Bijlage 7 Tracébesluit N35 Zwolle Wijthmen Waterhuishoudkundigplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 7 Tracébesluit N35 Zwolle Wijthmen Waterhuishoudkundigplan"

Transcriptie

1 Bijlage 7 Tracébesluit N35 Zwolle Wijthmen Waterhuishoudkundigplan Rijkswaterstaat Oost-Nederland Datum Mei 2015 Status Definitief

2 Rapport Aveco de Bondt TB/MER N35 Zwolle - Wijthmen Waterhuishoudkundigplan bezoekadres postbus postcode telefoon telefax internet Reggesingel AE Rijssen (0) (0) projectnaam N35 Zwolle - Wijthmen projectnummer referentie MvV/001 opdrachtgever Rijkswaterstaat postadres Postbus ED Arnhem status Definitief versie 3.0 datum Mei 2015 auteur Maarten van Vierssen paraaf Joop Meinders gecontroleerd Edwin de Kant datum mei 2015 referentie MvV/001 pagina 2 van 40

3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING Aanleiding Doel Voorkeursvariant 5 2 GEBIEDSBESCHRIJVING Hoogteligging, bodem en geohydrologie Oppervlaktewater 13 3 NORMEN EN EISEN WATERBEHEERDERS 15 4 ONTWERP EN INGREPEN OP DE WATERHUISHOUDING Ingreep 1: Aanpassen en aanleggen van duikers Ingreep 2: Compensatie toename verhard oppervlak Ingreep 3: Bermen/ bermpassage Ingreep 4: Waterberging en verlegging van de Baarlerwetering Ingreep 5: Ontwatering van de weg 24 5 WEGONTWERP EN WATERHUISHOUDKUNDIGE OPLOSSINGEN 25 datum mei 2015 referentie MvV/001 pagina 3 van 40

4 datum mei 2015 referentie MvV/001 pagina 4 van 40

5 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding In verband met de toenemende verkeersdrukte op de N35 tussen Zwolle en Wijthmen hebben de provincie Overijssel, de gemeenten Zwolle, Dalfsen en Raalte en het Rijk gezamenlijk het initiatief genomen om de problemen op de N35 aan te pakken. Voor de aanpassing van de N35 Zwolle-Wijthmen wordt een Tracébesluit opgesteld. In het Tracébesluit worden de effecten van de voorkeursvariant nader onderzocht. Daarnaast worden maatregelen aangegeven om de eventueel nadelige effecten van de aangepaste N35 Zwolle-Wijthmen te mitigeren en/of compenseren. Voor u ligt het waterhuishoudkundig plan waarin de waterhuishouding met betrekking tot de plannen voor de opwaardering van het traject N35 Zwolle-Wijthmen beschreven staat. Dit rapport beschrijft de huidige waterhuishouding, de effecten van de aanpassingen aan de N35 en de maatregelen om negatieve effecten te voorkomen. 1.2 Doel Door Aveco de Bondt is het waterhuishoudkundig plan opgesteld. Het gaat in op de uitgangspunten ten aanzien van het omgaan met water en draagt oplossingen aan, waarbij het ruimtebeslag is bepaald. Het detailniveau van de resultaten past bij het gevraagde detailniveau van een TB. De resultaten zijn verwerkt in deze rapportage, maar ook in het ontwerp en TB. In het plan wordt beschreven op welke wijze bij het wegontwerp in het Tracébesluit rekening gehouden wordt met aanpassingen op de waterhuishouding. Proces Waterschap Groot Salland is beheerder van het gebied waarin de ontwikkelingen plaatsvinden. Het waterschap is als lid van de klankbordgroep betrokken bij de planontwikkeling van de N35. De plannen zijn in het kader van de Watertoets voorgelegd aan het waterschap. Daarnaast worden de effecten van het ontwerp met de aanvullende inpassingsmaatregelen beschreven in het TB. Op dit moment is het wegontwerp uitgewerkt tot het detailniveau voor het TB. Op basis van dit ontwerp en de inpassingsmaatregelen, dat is getoetst door Rijkswaterstaat en andere betrokken partijen, is het Tracébesluit (TB) opgesteld. Het ontwerp is vastgelegd op de bij dit besluit behorende detailkaarten. 1.3 Voorkeursvariant Het tracé van de voorkeursvariant N35 Zwolle-Wijthmen begint bij het kruispunt met de Oldeneelallee in Zwolle en eindigt net na het kruispunt met de Koelmansstraat ten oosten van Wijthmen. datum mei 2015 referentie MvV/001 pagina 5 van 40

6 Huidige situatie Momenteel is de weg circa 7 meter breed (1x2 rijstroken) en mag er 80 km/uur worden gereden. Ter plaatse van de Oldeneelallee, de Kroesenallee en de Koelmanstraat zijn gelijkvloerse kruisingen aanwezig met verkeerslichten. Op het tracé is op een aantal plaatsen een oversteek aanwezig. Op vrijwel het gehele tracé bevindt zich aan de noordzijde van de weg een parallelweg, met uitzondering van enkele locaties. Aan de zuidzijde van de weg is op slechts een klein deel van het tracé een parallelweg aanwezig. Toekomstige situatie Figuur 1 geeft de ligging van de voorkeursvariant grafisch weer. De voorkeursvariant gaat uit van een standaard dwarsprofiel van een stroomweg met 2x2 rijstroken met gescheiden rijbanen en een parallelstructuur voor langzaam verkeer. De parallelweg wordt daar waar deze langs de stroomweg ligt gescheiden van de stroomweg door een obstakelvrije berm, dus zonder bomen of sloten. Deze obstakelvrije berm heeft een breedte van 10 meter. Ook wordt halfverharding toegepast. Om te voorkomen dat auto s ongewenst vanaf de N35 de parallelwegen oprijden, wordt een botsvriendelijke scheiding aangebracht in de berm. Daar waar een obstakelvrije berm niet mogelijk is door bijvoorbeeld bebouwing, wordt een geleiderail geplaatst en wordt het dwarsprofiel smaller uitgevoerd. Tussen de lanen naar Landgoed Soeslo en de aansluiting op de Kroesenallee bevindt zich een watergang tussen de stroomweg en de parallelweg. De breedte van de weg is circa 19 meter (inclusief middenberm) en er mag 100 km/uur worden gereden. De verlegde Kroesenallee sluit door middel van een ongelijkvloerse aansluiting aan op het nieuwe tracé van de N35. De met verkeerslichten geregelde kruispunten bij de Oldeneelallee en Koelmansstraat blijven gehandhaafd. Ter hoogte van beide kruispunten geldt een maximumsnelheid van 70 km/uur. Vanaf de Koelmansstraat gaat de weg weer over in een weg met 1x2 rijstroken, zoals dat in de huidige situatie ook het geval is. Hier mag 80 km/uur worden gereden. datum mei 2015 referentie MvV/001 pagina 6 van 40

7 Figuur 1 Tracé voorkeursvariant N35 Zwolle-Wijthmen datum mei 2015 referentie MvV/001 pagina 7 van 40

8 datum mei 2015 referentie MvV/001 pagina 8 van 40

9 2 GEBIEDSBESCHRIJVING 2.1 Hoogteligging, bodem en geohydrologie Het gebied is relatief vlak en de hoogte varieert tussen de 0 en 2,5 m + NAP ( Zie figuur 2. Figuur 2 Uitsnede hoogtekaart ter hoogte van N35 Zwolle-Wijthmen Uit de Bodemkaart van Nederland blijkt dat het gebied bestaat uit zandgronden met hier en daar lemig fijn zand en zware zavel ( Een uitsnede van de Bodemkaart is opgenomen in Figuur 3. De grondwatertrappen variëren van II tot VII (www. bodemdata.nl). Een uitsnede van de bodemkaart met grondwatertrappen is opgenomen in Figuur 4. In Tabel 1 zijn de Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand (GHG) en Gemiddelde Laagste Grondwaterstand (GLG) behorende bij deze grondwatertrappen opgenomen. datum mei 2015 referentie MvV/001 pagina 9 van 40

10 Figuur 3 Bodemkaart van Nederland met grondsoort datum mei 2015 referentie MvV/001 pagina 10 van 40

11 Figuur 4 Bodemkaart van Nederland met grondwatertrap Tabel 1 Grondwatertrappen Grondwatertrap II III III* IV VII GHG < 0,4 m-mv < 0,4 m-mv 0,25 0,4 m-mv 0,4 0,8 m-mv 0,8 1,4 m-mv GLG 0,5-0,8 m-mv 0,8-1,2 m-mv 0,8-1,2 m-mv > 1,2 m-mv > 1,2 m-mv De grondwaterstroming in het studiegebied is west tot noordwestelijk gericht. In het grootste deel van het studiegebied treedt lichte kwel op, met uitzondering van enkele lokale wegzijgings- of intermediaire gebiedjes (zie Figuur 5). De grondwatertrappenkaart geeft aan dat er hoge grondwaterstanden voor kunnen komen. datum mei 2015 referentie MvV/001 pagina 11 van 40

12 Figuur 5 Kwel en infiltratiekaart De gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) verkregen van waterschap Groot Salland is gebaseerd op modelberekeningen. De GHG varieert in het gebied van <80 tot 300 cm onder maaiveld. De N35 ligt wat hoger, daardoor zullen de grondwaterstanden dieper liggen ten opzichte van maaiveld. De gronden daaromheen, met name aan de zuidkant liggen lager. Dat betekent dat de grondwaterstanden hier dichter bij het maaiveld kunnen liggen. Voor de volledigheid wordt hierbij opgemerkt dat in de Toelichting behorende bij het Ontwerp- Tracébesluit N35 Zwolle-Wijthmen is vermeld dat was gebleken dat het wegontwerp en de onderzoeken niet waren uitgegaan van de juiste gemiddelde hoogste grondwaterstand. De weg in het TB ontwerp is hoger komen te liggen ten opzicht van het OTB. De rand verharding is verhoogd, variërend tussen 0 en 60 cm. Het omliggende terrein is mee verhoogd waardoor een verticale verschuiving heeft plaats gevonden van het ontwerp. Er zijn door de verticale verschuiving inhoudelijke wijzigingen aangebracht in het ontwerp (bijv. afmetingen van zaksloten of aanpassingen van ontwerpgrenzen). De berekende GHG s komen niet overeen met de grondwatertrappenkaart. De berekende GHG s liggen dieper beneden het maaiveld. De berekende gegevens zijn recenter dan de grondwatertrappen van de datum mei 2015 referentie MvV/001 pagina 12 van 40

13 Bodemkaart van Nederland en afgestemd op de actuele waterhuishoudkundige situatie in het gebied. Tevens heeft het waterschap aangegeven dat de grondwaterstand gemiddeld minimaal een meter beneden maaiveld ligt. Voor het onderzoek zijn daarom de aangeleverde berekende GHG s als maatgevend beschouwd. Binnen het studiegebied bevinden zich geen grondwaterbeschermingsgebieden. Het studiegebied valt wel binnen de boringsvrije zone voor het diepe pakket van Salland. 2.2 Oppervlaktewater Het oppervlaktewater in het studiegebied wordt gevormd door de Herfterwetering, de Baarlerwetering en de Marswetering. Deze watergangen zijn in beheer van het waterschap Groot Salland. De Herfterwetering kruist de N35 ten oosten van de Kanaalweg en stroomt in zuidelijke richting naar de Nieuwe Wetering. De Baarlerwetering (ter hoogte van Sauna Swoll) en de Marswetering (ter hoogte van Koelmansstraat) stromen beiden van oost naar west door het studiegebied naar de Nieuwe Wetering (zie Figuur 6). Daarnaast zijn diverse kavelsloten in het studiegebied aanwezig. De Baarlerwetering ontwatert het studiegebied en loopt via een gemaal (buiten het studiegebied) uit in de Nieuwe Wetering. De Marswetering komt alleen aan de oostzijde van het studiegebied dicht genoeg bij het plangebied om eventueel effect te ondervinden van de geplande werkzaamheden. De Marswetering en de Baarlerwetering zijn beide aangewezen als waterbergingszone. De Marswetering is daarnaast aangemerkt als KRW waterlichaam. Op twee locaties binnen het studiegebied zijn langs de Baarlerwetering waterbergingslocaties aangelegd (zie blauw gestreepte gebieden in Figuur 6 en foto 1). Daarnaast zijn in de Baarlerwetering natuurvriendelijke en duurzame oevers aangelegd. Langs de Marswetering is op een locatie aan de zuidzijde van het studiegebied een waterbergingslocatie aangelegd. Voor een overzicht van de watergangen en bergingslocaties in het studiegebied, zie Figuur 6. datum mei 2015 referentie MvV/001 pagina 13 van 40

14 Figuur 6 Overzicht watergangen en waterbergingslocaties Foto 1 Baarlerwetering met waterberging bij Soeslo datum mei 2015 referentie MvV/001 pagina 14 van 40

15 3 NORMEN EN EISEN WATERBEHEERDERS Om overeenstemming te krijgen over de wijze waarop in het ontwerp van de verbreding en vernieuwing van de N35 met het afstromende wegwater wordt omgegaan en hoe de verbreding van de weg in het huidige waterhuishoudkundig systeem wordt ingepast, zijn samen met het waterschap Groot Salland randvoorwaarden en uitgangspunten opgesteld. Hiervoor is meerdere malen overleg geweest met waterschap Groot Salland en heeft per afstemming plaatsgevonden. Door in een vroegtijdig stadium met de betrokken partijen te overleggen, is een weloverwogen ontwerp gemaakt, waarin rekening gehouden wordt met waterbeheer. Naast de specifieke uitgangspunten is er ook een aantal algemeen geldende uitgangspunten waaraan het ontwerp van het watersysteem moet voldoen. Deze zijn voortgekomen uit landelijk beleid en denkwijzen (WB21, Watertoets, Waterwet en Nationaal Bestuursakkoord Water). Tabel 2 geeft een overzicht van de geïnventariseerde randvoorwaarden en uitgangspunten. datum mei 2015 referentie MvV/001 pagina 15 van 40

16 Tabel 2 Overzicht randvoorwaarden en uitgangspunten waterhuishoudkundig plan Nr Eis/norm Herkomst 1 Het afstromende water van verhard gebied wordt zoveel mogelijk binnen de eigen gebiedsgrenzen opgevangen. Algemeen 2 Hemelwater wordt vertraagd afgevoerd, zo mogelijk wordt het op natuurlijke wijze geïnfiltreerd of tijdelijk gebufferd. Algemeen 3 Het waterhuishoudkundige systeem is geen losstaand gegeven, maar wordt volwaardig ingepast in het ontwerp. Algemeen 4 Compensatie verhard oppervlak: 40 mm berging per m 2 toename verhard oppervlak. Waterschap 5 In principe moeten uitstroomvoorzieningen zodanig worden vormgegeven dat bij neerslaggebeurtenissen extremer dan de maatgevende situatie (T>5) de afvoer Algemeen geknepen wordt. 6 Bestaande bermsloten die gedempt worden, moeten 100% gecompenseerd worden. Waterschap 7 De waterkwaliteit moet voldoen aan de kwaliteitseisen behorende bij de specifieke functiedoelstellingen. Waterschap 8 Het afstromende wegwater mag de huidige waterkwaliteit in nabijgelegen wateren niet negatief beïnvloeden. Waterschap 9 Ingrepen in het waterhuishoudkundige systeem leiden tot een verbetering van de situatie. Waterschap 10 De duiker in de Herfterwetering moet worden vervangen: breedte 1,2 m * hoogte 1,5 m, BOB op - 1,35 NAP (opgemerkt wordt dat de afmetingen in het OTB groter waren; breedte 2,5m* hoogte 2,0m). De nieuwe duikers in de Baarlerwetering moeten de volgende afmetingen krijgen: diameter 1,0 meter, BOB op - 0,6 NAP. Waterschap De duiker in de Marswetering onder de N35 wordt vervangen: breedte 4 m * hoogte 2 m, BOB op - 0,93 NAP. De duiker in de Marswetering onder de parallelweg van de N35 blijft gehandhaafd. 11 De verlegde Baarlerwetering dient een bodembreedte te hebben van 1,8 meter. Waterschap 12 Bochten in de Baarlerwetering dienen ten behoeve van de doorstroming minimaal 110 graden te zijn. Waterschap 13 Het onderhoudspad langs een watergang dient minimaal 4 meter breed te zijn. Waterschap 14 Het diepste punt van de bergingsberekening in de zaksloten dient boven de GHG te liggen. Waterschap 15 Het wegendistrict van RWS vereist voor de zaksloten een talud van 2:3 ten behoeve van het onderhoud. RWS Tussen De Staat der Nederlanden en Waterschap Groot Salland wordt een convenant opgesteld betreffende de duikers in de Marswetering en de Herftewetering ter hoogte van de N35. De in deze overeenkomst genoemde werkzaamheden komen in de plaats voor de werkzaamheden aan duiker Marswetering en duiker Herftewetering als genoemd in het ontwerp Tracébesluit N35 Zwolle Wijthmen en worden in het Tracébesluit opgenomen. Het conceptconvenant is verwerkt in het Tracébesluit. datum mei 2015 referentie MvV/001 pagina 16 van 40

17 4 ONTWERP EN INGREPEN OP DE WATERHUISHOUDING Dit hoofdstuk geeft inzicht in het ontwerp van de N35 Zwolle-Wijthmen en de waterhuishoudkundige ingrepen die daarbij horen. Voor de locatie van de watergangen, wegen en het recreatiegebied wordt verwezen naar bijlage 1, een uitvergroting van de topografische kaart met globaal het ontwerp en de voorgestelde maatregelen ten aanzien van waterhuishouding. Voor een gedetailleerde weergave van het ontwerp wordt verwezen naar het ontwerp-tracébesluit (II Kaarten). Ten opzichte van het OTB zijn wijzingen doorgevoerd aangaande de duiker Marswetering onder de parallelweg en zijn de afmetingen van de Herfterwetering gewijzigd. 4.1 Ingreep 1: Aanpassen en aanleggen van duikers Er worden twee duikers vervangen (Herfterwetering en onder de N35 in de Marswetering). Daarnaast worden er twee nieuwe duikers gerealiseerd bij de Baarlerwetering. Voor de ligging van deze duikers zie bijlage 1. De afmetingen van de duikers zijn gebaseerd op de gegevens van het te sluiten Convenant: Door de verbreding van de weg dient de bestaande duiker bij de Herfterwetering (Figuur 7) over de gehele lengte te worden vervangen met de volgende afmetingen: breedte 1,2 m * hoogte 1,5 m BOB op - 1,35 NAP. Er moeten twee nieuwe duikers geplaatst worden nabij de Baarlerwetering (bij restaurant MOL en bij de Kroesenallee) met een diameter van 1,0 meter BOB op - 0,6 m NAP (duikers 2 en 3 in bijlage 1). De afmetingen van de duikers worden afgestemd op de huidige afvoercapaciteit van de Baarlerwetering. Figuur 7 Duiker 1 Herfterwetering (km 5.27) [bron: uitsnede TB detailkaart blad 5, zie bijlage 1 voor ligging duiker 1 in tracé] datum mei 2015 referentie MvV/001 pagina 17 van 40

18 Figuur 8 Duiker 2 Baarlerwetering (km 7.21) en Duiker 3 Kroesenallee (km 7.43) [bron: uitsnede TB detailkaart blad 7, zie bijlage 1 voor ligging duiker 1 in tracé]. De duiker in de Marswetering Figuur 9 dient vervangen te worden: breedte 4 m * hoogte 2 m, BOB op - 0,93 NAP. De duiker in de Marswetering in de parallelweg blijft gehandhaafd. datum mei 2015 referentie MvV/001 pagina 18 van 40

19 Figuur 9 Duiker 4 Marswetering (km 8.70) [bron: uitsnede TB detailkaart blad 8, zie bijlage 1 voor ligging duiker 1 in tracé]. datum mei 2015 referentie MvV/001 pagina 19 van 40

20 4.2 Ingreep 2: Compensatie toename verhard oppervlak Toename van verhard oppervlak dient waterhuishoudkundig gecompenseerd te worden. Conform het beleid van het waterschap dient hemelwater dat op de weg valt geretendeerd of geïnfiltreerd te worden. Daarnaast dient bij een verlies aan berging in de huidige watergangen als gevolg van het initiatief het verlies aan bergingsruimte gecompenseerd te worden. In de plannen voor het ontwikkelen van de aangepaste N35 vindt op meerdere plaatsen een toename van verhard oppervlak plaats: De rijstroken van de bestaande N35 Zwolle-Wijthmen van de Oldeneelallee tot en met recreatiecentrum Karba worden aan de zuidzijde verbreed zodat 2x2 rijstroken ontstaan, waar nu sprake is van 1x2 rijstrook. Dit zorgt voor een toename van verhard oppervlak. Vervolgens wordt vanaf recreatiecentrum Karba tot en met de Koelmansstraat een nieuw stuk weg met 2x2 rijstroken aangelegd. Dit zorgt eveneens voor toename verhard oppervlak. Bij de Kroesenallee wordt een nieuwe ontsluiting gemaakt die zorgt voor toename verhard oppervlak. Popovstraat- Kanaalweg. Halfverharding (50% afstromende verharding) In de situatie met een aangepaste N35 wordt het hemelwater dat valt op de verharding geïnfiltreerd in een ondiepe en droogvallende zaksloot. Het water komt dus niet rechtstreeks in het oppervlaktewatersysteem. Door een zaksloot aan te leggen, is infiltratie mogelijk en wordt er geen onnodig grondwater onttrokken door de zaksloot. Een zaksloot heeft de voorkeur van zowel waterschap Groot Salland als Rijkswaterstaat. De zaksloten hebben echter geen functie in de afwatering van het omliggende gebied. Plaatselijk is de grondwaterstand (GHG) te hoog. In dat geval zal het water niet of beperkt kunnen infiltreren. Om deze reden is het belangrijk dat de zaksloten (en in situaties waarbij teveel water richting de zaksloot tot overlast leidt) onderling met elkaar verbonden zijn zodat de sloten kunnen nivelleren. Dit geldt bijvoorbeeld ook in situaties waarbij de zaksloot lokaal onderbroken wordt door plaatsing van bomen in relatie tot de vleermuisroutes. Vervolgens worden de zaksloten uiteindelijk met een noodoverloop aangesloten op een bestaande watergang zodat het water afgevoerd kan worden bij extreme neerslagsituaties opdat er geen wateroverlast ontstaat. In hoofdstuk 5 wordt nader in gegaan op de noodoverloop. Door de hernieuwde berekende grondwaterstanden is de rand verharding verhoogd (om aan de droogleggingseis te kunnen voldoen). Het naast gelegen talud is evenredig verhoogd. Er dient echter wel rekening mee gehouden te worden dat de GHG berekend en afgeleid is. De berekende GHG geeft een minimale veilige waarde aan. De weg heeft grotendeels een dakprofiel met een verkanting van 2,5%. Daarom wordt aan de weerszijden van de weg een droogvallende zaksloot geplaatst. Op een aantal plaatsen op het tracé is in de voorkeursvariant sprake van ruimtegebrek waardoor het water niet in een zaksloot opgevangen kan worden. Andere redenen voor het niet toepassen van zaksloten kunnen ook het behouden van landschappelijke waarden of de noodzaak van ecologische maatregelen zijn. In hoofdstuk 5 wordt nader in gegaan op maatwerkoplossingen voor delen waar geen zaksloot gerealiseerd kan worden. datum mei 2015 referentie MvV/001 pagina 20 van 40

21 De berekening en toelichting van de compensatie verhard oppervlak en de afmetingen van zaksloten die worden geadviseerd, is opgenomen in Tabel 3 in hoofdstuk 5. De compensatie voor verhard oppervlak is 40 mm berging per vierkant meter toename verharding ( waterschap Groot Salland). Bij het berekenen van deze getallen zijn de volgende stappen genomen: 1. Berekenen toename verhard oppervlak op basis van ontwerptekeningen. 2. Berekenen compensatieopgave met behulp van toename verhard oppervlak en eis 40 mm. 3. Berekenen dimensies zaksloot waarbij de berekeningshoogte 1 hoger dan de GHG dient te liggen. 4. Omdat er per zaksloot over de gehele lengte van die specifieke zaksloot één eenduidig profiel is gekozen, ontstaat er meer berging dan strikt nodig is. Dit wordt overcompensatie genoemd. In de huidige situatie is er geen sprake van opvang van hemelwater langs het tracé in sloten of andere verlagingen in het maaiveld. Het water wordt via de berm naar de omgeving afgevoerd. In de genoemde tabel is eveneens aangegeven hoeveel berging er in de zaksloten aanwezig is bij een volledige vulling (of aangenomen vulling in verband aansluiting bestaand/ nieuw). Het wegendistrict van RWS vereist voor de zaksloten een talud van 2:3 ten behoeve van het onderhoud. 1 In de berekening van de berging wordt alleen rekening gehouden met de hoogte boven de GHG. datum mei 2015 referentie MvV/001 pagina 21 van 40

22 4.3 Ingreep 3: Bermen/ bermpassage De berm heeft verschillende functies: veiligheid (obstakelvrije zone); waterzuiverende functie (bermpassage); beheer en onderhoud. Vanaf de kant van de weg is uit veiligheidsoverwegingen een obstakelvrije zone verplicht van 10 meter [Handboek Wegontwerp]. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met een onderhoudspad. Dit kan deel uit maken van de obstakelvrije zone. Het afstromend hemelwater van de intensief gebruikte N35 is verontreinigd met zware metalen, olie en PAK. Om geen negatieve effecten van het hemelwater te hebben op de waterkwaliteit van het oppervlaktewater, grondwater en verontreinigingen te voorkomen, is het belangrijk om een bermpassage toe te passen conform het CIW rapport afstromend wegwater uit Het hemelwater wordt via een bermpassage afgevoerd naar een droogvallende zaksloot of watergang zodat de berm kan dienen als zuiveringsvoorziening die PAK, oliën en zware metalen kan afvangen en/of afbreken. De grasberm tussen de weg en de zaksloot fungeert als bermpassage. Het beheer en onderhoud van de zaksloten is de verantwoordelijkheid van RWS. Het waterschap heeft voor het onderhoud van de watergangen (Herfterwetering, Baarlerwetering, Marswetering) een zone nodig om de watergangen en bijbehorende kunstwerken te kunnen bereiken. Hiervoor dient een zone van 4 meter te worden aangehouden. Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met bereikbaarheid van de stuw van de waterberging aan de Baarlerwetering. 4.4 Ingreep 4: Waterberging en verlegging van de Baarlerwetering Ter plaatse van de nieuwe aansluiting Kroesenallee dient de Baarlerwetering verlegd te worden omdat de huidige loop schuin onder het nieuwe kruispunt met de Kroesenallee loopt. De verlegging wordt als volgt uitgevoerd: een duiker onder de verlengde Kroesenallee door. een nieuw tracé voor de Baarlerwetering in de noordelijke oksel van de N35/verlengde Kroesenallee met een flauwe bocht. een duiker onder de N35 (inclusief parallelwegen op- en afritten en zaksloten) door. ten zuiden van de parallelweg een haakse bocht (minimaal 110 graden) in westelijke richting naar de huidige loop van de Baarlerwetering. Dit is verduidelijkt in Figuur 8 waarin het tracé van de Baarlerwetering is aangegeven. De duiker onder de N35 kruist de wegen haaks in verband met het voorkomen van verzakking. Een duiker schuin onder de weg door zou kunnen betekenen dat de weg ongelijkmatig kan verzakken, wat onwenselijk is. De duikers onder de parallelweg en de verbindingsweg kruisen de weg schuin, dit is in overleg met de wegbeheerders gedaan. datum mei 2015 referentie MvV/001 pagina 22 van 40

23 Het waterschap heeft de volgende eisen en wensen ten aanzien van de inrichting van de Baarlerwetering meegegeven: eis: bochten minimaal 110 graden. wens: zuidtalud 1:3 met daarbij een bodembreedte 1,8 m; zo mogelijk ook noordzijde 1:3. Deze verlegging is afgestemd met de disciplines landschap, ecologie, archeologie en wegontwerp. De haakse bochten (ten zuiden en noorden van de N35) kan leiden tot een vermindering van de doorstroming doordat het stromende water meer weerstand ondervindt. Dit betekent een risico tot opstuwing en daarmee een risico op wateroverlast. Deze risico s kunnen beperkt worden door een juiste inrichting van dit deel van de Baarlerwetering: steilheid van taluds, type beschoeiing, etc. Dit dient in overleg met het waterschap nader te worden uitgewerkt. De Baarlerwetering doorkruist na verlegging niet het waterbergingsgebied (zie Figuur 10). Het huidige waterbergingsgebied (blauwe arcering in de figuur) kan blijven bestaan. Wel dient de stuw (paarse ster in de figuur voor een lokale plaatsbepaling) in westelijke richting verlegd te worden. Daarnaast is het mogelijk dat de waterberging wat minder vaak ingezet wordt doordat het waterpeil in de Baarlerwetering ter hoogte van de waterberging wat lager kan zijn door opstuwing door de nieuwe duikers. Door de inlaat van de stuw wat te verlagen, kan dit effect worden opgeheven. De exacte locatie en oriëntatie van de stuw dient in samenwerking met waterschap Groot Salland te worden uitgewerkt. Figuur 10 Uitsnede TB met betrekking tot waterberging Baarlerwetering datum mei 2015 referentie MvV/001 pagina 23 van 40

24 4.5 Ingreep 5: Ontwatering van de weg Het is belangrijk om de weg met voldoende ontwatering te realiseren. Onvoldoende ontwatering betekent te weinig draagkracht, stabiliteit en kans op verzakkingen van het wegdek. Voor de N35 is een minimale ontwatering van 1,0 m ten opzichte van de GHG noodzakelijk (primaire weg). Op de hoogtekaart (zie paragraaf 2.1) is duidelijk te zien dat de huidige N35 hoger ligt dan het omliggende maaiveld. Op deze gedeelten van de bestaande N35 is voldoende ontwatering. De nieuwe gedeelten worden wat betreft wegpeil aangesloten op de bestaande hoogtes van de N35, met een minimum ontwatering van 1,0 m. datum mei 2015 referentie MvV/001 pagina 24 van 40

25 5 WEGONTWERP EN WATERHUISHOUDKUNDIGE OPLOSSINGEN Tabel 3 geeft per traject (A t/m F) de huidige situatie met de toekomstige ingrepen en geadviseerde maatregelen voor waterhuishouding weer. De trajecten en zaksloten zijn terug te vinden in de figuur in bijlage 1. Benodigde berging en berging in huidig ontwerp In totaal wordt circa m² extra verharding gecreëerd. Conform de norm van 40 mm berging per toegenomen m² verharding, is de bergingsopgave in totaal circa m³. In de te realiseren zaksloten is op dit moment een berging van minimaal circa m³ aanwezig. Dit betekent dat er een overcompensatie is van circa 538 m³. Wanneer er geen ruimte is voor een zaksloot Op een aantal plaatsen op het tracé is in de voorkeursvariant sprake van ruimtegebrek waardoor het water niet via een greppel of berm afgevoerd kan worden. Dit geldt onder andere ter plaatse van Huize Zalné en in het gebied rondom de Karba. In dit geval is andere oplossing nodig om het water op te vangen en te infiltreren. Hierbij kan gedacht worden aan een IT-riool, riolering in combinatie met retentie/ infiltratie op een andere plek, grindkoffers of andere oplossingen. De aanleg van riolering is dan noodzakelijk voor de afvoer van het hemelwater naar een geschikte opvanglocatie om aan de bergings- en afvoereis te kunnen voldoen. In dit waterhuishoudkundig plan is bij het bepalen van het ruimtebeslag er vanuit gegaan dat het water wordt verplaatst naar de dichtstbijzijnde zaksloot en daar wordt vastgehouden en zo mogelijk wordt geïnfiltreerd. Het creëren van een noodoverloop Op een aantal plekken is het mogelijk om vanuit de zaksloot een noodoverloop te maken naar het oppervlaktewater. Deze noodoverloop treedt enkel in werking wanneer er een neerslagebeurtenis valt, die groter is dan 40 mm en de zaksloten haar bergende functie maximaal (in samenhang met elkaar) hebben vervuld. Op dat moment mag het water onvertraagd worden afgevoerd naar het bestaande oppervlaktewater. Op de volgende punten is het mogelijk om een noodoverloop te creëren: Herfterwetering. Baarlerwetering. Marswetering. De locaties van de noodoverlopen zijn in de figuren 11, 12 en 13 weergegeven met een rode X. De invulling van het type noodoverloop dient nader te worden uitgewerkt. Voorbeelden van een noodoverloop zijn een stuwconstructie en/of een doorlaat. Waterhuishouding Door de aanleg van de zaksloten C2 en E1 kan de waterhuishouding tussen de oude en nieuwe N35 indien nodig worden gegarandeerd door het verdiepen van zaksloten en plaatsen van stuwen. Door C2 aan te sluiten op C1 kan afgewaterd worden indien dit, na overleg met het waterschap, nodig blijkt. datum mei 2015 referentie MvV/001 pagina 25 van 40

26 Figuur 11 Noodoverloop Herfterwetering (km 5.27) [bron: uitsnede TB detailkaart blad 5] Figuur 12 Noodoverloop Baarlerwetering (km 7.21en km 7.43) [bron: uitsnede TB detailkaart blad 7] datum mei 2015 referentie MvV/001 pagina 26 van 40

27 Figuur 13 Noodoverloop Marswetering (km 8.70) [bron: uitsnede TB detailkaart blad 8] Ontwerp Kanaalweg Het ontwerp van de Kanaalweg (Figuur 14: inrichting Kanaalweg) maakt als aanvulling onderdeel uit van de totale procedure. Door de aanleg vinden geen ingrepen plaats in de bestaande waterhuishouding. De toename van het verharde oppervlak kan niet in de directe omgeving worden gecompenseerd (gezien de ligging op/ naast een dijklichaam) en is in overleg met het waterschap een oplossing binnen de kaders van de N35 gezocht. De kanaalweg kruist een bestaande duiker (aangesloten op een gemaal) waarvan op dit moment onbekend is of deze constructief voldoende sterk is. In het D&C contract wordt hiermee rekening gehouden. Figuur 14: inrichting Kanaalweg datum mei 2015 referentie MvV/001 pagina 27 van 40

28 datum mei 2015 referentie MvV/001 pagina 28 van 40

29 Tabel 3 Overzicht geadviseerde waterhuishoudkundige maatregelen per traject Algemene opmerking: de bergingscapaciteit van de zaksloot toont aan dat de berging minimaal gegarandeerd kan worden wanneer gekozen worden voor zaksloten. De in de OTB opgenomen afmetingen van de zaksloot zijn aangepast omdat deze niet overeen kwamen met het ontwerp. In het D&C contract worden eisen opgenomen die een correcte afwatering garanderen zonder dat daarbij de waterhuishouding wordt beïnvloed. datum mei 2015 referentie MvV/001 pagina 29 van 40

30 Traject Kilometrering Toename Compensatie Huidige situatie en verhard (taakstelling ingreep oppervlak = 40mm) Oplossing waterhuishouding A m m 3 Gecreëerde bergingsruimte traject A: 344 m 3 De bestaande en nieuwe De toename van verhard oppervlak wordt rijbanen wateren af naar gecompenseerd in de verbrede watergang aan een watergang aan de de noordzijde. Hier wordt 344 m³ gecreëerd. noordzijde. Hier is een bestaande watergang aanwezig die wordt verbreed. Uitsnede bijlage 1 met ligging zaksloot code A1 B m m 3 Gecreëerde bergingsruimte traject B2: 585 m 3 De bestaande 2 rijstroken In de zaksloten B1 en B2 wordt respectievelijk wateren allebei af naar een berging van 184 en 585 m³ gerealiseerd. het noorden. In de Aangezien zaksloot B1 een te handhaven nieuwe situatie verandert watergang betreft, telt deze inhoud niet mee dit niet. in de berekening van de gecreëerde De rijbaan met 2 bergingsruimte. rijstroken die aan de De zaksloten moeten met elkaar verbonden zuidzijde geplaatst worden. Vervolgens moeten de zaksloten wordt, watert af naar het uiteindelijk met een noodoverloop met kleine zuiden. afvoercapaciteit aangesloten op bijv. de Afmetingen zaksloten (zie bijlage 1 voor code) Code zaksloot traject A: A1 Locatie: km noordzijde Lengte: 145 m Diepte: 0,86 Breedte insteek-insteek: 7,4 m Bodembreedte: 4,0 m, Talud 2:3 Bergingscapaciteit bij een vulling tot 50 cm: 344 m 3 Code zaksloot traject B: B1 Locatie: km zuidzijde Lengte: 135 m Diepte: 0,4 Breedte: 4,55 m Bodembreedte: 2,8 m, Talud 2:3 Bergingscapaciteit bij een vulling tot de taludlijn: 184 m 3. Deze berging telt in de compensatie niet mee omdat het een te handhaven watergang betreft. datum mei 2015 referentie MvV/001 pagina 30 van 40

31 Traject Kilometrering Toename verhard oppervlak Compensatie (taakstelling = 40mm) Huidige situatie en ingreep Oplossing waterhuishouding Afmetingen zaksloten (zie bijlage 1 voor code) Uitsnede bijlage 1 met ligging zaksloten code B1 en B2 en Ter plaatse van km 5.27 Baarlerwetering zodat het water vertraagd Code zaksloot traject B: B2 locatie duiker 1 bevindt zich de afgevoerd kan worden. Locatie: km zuidzijde Herfterwetering. Deze watergang betreft voor het grootste deel Lengte: 430 m Ter plaatse van km 5.75 een te handhaven watergang (te dempen Diepte: 0,4 bevindt zich de Oudeweg watergangen dienen 100% gecompenseerd te Breedte: 6,0 m met een fietstunnel. worden). Voor de inzichtelijkheid van het Bodembreedte: 2,8 mtalud 2:3 Water van de oostzijde afwateringssysteem is deze watergang wel Bergingscapaciteit bij een vulling tot van de tunnel naar de opgenomen. de taludlijn: 585 m 3 westzijde onder de tunnel door leiden en De afwatering van de fietstunnel Oudeweg verbinden is geen wordt behouden en voor wat betreft de handige optie. verlenging wordt aangesloten bij de huidige Vanaf de tunnel (km wijze van afwatering. In deze watergang 5.75) komt ook een wordt gecompenseerd voor bijbehorend fietspad aan de afstromend oppervlak. Tegelijk geldt dit als zuidzijde. Vanaf daar een één op één compensatie van gedempt vindt een extra toename oppervlaktewater. Aan de bovenliggende eis verhard oppervlak plaats van het waterschap beïnvloed het ten opzichte van het deel watersysteem niet met de aanleg van de N35 ten westen van de wordt hiermee voldaan. fietstunnel, terwijl er weinig ruimte is aan de Bij de Herfterwetering (km 5.27) dient de zuidzijde voor bestaande duiker te worden vervangen met de bijvoorbeeld sloten. volgende afmetingen: breedte 1,2 m * hoogte 1,5 m BOB op - 1,35 NAP. Zie bijlage 1 duiker 1. datum mei 2015 referentie MvV/001 pagina 31 van 40

32 Toename Compensatie Huidige situatie en Traject Kilometrering verhard (taakstelling Oplossing waterhuishouding ingreep oppervlak = 40mm) Gecreëerde bergingsruimte traject C: C m m 3 Vanaf dit traject (circa In totaal dient over dit traject 654 m 3 berging km 6.52) is de weg in zijn gerealiseerd te worden ter compensatie van geheel nieuw. de toename van het verharde oppervlak. Aan beide kanten van de Aan de zuidzijde is ruimte voor een zaksloot weg zal gecompenseerd (code C1). moeten worden. Op de plekken waar geen ruimte is voor een Uitsnede bijlage 1 met ligging zaksloten code C1 en C2 en zaksloot wordt het water op een andere wijze locatie duiker 2 naar de dichtstbijzijnde zaksloot getransporteerd of op een andere wijze lokaal geïnfiltreerd. Bij recreatiepark Karba is geen ruimte voor een zaksloot. Het water zal m.b.v. riolering naar de zaksloot in traject C geleid moeten worden. Aan de noordzijde is ook plek voor een zaksloot (Code C2, ). Er wordt een nieuwe duiker geplaatst waar de Baarlerwetering doorheen kan stromen. Afmeting van de duiker: diameter 1,0 m BOB op -0,6 NAP. Zie bijlage 1 duiker 2. m 3 Afmetingen zaksloten (zie bijlage 1 voor code) Code zaksloot traject C (gem. van dwarsprofiel 2400 en 2550, tek TB- N35-Dp ): C1, Locatie: km ,21 zuidzijde Lengte: 610 m Diepte: 0,1585 Breedte: 5,43 m Bodembreedte: 4,27 m Talud 2:3 Bergingscapaciteit bij een vulling tot de taludlijn: 436 m 3 Code zaksloot traject C: C2 Locatie: km , noordzijde Lengte: 490 m Diepte: 0,32 Breedte: 4,49 m Bodembreedte: 3,2 m Talud 2:3 Bergingscapaciteit bij een vulling tot de taludlijn: 577 m 3 datum mei 2015 referentie MvV/001 pagina 32 van 40

33 Traject Kilometrering Toename Compensatie Huidige situatie en verhard (taakstelling ingreep oppervlak = 40mm) Oplossing waterhuishouding D m m 3 Gecreëerde bergingsruimte traject D: 933 m 3 Dit traject is in zijn Er is aan de zuidzijde, noordzijde en in het geheel nieuw. midden is ruimte voor zaksloten (D1, D2 en Hier stroomt op dit D3). moment de De zaksloten worden zoveel mogelijk met Baarlerwetering. Deze elkaar verbonden en ook verbonden met de Uitsnede bijlage 1 met ligging zaksloten code D1, D2 en D3 watergang wordt trajecten C en F. overkluisd en verlegd via Er kan in het traject van D ca. 933 m 3 water de duiker met dezelfde geborgen worden, wat voldoende is voor de afmetingen in traject C. compensatie verhard oppervlak. De toename verhard Het water dat op het viaduct valt, wordt oppervlak is in totaal opgevangen in een leiding en naar de m 2. De benodigde dichtstbijzijnde zaksloot afgevoerd. Het water berging is 586 m 3. wat valt op de toe- en afritten watert oppervlakkig af naar de zaksloot onderaan het talud. Afmetingen zaksloten (zie bijlage 1 voor code) Code zaksloot traject D (op basis van tek TB-N35-Dp ): D1 Locatie: km , zuidzijde Lengte: 480 m Diepte: 0,12 m Breedte: 5,58 m Bodembreedte: 4,55 m Talud 2:3 Bergingscapaciteit bij een vulling tot de taludlijn: 272 m 3 Code zaksloot traject D: D2 Locatie: km , midden Lengte: 170 m Diepte: 0,55 m Breedte: 5,57 m Bodembreedte: 3,52 m Talud 2:3 Bergingscapaciteit bij een vulling tot 50 cm: 363 m 3 datum mei 2015 referentie MvV/001 pagina 33 van 40

34 Traject Kilometrering Toename Compensatie Huidige situatie en verhard (taakstelling ingreep oppervlak = 40mm) Oplossing waterhuishouding E m m 3 Gecreëerde bergingsruimte traject E: 226 m 3 Dit traject Door aan beide zijden van de weg een (verbindingsweg zaksloot te plaatsen van 100 m respectievelijk Kroesenallee) is nieuw. 135 m lang (diepte 0,20 en breedte 4,5 m, u- Aan beide kanten is profiel) kan in totaal (E1 + E2) 226 m 3 water ruimte voor een zaksloot. geborgen worden. Dit is voldoende. Uitsnede bijlage 1 met ligging zaksloten code E1 en E2 en locatie duiker 3 De Baarlerwetering kruist Afmeting van de duiker bij de Kroesenallee: de nieuwe weg. Daardoor diameter 1,0 m BOB op -0,6 NAP. Zie bijlage 1 wordt de watergang iets duiker 3. verlegd en worden twee Afmetingen zaksloten (zie bijlage 1 voor code) Code zaksloot traject D: D3 Locatie: km , zuidzijde Lengte: 310 m Diepte: 0,2 (aanname, geen DTM beschikbaar) Breedte: 7,25 m Bodembreedte: 4,5 m Talud 2:3 Bergingscapaciteit bij een vulling tot de taludlijn: 298 m 3 Code zaksloot traject E: E1 Locatie: km 7.40 westzijde Lengte: 100 m Diepte: 0,2 m (aanname, geen DTM beschikbaar) Breedte: 6,95 m Bodembreedte: 4,5 m Talud 2:3 Bergingscapaciteit bij een vulling tot de taludlijn: 96 m 3 datum mei 2015 referentie MvV/001 pagina 34 van 40

35 Traject Kilometrering Toename Compensatie Huidige situatie en verhard (taakstelling ingreep oppervlak = 40mm) Oplossing waterhuishouding nieuwe duikers geplaatst: Ter plaatse van traject C (restaurant Mol, duiker 2). Ter plaatse van traject E (Kroesenallee, duiker 3). F m m 3 Gecreëerde bergingsruimte traject F1+F2 : 643 m 3 Tot km 8.30 is het Er vindt een toename aan verhard oppervlak wegdek nieuw. plaats. Het water zal naar zaksloten Vanaf km 8.30 gaat het getransporteerd moeten worden. Aan de om een verbreding van de noordzijde is niet overal ruimte voor bestaande weg aan de zaksloten. Er zal gekeken moeten worden of westzijde met een extra het water via riolering (of een andere rijbaan. oplossing) getransporteerd kan worden naar Na de aansluiting de andere zaksloten. Wellicht zijn ook andere Koelmansstraat worden oplossingen als bijvoorbeeld grindkoffers of de rijstroken aangesloten anderszins mogelijk. Afmetingen zaksloten (zie bijlage 1 voor code) Code zaksloot traject E: E2 Locatie: km 7.43 oostzijde Lengte: 135 m Diepte: 0,2 Breedte: 7,5 m Bodembreedte: 4,5 m Talud 2:3 Bergingscapaciteit bij een vulling tot de taludlijn: 130 m 3 Code zaksloot traject F: F1 Locatie: km zuidzijde Lengte: 330 m Diepte: 0,4 Breedte: 6,5 m Bodembreedte: 4,5 m Talud 2:3 Bergingscapaciteit bij een vulling tot aangenomen halve hoogte i.v.m. aansluiting bestaand/ nieuw: 317 m 3 datum mei 2015 referentie MvV/001 pagina 35 van 40

36 Traject Kilometrering Toename verhard oppervlak Compensatie (taakstelling = 40mm) Huidige situatie en ingreep Oplossing waterhuishouding Afmetingen zaksloten (zie bijlage 1 voor code) op de bestaande In het ontwerp staat een zaksloot aan de Code zaksloot traject F: F2 rijstroken (1x2 rijstrook). zuidzijde gepland (tot km 8.45). Hier kan 317 Locatie: km noordzijde m 3 (F1) geborgen worden Aan de noordzijde is Lengte: 340 m De Marswetering (KRW vanaf km 7.71 tot km 8.05 ruimte voor een Diepte: 0,4 water) kruist de zaksloot van 340 m lang (code F2), goed voor Breedte: 6,5 m bestaande weg bij km 326 m 3 berging. Bodembreedte: 4,5 m, Talud 2: Door de verbreding De totale beschikbare berging F1 + F2 () is 643 Bergingscapaciteit bij een vulling tot van de weg zal de m³. aangenomen halve hoogte i.v.m. bestaande duiker (hierbij is de maaiveldhoogte bij F aansluiting bestaand/ nieuw: 326 m 3 Uitsnede bijlage 1 met ligging zaksloten code F1, F2 en F3 en locatie duiker 4 verlengd moeten worden. Aangezien het een KRW water betreft mag er aangenomen omdat GBK gegevens ontbreken en bestaand/ nieuw aansluiten). De bestaande duiker bij de Marswetering zal Code zaksloot traject F: F3 Locatie: km noordzijde Lengte: 100 m geen wegwater direct aangepast worden. Zie bijlage 1, duiker 4. Diepte: 0,4 geloosd worden op deze Breedte: 7,95 m watergang. Bodembreedte: 4,5 m, Talud 2:3 Bergingscapaciteit bij een vulling tot de taludlijn: 204 m 3. Deze berging telt in de compensatie niet mee omdat het een te handhaven watergang betreft. Popovstraat- Kanaalweg m 2 44 m 3 Gecreëerde bergingsruimte traject:0 m 3 Berging wordt in overige plangebied ingevuld datum mei 2015 referentie MvV/001 pagina 36 van 40

37 Bijlagen Bijlage 1: Huidige situatie en toekomstige situatie datum mei 2015 referentie MvV/001 pagina 37 van 40

38 datum mei 2015 referentie MvV/001 pagina 38 van 40

39 Bijlage 1: Huidige situatie en toekomstige situatie datum mei 2015 referentie MvV/001 pagina 39 van 40

40 datum mei 2015 referentie MvV/001 pagina 40 van 40

41 A1 Duiker 1 B1 B2 C2 E1 C1 E2 Duiker 3 Duiker 2 D2 D3 F2 D1 F1 F3 Zaksloot met code Locatie duiker Duiker 4

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Inleiding Dit document is opgesteld als vervolg en update van de analyse van de waterhuishouding, opgesteld in januari 2008. Toen is geconstateerd dat de

Nadere informatie

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig.

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig. Waterparagraaf Algemeen Huidige situatie De Ir. Molsweg tussen de Pleijweg en de Nieland bestaat uit een enkele rijbaan met twee rijstroken. Via een rotonde sluit de Ir. Molsweg aan op de Nieland. De rijbaan

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A ONDERWERP Aangepaste leggerwijziging Tradeportsloot DATUM 14-4-2016 PROJECTNUMMER C01031.000363.0900 ONZE REFERENTIE 078903199 A VAN Joost Veltmaat AAN Waterschap Peel en Maasvallei Inleiding Klaver 6a

Nadere informatie

Bijlage 10 Watertoets A2 s-hertogenbosch Eindhoven, februari 2011

Bijlage 10 Watertoets A2 s-hertogenbosch Eindhoven, februari 2011 Logo Bijlage 10 Watertoets A2 s-hertogenbosch Eindhoven, februari 2011 Ten behoeve van de watertoets voor de verbreding van de A2 s-hertogenbosch - Eindhoven is gezocht naar mogelijkheden om water te infiltreren,

Nadere informatie

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Definitief Gemeente Kampen Grontmij Nederland bv Zwolle, 29 november 2005 @ Grontmij 11/99014943, rev. d1 Verantwoording Titel : Bergingsberekeningen

Nadere informatie

2 november 2009 C M.J.C. Kerkhof Jonkman. Team stedelijk water

2 november 2009 C M.J.C. Kerkhof Jonkman. Team stedelijk water WATERPARAGRAAF Onderwerp: Rentray Rekken Apeldoorn, Projectnummer: 2 november 2009 C01031.200803 Opgesteld door: M.J.C. Kerkhof Jonkman Gecontroleerd door: M. Swenne ARCADIS NEDERLAND BV Het Rietveld 59a

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

Waterparagraaf Heistraat Zoom

Waterparagraaf Heistraat Zoom Waterparagraaf Heistraat Zoom In Zeelst aan de Heistraat is een ontwikkeling gepland. Voor deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden opgesteld waarvan deze waterparagraaf onderdeel uit

Nadere informatie

: BügelHajema (Linda Smoors, Hermien Kerperien) : Evert de Lange : Waterschap Veluwe (Wietske Terpstra), 03-Projectontwikkeling (René Kroes)

: BügelHajema (Linda Smoors, Hermien Kerperien) : Evert de Lange : Waterschap Veluwe (Wietske Terpstra), 03-Projectontwikkeling (René Kroes) Logo MEMO Aan : BügelHajema (Linda Smoors, Hermien Kerperien) Van : Evert de Lange Kopie : Waterschap Veluwe (Wietske Terpstra), 03-Projectontwikkeling (René Kroes) Dossier : BA6227-100-100 Project : Zuiderzeestraatweg

Nadere informatie

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Logo MEMO Aan : Henrike Francken Van : Michiel Krutwagen Kopie : Dossier : BA1914-112-100 Project : SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Ons

Nadere informatie

Waterparagraaf. Opdrachtgever. Groenstraat 2, Sprundel. De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel

Waterparagraaf. Opdrachtgever. Groenstraat 2, Sprundel. De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel Waterparagraaf Groenstraat 2, Sprundel projectnr. 166718 revisie 00 20 oktober 2006 Opdrachtgever De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel datum vrijgave beschrijving revisie 00 goedkeuring

Nadere informatie

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel De heer M.C.M. Sieben is voornemens een nieuwe rundveestal op te richten op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Nederweert, sectie

Nadere informatie

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein.

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein. Notitie Contactpersoon Jeroen Lasonder Datum 24 mei 2013 Kenmerk N008-1213242JLO-gdj-V022 Flevokust: Watertoets 1 Inleiding De gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelen samen bedrijventerrein

Nadere informatie

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Gemeente Goirle projectnr. 219713 revisie 3.0 12 juli 2010 Opdrachtgever Gemeente Goirle Afdeling Realisatie en beheer Postbus 17 5050 AA Goirle datum vrijgave

Nadere informatie

Watertoets bestemmingsplan wijziging Crematorium Haarlo

Watertoets bestemmingsplan wijziging Crematorium Haarlo Keizer Karel V Singel 45 5654 NM Eindhoven Postbus 7613 5601 JP Eindhoven Telefoon 040 265 22 22 Fax 040 265 22 00 eindhoven@tebodin.nl www.tebodin.com www.tebodin.nl Opdrachtgever: Crematorium Haarlo

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

Watertoets voor de ontwikkeling van verblijfsrecreatie aan de Fazantenweg te Dongen

Watertoets voor de ontwikkeling van verblijfsrecreatie aan de Fazantenweg te Dongen Watertoets voor de ontwikkeling van verblijfsrecreatie aan de Fazantenweg te Dongen Datum: 3 februari / 15 juli 2016 Opdrachtgever: Auteur: Pukkemuk Vaartweg 192a 5106 NG Dongen ir. S.A.H. Gloudemans Optifield

Nadere informatie

Ten aanzien van deze watersaspecten is contact geweest, overlegd en advies gevraagd aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Ten aanzien van deze watersaspecten is contact geweest, overlegd en advies gevraagd aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0152812 3 december 2015 336542 Betreft Watertoets De Ontbrekende Schakel (D02) 1 Inleiding De gemeente Schagen is van plan om een verbindingsweg aan te leggen

Nadere informatie

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V.

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Rioleringsplan Plan Mölnbekke te Ootmarsum Projectnummer: 2653 Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Postbus 66 7630 AB Ootmarsum Status Concept Opgesteld door: Dhr. H.

Nadere informatie

Toetsing waterhuishouding

Toetsing waterhuishouding Toetsing waterhuishouding Bedrijventerrein Hattemerbroek - deelgebied Hattem Quickscan waterhuishouding - nieuwe stedenbouwkundige opzet Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. december 2009 concept

Nadere informatie

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Gemeente Deventer Opdrachtgever ORB H.J. Laing Datum paraaf Projectleider ORB J.J. van der Woude Datum paraaf Gemeente

Nadere informatie

Waterhuishoudingsplan

Waterhuishoudingsplan Waterhuishoudingsplan Herinrichting N377 Waterhuishoudingsplan Provincie Overijssel juni 2013 concept Waterhuishoudingsplan Herinrichting N377 Waterhuishoudingsplan dossier : BC1618103105 registratienummer

Nadere informatie

^ Grontmij Bijlage 8 bij toelichting

^ Grontmij Bijlage 8 bij toelichting ^ Grontmij Bijlage 8 bij toelichting Bestemmingsplan Verbreding N444 en reconstructie Nagelbrug, Voorhout Plaats en datum Referentienummer Kenmerk De Bilt, 27 september 2013 Watercompensatie-vOl 326324

Nadere informatie

Voorontwerp infiltratievoorzieningen en RWA- leidingen

Voorontwerp infiltratievoorzieningen en RWA- leidingen MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Woningstichting Barneveld : Wolter Tijssen : Wouter Woortman : B4699-03-004 : Watertoets : Voorontwerp waterhuishouding Ons kenmerk : WA-LW20090339 Datum :

Nadere informatie

Bijlage: Detailopmerkingen op waterhuishoudingsplan Pagina Opmerking Voorstel

Bijlage: Detailopmerkingen op waterhuishoudingsplan Pagina Opmerking Voorstel Bijlage: Detailopmerkingen op waterhuishoudingsplan Pagina Opmerking Voorstel blz. 10, 4 e alinea blz. 10, 5 e alinea, laatste zin blz. 19, 5 e alinea blz. 21, 2 e alinea blz. 21, 3 e alinea blz. 22, onder

Nadere informatie

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld Notitie Contactpersoon Inkie Goijer Datum 1 augustus 2008 Kenmerk N002-4579913IGO-evp-V03-NL 1.1 Inleiding De watertoets De watertoets is een instrument dat ruimtelijke plannen toetst op de mate waarin

Nadere informatie

Team stedelijk water B01035.700604

Team stedelijk water B01035.700604 WATERPARAGRAAF Onderwerp: Centrumplan Vroomshoop 's-hertogenbosch, 31 maart 2009 Van: M.J.C. Kerkhof Jonkman ARCADIS NEDERLAND BV Het Rietveld 59a Postbus 673 7300 AR Apeldoorn Tel 055 5815 999 Fax 055

Nadere informatie

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen WATERTOETSDOCUMENT Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen Doel en inhoud van het document Het watertoetsdocument is opgesteld op basis van het door u op 20 mei 2010 ingediende digitale formulier. Op 6

Nadere informatie

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1.

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1. Notitie Datum: 17 juni 2015 Betreft: Afkoppelen nieuwbouw Handelstraat, Apeldoorn Kenmerk: BP30, NOT20150617 Bestemd voor: Bun Projectontwikkeling BV Ter attentie van: de heer J. Spriensma Opgesteld door:

Nadere informatie

WATERPARAGRAAF SLAAKDAM 2A DE HEEN (STEENBERGEN)

WATERPARAGRAAF SLAAKDAM 2A DE HEEN (STEENBERGEN) 318827_1331028363790_waterparagraaf_slaakdam_2_S_BEM1201217_1.pdf *BEM1201217* BEM1201217 gemeente Steenbergen Behoort bij beschikking d.d 22-01-2013 nr.(s) MYZ12000090 Omgevingsmanager WATERPARAGRAAF

Nadere informatie

Memo * *

Memo * * Memo M emo Ontwerp (groene) buffer Ysselsteynsel oop Memo 2014.24961 *2014.24961* ter attentie van Erik Weijzen kopie aan behandeld door programma E. Raaijmakers Watersysteem doorkiesnummer +31 77 38911

Nadere informatie

Watergebiedsplan Verenigde Groote en Kleine Polders. Projectnummer: (Ontwerp)projectplan op basis van artikel 5.

Watergebiedsplan Verenigde Groote en Kleine Polders. Projectnummer: (Ontwerp)projectplan op basis van artikel 5. Watergebiedsplan Verenigde Groote en Kleine Polders Projectnummer: 92855 (Ontwerp)projectplan op basis van artikel 5.4 van de Waterwet Archimedesweg 1 postadres: postbus 156 2300 AD Leiden telefoon (071)

Nadere informatie

Van : ing. G. Spruijt Paraaf :

Van : ing. G. Spruijt Paraaf : Memo Datum : 29-10-2013 Bestemd voor : BRO Boxtel Van : ing. G. Spruijt Paraaf : Projectnummer : 20120469 Betreft : Bergingsberekening Intratuin Deventer te Deventer Aanleiding Op d.d. 25 maart 2013 is

Nadere informatie

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Watertoets Definitief Provincie Noord Holland Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 11 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Inrichting watersysteem...

Nadere informatie

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlage 1 Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlagel Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bodemopbouw en Geohydrologie Inleiding In deze bijlage wordt

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Huidige situatie

Memo. Inleiding. Huidige situatie Memo nummer Water-01 aan BAM Woningbouw Martijn Stabel Oranjewoud van Arjan van Beek Oranjewoud datum 24 mei 2011 project Valkenswaard, opstellen bestemmingsplan en uitvoeren onderzoeken locatie Geenhovensedreef

Nadere informatie

MEMO. 1. Aanleiding. Datum: 22-oktober Aan: Joep de Koning (WSK) Van: Martijn Tilma en Mia Süss (B&O-WH)

MEMO. 1. Aanleiding. Datum: 22-oktober Aan: Joep de Koning (WSK) Van: Martijn Tilma en Mia Süss (B&O-WH) MEMO Aan: Joep de Koning (WSK) Van: Martijn Tilma en Mia Süss (B&O-WH) Datum: 22-oktober 2015 Onderwerp: Capaciteit duikers Wilhelminapark, Plaspoel- en Schaapweipolder 1. Aanleiding Het Wilhelminapark

Nadere informatie

1 Inleiding. Gemeente Diemen. de heer R. den Ouden. M. Tobé. Waterhuishouding Sportpark Diemen

1 Inleiding. Gemeente Diemen. de heer R. den Ouden. M. Tobé. Waterhuishouding Sportpark Diemen Aan Gemeente Diemen T.a.v. de heer R. den Ouden Van M. Tobé Betreft Waterhuishouding Sportpark Diemen Projectnummer M15B0269 Behandeld door Max Tobé E max.tobe@mwhglobal.com T 015 751613 1 Inleiding De

Nadere informatie

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Project : Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Projectnummer : NC8110503 Versie : definitief Datum : 15 juli 2008 Aanleiding Het terrein van de Tivolikerk en het naastgelegen Zusterhuis aan de Heezerweg

Nadere informatie

1 Inleiding en projectinformatie

1 Inleiding en projectinformatie Project: Groenhorst College te Velp Onderwerp: hemelwater infiltratieonderzoek Datum: 9 november 2011 Referentie: 25.515/61341/LH 1 Inleiding en projectinformatie Het Groenhorst College, gelegen aan de

Nadere informatie

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee gemeente Assen Verbouwing woning 9402GM ASSEN Algemeen Betrokkenheid waterschap Voor de verdere procedurele afhandeling

Nadere informatie

Richtlijn versus maatwerkberekening

Richtlijn versus maatwerkberekening Memo DM 1063841 Aan: Peter Van Hoof [peter@vanhoof-watermanagement.nl] Van: HDSR Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Notitie maatwerkberekening Vierde Kwadrant Kockengen In deze memo heeft het waterschap een

Nadere informatie

Inpassingsplan Busbaan Wageningen Campus

Inpassingsplan Busbaan Wageningen Campus Inpassingsplan Busbaan Wageningen Campus Onderdeel Watertoets/waterstructuur Definitief Provincie Gelderland Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 juni 2010 Verantwoording Titel : Inpassingsplan Busbaan Wageningen

Nadere informatie

Het nieuw te realiseren plan Aan de Kasteeltuinen is ongeveer 1,75 hectare groot en biedt plek aan 34 woningen.

Het nieuw te realiseren plan Aan de Kasteeltuinen is ongeveer 1,75 hectare groot en biedt plek aan 34 woningen. NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Dibema Montfort B.V. Projectnummer : RDL-007-01 Projectomschrijving : Wonen Aan de Kasteeltuinen Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum

Nadere informatie

Memo waterplan De Kievit

Memo waterplan De Kievit Memo waterplan De Kievit Datum Documentnummer Relatie Onderwerp 17 januari 2017 T140020.002.001/HVE De Kievit Onroerend Goed BV Memo waterplan Waterplan De Kievit In het kader van de ontwikkeling van glastuinbouwgebied

Nadere informatie

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Gemeente Nederweert Projectnummer : NDW-041-01 Projectomschrijving : Carpoolplaats Nederweert Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum : 13 juli

Nadere informatie

Pascal Bos, IB, , Grondwatertoets bestemmingsplan Strawinsky Zuidzijde

Pascal Bos, IB, , Grondwatertoets bestemmingsplan Strawinsky Zuidzijde Bezoekadres Weesperstraat 430 1018 DN Amsterdam Postbus 12693 1100 AR Amsterdam Telefoon 251 1111 ingenieursbureau.amsterdam.nl Notitie Aan Jet de Graaf, Sandra Thesing Van Pascal Bos, IB, 06-30541621,

Nadere informatie

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg

Geohydrologische situatie Burg. Slompweg Notitie Contactpersoon Johannes Weemstra Datum 21 november 2012 Kenmerk N003-1210450WEJ-rrt-V01-NL Geohydrologische situatie Burg. Slompweg 1 Inleiding In opdracht van de gemeente Steenwijkerland heeft

Nadere informatie

Waterparagraaf Landgoed De Heihorsten te Someren

Waterparagraaf Landgoed De Heihorsten te Someren Waterparagraaf Landgoed De Heihorsten te Someren Globaal waterhuishoudingsplan Gebr. Swinkels Vaarselstraat 54 5711 RE SOMEREN Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 23 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

WATERHUISHOUDKUNDIG PLAN EN WATERPARAGRAAF A9 AANSLUITING HEILOO

WATERHUISHOUDKUNDIG PLAN EN WATERPARAGRAAF A9 AANSLUITING HEILOO WATERHUISHOUDKUNDIG PLAN EN WATERPARAGRAAF A9 AANSLUITING HEILOO PROVINCIE NOORD HOLLAND 7 maart 2014 077410790:C D01011.000993.0100 Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 Aanleiding en voornemen... 2 1.2 Leeswijzer...

Nadere informatie

Ontwikkeling Dishoek Beknopte watertoets

Ontwikkeling Dishoek Beknopte watertoets Ontwikkeling Dishoek 2013189 Beknopte watertoets BADI B.V. 31-01-2014 Documentnummer: 2013189 Watertoets 1 Status: Definitief Revisie: 1 Opsteller: MM Kwaliteitscontroleur: MK Projectleider: DR Akertech

Nadere informatie

(Regionale) gebiedsinformatie over huidig watersysteem

(Regionale) gebiedsinformatie over huidig watersysteem Memo DM 1013497 Aan: Marktpartijen uitwerking plannen het Burgje, gemeente Bunnik Van: Beke Romp, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Datum: 13 januari 2016 Onderwerp: Notitie gebiedskenmerken (waterthema

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER

BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER GEMEENTE HAAKSBERGEN 27 augustus 2007 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 2 Technische randvoorwaarden]

Nadere informatie

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee datum 16-5-2013 dossiercode 20130516-34-6989 Tekenen: Heeft u een beperkingsgebied geraakt? Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied? Winsum Vragen: 1) Gaat het om een

Nadere informatie

Projectnummer: C /GF. Gecontroleerd door: ing. H.J. Veurink. Ons kenmerk: :0.5

Projectnummer: C /GF. Gecontroleerd door: ing. H.J. Veurink. Ons kenmerk: :0.5 MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Het Rietveld 59a Postbus 673 7300 AR Apeldoorn Tel 055 5815 999 Fax 055 5815 599 www.arcadis.nl Onderwerp: Wateraspecten locatie Stichtse Putten Zeewolde Apeldoorn, 10 februari

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE Imandra: :D

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE Imandra: :D ONDERWERP Gemaal Korftlaan - advies wel of niet verbreden watergang aanvoertracé DATUM 7-7-2016, PROJECTNUMMER C03071.000121.0100 ONZE REFERENTIE Imandra: 078915484:D VAN Arjon Buijert - Arcadis AAN J.

Nadere informatie

BESLUIT LEGGERWIJZIGING

BESLUIT LEGGERWIJZIGING Definitief legger besl uit Z2016-0273 22 j uni 2016 J a BESLUIT LEGGERWIJZIGING De leggerwijziging heeft betrekking op: 1. het gedeeltelijk dempen (verleggen) van het primaire oppervlaktewater Trade Port

Nadere informatie

Wateradvies voor ruimtelijke plannen met een klein waterbelang (korte procedure)

Wateradvies voor ruimtelijke plannen met een klein waterbelang (korte procedure) Notitie Contactpersoon Paul Lammers Datum 10 maart 2016 Kenmerk N002-1233768PTL-evp-V01-NL Watertoets Paleis t Loo Inleiding Eén van de milieuthema s die in het bestemmingsplan voor Paleis t Loo en het

Nadere informatie

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN

BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN BIJLAGE 5: WATER- EN RIOLERINGSPLAN INTERNE NOTITIE voor: Gemeente Cuijk, Waterschap Aa en Maas van: Erik van Grunsven telefoon: afdeling: Ruimtelijk Beheer onderwerp: hemelwater de Valuwe datum: 22-december-2011herzien

Nadere informatie

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur Waterparagraaf Perron 073 Den Bosch Auteur ing. J.A. Wemekamp Verificatie ing. L. Dielen Autorisatie ing. L. Dielen Datum 27 februari 2014 Versie 1.0 Status Definitief Heijmans Integrale Projecten B.V.

Nadere informatie

MEMO. Toelichting op maatregelen Oranjebuurt in de Lier.

MEMO. Toelichting op maatregelen Oranjebuurt in de Lier. MEMO Aan: Koos verbeek Van: J. den Dulk Datum: 23 mei 2007 Onderwerp: Stand van zaken maatregelen ter voorkoming wateroverlast Oranjebuurt, De Lier Bijlagen: Functioneel programma van eisen voor de verbetering

Nadere informatie

omschrijving wijziging:

omschrijving wijziging: 5.14 Het (ver)graven van (nieuwe) oppervlaktewaterlichamen Wijziging beleidsregel: Zaaknr. Datum vastgesteld: omschrijving wijziging: Kader Keur Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.2 onder 1, 2 en

Nadere informatie

Rapport Watertoets. Bestemmingsplanwijziging + bijbehorende onderzoeken. Opstellen watertoets Demmersdwarsweg 8 te Mariaparochie R-MVV/6

Rapport Watertoets. Bestemmingsplanwijziging + bijbehorende onderzoeken. Opstellen watertoets Demmersdwarsweg 8 te Mariaparochie R-MVV/6 Rapport Watertoets Bestemmingsplanwijziging + bijbehorende onderzoeken Aveco de Bondt bezoekadres Reggesingel 2 postbus 202 postcode 7460 AE Rijssen telefoon (+31) (0)548 51 52 00 telefax (+31) (0)548

Nadere informatie

Rapport Watertoets. Zandvoort 23 te Gendt. Uitvoeren watertoets tbv opstellen waterparagraaf R-MVV/83. De heer Huisman BD Doornenburg

Rapport Watertoets. Zandvoort 23 te Gendt. Uitvoeren watertoets tbv opstellen waterparagraaf R-MVV/83. De heer Huisman BD Doornenburg Rapport Watertoets Aveco de Bondt bezoekadres Reggesingel 2 postbus 202 Zandvoort 23 te Gendt postcode 7460 AE Rijssen telefoon (+31) (0)548 51 52 00 telefax (+31) (0)548 51 85 65 e-mail info@avecodebondt.nl

Nadere informatie

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker

Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Bijlage I: Raamplan Kern Pijnacker Karakteristiek van het gebied De kern van Pijnacker ligt in twee polders, de Oude Polder van Pijnacker (inclusief Droogmaking) en de Nieuwe of Drooggemaakte Polder (noordelijk

Nadere informatie

Notitie waterhuishouding Panoven IJsselstein Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Datum: 26 juli 2013

Notitie waterhuishouding Panoven IJsselstein Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Datum: 26 juli 2013 Notitie waterhuishouding Panoven IJsselstein Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Datum: 26 juli 2013 Inleiding Op 6 mei 2013 heeft het waterschap een plankaart ontvangen voor een ontwikkeling aan

Nadere informatie

Beverdam in de Scheide

Beverdam in de Scheide Beverdam in de Scheide Aanleiding Sinds enkele jaren heeft zich een bever gevestigd in de overstortvijver bij de watergang Scheide in de gemeente Venray. Het dier heeft meerdere oeverholen langs de vijver

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

Watertoets. Verdubbeling N381 Donkerbroek Oosterwolde. Status: Definitief: Opgesteld: Wetterskip Fryslân. Versie: d.d

Watertoets. Verdubbeling N381 Donkerbroek Oosterwolde. Status: Definitief: Opgesteld: Wetterskip Fryslân. Versie: d.d Watertoets Verdubbeling N381 Donkerbroek Oosterwolde Opgesteld: Wetterskip Fryslân Versie: d.d. 21-9-2016 Status: Definitief: Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Doel... 3 1.2 Aanpak... 3 1.3 Leeswijzer... 4 2

Nadere informatie

Beleidsregels 'Compensatie verhardingstoename' en 'Alternatieve vormen van waterberging'

Beleidsregels 'Compensatie verhardingstoename' en 'Alternatieve vormen van waterberging' Beleidsregels 'Compensatie verhardingstoename' en 'Alternatieve vormen van waterberging' Auteurs K.S. Bruin-Baerts Registratienummer 14.38137 Versie 9 Status Ontwerp Afdeling Watersystemen Beleidsregels

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

N 340/N48 Zwolle-Ommen

N 340/N48 Zwolle-Ommen N 340, vlot en veilig door de Vechtstreek N 340/N48 Zwolle-Ommen Waterhuishoudingsplan; bijlage 7 van Provinciaal Inpassingsplan, regels en toelichting september 2011 2011-312 N 340, vlot en veilig door

Nadere informatie

opstelterrein "Uitgeest e.o." - analyse water

opstelterrein Uitgeest e.o. - analyse water Memo Aan Jan Bosman Van Eric Westerhuis Datum 4 december 2014 Bijlage(n) - Onderwerp opstelterrein "Uitgeest e.o." - analyse water Telefoonnummer E-mail Inleiding Voor de benodigde opstelcapaciteit voor

Nadere informatie

Grondwater effecten parkeergarage en diepwand Scheveningen

Grondwater effecten parkeergarage en diepwand Scheveningen Notitie / Memo Aan: Kees de Vries Van: Anke Luijben en Jasper Jansen Datum: 25 januari 2017 Kopie: Ons kenmerk: WATBE5026-136N001D0.2 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Water

Nadere informatie

Daalhuizerweg. Velp. Geohydrologisch advies en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2009 definitief

Daalhuizerweg. Velp. Geohydrologisch advies en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2009 definitief Daalhuizerweg Velp Geohydrologisch advies en waterparagraaf SAB Arnhem december 2009 definitief Daalhuizerweg Velp Geohydrologisch advies en waterparagraaf dossier : C4866.01.001 registratienummer : ON-D20090543

Nadere informatie

Rioolnotitie Bouw en woonrijpmaken Woningbouwlocatie Brinkersweide te Rhenen

Rioolnotitie Bouw en woonrijpmaken Woningbouwlocatie Brinkersweide te Rhenen Rioolnotitie Rioolnotitie Kenmerk : RL14IV673 Datum : 10 augustus 2015 Versie : Definitief Auteur : A. van der Stelt Controle : F. Hazen 2 Rioolnotitie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Universiteit Leiden. Watertoets Nieuw Rhijngeest-Zuid. Witteveen+Bos. Willemstraat 28. postbus 3465. 4800 DL Breda. telefoon 076 523 33 33

Universiteit Leiden. Watertoets Nieuw Rhijngeest-Zuid. Witteveen+Bos. Willemstraat 28. postbus 3465. 4800 DL Breda. telefoon 076 523 33 33 Universiteit Leiden Watertoets Nieuw Rhijngeest-Zuid Willemstraat 28 postbus 3465 4800 DL Breda telefoon 076 523 33 33 telefax 076 514 44 42 Universiteit Leiden Watertoets Nieuw Rhijngeest-Zuid referentie

Nadere informatie

Bedrijventerrein Vredemaker, fase IV

Bedrijventerrein Vredemaker, fase IV Bedrijventerrein Vredemaker, fase IV Watertoets Definitief De Peyler Projektontwikkeling bv Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 4 maart 2009 Verantwoording Titel : Bedrijventerrein Vredemaker, fase IV Subtitel

Nadere informatie

Bij het toepassen van vegetatiedaken kan de benodigde bergingscapaciteit worden teruggebracht, indien wordt voldaan aan de toetsingscriteria.

Bij het toepassen van vegetatiedaken kan de benodigde bergingscapaciteit worden teruggebracht, indien wordt voldaan aan de toetsingscriteria. 5.16 Nieuwe lozingen vanaf verhard oppervlak Wijziging beleidsregel: Zaaknr. Datum vastgesteld: omschrijving wijziging: Kader Keur Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.4:Het is verboden zonder watervergunning

Nadere informatie

Projectnummer: C01012.100139.0400/LB. Opgesteld door: Tristan Bergsma. Ons kenmerk: 078572453:0.2. Kopieën aan: Cees-Jan de Rooi (gd)

Projectnummer: C01012.100139.0400/LB. Opgesteld door: Tristan Bergsma. Ons kenmerk: 078572453:0.2. Kopieën aan: Cees-Jan de Rooi (gd) MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6800 AG Arnhem Tel 026 3778 911 Fax 026 4457 549 www.arcadis.nl Onderwerp: Beknopte watersysteemanalyse de Knoop, Doetinchem Arnhem, 29 juli 2015

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING HOORNBRUG RIJSWIJK ONDERDEEL WATER

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING HOORNBRUG RIJSWIJK ONDERDEEL WATER RUIMTELIJKE ONDERBOUWING HOORNBRUG RIJSWIJK ONDERDEEL WATER GEMEENTE RIJSWIJK 23 augustus 2013 077182073:A - Definitief D01021.000165.0100 Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doelstelling...

Nadere informatie

Titel: IJD onderbouwing vergunningsaanvraag Waterwet Tijdelijke Slaper Project: Ruimte voor de Rivier IJsseldelta Zaaknummer:

Titel: IJD onderbouwing vergunningsaanvraag Waterwet Tijdelijke Slaper Project: Ruimte voor de Rivier IJsseldelta Zaaknummer: Titel: IJD-006097 onderbouwing vergunningsaanvraag Waterwet Tijdelijke Slaper Project: Ruimte voor de Rivier IJsseldelta Zaaknummer: 31078863 Documentnummer: IJD-006097 Revisienummer: 1.0 Revisiedatum:

Nadere informatie

Memo. Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Houten, 20 juli 2011 PN

Memo. Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Houten, 20 juli 2011 PN Memo Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Houten, 20 juli 2011 PN 307938 Aan Macéka Vastgoed t.a.v. De heer M.M. Boerse Amsterdamsestraatweg 41 Postbus 560 3740 AN Baarn Kopie aan Van Ir. J.W. Bronkhorst

Nadere informatie

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure.

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure. datum 31-3-2014 dossiercode 20140331-63-8729 Geachte heer/mevrouw Jeroen Overbeek, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale

Nadere informatie

WATERHUISHOUDKUNDIG PLAN EN

WATERHUISHOUDKUNDIG PLAN EN WATERHUISHOUDKUNDIG PLAN EN WATERPARAGRAAF WATERHUISHOUDKUNDIG A9 PLAN EN AANSLUITING WATERPARAGRAAF HEILOO A9 Provincie AANSLUITING Noord-Holland HEILOO Provincie Noord-Holland 26 JANUARI 2017 26 JANUARI

Nadere informatie

Waterparagraaf. Bouw woning Hollevoort, Bakel. Waterparagraaf. Woning Hollevoort, Bakel

Waterparagraaf. Bouw woning Hollevoort, Bakel. Waterparagraaf. Woning Hollevoort, Bakel Waterparagraaf Bouw woning Hollevoort, Bakel Waterparagraaf Projectlocatie Hollevoort ongenummerd, Bakel Omschrijving project Waterparagraaf ten behoeve van de bouw woning buitengebied gemeente Gemert-Bakel

Nadere informatie

Bijdorp. 15 maart Watersysteem Bijdorp. Geachte mevrouw, heer,

Bijdorp. 15 maart Watersysteem Bijdorp. Geachte mevrouw, heer, DATUM 15 maart 2016 REGISTRATIENUMMER ONDERWERP Watersysteem Bijdorp Geachte mevrouw, heer, 1. Aanleiding De wijk Bijdorp ondervindt bij zware neerslag wateroverlast. De gemeente Schiedam en Delfland zijn

Nadere informatie

Bijlage 14-1: Stedelijke wateropgave Kern Emmen

Bijlage 14-1: Stedelijke wateropgave Kern Emmen Bijlage 14-1: Stedelijke wateropgave Kern Emmen Situatie Kern Emmen Kern Emmen omvat het centrumgebied van Emmen en de wijken Emmermeer, Hoge Loo en Spoorzijde. Het bestaat overwegend uit dicht bebouwd

Nadere informatie

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M.

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M. Landgoed De Hattert Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas Datum : 1 oktober 2010 Auteur Opdrachtgever : Ir. L.J.A.M. van Nierop : P. van Kempen VOORWOORD In opdracht van de heer

Nadere informatie

Toelichting Watertoets

Toelichting Watertoets Toelichting Watertoets Zorgboerderij Schoolstraat te Dongen projectnr. 203471 revisie 00 21 januari 2010 Opdrachtgever Vieya T.a.v. de heer J.W. Revet Postbus 134 5100 AC Dongen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Rioleringsplan Zuiderhoeven

Rioleringsplan Zuiderhoeven Rioleringsplan Zuiderhoeven AM Sweco Nederland B.V. Alkmaar, 6 juli 2016 Verantwoording Titel : Rioleringsplan Zuiderhoeven Subtitel : Projectnummer : 348902 Referentienummer : Revisie : Datum : 6 juli

Nadere informatie

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water"

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water Memo Ter attentie van Gemeente Midden-Drenthe Datum 4 december 2012 Opgesteld door Maarten van Vierssen Projectnummer 111769 Onderwerp Bedrijventerrein Smilde aspect Water" In deze memo zijn de watertoetsen

Nadere informatie

Watersysteemanalyse Waterplan gemeente Woudrichem

Watersysteemanalyse Waterplan gemeente Woudrichem Watersysteemanalyse Waterplan gemeente Woudrichem definitief In opdracht van Opgesteld door Projectnummer Gemeente Woudrichem MWH B.V. W09B0060 Documentnaam S:\data\Project\Water09\W09B0060\Rapportage\Eindconcept\Bijlage

Nadere informatie

Watertoets Dorpshart Mijnsheerenland

Watertoets Dorpshart Mijnsheerenland Watertoets Dorpshart Mijnsheerenland Gemeente Binnenmaas Watertoets SAB Eindhoven juli 22 eindrapportage Watertoets Dorpshart Mijnsheerenland Gemeente Binnenmaas Watertoets dossier : BA33-8- registratienummer

Nadere informatie

Waterparagraaf bestemmingsplan Oostindie

Waterparagraaf bestemmingsplan Oostindie 1. Aanleiding Waterparagraaf bestemmingsplan Oostindie Op basis van een stedenbouwkundig masterplan uit 2003 is in 2005 gestart met de aanleg van de woonwijk Oostindie. Hiervoor zijn diverse bestemmingsplannen

Nadere informatie

Bijlage 17-1: Stedelijke wateropgave Nieuw-Amsterdam Veenoord

Bijlage 17-1: Stedelijke wateropgave Nieuw-Amsterdam Veenoord Bijlage 17-1: Stedelijke wateropgave Nieuw-Amsterdam Veenoord Situatie Nieuw-Amsterdam Veenoord Nieuw-Amsterdam Veenoord ligt in het zuiden van de gemeente Emmen, ten westen van Erica. Het dorp wordt door

Nadere informatie

5.15 Het (ver)graven van (nieuwe) watergangen. Kader

5.15 Het (ver)graven van (nieuwe) watergangen. Kader 5.15 Het (ver)graven van (nieuwe) watergangen Kader Keur Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.2 Zonder vergunning van het bestuur is het verboden waterkeringen en oppervlaktewaterlichamen (met inbegrip

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

Landgoed 't Wildrijck te Diever

Landgoed 't Wildrijck te Diever WATERTOETSDOCUMENT Landgoed 't Wildrijck te Diever Doel en inhoud van het document Het watertoetsdocument is opgesteld op basis van het door u op 9 december via email ingediende watertoetsformulier. Daarnaast

Nadere informatie