MARECHAUSSEE VERENIGING AUGUSTUS XXX XXX XX: XXX AUGUSTUS 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MARECHAUSSEE VERENIGING AUGUSTUS XXX XXX XX: XXX AUGUSTUS 2015"

Transcriptie

1 MARECHAUSSEE VERENIGING AUGUSTUS XX: XXX XXX XXX AUGUSTUS

2 02 AUGUSTUS 2015

3 AUGUSTUS

4 04 AUGUSTUS 2015

5 AUGUSTUS

6 06 AUGUSTUS 2015

7 WERK EN INKOMEN Voorlopige oplossing AOW-gat met terugwerkende kracht Er komt een voorlopige regeling die de negatieve gevolgen van het ophogen van de AOW-leeftijd voor defensiepersoneel moet ondervangen. In het sectoroverleg Defensie (SOD) is deze regeling afgerond. De regeling komt voort uit de afspraken over het AOW-gat uit het eerste deelakkoord AVW Daarin is afgesproken dat Defensie en de Centrales voor defensiemedewerkers die worden geconfronteerd met de negatieve gevolgen van het ontbreken van AOW, een voorziening zouden treffen. Zoals bekend hebben de leden van de ACOP (AFMP, MARVER en FNV Overheid) dit eerste deelresultaat afgewezen. Door het ja van de andere centrales is dit toch een akkoord geworden vanwege de in het overleg geldende spelregels. Daarom heeft ook de ACOP samen met de andere centrales in het overleg meegewerkt aan deze voorziening. Terugwerkende kracht De regeling gaat gelden voor gewezen defensiepersoneel dat een uitkering in verband met leeftijdsontslag, arbeidsongeschiktheid of overtolligheid ontvangt die eindigt op de leeftijd van 65 jaar en daardoor met een AOW-gat geconfronteerd worden. Zij zullen maandelijks een tegemoetkoming van Defensie krijgen bestaande uit het ontbrekende bruto AOW-bedrag, inclusief de inkomensondersteuning AOW en de maandelijkse opbouw vakantiegeld. De fiscale consequenties die ontstaan doordat er voor de AOW-leeftijd andere belastingtarieven gelden en er nog AOW premie (op dit moment 17,9%) moet worden betaald over de inkomsten die worden ontvangen, zullen daarbij niet worden gecompenseerd. De regeling gaat in op 1 oktober 2015 en kent een terugwerkende kracht tot 1 januari Gewezen defensiemedewerkers die het AOW-gat al achter de rug hebben zullen een eenmalige uitkering ontvangen ter grootte van het aantal maanden dat zij een AOW-gat hebben gehad. Vanaf 1 oktober 2015 wordt de tegemoetkoming maandelijks uitbetaald. Politiek moet gevolgen dragen De MARVER vindt dat de bestaande UGM-uitkering voor militairen en andere leeftijdsontslag- arbeidsongeschiktheids- en overtolligheidsuitkeringen die op 65-jarige leeftijd eindigen door zouden moeten lopen tot de nieuwe AOWdatum. Daarnaast is de MARVER van mening dat de financiële gevolgen van de oplossing van het AOW-gat gedragen moeten worden door de politiek en niet door het defensiepersoneel. Dat is voor de MARVER de enige echt rechtvaardige oplossing voor de door de politiek veroorzaakte problemen door geen rekening te houden met de bijzondere positie van het defensiepersoneel. In het deelakkoord is afgesproken dat deze compensatie gevonden moet worden binnen het AVW-budget van Defensie. Dit betekent dat er minder beschikbaar blijft voor overige wensen. Zolang er geen extra geld bij komt voor de arbeidsvoorwaarden van het Defensiepersoneel beperkt dat de mogelijkheden om alle gevolgen van het AOW-gat volledig te repareren. Duidelijk is dat de nu afgesproken regeling in de meeste gevallen geen volledige reparatie zal betekenen van de geleden of nog te lijden financiële schade door het AOW-gat. De MARVER heeft zich er hard voor gemaakt dat er nu nog geen sprake kan zijn van een definitieve oplossing voor het AOW-gat. Gelukkig waren alle partijen in het overleg het ermee eens dat de zaken die op dit moment lopen, zoals bijvoorbeeld de rechtszaken rond het AOW-gat maar ook het advies van het college van de rechten van de mens, ertoe kunnen leiden dat een andere situatie ontstaat. Ook een andere opstelling van de politiek en aanpassingen in de fiscale regels kunnen ervoor zorgen dat de voorlopige regeling moet worden herzien. Verder is in het overleg vastgesteld dat deze voorlopige voorziening deel uitmaakt van het volledige arbeidsvoorwaardenakkoord waarover momenteel wordt onderhandeld. Al deze zaken kunnen ervoor zorgen dat de regeling in de toekomst nog wordt aangepast. Minimale voorziening Voor de MARVER is het uitgangspunt dat met deze voorlopige regeling een minimale voorziening als oplossing voor het AOW-gat is neergezet. Een voorziening die als hij wordt omgezet in een definitieve regeling een betere oplossing moet bieden dan datgene wat nu is overeengekomen. De MARVER zal daarom de juridische trajecten die in gang zijn gezet rond het AOW-gat, om onder andere de UGM-uitkering en het wachtgeld door te laten lopen tot de AOW leeftijd, onverkort voortzetten. AUGUSTUS

8 XX TEKST XXXX Aanpassingen aan de buitenlandtoelage Per 1 juli jl. is de toelage voor defensiemedewerkers in het buitenland op een aantal punten aangepast. Voor met name gezinnen met kinderen betekent dit een verbetering. Voor eventuele verlagingen geldt uiteraard een overgangsregeling. In 2008 is de Nieuwe Systematiek Toelage Buitenland (NSTB) ingevoerd. Over het algemeen lijkt dit systeem prima te werken. In bepaalde situaties en bepaalde gebieden (vooral buiten Europa) schiet de buitenlandtoelage echter ook nog wel eens te kort. Zo besteedden we al eerder in dit blad aandacht voor de situatie van militairen geplaatst in de VS. In het Technisch Werkverband Buitenland (TWB) zijn deze tekortkomingen uitgebreid door Defensie en de vakbonden onder de loep genomen. Hieruit is gebleken dat het niet voor de hand ligt om de NSTB volledig te herzien. De ontwikkeling van een nieuw systeem zou heel lang gaan duren en dan blijft het onzeker of zo n nieuw systeem alle problemen wereldwijd zou kunnen oplossen. De huidige buitenlandtoelage bevat gelukkig voldoende elementen die aangepast kunnen worden om onredelijkheden weg te nemen. Zo werd in 2014 de verhoging toelage buitenland (VTB) voor meeverhuizende kinderen buiten Europa (tabel 5 bij het VBD) al verhoogd. Per 1 juli 2015 volgen de onderstaande wijzigingen en na het zomerreces gaat het TWB zich weer buigen over de andere bespreekpunten. Per 1 juli 2015 De nieuwe wijzigingen worden aangebracht in de zogenoemde verplaatsingscomponent van de buitenlandtoelage. Deze component wordt bepaald door toekenning van punten op basis van factoren die kostenverhogend werken bij een verplaatsing naar het buitenland. Besloten is nu om aan de factoren afstand, verlies van schooljaren van meeverhuizende kinderen en meerkosten beginperiode een ander gewicht toe te kennen. Door aan gezinnen met kinderen meer punten voor afstand toe te kennen gaat de buitenlandtoelage voor die gezinnen omhoog. Dit geldt niet voor gezinnen in België of Duitsland. Door de geringe afstand tot Nederland daalt de toelage voor die gezinnen enigszins. De tweede factor die aangepast wordt is het verlies van schooljaren. Aangezien gezinnen zonder kinderen geen verlies aan schooljaren kennen, wordt deze factor bij hen op nul gezet. Met het daarmee vrijkomende geld wordt de VTB per meeverhuisd kind voor de gezinnen met kinderen verhoogd. Tot slot is besloten om de factor meerkosten beginperiode uit de maandelijkse buitenlandtoelage te halen en in zijn geheel aan het begin van de plaatsing toe te kennen. Juist bij aanvang van de plaatsing worden immers de meeste kosten gemaakt. Overgangsregeling Bovenstaande wijzigingen gaan formeel in per 1 juli De regelgeving wordt momenteel aangepast en de verhogingen zullen hoogstwaarschijnlijk bij het salaris van september 2015 (met terugwerkende kracht) worden uitbetaald. Voor de verlagingen geldt uiteraard een overgangsmaatregel. Alle medewerkers die op de peildatum 1 juli 2015 al geplaatst of verlengd zijn houden de oude (hogere) buitenlandtoelage gedurende de resterende plaatsingsduur. Voor plaatsingen of verlengingen na 1 juli 2015 gaan wel de lagere bedragen gaan gelden. Medewerkers die van mening zijn dat ze door deze datum onredelijk worden getroffen kunnen hun situatie voorleggen aan de Begeleidingscommissie Buitenland (BCO). 08 AUGUSTUS 2015

9 XXX TEKST XXXX Ter compensatie lagere pensioenopbouw militair: Verhoging partnerpensioen Als compensatie voor het verlagen van de pensioenpremie wordt het partnerpensioen verhoogd. Dat is de uitkomst van een zeer moeizame en urgente discussie rondom de fiscale zuiverheid van het militaire pensioen in De verlaging van de pensioenpremie is het gevolg van een door wetgeving lager mogelijk opbouw percentage voor het pensioen in Vanaf 2016 moet het militaire pensioen fiscaal zuiver zijn door te voldoen aan het nieuwe financiële toetsingskader. Eigenlijk moest dat dit jaar al het geval zijn, maar via een aanwijzing door de fiscus was het gelukt om voor 2015 de eindloonregeling op het niveau van 2014 in stand te houden. Om dat voor 2016 ook voor elkaar te krijgen, hadden de centrales gezamenlijk eerst ingezet om opnieuw een aanwijzing van de fiscus rond te krijgen. Toen bleek dat daar geen politieke wil meer voor was, kwamen in het reguliere overleg twee mogelijkheden aan de orde. Dilemma De eerste mogelijkheid was alleen het opbouwpercentage van het pensioen verlagen van 1,75 naar 1,657 procent. De tweede mogelijkheid was om daarnaast de pensioenpremie die door het verlagen van het opbouwpercentage vrij zou vallen terug te brengen in het pensioen. Dat is mogelijk door het verhogen van de opbouw van het partnerpensioen van 5/14 naar 70 procent. Als er in het overleg door sociale partners bij Defensie geen besluit genomen zou worden, zou het ABP gedwongen zijn alleen het opbouwpercentage te verlagen zonder verhoging van het nabestaandenpensioen. Wettelijk gezien zou het ABP-bestuur dan geen andere keuze hebben. Wij waren beslist niet blij met dit dilemma en we voelden ons hierdoor als centrale van de MARVER, AFMP en FNV Overheid (ACOP) met de rug tegen de muur gezet. XXXXXX XXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX Worstelen Alle vier de centrales worstelden in het overleg met de werkgever met dit dilemma en we kwamen er niet uit. De stemmen staakten omdat twee centrales geen keuze wilden maken. De ACOP vond samen met het ambtenarencentrum (AC) echter dat we de keuze niet moesten overlaten aan het ABP en zelf onze verantwoordelijkheid moesten nemen. De centrales verzochten daarom dit onderwerp een overlegniveau hoger te bespreken, en wel in het Sectoroverleg Defensie (SOD). Daar werd door de minister opnieuw duidelijk gemaakt dat een nieuwe aanwijzing van de fiscus voor 2016 niet mogelijk was. Ook tijdens dit overleg bleven de centrales bij hun standpunt en staakten de stemmen. Neutraal Normaal genomen dient de minister dan een keuze te maken, maar de werkgever gaf vervolgens aan zich neutraal op te stellen en geen keuze uit de genoemde twee mogelijkheden te maken. De MARVER heeft daarop de werkgever laten weten van mening te zijn dat deze daarmee feitelijk toch een keuze heeft gemaakt. Vooraf was namelijk ook bij de werkgever bekend welke optie het ABP bestuur in dat geval zou moeten uitvoeren. De werkgever koos daarmee wat de MARVER betreft voor het versoberen van het pensioen van het militaire personeel zonder enige vorm van compensatie. Uiteindelijk is in het SOD besloten om in de werkgroep Postactieven verder te bespreken wat er met de vrijvallende pensioenpremie dient te gebeuren. Bijzonder Tijdens dit overleg, dat op 23 juni 2015 plaatsvond, kwamen de centrales uiteindelijk toch unaniem tot de conclusie dat de ophoging van het partnerpensioen (van 5/14 naar 70 procent) de beste optie is om het defensie pensioen nog enigszins te kunnen ontzien. Wat daarop gebeurde was echter bijzonder. De voorzitter van het overleg (ambtelijke vertegenwoordiger van de Minister) gaf in de werkgroep aan dat hij geen mandaat had om dit standpunt van de centrales te volgen en schorste de vergadering. Omdat er een deadline gold van 1 juli waarop het voor het ABP nog mogelijk was om de door de centrales voorgestelde optie uit te voeren, werd afgesproken dat de minister voor dat moment tot een besluit zou komen. Uiteindelijk liet de minister de centrales op 30 juni weten de keuze van de centrales over te nemen en in 2016 over te zullen gaan tot het verhogen van het partnerpensioen van 5/14 naar 70%. AUGUSTUS

10 VERENIGING TEKST WIM VAN BROECKHUIJSEN FOTO S RON RUTTEN N 115 Algemene vergadering Op 24 juni 2015 hield de Marechausseevereniging haar 115 e Algemene Vergadering, deze keer in het Aviodrome in Lelystad. Deels museum en deels vergadercentrum maakte deze locatie de moeite waard. De burgerluchtvaart en de Koninklijke Marechaussee hebben al lang iets met elkaar. In het Aviodrome staat een kopie van het gebouw dat lange tijd het Stationsgebouw van Schiphol is geweest, waarbij het jaartal 1926 wordt genoemd. In en om dat heel oude Schiphol heeft menigeen bij de Marechaussee van wat oudere leeftijd zijn sporen verdiend. Tijdens de vergadering werden beelden getoond van allerlei, vaak oudere, elementen van de grensbewaking of andere taken van de Koninklijke Marechaussee. Die werden samengesteld door Harry de Jong, van de fractieraad NAD. Een gewaardeerde bijdrage. Het museum van Aviodrome zou kunnen worden bezocht wanneer de duur van de Algemene Vergadering (AV) daarvoor voldoende tijd overliet. Het streven van het hoofdbestuur is op de dag van de AV het nuttige met het aangename te kunnen verenigen. Het comprimeren van de vergadertijd schept meer ruimte voor de ontmoeting onderling. Was het in het verleden zo dat geprobeerd werd de vergadering drie uur te laten duren, dit jaar lukte het de Algemene Vergadering in ruim anderhalf uur af te werken. Wel een verschil met de tijd waarin een Algemene Vergadering over twee volle dagen was verdeeld. Drie elementen Een AV heeft drie belangrijke elementen. Het verleden met het algemeen jaarverslag en een overzicht van de financiële toestand van de vereniging met de beoordeling van het door het hoofdbestuur gevoerde beleid. Het nu: waarbij de toespraak voorzitter, de samenstelling van het hoofdbestuur en de deelname in de organen van de vereniging aan de orde komen. De toekomst: vaststelling van het beleid dat de vereniging zich voorstelt uit te voeren. In de 115 e AV waren alle fracties vertegenwoordigd. Alles bijeen waren er ruim veertig leden aanwezig, waarbij vijf ereleden en binnen het HB de vertegenwoordigers van het Fonds Sociale Zorg van de Marechausseevereniging. Daarnaast waren twee Leden van Verdienste aanwezig. Vrijwel stipt op tijd werd begonnen; om te kunnen comprimeren moet je op tijd beginnen. Anders dan vorige jaren was het aantal behandelaars van het draaiboek nu beperkt tot drie: voorzitter Ton de Zeeuw, tweede secretaris Wim van Broeckhuijsen en de algemeen penningmeester Roel Ridders. Voorzitter In zijn toespraak tot de Algemene Vergadering legde voorzitter Ton de Zeeuw de nadruk op de gedwongen afwezigheid van het lid hoofdbestuur David Goudzwaard door de missie waaraan hij deelneemt. Overigens was het hoofdbestuur compleet aanwezig. Hij meende dat het dit jaar opnieuw was gelukt, mede door een suggestie van een van de hoofdbestuursleden, een goede locatie te vinden. De romantiek van het Stationsgebouw uit 1926 zette hij even tegenover de koele zakelijkheid van de, na jaren van gesteggel, betrokken Koningin Maximá Kazerne. De Koninklijke Marechaussee en de Grensbewaking op Schiphol bestaat al meer dan zeventig jaar Hij accentueerde dat met een citaat van de toenmalige Hoofd Grensbewaking majoor Rops (hoofd over 31 marechaussees!) die in 1946 rapporteerde: Het zal wellicht duidelijk zijn dat de passencontrole op een vliegveld niet is te vergelijken met een doorlaatpost aan de grens. Op een vliegveld komen steeds een groot aantal passagiers, meestal buitenlanders, tegelijk aan. Ze hebben allen haast, spreken alle mogelijke talen, het is een gekrioel dooreen, kortom er heerscht een nerveuze sfeer. Het lijkt nu, met uitzondering van de aantallen, niet veel anders te zijn. Het voornemen om Lelystad in te richten als grote luchthaven betekent werkgelegenheid voor collega s uit noord en oost Nederland. XXXXXX XXXXXX XXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 2014 In een terugkijk op het verenigingsjaar 2014 noemde Ton de Zeeuw onze inzet op het onderwerp pensioen en de samenhang met de AOW-uitkering. De oude formule was niet meer toekomstbestendig. Aanpassingen hierop doen 10 AUGUSTUS 2015

11 Um nate sum et alignatem fugia conserepe reperch ilitinc idusam nem nobit. AUGUSTUS

12 VERENIGING voor de een pijn, terwijl het voor de jongere generaties vaak een ver van het bed onderwerp is. Uitdagend is het om met alle generaties solidaire en duurzame aanpassingen te vinden. Ook andere sociale concepten in ons land veranderen. In het verleden was geaccepteerd dat gehuwde marechaussees vaker dan ongehuwde marechaussees zouden reizen tussen het werk en de privé woonomgeving. Over een meer hedendaagse opvatting daarover wilde de werkgever niet horen. Via de juridische weg hebben we Defensie in 2014 gedwongen de verboden ongelijke behandeling te stoppen en medewerkers met en zonder een eigen huishouding op gelijke wijze te behandelen. Door de werkgever worden om begrijpelijke redenen vereisten gesteld aan de representativiteit van de burgerkleding van collega s die te maken hebben met het begeleid uitzetten van vreemdelingen. Deze kleding komt echter normaal niet vaak voor in de garderobe van veel jonge collega s. Na jaren van discussie hierover is recent een regeling overeen gekomen waarbij de werkgever een deel van de kledingkosten op zich neemt. Arbeidsvoorwaarden Anders gaat het met de arbeidsvoorwaarden onderhandelingen. Het was het eerste stapje op weg naar een allesomvattend akkoord. We zouden hierna gaan praten over verdere loonontwikkeling. Dus eerlijk gezegd begrijp ik de reactie niet helemaal. Zo reageerde minister Hennis-Plasschaert op het bericht dat het overgrote deel van de leden van de Marechausseevereniging en de AFMP het deelresultaat arbeidsvoorwaarden Defensie niet wilden ondertekenen. Zelf begreep ik die afwijzing wel: waarom nu tekenen voor een deel van een nog onbekend totaal resultaat, waar nog geen enkele loonsverhoging in zit? Ons vertrouwen in deze werkgever is van dien aard dat wij eerst het totaal resultaat willen zien. De overige militaire vakbonden hebben wel ingestemd met dit deelakkoord. Ik respecteer deze uitkomst. Het Kabinet blijft steeds opnieuw uitspreken hoe belangrijk uw inzet en offers zijn voor de vrijheid en democratie. Woorden die tijdens de komende Veteranendag naar verwachting weer herhaald worden. Maar met die vorm van waardering kan niemand zijn rekeningen betalen. Politie en Rijk De collega bonden binnen de sectoren Politie en Rijk hebben elkaar wel gevonden. Gezamenlijk voeren zij de druk op bij het kabinet voor extra geld. Ik had hier graag met alle bonden binnen de sector Defensie bij aangesloten Um nate sum et alignatem fugia conserepe reperch ilitinc idusam nem nobit. Um nate sum et alignatem fugia conserepe reperch ilitinc idusam nem nobit, voluptas autes eat aut endandicim audi aut que ommodis illaborio. Les quoditat fugit, sitatiaes nustem. Odis est fugit om samen uw stem nog krachtiger te laten klinken. Het Kabinet creëert zelf de kans voor de bonden, door de halsstarrige houding om geen arbeidsvoorwaarden te regelen, om in gezamenlijkheid het kabinet te bewegen extra geld ter beschikking te stellen. Maar dan moeten we die kans wel benutten. Helaas is dit nu niet het geval maar ik laat de hoop nog niet varen. Empty Pockets Ton wees op een pas gestarte campagne, een soort selfservice campagne, waarin onze leden door een zelf te maken beeld (foto), duidelijk maken wat hun arbeidsvoorwaardelijke behoefte zijn. De broekzakken zijn leeg en met waarderende woorden, hoe mooi ook gekozen, kunt u geen rekeningen betalen. Ook deze campagne zal in wel gekozen vorm bij de komende Veteranendag worden gebruikt: Empty Pockets! Joop Geels De voorzitter stond in zijn toespraak ook uitgebreid stil bij het recente overlijden van het erelid van de Marechausseevereniging, Joop Geels. Bij de persoon en ook bij de collegiale, goedlachse bestuurder, die ondanks dat hij het leven fysiek niet cadeau heeft gekregen, vasthoudend was en handelde in het belang van de leden. Met zijn vriendelijke optreden heeft Joop Geels menige oplossing dichterbij gebracht. Geachte Algemene Vergadering, ik kom aan mijn afronding. Maar niet eerder dan dat ik mijn dank aan u heb uitgesproken. Onze vereniging is beperkt in omvang maar heeft mede door uw inzet als kaderleden, raadsmannen, commissieleden, bestuurders en vrijwilligers FSZ en collega s in het hoofdbestuur, het verschil voor velen kunnen maken. Het verschil door het met elkaar bieden van collectieve en individuele belangenbehartiging en het met elkaar bieden van sociale zorg: Daar mag u trots op zijn. Ik zeg u als de actieve leden, namens alle overige leden, hiervoor hartelijk dank! 12 AUGUSTUS 2015

13 Jaarverslag 2014 De inhoud van het jaarverslag van de Marechausseevereniging over 2014 leverde geen aanmerkingen of vragen op. Het vormt een belangrijk document voor de geschiedschrijving van de vereniging was een in meerdere opzichten bijzonder jaar waarin de Nucleair Security Summit in Den Haag werd gehouden maar ook het tweehonderdjarig bestaan van de organisatie Koninklijke Marechaussee (KMar) werd herdacht. Dat laatste werd overschaduwd door de vliegramp met de MH17. De inzet van veel KMar collega s, direct en later, hebben bij de samenleving en bij het gezag veel waardering geoogst. In het formele overleg bij Defensie worden de collectieve belangen van onze leden behartigd. Zorg bestaat er omdat door kabinetsbesluiten en nationale wetswijzigingen er een grote invloed ontstaat op de arbeidsvoorwaarden voor het Defensiepersoneel. Daardoor gaat de wetgever steeds vaker op de stoel van de werkgever Defensie zitten. Reparatie van de negatieve gevolgen blijft uit door het uitgangspunt van de overheid: er is geen (extra) geld. Het gevolg is dat de arbeidsvoorwaarden en het salaris versoberen zonder dat dit het resultaat is van overleg. Het zijn dictaten. Dossiers Bij de KMar wordt gewerkt aan het LTC (Landelijk Tactisch Commando) waardoor de operationele teams niet langer gebied gebonden worden ingezet. Dat heeft een sterke invloed op de toepassing van de rechtspositie. Er bestaat goed overleg tussen de organisatie en de vereniging. In 2017 moet het project worden afgerond. Het ARBO en Veiligheidsbeleid is mede door de verschillende bezuinigingsrondes bij Defensie sterk op de achtergrond geraakt. Ondanks beperkte verbeteringen is de achterstand nog lang niet ingelopen. De medezeggenschap bij de KMar heeft door de aanpassing in 2008 een verbetering ondergaan maar er zal in een door ons afgedwongen evaluatie van het Besluit Medezeggenschap Defensie ongetwijfeld worden aangetoond dat het Um nate sum et alignatem fugia conserepe reperch ilitinc idusam nem nobit. XXXXXX XXXXXX XXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX goed functioneren van medezeggenschap veel energie blijft eisen. Het Flexibel Personeelssysteem (FPS) functioneert, al sinds 2013, niet goed. Dat wordt erkent door Defensie en er zijn voorstellen aangeboden dit te verbeteren. Op het gebied van de Verklaring Geen Bezwaar (VGB) voor het Defensiepersoneel zijn vreemde praktijken ontwikkeld. Defensie personeel kan daardoor direct worden getroffen in de persoonlijke levenssfeer en de keuze van een partner uit een land dat Defensie rekent tot de geheime landenlijst. Ontslag van de militair kan het gevolg zijn terwijl betrokkene vooraf geen kans heeft de beslissing te overwegen door het geheime karakter. Defensie kwam ons tegemoet maar e.e.a. moet nog afdoende worden geregeld. Nullijn De arbeidsvoorwaardenonderhandelingen (AVW) zitten muurvast. Eind 2014 zitten onze leden nog steeds zonder nieuw akkoord en dat komt vooral door het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren gericht op de zogenoemde nullijn. Ook een poging om te komen tot een eenvoudig akkoord met een snel financiële inhoud lukte niet. Bij de minister en het kabinet bestaat waardering te over voor het personeel en hun inzet maar het leidt niet tot boter bij de vis. De Marechausseevereniging heeft finan- cieel gezien een goed jaar achter de rug. Mede door de gekozen constructie op grond van de samenwerking tussen de AFMP en de Marechausseevereniging en de gezamenlijke verbinding binnen FNV Veiligheid kan worden volstaan met een eenvoudige financiële verantwoording. Algemeen penningmeester Roel Ridders, kreeg instemming van de AV het positieve resultaat, deels toe te voegen aan het vrije verenigingsvermogen en deels aan de bestemmingsreserve voor het Fonds Sociale Zorg. FSZ Het Fonds Sociale Zorg geeft al zesenvijftig jaar vorm aan de sociale zorg voor de leden van de Marechausseevereniging. Met de elementen als de verjaardagsactie, de verkoop van artikelen in de (web)winkel, de Sinterklaas en kerstactie maar ook door de bezoeken aan leden die langdurend ziek zijn of hoogbejaard en bij de uitvaart van leden en niet in de laatste plaats door de bijstand en financiële ondersteuning aan leden wordt de doelstelling ingevuld. Bestuur en medewerkers doen dat als vrijwilliger. Het deels vernieuwde bestuur werkt vanuit die samenstelling aan grotere bekendheid onder voornamelijk de jongere leden van de vereniging. Beleid hoofdbestuur is agendapunt waarbij de fracties zich kunnen uitspreken. Per traditie is dat al vele jaren het domein van de voorzitter van de fractie NAD. Ab Colenbrander stelde de vergadering, in het kader van het comprimeren, gerust; hij zou maar zes minuten nodig hebben. Gelet op de stand van zaken met betrekking tot belangrijke onderwerpen voor de leden van de NAD is er zo weinig veranderd dat hij bij wijze van spreken evengoed AUGUSTUS

14 VERENIGING Um nate sum et alignatem fugia conserepe reperch ilitinc idusam nem nobit. Waarderingen In het Stationsgebouw 1926 werd de bijeenkomst voortgezet. Het hoofdbestuur heeft de waarderingspenning toegekend aan mevrouw Alexandra Schaap Zoet van de fractie Schiphol. Ton las de overwegingen voor en overhandigde haar de penning en de oorkonde. Haar wijze van modern communiceren met leden op Schiphol en de meest gewenste combinatie fractie met de medezeggenschap werden genoemd. Een boeket maakte de waardering compleet. zijn toespraak van vorig jaar had kunnen pakken. De onwrikbare houding van de overheid die wel narigheid veroorzaakt maar niet thuis geeft om de negatieve gevolgen ervan te repareren is even duidelijk als onverteerbaar. In die zin toonde de NAD waardering voor de onderhandelaar, vicevoorzitter René Schilperoort. Langzaamaan ontstaat de praktijk dat zaken door de rechter worden beslist dan dat er door goed overleg tot overeenstemming wordt gekomen. Zo gezien hebben we misschien eerder een jurist nodig dan een onderhandelaar, aldus Colenbrander. Er zijn veel vragen onder de NAD-leden; over het AOW gat bij dienstverlating of over de pensioenen (een goed pensioen is een geïndexeerd pensioen) en volgend jaar vraagt de evaluatie van de WUL weer de aandacht. Hij dankte het hoofdbestuur voor haar inspanningen. Na een kort beraad reageerde het HB bij monde van de voorzitter. Zowel voor het algemeen beleid als het financieel beleid werd het HB decharge verleend. Benoemingen De samenstelling van het hoofdbestuur bleef ongewijzigd. Volgens het rooster van aftreden waren Ton de Zeeuw en Wim van Broeckhuijsen dit jaar aftredend. Beide heren waren voor herbenoeming beschikbaar. Een oproep aan de leden heeft geen kandidaten opgeleverd. Beide heren werden door het hoofdbestuur bindend voorgedragen voor herbenoeming. Ten aanzien van Ton de Zeeuw maakte de NAD een opmerkelijk voorbehoud om een signaal af te geven. De fractie onthield zich van instemming. Dat had te maken met een aantal zaken dat niet tot tevredenheid van de NAD was opgepakt of afgewerkt. Dat onthield de andere deelnemers aan de AV niet om benoeming van beide heren met applaus te bekrachtigen. Bij de benoeming van enkele commissies was opmerkelijk dat voor de Commissie van Beroep zich, als aanvulling, ter beschikking hebben gesteld de heer W. van den Burg, Lid van Verdienste van de vereniging, voormalig voorzitter van de AFMP en de heer R. Oostindien als plaatsvervangend lid. Beleid Het Beleidsstuk Positie en Beleid Marechausseevereniging werd na het aanvaarden door de AV van een gewijzigd hoofdstuk: Personeel en Rechtspositie, vastgesteld. Nadere bepalingen over het Reservepersoneel en Veteranen maakten die aanpassing nodig. Tijdens de rondvraag nam René Schilperoort de vergadering in vogelvlucht mee in de laatste stand van zaken van de Arbeidsvoorwaardenoverleg. Hij benadrukte dat onze positie, door het afwijzen van het eerste deelakkoord, zeer zeker niet is dat we niet meer deelnemen aan het SOD overleg. In het formele overleg doen we gewoon mee maar we worden wel buiten het informele overleg gehouden) zolang als dat duurt. Math Vos is gestopt, als medewerker van FNV Veiligheid, die de werving van leden voor de MARVER en het behoud daarvan jarenlang in zijn pakket heeft gehad. Hij deed dat al, werkzaam als onderofficier op het toenmalige Opleidingscentrum KMar; later combineerde hij dat als onbezoldigd lid van het hoofdbestuur. Hij heeft in die vele jaren heel veel nieuwe leden geworven waarbij de score van 100% vaak werd gehaald of dicht werd benaderd. De waardering van de vereniging in de vorm van waarderingspenning, de oorkonde en het boeket vormden een hartelijk afscheid. Bloemen waren er verder voor verschillende aanwezigen met een extra woord van dank voor de steun en toeverlaat van het hoofdbestuur, Lineke Blancy Davidson. De herbenoemde leden van het hoofdbestuur Ton de Zeeuw en Wim van Broeckhuijsen wuifden elkaar de gelukwensen toe. Wim kwam met een meest gewenste berekening van de tropenjaren als voorzitter hoofdbestuur en gekscherend maar met een serieuze ondertoon vroeg hij zich af over die tropenjaren van Ton: waar zouden de MARVER, het FSZ, de AFMP en FNV Veiligheid, maar ook waar zou EUROMIL zijn zonder Ton de Zeeuw? Een gezamenlijke barbecue op het zonnige terras met uitzicht op de vliegtuigen maakte de dag van deze 115 e Algemene Vergadering nuttig en aangenaam. 14 AUGUSTUS 2015

15 WERK EN INKOMEN LEDENVOORDEEL Kom vrijdag 9 oktober naar Festival voor de Nacht»Vrijdag 9 oktober 2015 organiseert FNV voor de eerste keer het Festival voor de Nacht. Het festival voor nachtwerkers uit alle sectoren! Ben jij nachtwerker en wil jij je collega s uit andere sectoren ontmoeten? Wil je de nieuwste Nachtwerk-apps als eerste proberen? Is jouw partner nachtwerker en wil je weten wat de effecten zijn van nachtwerk? Of ben jij OR-lid en wil je weten hoe andere OR-leden omgaan met vraagstukken over o.a. onregelmatigheid? Kom dan naar Festival voor de Nacht. Op een superlocatie in Amersfoort wordt Festival voor de Nacht een spetterende dag waarop je kunt netwerken, themacafés bijwonen, workshops volgen of gewoon even een relax momentje voor jezelf kunt nemen. MELD JE AAN VOOR FESTIVAL VOOR DE NACHT Wanneer 9 oktober 2015, van uur Waar Amersfoort Voor wie leden en niet-leden Tickets gratis voor FNV-leden Voorkom teleurstelling en meld je tijdig aan! ZOU JE DEZE FOTO WILLEN DOWNLOADEN OP SHUTTERSTOCK? Op het programma staat onder meer:» De kenniswagon Doe kennis op van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen op het gebied van onregelmatige werktijden.» Het ervaringsplein Kaderleden en OR-leden delen ervaringen uit hun eigen bedrijf.» Het doe-plein Een interactief plein met zelftests, de nieuwste gadgets en apps, oefeningen om alert te blijven tijdens de nacht en een heerlijke ontspanningsruimte.» De debatruimte Levendige debatten over onregelmatige werktijden.» Het inspiratieplein Laat je inspireren en laat al je zintuigen prikkelen.» Het ontmoetingsplein Het plein om in contact te komen met andere werknemers uit verschillende bedrijven. Vakbondscontributie weer fiscaal vriendelijk Voor defensiemedewerkers die lid zijn van een vakbond is het mogelijk om hun vakbondscontributie maandelijks via het NSK automatisch van hun loon over te laten maken naar de vakbond. Tot en met 2014 werd die vakbondscontributie van het brutoloon afgetrokken. Omdat je hierover geen loonbelasting hoefde te betalen leverde dit een fiscaal voordeel op. Door de invoering van de Werkkostenregeling leek het vanaf 1 januari 2015 voor Defensie niet meer mogelijk de vakbondscontributie fiscaal gunstig te verwerken. De inhouding van die contributie verhuisde dan ook helemaal naar de onderkant van de loonstrook en werd niet meer van het brutoloon maar van het nettoloon afgetrokken. Het fiscale voordeel viel hierdoor weg. Mede na aandringen van de MARVER heeft Defensie nu toch weer een manier gevonden om het fiscale voordeel aan de medewerkers toe te kennen. Aangezien we nu al halverwege het jaar zijn, kan dit niet meer op de maandstroken worden aangepast. De contributie zal dus, net zoals de voorgaande maanden, ook de komende maanden van het nettoloon worden afgetrokken en automatisch worden overgemaakt naar de vakbonden. In december 2015 zal in één keer het fiscale jaarvoordeel worden uitgerekend en toegekend op uw loonstrook. Vanaf januari 2016 zal de contributie weer maandelijks in de salarisberekening worden verwerkt. Wordt uw vakbondscontributie niet via NSK betaald, maar betaalt u dit zelf rechtstreeks aan de vakbond? Ook dan kan u aanspraak maken op het fiscale voordeel door aan het einde van het jaar een jaaropgave van uw contributie bij ons op te vragen en in te dienen bij uw werkgever. Houdt hiervoor onze berichtgeving en die van Defensie in de gaten. Alleen actieve dienst Om misverstanden te voorkomen: het bovenstaande voordeel kan volgens de fiscale regels alleen worden toegekend aan defensiemedewerkers in actieve dienst. Ontvangt u als voormalig defensiemedewerker wachtgeld, BWW, een UGM-uitkering of pensioen? Dan kunt u uw contributie wel door WW-plus of het ABP automatisch naar ons over laten maken, maar levert dit geen fiscaal voordeel op. Wel geldt er voor u uiteraard een lagere contributie. AUGUSTUS

16 WERK EN INKOMEN TEKST XXXX FOTO: AVDD Rechterlijke uitspraak VGB: Tik op de vingers voor Minister De rechter heeft de Minister van Defensie onlangs op de vingers getikt en bepaald dat de Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van een lid van de MARVER ten onrechte was ingetrokken. Reden voor de intrekking was dat de partner van de militair uit een land komt dat geen informatie over antecedenten deelt met Nederlandse veiligheidsdiensten. Maar volgens de rechter kan de Minister niet aantonen dat de militair een vertrouwensfunctie zou hebben en ontbreekt een wettelijke grondslag voor intrekking van de VGB. ken via de inlichtingendienst(en) uit het desbetreffende land. Iedere defensiemedewerker staat dan machteloos. Althans, tot voor kort, want in de zaak die door de Marechausseevereniging is aangespannen, heeft de rechter nu een stokje voor de intrekking gestoken. Niet meer verschuilen achter wet Of iemand al dan niet voor een VGB in aanmerking komt, is geregeld in de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo). Deze wet bepaalt dat de Minister vertrouwensfuncties kan aanwijzen. Een VGB kan geweigerd worden (dit is aan de orde als iemand voor het eerst een VGB aanvraagt) of ingetrokken worden (na een hernieuwd veiligheidsonderzoek). De meeste leden van de KMar beschikken al over een VGB en worden als ze een relatie aangaan met iemand uit een verboden land geconfronteerd met het besluit om hun VGB in te trekken. In de door de MARVER gevoerde procedure speelt allereerst de vraag of de functie van de marechaussee een vertrouwensfunctie is. Volgens de Minister is dit het geval en kan de betreffende mare- De uitspraak werpt een nieuw licht op de kwestie rond het intrekken van VGB s van marechaussees met een partner uit een land waarmee de MIVD geen banden onderhoudt. Louter het feit dat het om een vertrouwensfunctie gaat, is voor de Minister al genoeg om de VGB in te trekken als de antecedenten van de partner over een periode van vijf jaar terug niet kunnen worden nagetrokchaussee de lijst met vertrouwensfuncties inzien bij de veiligheidscoördinator van zijn eenheid. De rechter neemt met de enkele verwijzing naar een terinzagelegging echter geen genoegen en vindt dat de Minister maar moet aantonen dat er een lijst is waarop staat welke functies als vertrouwensfunctie zijn aangemerkt. Verder verwerpt de rechter het betoog van de Minister dat de marechaussee, door in te stemmen met een hernieuwd veiligheidsonderzoek, zou onderschrijven dat zijn functie een vertrouwensfunctie is. Instemming met het ondergaan van een veiligheidsonderzoek is wat de rechter betreft niet voldoende om aan te nemen dat sprake is van een vertrouwensfunctie. Weigeren of intrekken Een ander belangrijk aspect is het onderscheid dat de Wvo maakt tussen het weigeren en het intrekken van een VGB. Namens het MARVER-lid is naar voren gebracht dat voor de intrekking van een VGB strengere eisen gelden dan voor de weigering van een VGB en de rechter volgt deze benadering. De rechter is van oordeel dat de Wvo geen ruimte biedt om de VGB in te trekken als het veiligheidsonderzoek onvoldoende gegevens heeft opgeleverd en brengt de Minister hiermee een gevoelige slag toe. Blijdschap De marechaussee over wie de zaak gaat, is getrouwd met een vrouw uit een Oost-Europees land. Ze hebben samen een kind en de vrouw, die over een geldige verblijfsvergunning beschikt, woont ruim twee jaar in Nederland. De MARVER heeft zich van meet af aan sterk gemaakt voor leden die door het opbouwen van een gezinsleven met een uit het buitenland afkomstige partner hun baan dreigen te verliezen. De uitspraak van de rechtbank is dan ook met blijdschap ontvangen. Er is overigens nog wel een kans dat de Minister hoger beroep aantekent en de Raad van State er aan te pas moet komen. Via onze website zullen we u informeren over de ontwikkelingen. 16 AUGUSTUS 2015

17 WERK EN INKOMEN Structurele oplossing VGB in de maak Er komt een structurele oplossing voor de VGB-problematiek. Dat heeft Defensie toegezegd na een overleg waarin de centrales een al bestaande tijdelijke oplossing aan de kaak stelden. Onduidelijk is nog wanneer die oplossing er is. De MARVER heeft van de minister geëist dat er tot die tijd geen medewerkers worden ontslagen vanwege het feit dat hun partner uit een fout land zou komen. Er zijn al tientallen militairen geschorst, met vooruitzicht op ontslag. Hun Verklaringen van Geen Bezwaar (VGB) zijn ingetrokken, omdat hun partners uit landen komen waar hun antecedenten over de afgelopen vijf jaren niet kunnen worden nagegaan. Na felle protesten van onder andere de Marechausseevereniging is er wel een voorziening getroffen door Defensie, maar dat is gebeurd buiten de centrales om. En dat had wel gemoeten, omdat het om invulling van het personeelsbeleid gaat. De ACOP, de centrale van de MARVER, AFMP en FNV Overheid, heeft daar zijn ongenoegen over uitgesproken. Bovendien heeft de voorziening een tijdelijk karakter en is het niet inzichtelijk wie voor de regeling in aanmerking komt (zie ook het artikel hierover in ons vorige blad). Dat komt onder meer doordat de lijst van de landen nog niet openbaar is gemaakt door Defensie. Juni 2014 heeft de MARVER laten weten dat Defensiemedewerkers er recht op hebben te weten of zij een relatie aangaan (of hebben) met een persoon die op de geheime landen lijst staat. De MARVER heeft toen een eigen lijst gepubliceerd, op basis van informatie die ons via leden heeft bereikt - zie het VGB-dossier op onze website. De volledigheid van deze lijst kan echter niet worden gegarandeerd, dus de onduidelijkheid blijft bestaan. Daar komt nog bij dat in de tijdelijke regeling slechts wordt ingegaan op de partnerkeuze, terwijl de VGB ook om andere redenen kan worden ingetrokken. Duidelijk is wel dat de VGB wordt ingetrokken van iemand die crimineel gedrag vertoont, maar de centrales hebben in februari 2014 bezwaar aangetekend tegen de gevolgen van het intrekken van een VGB bij andere kwesties, het zogenoemde grijze gebied. De minister heeft toegegeven dat het proces van de afstemming met de centrales over het te voeren beleid niet goed gelopen is, maar zei er ook bij dat dit helaas niet meer kan worden terug- XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX gedraaid. Toch heeft Defensie niet stilgezeten. Naast de tijdelijke voorziening die alleen voor de partnerproblematiek is gemaakt, is een onderzoek gestart naar de impact van de regelgeving op de defensieprocessen en maatregelen. Dat onderzoek zal uitmonden in een rapport met aanbevelingen, dat bijna klaar is, en dat een brede, structurele oplossingsrichting biedt. De MARVER heeft gevraagd om af te spreken dat, tot dat die structurele oplossing er is, het intrekken van de VGB (rondom de partnerkeuze) geen rechtspositionele gevolgen heeft, totdat er een fatsoenlijk beleid is. De minister heeft daarmee ingestemd. Ondertussen komen wij ook via juridische zaken op voor onze leden van wie de VGB is ingetrokken. De rechtbank in Noord-Holland ondersteunde onze argumenten (zie de pagina hiernaast). Deze en volgende positieve uitspraken zullen we zeker gebruiken in andere juridische zaken en aan de overlegtafel. AUGUSTUS

18 PENSIOENEN TEKST ALEX GROOTHEDDE 18 AUGUSTUS 2015

19 FNV-bestuurder Gijs van Dijk over pensioenen: De politieke wind is heel guur Sinds mei 2013 zit hij nu in het dagelijks bestuur van de FNV en voor wie zijn achtergrond kent is dit geen verrassing. Gijs van Dijk was in zijn studietijd in 2004 en 2005 al vicevoorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Na vervolgens bij de HBO-raad en de Algemene Onderwijsbond gewerkt te hebben is hij nu pensioenexpert en campagneleider van de FNV. Gijs van Dijk rijdt van Den Haag naar zijn huis in Texel als we elkaar telefonisch spreken. Tijd genoeg dus voor uitgebreide vragen over pensioenen. Voor hem was het een bewogen dag: het overhandigen van de petitie Red de Zorg aan staatssecretaris Van Rijn met een zorgdebat. De petitie tegen de uitholling van de zorg is een enorm succes gebleken. Het doel: 300 duizend handtekeningen ophalen van mensen die bezwaar maken tegen de sluiting van verzorgingstehuizen en bezuinigingen op de thuiszorg. Het werden er 736 duizend. De staatssecretaris heeft beloofd over de zorg in overleg te gaan met de sociale partners. Laten we hopen dat Gijs van Dijk net zoveel succes behaalt met de pensioenplannen van de FNV. Die zijn ambitieus maar realistisch en sociaal. Al zit het tij nu wel tegen. Glashelder Tijdens het gesprek valt al snel op dat Gijs van Dijk een geboren communicator is en een gedreven FNV-bestuurder, die ingewikkelde zaken glashelder uitlegt zonder dat je er hoofdpijn van krijgt. Ja, zelfs als we het pensioendossier hebben doorgenomen. De zorgen van Gijs hierover zijn behoorlijk groot. We dachten dat we in Nederland een XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX perfect pensioenstelsel hadden, maar sinds de crisis hebben we veel geld verloren en blijkt dat de pensioenfondsen niet bestand zijn tegen financiële schokken. Met de huidige rekenregels zien we dat de fondsen niet voldoende pensioen kunnen leveren, dus 70 procent van het laatstverdiende loon. Mijn grootste zorg is dat de pensioenfondsen de ruimte moeten krijgen om uit te maken wat zij zelf een goede opbouw vinden. Nu nog moeten ze werken met een strenge, op de markt gebaseerde rekenrente, terwijl pensioenfondsen juist een heel lange adem hebben. Die rekenrente is te laag, terwijl over de langere termijn doorgaans veel betere rendementen worden behaald. Volgens die optiek worden pensioenen afgeknepen terwijl dat achteraf niet nodig blijkt. En waar het ook knelt, vervolgt Gijs, is het zogenoemde nominale stelsel. Dit houdt in dat deelnemers vooraf een vast eindbedrag in het vooruitzicht hebben, tenminste: CV» Gijs van Dijk is op 11 oktober 1980 geboren in Leiden en studeerde sociologie in Amsterdam. Daar kwam hij in contact met de vakbeweging. Na zijn studie werd hij bestuurslid van de Rotterdamse Studentenvakbond en via de AOb belandde hij bij de FNV. De grootste club van Nederland, afgezien van de ANWB. Tijdens de perikelen rond het pensioenakkoord zag ik de FNV langzaam uit elkaar vallen en dacht: het is óf het einde van de vakbeweging, óf iets nieuws. NPB-voorzitter Han Busker heeft toen een hele grote rol gespeeld om alles de goede kant op te trekken. Hij zei: we stappen in de FNV, maar we willen wel een plek in het bestuur. Zo ben ik met Han en met AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels in gesprek gekomen, en na de stemming in het Ledenparlement ben ik in het FNV-bestuur gekomen. zolang er als gevolg van tegenvallende beleggingsrendementen door de rekenregels geen pensioenkorting verplicht wordt gesteld. Als pensioenfonds kun je hierdoor niet doen waartoe je op aarde bent; een zo hoog mogelijk pensioen bieden. Bij een nominaal pensioen, zoals we dat nu kennen, staat vooraf vast welk eindbedrag wordt gehaald terwijl dat bij een geïndexeerd pensioen varieert al naar gelang de AUGUSTUS

20 PENSIOENEN XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX beleggingsrendementen. Van Dijk: De fout is dat vanuit de wet- en regelgeving een nominaal pensioen wordt opgelegd terwijl een deel van de deelnemers best een geïndexeerd pensioen wil. We willen geen Europese beïnvloeding van de spelregels; dat is eerder een gevaar dan iets goeds. We moeten zorgen voor een stelsel waarin rust heerst en waar de politiek zich niet over buigt. Solidariteit De tweede zorg die Van Dijk uitspreekt gaat over de enorme lobby van politieke partijen en belangengroeperingen om het pensioen individueel in te richten. Ook daarin schuilt een gevaar. Wie zegt dat mensen van het geld niet hun huis gaan afbetalen of bijvoorbeeld een studieschuld aflossen? Als je pensioenen en schulden met elkaar gaat verbinden is je uiteindelijke uitkomst lager dan wanneer je collectief had gespaard. Samen verplicht pensioensparen is een van de successen en pilaren van een goed pensioenstelsel; dat moet je dus behouden. Je deelt met elkaar de goede en slechte resultaten. Solidariteit houdt dus een ijzersterk praktisch voordeel in, omdat er geen pechgeneratie zal ontstaan. Dat de FNV nu op de voordelen van solidariteit wijst, daar waar de politiek het zo hier en daar laat afweten, kan nog eens een historische factor van betekenis blijken. Hoe het pensioenstelsel van de toekomst eruit moet gaan zien, is iets wat na de zomer in het Kabinet onderwerp van discussie is. Vlak voor het zomerreces heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma een voorstel ingediend, waarmee rekening is gehouden met een advies van de Sociaal Economische Raad (SER). In de SER is de FNV ook vertegenwoor- digd. Gijs van Dijk: Wij hebben in de SER een aantal vragen beantwoord. We hebben gezegd dat we als FNV-bonden ernaar streven pensioenen te indexeren. Als je dat niet doet hou je maar de helft over van wat je anders had kunnen hebben. Maar dan is er wel een ander stelsel nodig dat is gebaseerd op solidariteit en andere rekenregels. En waarin de ambitie van een geïndexeerd pensioen voor iedereen, dus ook jongeren, geldt. In de SER hebben we verschillende modellen bekeken, variërend van eigen individuele potjes tot maximale solidariteit, zeg maar een staatspensioen. Die twee extremen willen we niet, maar we willen wel een aangepast pensioencontract dat stabieler is en beter geïndexeerd. Klijnsma zal mede op basis van het SERadvies met eigen hoofdlijnen komen. Daarin zijn nog geen keuzes gemaakt, want die zullen door het volgende kabinet worden gemaakt. Wel zal de huidige regering alvast een richting aangeven. Van Dijk geeft aan dat er binnen de SER wel draagvlak is voor de analyse van de pensioenproblematiek, maar nog niet voor de oplossing. Maar we gaan nog verder verkennen, om tot een verder uitgewerkt advies te komen. De regie over dit proces ligt bij de sociale partners. Invloed FNV Een vraag aan Gijs van Dijk is welke inbreng de FNV heeft in het politieke debat over pensioenen. Een vrije vertaling van het antwoord: héél veel. Veel belangrijk werk wordt gedaan binnen de SER en de Stichting van de Arbeid. Dit zijn de belangrijkste overleggen waar de FNV samen met de werkgevers praat en mee optrekt, ook als het gaat over het probleem van de lage rente. Van Dijk: De Stichting van de Arbeid is een hele belangrijke. Want hier kunnen we in overleg met de staatssecretaris praten over pensioenen. Daar krijgen we het op de politieke tafel. Alleen al voor het financieel toetsingskader heb ik het afgelopen halve jaar Den Haag platgelopen. Let wel, we hebben 1,1 miljoen leden, we zijn geen kleine club; je komt wel met een bepaalde machtsfactor binnen. Dat is geen garantie dat men ook luistert, maar we hebben wel een zekere lobbykracht. En er gebeurt natuurlijk ook veel informeel. Het gaat erom dat je een goed contact hebt met iedereen. We zijn het vaak met elkaar oneens, maar dat kan door de goede verstandhouding wél gezegd worden. Verder houden we hoorzittingen en organiseren we expertbijeenkomsten. Die invloed is moeilijk meetbaar, maar concrete resultaten zijn er wel degelijk. Neem de clashes van Tweede Kamerleden over het gezond houden van pensioenfondsen, ook wel consolideren genoemd. Er is nu een wetsvoorstel Algemeen Pensioenfonds dat ruimte geeft aan het fuseren van pensioenfondsen, en het is in hoge mate aan ons te danken dat het voorstel 20 AUGUSTUS 2015

MARECHAUSSEE VERENIGING AUGUSTUS IS DIT UW WAARDERING? ALGEMENE VERGADERING WAAROM DE FNV NIET TEKENT GEACHTE HEER RUTTE VERSLAG 115 E

MARECHAUSSEE VERENIGING AUGUSTUS IS DIT UW WAARDERING? ALGEMENE VERGADERING WAAROM DE FNV NIET TEKENT GEACHTE HEER RUTTE VERSLAG 115 E MARECHAUSSEE VERENIGING AUGUSTUS 04 2015 GEACHTE HEER RUTTE IS DIT UW WAARDERING? OVERHEIDSAKKOORD WAAROM DE FNV NIET TEKENT VERSLAG 115 E ALGEMENE VERGADERING 01 RENÉ SCHILPEROORT VICEVOORZITTER HOOFDBESTUUR

Nadere informatie

Netwerk Veteranen FNV. Loonbod. van start gegaan. is sigaar uit eigen doos. augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel

Netwerk Veteranen FNV. Loonbod. van start gegaan. is sigaar uit eigen doos. augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel 05 augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Netwerk Veteranen FNV van start gegaan Loonbod is sigaar uit eigen doos OPLINIE AUGUSTUS 2015 01 @ANNEMARIESNELS VOORZITTER ANNE-MARIE

Nadere informatie

Q & A: Eerste deelresultaat AVW 2015

Q & A: Eerste deelresultaat AVW 2015 Q & A: Eerste deelresultaat AVW 2015 Er wordt gesproken over een eerste deelresultaat m.b.t. de AVW 2015 onderhandelingen. Wat betekent dit? Dit betekent dat dit resultaat slechts een eerste stap is naar

Nadere informatie

Verslag Mandema Update mei 2014

Verslag Mandema Update mei 2014 Verslag Mandema Update mei 2014 Terwijl de leden van de Eerste Kamer zich op 20 mei jl. bogen over de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen, kregen onze relaties te horen wat de consequenties

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag > Retouradres Postbus 2070 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 25 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 2070 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen,

Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen, Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen, Op 16 oktober 2013 hebben CNV Publieke Zaak Abvakabo FNV en VPL en jullie werkgever een principe-akkoord over jullie cao bereikt. Het bereik van dit akkoord ging

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld.

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016 Nr. 91 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4 UPDATE Pensioenspecial september 2014 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de pensioenwijzigingen die voor u en

Nadere informatie

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014 De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds mei, 2014 1 Beste DNB er Hartelijk dank voor jouw deelname aan en/of interesse in dit deelnemersonderzoek onder (ex)werknemers van DNB. Van

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken

College voor Arbeidszaken College voor Arbeidszaken Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord cao SW 2015-2018 uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen Werkloos Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook

Nadere informatie

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin.

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin. pensioen Hoe warm loop jij voor het onderwerp pensioen? Informatie over uw pensioen Minder kans op verlaging, ook minder kans op indexatie Bpf HiBiN kiest voor online en digitaal Waar houdt het bestuur

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar CvA-notitie februari 2008 Doorwerken na 65 jaar De levensverwachting en het gemiddelde aantal gezonde jaren na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is toegenomen. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf 00001 Behandeld door Doorkiesnummer Ons kenmerk Klant Contact Center 088 008 40 04 Onderwerp brief aan uw werknemers inzake VPL-regeling

Nadere informatie

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden Ferry Pereboom Angelique Kansouh Februari 2012 De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Juvox, VPW en VCPS Inhoudsopgave 0. Voorwoord......... 3 1. Lage dekkingsgraad

Nadere informatie

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Er verandert wat aan je pensioen 15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Over de pensioenleeftijd en de AOW 1. Moet ik nu blijven werken tot 67 jaar? Het pensioen dat je vanaf

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregeling zorginstellingen per 1-1-2015 voor bestuurders

Aanpassing pensioenregeling zorginstellingen per 1-1-2015 voor bestuurders Aanpassing pensioenregeling zorginstellingen per 1-1-2015 voor bestuurders Handreiking van NVTZ aan de leden voor de aanpassing van arbeidsvoorwaarden van de bestuurder met betrekking tot pensioenen bij

Nadere informatie

Cumulatieve kosten t/m

Cumulatieve kosten t/m > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Vragen en antwoorden arbeidsvoorwaardenresultaat

Vragen en antwoorden arbeidsvoorwaardenresultaat Vragen en antwoorden arbeidsvoorwaardenresultaat Na het, op 12 oktober, bereiken van het onderhandelaarsresultaat hebben veel defensiemedewerkers vragen hierover. De eerste veel gestelde vragen proberen

Nadere informatie

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune.

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune. Pensioenonderwerpen Aan de orde is het VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 06/11). Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune.

Nadere informatie

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact?

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact? het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen?

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen? Veelgestelde vragen DE KORTINGEN Gelden de kortingen op het pensioen per 1-9-2016 en 1-3-2017 voor beide regelingen? Ja, de kortingen gelden zowel voor de middelloon als de CDC regeling, ongeacht het afgesproken

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten

Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten ANW Pensioen U staat er niet dagelijks bij stil, maar stel dat u overlijdt. Dan wilt u uw partner en kinderen goed verzorgd achterlaten. Misschien moet u daarvoor iets extra s regelen. Met ANW Pensioen

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2015. Geachte heer, mevrouw,

Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2015. Geachte heer, mevrouw, Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2015 Geachte heer, mevrouw, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Thales Nederland. Per 1 januari 2015 heeft Pensioenfonds Thales een nieuwe pensioenregeling.

Nadere informatie

Pensioenactualiteiten

Pensioenactualiteiten Pensioenactualiteiten Medezeggenschap Waterbedrijven, Waterschappen, Netwerkbedrijven 16-05-2013 Agenda Dekkingsgraad en financiële positie fonds Wijzigingen in 2012 Ontwikkelingen en gevolgen voor ABP

Nadere informatie

FAQ s over vastgelopen pensioenonderhandelingen en herziening ABP-pensioenregeling December 2012

FAQ s over vastgelopen pensioenonderhandelingen en herziening ABP-pensioenregeling December 2012 FAQ s over vastgelopen pensioenonderhandelingen en herziening ABP-pensioenregeling December 2012 1. Er is geen overeenstemming over herziening van de ABP-regeling per 2013. Wat betekent dit voor werkgevers

Nadere informatie

Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen Sector Defensie

Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen Sector Defensie Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen Sector Defensie Wassenaarseweg 2 T 070 38 39 504 2596 CH Den Haag F 070 38 35 911 De CMHF is aangesloten bij de vakcentrale voor professionals De Vaste

Nadere informatie

Notitie. 11 juni 2010. Datum. Onderwerp De meest gestelde vragen over het principe-akkoord AOW-pensioen. 1 Gemiddelde op basis van het verleden

Notitie. 11 juni 2010. Datum. Onderwerp De meest gestelde vragen over het principe-akkoord AOW-pensioen. 1 Gemiddelde op basis van het verleden Notitie Datum 11 juni 2010 Onderwerp De meest gestelde vragen over het principe-akkoord AOW-pensioen 1. Waarover gaat dit raadgevend referendum? De FNV heeft samen met de andere vakcentrales afspraken

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

2 1 JAN 2015. CLnr. AFD. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Vereniging van Nederlandse Gemeenten /BW/RAAD

2 1 JAN 2015. CLnr. AFD. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Vereniging van Nederlandse Gemeenten /BW/RAAD 2 1 JAN 2015 CLnr. AFD. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad /BW/RAAD Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. uwkenmerk bijlage(n) (070) 373 8020 betreft onskenmerk datum

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201402358 Lbr. 14/093 CvA/LOGA 14/06

uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201402358 Lbr. 14/093 CvA/LOGA 14/06 vnig Vereniging van Nederlandse Gemeenten Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft VNG maakt afspraken met Loyalis voor gevolgen aftopping pensioengevend

Nadere informatie

Pensioen: werk in uitvoering

Pensioen: werk in uitvoering Ledenonderzoek Pensioen: werk in uitvoering Uitkomsten AWVN-pensioenenquête Pensioen: werk in uitvoering Uitkomsten AWVN pensioenenquête augustus 2014 2014 AWVN De inhoud en het ontwerp van dit document

Nadere informatie

Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Fiscale aspecten pensioenmaatregelen

Fiscale aspecten pensioenmaatregelen www.pwc.nl Fiscale aspecten pensioenmaatregelen regeerakkoord Studiebijeenkomst Vereniging voor Pensioenrecht 21 november 2012 Agenda 1. Aanleiding 2. Ontwikkelingen wet- en regelgeving pensioen 3. Wet

Nadere informatie

Sinds 2005 is er een aantal ontwikkelingen geweest die het noodzakelijk maken de regeling aan te passen.

Sinds 2005 is er een aantal ontwikkelingen geweest die het noodzakelijk maken de regeling aan te passen. Inzet van de Samenwerkende Centrales voor het Overheidspersoneel (SCO) sector Rijk (d.d.19 december 2013) voor een nieuwe Regeling Substantieel Bezwarende Functies (SBF-regeling) Aanleiding In 2005 hebben

Nadere informatie

Eén nieuw pensioen voor de Techniek

Eén nieuw pensioen voor de Techniek Afspraken zorgen voor stabiele premie, beschermen lagere inkomens en stimuleren arbeidsmobiliteit Eén nieuw pensioen voor de Techniek Schiphol/Rijswijk, 26 september 2014 - Werknemers en werkgevers in

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Datum 20 februari 2017 Betreft Nadere informatie compensatie AOW-gat

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Datum 20 februari 2017 Betreft Nadere informatie compensatie AOW-gat > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 B Postbus 20701 2500 ESDen Haag www.defensie.nl

Nadere informatie

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Regelmatig lopen vrouwen die last hebben van Hyperemesis Gravidarum (HG) tegen arbeidsrechtelijke problemen aan. Contracten worden niet verlengd, er wordt gedreigd

Nadere informatie

(070) 373 8020. Kern van de afspraken: De pensioenrichtleeftijd stijgt naar 67 jaar Het opbouwpercentage daalt met 0,1% De pensioenpremie gaat omlaag

(070) 373 8020. Kern van de afspraken: De pensioenrichtleeftijd stijgt naar 67 jaar Het opbouwpercentage daalt met 0,1% De pensioenpremie gaat omlaag Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft akkoord pensioen gemeenteambtenaren uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201301307 Lbr. 13/082 bijlage(n) 2 Datum

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN?

WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN? WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN? Bijeenkomst voor pensioengerechtigden Dick Vis, voorzitter Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland 20 september 2016 Agenda 1. Samenvatting jaarverslag 2015 2.

Nadere informatie

Aan: Voorzitter en leden van de Vaste Commissie voor Defensie. Odw: Financieel overzicht medewerkers met AOW-gat. Datum: 1 november 2016

Aan: Voorzitter en leden van de Vaste Commissie voor Defensie. Odw: Financieel overzicht medewerkers met AOW-gat. Datum: 1 november 2016 Aan: Voorzitter en leden van de Vaste Commissie voor Defensie Odw: Financieel overzicht medewerkers met AOW-gat Datum: 1 november 2016 Geachte voorzitter en leden, Inleiding Op woensdag 26 oktober jl.

Nadere informatie

Deel 2: basisregelingen

Deel 2: basisregelingen Deel 2: basisregelingen Inhoudsopgave 1. Overlegregeling 2. Regeling Tijd- en Plaatsonafhankelijk Werken Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen 2013 1 Overlegregeling Overlegregeling Artikel

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon ANW-REGELING (RING A) IN GEWONE TAAL 2 STICHTING PENSIOENFONDS PON VOORWOORD Het is misschien niet een onderwerp waar u graag over nadenkt, maar het

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Wat betekenen de nieuwe pensioenmaatregelen voor u? De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel noch gedeeltelijk van. Page 2 of 5 Voorwoord In

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Welkom bij ABP. geef uw pensioen een goede start

Welkom bij ABP. geef uw pensioen een goede start Welkom bij ABP geef uw pensioen een goede start Inhoudsopgave Pagina Hartelijk welkom bij ABP 4 Wanneer ontvangt u ABP-pensioen? 7 Check 1: Woont u ongehuwd samen? 10 Check 2: Hebt u al pensioen opgebouwd?

Nadere informatie

De Levensloopregeling

De Levensloopregeling De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Januari 2007 7.0093ML /GW De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Het belang van een goede regeling Wellicht wilt u binnenkort een lange reis maken,

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK te Den Haag. Rapportnummer: 2012/018

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK te Den Haag. Rapportnummer: 2012/018 Rapport Rapport over een klacht betreffende het CAK te Den Haag. Rapportnummer: 2012/018 2 Datum: 9 februari 2012 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het CAK weigert om voor de betaling van een openstaand

Nadere informatie

www.schuldinfo.nl Pagina 1

www.schuldinfo.nl Pagina 1 Wijziging beslagvrije voet volgens wetsvoorstel wwb Behandeling wetsvoorstel 6 oktober 2011, Tweede kamer ( ) Het hoofdprincipe, die onafhankelijkheid van ouders, vind ik cruciaal. Je ziet dat wat nu gebeurt,

Nadere informatie

Presentatie met uitleg per slide

Presentatie met uitleg per slide Presentatie met uitleg per slide 1 Terug- en vooruitblik In het principe cao-akkoord van december 2012 hebben we afspraken gemaakt over de noodzaak van een nieuwe en toekomstbestendige pensioenregeling

Nadere informatie

Georganiseerd overleg sector Defensie (SOD)

Georganiseerd overleg sector Defensie (SOD) Aan Sectoroverleg Defensie, werkgroep PA d.d. 21 januari 2014 Datum 10 januari 2014 Onderwerp: Aow overbrugging; financiële gevolgen versleepvariant Inleiding In hoofdstuk 17 van het pensioenreglement

Nadere informatie

PPS-saldo omzetten. Versie 04-02-2016

PPS-saldo omzetten. Versie 04-02-2016 PPS-saldo omzetten Versie 04-02-2016 Versie 04-02-2016 PPS-saldo omzetten in een uitkering Deelnemers en gewezen deelnemers die bij PDN een PPS-saldo (voorheen prepensioenkapitaal genoemd) hebben opgebouwd,

Nadere informatie

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon ANW-REGELING (RING A) IN GEWONE TAAL VOORWOORD Het is misschien niet een onderwerp waar u graag over nadenkt, maar het is belangrijk genoeg om even bij

Nadere informatie

Cerexagri cao 2015 en pensioenregeling

Cerexagri cao 2015 en pensioenregeling Cerexagri cao 2015 en pensioenregeling In het overleg over de cao 2015 kwam als eerste het probleem over de pensioenregeling op tafel. Het verzekeringscontract loopt op 31 december af en moet dan weer

Nadere informatie

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING 1- Waarom heeft het ABP een herstelplan opgesteld? ABP is, evenals vele andere pensioenfondsen, zwaar geraakt door de crisis op de financiële

Nadere informatie

Doel is om voor deelnemers een beeld te schetsen van hoe het pensioen in elkaar steekt en hoe hun eigen pensioen er voorstaat.

Doel is om voor deelnemers een beeld te schetsen van hoe het pensioen in elkaar steekt en hoe hun eigen pensioen er voorstaat. Majesteit, dames en heren. Hartelijk welkom! En, Majesteit, ik weet zeker dat ik hier namens alle aanwezigen spreek als ik zeg dat wij buitengewoon vereerd zijn dat U bij een deel van dit programma aanwezig

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst AAN: De Centrales van Overheidspersoneel, toegelaten tot het Sectoroverleg Rijkspersoneel De Voorzitter van het Sectoroverleg Rijkspersoneel Bijlagen 1 AAC/92.064

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord inzake aanpassing ABP-regelingen aan WIA-wetgeving (definitief vastgesteld in de Pensioenkamer van de ROP op 7 juni 2006)

Hoofdlijnenakkoord inzake aanpassing ABP-regelingen aan WIA-wetgeving (definitief vastgesteld in de Pensioenkamer van de ROP op 7 juni 2006) Hoofdlijnenakkoord inzake aanpassing ABP-regelingen aan WIA-wetgeving (definitief vastgesteld in de Pensioenkamer van de ROP op 7 juni 2006) Partijen De Stichting Verbond Sectorwerkgevers Overheid De Samenwerkende

Nadere informatie

Vragen en antwoorden pensioenakkoord

Vragen en antwoorden pensioenakkoord Vragen en antwoorden pensioenakkoord 1. Waarover gaat dit pensioenakkoord? Het pensioenakkoord gaat over drie onderwerpen: de AOW, de aanvullende pensioenen, en de kansen van ouderen op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

versie 7 juni 2012 Nota van Toelichting Algemeen

versie 7 juni 2012 Nota van Toelichting Algemeen Nota van Toelichting Algemeen Met de afkondiging van de Veteranenwet in het Staatsblad (2012, 133) is de grondslag voor de erkenning en waardering en de zorg aan veteranen door het parlement, en daarmee

Nadere informatie

een goedkeuring voor pensioenregelingen met een toezegging van partner en wezenpensioen voor werknemers geboren voor 1950;

een goedkeuring voor pensioenregelingen met een toezegging van partner en wezenpensioen voor werknemers geboren voor 1950; Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten Dit besluit is een herziening van het besluit

Nadere informatie

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid Stella Hoff Inhoud Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2 Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen SCP-publicatie Pensioenen:

Nadere informatie

Agenda. Workshop overgangsregelingen

Agenda. Workshop overgangsregelingen Workshop overgangsregelingen Agenda 2 Stellingen AWVN & pensioen Soorten overgangsmaatregelen Wat komt er op ons af? Hoe kom je af van overgangsregelingen? 1 Stellingen 3 Stellingen Overgangsregelingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het

Nadere informatie

nieuwsplus Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 Inhoud 1. Wijzigingen in 2014

nieuwsplus Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 Inhoud 1. Wijzigingen in 2014 s-gravenhage, 21 mei 2013 Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA zijn groot voor de AOW en de opbouw van pensioen in de tweede pijler. In deze tweede editie van

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

ECWGO/U201501192 Lbr. 15/057 CVA/ LOGA 15/11

ECWGO/U201501192 Lbr. 15/057 CVA/ LOGA 15/11 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft pensioenakkoord en salarismaatregelen 2015-2016 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201501192 Lbr.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. maart 2015. CAO Rijk. Telefoon: Adres: Strevelsweg 700/305 3083 AS ROTTERDAM. Email / website: info@ncf.nl www.rijksvakbonden.

NIEUWSBRIEF. maart 2015. CAO Rijk. Telefoon: Adres: Strevelsweg 700/305 3083 AS ROTTERDAM. Email / website: info@ncf.nl www.rijksvakbonden. NIEUWSBRIEF maart 2015 CAO Rijk Email / website: info@ncf.nl www.rijksvakbonden.nl Telefoon: 010-4101658 optie 2 Bereikbaar op ma., di., do. en vr. vanaf 9:30 uur t/m 13:30 uur Adres: Strevelsweg 700/305

Nadere informatie

Wat is het generatiepact

Wat is het generatiepact Generatiepact Emmen Ben je 60 jaar of ouder? En overweeg je om minder te gaan werken? Dan is het Generatiepact wellicht iets voor jou. Met deze regeling kun je minder uren gaan werken, waarbij de gemeente

Nadere informatie

Den Haag : 9 mei 2008 Ons kenmerk : S.A /K Uw Kenmerk : DB U Betreft : Inkoop ouderdomspensioen over achterliggende dienstjaren

Den Haag : 9 mei 2008 Ons kenmerk : S.A /K Uw Kenmerk : DB U Betreft : Inkoop ouderdomspensioen over achterliggende dienstjaren Aan de Staatssecretaris van Financiën, de heer mr. drs. J.C. de Jager, Ministerie van Financiën, Postbus 20 201 2500 EE DEN HAAG Den Haag : 9 mei 2008 Ons kenmerk : S.A.08.03728 /K Uw Kenmerk : DB 2008-00019

Nadere informatie

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld?

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld? Bulletin BANDEN juli 2014 13 Voor werkgevers en werknemers aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Heb ik straks genoeg geld? Hoeveel pensioen krijgt u later? Veel

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Deze factsheet gaat over het waarom en hoe van de herziening van de pensioenregeling in de Swsector.

Deze factsheet gaat over het waarom en hoe van de herziening van de pensioenregeling in de Swsector. Factsheet Pensioen: Waarom en hoe herziening Sw-pensioenregeling? oktober 2012 Deze factsheet gaat over het waarom en hoe van de herziening van de pensioenregeling in de Swsector. Waarom pensioenregeling

Nadere informatie

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern Voor publicatie op de websites van de vakorganisaties en Mijn PostNL Algemeen Is het echt nodig om de pensioenregeling aan te passen? Ja. De fiscale wetgeving voor pensioen wijzigt. Dit betreft met name

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie