Oan Provinsjale Steaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oan Provinsjale Steaten"

Transcriptie

1 Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 09 maart 2011 Wurklistnûmer : 02H Beliedsprogramma : 7 Ôfdieling : Zorg en Welzijn Behanneljend amtner : M. Ganzinga-Sutman Meijer Tastel : 5089 Registraasjenûmer : Primêr nûmer : Ûnderwerp : Eindrapportage Provinciaal Armoedebeleid Taheakke : Eindrapportage Provinciaal Armoedebeleid Oanlieding / Beliedsramt (* foech, wetlik ramt, rol PS) : In uw vergadering van 24 januari 2007 is besloten om voor de periode 2007 t/m 2010 jaarlijks ,- in de begroting op te nemen voor armoedebeleid. De uitwerking van het beleid is op 21 februari 2007 door Provinciale Staten vastgesteld. Koarte gearfetting : Ter uitvoering en advisering van dit beleid is er een Taskforce ingesteld. Ter afsluiting van de vier jaar rapporteert de Taskforce de resultaten en doet de aanbeveling om het project over te dragen aan de gemeenten in het kader van de VFG. Voor een goede overdracht adviseert de taskforce om een deel van de resterende middelen uit het budget armoede beschikbaar te stellen voor de verdere ontwikkeling van de samenwerking tussen professionals en vrijwilligersorganisaties, het volgen de projecten en de samenwerking met gemeenten in 2011 en Het voorstel is om dit advies te volgen. Taljochting :

2 Besluit Provinciaal Armoedebeleid Uw Staten hebben op 24 januari 2007 besloten voor de periode 2007 tot en met 2010 provinciaal armoedebeleid te voeren. In de Beleidsnotitie armoedebestrijding, die uw Staten daarna in februari 2007 hebben vastgesteld, staan de volgende bouwstenen van het provinciale armoedebeleid genoemd: Instellen van een Taskforce Armoedebestrijding Structuurondersteuning door versterking bestaande netwerken, o.a. de sociale teams Verzameling informatie en goede voorbeelden in een toegankelijke databank Het instellen van een Budget Armoede, waarin jaarlijks ongeveer één miljoen euro beschikbaar is voor projecten die provinciebreed bijdragen aan het terugdringen of voorkomen van armoede. Regelmatige evaluatie van het armoedebeleid Eindrapportage van Taskforce Armoedebestrijding na 4 jaar Vier jaar lang is door de Taskforce hard gewerkt. Bijgevoegd is de eindrapportage van de Taskforce. Daarin staat een beknopte verantwoording van vier jaar Fries armoedebeleid, De resultaten worden aangegeven en er wordt een overzicht gegeven van de financiële inspanningen voor projecten. De Taskforce adviseert ons College en uw Staten om armoedebestrijding over te dragen aan de gemeenten in het kader van de VFG en als laatste onderdeel van het provinciale armoedebeleid daarvoor beperkt middelen ter beschikking te stellen. De leden van de Taskforce zijn bereid om hun werk in dat kader nog enige tijd voort te zetten. Samenvatting rapportage Taskforce Armoedebestrijding In juli 2007 is de Taskforce Armoedebestrijding ingesteld en sindsdien zijn o.a. de volgende zaken opgepakt: De Taskforce heeft ons geadviseerd over de doelstellingen en speerpunten voor het provinciale armoedebeleid. Vanaf de tweede helft 2007 is er elk half jaar een tender voor het Budget Armoede geweest. Er zijn in totaal in 7 tenders 52 projectaanvragen ingediend, waarvan er 22, op advies van de Taskforce gehonoreerd zijn. In samenwerking met ons college zijn de volgende publicaties verschenen: - De Nulmeting armoede (sept. 2008) - De Tussenevaluatie Provinciaal Armoedebeleid Fryslân (maart 2009) - Drie jaar Fries armoedebeleid (juni 2010) De Sociale kaart armoedebestrijding Fryslân is gepubliceerd op het IKP Emancipatie & participatie. Er zijn twee provinciale netwerkbijeenkomst armoedebestrijding gehouden, Startconferentie Armoede aan de Kant op 7 juli 2007 en Goede Voorbeelden in Fryslan op 2 oktober De Databank Good practices armoedebestrijding is gepubliceerd op het IKP Emancipatie & Participatie. Als belangrijkste resultaten van 4 jaar armoedebeleid geeft de Taskforce aan dat : Armoede een provinciebreed thema is geworden De provinciale bijeenkomsten armoede een stimulans waren om armoede te agenderen, informatie uit te wisselen en af te stemmen op het gebied van armoede Er meer initiatieven zijn genomen door partijen op het gebied van armoedebestrijding De toegekende projecten uit het Budget Armoede een blijvende aanvulling betekenen voor de infrastructuur in Fryslân op het gebied van armoedebestrijding Er sprake is van meer samenwerking tussen organisaties. Zonder dat hiervoor nieuwe structuren/organisaties zijn opgezet. 2

3 Het provinciaal armoedebeleid een impuls betekent voor de samenhang van beleid van gemeenten en organisaties die zich bezig houden met armoedebestrijding in Fryslân. Versnippering van beleid is minder geworden Er kansen liggen voor gemeenten om tot nog meer uitwisseling te komen en bekendheid te geven aan projecten en initiatieven die bijdragen aan armoedebestrijding. Indirect heeft het provinciale armoedebeleid veel bijgedragen aan de vermindering van het aantal mensen dat financieel en sociaal uitgesloten wordt. Met name zijn er resultaten bereikt in de versterking van de sociale infrastructuur armoedebestrijding en in preventie. Initiatieven zijn verbonden op bovenlokaal en provinciaal niveau. Het provinciale beleid is van belang geweest omdat het initiatieven nam waar gemeenten dit minder konden, bijvoorbeeld door bovenlokale initiatieven te steunen en uit te breiden. De winst van het provinciale armoedebeleid zit in het feit dat armoede een onderwerp is geweest in de afgelopen periode van vier jaar waaronder tal van partijen hun schouders gezet hebben: gemeenten, provincie, de Taskforce, maatschappelijke organisaties, bedrijven en particuliere initiatieven. De gemeenten benadrukken echter ook dat zij verantwoordelijk zijn voor armoedebeleid en de participatie van kwetsbare groepen in de samenleving. Gemeenten vinden dat zij de verbindende, coördinerende en stimulerende rol op het gebied van armoedebestrijding kunnen oppakken in het kader van de intergemeentelijke samenwerking in VFG-verband. De Taskforce is van mening dat in de ontwikkelingen rond de samenwerking en samenhang op het gebied van armoedebestrijding in Fryslân nog een aantal stappen gezet moet worden. In de eerste plaats is de samenwerking tussen vrijwilligers en professionals nog niet zodanig ontwikkeld dat het vanzelfsprekend is dat partijen elkaar zullen opzoeken en tot goede samenwerking komen. De Taskforce is dan ook van mening dat de impuls die met het provinciaal armoedebeleid is gegeven nog een vervolg dient te krijgen in bijv. een tweetal werkbijeenkomsten in de komende twee jaar. In de tweede plaats is er een aantal projecten, die nog verantwoording moeten afleggen. Ook hierin ziet de Taskforce voor zichzelf nog een rol. In de derde plaats is er sprake van de overgang van verantwoordelijkheden van de provincie naar de gemeenten. De gemeenten hebben in VFG verband het voornemen een ambtelijke werkgroep, bestaande uit een vertegenwoordiging van alle sociale diensten, in te stellen om de overgang van de provincie naar deze werkgroep te vergemakkelijken. Ook om de kennis en ervaring en de contacten van de Taskforce over te dragen naar deze gemeentelijke werkgroep, is het verstandig om de Taskforce nog enige tijd te laten voortbestaan. De Taskforce kan naar de ambtelijke werkgroep als adviseur en als go between tussen provincie en gemeenten fungeren. De Taskforce geeft aan hier graag nog door de provincie in gefaciliteerd te willen worden. Voorgesteld wordt uit de resterende middelen van het Budget Armoede een bedrag van ,- te reserveren voor o.a. het organiseren van een jaarlijkse conferentie voor alle organisaties die betrokken zijn bij armoedebestrijding en het leveren van beleidsinformatie en onderzoek, zodat armoede op de agenda blijft. Voorstel om kennis te nemen van de eindrapportage en in te stemmen met advies van Taskforce Armoedebestrijding over overdracht van project Armoede Wij hebben kennisgenomen van de rapportage en het voorstel van de Taskforce Armoedebestrijding Wij stellen u voor kennis te nemen van de eindrapportage. Voor het verankeren van de resultaten stellen wij voor in te stemmen met de aanbeveling van de Taskforce om voor 2011 en ,- (uit de resterende middelen van het budget armoede) be- 3

4 schikbaar te stellen voor de verdere ontwikkeling van de samenwerking tussen professionals en vrijwilligersorganisaties, het volgen de projecten en de samenwerking met gemeenten. Ljouwert, Deputearre Steaten fan Fryslân, J.A. Jorritsma, foarsitter drs. A.J. van den Berg, siktaris 4

5 BESLÚT NR. : PROVINSJALE STEATEN fan FRYSLÂN Nei it lêzen fan it útstel fan Deputearre Steaten fan Fryslân fan, nr. Oerwagende dat : Nei 4 jier earmoedebelied der in einrapportaazje leit fan de taskforce Armoedebestrijding; Dat út de einrapportaazje bliken docht dat it goed is om it earmeodebelied oer te dragen oan de gemeenten; Dat de Taskforce ree is en wurkje noch dêroan mei yn it ramt fan de FFG Dat Deputearre Staten útstellen om foar de oerdracht noch in provinsjale bydrage te ferlinen Beslute : Yn te stimmen mei in bydrage oan de oerdracht earmoedebelied fan út it besteande budzjet earmoede. Sa feststeld troch Provinsjale Steaten Fan Fryslan yn harren iepenbiere gearkomste fan 09 maart 2011,, foarsitter, griffier 5

6 Eindrapportage Taskforce Armoedebestrijding Provinciaal armoedebeleid Fryslân: 2007 tot en met

7 Colofon De Eindrapportage Provinciaal Armoedebeleid Fryslân: 2007 tot en met 2010 is de vierde rapportage in de beleidsevaluatie provinciaal armoedebeleid uitgevoerd in opdracht van de Taskforce Armoedebestrijding. Uitgave Provincie Fryslân Auteurs Mevr. Drs. H.C. Blankenspoor, Partoer CMO Fryslân Mevr. E. Mijnheer, Groot Haar + Orth Mevr. M.H.L. Ganzinga-Sutman Meijer, provincie Fryslân Leeuwarden, december

8 Voorwoord Het besluit van Provinciale Staten om iets te doen aan het terugdringen van de armoede in Fryslân en het instellen van een Taskforce daarvoor, 4 jaar lang, is in 2007 een feit. Het is geen provinciaal beleid, maar gemeentelijk. Als oud-wethouder weet ik dat gemeenten niet positief zullen reageren. Toch zie ik een aantal positieve kanten aan het besluit en neem ik zitting in de Taskforce. Het onderwerp en de taken voor de Taskforce spreken mij aan. Ik weet hoe moeilijk het is om adequaat en sluitend beleid te maken om armoede te bestrijden. Maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties doen hun best mensen te helpen, professionele organisaties, en toch vallen er veel mensen tussen wal en schip. Als lid van de Taskforce kan ik hier wellicht verbetering in aanbrengen. Terugkijkend op de afgelopen 4 jaar kan ik constateren dat we succesvol zijn geweest. 4 jaar is echter te kort om nu in zijn algemeenheid te constateren dat het provinciaal armoedebeleid geleid heeft tot minder armoede toch zijn er een aantal concrete resultaten bereikt. Een belangrijk resultaat is dat met de provinciale inzet Armoede nu meer op de kaart staat in Fryslân. Gemeenten en organisaties werken meer en meer samen. Zijn gezamenlijk succesvoller dan alleen. Dit heeft in de aanloop wel wat moeite gekost. Alhoewel iedereen bereid was om met elkaar over de aanpak van armoede te spreken, bleek dit niet automatisch te betekenen dat er ook direct werd samengewerkt. De gehonoreerde projecten en de inzet van Taskforce en de gedeputeerde hebben er echter toe geleid dat partijen elkaar hebben weten te vinden en dat er ook wordt samengewerkt, zonder dat dit geresulteerd heeft in nieuwe organisaties. Zo is er is in het kader van het voorkomen van armoede onder kinderen een netwerkwerk opgezet tussen Leergeld en Jeugdsportfonds. Hiermee is er geld direct naar kinderen en jeugdigen gegaan. Ook projecten in preventie en structurele hulp zijn gehonoreerd waarvan de doelgroep direct de vruchten plukt. De oprichting van een Fries Noodfonds is zeer positief. Gemeenten en hulpverleners kunnen er gebruik van maken. Achteraf bezien hebben provinciale staten veel in beweging gezet met hun besluit, waarvan het resultaat blijvend zichtbaar zal zijn voor de Friese samenleving. Klaske van den Berg-Wiersma, voorzitter Taskforce 8

9 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Provinciaal armoedebeleid Fryslân 2007 tot en met Projecten: doelen en resultaten 3.1 Fonds Een Goed Begin (Jeugdhulp Friesland) 3.2 Leergeld (van de 4 stichtingen Leergeld in Drachten, Heerenveen, Leeuwarden en Sneek) 3.3 Preventiemedewerkers (Kredietbank Nederland) 3.4 Bevorderen interventiekracht (Sociale teams van HVD Friesland 1 ) 3.5 Integrale Armoedeaanpak (De Arme Kant van Fryslân) 3.6 Sulveren Stipe/uitzendbureau senioren (Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân) 3.7 Omkeer 2.0/Smart Communities (Burenhulpcentrale) (gemeente Leeuwarden e.a.) 3.8 Stichting Samenwerkende Voedselbanken Friesland (SSVF) 3.9 Verkenning nut en wenselijkheid Friese Stichting Urgente Noden (gemeente Leeuwarden) 3.10 Signaleren van armoede in de thuiszorg (Thuiszorg Het Friese Land e.a.) 3.11 Huis voor Jongeren (Zienn) 3.12 Ping (Kredietbank Nederland) 3.13 Jeugdsportfonds (Stichting Jeugdsportfonds) 3.14 Versterking sociale structuur (Leger des Heils) 3.15 Klasse!Kas (Kredietbank Nederland) 3.16 Gelijke kansen voor een optimale start (ROS Friesland) 3.17 Intensivering armoedebestrijding met Kanskaarten ( Arme Kant van Fryslân) 3.18 Armoedesignalering door vrijwilligers (Solidair Friesland) 3.19 Schuldhulpmaatjes (Solidair Friesland) 3.20 Versterking infrastructuur armoedebestrijding NOFA gemeenten (Projectgroep Maatschappelijk Activeringswerk van de Protestantse Kerk in Fryslân) 4. Overige interventies: resultaten en toekomst 4.1. Onderzoek 4.2. Beleidsinformatie 4.3. Interventies van provincie en Taskforce Armoedebestrijding 4.4. Terugblik Taskforce 5. Conclusies en aanbevelingen Bijlage 1 Financiële verantwoording 1.1. Financiële verantwoording toegekende projecten 1.2. Stand van zaken armoede in Fryslân 1 Voorheen GGD Friesland 9

10 1. Inleiding Provinciale Staten Fryslân hebben voor de periode 2007 tot en met 2010 provinciaal armoedebeleid ingesteld. In de Beleidsnotitie armoedebestrijding (PS, februari 2007) staan de volgende bouwstenen van het provinciale armoedebeleid genoemd: Instellen van een Taskforce Armoedebestrijding Structuurondersteuning door versterking bestaande netwerken, o.a. de sociale teams Verzameling informatie en goede voorbeelden in een toegankelijke databank Het instellen van een Budget Armoede, waarin jaarlijks ongeveer één miljoen euro beschikbaar is voor projecten die provinciebreed bijdragen aan het terugdringen of voorkomen van armoede. Regelmatige evaluatie van het armoedebeleid In de Beleidsnotitie Armoedebestrijding van Provinciale Staten, vastgesteld aan het begin van het inwerkingtreden van het provinciale armoedebeleid, heeft Provinciale Staten aangegeven dat de volgende vragen beantwoord dienen te worden in de evaluatie: is de armoede herkend en teruggebracht? welke aanvragen zijn ingediend en gehonoreerd en welke resultaten zijn er mee geboekt? heeft het geleid tot het verminderen van het aantal mensen dat financieel en sociaal uitgesloten is? welke verbeteringen kunnen worden voorgesteld om het doel beter te bereiken? gaan we door of stoppen we gezien de uitkomst van de evaluatie? In de afgelopen vier jaar is op een aantal momenten evaluatief onderzoek verschenen 2. Begonnen is met het vooronderzoek Speerpunten provinciaal armoedebeleid (juni 2007). Daarna is de Nulmeting Armoede Fryslân (september 2008) gepubliceerd. In maart 2009 is de Tussenevaluatie Provinciaal armoedebeleid uitgekomen. In juni 2010 is de derde rapportage in het kader van de beleidsevaluatie provinciaal armoedebeleid verschenen, getiteld Samen tegen de armoede. Drie jaar Fries armoedebeleid. Na elke rapportage zijn beleidsaanbevelingen opgesteld, deze vormden voor de Taskforce en Gedeputeerde Staten input om het provinciale armoedebeleid vorm te geven en te versterken. In deze eindrapportage wordt een beknopte verantwoording gegeven over de periode van vier jaar Fries armoedebeleid: de resultaten van het provinciale armoedebeleid worden aangegeven en er wordt een financiële verantwoording gegeven. Voor uitgebreidere inhoudelijke beschrijvingen kunnen de eerder verschenen evaluaties geraadpleegd worden. De evaluatierapporten zijn te downloaden op en te vinden in de map Armoede op het IKP (Informatie- en Kennis Punt) Emancipatie & Participatie. 2 Partoer CMO Fryslân is opdrachtnemer van de gehele beleidsevaluatie. 10

11 2. Provinciaal armoedebeleid Fryslân 2007 tot en met 2010 De primaire verantwoordelijkheid voor armoedebestrijding ligt bij het Rijk en de gemeenten. Het inkomensbeleid ligt bij het Rijk en de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand, de schuldhulpverlening en overig ondersteunend autonoom armoedebeleid ligt bij gemeenten. De Provincie Fryslân zag in als meerwaarde van een provinciale aanpak armoedebestrijding: Het coördineren, stimuleren en faciliteren van zaken die een bovengemeentelijke aanpak vragen Het ondersteunen van belangengroeperingen die een betekenisvolle rol hebben in de armoedebestrijding, maar daarvoor geen middelen ontvangen van gemeenten Het stimuleren van innovaties in de aanpak van armoedebestrijding Het bij elkaar brengen van expertise op het gebied van armoedebestrijding. Op 4 juli 2007 is op een provinciale startconferentie Armoede aan de Kant! de Taskforce Armoedebestrijding ingesteld. Samen met Gedeputeerde Staten zijn ze actief aan de slag gegaan: Gedeputeerde Staten hebben op advies van de Taskforce de doelstellingen en speerpunten vastgesteld voor het provinciale armoedebeleid. Het Budget Armoede is ingesteld. Vanaf de tweede helft 2007 is er elk half jaar een tender voor het Budget Armoede geweest. Er zijn in totaal in 7 tenders 52 projectaanvragen ingediend, waarvan er 22 gehonoreerd zijn. De Nulmeting armoede is gepubliceerd. De Taskforce Armoedebestrijding adviseerde GS over de projectaanvragen De Taskforce Armoedebestrijding en de gedeputeerde hebben het provinciale armoedebeleid uitgedragen in de provincie en daarbuiten. Het contact met de gemeenten verliep door lidmaatschap van de coördinerend portefeuillehouder Zorg en Welzijn van de VFG 4 aan de Taskforce Armoedebestrijding, door regelmatig contact met de coördinerend portefeuillehouder Werk en inkomen VFG en door presentaties in de vergaderingen van de VFG. De Tussenevaluatie Provinciaal Armoedebeleid Fryslân is gepubliceerd. Eind 2008 zijn de doelen voor het provinciale armoedebeleid op grond van evaluatie op advies van de Taskforce Armoedebestrijding door GS gewijzigd. DOELEN ARMOEDEBELEID Voor de periode 2007/2008: Structuurversterking en bevorderen sociale infrastructuur armoedebestrijding Activerend armoedebeleid: participatie in de samenleving vergroten Bestrijden armoede en bevorderen participatie van kinderen en jongeren Aanpak van problematische schulden Tegengaan niet-gebruik van inkomensvoorzieningen. Voor de periode 2009/2010: Versterking infrastructuur armoedebestrijding door optimalisering van de samenwerking tussen professionals en maatschappelijke-/vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor armoedebestrijding Doorbreken van de gevolgen van overerving van armoede bij kinderen Totstandkoming van een provinciaal noodfonds Deskundigheidsbevordering in het signaleren van armoede. 3 Uit Beleidsnotitie armoedebestrijding PS, februari Vereniging Friese Gemeenten 11

12 De eerder gehonoreerde projecten zijn volop in uitvoering en in sommige projecten is men aan de slag met de verankering van resultaten. De Taskforce Armoedebestrijding heeft haar werkzaamheden voortgezet: advisering van GS, het aanjagen van gewenste ontwikkelingen, het leggen van verbindingen tussen initiatieven en projecten en tussen bestuurlijk, ambtelijk en uitvoerend niveau, het presenteren van het provinciale beleid. Ook heeft de Taskforce het provinciaal armoedebeleid ondersteund door gebruik te maken van de netwerken van de leden en de voorzitter. Met vertegenwoordigers van diverse projecten is gesproken en op grond daarvan hebben die projecten hun koers bijgesteld. De Sociale kaart armoedebestrijding Fryslân is gepubliceerd op het IKP Emancipatie & participatie. De provinciale netwerkbijeenkomst armoedebestrijding Goede Voorbeelden in Fryslan is op 2 oktober 2009 gehouden. De Databank Good practices armoedebestrijding is gepubliceerd op het IKP Emancipatie & Participatie. De Taskforce Armoedebestrijding had tweemaal overleg met de ambtelijke werkgroep armoede van de VFG, de eerste maal over de aanbevelingen naar aanleiding van de Nulmeting Armoede, de tweede maal naar aanleiding van het evaluatieverslag Samen tegen de armoede - Drie jaar Fries armoedebeleid en de aanbevelingen op grond van dat rapport. 12

13 3. Projecten: doelen en resultaten In dit hoofdstuk worden de projecten beschreven die een bijdrage ontvangen hebben vanuit het Budget Armoede. De omvang van het ter beschikking gestelde bedrag vanuit het Budget Armoede wordt aangegeven 5, de doelstelling van het project, de behaalde resultaten en de continuïteit van het project in de toekomst. De aanvragen zijn beoordeeld conform de Uitvoeringsregeling projectsubsidies sociaal beleid en zorg, onderdeel armoede. Hierbij is in eerste instantie gekeken of de aanvragen: -passen binnen de door gedeputeerde staten vastgestelde doelstellingen en speerpunten; -leiden tot de bestrijding van de gevolgen van armoede; -aanvullend zijn op het beleid van het rijk en gemeenten en -ten goede komen aan huishoudens in de provincie Fryslân en die bij voorkeur: -leiden tot een sluitend netwerk. Geen bijdrage is geleverd voor aanvragen waarvan: a. de activiteit geen bijdrage levert aan de doelstelling van het budget armoede; b. de aanvraag door een bestuursorgaan van de gemeente om inhoudelijke redenen is afgewezen; c. de activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd een gemeentelijke taak of een rijkstaak betreft; d. de activiteiten kunnen worden gerekend tot de reguliere bedrijfsvoering van de aanvrager of gefinancierd (kunnen) worden vanuit andere wettelijke regelingen, zoals de awbz; e. de activiteit ook zonder subsidie kan worden gerealiseerd; f. de vereiste mate van co-financiering onvoldoende is aangetoond; g. onvoldoende aannemelijk is dat binnen zes maanden na het besluit tot subsidieverlening kan worden begonnen met de realisatie van het product. Daarbij is met name ook gekeken naar: - de mate waarin er bij de ontwikkeling en/of uitvoering van de activiteit sprake is van onderlinge samenwerking tussen de organisaties in het netwerk; - de beoogde en verwachte effecten, in relatie met de hoogte van de gevraagde subsidie; - de mate waarin zicht bestaat op de effecten en borging van de activiteit op de langere termijn; - de mate waarin sprake is van een bovenlokaal belang Fonds Een Goed Begin (Jeugdhulp Friesland) ,- Korte omschrijving Een intern fonds voor kinderen en jongeren die bij Jeugdhulp Friesland in behandeling zijn. Het gaat om cliënten (en hun gezinnen) die schulden hebben of financiële/materiële tekorten hebben. Bestemd voor noodzakelijke uitgaven en uitgaven die helpen om de participatie van de doelgroep te bevorderen, zoals voor inrichting en inventaris, eten, kleding en hobby s. Daarnaast de ontwikkeling van een training budgetbeheer met een werkboek Jongeren en Financiën, voor jongeren die zelfstandig gaan wonen. Doelstelling 5 De cofinanciering wordt hier niet aangegeven. Zie ook hoofdstuk 7 Financiële verantwoording. 13

14 Het streven is om per jaar 100 kinderen/jeugdigen met financiële schulden en/of materiële tekorten te bereiken. Dit zorgt voor snelle doorstroom naar zelfstandigheid, verbetering van kwaliteit van leven en participatie in de samenleving van kinderen en jeugdigen. De uitkeringen vanuit het fonds komen direct ten goede van de doelgroep kinderen en jongeren; zij worden praktisch en concreet ondersteund. In 2009 zijn er 150 aanvragen gedaan en is er ,- uitgekeerd. Van tot 1 augustus 2010 zijn 62 kinderen jeugdigen geholpen. Het geld is vooral besteed aan de inrichting van nieuwe kamers, vakanties en fietsen. In totaal zijn er 185 jongeren behandeld of nog in behandeling bij de zelfstandigheidstraining. Hiervan zijn 146 jongeren uitgestroomd, waarvan 70% intensieve begeleiding (1 op 1) heeft gekregen wat betreft de financiën. Kinderen/jongeren leren dankzij de training omgaan met geld. 80% stroomt uit met positief resultaat en met hun financiën op orde (zonder schulden). 20% wordt verder behandeld of valt weer terug in behandeling. Toekomst De looptijd van het project is tot 31 december Jeugdhulp wil na 2011 doorgaan met het inzetten van financiële middelen in de hulpverlening op een snelle wijze omdat dit de begeleiding ten goede komt. Er is aansluiting en samenwerking gezocht door Jeugdhulp bij SUN Friesland Leergeld (van de 4 stichtingen Leergeld in Drachten, Heerenveen, Leeuwarden en Sneek) 1 e projectaanvraag: ,- 2 e projectaanvraag: ,- Korte omschrijving 1 e projectaanvraag: Het opzetten van een provinciebreed fonds om schoolgaande kinderen en jongeren in staat te stellen mee te doen op school, aan sport, hobby s en culturele activiteiten. Er zijn vier stichtingen (in Drachten, Heerenveen, Leeuwarden en Sneek e.o.) die samenwerken om met behulp van het Budget Armoede de werkwijze van Leergeld Nederland te implementeren in Fryslân. Leergeld vergoedt nooit in geld, maar in natura. Leergeld werkt met vrijwilligers die op huisbezoek gaan en een coördinator per regio, die de aanvragen verdeelt en beoordeelt. De vrijwilligers zijn getraind en beoordelen of er voorliggende voorzieningen zijn die aangesproken kunnen worden. Zo niet dan keert Leergeld uit. 2 e projectaanvraag: voortzetting van het project in 2011 en Doelstelling De stichtingen willen middels het fonds Leergeld zorgen dat kinderen en jongeren kunnen meedoen, net als leeftijdsgenoten. Het gaat om voorkoming van sociaal isolement van kinderen tussen 4 en 18 jaar. Verder wil Leergeld in de 1 e projectperiode ongeveer 1000 kinderen/jongeren in de leeftijd tussen 4 en 18 jaar ondersteunen door een bijdrage. In 2011 en 2012 hoopt Leergeld in totaal 2500 kinderen/jongeren te kunnen ondersteunen. De toekenningen van Leergeld komen direct ten goede aan de doelgroep kinderen en jongeren die in armoede verkeren. In de periode oktober 2009 t/m september 2010 zijn er in totaal circa 1900 aanvragen geregistreerd bij de 4 Friese Stichtingen leergeld. Hiervan zijn er circa 1500 gehonoreerd. Het betreft in totaal circa 1230 kinderen. Het bedrag dat hiermee gemoeid is komt neer op circa

15 Toekomst De 4 stichtingen zijn doorlopend bezig met fondsenwerving. Ook zijn vanuit de stichtingen diverse gemeenten gevraagd een financiële bijdrage te leveren. De vereniging van landelijke stichtingen Leergeld werkt aan ondersteuning vanuit landelijke fondsen Preventiemedewerkers (Kredietbank Nederland) ,- Korte omschrijving Het opzetten van preventie en nazorg binnen de schuldhulpverlening. Twee preventiewerkers ontwikkelen diensten op dit terrein en zetten het netwerk preventie schuldhulpverlening op. Zij ontwikkelen diverse diensten, zoals bijvoorbeeld voorlichtingen, budgetadviesgesprekken, gastlessen voortgezet en -beroepsonderwijs, Klasse!kas voor het primair onderwijs, preventieve activiteiten voor specifieke doelgroepen die dreigen in de schulden te geraken. Doelstelling De preventiemedewerkers willen de kwaliteit van de schuldhulpverlening verbeteren, het aantal schuldregelingen verminderen, recidive verminderen, zorgen dat minder jongeren in de schuldregeling komen, jongeren bewustmaken van financiële keuzes en ouderen stimuleren gebruik te maken van voorzieningen. In cijfers: per jaar 10% daling van curatieve schuldhulpverlening, 10% stijging van preventieve schuldhulpverlening. De klanttevredenheid is hoger dan een 7. De doelstelling om de curatieve schuldhulpverlening met 10% te laten dalen, is niet gehaald. De economische crisis heeft juist geleid tot een toename van aanvragen curatieve schuldhulpverlening. De preventieve schuldhulpverlening is volgens het doel wel met 10% gestegen. De klanttevredenheid over de dienstverlening wordt als ruim voldoende beoordeeld. De preventiemedewerkers hebben verder in totaal 27 voorlichtingen gegeven. Budgetadviesgesprekken worden vanaf augustus 2009 structureel aangeboden aan inwoners van Tytsjerksteradiel. Sinds die tijd zijn er 21 budgetadviesgesprekken gevoerd. Ze hebben 125 gastlessen gegeven op scholen en er werken nu 34 basisscholen met de methodiek Klasse!Kas in de gemeenten Tytsjerksteradiel, Nijefurd, Littenseradiel en Kollumerland. Daarnaast zijn in een pilot binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) De Marwei 12 gedetineerden door de preventiemedewerkers begeleid en is er een incompany training schuldhulpverlening voor medewerkers uitgevoerd. Ten behoeve van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Zuidwest Fryslân zijn 2 dagdelen training uitgevoerd ten behoeve van consulenten over de onderwerpen: Ordenen administratie en Budgetteren. De samenwerking met tal van organisaties is aangegaan door dit project. De Kredietbank is meer outreachend gaan werken. Dit blijkt uit de deelname van de Kredietbank aan samenwerkingsverbanden waarin de expertise van de Kredietbank gewenst is, zoals bijv. in de sociale teams en het Veiligheidshuis. Toekomst De preventiewerkers werken na afloop van het provinciale project door aan preventie binnen het verband van de Kredietbank Nederland. De kosten van de preventiemedewerkers worden dan gedeeltelijk door de kredietbank zelf gedragen en gedeeltelijk door opdrachtgevers (o.a. gemeenten, woningbouwcorporaties). 15

16 3.4. Bevorderen interventiekracht (Sociale teams van HVD Friesland 6 ) ,- (na afrekening project ,-) Korte omschrijving Het versterken van de sociale teams op het gebied van het herkennen en aanpakken van financiële problematiek. Het project richt zich niet alleen op hulp aan individuen met complexe financiële problematiek, maar ook op deskundigheidsbevordering van de organisaties die vertegenwoordigd zijn in de sociale teams wat betreft het omgaan met complexe financiële problematiek. Het project heeft subsidie gekregen voor de inzet van financiële experts in urgente noodsituaties, het voeren van een proefproces om werkwijzen van organisaties die armoedeval veroorzaken aan de kaak te stellen en voor het scholen van hulpverleners in financiële kennis. Doelstelling Na afloop van de looptijd (op 1 september 2010) werken instanties die geld innen en uitkeren met elkaar en met de sociale teams samen in het voorkomen van armoedeval, huisuitzetting en maatschappelijke uitval. Ook is er een effectievere samenwerking tussen organisaties, vermindering van dreigende huisuitzettingen in Fryslan, vermindering van maatschappelijke uitval van de doelgroep en vermindering van frictiearmoede. De hulp van financiële experts is 35 keer ingezet, zij konden cliënten (in samenwerking met andere partijen) op korte termijn bijstaan en de financiële crisissituatie stabiliseren. In totaal hebben 220 deelnemers van sociale teams meegedaan aan de cursus Omgaan met schulden en zij werken nu met een 10-stappenmodel hoe om te gaan met financiële problematiek. Tijdens twee congressen zijn ruim 200 professionals bereikt. De sociale teams hebben door het project meer focus op schuldenproblematiek en er is meer kennis op het gebied van de aanpak van de problematiek. Door snellere stabilisatie is rust gecreëerd en door sneller handelen wordt erger voorkomen en is er minder maatschappelijke uitval. Dit is bereikt doordat de sociale teams beter uit de voeten kunnen met extreme schuldenproblematiek. Met de Kredietbank Nederland is een convenant afgesloten over de samenwerking in de sociale teams. Het deelnemen aan de sociale teams geldt voor alle teams in Fryslân, voor zover de gemeente heeft gekozen voor de Kredietbank als aanbieder van schuldhulpverlening. In het convenant tussen de sociale teams en de Kredietbank zijn afspraken gemaakt over een snelle behandeling door de Kredietbank van cliënten van de sociale teams. Het signaal dat instanties vaak de oorzaak zouden zijn van armoedeval bleek niet met feiten te onderbouwen. Er is dan ook geen juridisch proces gevoerd. Toekomst Doordat er meer kennis is verworven en de werkwijze van de sociale teams is aangepast, kunnen de teams blijvend meer aandacht besteden aan complexe schuldenproblematiek. De hulpverleners zullen bijgeschoold moeten blijven worden, ook na afloop van het project. De Kredietbank kan dit gaan aanbieden als ze de functie van expertisecentrum meer gaan oppakken. De ontwikkelde werkwijze in het kader van het project is door de deelname van de Kredietbank aan de sociale teams structureel ingebed. De aanwezigheid van financiële expertise is hiermee ook voor de toekomst geborgd. 6 Voorheen GGD Friesland 16

17 3.5. Integrale Armoedeaanpak (De Arme Kant van Fryslân) ,- Korte omschrijving De aanpak versterkt de lokale infrastructuur armoedebestrijding door de samenwerking tussen vrijwilligers en professionals te bevorderen, het benaderen van mensen in stille armoede en het stimuleren en begeleiden van hen bij het aanvragen van inkomensvoorzieningen. Deelnemers van het provinciale platform De Arme Kant zijn de Protestantse Kerk Nederland, het maatschappelijk activeringswerk van de RK Kerk, de FSU, CNV Vakmensen, FNV Bondgenoten, Samenwerkende Voedselbanken Friesland, Humanitas en plaatselijke/regionale Arme kant groepen. Doelstellingen Het project wil het probleemoplossend vermogen van mensen in armoedesituaties vergroten. Een van de doelstellingen van het project is om aan het eind van de projectperiode (31 maart 2012) het niet-gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen met minstens 15 % terug te brengen ten opzichte van de nulmeting van Partoer. Beoogd wordt ook om minstens 100 vrijwilligers via 9 trainingsbijeenkomsten te scholen om effectief te kunnen optreden als hulpverlener, persoonlijke begeleider en belangenbehartiger. Aan het eind van de projectperiode wil men 3 lokale overeenkomsten over een gezamenlijke armoedeaanpak tussen vrijwilligersorganisaties hebben afgesloten. In 5 gemeenten is integraal armoedebeleid ontwikkeld en de aanpak met Kanskaarten 7 is ontwikkeld. De lokale samenwerkingsverbanden van vrijwilligersorganisaties bieden persoonlijke steun en begeleiding bij het aanvragen van inkomensvoorzieningen. Kanskaarten zijn ontwikkeld en in Skarsterlân huis aan huis bezorgd en hierop volgt een huisbezoek door vrijwilligers. Per 1 oktober 2010 zijn 45 vrijwilligers geschoold. In totaal zijn 1039 huisbezoeken afgelegd waarbij de Kanskaart met daarop aanvullende inkomensregelingen is uitgereikt. Hiervan hebben 94 huishoudens aangegeven een hulpvraag te hebben. De voorlichtingsbijeenkomsten zijn door 730 mensen bezocht. Het actuele gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen van de Friese gemeenten ten opzichte van de nulmeting van Partoer is vooralsnog niet in beeld gebracht. In twee gemeenten, Skarsterlân en Leeuwarden, is afstemming/samenwerking met de gemeente, professionele hulpverleningsorganisaties en sociale teams ontstaan. Toekomst Het project Integrale armoedeaanpak wil meer aansluiting zoeken bij bestaande projecten en initiatieven in gemeenten vooral in de vorm van het versterken van bestaande lokale overlegstructuren. Er zal nadrukkelijker worden ingezet op samenwerking met gemeenten en sociale diensten. Inzet zal zijn het verbinden van armoedebestrijding met het gemeentelijk WMO-beleid en de activiteiten van professionele organisaties en een verankering bij lokale welzijnsorganisaties Sulveren Stipe/uitzendbureau senioren (Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân) Korte omschrijving Het opzetten van een seniorenuitzendbureau Âldens+. Hierdoor kunnen ouderen op het sociaal minimum betaalde arbeid verrichten, hun inkomen verhogen en actief participeren in de samenleving. Cliënten Wet Werk en Bijstand (WWB) van 62 tot en met 65 jaar krijgen scholing, training en begeleiding, worden geactiveerd en indien mogelijk in dienst 7 Met daarop de mogelijke inkomensvoorzieningen in de gemeente. 17

18 genomen. Het project is ontwikkeld en uitgevoerd door de dienst sociale zaken en werkgelegenheid, Traject BV en lokale welzijns- en zorgorganisaties. Doelstelling Vergroting van de participatie in de samenleving van senioren met een inkomen op het sociaal minimum door het verrichten van betaalde arbeid via een uitzendbureau. Het doel hiervan is armoede te voorkomen, het inkomen te verhogen en mensen weerbaarder te maken. Het doel van Sulveren Stipe is de participatie van 62-jarige WWB-ers en ouder in de samenleving te bevorderen. Het seniorenuitzendbureau Âldens+ is een middel om ouderen aan het werk te krijgen. In totaal zijn aan het eind van de looptijd (eind 2011) 75 senioren naar werk begeleid. Per 1 oktober 2010 zijn 45 mensen bemiddeld naar werk en zijn er 218 inschrijvingen. Het doel was om 50% van de personen uit de doelgroep (WWB-ers uit NW-Friesland, arbeidsongeschikte personen die gepensioneerd zijn en gepensioneerden met een arbeidsverleden met een laag inkomen) in te laten schrijven bij Âldens+. Deze doelgroep is becijferd op totaal 375 personen. Inmiddels hebben zich 218 personen ingeschreven waarmee deze doelstelling dus ruimschoots is gehaald. Er is een financiële constructie ontwikkeld die te gebruiken is door gemeenten en organisaties. Toekomst Âldens+ BV is een zelfstandig uitzendbureau dat als zusterbedrijf van Traject BV opereert. De directie van Âldens+ is nadrukkelijk van plan om het uitzendbureau na afloop van de projectperiode te continueren. Gezien de ervaringen tot op heden en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt, waarin steeds meer een beroep wordt gedaan op ouderen, is de directie van Âldens plus positief gestemd en voornemens om ook na 2011 als selfsupporting Uitzendbureau Âldens+door te gaan voor senioren. 3.7 Omkeer 2.0/Smart Communities (Burenhulpcentrale) (gemeente Leeuwarden e.a.) ,- Korte omschrijving De Burenhulpcentrale (onderdeel van Omkeer 2.0) is een landelijk ontwikkelde methodiek waarbij ICT wordt ingezet om de vraag naar en het aanbod van informele diensten in een buurt/wijk vorm te geven. De bestedingsruimte voor mensen met een laag inkomen wordt hierdoor ruimer. De filosofie van het project Omkeer 2.0 is om zorg en welzijn met elkaar te verbinden en de behoeften van de cliënt centraal te stellen. De essentie van dit project is het zoeken naar structurele, toekomstbestendige oplossingen voor de vastgelopen zorg en dienstverlening aan de burger. Doelstelling Het accent bij het project Burenhulpcentrale ligt op participatie, ontmoeting, leefbaarheid in de wijk en sociale cohesie. Doordat mensen in buurten elkaar diensten aanbieden, wordt de bestedingsruimte voor mensen met een laag inkomen ruimer. De Burenhulpcentrale wil hiermee een bijdrage leveren aan sociale doelstellingen op buurt- en wijkniveau. Hiervoor wordt de website opgezet, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het project wordt ontwikkeld en uitgevoerd met lokale welzijns- en zorgorganisaties, woningbouwcorporaties en gemeenten. Eind november 2009 is de Burenhulpcentrale in Bilgaard van start gegaan. Vanaf februari 2010 is de Burenhulpcentrale ook stadsbreed ingezet. Inmiddels hebben zich 30 deelne- 18

19 mers aangemeld, waarvan 10 hebben aangegeven zelf hulp te willen. Al met al is vanaf de start slechts 1 x een bemiddeling tot stand gebracht. Onlangs (eind april - begin juni 2010) is nog een mailing de deur uitgegaan naar 200 adressen in Leeuwarden, maar dit heeft nauwelijks resultaat opgeleverd. Aangezien er nogal wat kosten verbonden zijn aan het systeem en ook uit andere projecten in het land blijkt dat de moeilijkheid niet zit in het werven van vrijwilligers, maar in het boven tafel krijgen van de (hulp)vraag is de conclusie: Het systeem van de BHC is a) te duur en b) het kost te veel tijd om de BHC van de grond te krijgen. Toekomst Het contract loopt af per Besloten is te stoppen met de BHC en vragen/contacten die er zijn over te nemen in de Hulpvraaglijn Stichting Samenwerkende Voedselbanken Friesland (SSVF) ,- De SSVF is opgericht om de acquisitie en distributie van voedsel, het transport en de opslag van voedsel te coördineren en te verbeteren. Door het Budget Armoede kan SSVF investeren in een koel- en vriesunit, kasten, een computer en een heftruck in Drachten. Het transport wil SSVF verbeteren door een voertuig met koeling aan te schaffen. Doelstelling Door de investeringen kan de structuur van de samenwerkende voedselbanken verbeteren en doordat het voedsel wordt opgeslagen in Drachten, kan er efficiënter worden gewerkt. Het geld vanuit het Budget Armoede is overeenkomstig de aanvraag besteed. Voor de SSVF heeft de provinciale bijdrage veel betekend: de omslag naar efficiënter werken met kortere lijnen in de distributie levert de lokale voedselbanken veel op. Er nemen veel vrijwilligers deel en er is een groei geweest van het aantal voedselbanken en hierdoor is er een grotere doelgroep bereikt. Toekomst De groei van het aantal voedselbanken gaat nog steeds door. Vrijwilligers zijn getraind en er wordt kennis uitgewisseld door de voedselbanken. 3.9.Verkenning nut en wenselijkheid Friese Stichting Urgente Noden (gemeente Leeuwarden) 1 e aanvraag (Verkenning): ,- 2 e aanvraag (Voorbereiding, inrichting en realisatie) ,- Korte omschrijving In de verkenning moet er duidelijkheid komen over de noodzaak van en het draagvlak voor een Friese Stichting voor Urgente Noden (SUN). Het gaat om noodhulp voor cliënten in de hulpverlening die financieel tussen wal en schip vallen. De tweede aanvraag betreft de voorbereiding, inrichting en realisatie van een Bureau Urgente Noden in Fryslân. Het noodhulpbureau werkt via professionele hulpverleners. Zij vragen aan. Het direct kunnen inspelen op een urgente situatie versterkt de hulpverlening en vergroot de mogelijkheden van de hulpverlener de cliënt in de weg omhoog te 19

20 krijgen. Het noodhulpbureau werkt in de uitvoering nauw samen met afdelingen sociale zaken. Er wordt altijd gekeken of er voorliggende voorzieningen mogelijk zijn. Doelstelling Hulpverlening, overheid en fondsen zijn ieder voor zich onvoldoende in staat mensen in directe nood tijdig te helpen. Samen kunnen ze dit wel met een centraal adres waar hulpverleners voor hun cliënten terecht kunnen voor financiële ondersteuning in noodsituaties. Het doel van de eerste aanvraag was het maken van een verkenning. Het doel van de tweede aanvraag is het voorbereiden van een noodhulpbureau. Het noodhulpbureau wil: snelle hulp leveren, bemiddelen om voorliggende voorzieningen te activeren, service en voorlichting geven (m.n. aan de hulpverlening), noodhulp inbedden in de hulpverlening/doorbeken vicieuze cirkels, afstemmen met lokale instanties op het gebied van bestaanszekerheid, signaleren naar instanties en organisaties op basis van de ervaringen met noodhulpverlening. Het draagvlak voor een provinciaal noodfonds is gepeild. Gezamenlijk met tal van maatschappelijke organisaties, provincie en een aantal gemeenten is geconstateerd dat er voldoende draagvlak is om de stichting voor te bereiden. Het bestuur is opgericht in februari 2010 onder de naam SUN Friesland. Het bestuur is uitgebreid na de oprichting met belangrijke vertegenwoordigers vanuit het maatschappelijk veld in Fryslân. Op 6 oktober 2010 was de oprichtingsbijeenkomst in Heerenveen waar circa 140 genodigden bijeen kwamen. Er komen meer voorstanders van het noodfonds onder gemeenten. De gemeenten Leeuwarden, Sneek, Heerenveen en Skarsterlân garanderen de bureaukosten voor de eerste 3 uitvoeringsjaren samen met de Provincie. Vanaf 6 oktober 2010 komen er aanvragen binnen, die in behandeling worden genomen. Per 15 november 2010 is een coördinator SUN Friesland aangesteld. Toekomst Er is een toenemend draagvlak en een toenemende betrokkenheid bij de realisatie van een Fries noodfonds. Dit blijkt ook uit een toenemend aantal betrokkenen, dat wil investeren. Zo hebben een aantal fondsen aangegeven mee te doen. De gemeenten Leeuwarden, Sneek, Skarsterlan en Heerenveen staan garant voor de cofinanciering van de bureaukosten gedurende de eerste 3 jaar. De ondersteuning van meer gemeenten dan de 4 die zich garant stelden voor het eerste jaar is essentieel. SUN Friesland heeft 3 jaar de tijd om zichzelf te bewijzen en verdere steun van gemeenten te verwerven Signaleren van armoede in de thuiszorg (Thuiszorg Het Friese Land e.a.) ,- (na bijstelling resultaten ) Korte omschrijving Dit project richt zich op het faciliteren van en ontwikkelen van thuiszorgmedewerkers in het signaleren van en doorverwijzen bij armoede in huishoudens waar zorg- en thuiszorgdiensten geleverd worden. Het gaat om ontwikkelingskosten. Er wordt samengewerkt met het algemeen maatschappelijk werk, dat de trainingen verzorgt en waarnaar doorverwezen wordt. Partners in het project zijn: Thuiszorg Het Friese Land, St. Zorgcombinatie Interzorg, Thuiszorg Zuidwest Friesland, Thuiszorg/jgz/kraamzorg de Friese Wouden, Isis Kraamzorg. Momenteel hebben zich ook aangesloten: zorgaanbieder in Zuidwest Fryslân Hof en Hiem en Zorggarant. Doelstelling 20

21 Het signaleren van armoede behoort niet tot de reguliere taak van de thuiszorgmedewerkers. Medewerkers ontberen de tools om te kunnen signaleren en doorverwijzen. Binnen het project worden concrete instrumenten ontwikkeld (een signaleringskaart en een protocol), de doorverwijzing afgesproken met externe partners, een trainingsopzet gemaakt, trainingen voor medewerkers uitgevoerd, evenals een train de trainers, zodat (thuiszorg-, kraamzorg- en jeugdgezondheidszorg) organisaties hun eigen medewerkers kunnen trainen. Er is eerst een pilot gestart in Leeuwarden. Hier zijn 205 medewerkers getraind, 22 medewerkers hebben armoede gesignaleerd en 8 cliënten zijn doorverwezen. Andere deelnemende gemeenten zijn: Kollumerland, Dantumadeel, Ameland, Schiermonnikoog, Bolsward, Gaasterlan-Sleat, Lemsterland, Littenseradiel, Nijefurd, Sneek, Wunseradiel, Wymbritseradiel, Skarsterlan, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Opsterland. Er lopen nog verschillende trainingen. Eind 2010 zijn naar verwachting in totaal 1997 medewerkers getraind. De resultaten voor wat betreft signalering en doorverwijzing zijn nu nog niet te geven. Aangezien gemeenten de cofinanciering voor dit project leveren en niet alle gemeenten hiertoe bereid zijn is het toegekende subsidiebedrag bijgesteld op ,- Toekomst Armoedesignalering is opgenomen op de jaaragenda van de teams, zodat dit een terugkerend onderwerp is. Hierdoor blijft de signalering een aandachtspunt en is voor medewerkers duidelijk welke werkwijze bij armoedesignalering wordt gehanteerd. Nieuwe medewerkers worden over armoedesignalering geïnstrueerd door de medewerker binnen het team die hiervoor als trainer is opgeleid Huis voor Jongeren (Zienn) ,- Zienn bundelt al haar aanbod voor jongeren (18-25 jaar) in een integraal aanbod vanuit het Huis voor Jongeren. Een keten van begin (interventie), tijdens (opvang) en tot het eind (ambulante woonondersteuning en terugvalpreventie), waarbij werk en/of opleiding centraal staat. Jongeren worden opgezocht in hun eigen omgeving, opgevangen na detentie en dakloosheid en begeleid, zowel intramuraal in het Huis voor Jongeren als ambulant. Door deze hechte samenhang in werkwijze krijgen jongeren meer kansen en wordt armoede voorkomen. Doelstelling Het jaar 2009 subsidieert de Provincie zowel vanuit SIF als vanuit het Budget Armoede om de ontwikkelde werkwijze van Huis voor Jongeren in stand te kunnen houden en verder te ontwikkelen. Het project wil dak- en thuisloosheid voorkomen en bestrijden, uitval op school en werk tegen gaan, sociale uitsluiting en armoede (aanpak van schulden en opzetten van verantwoord financieel beheer) voorkomen en bestrijden. Het project werkt aan de doelen door: eenheid aan te brengen in de hulpverlening aan jongeren die dak- of thuisloos zijn geraakt, te begeleiden naar een zelfstandig bestaan, het invoeren van trajectbegeleiding, het leveren van nazorg: terugvalpreventie. Het Huis voor Jongeren kon dankzij de subsidie de ontwikkelde werkwijze in standhouden en verder ontwikkelen. Zonder de subsidie van de Provincie had het Huis voor Jongeren geen start kunnen maken in Het geld is ingezet voor trajectbegeleiding, preventie en interventie. Het vult een gat op tussen de hulpverlening aan jongeren tot 18 jaar en 21

22 het hulpverleningsaanbod voor volwassenen. Door de aanpak en het verblijf in Huis voor Jongeren krijgen kansloze jongeren nieuw besef: ze leren hun inkomen te beheren, ze worden doorgeleid naar schuldsanering zodat er weer perspectief ontstaat. Werk, opleiding, vrije tijd: alle leefgebieden worden aangepakt in de werkwijze. Per 1 oktober 2010 zijn 18 jongeren uit de voorziening uitgestroomd. Ambulant hebben 23 jongeren de trajecten positief afgesloten. Op dit moment zijn 76 jongeren bij het Huis voor Jongeren in begeleiding. Toekomst De begeleidingstrajecten worden niet volledig gedekt door financiering uit de Awbz of Wmo. Gezocht moet worden naar een structurele financiële aanvulling om de begeleiding, die een verlenging is van de jeugdzorg blijvend aan te kunnen bieden Ping (Kredietbank Nederland) ,- (na bijstelling resultaten ,-) Korte omschrijving Ping is een laagdrempelig loket, gevestigd op de Werkpleinen waar mensen financieel advies, budgetbegeleiding en/of praktische tips kunnen krijgen. Ping is zowel gericht op mensen die financiële problemen hebben, als op mensen die te maken krijgen met een inkomensdaling en hun uitgaven moeten aanpassen. Op de Werkpleinen komen mensen die met werkloosheid te maken hebben, waardoor hun inkomenssituatie wijzigt. Ping is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Leeuwarden, UWV Werkbedrijf en de Kredietbank. De dienstverlening van Ping is laagdrempelig en kosteloos. Doelstelling Mensen proberen te lang zelf een oplossing voor hun schulden te vinden, of weten de weg naar reguliere hulpverlening niet te vinden. Ook benutten veel mensen niet alle inkomensmogelijkheden. Hierdoor lopen schulden onnodig hoog op en wordt een eventuele oplossing steeds moeilijker. Door zitting te nemen op het Werkplein wil Ping mensen uitnodigen om vroegtijdig vrijblijvend advies in te winnen over hoe het beste om te gaan met hun gewijzigde inkomenssituatie. Het project is erop gericht om op alle Werkpleinen (6) een Ping-loket te openen en per Ping-loket 50 hulpvragen per maand binnen te krijgen. In Leeuwarden, in Drachten en (per 1 november 2010) in Sneek is Ping binnen de Werkpleinen gestart. Het totaal aantal hulpvragen sinds de start van Ping Leeuwarden is 602 (per oktober 2010). Dit komt neer op een gemiddelde van 43 hulpvragen per maand. Het totaal aantal budgetadviesgesprekken bij Ping Leeuwarden is 152 (=25%). Het aantal hulpvragen sinds de start van Ping Smallingerland is in oktober Dit komt neer op een gemiddelde van 45 hulpvragen per maand. Het totaal aantal budgetadviesgesprekken bij Ping Drachten is 38 (=13%). Van alle mensen die bij Ping komen, blijkt 35% een hulpvraag over schulden te hebben. Van deze 35% wordt 66% doorverwezen naar de Kredietbank Nederland. Deze mensen komen door de bemiddeling van Ping in een eerder stadium bij de Kredietbank, waardoor de oplossing voor hun schulden ook minder ingewikkeld is. Op de overige werkpleinen (Heerenveen, Dokkum en Franeker) is het niet gelukt met de betreffende gemeenten afspraken te maken over de oprichting van een Pingloket. Naar aanleiding hiervan is de subsidietoekenning uit het Budget Armoede bijgesteld op ,-. Toekomst De verwachting is dat de financiering van Ping vanaf 2011 volledig door de afnemende gemeenten wordt gedragen. 22

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Sociaal Beleid en Zorg Ôfdieling : Kultuer & Mienskip Behanneljend amtner : Y. Visser Tastel : 5244 Registraasjenûmer : 1124275 Primêr

Nadere informatie

provinsje frys1n provincie fryslân b

provinsje frys1n provincie fryslân b provinsje frys1n provincie fryslân b 1 postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Provinciale Staten van de Provincie Fryslân Postbus 20120 8900

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Ôfdieling : ERT Behanneljend amtner : M.D. Ledegang Tastel : 5947 Registraasjenûmer : 940163 Primêr nûmer : Ûnderwerp : Scenariokeuze

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 19 septimber 2012 Wurklistnûmer : 04B Beliedsprogramma : Stêd en Plattelân Ôfdieling : S&P Behanneljend amtner : C. Dijkman Tastel : 5624 Registraasjenûmer : Primêr

Nadere informatie

Rapportage 1 e half jaar 2013

Rapportage 1 e half jaar 2013 Rapportage 1 e half jaar 2013 Aanvragen 1 e half jaar 2013 Er zijn in bovenstaande periode aanvragen gedaan voor 175 mannen en 189 vrouwen, totaal 364 aanvragen. Gemiddeld over 26 weken is dat 14 aanvragen

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 22 september 2010 Wurklistnûmer : 01B Beliedsprogramma : 2 Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Complexe Projecten Infrastructuur Behanneljend amtner : Wim Boogholt/ Dirk-Jan

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : 5 Lanlik Gebiet Ôfdieling : Stêd en Plattelân Behanneljend amtner : Klaas Talma Tastel : 06-29246676 Registraasjenûmer : 1092934

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Wurkje foar Fryslân Ôfdieling : Wurkje foar Fryslân Behanneljend amtner : Z.R. Cazemier/5682 Tastel : 5682 Registraasjenûmer : 1120170

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 24 april 2013 Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Ôfdieling : SOBD Behanneljend amtner : Dolf Jansen Tastel : 5360 Registraasjenûmer : 1048244 Primêr nûmer : Ûnderwerp

Nadere informatie

Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017. bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet

Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017. bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017 bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet Beleidsplan Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SUNZ) Stichting Urgente Noden Zoetermeer is opgericht 19

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 23 juni 2010 Wurklistnûmer : 02B Beliedsprogramma : 2. Verkeer en Vervoer Ôfdieling : Verkeer en Vervoer Behanneljend amtner : M.E.T. Meijer Tastel : 5305 Registraasjenûmer

Nadere informatie

Project 5 (Taal) onderwijs voor doven - Hoor Friesland

Project 5 (Taal) onderwijs voor doven - Hoor Friesland Inhoud Project 5 (Taal) onderwijs voor doven - Hoor Friesland... 2 Project 7 Aan de slag - Sport Fryslân... 5 Project 11 Meedoen -Card - Arriva... 8 Project 13 Baas: Beweeg Actief Armoede Spel - Stichting

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 26 maaie 2010 Wurklistnûmer : 06H Beliedsprogramma : Bestjoer Ôfdieling : Steategriffy Behanneljend amtner : G. Kraak Tastel : 5618 Registraasjenûmer : 892187 Primêr

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Kennis en Economy Ôfdieling : Het Friese Merenproject Behanneljend amtner : Klaas Talma Tastel : 06 29246676 Registraasjenûmer :

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Vitaliteit. Samen. Lokaal. Integraal. Versterken. Verbinden Vitale regio Fryslân. Bestuurscommissie. 8 december 2016

Vitaliteit. Samen. Lokaal. Integraal. Versterken. Verbinden Vitale regio Fryslân. Bestuurscommissie. 8 december 2016 Vitale regio Fryslân Bestuurscommissie GZH december 201 Samen Verrijken Versterken Vitaliteit Verbinden Integraal Vergroten Lokaal Focus op preventie, gericht op vitaliteit 2-2-201 1 Vitale Regio Fryslân

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting

Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting Minimabeleid 2015 Beek, september 2014 Danielle Marting - 2-1. Inleiding In de afgelopen jaren heeft de gemeente Beek een stevig armoedebeleid opgebouwd. Sinds 2006 is Beek actief in het voorkomen en bestrijden

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen Voorstel buurtgericht werken schuldhulpverlening

Besluitenlijst d.d. d.d. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen Voorstel buurtgericht werken schuldhulpverlening Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team ST_PU_KZ Plan buurtgericht werken schuldhulpverlening 1- Notagegevens Notanummer 2009.216772 Datum 26-8-2009 Programma: 09. Werk en inkomen

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.1145, d.d. 25 november 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sluiten samenwerkingsconvenant 'Veerkracht' in het kader van preventie van depressie bij ouderen in Leiden Zuidwest BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk Stean foar Stipe Visie op cliëntondersteuning zorg, welzijn en aangepast wonen Het Signalerend ignalerende Toegankelijke Effectieve Activerende Netwerk (dat stiet as in hûs!) Inleiding Sinds januari 2007

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 170 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Aanleiding Fonds NutsOhra heeft met het programma Gezonde Toekomst Dichterbij de ambitie om de gezondheidsachterstanden

Nadere informatie

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen Huis van Renkum Doelen waaraan wordt bijgedragen Het Huis van Renkum draagt in de meest brede zin bij aan het hoofddoel van de gemeente Renkum: het vergroten van de zelfredzaamheid, het sociaal functioneren

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

CONVENANT OMMEN ARMOEDEVRIJ

CONVENANT OMMEN ARMOEDEVRIJ CONFERENTIE OMMEN ARMOEDEVRIJ CONVENANT OMMEN ARMOEDEVRIJ Een gemeentebreed verbond tegen armoede en sociale uitsluiting In de gemeente Ommen zijn huishoudens die vaak jarenlang leven van een inkomen rond

Nadere informatie

Bijlage nr. : 79-2007 AAN. Onderwerp : Armoedebeleid de gemeenteraad;

Bijlage nr. : 79-2007 AAN. Onderwerp : Armoedebeleid de gemeenteraad; Bijlage nr. : 79-2007 AAN Onderwerp : Armoedebeleid de gemeenteraad; 1. Inleiding Sinds eind 2006 wordt in onze gemeente gewerkt aan de voorbereiding van een nieuw armoedebeleid. De bedoeling is om het

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 24 juni 2015 Wurklistnûmer : H-14 Ûnderwerp : Ontwerp-begroting 2016, suppletoire begroting 2015 en Jaarstukken 2014 Noordelijke Rekenkamer Beliedsprogramma : Bestuur

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten. Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer. : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling

Oan Provinsjale Steaten. Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer. : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling : Statengriffie Behanneljend amtner : J. Plender Tastel : 5352 Registraasjenûmer : 1132645 Primêr

Nadere informatie

Uitgegeven: 25 juni 2010

Uitgegeven: 25 juni 2010 1 Uitgegeven: 25 juni 2010 2010, no. 43 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 22 juni 2010, no. 896248, Afdeling Zorg en Welzijn, betreffende de Vaststelling van

Nadere informatie

6. Schuldhulpverlening

6. Schuldhulpverlening 6. Schuldhulpverlening Sociale Hulpverlening in de inloophuizen Het komt helaas meer en meer voor dat mensen financieel en/of emotioneel in de zorgen raken of in een sociaal isolement terecht komen en

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan de Raad. Formulierenbrigade. Klik hier voor de reactie d.d. 21 november 2006 van het college van B&W

Initiatiefvoorstel aan de Raad. Formulierenbrigade. Klik hier voor de reactie d.d. 21 november 2006 van het college van B&W Klik hier voor de reactie d.d. 21 november 2006 van het college van B&W Initiatiefvoorstel aan de Raad Datum raadsvergadering 29 november 2006 Nummer voorstel: 215/2006 Onderwerp: Initiatiefvoorstel van

Nadere informatie

Tussenevaluatie. Pilot Schuldhulpverlening Driebergen. Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7

Tussenevaluatie. Pilot Schuldhulpverlening Driebergen. Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7 Tussenevaluatie Pilot Schuldhulpverlening Driebergen Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7 Projectnaam: Projectleider: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Pilot Schuldhulpverlening

Nadere informatie

Bijlage 3 Samenwerkingsovereenkomst Integraal Jeugdbeleid 2012-2016 Heerenveen

Bijlage 3 Samenwerkingsovereenkomst Integraal Jeugdbeleid 2012-2016 Heerenveen Bijlage 3 Samenwerkingsovereenkomst Integraal Jeugdbeleid 2012-2016 Heerenveen CBO/Mεilân Heerenveen,... 2012 Partijen, De gemeente Heerenveen, vanaf heden te noemen de gemeente, en schoolbesturen met

Nadere informatie

Stand van zaken Minimabeleid Maart 2016

Stand van zaken Minimabeleid Maart 2016 Minimabeleid Maart 2016 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015-2018 Op 7 juli 2015 heeft de gemeenteraad de nota Meer voor wie minder heeft vastgesteld. De nota richt zich op zes thema s: taboe

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

Gemeentelijk armoedebeleid. Martijn Schut Adviseur Stimulansz

Gemeentelijk armoedebeleid. Martijn Schut Adviseur Stimulansz Gemeentelijk armoedebeleid Martijn Schut Adviseur Stimulansz Armoede Armoede is een complex verschijnsel met veelal samenhangende dimensies zoals inkomen, maatschappelijke participatie, opleidingsniveau,

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit 1. Het college besluit in te stemmen met het concept Beleidsplan Schuldhulpverlening

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit 1. Het college besluit in te stemmen met het concept Beleidsplan Schuldhulpverlening 2.1.9 Beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 1 Dossier 610 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 610 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt 2.1.9 Omschrijving Beleidsplan schuldhulpverlening

Nadere informatie

Gemeenteraad. Aan de gemeenteraad Dienst/afdeling: SMO. Onderwerp: Kinderen in armoede en flankerend armoedebeleid

Gemeenteraad. Aan de gemeenteraad Dienst/afdeling: SMO. Onderwerp: Kinderen in armoede en flankerend armoedebeleid Aan de gemeenteraad Dienst/afdeling: SMO Onderwerp: Kinderen in armoede en flankerend armoedebeleid Wat adviseert het college te besluiten? 1. In te stemmen met de inzet van de extra middelen ten behoeve

Nadere informatie

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk.

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Levens- / en zingevingvragen zijn op de achtergrond geraakt in onze samenleving, soms ook in het welzijnswerk. Toch zijn kwetsbaarheid en eenzaamheid

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Resultaten, voortgang en borging Regionale Aanpak Kindermishandeling (en huiselijk geweld) RAAK Fryslân

Resultaten, voortgang en borging Regionale Aanpak Kindermishandeling (en huiselijk geweld) RAAK Fryslân Resultaten, voortgang en borging Regionale Aanpak Kindermishandeling (en huiselijk geweld) RAAK Fryslân Femmy Busscher f.busscher@cmogroningen.nl Marion Dral mariondral@planet.nl Hoe lang bestaat RAAK?

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage W&B/B&K/03/74179

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage W&B/B&K/03/74179 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Werk en Bijstand Afdeling Beleidsinnovatie en Ketenprocessen Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage

Nadere informatie

Diaconieën ondersteunen mensen in armoede, binnen en buiten de kerk.

Diaconieën ondersteunen mensen in armoede, binnen en buiten de kerk. Kerk helpt bij armoede. Geloven is delen. Diaconieën ondersteunen mensen in armoede, binnen en buiten de kerk. Onze diaconie is aangesloten bij de Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân. Uit

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 15 juni 2011 Wurklistnûmer : 02B Beliedsprogramma : Water en Financiën Ôfdieling : FP&C Behanneljend amtner : J. Schippers Tastel : 5636 Registraasjenûmer : 051492

Nadere informatie

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Overdracht functie

Nadere informatie

w gemeenu, ( ) o s t e r h o u t

w gemeenu, ( ) o s t e r h o u t WW w gemeenu, ( ) o s t e r h o u t NOTA VOOR DE RAAD Datum: 26 februari 2016 Onderwerp: Minimabeleid 2016 en verder Nummer raadsnota: Bl.0150661 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Vissers 1. Minimabeleid

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris,

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris, Kinderen doen mee! Partijen, De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris, Het College van burgemeester

Nadere informatie

EVALUATIE PROJECT LOKALE STEUNPUNTEN EN VRIJWILLIGE HULPVERLENING FSU 2012

EVALUATIE PROJECT LOKALE STEUNPUNTEN EN VRIJWILLIGE HULPVERLENING FSU 2012 EVALUATIE PROJECT LOKALE STEUNPUNTEN EN VRIJWILLIGE HULPVERLENING FSU 2012 Bestuur en team van het FSU hebben het project Lokale Steunpunten en vrijwillige hulpverlening begin oktober 2012 geëvalueerd.

Nadere informatie

Onderwerp Voortgangsrapportage nota 'Aanpak schuldhulpverlening 2007-2010'

Onderwerp Voortgangsrapportage nota 'Aanpak schuldhulpverlening 2007-2010' Publiekszaken Werk Inkomen en Zorg, Beleids- en Projectontwikkeling Aan College van B&W Afschrift aan Nota Datum 18 november Ons kenmerk 906000 Opsteller Anna Hooijenga Bijlage Onderwerp Voortgangsrapportage

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris,

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris, CONVENANT Kinderen doen mee! Partijen, De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris, Het College van

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Stichting Urgente Noden Groningen. Jaaroverzicht juli tot en met december 2012. 1. Provincie en Gemeenten

Stichting Urgente Noden Groningen. Jaaroverzicht juli tot en met december 2012. 1. Provincie en Gemeenten Stichting Urgente Noden Groningen Jaaroverzicht juli tot en met december 202 Samenvatting SUN Groningen verleent financiële hulp aan inwoners van de stad Groningen die in een urgente financiële noodsituatie

Nadere informatie

Beleidsregels financieel vangnet.

Beleidsregels financieel vangnet. Algemeen: Met ingang van 1 januari 2015 krijgen de gemeenten er een groot aantal nieuwe taken bij. Het gaat om de decentralisatie van een aantal taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ),

Nadere informatie

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 maart 2008, afdeling MOW, nummer: 2008int219494;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 maart 2008, afdeling MOW, nummer: 2008int219494; Verordening van Provinciale Staten van Utrecht van 19 mei 2008, registratienummer 2008int219494, houdende regels voor subsidiëring van projecten gericht op maatschappelijke ontwikkeling (Stimuleringsregeling

Nadere informatie

Notitie Schulddienstverlening

Notitie Schulddienstverlening Notitie Schulddienstverlening 2017-2020 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Terminologie... 3 2. Pilot Ketensamenwerking Armoedebestrijding... 4 3. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs)... 4 3.1 doelstellingen...

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Turfmarkt 147 2511

Nadere informatie

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding.

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding. Raad V200900744 Onderwerp: Kaders nota armoedebeleid Collegevoorstel Inleiding: De gemeente Heusden kiest voor een nieuwe aanpak van armoedebestrijding. Deze aanpak wordt vastgelegd in een nota armoedebeleid.

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam B&W-nr.: 06.0425 d.d. 04-04-2006 Onderwerp Pilot Jeugdpreventieteam BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Burg 1. Alsnog in te stemmen met de deelname aan de pilot Jeugdpreventieteam (JPT) voor de

Nadere informatie

- : ; Schuldpreventie als onderdeel van schulddienstverlening

- : ; Schuldpreventie als onderdeel van schulddienstverlening 1 V ì - : ; ť Schuldpreventie als onderdeel van schulddienstverlening Inleiding De vaststelling van de 'Actualisatie Beleidskader schuldhulpverlening' in de raadvergadering van 27 april 2011 is de start

Nadere informatie

gehoord het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, tijdens de raadsvergadering d.d. 23 juni 2016;

gehoord het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, tijdens de raadsvergadering d.d. 23 juni 2016; De raad der gemeente Aa en Hunze; gehoord het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze, tijdens de raadsvergadering d.d. 23 juni 2016; gelet op de bepalingen van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Nota Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering: 2 5 MÂARĨ 2014 Nummer: 14INT01073 Nota openbaar: Ja lil mum mill in i Onderwerp: Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Onderwerp Implementatieplan en inkoop schuldhulp 2017

Collegevoorstel. Zaaknummer Onderwerp Implementatieplan en inkoop schuldhulp 2017 Zaaknummer 00477122 Onderwerp Implementatieplan en inkoop schuldhulp 2017 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis De raad heeft 12 juli jl. de notitie Richting een nieuwe aanpak van schulden vastgesteld.

Nadere informatie

2513 AA1Xa. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 a 2513 AA S GRAVENHAGE

2513 AA1Xa. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 a 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 a 2513 AA S GRAVENHAGE 2513 AA1Xa Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren - 1 - ALGEMENE GEGEVENS Agendapunt 9. Registratienummer 2014-000951/r Portefeuillehouder FK Griffier 0561-691201 BIJLAGEN (in te vullen door griffier) Voorstel X Raadsvoorstel Concept besluit X Begrotingswijziging

Nadere informatie

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd.

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd. Plan van Aanpak Vermaatschappelijking van groen, natuur en landschap 2016-2017 23 november 2015 Aanleiding De provincie geeft aan dat draagvlak en betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Onderwerp: instellen provinciaal Jeugdsportfonds als invulling van de motie Armoede

Onderwerp: instellen provinciaal Jeugdsportfonds als invulling van de motie Armoede Provinciale Staten van Noord Holland Voordracht Haarlem, Onderwerp: instellen provinciaal Jeugdsportfonds als invulling van de motie Armoede Bijlage: ontwerpbesluit 1. Inleiding Op 29 mei 2006 hebben PS

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder

Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder Inleiding Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Mensen die zich eenzaam voelen zijn over het algemeen angstiger, achterdochtiger, wantrouwiger

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp Kansen voor alle Haarlemse kinderen. Nummer 2017/ Portefeuillehouder Langenacker, J. Programma/beleidsveld 3.

Raadsstuk. Onderwerp Kansen voor alle Haarlemse kinderen. Nummer 2017/ Portefeuillehouder Langenacker, J. Programma/beleidsveld 3. Raadsstuk Onderwerp Kansen voor alle Haarlemse kinderen Nummer 2017/174103 Portefeuillehouder Langenacker, J. Programma/beleidsveld 3.3 Minima Afdeling SZW/PO Auteur Kraan, A.L. van der Telefoonnummer

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 TA RENKUM

Jaarverslag 2015 TA RENKUM 2015 Jaarverslag 2015 TA RENKUM HENNY BLIJDEVEEN VAN Jaarverslag TA Renkum 1. Inleiding Humanitas Thuisadministratie is in de gemeente Renkum ook dit verslagjaar weer actief geweest. Vanwege een wisseling

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 18 febrewaris 2015 Wurklistnûmer : 09 Ûnderwerp : Verstrekken van Hybride Kapitaal aan de Nederlandse Waterschapsbank Beliedsprogramma : Algemene dekkingsmiddelen,

Nadere informatie

Armoede en schulden in Oostzaan en Wormerland. Martijnschut.wordpress.com

Armoede en schulden in Oostzaan en Wormerland. Martijnschut.wordpress.com Armoede en schulden in Oostzaan en Wormerland Martijnschut.wordpress.com Armoede Armoede is een complex verschijnsel met veelal samenhangende dimensies zoals inkomen, maatschappelijke participatie, opleidingsniveau,

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Openbaar Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidie School's cool en Coachproject ROC.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidie School's cool en Coachproject ROC. Openbaar Onderwerp Subsidie School's cool en Coachproject ROC Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De afgelopen jaren is door de stichting School

Nadere informatie

Nota van B&W. Inzet participatiebudget voor jongeren

Nota van B&W. Inzet participatiebudget voor jongeren gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Inzet participatiebudget voor jongeren Portefeuillehouder S. Bak1J.C.W. Nederstigt Coliegevergadering 19 oktober 201 0 Inlichtingen Jessica van Teeffelen

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Maatjesproject schuldpreventie

Maatjesproject schuldpreventie Maatjesproject schuldpreventie Gemeente Ede Werk Inkomen en Zorg Gemeente Ede September 2004 Projectplan Maatjesproject schuldpreventie gemeente Ede september 2004 1 Maatjesproject schuldpreventie Hoofdthema

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening Cliëntenraad Assen WWB / WSW p/a Gemeente Assen Noordersingel 33 9401 JW ASSEN Het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30018 9400 RA Assen. Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6

Nadere informatie

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 17 juli 2007 Nummer PS : PS2007WMC01 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : WMC Registratienummer : 2007MEC001224i Portefeuillehouder : mevr. Dekker Titel : Ondersteuning

Nadere informatie

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Voorwoord Een belangrijke kerkelijke/diaconale missie luidt: helpen wie geen helper heeft. Naast de reeds eeuwenoude diaconale hulpverlening aan gezinnen

Nadere informatie

Rapportage januari t/m juli Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg

Rapportage januari t/m juli Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg Rapportage januari t/m juli 2013 Bewonersadviseur IJsselveld-Oost wijst u de weg Inleiding. In januari is de functie van bewonersadviseur overgegaan van de gemeente naar Pulse. De functie is ontstaan vanuit

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Met ingang van 1 juli

Nadere informatie

Voor het komende jaar heeft de Wetswinkel onder meer de volgende doelstellingen:

Voor het komende jaar heeft de Wetswinkel onder meer de volgende doelstellingen: BELEIDSVISIE 2014 2015 Samenvatting Voor het komende jaar heeft de Wetswinkel onder meer de volgende doelstellingen: De mogelijke uitbreiding naar Almere Poort onderzoeken. Benoemen van nieuwe bestuursleden.

Nadere informatie

De derde weg; stabilisatie van schulden

De derde weg; stabilisatie van schulden De derde weg; stabilisatie van schulden Projectplan (pilot) d.d. 29 september 2004 A. Pilot: De derde weg; stabilisatie van schulden 1. Inleiding Dit projectplan wordt ingediend in het kader va n het Innovatieprogramma

Nadere informatie

"Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne"!

Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne! "Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne" Beleidsplan van de Stichting Leergeld Deurne 2014-2018. Versie 3 juli 2014 1. INLEIDING: Participeren in de samenleving kunnen meedoen is voor kinderen en jongeren

Nadere informatie

Convenant Vroegtijdige signalering schuldenproblematiek

Convenant Vroegtijdige signalering schuldenproblematiek Convenant 2017-2021 Vroegtijdige signalering schuldenproblematiek Convenant vroegtijdige signalering en preventie Met de ondertekening van dit convenant verplichten partijen zich tot een gezamenlijke inspanning

Nadere informatie

Armoede in Nederland 2013

Armoede in Nederland 2013 Armoede in Nederland 2013 Onderzoek naar hulpverlening door diaconieën, parochiële caritas-instellingen en andere kerkelijke organisaties Onderzoek over 2012; vergelijking met 2009 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Tegenprestatie naar Vermogen

Tegenprestatie naar Vermogen Tegenprestatie naar Vermogen Beleidsplan Tegenprestatie in het kader van de Participatiewet 2015 Hof van Twente, oktober 2014-1 - De Tegenprestatie naar Vermogen Inleiding Al vanaf 1 januari 2012 kunnen

Nadere informatie

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Maud Eimers en Erick Vloeberghs 2 Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Foech ried/kolleezje: Raad: kaderstellend

Riedsútstel. Underwerp Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Foech ried/kolleezje: Raad: kaderstellend Riedsútstel Ried : 11 december 2014 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Werkgroep 3D d.d. 3 december 2014 Agindapunt : 18 Portefúljehâlder : mw. G. Postma Amtner : mw. C. Zondag Taheakke

Nadere informatie