SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN"

Transcriptie

1 SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN PRAKTIJKSCHOOL EINDHOVEN (geanonimiseerd) d.d schoolveiligheidsplan PPE

2 INHOUDSOPGAVE Intentieverklaring Inleiding Veiligheid Schoolveiligheidsplan (SVP) 1. Coördinatie veiligheid Taakomschrijving veiligheidscoördinator Taken van de Arbo-werkgroep: Overzicht taken 2. Schoolspecifieke gegevens 3. Bedrijfshulpverlening (BHV) 4. Crisisteam Crisisteam Taken crisisteam Omgaan met de media bij calamiteiten Externe Organisaties Externe deskundigen 5. Leerlingenstatuut 6. Convenant Veiligheid Op School 7. Schoolgebouw en omgeving Gebouw Fysieke inrichting Eisen aan het algemeen onderhoud zijn op PPE Eisen aan orde, netheid en schoonmaak op PPE Eisen aan toiletten, urinoirs en wasbakken op PPE Eisen aan doorgangen op PPE Eisen aan uitgangen op PPE Eisen aan noodverlichting op PPE Eisen aan deuren op PPE Eisen aan vloeren op PPE Eisen aan EHBO-materiaal op PPE Eisen aan kleedruimten op PPE Eisen aan wasgelegenheden en doucheruimten op PPE Werkplekken Voorschriften meubilair en lichaamshouding op PPE Eisen aan het werken met een computer op PPE voor personeel schoolveiligheidsplan PPE

3 Rookbeleid PPE Praktijklokalen Brandveiligheid Gebruiksvergunning Nood-evacuatieverlichting Rookmelders Receptie Fysische factoren Geluid Ioniserende straling Licht Water Klimaat Energievoorzieningen Elektriciteit Gas Omgeving Toegang Verlichting Graffiti Beperking zwerfvuil Communicatie met de buurt Fietsenstalling Openbaar Vervoer 8. Schoolregels Gedragsregels Aanpak verzuim Aanpak pesten Plagen en pesten Leerkracht / leerling & ouders Gedragscode omgaan met vertrouwelijkheid Meldplicht seksuele misdrijven Bijzondere afspraken rond privacy Bijzondere afspraken rond privacy hiv-geïnfecteerden 9. Schoolbinding Kantines en pauzeruimten Schoolfeesten Voorbereiding van het feest Tijdens het feest Buitenschoolse activiteiten Schoolreis Introductieschoolkamp Andere activiteiten Incidentenbespreking voor leerlingen Incidentenbespreking voor personeel Leerlingenmentoring Zorgstructuur op PPE Leerlingenparticipatie Betrokkenheid van leerlingen bij de school schoolveiligheidsplan PPE

4 Ouderparticipatie Deelraad Reglement MR Begeleiding beginnende docenten Toezicht / surveillance 10. Incidentprotocollen 11. Stappenplan Ongevallen 12. Scholing 13. Sancties Sancties leerlingen Sancties Personeel 14. Incidentenregistratie Registratie Incidenten 15. Klachtenregelingen Kwaliteitswet Klachtenregeling OMO Algemeen reglement Ons Middelbaar Onderwijs Directiestatuut Ons Middelbaar Onderwijs Privacyreglement Ons Middelbaar Onderwijs Regeling ter voorkoming seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie Vertrouwenspersoon De vertrouwensinspecteur Aangifteplicht en meldplicht Rehabilitatie na valse aantijgingen 16. Kwaliteitshandhaving veiligheidsbeleid Instrumenten voor toetsing Arbodienst Veiligheidscoördinator en leden Arbowerkgroep Risicoinventarisatie en -evaluatie Toezichtkader Onderwijsinspectie De medezeggenschapsraad Functioneringsgesprekken Bijstelling van het schoolveiligheidsplan Controle Arbeidsinspectie Herziening INCIDENTPROTOCOLLEN Incidentenprotocollen mei 2008 Checkists Diefstal Inbraak schoolveiligheidsplan PPE

5 Vermissing leerling Vernieling Pesten Vechtpartij Mishandeling Verbale bedreiging (leerling jegens docent) Verbale bedreiging (leerling jegens leerling) Verbale bedreiging (anders) Fysieke bedreiging (leerling jegens docent) Fysieke bedreiging (leerling jegens leerling) Fysieke bedreiging (anders) Discriminatie Discriminatie Seksuele intimidatie Alcohol Drugs Vuurwerk Wapenbezit Wapengebruik BHV/EHBO Brandstichting Opvang na ingrijpende gebeurtenis Preventieve acties CALAMITEITENPLAN Inhoudsopgave 1: Alarmnummers: 1.1 Alarmnummers school 1.2 Interne telefoonnummers 1.3 Alarmnummers hulpverleningsdiensten 2: Risico s: 2.1 Inventarisatie 2.2 Beheersing risico's 3. Maatregelen bij brand: 3.1 Algemeen 3.2 Alarmering 3.3 Brandinstructies 3.4 Ontruimen 3.5 Bluswaterverontreiniging 3.6 Opruimen verbrande resten 4: Maatregelen bij sirene alarm: 4.1 Algemeen 4.2 Maatregelen 4.3 Frequentie rampenzender 4.4 Ontruimen 5: Maatregelen bij explosiegevaar & gaswolk: 5.1 Algemeen 5.2 Maatregelen 5.3 Schuilen 5.4 Ontruimen schoolveiligheidsplan PPE

6 BIJLAGEN 6: Maatregelen bij bommelding: 6.1 Melding 6.2 Maatregelen 6.3 Ontruimen 7: Maatregelen bij ongeval: 7.1 Algemeen 7.2 Melding 7.3 Maatregelen Reanimatie /AED Beknelling Aanrijding 7.4 Ontruimen 8: Ontruimingsinstructies: 9: Bijlage index Overzicht op de schooladministratie relevante beschikbare documenten ter inzage 1. Samenwerkingsovereenkomst Veiligheid Op school 2. Calamiteitenplan / ontruimingsplan 3. Klachtenregeling OMO 4. Privacy reglement OMO 5. Algemeen reglement OMO 6. Regeling ter voorkoming seksuele intimidatie OMO 7. Directiestatuut OMO 8. Schooldirectiestatuut Het Plein / PPE 9. Gebruiksvergunning gebouw Amundsenlaan (G)MR-reglement OMO 11. Zorgstructuur PPE 12. Verzuimprocedure leerlingen Overzicht bijlagen: Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Overzicht gediplomeerde BHV-ers en EHBO-ers Handelwijze omtrent media-aandacht Leerlingenstatuut Stappenplan bij overlijden Evaluatievragen Belangrijke adressen schoolveiligheidsplan PPE

7 INTENTIEVERKLARING Eindhoven, augustus 2008 Pleincollege Praktijkschool Eindhoven wil veiligheid op school bevorderen en verbiedt in die zin alle vormen van agressie en geweld. Werknemers en leerlingen hebben recht op een veilig en gezond werk- en leefklimaat. Preventie en het terugdringen van agressie en geweld is een verantwoordelijkheid van alle betrokkenen. De directie, de deelraad en het voltallige personeel van Pleincollege praktijkschool Eindhoven geeft de volgende intentieverklaring af: De directie en het personeel willen een schoolklimaat handhaven waarin iedereen elkaars integriteit respecteert. Hiertoe wordt door de directie en het personeel een actief beleid gevoerd, gericht op het voorkomen en bestrijden van agressie, geweld en seksuele intimidatie. De directie behandelt klachten dienaangaande serieus De directie en het personeel tolereren geen enkel vorm van agressie, geweld en seksuele intimidatie. Passende gedragsregels en een passend sanctiebeleid zullen hieraan vorm geven. Ondertekend door: Directie.. Personeel (deelraad). schoolveiligheidsplan PPE

8 INLEIDING Veiligheid Formeel is het bestuur van de school (Ons Middelbaar Onderwijs / het bevoegd gezag) verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid. Op PPE is de dagelijkse schoolleiding gemandateerd voor Arbo-zaken, waarvan veiligheid deel uit maakt. De schoolleiding heeft de plicht zaken op het terrein van sociale en fysieke veiligheid van personeelsleden en leerlingen goed te organiseren en zorgvuldig in te bedden in de school. Schoolveiligheidsplan (SVP) Het veiligheidsbeleid in de school is een uitvloeisel en nadere concretisering van het arbobeleid en is gebaseerd op de inventarisatie van risico s in de school. De school als leefgemeenschap is de rode draad in het veiliger maken van de school als werk- en leeromgeving. Diegenen die er werken, personeel en leerlingen moeten elkaar kennen en vertrouwen, en de school dient een ordelijk onderwijsklimaat te scheppen, waarin de leerlingen en hun ouders (en het personeel) weten waar ze aan toe zijn. Het schoolbeleid aangaande veiligheid dient door de personeelsleden gedragen te worden en leidt ook tot het spreiden van verantwoordelijkheid. Van het personeel wordt een voorbeeldgedrag verwacht. Voor iedereen in de school geldt de verplichting om t.a.v. een strafbaar feit dan wel een of andere vorm van geweld of een incident actief op te treden dan wel te melden bij de schoolleiding. In dezen geldt de gedragscode : WETEN = VERANTWOORDELIJK ZIJN Een schoolveiligheidsplan dient niet een extra papieren tijger te zijn, maar een praktische uitwerking van de verantwoordelijkheid van de werkgever voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid. Het schoolveiligheidsplan bevat: - Duidelijke afspraken over preventieve maatregelen, schoolregels en sancties bij het overtreden. - Heldere procedures over welke maatregelen er genomen worden bij incidenten en de opvang van slachtoffers. - Registratie van incidenten en bespreking daarvan met MR - Verplichting van de werkgever om aangifte te doen van misdrijven - Scholing werknemers in het omgaan met agressie en geweld. De directie van PPE is verantwoordelijk voor een adequaat SVP. De coördinatie van de inhoud van het plan is in handen van de veiligheidscoördinator van PPE. Het SVP wordt jaarlijks geactualiseerd en 1x per 4 jaar geëvalueerd in het kader van een risicoinventarisatie. De schoolleiding legt verantwoording af over het gevoerde beleid aan MR en team. Het SVP is voor alle medewerkers digitaal beschikbaar op het plein, zodat men in voorkomende situaties te allen tijde het plan kan raadplegen danwel ( gedeeltelijk) kan uitprinten. Daarnaast is een fysiek exemplaar van het plan beschikbaar op de administratie Veiligheid is een speerpunt van PPE. De evaluatie spitst zich toe op: - de effectiviteit van het plan - opsporen van lancunes in het veiligheidsbeleid - inspelen op actualiteiten schoolveiligheidsplan PPE

9 1. Coördinatie veiligheid Op PPE zijn veiligheidstaken verdeeld over: - Hoofd BHV - Conciërge - Arbo-werkgroep - Veiligheidscoördinator Hoofd BHV Coördinatie van de bedrijfshulpverlening - overzicht wie zijn BHV-er? - vacatures melden bij MT - nieuwe collega s voorlichten over ontruimingsplan Actualiseren calamiteitenplan bijvoorbeeld aanpassen n.a.v.: - verbouwing, - nieuwe regelgeving of - inspectie van de brandweer Brandveiligheidsmaatregelen Initiëren en evalueren van ontruimingsoefeningen Incidenten- / ongevallenregistratie Onderhoudt contact met preventiemede-werker 20AT Neemt deel aan BHV-overleg 20AT-breed Uitvoeren van en controle op veiligheidsregels, b.v.: - aanduiding vluchtroute - vrijhouden uitgangen - kerstversieringen - aan- en onaangekondigd alarm simuleren - regie bij een ontruimingsoefening - evaluatieformulier aan BHV-ers sturen: wat ging goed / wat kan beter - zonodig BHV-ers bij elkaar roepen voor overleg - er op toezien dat ongevallen genoteerd worden - periodiek de genoteerde gegevens bespreken met veiligheidscoördinator / MT - zijn er conclusies te trekken m.b.t. aanpassing beleid / regelgeving? -. neemt zelf contact op / neemt initiatief voor overleg - doorgeven aan..hoeveel BHV-ers / EHBO-ers een start- of herhalingscursus moeten volgen - BHV-ers en EHBO-ers de cursusdata doorgeven, die Paul plant - overleg met andere Hoofd-BHV-ers Taken conciërge Beheert dagelijks de BHV-telefoon (222) / zorgt voor overdracht aan collega s bij afwezigheid Is goed geïnformeerd betreffende alle zaken die te maken hebben met veiligheid Onderhoudt contacten met externe deskundigen Draagt zorg voor de fysieke veiligheid (gebouw) schoolveiligheidsplan PPE

10 Voorziet het MT en team tijdig van informatie van gesignaleerde problematieken Taken van de Arbo-werkgroep Initiëren uitvoering van een RI&E (in overleg met preventiemedewerker) Het uitvoeren van het plan van aanpak n.a.v. de risico-inventarisatie Afstemmen van de te ondernemen acties met de directie Communiceren met teamleden over de uitvoering van het plan van aanpak Rapporteren t.b.v. een jaarverslag Taken veiligheidscoördinator De veiligheidscoördinator heeft tot taak zorg te dragen voor een veilige leeromgeving voor leerlingen en personeel. Coördineert werkzaamheden middels: zorg dragen voor vertaling van de visie op veiligheid naar een concrete aanpak in de school; zorg dragen voor het opzetten, bijhouden en bewaken van de uitvoering van het veiligheidsplan; is verantwoordelijk dat de procedures en protocollen rondom veiligheid volgens afspraak (SVP) worden uitgevoerd; is goed geïnformeerd betreffende alle zaken die te maken hebben met veiligheid; vraagbaak te zijn met betrekking tot het veiligheidsbeleid en de structuur (protocollen en procedures) voor alle werknemers binnen de school; contact te onderhouden met externe deskundigen. Verricht werkzaamheden ten behoeve van het schoolteam door: toezicht te houden op de uitvoering en handhaving van de gedragsregels; (zorg te dragen voor de fysieke veiligheid; realisatie van het jaarverslag; informeert het team (o.a. middels het personeelsbulletin). Verricht werkzaamheden ten behoeve van het MT door: binnen het managementteam innovatieve ideeën aan te dragen aangaande het beleid rond veiligheid en de voorbereiding hiervan; het beleid en de structuur rondom veiligheid op te zetten en aan te sturen; het management team tijdig van adequate informatie te voorzien; is verantwoordelijk voor opvang van slachtoffers bij ernstige incidenten. schoolveiligheidsplan PPE

11 2. Schoolspecifieke gegevens School : pleincollege Praktijkschool Eindhoven ATC Vestigingsdirecteur : tel. privé : Veiligheidscoördinator: Conciërge : Telefoon : Fax : Website : Hoofdlocatie : Pleincollege Sint Joris Rector : Bestuur : Ons Middelbaar Onderwijs Postadres : Postbus AN Tilburg Telefoon : Bezoekadres : 3. Bedrijfshulpverlening (BHV) De bedrijfshulpverlening (BHV) is de organisatie die optreedt bij calamiteiten in de school en bestaat uit getrainde docenten en getrainde onderwijsondersteunende personeelsleden. Op basis van het aantal aanwezige medewerkers (inclusief leerlingen) is een minimumaantal bedrijfshulpverleners voorgeschreven: bedrijven met meer dan 250 werknemers: minimaal 5 bedrijfshulpverleners. Het hoofd bedrijfshulpverlening is: naam: telefoonnummer: telefoonnummer mobiel: Het hoofd bedrijfshulpverlening is bij ontruiming verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverleningsploeg die onder zijn leiding staat. Hij heeft daartoe een speciale opleiding genoten. Er is tijdens de lesuren altijd vanuit alle werkruimten een dienstdoende BHV-er binnen de school op een draadloze telefoon direct bereikbaar. Overzicht BHV-ers PPE zie bijlage 1 4. Crisisteam BHV? BEL 222! Bij een crisis of calamiteit is er sprake van een onverwachte en accute situatie waarbij een grote groep personen betrokken is en waarbij de dagelijkse gang van zaken ontwricht wordt. Het betreft schoolveiligheidsplan PPE

12 een situatie die levensbedreigend is of zou kunnen zijn en die een meer dan buitengewone inspanninf van docenten en schoolleiding vraagt. Te denken valt b.v. aan zelfdoding, levensbedreigende situaties, plotselinge dood en geweld. De schoolleiding stelt in voorkomende gevallen een crisisteam samen. Het crisisteam handelt overeenkomstig het calamiteitenplan. De leiding van het crisisteam ligt bij de eindverantwoordelijk schoolleider F. Bakermans of diens plaatsvervanger J. Cornelissen. Naam Telefoon werk Privé adres Telefoon privé Telefoon mobiel Het crisisteam wordt samengesteld uit de volgende personen: - Eindverantwoordelijk schoolleider F. Bakermans en/of de vestigingsdirecteur J. Cornelissen - Hoofd BHV E. van der spek - Andere personen worden afhankelijk van de situatie toegevoegd aan het crisisteam Crisisteam Naam Privé adres Telefoon privé Telefoon mobiel Taken crisisteam - Zorg voor en coördinatie van sociaal emotionele opvang - Zorg voor een goede bereikbaarheid van de school en haar personeel - In geval van crisis / calamiteit is het crisisteam of een van de crisisteamleden ook buiten schooltijd bereikbaar - Verzamelt informatie - Controleert bericht / melding - Neemt snelle en slagvaardige beslissingen - Onderhoudt externe contacten, met politie, justitie en hulpverlening en de media - Instrueert personeel - Brieft personeel - Communiceert of regelt communicatie met leerlingen, ouders en personeel - Is alert op psychische gevolgen en adequaat doorverwijzen - Draagt zorg voor nazorg - Delegeert taken aan de juiste mensen - Benoemt een lid van de schoolleiding als persvoorlichter en maakt dit bekend Omgaan met de media bij calamiteiten Het is lastig om te gaan met negatieve aandacht van de media. Medewerkers van kranten en televisie kunnen de school, bijvoorbeeld na een ernstig incident, ongewenst belagen met telefoontjes en bezoekjes. Vervelende situaties kunnen worden voorkomen door de media te sturen en afspraken met ze te maken. Om een gestructureerde aanpak met de media te realiseren is op de school de afspraak gemaakt dat in voorkomende gevallen één functionaris met de media communiceert. Op PPE is in eerste instantie de vestigingsdirecteur de mediacoördinator van de school. schoolveiligheidsplan PPE

13 Zie bijlage 2 Wat te doen met media-aandacht De mediacoördinator is: naam: telefoonnummer werk: telefoonnummer thuis: telefoonnummer mobiel: Externe Organisaties Met externe deskundige organisaties is contact gelegd en zijn afspraken gemaakt over inzet, bereikbaarheid van personene bij crisis / calamiteiten. De veiligheidscoördinator houdt de gemaakte afspraken up to date. Externe deskundigen Organisatie Naam Adres Telefoon Mobiel tel. GGD Eindhoven Politie alarm Politie algemeen Politie Woensel Z Buurtbrigadier Brandweer alarm Brandw. Ehv Bureau Slachtofferhulp Ehv KPC Groep 5. Leerlingenstatuut Het leerlingenstatuut is een reglement van de school waarin de rechten en plichten van de leerlingen zijn vastgelegd. Het leerlingenstatuut is een kwaliteitsversterkend en consumentenbeschermend instrument voor de centrale partij in het onderwijs: de leerlingen zelf. Hiermee wordt voor beide partijen duidelijk dat onderwijs geen vrijblijvende zaak is. De school heeft een leerlingenstatuut dat in overleg met de ouders in de deelraad is opgesteld en is vastgesteld door de directeur. Het leerlingenstatuut is het laatst vastgesteld op: 1 augustus 2009 Het leerlingenstatuut - wordt aan alle leerlingen verstrekt - is integraal in de schoolgids opgenomen - ligt op de school(administratie) ter inzage - wordt 2-jaarlijks met instemming van de deelraad-mr vastgesteld In bijlage 3 is het leerlingenstatuut biigevoegd schoolveiligheidsplan PPE

14 6. Convenant Veiligheid Op School Jaarlijks wordt er een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de volgende partijen: - Pleincollege Praktijkschool Eindhoven - Politie Brabant-Zuid-Oost / afd. Woensel Zuid - Gemeente Eindhoven / Bureau HALT Eindhoven e.o. De samenwerkingsovereenkomst omvat afspraken om gezamenlijk de veiligheid in en om school te vergroten. In de overeenkomst worden de verplichtingen aan de verschillende partijen vermeld, die er enerzijds voor zorgen dat informatie over strafbare feiten, vermoedens van een ernstige bedreiging van de veiligheid etc. te allen tijden spoedig bij de politie gemeld worden en anderzijds een adequate bemoeienis en afhandeling van politie / justitie garanderen. In de schoolgids wordt de samenwerkingsovereenkomst vermeld en met leerlingen en ouders communiceert de school over het bestaan er van. De werking van de overeenkomst is zowel preventief als curatief. De samenwerkingsovereenkomst ligt op de schooladministratie ter inzage. 7. Schoolgebouw en omgeving Gebouw Fysieke inrichting Eisen aan het algemeen onderhoud zijn op PPE - De school heeft een meerjaren onderhoudsplan dat voorziet in het onderhoud van lokalen, sanitair, installaties, casco, toegangen, dak en dergelijke. - De school heeft een eigen budget voor klein onderhoud, zoals het laten repareren van lekkende kranen, kapotte schakelaars en dergelijke. Eisen aan orde, netheid en schoonmaak op PPE - Er zijn voldoende afvalbakken geplaatst die regelmatig worden geleegd. - Gereedschappen en hulpmiddelen die niet in gebruik zijn, worden op de daarvoor bestemde plaatsen opgeborgen. - De gereedschappen en de hulpmiddelen worden periodiek gecontroleerd op gebreken en slijtage. - De school wordt dagelijks schoongemaakt door een gekwalificeerd schoonmaakbedrijf; speciale aandacht gaat daarbij uit naar de schoonmaak van sanitair. - De schoonmaakdienst maakt gebruik van een jaarplan, waaruit af te leiden is welke ruimten wanneer en op welke manier worden schoongemaakt. Een overzicht van de werkzaamheden en de plaatsen en tijden waarop die plaatsvinden is beschikbaar op een algemeen toegankelijke plaats. - De schoonmaak wordt regelmatig gecontroleerd door de conciërge van de school, waarbij zonodig externe, deskundige en onafhankelijke hulp wordt ingeroepen. Eisen aan toiletten, urinoirs en wasbakken op PPE - Voor iedere.. of minder personeelsleden en leerlingen van hetzelfde geslacht is ten minste één toilet aanwezig. - Er is een toilet met voorzieningen voor gehandicapten aanwezig. schoolveiligheidsplan PPE

15 - De toiletruimten worden goed geventileerd en bevinden zich in de nabijheid van de plek waar wordt gewerkt. - De toiletten zijn gescheiden naar sekse. - In de onmiddellijke nabijheid van de toiletten en urinoirs bevinden zich wasbakken met koud stromend water, zeep en handdroogmiddelen om de handen te kunnen wassen en drogen. Eisen aan doorgangen op PPE - Looppaden en transportroutes worden vrijgehouden van obstakels en versperringen. - Rondom machines is voldoende ruimte aanwezig voor de bediener om vrij rond te kunnen lopen. - De werkomgeving van bijvoorbeeld verspanende machines wordt regelmatig schoongehouden. - Deuren in doorgangen waarin glas is aangebracht, zijn voorzien van veiligheidsglas. Eisen aan uitgangen op PPE - Wanneer personen in een gebouw aanwezig zijn, wordt dit gebouw nooit afgesloten ofwel hebben de in het gebouw aanwezige personen de mogelijkheid het gebouw van binnenuit te openen. - In geval van een calamiteit kan het gebouw snel worden ontruimd. - De vluchtroutes zijn berekend op het maximale aantal mogelijk aanwezige personen in het gebouw. - De vluchtroutes zijn duidelijk gemarkeerd. - Indien in één ruimte meer dan honderd personen werkzaam of aanwezig kunnen zijn, of indien er sprake is van verhoogd brandgevaar, is er een tweede uitgang aanwezig (en open of met panieksluiting!). - Indien er geen buitendeur aanwezig is en geen twee uitgangen beschikbaar, wordt deze ruimte zo min mogelijk gebruikt. Dit geldt ook voor kelders. - De deuren van nooduitgangen kunnen altijd snel, gemakkelijk en naar buiten toe worden geopend. - Vluchtdeuren zijn altijd bereikbaar. Dit betekent dat ze noch aan de binnenkant noch aan de buitenkant geblokkeerd zijn door obstakels. Eisen aan noodverlichting op PPE - In ruimten waarin mensen gevaar kunnen lopen door het uitvallen van verlichting, is noodverlichting aangebracht. - Op vloerhoogte heeft de noodverlichting een verlichtingssterkte van ten minste 1 lux vanaf 15 seconden na het uitvallen van de normale elektriciteit tot 60 minuten daarna. - De noodverlichting wordt regelmatig gecontroleerd. Eisen aan deuren op PPE - De deuren zijn beveiligd tegen het optreden van knel- en valgevaar. - Deuren met glas bevatten veiligheidsglas en/of zijn voorzien van beschermingsplanken. Eisen aan vloeren op PPE - De vloeren zijn geschikt voor de stoffen waarmee wordt gewerkt, bijvoorbeeld waterbestendig, oliebestendig of bestand tegen agressieve stoffen. - De vloer is gemakkelijk en goed schoon te maken en is niet te glad. schoolveiligheidsplan PPE

16 - De vloer is egaal, zeker wanneer met transportmiddelen over de vloer wordt gereden. Dit zorgt voor een verkleining van het risico van lasten die ten gevolge van trillingen en schokken de rug te zeer belasten. Eisen aan EHBO-materiaal op PPE - Bij de conciërge, in werkplaatsen, in praktijklokalen en in het gymnastieklokaal is EHBOmateriaal aanwezig. - Tijdens schooltijden zijn steeds personeelsleden aanwezig met voldoende kennis van EHBO om indien nodig, in afwachting van hulpdiensten, maatregelen te treffen om lichamelijke schade zo veel mogelijk te beperken. - De inhoud van EHBO-trommels wordt gecontroleerd en aangevuld door de conciërge. Eisen aan kleedruimten op PPE - Voor personeel en leerlingen die speciale kleding moeten dragen, zoals bij gymnastiek, en zich moeten kunnen omkleden, is kleedruimte beschikbaar - Deze kleedruimte ligt in de nabijheid van de plek waar wordt gewerkt en is gescheiden naar sekse. - De kleding die men niet draagt, wordt in de kleedruimte op doelmatige en veilige wijze bewaard. Eisen aan wasgelegenheden en doucheruimten op PPE - Indien personeel en leerlingen blootstaan aan vuil of stof, is een wasruimte met een voldoende aantal wasbakken beschikbaar. - De wasbakken beschikken over koud en zonodig warm stromend water. - De ruimten zijn gescheiden naar sekse. - Indien de werkzaamheden leiden tot een zodanige vervuiling, of wanneer de werknemers werken onder zulke hoge temperaturen dat een reiniging van het gehele lichaam noodzakelijk is, is een naar sekse gescheiden, goed ingerichte doucheruimte beschikbaar. - De douches beschikken over koud en warm stromend water. Werkplekken Voorschriften meubilair en lichaamshouding op PPE - Het schoolmeubilair voor leerlingen is zoveel mogelijk afgestemd op de lengte van de leerlingen. De school beschikt over een aantal in hoogte verstelbare leerlingensets. - Leerlingen krijgen de juiste technieken voor tillen, bukken, sjouwen en dergelijke aangeleerd. Eisen aan het werken met een computer op PPE voor personeel - bureau of tafel: in hoogte verstelbaar, voldoende ruimte, geen struikelgevaar (geen losse kabels); - stoel: in hoogte verstelbaar, verrijdbaar (vijf wieltjes), rugleuning verstelbaar en kantelbaar, verstelbare armleuningen; - toetsenbord: los, licht hellend, geen spiegelende toetsen; - beeldscherm: weinig spiegeling, goed contrast, geen flikkeringen, contrast en helderheid instelbaar, kantelbaar en draaibaar; - verlichting: aangepast aan de ruimte en aan het werk; - geluid: geen hinderlijke geluiden (piepen, ratelen, enzovoort); - computermuizen: ergonomisch verantwoord; schoolveiligheidsplan PPE

17 - werktijd aan de computer: nooit langer dan twee uur achtereen, niet meer dan vijf à zes uur per dag, afwisselen met ander werk. Rookbeleid PPE Het rookbeleid op PPE is als volgt kort samen te vatten: - In het gehele gebouw wordt niet gerookt - Leerlingen mogen tot aanvang van het eerste lesuur (8.20 uur) op het schoolterrein roken - Bij schoolverlaten mag alleen buiten het schoolterrein gerookt worden - Personeelsleden roken alleen buiten het schoolterrein - Op feestavonden mogen leerlingen onder toezicht roken op de patio van het schoolgebouw - In de lessen wordt aandacht besteed aan gezond gedrag, waaronder de kwalijke gevolgen van het roken zijn begrepen Praktijklokalen In praktijklokalen kunnen, eerder dan in een theorielokaal, situaties voorkomen die een bedreiging vormen voor de gezondheid en de veiligheid. In praktijklokalen dienen de veiligheidsvoorschriften duidelijk zichtbaar aanwezig te zijn. Deze voorschriften worden bovendien aan elke leerling ter beschikking gesteld en aan het begin van het schooljaar in een speciale les behandeld en toegelicht. Brandveiligheid De gevolgen van een brand kunnen zeer ingrijpend zijn, daarom is een goede brandveiligheid van groot belang. Dit geldt in het bijzonder voor die gebouwen waar een verhoogd risico is of waar bij een brand de verwachte gevolgen bovenmatig ernstig zijn. Gebruiksvergunning De school beschikt over een gebruiksvergunning van de gemeente. De gebruiksvergunning is ter inzage op de schooladministratie. Het beschikken over een gebruiksvergunning betekent dat de school voldoet aan de brandveiligheidseisen zoals die door de lokale brandweer zijn gesteld. Enkele voorbeelden: - de school is gecompartimenteerd: brand en rook kunnen niet van het ene deel van het gebouw overslaan naar het andere; - er is op de vereiste plaatsen veiligheidsglas aangebracht; de school beschikt over voldoende blusmiddelen om beginnende brand te kunnen blussen; de blusmiddelen zijn geschikt voor de ruimten waarin ze in geval van brand kunnen worden gebruikt; - de school beschikt over rookalarm middels brandmelders - de school beschikt over een door de brandweer goedgekeurd ontruimingsplan. Nood-evacuatieverlichting De op de locatie aanwezige nood-evacuatieverlichting voldoet aan de voorschriften. Op grond van een contract met Elektrotechniek wordt de voorziening jaarlijks gecontroleerd. schoolveiligheidsplan PPE

18 Rookmelders De op PPE aanwezige rookmelders voldoen aan de voorschriften. Op grond van een contract met.. Elektrotechniek wordt de voorziening jaarlijks gecontroleerd. Receptie De medewerkers op de administratie hebben als neventaak het verzorgen van de receptiefunctie. Zij hebben daarbij de verantwoordelijkheid om de contacten van buiten met de school in goede banen te leiden en alert te zijn op problemen, die eventueel kunnen ontstaan. - de voordeur is van buiten zonder sleutel niet te openen; van binnen uit wel - de voordeur wordt alleen door personeel van de school geopend - er hangt een camera om te zien wie er aanbelt - bezoek moet zich melden aan het loket van de administratie. - het personeel van de administratie beslist of de deur naar de hal van de school geopend wordt (afstandsbediening) òf dat het bezoek verzocht wordt te wachten in het halletje, tot men wordt opgehaald. Fysische factoren Geluid De school draagt er zorg voor dat er zo min mogelijk hinderlijke geluiden in de school zijn. In lokalen en andere werkruimten wordt zoveel mogelijk geprobeerd het geluidsniveau op een acceptabel niveau te houden, onder andere door toepassing van geluidsabsorberende materialen zoals vloerbedekking en gordijnen. Vuistregel: met elkaar kunnen praten zonder stemverheffing. Voor het bedienen van machines zijn gehoorbeschermers beschikbaar voor personeel en leerlingen. Ioniserende straling Op school worden stralingsarme apparaten gebruikt. Beeldschermen in de computerlokalen en andere werkruimten voldoen aan de norm. Licht - In de school zijn de apparaten die schadelijk UV-licht kunnen uitstralen, zoals kopieerapparaten, voldoende afgeschermd. - Waar niet goed mogelijk is om UV-licht af te schermen voor de ogen en de huid, zoals bij lassen, wordt gezorgd voor voldoende beschermende middelen zoals een lasbril en een lasschort. - De verlichting in de lesruimten is zodanig dat voldoende daglicht kan binnentreden en dat de ondersteuning door TL-licht niet verblindend is en gelijkmatig over de werkplek is verdeeld, volgens de geldende normen. - Voor het gebruik van een enkel lokaal met een matige lichtinval wordt er op toegezien dat leerkrachten en leerlingen niet langer dan twee klokuren achtereen in deze ruimte vertoeven. Water - De watervoorziening in school geschiedt via het gemeentelijk waterleidingnet dat over het algemeen aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet. Het water is steriel, helder en vrij van zware metaalverbindingen. schoolveiligheidsplan PPE

19 - Gebouwen die aan de bouwvoorschriften voldoen, voldoen automatisch aan voorschriften als voldoende tappunten, voldoende mogelijkheden om de handen te wassen, voldoende krachtige doorspoeling van de toiletten en voldoende druk voor de brandslangen. - Oneigenlijk gebruik van brandslangen wordt voorkomen door beschermde of verzegelde afsluiters. - De school treft maatregelen ter voorkoming van besmetting met de legionellabacterie. - De watervoorziening is in een vierjaarlijkse risicoanalyse opgenomen. Klimaat - De school zorgt voor een goed evenwicht in het fysisch klimaat in schoolgebouwen. - De school probeert langdurig en extreem tochtige omstandigheden te voorkomen. - De school probeert extreme kou en warmte evenals snelle wisselingen daartussen in - schoolgebouwen te voorkomen. - Apparaten die schadelijke stoffen produceren, zoals een houtzaagmachine, hebben een eigen afzuiging. - De ventilatie in de school geschiedt op natuurlijke wijze of geforceerd, zodanig dat leerlingen en personeel voldoende verse lucht krijgen die niet meer ziektekiemen bevat dan de buitenlucht. Energievoorzieningen Elektriciteit De belangrijkste voorschriften met betrekking tot dit onderwerp zijn te vinden in NEN 1010 en NEN De elektriciteitsvoorzieningen voldoen aan de daaraan gestelde eisen. Maatregelen die genomen zijn om de risico's van het werken met elektriciteit zo veel mogelijk te beperken: - Beheersmaatregelen: werkzaamheden aan elektrische installaties worden alleen uitgevoerd door een ter zake deskundige. Open spanningsbronnen zijn afgeschermd, zodat directe aanraking niet mogelijk is. Schakelkasten zijn te allen tijde gesloten, dat wil zeggen op slot, en de sleutel is alleen in het bezit van de deskundige. - Periodieke controles: machines worden regelmatig gecontroleerd. Dit voorkomt storingen. - Ook de aansluitingen en de kabels worden regelmatig gecontroleerd. Ze worden vervangen wanneer dat nodig is. - Vast opgestelde machines: deze zijn door middel van vaste leidingen met de elektrische installatie verbonden. Vast opgestelde machines zijn deugdelijk geaard. Het intact zijn van de aarding is belangrijk en wordt daarom periodiek gecontroleerd. - Verplaatsbare machines: deze zijn aangesloten met losse leidingen. Deze leidingen zijn, om beschadigingen te voorkomen, zo kort mogelijk gehouden. - Aardlekschakelaar: deze is geplaatst ter beveiliging van een elektrische installatie. Bij een defect aan een apparaat waarbij een geringe lekstroom ontstaat, onderbreekt de aardlekschakelaar de stroomvoorziening. - Dubbelgeïsoleerd handgereedschap: elektrisch handgereedschap is niet voorzien van een aarding, maar is volgens de voorschriften dubbelgeïsoleerd uitgevoerd. Dit gereedschap kan men herkennen aan twee in elkaar liggende vierkantjes op het typeplaatje. Dergelijk gereedschap wordt periodiek gecontroleerd. - Veilige spanning: hieronder wordt verstaan een maximale wisselspanning van 50 Volt of een gelijkspanning van 120 Volt. Indien mogelijk is gekozen voor het werken met een veilige spanning. In besloten ruimten wordt altijd met een veilige spanning gewerkt. Een veilige wisselspanning van 24 Volt wordt bijvoorbeeld in het technieklokaal gebruikt in de soldeerhoek. schoolveiligheidsplan PPE

20 - Schakelaar: aan het elektrische apparaat is een gemakkelijk bereikbare en herkenbare schakelaar bevestigd. - Noodschakelaar: in een (praktijk)lokaal met meerdere vast opgestelde elektrische apparaten is vlak naast de ingang en achter in het lokaal een herkenbare noodschakelaar duidelijk aanwezig. Deze kan met een enkele beweging de stroomtoevoer van alle apparaten in het lokaal uitschakelen. Gas Gas is elke stof die bij een temperatuur van 15 C onder een druk van 1 bar in gasvormige toestand verkeert. Gastoestellen zijn toestellen bestemd of geschikt voor koken, verwarmen, warmwaterproductie, koeling, verlichting of wassen. Gastoestellen hebben, indien van toepassing, een normale watertemperatuur van ten hoogste 105 C. Omgeving Aan de omgeving van de school worden de volgende eisen gesteld: Toegang - De toegang tot de school is gemakkelijk herkenbaar en vrij van obstakels. - De ingang van de school is groot genoeg om op drukke tijden, zoals bij aanvang van de school, grote aantallen leerlingen te verwerken, zonder dat duwen en trekken nodig is. - Camera s zijn permanent opgesteld bij de hoofdingang, rijwielstalling, het schoolplein en de leerlingtoegang; de monitor is in de conciërgeruimte opgesteld. De camerabeelden zijn ook door andere personeelsleden op de pc te volgen. Verlichting De school is aan de buitenkant goed verlicht zodat op klassenavonden, voorlichtingsavonden en ouderavonden de toegangswegen en de ingang goed zichtbaar zijn. Graffiti - Het gebouw is gedeeltelijk voorzien van een anti-graffiti beschermlaag. - Binnen / buiten het gebouw wordt graffiti onmiddellijk na constatering verwijderd door de conciërge of, indien nodig, door een externe specialist. Maatregelen om zwerfvuil te beperken: - Op het schoolterrein zijn afvalbakken geplaatst - Het is de leerlingen niet toegestaan zich in portieken van omwonenden op te houden; - Er wordt op toegezien dat leerlingen na schooltijd spoedig de schoolomgeving verlaten - Leerlingen van wie geconstateerd wordt dat zij vuil op straat deponeren, worden hierop aangesproken; - Leerlingen worden ingeschakeld om zwerfvuil op te ruimen. Communicatie met de buurt - De school ziet er op toe dat leerlingen geen overlast bezorgen - Op klachten uit de buurt wordt altijd serieus gereageerd - De school heeft afspraken met de wijkagent, die onverwijld wordt ingeschakeld in geval van klachten en overlast in de buurt. - De school verwittigt omwonenden als schoolactiviteiten onverhoopt (geluids)overlast bezorgen schoolveiligheidsplan PPE

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede Voorwegschool Heemstede Inhoud: 1. Voorwoord 2. Visie 2.1. Veiligheidsbeleidverklaring 2.2. Aandachtsgebieden 2.3. Aanpak 2.4. Overzicht 3. Fysieke veiligheid 3.1. Verkeer 3.2. Gebouwen 3.3. Schoolplein

Nadere informatie

Protocol veilige school

Protocol veilige school Protocol veilige school Inhoud 1. inleiding 2. uitgangspunten 3. preventief 4. curatief 5. stappenplan sancties 6. veiligheidsregels Noordgouw en inschakelen politie 7. schoolafspraken 8. ICT en mediagebruik

Nadere informatie

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich veilig voelen in onze leer- en werkomgeving. De regelgeving

Nadere informatie

Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL. Versie Rudolf Steiner College Rotterdam. P. Scholtes juni 2012

Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL. Versie Rudolf Steiner College Rotterdam. P. Scholtes juni 2012 Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL Versie Rudolf Steiner College Rotterdam P. Scholtes juni 2012 Inhoudsopgave INLEIDING VEILIG OP SCHOOL... 4 1. Missie en visie op de schoolveiligheid... 4 2.

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid AWBR

Beleidsplan Sociale Veiligheid AWBR 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, Stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: 2 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan Basisschool de Vonder Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Inhoudsopgave Inleiding 4 1. COORDINATIE VEILIGHEID 5 1.1 Schoolleiding 5 1.2 Preventiemedewerker 5 1.3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

sociaal veiligheidsplan

sociaal veiligheidsplan sociaal veiligheidsplan OBS J.P. MINCKELERS Inhoudsopgave 1 INLEIDING 6 1.1 Werken aan veiligheid in en om school 6 1.2 Algemene doelen 6 1.3 Procedure 6 2 SCHOOL EN OMGANGSREGELS 7 2.1 Algemene omgangsregels

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL BALBOAPLEIN 44 1057 VS AMSTERDAM Tel.: 020-6125539 Website:

Nadere informatie

Plan Sociale Veiligheid

Plan Sociale Veiligheid Plan Sociale Veiligheid OPENBAAR ONDERWIJS AAN DE AMSTEL 2 e Daltonschool oktober 2013 1 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland - en dus ook elke school - verplicht

Nadere informatie

Veiligheidsbeleidsplan. Van der Meij College Alkmaar 2012-2014

Veiligheidsbeleidsplan. Van der Meij College Alkmaar 2012-2014 Veiligheidsbeleidsplan Van der Meij College Alkmaar 2012-2014 Maart 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Veiligheidsbeleidsplan Van der Meij College... 2 Algemene beleidsterreinen van het veiligheidsplan...

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan 2012-2015 Mei 2012 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 DEEL 1 ALGEMEEN... 5 1 DOELSTELLING EN UITGANGSPUNTEN... 5 2 COÖRDINATIE VEILIGHEID... 6 2.1 DIRECTIE... 6 2.2 ARBOCOÖRDINATOR... 6

Nadere informatie

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte Delta stichting voor openbaar primair onderwijs Arnhem Leerling Veiligheid Agressie Leerkracht Ouders Protocol Aangifte Bedreiging Medicijngebruik Inhoudsopgave Inleiding...blz.3 Hoofdstuk 1 Coördinatie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15 VEILIGHEIDSPLAN INHOUDSOPGAVE DE VEILIGE SCHOOL...1 VEILIGHEIDSPLAN VOOR DE VELDVESTSCHOLEN...1 HOOFDSTUK 1: PROTOCOLLEN...3 1.1 Protocol omgaan met agressie en geweld...3 1 : Preventief beleid...4 2 :

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid basisschool Los Hoes

Veiligheidsbeleid basisschool Los Hoes Veiligheidsbeleid basisschool Los Hoes Status: Instemming MR 20-11-2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Beleidsdoel 3 Verantwoordelijkheden van de school 4 Privacy 5 Omgang privacy website en sociale media

Nadere informatie

Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz

Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz Dit beleidsplan is voor het eerst in december 2004 opgesteld. Deze zesde editie is in directie en PMR besproken en goedgekeurd in januari 2014. Naast dit plan

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Convenant Schoolveiligheid

Convenant Schoolveiligheid Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroeps Onderwijs Zoetermeer Zoetermeer Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroeps Onderwijs Zoetermeer Een veilige

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

VOORBURG Vastgesteld 8 oktober 2014

VOORBURG Vastgesteld 8 oktober 2014 VOORBURG Vastgesteld 8 oktober 2014 L E E R L I N G E N S T A T U U T Aart van der Leeuwkade 14, 2274 KX Voorburg. Telefoon 070-386.72.72. Fax 070 387.72.75 www.st-maartenscollege.nl \\fs1.spinoza.local\personeel$\bkp\bureaublad\leerlingenstatuut

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDS PLAN

SCHOOLVEILIGHEIDS PLAN SCHOOLVEILIGHEIDS PLAN schoolveiligheidsbeleid Bs. De Schare 2016-2020 Inhoudsopgave SCHOOLVEILIGHEIDSBELEID DE SCHARE ST. HUBERT... 2 INLEIDING... 2 ONDERZOEK... 2 VISIE SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN DE SCHARE...

Nadere informatie

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 1 Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 3 4 Je staat er niet alleen voor Een

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

Leren van incidenten. In vijf stappen beter voorbereid

Leren van incidenten. In vijf stappen beter voorbereid Leren van incidenten In vijf stappen beter voorbereid Leren van incidenten Leren van incidenten In vijf stappen beter voorbereid Dit rapport is in opdracht van de VO-raad en Arbo-VO opgesteld door Instituut

Nadere informatie

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Opleiding Beveiliging Diamantlaan 16 Locatiegids 2014-2015 Beste student, Hartelijk welkom bij de opleiding Beveiliging van het Noorderpoort! De opleiding

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

VIOS VEILIG IN EN OM SCHOOL ZUID KENNEMERLAND CONVENANT GEMEENTES SCHOLEN POLITIE HALT INHOUDSOPGAVE MAART 2007. 2. VIOS- convenant pag.

VIOS VEILIG IN EN OM SCHOOL ZUID KENNEMERLAND CONVENANT GEMEENTES SCHOLEN POLITIE HALT INHOUDSOPGAVE MAART 2007. 2. VIOS- convenant pag. VIS VEILIG IN EN M SCHL ZUID KENNEMERLAND CNVENANT GEMEENTES SCHLEN PLITIE HALT MAART 2007 INHUDSPGAVE 1. Inleiding / Voorgeschiedenis pag. 3 2. VIS- convenant pag. 4-8 3. Tussentijdse Rapportage VIS pag.

Nadere informatie