderijnummer: 1650 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De MMT-arts kan zowel een anesthesioloog als een traumachirurg zijn. Beiden hebben een lange opleiding achter de rug en veel ervaring opgebouwd.

De MMT-arts kan zowel een anesthesioloog als een traumachirurg zijn. Beiden hebben een lange opleiding achter de rug en veel ervaring opgebouwd. Functies binnen het Mobiel Medisch Team MMT-arts De MMT-arts kan zowel een anesthesioloog als een traumachirurg zijn. Beiden hebben een lange opleiding achter de rug en veel ervaring opgebouwd. De chirurgen

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-078 20 december 9.30 uur Werkloosheid gestegen naar 7 procent 100 duizend werklozen meer dan jaar geleden Aantal WW-uitkeringen met ruim 12 duizend toegenomen

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

In dit beknopte jaarbericht leggen wij verantwoording af over de door ons aan U geleverde zorg.

In dit beknopte jaarbericht leggen wij verantwoording af over de door ons aan U geleverde zorg. jaar bericht 2010 2010 Voorwoord Zorg kan altijd beter. Zorg moet beter. Wij stellen als samenleving terecht hoge eisen aan het gezondheidszorg systeem. UMCG Ambulancezorg heeft haar organisatie gespiegeld

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE]

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] 4 2010 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2010. Arbeidsmarktrapportage

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-054 20 september 9.30 uur Werkloosheid in augustus licht gestegen Ruim een jaar stijgende lijn werkloosheid Vooral meer jongeren werkloos dan een jaar

Nadere informatie

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Versie 5.0 April 2009 Nationaal nummerplan Ambulancezorg Nederland versie 5.0 Referentie: Landelijk Kader Fleetmapping C2000 versie 2008/6.1 Versie : 1.0 Definitieve

Nadere informatie

The chain concept: an insufficient paradigm in emergency medicine

The chain concept: an insufficient paradigm in emergency medicine The chain concept: an insufficient paradigm in emergency medicine Prof.Dr.J.J.L.M. Bierens MCDM Hoogleraar urgentiegeneeskunde Afdeling anesthesiologie VU medisch centrum Amsterdam Inhoud wat is urgentiegeneeskunde

Nadere informatie

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar!

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Waarom Goed voor Elkaar? In de Wmo (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling) is in prestatieveld 4 vastgelegd dat u als gemeente verantwoordelijk bent voor de ondersteuning

Nadere informatie

CO-2 Prestatieladder

CO-2 Prestatieladder CO-2 Prestatieladder Jaarplan 2015/2016 W. van den Heuvel en Zoon Infra B.V. Rhoon Inleiding Inn 2013 hebben wij ons tot doel gesteld om minimaal te voldoen aan de CO-2 prestatieladder niveau 3. Om dit

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet.

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet. Verbeterplan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. VTRR is een nieuwe organisatie die nog volop in ontwikkeling is. De wettelijke taken van VTRR, het oppakken van meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling,

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk Persbericht PB14-024 17 april 09.30 uur Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk - Meer mensen trokken zich terug van de arbeidsmarkt - Werkloosheid bij vrouwen toegenomen - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Definitief Rapport Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Ziekenhuis Tjongerschans

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 18 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 18 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Beleidsvisie Traumazorg

Beleidsvisie Traumazorg Beleidsvisie Traumazorg 2006-2010 1. Inleiding In het Hoofdlijnenakkoord van dit Kabinet werd geconstateerd dat de centrale aanbodsturing van de zorgsector is vastgelopen en dat zo snel als verantwoord

Nadere informatie

(bijna) Ongevallenregistratieformulier

(bijna) Ongevallenregistratieformulier (bijna) Ongevallenregistratieformulier Toelichting bij het ongevallenregistratieformulier Als erkend en geregistreerd gastouderbureau is Gastouderbureau Vip wettelijk verplicht om alle bijna ongevallen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-021 21 maart 9.30 uur Opnieuw forse stijging werkloosheid 21 duizend werklozen meer in februari Werkloosheid verder opgelopen naar 7,7 procent

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Stand van zaken leerlingenvervoer

Stand van zaken leerlingenvervoer Stand van zaken leerlingenvervoer 1. Inleiding Er zijn het afgelopen jaar twee aanbestedingen geweest voor het leerlingenvervoer van de gemeente Maasdriel en Zaltbommel. De eerste aanbesteding is na een

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-2038

BELEIDSREGEL BR/CU-2038 BELEIDSREGEL Concept Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage 2012 De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft het voornemen om een beleidsregel vast te stellen die inhoudelijk overeenkomt met hetgeen in dit

Nadere informatie

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen NVA BEROEPSNORMEN De NVA beroepsnormen worden uitgedrukt in een minimumnorm en een tweetal streefnormen. De systematiek van de kwaliteitsvisitatie sluit hierbij aan: 1. Minimumnorm - Het inzicht, de maatregel

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Groningen Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken

Nadere informatie

Eindrapportage Bloedbank ziekenhuis Monkole, Kinshasa, D.R. Kongo

Eindrapportage Bloedbank ziekenhuis Monkole, Kinshasa, D.R. Kongo Eindrapportage Bloedbank ziekenhuis Monkole, Kinshasa, D.R. Kongo 1. Algemene informatie a. Titel: Bloedbank voor Ziekenhuis Monkole b. Aanvragende organisatie: Stichting De Oude Gracht c. Periode uitvoering:

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting:

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK Point Blanche Gevangenis

PLAN VAN AANPAK Point Blanche Gevangenis SINT MAARTEN MINISTERIE VAN JUSTITIE PLAN VAN AANPAK Point Blanche Gevangenis 03 februari 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1. Organisatie en Personeel 2. Opleiding en training 3. Integriteitstraject 4. Informatie-

Nadere informatie

SPECIFIEK ONDERZOEK AAN- EN AFWEZIGHEIDSREGISTRATIE EN MELDING VERZUIM ZONDER GELDIGE REDEN

SPECIFIEK ONDERZOEK AAN- EN AFWEZIGHEIDSREGISTRATIE EN MELDING VERZUIM ZONDER GELDIGE REDEN SPECIFIEK ONDERZOEK AAN- EN AFWEZIGHEIDSREGISTRATIE EN MELDING VERZUIM ZONDER GELDIGE REDEN Zadkine Logistiek medewerker Logistiek medewerker (Logistiek medewerker) Logistiek teamleider Logistiek supervisor

Nadere informatie

Fellowonderwijs: Transporten

Fellowonderwijs: Transporten Fellowonderwijs: Transporten 06-11-2014 Jeroen Verwiel, internist-intensivist Afdeling Intensive Care Transport van IC-patiënten Vraagt om speciale expertise van arts/verpleegk. Vraagt om speciale aparatuur

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-044 20 juni 9.30 uur Werkloosheid in mei verder opgelopen Toename van de werkloosheid iets afgevlakt Meer werklozen van 25 jaar en ouder Lichte daling

Nadere informatie

EUMED. Grensoverschrijdende spoedeisende medische hulpverlening in de Euregio Maas-Rijn. Marian Ramakers GGD Zuid Limburg

EUMED. Grensoverschrijdende spoedeisende medische hulpverlening in de Euregio Maas-Rijn. Marian Ramakers GGD Zuid Limburg EUMED Grensoverschrijdende spoedeisende medische hulpverlening in de Euregio Maas-Rijn Marian Ramakers GGD Zuid Limburg Euregio Maas-Rijn Stadt Aachen Kreis Aachen Kreis Heinsberg Kreis Düren Kreis Euskirchen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-048 18 juli 9.30 uur Werkloosheid opnieuw toegenomen Werkloosheid in juni gestegen tot 8,5 procent In een half jaar tijd ruim 100 duizend werklozen erbij

Nadere informatie

Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan. voor de regio s Noord-Holland en Flevoland

Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan. voor de regio s Noord-Holland en Flevoland Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan voor de regio s Noord-Holland en Flevoland Versie 3.0 : 21 juli 2017 Bekrachtigt : ROAZ 16 juni 2017 Auteurs Frank Berg Jan Filippo Corina de Groot Karin Meijer Arjan

Nadere informatie

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. Opleiding Helpende zorg en welzijn

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. Opleiding Helpende zorg en welzijn MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek ROC Leiden te Leiden Opleiding Helpende zorg en welzijn April 2014 H3417218 Plaats: Leiden BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 271999 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

AED UDENHOUT JAARVERSLAG 2014

AED UDENHOUT JAARVERSLAG 2014 AED UDENHOUT JAARVERSLAG 2014 Projectgroep AED Udenhout Maart 2015 1 A E D UDENHOUT JAARVERSLAG 2014 1. Inleiding. Het afgelopen jaar is voor Udenhout op het gebied van hartstilstanden godzijdank een rustig

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876

Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 66219 21 november 2017 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 november 2017, kenmerk 1252572-169905-I-LZ,

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 DOCS.nr. 4555433 Nummer 2013-221 Vragen van het raadslid Meijer (SP) inzake Scholen in de Kunst,

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2016

Nationaal verkeerskundecongres 2016 Nationaal verkeerskundecongres 2016 Regionale registratie verkeersongevallen in Friesland levert uniek beeld op Jannie Docter Medisch Centrum Leeuwarden Sipke van der Meulen Regionaal Orgaan verkeersveiligheid

Nadere informatie

van Puijenbroek Textiel sociaal jaarverslag Sociaal jaarverslag over 2008 Van Puijenbroek Textiel

van Puijenbroek Textiel sociaal jaarverslag Sociaal jaarverslag over 2008 Van Puijenbroek Textiel Sociaal jaarverslag over 2008 Van Puijenbroek Textiel Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 2 2. Basis vereisten van het FWF deelnemerschap... 3 3. Inkoop...3 4. Monitoringsysteem en uitvoering van verbeterplannen...

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

Medic Special Forces: de hogere kunst van het pleisterplakken

Medic Special Forces: de hogere kunst van het pleisterplakken Medic Special Forces: de hogere kunst van het pleisterplakken tekst: sgt. Derek de Vries Lees het volledige artikel in de FALCON Grizzly, this is Mike ready to copy nine-liner This is grizzly, ready to

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Richtlijn. ambulancezorg op het water

Richtlijn. ambulancezorg op het water Richtlijn ambulancezorg op het water Versie: 1.0, augustus 2009 Status: definitief Vastgesteld door: het Algemeen Bestuur Vereniging Ambulancezorg Nederland op 26 augustus 2009 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2011.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2011. 4 2011 2011 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Verordening brandveiligheid en hulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie