SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN"

Transcriptie

1 SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN PRAKTIJKSCHOOL EINDHOVEN (geanonimiseerd) d.d schoolveiligheidsplan PPE

2 INHOUDSOPGAVE Intentieverklaring Inleiding Veiligheid Schoolveiligheidsplan (SVP) 1. Coördinatie veiligheid Taakomschrijving veiligheidscoördinator Taken van de Arbo-werkgroep: Overzicht taken 2. Schoolspecifieke gegevens 3. Bedrijfshulpverlening (BHV) 4. Crisisteam Crisisteam Taken crisisteam Omgaan met de media bij calamiteiten Externe Organisaties Externe deskundigen 5. Leerlingenstatuut 6. Convenant Veiligheid Op School 7. Schoolgebouw en omgeving Gebouw Fysieke inrichting Eisen aan het algemeen onderhoud zijn op PPE Eisen aan orde, netheid en schoonmaak op PPE Eisen aan toiletten, urinoirs en wasbakken op PPE Eisen aan doorgangen op PPE Eisen aan uitgangen op PPE Eisen aan noodverlichting op PPE Eisen aan deuren op PPE Eisen aan vloeren op PPE Eisen aan EHBO-materiaal op PPE Eisen aan kleedruimten op PPE Eisen aan wasgelegenheden en doucheruimten op PPE Werkplekken Voorschriften meubilair en lichaamshouding op PPE Eisen aan het werken met een computer op PPE voor personeel schoolveiligheidsplan PPE

3 Rookbeleid PPE Praktijklokalen Brandveiligheid Gebruiksvergunning Nood-evacuatieverlichting Rookmelders Receptie Fysische factoren Geluid Ioniserende straling Licht Water Klimaat Energievoorzieningen Elektriciteit Gas Omgeving Toegang Verlichting Graffiti Beperking zwerfvuil Communicatie met de buurt Fietsenstalling Openbaar Vervoer 8. Schoolregels Gedragsregels Aanpak verzuim Aanpak pesten Plagen en pesten Leerkracht / leerling & ouders Gedragscode omgaan met vertrouwelijkheid Meldplicht seksuele misdrijven Bijzondere afspraken rond privacy Bijzondere afspraken rond privacy hiv-geïnfecteerden 9. Schoolbinding Kantines en pauzeruimten Schoolfeesten Voorbereiding van het feest Tijdens het feest Buitenschoolse activiteiten Schoolreis Introductieschoolkamp Andere activiteiten Incidentenbespreking voor leerlingen Incidentenbespreking voor personeel Leerlingenmentoring Zorgstructuur op PPE Leerlingenparticipatie Betrokkenheid van leerlingen bij de school schoolveiligheidsplan PPE

4 Ouderparticipatie Deelraad Reglement MR Begeleiding beginnende docenten Toezicht / surveillance 10. Incidentprotocollen 11. Stappenplan Ongevallen 12. Scholing 13. Sancties Sancties leerlingen Sancties Personeel 14. Incidentenregistratie Registratie Incidenten 15. Klachtenregelingen Kwaliteitswet Klachtenregeling OMO Algemeen reglement Ons Middelbaar Onderwijs Directiestatuut Ons Middelbaar Onderwijs Privacyreglement Ons Middelbaar Onderwijs Regeling ter voorkoming seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie Vertrouwenspersoon De vertrouwensinspecteur Aangifteplicht en meldplicht Rehabilitatie na valse aantijgingen 16. Kwaliteitshandhaving veiligheidsbeleid Instrumenten voor toetsing Arbodienst Veiligheidscoördinator en leden Arbowerkgroep Risicoinventarisatie en -evaluatie Toezichtkader Onderwijsinspectie De medezeggenschapsraad Functioneringsgesprekken Bijstelling van het schoolveiligheidsplan Controle Arbeidsinspectie Herziening INCIDENTPROTOCOLLEN Incidentenprotocollen mei 2008 Checkists Diefstal Inbraak schoolveiligheidsplan PPE

5 Vermissing leerling Vernieling Pesten Vechtpartij Mishandeling Verbale bedreiging (leerling jegens docent) Verbale bedreiging (leerling jegens leerling) Verbale bedreiging (anders) Fysieke bedreiging (leerling jegens docent) Fysieke bedreiging (leerling jegens leerling) Fysieke bedreiging (anders) Discriminatie Discriminatie Seksuele intimidatie Alcohol Drugs Vuurwerk Wapenbezit Wapengebruik BHV/EHBO Brandstichting Opvang na ingrijpende gebeurtenis Preventieve acties CALAMITEITENPLAN Inhoudsopgave 1: Alarmnummers: 1.1 Alarmnummers school 1.2 Interne telefoonnummers 1.3 Alarmnummers hulpverleningsdiensten 2: Risico s: 2.1 Inventarisatie 2.2 Beheersing risico's 3. Maatregelen bij brand: 3.1 Algemeen 3.2 Alarmering 3.3 Brandinstructies 3.4 Ontruimen 3.5 Bluswaterverontreiniging 3.6 Opruimen verbrande resten 4: Maatregelen bij sirene alarm: 4.1 Algemeen 4.2 Maatregelen 4.3 Frequentie rampenzender 4.4 Ontruimen 5: Maatregelen bij explosiegevaar & gaswolk: 5.1 Algemeen 5.2 Maatregelen 5.3 Schuilen 5.4 Ontruimen schoolveiligheidsplan PPE

6 BIJLAGEN 6: Maatregelen bij bommelding: 6.1 Melding 6.2 Maatregelen 6.3 Ontruimen 7: Maatregelen bij ongeval: 7.1 Algemeen 7.2 Melding 7.3 Maatregelen Reanimatie /AED Beknelling Aanrijding 7.4 Ontruimen 8: Ontruimingsinstructies: 9: Bijlage index Overzicht op de schooladministratie relevante beschikbare documenten ter inzage 1. Samenwerkingsovereenkomst Veiligheid Op school 2. Calamiteitenplan / ontruimingsplan 3. Klachtenregeling OMO 4. Privacy reglement OMO 5. Algemeen reglement OMO 6. Regeling ter voorkoming seksuele intimidatie OMO 7. Directiestatuut OMO 8. Schooldirectiestatuut Het Plein / PPE 9. Gebruiksvergunning gebouw Amundsenlaan (G)MR-reglement OMO 11. Zorgstructuur PPE 12. Verzuimprocedure leerlingen Overzicht bijlagen: Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Overzicht gediplomeerde BHV-ers en EHBO-ers Handelwijze omtrent media-aandacht Leerlingenstatuut Stappenplan bij overlijden Evaluatievragen Belangrijke adressen schoolveiligheidsplan PPE

7 INTENTIEVERKLARING Eindhoven, augustus 2008 Pleincollege Praktijkschool Eindhoven wil veiligheid op school bevorderen en verbiedt in die zin alle vormen van agressie en geweld. Werknemers en leerlingen hebben recht op een veilig en gezond werk- en leefklimaat. Preventie en het terugdringen van agressie en geweld is een verantwoordelijkheid van alle betrokkenen. De directie, de deelraad en het voltallige personeel van Pleincollege praktijkschool Eindhoven geeft de volgende intentieverklaring af: De directie en het personeel willen een schoolklimaat handhaven waarin iedereen elkaars integriteit respecteert. Hiertoe wordt door de directie en het personeel een actief beleid gevoerd, gericht op het voorkomen en bestrijden van agressie, geweld en seksuele intimidatie. De directie behandelt klachten dienaangaande serieus De directie en het personeel tolereren geen enkel vorm van agressie, geweld en seksuele intimidatie. Passende gedragsregels en een passend sanctiebeleid zullen hieraan vorm geven. Ondertekend door: Directie.. Personeel (deelraad). schoolveiligheidsplan PPE

8 INLEIDING Veiligheid Formeel is het bestuur van de school (Ons Middelbaar Onderwijs / het bevoegd gezag) verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid. Op PPE is de dagelijkse schoolleiding gemandateerd voor Arbo-zaken, waarvan veiligheid deel uit maakt. De schoolleiding heeft de plicht zaken op het terrein van sociale en fysieke veiligheid van personeelsleden en leerlingen goed te organiseren en zorgvuldig in te bedden in de school. Schoolveiligheidsplan (SVP) Het veiligheidsbeleid in de school is een uitvloeisel en nadere concretisering van het arbobeleid en is gebaseerd op de inventarisatie van risico s in de school. De school als leefgemeenschap is de rode draad in het veiliger maken van de school als werk- en leeromgeving. Diegenen die er werken, personeel en leerlingen moeten elkaar kennen en vertrouwen, en de school dient een ordelijk onderwijsklimaat te scheppen, waarin de leerlingen en hun ouders (en het personeel) weten waar ze aan toe zijn. Het schoolbeleid aangaande veiligheid dient door de personeelsleden gedragen te worden en leidt ook tot het spreiden van verantwoordelijkheid. Van het personeel wordt een voorbeeldgedrag verwacht. Voor iedereen in de school geldt de verplichting om t.a.v. een strafbaar feit dan wel een of andere vorm van geweld of een incident actief op te treden dan wel te melden bij de schoolleiding. In dezen geldt de gedragscode : WETEN = VERANTWOORDELIJK ZIJN Een schoolveiligheidsplan dient niet een extra papieren tijger te zijn, maar een praktische uitwerking van de verantwoordelijkheid van de werkgever voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid. Het schoolveiligheidsplan bevat: - Duidelijke afspraken over preventieve maatregelen, schoolregels en sancties bij het overtreden. - Heldere procedures over welke maatregelen er genomen worden bij incidenten en de opvang van slachtoffers. - Registratie van incidenten en bespreking daarvan met MR - Verplichting van de werkgever om aangifte te doen van misdrijven - Scholing werknemers in het omgaan met agressie en geweld. De directie van PPE is verantwoordelijk voor een adequaat SVP. De coördinatie van de inhoud van het plan is in handen van de veiligheidscoördinator van PPE. Het SVP wordt jaarlijks geactualiseerd en 1x per 4 jaar geëvalueerd in het kader van een risicoinventarisatie. De schoolleiding legt verantwoording af over het gevoerde beleid aan MR en team. Het SVP is voor alle medewerkers digitaal beschikbaar op het plein, zodat men in voorkomende situaties te allen tijde het plan kan raadplegen danwel ( gedeeltelijk) kan uitprinten. Daarnaast is een fysiek exemplaar van het plan beschikbaar op de administratie Veiligheid is een speerpunt van PPE. De evaluatie spitst zich toe op: - de effectiviteit van het plan - opsporen van lancunes in het veiligheidsbeleid - inspelen op actualiteiten schoolveiligheidsplan PPE

9 1. Coördinatie veiligheid Op PPE zijn veiligheidstaken verdeeld over: - Hoofd BHV - Conciërge - Arbo-werkgroep - Veiligheidscoördinator Hoofd BHV Coördinatie van de bedrijfshulpverlening - overzicht wie zijn BHV-er? - vacatures melden bij MT - nieuwe collega s voorlichten over ontruimingsplan Actualiseren calamiteitenplan bijvoorbeeld aanpassen n.a.v.: - verbouwing, - nieuwe regelgeving of - inspectie van de brandweer Brandveiligheidsmaatregelen Initiëren en evalueren van ontruimingsoefeningen Incidenten- / ongevallenregistratie Onderhoudt contact met preventiemede-werker 20AT Neemt deel aan BHV-overleg 20AT-breed Uitvoeren van en controle op veiligheidsregels, b.v.: - aanduiding vluchtroute - vrijhouden uitgangen - kerstversieringen - aan- en onaangekondigd alarm simuleren - regie bij een ontruimingsoefening - evaluatieformulier aan BHV-ers sturen: wat ging goed / wat kan beter - zonodig BHV-ers bij elkaar roepen voor overleg - er op toezien dat ongevallen genoteerd worden - periodiek de genoteerde gegevens bespreken met veiligheidscoördinator / MT - zijn er conclusies te trekken m.b.t. aanpassing beleid / regelgeving? -. neemt zelf contact op / neemt initiatief voor overleg - doorgeven aan..hoeveel BHV-ers / EHBO-ers een start- of herhalingscursus moeten volgen - BHV-ers en EHBO-ers de cursusdata doorgeven, die Paul plant - overleg met andere Hoofd-BHV-ers Taken conciërge Beheert dagelijks de BHV-telefoon (222) / zorgt voor overdracht aan collega s bij afwezigheid Is goed geïnformeerd betreffende alle zaken die te maken hebben met veiligheid Onderhoudt contacten met externe deskundigen Draagt zorg voor de fysieke veiligheid (gebouw) schoolveiligheidsplan PPE

10 Voorziet het MT en team tijdig van informatie van gesignaleerde problematieken Taken van de Arbo-werkgroep Initiëren uitvoering van een RI&E (in overleg met preventiemedewerker) Het uitvoeren van het plan van aanpak n.a.v. de risico-inventarisatie Afstemmen van de te ondernemen acties met de directie Communiceren met teamleden over de uitvoering van het plan van aanpak Rapporteren t.b.v. een jaarverslag Taken veiligheidscoördinator De veiligheidscoördinator heeft tot taak zorg te dragen voor een veilige leeromgeving voor leerlingen en personeel. Coördineert werkzaamheden middels: zorg dragen voor vertaling van de visie op veiligheid naar een concrete aanpak in de school; zorg dragen voor het opzetten, bijhouden en bewaken van de uitvoering van het veiligheidsplan; is verantwoordelijk dat de procedures en protocollen rondom veiligheid volgens afspraak (SVP) worden uitgevoerd; is goed geïnformeerd betreffende alle zaken die te maken hebben met veiligheid; vraagbaak te zijn met betrekking tot het veiligheidsbeleid en de structuur (protocollen en procedures) voor alle werknemers binnen de school; contact te onderhouden met externe deskundigen. Verricht werkzaamheden ten behoeve van het schoolteam door: toezicht te houden op de uitvoering en handhaving van de gedragsregels; (zorg te dragen voor de fysieke veiligheid; realisatie van het jaarverslag; informeert het team (o.a. middels het personeelsbulletin). Verricht werkzaamheden ten behoeve van het MT door: binnen het managementteam innovatieve ideeën aan te dragen aangaande het beleid rond veiligheid en de voorbereiding hiervan; het beleid en de structuur rondom veiligheid op te zetten en aan te sturen; het management team tijdig van adequate informatie te voorzien; is verantwoordelijk voor opvang van slachtoffers bij ernstige incidenten. schoolveiligheidsplan PPE

11 2. Schoolspecifieke gegevens School : pleincollege Praktijkschool Eindhoven ATC Vestigingsdirecteur : tel. privé : Veiligheidscoördinator: Conciërge : Telefoon : Fax : Website : Hoofdlocatie : Pleincollege Sint Joris Rector : Bestuur : Ons Middelbaar Onderwijs Postadres : Postbus AN Tilburg Telefoon : Bezoekadres : 3. Bedrijfshulpverlening (BHV) De bedrijfshulpverlening (BHV) is de organisatie die optreedt bij calamiteiten in de school en bestaat uit getrainde docenten en getrainde onderwijsondersteunende personeelsleden. Op basis van het aantal aanwezige medewerkers (inclusief leerlingen) is een minimumaantal bedrijfshulpverleners voorgeschreven: bedrijven met meer dan 250 werknemers: minimaal 5 bedrijfshulpverleners. Het hoofd bedrijfshulpverlening is: naam: telefoonnummer: telefoonnummer mobiel: Het hoofd bedrijfshulpverlening is bij ontruiming verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverleningsploeg die onder zijn leiding staat. Hij heeft daartoe een speciale opleiding genoten. Er is tijdens de lesuren altijd vanuit alle werkruimten een dienstdoende BHV-er binnen de school op een draadloze telefoon direct bereikbaar. Overzicht BHV-ers PPE zie bijlage 1 4. Crisisteam BHV? BEL 222! Bij een crisis of calamiteit is er sprake van een onverwachte en accute situatie waarbij een grote groep personen betrokken is en waarbij de dagelijkse gang van zaken ontwricht wordt. Het betreft schoolveiligheidsplan PPE

12 een situatie die levensbedreigend is of zou kunnen zijn en die een meer dan buitengewone inspanninf van docenten en schoolleiding vraagt. Te denken valt b.v. aan zelfdoding, levensbedreigende situaties, plotselinge dood en geweld. De schoolleiding stelt in voorkomende gevallen een crisisteam samen. Het crisisteam handelt overeenkomstig het calamiteitenplan. De leiding van het crisisteam ligt bij de eindverantwoordelijk schoolleider F. Bakermans of diens plaatsvervanger J. Cornelissen. Naam Telefoon werk Privé adres Telefoon privé Telefoon mobiel Het crisisteam wordt samengesteld uit de volgende personen: - Eindverantwoordelijk schoolleider F. Bakermans en/of de vestigingsdirecteur J. Cornelissen - Hoofd BHV E. van der spek - Andere personen worden afhankelijk van de situatie toegevoegd aan het crisisteam Crisisteam Naam Privé adres Telefoon privé Telefoon mobiel Taken crisisteam - Zorg voor en coördinatie van sociaal emotionele opvang - Zorg voor een goede bereikbaarheid van de school en haar personeel - In geval van crisis / calamiteit is het crisisteam of een van de crisisteamleden ook buiten schooltijd bereikbaar - Verzamelt informatie - Controleert bericht / melding - Neemt snelle en slagvaardige beslissingen - Onderhoudt externe contacten, met politie, justitie en hulpverlening en de media - Instrueert personeel - Brieft personeel - Communiceert of regelt communicatie met leerlingen, ouders en personeel - Is alert op psychische gevolgen en adequaat doorverwijzen - Draagt zorg voor nazorg - Delegeert taken aan de juiste mensen - Benoemt een lid van de schoolleiding als persvoorlichter en maakt dit bekend Omgaan met de media bij calamiteiten Het is lastig om te gaan met negatieve aandacht van de media. Medewerkers van kranten en televisie kunnen de school, bijvoorbeeld na een ernstig incident, ongewenst belagen met telefoontjes en bezoekjes. Vervelende situaties kunnen worden voorkomen door de media te sturen en afspraken met ze te maken. Om een gestructureerde aanpak met de media te realiseren is op de school de afspraak gemaakt dat in voorkomende gevallen één functionaris met de media communiceert. Op PPE is in eerste instantie de vestigingsdirecteur de mediacoördinator van de school. schoolveiligheidsplan PPE

13 Zie bijlage 2 Wat te doen met media-aandacht De mediacoördinator is: naam: telefoonnummer werk: telefoonnummer thuis: telefoonnummer mobiel: Externe Organisaties Met externe deskundige organisaties is contact gelegd en zijn afspraken gemaakt over inzet, bereikbaarheid van personene bij crisis / calamiteiten. De veiligheidscoördinator houdt de gemaakte afspraken up to date. Externe deskundigen Organisatie Naam Adres Telefoon Mobiel tel. GGD Eindhoven Politie alarm Politie algemeen Politie Woensel Z Buurtbrigadier Brandweer alarm Brandw. Ehv Bureau Slachtofferhulp Ehv KPC Groep 5. Leerlingenstatuut Het leerlingenstatuut is een reglement van de school waarin de rechten en plichten van de leerlingen zijn vastgelegd. Het leerlingenstatuut is een kwaliteitsversterkend en consumentenbeschermend instrument voor de centrale partij in het onderwijs: de leerlingen zelf. Hiermee wordt voor beide partijen duidelijk dat onderwijs geen vrijblijvende zaak is. De school heeft een leerlingenstatuut dat in overleg met de ouders in de deelraad is opgesteld en is vastgesteld door de directeur. Het leerlingenstatuut is het laatst vastgesteld op: 1 augustus 2009 Het leerlingenstatuut - wordt aan alle leerlingen verstrekt - is integraal in de schoolgids opgenomen - ligt op de school(administratie) ter inzage - wordt 2-jaarlijks met instemming van de deelraad-mr vastgesteld In bijlage 3 is het leerlingenstatuut biigevoegd schoolveiligheidsplan PPE

14 6. Convenant Veiligheid Op School Jaarlijks wordt er een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de volgende partijen: - Pleincollege Praktijkschool Eindhoven - Politie Brabant-Zuid-Oost / afd. Woensel Zuid - Gemeente Eindhoven / Bureau HALT Eindhoven e.o. De samenwerkingsovereenkomst omvat afspraken om gezamenlijk de veiligheid in en om school te vergroten. In de overeenkomst worden de verplichtingen aan de verschillende partijen vermeld, die er enerzijds voor zorgen dat informatie over strafbare feiten, vermoedens van een ernstige bedreiging van de veiligheid etc. te allen tijden spoedig bij de politie gemeld worden en anderzijds een adequate bemoeienis en afhandeling van politie / justitie garanderen. In de schoolgids wordt de samenwerkingsovereenkomst vermeld en met leerlingen en ouders communiceert de school over het bestaan er van. De werking van de overeenkomst is zowel preventief als curatief. De samenwerkingsovereenkomst ligt op de schooladministratie ter inzage. 7. Schoolgebouw en omgeving Gebouw Fysieke inrichting Eisen aan het algemeen onderhoud zijn op PPE - De school heeft een meerjaren onderhoudsplan dat voorziet in het onderhoud van lokalen, sanitair, installaties, casco, toegangen, dak en dergelijke. - De school heeft een eigen budget voor klein onderhoud, zoals het laten repareren van lekkende kranen, kapotte schakelaars en dergelijke. Eisen aan orde, netheid en schoonmaak op PPE - Er zijn voldoende afvalbakken geplaatst die regelmatig worden geleegd. - Gereedschappen en hulpmiddelen die niet in gebruik zijn, worden op de daarvoor bestemde plaatsen opgeborgen. - De gereedschappen en de hulpmiddelen worden periodiek gecontroleerd op gebreken en slijtage. - De school wordt dagelijks schoongemaakt door een gekwalificeerd schoonmaakbedrijf; speciale aandacht gaat daarbij uit naar de schoonmaak van sanitair. - De schoonmaakdienst maakt gebruik van een jaarplan, waaruit af te leiden is welke ruimten wanneer en op welke manier worden schoongemaakt. Een overzicht van de werkzaamheden en de plaatsen en tijden waarop die plaatsvinden is beschikbaar op een algemeen toegankelijke plaats. - De schoonmaak wordt regelmatig gecontroleerd door de conciërge van de school, waarbij zonodig externe, deskundige en onafhankelijke hulp wordt ingeroepen. Eisen aan toiletten, urinoirs en wasbakken op PPE - Voor iedere.. of minder personeelsleden en leerlingen van hetzelfde geslacht is ten minste één toilet aanwezig. - Er is een toilet met voorzieningen voor gehandicapten aanwezig. schoolveiligheidsplan PPE

15 - De toiletruimten worden goed geventileerd en bevinden zich in de nabijheid van de plek waar wordt gewerkt. - De toiletten zijn gescheiden naar sekse. - In de onmiddellijke nabijheid van de toiletten en urinoirs bevinden zich wasbakken met koud stromend water, zeep en handdroogmiddelen om de handen te kunnen wassen en drogen. Eisen aan doorgangen op PPE - Looppaden en transportroutes worden vrijgehouden van obstakels en versperringen. - Rondom machines is voldoende ruimte aanwezig voor de bediener om vrij rond te kunnen lopen. - De werkomgeving van bijvoorbeeld verspanende machines wordt regelmatig schoongehouden. - Deuren in doorgangen waarin glas is aangebracht, zijn voorzien van veiligheidsglas. Eisen aan uitgangen op PPE - Wanneer personen in een gebouw aanwezig zijn, wordt dit gebouw nooit afgesloten ofwel hebben de in het gebouw aanwezige personen de mogelijkheid het gebouw van binnenuit te openen. - In geval van een calamiteit kan het gebouw snel worden ontruimd. - De vluchtroutes zijn berekend op het maximale aantal mogelijk aanwezige personen in het gebouw. - De vluchtroutes zijn duidelijk gemarkeerd. - Indien in één ruimte meer dan honderd personen werkzaam of aanwezig kunnen zijn, of indien er sprake is van verhoogd brandgevaar, is er een tweede uitgang aanwezig (en open of met panieksluiting!). - Indien er geen buitendeur aanwezig is en geen twee uitgangen beschikbaar, wordt deze ruimte zo min mogelijk gebruikt. Dit geldt ook voor kelders. - De deuren van nooduitgangen kunnen altijd snel, gemakkelijk en naar buiten toe worden geopend. - Vluchtdeuren zijn altijd bereikbaar. Dit betekent dat ze noch aan de binnenkant noch aan de buitenkant geblokkeerd zijn door obstakels. Eisen aan noodverlichting op PPE - In ruimten waarin mensen gevaar kunnen lopen door het uitvallen van verlichting, is noodverlichting aangebracht. - Op vloerhoogte heeft de noodverlichting een verlichtingssterkte van ten minste 1 lux vanaf 15 seconden na het uitvallen van de normale elektriciteit tot 60 minuten daarna. - De noodverlichting wordt regelmatig gecontroleerd. Eisen aan deuren op PPE - De deuren zijn beveiligd tegen het optreden van knel- en valgevaar. - Deuren met glas bevatten veiligheidsglas en/of zijn voorzien van beschermingsplanken. Eisen aan vloeren op PPE - De vloeren zijn geschikt voor de stoffen waarmee wordt gewerkt, bijvoorbeeld waterbestendig, oliebestendig of bestand tegen agressieve stoffen. - De vloer is gemakkelijk en goed schoon te maken en is niet te glad. schoolveiligheidsplan PPE

16 - De vloer is egaal, zeker wanneer met transportmiddelen over de vloer wordt gereden. Dit zorgt voor een verkleining van het risico van lasten die ten gevolge van trillingen en schokken de rug te zeer belasten. Eisen aan EHBO-materiaal op PPE - Bij de conciërge, in werkplaatsen, in praktijklokalen en in het gymnastieklokaal is EHBOmateriaal aanwezig. - Tijdens schooltijden zijn steeds personeelsleden aanwezig met voldoende kennis van EHBO om indien nodig, in afwachting van hulpdiensten, maatregelen te treffen om lichamelijke schade zo veel mogelijk te beperken. - De inhoud van EHBO-trommels wordt gecontroleerd en aangevuld door de conciërge. Eisen aan kleedruimten op PPE - Voor personeel en leerlingen die speciale kleding moeten dragen, zoals bij gymnastiek, en zich moeten kunnen omkleden, is kleedruimte beschikbaar - Deze kleedruimte ligt in de nabijheid van de plek waar wordt gewerkt en is gescheiden naar sekse. - De kleding die men niet draagt, wordt in de kleedruimte op doelmatige en veilige wijze bewaard. Eisen aan wasgelegenheden en doucheruimten op PPE - Indien personeel en leerlingen blootstaan aan vuil of stof, is een wasruimte met een voldoende aantal wasbakken beschikbaar. - De wasbakken beschikken over koud en zonodig warm stromend water. - De ruimten zijn gescheiden naar sekse. - Indien de werkzaamheden leiden tot een zodanige vervuiling, of wanneer de werknemers werken onder zulke hoge temperaturen dat een reiniging van het gehele lichaam noodzakelijk is, is een naar sekse gescheiden, goed ingerichte doucheruimte beschikbaar. - De douches beschikken over koud en warm stromend water. Werkplekken Voorschriften meubilair en lichaamshouding op PPE - Het schoolmeubilair voor leerlingen is zoveel mogelijk afgestemd op de lengte van de leerlingen. De school beschikt over een aantal in hoogte verstelbare leerlingensets. - Leerlingen krijgen de juiste technieken voor tillen, bukken, sjouwen en dergelijke aangeleerd. Eisen aan het werken met een computer op PPE voor personeel - bureau of tafel: in hoogte verstelbaar, voldoende ruimte, geen struikelgevaar (geen losse kabels); - stoel: in hoogte verstelbaar, verrijdbaar (vijf wieltjes), rugleuning verstelbaar en kantelbaar, verstelbare armleuningen; - toetsenbord: los, licht hellend, geen spiegelende toetsen; - beeldscherm: weinig spiegeling, goed contrast, geen flikkeringen, contrast en helderheid instelbaar, kantelbaar en draaibaar; - verlichting: aangepast aan de ruimte en aan het werk; - geluid: geen hinderlijke geluiden (piepen, ratelen, enzovoort); - computermuizen: ergonomisch verantwoord; schoolveiligheidsplan PPE

17 - werktijd aan de computer: nooit langer dan twee uur achtereen, niet meer dan vijf à zes uur per dag, afwisselen met ander werk. Rookbeleid PPE Het rookbeleid op PPE is als volgt kort samen te vatten: - In het gehele gebouw wordt niet gerookt - Leerlingen mogen tot aanvang van het eerste lesuur (8.20 uur) op het schoolterrein roken - Bij schoolverlaten mag alleen buiten het schoolterrein gerookt worden - Personeelsleden roken alleen buiten het schoolterrein - Op feestavonden mogen leerlingen onder toezicht roken op de patio van het schoolgebouw - In de lessen wordt aandacht besteed aan gezond gedrag, waaronder de kwalijke gevolgen van het roken zijn begrepen Praktijklokalen In praktijklokalen kunnen, eerder dan in een theorielokaal, situaties voorkomen die een bedreiging vormen voor de gezondheid en de veiligheid. In praktijklokalen dienen de veiligheidsvoorschriften duidelijk zichtbaar aanwezig te zijn. Deze voorschriften worden bovendien aan elke leerling ter beschikking gesteld en aan het begin van het schooljaar in een speciale les behandeld en toegelicht. Brandveiligheid De gevolgen van een brand kunnen zeer ingrijpend zijn, daarom is een goede brandveiligheid van groot belang. Dit geldt in het bijzonder voor die gebouwen waar een verhoogd risico is of waar bij een brand de verwachte gevolgen bovenmatig ernstig zijn. Gebruiksvergunning De school beschikt over een gebruiksvergunning van de gemeente. De gebruiksvergunning is ter inzage op de schooladministratie. Het beschikken over een gebruiksvergunning betekent dat de school voldoet aan de brandveiligheidseisen zoals die door de lokale brandweer zijn gesteld. Enkele voorbeelden: - de school is gecompartimenteerd: brand en rook kunnen niet van het ene deel van het gebouw overslaan naar het andere; - er is op de vereiste plaatsen veiligheidsglas aangebracht; de school beschikt over voldoende blusmiddelen om beginnende brand te kunnen blussen; de blusmiddelen zijn geschikt voor de ruimten waarin ze in geval van brand kunnen worden gebruikt; - de school beschikt over rookalarm middels brandmelders - de school beschikt over een door de brandweer goedgekeurd ontruimingsplan. Nood-evacuatieverlichting De op de locatie aanwezige nood-evacuatieverlichting voldoet aan de voorschriften. Op grond van een contract met Elektrotechniek wordt de voorziening jaarlijks gecontroleerd. schoolveiligheidsplan PPE

18 Rookmelders De op PPE aanwezige rookmelders voldoen aan de voorschriften. Op grond van een contract met.. Elektrotechniek wordt de voorziening jaarlijks gecontroleerd. Receptie De medewerkers op de administratie hebben als neventaak het verzorgen van de receptiefunctie. Zij hebben daarbij de verantwoordelijkheid om de contacten van buiten met de school in goede banen te leiden en alert te zijn op problemen, die eventueel kunnen ontstaan. - de voordeur is van buiten zonder sleutel niet te openen; van binnen uit wel - de voordeur wordt alleen door personeel van de school geopend - er hangt een camera om te zien wie er aanbelt - bezoek moet zich melden aan het loket van de administratie. - het personeel van de administratie beslist of de deur naar de hal van de school geopend wordt (afstandsbediening) òf dat het bezoek verzocht wordt te wachten in het halletje, tot men wordt opgehaald. Fysische factoren Geluid De school draagt er zorg voor dat er zo min mogelijk hinderlijke geluiden in de school zijn. In lokalen en andere werkruimten wordt zoveel mogelijk geprobeerd het geluidsniveau op een acceptabel niveau te houden, onder andere door toepassing van geluidsabsorberende materialen zoals vloerbedekking en gordijnen. Vuistregel: met elkaar kunnen praten zonder stemverheffing. Voor het bedienen van machines zijn gehoorbeschermers beschikbaar voor personeel en leerlingen. Ioniserende straling Op school worden stralingsarme apparaten gebruikt. Beeldschermen in de computerlokalen en andere werkruimten voldoen aan de norm. Licht - In de school zijn de apparaten die schadelijk UV-licht kunnen uitstralen, zoals kopieerapparaten, voldoende afgeschermd. - Waar niet goed mogelijk is om UV-licht af te schermen voor de ogen en de huid, zoals bij lassen, wordt gezorgd voor voldoende beschermende middelen zoals een lasbril en een lasschort. - De verlichting in de lesruimten is zodanig dat voldoende daglicht kan binnentreden en dat de ondersteuning door TL-licht niet verblindend is en gelijkmatig over de werkplek is verdeeld, volgens de geldende normen. - Voor het gebruik van een enkel lokaal met een matige lichtinval wordt er op toegezien dat leerkrachten en leerlingen niet langer dan twee klokuren achtereen in deze ruimte vertoeven. Water - De watervoorziening in school geschiedt via het gemeentelijk waterleidingnet dat over het algemeen aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet. Het water is steriel, helder en vrij van zware metaalverbindingen. schoolveiligheidsplan PPE

19 - Gebouwen die aan de bouwvoorschriften voldoen, voldoen automatisch aan voorschriften als voldoende tappunten, voldoende mogelijkheden om de handen te wassen, voldoende krachtige doorspoeling van de toiletten en voldoende druk voor de brandslangen. - Oneigenlijk gebruik van brandslangen wordt voorkomen door beschermde of verzegelde afsluiters. - De school treft maatregelen ter voorkoming van besmetting met de legionellabacterie. - De watervoorziening is in een vierjaarlijkse risicoanalyse opgenomen. Klimaat - De school zorgt voor een goed evenwicht in het fysisch klimaat in schoolgebouwen. - De school probeert langdurig en extreem tochtige omstandigheden te voorkomen. - De school probeert extreme kou en warmte evenals snelle wisselingen daartussen in - schoolgebouwen te voorkomen. - Apparaten die schadelijke stoffen produceren, zoals een houtzaagmachine, hebben een eigen afzuiging. - De ventilatie in de school geschiedt op natuurlijke wijze of geforceerd, zodanig dat leerlingen en personeel voldoende verse lucht krijgen die niet meer ziektekiemen bevat dan de buitenlucht. Energievoorzieningen Elektriciteit De belangrijkste voorschriften met betrekking tot dit onderwerp zijn te vinden in NEN 1010 en NEN De elektriciteitsvoorzieningen voldoen aan de daaraan gestelde eisen. Maatregelen die genomen zijn om de risico's van het werken met elektriciteit zo veel mogelijk te beperken: - Beheersmaatregelen: werkzaamheden aan elektrische installaties worden alleen uitgevoerd door een ter zake deskundige. Open spanningsbronnen zijn afgeschermd, zodat directe aanraking niet mogelijk is. Schakelkasten zijn te allen tijde gesloten, dat wil zeggen op slot, en de sleutel is alleen in het bezit van de deskundige. - Periodieke controles: machines worden regelmatig gecontroleerd. Dit voorkomt storingen. - Ook de aansluitingen en de kabels worden regelmatig gecontroleerd. Ze worden vervangen wanneer dat nodig is. - Vast opgestelde machines: deze zijn door middel van vaste leidingen met de elektrische installatie verbonden. Vast opgestelde machines zijn deugdelijk geaard. Het intact zijn van de aarding is belangrijk en wordt daarom periodiek gecontroleerd. - Verplaatsbare machines: deze zijn aangesloten met losse leidingen. Deze leidingen zijn, om beschadigingen te voorkomen, zo kort mogelijk gehouden. - Aardlekschakelaar: deze is geplaatst ter beveiliging van een elektrische installatie. Bij een defect aan een apparaat waarbij een geringe lekstroom ontstaat, onderbreekt de aardlekschakelaar de stroomvoorziening. - Dubbelgeïsoleerd handgereedschap: elektrisch handgereedschap is niet voorzien van een aarding, maar is volgens de voorschriften dubbelgeïsoleerd uitgevoerd. Dit gereedschap kan men herkennen aan twee in elkaar liggende vierkantjes op het typeplaatje. Dergelijk gereedschap wordt periodiek gecontroleerd. - Veilige spanning: hieronder wordt verstaan een maximale wisselspanning van 50 Volt of een gelijkspanning van 120 Volt. Indien mogelijk is gekozen voor het werken met een veilige spanning. In besloten ruimten wordt altijd met een veilige spanning gewerkt. Een veilige wisselspanning van 24 Volt wordt bijvoorbeeld in het technieklokaal gebruikt in de soldeerhoek. schoolveiligheidsplan PPE

20 - Schakelaar: aan het elektrische apparaat is een gemakkelijk bereikbare en herkenbare schakelaar bevestigd. - Noodschakelaar: in een (praktijk)lokaal met meerdere vast opgestelde elektrische apparaten is vlak naast de ingang en achter in het lokaal een herkenbare noodschakelaar duidelijk aanwezig. Deze kan met een enkele beweging de stroomtoevoer van alle apparaten in het lokaal uitschakelen. Gas Gas is elke stof die bij een temperatuur van 15 C onder een druk van 1 bar in gasvormige toestand verkeert. Gastoestellen zijn toestellen bestemd of geschikt voor koken, verwarmen, warmwaterproductie, koeling, verlichting of wassen. Gastoestellen hebben, indien van toepassing, een normale watertemperatuur van ten hoogste 105 C. Omgeving Aan de omgeving van de school worden de volgende eisen gesteld: Toegang - De toegang tot de school is gemakkelijk herkenbaar en vrij van obstakels. - De ingang van de school is groot genoeg om op drukke tijden, zoals bij aanvang van de school, grote aantallen leerlingen te verwerken, zonder dat duwen en trekken nodig is. - Camera s zijn permanent opgesteld bij de hoofdingang, rijwielstalling, het schoolplein en de leerlingtoegang; de monitor is in de conciërgeruimte opgesteld. De camerabeelden zijn ook door andere personeelsleden op de pc te volgen. Verlichting De school is aan de buitenkant goed verlicht zodat op klassenavonden, voorlichtingsavonden en ouderavonden de toegangswegen en de ingang goed zichtbaar zijn. Graffiti - Het gebouw is gedeeltelijk voorzien van een anti-graffiti beschermlaag. - Binnen / buiten het gebouw wordt graffiti onmiddellijk na constatering verwijderd door de conciërge of, indien nodig, door een externe specialist. Maatregelen om zwerfvuil te beperken: - Op het schoolterrein zijn afvalbakken geplaatst - Het is de leerlingen niet toegestaan zich in portieken van omwonenden op te houden; - Er wordt op toegezien dat leerlingen na schooltijd spoedig de schoolomgeving verlaten - Leerlingen van wie geconstateerd wordt dat zij vuil op straat deponeren, worden hierop aangesproken; - Leerlingen worden ingeschakeld om zwerfvuil op te ruimen. Communicatie met de buurt - De school ziet er op toe dat leerlingen geen overlast bezorgen - Op klachten uit de buurt wordt altijd serieus gereageerd - De school heeft afspraken met de wijkagent, die onverwijld wordt ingeschakeld in geval van klachten en overlast in de buurt. - De school verwittigt omwonenden als schoolactiviteiten onverhoopt (geluids)overlast bezorgen schoolveiligheidsplan PPE

Fysieke veiligheid. gebouw en omgeving

Fysieke veiligheid. gebouw en omgeving Fysieke veiligheid gebouw en omgeving Inhoud Algemeen onderhoud...3 Orde, netheid en schoonmaak...3 Toiletten, urinoirs en wasbakken...3 Doorgangen...3 Uitgangen...3 Noodverlichting...3 Deuren...4 Vloeren...4

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 1 COÖRDINATIE VEILIGHEID... Fout! Bladwijzer niet 1.1 Schoolleiding... Fout! Bladwijzer niet 1.2 Arbo-coördinator... Fout! Bladwijzer niet 1.3 Veiligheidscoördinator... Fout! Bladwijzer niet

Nadere informatie

Eckartcollege / Pleincollege Nuenen

Eckartcollege / Pleincollege Nuenen Veiligheidsbeleid PESTEN, AGRESSIE, GEWELD EN SEKSUELE INTIMIDATIE Januari 2017 Eckartcollege / Pleincollege Nuenen Inhoud: INLEIDING 3 VISIE 4 BASISGEDRAGSREGELS 4 DOELSTELLINGEN 5 ACTIVITEITEN 5 PREVENTIEMEDEWERKER

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

Veiligheidskaart. Checklist voor een veilige school. Naam school/locatie:

Veiligheidskaart. Checklist voor een veilige school. Naam school/locatie: eiligheidskaart Checklist voor een veilige school Naam school/locatie: Inleiding In 2008 is het project Kwaliteitsteams eiligheid van start gegaan. Deze vijf regionale teams zijn ingesteld in opdracht

Nadere informatie

Veiligheidsplan. Versie: apr.2014. Veiligheidsplan Pagina 1 van 6

Veiligheidsplan. Versie: apr.2014. Veiligheidsplan Pagina 1 van 6 Veiligheidsplan Versie: apr.2014 Veiligheidsplan Pagina 1 van 6 Inhoud blz. 2 Inleiding blz. 3 1. Informatie bestuur blz. 3 2. Fysieke veiligheid: inspectie van de accommodatie blz. 3 Stappenplan inspectie

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Visie schoolveiligheidsplan Montessorischool Elzeneind Doelstelling beleidsplan Preventief beleid Curatief beleid Registratie

Nadere informatie

GSR Protocol Melding, Klacht of Incident 2015

GSR Protocol Melding, Klacht of Incident 2015 GSR Melding, Klacht of Incident 2015 1. Op het moment dat een incident van welke aard dan ook heeft plaatsgevonden, dient de betrokkene (klager) dit te melden bij de manager onderwijs van de eigen afdeling.

Nadere informatie

Postbus 85101 3508 AC UTRECHT. Calvijn College De heer G.A. Terlouw Klein Frankrijk 19 4460 AT Goes. Onderwerp: Rapport Veiligheidsscan

Postbus 85101 3508 AC UTRECHT. Calvijn College De heer G.A. Terlouw Klein Frankrijk 19 4460 AT Goes. Onderwerp: Rapport Veiligheidsscan Postbus 851 3508 AC UTRECHT Calvijn College De heer G.A. Terlouw Klein Frankrijk 19 4460 AT Goes Datum: 22 mei 2013 Bijlage(n): rapport Ons kenmerk: veiligheidsscan Uw relatienummer: Contactpersoon: Peter

Nadere informatie

Plan Sociale Veiligheid

Plan Sociale Veiligheid Plan Sociale Veiligheid OPENBAAR ONDERWIJS AAN DE AMSTEL 15 e montessorischool Maas en Waal 1 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland - en dus ook elke school -

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Elementen van sociale veiligheid: A. Inzicht:

1. Inleiding 2. Elementen van sociale veiligheid: A. Inzicht: 1. Inleiding Dit beleidsplan is een integraal beleidsplan voor sociale veiligheid. Dit wil zeggen dat het beleidsplan zich richt op alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie

Nadere informatie

11 Visie op schoolveiligheid. Clusius College Purmerend. Clusius College Purmerend Versie 091126

11 Visie op schoolveiligheid. Clusius College Purmerend. Clusius College Purmerend Versie 091126 11 Visie op schoolveiligheid Clusius College Purmerend Clusius College Purmerend Versie 091126 Inhoudsopgave Visie op schoolveiligheid... 1 1. Beleidsmatige aspecten... 2 2. Sociale aspecten... 3 3. Grensoverschrijdende

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf

Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf 24 november 2015 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. stroomschema 3. de rol van de medewerker

Nadere informatie

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar Jeugd gezond heids zorg 0-19 jaar Ongewenst gedrag binnen het onderwijs Meldingsregeling Vertrouwenspersoon Inleiding Meldingen van machtsmisbruik Soms is er sprake van meldingen over een vorm van machtsmisbruik

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE Breda, maart 2013 1 Voorwoord In artikel 1 van de grondwet is te lezen: Allen die zich

Nadere informatie

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden.

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. 1. DOEL Deze procedure is bedoeld om zorgvuldig handelen te waarborgen bij constatering van ongewenst gedrag op de werkplek. 2. REIKWIJDTE

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging

Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging Peuterspeelzaal Uitgangen en vluchtroutes. 1 ja U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken?

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE

PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE ingestemd MR 2-7-2015 INLEIDING Op elke school voor voortgezet onderwijs is sinds 1 augustus 1998 een klachtenregeling verplicht. Deze garandeert

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst Klachtenregeling Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen leerlingen, ouders, leerkrachten (en/of overig personeel) en

Nadere informatie

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Op de Lidwinaschool gelden algemene gedragsregels voor leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en andere medewerkers. Die staan beschreven in een gedragscode.

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Regeling Vertrouwenspersonen Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Preambule Steeds meer scholen gaan over tot het inschakelen van één of meerdere vertrouwenspersonen. Op grond van Arbo-wet en de CAO

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden Vastgesteld 2 december 2010, in revisie oktober 2016 1. Inleiding Het College van Bestuur (CvB) van CSG De Waard en de directies van de scholen zijn verantwoordelijk voor het arbobeleid. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Regeling interne vertrouwensperoon Bijlage bij klachtenreglement

Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs. Regeling interne vertrouwensperoon Bijlage bij klachtenreglement Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Regeling interne vertrouwensperoon Bijlage bij klachtenreglement Datum instemming Directie 27 juni 2016 Datum instemming MR 18 juli 2016 Communicatie

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Preambule Op grond van Arbo-wet en de CAO Voortgezet Onderwijs heeft de werkgever de plicht om beleid te voeren dat is gericht tegen seksuele intimidatie, pesten,

Nadere informatie

Reglement en gedragscode vrijwilligers zwemmen Versie 3; 26 oktober 2015

Reglement en gedragscode vrijwilligers zwemmen Versie 3; 26 oktober 2015 Bevordering van sportbeoefening door personen met een beperking Reglement en gedragscode vrijwilligers zwemmen Versie 3; 26 oktober 2015 INHOUD 1. REGLEMENT 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Toepassing reglement

Nadere informatie

Sociale veiligheid op school

Sociale veiligheid op school Sociale veiligheid op school 1 Inleiding In dit document staat omschreven welk beleid en welke protocollen gehanteerd worden op t Kofschip met betrekking tot de sociale veiligheid. Het is een weerslag

Nadere informatie

I.a Beleid klachtenregeling

I.a Beleid klachtenregeling I.a Beleid klachtenregeling Regelgeving CAO-PO art. 11.5 lid 2 onder a en b ARBO-wet Wet op de Kwaliteitszorg Wet preventie en bestrijding van seksueel geweld en seksuele intimidatie in het onderwijs GMR:

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid BELEID ASKA

Veiligheidsbeleid BELEID ASKA Veiligheidsbeleid BELEID ASKA Veiligheidsbeleid ASKA 1. Visie op veiligheid... 2 2. Doelgroep veiligheidsbeleid... 2 3. Preventieve maatregelen... 3 3.1. Veiligheid omgeving... 3 3.2. Risico inventarisatie...

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008 Calamiteitenplan Graaf Jan van Nassauschool Januari 2008 GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Stadsgewest Vlissingen/Middelburg. N.D. Sector : Datum : Inhoud 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

Postbus AC UTRECHT. Calvijn College De heer P.M. Kunst Zoekweg HT Tholen. Onderwerp: Rapport Veiligheidsscan. Geachte heer Kunst,

Postbus AC UTRECHT. Calvijn College De heer P.M. Kunst Zoekweg HT Tholen. Onderwerp: Rapport Veiligheidsscan. Geachte heer Kunst, Postbus 851 3508 AC UTRECHT Calvijn College De heer P.M. Kunst Zoekweg 3 4691 HT Tholen Datum: 17 mei 2013 Bijlage(n): rapport Ons kenmerk: veiligheidsscan Uw relatienummer: Contactpersoon: Peter van Bekkum

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek Afsprakenboekje De Diken Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek 2015-2016 Doel Afsprakenboekje In dit boekje zijn de afspraken op de school De Diken beschreven. Op school zijn we samen verantwoordelijk

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN september 2014

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN september 2014 september 2014 dgadg Koningin Wilhelmina College Inhoud Inleiding... 1 1. COÖRDINATIE VEILIGHEID... 3 1.1 Schoolleiding... 3 1.2 Preventiemedewerker / Hoofd BHV / veiligheidscoördinator... 3 1.3 De preventiemedewerker

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN september 2014 Koningin Wilhelmina College 1 INHOUD Inleiding... 6 1 COÖRDINATIE VEILIGHEID... 8 1.1 Schoolleiding... 8 1.2 Preventiemedewerker / Hoofd BHV / veiligheidscoördinator...

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan. Jenaplanschool Montini

Schoolveiligheidsplan. Jenaplanschool Montini Schoolveiligheidsplan Jenaplanschool Montini 1 Inhoudsopgave COÖRDINATIE VEILIGHEID... 5 1.1 Schoolleiding... 5 1.2 Preventiemedewerker... 5 1.3 Bedrijfshulpverlening... 5 1.4 Omgang met de media... 6

Nadere informatie

(Naam organisatie) (datum)

(Naam organisatie) (datum) (Naam organisatie) (datum) Calamiteitenplan / Draaiboek / Veiligheidsplan 0 Hoofdstuk 1 Het evenement 1.1. Evenement Beschrijving Evenement Locatie (plattegrond bijvoegen als bijlage 1, let wel in geval

Nadere informatie

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek Afsprakenboekje De Diken Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek Doel Afsprakenboekje In dit boekje zijn de afspraken op de school De Diken beschreven. Op school zijn we samen verantwoordelijk

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Gedragscode Raad & Daad Den Haag

Gedragscode Raad & Daad Den Haag Gedragscode Raad & Daad Den Haag Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie Raad & Daad Den Haag thuiszorg verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer :

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010 Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Datum (controlelijst ingevuld) Handtekening Toelichting op de controlelijst

Nadere informatie

Veiligheid in het primair onderwijs

Veiligheid in het primair onderwijs Veiligheid in het primair onderwijs 1 april 2009 Maarssen 8 april 2009 Amsterdam 9 april 2009 Den Haag 21 april 2009 Eindhoven 22 april 2009 Assen Marij Bosdriesz, Cecile Godefrooy, Marina Moerkens Programma

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

1. Hoe ter handelen bij een plotselinge lichamelijke calamiteit bij een leerling, een leerkracht, een ouder

1. Hoe ter handelen bij een plotselinge lichamelijke calamiteit bij een leerling, een leerkracht, een ouder Calamiteitenplan 1. Hoe ter handelen bij een plotselinge lichamelijke calamiteit bij een leerling, een leerkracht, een ouder Indien er een ernstig lichamelijk voorval is in de school of op het plein: wordt

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal ontruimingsplan Jan Tinbergencollege Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal 1 De bedrijfshulpverleningsorganisatie De bedrijfshulpverleningsorganisatie bestaat uit: - Een Hoofd BHV (dhr J.Deijkers),

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen

Regeling Vertrouwenspersonen Regeling Vertrouwenspersonen 1 Regeling Vertrouwenspersonen Inhoudsopgave 1 Preambule... 1 Artikel 1 Ongewenst gedrag... 1 Artikel 2 Behandeling ongewenst gedrag... 1 2 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO

CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO Onderstaande tekst is gericht op ouders en leerlingen (te bewerken voor in de schoolgids). De klachtenregeling is echter óók opengesteld voor klachten van personeel.

Nadere informatie

Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen

Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen De Wet schrijft voor dat elke school een klachtenregeling heeft. Iedereen binnen de school (leerlingen, ouders, docenten, leidinggevenden, overige

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

Melding incidenten op school protocol + formulier

Melding incidenten op school protocol + formulier Wettelijke basis: Artikel 3 Arbowet. Relatie met overige documenten: - Schoolregels; - Gedragregels; - Arbo-beleidsplan; - Pestprotocol; - Klachtenprocedure. Begripsomschrijving Volgens Van Dale is een

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel K (naast de sporthal) Adres : Putsteeg 4 TA : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

C. (Klachten)regeling voor (een vermoeden van) seksueel misbruik en/of (een vermoeden van) seksuele intimidatie in de basisscholen en de kinderopvang.

C. (Klachten)regeling voor (een vermoeden van) seksueel misbruik en/of (een vermoeden van) seksuele intimidatie in de basisscholen en de kinderopvang. C. (Klachten)regeling voor (een vermoeden van) seksueel misbruik en/of (een vermoeden van) seksuele intimidatie in de basisscholen en de kinderopvang. Het bestuur van de SKPR heeft het College van Bestuur

Nadere informatie

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie.

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie. Pagina 1 van 7 2.2.10. PROTOCOL PREVENTIE MACHTSMISBRUIK Bron:: JGZ protocol PMM - concept 4 GGD Hart voor Brabant Moet iedereen het weten? Draaiboek bij crisissituaties seksuele intimidatie in het primair

Nadere informatie

Veiligheidsplan. mei stichting Best Onderwijs. Industrieweg 116 Postbus CG Best 5680 AG Best

Veiligheidsplan. mei stichting Best Onderwijs. Industrieweg 116 Postbus CG Best 5680 AG Best Nummer 1 Versie 1 Datum 09-10-2012 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar E. Leenders Evaluatiemoment Oktober 2013 Veiligheidsplan mei 2012 stichting Best Onderwijs Bezoekadres: Postadres: Industrieweg

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Budovereniging Asahi Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon 2 3 Taken en bevoegdheden van

Nadere informatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Sint Clemensschool School

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs CONVENANT VEILIGE SCHOOL Voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen en Lentiz Onderwijs Groep Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam St. Sint Jozefmavo Politie Rotterdam-Rijnmond 2 Ondergetekenden 1.

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

Inleiding. IKC De Regenboog Gedragsprotocol 1

Inleiding. IKC De Regenboog Gedragsprotocol 1 Inleiding Gedragsregels geven duidelijkheid aan alle betrokkenen, welk gedrag op school op prijs wordt gesteld en welke niet. De gedragsregels die we met elkaar hebben besproken over agressie en geweld,

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon

Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon TV Beekhuizen Sabine Gobardhan 06-41 37 47 14 vertrouwenspersoon@tvbeekhuizen.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon

Nadere informatie

versie juni 2015 VEILIGHEIDSPLAN MZH Veiligheidsplan MZH

versie juni 2015 VEILIGHEIDSPLAN MZH Veiligheidsplan MZH versie juni 2015 VEILIGHEIDSPLAN MZH Veiligheidsplan MZH Inhoudsopgave 1. Onze visie, doelen en uitgangspunten... 3 2. De huidige situatie op het gebied van schoolveiligheid... 4 3. Communicatie en voorlichting...

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

Bijlage bij de klachtenregeling van de Alliantie Voortgezet Onderwijs

Bijlage bij de klachtenregeling van de Alliantie Voortgezet Onderwijs Bijlage bij de klachtenregeling van de Alliantie Voortgezet Onderwijs Procedure bij klachten die betrekking hebben op seksuele intimidatie en agressie en geweld Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

PESTPROTOCOL Het Pius X College is van ons allemaal

PESTPROTOCOL Het Pius X College is van ons allemaal 15 mei 2013.................................................................. PESTPROTOCOL Het Pius X College is van ons allemaal Wim Krijbolder Inhoud: 1. Aanpak pesten en plagen 3 1.1 Plagen en pesten

Nadere informatie

Protocol Hulp aan leerling en personeel

Protocol Hulp aan leerling en personeel Protocol Hulp aan leerling en personeel IV PROTOCOL Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen de school (Dit protocol is gebaseerd op het beleidsplan in bijlage I) Hieronder

Nadere informatie

Incidenten Protocol. A. Inleiding B. Plan van aanpak C. Het opstellen van een tijdsplanning

Incidenten Protocol. A. Inleiding B. Plan van aanpak C. Het opstellen van een tijdsplanning Incidenten Protocol A. Inleiding Dit protocol is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over de acties die genomen moeten worden als er een incident plaatsvindt. Dit protocol is verdeeld in de hierna

Nadere informatie

HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten

HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten 1. Inhoud 2. Inleiding 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Intentie van het beleid op het gebied van klachten 4. Uitvoering beleid 5. Implementatie 6. Bijlage 1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken Zijn de ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, gangpaden, trappen, hellingbanen en vluchtroutes over de minimaal vereiste breedte

Nadere informatie

Gedragsregels voor leveranciers en externe bedrijven

Gedragsregels voor leveranciers en externe bedrijven Aansprakelijkheid Waak zelf over uw eigendommen. De Rooy is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om geen waardevolle zaken onbeheerd achter te

Nadere informatie

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle /

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle / ARBO BELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Op scholen vormen arbeidsomstandigheden een veel besproken onderwerp. De gezondheid en het welzijn van het personeel is vaak in

Nadere informatie

o.b.s. Het Tweespan, Dr. Van Linden Tolstraat 1, 4209 AL, Schelluinen

o.b.s. Het Tweespan, Dr. Van Linden Tolstraat 1, 4209 AL, Schelluinen Ontruimingsplan o.b.s. Het Tweespan, Dr. Van Linden Tolstraat 1, 4209 AL, Schelluinen Richtlijnen m.b.t. de ontruiming van het gebouw als gevolg van brand of andere calamiteiten. Het ontruimingsplan moet

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Taak/ functiebeschrijving vertrouwenspersoon versie 01 datum 22-01-2016 Pagina 1 of 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel van aanstelling

Nadere informatie

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als iemand zich

Nadere informatie

Klachtenregeling PO OPOO

Klachtenregeling PO OPOO Klachtenregeling PO OPOO Het bevoegd gezag van het Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (OPOO) gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het

Nadere informatie

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V.

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. 6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. Inleiding Wij willen graag dat de cliënten van THUIS met zorg Zaanstreek thuiszorg tevreden zijn over de zorg die aan hen wordt geboden. Ook vinden we het

Nadere informatie

PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE

PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE INLEIDING Op elke school voor voortgezet onderwijs is sinds 1 augustus 1998 een klachtenregeling verplicht. Deze garandeert een zorgvuldige

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

Inleiding. 1. Taak van de werkgever. 2. Klachtenregeling

Inleiding. 1. Taak van de werkgever. 2. Klachtenregeling Inhoud Inleiding 1. Taak van de werkgever volgens de Arbo-wet 2. Klachtenregeling 3. Pedagogisch klimaat 4. Samenwerking met andere instellingen 5. Belangrijke beleidsonderdelen 5.1. Seksuele intimidatie

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013)

GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013) GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013) Deze gedragscode is opgesteld omdat de Samuelschool een veilige school wil zijn. Een school waarin de identiteit en het unieke van iedere persoon uitgangspunt is van

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening op scholen

Bedrijfshulpverlening op scholen Bedrijfshulpverlening op scholen 2 Bedrijfshulpverlening op scholen INHOUD 1 Inleiding 2 BHV organisatie op scholen 3 Taken, aantal en opleiding BHV ers 4 Samenvatting BHV-organisatie 3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg Volleybalvereniging Woudenberg Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon 1 1 Inleiding Binnen de Volleybalvereniging Woudenberg vinden we dat we met respect met elkaar moeten omgaan. Stelregel is:

Nadere informatie

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 Inzet BHV: De BHV wordt op CCZ ingezet om de (materiële) gevolgen van een calamiteit te beperken en de veiligheid van het gebouw en de

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

INLEIDING Wat verstaan we onder ongewenst gedrag en seksueel misbruik?

INLEIDING Wat verstaan we onder ongewenst gedrag en seksueel misbruik? In Veilige Handen - Het voorkómen van seksueel misbruik en ander ongewenst gedrag INLEIDING IVN-activiteiten worden door beroepskrachten en vrijwilligers uitgevoerd. Natuurlijk moet dat in een plezierige

Nadere informatie

Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014

Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014 Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014 Inhoudsopgave 1 1. Algemene gegevens 2 2. Inleiding 2 3. Overzicht van mogelijke noodsituatie 2 4. Processen van melden t/m nazorg 2 4.1 Bij brand 2 4.2 Bij persoonlijk

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. P.C.B.O. De Loopplank / B.S.O. Kom aan boord / K.D.V. De Bereboot Pieter de Hoochplaats SC Alblasserdam

CALAMITEITENPLAN. P.C.B.O. De Loopplank / B.S.O. Kom aan boord / K.D.V. De Bereboot Pieter de Hoochplaats SC Alblasserdam CALAMITEITENPLAN P.C.B.O. De Loopplank / B.S.O. Kom aan boord / K.D.V. De Bereboot Pieter de Hoochplaats 1 2951SC Alblasserdam Inleiding: Dit plan beschrijft hoe er tijdens een calamiteit snel en doeltreffend

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie